Açıköğretim Ders Notları

Osmanlı Merkez ve Taşra Teşkilatı Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Osmanlı Merkez ve Taşra Teşkilatı Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Taşra Teşkilatı / Timar Sistemi, Eyalet, Sancak Ve Kaza Düzeni

1. Soru

Timar sisteminin Osmanlılardan önceki devletlerdeki ve Selçuklulardaki adı nedir?

Cevap

İktâ; Osmanlılardan önceki devletlerdeki ve Selçuklulardaki timar sistemidir.


2. Soru

Akkoyunlular’da iktâ anlamına gelen Moğolca kökenli kelime hangisidir?

Cevap

Soyurgal


3. Soru

Timar sistemi içerisinde dirlikler hangi adlarla anılmaktadır?

Cevap

Timar sistemi içerisinde dirlikler üç ana gruba ayrılmıştır. Bunlar has, zeamet ve timar adını almaktadır.


4. Soru

“Has” dirliklerinin özelliği nedir?

Cevap

Geliri 100 bin akçe ve yukarısı olan dirliklere has denilmiştir. Bunlar başta padişah olmak üzere hanedan üyeleri ve yüksek dereceli devlet adamlarına tahsis edilmektedir.


5. Soru

“Paşmaklık” denilen haslar kimlere tevcih olunurdu?

Cevap

Padişahın annesi başta olmak üzere, kız kardeşi, kızları ve haseki denilen padişahtan çocuğu olmuş saray kadınlarına da paşmaklık denilen haslar tevcih olunurdu.


6. Soru

“Zeamet” dirliklerinin özelliği nedir?

Cevap

Zeamet, geliri 20 bin ila 99.999 akçe arasında olan dirliklere verilen isimdir. Zeamet orta dereceli devlet memurlarına ve sipahi subaylarına tevcih edilmektedir.


7. Soru

Zeamet sahibinin ölümü halinde oğluna dirliğin ne kadarı intikal ederdi?

Cevap

Zeametlerin kılıçları 20.000 akçelik olduğundan, 100.000 akçeye kadar geliri olan zeametlerde 20.000 akçelik kılıç haddini aşan kısımlar, zeamet sahibinin ölümü halinde oğluna aynen intikal etmezdi.


8. Soru

“Timar” dirliklerinin özelliği nedir?

Cevap

Osmanlı timar sisteminin esasını ve sayı olarak ana grubunu timarlar oluşturur. Timar, genel olarak geliri en fazla 19.999 akça olan dirliklere denilmektedir.


9. Soru

Timarlarda kılıç miktarı eyaletlere göre nasıl farklılık gösterir?

Cevap

Timarlarda kılıç miktarı eyaletlere göre farklılık gösterir. Rumeli, Budin, Bosna, Temeşvar ve Anadolu eyaletlerinde kılıç timar 3 bin, Karaman, Mar’aş, Rûm Diyarbekir, Erzurum, Şam, Halep, Bağdad, Şehrizor ve Kıbrıs beylerbeyiliklerinde 2 bin akçedır.


10. Soru

Tevcihi bakımından kılıç timar kaç kısma ayrılır?

Cevap

Tevcihi bakımından kılıç timar iki kısma ayrılır: Tezkereli timar, tezkeresiz timar.


11. Soru

Tezkeresiz timar nedir?

Cevap

Tezkeresiz timar, eyalet yöneticisi olan beylerbeyilerin merkeze sormadan kendi tuğrasını taşıyan berâtı ile tevcih edebildikleri timarlardır.


12. Soru

Tezkereli timar nedir?

Cevap

Timarın tezkereli olması için beylerbeyinin sipahi adayının eline bir tezkere vermesi, yani timar tevcihini merkeze teklif etmesi lazım gelir. Bu tezkereleri değerlendiren dîvân, teklifi yerinde bulduğu takdirde sipahiye timar berâtı verir. Tezkereli timar, daimî kadrolu timar anlamına gelmektedir.


13. Soru

Timarların tezkereli, tezkeresiz, zeamet ve has gibi kategorileri değişebilir miydi?

Cevap

Timarların tezkereli, tezkeresiz, zeamet ve has gibi kategorileri değiştirilemezdi.


14. Soru

Timarları, idâri ve mâlî özerkliği bakımından kaç şekilde değerlendirilir?

Cevap

Timarları, idâri ve mâlî özerkliği bakımından “serbest” olan ve olmayan timarlar şeklinde iki ayrı bölümde incelemek lâzım gelir.


15. Soru

Serbest timarlar kimler tarafından tasarruf edilmekteydi?

Cevap

Pâdişah hasları ile sultan ve vezir vakıflarından başka; vezir, beylerbeyi, sancakbeyi, nişancı, defterdâr, divan kâtipleri, çavuşlar, çeribaşları, subaşılar ve dizdarlar vb. gibi yüksek rütbeli idâre âmirleri ile diğer memûr ve askerlerin has ve zeâmetleri, idârî ve mâlî bakımdan bâzı imtiyazlara sâhip serbest timar olarak muâmele görmektedir.


16. Soru

Serbest timarlarda dirlik sahiplerinin adlî yetkileri nelerdi?

Cevap

Serbest timarlarda suçluları tâkip, tutuklama ve mahkeme kararı alındıktan sonra cezaların infazı yetkisi ile para cezalarını toplama hakkı dirlik sahiplerine aitti.


17. Soru

“Muştuluk” (müjdelik) harcı nedir?

Cevap

Serbestiyet üzere timar tasarruf eden dirlik sahiplerinin kaçak köle ve cariyelerin yakalanmasından alınan “muştuluk” (müjdelik) adı altında alınan harçlardı.


18. Soru

Hayatta olan zaim ve timar sahiplerinin oğullarına dirlik verilebilir miydi?

Cevap

Hayatta olan zaim ve timar sahiplerinin oğullarına dirlik verilmesi âdet değildi. Ama ihtiyarlık veya hastalık sebebiyle hizmete kudreti kalmayan sipahi yetişmiş ve hizmete yarar oğluna timarını devir edebilirdi. Bu takdirde, timarın ancak kılıç kısmı oğula intikal ederdi.


19. Soru

Kapıkulu mensuplarının timara çıkmaları halinde dirlikleri neye göre hesaplanırdı?

Cevap

Genellikle Kapıkulu mensuplarının timara çıkmaları halinde gündelik ulûfelerinin her bir akçesi için bin akçe hesabıyla timara çıkarılmaları âdetti.


20. Soru

“Çift bozan resmi” nedir?

Cevap

Reâyâ toprakları işlemekten vazgeçip, çiftini bozup, köyünü terk edip, başka işlerle meşgul olmak istemesi hâlinde çift bozan resmi nâmı altında sipahiye bir tazminat ödemek zorunda kalabilirdi.


1. Soru

Timar sisteminin Osmanlılardan önceki devletlerdeki ve Selçuklulardaki adı nedir?

Cevap

İktâ; Osmanlılardan önceki devletlerdeki ve Selçuklulardaki timar sistemidir.

2. Soru

Akkoyunlular’da iktâ anlamına gelen Moğolca kökenli kelime hangisidir?

Cevap

Soyurgal

3. Soru

Timar sistemi içerisinde dirlikler hangi adlarla anılmaktadır?

Cevap

Timar sistemi içerisinde dirlikler üç ana gruba ayrılmıştır. Bunlar has, zeamet ve timar adını almaktadır.

4. Soru

“Has” dirliklerinin özelliği nedir?

Cevap

Geliri 100 bin akçe ve yukarısı olan dirliklere has denilmiştir. Bunlar başta padişah olmak üzere hanedan üyeleri ve yüksek dereceli devlet adamlarına tahsis edilmektedir.

5. Soru

“Paşmaklık” denilen haslar kimlere tevcih olunurdu?

Cevap

Padişahın annesi başta olmak üzere, kız kardeşi, kızları ve haseki denilen padişahtan çocuğu olmuş saray kadınlarına da paşmaklık denilen haslar tevcih olunurdu.

6. Soru

“Zeamet” dirliklerinin özelliği nedir?

Cevap

Zeamet, geliri 20 bin ila 99.999 akçe arasında olan dirliklere verilen isimdir. Zeamet orta dereceli devlet memurlarına ve sipahi subaylarına tevcih edilmektedir.

7. Soru

Zeamet sahibinin ölümü halinde oğluna dirliğin ne kadarı intikal ederdi?

Cevap

Zeametlerin kılıçları 20.000 akçelik olduğundan, 100.000 akçeye kadar geliri olan zeametlerde 20.000 akçelik kılıç haddini aşan kısımlar, zeamet sahibinin ölümü halinde oğluna aynen intikal etmezdi.

8. Soru

“Timar” dirliklerinin özelliği nedir?

Cevap

Osmanlı timar sisteminin esasını ve sayı olarak ana grubunu timarlar oluşturur. Timar, genel olarak geliri en fazla 19.999 akça olan dirliklere denilmektedir.

9. Soru

Timarlarda kılıç miktarı eyaletlere göre nasıl farklılık gösterir?

Cevap

Timarlarda kılıç miktarı eyaletlere göre farklılık gösterir. Rumeli, Budin, Bosna, Temeşvar ve Anadolu eyaletlerinde kılıç timar 3 bin, Karaman, Mar’aş, Rûm Diyarbekir, Erzurum, Şam, Halep, Bağdad, Şehrizor ve Kıbrıs beylerbeyiliklerinde 2 bin akçedır.

10. Soru

Tevcihi bakımından kılıç timar kaç kısma ayrılır?

Cevap

Tevcihi bakımından kılıç timar iki kısma ayrılır: Tezkereli timar, tezkeresiz timar.

11. Soru

Tezkeresiz timar nedir?

Cevap

Tezkeresiz timar, eyalet yöneticisi olan beylerbeyilerin merkeze sormadan kendi tuğrasını taşıyan berâtı ile tevcih edebildikleri timarlardır.

12. Soru

Tezkereli timar nedir?

Cevap

Timarın tezkereli olması için beylerbeyinin sipahi adayının eline bir tezkere vermesi, yani timar tevcihini merkeze teklif etmesi lazım gelir. Bu tezkereleri değerlendiren dîvân, teklifi yerinde bulduğu takdirde sipahiye timar berâtı verir. Tezkereli timar, daimî kadrolu timar anlamına gelmektedir.

13. Soru

Timarların tezkereli, tezkeresiz, zeamet ve has gibi kategorileri değişebilir miydi?

Cevap

Timarların tezkereli, tezkeresiz, zeamet ve has gibi kategorileri değiştirilemezdi.

14. Soru

Timarları, idâri ve mâlî özerkliği bakımından kaç şekilde değerlendirilir?

Cevap

Timarları, idâri ve mâlî özerkliği bakımından “serbest” olan ve olmayan timarlar şeklinde iki ayrı bölümde incelemek lâzım gelir.

15. Soru

Serbest timarlar kimler tarafından tasarruf edilmekteydi?

Cevap

Pâdişah hasları ile sultan ve vezir vakıflarından başka; vezir, beylerbeyi, sancakbeyi, nişancı, defterdâr, divan kâtipleri, çavuşlar, çeribaşları, subaşılar ve dizdarlar vb. gibi yüksek rütbeli idâre âmirleri ile diğer memûr ve askerlerin has ve zeâmetleri, idârî ve mâlî bakımdan bâzı imtiyazlara sâhip serbest timar olarak muâmele görmektedir.

16. Soru

Serbest timarlarda dirlik sahiplerinin adlî yetkileri nelerdi?

Cevap

Serbest timarlarda suçluları tâkip, tutuklama ve mahkeme kararı alındıktan sonra cezaların infazı yetkisi ile para cezalarını toplama hakkı dirlik sahiplerine aitti.

17. Soru

“Muştuluk” (müjdelik) harcı nedir?

Cevap

Serbestiyet üzere timar tasarruf eden dirlik sahiplerinin kaçak köle ve cariyelerin yakalanmasından alınan “muştuluk” (müjdelik) adı altında alınan harçlardı.

18. Soru

Hayatta olan zaim ve timar sahiplerinin oğullarına dirlik verilebilir miydi?

Cevap

Hayatta olan zaim ve timar sahiplerinin oğullarına dirlik verilmesi âdet değildi. Ama ihtiyarlık veya hastalık sebebiyle hizmete kudreti kalmayan sipahi yetişmiş ve hizmete yarar oğluna timarını devir edebilirdi. Bu takdirde, timarın ancak kılıç kısmı oğula intikal ederdi.

19. Soru

Kapıkulu mensuplarının timara çıkmaları halinde dirlikleri neye göre hesaplanırdı?

Cevap

Genellikle Kapıkulu mensuplarının timara çıkmaları halinde gündelik ulûfelerinin her bir akçesi için bin akçe hesabıyla timara çıkarılmaları âdetti.

20. Soru

“Çift bozan resmi” nedir?

Cevap

Reâyâ toprakları işlemekten vazgeçip, çiftini bozup, köyünü terk edip, başka işlerle meşgul olmak istemesi hâlinde çift bozan resmi nâmı altında sipahiye bir tazminat ödemek zorunda kalabilirdi.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.