Açıköğretim Ders Notları

Osmanlı Merkez ve Taşra Teşkilatı Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Osmanlı Merkez ve Taşra Teşkilatı Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Merkez Teşkilatı / Maliye, İlmiye Ve Adliye

1. Soru

Tuğralı ahkâm nedir?

Cevap

Tuğralı ahkâm, Padişahın adının yazılı olduğu tuğrası çekilmiş boş ferman kâğıdıdır.


2. Soru

Defterdarlığa ait bütün kayıtların saklandığı Defterdâr Kapısı (Bâb-ı Defterî) hangi mahaldeydi?

Cevap

XVIII. yüzyılda defterdâr kapısının, paşa kapısı yakınında bulunduğu görülmektedir.


3. Soru

Osmanlı devlet teşkilatında Başmuhasebeciler hangi görevlinin yardımcısı idi?

Cevap

Osmanlı devlet teşkilatında Başmuhasebeciler başdefterdarın yardımcısı idi.


4. Soru

Osmanlı mâli teşkilatında sergi nâzırı ve sergi halifesinin görevleri ne idi?

Cevap

Baş defterdârın icra memurlarından sergi nâzırı ve sergi halifesi’nin vazifesi hâzine işlemlerinin defterini tutmaktı.


5. Soru

Osmanlı tarihinde “defterdâr” unvanının en eski kullanımı hangi padişah devrindedir?

Cevap

Bu kavram Yıldırım Bayezid zamanında kullanılmıştır.


6. Soru

Osmanlı devlet teşkilatında Başmuhasebecinin yardımcısı olan görevliye ne denirdi?

Cevap

Osmanlı devlet teşkilatında Başmuhasebecinin yardımcısı “başruznamçeci” idi.


7. Soru

Osmanlı mâli teşkilatında başbâkıkulunun görevi ne idi?

Cevap

Bunlar, hazinenin alacaklarını takip ederler, borcu olup vermeyenleri hapis ve tazyik ile tahsilât yaparlardı.


8. Soru

Başmuhasebe kaleminde icraat ve tahsilât işlerinde defterdârın maiyetinde icra memuru olarak görev yapan beş görevli kimlerdi?

Cevap

Başbâkıkulu, cizye başbâkıkulu, veznedârbaşı, sergi nâzırı ve sergi halifesi.


9. Soru

Osmanlı mâli teşkilatında veznedârbaşının görevi ne idi?

Cevap

Hazineye ait paranın tahsilâtı ve ödemelere nezâret eden veznedârbaşı’nın diğer önemli vazifesi de maiyetindeki dört veznedar ile meskûkâtı muayene etmek, altın ve gümüşleri tartmaktı.


10. Soru

Osmanlı mâlî teşkilatında “İç Hazine”nin özelliği ne idi?

Cevap

İç hazine padişahın özel hazinesi idi. Enderûn hazinesi de iç hazinenin bir bölümü idi. İç hazine, dış hazine için bir yardımcı hazine ve kredi kurumu vazifesi görmüştür.


11. Soru

Nüzül ne tür bir vergidir?

Cevap

Nüzül, Osmanlı Devleti’nde hububattan aynî olarak toplanan avârız türü bir vergidir.


12. Soru

Tekâlif-i dîvâniye nedir?

Cevap

Dîvân-ı Hümâyûn tarafından önceleri olağanüstü zamanlarda bilhassa seferlerin finansmanı için konulan fakat XVII. yüzyıldan sonra devamlı alınan vergiler.


13. Soru

Osmanlı devlet teşkilatında “Kanunnâme” nedir?

Cevap

Osmanlı İmparatorluğunda şer’î hukukun yanında idarî, malî, cezaî, muhtelif hukuk sahalarına ait olmak üzere, vaktiyle padişahların fermanları ile konulmuş edilmiş olan kanun ve nizamları, aynen veya özet olarak, bir araya toplamak suretiyle tertip edilen mecmualara denir.


14. Soru

Başmuhasebe kaleminin âmiri olan başmuhasebecinin bir diğer adı ne idi?

Cevap

Muhasebe-i evvel


15. Soru

Geliri doğrudan merkez hazinesine alınan gelirler hangileridir?

Cevap

Bunlar cizye, âdet-i ağnam vergileri ile tuzla, maden, iskele ve liman mukata’aları ve gümrük gelirleridir.


16. Soru

Önceki Türk ve İslâm devletlerindeki müstevfi’liğe Osmanlı devrinde ne denilmiştir?

Cevap

Önceki Türk ve İslâm devletlerindeki müstevfi’liğe Osmanlı devrinde defterdârlık denilmiştir.


17. Soru

“Kenar defterdârlıkları” veya “hazine defterdârlıkları” nerelerde kurulmuştur?

Cevap

Diyarbakır, Şam, Erzurum, Trablusşam, Sivas ve Karaman.


18. Soru

Mâlikâne-dîvânî sistemi hangi dönemde Osmanlı mâlî sistemi içerisine dahil olmuştur?

Cevap

XVII. yüzyıl sonlarında devlete ait toprakların vergi toplama hakkı mültezimlere satılarak Mâlikâne-dîvânî sistemi devreye sokulmuştur.


19. Soru

Osmanlılar “defterdâr” tabirini hangi devletten almışlardır?

Cevap

Osmanlılar İlhanlılarda kullanılan defterdârî-i memâlik’i kabul etmişlerdir.


20. Soru

Osmanlı mâli teşkilatında cizye başbâkıkulunun görevi ne idi?

Cevap

Cizye dolayısıyla hazineye borcu olanları takip eder ve cizye gelirlerini iltizâma almış olan mültezimlerinden borcunu ödememiş olanları takip ederdi.


1. Soru

Tuğralı ahkâm nedir?

Cevap

Tuğralı ahkâm, Padişahın adının yazılı olduğu tuğrası çekilmiş boş ferman kâğıdıdır.

2. Soru

Defterdarlığa ait bütün kayıtların saklandığı Defterdâr Kapısı (Bâb-ı Defterî) hangi mahaldeydi?

Cevap

XVIII. yüzyılda defterdâr kapısının, paşa kapısı yakınında bulunduğu görülmektedir.

3. Soru

Osmanlı devlet teşkilatında Başmuhasebeciler hangi görevlinin yardımcısı idi?

Cevap

Osmanlı devlet teşkilatında Başmuhasebeciler başdefterdarın yardımcısı idi.

4. Soru

Osmanlı mâli teşkilatında sergi nâzırı ve sergi halifesinin görevleri ne idi?

Cevap

Baş defterdârın icra memurlarından sergi nâzırı ve sergi halifesi’nin vazifesi hâzine işlemlerinin defterini tutmaktı.

5. Soru

Osmanlı tarihinde “defterdâr” unvanının en eski kullanımı hangi padişah devrindedir?

Cevap

Bu kavram Yıldırım Bayezid zamanında kullanılmıştır.

6. Soru

Osmanlı devlet teşkilatında Başmuhasebecinin yardımcısı olan görevliye ne denirdi?

Cevap

Osmanlı devlet teşkilatında Başmuhasebecinin yardımcısı “başruznamçeci” idi.

7. Soru

Osmanlı mâli teşkilatında başbâkıkulunun görevi ne idi?

Cevap

Bunlar, hazinenin alacaklarını takip ederler, borcu olup vermeyenleri hapis ve tazyik ile tahsilât yaparlardı.

8. Soru

Başmuhasebe kaleminde icraat ve tahsilât işlerinde defterdârın maiyetinde icra memuru olarak görev yapan beş görevli kimlerdi?

Cevap

Başbâkıkulu, cizye başbâkıkulu, veznedârbaşı, sergi nâzırı ve sergi halifesi.

9. Soru

Osmanlı mâli teşkilatında veznedârbaşının görevi ne idi?

Cevap

Hazineye ait paranın tahsilâtı ve ödemelere nezâret eden veznedârbaşı’nın diğer önemli vazifesi de maiyetindeki dört veznedar ile meskûkâtı muayene etmek, altın ve gümüşleri tartmaktı.

10. Soru

Osmanlı mâlî teşkilatında “İç Hazine”nin özelliği ne idi?

Cevap

İç hazine padişahın özel hazinesi idi. Enderûn hazinesi de iç hazinenin bir bölümü idi. İç hazine, dış hazine için bir yardımcı hazine ve kredi kurumu vazifesi görmüştür.

11. Soru

Nüzül ne tür bir vergidir?

Cevap

Nüzül, Osmanlı Devleti’nde hububattan aynî olarak toplanan avârız türü bir vergidir.

12. Soru

Tekâlif-i dîvâniye nedir?

Cevap

Dîvân-ı Hümâyûn tarafından önceleri olağanüstü zamanlarda bilhassa seferlerin finansmanı için konulan fakat XVII. yüzyıldan sonra devamlı alınan vergiler.

13. Soru

Osmanlı devlet teşkilatında “Kanunnâme” nedir?

Cevap

Osmanlı İmparatorluğunda şer’î hukukun yanında idarî, malî, cezaî, muhtelif hukuk sahalarına ait olmak üzere, vaktiyle padişahların fermanları ile konulmuş edilmiş olan kanun ve nizamları, aynen veya özet olarak, bir araya toplamak suretiyle tertip edilen mecmualara denir.

14. Soru

Başmuhasebe kaleminin âmiri olan başmuhasebecinin bir diğer adı ne idi?

Cevap

Muhasebe-i evvel

15. Soru

Geliri doğrudan merkez hazinesine alınan gelirler hangileridir?

Cevap

Bunlar cizye, âdet-i ağnam vergileri ile tuzla, maden, iskele ve liman mukata’aları ve gümrük gelirleridir.

16. Soru

Önceki Türk ve İslâm devletlerindeki müstevfi’liğe Osmanlı devrinde ne denilmiştir?

Cevap

Önceki Türk ve İslâm devletlerindeki müstevfi’liğe Osmanlı devrinde defterdârlık denilmiştir.

17. Soru

“Kenar defterdârlıkları” veya “hazine defterdârlıkları” nerelerde kurulmuştur?

Cevap

Diyarbakır, Şam, Erzurum, Trablusşam, Sivas ve Karaman.

18. Soru

Mâlikâne-dîvânî sistemi hangi dönemde Osmanlı mâlî sistemi içerisine dahil olmuştur?

Cevap

XVII. yüzyıl sonlarında devlete ait toprakların vergi toplama hakkı mültezimlere satılarak Mâlikâne-dîvânî sistemi devreye sokulmuştur.

19. Soru

Osmanlılar “defterdâr” tabirini hangi devletten almışlardır?

Cevap

Osmanlılar İlhanlılarda kullanılan defterdârî-i memâlik’i kabul etmişlerdir.

20. Soru

Osmanlı mâli teşkilatında cizye başbâkıkulunun görevi ne idi?

Cevap

Cizye dolayısıyla hazineye borcu olanları takip eder ve cizye gelirlerini iltizâma almış olan mültezimlerinden borcunu ödememiş olanları takip ederdi.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.