Açıköğretim Ders Notları

Orta Çağ ve Yeni Çağ Türk Devletleri Tarihi Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Orta Çağ ve Yeni Çağ Türk Devletleri Tarihi Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Delhi Türk Sultanlıkları(1206-1451)

1. Soru

Hindistan’daki Türk egemenliği ve ülkenin İslamlaşması hangi devler zamanında olmuştur?

Cevap

Hindistan’daki Türk egemenliği ve ülkenin İslamlaşması zamanında olmuştur. Gazneli Mahmut’un Hindistan’a yaptığı 16 sefer sonucunda, Hindistan’ın
kuzey kısmına hakim olan yerel yönetimler kırılmış, bölgede Türk egemenliği
başlamıştır.


2. Soru

Gazneli I. Mesut’tan sonra  Gaznelilerin denetiminden çıkan Hindistan’da nasıl bir yönetim söz konusuydu?

Cevap

Bu sırada Hindistan, feodal devletçikler halinde Raca ve Maharacalar tarafından yönetilmekteydi.


3. Soru

Kuzey Hindistan’da Delhi Türk Sultanlığı ne zaman ve nasıl ilan edilmiştir?

Cevap

Gur Sultanı Muizüddin, ordusundaki ünlü kumandanlarından Aybek’i Hindistan’da genel vali ve ordu komutan› olarak bıraktı ve kendisi Gazne’ye döndü. Aybek 1193’de Delhi’yi ele geçirdi. Bu tarihten itibaren de Kuzey Hindistan’da fiilen Delhi Türk Sultanlığı kurulmuş oldu.


4. Soru

Aybek’in   Delhi’yi fethettikten sonra yaptırmaya başladığı  ancak halefi Sultan İltutmuş tarafından tamamlanan cami hangisidir.

Cevap

Aybek’in   Delhi’yi fethettikten sonra yaptırmaya başladığı  ancak halefi Sultan İltutmuş tarafından tamamlanan Kutup Camii ile İbn Battuta’nın dünyanın en eşsiz eserleri arasında gösterdiği 73 metre yüksekliğindeki Kutup Minar, Hindistan’da günümüze kadar ulaşan ilk İslâmî eserler arasında olup, Türk’ün Hint toprakları üzerinde yükselen muhteşem abidelerindendir.


5. Soru

Aybek’in ölümünden sonra, Hindistan Türk Sultanlığı hangi  ana bölüme ayrılmıştır?

Cevap

Delhi’de Aybek’in oğlu Ârâm Şah’a, Badaun bölgesinde Aybek’in damadı İltutmuş’a, Yukarı Sind bölgesinde Aybek’in diğer damadı Kabaca’ya ve  Bengal de Kalaçlardan Ali Bey verilmek üzere dört ana bölgeye ayrılmıştır.


6. Soru

İltutmuş Şemsiyye Hanedanlığının başına geçmeden önce nasıl bir konumdaydı?

Cevap

Aslen Kıpçak Türklerinden olan ve bir müddet köle olarak Türkistan’›n muhtelif
bölgelerinde bulunan İltutmuş, bir süre Buhara ve Gazne’de bulunduktan sonra
Sultan Muizüddin’in sarayında görev almıştır.


7. Soru

İltutmuş Şemsiyye Hanedanlığının başına geçtikten sonra ilk icraatları neler olmuştur?

Cevap

Önce rakipleriyle uğraşan İltutmuş, bunlardan Lahor’da bulunan ve bütün Kuzey Hindistan’ı ele geçirmek isteyen Tâcceddin ile bir sınır tartışması bahanesiyle karşı karşıya gelmiştir. Neticede Samana civarında bütün hazırlıklarını tamamlayarak harekete geçen Sultan İltutmuş,  Tâcceddin Yıldız’ı mağlup edip Delhi’nin en büyük sultanlarından biri olmuştur


8. Soru

İltutmuş döneminde Hindistan’daki Türk nüfusunun armasındaki en önemli sebep ne olmuştur?

Cevap

Orta Asya’daki Moğol istilasının Hindistan Türklüğü açısından önemli bir sonucu olmuştur: bu istila başlar başlamaz önemli ölçüde Müslüman Türk, Hindistan’a akın etmiş, İltutmuş veya Kabaca’ya sığınmışlardır. Böylece Hindistan’daki Türk nüfusu artmış, bu da Hindistan’daki gelişmeleri olumlu yönde etkilemiştir.


9. Soru

İltutmuş’un Abbasi Halifeliği ile nasıl bir ilişkisi olmuştur?

Cevap

İltutumuş’un Abbasi Halifeliği ile kurduğu ilişkiler de dikkat çekicidir. 1229 yılında Halifenin elçileri İltutmuş’a hilat ve menflur getirerek İltutmuş’un, Hint Sultanı ve fethettikleri yerlerin hükümdarı olarak tanındığını beyan etmişlerdi. Bu hareketin anlamı Delhi Türk Devleti’nin, Bağdat Halifesince resmen tanınması demekti.


10. Soru

 Kudbeddin İltutmuş  Aybek sonrası Hindistan’da gerçekleştirdiği en önemli başarılardan biri nedir?

Cevap

İltutmufl, Aybek’in ölümünden sonra parçalanmış ve bir kısmı da Hinduların eline geçmiş bulunan Hindistan coğrafyasını yeniden tek bir idare altında toplamıştır. Asya’daki Moğol yükselişini kendi lehine kullanmasını da bilmiştir.


11. Soru

İltutmuş kendisinden sonra kimi ve ne gerekçe ile veliaht ilan etmiştir?

Cevap

İltutmuş’un kendisinden sonrası başka oğulları bulunmasına rağmen kızı Raziye’yi veliaht yapmıştır. Kendisi “Oğullarım gençlik eğlencelerine dalmışlar, hiç birisinde ülkeyi idare edecek yetenek yok, ben öldükten sonra
oğullarımdan hiçbirisinin kızım kadar veliahtlığa yaraşmadığı görülecektir” demiştir.


12. Soru

“Kırklar” adı verilen Hindistan’daki  Türk emir ve melikler, İltutmuş ve sonrasındaki Hindistan yönetiminin şekillenmesinde nasıl etkileri olmuştur?

Cevap

XIII. yüzyılın sonlarına doğru Hindistan, Moğol ve Çağatay Devletlerinin akın alanı haline gelmişti. Bu akınlara karşı koyanlar ise Kuzey Hindistan’daki Müslüman Türkler ve bunların temsilcisi durumunda bulunan Türk beyler, yani ‘Kırklar’ idi. Gerçek egemenliği elinde bulunduran bu beyler, istedikleri zaman İltutmuş soyundan gelen birini tahta geçirmişler, gerektiğinde bunu indirip başkasını tahtta çıkarmak suretiyle fiili hakimiyetlerini sürdürmüşlerdi. Ancak İltutmuş soyundan başka kimse kalmayınca içlerinden en kuvvetlisi olan Balaban Uluğ Han’ı tahta çıkarmışlardır.


13. Soru

Balaban Hanedanlığının geldiği soy ile ilgili hangi görüşler ileri sürülmüştür?

Cevap

1266 ile 1290 tarihleri arasında yirmi dört yıl hakimiyet süren bu hanedan, bir rivayete göre Kıpçakların Ulu?-Borlu kabilesine, başka bir rivayete göre de Orta Asya’nın İlberi Türklerine mensuptur.


14. Soru

Balaban Saltanatı boyunca temel olarak nelere odaklanmıştır?

Cevap

Balaban da yine “Kırklar”la uğraştı ve yönetimi merkezileştirmeye çalıştı. Yirmi iki yıllık saltanatı devrinde Balaban, devletin dağılmasını önlemeye çalıştı; ülkenin Moğol istilasına maruz kalmasını engelledi.


15. Soru

Kalaçlar Sultanlığının menşeyi hakkında neler söylenebilir?

Cevap

Kalaçlar olarak da bilinen Kalcîler/Halcî’ler köken olarak Türk’tüler ancak uzun süredir Afganistan’da yaşadıklarından kısmen Afganlaşmışlardı. Bilinmeyen bir tarihte Türkistan’dan göç ederek bugünkü Afganistan’›n bat›s›na; Ceyhun ile Sind nehirleri arasına yerleşen Kalaçlar Gazneli, Gurlu ve daha sonra bölgede kurulan diğer Türk devletlerinin tebaası olmuşlardı. Yine bu devletlerin Hindistan’a yaptıkları akınlarda yer alan Kalcîler, Delhi Türk Sultanlığının teşekkül ettiği sıralarda, özellikle Sind bölgesinde hatırı sayılır bir güce ulaşmış bulunuyorlardı.


16. Soru

Tuğluk Sultanlığının kurucusu kimdir ve menşeyi nedir?

Cevap

Gazi Melik Tuğluk, Gıyâseddin Tuğluk unvanıyla Delhi tahtına otururken, 1414’e kadar sürecek bir Hanedanın da kurucusu olmuştur. Bu ailenin menşeyi kesinlikle belli değildir. Ama Gazi Tuğluk’un babasının Karauna Türklerinden olduğu bilinmektedir.


17. Soru

Tuğluk’un ölümü üzerine tahta geçen Tuğluk Sultanı  Muhammed Şah’ın temel özellikleri nelerdir?

Cevap

Muhammed Tuğluk iyi eğitim görmüş, İslam hukuku, felsefe, matematik, mantık ve tıp ilmine aşina birisi idi. Karakter olarak da sabırsız, haris ve aceleci idi. Bu sebeple emirlerinin yerine getirilmemesi, yahut aksaklıklar yüzünden memurları cezalandırırdı. Adalete saygısı büyüktü. Uygulayacağı emirler, kendisine karşı bile olsa, şahsen gaziler mahkemesine çıkabilirdi. Sert bir yönetim sergiledi. 


18. Soru

Seyyid Hanedanlığının temelleri nasıl atılmıştır?

Cevap

Firûz Şâh, Multan Valiliği’ne Hızır Han adında birini tayin etmişi. Timur, sultanlığı istila edince Hızır Han onunla işbirliği yaptı ve Pencâb ve yukarı Sind’in valiliğini elde etti. Hızır Han, ardından iktidarını sağlamlaştırarak Delhi’yi zapt etti. Böylece Seyyid Hanedanlığının  temelini attı.


19. Soru

Delhi Sultanların idari hayatının ortak özellikleri nelerdir?

Cevap

Delhi Sultanları başlangıçta Bağdat Halifeliğinin hakimiyetini kabul etmişlerdi. Delhi Sultanları İslam Dünyasında yaygın olan hükümranlık anlayışına bağlı kaldılar. Ayrıca elit bir zümre tarafından yapılan seçim şekline de sadık kaldılar. Sultanlık yönetimi daha önce geliştirilmiş İslam Devletlerinin modeli üzerine kuruldu. 


20. Soru

Delhi Sultanlıkları  dini hayatta neyi merkez almıştır?

Cevap

Delhi Türk sultanlıkları Sünniliğe ve Hanefiliğe sıkı sıkıya bağlıydılar. Bu dönemde etkin olan Şii ve Batini hareketlerine karşı Sünni Hanefiliği ve kurumlarını açıkça desteklemişlerdir.


21. Soru

Delhi sultanlıklarında dil nasıl şekillenmiştir?

Cevap

Hindistan’da devletin resmi dili Farsça idi. Kuzey Hindistan’da ise daha çok Hindu
yerli dili konuşulmakta idi. Zamanla Türklerin ve yerlilerin karşılıklı tesirlerinin sonucu olarak Farsça, Türkçe ve Hindu dilleri karışımından oluşan “Ordu Dili’ ortaya çıktı.


1. Soru

Hindistan’daki Türk egemenliği ve ülkenin İslamlaşması hangi devler zamanında olmuştur?

Cevap

Hindistan’daki Türk egemenliği ve ülkenin İslamlaşması zamanında olmuştur. Gazneli Mahmut’un Hindistan’a yaptığı 16 sefer sonucunda, Hindistan’ın
kuzey kısmına hakim olan yerel yönetimler kırılmış, bölgede Türk egemenliği
başlamıştır.

2. Soru

Gazneli I. Mesut’tan sonra  Gaznelilerin denetiminden çıkan Hindistan’da nasıl bir yönetim söz konusuydu?

Cevap

Bu sırada Hindistan, feodal devletçikler halinde Raca ve Maharacalar tarafından yönetilmekteydi.

3. Soru

Kuzey Hindistan’da Delhi Türk Sultanlığı ne zaman ve nasıl ilan edilmiştir?

Cevap

Gur Sultanı Muizüddin, ordusundaki ünlü kumandanlarından Aybek’i Hindistan’da genel vali ve ordu komutan› olarak bıraktı ve kendisi Gazne’ye döndü. Aybek 1193’de Delhi’yi ele geçirdi. Bu tarihten itibaren de Kuzey Hindistan’da fiilen Delhi Türk Sultanlığı kurulmuş oldu.

4. Soru

Aybek’in   Delhi’yi fethettikten sonra yaptırmaya başladığı  ancak halefi Sultan İltutmuş tarafından tamamlanan cami hangisidir.

Cevap

Aybek’in   Delhi’yi fethettikten sonra yaptırmaya başladığı  ancak halefi Sultan İltutmuş tarafından tamamlanan Kutup Camii ile İbn Battuta’nın dünyanın en eşsiz eserleri arasında gösterdiği 73 metre yüksekliğindeki Kutup Minar, Hindistan’da günümüze kadar ulaşan ilk İslâmî eserler arasında olup, Türk’ün Hint toprakları üzerinde yükselen muhteşem abidelerindendir.

5. Soru

Aybek’in ölümünden sonra, Hindistan Türk Sultanlığı hangi  ana bölüme ayrılmıştır?

Cevap

Delhi’de Aybek’in oğlu Ârâm Şah’a, Badaun bölgesinde Aybek’in damadı İltutmuş’a, Yukarı Sind bölgesinde Aybek’in diğer damadı Kabaca’ya ve  Bengal de Kalaçlardan Ali Bey verilmek üzere dört ana bölgeye ayrılmıştır.

6. Soru

İltutmuş Şemsiyye Hanedanlığının başına geçmeden önce nasıl bir konumdaydı?

Cevap

Aslen Kıpçak Türklerinden olan ve bir müddet köle olarak Türkistan’›n muhtelif
bölgelerinde bulunan İltutmuş, bir süre Buhara ve Gazne’de bulunduktan sonra
Sultan Muizüddin’in sarayında görev almıştır.

7. Soru

İltutmuş Şemsiyye Hanedanlığının başına geçtikten sonra ilk icraatları neler olmuştur?

Cevap

Önce rakipleriyle uğraşan İltutmuş, bunlardan Lahor’da bulunan ve bütün Kuzey Hindistan’ı ele geçirmek isteyen Tâcceddin ile bir sınır tartışması bahanesiyle karşı karşıya gelmiştir. Neticede Samana civarında bütün hazırlıklarını tamamlayarak harekete geçen Sultan İltutmuş,  Tâcceddin Yıldız’ı mağlup edip Delhi’nin en büyük sultanlarından biri olmuştur

8. Soru

İltutmuş döneminde Hindistan’daki Türk nüfusunun armasındaki en önemli sebep ne olmuştur?

Cevap

Orta Asya’daki Moğol istilasının Hindistan Türklüğü açısından önemli bir sonucu olmuştur: bu istila başlar başlamaz önemli ölçüde Müslüman Türk, Hindistan’a akın etmiş, İltutmuş veya Kabaca’ya sığınmışlardır. Böylece Hindistan’daki Türk nüfusu artmış, bu da Hindistan’daki gelişmeleri olumlu yönde etkilemiştir.

9. Soru

İltutmuş’un Abbasi Halifeliği ile nasıl bir ilişkisi olmuştur?

Cevap

İltutumuş’un Abbasi Halifeliği ile kurduğu ilişkiler de dikkat çekicidir. 1229 yılında Halifenin elçileri İltutmuş’a hilat ve menflur getirerek İltutmuş’un, Hint Sultanı ve fethettikleri yerlerin hükümdarı olarak tanındığını beyan etmişlerdi. Bu hareketin anlamı Delhi Türk Devleti’nin, Bağdat Halifesince resmen tanınması demekti.

10. Soru

 Kudbeddin İltutmuş  Aybek sonrası Hindistan’da gerçekleştirdiği en önemli başarılardan biri nedir?

Cevap

İltutmufl, Aybek’in ölümünden sonra parçalanmış ve bir kısmı da Hinduların eline geçmiş bulunan Hindistan coğrafyasını yeniden tek bir idare altında toplamıştır. Asya’daki Moğol yükselişini kendi lehine kullanmasını da bilmiştir.

11. Soru

İltutmuş kendisinden sonra kimi ve ne gerekçe ile veliaht ilan etmiştir?

Cevap

İltutmuş’un kendisinden sonrası başka oğulları bulunmasına rağmen kızı Raziye’yi veliaht yapmıştır. Kendisi “Oğullarım gençlik eğlencelerine dalmışlar, hiç birisinde ülkeyi idare edecek yetenek yok, ben öldükten sonra
oğullarımdan hiçbirisinin kızım kadar veliahtlığa yaraşmadığı görülecektir” demiştir.

12. Soru

“Kırklar” adı verilen Hindistan’daki  Türk emir ve melikler, İltutmuş ve sonrasındaki Hindistan yönetiminin şekillenmesinde nasıl etkileri olmuştur?

Cevap

XIII. yüzyılın sonlarına doğru Hindistan, Moğol ve Çağatay Devletlerinin akın alanı haline gelmişti. Bu akınlara karşı koyanlar ise Kuzey Hindistan’daki Müslüman Türkler ve bunların temsilcisi durumunda bulunan Türk beyler, yani ‘Kırklar’ idi. Gerçek egemenliği elinde bulunduran bu beyler, istedikleri zaman İltutmuş soyundan gelen birini tahta geçirmişler, gerektiğinde bunu indirip başkasını tahtta çıkarmak suretiyle fiili hakimiyetlerini sürdürmüşlerdi. Ancak İltutmuş soyundan başka kimse kalmayınca içlerinden en kuvvetlisi olan Balaban Uluğ Han’ı tahta çıkarmışlardır.

13. Soru

Balaban Hanedanlığının geldiği soy ile ilgili hangi görüşler ileri sürülmüştür?

Cevap

1266 ile 1290 tarihleri arasında yirmi dört yıl hakimiyet süren bu hanedan, bir rivayete göre Kıpçakların Ulu?-Borlu kabilesine, başka bir rivayete göre de Orta Asya’nın İlberi Türklerine mensuptur.

14. Soru

Balaban Saltanatı boyunca temel olarak nelere odaklanmıştır?

Cevap

Balaban da yine “Kırklar”la uğraştı ve yönetimi merkezileştirmeye çalıştı. Yirmi iki yıllık saltanatı devrinde Balaban, devletin dağılmasını önlemeye çalıştı; ülkenin Moğol istilasına maruz kalmasını engelledi.

15. Soru

Kalaçlar Sultanlığının menşeyi hakkında neler söylenebilir?

Cevap

Kalaçlar olarak da bilinen Kalcîler/Halcî’ler köken olarak Türk’tüler ancak uzun süredir Afganistan’da yaşadıklarından kısmen Afganlaşmışlardı. Bilinmeyen bir tarihte Türkistan’dan göç ederek bugünkü Afganistan’›n bat›s›na; Ceyhun ile Sind nehirleri arasına yerleşen Kalaçlar Gazneli, Gurlu ve daha sonra bölgede kurulan diğer Türk devletlerinin tebaası olmuşlardı. Yine bu devletlerin Hindistan’a yaptıkları akınlarda yer alan Kalcîler, Delhi Türk Sultanlığının teşekkül ettiği sıralarda, özellikle Sind bölgesinde hatırı sayılır bir güce ulaşmış bulunuyorlardı.

16. Soru

Tuğluk Sultanlığının kurucusu kimdir ve menşeyi nedir?

Cevap

Gazi Melik Tuğluk, Gıyâseddin Tuğluk unvanıyla Delhi tahtına otururken, 1414’e kadar sürecek bir Hanedanın da kurucusu olmuştur. Bu ailenin menşeyi kesinlikle belli değildir. Ama Gazi Tuğluk’un babasının Karauna Türklerinden olduğu bilinmektedir.

17. Soru

Tuğluk’un ölümü üzerine tahta geçen Tuğluk Sultanı  Muhammed Şah’ın temel özellikleri nelerdir?

Cevap

Muhammed Tuğluk iyi eğitim görmüş, İslam hukuku, felsefe, matematik, mantık ve tıp ilmine aşina birisi idi. Karakter olarak da sabırsız, haris ve aceleci idi. Bu sebeple emirlerinin yerine getirilmemesi, yahut aksaklıklar yüzünden memurları cezalandırırdı. Adalete saygısı büyüktü. Uygulayacağı emirler, kendisine karşı bile olsa, şahsen gaziler mahkemesine çıkabilirdi. Sert bir yönetim sergiledi. 

18. Soru

Seyyid Hanedanlığının temelleri nasıl atılmıştır?

Cevap

Firûz Şâh, Multan Valiliği’ne Hızır Han adında birini tayin etmişi. Timur, sultanlığı istila edince Hızır Han onunla işbirliği yaptı ve Pencâb ve yukarı Sind’in valiliğini elde etti. Hızır Han, ardından iktidarını sağlamlaştırarak Delhi’yi zapt etti. Böylece Seyyid Hanedanlığının  temelini attı.

19. Soru

Delhi Sultanların idari hayatının ortak özellikleri nelerdir?

Cevap

Delhi Sultanları başlangıçta Bağdat Halifeliğinin hakimiyetini kabul etmişlerdi. Delhi Sultanları İslam Dünyasında yaygın olan hükümranlık anlayışına bağlı kaldılar. Ayrıca elit bir zümre tarafından yapılan seçim şekline de sadık kaldılar. Sultanlık yönetimi daha önce geliştirilmiş İslam Devletlerinin modeli üzerine kuruldu. 

20. Soru

Delhi Sultanlıkları  dini hayatta neyi merkez almıştır?

Cevap

Delhi Türk sultanlıkları Sünniliğe ve Hanefiliğe sıkı sıkıya bağlıydılar. Bu dönemde etkin olan Şii ve Batini hareketlerine karşı Sünni Hanefiliği ve kurumlarını açıkça desteklemişlerdir.

21. Soru

Delhi sultanlıklarında dil nasıl şekillenmiştir?

Cevap

Hindistan’da devletin resmi dili Farsça idi. Kuzey Hindistan’da ise daha çok Hindu
yerli dili konuşulmakta idi. Zamanla Türklerin ve yerlilerin karşılıklı tesirlerinin sonucu olarak Farsça, Türkçe ve Hindu dilleri karışımından oluşan “Ordu Dili’ ortaya çıktı.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.