Açıköğretim Ders Notları

Banka Ve Sigorta Muhasebesi Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Banka Ve Sigorta Muhasebesi Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Hizmet İle Kambiyo İşlemleri Ve Muhasebeleştirilmesi

1. Soru

Senet Tahsil Bordrolarında hangi bilgiler yer alır?

Cevap

“Senet Tahsil Bordrosu” olarak ifade edilen bu bordroda; müşterinin adı-soyadı (ünvanı), senet borçlusunun adı-soyadı, senet bedelinin ödenmemesi durumunda senedin protesto edilip edilmeyeceği, tahsil edilecek şehir, senedin vadesi ve tutarı gibi bilgiler yer alır.


2. Soru

Senetlerin tahsil edilmesi için bankaya verilmesi durumunda şube tarafından hangi işlemler uygulanmaktadır?

Cevap

Senetlerin tahsil edilmesi için bankaya verilmesi durumunda, senetleri alan şube, bu işlemi Nazım Hesaplarda izler. Eğer senetler tahsil edilmek üzere başka bir şubeye gönderilecekse, senetleri alan şube tarafından bu senetler portföyden çıkarılacak ve senetleri tahsil edecek olan şube de, bu senetleri kendi portföyüne alacaktır. Senetleri tahsil edecek şube de bu işlemleri Nazım Hesaplarda izleyecektir.


3. Soru

Senetlerin banka tarafından tahsil edilememesi sonrası süreç nasıl işlemektedir?

Cevap

Senetlerin vadeleri dolduğunda banka tarafından tahsil edilememesi durumunda senetler protesto ettirilir. Ancak, tahsil senetlerinin protesto edilebilmesi için, müşterinin senet bordrosunda senetlerin borçlusu tarafından vadelerinde ödenmediği takdirde protesto ettirileceği şartını koymuş olması gerekir. Eğer senet bordrosunda böyle bir şart konulmamışsa, banka senetleri protesto ettirmeden doğrudan doğruya müşteriye iade edecektir. İade edilen senet tutarı Nazım Hesaplardan çıkarılır. Protesto gideri ise müşteriden tahsil edilir.


4. Soru

Çek keşide işlemi nedir?

Cevap

Çek keşide işlemi, para nakil işlemi yaptırmak isteyen müşteriye kendi emrine veya belirteceği bir kişi emrine çek düzenlenmesi işlemidir. Çek keşide ettirmek isteyen müşteri, çek tutarını banka şubesine yatıracaktır.


5. Soru

Çek keşide işlemi hangi aşamalardan oluşur?

Cevap

Çek keşide işleminin iki aşaması vardır. Birinci aşama; çekin keşide edilmesi (düzenlenmesi), ikinci aşama ise; çekin muhatap banka şubesi tarafından ödenmesidir.


6. Soru

Bir müşterinin bankaya menkul kıymet almaya yönelik bir talep iletmesi sonrası süreç nasıl işlemektedir?

Cevap

Menkul kıymet satın almak isteyen müşteri alımla ilgili parayı bankaya nakden ödeyecektir. Eğer müşterinin bankada hesabı varsa, alıma ilişkin tutar bankada bloke edilir. Bundan sonra yapılacak olan borsadan bu menkul kıymetlerin satın alınmasıdır. Bunun için banka aracı kuruma satın alınacak menkul kıymete ilişkin bilgileri iletir ve alış emrini verebilir. Ancak bir çok banka satın alma işlemini uzmanlaşmış şubeleri aracılığı ile gerçekleştirmektedir.


7. Soru

Bankaların menkul kıymetlerin satışındaki aracılık rolü nasıl işlemektedir?

Cevap

Bankalar mankul kıymet alımına aracılık ettikleri gibi, satışına da aracılık edebilirler. Bu durumda, menkul kıymet satmak isteyen müşteri menkul kıymetleri bankaya teslim eder. Banka bu işlemi Nazım Hesaplarda izler. Menkul kıymetler borsada işlem yapan aracı kurumlar eliyle borsada satılacaktır. Aracı kurum menkul kıymet alımında olduğu gibi, yaptığı aracılık işlemi ile ilgili olarak kurtaj alır. Menkul kıymetlerin aracı kurumlara teslim işlemi de Nazım Hesaplar da izlenir. Banka bu işleme için komisyon alır ve bu komisyon tutarı BSMV’ye tabidir. Satıştan sonra, satış tutarı gerekli kesintiler yapıldıktan sonra müşteriye ödenir.


8. Soru

Menkul kıymetlerin satışında şirketlerin bankaları tercih etmelerinin sebepleri nelerdir?

Cevap

Bankalar özel ve kamu kurumlarının çıkaracakları menkul kıymetlerin satışına belirli bir ücret-komisyon karşılığında aracılık ederler. Bu işlem için şirketlerin (kurumların) bankaları tercih etmelerinin nedenleri şunlardır:
• Bankaların coğrafik olarak geniş bir alanda faaliyetlerini sürdürüyor olmaları ve geniş bir tasarrufçu kitlesine ulaşabilmeleri,
• Bankaların bilgi işlem alt yapılarının yeterli ve kapsamlı olması,
• Bankaların güvenilir kuruluşlar olmalarıdır.


9. Soru

Efektif alım işleminde banka görevlisinin dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir?

Cevap

Efektif alım işleminde müşterinin satmak üzere bankaya getirdiği efektifle ilgili olarak, bankada işlemi yapacak olan görevli aşağıdaki şu konulara dikkat etmek zorundadır:
• Efektifin kağıt para olması (madeni paralar uygulamada alım-satım işlemine konu olmazlar),
• Efektifin ülkemizde alım-satımı yapılan konvertibl dövizlerden (serbestçe diğer ülke paralarına çevrilebilen dövizler) olması,
• Efektifin sahte olmaması,
• Efektifin tedavülden kalkmamış olması,
• Efektifin özelliğini yitirecek derecede yırtık ve noksan olmaması.


10. Soru

Evalüasyon işlemi nedir?

Cevap

Evalüasyon, faaliyet dönemi içinde sabit kur ve cari kur üzerinden işlem gören dövizli hesapların dönem sonu bakiyelerinin, belirlenen kurallara göre Türk Lirasına dönüştürülerek gerçek değerlerinin saptanması işlemidir


11. Soru

Senetlerin tahsili sırasında yapılan işlemler nelerdir?

Cevap

Senetlerin tahsili sırasında yapılan işlemler şunlardır:
• Senetlerin tahsile alınması ve saklanması,
• Senedin borçlusunun başka bir şehirde olması halinde, senet bedellerinin tahsil edilmek üzere senetlerin ilgili şubeye gönderilmesi,
• Senetlerin tahsil edilmesi,
• Tahsil komisyonu ve gider vergisinin (BSMV) tahakkuk ettirilmesi,
• Tahsil edilen senet tutarının müşteriye ödenmesi veya müşterinin hesabına kaydedilmesi,
• Tahsil edilemeyen senetlerin müşteriye iade edilmesi (eğer protesto ettirilmesi isteniyorsa, protesto ettirildikten sonra).


12. Soru

Senetlerin banka tarafından tahsil edilmesi sonrası hangi işlemler uygulanır?

Cevap

Senetlerin vadeleri dolduğunda banka tarafından tahsilatları yapılır. Tahsil edilen tutarlar, müşteriye nakit olarak ödenir ya da müşterinin hesabına kaydedilir. Banka tahsil hizmeti nedeniyle, tahsil ettiği senet tutarı üzerinden komisyon alır ve Banka ve Sigorta Muamale Vergisi (BSMV) kesintisi yapar. Tahsil edilmiş olan senetlerin tutarları Nazım Hesaplardan çıkarılır.


13. Soru

Banka havalesi nedir?

Cevap

Banka açısından havale, başka bir yerde ödenmek üzere bir banka şubesine yatırılan paranın gönderenin isteğine göre ödenmesi ya da hesaba alacak kaydedilmesidir


14. Soru

Havale konusu olan para müşteriden nasıl tahsil edilir?

Cevap

Havalenin konusunu teşkil eden para, müşteriden nakden veya hesaben
tahsil edilebilir.


15. Soru

Müşteri tarafından bankaya havale talebi iletilmesi sonrası süreç nasıl işler?

Cevap

Havale işleminde müşteri banka şubesine müracaat ederek havale yaptırmak istediğini bildirir. Banka şubesi, müşteriden havalenin ne şekilde yapılmak istendiğini öğrenecektir. Havale işlemi mektup, telgraf veya telefonla gerçekleştirilebilir. Daha sonra banka müşterinin isteklerini dikkate alarak alınacak komisyon tutarını, gider karşılığını ve BSMV tutarını hesaplar. Banka, bu tutara havale bedelini de ekleyerek müşteriden nakden veya hesaben tahsil eder


16. Soru

Havale işleminin aşamaları nelerden oluşmaktadır?

Cevap

Havale işleminin iki aşaması vardır. Birinci aşama; havalenin kabul edilmesi, ikincisi aşama ise; lehdara havale tutarının ödenmesidir. Birinci aşama, havaleyi kabul eden şube tarafından gerçekleştirilir. İkinci aşama ise, havaleyi ödeyecek olan şube tarafından gerçekleştirilir.


17. Soru

Menkul kıymetlerin tanımı nedir?

Cevap

Ortaklık veya alacaklılık hakkı sağlayan, belirli bir meblağı temsil eden, yatırım aracı olarak kullanılan, dönemsel gelir getiren, seri halinde çıkarılan, ibareleri aynı olan ve şartları belirlenmiş olan kıymetli evraklara menkul kıymet denir.


18. Soru

Menkul kıymetlere yönelik örnekler nelerdir?

Cevap

Hisse senetleri, hazine bonoları, devlet tahvilleri, banka bonoları, banka garantili bonolar, finansman bonoları, gelir ortaklığı senetleri, yatırım fonu katılma belgeleri, varlığa dayalı menkul kıymetler vb. menkul kıymetlere birer örnektir.


19. Soru

Menkul kıymetlerin satılmak üzere bankaya teslimi sonrası süreç nasıl işlemektedir?

Cevap

Şirketlerin satılmak üzere bankaya teslim ettikleri menkul kıymetler, nominal değerleri üzerinden Nazım Hesaplara kaydedilir. Menkul kıymetler bir gün içinde satılmadığı için, satılan menkul kıymetlerin tutarları belirli dönemlerde şirketlerin hesabına kaydedilecek veya şirkete ödenecektir. Satılan menkul kıymetlerde Nazım Hesaplardan düşülecektir. Menkul kıymetlerin tamamının satılması veya satış süresi sonunda satılamayan menkul kıymetler varsa iade edilmesi halinde Nazım Hesaplar kapatılır.


20. Soru

Efektifin satışında hangi noktaya dikkat edilmelidir?

Cevap

Efektifin satışında dikkat edilmesi gereken konu, efektifin alış ve satış kuru arasındaki farkın kambiyo karı olarak muhasebeleştirilmesidir.


1. Soru

Senet Tahsil Bordrolarında hangi bilgiler yer alır?

Cevap

“Senet Tahsil Bordrosu” olarak ifade edilen bu bordroda; müşterinin adı-soyadı (ünvanı), senet borçlusunun adı-soyadı, senet bedelinin ödenmemesi durumunda senedin protesto edilip edilmeyeceği, tahsil edilecek şehir, senedin vadesi ve tutarı gibi bilgiler yer alır.

2. Soru

Senetlerin tahsil edilmesi için bankaya verilmesi durumunda şube tarafından hangi işlemler uygulanmaktadır?

Cevap

Senetlerin tahsil edilmesi için bankaya verilmesi durumunda, senetleri alan şube, bu işlemi Nazım Hesaplarda izler. Eğer senetler tahsil edilmek üzere başka bir şubeye gönderilecekse, senetleri alan şube tarafından bu senetler portföyden çıkarılacak ve senetleri tahsil edecek olan şube de, bu senetleri kendi portföyüne alacaktır. Senetleri tahsil edecek şube de bu işlemleri Nazım Hesaplarda izleyecektir.

3. Soru

Senetlerin banka tarafından tahsil edilememesi sonrası süreç nasıl işlemektedir?

Cevap

Senetlerin vadeleri dolduğunda banka tarafından tahsil edilememesi durumunda senetler protesto ettirilir. Ancak, tahsil senetlerinin protesto edilebilmesi için, müşterinin senet bordrosunda senetlerin borçlusu tarafından vadelerinde ödenmediği takdirde protesto ettirileceği şartını koymuş olması gerekir. Eğer senet bordrosunda böyle bir şart konulmamışsa, banka senetleri protesto ettirmeden doğrudan doğruya müşteriye iade edecektir. İade edilen senet tutarı Nazım Hesaplardan çıkarılır. Protesto gideri ise müşteriden tahsil edilir.

4. Soru

Çek keşide işlemi nedir?

Cevap

Çek keşide işlemi, para nakil işlemi yaptırmak isteyen müşteriye kendi emrine veya belirteceği bir kişi emrine çek düzenlenmesi işlemidir. Çek keşide ettirmek isteyen müşteri, çek tutarını banka şubesine yatıracaktır.

5. Soru

Çek keşide işlemi hangi aşamalardan oluşur?

Cevap

Çek keşide işleminin iki aşaması vardır. Birinci aşama; çekin keşide edilmesi (düzenlenmesi), ikinci aşama ise; çekin muhatap banka şubesi tarafından ödenmesidir.

6. Soru

Bir müşterinin bankaya menkul kıymet almaya yönelik bir talep iletmesi sonrası süreç nasıl işlemektedir?

Cevap

Menkul kıymet satın almak isteyen müşteri alımla ilgili parayı bankaya nakden ödeyecektir. Eğer müşterinin bankada hesabı varsa, alıma ilişkin tutar bankada bloke edilir. Bundan sonra yapılacak olan borsadan bu menkul kıymetlerin satın alınmasıdır. Bunun için banka aracı kuruma satın alınacak menkul kıymete ilişkin bilgileri iletir ve alış emrini verebilir. Ancak bir çok banka satın alma işlemini uzmanlaşmış şubeleri aracılığı ile gerçekleştirmektedir.

7. Soru

Bankaların menkul kıymetlerin satışındaki aracılık rolü nasıl işlemektedir?

Cevap

Bankalar mankul kıymet alımına aracılık ettikleri gibi, satışına da aracılık edebilirler. Bu durumda, menkul kıymet satmak isteyen müşteri menkul kıymetleri bankaya teslim eder. Banka bu işlemi Nazım Hesaplarda izler. Menkul kıymetler borsada işlem yapan aracı kurumlar eliyle borsada satılacaktır. Aracı kurum menkul kıymet alımında olduğu gibi, yaptığı aracılık işlemi ile ilgili olarak kurtaj alır. Menkul kıymetlerin aracı kurumlara teslim işlemi de Nazım Hesaplar da izlenir. Banka bu işleme için komisyon alır ve bu komisyon tutarı BSMV’ye tabidir. Satıştan sonra, satış tutarı gerekli kesintiler yapıldıktan sonra müşteriye ödenir.

8. Soru

Menkul kıymetlerin satışında şirketlerin bankaları tercih etmelerinin sebepleri nelerdir?

Cevap

Bankalar özel ve kamu kurumlarının çıkaracakları menkul kıymetlerin satışına belirli bir ücret-komisyon karşılığında aracılık ederler. Bu işlem için şirketlerin (kurumların) bankaları tercih etmelerinin nedenleri şunlardır:
• Bankaların coğrafik olarak geniş bir alanda faaliyetlerini sürdürüyor olmaları ve geniş bir tasarrufçu kitlesine ulaşabilmeleri,
• Bankaların bilgi işlem alt yapılarının yeterli ve kapsamlı olması,
• Bankaların güvenilir kuruluşlar olmalarıdır.

9. Soru

Efektif alım işleminde banka görevlisinin dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir?

Cevap

Efektif alım işleminde müşterinin satmak üzere bankaya getirdiği efektifle ilgili olarak, bankada işlemi yapacak olan görevli aşağıdaki şu konulara dikkat etmek zorundadır:
• Efektifin kağıt para olması (madeni paralar uygulamada alım-satım işlemine konu olmazlar),
• Efektifin ülkemizde alım-satımı yapılan konvertibl dövizlerden (serbestçe diğer ülke paralarına çevrilebilen dövizler) olması,
• Efektifin sahte olmaması,
• Efektifin tedavülden kalkmamış olması,
• Efektifin özelliğini yitirecek derecede yırtık ve noksan olmaması.

10. Soru

Evalüasyon işlemi nedir?

Cevap

Evalüasyon, faaliyet dönemi içinde sabit kur ve cari kur üzerinden işlem gören dövizli hesapların dönem sonu bakiyelerinin, belirlenen kurallara göre Türk Lirasına dönüştürülerek gerçek değerlerinin saptanması işlemidir

11. Soru

Senetlerin tahsili sırasında yapılan işlemler nelerdir?

Cevap

Senetlerin tahsili sırasında yapılan işlemler şunlardır:
• Senetlerin tahsile alınması ve saklanması,
• Senedin borçlusunun başka bir şehirde olması halinde, senet bedellerinin tahsil edilmek üzere senetlerin ilgili şubeye gönderilmesi,
• Senetlerin tahsil edilmesi,
• Tahsil komisyonu ve gider vergisinin (BSMV) tahakkuk ettirilmesi,
• Tahsil edilen senet tutarının müşteriye ödenmesi veya müşterinin hesabına kaydedilmesi,
• Tahsil edilemeyen senetlerin müşteriye iade edilmesi (eğer protesto ettirilmesi isteniyorsa, protesto ettirildikten sonra).

12. Soru

Senetlerin banka tarafından tahsil edilmesi sonrası hangi işlemler uygulanır?

Cevap

Senetlerin vadeleri dolduğunda banka tarafından tahsilatları yapılır. Tahsil edilen tutarlar, müşteriye nakit olarak ödenir ya da müşterinin hesabına kaydedilir. Banka tahsil hizmeti nedeniyle, tahsil ettiği senet tutarı üzerinden komisyon alır ve Banka ve Sigorta Muamale Vergisi (BSMV) kesintisi yapar. Tahsil edilmiş olan senetlerin tutarları Nazım Hesaplardan çıkarılır.

13. Soru

Banka havalesi nedir?

Cevap

Banka açısından havale, başka bir yerde ödenmek üzere bir banka şubesine yatırılan paranın gönderenin isteğine göre ödenmesi ya da hesaba alacak kaydedilmesidir

14. Soru

Havale konusu olan para müşteriden nasıl tahsil edilir?

Cevap

Havalenin konusunu teşkil eden para, müşteriden nakden veya hesaben
tahsil edilebilir.

15. Soru

Müşteri tarafından bankaya havale talebi iletilmesi sonrası süreç nasıl işler?

Cevap

Havale işleminde müşteri banka şubesine müracaat ederek havale yaptırmak istediğini bildirir. Banka şubesi, müşteriden havalenin ne şekilde yapılmak istendiğini öğrenecektir. Havale işlemi mektup, telgraf veya telefonla gerçekleştirilebilir. Daha sonra banka müşterinin isteklerini dikkate alarak alınacak komisyon tutarını, gider karşılığını ve BSMV tutarını hesaplar. Banka, bu tutara havale bedelini de ekleyerek müşteriden nakden veya hesaben tahsil eder

16. Soru

Havale işleminin aşamaları nelerden oluşmaktadır?

Cevap

Havale işleminin iki aşaması vardır. Birinci aşama; havalenin kabul edilmesi, ikincisi aşama ise; lehdara havale tutarının ödenmesidir. Birinci aşama, havaleyi kabul eden şube tarafından gerçekleştirilir. İkinci aşama ise, havaleyi ödeyecek olan şube tarafından gerçekleştirilir.

17. Soru

Menkul kıymetlerin tanımı nedir?

Cevap

Ortaklık veya alacaklılık hakkı sağlayan, belirli bir meblağı temsil eden, yatırım aracı olarak kullanılan, dönemsel gelir getiren, seri halinde çıkarılan, ibareleri aynı olan ve şartları belirlenmiş olan kıymetli evraklara menkul kıymet denir.

18. Soru

Menkul kıymetlere yönelik örnekler nelerdir?

Cevap

Hisse senetleri, hazine bonoları, devlet tahvilleri, banka bonoları, banka garantili bonolar, finansman bonoları, gelir ortaklığı senetleri, yatırım fonu katılma belgeleri, varlığa dayalı menkul kıymetler vb. menkul kıymetlere birer örnektir.

19. Soru

Menkul kıymetlerin satılmak üzere bankaya teslimi sonrası süreç nasıl işlemektedir?

Cevap

Şirketlerin satılmak üzere bankaya teslim ettikleri menkul kıymetler, nominal değerleri üzerinden Nazım Hesaplara kaydedilir. Menkul kıymetler bir gün içinde satılmadığı için, satılan menkul kıymetlerin tutarları belirli dönemlerde şirketlerin hesabına kaydedilecek veya şirkete ödenecektir. Satılan menkul kıymetlerde Nazım Hesaplardan düşülecektir. Menkul kıymetlerin tamamının satılması veya satış süresi sonunda satılamayan menkul kıymetler varsa iade edilmesi halinde Nazım Hesaplar kapatılır.

20. Soru

Efektifin satışında hangi noktaya dikkat edilmelidir?

Cevap

Efektifin satışında dikkat edilmesi gereken konu, efektifin alış ve satış kuru arasındaki farkın kambiyo karı olarak muhasebeleştirilmesidir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.