Açıköğretim Ders Notları

Atölye Çalışması 2 Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Atölye Çalışması 2 Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Metallerin Elektriksel İletkenliği

1. Soru

Maddenin ayırt edici (karakteristik) özelliklerini tanımlayınız?

Cevap

Her maddenin kendine özgü fiziksel özellikleri vardır. Bu özelliklere maddenin ayırt edici (karakteristik) özellikleri denir. Bu özellikler maddeyi hem tanımamızı hem de diğer maddelerden ayırmamızı sağlar.


2. Soru

Elektriksel İletkenlik nedir?

Cevap

Bir maddenin üzerinden geçen elektrik akımına gösterdiği kolaylığa elektriksel iletkenlik denir.


3. Soru

İletken ve yalıtkan kavramlarını tanımlayınız?

Cevap

Elektrik akımını ileten maddelere iletken ve iletmeyen maddelere ise yalıtkan adı verilir. Bir maddenin direnci ne kadar küçük ise, o maddeden elektrik akımı o kadar kolay geçer ve madde o kadar iyi bir iletkendir. Katı maddelerin elektriksel iletkenlikleri incelendiğinde altın, gümüş, bakır, alüminyum gibi metallerin elektrik akımını iyi ilettikleri; plastik, elmas gibi yalıtkanların ise elektriği hemen hemen hiç iletmedikleri dikkat çeker.


4. Soru

İletkenlerin ve yalıtkanların elektriksel iletkenliği nedir? Açıklayınız.

Cevap

Cevap: İletkenlerin elektriksel iletkenliği 5×107 (ohm·m)-1 civarındadır ve yalıtkanların ise 1×10-12 (ohm·m)-1’den küçüktür. Bu çarpıcı farklılık katı maddelerde akım oluşmasını sağlayan serbest elektronların sayısından ve madde içerisindeki hareket kabiliyetlerinden kaynaklanır. Metallerde serbest elektron sayısı fazladır ve bu yüzden metaller elektrik akımını iyi iletirler. Yalıtkanlar ise serbest elektronları hemen hemen hiç olmayan katılardır.


5. Soru

Yarıiletken nedir? Açıklayınız.

Cevap

Elektriksel iletkenlikleri iletkenler ve yalıtkanlar arasında olan katı maddelere ise yarıiletken adı verilir. Silisyum ve germanyum en iyi bilinen örnekleridir ve yarıiletkenler elektroniğin gelişimine hız kazandırmış malzemelerdir.


6. Soru

Elektriksel iletkenlik katı maddeler için ayırt edici bir fiziksel özellik midir? Bilgi veriniz.

Cevap

Elektriksel iletkenlik katı maddeler için ayırt edici bir fiziksel özelliktir.


7. Soru

Serbest elektron nedir? Açıklayınız.

Cevap

Negatif yüklü parçacıklar olan elektronlar bir konumdan başka bir konuma hareket ettiklerinde, bu elektronlara serbest elektron denir. Bir katı maddeye potansiyel fark uygulandığında, serbest elektronların sayısı ve hareket kabiliyetleri elektriksel iletkenliği belirler.


8. Soru

Elektrik akımı nedir? Açıklayınız.

Cevap

İletken bir telin herhangi bir kesitinden birim zamanda geçen yük miktarına elektrik akımı denir.


9. Soru

Elektrik akımının birimi nedir? Açıklayınız.

Cevap

Elektrik akımının birimi, SI (Systemé International d Unitès-uluslararası birim sistemi) birim sisteminde akımın birimi Amper (A), zamanın birimi saniye (s) ve yükün birimi Coulomb (C)’dur. Bu açıklamalara göre, S yüzeyinden 1 s’de 1 C’luk yük geçtiğinde, 1 A’lik akım oluşacaktır (1A 1C/s).


10. Soru

Elektrik akımının yönü nedir? Açıklayınız.

Cevap

Elektrik akımının yönü pozitif yüklerin akış yönü olarak kabul edilir. Ancak bir iletkende elektrik akımını negatif yüklü serbest elektronların hareketi oluşturduğu için, elektrik akımının yönü elektronların akış yönüne zıt olacaktır.


11. Soru

Günlük hayatımızda kullandığımız saat, hesap makinesi, cep telefonu gibi doğru akımla çalışan herhangi bir aygıtın çalıştırılabilmesi için gereken nedir?

Cevap

Günlük hayatımızda kullandığımız saat, hesap makinesi, cep telefonu gibi doğru akımla çalışan herhangi bir aygıtın çalıştırılabilmesi için, aygıtın içinden sürekli ve aynı büyüklükte elektrik akımının geçmesi gerekir. Elektrik akımının sürekli olması, elektron hareketinin sürekli olması anlamına gelir.


12. Soru

Elektron hareketini sürekli hale getirebilmek için kullanılması gereken nedir? Açıklayınız.

Cevap

Elektron hareketini sürekli hale getirebilmek için elektrik enerjisi üreten kaynaklar kullanmak gerekir.


13. Soru

Elektrik enerjisi kaynağı nedir?

Cevap

Elektrik enerjisi üreterek sürekli elektrik akımının oluşmasını sağlayan kaynaklara elektrik enerjisi kaynağı, elektrik akımı kaynağı, güç kaynağı veya üreteç adı verilir. Güç kaynaklarına en basit örnek pillerdir. Kapalı bir devrede güç kaynağının bir ucundan çıkan elektronlar belirli bir yolu takip ederek güç kaynağının diğer ucuna gelirler. Böylece güç kaynağı elektron akışının sürekli olmasını sağlayarak sürekli bir elektrik akımı oluşturur ve aygıt çalışır.


14. Soru

Güç kaynağının uçlarına bir direnç bağlandığında elektronlar nasıl hareket eder?

Cevap

Güç kaynağının uçlarına bir direnç bağlandığında, güç kaynağının negatif (-) kutbundan çıkan elektronlar direnç içinden geçerek güç kaynağının pozitif (+) kutbuna gelirler ve devreyi tamamlarlar. Bu yük akışı devreden güç kaynağının pozitif (+) kutbundan negatif (-) kutbuna doğru bir I akımı geçmesini sağlar.


15. Soru

Elektronların akış yönü ile I akımının yönü birbirine göre nasıldır?

Cevap

Görüldüğü gibi elektronların akış yönü ile I akımının yönü birbirine terstir. Bu durumu şöyle açıklayabiliriz: Güç kaynağından bir potansiyel fark uygulandığında, yönü güç kaynağının pozitif (+) kutbundan negatif (-) kutbuna doğru olacak şekilde bir E elektrik alanı oluşur. Bu elektrik alan metal içindeki serbest elektronlara bir elektriksel kuvvetin etki etmesini sağlar. Serbest elektronlar negatif yüklü parçacıklar oldukları için, elektronlar üzerine etkiyen elektriksel kuvvet oluşan elektrik alana ters yönde olur ve elektronlar bu elektriksel kuvvet yönünde yani elektrik alana ters yönde vs sürüklenme hızı ile hareket ederler. Böylece sürekli bir elektron akışı sağlanır ve dış devreden bir I akımı akar.


16. Soru

Akımla elektrik alan yönü birbirine göre nasıldır?

Cevap

Akımla elektrik alan her zaman aynı yönde olur.


17. Soru

Direnç’i tanımlayınız ve direnç hakkında bilgi veriniz?

Cevap

Bir elektrik devresinde iletkenin iki ucu arasına bir V potansiyel farkı uygulandığında, iletken içinden bir I akımı akacaktır. Ancak, elektrik devresinde akım bir uçtan diğer uca ulaşıncaya kadar zorluklarla karşılaşır. Bir iletkenin elektrik akımına karşı gösterdiği zorluğa direnç denir ve direnç R harfi ile temsil edilir. Elektrik iletiminde ya da elektrik devrelerinde kullanılan her iletkenin bir direnci vardır. Direnç, iletken içerisinde hareket eden serbest elektronların, iletken içindeki atomlarla ve diğer serbest elektronlarla çarpışmalarından kaynaklanır. Elektrik devrelerinde direncin temel görevi akımı sınırlamak ya da düzenlemektir.


18. Soru

Geometrileri aynı ancak elektriksel iletkenlikleri farklı olan iki iletkene aynı büyüklükte bir elektrik alan uygulanırsa, akım yoğunlukları hakkında bilgi veriniz?

Cevap

Geometrileri aynı ancak elektriksel iletkenlikleri farklı olan iki iletkene aynı büyüklükte bir elektrik alan uygulanırsa, daha büyük elektriksel iletkenliğe sahip olan iletkenin akım yoğunluğunun daha büyük olacağı da açıktır.


19. Soru

Geometrileri aynı ancak elektriksel iletkenlikleri farklı olan iki iletkene aynı büyüklükte bir elektrik alan uygulanırsa akım yoğunlukları nasıl olur?

Cevap

Geometrileri aynı ancak elektriksel iletkenlikleri farklı olan iki iletkene aynı büyüklükte bir elektrik alan uygulanırsa, daha büyük elektriksel iletkenliğe sahip olan iletkenin akım yoğunluğunun daha büyük olacağı da açıktır.


20. Soru

Elektriksel özdirenç ile elektriksel iletkenlik arasındaki ilişkiyi açıklayınız?

Cevap

O halde yüksek elektriksel özdirence sahip bir iletkenin elektriksel iletkenliği küçük olacaktır ya da bir iletkenin elektriksel özdirenci ne kadar küçükse elektriksel iletkenliği o kadar büyük olacaktır.


21. Soru

Bir iletken içerisinde oluşan elektrik alanın kaynağı nedir?

Cevap

Bir iletken içerisinde oluşan elektrik alanın kaynağı iletkenin iki ucu arasına uygulanan potansiyel farktır.


22. Soru

Elektrik alan ile potansiyel fark ve akım yoğunluğu ile akım arasındaki ilişkiler kullanılarak Ohm yasasının pratik uygulamalarda (elektrik devrelerinde) daha kullanışlı bir ifadesi türetilebilir mi?

Cevap

Elektrik alan ile potansiyel fark ve akım yoğunluğu ile akım arasındaki ilişkiler kullanılarak Ohm yasasının pratik uygulamalarda (elektrik devrelerinde) daha kullanışlı bir ifadesi türetilebilir.


23. Soru

Bir iletken üzerinden geçen akımı ölçmek için ne kullanılır?

Cevap

Bir iletken üzerinden geçen akımı ölçmek için ampermetre kullanılır. Ampermetrenin iç direnci ihmal edilebilecek kadar küçüktür ve devreye seri olarak bağlanır.


24. Soru

Bir iletkenin iki ucu arasındaki potansiyel farkı ölçmek için ise ne kullanılır?

Cevap

Bir iletkenin iki ucu arasındaki potansiyel farkı ölçmek için ise voltmetre kullanılır.


25. Soru

Ohm Yasasına göre sabit sıcaklıktaki bir iletkenden geçen akım, iletkenin iki ucu arasındaki potansiyel farkı ile nasıl değişir?

Cevap

Ohm Yasasına göre sabit sıcaklıktaki bir iletkenden geçen akım iletkenin iki ucu arasındaki potansiyel farkı ile doğru orantılı olarak değişir. Örneğin potansiyel fark 2 kat arttırılırsa, iletkenden geçen akım 2 kat artar ya da akım 4 kat artarsa potansiyel fark 4 kat artar. Böylece iletkenin direnci sabit kalır. Buna göre bir iletkenin direnci, akım ve potansiyel fark ile değişmez.


26. Soru

Akım-potansiyel fark (I-V) değişim grafiğinden faydalanılarak bir iletkenin R direnci hesaplanabilir mi?

Cevap

Akım-potansiyel fark (I-V) değişim grafiğinden faydalanılarak bir iletkenin R direnci hesaplanabilir. Bu grafiğin eğimi, akımdaki değişimin potansiyel farktaki değişime oranına eşittir ve bu oran iletkenin R direncinin tersini verir.


27. Soru

Acaba bir iletkenin direnci nelere bağlıdır ve nasıl değişir?

Cevap

Bir iletkenin direnci o iletkenin boyuna (L), iletkenin dik kesit alanına (S) ve iletkenin cinsine bağlı olarak değişir. Bir iletkenin direnci iletkenin uzunluğu ile doğru orantılıdır. İletkenin uzunluğu arttıkça direnç değeri de artar. Ancak bir iletkenin S kesit alanı arttıkça iletkenin direnci azalır veya kesit alanı azaldıkça direnç artar. Yani bir iletkenin direnci kesit alanı ile ters orantılıdır. Görüldüğü gibi, bir iletkenin direnci iletkenin geometrisine bağlı olarak değişir. Bir iletkenin direnci iletkenin cinsine bağlı olarak da değişir. Örneğin aynı kesit ve uzunluğa sahip bakır ve alüminyum iletkenlerinin dirençleri birbirinden farklıdır. Direnç değerlerindeki farklılık iletkenlerin elektriksel iletkenliklerinin farklı olmasından kaynaklanır. Elektriksel iletkenliği küçük olan iletkenin direnci büyük olur. Bir başka deyişle direnç elektriksel iletkenlikle ters orantılıdır. Bir iletkenin direnci elektriksel özdirenci ile doğru orantılıdır. Yani iletkenin elektriksel özdirenci küçük ise direnç değeri küçük, büyük ise direnç değeri büyük olacaktır. Bildiğimiz gibi iletkenin R direnci iletkenin geometrisine bağlıdır ve iletkene özgü bir özellik değildir. Ancak iletkenin geometrisine bağlı olmayan elektriksel özdirenç, iletkenleri tanımak ve birbirinden ayırt etmek için kullanılan karakteristik bir fiziksel özelliktir. Bir başka deyişle, her iletkenin elektriksel özdirenci birbirinden farklıdır.


28. Soru

İletken maddelerin özdirenci sıcaklığa bağlı mıdır? Bağlı ise nasıl değişir?

Cevap

İletken maddelerin özdirenci sıcaklığa bağlıdır ve artan sıcaklıkla özdirenç artar. Bir iletkenin özdirenci belirli bir sıcaklık aralığında aşağıda verilen denkleme uygun olarak sıcaklık arttıkça doğrusal olarak değişir.


29. Soru

Direncin sıcaklıkla değişiminden faydalanılarak yapılan elemanlardan bir örnek veriniz?

Cevap

Direncin sıcaklıkla değişiminden faydalanılarak direnç termometreleri yapılır. Direnç termometrelerinde, genellikle platinden yapılmış metal bir tel kullanılır. Tel ısındıkça direnci artar ve böylece hassas olarak sıcaklık ölçülür.


30. Soru

Dört-uç tekniği nedir?

Cevap

Dört-uç tekniği yüksek elektriksel iletkenliğe sahip malzemelerin deneysel olarak iletkenliklerini belirlemek için kullanılan bir tekniktir. İletken çubuk üzerinde dört bağlantı girişi vardır. Bir akım kaynağı kullanılarak iki dış uçtan bir akım uygulanır ve diğer iki iç uç arasındaki potansiyel fark bir voltmetre yardımıyla ölçülür. Böylece farklı akımlar sürülerek, iletken çubuğun uçları arasındaki potansiyel fark değerleri okunur. Daha sonra akım-voltaj grafiği çizilir ve eğimi hesaplanarak iletken çubuğun direnci bulunur.


31. Soru

Deneyde kullanacağımız gerekli araç ve gereçler hakkında bilgi veriniz?

Cevap

Bu deneyde kullanacağımız gerekli araç ve gereçler aşağıda listelenmiştir: • DC güç kaynağı • Gerilim yükseltici • Dijital multimetre • Alüminyum çubuk • Bakır çubuk • 50 cm uzunluğunda mavi bağlantı kablosu • 50 cm uzunluğunda kırmızı bağlantı kablosu


32. Soru

Multimetre? Multimetre hakkında bilgi veriniz?

Cevap

Akım, gerilim ve direnç ölçmek için geliştirilmiş elektronik ölçü aletine multimetre denir. Multimetrenin genellikle ortasında dönebilen bir kademe anahtarı bulunur. Kademe anahtarı çevrilerek akım, voltaj ya da direnç bölgesine getirildiğinde, multimetre sırası ile ampermetre, voltmetre ya da ohmmetre olarak kullanılır. Multimetreler analog ve dijital olarak iki çeşittir ve her iki tip multimetrenin de kullanılma yöntemleri aynıdır. Dijital multimetrelerde ölçüm değerleri doğrudan rakamla gösterildiğinden multimetrenin kullanımı basit ve kolaydır.


33. Soru

Maddeyi hem tanımamızı hem de diğer maddelerden ayırmamızı sağlayan özelliklere ne denir?

Cevap

Her maddenin kendine özgü fiziksel özellikleri vardır. Bu özelliklere maddenin ayırt edici (karakteristik) özellikleri denir. Bu özellikler maddeyi hem tanımamızı hem de diğer maddelerden ayırmamızı sağlar.


34. Soru

Elektriksel iletkenlik nedir?

Cevap

Bir maddenin üzerinden geçen elektrik akımına gösterdiği kolaylığa “elektriksel iletkenlik” denir.


35. Soru

İletken madde ve yalıtkan madde ne demektir?

Cevap

Elektrik akımını ileten maddelere “iletken” ve iletmeyen maddelere ise “yalıtkan” adı verilir.


36. Soru

İletken ve yalıtkan maddelere örnek veriniz.

Cevap

Bir maddenin direnci ne kadar küçük ise, o maddeden elektrik akımı o kadar kolay geçer ve madde o kadar iyi bir iletkendir. Katı maddelerin elektriksel iletkenlikleri incelendiğinde altın, gümüş, bakır, alüminyum gibi metallerin elektrik akımını iyi ilettikleri; plastik, elmas gibi yalıtkanların ise elektriği hemen hemen hiç iletmedikleri dikkat çeker.


37. Soru

Bir maddenin iletken ya da yalıtkan olduğuna nasıl karar verilir?

Cevap

İletkenlerin elektriksel iletkenliği 5×107 (ohm·m)-1 civarındadır ve yalıtkanların ise 1×10-12 (ohm·m)-1’den küçüktür.


38. Soru

Maddelerin iletken ya da yalıtkan olmasının sebebi nedir?

Cevap

Katı maddelerde akım oluşmasını sağlayan serbest elektronların sayısından ve madde içerisindeki hareket kabiliyetlerinden kaynaklanır. Metallerde serbest elektron sayısı fazladır ve bu yüzden metaller elektrik akımını iyi iletirler. Yalıtkanlar ise serbest elektronları hemen hemen hiç olmayan katılardır.


39. Soru

Yarıiletken nedir?

Cevap

Elektriksel iletkenlikleri iletkenler ve yalıtkanlar arasında olan katı maddelere ise yarıiletken adı verilir.


40. Soru

Yarı iletkenlere örnek veriniz.

Cevap

Silisyum ve germanyum en iyi bilinen örnekleridir ve yarıiletkenler elektroniğin gelişimine hız kazandırmış malzemelerdir.


41. Soru

Elektrik akımı nedir?

Cevap

Serbest elektronların iletken içindeki hareketi elektrik akımı oluşturur. İletken bir telin herhangi bir kesitinden birim zamanda geçen yük miktarına elektrik akımı denir.


42. Soru

Güç kaynağı nedir?

Cevap

Günlük hayatımızda kullandığımız saat, hesap makinesi, cep telefonu gibi doğru akımla çalışan herhangi bir aygıtın çalıştırılabilmesi için, aygıtın içinden sürekli ve aynı büyüklükte elektrik akımının geçmesi gerekir. Elektrik akımının sürekli olması, elektron hareketinin sürekli olması anlamına gelir. Elektron hareketini sürekli hale getirebilmek için elektrik enerjisi üreten kaynaklar kullanmak gerekir. Elektrik enerjisi üreterek sürekli elektrik akımının oluşmasını sağlayan kaynaklara “elektrik enerjisi kaynağı”, “elektrik akımı kaynağı”, “güç kaynağı” veya “üreteç” adı verilir. Güç kaynaklarına en basit örnek pillerdir. Kapalı bir devrede güç kaynağının bir ucundan çıkan elektronlar belirli bir yolu takip ederek güç kaynağının diğer ucuna gelirler. Böylece güç kaynağı elektron akışının sürekli olmasını sağlayarak sürekli bir elektrik akımı oluşturur ve aygıt çalışır.


43. Soru

Akım yoğunluğu nedir?

Cevap

Bir iletkende birim yüzeyden geçen elektrik akımına yani birim alan başına düşen elektrik akımına “akım yoğunluğu” denir. Akım yoğunluğu akım yönünde (dolayısı ile elektrik alan yönünde) olan bir vektördür ve J ile gösterilir. SI birim sisteminde akım yoğunluğunun birimi A/m2’dir.


44. Soru

Serbest elektron nedir?

Cevap

Negatif yüklü parçacıklar olan elektronlar bir konumdan başka bir konuma hareket ettiklerinde, bu elektronlara “serbest elektron” denir. Bir katı maddeye potansiyel fark uygulandığında, serbest elektronların sayısı ve hareket kabiliyetleri elektriksel iletkenliği belirler


45. Soru

Direnç nedir?

Cevap

Elektrik devresinde akım bir uçtan diğer uca ulaşıncaya kadar zorluklarla karşılaşır. Bir iletkenin elektrik akımına karşı gösterdiği zorluğa “direnç” denir ve direnç R harfi ile temsil edilir. Elektrik iletiminde ya da elektrik devrelerinde kullanılan her iletkenin bir direnci vardır.


46. Soru

Direncin sebebi nedir?

Cevap

Direnç, iletken içerisinde hareket eden serbest elektronların, iletken içindeki atomlarla ve diğer serbest elektronlarla çarpışmalarından kaynaklanır. Elektrik devrelerinde direncin temel görevi akımı sınırlamak ya da düzenlemektir.


47. Soru

Ohm yasası nedir?

Cevap

R dirençli bir iletkenin iki ucu arasına bir potansiyel fark uygulandığında, iletkenin içinde bir E elektrik alanının ve bir J akım yoğunluğunun oluştuğunu öğrenmiştik. İletken içinde bir noktadaki elektrik alan o noktadaki akım yoğunluğunu belirler. Birçok metalde sabit sıcaklıkta akım yoğunluğu elektrik alanla doğru orantılı olarak değişir yani elektrik alan ne kadar artarsa akım yoğunluğu da o kadar artar. Buna göre, sabit sıcaklıkta akım yoğunluğunun elektrik alana oranı sabit olup, bu sabite “elektriksel iletkenlik (?, sigma diye okunur)” adı verilir ve elektriksel iletkenlik akımı oluşturan elektrik alandan bağımsızdır. Sabit sıcaklıkta akım yoğunluğu ile elektrik alan arasındaki bu ilişki “Ohm Yasası” olarak bilinir.


48. Soru

Elektriksel iletkenlik nedir ve birimi nasıl gösterilir?

Cevap

Geometrileri aynı ancak elektriksel iletkenlikleri farklı olan iki iletkene aynı büyüklükte bir elektrik alan uygulanırsa, daha büyük elektriksel iletkenliğe sahip olan iletkenin akım yoğunluğunun daha büyük olacağı da açıktır. Buna göre, bir iletkenin üzerinden geçen elektrik akımına gösterdiği kolaylığa bir başka deyişle iletkenin serbest elektronların akışına izin verme yeteneğine “elektriksel iletkenlik” denir. Elektriksel iletkenliğin birimi (?·m)-1’dir.


49. Soru

Elektrik özdirenç nedir ve birimi nasıl gösterilir?

Cevap

Bir iletkenin elektriksel iletkenliğinin tersine elektriksel özdirenç (t, ro diye okunur) adı verilir. O halde yüksek elektriksel özdirence sahip bir iletkenin elektriksel iletkenliği küçük olacaktır ya da bir iletkenin elektriksel özdirenci ne kadar küçükse elektriksel iletkenliği o kadar büyük olacaktır. Elektriksel özdirencin birimi (?·m)’dir.


50. Soru

Dört uç tekniği ne için uygulanır?

Cevap

Dört-uç tekniği yüksek elektriksel iletkenliğe sahip malzemelerin deneysel olarak iletkenliklerini belirlemek için kullanılan bir tekniktir.


51. Soru

Süperiletken ne demektir?

Cevap

Çok düşük sıcaklıklarda pek çok metalin özdirenci (veya direnci) çok küçüktür fakat sıfır değildir. Bazı metaller çok düşük sıcaklıklara soğutulduklarında, kritik bir sıcaklık değerinde özdirençlerinin aniden sıfıra düştüğü görülür. Bu olaya süperiletkenlik ve bu özelliği gösteren maddelere de süperiletken adı verilir. Örneğin civa 4,2 Kelvin (K) sıcaklığının altında süperiletkendir


52. Soru

Metallerin elektriksel iletkenliği deneyinde kullanacağınız araç ve gereçler nelerdir?

Cevap

 • DC güç kaynağı (14 V AC/12 VDC, 5 A) …………………………………… 1 adet
 • Gerilim yükseltici ………………………………………………………………. 1 adet
 • Dijital multimetre ………………………………………………………………. 2 adet
 • Alüminyum çubuk ……………………………………………………………… 1 adet
 • Bakır çubuk …………………………………………………………………….. 1 adet
 • 50 cm uzunluğunda mavi bağlantı kablosu ……………………………….. 3 adet
 • 50 cm uzunluğunda kırmızı bağlantı kablosu …………………………….. 4 adet

1. Soru

Maddenin ayırt edici (karakteristik) özelliklerini tanımlayınız?

Cevap

Her maddenin kendine özgü fiziksel özellikleri vardır. Bu özelliklere maddenin ayırt edici (karakteristik) özellikleri denir. Bu özellikler maddeyi hem tanımamızı hem de diğer maddelerden ayırmamızı sağlar.

2. Soru

Elektriksel İletkenlik nedir?

Cevap

Bir maddenin üzerinden geçen elektrik akımına gösterdiği kolaylığa elektriksel iletkenlik denir.

3. Soru

İletken ve yalıtkan kavramlarını tanımlayınız?

Cevap

Elektrik akımını ileten maddelere iletken ve iletmeyen maddelere ise yalıtkan adı verilir. Bir maddenin direnci ne kadar küçük ise, o maddeden elektrik akımı o kadar kolay geçer ve madde o kadar iyi bir iletkendir. Katı maddelerin elektriksel iletkenlikleri incelendiğinde altın, gümüş, bakır, alüminyum gibi metallerin elektrik akımını iyi ilettikleri; plastik, elmas gibi yalıtkanların ise elektriği hemen hemen hiç iletmedikleri dikkat çeker.

4. Soru

İletkenlerin ve yalıtkanların elektriksel iletkenliği nedir? Açıklayınız.

Cevap

Cevap: İletkenlerin elektriksel iletkenliği 5×107 (ohm·m)-1 civarındadır ve yalıtkanların ise 1×10-12 (ohm·m)-1’den küçüktür. Bu çarpıcı farklılık katı maddelerde akım oluşmasını sağlayan serbest elektronların sayısından ve madde içerisindeki hareket kabiliyetlerinden kaynaklanır. Metallerde serbest elektron sayısı fazladır ve bu yüzden metaller elektrik akımını iyi iletirler. Yalıtkanlar ise serbest elektronları hemen hemen hiç olmayan katılardır.

5. Soru

Yarıiletken nedir? Açıklayınız.

Cevap

Elektriksel iletkenlikleri iletkenler ve yalıtkanlar arasında olan katı maddelere ise yarıiletken adı verilir. Silisyum ve germanyum en iyi bilinen örnekleridir ve yarıiletkenler elektroniğin gelişimine hız kazandırmış malzemelerdir.

6. Soru

Elektriksel iletkenlik katı maddeler için ayırt edici bir fiziksel özellik midir? Bilgi veriniz.

Cevap

Elektriksel iletkenlik katı maddeler için ayırt edici bir fiziksel özelliktir.

7. Soru

Serbest elektron nedir? Açıklayınız.

Cevap

Negatif yüklü parçacıklar olan elektronlar bir konumdan başka bir konuma hareket ettiklerinde, bu elektronlara serbest elektron denir. Bir katı maddeye potansiyel fark uygulandığında, serbest elektronların sayısı ve hareket kabiliyetleri elektriksel iletkenliği belirler.

8. Soru

Elektrik akımı nedir? Açıklayınız.

Cevap

İletken bir telin herhangi bir kesitinden birim zamanda geçen yük miktarına elektrik akımı denir.

9. Soru

Elektrik akımının birimi nedir? Açıklayınız.

Cevap

Elektrik akımının birimi, SI (Systemé International d Unitès-uluslararası birim sistemi) birim sisteminde akımın birimi Amper (A), zamanın birimi saniye (s) ve yükün birimi Coulomb (C)’dur. Bu açıklamalara göre, S yüzeyinden 1 s’de 1 C’luk yük geçtiğinde, 1 A’lik akım oluşacaktır (1A 1C/s).

10. Soru

Elektrik akımının yönü nedir? Açıklayınız.

Cevap

Elektrik akımının yönü pozitif yüklerin akış yönü olarak kabul edilir. Ancak bir iletkende elektrik akımını negatif yüklü serbest elektronların hareketi oluşturduğu için, elektrik akımının yönü elektronların akış yönüne zıt olacaktır.

11. Soru

Günlük hayatımızda kullandığımız saat, hesap makinesi, cep telefonu gibi doğru akımla çalışan herhangi bir aygıtın çalıştırılabilmesi için gereken nedir?

Cevap

Günlük hayatımızda kullandığımız saat, hesap makinesi, cep telefonu gibi doğru akımla çalışan herhangi bir aygıtın çalıştırılabilmesi için, aygıtın içinden sürekli ve aynı büyüklükte elektrik akımının geçmesi gerekir. Elektrik akımının sürekli olması, elektron hareketinin sürekli olması anlamına gelir.

12. Soru

Elektron hareketini sürekli hale getirebilmek için kullanılması gereken nedir? Açıklayınız.

Cevap

Elektron hareketini sürekli hale getirebilmek için elektrik enerjisi üreten kaynaklar kullanmak gerekir.

13. Soru

Elektrik enerjisi kaynağı nedir?

Cevap

Elektrik enerjisi üreterek sürekli elektrik akımının oluşmasını sağlayan kaynaklara elektrik enerjisi kaynağı, elektrik akımı kaynağı, güç kaynağı veya üreteç adı verilir. Güç kaynaklarına en basit örnek pillerdir. Kapalı bir devrede güç kaynağının bir ucundan çıkan elektronlar belirli bir yolu takip ederek güç kaynağının diğer ucuna gelirler. Böylece güç kaynağı elektron akışının sürekli olmasını sağlayarak sürekli bir elektrik akımı oluşturur ve aygıt çalışır.

14. Soru

Güç kaynağının uçlarına bir direnç bağlandığında elektronlar nasıl hareket eder?

Cevap

Güç kaynağının uçlarına bir direnç bağlandığında, güç kaynağının negatif (-) kutbundan çıkan elektronlar direnç içinden geçerek güç kaynağının pozitif (+) kutbuna gelirler ve devreyi tamamlarlar. Bu yük akışı devreden güç kaynağının pozitif (+) kutbundan negatif (-) kutbuna doğru bir I akımı geçmesini sağlar.

15. Soru

Elektronların akış yönü ile I akımının yönü birbirine göre nasıldır?

Cevap

Görüldüğü gibi elektronların akış yönü ile I akımının yönü birbirine terstir. Bu durumu şöyle açıklayabiliriz: Güç kaynağından bir potansiyel fark uygulandığında, yönü güç kaynağının pozitif (+) kutbundan negatif (-) kutbuna doğru olacak şekilde bir E elektrik alanı oluşur. Bu elektrik alan metal içindeki serbest elektronlara bir elektriksel kuvvetin etki etmesini sağlar. Serbest elektronlar negatif yüklü parçacıklar oldukları için, elektronlar üzerine etkiyen elektriksel kuvvet oluşan elektrik alana ters yönde olur ve elektronlar bu elektriksel kuvvet yönünde yani elektrik alana ters yönde vs sürüklenme hızı ile hareket ederler. Böylece sürekli bir elektron akışı sağlanır ve dış devreden bir I akımı akar.

16. Soru

Akımla elektrik alan yönü birbirine göre nasıldır?

Cevap

Akımla elektrik alan her zaman aynı yönde olur.

17. Soru

Direnç’i tanımlayınız ve direnç hakkında bilgi veriniz?

Cevap

Bir elektrik devresinde iletkenin iki ucu arasına bir V potansiyel farkı uygulandığında, iletken içinden bir I akımı akacaktır. Ancak, elektrik devresinde akım bir uçtan diğer uca ulaşıncaya kadar zorluklarla karşılaşır. Bir iletkenin elektrik akımına karşı gösterdiği zorluğa direnç denir ve direnç R harfi ile temsil edilir. Elektrik iletiminde ya da elektrik devrelerinde kullanılan her iletkenin bir direnci vardır. Direnç, iletken içerisinde hareket eden serbest elektronların, iletken içindeki atomlarla ve diğer serbest elektronlarla çarpışmalarından kaynaklanır. Elektrik devrelerinde direncin temel görevi akımı sınırlamak ya da düzenlemektir.

18. Soru

Geometrileri aynı ancak elektriksel iletkenlikleri farklı olan iki iletkene aynı büyüklükte bir elektrik alan uygulanırsa, akım yoğunlukları hakkında bilgi veriniz?

Cevap

Geometrileri aynı ancak elektriksel iletkenlikleri farklı olan iki iletkene aynı büyüklükte bir elektrik alan uygulanırsa, daha büyük elektriksel iletkenliğe sahip olan iletkenin akım yoğunluğunun daha büyük olacağı da açıktır.

19. Soru

Geometrileri aynı ancak elektriksel iletkenlikleri farklı olan iki iletkene aynı büyüklükte bir elektrik alan uygulanırsa akım yoğunlukları nasıl olur?

Cevap

Geometrileri aynı ancak elektriksel iletkenlikleri farklı olan iki iletkene aynı büyüklükte bir elektrik alan uygulanırsa, daha büyük elektriksel iletkenliğe sahip olan iletkenin akım yoğunluğunun daha büyük olacağı da açıktır.

20. Soru

Elektriksel özdirenç ile elektriksel iletkenlik arasındaki ilişkiyi açıklayınız?

Cevap

O halde yüksek elektriksel özdirence sahip bir iletkenin elektriksel iletkenliği küçük olacaktır ya da bir iletkenin elektriksel özdirenci ne kadar küçükse elektriksel iletkenliği o kadar büyük olacaktır.

21. Soru

Bir iletken içerisinde oluşan elektrik alanın kaynağı nedir?

Cevap

Bir iletken içerisinde oluşan elektrik alanın kaynağı iletkenin iki ucu arasına uygulanan potansiyel farktır.

22. Soru

Elektrik alan ile potansiyel fark ve akım yoğunluğu ile akım arasındaki ilişkiler kullanılarak Ohm yasasının pratik uygulamalarda (elektrik devrelerinde) daha kullanışlı bir ifadesi türetilebilir mi?

Cevap

Elektrik alan ile potansiyel fark ve akım yoğunluğu ile akım arasındaki ilişkiler kullanılarak Ohm yasasının pratik uygulamalarda (elektrik devrelerinde) daha kullanışlı bir ifadesi türetilebilir.

23. Soru

Bir iletken üzerinden geçen akımı ölçmek için ne kullanılır?

Cevap

Bir iletken üzerinden geçen akımı ölçmek için ampermetre kullanılır. Ampermetrenin iç direnci ihmal edilebilecek kadar küçüktür ve devreye seri olarak bağlanır.

24. Soru

Bir iletkenin iki ucu arasındaki potansiyel farkı ölçmek için ise ne kullanılır?

Cevap

Bir iletkenin iki ucu arasındaki potansiyel farkı ölçmek için ise voltmetre kullanılır.

25. Soru

Ohm Yasasına göre sabit sıcaklıktaki bir iletkenden geçen akım, iletkenin iki ucu arasındaki potansiyel farkı ile nasıl değişir?

Cevap

Ohm Yasasına göre sabit sıcaklıktaki bir iletkenden geçen akım iletkenin iki ucu arasındaki potansiyel farkı ile doğru orantılı olarak değişir. Örneğin potansiyel fark 2 kat arttırılırsa, iletkenden geçen akım 2 kat artar ya da akım 4 kat artarsa potansiyel fark 4 kat artar. Böylece iletkenin direnci sabit kalır. Buna göre bir iletkenin direnci, akım ve potansiyel fark ile değişmez.

26. Soru

Akım-potansiyel fark (I-V) değişim grafiğinden faydalanılarak bir iletkenin R direnci hesaplanabilir mi?

Cevap

Akım-potansiyel fark (I-V) değişim grafiğinden faydalanılarak bir iletkenin R direnci hesaplanabilir. Bu grafiğin eğimi, akımdaki değişimin potansiyel farktaki değişime oranına eşittir ve bu oran iletkenin R direncinin tersini verir.

27. Soru

Acaba bir iletkenin direnci nelere bağlıdır ve nasıl değişir?

Cevap

Bir iletkenin direnci o iletkenin boyuna (L), iletkenin dik kesit alanına (S) ve iletkenin cinsine bağlı olarak değişir. Bir iletkenin direnci iletkenin uzunluğu ile doğru orantılıdır. İletkenin uzunluğu arttıkça direnç değeri de artar. Ancak bir iletkenin S kesit alanı arttıkça iletkenin direnci azalır veya kesit alanı azaldıkça direnç artar. Yani bir iletkenin direnci kesit alanı ile ters orantılıdır. Görüldüğü gibi, bir iletkenin direnci iletkenin geometrisine bağlı olarak değişir. Bir iletkenin direnci iletkenin cinsine bağlı olarak da değişir. Örneğin aynı kesit ve uzunluğa sahip bakır ve alüminyum iletkenlerinin dirençleri birbirinden farklıdır. Direnç değerlerindeki farklılık iletkenlerin elektriksel iletkenliklerinin farklı olmasından kaynaklanır. Elektriksel iletkenliği küçük olan iletkenin direnci büyük olur. Bir başka deyişle direnç elektriksel iletkenlikle ters orantılıdır. Bir iletkenin direnci elektriksel özdirenci ile doğru orantılıdır. Yani iletkenin elektriksel özdirenci küçük ise direnç değeri küçük, büyük ise direnç değeri büyük olacaktır. Bildiğimiz gibi iletkenin R direnci iletkenin geometrisine bağlıdır ve iletkene özgü bir özellik değildir. Ancak iletkenin geometrisine bağlı olmayan elektriksel özdirenç, iletkenleri tanımak ve birbirinden ayırt etmek için kullanılan karakteristik bir fiziksel özelliktir. Bir başka deyişle, her iletkenin elektriksel özdirenci birbirinden farklıdır.

28. Soru

İletken maddelerin özdirenci sıcaklığa bağlı mıdır? Bağlı ise nasıl değişir?

Cevap

İletken maddelerin özdirenci sıcaklığa bağlıdır ve artan sıcaklıkla özdirenç artar. Bir iletkenin özdirenci belirli bir sıcaklık aralığında aşağıda verilen denkleme uygun olarak sıcaklık arttıkça doğrusal olarak değişir.

29. Soru

Direncin sıcaklıkla değişiminden faydalanılarak yapılan elemanlardan bir örnek veriniz?

Cevap

Direncin sıcaklıkla değişiminden faydalanılarak direnç termometreleri yapılır. Direnç termometrelerinde, genellikle platinden yapılmış metal bir tel kullanılır. Tel ısındıkça direnci artar ve böylece hassas olarak sıcaklık ölçülür.

30. Soru

Dört-uç tekniği nedir?

Cevap

Dört-uç tekniği yüksek elektriksel iletkenliğe sahip malzemelerin deneysel olarak iletkenliklerini belirlemek için kullanılan bir tekniktir. İletken çubuk üzerinde dört bağlantı girişi vardır. Bir akım kaynağı kullanılarak iki dış uçtan bir akım uygulanır ve diğer iki iç uç arasındaki potansiyel fark bir voltmetre yardımıyla ölçülür. Böylece farklı akımlar sürülerek, iletken çubuğun uçları arasındaki potansiyel fark değerleri okunur. Daha sonra akım-voltaj grafiği çizilir ve eğimi hesaplanarak iletken çubuğun direnci bulunur.

31. Soru

Deneyde kullanacağımız gerekli araç ve gereçler hakkında bilgi veriniz?

Cevap

Bu deneyde kullanacağımız gerekli araç ve gereçler aşağıda listelenmiştir: • DC güç kaynağı • Gerilim yükseltici • Dijital multimetre • Alüminyum çubuk • Bakır çubuk • 50 cm uzunluğunda mavi bağlantı kablosu • 50 cm uzunluğunda kırmızı bağlantı kablosu

32. Soru

Multimetre? Multimetre hakkında bilgi veriniz?

Cevap

Akım, gerilim ve direnç ölçmek için geliştirilmiş elektronik ölçü aletine multimetre denir. Multimetrenin genellikle ortasında dönebilen bir kademe anahtarı bulunur. Kademe anahtarı çevrilerek akım, voltaj ya da direnç bölgesine getirildiğinde, multimetre sırası ile ampermetre, voltmetre ya da ohmmetre olarak kullanılır. Multimetreler analog ve dijital olarak iki çeşittir ve her iki tip multimetrenin de kullanılma yöntemleri aynıdır. Dijital multimetrelerde ölçüm değerleri doğrudan rakamla gösterildiğinden multimetrenin kullanımı basit ve kolaydır.

33. Soru

Maddeyi hem tanımamızı hem de diğer maddelerden ayırmamızı sağlayan özelliklere ne denir?

Cevap

Her maddenin kendine özgü fiziksel özellikleri vardır. Bu özelliklere maddenin ayırt edici (karakteristik) özellikleri denir. Bu özellikler maddeyi hem tanımamızı hem de diğer maddelerden ayırmamızı sağlar.

34. Soru

Elektriksel iletkenlik nedir?

Cevap

Bir maddenin üzerinden geçen elektrik akımına gösterdiği kolaylığa “elektriksel iletkenlik” denir.

35. Soru

İletken madde ve yalıtkan madde ne demektir?

Cevap

Elektrik akımını ileten maddelere “iletken” ve iletmeyen maddelere ise “yalıtkan” adı verilir.

36. Soru

İletken ve yalıtkan maddelere örnek veriniz.

Cevap

Bir maddenin direnci ne kadar küçük ise, o maddeden elektrik akımı o kadar kolay geçer ve madde o kadar iyi bir iletkendir. Katı maddelerin elektriksel iletkenlikleri incelendiğinde altın, gümüş, bakır, alüminyum gibi metallerin elektrik akımını iyi ilettikleri; plastik, elmas gibi yalıtkanların ise elektriği hemen hemen hiç iletmedikleri dikkat çeker.

37. Soru

Bir maddenin iletken ya da yalıtkan olduğuna nasıl karar verilir?

Cevap

İletkenlerin elektriksel iletkenliği 5×107 (ohm·m)-1 civarındadır ve yalıtkanların ise 1×10-12 (ohm·m)-1’den küçüktür.

38. Soru

Maddelerin iletken ya da yalıtkan olmasının sebebi nedir?

Cevap

Katı maddelerde akım oluşmasını sağlayan serbest elektronların sayısından ve madde içerisindeki hareket kabiliyetlerinden kaynaklanır. Metallerde serbest elektron sayısı fazladır ve bu yüzden metaller elektrik akımını iyi iletirler. Yalıtkanlar ise serbest elektronları hemen hemen hiç olmayan katılardır.

39. Soru

Yarıiletken nedir?

Cevap

Elektriksel iletkenlikleri iletkenler ve yalıtkanlar arasında olan katı maddelere ise yarıiletken adı verilir.

40. Soru

Yarı iletkenlere örnek veriniz.

Cevap

Silisyum ve germanyum en iyi bilinen örnekleridir ve yarıiletkenler elektroniğin gelişimine hız kazandırmış malzemelerdir.

41. Soru

Elektrik akımı nedir?

Cevap

Serbest elektronların iletken içindeki hareketi elektrik akımı oluşturur. İletken bir telin herhangi bir kesitinden birim zamanda geçen yük miktarına elektrik akımı denir.

42. Soru

Güç kaynağı nedir?

Cevap

Günlük hayatımızda kullandığımız saat, hesap makinesi, cep telefonu gibi doğru akımla çalışan herhangi bir aygıtın çalıştırılabilmesi için, aygıtın içinden sürekli ve aynı büyüklükte elektrik akımının geçmesi gerekir. Elektrik akımının sürekli olması, elektron hareketinin sürekli olması anlamına gelir. Elektron hareketini sürekli hale getirebilmek için elektrik enerjisi üreten kaynaklar kullanmak gerekir. Elektrik enerjisi üreterek sürekli elektrik akımının oluşmasını sağlayan kaynaklara “elektrik enerjisi kaynağı”, “elektrik akımı kaynağı”, “güç kaynağı” veya “üreteç” adı verilir. Güç kaynaklarına en basit örnek pillerdir. Kapalı bir devrede güç kaynağının bir ucundan çıkan elektronlar belirli bir yolu takip ederek güç kaynağının diğer ucuna gelirler. Böylece güç kaynağı elektron akışının sürekli olmasını sağlayarak sürekli bir elektrik akımı oluşturur ve aygıt çalışır.

43. Soru

Akım yoğunluğu nedir?

Cevap

Bir iletkende birim yüzeyden geçen elektrik akımına yani birim alan başına düşen elektrik akımına “akım yoğunluğu” denir. Akım yoğunluğu akım yönünde (dolayısı ile elektrik alan yönünde) olan bir vektördür ve J ile gösterilir. SI birim sisteminde akım yoğunluğunun birimi A/m2’dir.

44. Soru

Serbest elektron nedir?

Cevap

Negatif yüklü parçacıklar olan elektronlar bir konumdan başka bir konuma hareket ettiklerinde, bu elektronlara “serbest elektron” denir. Bir katı maddeye potansiyel fark uygulandığında, serbest elektronların sayısı ve hareket kabiliyetleri elektriksel iletkenliği belirler

45. Soru

Direnç nedir?

Cevap

Elektrik devresinde akım bir uçtan diğer uca ulaşıncaya kadar zorluklarla karşılaşır. Bir iletkenin elektrik akımına karşı gösterdiği zorluğa “direnç” denir ve direnç R harfi ile temsil edilir. Elektrik iletiminde ya da elektrik devrelerinde kullanılan her iletkenin bir direnci vardır.

46. Soru

Direncin sebebi nedir?

Cevap

Direnç, iletken içerisinde hareket eden serbest elektronların, iletken içindeki atomlarla ve diğer serbest elektronlarla çarpışmalarından kaynaklanır. Elektrik devrelerinde direncin temel görevi akımı sınırlamak ya da düzenlemektir.

47. Soru

Ohm yasası nedir?

Cevap

R dirençli bir iletkenin iki ucu arasına bir potansiyel fark uygulandığında, iletkenin içinde bir E elektrik alanının ve bir J akım yoğunluğunun oluştuğunu öğrenmiştik. İletken içinde bir noktadaki elektrik alan o noktadaki akım yoğunluğunu belirler. Birçok metalde sabit sıcaklıkta akım yoğunluğu elektrik alanla doğru orantılı olarak değişir yani elektrik alan ne kadar artarsa akım yoğunluğu da o kadar artar. Buna göre, sabit sıcaklıkta akım yoğunluğunun elektrik alana oranı sabit olup, bu sabite “elektriksel iletkenlik (?, sigma diye okunur)” adı verilir ve elektriksel iletkenlik akımı oluşturan elektrik alandan bağımsızdır. Sabit sıcaklıkta akım yoğunluğu ile elektrik alan arasındaki bu ilişki “Ohm Yasası” olarak bilinir.

48. Soru

Elektriksel iletkenlik nedir ve birimi nasıl gösterilir?

Cevap

Geometrileri aynı ancak elektriksel iletkenlikleri farklı olan iki iletkene aynı büyüklükte bir elektrik alan uygulanırsa, daha büyük elektriksel iletkenliğe sahip olan iletkenin akım yoğunluğunun daha büyük olacağı da açıktır. Buna göre, bir iletkenin üzerinden geçen elektrik akımına gösterdiği kolaylığa bir başka deyişle iletkenin serbest elektronların akışına izin verme yeteneğine “elektriksel iletkenlik” denir. Elektriksel iletkenliğin birimi (?·m)-1’dir.

49. Soru

Elektrik özdirenç nedir ve birimi nasıl gösterilir?

Cevap

Bir iletkenin elektriksel iletkenliğinin tersine elektriksel özdirenç (t, ro diye okunur) adı verilir. O halde yüksek elektriksel özdirence sahip bir iletkenin elektriksel iletkenliği küçük olacaktır ya da bir iletkenin elektriksel özdirenci ne kadar küçükse elektriksel iletkenliği o kadar büyük olacaktır. Elektriksel özdirencin birimi (?·m)’dir.

50. Soru

Dört uç tekniği ne için uygulanır?

Cevap

Dört-uç tekniği yüksek elektriksel iletkenliğe sahip malzemelerin deneysel olarak iletkenliklerini belirlemek için kullanılan bir tekniktir.

51. Soru

Süperiletken ne demektir?

Cevap

Çok düşük sıcaklıklarda pek çok metalin özdirenci (veya direnci) çok küçüktür fakat sıfır değildir. Bazı metaller çok düşük sıcaklıklara soğutulduklarında, kritik bir sıcaklık değerinde özdirençlerinin aniden sıfıra düştüğü görülür. Bu olaya süperiletkenlik ve bu özelliği gösteren maddelere de süperiletken adı verilir. Örneğin civa 4,2 Kelvin (K) sıcaklığının altında süperiletkendir

52. Soru

Metallerin elektriksel iletkenliği deneyinde kullanacağınız araç ve gereçler nelerdir?

Cevap

 • DC güç kaynağı (14 V AC/12 VDC, 5 A) …………………………………… 1 adet
 • Gerilim yükseltici ………………………………………………………………. 1 adet
 • Dijital multimetre ………………………………………………………………. 2 adet
 • Alüminyum çubuk ……………………………………………………………… 1 adet
 • Bakır çubuk …………………………………………………………………….. 1 adet
 • 50 cm uzunluğunda mavi bağlantı kablosu ……………………………….. 3 adet
 • 50 cm uzunluğunda kırmızı bağlantı kablosu …………………………….. 4 adet

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.