Açıköğretim Ders Notları

Osmanlı İktisat Tarihi Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Osmanlı İktisat Tarihi Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Üretim Yapısı

1. Soru

Osmanlı Devleti, çoğunlukla ticaret, sanayi ve madencilik işletmeciliği konularında nasıl bir yöntem uygulamıştır? 

Cevap

Tımarda olduğu gibi bu sistem içerisinde de devlet genellikle bizzat işletmecilik yapmamakta bunun yerine etkin bir denetimi ve payına düşen gelirleri toplamayı tercih etmiştir.  İşletme işi bir  kısım yerli ve yabancı kişilere ve kuruluşlara verilmiştir. 


2. Soru

Osmanlı Devletini iktisadî yapı bakımından görülen değişmelere göre hangi ana bölümlere ayıra biliriz? 

Cevap

Osmanlı iktisadî yapısının başlıca iki ana döneme ayırarak inceleyebiliriz:

1.Birinci dönem,temel kurumları, değerleri  ve dayandığı ilkeleri ile önemli sayılabilecek bir değişmeye sahne olmadığı için klasik veya tipik olarak nitelendirilebilecek olan “başlangıçtan 18. yüzyılın sonlarına kadar” çok uzun bir süreyi kapsar.

2.İkinci dönem, 19.yüzyılın başlarından itibaren yavaş yavaş temelleri atılan ama yüzyılın ortalarından sonra netlik kazanan değişmelerin çerçevelediği ve modernleşmeye yöneldiği açıkça belli olan yüzyıldan daha kısa bir süreyi kapsar.


3. Soru

Osmanlı yönetiminin iktisat hayatı düzenlerken  öncelikli önem verdikleri birinci ilke olan provizyonizm (iaşecilik) ilkesi neydi?

Cevap

Provizyonizm (iaşecilik) : Buna göre iktisadî faaliyetin amacı, ülke içinde mal ve hizmet arzının mümkün olduğu kadar bol, kaliteli ve ucuz olmasını sağlamaktı. Mal ve hizmet üretenler önce kendi ihtiyaçlarını karşılamalı, ondan sonra da kademeli olarak bütün toplumun ihtiyaçlarına cevap vermeliydiler.


4. Soru

Osmanlı Devleti, tarımsal üretimde herhangi bir aksamayı önlemek üzere ne gibi tedbirler almıştı?

Cevap

Devlet:

60-150 dönümlük küçük ölçekli aile işletmelerini ön görmüştü,

ayrıca toprakların miras yolu ile parçalanmadan babadan oğula geçmesi sağlanıyor ve

köylülerin toprağı terk ederek başka yerlere gitmelerine veya işlemeden bırakmalarına da müsaade etmiyordu.


5. Soru

Osmanlı İktisadi yapısı içinde “Dar Bölge Denge Sistemi”olarak tanımlanan uygulama neydi?

Cevap

“Dar Bölge Denge Sistemi” olarak tanımlanan bu sistemde, kazanın ihtiyacı karşılandıktan sonra kalan mal kademeli şekilde önce ordu ve sarayın ihtiyaçlarını gidermeye tahsis edilir, kalanı da dev nüfusu nedeniyle İstanbul’a yönlendirilirdi.Bölge içinde üretilen ziraî veya sınaî malların hiçbiri kazanın ihtiyaçlarını karşılamadıkça bölgenin dışına çıkarılamazdı. 


6. Soru

Osmanlı da “mîrî toprak” neye denirdi?

Cevap

Mülkiyeti, beytülmal adına devletin denetiminde tutulan topraklara miri toprak denirdi.


7. Soru

Devlet tarafından,  köylü ailelerine işleyebilecekleri ölçekte küçük birimler halinde tahsis edilen mîrî topraklar (ziraî topraklar) ın, özel mülkiyetten farkı neydi?

Cevap

Köylü toprağını vakıf, hibe veya devletin izni olmadan başkasına devredemez, mazeretsiz üst üste üç yıl ekmeden bırakırsa elinden alınır ve toprağa ihtiyacı olan başka bir köylüye verilebilirdi. Toprağını bırakıp başka yere giderse, gittiği yerde yeni bir tahrir defterine kaydedilmedikçe 10 yıl içinde geri getirilebilir veya “çift-bozan resmi” adı ile önemli bir vergiyi ödemek zorunda kalırdı. Öldüğü zaman toprağı, mirasçılar arasında paylaştırılmadan bütün halinde herhangi bir miras vergisi de alınmadan, oğluna intikal ederdi.


8. Soru

Ziraatta “Reaya Çiftliği” denen ve Halil İnalcık’ın “Çift-hane Sistemi” olarak tanımladığı toprak sistemi nedir?

Cevap

Bir çift öküzle sürülüp ekilen küçük aile işletmelerine dayanan sistemin adıdır.


9. Soru

Anadolu ziraatının en önemli ürünü olan  Buğday  üretimi, İmparatorluğun en çok hangi  bölgelerinde   yapılmaktaydı?

Cevap

Trakya ovaları, Tuna havzası, Dobruca’dan Don nehrine kadar uzanan düzlükler, Volos’tan itibaren Makedonya ve Teselya ovaları, Batı Anadolu ve Mısır önemli buğday üretiminin yapıldığı bölgelerdi.


10. Soru

“Çeltikçiler” veya “çeltikçi reaya” diye adlandırılan pirinç üreticileri  Osmanlı ülkesin de, neden avarız türü olağandışı vergilerden muaf tutulmuşlardır?

Cevap

Pirinç üretimi, özel sulamadan başlayarak, oldukça farklı süreçler gerektirdiği için “çeltikçiler” veya “çeltikçi reaya” diye adlandırılan pirinç üreticileri daha baştan ayrı bir statüye sahip olup, maden çıkaran veya derbentlerden sorumlu köylüler gibi “avarız türü” olağandışı vergilerden muaf tutulmuşlardır.


11. Soru

Osmanlı da sadece  imparatorluk içinde pazarlanan ve yurt dışına ihracatı yasak olan zirai ürünler hangileriydi?

Cevap

Zeytinyağı ve buğday.


12. Soru

Tütün, nereden getirilerek bütün dünyaya yayılmış bir tarım ürünüdür.

Cevap

Tütün, Amerika kıtasının keşfinden sonra ilk defa Avrupa’ya getirilmiş ve müteakip yüz yıl içinde de bütün dünyaya yayılmış tarım ürünüdür.


13. Soru

19. yüzyıl boyunca  Üretim artışını sürekli kılan iç talebin artmasının temel sebepleri nelerdi? 

Cevap

19. yüzyıl boyunca, şehirlerin nüfusunun artmış olması –  demiryollarının yapımıyla – iç pazarların genişlemesidir.


14. Soru

Dünya tarihinde insanlığın kullandığı ilk enerji kaynağı neydi?

Cevap

Hayvanlardı.


15. Soru

Osmanlı devletin de ihracı tamamen yasak olan  sanayi ham ve yan mamul maddeleri nelerdi?

Cevap

“Deri, pamuk ve pamuk ipliği “gibi sanayi ham ve yan mamul maddelerinin  ihracı tamamen yasakdı.


16. Soru

Osmanlı da özellikle 16. yüzyıldan itibaren oldukça gelişen ve  önemli bir meslek haline gelen “debbâğlık sanatı” neydi?

Cevap

Dağıtımdan aldıkları ya da bizzat değişik yerlerden getirttikleri ham derileri işleyen,boyayan ve kullanılabilecek hale getiren deri işçiliği sanatına (debbâğhâne işlemciliği) denirdi.


17. Soru

Osmanlı İmparatorluğu’nda dokuma sanayii, kullanılan hammaddeye göre hangi  kısımlara ayrılırdı?

Cevap

Bunlar Üç kısıma ayrılırdı:

  1. Keten, kenevir, pamuklu dokuma sanayii
  2. Yünlü dokuma sanayii
  3. İpekli dokuma sanayii

18. Soru

Osmanlı devleti dönemin de İpekçilik ve ipek ticareti alanında en gelişmiş olan Anadolu da ki ilimiz hangisidir?

Cevap

Bursa


19. Soru

1860’larda “Islah-ı Sanayi Komisyonu” kurulmasının amacı neydi?

Cevap

Bu komisyonun amacı sanayi eğitimi vermek, gümrük resmini arttırmak, sergiler açmak ve en önemlisi şirketleşmeyi esnaf içinde sağlamak gibi amaçlara yönelik görevlere sahipti.


20. Soru

Osmanlılar teknik bakımdan ne zaman Batı’dan geri kalmaya başlamışlardır?

Cevap

17. yüzyılın sonlarından itibaren Osmanlılar teknik bakımdan Batı’dan geri kalmaya başlamışlardı.


1. Soru

Osmanlı Devleti, çoğunlukla ticaret, sanayi ve madencilik işletmeciliği konularında nasıl bir yöntem uygulamıştır? 

Cevap

Tımarda olduğu gibi bu sistem içerisinde de devlet genellikle bizzat işletmecilik yapmamakta bunun yerine etkin bir denetimi ve payına düşen gelirleri toplamayı tercih etmiştir.  İşletme işi bir  kısım yerli ve yabancı kişilere ve kuruluşlara verilmiştir. 

2. Soru

Osmanlı Devletini iktisadî yapı bakımından görülen değişmelere göre hangi ana bölümlere ayıra biliriz? 

Cevap

Osmanlı iktisadî yapısının başlıca iki ana döneme ayırarak inceleyebiliriz:

1.Birinci dönem,temel kurumları, değerleri  ve dayandığı ilkeleri ile önemli sayılabilecek bir değişmeye sahne olmadığı için klasik veya tipik olarak nitelendirilebilecek olan “başlangıçtan 18. yüzyılın sonlarına kadar” çok uzun bir süreyi kapsar.

2.İkinci dönem, 19.yüzyılın başlarından itibaren yavaş yavaş temelleri atılan ama yüzyılın ortalarından sonra netlik kazanan değişmelerin çerçevelediği ve modernleşmeye yöneldiği açıkça belli olan yüzyıldan daha kısa bir süreyi kapsar.

3. Soru

Osmanlı yönetiminin iktisat hayatı düzenlerken  öncelikli önem verdikleri birinci ilke olan provizyonizm (iaşecilik) ilkesi neydi?

Cevap

Provizyonizm (iaşecilik) : Buna göre iktisadî faaliyetin amacı, ülke içinde mal ve hizmet arzının mümkün olduğu kadar bol, kaliteli ve ucuz olmasını sağlamaktı. Mal ve hizmet üretenler önce kendi ihtiyaçlarını karşılamalı, ondan sonra da kademeli olarak bütün toplumun ihtiyaçlarına cevap vermeliydiler.

4. Soru

Osmanlı Devleti, tarımsal üretimde herhangi bir aksamayı önlemek üzere ne gibi tedbirler almıştı?

Cevap

Devlet:

60-150 dönümlük küçük ölçekli aile işletmelerini ön görmüştü,

ayrıca toprakların miras yolu ile parçalanmadan babadan oğula geçmesi sağlanıyor ve

köylülerin toprağı terk ederek başka yerlere gitmelerine veya işlemeden bırakmalarına da müsaade etmiyordu.

5. Soru

Osmanlı İktisadi yapısı içinde “Dar Bölge Denge Sistemi”olarak tanımlanan uygulama neydi?

Cevap

“Dar Bölge Denge Sistemi” olarak tanımlanan bu sistemde, kazanın ihtiyacı karşılandıktan sonra kalan mal kademeli şekilde önce ordu ve sarayın ihtiyaçlarını gidermeye tahsis edilir, kalanı da dev nüfusu nedeniyle İstanbul’a yönlendirilirdi.Bölge içinde üretilen ziraî veya sınaî malların hiçbiri kazanın ihtiyaçlarını karşılamadıkça bölgenin dışına çıkarılamazdı. 

6. Soru

Osmanlı da “mîrî toprak” neye denirdi?

Cevap

Mülkiyeti, beytülmal adına devletin denetiminde tutulan topraklara miri toprak denirdi.

7. Soru

Devlet tarafından,  köylü ailelerine işleyebilecekleri ölçekte küçük birimler halinde tahsis edilen mîrî topraklar (ziraî topraklar) ın, özel mülkiyetten farkı neydi?

Cevap

Köylü toprağını vakıf, hibe veya devletin izni olmadan başkasına devredemez, mazeretsiz üst üste üç yıl ekmeden bırakırsa elinden alınır ve toprağa ihtiyacı olan başka bir köylüye verilebilirdi. Toprağını bırakıp başka yere giderse, gittiği yerde yeni bir tahrir defterine kaydedilmedikçe 10 yıl içinde geri getirilebilir veya “çift-bozan resmi” adı ile önemli bir vergiyi ödemek zorunda kalırdı. Öldüğü zaman toprağı, mirasçılar arasında paylaştırılmadan bütün halinde herhangi bir miras vergisi de alınmadan, oğluna intikal ederdi.

8. Soru

Ziraatta “Reaya Çiftliği” denen ve Halil İnalcık’ın “Çift-hane Sistemi” olarak tanımladığı toprak sistemi nedir?

Cevap

Bir çift öküzle sürülüp ekilen küçük aile işletmelerine dayanan sistemin adıdır.

9. Soru

Anadolu ziraatının en önemli ürünü olan  Buğday  üretimi, İmparatorluğun en çok hangi  bölgelerinde   yapılmaktaydı?

Cevap

Trakya ovaları, Tuna havzası, Dobruca’dan Don nehrine kadar uzanan düzlükler, Volos’tan itibaren Makedonya ve Teselya ovaları, Batı Anadolu ve Mısır önemli buğday üretiminin yapıldığı bölgelerdi.

10. Soru

“Çeltikçiler” veya “çeltikçi reaya” diye adlandırılan pirinç üreticileri  Osmanlı ülkesin de, neden avarız türü olağandışı vergilerden muaf tutulmuşlardır?

Cevap

Pirinç üretimi, özel sulamadan başlayarak, oldukça farklı süreçler gerektirdiği için “çeltikçiler” veya “çeltikçi reaya” diye adlandırılan pirinç üreticileri daha baştan ayrı bir statüye sahip olup, maden çıkaran veya derbentlerden sorumlu köylüler gibi “avarız türü” olağandışı vergilerden muaf tutulmuşlardır.

11. Soru

Osmanlı da sadece  imparatorluk içinde pazarlanan ve yurt dışına ihracatı yasak olan zirai ürünler hangileriydi?

Cevap

Zeytinyağı ve buğday.

12. Soru

Tütün, nereden getirilerek bütün dünyaya yayılmış bir tarım ürünüdür.

Cevap

Tütün, Amerika kıtasının keşfinden sonra ilk defa Avrupa’ya getirilmiş ve müteakip yüz yıl içinde de bütün dünyaya yayılmış tarım ürünüdür.

13. Soru

19. yüzyıl boyunca  Üretim artışını sürekli kılan iç talebin artmasının temel sebepleri nelerdi? 

Cevap

19. yüzyıl boyunca, şehirlerin nüfusunun artmış olması –  demiryollarının yapımıyla – iç pazarların genişlemesidir.

14. Soru

Dünya tarihinde insanlığın kullandığı ilk enerji kaynağı neydi?

Cevap

Hayvanlardı.

15. Soru

Osmanlı devletin de ihracı tamamen yasak olan  sanayi ham ve yan mamul maddeleri nelerdi?

Cevap

“Deri, pamuk ve pamuk ipliği “gibi sanayi ham ve yan mamul maddelerinin  ihracı tamamen yasakdı.

16. Soru

Osmanlı da özellikle 16. yüzyıldan itibaren oldukça gelişen ve  önemli bir meslek haline gelen “debbâğlık sanatı” neydi?

Cevap

Dağıtımdan aldıkları ya da bizzat değişik yerlerden getirttikleri ham derileri işleyen,boyayan ve kullanılabilecek hale getiren deri işçiliği sanatına (debbâğhâne işlemciliği) denirdi.

17. Soru

Osmanlı İmparatorluğu’nda dokuma sanayii, kullanılan hammaddeye göre hangi  kısımlara ayrılırdı?

Cevap

Bunlar Üç kısıma ayrılırdı:

  1. Keten, kenevir, pamuklu dokuma sanayii
  2. Yünlü dokuma sanayii
  3. İpekli dokuma sanayii
18. Soru

Osmanlı devleti dönemin de İpekçilik ve ipek ticareti alanında en gelişmiş olan Anadolu da ki ilimiz hangisidir?

Cevap

Bursa

19. Soru

1860’larda “Islah-ı Sanayi Komisyonu” kurulmasının amacı neydi?

Cevap

Bu komisyonun amacı sanayi eğitimi vermek, gümrük resmini arttırmak, sergiler açmak ve en önemlisi şirketleşmeyi esnaf içinde sağlamak gibi amaçlara yönelik görevlere sahipti.

20. Soru

Osmanlılar teknik bakımdan ne zaman Batı’dan geri kalmaya başlamışlardır?

Cevap

17. yüzyılın sonlarından itibaren Osmanlılar teknik bakımdan Batı’dan geri kalmaya başlamışlardı.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.