Açıköğretim Ders Notları

Afet Psikolojisi ve Sosyolojisi Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Afet Psikolojisi ve Sosyolojisi Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Afetlerin İktisadi Ve Toplumsal Etkileri

1. Soru

Afet’in kısa tanımını yaparak ilk ve önemli etkilerini yazınız?

Cevap

Afetler, tanım gereği doğa veya insan (teknoloji) kaynaklı olarak ortaya çıkan ve büyük tahribata sebep olan yıkımlardır. Afetlerin ilk ve en önemli etkisi, afetlerin yaşandığı bölgelerdeki toplumsal yaşam ve dolayısıyla da ekonomik faaliyetler üzerinde olmaktadır.


2. Soru

İster doğa kaynaklı ister insan (teknoloji) kaynaklı olsun, afetlerin son yıllardaki artışının temel sebebi nedir?

Cevap

İster doğa kaynaklı ister insan (teknoloji) kaynaklı olsun, afetlerin son yıllardaki artışının altında küresel ısınmanın ve iklim değişikliğinin de göz ardı edilemeyecek derecede önemli bir etken olduğunun altını çizmek gerekmektedir. Küresel ısınma ve iklim değişikliği hem afetlerin sayısını ve çeşidini arttıran faktörler, hem de bağımsız birer sorun olarak toplumsal ve ekonomik yaşamı etkilemektedir.


3. Soru

İktisadi büyüme ile  iktisadi kalkınma arasında ki farkı tartışınız?

Cevap

İktisadi büyüme, Gayri Safi Yurtiçi Hasılada yıllık artışı gösteren nicel bir gösterge iken iktisadi kalkınma ortalama yaşam süresi, öğretmen ve derslik başına düşen öğrenci sayısı, doktor başına ve yatak başına düşen hasta sayısı, ortalama eğitim süresi gibi değişkenlerin ifade ettiği, yaşam kalitesini gösteren bir süreçtir.


4. Soru

Kalkınmayı etkileyen temel değişkenler nelerdir?

Cevap

Kalkınma nüfus, kültür, coğrafi özellikler, kültürel değerler, demografik yapı, fiziki ve beşerî altyapı gibi pek çok değişkene bağlı olarak şekillenmektedir. Afetler, iklim değişikliği, küresel ısınma, karbon salımının artışı ile birlikte hem iktisadi büyümeyi hem de iktisadi ve toplumsal kalkınmayı etkilemektedir. 


5. Soru

Doğa ve İnsan Kaynaklı Afetlerin etki alanlarını sınıflayınız?

Cevap

 • Toplumsal Etkileri
 • Bölgesel Etkileri
 • İktisadi Etkileri (Mikro-Mezo-Makro)

6. Soru

Afetlerin etki alanlarını da dikkate alarak afet sonrasında yaşanılan değişiklikleri belirtiniz?

Cevap

 • Toplumsal Psikolojiyi Bozması
 • Göç
 • Tüketim Tercihlerinin ve Önceliklerinin Değişimi
 • İşgücününün Yaşam Kalitesinini Düşürmesi ve Yok Etmesi
 • Emek ve Beşerî Sermaye Kaybı (veya göçü)
 • Üretim (İktisadi Faaliyet) Alanlarını Tahrip Etmesi
 • Satış-Pazarlama ve Dağıtım Akışını Sekteye Uğratması

7. Soru

Çok fazla afete yaşamasına rağmen hem iktisadi hem de toplumsal açıdan herhangi bir sorun yaşamayan ülke hangisidir?

Cevap

Japonya, dünyada belki de en fazla maruz kalmış olmasına karşın hem iktisadi hem de toplumsal açıdan kalkınma yolunda herhangi bir aksaklık yaşamayan, çok hızlı bir şekilde normal yaşam şartlarına dönme başarısı gösterebilen bir ülke olarak, afetlerle kalkınma konusunda çok önemli bir örneği oluşturmaktadır.


8. Soru

Afetlerin iktisadi etkileri nelerdir?

Cevap

 • Emek ve Beşerî Sermaye Kaybı veya Göçü
 • Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) Ekonomik Faaliyetlerine Geri Döndürülemez Şekilde Zarar Vermesi
 • Üretim (İktisadi Faaliyet) Alanlarını Tahrip Etmesi
 • Satış-Pazarlama ve Dağıtım Akışını Sekteye Uğratması

9. Soru

Afetlerin toplumsal etkileri nelerdir?

Cevap

 • Toplumsal Psikolojiyi Bozması
 • Yaşam Alanlarını Tahrip Etmesi
 • Göç
 • Tüketim Tercihlerinin ve Önceliklerinin Değişimi
 • İş Gücünün Yaşam Kalitesini Düşürmesi ve Yok Etmesi

10. Soru

Toplumsal Psikolojiyi Bozması etkisi göz önüne alındığında en önemli boyut hangisidir?

Cevap

Afetlerin sebep olduğu toplumsal travmanın en önemli boyutunu can kaybı korkusu oluşturmaktadır. Afetten can kaybı olmadan kurtulan insanların çok büyük kısmı psikolojik olarak sorunlar yaşamaktadır.


11. Soru

Afetlerin İş Gücünün Yaşam Kalitesini Düşürmesi ve Yok Etmesi’ni tartışınız?

Cevap

Afetlerin toplumsal yaşama etkisinin iktisadi yaşama yansımasını oluşturan en önemli etki bireylerin yaşam kalitesinin düşmesi noktasında ortaya çıkmaktadır. Afete maruz kalan bireylerin, iktisadi ifadesiyle hane halklarının, firmalar için iş gücünü (emek) oluşturuyor olması ve bireylerin bu çabalarının karşılığında ücret geliri elde ediyor olmaları afetlerin hem iktisadi hem de toplumsal etkisine işaret etmektedir.


12. Soru

Afetlerin temel toplumsal etkilerinden birisi olan Göç’ü tartışınız?

Cevap

Yaşam alanlarından geçici ya da kalıcı olarak mahrum kalan bireyler veya toplumlar, eğitim hayatlarını, mesleki düzenlerini sürdüremeyeceklerine kanaat getirdiklerinde, afete maruz kaldıkları şehri, bölgeyi terk etmeyi tercih etmekte ve hatta çoğu zaman mecbur kalmaktadır. Bu süreç insanların beraberinde götürdükleri öğrenilmişlikler ve travmalarla birlikte çok daha zorlu hâle gelmekte ve bireylerin sosyal uyumları ve toplumsal yaşamları bir başka boyutuyla zorlaşmaktadır.


13. Soru

Afetleri toplumsal sınıflar ve kırılganlıkları açısından tartışınız?

Cevap

Büyük oranda veya tamamen insan kontrolünün dışında gerçekleşen mal ve can kaybına neden olabilecek tehlikeli ve genellikle büyük çaplı olaylar olarak tanımlanan afetler, girift bir biçimde hem toplumsal kırılganlıkları hem de ekonomik kırılganlıkları arttıran sosyal olaylardır. Afetin tanımı da etkileri de toplumlar arasında farklılık gösterebileceği gibi, aynı toplumda gelişmişlik düzeyine göre farklılık gösterebilmektedir. Afetlerin etkileri temelde toplumların gelişmişlik düzeylerine bağlı olarak belirlenmekte ise de toplumsal sınıf ve cinsiyet eşitsizlikleri, ırk ve etnik temelli eşitsizlikler de önemli ölçüde belirleyici rol oynamaktadır. Eğitim ve sağlık gibi temel yetkinliklere daha rahat erişilebilen ve yoksulluk sınırının üzerinde yaşayan kesimler, afetlere karşı daha az kırılgan ve daha yüksek başa çıkma kapasitesine sahiptirler. Bu süreçte beklendiği gibi gelişmiş ülkelerde afetlerin ortaya koyduğu etki, hem hazırlık kapasitelerinin gelişmiş olması sebebiyle hem de muhtemel bir afet sonrasındaki normalleşme sürecinde çok daha fazla kaynak ayrılabilmesi sebebiyle görece olarak daha hızlı bir biçimde ortadan kaldırılabilmektedir. Buna karşın gelişmekte olan ülkelerde ortaya çıkan etki ise gerek altyapının ve bina stokunun zayıflığı, gerekse normalleşme sürecine ayrılabilecek kaynakların kısıtlı olması sebebiyle de çok daha kalıcı olabilmektedir.


1. Soru

Afet’in kısa tanımını yaparak ilk ve önemli etkilerini yazınız?

Cevap

Afetler, tanım gereği doğa veya insan (teknoloji) kaynaklı olarak ortaya çıkan ve büyük tahribata sebep olan yıkımlardır. Afetlerin ilk ve en önemli etkisi, afetlerin yaşandığı bölgelerdeki toplumsal yaşam ve dolayısıyla da ekonomik faaliyetler üzerinde olmaktadır.

2. Soru

İster doğa kaynaklı ister insan (teknoloji) kaynaklı olsun, afetlerin son yıllardaki artışının temel sebebi nedir?

Cevap

İster doğa kaynaklı ister insan (teknoloji) kaynaklı olsun, afetlerin son yıllardaki artışının altında küresel ısınmanın ve iklim değişikliğinin de göz ardı edilemeyecek derecede önemli bir etken olduğunun altını çizmek gerekmektedir. Küresel ısınma ve iklim değişikliği hem afetlerin sayısını ve çeşidini arttıran faktörler, hem de bağımsız birer sorun olarak toplumsal ve ekonomik yaşamı etkilemektedir.

3. Soru

İktisadi büyüme ile  iktisadi kalkınma arasında ki farkı tartışınız?

Cevap

İktisadi büyüme, Gayri Safi Yurtiçi Hasılada yıllık artışı gösteren nicel bir gösterge iken iktisadi kalkınma ortalama yaşam süresi, öğretmen ve derslik başına düşen öğrenci sayısı, doktor başına ve yatak başına düşen hasta sayısı, ortalama eğitim süresi gibi değişkenlerin ifade ettiği, yaşam kalitesini gösteren bir süreçtir.

4. Soru

Kalkınmayı etkileyen temel değişkenler nelerdir?

Cevap

Kalkınma nüfus, kültür, coğrafi özellikler, kültürel değerler, demografik yapı, fiziki ve beşerî altyapı gibi pek çok değişkene bağlı olarak şekillenmektedir. Afetler, iklim değişikliği, küresel ısınma, karbon salımının artışı ile birlikte hem iktisadi büyümeyi hem de iktisadi ve toplumsal kalkınmayı etkilemektedir. 

5. Soru

Doğa ve İnsan Kaynaklı Afetlerin etki alanlarını sınıflayınız?

Cevap

 • Toplumsal Etkileri
 • Bölgesel Etkileri
 • İktisadi Etkileri (Mikro-Mezo-Makro)
6. Soru

Afetlerin etki alanlarını da dikkate alarak afet sonrasında yaşanılan değişiklikleri belirtiniz?

Cevap

 • Toplumsal Psikolojiyi Bozması
 • Göç
 • Tüketim Tercihlerinin ve Önceliklerinin Değişimi
 • İşgücününün Yaşam Kalitesinini Düşürmesi ve Yok Etmesi
 • Emek ve Beşerî Sermaye Kaybı (veya göçü)
 • Üretim (İktisadi Faaliyet) Alanlarını Tahrip Etmesi
 • Satış-Pazarlama ve Dağıtım Akışını Sekteye Uğratması
7. Soru

Çok fazla afete yaşamasına rağmen hem iktisadi hem de toplumsal açıdan herhangi bir sorun yaşamayan ülke hangisidir?

Cevap

Japonya, dünyada belki de en fazla maruz kalmış olmasına karşın hem iktisadi hem de toplumsal açıdan kalkınma yolunda herhangi bir aksaklık yaşamayan, çok hızlı bir şekilde normal yaşam şartlarına dönme başarısı gösterebilen bir ülke olarak, afetlerle kalkınma konusunda çok önemli bir örneği oluşturmaktadır.

8. Soru

Afetlerin iktisadi etkileri nelerdir?

Cevap

 • Emek ve Beşerî Sermaye Kaybı veya Göçü
 • Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) Ekonomik Faaliyetlerine Geri Döndürülemez Şekilde Zarar Vermesi
 • Üretim (İktisadi Faaliyet) Alanlarını Tahrip Etmesi
 • Satış-Pazarlama ve Dağıtım Akışını Sekteye Uğratması
9. Soru

Afetlerin toplumsal etkileri nelerdir?

Cevap

 • Toplumsal Psikolojiyi Bozması
 • Yaşam Alanlarını Tahrip Etmesi
 • Göç
 • Tüketim Tercihlerinin ve Önceliklerinin Değişimi
 • İş Gücünün Yaşam Kalitesini Düşürmesi ve Yok Etmesi
10. Soru

Toplumsal Psikolojiyi Bozması etkisi göz önüne alındığında en önemli boyut hangisidir?

Cevap

Afetlerin sebep olduğu toplumsal travmanın en önemli boyutunu can kaybı korkusu oluşturmaktadır. Afetten can kaybı olmadan kurtulan insanların çok büyük kısmı psikolojik olarak sorunlar yaşamaktadır.

11. Soru

Afetlerin İş Gücünün Yaşam Kalitesini Düşürmesi ve Yok Etmesi’ni tartışınız?

Cevap

Afetlerin toplumsal yaşama etkisinin iktisadi yaşama yansımasını oluşturan en önemli etki bireylerin yaşam kalitesinin düşmesi noktasında ortaya çıkmaktadır. Afete maruz kalan bireylerin, iktisadi ifadesiyle hane halklarının, firmalar için iş gücünü (emek) oluşturuyor olması ve bireylerin bu çabalarının karşılığında ücret geliri elde ediyor olmaları afetlerin hem iktisadi hem de toplumsal etkisine işaret etmektedir.

12. Soru

Afetlerin temel toplumsal etkilerinden birisi olan Göç’ü tartışınız?

Cevap

Yaşam alanlarından geçici ya da kalıcı olarak mahrum kalan bireyler veya toplumlar, eğitim hayatlarını, mesleki düzenlerini sürdüremeyeceklerine kanaat getirdiklerinde, afete maruz kaldıkları şehri, bölgeyi terk etmeyi tercih etmekte ve hatta çoğu zaman mecbur kalmaktadır. Bu süreç insanların beraberinde götürdükleri öğrenilmişlikler ve travmalarla birlikte çok daha zorlu hâle gelmekte ve bireylerin sosyal uyumları ve toplumsal yaşamları bir başka boyutuyla zorlaşmaktadır.

13. Soru

Afetleri toplumsal sınıflar ve kırılganlıkları açısından tartışınız?

Cevap

Büyük oranda veya tamamen insan kontrolünün dışında gerçekleşen mal ve can kaybına neden olabilecek tehlikeli ve genellikle büyük çaplı olaylar olarak tanımlanan afetler, girift bir biçimde hem toplumsal kırılganlıkları hem de ekonomik kırılganlıkları arttıran sosyal olaylardır. Afetin tanımı da etkileri de toplumlar arasında farklılık gösterebileceği gibi, aynı toplumda gelişmişlik düzeyine göre farklılık gösterebilmektedir. Afetlerin etkileri temelde toplumların gelişmişlik düzeylerine bağlı olarak belirlenmekte ise de toplumsal sınıf ve cinsiyet eşitsizlikleri, ırk ve etnik temelli eşitsizlikler de önemli ölçüde belirleyici rol oynamaktadır. Eğitim ve sağlık gibi temel yetkinliklere daha rahat erişilebilen ve yoksulluk sınırının üzerinde yaşayan kesimler, afetlere karşı daha az kırılgan ve daha yüksek başa çıkma kapasitesine sahiptirler. Bu süreçte beklendiği gibi gelişmiş ülkelerde afetlerin ortaya koyduğu etki, hem hazırlık kapasitelerinin gelişmiş olması sebebiyle hem de muhtemel bir afet sonrasındaki normalleşme sürecinde çok daha fazla kaynak ayrılabilmesi sebebiyle görece olarak daha hızlı bir biçimde ortadan kaldırılabilmektedir. Buna karşın gelişmekte olan ülkelerde ortaya çıkan etki ise gerek altyapının ve bina stokunun zayıflığı, gerekse normalleşme sürecine ayrılabilecek kaynakların kısıtlı olması sebebiyle de çok daha kalıcı olabilmektedir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.