Açıköğretim Ders Notları

Pazarlama İlkeleri Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Pazarlama İlkeleri Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Tüketici Davranışlarının Analizi

1. Soru

Tüketici davranışı ne anlama gelmektedir?

Cevap

İnsanların arkadaş olmaları, aile üyesi olmaları, eğitime katılmaları, uyumaları, eğlenmeleri gibi pek çok davranışı bulunmaktadır. Bu davranışlar içinde iktisadi mal ve hizmetlerin satın alınmasını ve tüketilmesini kapsayan kısmına tüketici davranışı adı verilmektedir. Tüketici bedelini ödediği mal ve hizmetleri satıcılardan almakta ve onlardan faydalanmaktadır.


2. Soru

Alıcı ne anlama gelmektedir?

Cevap

Pazarlama literatürüne sonradan girmiş ve hem tüketici hem de müşteri kelimesinin yerine kullanılan bir kelime de alıcıdır. Alıcı, mal veya hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kişidir. 


3. Soru

Nihai tüketici ne anlama gelmektedir?

Cevap

Nihai Tüketici: Mal, hizmet ve fikirleri, faydasını elde etmek için satın alan ve tüketen kişidir.


4. Soru

Endüstriyel tüketici ne anlama gelmektedir?

Cevap

Endüstriyel Tüketici: Satın aldığı mal ve hizmetleri başka bir mal ya da hizmet üretiminde kullanmak ya da tekrar satmak üzere satın alan gerçek ya da tüzel kişilerdir.


5. Soru

Endüstriyel hizmet ne anlama gelmektedir?

Cevap

Endüstriyel Hizmet: Endüstriyel tüketicilerin mal ve hizmet üretirken işin yürümesi için gerekli olan, dışarıdan satın alınan ve kullanılan mali müşavirlik, hukuk danışmanlığı, yönetim danışmanlığı gibi hizmetlerdir.


6. Soru

Endüstriyel tüketiciler nasıl sınıflandırılır?

Cevap

Endüstriyel tüketicileri,

 • üretici işletmeler,
 • satıcı işletmeler,
 • kamu kuruluşları,
 • kar amacı gütmeyen kuruluşlar olarak sınıflandırmak mümkündür.

7. Soru

İhale nedir?

Cevap

İhale: İşi ya da malı birçok istekli arasından en uygun şartlarla kabul edene verme. İhale kapalı zarf, eksiltme veya artırma yoluyla olabilir.


8. Soru

Tüketici davranışının temel boyutları nelerdir?

Cevap

Tüketici davranışının iki temel boyutu bulunmaktadır. Bu boyutlar birbirini tamamlamakta ve bir bütün oluşturmaktadırlar. Birinci boyut tüketicinin karar alma sürecidir. İkinci önemli boyut ise satın alma davranışıdır.


9. Soru

Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinin basamaklarını yukarıdan aşağıya doğru sıraayınız?

Cevap

Başarma ihtiyacı, sayılma ihtiyacı, sosyal ihtiyaçlar, güvenlik ihtiyacı, fizyolojik ihtiyaçlar şeklinde sıralanır. 


10. Soru

Güdü nedir?

Cevap

Güdü: Bilinçli veya bilinçsiz olarak davranışı doğuran, sürekliliğini sağlayan ve ona yön veren
herhangi bir güçtür. Güdü, bir tür uyarılmış ihtiyaçtır. Güdüler, tepkileri yönlendirirler. Güdüler fiziki (yiyecek, uyku gibi) ya da psikolojik (saygı görmek isteği gibi) olabilir. Tüketicilerin davranışını etkileyen güdüler rasyonel ya da duygusal güdüler olabilmektedir.


11. Soru

Algılama ne anlama gelmektedir?

Cevap

Algılama: Duyu organları yoluyla, çevrede var olan nesne ve olayların bilincine varmaktır.


12. Soru

Tutum ne anlama gelmektedir?

Cevap

Tutum: Belli nesnelere, olaylara, kişilere karşı belli biçimde davranma yolunda toplumsal olarak
kazanılmış eğilim ya da yönelimdir.


13. Soru

Kişilik ne anlama gelmektedir?

Cevap

Kişilik: Bireyin, toplumsal çevresi içinde karşılaştığı ve edindiği izlenimlerle oluşturduğu davranış özelliklerinin toplamıdır.


14. Soru

Kültür nedir ve davranışları nasıl etkiler?

Cevap

Kültür, belirli bir toplumun üyeleri tarafından paylaşılan ve aktarılan davranış sonuçları ile öğrenilen davranışlar bütünüdür. Kültür, içinde yer alan insanları belirli şekilde davranmaya yönlendirir. Neyi ne zaman yapacaksınız, neyi nasıl tüketeceksiniz bu konuda kültürün önemli etkileri bulunur. Kültür sonradan oluşturulabilir, kültür değişebilir. Ancak bu değişim yıllara yayıldığı için değişimin olduğunu anlamak yaşayanlar için zordur. İçinde yaşadığımız kültür, kullandığımız ürünlere anlam verir. (moda, reklam, tüketim kalıpları vb). Kültür insan üzerindeki etkisini değerler (iyi-kötü, doğru-yanlışı belirten fikirler) ve normlar (yaptırım gücü olan kurallar) yoluyla gösterir. Kültürel değerler, normlar aracılığıyla davranışları etkiler. Ödüllendirilen davranış tekrarlanır veya cezalandırılan davranışın sönmesi beklenir. Kültürün ödüllendirmesi takdir edilme, cezalandırması ise dışlama tekdir şeklinde olabilir.


15. Soru

Referans grupların tüketici davranılarında nasıl bir etkisi vardır?

Cevap

Kişi içinde yer almak istediği grupların davranışını benimser. Benimsediği ve içinde yer aldığı gruplar (temas grubu), içinde yer almadığı halde normlarını benimsediği gruplar (ilham grubu), tüketicinin benimsemediği ancak içinde yer aldığı grup (inkâr grubu), tüketicinin içinde yer almadığı ve normlarını da benimsemediği gruplar (sakınma grupları) tüketicilerin davranışlarını etkilemektedir. Referans gruplar, bireyin davranışlarını oluştururken benzemek istediği gruplardır.


16. Soru

İsteğe bağlı satın alma gücü nedir?

Cevap

İsteğe bağlı satın alma gücü, Tüketicinin zorunlu ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra elinde kalan ve harcayabileceği gelir miktarıdır. İsteğe bağlı satın alma gücü; kişilerin zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla harcadıkları rakamdan sonra kişisel kullanılabilir gelirden elde kalan kısmı gösterir. İsteğe bağlı satın alma gücü özellikle lüks tüketim mal ve hizmet pazarları açısından önemli ve pazarlama yönetimleri tarafından dikkate alınması gereken bir göstergedir. 


17. Soru

Harcama yapısı tüketici davranışlarını nasıl etkiler?

Cevap

Aynı gelire sahip olsalar da tüm tüketiciler gelirlerini aynı biçimde kullanmazlar. Geliri oransal olarak istek ve ihtiyaçlarına yönlendirirken kültürel etkenler, gelecekle ilgili beklentiler gibi pek çok etkenin etkisi altında karar verirler. Kısacası tüketicilerin davranışlarını farklılaştıran ekonomik etkenlerden birisi de harcama yapılarıdır. Harcama yapısı kişi ya da aile gelirlerinin gıda, giyim, barınma, eğlenme ve gelişim gibi farklı ihtiyaçları arasındaki dağılımını gösterir. Harcama yapılarını farklılaştıran en önemli unsur kişisel gelir olmakla birlikte, farklı bölgelerde yaşama, eğitim durumu ve meslek gibi farklı kriterler bakımından da tüketicilerin harcama yapıları değişiklik gösterebilir. Pazarlama yöneticileri, pazarda satın almada bulunan tüketicilerin farklı özelliklerine göre harcama yapılarını izlemektedir.


18. Soru

Satın alma karar süreci nedir ve aşamaları nelerdir?

Cevap

Tüketici, bir ihtiyacı hissetmesinden ihtiyacı karşılayan tüketim eylemini gerçekleştirmesinden, satış sonrası değerlendirmeye kadar bir dizi karar vermektedir. Bu kararlar dizisine satın alma karar süreci denilmektedir. 5 aşamadan oluşmaktadır.

 • Bir ihtiyacın duyulması
 • Alternatiflerin belirlenmesi
 • Alternatiflerin değerlendirilmesi
 • Satın alma kararının verilmesi
 • Satın alma sonrası duygular

19. Soru

Hedonizm ne anlama gelmektedir?

Cevap

Hedonizm, zevk için alışveriş yapma ya da tüketme felsefesidir.


20. Soru

Yeni ürünlerin özellikleri nelerdir?

Cevap

Yeni ürünler, içinde yenilik unsuru taşıyan ve tüketicilerin daha önceden karşılanmayan bir istek ya da ihtiyacını karşılayan ürünlerdir. Yeni ürünler pazara sürüldüklerinde pazarda tek olduklarından hemen her işletme tarafından sahiplenilmek istenir. Yeni ürünler, işletmeler tarafından büyük umutlarla pazara çıkartılmakta, bu beklentiyle büyük maliyetlere katlanılmaktadır. Yeni geliştirilen ürünler yeni doğan çocuklar gibi umut vaat etmekte ancak hem ortaya çıkmadan önceki hazırlıklar aşamasında hem de ürün geliştirilinceye dek uzun ve sancılı bir dönem geçirmektedir.


1. Soru

Tüketici davranışı ne anlama gelmektedir?

Cevap

İnsanların arkadaş olmaları, aile üyesi olmaları, eğitime katılmaları, uyumaları, eğlenmeleri gibi pek çok davranışı bulunmaktadır. Bu davranışlar içinde iktisadi mal ve hizmetlerin satın alınmasını ve tüketilmesini kapsayan kısmına tüketici davranışı adı verilmektedir. Tüketici bedelini ödediği mal ve hizmetleri satıcılardan almakta ve onlardan faydalanmaktadır.

2. Soru

Alıcı ne anlama gelmektedir?

Cevap

Pazarlama literatürüne sonradan girmiş ve hem tüketici hem de müşteri kelimesinin yerine kullanılan bir kelime de alıcıdır. Alıcı, mal veya hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kişidir. 

3. Soru

Nihai tüketici ne anlama gelmektedir?

Cevap

Nihai Tüketici: Mal, hizmet ve fikirleri, faydasını elde etmek için satın alan ve tüketen kişidir.

4. Soru

Endüstriyel tüketici ne anlama gelmektedir?

Cevap

Endüstriyel Tüketici: Satın aldığı mal ve hizmetleri başka bir mal ya da hizmet üretiminde kullanmak ya da tekrar satmak üzere satın alan gerçek ya da tüzel kişilerdir.

5. Soru

Endüstriyel hizmet ne anlama gelmektedir?

Cevap

Endüstriyel Hizmet: Endüstriyel tüketicilerin mal ve hizmet üretirken işin yürümesi için gerekli olan, dışarıdan satın alınan ve kullanılan mali müşavirlik, hukuk danışmanlığı, yönetim danışmanlığı gibi hizmetlerdir.

6. Soru

Endüstriyel tüketiciler nasıl sınıflandırılır?

Cevap

Endüstriyel tüketicileri,

 • üretici işletmeler,
 • satıcı işletmeler,
 • kamu kuruluşları,
 • kar amacı gütmeyen kuruluşlar olarak sınıflandırmak mümkündür.
7. Soru

İhale nedir?

Cevap

İhale: İşi ya da malı birçok istekli arasından en uygun şartlarla kabul edene verme. İhale kapalı zarf, eksiltme veya artırma yoluyla olabilir.

8. Soru

Tüketici davranışının temel boyutları nelerdir?

Cevap

Tüketici davranışının iki temel boyutu bulunmaktadır. Bu boyutlar birbirini tamamlamakta ve bir bütün oluşturmaktadırlar. Birinci boyut tüketicinin karar alma sürecidir. İkinci önemli boyut ise satın alma davranışıdır.

9. Soru

Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinin basamaklarını yukarıdan aşağıya doğru sıraayınız?

Cevap

Başarma ihtiyacı, sayılma ihtiyacı, sosyal ihtiyaçlar, güvenlik ihtiyacı, fizyolojik ihtiyaçlar şeklinde sıralanır. 

10. Soru

Güdü nedir?

Cevap

Güdü: Bilinçli veya bilinçsiz olarak davranışı doğuran, sürekliliğini sağlayan ve ona yön veren
herhangi bir güçtür. Güdü, bir tür uyarılmış ihtiyaçtır. Güdüler, tepkileri yönlendirirler. Güdüler fiziki (yiyecek, uyku gibi) ya da psikolojik (saygı görmek isteği gibi) olabilir. Tüketicilerin davranışını etkileyen güdüler rasyonel ya da duygusal güdüler olabilmektedir.

11. Soru

Algılama ne anlama gelmektedir?

Cevap

Algılama: Duyu organları yoluyla, çevrede var olan nesne ve olayların bilincine varmaktır.

12. Soru

Tutum ne anlama gelmektedir?

Cevap

Tutum: Belli nesnelere, olaylara, kişilere karşı belli biçimde davranma yolunda toplumsal olarak
kazanılmış eğilim ya da yönelimdir.

13. Soru

Kişilik ne anlama gelmektedir?

Cevap

Kişilik: Bireyin, toplumsal çevresi içinde karşılaştığı ve edindiği izlenimlerle oluşturduğu davranış özelliklerinin toplamıdır.

14. Soru

Kültür nedir ve davranışları nasıl etkiler?

Cevap

Kültür, belirli bir toplumun üyeleri tarafından paylaşılan ve aktarılan davranış sonuçları ile öğrenilen davranışlar bütünüdür. Kültür, içinde yer alan insanları belirli şekilde davranmaya yönlendirir. Neyi ne zaman yapacaksınız, neyi nasıl tüketeceksiniz bu konuda kültürün önemli etkileri bulunur. Kültür sonradan oluşturulabilir, kültür değişebilir. Ancak bu değişim yıllara yayıldığı için değişimin olduğunu anlamak yaşayanlar için zordur. İçinde yaşadığımız kültür, kullandığımız ürünlere anlam verir. (moda, reklam, tüketim kalıpları vb). Kültür insan üzerindeki etkisini değerler (iyi-kötü, doğru-yanlışı belirten fikirler) ve normlar (yaptırım gücü olan kurallar) yoluyla gösterir. Kültürel değerler, normlar aracılığıyla davranışları etkiler. Ödüllendirilen davranış tekrarlanır veya cezalandırılan davranışın sönmesi beklenir. Kültürün ödüllendirmesi takdir edilme, cezalandırması ise dışlama tekdir şeklinde olabilir.

15. Soru

Referans grupların tüketici davranılarında nasıl bir etkisi vardır?

Cevap

Kişi içinde yer almak istediği grupların davranışını benimser. Benimsediği ve içinde yer aldığı gruplar (temas grubu), içinde yer almadığı halde normlarını benimsediği gruplar (ilham grubu), tüketicinin benimsemediği ancak içinde yer aldığı grup (inkâr grubu), tüketicinin içinde yer almadığı ve normlarını da benimsemediği gruplar (sakınma grupları) tüketicilerin davranışlarını etkilemektedir. Referans gruplar, bireyin davranışlarını oluştururken benzemek istediği gruplardır.

16. Soru

İsteğe bağlı satın alma gücü nedir?

Cevap

İsteğe bağlı satın alma gücü, Tüketicinin zorunlu ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra elinde kalan ve harcayabileceği gelir miktarıdır. İsteğe bağlı satın alma gücü; kişilerin zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla harcadıkları rakamdan sonra kişisel kullanılabilir gelirden elde kalan kısmı gösterir. İsteğe bağlı satın alma gücü özellikle lüks tüketim mal ve hizmet pazarları açısından önemli ve pazarlama yönetimleri tarafından dikkate alınması gereken bir göstergedir. 

17. Soru

Harcama yapısı tüketici davranışlarını nasıl etkiler?

Cevap

Aynı gelire sahip olsalar da tüm tüketiciler gelirlerini aynı biçimde kullanmazlar. Geliri oransal olarak istek ve ihtiyaçlarına yönlendirirken kültürel etkenler, gelecekle ilgili beklentiler gibi pek çok etkenin etkisi altında karar verirler. Kısacası tüketicilerin davranışlarını farklılaştıran ekonomik etkenlerden birisi de harcama yapılarıdır. Harcama yapısı kişi ya da aile gelirlerinin gıda, giyim, barınma, eğlenme ve gelişim gibi farklı ihtiyaçları arasındaki dağılımını gösterir. Harcama yapılarını farklılaştıran en önemli unsur kişisel gelir olmakla birlikte, farklı bölgelerde yaşama, eğitim durumu ve meslek gibi farklı kriterler bakımından da tüketicilerin harcama yapıları değişiklik gösterebilir. Pazarlama yöneticileri, pazarda satın almada bulunan tüketicilerin farklı özelliklerine göre harcama yapılarını izlemektedir.

18. Soru

Satın alma karar süreci nedir ve aşamaları nelerdir?

Cevap

Tüketici, bir ihtiyacı hissetmesinden ihtiyacı karşılayan tüketim eylemini gerçekleştirmesinden, satış sonrası değerlendirmeye kadar bir dizi karar vermektedir. Bu kararlar dizisine satın alma karar süreci denilmektedir. 5 aşamadan oluşmaktadır.

 • Bir ihtiyacın duyulması
 • Alternatiflerin belirlenmesi
 • Alternatiflerin değerlendirilmesi
 • Satın alma kararının verilmesi
 • Satın alma sonrası duygular
19. Soru

Hedonizm ne anlama gelmektedir?

Cevap

Hedonizm, zevk için alışveriş yapma ya da tüketme felsefesidir.

20. Soru

Yeni ürünlerin özellikleri nelerdir?

Cevap

Yeni ürünler, içinde yenilik unsuru taşıyan ve tüketicilerin daha önceden karşılanmayan bir istek ya da ihtiyacını karşılayan ürünlerdir. Yeni ürünler pazara sürüldüklerinde pazarda tek olduklarından hemen her işletme tarafından sahiplenilmek istenir. Yeni ürünler, işletmeler tarafından büyük umutlarla pazara çıkartılmakta, bu beklentiyle büyük maliyetlere katlanılmaktadır. Yeni geliştirilen ürünler yeni doğan çocuklar gibi umut vaat etmekte ancak hem ortaya çıkmadan önceki hazırlıklar aşamasında hem de ürün geliştirilinceye dek uzun ve sancılı bir dönem geçirmektedir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.