Açıköğretim Ders Notları

Odalar Bölümü Yönetimi Dersi 5. Ünite Özet

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Odalar Bölümü Yönetimi Dersi 5. Ünite Özet için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Dış Kaynaklardan Yararlanma

Dış Kaynaklardan Yararlanma

Günümüz koşullarında herhangi bir işletmenin bir ürünü ya da hizmeti üretmesi için gerekli olan tüm aşamaları yerine getirmesi mümkün olmamakta ya da olsa bile önemli bir işgücü ve maliyet gerektirmektedir. Bu durumda işletmeler gerçekleştirecekleri faaliyetlerin bir kısmını ilgili alandaki uzman kişi ya da işletmelere yaptırmaktadırlar. Gerek piyasa koşullarındaki rekabet gücünü artırmak gerekse maliyetlerini azaltmak adına yararlanılan yöntem, dış kaynaklardan yararlanma (DKY) şeklinde tanımlanabilir .

DKY bir işletmenin tekrar eden bazı iç faaliyetlerini ve karar haklarını, bir sözleşmeye bağlı olarak dışarıdan sağlayıcılara aktarmasıdır. Başka bir ifadeyle DKY işletmenin temel yetenekleri dışında kalan faaliyetlerini, alanında uzman olan etkili bir hizmet sağlayıcıya devretmesini ifade eden bir yönetim stratejisidir.

DKY uygulama alanları gün geçtikçe çeşitlenmektedir. Araştırmalara göre bilgi teknolojileri, emlak yönetimi, insan kaynakları, muhasebe, teknik destek, pazarlama, üretim, tekstil, temizlik, ulaşım, hizmet sektörü, gıda, finans, lojistik, idari işler, güvenlik, tasarım, web uygulamaları, mühendislik, bakım ve onarım alanlarının DKY kullanımında en sık başvurulan alanlar olduğu bilinmektedir. Günümüzde ise artık DKY hemen her sektörde uygulanmaktadır. İşletmelerin kaliteden ödün vermek istememesi DKY’yı turizm endüstrisinde de vazgeçilmez uygulamalardan biri haline getirmiştir.

Dış Kaynak Kullanımının Yaygınlaşmasını Sağlayan Unsurlar

İşletmelerin DKY kullanmalarında en önemli sebepleri şu şekilde sıralanabilir:

“şirket amaçlarını gerçekleştirme, işletme maliyetlerini kontrol etme ve azaltma, diğer amaçlar için ücretsiz kaynaklar sağlama, dünya standartlarına uygun yetenekleri elde etme, içeriden elde edilemeyen kaynakların dışarıdan sağlanması, değişim mühendisliğinin yararlarını hızlandırma, pazarlama için harcanan zamanı azaltma, riskleri paylaşma, kapasite a vantajını elde etme ve yönetim ya da kontrol dışı fonksiyonların zorluğunun üstesinden gelme”

DKY’nın yaygınlaşmasının nedenleri ise;

 • küreselleşme ve artan rekabet,
 • ekonomik değişim ve esnekliği artırma,
 • teknolojik gelişmeler,
 • maliyetleri azaltma çabası, kaliteyi artırma isteği
 • sosyal ve kültürel değişmeler şeklinde ifade edilebilir.

Dış Kaynaklardan Yararlanmanın Faydaları

DKY uygulamaları işletmeler tarafından doğru kararlar alınarak ve planlı olarak uygulandığında pek çok fayda sağlamaktadır. Ancak DKY’ nın sakıncaları faydalarından ağır basıyorsa o zaman DKY’dan kaçınılmalıdır. DKY’ nın sağladığı faydaları şöyle sıralayabiliriz:

 • Temel yeteneklere odaklanma ve onları geliştirme
 • Esnekliği artırma
 • Maliyetleri azaltma ve sabit maliyetleri değişken maliyete dönüştürme
 • Teknolojiden yararlanma ve yeniliklerin takip edilmesi
 • Riskin azaltılması ve paylaşılması
 • Zamandan tasarruf
 • Küçülme ve yeniden yapılanma
 • Verimliliğin artması
 • Ürün çeşitliliği sağlaması
 • Kalitenin artması
 • Müşteri ve iş ortaklarının memnuniyetinin artması
 • Bürokrasinin azalması

Kaynaklardan Yararlanmanın Sakıncaları

DKY doğru uygulandığında işletmelerin başarılı olmalarını sağlarken, sürecin yönetilemediği, dış kaynak sağlayıcısının yanlış seçildiği ya da seçilen tedarikçiler ile iş ilişkilerinin sağlıklı yürütülemediği durumlarda işletmeler için sakıncalar oluşturmaktadır. DKY’nın işletme açısından sakıncaları şu şekilde sıralanabilir:

 • İşletmenin temel yeteneklerini ve önemli becerilerini kaybetmesi
 • Tedarikçi üzerindeki kontrolün yitirilmesi ve rakip haline gelmesi
 • Niteliksiz ve yanlış tedarikçi seçimi
 • İşletme içi kontrol ve esnekliğin kaybedilmesi
 • İşletme çalışanları üzerindeki kontrolün yitirilmesi ve olumsuz etkileri
 • Bilgi güvenliğinin kaybedilerek işletme bilgilerinin rakiplerin eline geçmesi
 • Maliyetlerin azalacağı yerde artması
 • Kalite sorunları

Dış Kaynaklardan Yararlanma Kararının Verilmesi

Dış Kaynaktan Yararlanma İhtiyacının Duyulması

İşletmeler için çeşitli nedenlerden dolayı DKY ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. İşletmeler çoğunlukla maliyetleri düşürme, temel yeteneklerini geliştirme ve rekabet ortamında esnekliklerini artırabilme gibi nedenlerden dolayı DKY ihtiyacı duyarlar. Ayrıca kaynak transferi gerçekleştirme, yatırım harcamalarını azaltma, kaliteyi artırma ve finansal kaynaklardan yararlanma gibi nedenler DKY’ya duyulan ihtiyacı artırabilmektedir. Bu aşamada işletmeler öncelikle amaç ve stratejilerini belirlemeli ve işletmenin ihtiyaçları doğrultusunda hangi dış kaynağın hangi faaliyetler için gerekli olduğu ortaya koyulmalıdır.

Dış Kaynaklardan Yararlanma Kararının Verilmesi

işletme yönetiminin DKY kararını verirken, işletmenin DKY ihtiyacı olup olmadığını, hangi faaliyetler için DKY yoluna gidileceğini, işletme kültürünün DKY uygulamalarını destekleyip desteklemeyeceğini iyi değerlendirmesi gerekmektedir. Ayrıca işletmenin mal ya da hizmet kalitesini ve maliyetini doğrudan etkileyecek olan DKY kararı verilirken piyasadaki tedarikçi işletmelerin sayıları ve yetenekleri, teknolojideki gelişmeler ve piyasadaki rekabet ortamı da değerlendirmelidir. DKY kararı işletmenin başarısı üzerinde önemli bir etkiye sahip olacağından işletme yönetimi bu kararı verirken tüm yönleriyle işletmeyi analiz etmeli ve sonrasında dikkatli bir biçimde süreci takip etmelidir.

Tedarikçi Seçimi

Tedarikçi seçiminde işletmeye en fazla faydayı sağlayacak, ihtiyaçlara cevap verebilen, sorunlar karşısında hızlı çözümler üreten problem çözme yeteneği gelişmiş, finansal açıdan sağlam ve güven veren bir yapıya sahip ve kültürel açıdan uyumlu tedarikçiler seçilmelidir. Öncelikli olarak tedarikçi profili belirlenmeli ve işletme ihtiyaçlarını karşılayabilecek alternatif tedarikçiler değerlendirilerek, kurumsal kültür özellikleri de göz önüne alınarak işletme hedeflerine uygun tedarikçi seçilmelidir. DKY uzun vadeli bir anlaşma gerektirdiği için tedarikçi ile işbirliği sağlanmalıdır. Tedarikçi ile yapılan sözleşmenin iptal edilmesi durumunda işletmeye ek maliyetler oluşturacaktır. Bu nedenle tedarikçi seçiminde titizlikle hareket edilmelidir.

Anlaşma Şartlarının Belirlenmesi

Bu aşamada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta taraflar hakkında doğru bilgilerin elde edilmesi, sorumlulukların belirlenmesi, olası değişikliklere ilişkin hükümlerin açık bir şekilde ifade edilmesidir. Özellikle teknik ve hukuki konularda uzmanlara başvurulması sözleşmede oluşabilecek eksik noktaların en aza indirilmesi ve tarafların çıkarlarının güvence altına alınmasını sağlayacaktır. Bu durum DKY’nın başarılı olması ve taraflar arasındaki ilişkinin kaliteli olması açısından da büyük önem taşımaktadır. Taraflar arasında varılacak anlaşma ile tedarik edilecek hizmetlerin ne kadar süreyle sağlanacağı belirlenmiş olmakta, zaman içerisinde değişen koşullara bağlı olarak da sözleşme yenilebilmektedir .

Dış Kaynaktan Yararlanma Sürecinin Yönetilmesi

İşletme ile tedarikçi arasında anlaşma sağlandıktan sonra alınan kararların uygulanma aşaması yer almaktadır. Uygulamanın başarısı taraflar arasındaki ilişki ve işbirliğinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesine bağlıdır. Uygulama aşaması sözleşme şartlarına uygun olarak, işleyiş sürecinin planlanması, bütçenin hazırlanması, kaynak temini, gerekli personel alımı gibi faaliyetlerin uygulamaya konduğu aşamadır. Sürecin başarıyla yürütülmesi için taraflar arasındaki iletişimin açık olması, oluşabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde etkili olmaktadır.

Otel İşletmelerinde Dış Kaynaklardan Yararlanma

Otel işletmeleri yoğun emek içeren, özellikle talebin değişkenlik gösterdiği, sundukları hizmet çeşitliliği bakımından geniş bir alana hitap eden ve dışa bağımlılığa yatkın özelliklerinden dolayı DKY uygulamalarına uygun bir yapıdadır. Otele olan talebin değişkenliğinin yüksek olması, bunun yıllık, haftalık hatta günlük farklılıklar göstermesi DKY’yı gerçekten de otel işletmeciliğinin bir parçası haline getirmektedir.

Otel işletmelerinde DKY’nın en çok uygulanan alanları dünyada ve Türkiye’de, bilgi teknolojileri, sağlık, satış mekânları, çamaşırhane ve kat hizmetleri, genel bakım ve meydan temizlik hizmetleri, banket yönetimi, bahçe bakım, mimarlık, insan kaynakları, muhasebe, güvenlik, ilaçlama, personel taşıma, reklam, animasyon ve boş zaman hizmetleridir. DKY kullanılan ancak daha düşük uygulanma alanları ise odalar bölümü, merkezi rezervasyon sistemleri ve yiyecek içecek hizmetleridir.

Bunların dışında otel işletmelerindeki kuaför, hamam, sauna ve satış mağazalarının dışarıdan şahıslara kiraya verilmesi DKY kapsamında sıkça görülmektedir. Destek faaliyetlerinde animasyon ve boş zaman etkinlikleri gibi uzmanlık gerektiren ve doğrudan müşteri ile ilişkili hizmetlerde, DKY uygulamalarına rastlanmaktadır. Ayrıca birçok otel işletmesi güvenlik hizmetleri alanında DKY yoluna gitmektedir. Otel güvenlik gereksinimleri emekli ya da yarı zamanlı hizmet veren emniyet mensuplarından, uzman güvenlik şirketlerinden ya da bunların bir birleşimi şeklinde sağlanabilmektedir.

Otel İşletmelerinde Dış Kaynaklardan Yararlanmanın Faydaları

Diğer sektörlerde olduğu gibi otel işletmeleri için de DKY uygulamalarının fayda ve sakıncaları bulunmaktadır. Otel işletmelerinde DKY kullanımının öncelikli faydası maliyetleri düşürmesidir. Otel işletmesi temel faaliyet alanı dışındaki faaliyetleri DKY yoluyla gerçekleştirerek maliyetlerini düşürebilmekte, böylece rekabet gücünü de artırmaktadır. Ayrıca DKY ile sabit maliyetlerin bir kısmından kaçınmak mümkün olabilmektedir. DKY’nın bir başka faydası da otel işletmesi tarafından müşterilere sunulan mal ve hizmet kalitesini artırılmasıdır. Ancak burada istenen kalite düzeyinin sağlanması için çalışılan tedarikçi firmanın alanında uzman olmasına dikkat edilmelidir. Otel işletmeleri değişen ekonomik koşullara ve sektördeki değişimlere uyum sağlayabilmek için esnek bir yapıya sahip olmalıdır. Özellikle satış ve pazarlama faaliyetleri ile satın alma, mutfak, temizlik hizmetleri ve personel seçimi faaliyetlerinin DKY yoluyla karşılanması otel işletmelerinde küçülmeyle birlikte daha esnek yapıya sahip olmalarını sağlamaktadır. Günümüzde müşteri tercih ve beklentileri hızlı değişiklik göstermektedir. Bu nedenle otel işletmelerinin bu değişime çabuk cevap vermesi ve sunduğu hizmetleri yenilemesi gerekmektedir. DKY yoluyla hizmet satın alınan tedarikçilerin seçimi doğru yapılmışsa işletme bu alandaki faaliyetlerini sürekli geliştirme imkânına sahip olacaktır.

Otel İşletmelerinde Dış Kaynaklardan Yararlanmanın Sakıncaları

DKY daha çok hizmet satın alınması yönünde gerçekleştiğinden ve otel işletmesini dışarıya bağımlı duruma getireceğinden müşteriye sunulan hizmetin kalitesiz ya da müşteriyi tatmin edici düzeyde olmaması durumunda diğer hizmetler iyi olsalar bile işletme imajını olumsuz yönde etkileme potansiyeline sahiptir. Bu nedenle DKY doğru uygulanmadığında hizmet kalitesinin düşmesine neden olabilmektedir. Zaman içerisinde değişen ekonomik koşullara bağlı olarak dışarıdan satın alınan hizmetlerin maliyetleri yükselebilmektedir. Bu durum otel işletmesinin de maliyetlerinin yükselmesine neden olacaktır. Söz konusu hizmetlerin sağlandığı tedarikçinin niteliksiz olması da başka bir olumsuzluktur. Otel işletmeleri temel yetenekleri dışında kalan faaliyetleri dışarıya devrettikleri için kontrolü de dışarıya vermiş olacağından tedarikçi firmanın sunduğu hizmetlerin kalitesini kontrol etmekte sıkıntı yaşayabilmektedir. Böyle durumlarda otel işletmesi müşteri tatmini sağlamakta güçlük çekmektedir. DKY’nın bir başka sakıncası da güvenlik riskidir. DKY kullanmaları durumunda otel işletmeleri sahip oldukları bilgi ve tecrübeyi hizmet sağlayıcı ile paylaşmak durumunda kalabilmektedir. Bu durum işletme bilgilerinin rakip işletmelerin eline geçmesi riskini doğurmaktadır. Dolayısıyla seçilecek DKY firmasının güvenilir olması işletme bilgilerinin korunması açısından son derece önemlidir. Otel işletmeleri pek çok farklı hizmetin sunulduğu bir yapıya sahiptir. Bu yapı içerisinde tüm alanlarda faaliyet göstermesi, bunu belli standartlarda gerçekleştirmesi ve sürekliliğini sağlaması her zaman mümkün olamayacağı gibi yüksek maliyetlere neden olmaktadır. Bu durumda otel işletmeleri hem bu yüksek maliyetlerden kurtulmak ve müşteri istek ve beklentilerini daha kolay karşılayabilmek hem de artan rekabet koşullarına ve ekonomik değişimlere uyum sağlamak için temel faaliyet alanları dışında kalan hizmetleri sağlamak için dış kaynaklardan yararlanma yoluna gitmektedir. Sonuç olarak DKY uygun tedarikçi seçimi ile uzun vadeli bir süreç olarak ele alınıp doğru uygulandığında işletmeyi başarıya ulaştırmaktadır.

Odalar Bölümünde Dış Kaynaklardan Yararlanma

Önbüro ve rezervasyon, üniformalı hizmetler ve kat hizmetlerinden oluşan odalar bölümü otelin en büyük gelir kaynağını oluşturmaktadır. Otel işletmelerinin ana faaliyet alanı konaklama olduğu için odalar bölümü temel faaliyet alanı içerisinde yer aldığından DKY oranı düşüktür. Diğer bölümlerde DKY daha kolay uygulanabilirken, konaklama hizmetlerinin karmaşık bir yapıda ve müşteri memnuniyetine bağlı olması, işletmenin imajının olumsuz etkilenebileceği korkusu DKY’yı engellemektedir. Yapılan çalışmalar göstermektedir ki, odalar bölümünde DKY en çok çamaşır hizmetlerinde olmakta sırasıyla bunu rezervasyon işlemleri, oda ve genel alanlar temizlik hizmetleri ve resepsiyon işlemleri takip etmektedir.

Önbüroda Dış Kaynaklardan Yararlanma

Odalar bölümünde, önbüroda çoğunluklu otel müşterilerinin otele giriş işlemlerinin yapıldığı, kalış süresince tüm gereksinimleri için bilgi hizmetlerini veren resepsiyon hizmetleri, otel müşterilerinin doğrudan veya dolaylı olarak rezervasyonlarını yaptırdıkları rezervasyon hizmetleri verilmektedir. Bu hizmetler otelin temel yeteneği olduğundan bu türden hizmetlerin DKY yolu ile temin edilmesi çok sık rastlanan bir durum değildir. Ancak anılan bu hizmetlerin sunumunda ihtiyaç duyulan bilgi teknolojilerine ilişkin hizmetlerin temininde DKY yoluna gidilmektedir. Özellikle internet üzerinden gerçekleştirilen rezervasyon faaliyetlerinde oteller aracı işletmeler sayesinde bu faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Önbüroda, resepsiyon ve rezervasyonda bilgisayarlı yazılım sistemlerinin kullanılması olası personel hatalarının önüne geçerek hem karışıklıkları engellemekte hem de müşteri takibini kolaylaştırmaktadır. Ancak bunun dışında otel işletmeleri müşteri kaybı yaşamak istemedikleri ve işletme imajının olumsuz etkilenmesinden kaçındıkları için önbüroda çok fazla DKY yolunu tercih etmemektedir.

Üniformalı Hizmetlerde Dış Kaynaklardan Yararlanma

Otele gelen müşterilerin karşılanması, giderken uğurlanması, bagajlarının transferi, odalara çıkarılıp yerleştirilmeleri, posta ya da emanetlerinin iletilmesi, danışma işlemlerinin yerine getirilmesi, asansör hizmetleri, müşterilerin araçları ile ilgilenilmesi ve otel tarafından karşılanamayan ihtiyaçların dışarıdan temini gibi hizmetler üniformalı hizmetler bölümü personeli tarafından yürütülür. Bu hizmetlerin düzenli bir şekilde kibar, kültürlü, konuşma yeteneği gelişmiş, dil bilgisi olan, güvenilir uzman personel ile yürütülmesi müşteri memnuniyeti açısından oldukça önemlidir. Üniformalı hizmetlerin dış kaynaklardan sağlanması otellere uzman personel istihdam etme, bu hizmetler hakkında oluşacak şikâyetleri azaltma ve ilgili personelin eğitimi için yapılacak masraflardan tasarruf etme imkânı sağlamaktadır.

Kat Hizmetlerinde Dış Kaynaklardan Yararlanma

Otel işlemelerinde kat hizmetleri oda temizliği, genel alanların temizliği ve çamaşırhane hizmetlerini kapsayan ve diğer bölümlere göre DKY düzeyi yüksek bir bölümdür. Aynı zamanda işletme içerisinde görev yapan personelin çoğunluğunun çalıştığı bölüm kat hizmetleri olduğundan bu hizmetlerin işletme dışından bir temizlik firmasına yaptırılması maliyet tasarrufuna ve hizmetlerin hızlı biçimde sunulmasına olanak vermektedir. Ancak otelin temel yetenekleri içinde yer almadığı halde kat hizmetleri bölümündeki bazı hizmetler için DKY uygulamalarının düşük olduğu da görülmektedir. Örneğin oda ve genel alan temizliği temel yetenekler içinde yer almamasına rağmen bazı otellerde bu alanda DKY oranının düşük olduğu görülmüştür. Bunun nedeni, rutin ve standart hizmetler olarak sunulan temizlik hizmetlerinin, müşteriler tarafından algılanan hizmet kalitesi ile yakından ilişkili olmasıdır. Ayrıca, doğrudan müşteri ile personelin karşı karşıya gelmesi ve müşteri mahremiyeti gibi nedenlerle oda temizliği hizmetlerinin otel dışındaki işletmelere verilmesine genel olarak sıcak bakılmamaktadır.

Genel alan temizliğinde ise, otel işletmeleri bu hizmetleri kendi vermekle birlikte, yıllık ya da periyodik genel temizlik için temizlik firmaları ile anlaşarak bu hizmetleri dışarıdan alabilmektedir. Otel binasının dış cephesinin temizliği, sezon açılışlarında genel temizlik gibi amaçlarla dış kaynaklardan yararlanılabilmektedir. Birçok otel işletmesi havuz temizliğine büyük önem vermektedir. Bu nedenle havuz suyunun kalitesinin sürdürülebilirliğini sağlamak açısından havuz konusunda uzman firmalardan destek almakta ve havuz temizliğini bu firmalara yaptırılabilmektedir. Birçok otel işletmesi çamaşırhane hizmetlerini verebilmek için çamaşırhane yatırımını başlangıçta yapmaktadır. Ancak iş hacmi düşük olan bir faaliyet için yapılan bu yatırımlar özellikle küçük otel işletmelerinde yüksek maliyetlere neden olmaktadır. Son yıllarda otel işletmeleri kendi çamaşırhanelerini kurmak yerine dışarıdan firmalarla anlaşma yaparak bu hizmeti karşılamaktadır. Bu uygulama, çamaşırhane yatırımını yapmış otel işletmelerinin teknolojisi eskiyen çamaşır makine ve donanımlarının kullanımı yerine daha kaliteli ve daha az maliyetli olabilen dışarıdaki çamaşırhane hizmeti veren firmalara yönelmeleri şeklinde de görülmektedir. Diğer bir uygulama, tedarikçi firmanın otel içerisindeki çamaşırhanenin işletmeciliğini yapması şeklinde olmaktadır. Böylece, var olan sistem otel dışına çıkılmadan tedarikçi firmanın içeride hizmet vermesi şeklinde görülmektedir. Kuru temizleme hizmetlerinde ise ilgili hizmete her zaman ihtiyaç olmayışı ve uzman personel ve ekipman gerektirmesi otel işletmelerini DKY’ya yöneltmektedir. Bunun dışında otelin periyodik olarak temizliğinin yapılmasını gerektiren alanları için temizlik firmalarından yararlanılmaktadır. Otel işletmeleri sundukları hizmet çeşitliliği bakımından rakiplerine karşı rekabet üstünlüğü sağlamak, pazar payını korumak ve sektörde lider konuma gelebilmek için pek çok alanda üstünlük sağlamak zorundadır. Ancak başarılı olmak için bütün alanlarda tek başına hizmet üretmek çoğu zaman finansal yetersizlik, personel sorunları, değişen müşteri istek ve beklentileri, teknolojik gelişmeleri takip etmede yaşanan güçlükler, yönetim sorunları gibi nedenlerden dolayı mümkün olamamaktadır. Bu durum büyümeyi hedefleyen otel işletmelerini DKY’ ya yöneltmektedir. DKY sayesinde otel işletmeleri faaliyetlerini daha etkili gerçekleştirmek için hem temel faaliyet alanlarına odaklanma fırsatı yakalamakta hem de faaliyet alanı dışındaki maliyetleri düşürmektedir. Son yıllarda otel işletmelerinin dış kaynaklardan yararlanması yaygınlaşmıştır. DKY maliyet avantajı sağlamanın yanında satın alınan ürün ya da hizmetin alanında uzman tedarikçilerden temini ile daha kaliteli olması sağlanabilmektedir. Aynı zamanda ekonomideki dalgalanmalara karşı esneklik sağlaması nedeniyle, otel işletmeleri kendi faaliyet alanı dışında kalan işlerini kendi bünyelerinde yapmak yerine dış kaynaklardan temin ederek karşılamayı tercih etmektedir. Tedarikçi sayısının artması ve gelişen yeni sektörler DKY konusunda işletmelerin daha kolay karar alabilmesine yardımcı olacaktır. Bunun yanında gün geçtikçe sayısı artan organizasyon firmaları da özellikle oteller ile birlikte çalışmayı hedeflemekte ve bu konuda girişimlerde bulunmaktadır. Bu bağlamda yeni sektörlerde yer almak ve sektörde ortaya çıkan yeni talepleri takip etmek otel işletmelerinin faydasına olacaktır. Otel işletmeleri DKY kararını verirken arzu edilen başarıyı sağlayabilmek için yukarıda belirtilen faydaları göz önünde bulundurarak, uzun vadede planlanan süreç doğrultusunda gerekli analizleri de yaparak kendileri için en uygun yönde hareket etmelidir.

Dış Kaynaklardan Yararlanma

Günümüz koşullarında herhangi bir işletmenin bir ürünü ya da hizmeti üretmesi için gerekli olan tüm aşamaları yerine getirmesi mümkün olmamakta ya da olsa bile önemli bir işgücü ve maliyet gerektirmektedir. Bu durumda işletmeler gerçekleştirecekleri faaliyetlerin bir kısmını ilgili alandaki uzman kişi ya da işletmelere yaptırmaktadırlar. Gerek piyasa koşullarındaki rekabet gücünü artırmak gerekse maliyetlerini azaltmak adına yararlanılan yöntem, dış kaynaklardan yararlanma (DKY) şeklinde tanımlanabilir .

DKY bir işletmenin tekrar eden bazı iç faaliyetlerini ve karar haklarını, bir sözleşmeye bağlı olarak dışarıdan sağlayıcılara aktarmasıdır. Başka bir ifadeyle DKY işletmenin temel yetenekleri dışında kalan faaliyetlerini, alanında uzman olan etkili bir hizmet sağlayıcıya devretmesini ifade eden bir yönetim stratejisidir.

DKY uygulama alanları gün geçtikçe çeşitlenmektedir. Araştırmalara göre bilgi teknolojileri, emlak yönetimi, insan kaynakları, muhasebe, teknik destek, pazarlama, üretim, tekstil, temizlik, ulaşım, hizmet sektörü, gıda, finans, lojistik, idari işler, güvenlik, tasarım, web uygulamaları, mühendislik, bakım ve onarım alanlarının DKY kullanımında en sık başvurulan alanlar olduğu bilinmektedir. Günümüzde ise artık DKY hemen her sektörde uygulanmaktadır. İşletmelerin kaliteden ödün vermek istememesi DKY’yı turizm endüstrisinde de vazgeçilmez uygulamalardan biri haline getirmiştir.

Dış Kaynak Kullanımının Yaygınlaşmasını Sağlayan Unsurlar

İşletmelerin DKY kullanmalarında en önemli sebepleri şu şekilde sıralanabilir:

“şirket amaçlarını gerçekleştirme, işletme maliyetlerini kontrol etme ve azaltma, diğer amaçlar için ücretsiz kaynaklar sağlama, dünya standartlarına uygun yetenekleri elde etme, içeriden elde edilemeyen kaynakların dışarıdan sağlanması, değişim mühendisliğinin yararlarını hızlandırma, pazarlama için harcanan zamanı azaltma, riskleri paylaşma, kapasite a vantajını elde etme ve yönetim ya da kontrol dışı fonksiyonların zorluğunun üstesinden gelme”

DKY’nın yaygınlaşmasının nedenleri ise;

 • küreselleşme ve artan rekabet,
 • ekonomik değişim ve esnekliği artırma,
 • teknolojik gelişmeler,
 • maliyetleri azaltma çabası, kaliteyi artırma isteği
 • sosyal ve kültürel değişmeler şeklinde ifade edilebilir.

Dış Kaynaklardan Yararlanmanın Faydaları

DKY uygulamaları işletmeler tarafından doğru kararlar alınarak ve planlı olarak uygulandığında pek çok fayda sağlamaktadır. Ancak DKY’ nın sakıncaları faydalarından ağır basıyorsa o zaman DKY’dan kaçınılmalıdır. DKY’ nın sağladığı faydaları şöyle sıralayabiliriz:

 • Temel yeteneklere odaklanma ve onları geliştirme
 • Esnekliği artırma
 • Maliyetleri azaltma ve sabit maliyetleri değişken maliyete dönüştürme
 • Teknolojiden yararlanma ve yeniliklerin takip edilmesi
 • Riskin azaltılması ve paylaşılması
 • Zamandan tasarruf
 • Küçülme ve yeniden yapılanma
 • Verimliliğin artması
 • Ürün çeşitliliği sağlaması
 • Kalitenin artması
 • Müşteri ve iş ortaklarının memnuniyetinin artması
 • Bürokrasinin azalması

Kaynaklardan Yararlanmanın Sakıncaları

DKY doğru uygulandığında işletmelerin başarılı olmalarını sağlarken, sürecin yönetilemediği, dış kaynak sağlayıcısının yanlış seçildiği ya da seçilen tedarikçiler ile iş ilişkilerinin sağlıklı yürütülemediği durumlarda işletmeler için sakıncalar oluşturmaktadır. DKY’nın işletme açısından sakıncaları şu şekilde sıralanabilir:

 • İşletmenin temel yeteneklerini ve önemli becerilerini kaybetmesi
 • Tedarikçi üzerindeki kontrolün yitirilmesi ve rakip haline gelmesi
 • Niteliksiz ve yanlış tedarikçi seçimi
 • İşletme içi kontrol ve esnekliğin kaybedilmesi
 • İşletme çalışanları üzerindeki kontrolün yitirilmesi ve olumsuz etkileri
 • Bilgi güvenliğinin kaybedilerek işletme bilgilerinin rakiplerin eline geçmesi
 • Maliyetlerin azalacağı yerde artması
 • Kalite sorunları

Dış Kaynaklardan Yararlanma Kararının Verilmesi

Dış Kaynaktan Yararlanma İhtiyacının Duyulması

İşletmeler için çeşitli nedenlerden dolayı DKY ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. İşletmeler çoğunlukla maliyetleri düşürme, temel yeteneklerini geliştirme ve rekabet ortamında esnekliklerini artırabilme gibi nedenlerden dolayı DKY ihtiyacı duyarlar. Ayrıca kaynak transferi gerçekleştirme, yatırım harcamalarını azaltma, kaliteyi artırma ve finansal kaynaklardan yararlanma gibi nedenler DKY’ya duyulan ihtiyacı artırabilmektedir. Bu aşamada işletmeler öncelikle amaç ve stratejilerini belirlemeli ve işletmenin ihtiyaçları doğrultusunda hangi dış kaynağın hangi faaliyetler için gerekli olduğu ortaya koyulmalıdır.

Dış Kaynaklardan Yararlanma Kararının Verilmesi

işletme yönetiminin DKY kararını verirken, işletmenin DKY ihtiyacı olup olmadığını, hangi faaliyetler için DKY yoluna gidileceğini, işletme kültürünün DKY uygulamalarını destekleyip desteklemeyeceğini iyi değerlendirmesi gerekmektedir. Ayrıca işletmenin mal ya da hizmet kalitesini ve maliyetini doğrudan etkileyecek olan DKY kararı verilirken piyasadaki tedarikçi işletmelerin sayıları ve yetenekleri, teknolojideki gelişmeler ve piyasadaki rekabet ortamı da değerlendirmelidir. DKY kararı işletmenin başarısı üzerinde önemli bir etkiye sahip olacağından işletme yönetimi bu kararı verirken tüm yönleriyle işletmeyi analiz etmeli ve sonrasında dikkatli bir biçimde süreci takip etmelidir.

Tedarikçi Seçimi

Tedarikçi seçiminde işletmeye en fazla faydayı sağlayacak, ihtiyaçlara cevap verebilen, sorunlar karşısında hızlı çözümler üreten problem çözme yeteneği gelişmiş, finansal açıdan sağlam ve güven veren bir yapıya sahip ve kültürel açıdan uyumlu tedarikçiler seçilmelidir. Öncelikli olarak tedarikçi profili belirlenmeli ve işletme ihtiyaçlarını karşılayabilecek alternatif tedarikçiler değerlendirilerek, kurumsal kültür özellikleri de göz önüne alınarak işletme hedeflerine uygun tedarikçi seçilmelidir. DKY uzun vadeli bir anlaşma gerektirdiği için tedarikçi ile işbirliği sağlanmalıdır. Tedarikçi ile yapılan sözleşmenin iptal edilmesi durumunda işletmeye ek maliyetler oluşturacaktır. Bu nedenle tedarikçi seçiminde titizlikle hareket edilmelidir.

Anlaşma Şartlarının Belirlenmesi

Bu aşamada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta taraflar hakkında doğru bilgilerin elde edilmesi, sorumlulukların belirlenmesi, olası değişikliklere ilişkin hükümlerin açık bir şekilde ifade edilmesidir. Özellikle teknik ve hukuki konularda uzmanlara başvurulması sözleşmede oluşabilecek eksik noktaların en aza indirilmesi ve tarafların çıkarlarının güvence altına alınmasını sağlayacaktır. Bu durum DKY’nın başarılı olması ve taraflar arasındaki ilişkinin kaliteli olması açısından da büyük önem taşımaktadır. Taraflar arasında varılacak anlaşma ile tedarik edilecek hizmetlerin ne kadar süreyle sağlanacağı belirlenmiş olmakta, zaman içerisinde değişen koşullara bağlı olarak da sözleşme yenilebilmektedir .

Dış Kaynaktan Yararlanma Sürecinin Yönetilmesi

İşletme ile tedarikçi arasında anlaşma sağlandıktan sonra alınan kararların uygulanma aşaması yer almaktadır. Uygulamanın başarısı taraflar arasındaki ilişki ve işbirliğinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesine bağlıdır. Uygulama aşaması sözleşme şartlarına uygun olarak, işleyiş sürecinin planlanması, bütçenin hazırlanması, kaynak temini, gerekli personel alımı gibi faaliyetlerin uygulamaya konduğu aşamadır. Sürecin başarıyla yürütülmesi için taraflar arasındaki iletişimin açık olması, oluşabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde etkili olmaktadır.

Otel İşletmelerinde Dış Kaynaklardan Yararlanma

Otel işletmeleri yoğun emek içeren, özellikle talebin değişkenlik gösterdiği, sundukları hizmet çeşitliliği bakımından geniş bir alana hitap eden ve dışa bağımlılığa yatkın özelliklerinden dolayı DKY uygulamalarına uygun bir yapıdadır. Otele olan talebin değişkenliğinin yüksek olması, bunun yıllık, haftalık hatta günlük farklılıklar göstermesi DKY’yı gerçekten de otel işletmeciliğinin bir parçası haline getirmektedir.

Otel işletmelerinde DKY’nın en çok uygulanan alanları dünyada ve Türkiye’de, bilgi teknolojileri, sağlık, satış mekânları, çamaşırhane ve kat hizmetleri, genel bakım ve meydan temizlik hizmetleri, banket yönetimi, bahçe bakım, mimarlık, insan kaynakları, muhasebe, güvenlik, ilaçlama, personel taşıma, reklam, animasyon ve boş zaman hizmetleridir. DKY kullanılan ancak daha düşük uygulanma alanları ise odalar bölümü, merkezi rezervasyon sistemleri ve yiyecek içecek hizmetleridir.

Bunların dışında otel işletmelerindeki kuaför, hamam, sauna ve satış mağazalarının dışarıdan şahıslara kiraya verilmesi DKY kapsamında sıkça görülmektedir. Destek faaliyetlerinde animasyon ve boş zaman etkinlikleri gibi uzmanlık gerektiren ve doğrudan müşteri ile ilişkili hizmetlerde, DKY uygulamalarına rastlanmaktadır. Ayrıca birçok otel işletmesi güvenlik hizmetleri alanında DKY yoluna gitmektedir. Otel güvenlik gereksinimleri emekli ya da yarı zamanlı hizmet veren emniyet mensuplarından, uzman güvenlik şirketlerinden ya da bunların bir birleşimi şeklinde sağlanabilmektedir.

Otel İşletmelerinde Dış Kaynaklardan Yararlanmanın Faydaları

Diğer sektörlerde olduğu gibi otel işletmeleri için de DKY uygulamalarının fayda ve sakıncaları bulunmaktadır. Otel işletmelerinde DKY kullanımının öncelikli faydası maliyetleri düşürmesidir. Otel işletmesi temel faaliyet alanı dışındaki faaliyetleri DKY yoluyla gerçekleştirerek maliyetlerini düşürebilmekte, böylece rekabet gücünü de artırmaktadır. Ayrıca DKY ile sabit maliyetlerin bir kısmından kaçınmak mümkün olabilmektedir. DKY’nın bir başka faydası da otel işletmesi tarafından müşterilere sunulan mal ve hizmet kalitesini artırılmasıdır. Ancak burada istenen kalite düzeyinin sağlanması için çalışılan tedarikçi firmanın alanında uzman olmasına dikkat edilmelidir. Otel işletmeleri değişen ekonomik koşullara ve sektördeki değişimlere uyum sağlayabilmek için esnek bir yapıya sahip olmalıdır. Özellikle satış ve pazarlama faaliyetleri ile satın alma, mutfak, temizlik hizmetleri ve personel seçimi faaliyetlerinin DKY yoluyla karşılanması otel işletmelerinde küçülmeyle birlikte daha esnek yapıya sahip olmalarını sağlamaktadır. Günümüzde müşteri tercih ve beklentileri hızlı değişiklik göstermektedir. Bu nedenle otel işletmelerinin bu değişime çabuk cevap vermesi ve sunduğu hizmetleri yenilemesi gerekmektedir. DKY yoluyla hizmet satın alınan tedarikçilerin seçimi doğru yapılmışsa işletme bu alandaki faaliyetlerini sürekli geliştirme imkânına sahip olacaktır.

Otel İşletmelerinde Dış Kaynaklardan Yararlanmanın Sakıncaları

DKY daha çok hizmet satın alınması yönünde gerçekleştiğinden ve otel işletmesini dışarıya bağımlı duruma getireceğinden müşteriye sunulan hizmetin kalitesiz ya da müşteriyi tatmin edici düzeyde olmaması durumunda diğer hizmetler iyi olsalar bile işletme imajını olumsuz yönde etkileme potansiyeline sahiptir. Bu nedenle DKY doğru uygulanmadığında hizmet kalitesinin düşmesine neden olabilmektedir. Zaman içerisinde değişen ekonomik koşullara bağlı olarak dışarıdan satın alınan hizmetlerin maliyetleri yükselebilmektedir. Bu durum otel işletmesinin de maliyetlerinin yükselmesine neden olacaktır. Söz konusu hizmetlerin sağlandığı tedarikçinin niteliksiz olması da başka bir olumsuzluktur. Otel işletmeleri temel yetenekleri dışında kalan faaliyetleri dışarıya devrettikleri için kontrolü de dışarıya vermiş olacağından tedarikçi firmanın sunduğu hizmetlerin kalitesini kontrol etmekte sıkıntı yaşayabilmektedir. Böyle durumlarda otel işletmesi müşteri tatmini sağlamakta güçlük çekmektedir. DKY’nın bir başka sakıncası da güvenlik riskidir. DKY kullanmaları durumunda otel işletmeleri sahip oldukları bilgi ve tecrübeyi hizmet sağlayıcı ile paylaşmak durumunda kalabilmektedir. Bu durum işletme bilgilerinin rakip işletmelerin eline geçmesi riskini doğurmaktadır. Dolayısıyla seçilecek DKY firmasının güvenilir olması işletme bilgilerinin korunması açısından son derece önemlidir. Otel işletmeleri pek çok farklı hizmetin sunulduğu bir yapıya sahiptir. Bu yapı içerisinde tüm alanlarda faaliyet göstermesi, bunu belli standartlarda gerçekleştirmesi ve sürekliliğini sağlaması her zaman mümkün olamayacağı gibi yüksek maliyetlere neden olmaktadır. Bu durumda otel işletmeleri hem bu yüksek maliyetlerden kurtulmak ve müşteri istek ve beklentilerini daha kolay karşılayabilmek hem de artan rekabet koşullarına ve ekonomik değişimlere uyum sağlamak için temel faaliyet alanları dışında kalan hizmetleri sağlamak için dış kaynaklardan yararlanma yoluna gitmektedir. Sonuç olarak DKY uygun tedarikçi seçimi ile uzun vadeli bir süreç olarak ele alınıp doğru uygulandığında işletmeyi başarıya ulaştırmaktadır.

Odalar Bölümünde Dış Kaynaklardan Yararlanma

Önbüro ve rezervasyon, üniformalı hizmetler ve kat hizmetlerinden oluşan odalar bölümü otelin en büyük gelir kaynağını oluşturmaktadır. Otel işletmelerinin ana faaliyet alanı konaklama olduğu için odalar bölümü temel faaliyet alanı içerisinde yer aldığından DKY oranı düşüktür. Diğer bölümlerde DKY daha kolay uygulanabilirken, konaklama hizmetlerinin karmaşık bir yapıda ve müşteri memnuniyetine bağlı olması, işletmenin imajının olumsuz etkilenebileceği korkusu DKY’yı engellemektedir. Yapılan çalışmalar göstermektedir ki, odalar bölümünde DKY en çok çamaşır hizmetlerinde olmakta sırasıyla bunu rezervasyon işlemleri, oda ve genel alanlar temizlik hizmetleri ve resepsiyon işlemleri takip etmektedir.

Önbüroda Dış Kaynaklardan Yararlanma

Odalar bölümünde, önbüroda çoğunluklu otel müşterilerinin otele giriş işlemlerinin yapıldığı, kalış süresince tüm gereksinimleri için bilgi hizmetlerini veren resepsiyon hizmetleri, otel müşterilerinin doğrudan veya dolaylı olarak rezervasyonlarını yaptırdıkları rezervasyon hizmetleri verilmektedir. Bu hizmetler otelin temel yeteneği olduğundan bu türden hizmetlerin DKY yolu ile temin edilmesi çok sık rastlanan bir durum değildir. Ancak anılan bu hizmetlerin sunumunda ihtiyaç duyulan bilgi teknolojilerine ilişkin hizmetlerin temininde DKY yoluna gidilmektedir. Özellikle internet üzerinden gerçekleştirilen rezervasyon faaliyetlerinde oteller aracı işletmeler sayesinde bu faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Önbüroda, resepsiyon ve rezervasyonda bilgisayarlı yazılım sistemlerinin kullanılması olası personel hatalarının önüne geçerek hem karışıklıkları engellemekte hem de müşteri takibini kolaylaştırmaktadır. Ancak bunun dışında otel işletmeleri müşteri kaybı yaşamak istemedikleri ve işletme imajının olumsuz etkilenmesinden kaçındıkları için önbüroda çok fazla DKY yolunu tercih etmemektedir.

Üniformalı Hizmetlerde Dış Kaynaklardan Yararlanma

Otele gelen müşterilerin karşılanması, giderken uğurlanması, bagajlarının transferi, odalara çıkarılıp yerleştirilmeleri, posta ya da emanetlerinin iletilmesi, danışma işlemlerinin yerine getirilmesi, asansör hizmetleri, müşterilerin araçları ile ilgilenilmesi ve otel tarafından karşılanamayan ihtiyaçların dışarıdan temini gibi hizmetler üniformalı hizmetler bölümü personeli tarafından yürütülür. Bu hizmetlerin düzenli bir şekilde kibar, kültürlü, konuşma yeteneği gelişmiş, dil bilgisi olan, güvenilir uzman personel ile yürütülmesi müşteri memnuniyeti açısından oldukça önemlidir. Üniformalı hizmetlerin dış kaynaklardan sağlanması otellere uzman personel istihdam etme, bu hizmetler hakkında oluşacak şikâyetleri azaltma ve ilgili personelin eğitimi için yapılacak masraflardan tasarruf etme imkânı sağlamaktadır.

Kat Hizmetlerinde Dış Kaynaklardan Yararlanma

Otel işlemelerinde kat hizmetleri oda temizliği, genel alanların temizliği ve çamaşırhane hizmetlerini kapsayan ve diğer bölümlere göre DKY düzeyi yüksek bir bölümdür. Aynı zamanda işletme içerisinde görev yapan personelin çoğunluğunun çalıştığı bölüm kat hizmetleri olduğundan bu hizmetlerin işletme dışından bir temizlik firmasına yaptırılması maliyet tasarrufuna ve hizmetlerin hızlı biçimde sunulmasına olanak vermektedir. Ancak otelin temel yetenekleri içinde yer almadığı halde kat hizmetleri bölümündeki bazı hizmetler için DKY uygulamalarının düşük olduğu da görülmektedir. Örneğin oda ve genel alan temizliği temel yetenekler içinde yer almamasına rağmen bazı otellerde bu alanda DKY oranının düşük olduğu görülmüştür. Bunun nedeni, rutin ve standart hizmetler olarak sunulan temizlik hizmetlerinin, müşteriler tarafından algılanan hizmet kalitesi ile yakından ilişkili olmasıdır. Ayrıca, doğrudan müşteri ile personelin karşı karşıya gelmesi ve müşteri mahremiyeti gibi nedenlerle oda temizliği hizmetlerinin otel dışındaki işletmelere verilmesine genel olarak sıcak bakılmamaktadır.

Genel alan temizliğinde ise, otel işletmeleri bu hizmetleri kendi vermekle birlikte, yıllık ya da periyodik genel temizlik için temizlik firmaları ile anlaşarak bu hizmetleri dışarıdan alabilmektedir. Otel binasının dış cephesinin temizliği, sezon açılışlarında genel temizlik gibi amaçlarla dış kaynaklardan yararlanılabilmektedir. Birçok otel işletmesi havuz temizliğine büyük önem vermektedir. Bu nedenle havuz suyunun kalitesinin sürdürülebilirliğini sağlamak açısından havuz konusunda uzman firmalardan destek almakta ve havuz temizliğini bu firmalara yaptırılabilmektedir. Birçok otel işletmesi çamaşırhane hizmetlerini verebilmek için çamaşırhane yatırımını başlangıçta yapmaktadır. Ancak iş hacmi düşük olan bir faaliyet için yapılan bu yatırımlar özellikle küçük otel işletmelerinde yüksek maliyetlere neden olmaktadır. Son yıllarda otel işletmeleri kendi çamaşırhanelerini kurmak yerine dışarıdan firmalarla anlaşma yaparak bu hizmeti karşılamaktadır. Bu uygulama, çamaşırhane yatırımını yapmış otel işletmelerinin teknolojisi eskiyen çamaşır makine ve donanımlarının kullanımı yerine daha kaliteli ve daha az maliyetli olabilen dışarıdaki çamaşırhane hizmeti veren firmalara yönelmeleri şeklinde de görülmektedir. Diğer bir uygulama, tedarikçi firmanın otel içerisindeki çamaşırhanenin işletmeciliğini yapması şeklinde olmaktadır. Böylece, var olan sistem otel dışına çıkılmadan tedarikçi firmanın içeride hizmet vermesi şeklinde görülmektedir. Kuru temizleme hizmetlerinde ise ilgili hizmete her zaman ihtiyaç olmayışı ve uzman personel ve ekipman gerektirmesi otel işletmelerini DKY’ya yöneltmektedir. Bunun dışında otelin periyodik olarak temizliğinin yapılmasını gerektiren alanları için temizlik firmalarından yararlanılmaktadır. Otel işletmeleri sundukları hizmet çeşitliliği bakımından rakiplerine karşı rekabet üstünlüğü sağlamak, pazar payını korumak ve sektörde lider konuma gelebilmek için pek çok alanda üstünlük sağlamak zorundadır. Ancak başarılı olmak için bütün alanlarda tek başına hizmet üretmek çoğu zaman finansal yetersizlik, personel sorunları, değişen müşteri istek ve beklentileri, teknolojik gelişmeleri takip etmede yaşanan güçlükler, yönetim sorunları gibi nedenlerden dolayı mümkün olamamaktadır. Bu durum büyümeyi hedefleyen otel işletmelerini DKY’ ya yöneltmektedir. DKY sayesinde otel işletmeleri faaliyetlerini daha etkili gerçekleştirmek için hem temel faaliyet alanlarına odaklanma fırsatı yakalamakta hem de faaliyet alanı dışındaki maliyetleri düşürmektedir. Son yıllarda otel işletmelerinin dış kaynaklardan yararlanması yaygınlaşmıştır. DKY maliyet avantajı sağlamanın yanında satın alınan ürün ya da hizmetin alanında uzman tedarikçilerden temini ile daha kaliteli olması sağlanabilmektedir. Aynı zamanda ekonomideki dalgalanmalara karşı esneklik sağlaması nedeniyle, otel işletmeleri kendi faaliyet alanı dışında kalan işlerini kendi bünyelerinde yapmak yerine dış kaynaklardan temin ederek karşılamayı tercih etmektedir. Tedarikçi sayısının artması ve gelişen yeni sektörler DKY konusunda işletmelerin daha kolay karar alabilmesine yardımcı olacaktır. Bunun yanında gün geçtikçe sayısı artan organizasyon firmaları da özellikle oteller ile birlikte çalışmayı hedeflemekte ve bu konuda girişimlerde bulunmaktadır. Bu bağlamda yeni sektörlerde yer almak ve sektörde ortaya çıkan yeni talepleri takip etmek otel işletmelerinin faydasına olacaktır. Otel işletmeleri DKY kararını verirken arzu edilen başarıyı sağlayabilmek için yukarıda belirtilen faydaları göz önünde bulundurarak, uzun vadede planlanan süreç doğrultusunda gerekli analizleri de yaparak kendileri için en uygun yönde hareket etmelidir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.