Açıköğretim Ders Notları

Orta Çağ-Yeni Çağ Avrupa Tarihi Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Orta Çağ-Yeni Çağ Avrupa Tarihi Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Aydınlanma Ve Antik Rejimin (Ancient Regime) Sonu (1748-1789)

1. Soru

Aix-la-Chapelle Antlaşması ne zaman imzalanmıştır?

Cevap

Avusturya Veraset Savaşları’nın sonunda 18 Ekim 1748’de imzalanmıştır.


2. Soru

Aix-la-Chapelle Antlaşması o dönemde nasıl bir önem arz etmektedir?

Cevap

1748 Aix-la-Chapelle Barışı’ndan itibaren Avrupa’da 1756’ya kadar devam eden bir barış ve diplomatik arayış dönemi başladı.


3. Soru

Avrupa Veraset Savaşları dönem Avrupası’nda nasıl ortamın oluşmasına sebep olmuştur?

Cevap

Avusturya Veraset Savaşları, Avrupa’nın güç dengelerini değiştirdi, kıtanın iki büyük gücü İngiltere ve Fransa savaş yüzünden ekonomik sıkıntı içine girdi. 17. yüzyılda Avrupa’nın önde gelen üç büyük devleti 1750’lere gelindiğinde artık ikinci sınıf devletler derecesine düşmüştü. Bunlar İspanya, Hollanda ve İsveç idi. Buna mukabil 18. yüzyılda Avrupa, Rusya ve Prusya’nın yükselişine şahitlik etti. Güç dengelerindeki bu değişim ve Avusturya Veraset Savaşları’nın (1740-1748) savaşa taraf devletleri sürüklediği malî krizler 1755’e kadar Avrupa’da barışı temin etti.


4. Soru

Aix-la-Chapelle’in getirdiği barış ortamında Fransa’nın tutumu nasıl olmuştur?

Cevap

Bu barış döneminde Fransa ekonomisini selamete çıkaracak tedbirler aldı. Buna karşılık askerî tedbirler almaktan ve hazırlıklar yapmaktan da geri durmadı. Zira sömürgelerdeki en büyük rakibi İngiltere ile muhtemel bir savaşta hazırlıksız yakalanmak istemiyordu. Bunun için de özellikle donanmasını güçlendirmeye yönelik adımlar attı. Giderek aleyhine dönmeye başlayan Avrupa’daki diplomatik dengeleri de yeniden inşa etmeye yönelik girişimlerde bulundu.


5. Soru

Avusturya Veraset Savaşları’ndan sonra İngiltere’nin Fransa’ya karşı nasıl bir siyaset izlemiştir?

Cevap

Avusturya Veraset Savaşları’ndan sonra İngiltere, hem ticarî olarak etkisini arttırmak hem de Fransa’yı doğudan siyasî olarak kuşatmak için Rusya ile diplomatik münasebetler kurmaya başlamıştır.


6. Soru

Fransa Avusturya Veraset Savaşları’ndan sonra İngiltere’nin takındığı tavır karşısında ne tür bir yaklaşım izlemiştir?

Cevap

Avusturya Veraset Savaşları’ndan sonra İngiltere, hem ticarî olarak etkisini arttırmak hem de Fransa’yı doğudan siyasî olarak kuşatmak için Rusya ile diplomatik münasebetler kurmaya başlamıştır. Fransa, aleyhine olacak bu yakınlaşmayı engellemek, bu mümkün olmazsa da dengelemek adına karşı bir ittifak sistemi kurmaya çalıştı.


7. Soru

Fransa’nın Avusturya Veraset Savaşları’ndan sonra kurmak istediği ittifakta hangi ülkeler vardır? Fransa bu ittifakın kurulması sonucunda nasıl bir fayda sağlamak istemiştir?

Cevap

Bu ittifak kurulduğu takdirde hem Rusya etrafında bir düşman hattı oluşturulacak hem de Rusya’nın İngiltere ile irtibatı kesilmiş olacaktı.


8. Soru

Fransa’nın Avusturya Veraset Savaşları’ndan sonra kurmak istediği ittifakın kurulması dönemin şartlarında neden zordur?

Cevap

Bunun önündeki en büyük engel Fransa’nın Doğu Avrupa’daki nüfuzunun önceki dönemlere göre daha az olmasıydı. Ayrıca Prusya Kralı II. Friedrich, Fransa ile bir ittifaka dâhil olarak Rusya’yı karşısına almaktan çekiniyordu. Osmanlı İmparatorluğu ise 1739 Belgrad Antlaşması’ndan itibaren dış politikada “barış siyaseti” takip ettiği için Rusya aleyhine olacak bir ittifakın parçası olmak istemiyordu.


9. Soru

1741’de çariçe ilan edilen Elizabeth’in saltanatı döneminde Rusya’da ne tür gelişmeler meydan geldi?

Cevap

1748-1755 tarihleri arasında Rusya’da ise yeni bir dönem başladı. Büyük Petro’nun iktidar yıllarında başlatılan ve Çariçe Anna (1730-1740) döneminde devam ettirilen reformlar 1741’de çariçe ilan edilen Elizabeth’in saltanatı devrinde giderek terkedildi. Özellikle devlet kademelerindeki Alman etkisi kırılmaya ve bunun yerine yeniden Ruslar ikame edilmeye çalışıldı. Elizabeth, Anna devrinde kurulan nazırlar heyetini kaldırdı ve onun yerine Ruslar’dan oluşan senatoyu kurdu. Çariçe Elizabeth’in hükümdarlık yılları Rusya’da ekonomik bir canlanmaya da sahne oldu. Çariçe, ülkedeki iç gümrükleri kaldırarak ticareti canlandırdı. Kömür ihracı arttı. Bu tedbirler sayesinde ekonomisi güçlenen Rusya’nın nüfusundaki artış da ülkenin elini güçlendirdi. Nüfus artışı, 1756’da başlayacak Yedi Yıl Savaşları’nda ülkenin asker temininde zorluk yaşamamasını sağladı. Çariçe Elizabeth döneminde Rus eğitim tarihinde de önemli adımlar atıldı ve ülkenin ilk üniversitesi 1755’te Moskova’da kuruldu.


10. Soru

Çariçe Elizabeth döneminde diplomatik ilişkiler nasıl olmuştur?

Cevap

Çariçe Elizabeth dönemi Rusya’da diplomatik bir hareketliliğe de sahne oldu. Özellikle Fransa’ya yakın bir politika takip eden Prusya’yı dengelemek adına İngiltere, Rusya ile bir ittifak kurmak üzere diplomatik temaslara başladı. Rusya, İngiltere’nin bu talebini avantaja çevirmek için ağır ekonomik isteklerde bulundu. Buna rağmen Rus devlet adamları Fransa ve İngiltere yanlıları olmak üzere iki hizbe bölünmüşlerdi. Bestuzhev, ülkenin selametini İngiltere’ye yaklaşmakta görürken, en önde gelen rakibi Vorontsov ise Fransa’ya yakın bir dış politika takip edilmesini savunuyordu.


11. Soru

1748’den itibaren artan Prusya tehlikesi karşısında Avusturya nasıl bir yol izlemiştir?

Cevap

1748’den itibaren artan Prusya tehlikesi Avusturya’yı da giderek zora soktu. Bunu aşmak için Avusturya devlet ricali kadim düşmanları olan Fransa’ya yaklaşmayı dahi denediler. Bu minvalde Kaunitz 1750’de diplomatik temaslarda bulunmak üzere Paris’e gönderildi fakat bu girişimden 1754’e kadar olumlu bir sonuç çıkmadı. Zira Fransız devlet adamlarının önemli bir kısmı Avusturya ile müttefik olunması hâlinde Prusya’nın kızdırılacağından endişe ediyor, bir kısmı da kadim bir düşmanla ittifak kurmanın kabul edilir bir durum olmadığını savunuyorlardı. Bunun üzerine Viyana hükümeti, Prusya tehlikesine karşın Rusya ile de ilişkilerini iyi tutmaya çalıştı. 


12. Soru

1748-1755 arasında Prusya diplomatik ve ekonomik yönden nasıl bir yol izlemiştir?

Cevap

Avusturya ve Rusya’nın düşmanlıklarını üzerine çeken Prusya için de 1748-1755 tarihleri arası bir arayış dönemi oldu. Zira Rusya ve Avusturya’nın ilk fırsatta kendisine savaş ilan edeceklerini gayet iyi bilen Prusya Kralı II. Friedrich, bunun önünü almak için bir taraftan Fransa ile olan ilişkilerini korumaya çalıştı, diğer taraftan da İngiltere ile temasa geçti. Diplomatik temaslar yanında ülkenin ekonomisini iyileştirmek ve asker sayısını arttırmak adına da birtakım tedbirler aldı.


13. Soru

1755-1756 yıllarında Avrupa’da Diplomatik Devrim yaratan Antlaşmalar nelerdir?

Cevap

  • İngiltere-Rusya İttifak Antlaşması
  • Westminster Antlaşması
  • Birinci Versay Antlaşması

14. Soru

İngiltere-Rusya İttifak Antlaşmasının şartları nelerdir?

Cevap

Antlaşmaya göre bir saldırı ihtimaline karşılık Rusya 50 kadırga hazır bulunduracaktı. Ayrıca İngiltere’nin 100 bin sterlin vermesi karşılığında Livonya’da 50 bin asker muhafaza edecekti


15. Soru

Yedi Yıl Savaşlarının başlaması nasıl olmuştur ve hangi ülkenin yürüttüğü politikalar sebep olmuştur?

Cevap

Büyük Friedrich, ordularını Ağustos 1756’da Lehistan hâkimiyetindeki Saksonya’ya sevketti. Prusya kralı bu hareketiyle Fransa, Avusturya ve Rusya ittifakı kurulmadan bu birliği parçalamayı hedefliyordu. Zira Ağustos gibi geç bir aydan sonra Rus ve Avusturya birliklerinin kendisine saldırma ihtimali düşüktü. Ayrıca kral, Saksonya’da hızlı hareket ederek kısa sürede askerî başarılar elde etmeyi ve düşmanlarının kendisi aleyhine birleşmesini engellemeyi planlıyordu. Büyük Friedrich bu hedeflerinde de büyük oranda yanıldı ve tarihe ilk dünya savaşı diye geçen Yedi Yıl Savaşları’nın başlamasına sebep oldu.


16. Soru

Rusya’yı, 31 Aralık 1756’da Avusturya-Fransa ittifakına dâhil olmaya iten neden nedir?

Cevap

Saksonya’nın Prusya tarafından işgalinin ilk ve en önemli sonuçlarından biri Rusya’nın Fransa-Avusturya ittifakına yönelik tereddütlerinin giderilmesiydi. Zira Prusya’nın bir sonraki hedefinin Rusya olması kuvvetle muhtemeldi ve bu durumda St. Petersburg’un güçlü müttefiklere ihtiyacı vardı. Bu yüzden Rusya, 31 Aralık 1756’da Avusturya-Fransa ittifakına dâhil oldu.


17. Soru

1756’daki hızlı başarılarına rağmen Prusya neden Osmanlı İmparatorluğu ile bir ittifak antlaşması imzalamak üzere çabaladı?

Cevap

1756’daki hızlı başarılarına rağmen Prusya 1757’de Avusturya ve Rusya orduları karşısında geri adım atmak zorunda kaldı. Adeta askerî anlamda kuşatıldı ve bu durumdan kurtulmak için Osmanlı İmparatorluğu ile bir ittifak antlaşması imzalamak üzere çabaladı.


18. Soru

Prusya neden Osmanlı İmparatorluğu ile bir ittifak antlaşması imzalama girişiminde başarılı olamadı?

Cevap

Başta Sadrazam Koca Ragıb Paşa olmak üzere Osmanlı bürokratlarının büyük bir kısmı Avrupa’nın geneline yayılan bu savaşa müdahil olmak istemiyorlardı.


19. Soru

1957 ve 1958 yılları arasında Prusya zor durumda olmasına raĞmen hangi gelişmeler sayesinde durumu lehine çevirmeyi bilmiştir?

Cevap

1757’de Prusya’nın imdadına Fransa, Avusturya ve Rusya arasındaki anlaşmazlıklar yetişti. Zira her üç devletin de savaştan beklentileri başkaydı. Ayrıca bu üç ülke ordusunun birlikte koordineli bir şekilde tek bir hedefe yoğunlaşması ve kesin bir başarı elde etmesi oldukça zordu. Büyük Friedrich, düşmanları arasındaki bu fikir ayrılıklarını ve koordinedeki aksakları kendi lehine çevirmeyi bildi. 1758 yılı Prusya için yeni bir ümit kaynağı oldu.


20. Soru

Yedi Yıl Savaşlarının sona ermesinde Rusya’da ki hangi gelişmeler etkili olmuştur?

Cevap

5 Ocak 1762’de 34 yaşındaki Petro, III. Petro olarak Rusya çarı ilan edildi ve bu, Rusya tarihinde olduğu kadar Avrupa tarihinde de önemli gelişmelerin miladı oldu. Selefi Çariçe Elizabeth’in aksine II. Friedrich’e büyük bir hayranlık duyan III. Petro, çar olduktan kısa bir süre sonra Rusya’nın Prusya ile olan savaşına son verdiğini ilan etti ve Rusya böylece Yedi Yıl Savaşları’ndan çekildi. Bu, Prusya tarihinde bir “mucize” olarak yorumlandı.


21. Soru

III. Petro, Danimarka’yı işgal etmek üzere avantajlı hale gelmişken hangi gelişme Petro’ya engel oldu?

Cevap

III. Petro, Danimarka’yı işgal etmek üzere bir ordu hazırladı ve 1762 Haziran’ında yola çıktı fakat hedefine ulaşamadan daha yolda iken Petro aleyhine bir darbe tertip edildi ve II. Katerina, 28 Haziran 1762’de askerin desteği ile çariçe ilan edildi.


22. Soru

II. Katerina’nın çariçe olduktan sonra diplomatik tutumu nasıl olmuştur?

Cevap

II. Katerina, hâlâ devam eden Yedi Yıl Savaşları’nda Rusya’nın artık tarafsız kalacağını ilan etti. Çariçenin bu tutumu Prusya’yı kurtardığı kadar, 1756’dan beri devam eden savaşın da kısa sürede sona ermesini sağladı.


23. Soru

Yedi Yıl savaşları fiilen ve resmen ne zaman son bulmuştur?

Cevap

Aralık 1762’ye gelindiğinde artık Avrupa’da Yedi Yıl Savaşları fiilen sona ermişti. 10 fiubat 1763’te imzalanan Paris Antlaşması ile bu durum hukukî bir zemin kazandı.


24. Soru

Paris Antlaşmasının İngiltere’ye getirileri neler olmuştur?

Cevap

Bu antlaşma ile birlikte İngiltere’nin siyasî nüfuzu arttı ve Fransa’nın Kuzey Amerika ile Hindistan’daki sömürgelerini neredeyse tamamen ele geçirdi. Ayrıca Fransa’nın Karayipler ve Batı Afrika’daki sömürgelerinin çoğuna da hâkim oldu.


25. Soru

Paris Antlaşmasının Fransa’ya etkisi ne olmuştur?

Cevap

Yüzyılın başında Avrupa’nın en nüfuzlu devleti olan Fransa, bu antlaşma ile kıta üzerindeki gücünü ve otoritesini büyük oranda kaybetti.


26. Soru

Paris Antlaşmasının ardından Fransa’nın tutumu ne olmuştur?

Cevap

Gücünü ve otoritesini büyük oranda kaybeden Fransa bunu telafi edebilmek için Lehistan ve Osmanlı İmparatorluğu ile yeniden iyi ilişkiler kurmaya çalıştı.


27. Soru

Yedi Yıl Savaşlarının Rusya’ya getirileri ne olmuştur?

Cevap

Yedi Yıl Savaşları’ndan en kârlı çıkan devletlerden biri hiç kuşkusuz Rusya oldu. Fazla bir toprak kazancı olmamasına rağmen siyasî nüfuzu arttı ve artık Doğu Avrupa’nın en güçlü devleti hâline geldi. Buna mukabil Prusya ve özellikle de Avusturya’nın savaştan ağır darbeler alarak ayrılmaları, sonraki süreçte Rusya’nın nüfuzunun daha da artmasına vesile oldu. Avusturya’nın zayıflayarak savaştan ayrılması Lehistan’daki kral seçimi tartışmalarında, Prusya’yı da yanına alan Rusya’nın işini daha da kolaylaştırdı.


28. Soru

Yedi Yıl Savaşlarının bir Dünya Savaşı olarak görülmesinin nedeni nedir?

Cevap

Yedi Yıl Savaşları, Kıta Avrupa’sı kadar, Kuzey Amerika’dan Hindistan’a, Batı Afrika’dan Karayipler’e kadar uzandığı için “Birinci Dünya Savaşı” olarak tarihe geçti.


29. Soru

II. Katerina’yı Kuzey Sistemini kurmaya iten sebepler nedir?

Cevap

Yedi Yıl Savaşları’nda Fransa’nın nüfuzu oldukça azalmış, Avusturya savaşın getirdiği malî yük sebebiyle savaş sonrasında etkin bir dış politika takip etmekten giderek uzaklaşmış, savaşta Avusturya ve Rusya gibi iki büyük güçle mücadele etmek zorunda kalan Prusya da giderek Rusya’ya yaklaşmıştı. Bu şartlar Doğu Avrupa’da Rusya’nın giderek güçlenmesini sağladı ve II. Katerina bu şartları daha olumlu hale getirmek adına “Kuzey Sistemi” adı verilen bir ittifaklar sistemi kurmaya çalıştı.


30. Soru

Kuzey ittifakının temelleri ne zaman atıldı?

Cevap

“Kuzey İttifakı” sisteminin fikrî temelleri II. Katerina ve Rusya Dışişleri Bakanı Panin tarafından daha 1763’ten itibaren atılmaya başlanmıştı.


31. Soru

Rusya Kuzey ittifakını kurarak neyi amaçlamaktaydı?

Cevap

Yedi Yıl Savaşları’ndan maddî olarak ağır bir yük altına girmiş şekilde çıkan Rusya, bu ittifak sayesinde dış politikada barışçıl ve güvenli bir siyaset izlemeyi hedeflemişti. “Kuzey Sistemi”ne İsveç, Lehistan, Danimarka, Prusya ve İngiltere dâhil edilecekti. Böylece Rusya hem Fransa karşısında bir savunma seddi oluşturacak hem de Danimarka ve İsveç gibi kendisini tehdit eden güçleri kendi saflarına katacaktı. Zira Rusya’nın batı kısmı işgale açık bir bölge idi ve bu da Rusya’yı batı sınırındaki gelişmeleri yakından takip etmeye ve bunlara müdahil olmaya zorluyordu.


32. Soru

Lehistan Kralı III. August ölmesinin ardından yeni kralın seçiminde ülkelerin görüşleri ne yöndeydi?

Cevap

Fransa ve Avusturya, Lehistan asıllı birinin kral seçilmesini savunurken Rusya, kendi desteklediği Poniatowski’nin kral seçilmesi için baskı yapmaya başladı.


33. Soru

Poniatowski’nin krallığını ilk başta tanımamalarına rağmen daha sonra tanıyan devletler kimlerdir? Bunu yaparak neyi amaçlamaktadırlar?

Cevap

Poniatowski’nin krallığı Fransa, Avusturya ve Osmanlı İmparatorluğu tarafından resmen tanınmadı. Bâbıâli, ülke içindeki muhalefeti örgütleyerek Poniatowski’yi tahttan indirmek istedi fakat Lehistan’daki Rus askerî varlığı ve baskısı buna imkân vermedi. Bu Rus oldubittisi karşısında muhalefeti de örgütleyemeyen Fransa, Avusturya ve Bâbıâli, Poniatowski’nin tamamen Rusya kuklası olmasını önlemek için seçilmesinden yaklaşık bir yıl sonra onun krallığını tanımak zorunda kaldılar.


34. Soru

Lehistan iç karışıklığı sonucunda Osmanlı’nın tutumu ve çıkan Osmanlı-Rusya savaşının nedenleri nelerdir?

Cevap

1766’dan itibaren II. Katerina ve II. Friedrich, Lehistan’daki “Dissidentler’in” yani Ortodokslar’ın ve Luteranlar’ın da Katolikler’le eşit haklara sahip olması için Poniatowski’ye baskı yapmaya başladılar. Rusya, Ortodokslar’ın, Prusya da Protestanlar’ın hâmiliğine soyunarak Lehistan’ın içişlerine müdahale etmeyi düşünmekteydi. Buna mukabil ülkedeki Katolikler’in bir kısmı da bu reformların yapılmasına karşı geldi. Muhalefet, Fransa ve Osmanlı İmparatorluğu’nun da desteğini alarak giderek büyüdü ve Lehistan yeniden bir iç kaosa sürüklendi. Bunu fırsat bilen Rusya ise Lehistan’daki askerî birliklerinin sayısını arttırdı ve muhalifleri silah zoruyla etkisiz hâle getirmeye başladı. Bu yüzden muhalifler, daha kolay destek bulmak amacıyla Türk sınırına yakın bölgelerde konuşlandılar. Osmanlı İmparatorluğu’nun müdahalesini ve yardımını önlemek için Rus birlikleri Türk sınırına kaydırıldı. Bu durum Bâbıâli ile Rusya arasında diplomatik olarak gerilimli günlerin yaşanmasına sebep oldu ve ilişkiler, muhalifleri bastırmak üzere Rus askerinin Temmuz 1768’de Balta’da Osmanlı topraklarına girmesi ve Türk vatandaşlarını katletmesiyle tamamen koptu. Bâbıâli, Balta’daki katliamdan sonra Ekim 1768’de Rusya’ya savaş ilan etti.


35. Soru

16. ve 17. yüzyılda Avrupa’nın nüfus oranlarında büyük değişimlere sebep olan önemli etkenler nelerdir?

Cevap

  • Veba Salgını
  • Kıtlık

36. Soru

18. Yüzyılda Avrupa’da tarımda liderliği çeken ülkeler kimlerdir?

Cevap

Hollanda ve İngiltere


37. Soru

18. Yüzyıl’da loncalar hakkında Adam Smith’in görüşleri nelerdi? Loncaların o dönemdeki akıbeti nasıl oldu?

Cevap

Adam Smith 1776’da klasik üretim sisteminin yeni üretim yapılarını engellediğini, bu yüzden loncaların kapatılmasını savundu. Smith’in tezleri 1780’lerde Fransa’da yankı buldu. Fransa Maliye Nazırı Turgot, loncaların kapatılmasını istedi, ancak bu öneri aşırı radikal bulunduğu için kabul edilmedi. 18. yüzyılın sonlarına doğru ise modern sanayileşmenin artması ile birlikte Avrupa’nın birçok ülkesinde loncalar kapatıldı.


38. Soru

Aydınlanma Yüzyılı neyi ifade eder?

Cevap

Aydınlanma Yüzyılı, Batı toplumunda 18. yüzyılda gelişen ve akılcı düşünceyi eski, geleneksel önyargılardan ve ideolojilerden özgürleştirmeyi ve yeni bilgiye yönelik kabulü geliştirmeyi amaçlayan düşünsel gelişimi kapsayan dönemi tanımlar.


39. Soru

Aydınlanmacı anlayışa göre devletin görevini nasıl izah eder?

Cevap

Aydınlanmacı anlayışa göre devlet, insanların mutluluğu için vardır. Varlık sebebi kendinden menkul, kutsal ve eleştirilmez de değildir. Toplumla devlet bir mukavele esasına göre karşılıklı görev ve sorumluluklara sahiptir. Toplum ile devletin karşılıklı sorumlukları Aydınlanma dönemi düşünürlerinden Jean-Jacques Rousseau’nun “Toplumsal Sözleşme” adlı eserinde ele alınmış ve savunulmuştur.


40. Soru

Aydınlanmacı anlayışa göre dini nasıl izah eder?

Cevap

Aydınlanmacıların birçoğuna göre din, insanın vicdanı ile ilgili bir konu olmalı, devlet insanların dinlerine müdahil olmamalı, insanlar dinlerini özgürce yaşayabilmeliydiler. Devlet, farklı dindeki insanlara toplumsal düzeni bozmadıkları sürece müdahil olmamalı, hatta farklı dindeki insanları koruması altına almalıydı.


41. Soru

Aydınlanmanın temsilcileri kimlerdir?

Cevap

Aydınlanmanın ilk temsilcileri olarak genellikle Rene Descartes ve Gottfried Wilhelm Leibniz kabul edilir. Almanya’da Johann Gottfried Herder, Immanuel Kant, Christian Wolff; Fransa’da Denis Diderot, Claude Adrien Helvétius, Baron de Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, Voltaire; Büyük Britanya’da David Hume, John Locke ve Thomas Paine Aydınlanma Yüzyılı’nın en önemli temsilcileridir.


42. Soru

Aix-la-Chapelle Barışı’ ndan sonra Avrupa’ da durum nasıl oluşmuştur?

Cevap

1748 Aix-la-Chapelle Barışı’ndan itibaren Avrupa’da 1756’ya kadar devam eden bir barış ve diplomatik arayış dönemi başladı. Zira Avusturya Veraset Savaşları, Avrupa’nın güç dengelerini değiştirdi, kıtanın iki büyük gücü İngiltere ve Fransa savaş yüzünden ekonomik sıkıntı içine girdi. 17. yüzyılda Avrupa’nın önde gelen üç büyük devleti 1750’lere gelindiğinde artık ikinci sınıf devletler derecesine düşmüştü. Bunlar İspanya, Hollanda ve İsveç idi. Buna mukabil 18. yüzyılda Avrupa, Rusya ve Prusya’nın yükselişine şahitlik etti. Güç dengelerindeki bu değişim ve Avusturya Veraset Savaşları’nın (1740-1748) savaşa taraf devletleri sürüklediği malî krizler 1755’e kadar Avrupa’da barışı temin etti.


43. Soru

Barış döneminde Fransa’ nın tutumu nasıl olmuştur?

Cevap

Bu barış döneminde Fransa ekonomisini selamete çıkaracak tedbirler aldı. Buna karşılık askerî tedbirler almaktan ve hazırlıklar yapmaktan da geri durmadı. Zira sömürgelerdeki en büyük rakibi İngiltere ile muhtemel bir savaşta hazırlıksız yakalanmak istemiyordu. Bunun için de özellikle donanmasını güçlendirmeye yönelik adımlar attı.


44. Soru

Barış döneminde Fransa neden ve nasıl bir ittifak kurmak istiyordu?

Cevap

Fransa’nın kurmak istediği ittifakta Lehistan, İsveç, Prusya ve Osmanlı İmparatorluğu’nun yer alması planlanıyordu. Bu ittifak kurulduğu takdirde hem Rusya etrafında bir düşman hattı oluşturulacak hem de Rusya’nın İngiltere ile irtibatı kesilmiş olacaktı. Ancak Fransa’nın hedeflediği bu ittifakı kurmak hiç de kolay değildi. Bunun önündeki en büyük engel Fransa’nın Doğu Avrupa’daki nüfuzunun önceki dönemlere göre daha az olmasıydı. Ayrıca Prusya Kralı II. Friedrich, Fransa ile bir ittifaka dâhil olarak Rusya’yı karşısına almaktan çekiniyordu.


45. Soru

Barış döneminde İngiltere’ nin tutumu nasıl olmuştur?

Cevap

Fransa’nın ittifak arayışları peşinde olduğu 1748-1755 tarihleri arasında İngiltere de boş durmadı. Öncelikle Rusya ile bir ittifak antlaşması imzalamak üzere girişimlerde bulundu. Zira İngiliz devlet adamları da her ne kadar Aix-la-Chapelle Barışı ile Avrupa kıtasında göreceli bir barış dönemine girilse de, yakın bir gelecekte özellikle Karayipler, Hindistan ve Kuzey Amerika’da Fransa ile sömürge mücadelelerinin başlayacağını öngörmekteydiler. Bunun için Fransa’yı muhtemel bir savaşta kıta Avrupa’sına mahkûm etmek ve böylece hareket kabiliyetini kısıtlamak için ittifak görüşmelerine hız verdiler. İngiltere devlet adamları bir taraftan ittifak görüşmeleri yürütürken diğer taraftan da Avusturya Veraset Savaşları’nın ekonomide sebep olduğu krizi aşmak için çalıştılar.


46. Soru

Çariçe Elizabeth döneminde Rusya’ da olan belli başlı değişimler nelerdir?

Cevap

Büyük Petro’nun iktidar yıllarında başlatılan ve Çariçe Anna (1730-1740) döneminde devam ettirilen reformlar 1741’de çariçe ilan edilen Elizabeth’in saltanatı devrinde giderek terkedildi. Özellikle devlet kademelerindeki Alman etkisi kırılmaya ve bunun yerine yeniden Ruslar ikame edilmeye çalışıldı. Elizabeth, Anna devrinde kurulan nazırlar heyetini kaldırdı ve onun yerine Ruslar’dan oluşan senatoyu kurdu. Çariçe Elizabeth’in hükümdarlık yılları Rusya’da ekonomik bir canlanmaya da sahne oldu. Çariçe, ülkedeki iç gümrükleri kaldırarak ticareti canlandırdı. Kömür ihracı arttı. Bu tedbirler sayesinde ekonomisi güçlenen Rusya’nın nüfusundaki artış da ülkenin elini güçlendirdi. Nüfus artışı, 1756’da başlayacak Yedi Yıl Savaşları’nda ülkenin asker temininde zorluk yaşamamasını sağladı. Çariçe Elizabeth döneminde Rus eğitim tarihinde de önemli adımlar atıldı ve ülkenin ilk üniversitesi 1755’te Moskova’da kuruldu.


47. Soru

Barış döneminde Avusturya’ nın tutumu nasıl olmuştur?

Cevap

1748’den itibaren artan Prusya tehlikesi Avusturya’yı da giderek zora soktu. Bunu aşmak için Avusturya devlet ricali kadim düşmanları olan Fransa’ya yaklaşmayı dahi denediler. Bu minvalde Kaunitz 1750’de diplomatik temaslarda bulunmak üzere Paris’e gönderildi fakat bu girişimden 1754’e kadar olumlu bir sonuç çıkmadı. Zira Fransız devlet adamlarının önemli bir kısmı Avusturya ile müttefik olunması hâlinde Prusya’nın kızdırılacağından endişe ediyor, bir kısmı da kadim bir düşmanla ittifak kurmanın kabul edilir bir durum olmadığını savunuyorlardı. Bunun üzerine Viyana hükümeti, Prusya tehlikesine karşın Rusya ile de ilişkilerini iyi tutmaya çalıştı.


48. Soru

Barış döneminde Prusya’ nın tutumu nasıl olmuştur?

Cevap

Avusturya ve Rusya’nın düşmanlıklarını üzerine çeken Prusya için de 17481755 tarihleri arası bir arayış dönemi oldu. Zira Rusya ve Avusturya’nın ilk fırsatta kendisine savaş ilan edeceklerini gayet iyi bilen Prusya Kralı II. Friedrich, bunun önünü almak için bir taraftan Fransa ile olan ilişkilerini korumaya çalıştı, diğer taraftan da İngiltere ile temasa geçti. Diplomatik temaslar yanında ülkenin ekonomisini iyileştirmek ve asker sayısını arttırmak adına da birtakım tedbirler aldı.


49. Soru

Barış dönemi sonrası ittifaklar nasıl oluşmuştur?

Cevap

Avrupa’da ittifak arayışları ile geçen 1748-1755 tarihleri arasında 1755 yılı bir kırılma noktası oldu. Zira önce İngiltere ile Prusya, ardından da Fransa ile Avusturya ittifak antlaşması imzaladı.


50. Soru

Rusya ile İngiltere arasında imzalanan antlaşmanın şartları nelerdir?

Cevap

30 Eylül 1755’te Rusya ile İngiltere arasında bir ittifak antlaşması imzalandı. Antlaşmaya göre bir saldırı ihtimaline karşılık Rusya 50 kadırga hazır bulunduracaktı. Ayrıca İngiltere’nin 100 bin sterlin vermesi karşılığında Livonya’da 50 bin asker muhafaza edecekti. 


51. Soru

Avrupa’da “diplomatik devrim” in başlamasına sebep olan olay nedir?

Cevap

İngiltere, şayet Prusya ittifakı hayata geçirilirse kıta Avrupa’sındaki bir savaşta Prusya’nın sağlayacağı askerî destekle Fransa’yı zora sokacağını ve denizlerde rahat edeceğini hesaplıyordu. İngiltere hesaplarında yanılmadı ve bu antlaşmadan sonra II. Friedrich, İngiltere ile olan görüşmelere hız verdi. Nihayet 16 Ocak 1756’da İngiltere ile Prusya arasında Westminster Antlaşması imzalandı. Bu antlaşma ile birlikte Avrupa’da “diplomatik devrim” başladı.


52. Soru

Westminster Antlaşması’ nın Rusya tarafında yansımaları nasıl olmuştur?

Cevap

İngiltere’nin Prusya ile antlaşma imzalamasına en sert tepkiyi Rusya verdi. Zira Rusya, muhtemel bir Rusya-Prusya savaşında destek almak için 30 Eylül 1755’te İngiltere ile ittifak antlaşması imzalamıştı. Westminster Antlaşması ile İngiltere’nin Rus desteğini Prusya aleyhine değil daha çok Fransa aleyhine kullanmayı düşündüğü, Rusya-Prusya çatışmasına sıcak bakmadığı anlaşıldı. Bu yüzden Westminster Antlaşması, Rusya’nın bütün bu beklenti ve planlarını boşa çıkardı. Rusya, kendi aleyhine olan bu antlaşmayı tanımadığını ve İngiltere ile yaptığı 1755 ittifak antlaşmasını terk taraflı olarak feshettiğini ilan etti.


53. Soru

Birinci Versay Antlaşması hangi ülkeler arasında imzalanmıştır?

Cevap

Westminster Antlaşası ile birlikte Fransa’nın, Avusturya ile ittifak kurmasına bir engel kalmadığı gibi, bu bir zorunluluk hâline geldi. İki ülke diplomatlarının müzakereleri sonucunda Fransa ile Avusturya arasında 1 Mayıs 1756’da Birinci Versay Antlaşması imzalandı. 


54. Soru

Birinci Versay Antlaşması’ nın önemi nedir? 

Cevap

Antlaşmaya göre her iki ülke de müttefikinin toprak bütünlüğünü garanti ediyordu. Ayrıca antlaşmada bunu sağlamak için gerek görüldüğü takdirde Fransa’nın Avusturya’ya 24 bin asker göndereceğine dair de bir madde vardı. 


55. Soru

Yedi Yıl Savaşları’nın başlamasına sebep olan olay nedir?

Cevap

Büyük Friedrich, Ağustos 1756’da Lehistan hâkimiyetindeki Saksonya’ya sevk etti. Prusya kralı bu hareketiyle Fransa, Avusturya ve Rusya ittifakı kurulmadan bu birliği parçalamayı hedefliyordu. Zira Ağustos gibi geç bir aydan sonra Rus ve Avusturya birliklerinin kendisine saldırma ihtimali düşüktü. Ayrıca kral, Saksonya’da hızlı hareket ederek kısa sürede askerî başarılar elde etmeyi ve düşmanlarının kendisi aleyhine birleşmesini engellemeyi planlıyordu. Büyük Friedrich bu hedeflerinde de büyük oranda yanıldı ve tarihe ilk dünya savaşı diye geçen Yedi Yıl Savaşları’nın başlamasına sebep oldu. 


56. Soru

İkinci Versay Antlaşması’nın imzalanması nasıl olmuştur?

Cevap

Prusya’nın Lehistan topraklarında hızla yayılmasının ve Avusturya’ya ait Bohemya’ya saldırmasının bir diğer önemli sonucu da Fransa ile Avusturya arasında 1 Mayıs 1757’de İkinci Versay Antlaşması’nın imzalanması oldu. Bu antlaşma bir saldırı ittifakı idi ve Fransa, Avusturya’ya askerî yardımda bulunmayı taahhüt ediyordu. Bu ittifaka Mart 1757’de İsveç de dâhil oldu ve böylece Prusya dört bir taraftan kuşatıldı.


57. Soru

III. Petro’ nun  Rusya çarı ilan edilmesinin önemi ne olmuştur?

Cevap

5 Ocak 1762’de 34 yaşındaki Petro, III. Petro olarak Rusya çarı ilan edildi ve bu, Rusya tarihinde olduğu kadar Avrupa tarihinde de önemli gelişmelerin miladı oldu. Selefi Çariçe Elizabeth’in aksine II. Friedrich’e büyük bir hayranlık duyan III. Petro, çar olduktan kısa bir süre sonra Rusya’nın Prusya ile olan savaşına son verdiğini ilan etti ve Rusya böylece Yedi Yıl Savaşları’ndan çekildi. Bu, Prusya tarihinde bir “mucize” olarak yorumlandı.


58. Soru

“Kuzey Sistemi”  nin oluşmasına sebep olan gelişmeler nelerdir?

Cevap

Yedi Yıl Savaşları’nda Fransa’nın nüfuzu oldukça azalmış, Avusturya savaşın getirdiği malî yük sebebiyle savaş sonrasında etkin bir dış politika takip etmekten giderek uzaklaşmış, savaşta Avusturya ve Rusya gibi iki büyük güçle mücadele etmek zorunda kalan Prusya da giderek Rusya’ya yaklaşmıştı. Bu şartlar Doğu Avrupa’da Rusya’nın giderek güçlenmesini sağladı ve II. Katerina bu şartları daha olumlu hâle getirmek adına “Kuzey Sistemi” adı verilen bir ittifaklar sistemi kurmaya çalıştı.


59. Soru

Lehistan’ ın birinci taksimi nasıl olmuştur?

Cevap

5 Ekim 1763’te Lehistan Kralı III. August öldü ve ülkede yeni kralın kim olacağına dair şiddetli tartışmalar başladı.  Fransa ve Avusturya, Lehistan asıllı birinin kral seçilmesini savunurken Rusya, kendi desteklediği Poniatowski’nin kral seçilmesi için baskı yapmaya başladı.  II. Katerina’nın desteklediği Poniatowski, 5.584 asilzâdenin oyuyla Polonya kralı ve Litvanya büyük dukası seçildi. Poniatowski’nin krallığı Fransa, Avusturya ve Osmanlı İmparatorluğu tarafından resmen tanınmadı. Bu Rus oldu bittisi karşısında muhalefeti de örgütleyemeyen Fransa, Avusturya ve Bâbıâli, Poniatowski’nin tamamen Rusya kuklası olmasını önlemek için seçilmesinden yaklaşık bir yıl sonra onun krallığını tanımak zorunda kaldılar.


60. Soru

Lehistan’ın İkinci Taksimi nasıl olmuştur?

Cevap

Rusya ve Prusya, 23 Ocak 1793’te Lehistan’ı ikinci kez aralarında taksim ettiler. Taksim için meşru gerekçe olarak da Fransa İhtilali’nin giderek Lehistan’da da yayılmaya başladığı ve ülkenin bir anarşiye sürüklendiğini gösterdiler. İkinci taksim Mart 1793’e kadar Avusturya’dan saklandı. İkinci taksim Rusya için mutlak bir zaferdi. Zira 250 bin km2’lik bir arazi ve 3 milyondan fazla bir nüfus elde etmişti. Buna mukabil Prusya’nın kazanımı, 58 bin km2’lik bir arazi ve 1 milyonluk bir nüfustu. Lehistan’ın taksim edilmesi Doğu Avrupa’da Rusya’nın nüfuzunun tescillenmesi anlamına geliyordu.


61. Soru

Aydınlanmacı anlayışa göre devlet ne için vardır?

Cevap

Aydınlanmacı anlayışa göre devlet, insanların mutluluğu için vardır. Varlık sebebi kendinden menkul, kutsal ve eleştirilmez de değildir. Toplumla devlet bir mukavele esasına göre karşılıklı görev ve sorumluluklara sahiptir.


1. Soru

Aix-la-Chapelle Antlaşması ne zaman imzalanmıştır?

Cevap

Avusturya Veraset Savaşları’nın sonunda 18 Ekim 1748’de imzalanmıştır.

2. Soru

Aix-la-Chapelle Antlaşması o dönemde nasıl bir önem arz etmektedir?

Cevap

1748 Aix-la-Chapelle Barışı’ndan itibaren Avrupa’da 1756’ya kadar devam eden bir barış ve diplomatik arayış dönemi başladı.

3. Soru

Avrupa Veraset Savaşları dönem Avrupası’nda nasıl ortamın oluşmasına sebep olmuştur?

Cevap

Avusturya Veraset Savaşları, Avrupa’nın güç dengelerini değiştirdi, kıtanın iki büyük gücü İngiltere ve Fransa savaş yüzünden ekonomik sıkıntı içine girdi. 17. yüzyılda Avrupa’nın önde gelen üç büyük devleti 1750’lere gelindiğinde artık ikinci sınıf devletler derecesine düşmüştü. Bunlar İspanya, Hollanda ve İsveç idi. Buna mukabil 18. yüzyılda Avrupa, Rusya ve Prusya’nın yükselişine şahitlik etti. Güç dengelerindeki bu değişim ve Avusturya Veraset Savaşları’nın (1740-1748) savaşa taraf devletleri sürüklediği malî krizler 1755’e kadar Avrupa’da barışı temin etti.

4. Soru

Aix-la-Chapelle’in getirdiği barış ortamında Fransa’nın tutumu nasıl olmuştur?

Cevap

Bu barış döneminde Fransa ekonomisini selamete çıkaracak tedbirler aldı. Buna karşılık askerî tedbirler almaktan ve hazırlıklar yapmaktan da geri durmadı. Zira sömürgelerdeki en büyük rakibi İngiltere ile muhtemel bir savaşta hazırlıksız yakalanmak istemiyordu. Bunun için de özellikle donanmasını güçlendirmeye yönelik adımlar attı. Giderek aleyhine dönmeye başlayan Avrupa’daki diplomatik dengeleri de yeniden inşa etmeye yönelik girişimlerde bulundu.

5. Soru

Avusturya Veraset Savaşları’ndan sonra İngiltere’nin Fransa’ya karşı nasıl bir siyaset izlemiştir?

Cevap

Avusturya Veraset Savaşları’ndan sonra İngiltere, hem ticarî olarak etkisini arttırmak hem de Fransa’yı doğudan siyasî olarak kuşatmak için Rusya ile diplomatik münasebetler kurmaya başlamıştır.

6. Soru

Fransa Avusturya Veraset Savaşları’ndan sonra İngiltere’nin takındığı tavır karşısında ne tür bir yaklaşım izlemiştir?

Cevap

Avusturya Veraset Savaşları’ndan sonra İngiltere, hem ticarî olarak etkisini arttırmak hem de Fransa’yı doğudan siyasî olarak kuşatmak için Rusya ile diplomatik münasebetler kurmaya başlamıştır. Fransa, aleyhine olacak bu yakınlaşmayı engellemek, bu mümkün olmazsa da dengelemek adına karşı bir ittifak sistemi kurmaya çalıştı.

7. Soru

Fransa’nın Avusturya Veraset Savaşları’ndan sonra kurmak istediği ittifakta hangi ülkeler vardır? Fransa bu ittifakın kurulması sonucunda nasıl bir fayda sağlamak istemiştir?

Cevap

Bu ittifak kurulduğu takdirde hem Rusya etrafında bir düşman hattı oluşturulacak hem de Rusya’nın İngiltere ile irtibatı kesilmiş olacaktı.

8. Soru

Fransa’nın Avusturya Veraset Savaşları’ndan sonra kurmak istediği ittifakın kurulması dönemin şartlarında neden zordur?

Cevap

Bunun önündeki en büyük engel Fransa’nın Doğu Avrupa’daki nüfuzunun önceki dönemlere göre daha az olmasıydı. Ayrıca Prusya Kralı II. Friedrich, Fransa ile bir ittifaka dâhil olarak Rusya’yı karşısına almaktan çekiniyordu. Osmanlı İmparatorluğu ise 1739 Belgrad Antlaşması’ndan itibaren dış politikada “barış siyaseti” takip ettiği için Rusya aleyhine olacak bir ittifakın parçası olmak istemiyordu.

9. Soru

1741’de çariçe ilan edilen Elizabeth’in saltanatı döneminde Rusya’da ne tür gelişmeler meydan geldi?

Cevap

1748-1755 tarihleri arasında Rusya’da ise yeni bir dönem başladı. Büyük Petro’nun iktidar yıllarında başlatılan ve Çariçe Anna (1730-1740) döneminde devam ettirilen reformlar 1741’de çariçe ilan edilen Elizabeth’in saltanatı devrinde giderek terkedildi. Özellikle devlet kademelerindeki Alman etkisi kırılmaya ve bunun yerine yeniden Ruslar ikame edilmeye çalışıldı. Elizabeth, Anna devrinde kurulan nazırlar heyetini kaldırdı ve onun yerine Ruslar’dan oluşan senatoyu kurdu. Çariçe Elizabeth’in hükümdarlık yılları Rusya’da ekonomik bir canlanmaya da sahne oldu. Çariçe, ülkedeki iç gümrükleri kaldırarak ticareti canlandırdı. Kömür ihracı arttı. Bu tedbirler sayesinde ekonomisi güçlenen Rusya’nın nüfusundaki artış da ülkenin elini güçlendirdi. Nüfus artışı, 1756’da başlayacak Yedi Yıl Savaşları’nda ülkenin asker temininde zorluk yaşamamasını sağladı. Çariçe Elizabeth döneminde Rus eğitim tarihinde de önemli adımlar atıldı ve ülkenin ilk üniversitesi 1755’te Moskova’da kuruldu.

10. Soru

Çariçe Elizabeth döneminde diplomatik ilişkiler nasıl olmuştur?

Cevap

Çariçe Elizabeth dönemi Rusya’da diplomatik bir hareketliliğe de sahne oldu. Özellikle Fransa’ya yakın bir politika takip eden Prusya’yı dengelemek adına İngiltere, Rusya ile bir ittifak kurmak üzere diplomatik temaslara başladı. Rusya, İngiltere’nin bu talebini avantaja çevirmek için ağır ekonomik isteklerde bulundu. Buna rağmen Rus devlet adamları Fransa ve İngiltere yanlıları olmak üzere iki hizbe bölünmüşlerdi. Bestuzhev, ülkenin selametini İngiltere’ye yaklaşmakta görürken, en önde gelen rakibi Vorontsov ise Fransa’ya yakın bir dış politika takip edilmesini savunuyordu.

11. Soru

1748’den itibaren artan Prusya tehlikesi karşısında Avusturya nasıl bir yol izlemiştir?

Cevap

1748’den itibaren artan Prusya tehlikesi Avusturya’yı da giderek zora soktu. Bunu aşmak için Avusturya devlet ricali kadim düşmanları olan Fransa’ya yaklaşmayı dahi denediler. Bu minvalde Kaunitz 1750’de diplomatik temaslarda bulunmak üzere Paris’e gönderildi fakat bu girişimden 1754’e kadar olumlu bir sonuç çıkmadı. Zira Fransız devlet adamlarının önemli bir kısmı Avusturya ile müttefik olunması hâlinde Prusya’nın kızdırılacağından endişe ediyor, bir kısmı da kadim bir düşmanla ittifak kurmanın kabul edilir bir durum olmadığını savunuyorlardı. Bunun üzerine Viyana hükümeti, Prusya tehlikesine karşın Rusya ile de ilişkilerini iyi tutmaya çalıştı. 

12. Soru

1748-1755 arasında Prusya diplomatik ve ekonomik yönden nasıl bir yol izlemiştir?

Cevap

Avusturya ve Rusya’nın düşmanlıklarını üzerine çeken Prusya için de 1748-1755 tarihleri arası bir arayış dönemi oldu. Zira Rusya ve Avusturya’nın ilk fırsatta kendisine savaş ilan edeceklerini gayet iyi bilen Prusya Kralı II. Friedrich, bunun önünü almak için bir taraftan Fransa ile olan ilişkilerini korumaya çalıştı, diğer taraftan da İngiltere ile temasa geçti. Diplomatik temaslar yanında ülkenin ekonomisini iyileştirmek ve asker sayısını arttırmak adına da birtakım tedbirler aldı.

13. Soru

1755-1756 yıllarında Avrupa’da Diplomatik Devrim yaratan Antlaşmalar nelerdir?

Cevap

  • İngiltere-Rusya İttifak Antlaşması
  • Westminster Antlaşması
  • Birinci Versay Antlaşması
14. Soru

İngiltere-Rusya İttifak Antlaşmasının şartları nelerdir?

Cevap

Antlaşmaya göre bir saldırı ihtimaline karşılık Rusya 50 kadırga hazır bulunduracaktı. Ayrıca İngiltere’nin 100 bin sterlin vermesi karşılığında Livonya’da 50 bin asker muhafaza edecekti

15. Soru

Yedi Yıl Savaşlarının başlaması nasıl olmuştur ve hangi ülkenin yürüttüğü politikalar sebep olmuştur?

Cevap

Büyük Friedrich, ordularını Ağustos 1756’da Lehistan hâkimiyetindeki Saksonya’ya sevketti. Prusya kralı bu hareketiyle Fransa, Avusturya ve Rusya ittifakı kurulmadan bu birliği parçalamayı hedefliyordu. Zira Ağustos gibi geç bir aydan sonra Rus ve Avusturya birliklerinin kendisine saldırma ihtimali düşüktü. Ayrıca kral, Saksonya’da hızlı hareket ederek kısa sürede askerî başarılar elde etmeyi ve düşmanlarının kendisi aleyhine birleşmesini engellemeyi planlıyordu. Büyük Friedrich bu hedeflerinde de büyük oranda yanıldı ve tarihe ilk dünya savaşı diye geçen Yedi Yıl Savaşları’nın başlamasına sebep oldu.

16. Soru

Rusya’yı, 31 Aralık 1756’da Avusturya-Fransa ittifakına dâhil olmaya iten neden nedir?

Cevap

Saksonya’nın Prusya tarafından işgalinin ilk ve en önemli sonuçlarından biri Rusya’nın Fransa-Avusturya ittifakına yönelik tereddütlerinin giderilmesiydi. Zira Prusya’nın bir sonraki hedefinin Rusya olması kuvvetle muhtemeldi ve bu durumda St. Petersburg’un güçlü müttefiklere ihtiyacı vardı. Bu yüzden Rusya, 31 Aralık 1756’da Avusturya-Fransa ittifakına dâhil oldu.

17. Soru

1756’daki hızlı başarılarına rağmen Prusya neden Osmanlı İmparatorluğu ile bir ittifak antlaşması imzalamak üzere çabaladı?

Cevap

1756’daki hızlı başarılarına rağmen Prusya 1757’de Avusturya ve Rusya orduları karşısında geri adım atmak zorunda kaldı. Adeta askerî anlamda kuşatıldı ve bu durumdan kurtulmak için Osmanlı İmparatorluğu ile bir ittifak antlaşması imzalamak üzere çabaladı.

18. Soru

Prusya neden Osmanlı İmparatorluğu ile bir ittifak antlaşması imzalama girişiminde başarılı olamadı?

Cevap

Başta Sadrazam Koca Ragıb Paşa olmak üzere Osmanlı bürokratlarının büyük bir kısmı Avrupa’nın geneline yayılan bu savaşa müdahil olmak istemiyorlardı.

19. Soru

1957 ve 1958 yılları arasında Prusya zor durumda olmasına raĞmen hangi gelişmeler sayesinde durumu lehine çevirmeyi bilmiştir?

Cevap

1757’de Prusya’nın imdadına Fransa, Avusturya ve Rusya arasındaki anlaşmazlıklar yetişti. Zira her üç devletin de savaştan beklentileri başkaydı. Ayrıca bu üç ülke ordusunun birlikte koordineli bir şekilde tek bir hedefe yoğunlaşması ve kesin bir başarı elde etmesi oldukça zordu. Büyük Friedrich, düşmanları arasındaki bu fikir ayrılıklarını ve koordinedeki aksakları kendi lehine çevirmeyi bildi. 1758 yılı Prusya için yeni bir ümit kaynağı oldu.

20. Soru

Yedi Yıl Savaşlarının sona ermesinde Rusya’da ki hangi gelişmeler etkili olmuştur?

Cevap

5 Ocak 1762’de 34 yaşındaki Petro, III. Petro olarak Rusya çarı ilan edildi ve bu, Rusya tarihinde olduğu kadar Avrupa tarihinde de önemli gelişmelerin miladı oldu. Selefi Çariçe Elizabeth’in aksine II. Friedrich’e büyük bir hayranlık duyan III. Petro, çar olduktan kısa bir süre sonra Rusya’nın Prusya ile olan savaşına son verdiğini ilan etti ve Rusya böylece Yedi Yıl Savaşları’ndan çekildi. Bu, Prusya tarihinde bir “mucize” olarak yorumlandı.

21. Soru

III. Petro, Danimarka’yı işgal etmek üzere avantajlı hale gelmişken hangi gelişme Petro’ya engel oldu?

Cevap

III. Petro, Danimarka’yı işgal etmek üzere bir ordu hazırladı ve 1762 Haziran’ında yola çıktı fakat hedefine ulaşamadan daha yolda iken Petro aleyhine bir darbe tertip edildi ve II. Katerina, 28 Haziran 1762’de askerin desteği ile çariçe ilan edildi.

22. Soru

II. Katerina’nın çariçe olduktan sonra diplomatik tutumu nasıl olmuştur?

Cevap

II. Katerina, hâlâ devam eden Yedi Yıl Savaşları’nda Rusya’nın artık tarafsız kalacağını ilan etti. Çariçenin bu tutumu Prusya’yı kurtardığı kadar, 1756’dan beri devam eden savaşın da kısa sürede sona ermesini sağladı.

23. Soru

Yedi Yıl savaşları fiilen ve resmen ne zaman son bulmuştur?

Cevap

Aralık 1762’ye gelindiğinde artık Avrupa’da Yedi Yıl Savaşları fiilen sona ermişti. 10 fiubat 1763’te imzalanan Paris Antlaşması ile bu durum hukukî bir zemin kazandı.

24. Soru

Paris Antlaşmasının İngiltere’ye getirileri neler olmuştur?

Cevap

Bu antlaşma ile birlikte İngiltere’nin siyasî nüfuzu arttı ve Fransa’nın Kuzey Amerika ile Hindistan’daki sömürgelerini neredeyse tamamen ele geçirdi. Ayrıca Fransa’nın Karayipler ve Batı Afrika’daki sömürgelerinin çoğuna da hâkim oldu.

25. Soru

Paris Antlaşmasının Fransa’ya etkisi ne olmuştur?

Cevap

Yüzyılın başında Avrupa’nın en nüfuzlu devleti olan Fransa, bu antlaşma ile kıta üzerindeki gücünü ve otoritesini büyük oranda kaybetti.

26. Soru

Paris Antlaşmasının ardından Fransa’nın tutumu ne olmuştur?

Cevap

Gücünü ve otoritesini büyük oranda kaybeden Fransa bunu telafi edebilmek için Lehistan ve Osmanlı İmparatorluğu ile yeniden iyi ilişkiler kurmaya çalıştı.

27. Soru

Yedi Yıl Savaşlarının Rusya’ya getirileri ne olmuştur?

Cevap

Yedi Yıl Savaşları’ndan en kârlı çıkan devletlerden biri hiç kuşkusuz Rusya oldu. Fazla bir toprak kazancı olmamasına rağmen siyasî nüfuzu arttı ve artık Doğu Avrupa’nın en güçlü devleti hâline geldi. Buna mukabil Prusya ve özellikle de Avusturya’nın savaştan ağır darbeler alarak ayrılmaları, sonraki süreçte Rusya’nın nüfuzunun daha da artmasına vesile oldu. Avusturya’nın zayıflayarak savaştan ayrılması Lehistan’daki kral seçimi tartışmalarında, Prusya’yı da yanına alan Rusya’nın işini daha da kolaylaştırdı.

28. Soru

Yedi Yıl Savaşlarının bir Dünya Savaşı olarak görülmesinin nedeni nedir?

Cevap

Yedi Yıl Savaşları, Kıta Avrupa’sı kadar, Kuzey Amerika’dan Hindistan’a, Batı Afrika’dan Karayipler’e kadar uzandığı için “Birinci Dünya Savaşı” olarak tarihe geçti.

29. Soru

II. Katerina’yı Kuzey Sistemini kurmaya iten sebepler nedir?

Cevap

Yedi Yıl Savaşları’nda Fransa’nın nüfuzu oldukça azalmış, Avusturya savaşın getirdiği malî yük sebebiyle savaş sonrasında etkin bir dış politika takip etmekten giderek uzaklaşmış, savaşta Avusturya ve Rusya gibi iki büyük güçle mücadele etmek zorunda kalan Prusya da giderek Rusya’ya yaklaşmıştı. Bu şartlar Doğu Avrupa’da Rusya’nın giderek güçlenmesini sağladı ve II. Katerina bu şartları daha olumlu hale getirmek adına “Kuzey Sistemi” adı verilen bir ittifaklar sistemi kurmaya çalıştı.

30. Soru

Kuzey ittifakının temelleri ne zaman atıldı?

Cevap

“Kuzey İttifakı” sisteminin fikrî temelleri II. Katerina ve Rusya Dışişleri Bakanı Panin tarafından daha 1763’ten itibaren atılmaya başlanmıştı.

31. Soru

Rusya Kuzey ittifakını kurarak neyi amaçlamaktaydı?

Cevap

Yedi Yıl Savaşları’ndan maddî olarak ağır bir yük altına girmiş şekilde çıkan Rusya, bu ittifak sayesinde dış politikada barışçıl ve güvenli bir siyaset izlemeyi hedeflemişti. “Kuzey Sistemi”ne İsveç, Lehistan, Danimarka, Prusya ve İngiltere dâhil edilecekti. Böylece Rusya hem Fransa karşısında bir savunma seddi oluşturacak hem de Danimarka ve İsveç gibi kendisini tehdit eden güçleri kendi saflarına katacaktı. Zira Rusya’nın batı kısmı işgale açık bir bölge idi ve bu da Rusya’yı batı sınırındaki gelişmeleri yakından takip etmeye ve bunlara müdahil olmaya zorluyordu.

32. Soru

Lehistan Kralı III. August ölmesinin ardından yeni kralın seçiminde ülkelerin görüşleri ne yöndeydi?

Cevap

Fransa ve Avusturya, Lehistan asıllı birinin kral seçilmesini savunurken Rusya, kendi desteklediği Poniatowski’nin kral seçilmesi için baskı yapmaya başladı.

33. Soru

Poniatowski’nin krallığını ilk başta tanımamalarına rağmen daha sonra tanıyan devletler kimlerdir? Bunu yaparak neyi amaçlamaktadırlar?

Cevap

Poniatowski’nin krallığı Fransa, Avusturya ve Osmanlı İmparatorluğu tarafından resmen tanınmadı. Bâbıâli, ülke içindeki muhalefeti örgütleyerek Poniatowski’yi tahttan indirmek istedi fakat Lehistan’daki Rus askerî varlığı ve baskısı buna imkân vermedi. Bu Rus oldubittisi karşısında muhalefeti de örgütleyemeyen Fransa, Avusturya ve Bâbıâli, Poniatowski’nin tamamen Rusya kuklası olmasını önlemek için seçilmesinden yaklaşık bir yıl sonra onun krallığını tanımak zorunda kaldılar.

34. Soru

Lehistan iç karışıklığı sonucunda Osmanlı’nın tutumu ve çıkan Osmanlı-Rusya savaşının nedenleri nelerdir?

Cevap

1766’dan itibaren II. Katerina ve II. Friedrich, Lehistan’daki “Dissidentler’in” yani Ortodokslar’ın ve Luteranlar’ın da Katolikler’le eşit haklara sahip olması için Poniatowski’ye baskı yapmaya başladılar. Rusya, Ortodokslar’ın, Prusya da Protestanlar’ın hâmiliğine soyunarak Lehistan’ın içişlerine müdahale etmeyi düşünmekteydi. Buna mukabil ülkedeki Katolikler’in bir kısmı da bu reformların yapılmasına karşı geldi. Muhalefet, Fransa ve Osmanlı İmparatorluğu’nun da desteğini alarak giderek büyüdü ve Lehistan yeniden bir iç kaosa sürüklendi. Bunu fırsat bilen Rusya ise Lehistan’daki askerî birliklerinin sayısını arttırdı ve muhalifleri silah zoruyla etkisiz hâle getirmeye başladı. Bu yüzden muhalifler, daha kolay destek bulmak amacıyla Türk sınırına yakın bölgelerde konuşlandılar. Osmanlı İmparatorluğu’nun müdahalesini ve yardımını önlemek için Rus birlikleri Türk sınırına kaydırıldı. Bu durum Bâbıâli ile Rusya arasında diplomatik olarak gerilimli günlerin yaşanmasına sebep oldu ve ilişkiler, muhalifleri bastırmak üzere Rus askerinin Temmuz 1768’de Balta’da Osmanlı topraklarına girmesi ve Türk vatandaşlarını katletmesiyle tamamen koptu. Bâbıâli, Balta’daki katliamdan sonra Ekim 1768’de Rusya’ya savaş ilan etti.

35. Soru

16. ve 17. yüzyılda Avrupa’nın nüfus oranlarında büyük değişimlere sebep olan önemli etkenler nelerdir?

Cevap

  • Veba Salgını
  • Kıtlık
36. Soru

18. Yüzyılda Avrupa’da tarımda liderliği çeken ülkeler kimlerdir?

Cevap

Hollanda ve İngiltere

37. Soru

18. Yüzyıl’da loncalar hakkında Adam Smith’in görüşleri nelerdi? Loncaların o dönemdeki akıbeti nasıl oldu?

Cevap

Adam Smith 1776’da klasik üretim sisteminin yeni üretim yapılarını engellediğini, bu yüzden loncaların kapatılmasını savundu. Smith’in tezleri 1780’lerde Fransa’da yankı buldu. Fransa Maliye Nazırı Turgot, loncaların kapatılmasını istedi, ancak bu öneri aşırı radikal bulunduğu için kabul edilmedi. 18. yüzyılın sonlarına doğru ise modern sanayileşmenin artması ile birlikte Avrupa’nın birçok ülkesinde loncalar kapatıldı.

38. Soru

Aydınlanma Yüzyılı neyi ifade eder?

Cevap

Aydınlanma Yüzyılı, Batı toplumunda 18. yüzyılda gelişen ve akılcı düşünceyi eski, geleneksel önyargılardan ve ideolojilerden özgürleştirmeyi ve yeni bilgiye yönelik kabulü geliştirmeyi amaçlayan düşünsel gelişimi kapsayan dönemi tanımlar.

39. Soru

Aydınlanmacı anlayışa göre devletin görevini nasıl izah eder?

Cevap

Aydınlanmacı anlayışa göre devlet, insanların mutluluğu için vardır. Varlık sebebi kendinden menkul, kutsal ve eleştirilmez de değildir. Toplumla devlet bir mukavele esasına göre karşılıklı görev ve sorumluluklara sahiptir. Toplum ile devletin karşılıklı sorumlukları Aydınlanma dönemi düşünürlerinden Jean-Jacques Rousseau’nun “Toplumsal Sözleşme” adlı eserinde ele alınmış ve savunulmuştur.

40. Soru

Aydınlanmacı anlayışa göre dini nasıl izah eder?

Cevap

Aydınlanmacıların birçoğuna göre din, insanın vicdanı ile ilgili bir konu olmalı, devlet insanların dinlerine müdahil olmamalı, insanlar dinlerini özgürce yaşayabilmeliydiler. Devlet, farklı dindeki insanlara toplumsal düzeni bozmadıkları sürece müdahil olmamalı, hatta farklı dindeki insanları koruması altına almalıydı.

41. Soru

Aydınlanmanın temsilcileri kimlerdir?

Cevap

Aydınlanmanın ilk temsilcileri olarak genellikle Rene Descartes ve Gottfried Wilhelm Leibniz kabul edilir. Almanya’da Johann Gottfried Herder, Immanuel Kant, Christian Wolff; Fransa’da Denis Diderot, Claude Adrien Helvétius, Baron de Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, Voltaire; Büyük Britanya’da David Hume, John Locke ve Thomas Paine Aydınlanma Yüzyılı’nın en önemli temsilcileridir.

42. Soru

Aix-la-Chapelle Barışı’ ndan sonra Avrupa’ da durum nasıl oluşmuştur?

Cevap

1748 Aix-la-Chapelle Barışı’ndan itibaren Avrupa’da 1756’ya kadar devam eden bir barış ve diplomatik arayış dönemi başladı. Zira Avusturya Veraset Savaşları, Avrupa’nın güç dengelerini değiştirdi, kıtanın iki büyük gücü İngiltere ve Fransa savaş yüzünden ekonomik sıkıntı içine girdi. 17. yüzyılda Avrupa’nın önde gelen üç büyük devleti 1750’lere gelindiğinde artık ikinci sınıf devletler derecesine düşmüştü. Bunlar İspanya, Hollanda ve İsveç idi. Buna mukabil 18. yüzyılda Avrupa, Rusya ve Prusya’nın yükselişine şahitlik etti. Güç dengelerindeki bu değişim ve Avusturya Veraset Savaşları’nın (1740-1748) savaşa taraf devletleri sürüklediği malî krizler 1755’e kadar Avrupa’da barışı temin etti.

43. Soru

Barış döneminde Fransa’ nın tutumu nasıl olmuştur?

Cevap

Bu barış döneminde Fransa ekonomisini selamete çıkaracak tedbirler aldı. Buna karşılık askerî tedbirler almaktan ve hazırlıklar yapmaktan da geri durmadı. Zira sömürgelerdeki en büyük rakibi İngiltere ile muhtemel bir savaşta hazırlıksız yakalanmak istemiyordu. Bunun için de özellikle donanmasını güçlendirmeye yönelik adımlar attı.

44. Soru

Barış döneminde Fransa neden ve nasıl bir ittifak kurmak istiyordu?

Cevap

Fransa’nın kurmak istediği ittifakta Lehistan, İsveç, Prusya ve Osmanlı İmparatorluğu’nun yer alması planlanıyordu. Bu ittifak kurulduğu takdirde hem Rusya etrafında bir düşman hattı oluşturulacak hem de Rusya’nın İngiltere ile irtibatı kesilmiş olacaktı. Ancak Fransa’nın hedeflediği bu ittifakı kurmak hiç de kolay değildi. Bunun önündeki en büyük engel Fransa’nın Doğu Avrupa’daki nüfuzunun önceki dönemlere göre daha az olmasıydı. Ayrıca Prusya Kralı II. Friedrich, Fransa ile bir ittifaka dâhil olarak Rusya’yı karşısına almaktan çekiniyordu.

45. Soru

Barış döneminde İngiltere’ nin tutumu nasıl olmuştur?

Cevap

Fransa’nın ittifak arayışları peşinde olduğu 1748-1755 tarihleri arasında İngiltere de boş durmadı. Öncelikle Rusya ile bir ittifak antlaşması imzalamak üzere girişimlerde bulundu. Zira İngiliz devlet adamları da her ne kadar Aix-la-Chapelle Barışı ile Avrupa kıtasında göreceli bir barış dönemine girilse de, yakın bir gelecekte özellikle Karayipler, Hindistan ve Kuzey Amerika’da Fransa ile sömürge mücadelelerinin başlayacağını öngörmekteydiler. Bunun için Fransa’yı muhtemel bir savaşta kıta Avrupa’sına mahkûm etmek ve böylece hareket kabiliyetini kısıtlamak için ittifak görüşmelerine hız verdiler. İngiltere devlet adamları bir taraftan ittifak görüşmeleri yürütürken diğer taraftan da Avusturya Veraset Savaşları’nın ekonomide sebep olduğu krizi aşmak için çalıştılar.

46. Soru

Çariçe Elizabeth döneminde Rusya’ da olan belli başlı değişimler nelerdir?

Cevap

Büyük Petro’nun iktidar yıllarında başlatılan ve Çariçe Anna (1730-1740) döneminde devam ettirilen reformlar 1741’de çariçe ilan edilen Elizabeth’in saltanatı devrinde giderek terkedildi. Özellikle devlet kademelerindeki Alman etkisi kırılmaya ve bunun yerine yeniden Ruslar ikame edilmeye çalışıldı. Elizabeth, Anna devrinde kurulan nazırlar heyetini kaldırdı ve onun yerine Ruslar’dan oluşan senatoyu kurdu. Çariçe Elizabeth’in hükümdarlık yılları Rusya’da ekonomik bir canlanmaya da sahne oldu. Çariçe, ülkedeki iç gümrükleri kaldırarak ticareti canlandırdı. Kömür ihracı arttı. Bu tedbirler sayesinde ekonomisi güçlenen Rusya’nın nüfusundaki artış da ülkenin elini güçlendirdi. Nüfus artışı, 1756’da başlayacak Yedi Yıl Savaşları’nda ülkenin asker temininde zorluk yaşamamasını sağladı. Çariçe Elizabeth döneminde Rus eğitim tarihinde de önemli adımlar atıldı ve ülkenin ilk üniversitesi 1755’te Moskova’da kuruldu.

47. Soru

Barış döneminde Avusturya’ nın tutumu nasıl olmuştur?

Cevap

1748’den itibaren artan Prusya tehlikesi Avusturya’yı da giderek zora soktu. Bunu aşmak için Avusturya devlet ricali kadim düşmanları olan Fransa’ya yaklaşmayı dahi denediler. Bu minvalde Kaunitz 1750’de diplomatik temaslarda bulunmak üzere Paris’e gönderildi fakat bu girişimden 1754’e kadar olumlu bir sonuç çıkmadı. Zira Fransız devlet adamlarının önemli bir kısmı Avusturya ile müttefik olunması hâlinde Prusya’nın kızdırılacağından endişe ediyor, bir kısmı da kadim bir düşmanla ittifak kurmanın kabul edilir bir durum olmadığını savunuyorlardı. Bunun üzerine Viyana hükümeti, Prusya tehlikesine karşın Rusya ile de ilişkilerini iyi tutmaya çalıştı.

48. Soru

Barış döneminde Prusya’ nın tutumu nasıl olmuştur?

Cevap

Avusturya ve Rusya’nın düşmanlıklarını üzerine çeken Prusya için de 17481755 tarihleri arası bir arayış dönemi oldu. Zira Rusya ve Avusturya’nın ilk fırsatta kendisine savaş ilan edeceklerini gayet iyi bilen Prusya Kralı II. Friedrich, bunun önünü almak için bir taraftan Fransa ile olan ilişkilerini korumaya çalıştı, diğer taraftan da İngiltere ile temasa geçti. Diplomatik temaslar yanında ülkenin ekonomisini iyileştirmek ve asker sayısını arttırmak adına da birtakım tedbirler aldı.

49. Soru

Barış dönemi sonrası ittifaklar nasıl oluşmuştur?

Cevap

Avrupa’da ittifak arayışları ile geçen 1748-1755 tarihleri arasında 1755 yılı bir kırılma noktası oldu. Zira önce İngiltere ile Prusya, ardından da Fransa ile Avusturya ittifak antlaşması imzaladı.

50. Soru

Rusya ile İngiltere arasında imzalanan antlaşmanın şartları nelerdir?

Cevap

30 Eylül 1755’te Rusya ile İngiltere arasında bir ittifak antlaşması imzalandı. Antlaşmaya göre bir saldırı ihtimaline karşılık Rusya 50 kadırga hazır bulunduracaktı. Ayrıca İngiltere’nin 100 bin sterlin vermesi karşılığında Livonya’da 50 bin asker muhafaza edecekti. 

51. Soru

Avrupa’da “diplomatik devrim” in başlamasına sebep olan olay nedir?

Cevap

İngiltere, şayet Prusya ittifakı hayata geçirilirse kıta Avrupa’sındaki bir savaşta Prusya’nın sağlayacağı askerî destekle Fransa’yı zora sokacağını ve denizlerde rahat edeceğini hesaplıyordu. İngiltere hesaplarında yanılmadı ve bu antlaşmadan sonra II. Friedrich, İngiltere ile olan görüşmelere hız verdi. Nihayet 16 Ocak 1756’da İngiltere ile Prusya arasında Westminster Antlaşması imzalandı. Bu antlaşma ile birlikte Avrupa’da “diplomatik devrim” başladı.

52. Soru

Westminster Antlaşması’ nın Rusya tarafında yansımaları nasıl olmuştur?

Cevap

İngiltere’nin Prusya ile antlaşma imzalamasına en sert tepkiyi Rusya verdi. Zira Rusya, muhtemel bir Rusya-Prusya savaşında destek almak için 30 Eylül 1755’te İngiltere ile ittifak antlaşması imzalamıştı. Westminster Antlaşması ile İngiltere’nin Rus desteğini Prusya aleyhine değil daha çok Fransa aleyhine kullanmayı düşündüğü, Rusya-Prusya çatışmasına sıcak bakmadığı anlaşıldı. Bu yüzden Westminster Antlaşması, Rusya’nın bütün bu beklenti ve planlarını boşa çıkardı. Rusya, kendi aleyhine olan bu antlaşmayı tanımadığını ve İngiltere ile yaptığı 1755 ittifak antlaşmasını terk taraflı olarak feshettiğini ilan etti.

53. Soru

Birinci Versay Antlaşması hangi ülkeler arasında imzalanmıştır?

Cevap

Westminster Antlaşası ile birlikte Fransa’nın, Avusturya ile ittifak kurmasına bir engel kalmadığı gibi, bu bir zorunluluk hâline geldi. İki ülke diplomatlarının müzakereleri sonucunda Fransa ile Avusturya arasında 1 Mayıs 1756’da Birinci Versay Antlaşması imzalandı. 

54. Soru

Birinci Versay Antlaşması’ nın önemi nedir? 

Cevap

Antlaşmaya göre her iki ülke de müttefikinin toprak bütünlüğünü garanti ediyordu. Ayrıca antlaşmada bunu sağlamak için gerek görüldüğü takdirde Fransa’nın Avusturya’ya 24 bin asker göndereceğine dair de bir madde vardı. 

55. Soru

Yedi Yıl Savaşları’nın başlamasına sebep olan olay nedir?

Cevap

Büyük Friedrich, Ağustos 1756’da Lehistan hâkimiyetindeki Saksonya’ya sevk etti. Prusya kralı bu hareketiyle Fransa, Avusturya ve Rusya ittifakı kurulmadan bu birliği parçalamayı hedefliyordu. Zira Ağustos gibi geç bir aydan sonra Rus ve Avusturya birliklerinin kendisine saldırma ihtimali düşüktü. Ayrıca kral, Saksonya’da hızlı hareket ederek kısa sürede askerî başarılar elde etmeyi ve düşmanlarının kendisi aleyhine birleşmesini engellemeyi planlıyordu. Büyük Friedrich bu hedeflerinde de büyük oranda yanıldı ve tarihe ilk dünya savaşı diye geçen Yedi Yıl Savaşları’nın başlamasına sebep oldu. 

56. Soru

İkinci Versay Antlaşması’nın imzalanması nasıl olmuştur?

Cevap

Prusya’nın Lehistan topraklarında hızla yayılmasının ve Avusturya’ya ait Bohemya’ya saldırmasının bir diğer önemli sonucu da Fransa ile Avusturya arasında 1 Mayıs 1757’de İkinci Versay Antlaşması’nın imzalanması oldu. Bu antlaşma bir saldırı ittifakı idi ve Fransa, Avusturya’ya askerî yardımda bulunmayı taahhüt ediyordu. Bu ittifaka Mart 1757’de İsveç de dâhil oldu ve böylece Prusya dört bir taraftan kuşatıldı.

57. Soru

III. Petro’ nun  Rusya çarı ilan edilmesinin önemi ne olmuştur?

Cevap

5 Ocak 1762’de 34 yaşındaki Petro, III. Petro olarak Rusya çarı ilan edildi ve bu, Rusya tarihinde olduğu kadar Avrupa tarihinde de önemli gelişmelerin miladı oldu. Selefi Çariçe Elizabeth’in aksine II. Friedrich’e büyük bir hayranlık duyan III. Petro, çar olduktan kısa bir süre sonra Rusya’nın Prusya ile olan savaşına son verdiğini ilan etti ve Rusya böylece Yedi Yıl Savaşları’ndan çekildi. Bu, Prusya tarihinde bir “mucize” olarak yorumlandı.

58. Soru

“Kuzey Sistemi”  nin oluşmasına sebep olan gelişmeler nelerdir?

Cevap

Yedi Yıl Savaşları’nda Fransa’nın nüfuzu oldukça azalmış, Avusturya savaşın getirdiği malî yük sebebiyle savaş sonrasında etkin bir dış politika takip etmekten giderek uzaklaşmış, savaşta Avusturya ve Rusya gibi iki büyük güçle mücadele etmek zorunda kalan Prusya da giderek Rusya’ya yaklaşmıştı. Bu şartlar Doğu Avrupa’da Rusya’nın giderek güçlenmesini sağladı ve II. Katerina bu şartları daha olumlu hâle getirmek adına “Kuzey Sistemi” adı verilen bir ittifaklar sistemi kurmaya çalıştı.

59. Soru

Lehistan’ ın birinci taksimi nasıl olmuştur?

Cevap

5 Ekim 1763’te Lehistan Kralı III. August öldü ve ülkede yeni kralın kim olacağına dair şiddetli tartışmalar başladı.  Fransa ve Avusturya, Lehistan asıllı birinin kral seçilmesini savunurken Rusya, kendi desteklediği Poniatowski’nin kral seçilmesi için baskı yapmaya başladı.  II. Katerina’nın desteklediği Poniatowski, 5.584 asilzâdenin oyuyla Polonya kralı ve Litvanya büyük dukası seçildi. Poniatowski’nin krallığı Fransa, Avusturya ve Osmanlı İmparatorluğu tarafından resmen tanınmadı. Bu Rus oldu bittisi karşısında muhalefeti de örgütleyemeyen Fransa, Avusturya ve Bâbıâli, Poniatowski’nin tamamen Rusya kuklası olmasını önlemek için seçilmesinden yaklaşık bir yıl sonra onun krallığını tanımak zorunda kaldılar.

60. Soru

Lehistan’ın İkinci Taksimi nasıl olmuştur?

Cevap

Rusya ve Prusya, 23 Ocak 1793’te Lehistan’ı ikinci kez aralarında taksim ettiler. Taksim için meşru gerekçe olarak da Fransa İhtilali’nin giderek Lehistan’da da yayılmaya başladığı ve ülkenin bir anarşiye sürüklendiğini gösterdiler. İkinci taksim Mart 1793’e kadar Avusturya’dan saklandı. İkinci taksim Rusya için mutlak bir zaferdi. Zira 250 bin km2’lik bir arazi ve 3 milyondan fazla bir nüfus elde etmişti. Buna mukabil Prusya’nın kazanımı, 58 bin km2’lik bir arazi ve 1 milyonluk bir nüfustu. Lehistan’ın taksim edilmesi Doğu Avrupa’da Rusya’nın nüfuzunun tescillenmesi anlamına geliyordu.

61. Soru

Aydınlanmacı anlayışa göre devlet ne için vardır?

Cevap

Aydınlanmacı anlayışa göre devlet, insanların mutluluğu için vardır. Varlık sebebi kendinden menkul, kutsal ve eleştirilmez de değildir. Toplumla devlet bir mukavele esasına göre karşılıklı görev ve sorumluluklara sahiptir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.