Açıköğretim Ders Notları

Bakım Elemanı Yetiştirme Ve Geliştirme 1 Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Bakım Elemanı Yetiştirme Ve Geliştirme 1 Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Bakım Hizmeti Gerektiren Bireyler

1. Soru

Yaşlıların temel gereksinimleri nelerdir?

Cevap

Ekonomik yeterlilik
Sosyal güvence varlığı
Toplum tarafından kabul görme ve saygınlık
Toplumsal yaşama katılım
Toplumdaki karar verme mekanizmalarına katılım
Toplum içinde kendi ortamında yaşam
Bağımsız yaşamın sürdürülmesi
Güvenli barınma koşulları
Sosyal destek sağlanması
Sosyal bakım hizmetlerine evde ve kurumda erişim
Sağlık hizmetlerine evde ve kurumda erişim


2. Soru

Türkiye’de engelli hakları nelerdir?

Cevap

Çevresel Mimari ve Erişim Hakkı
Bağımsız Yaşayabilme ve Topluma Dahil Olma Hakkı
Eğitim ve Kültür Hakkı
Sağlık, Bakım ve Rehabilitasyon Hakkı
Çalışma ve İstihdam Hakkı
Ulaşım Hakkı
Engelli Durumlarına Özgü Özel Araçlardan Yararlanma Hakkı
İletişim Hakkı
Sosyal Güvenlik Hakkı
Sosyal Yardım ve Hizmetlerden Yararlanma Hakkı
Her Tür Şiddet, İstismar ve Ayrımcılığa Karşı Korunma Hakkı
Örgütlenme Hakkı


3. Soru

Ortopedik engelli kimdir?

Cevap

Ortopedik Engelli: Kas ve iskelet sisteminde yetersizlik, eksiklik ve işlev kaybı olan kişidir.


4. Soru

Bakım gerektiren bireylerin sorumlulukları nelerdir?

Cevap

 • Genel Nitelikteki Sorumlulukları
 • Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarını Bilgilendirme
 • Hastane ve Bakım Merkezi Kurallarına Uyma
 • Tedavisi, Bakımı ve Rehabilitasyonu İle İlgili Önerilere Uyma

5. Soru

Biyolojik yaş nedir?

Cevap

Biyolojik Yaş: İçinde bulunulan biyolojik basamağın zaman birimi olarak gösterilmesidir.


6. Soru

Yaşlanma türleri nelerdir?

Cevap

Yaşlanma; “biyolojik yaşlanma”, “ekonomik yaşlanma”, “patolojik yaşlanma”, “psikolojik yaşlanma” ve “sosyal yaşlanma” şeklinde çok çeşitli şekillerde tanımlanabilir.


7. Soru

Kronolojik yaş nedir?

Cevap

Kronolojik Yaş: Doğumdan başlayarak içinde bulunulan zamana kadar geçen yılların toplamıdır.


8. Soru

Görme engelli kimdir?

Cevap

Görme Engelli: Tek veya iki gözünde tam veya kısmi görme kaybı veya bozukluğu olan kişidir.


9. Soru

Birleşmiş Milletlerin kabul ettiği yaşlı hakları nelerdir?

Cevap

Birleşmiş Milletlerin kabul ettiği yaşlı ilkeleri ve Dünya Sağlık Örgütünün yaşlılara yönelik eylem planı çerçevesinde yaşlı hakları; “politik ve toplumsal yaşama katılım, eğitim ve kültür, her türlü şiddet, istismar ve ayrımcılığa karşı korunma,
adil gelir ve sosyal güvenlik, çalışma ve istihdam, sağlık, aile, konut ve barınma,
güvenli bir çevrede yaşama, sosyal yardım ve hizmetlerden yararlanma ve bakım” şeklinde sıralanabilir.


10. Soru

Engel türleri nelerdir?

Cevap

Engel türlerine göre engelliler ortopedik engelli, görme engelli, işitme engelli, dil
ve konuşma engelli, zihinsel engelli ve kronik hastalar şeklinde altı gruba ayrılır.


11. Soru

Engelli bireylerin temel gereksinimleri nelerdir?

Cevap

• Özel Eğitim Programları
• Kentsel Alan Düzenlemeleri• Destek Eğitim Hizmeti
• Özel Eğitim Hizmeti
• Yaşam Boyu Bakım ve
Gözetim Hizmeti


12. Soru

Yaşlıların enstrümantal günlük yaşam aktiviteleri nelerdir?

Cevap

Telefon Kullanma
• Alışveriş
• Yemek hazırlama
• Ev Koruması
• Ulaşım
• Medikasyonlar
• Finans


13. Soru

Kronik hastalık nedir?

Cevap

Kronik ya da Süreğen Hastalık: Hastalık insanın normal yaşantısında aksaklıklara yol açan, ruhsal durumunu ve sosyal ilişkilerini etkileyen, fizyolojik yakınmalara neden olan bir var oluş krizidir. Genel anlamda kronik hastalık, kişinin çalışma kapasitesi ve fonksiyonlarının engellenmesine neden olan uzun süreli bakım ve tedavi gerektiren, oluşmasında sosyoekonomik, kişisel ve genetik etkenlerin rol oynadığı hastalıklardır


14. Soru

Birleşmiş Milletlerin yaşlı bireylere yönelik olarak kabul ettiği yaşlı ilkeleri nelerdir?

Cevap

Birleşmiş Milletlerin yaşlı bireylere yönelik olarak kabul ettiği yaşlı ilkeleri; itibar ve saygınlık, katılım, bağımsızlık, kendini gerçekleştirme ve bakım şeklinde
sıralanabilir


15. Soru

Engellilik nedir?

Cevap

Engellilik; bedensel, akli ve ruhsal yapıdaki bozulmalar sonucu doğal yaşama yetilerinin kısıtlanması ya da bu yetilerden tamamen yoksun kalınması durumudur.


16. Soru

Yaşlıların temel günlük yaşam aktiviteleri nelerdir?

Cevap

 • Banyo
 • Giyinme
 •  Transfer
 •  Tuvalet
 •  Kontinans
 •  Beslenme

17. Soru

İşitme engelli kimdir?

Cevap

İşitme Engelli: Tek veya iki kulağında tam veya kısmi işitme kaybı olan kişidir.


18. Soru

Dil ve konuşma engelli kimdir?

Cevap

Dil ve Konuşma Engelli: Herhangi bir nedenle konuşamayan veya konuşmasının hızında, akıcılığında, ifadesinde bozukluk olan ve ses bozukluğu olan kişidir.


19. Soru

Hasta haklarına yönelik uluslararası hukuki düzenlemeler nelerdir?

Cevap

İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi
Biyoloji ve Tıbbin Uygulanması Bakımından İnsan Hakları Haysiyetinin Korunmasına Dair Sözleşme
İşkencenin ve Gayriinsani yada Küçültücü Ceza Muamelenin Önlenmesine Dair
Avrupa Sözleşmeşmesi
1972 Tarihli Amerika Hastaneler Birliği Hasta Hakları Bildirmesi
1981 Tarihli Dünya Tabipler Birliği Lizbon Hasta Hakları Bildirgesi
1994 Tarihli Avrupa Hasta Haklarının Geliştirilmesi Bildirgesi (Amsterdam Bildirgesi)
1995 Tarihli Dünya Tabipler Birliği Bali Hasta Hakları Bildirgesi


20. Soru

Hastanın Hasta Haklarının Korunması Kapsamındaki Hakları nelerdir?

Cevap

Mahremiyete saygı gösterilmesi
Rıza olmaksızın tıbbi ameliyeye tabi tutulmama
Bilgilerin gizli tutulması


1. Soru

Yaşlıların temel gereksinimleri nelerdir?

Cevap

Ekonomik yeterlilik
Sosyal güvence varlığı
Toplum tarafından kabul görme ve saygınlık
Toplumsal yaşama katılım
Toplumdaki karar verme mekanizmalarına katılım
Toplum içinde kendi ortamında yaşam
Bağımsız yaşamın sürdürülmesi
Güvenli barınma koşulları
Sosyal destek sağlanması
Sosyal bakım hizmetlerine evde ve kurumda erişim
Sağlık hizmetlerine evde ve kurumda erişim

2. Soru

Türkiye’de engelli hakları nelerdir?

Cevap

Çevresel Mimari ve Erişim Hakkı
Bağımsız Yaşayabilme ve Topluma Dahil Olma Hakkı
Eğitim ve Kültür Hakkı
Sağlık, Bakım ve Rehabilitasyon Hakkı
Çalışma ve İstihdam Hakkı
Ulaşım Hakkı
Engelli Durumlarına Özgü Özel Araçlardan Yararlanma Hakkı
İletişim Hakkı
Sosyal Güvenlik Hakkı
Sosyal Yardım ve Hizmetlerden Yararlanma Hakkı
Her Tür Şiddet, İstismar ve Ayrımcılığa Karşı Korunma Hakkı
Örgütlenme Hakkı

3. Soru

Ortopedik engelli kimdir?

Cevap

Ortopedik Engelli: Kas ve iskelet sisteminde yetersizlik, eksiklik ve işlev kaybı olan kişidir.

4. Soru

Bakım gerektiren bireylerin sorumlulukları nelerdir?

Cevap

 • Genel Nitelikteki Sorumlulukları
 • Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarını Bilgilendirme
 • Hastane ve Bakım Merkezi Kurallarına Uyma
 • Tedavisi, Bakımı ve Rehabilitasyonu İle İlgili Önerilere Uyma
5. Soru

Biyolojik yaş nedir?

Cevap

Biyolojik Yaş: İçinde bulunulan biyolojik basamağın zaman birimi olarak gösterilmesidir.

6. Soru

Yaşlanma türleri nelerdir?

Cevap

Yaşlanma; “biyolojik yaşlanma”, “ekonomik yaşlanma”, “patolojik yaşlanma”, “psikolojik yaşlanma” ve “sosyal yaşlanma” şeklinde çok çeşitli şekillerde tanımlanabilir.

7. Soru

Kronolojik yaş nedir?

Cevap

Kronolojik Yaş: Doğumdan başlayarak içinde bulunulan zamana kadar geçen yılların toplamıdır.

8. Soru

Görme engelli kimdir?

Cevap

Görme Engelli: Tek veya iki gözünde tam veya kısmi görme kaybı veya bozukluğu olan kişidir.

9. Soru

Birleşmiş Milletlerin kabul ettiği yaşlı hakları nelerdir?

Cevap

Birleşmiş Milletlerin kabul ettiği yaşlı ilkeleri ve Dünya Sağlık Örgütünün yaşlılara yönelik eylem planı çerçevesinde yaşlı hakları; “politik ve toplumsal yaşama katılım, eğitim ve kültür, her türlü şiddet, istismar ve ayrımcılığa karşı korunma,
adil gelir ve sosyal güvenlik, çalışma ve istihdam, sağlık, aile, konut ve barınma,
güvenli bir çevrede yaşama, sosyal yardım ve hizmetlerden yararlanma ve bakım” şeklinde sıralanabilir.

10. Soru

Engel türleri nelerdir?

Cevap

Engel türlerine göre engelliler ortopedik engelli, görme engelli, işitme engelli, dil
ve konuşma engelli, zihinsel engelli ve kronik hastalar şeklinde altı gruba ayrılır.

11. Soru

Engelli bireylerin temel gereksinimleri nelerdir?

Cevap

• Özel Eğitim Programları
• Kentsel Alan Düzenlemeleri• Destek Eğitim Hizmeti
• Özel Eğitim Hizmeti
• Yaşam Boyu Bakım ve
Gözetim Hizmeti

12. Soru

Yaşlıların enstrümantal günlük yaşam aktiviteleri nelerdir?

Cevap

Telefon Kullanma
• Alışveriş
• Yemek hazırlama
• Ev Koruması
• Ulaşım
• Medikasyonlar
• Finans

13. Soru

Kronik hastalık nedir?

Cevap

Kronik ya da Süreğen Hastalık: Hastalık insanın normal yaşantısında aksaklıklara yol açan, ruhsal durumunu ve sosyal ilişkilerini etkileyen, fizyolojik yakınmalara neden olan bir var oluş krizidir. Genel anlamda kronik hastalık, kişinin çalışma kapasitesi ve fonksiyonlarının engellenmesine neden olan uzun süreli bakım ve tedavi gerektiren, oluşmasında sosyoekonomik, kişisel ve genetik etkenlerin rol oynadığı hastalıklardır

14. Soru

Birleşmiş Milletlerin yaşlı bireylere yönelik olarak kabul ettiği yaşlı ilkeleri nelerdir?

Cevap

Birleşmiş Milletlerin yaşlı bireylere yönelik olarak kabul ettiği yaşlı ilkeleri; itibar ve saygınlık, katılım, bağımsızlık, kendini gerçekleştirme ve bakım şeklinde
sıralanabilir

15. Soru

Engellilik nedir?

Cevap

Engellilik; bedensel, akli ve ruhsal yapıdaki bozulmalar sonucu doğal yaşama yetilerinin kısıtlanması ya da bu yetilerden tamamen yoksun kalınması durumudur.

16. Soru

Yaşlıların temel günlük yaşam aktiviteleri nelerdir?

Cevap

 • Banyo
 • Giyinme
 •  Transfer
 •  Tuvalet
 •  Kontinans
 •  Beslenme
17. Soru

İşitme engelli kimdir?

Cevap

İşitme Engelli: Tek veya iki kulağında tam veya kısmi işitme kaybı olan kişidir.

18. Soru

Dil ve konuşma engelli kimdir?

Cevap

Dil ve Konuşma Engelli: Herhangi bir nedenle konuşamayan veya konuşmasının hızında, akıcılığında, ifadesinde bozukluk olan ve ses bozukluğu olan kişidir.

19. Soru

Hasta haklarına yönelik uluslararası hukuki düzenlemeler nelerdir?

Cevap

İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi
Biyoloji ve Tıbbin Uygulanması Bakımından İnsan Hakları Haysiyetinin Korunmasına Dair Sözleşme
İşkencenin ve Gayriinsani yada Küçültücü Ceza Muamelenin Önlenmesine Dair
Avrupa Sözleşmeşmesi
1972 Tarihli Amerika Hastaneler Birliği Hasta Hakları Bildirmesi
1981 Tarihli Dünya Tabipler Birliği Lizbon Hasta Hakları Bildirgesi
1994 Tarihli Avrupa Hasta Haklarının Geliştirilmesi Bildirgesi (Amsterdam Bildirgesi)
1995 Tarihli Dünya Tabipler Birliği Bali Hasta Hakları Bildirgesi

20. Soru

Hastanın Hasta Haklarının Korunması Kapsamındaki Hakları nelerdir?

Cevap

Mahremiyete saygı gösterilmesi
Rıza olmaksızın tıbbi ameliyeye tabi tutulmama
Bilgilerin gizli tutulması

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.