Açıköğretim Ders Notları

Acil Durum ve Afet Farkındalık Eğitimi Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Acil Durum ve Afet Farkındalık Eğitimi Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Afet Farkındalık Kampanyalarında Durum Analizi

1. Soru

Farkındalık kampanyalarının aşamaları nedir?

Cevap

Farkındalık kampanyaları, halkla ilişkiler kampanyaları ile benzer bir sürece sahiptir ve genel itibariyle şu aşamalardan oluşmaktadır:

 • Araştırma/ Durum analizi

 • Planlama/ Strateji

 • Uygulama

 • Ölçme ve Değerlendirme


2. Soru

Farkındalık yaratmak ne tür bir eylemdir?

Cevap

Farkındalık yaratmak, belirli bir amaç veya hedef doğrultusunda, insanların tutumlarını, davranışlarını ve inançlarını etkilemek için yapılan, bir konu ya da soruna dair insanları bilgilendirme ve eğitme amacı taşıyan eylemdir.


3. Soru

Farkındalık kampanyalarının amacı nedir?

Cevap

Farkındalık kampanyaları; sağlık, çevre, eğitim gibi belirli konulara dair nüfusun genelinde farkındalık ve davranış değişikliği yaratmayı amaçlayan ve toplumu daha iyi sonuçlara (daha iyi sağlık, daha fazla çevreyi koruma gibi) ulaştırmayı hedefleyen örgütlü iletişim faaliyetleri olarak tanımlanabilir.


4. Soru

Farkındalık kampanyalarının kapsamı nedir?

Cevap

Farkındalık kampanyalarının kapsamı şu şekilde özetlenebilir:

• Toplumu bilgilendirmek ve eğitmek

• Hazırlığı artırmak

• Problemi gündemde tutmak

• Cesaretlendirmek, motivasyonu ve iyi niyeti artırmak.


5. Soru

Farkındalığı arttırmak için yaygın olarak kullanılan yaklaşımlar ve teknikler nelerdir?

Cevap

Farkındalığı arttırmak için yaygın olarak kullanılan yaklaşımlar ve teknikler şunlardır:

 • Hedef kitleyle doğrudan kişisel iletişim kurulabilecek halka açık toplantılar, sunumlar, atölye çalışmaları ve sosyal etkinlikler,
 • Okullar, kolejler, üniversiteler, yetişkin öğrenme merkezleri ve kütüphanelerde yapılandırılan eğitim ve öğretim programları,
 • Kütüphanelerde, okullarda ve üniversitelerde bilgi okuryazarlığı becerilerinin geliştirilmesi,
 • Durağan ya da gezici sergiler ve ekranlar,
 • Broşürler, billboardlar, çizgi filmler, posterler ve kitaplar gibi basılı materyaller,
 • Video, CD-DVD’ler gibi görsel-işitsel materyaller,
 • Web sayfaları, bloglar, e-posta tartışma listeleri, forumlar
 • Geleneksel ya da online gazete ve dergilerdeki makaleler ve röportajlar,
 • Radyo ve televizyonlardaki röportajlar ve haberler,
 • Ünlülerin sözcü olarak kullanılması,
 • Stratejik ortaklıklar ve diğer kuruluşlarla ittifaklar (Örneğin, yerel kütüphaneler, okullar ve sivil toplum)
 • Halkla ilişkiler
 • Siyasal savunuculuk ve lobicilik.


6. Soru

Afet farkındalık kampanyalarının amacı nedir?

Cevap

Afet farkındalık kampanyaları, oluşabilecek doğal afetlere karşı toplumda farkındalık oluşturarak, davranış değişikliği yaratarak ya da mevcut farkındalık düzeyini arttırarak önceden önlem alınmasını amaçlayan, birbiriyle bağlantılı ve etkileşimli bir dizi iletişim faaliyetinden oluşan bir süreçtir. Afet farkındalık kampanyalarında sel, yangın, deprem gibi doğal afetlere karşı toplumun önceden bilinçlenmesi ve böylece doğal afetlerin topluma ve çevreye zararının en aza indirgenmesi hedeflenir. Afet farkındalık kampanyalarının amacı, halkı mekân, sokak, mahalle, ilçe ve şehirlerde deprem, yangın, su baskını, tehlikeli madde serpintisi gibi tehlikeler ve afetler konusunda bilgilendirmek ve eğitmek, zararların azaltılabileceği ve hazırlık yapılabileceği görüşünü gündemde tutmak, cesaretlendirmek, motivasyonu ve iyi niyeti arttırmaktır.


7. Soru

Durum analizi nasıl bir süreçtir?

Cevap

Durum analizi temel olarak; içinde bulunulan mevcut duruma içeriden ya da dışarıdan etki eden her türlü faktöre dair verilerin toplanması ve bu verilerin sistematik olarak analiz edilmesi süreci olarak tanımlanabilir. Analiz, bir sorunun henüz başlangıç aşamasında doğru sorular sorma yeteneğini ifade etmektedir.


8. Soru

Durum analizi aracılığı ile ortaya çıkan veriler ne amaçla kullanılmaktadır?

Cevap

Durum analizi aracılığı ile ortaya çıkan veriler bir yandan kuruma kendisini ve çevresini tanıma imkânı verirken, diğer yandan belirlenen amaçlara ulaşmanın mümkün olup olmadığı sorusuna yanıt vermektedir. Kullanılacak veriler kampanyanın tüm aşamalarına etki edeceğinden, verilerin toplanması ve analiz edilmesi süreci dikkatli bir şekilde yönetilmelidir.


9. Soru

Durum analizinde araştırma sürecinin önemi nedir?

Cevap

Araştırma süreci en genel anlamda, belirli bir konuyla ilgili sonuçlara ulaşmak amacıyla verilerin toplanmasını ve bu amaçla yapılan her türlü sistematik çalışmayı içeren inceleme olarak tanımlanabilir. Araştırma süreci, durum analizinin başlangıç noktasını oluşturmaktadır. Durum analizinin her adımı önemli olmakla birlikte, diğer tüm aşamaların araştırma aşamasında edinilen bilgiler üzerine inşa edilmesi bakımından, bu aşama ayrı bir öneme sahiptir.


10. Soru

Araştırma süreci hangi aşamalardan oluşmaktadır?

Cevap

Araştırma süreci; verilerin toplanması, analizi ve yorumlanması olmak üzere üç aşamadan oluşmaktadır. Araştırmanın ilk ve görece en maliyetli aşaması verilerin toplanması aşamasıdır. Verilerin toplanmasından sonraki aşama ise verilerin analiz edilmesidir. Analiz nasıl yapılırsa yapılsın, araştırmacılar kendi analitik işlem ve süreçlerini mümkün olduğunca tam ve dürüstçe izlemeli ve rapor etmelidir. Araştırmanın son aşaması ise verilerin yorumlanması aşamasıdır. Bu süreçte veriler, araştırma amaçları çerçevesinde yorumlanmalıdır. Verilerin eksik veya yanlış yorumlanması toplanan tüm verileri anlamsız kılabileceğinden, araştırmacı bu süreçte olabildiğince dikkatli davranmalıdır. Hatta, bu süreçte gerekiyorsa bir uzmandan yardım alınmalıdır.


11. Soru

Kurum analizi hangi analizleri içermektedir?

Cevap

Durum analizinin, ikinci aşaması kurum analizidir. Kurum analizi; kampanyayı yürütecek olan kurumun iç ve dış yapısının, güçlü ve zayıf yönlerinin, tarihsel gelişim sürecinin, alt yapısının, kurum kültürü ve imajının, kurumsal kimliğinin, vizyonu ve misyonunun, yönetim politikasının, kurumsal hedeflerinin, önceliklerinin ve daha önceki iletişim faaliyetlerinin ve uygulamalarının analizini içermektedir.


12. Soru

Kurumun mevcut durumunun ve geçmişteki pozisyonunun ortaya çıkarılabilmesi için hangi sorular cevaplanmalıdır?

Cevap

Kurumun mevcut durumunun ve geçmişteki pozisyonunun ortaya çıkarılabilmesi için şu soruların cevaplanması gerekmektedir:

 • Kurum kimdir ve pozisyonu nedir?

 • Kurum nasıl bir vizyon ve misyona sahiptir?

 • Kurumun yönetim politikası nasıldır?

 • Tarihsel süreçteki gelişimi nasıl şekillenmiştir?

 • Mevcut ve geçmişteki iletişim faaliyetleri ve uygulamaları nelerdir?

 • Kurumsal hedefleri nelerdir?

 • Kurumun kimliği nasıl tanımlanmaktadır?

 • Kurum nasıl bir imaja sahiptir?


13. Soru

Paydaş kime denir?

Cevap

Paydaş, en genel tanımıyla, belirli amaçlar çerçevesinde bir organizasyon ya da kurumla iş birliği içerisinde bulunan, organizasyon ya da kurumun faaliyetlerinden, politikalarından ve gerçekleştirdiği uygulamalardan etkilenen veya kurumun politikalarına, hedeflerine ve uygulamalarına etki eden kişiler, gruplar, kurum ve kuruluşlardır.


14. Soru

Paydaş analizinin aşamaları nelerdir?

Cevap

Paydaş analizi;

 • Paydaşların tanımlanması,
 • İstek ve beklentilerinin ortaya konulması,
 • Şikayetlerinin incelenmesi,
 • Kampanyadaki iş birliği ve diyalog noktalarının ve paydaşların faaliyet alanlarının belirlenmesi,
 • Kampanyaya etkilerinin ve kampanyadan etkilenme düzeylerinin ortaya konulması olarak beş aşamadan oluşmaktadır.


15. Soru

Afet farkındalık kampanyalarında hedef kitle kimdir?

Cevap

Hedef kitle genel itibariyle, oluşturulan kampanya mesajlarının ulaşmasının amaçlandığı, kampanya ile etkilenmesi hedeflenen kişiler, topluluklar ya da gruplardır. Afet farkındalık kampanyalarını bir halkla ilişkiler faaliyeti olarak ele aldığımızda ise hedef kitle, kampanya faaliyetlerinin muhatabı olan ve bu faaliyetler sonucunda kendilerinden eylem ve düşünce değişimi beklenen kişiler ya da gruplar olarak tanımlanabilir.


16. Soru

Hedef kitleyi belirlemeyi etkileyen faktörler nelerdir?

Cevap

Hedef kitleyi belirlemeyi etkileyen faktörler şu şekilde sıralanabilir:

 • Geçmişteki deneyimler: Daha önce gerçekleştirdiğiniz bir kampanyada belirlemiş olduğunuz hedef kitleye dair tecrübeler, hali hazırda yapmak istediğiniz kampanya için aynı hedef kitlenin uygun olup olmadığı konusunda fikir verir.

 • Kaynaklar: Bütçenin sınırı, ulaşılmak istenen hedef kitle seçeneklerini, sınırını ve ölçeğini belirler.

 • Pazar araştırması: Belirli bir grubu hedef almayı destekleyecek veri elde edilebilir ve böylece ortaya farklı ve yaratıcı kampanyalar çıkarılabilir.

 • Değişim ihtiyacı: Bu ihtiyaç yeni ürün gelişimleri veya ekonomideki değişimler sonucu oluşabilir, bu da yeni gruplara ve kitlelere ulaşmayı gerekli kılabilir.

 • İş akış sıralaması ve zamansal öncelikler: Bu nokta, görüşmenin gerektiği grupları ve bu görüşmelerdeki öncelikleri ortaya koyar. Başka bir deyişle, “önce kime, ne zaman ulaşılmalıdır” sorusuna bağlı olarak hedef kitle değişebilecektir.

 • Yatay ve dikey pazarlama gereksinimi: Hedef kitleler, tiplerine (cinsiyet ve yaş gibi) veya gruplarına (muhasebeci, dişçi, sosyal grup mensubu gibi) göre bölümlere ayrılmalıdırlar.

   


17. Soru

Farkındalık kampanyalarında hedef kitle hangi bağlamda analiz edilir?

Cevap

Farkındalık kampanyalarında hedef kitle demografik, psikolojik ve sosyolojik olmak üzere genel olarak 3 bağlamda analiz edilir.


18. Soru

Demografik analiz nelerin analizini içermektedir?

Cevap

Demografik analiz; hedef kitlenin cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi ve gelir düzeyi gibi demografik özelliklerinin analizini içermektedir.


19. Soru

Hedef kitlenin davranışları hangi analiz yoluyla belirlenmektedir?

Cevap

Demografik analizden sonra, kampanyanın tasarımlanması aşamasında hedef kitlenin davranışlarını belirleyen psikolojik etmenlerin de göz önünde bulundurulması gerekir. Özellikle günümüz dünyasında, sadece demografik özelliklere bağlı bir hedef kitle tanımlaması yeterli değildir. Bireyin psikolojik özelliklerinin, tutumlarının, algılarının ve inançlarının da dikkate alınması ve hedef kitle tanımlanmasına dahil edilmesi gerekir.


20. Soru

Sosyolojik analiz kapsamında ele alınması gereken faktörler nelerdir?

Cevap

Sosyolojik analiz kapsamında ele alınması gereken faktörler şunlardır:

 • Kültür: Sözlük anlamı “tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü” olan kültür, sosyolojik etkenler arasında önemli bir yer tutar. Hepimiz belli bir toplum içinde yetişiriz. Dolayısıyla değer yargılarımızı, algılarımızı, tercih ve davranışlarımızı da bu toplumsal çevreden ve onun kültürel örüntüsünden ediniriz. Başka bir deyişle, insanlar, ait oldukları kültürden ya da alt kültürden etkilenirler. Bu doğrultuda, bir kampanyanın hedef kitlesi belirlenirken, hedef kitlenin ait olduğu düşünülen kültürün veya alt kültürün özelliklerinin de göz önünde bulundurulması gerekir.

 • Sosyal sınıf: Sınıf, bir toplum içinde bireyler veya gruplar arasında var olan hiyerarşik farklılıklardır. “Sosyal sınıf ” terimi genellikle “sınıf” teriminin eş anlamlısı olarak kullanılmaktadır. Sınıf aynı zamanda bir sınıf sistemi veya sosyal tabakalaşma sistemi içinde belirli bir pozisyon anlamına gelmektedir. Tabakalaşma; eşit olmayan sosyal etki ve hayat şanslarına sahip insan katmanlarında toplumun bölünmesidir. Her düzeyde insanlar üç tabakalaşma boyutunun farklı şekillerde onlara verdiği sosyal statülere sahiptirler. Bu boyutları; zenginlik, güç ve prestij olarak sıralayabiliriz. Bu doğrultuda, belli bir sosyal sınıfa mensup kişilerin yakın düzeyde ekonomik güçlerinin olduğu, aynı ekonomik çıkarları önemsediği, hayat biçimleri, kültür ve eğilimlerinin benzerlik gösterdiği söylenebilir. Kampanyaların hedef kitlesini oluşturan bireylerin, ait olduğu sosyal sınıfın özelliklerini taşıyabileceği göz önünde bulundurulmalı; kampanya mesajları ve iletişim kanalları bu doğrultuda şekillendirilmelidir.

 • Sosyal grup: İnsanların bütün sosyal ilişkileri sosyal gruplar içinde geçer. Sosyal grup, belli bir amaç için bir araya gelmiş, belirli süre karşılıklı sosyal ilişkide bulunan ve en az iki kişiden oluşan bireyler topluluğudur. Bireyin ait olduğu sosyal grup bilinirse, o gruba yönelik kampanya mesajları oluşturulabilir.


21. Soru

PESTEL analizi hangi analizleri içermektedir?

Cevap

PESTEL analizi; bir ülkede ya da belirli bir bölgede, hazırlanan kampanyaya ya da kampanyayı yürüten kuruma etki etme ihtimali olan ya da etki edeceği düşünülen politik (political), ekonomik (economic), sosyal (social), teknolojik (technological), çevresel (environmental) ve yasal (legal) faktörlerin analiz edilmesidir.


22. Soru

Farkındalık kampanyalarında durum analizinin son aşaması nedir?

Cevap

Farkındalık kampanyalarında durum analizinin son aşaması SWOT analizidir. SWOT analizi; araştırmadan elde edilen verilerin incelenmesi, raporlanması ve kampanyaya etki edecek tüm faktörlerin ortaya konulmasının ardından, mevcut durumda kurumla ilgili güçlü/zayıf yönlerin ve tehditlerin/fırsatların analizini ve değerlendirilmesini kapsamaktadır. SWOT analizinin son aşamada yer almasının nedeni kurumun güçlü ve zayıf yönlerinin, kurumun sahip olduğu fırsatların ve kuruma yönelik tehditlerin ancak diğer analizler (kurum analizi, hedef kitle analizi, paydaş analizi, vd.) gerçekleştirildikten sonra ortaya çıkmasıdır. SWOT analiziyle ilgili yanlış anlaşılmaların temel sebebi de burada yatmaktadır. SWOT analizi, tek başına yürütülebilecek ya da diğer analizlerden tamamen bağımsız düşünülebilecek bir analiz türü değildir. Aksine, SWOT analizinin temelini diğer analizler oluşturmaktadır.


1. Soru

Farkındalık kampanyalarının aşamaları nedir?

Farkındalık kampanyalarının aşamaları nedir?

Farkındalık kampanyalarının aşamaları nedir?

Farkındalık kampanyalarının aşamaları nedir?

Farkındalık kampanyalarının aşamaları nedir?

Cevap

Farkındalık kampanyaları, halkla ilişkiler kampanyaları ile benzer bir sürece sahiptir ve genel itibariyle şu aşamalardan oluşmaktadır:

 • Araştırma/ Durum analizi

 • Planlama/ Strateji

 • Uygulama

 • Ölçme ve Değerlendirme

Farkındalık kampanyaları, halkla ilişkiler kampanyaları ile benzer bir sürece sahiptir ve genel itibariyle şu aşamalardan oluşmaktadır:

 • Araştırma/ Durum analizi

 • Planlama/ Strateji

 • Uygulama

 • Ölçme ve Değerlendirme

Farkındalık kampanyaları, halkla ilişkiler kampanyaları ile benzer bir sürece sahiptir ve genel itibariyle şu aşamalardan oluşmaktadır:

 • Araştırma/ Durum analizi

 • Planlama/ Strateji

 • Uygulama

 • Ölçme ve Değerlendirme

Farkındalık kampanyaları, halkla ilişkiler kampanyaları ile benzer bir sürece sahiptir ve genel itibariyle şu aşamalardan oluşmaktadır:

 • Araştırma/ Durum analizi

 • Planlama/ Strateji

 • Uygulama

 • Ölçme ve Değerlendirme

Farkındalık kampanyaları, halkla ilişkiler kampanyaları ile benzer bir sürece sahiptir ve genel itibariyle şu aşamalardan oluşmaktadır:

 • Araştırma/ Durum analizi

 • Planlama/ Strateji

 • Uygulama

 • Ölçme ve Değerlendirme

2. Soru

Farkındalık yaratmak ne tür bir eylemdir?

Cevap

Farkındalık yaratmak, belirli bir amaç veya hedef doğrultusunda, insanların tutumlarını, davranışlarını ve inançlarını etkilemek için yapılan, bir konu ya da soruna dair insanları bilgilendirme ve eğitme amacı taşıyan eylemdir.

Farkındalık yaratmak, belirli bir amaç veya hedef doğrultusunda, insanların tutumlarını, davranışlarını ve inançlarını etkilemek için yapılan, bir konu ya da soruna dair insanları bilgilendirme ve eğitme amacı taşıyan eylemdir.

Farkındalık yaratmak, belirli bir amaç veya hedef doğrultusunda, insanların tutumlarını, davranışlarını ve inançlarını etkilemek için yapılan, bir konu ya da soruna dair insanları bilgilendirme ve eğitme amacı taşıyan eylemdir.

Farkındalık yaratmak, belirli bir amaç veya hedef doğrultusunda, insanların tutumlarını, davranışlarını ve inançlarını etkilemek için yapılan, bir konu ya da soruna dair insanları bilgilendirme ve eğitme amacı taşıyan eylemdir.

Farkındalık yaratmak, belirli bir amaç veya hedef doğrultusunda, insanların tutumlarını, davranışlarını ve inançlarını etkilemek için yapılan, bir konu ya da soruna dair insanları bilgilendirme ve eğitme amacı taşıyan eylemdir.

3. Soru

Farkındalık kampanyalarının amacı nedir?

Cevap

Farkındalık kampanyaları; sağlık, çevre, eğitim gibi belirli konulara dair nüfusun genelinde farkındalık ve davranış değişikliği yaratmayı amaçlayan ve toplumu daha iyi sonuçlara (daha iyi sağlık, daha fazla çevreyi koruma gibi) ulaştırmayı hedefleyen örgütlü iletişim faaliyetleri olarak tanımlanabilir.

Farkındalık kampanyaları; sağlık, çevre, eğitim gibi belirli konulara dair nüfusun genelinde farkındalık ve davranış değişikliği yaratmayı amaçlayan ve toplumu daha iyi sonuçlara (daha iyi sağlık, daha fazla çevreyi koruma gibi) ulaştırmayı hedefleyen örgütlü iletişim faaliyetleri olarak tanımlanabilir.

Farkındalık kampanyaları; sağlık, çevre, eğitim gibi belirli konulara dair nüfusun genelinde farkındalık ve davranış değişikliği yaratmayı amaçlayan ve toplumu daha iyi sonuçlara (daha iyi sağlık, daha fazla çevreyi koruma gibi) ulaştırmayı hedefleyen örgütlü iletişim faaliyetleri olarak tanımlanabilir.

Farkındalık kampanyaları; sağlık, çevre, eğitim gibi belirli konulara dair nüfusun genelinde farkındalık ve davranış değişikliği yaratmayı amaçlayan ve toplumu daha iyi sonuçlara (daha iyi sağlık, daha fazla çevreyi koruma gibi) ulaştırmayı hedefleyen örgütlü iletişim faaliyetleri olarak tanımlanabilir.

Farkındalık kampanyaları; sağlık, çevre, eğitim gibi belirli konulara dair nüfusun genelinde farkındalık ve davranış değişikliği yaratmayı amaçlayan ve toplumu daha iyi sonuçlara (daha iyi sağlık, daha fazla çevreyi koruma gibi) ulaştırmayı hedefleyen örgütlü iletişim faaliyetleri olarak tanımlanabilir.

4. Soru

Farkındalık kampanyalarının kapsamı nedir?

Cevap

Farkındalık kampanyalarının kapsamı şu şekilde özetlenebilir:

• Toplumu bilgilendirmek ve eğitmek

• Hazırlığı artırmak

• Problemi gündemde tutmak

• Cesaretlendirmek, motivasyonu ve iyi niyeti artırmak.

Farkındalık kampanyalarının kapsamı şu şekilde özetlenebilir:

• Toplumu bilgilendirmek ve eğitmek

• Hazırlığı artırmak

• Problemi gündemde tutmak

• Cesaretlendirmek, motivasyonu ve iyi niyeti artırmak.

Farkındalık kampanyalarının kapsamı şu şekilde özetlenebilir:

• Toplumu bilgilendirmek ve eğitmek

• Hazırlığı artırmak

• Problemi gündemde tutmak

• Cesaretlendirmek, motivasyonu ve iyi niyeti artırmak.

Farkındalık kampanyalarının kapsamı şu şekilde özetlenebilir:

• Toplumu bilgilendirmek ve eğitmek

• Hazırlığı artırmak

• Problemi gündemde tutmak

• Cesaretlendirmek, motivasyonu ve iyi niyeti artırmak.

Farkındalık kampanyalarının kapsamı şu şekilde özetlenebilir:

• Toplumu bilgilendirmek ve eğitmek

• Hazırlığı artırmak

• Problemi gündemde tutmak

• Cesaretlendirmek, motivasyonu ve iyi niyeti artırmak.

5. Soru

Farkındalığı arttırmak için yaygın olarak kullanılan yaklaşımlar ve teknikler nelerdir?

Cevap

Farkındalığı arttırmak için yaygın olarak kullanılan yaklaşımlar ve teknikler şunlardır:

 • Hedef kitleyle doğrudan kişisel iletişim kurulabilecek halka açık toplantılar, sunumlar, atölye çalışmaları ve sosyal etkinlikler,
 • Okullar, kolejler, üniversiteler, yetişkin öğrenme merkezleri ve kütüphanelerde yapılandırılan eğitim ve öğretim programları,
 • Kütüphanelerde, okullarda ve üniversitelerde bilgi okuryazarlığı becerilerinin geliştirilmesi,
 • Durağan ya da gezici sergiler ve ekranlar,
 • Broşürler, billboardlar, çizgi filmler, posterler ve kitaplar gibi basılı materyaller,
 • Video, CD-DVD’ler gibi görsel-işitsel materyaller,
 • Web sayfaları, bloglar, e-posta tartışma listeleri, forumlar
 • Geleneksel ya da online gazete ve dergilerdeki makaleler ve röportajlar,
 • Radyo ve televizyonlardaki röportajlar ve haberler,
 • Ünlülerin sözcü olarak kullanılması,
 • Stratejik ortaklıklar ve diğer kuruluşlarla ittifaklar (Örneğin, yerel kütüphaneler, okullar ve sivil toplum)
 • Halkla ilişkiler
 • Siyasal savunuculuk ve lobicilik.

Farkındalığı arttırmak için yaygın olarak kullanılan yaklaşımlar ve teknikler şunlardır:

 • Hedef kitleyle doğrudan kişisel iletişim kurulabilecek halka açık toplantılar, sunumlar, atölye çalışmaları ve sosyal etkinlikler,
 • Okullar, kolejler, üniversiteler, yetişkin öğrenme merkezleri ve kütüphanelerde yapılandırılan eğitim ve öğretim programları,
 • Kütüphanelerde, okullarda ve üniversitelerde bilgi okuryazarlığı becerilerinin geliştirilmesi,
 • Durağan ya da gezici sergiler ve ekranlar,
 • Broşürler, billboardlar, çizgi filmler, posterler ve kitaplar gibi basılı materyaller,
 • Video, CD-DVD’ler gibi görsel-işitsel materyaller,
 • Web sayfaları, bloglar, e-posta tartışma listeleri, forumlar
 • Geleneksel ya da online gazete ve dergilerdeki makaleler ve röportajlar,
 • Radyo ve televizyonlardaki röportajlar ve haberler,
 • Ünlülerin sözcü olarak kullanılması,
 • Stratejik ortaklıklar ve diğer kuruluşlarla ittifaklar (Örneğin, yerel kütüphaneler, okullar ve sivil toplum)
 • Halkla ilişkiler
 • Siyasal savunuculuk ve lobicilik.

Farkındalığı arttırmak için yaygın olarak kullanılan yaklaşımlar ve teknikler şunlardır:

 • Hedef kitleyle doğrudan kişisel iletişim kurulabilecek halka açık toplantılar, sunumlar, atölye çalışmaları ve sosyal etkinlikler,
 • Okullar, kolejler, üniversiteler, yetişkin öğrenme merkezleri ve kütüphanelerde yapılandırılan eğitim ve öğretim programları,
 • Kütüphanelerde, okullarda ve üniversitelerde bilgi okuryazarlığı becerilerinin geliştirilmesi,
 • Durağan ya da gezici sergiler ve ekranlar,
 • Broşürler, billboardlar, çizgi filmler, posterler ve kitaplar gibi basılı materyaller,
 • Video, CD-DVD’ler gibi görsel-işitsel materyaller,
 • Web sayfaları, bloglar, e-posta tartışma listeleri, forumlar
 • Geleneksel ya da online gazete ve dergilerdeki makaleler ve röportajlar,
 • Radyo ve televizyonlardaki röportajlar ve haberler,
 • Ünlülerin sözcü olarak kullanılması,
 • Stratejik ortaklıklar ve diğer kuruluşlarla ittifaklar (Örneğin, yerel kütüphaneler, okullar ve sivil toplum)
 • Halkla ilişkiler
 • Siyasal savunuculuk ve lobicilik.

Farkındalığı arttırmak için yaygın olarak kullanılan yaklaşımlar ve teknikler şunlardır:

 • Hedef kitleyle doğrudan kişisel iletişim kurulabilecek halka açık toplantılar, sunumlar, atölye çalışmaları ve sosyal etkinlikler,
 • Okullar, kolejler, üniversiteler, yetişkin öğrenme merkezleri ve kütüphanelerde yapılandırılan eğitim ve öğretim programları,
 • Kütüphanelerde, okullarda ve üniversitelerde bilgi okuryazarlığı becerilerinin geliştirilmesi,
 • Durağan ya da gezici sergiler ve ekranlar,
 • Broşürler, billboardlar, çizgi filmler, posterler ve kitaplar gibi basılı materyaller,
 • Video, CD-DVD’ler gibi görsel-işitsel materyaller,
 • Web sayfaları, bloglar, e-posta tartışma listeleri, forumlar
 • Geleneksel ya da online gazete ve dergilerdeki makaleler ve röportajlar,
 • Radyo ve televizyonlardaki röportajlar ve haberler,
 • Ünlülerin sözcü olarak kullanılması,
 • Stratejik ortaklıklar ve diğer kuruluşlarla ittifaklar (Örneğin, yerel kütüphaneler, okullar ve sivil toplum)
 • Halkla ilişkiler
 • Siyasal savunuculuk ve lobicilik.

Farkındalığı arttırmak için yaygın olarak kullanılan yaklaşımlar ve teknikler şunlardır:

 • Hedef kitleyle doğrudan kişisel iletişim kurulabilecek halka açık toplantılar, sunumlar, atölye çalışmaları ve sosyal etkinlikler,
 • Okullar, kolejler, üniversiteler, yetişkin öğrenme merkezleri ve kütüphanelerde yapılandırılan eğitim ve öğretim programları,
 • Kütüphanelerde, okullarda ve üniversitelerde bilgi okuryazarlığı becerilerinin geliştirilmesi,
 • Durağan ya da gezici sergiler ve ekranlar,
 • Broşürler, billboardlar, çizgi filmler, posterler ve kitaplar gibi basılı materyaller,
 • Video, CD-DVD’ler gibi görsel-işitsel materyaller,
 • Web sayfaları, bloglar, e-posta tartışma listeleri, forumlar
 • Geleneksel ya da online gazete ve dergilerdeki makaleler ve röportajlar,
 • Radyo ve televizyonlardaki röportajlar ve haberler,
 • Ünlülerin sözcü olarak kullanılması,
 • Stratejik ortaklıklar ve diğer kuruluşlarla ittifaklar (Örneğin, yerel kütüphaneler, okullar ve sivil toplum)
 • Halkla ilişkiler
 • Siyasal savunuculuk ve lobicilik.
6. Soru

Afet farkındalık kampanyalarının amacı nedir?

Cevap

Afet farkındalık kampanyaları, oluşabilecek doğal afetlere karşı toplumda farkındalık oluşturarak, davranış değişikliği yaratarak ya da mevcut farkındalık düzeyini arttırarak önceden önlem alınmasını amaçlayan, birbiriyle bağlantılı ve etkileşimli bir dizi iletişim faaliyetinden oluşan bir süreçtir. Afet farkındalık kampanyalarında sel, yangın, deprem gibi doğal afetlere karşı toplumun önceden bilinçlenmesi ve böylece doğal afetlerin topluma ve çevreye zararının en aza indirgenmesi hedeflenir. Afet farkındalık kampanyalarının amacı, halkı mekân, sokak, mahalle, ilçe ve şehirlerde deprem, yangın, su baskını, tehlikeli madde serpintisi gibi tehlikeler ve afetler konusunda bilgilendirmek ve eğitmek, zararların azaltılabileceği ve hazırlık yapılabileceği görüşünü gündemde tutmak, cesaretlendirmek, motivasyonu ve iyi niyeti arttırmaktır.

Afet farkındalık kampanyaları, oluşabilecek doğal afetlere karşı toplumda farkındalık oluşturarak, davranış değişikliği yaratarak ya da mevcut farkındalık düzeyini arttırarak önceden önlem alınmasını amaçlayan, birbiriyle bağlantılı ve etkileşimli bir dizi iletişim faaliyetinden oluşan bir süreçtir. Afet farkındalık kampanyalarında sel, yangın, deprem gibi doğal afetlere karşı toplumun önceden bilinçlenmesi ve böylece doğal afetlerin topluma ve çevreye zararının en aza indirgenmesi hedeflenir. Afet farkındalık kampanyalarının amacı, halkı mekân, sokak, mahalle, ilçe ve şehirlerde deprem, yangın, su baskını, tehlikeli madde serpintisi gibi tehlikeler ve afetler konusunda bilgilendirmek ve eğitmek, zararların azaltılabileceği ve hazırlık yapılabileceği görüşünü gündemde tutmak, cesaretlendirmek, motivasyonu ve iyi niyeti arttırmaktır.

Afet farkındalık kampanyaları, oluşabilecek doğal afetlere karşı toplumda farkındalık oluşturarak, davranış değişikliği yaratarak ya da mevcut farkındalık düzeyini arttırarak önceden önlem alınmasını amaçlayan, birbiriyle bağlantılı ve etkileşimli bir dizi iletişim faaliyetinden oluşan bir süreçtir. Afet farkındalık kampanyalarında sel, yangın, deprem gibi doğal afetlere karşı toplumun önceden bilinçlenmesi ve böylece doğal afetlerin topluma ve çevreye zararının en aza indirgenmesi hedeflenir. Afet farkındalık kampanyalarının amacı, halkı mekân, sokak, mahalle, ilçe ve şehirlerde deprem, yangın, su baskını, tehlikeli madde serpintisi gibi tehlikeler ve afetler konusunda bilgilendirmek ve eğitmek, zararların azaltılabileceği ve hazırlık yapılabileceği görüşünü gündemde tutmak, cesaretlendirmek, motivasyonu ve iyi niyeti arttırmaktır.

Afet farkındalık kampanyaları, oluşabilecek doğal afetlere karşı toplumda farkındalık oluşturarak, davranış değişikliği yaratarak ya da mevcut farkındalık düzeyini arttırarak önceden önlem alınmasını amaçlayan, birbiriyle bağlantılı ve etkileşimli bir dizi iletişim faaliyetinden oluşan bir süreçtir. Afet farkındalık kampanyalarında sel, yangın, deprem gibi doğal afetlere karşı toplumun önceden bilinçlenmesi ve böylece doğal afetlerin topluma ve çevreye zararının en aza indirgenmesi hedeflenir. Afet farkındalık kampanyalarının amacı, halkı mekân, sokak, mahalle, ilçe ve şehirlerde deprem, yangın, su baskını, tehlikeli madde serpintisi gibi tehlikeler ve afetler konusunda bilgilendirmek ve eğitmek, zararların azaltılabileceği ve hazırlık yapılabileceği görüşünü gündemde tutmak, cesaretlendirmek, motivasyonu ve iyi niyeti arttırmaktır.

Afet farkındalık kampanyaları, oluşabilecek doğal afetlere karşı toplumda farkındalık oluşturarak, davranış değişikliği yaratarak ya da mevcut farkındalık düzeyini arttırarak önceden önlem alınmasını amaçlayan, birbiriyle bağlantılı ve etkileşimli bir dizi iletişim faaliyetinden oluşan bir süreçtir. Afet farkındalık kampanyalarında sel, yangın, deprem gibi doğal afetlere karşı toplumun önceden bilinçlenmesi ve böylece doğal afetlerin topluma ve çevreye zararının en aza indirgenmesi hedeflenir. Afet farkındalık kampanyalarının amacı, halkı mekân, sokak, mahalle, ilçe ve şehirlerde deprem, yangın, su baskını, tehlikeli madde serpintisi gibi tehlikeler ve afetler konusunda bilgilendirmek ve eğitmek, zararların azaltılabileceği ve hazırlık yapılabileceği görüşünü gündemde tutmak, cesaretlendirmek, motivasyonu ve iyi niyeti arttırmaktır.

7. Soru

Durum analizi nasıl bir süreçtir?

Cevap

Durum analizi temel olarak; içinde bulunulan mevcut duruma içeriden ya da dışarıdan etki eden her türlü faktöre dair verilerin toplanması ve bu verilerin sistematik olarak analiz edilmesi süreci olarak tanımlanabilir. Analiz, bir sorunun henüz başlangıç aşamasında doğru sorular sorma yeteneğini ifade etmektedir.

Durum analizi temel olarak; içinde bulunulan mevcut duruma içeriden ya da dışarıdan etki eden her türlü faktöre dair verilerin toplanması ve bu verilerin sistematik olarak analiz edilmesi süreci olarak tanımlanabilir. Analiz, bir sorunun henüz başlangıç aşamasında doğru sorular sorma yeteneğini ifade etmektedir.

Durum analizi temel olarak; içinde bulunulan mevcut duruma içeriden ya da dışarıdan etki eden her türlü faktöre dair verilerin toplanması ve bu verilerin sistematik olarak analiz edilmesi süreci olarak tanımlanabilir. Analiz, bir sorunun henüz başlangıç aşamasında doğru sorular sorma yeteneğini ifade etmektedir.

Durum analizi temel olarak; içinde bulunulan mevcut duruma içeriden ya da dışarıdan etki eden her türlü faktöre dair verilerin toplanması ve bu verilerin sistematik olarak analiz edilmesi süreci olarak tanımlanabilir. Analiz, bir sorunun henüz başlangıç aşamasında doğru sorular sorma yeteneğini ifade etmektedir.

Durum analizi temel olarak; içinde bulunulan mevcut duruma içeriden ya da dışarıdan etki eden her türlü faktöre dair verilerin toplanması ve bu verilerin sistematik olarak analiz edilmesi süreci olarak tanımlanabilir. Analiz, bir sorunun henüz başlangıç aşamasında doğru sorular sorma yeteneğini ifade etmektedir.

8. Soru

Durum analizi aracılığı ile ortaya çıkan veriler ne amaçla kullanılmaktadır?

Durum analizi aracılığı ile ortaya çıkan veriler ne amaçla kullanılmaktadır?

Durum analizi aracılığı ile ortaya çıkan veriler ne amaçla kullanılmaktadır?

Durum analizi aracılığı ile ortaya çıkan veriler ne amaçla kullanılmaktadır?

Durum analizi aracılığı ile ortaya çıkan veriler ne amaçla kullanılmaktadır?

Cevap

Durum analizi aracılığı ile ortaya çıkan veriler bir yandan kuruma kendisini ve çevresini tanıma imkânı verirken, diğer yandan belirlenen amaçlara ulaşmanın mümkün olup olmadığı sorusuna yanıt vermektedir. Kullanılacak veriler kampanyanın tüm aşamalarına etki edeceğinden, verilerin toplanması ve analiz edilmesi süreci dikkatli bir şekilde yönetilmelidir.

Durum analizi aracılığı ile ortaya çıkan veriler bir yandan kuruma kendisini ve çevresini tanıma imkânı verirken, diğer yandan belirlenen amaçlara ulaşmanın mümkün olup olmadığı sorusuna yanıt vermektedir. Kullanılacak veriler kampanyanın tüm aşamalarına etki edeceğinden, verilerin toplanması ve analiz edilmesi süreci dikkatli bir şekilde yönetilmelidir.

Durum analizi aracılığı ile ortaya çıkan veriler bir yandan kuruma kendisini ve çevresini tanıma imkânı verirken, diğer yandan belirlenen amaçlara ulaşmanın mümkün olup olmadığı sorusuna yanıt vermektedir. Kullanılacak veriler kampanyanın tüm aşamalarına etki edeceğinden, verilerin toplanması ve analiz edilmesi süreci dikkatli bir şekilde yönetilmelidir.

Durum analizi aracılığı ile ortaya çıkan veriler bir yandan kuruma kendisini ve çevresini tanıma imkânı verirken, diğer yandan belirlenen amaçlara ulaşmanın mümkün olup olmadığı sorusuna yanıt vermektedir. Kullanılacak veriler kampanyanın tüm aşamalarına etki edeceğinden, verilerin toplanması ve analiz edilmesi süreci dikkatli bir şekilde yönetilmelidir.

Durum analizi aracılığı ile ortaya çıkan veriler bir yandan kuruma kendisini ve çevresini tanıma imkânı verirken, diğer yandan belirlenen amaçlara ulaşmanın mümkün olup olmadığı sorusuna yanıt vermektedir. Kullanılacak veriler kampanyanın tüm aşamalarına etki edeceğinden, verilerin toplanması ve analiz edilmesi süreci dikkatli bir şekilde yönetilmelidir.

9. Soru

Durum analizinde araştırma sürecinin önemi nedir?

Cevap

Araştırma süreci en genel anlamda, belirli bir konuyla ilgili sonuçlara ulaşmak amacıyla verilerin toplanmasını ve bu amaçla yapılan her türlü sistematik çalışmayı içeren inceleme olarak tanımlanabilir. Araştırma süreci, durum analizinin başlangıç noktasını oluşturmaktadır. Durum analizinin her adımı önemli olmakla birlikte, diğer tüm aşamaların araştırma aşamasında edinilen bilgiler üzerine inşa edilmesi bakımından, bu aşama ayrı bir öneme sahiptir.

Araştırma süreci en genel anlamda, belirli bir konuyla ilgili sonuçlara ulaşmak amacıyla verilerin toplanmasını ve bu amaçla yapılan her türlü sistematik çalışmayı içeren inceleme olarak tanımlanabilir. Araştırma süreci, durum analizinin başlangıç noktasını oluşturmaktadır. Durum analizinin her adımı önemli olmakla birlikte, diğer tüm aşamaların araştırma aşamasında edinilen bilgiler üzerine inşa edilmesi bakımından, bu aşama ayrı bir öneme sahiptir.

Araştırma süreci en genel anlamda, belirli bir konuyla ilgili sonuçlara ulaşmak amacıyla verilerin toplanmasını ve bu amaçla yapılan her türlü sistematik çalışmayı içeren inceleme olarak tanımlanabilir. Araştırma süreci, durum analizinin başlangıç noktasını oluşturmaktadır. Durum analizinin her adımı önemli olmakla birlikte, diğer tüm aşamaların araştırma aşamasında edinilen bilgiler üzerine inşa edilmesi bakımından, bu aşama ayrı bir öneme sahiptir.

Araştırma süreci en genel anlamda, belirli bir konuyla ilgili sonuçlara ulaşmak amacıyla verilerin toplanmasını ve bu amaçla yapılan her türlü sistematik çalışmayı içeren inceleme olarak tanımlanabilir. Araştırma süreci, durum analizinin başlangıç noktasını oluşturmaktadır. Durum analizinin her adımı önemli olmakla birlikte, diğer tüm aşamaların araştırma aşamasında edinilen bilgiler üzerine inşa edilmesi bakımından, bu aşama ayrı bir öneme sahiptir.

Araştırma süreci en genel anlamda, belirli bir konuyla ilgili sonuçlara ulaşmak amacıyla verilerin toplanmasını ve bu amaçla yapılan her türlü sistematik çalışmayı içeren inceleme olarak tanımlanabilir. Araştırma süreci, durum analizinin başlangıç noktasını oluşturmaktadır. Durum analizinin her adımı önemli olmakla birlikte, diğer tüm aşamaların araştırma aşamasında edinilen bilgiler üzerine inşa edilmesi bakımından, bu aşama ayrı bir öneme sahiptir.

10. Soru

Araştırma süreci hangi aşamalardan oluşmaktadır?

Cevap

Araştırma süreci; verilerin toplanması, analizi ve yorumlanması olmak üzere üç aşamadan oluşmaktadır. Araştırmanın ilk ve görece en maliyetli aşaması verilerin toplanması aşamasıdır. Verilerin toplanmasından sonraki aşama ise verilerin analiz edilmesidir. Analiz nasıl yapılırsa yapılsın, araştırmacılar kendi analitik işlem ve süreçlerini mümkün olduğunca tam ve dürüstçe izlemeli ve rapor etmelidir. Araştırmanın son aşaması ise verilerin yorumlanması aşamasıdır. Bu süreçte veriler, araştırma amaçları çerçevesinde yorumlanmalıdır. Verilerin eksik veya yanlış yorumlanması toplanan tüm verileri anlamsız kılabileceğinden, araştırmacı bu süreçte olabildiğince dikkatli davranmalıdır. Hatta, bu süreçte gerekiyorsa bir uzmandan yardım alınmalıdır.

Araştırma süreci; verilerin toplanması, analizi ve yorumlanması olmak üzere üç aşamadan oluşmaktadır. Araştırmanın ilk ve görece en maliyetli aşaması verilerin toplanması aşamasıdır. Verilerin toplanmasından sonraki aşama ise verilerin analiz edilmesidir. Analiz nasıl yapılırsa yapılsın, araştırmacılar kendi analitik işlem ve süreçlerini mümkün olduğunca tam ve dürüstçe izlemeli ve rapor etmelidir. Araştırmanın son aşaması ise verilerin yorumlanması aşamasıdır. Bu süreçte veriler, araştırma amaçları çerçevesinde yorumlanmalıdır. Verilerin eksik veya yanlış yorumlanması toplanan tüm verileri anlamsız kılabileceğinden, araştırmacı bu süreçte olabildiğince dikkatli davranmalıdır. Hatta, bu süreçte gerekiyorsa bir uzmandan yardım alınmalıdır.

Araştırma süreci; verilerin toplanması, analizi ve yorumlanması olmak üzere üç aşamadan oluşmaktadır. Araştırmanın ilk ve görece en maliyetli aşaması verilerin toplanması aşamasıdır. Verilerin toplanmasından sonraki aşama ise verilerin analiz edilmesidir. Analiz nasıl yapılırsa yapılsın, araştırmacılar kendi analitik işlem ve süreçlerini mümkün olduğunca tam ve dürüstçe izlemeli ve rapor etmelidir. Araştırmanın son aşaması ise verilerin yorumlanması aşamasıdır. Bu süreçte veriler, araştırma amaçları çerçevesinde yorumlanmalıdır. Verilerin eksik veya yanlış yorumlanması toplanan tüm verileri anlamsız kılabileceğinden, araştırmacı bu süreçte olabildiğince dikkatli davranmalıdır. Hatta, bu süreçte gerekiyorsa bir uzmandan yardım alınmalıdır.

Araştırma süreci; verilerin toplanması, analizi ve yorumlanması olmak üzere üç aşamadan oluşmaktadır. Araştırmanın ilk ve görece en maliyetli aşaması verilerin toplanması aşamasıdır. Verilerin toplanmasından sonraki aşama ise verilerin analiz edilmesidir. Analiz nasıl yapılırsa yapılsın, araştırmacılar kendi analitik işlem ve süreçlerini mümkün olduğunca tam ve dürüstçe izlemeli ve rapor etmelidir. Araştırmanın son aşaması ise verilerin yorumlanması aşamasıdır. Bu süreçte veriler, araştırma amaçları çerçevesinde yorumlanmalıdır. Verilerin eksik veya yanlış yorumlanması toplanan tüm verileri anlamsız kılabileceğinden, araştırmacı bu süreçte olabildiğince dikkatli davranmalıdır. Hatta, bu süreçte gerekiyorsa bir uzmandan yardım alınmalıdır.

Araştırma süreci; verilerin toplanması, analizi ve yorumlanması olmak üzere üç aşamadan oluşmaktadır. Araştırmanın ilk ve görece en maliyetli aşaması verilerin toplanması aşamasıdır. Verilerin toplanmasından sonraki aşama ise verilerin analiz edilmesidir. Analiz nasıl yapılırsa yapılsın, araştırmacılar kendi analitik işlem ve süreçlerini mümkün olduğunca tam ve dürüstçe izlemeli ve rapor etmelidir. Araştırmanın son aşaması ise verilerin yorumlanması aşamasıdır. Bu süreçte veriler, araştırma amaçları çerçevesinde yorumlanmalıdır. Verilerin eksik veya yanlış yorumlanması toplanan tüm verileri anlamsız kılabileceğinden, araştırmacı bu süreçte olabildiğince dikkatli davranmalıdır. Hatta, bu süreçte gerekiyorsa bir uzmandan yardım alınmalıdır.

11. Soru

Kurum analizi hangi analizleri içermektedir?

Cevap

Durum analizinin, ikinci aşaması kurum analizidir. Kurum analizi; kampanyayı yürütecek olan kurumun iç ve dış yapısının, güçlü ve zayıf yönlerinin, tarihsel gelişim sürecinin, alt yapısının, kurum kültürü ve imajının, kurumsal kimliğinin, vizyonu ve misyonunun, yönetim politikasının, kurumsal hedeflerinin, önceliklerinin ve daha önceki iletişim faaliyetlerinin ve uygulamalarının analizini içermektedir.

Durum analizinin, ikinci aşaması kurum analizidir. Kurum analizi; kampanyayı yürütecek olan kurumun iç ve dış yapısının, güçlü ve zayıf yönlerinin, tarihsel gelişim sürecinin, alt yapısının, kurum kültürü ve imajının, kurumsal kimliğinin, vizyonu ve misyonunun, yönetim politikasının, kurumsal hedeflerinin, önceliklerinin ve daha önceki iletişim faaliyetlerinin ve uygulamalarının analizini içermektedir.

Durum analizinin, ikinci aşaması kurum analizidir. Kurum analizi; kampanyayı yürütecek olan kurumun iç ve dış yapısının, güçlü ve zayıf yönlerinin, tarihsel gelişim sürecinin, alt yapısının, kurum kültürü ve imajının, kurumsal kimliğinin, vizyonu ve misyonunun, yönetim politikasının, kurumsal hedeflerinin, önceliklerinin ve daha önceki iletişim faaliyetlerinin ve uygulamalarının analizini içermektedir.

Durum analizinin, ikinci aşaması kurum analizidir. Kurum analizi; kampanyayı yürütecek olan kurumun iç ve dış yapısının, güçlü ve zayıf yönlerinin, tarihsel gelişim sürecinin, alt yapısının, kurum kültürü ve imajının, kurumsal kimliğinin, vizyonu ve misyonunun, yönetim politikasının, kurumsal hedeflerinin, önceliklerinin ve daha önceki iletişim faaliyetlerinin ve uygulamalarının analizini içermektedir.

Durum analizinin, ikinci aşaması kurum analizidir. Kurum analizi; kampanyayı yürütecek olan kurumun iç ve dış yapısının, güçlü ve zayıf yönlerinin, tarihsel gelişim sürecinin, alt yapısının, kurum kültürü ve imajının, kurumsal kimliğinin, vizyonu ve misyonunun, yönetim politikasının, kurumsal hedeflerinin, önceliklerinin ve daha önceki iletişim faaliyetlerinin ve uygulamalarının analizini içermektedir.

12. Soru

Kurumun mevcut durumunun ve geçmişteki pozisyonunun ortaya çıkarılabilmesi için hangi sorular cevaplanmalıdır?

Kurumun mevcut durumunun ve geçmişteki pozisyonunun ortaya çıkarılabilmesi için hangi sorular cevaplanmalıdır?

Kurumun mevcut durumunun ve geçmişteki pozisyonunun ortaya çıkarılabilmesi için hangi sorular cevaplanmalıdır?

Kurumun mevcut durumunun ve geçmişteki pozisyonunun ortaya çıkarılabilmesi için hangi sorular cevaplanmalıdır?

Kurumun mevcut durumunun ve geçmişteki pozisyonunun ortaya çıkarılabilmesi için hangi sorular cevaplanmalıdır?

Cevap

Kurumun mevcut durumunun ve geçmişteki pozisyonunun ortaya çıkarılabilmesi için şu soruların cevaplanması gerekmektedir:

 • Kurum kimdir ve pozisyonu nedir?

 • Kurum nasıl bir vizyon ve misyona sahiptir?

 • Kurumun yönetim politikası nasıldır?

 • Tarihsel süreçteki gelişimi nasıl şekillenmiştir?

 • Mevcut ve geçmişteki iletişim faaliyetleri ve uygulamaları nelerdir?

 • Kurumsal hedefleri nelerdir?

 • Kurumun kimliği nasıl tanımlanmaktadır?

 • Kurum nasıl bir imaja sahiptir?

Kurumun mevcut durumunun ve geçmişteki pozisyonunun ortaya çıkarılabilmesi için şu soruların cevaplanması gerekmektedir:

 • Kurum kimdir ve pozisyonu nedir?

 • Kurum nasıl bir vizyon ve misyona sahiptir?

 • Kurumun yönetim politikası nasıldır?

 • Tarihsel süreçteki gelişimi nasıl şekillenmiştir?

 • Mevcut ve geçmişteki iletişim faaliyetleri ve uygulamaları nelerdir?

 • Kurumsal hedefleri nelerdir?

 • Kurumun kimliği nasıl tanımlanmaktadır?

 • Kurum nasıl bir imaja sahiptir?

Kurumun mevcut durumunun ve geçmişteki pozisyonunun ortaya çıkarılabilmesi için şu soruların cevaplanması gerekmektedir:

 • Kurum kimdir ve pozisyonu nedir?

 • Kurum nasıl bir vizyon ve misyona sahiptir?

 • Kurumun yönetim politikası nasıldır?

 • Tarihsel süreçteki gelişimi nasıl şekillenmiştir?

 • Mevcut ve geçmişteki iletişim faaliyetleri ve uygulamaları nelerdir?

 • Kurumsal hedefleri nelerdir?

 • Kurumun kimliği nasıl tanımlanmaktadır?

 • Kurum nasıl bir imaja sahiptir?

Kurumun mevcut durumunun ve geçmişteki pozisyonunun ortaya çıkarılabilmesi için şu soruların cevaplanması gerekmektedir:

 • Kurum kimdir ve pozisyonu nedir?

 • Kurum nasıl bir vizyon ve misyona sahiptir?

 • Kurumun yönetim politikası nasıldır?

 • Tarihsel süreçteki gelişimi nasıl şekillenmiştir?

 • Mevcut ve geçmişteki iletişim faaliyetleri ve uygulamaları nelerdir?

 • Kurumsal hedefleri nelerdir?

 • Kurumun kimliği nasıl tanımlanmaktadır?

 • Kurum nasıl bir imaja sahiptir?

Kurumun mevcut durumunun ve geçmişteki pozisyonunun ortaya çıkarılabilmesi için şu soruların cevaplanması gerekmektedir:

 • Kurum kimdir ve pozisyonu nedir?

 • Kurum nasıl bir vizyon ve misyona sahiptir?

 • Kurumun yönetim politikası nasıldır?

 • Tarihsel süreçteki gelişimi nasıl şekillenmiştir?

 • Mevcut ve geçmişteki iletişim faaliyetleri ve uygulamaları nelerdir?

 • Kurumsal hedefleri nelerdir?

 • Kurumun kimliği nasıl tanımlanmaktadır?

 • Kurum nasıl bir imaja sahiptir?

13. Soru

Paydaş kime denir?

Cevap

Paydaş, en genel tanımıyla, belirli amaçlar çerçevesinde bir organizasyon ya da kurumla iş birliği içerisinde bulunan, organizasyon ya da kurumun faaliyetlerinden, politikalarından ve gerçekleştirdiği uygulamalardan etkilenen veya kurumun politikalarına, hedeflerine ve uygulamalarına etki eden kişiler, gruplar, kurum ve kuruluşlardır.

Paydaş, en genel tanımıyla, belirli amaçlar çerçevesinde bir organizasyon ya da kurumla iş birliği içerisinde bulunan, organizasyon ya da kurumun faaliyetlerinden, politikalarından ve gerçekleştirdiği uygulamalardan etkilenen veya kurumun politikalarına, hedeflerine ve uygulamalarına etki eden kişiler, gruplar, kurum ve kuruluşlardır.

Paydaş, en genel tanımıyla, belirli amaçlar çerçevesinde bir organizasyon ya da kurumla iş birliği içerisinde bulunan, organizasyon ya da kurumun faaliyetlerinden, politikalarından ve gerçekleştirdiği uygulamalardan etkilenen veya kurumun politikalarına, hedeflerine ve uygulamalarına etki eden kişiler, gruplar, kurum ve kuruluşlardır.

Paydaş, en genel tanımıyla, belirli amaçlar çerçevesinde bir organizasyon ya da kurumla iş birliği içerisinde bulunan, organizasyon ya da kurumun faaliyetlerinden, politikalarından ve gerçekleştirdiği uygulamalardan etkilenen veya kurumun politikalarına, hedeflerine ve uygulamalarına etki eden kişiler, gruplar, kurum ve kuruluşlardır.

Paydaş, en genel tanımıyla, belirli amaçlar çerçevesinde bir organizasyon ya da kurumla iş birliği içerisinde bulunan, organizasyon ya da kurumun faaliyetlerinden, politikalarından ve gerçekleştirdiği uygulamalardan etkilenen veya kurumun politikalarına, hedeflerine ve uygulamalarına etki eden kişiler, gruplar, kurum ve kuruluşlardır.

14. Soru

Paydaş analizinin aşamaları nelerdir?

Cevap

Paydaş analizi;

 • Paydaşların tanımlanması,
 • İstek ve beklentilerinin ortaya konulması,
 • Şikayetlerinin incelenmesi,
 • Kampanyadaki iş birliği ve diyalog noktalarının ve paydaşların faaliyet alanlarının belirlenmesi,
 • Kampanyaya etkilerinin ve kampanyadan etkilenme düzeylerinin ortaya konulması olarak beş aşamadan oluşmaktadır.

Paydaş analizi;

 • Paydaşların tanımlanması,
 • İstek ve beklentilerinin ortaya konulması,
 • Şikayetlerinin incelenmesi,
 • Kampanyadaki iş birliği ve diyalog noktalarının ve paydaşların faaliyet alanlarının belirlenmesi,
 • Kampanyaya etkilerinin ve kampanyadan etkilenme düzeylerinin ortaya konulması olarak beş aşamadan oluşmaktadır.

Paydaş analizi;

 • Paydaşların tanımlanması,
 • İstek ve beklentilerinin ortaya konulması,
 • Şikayetlerinin incelenmesi,
 • Kampanyadaki iş birliği ve diyalog noktalarının ve paydaşların faaliyet alanlarının belirlenmesi,
 • Kampanyaya etkilerinin ve kampanyadan etkilenme düzeylerinin ortaya konulması olarak beş aşamadan oluşmaktadır.

Paydaş analizi;

 • Paydaşların tanımlanması,
 • İstek ve beklentilerinin ortaya konulması,
 • Şikayetlerinin incelenmesi,
 • Kampanyadaki iş birliği ve diyalog noktalarının ve paydaşların faaliyet alanlarının belirlenmesi,
 • Kampanyaya etkilerinin ve kampanyadan etkilenme düzeylerinin ortaya konulması olarak beş aşamadan oluşmaktadır.

Paydaş analizi;

 • Paydaşların tanımlanması,
 • İstek ve beklentilerinin ortaya konulması,
 • Şikayetlerinin incelenmesi,
 • Kampanyadaki iş birliği ve diyalog noktalarının ve paydaşların faaliyet alanlarının belirlenmesi,
 • Kampanyaya etkilerinin ve kampanyadan etkilenme düzeylerinin ortaya konulması olarak beş aşamadan oluşmaktadır.
15. Soru

Afet farkındalık kampanyalarında hedef kitle kimdir?

Cevap

Hedef kitle genel itibariyle, oluşturulan kampanya mesajlarının ulaşmasının amaçlandığı, kampanya ile etkilenmesi hedeflenen kişiler, topluluklar ya da gruplardır. Afet farkındalık kampanyalarını bir halkla ilişkiler faaliyeti olarak ele aldığımızda ise hedef kitle, kampanya faaliyetlerinin muhatabı olan ve bu faaliyetler sonucunda kendilerinden eylem ve düşünce değişimi beklenen kişiler ya da gruplar olarak tanımlanabilir.

Hedef kitle genel itibariyle, oluşturulan kampanya mesajlarının ulaşmasının amaçlandığı, kampanya ile etkilenmesi hedeflenen kişiler, topluluklar ya da gruplardır. Afet farkındalık kampanyalarını bir halkla ilişkiler faaliyeti olarak ele aldığımızda ise hedef kitle, kampanya faaliyetlerinin muhatabı olan ve bu faaliyetler sonucunda kendilerinden eylem ve düşünce değişimi beklenen kişiler ya da gruplar olarak tanımlanabilir.

Hedef kitle genel itibariyle, oluşturulan kampanya mesajlarının ulaşmasının amaçlandığı, kampanya ile etkilenmesi hedeflenen kişiler, topluluklar ya da gruplardır. Afet farkındalık kampanyalarını bir halkla ilişkiler faaliyeti olarak ele aldığımızda ise hedef kitle, kampanya faaliyetlerinin muhatabı olan ve bu faaliyetler sonucunda kendilerinden eylem ve düşünce değişimi beklenen kişiler ya da gruplar olarak tanımlanabilir.

Hedef kitle genel itibariyle, oluşturulan kampanya mesajlarının ulaşmasının amaçlandığı, kampanya ile etkilenmesi hedeflenen kişiler, topluluklar ya da gruplardır. Afet farkındalık kampanyalarını bir halkla ilişkiler faaliyeti olarak ele aldığımızda ise hedef kitle, kampanya faaliyetlerinin muhatabı olan ve bu faaliyetler sonucunda kendilerinden eylem ve düşünce değişimi beklenen kişiler ya da gruplar olarak tanımlanabilir.

Hedef kitle genel itibariyle, oluşturulan kampanya mesajlarının ulaşmasının amaçlandığı, kampanya ile etkilenmesi hedeflenen kişiler, topluluklar ya da gruplardır. Afet farkındalık kampanyalarını bir halkla ilişkiler faaliyeti olarak ele aldığımızda ise hedef kitle, kampanya faaliyetlerinin muhatabı olan ve bu faaliyetler sonucunda kendilerinden eylem ve düşünce değişimi beklenen kişiler ya da gruplar olarak tanımlanabilir.

16. Soru

Hedef kitleyi belirlemeyi etkileyen faktörler nelerdir?

Cevap

Hedef kitleyi belirlemeyi etkileyen faktörler şu şekilde sıralanabilir:

 • Geçmişteki deneyimler: Daha önce gerçekleştirdiğiniz bir kampanyada belirlemiş olduğunuz hedef kitleye dair tecrübeler, hali hazırda yapmak istediğiniz kampanya için aynı hedef kitlenin uygun olup olmadığı konusunda fikir verir.

 • Kaynaklar: Bütçenin sınırı, ulaşılmak istenen hedef kitle seçeneklerini, sınırını ve ölçeğini belirler.

 • Pazar araştırması: Belirli bir grubu hedef almayı destekleyecek veri elde edilebilir ve böylece ortaya farklı ve yaratıcı kampanyalar çıkarılabilir.

 • Değişim ihtiyacı: Bu ihtiyaç yeni ürün gelişimleri veya ekonomideki değişimler sonucu oluşabilir, bu da yeni gruplara ve kitlelere ulaşmayı gerekli kılabilir.

 • İş akış sıralaması ve zamansal öncelikler: Bu nokta, görüşmenin gerektiği grupları ve bu görüşmelerdeki öncelikleri ortaya koyar. Başka bir deyişle, “önce kime, ne zaman ulaşılmalıdır” sorusuna bağlı olarak hedef kitle değişebilecektir.

 • Yatay ve dikey pazarlama gereksinimi: Hedef kitleler, tiplerine (cinsiyet ve yaş gibi) veya gruplarına (muhasebeci, dişçi, sosyal grup mensubu gibi) göre bölümlere ayrılmalıdırlar.

   

Hedef kitleyi belirlemeyi etkileyen faktörler şu şekilde sıralanabilir:

 • Geçmişteki deneyimler: Daha önce gerçekleştirdiğiniz bir kampanyada belirlemiş olduğunuz hedef kitleye dair tecrübeler, hali hazırda yapmak istediğiniz kampanya için aynı hedef kitlenin uygun olup olmadığı konusunda fikir verir.

 • Kaynaklar: Bütçenin sınırı, ulaşılmak istenen hedef kitle seçeneklerini, sınırını ve ölçeğini belirler.

 • Pazar araştırması: Belirli bir grubu hedef almayı destekleyecek veri elde edilebilir ve böylece ortaya farklı ve yaratıcı kampanyalar çıkarılabilir.

 • Değişim ihtiyacı: Bu ihtiyaç yeni ürün gelişimleri veya ekonomideki değişimler sonucu oluşabilir, bu da yeni gruplara ve kitlelere ulaşmayı gerekli kılabilir.

 • İş akış sıralaması ve zamansal öncelikler: Bu nokta, görüşmenin gerektiği grupları ve bu görüşmelerdeki öncelikleri ortaya koyar. Başka bir deyişle, “önce kime, ne zaman ulaşılmalıdır” sorusuna bağlı olarak hedef kitle değişebilecektir.

 • Yatay ve dikey pazarlama gereksinimi: Hedef kitleler, tiplerine (cinsiyet ve yaş gibi) veya gruplarına (muhasebeci, dişçi, sosyal grup mensubu gibi) göre bölümlere ayrılmalıdırlar.

   

Hedef kitleyi belirlemeyi etkileyen faktörler şu şekilde sıralanabilir:

 • Geçmişteki deneyimler: Daha önce gerçekleştirdiğiniz bir kampanyada belirlemiş olduğunuz hedef kitleye dair tecrübeler, hali hazırda yapmak istediğiniz kampanya için aynı hedef kitlenin uygun olup olmadığı konusunda fikir verir.

 • Kaynaklar: Bütçenin sınırı, ulaşılmak istenen hedef kitle seçeneklerini, sınırını ve ölçeğini belirler.

 • Pazar araştırması: Belirli bir grubu hedef almayı destekleyecek veri elde edilebilir ve böylece ortaya farklı ve yaratıcı kampanyalar çıkarılabilir.

 • Değişim ihtiyacı: Bu ihtiyaç yeni ürün gelişimleri veya ekonomideki değişimler sonucu oluşabilir, bu da yeni gruplara ve kitlelere ulaşmayı gerekli kılabilir.

 • İş akış sıralaması ve zamansal öncelikler: Bu nokta, görüşmenin gerektiği grupları ve bu görüşmelerdeki öncelikleri ortaya koyar. Başka bir deyişle, “önce kime, ne zaman ulaşılmalıdır” sorusuna bağlı olarak hedef kitle değişebilecektir.

 • Yatay ve dikey pazarlama gereksinimi: Hedef kitleler, tiplerine (cinsiyet ve yaş gibi) veya gruplarına (muhasebeci, dişçi, sosyal grup mensubu gibi) göre bölümlere ayrılmalıdırlar.

   

Hedef kitleyi belirlemeyi etkileyen faktörler şu şekilde sıralanabilir:

 • Geçmişteki deneyimler: Daha önce gerçekleştirdiğiniz bir kampanyada belirlemiş olduğunuz hedef kitleye dair tecrübeler, hali hazırda yapmak istediğiniz kampanya için aynı hedef kitlenin uygun olup olmadığı konusunda fikir verir.

 • Kaynaklar: Bütçenin sınırı, ulaşılmak istenen hedef kitle seçeneklerini, sınırını ve ölçeğini belirler.

 • Pazar araştırması: Belirli bir grubu hedef almayı destekleyecek veri elde edilebilir ve böylece ortaya farklı ve yaratıcı kampanyalar çıkarılabilir.

 • Değişim ihtiyacı: Bu ihtiyaç yeni ürün gelişimleri veya ekonomideki değişimler sonucu oluşabilir, bu da yeni gruplara ve kitlelere ulaşmayı gerekli kılabilir.

 • İş akış sıralaması ve zamansal öncelikler: Bu nokta, görüşmenin gerektiği grupları ve bu görüşmelerdeki öncelikleri ortaya koyar. Başka bir deyişle, “önce kime, ne zaman ulaşılmalıdır” sorusuna bağlı olarak hedef kitle değişebilecektir.

 • Yatay ve dikey pazarlama gereksinimi: Hedef kitleler, tiplerine (cinsiyet ve yaş gibi) veya gruplarına (muhasebeci, dişçi, sosyal grup mensubu gibi) göre bölümlere ayrılmalıdırlar.

   

Hedef kitleyi belirlemeyi etkileyen faktörler şu şekilde sıralanabilir:

 • Geçmişteki deneyimler: Daha önce gerçekleştirdiğiniz bir kampanyada belirlemiş olduğunuz hedef kitleye dair tecrübeler, hali hazırda yapmak istediğiniz kampanya için aynı hedef kitlenin uygun olup olmadığı konusunda fikir verir.

 • Kaynaklar: Bütçenin sınırı, ulaşılmak istenen hedef kitle seçeneklerini, sınırını ve ölçeğini belirler.

 • Pazar araştırması: Belirli bir grubu hedef almayı destekleyecek veri elde edilebilir ve böylece ortaya farklı ve yaratıcı kampanyalar çıkarılabilir.

 • Değişim ihtiyacı: Bu ihtiyaç yeni ürün gelişimleri veya ekonomideki değişimler sonucu oluşabilir, bu da yeni gruplara ve kitlelere ulaşmayı gerekli kılabilir.

 • İş akış sıralaması ve zamansal öncelikler: Bu nokta, görüşmenin gerektiği grupları ve bu görüşmelerdeki öncelikleri ortaya koyar. Başka bir deyişle, “önce kime, ne zaman ulaşılmalıdır” sorusuna bağlı olarak hedef kitle değişebilecektir.

 • Yatay ve dikey pazarlama gereksinimi: Hedef kitleler, tiplerine (cinsiyet ve yaş gibi) veya gruplarına (muhasebeci, dişçi, sosyal grup mensubu gibi) göre bölümlere ayrılmalıdırlar.

   
 

17. Soru

Farkındalık kampanyalarında hedef kitle hangi bağlamda analiz edilir?

Cevap

Farkındalık kampanyalarında hedef kitle demografik, psikolojik ve sosyolojik olmak üzere genel olarak 3 bağlamda analiz edilir.

Farkındalık kampanyalarında hedef kitle demografik, psikolojik ve sosyolojik olmak üzere genel olarak 3 bağlamda analiz edilir.

Farkındalık kampanyalarında hedef kitle demografik, psikolojik ve sosyolojik olmak üzere genel olarak 3 bağlamda analiz edilir.

Farkındalık kampanyalarında hedef kitle demografik, psikolojik ve sosyolojik olmak üzere genel olarak 3 bağlamda analiz edilir.

Farkındalık kampanyalarında hedef kitle demografik, psikolojik ve sosyolojik olmak üzere genel olarak 3 bağlamda analiz edilir.

18. Soru

Demografik analiz nelerin analizini içermektedir?

Cevap

Demografik analiz; hedef kitlenin cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi ve gelir düzeyi gibi demografik özelliklerinin analizini içermektedir.

Demografik analiz; hedef kitlenin cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi ve gelir düzeyi gibi demografik özelliklerinin analizini içermektedir.

Demografik analiz; hedef kitlenin cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi ve gelir düzeyi gibi demografik özelliklerinin analizini içermektedir.

Demografik analiz; hedef kitlenin cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi ve gelir düzeyi gibi demografik özelliklerinin analizini içermektedir.

Demografik analiz; hedef kitlenin cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi ve gelir düzeyi gibi demografik özelliklerinin analizini içermektedir.

19. Soru

Hedef kitlenin davranışları hangi analiz yoluyla belirlenmektedir?

Cevap

Demografik analizden sonra, kampanyanın tasarımlanması aşamasında hedef kitlenin davranışlarını belirleyen psikolojik etmenlerin de göz önünde bulundurulması gerekir. Özellikle günümüz dünyasında, sadece demografik özelliklere bağlı bir hedef kitle tanımlaması yeterli değildir. Bireyin psikolojik özelliklerinin, tutumlarının, algılarının ve inançlarının da dikkate alınması ve hedef kitle tanımlanmasına dahil edilmesi gerekir.

Demografik analizden sonra, kampanyanın tasarımlanması aşamasında hedef kitlenin davranışlarını belirleyen psikolojik etmenlerin de göz önünde bulundurulması gerekir. Özellikle günümüz dünyasında, sadece demografik özelliklere bağlı bir hedef kitle tanımlaması yeterli değildir. Bireyin psikolojik özelliklerinin, tutumlarının, algılarının ve inançlarının da dikkate alınması ve hedef kitle tanımlanmasına dahil edilmesi gerekir.

Demografik analizden sonra, kampanyanın tasarımlanması aşamasında hedef kitlenin davranışlarını belirleyen psikolojik etmenlerin de göz önünde bulundurulması gerekir. Özellikle günümüz dünyasında, sadece demografik özelliklere bağlı bir hedef kitle tanımlaması yeterli değildir. Bireyin psikolojik özelliklerinin, tutumlarının, algılarının ve inançlarının da dikkate alınması ve hedef kitle tanımlanmasına dahil edilmesi gerekir.

Demografik analizden sonra, kampanyanın tasarımlanması aşamasında hedef kitlenin davranışlarını belirleyen psikolojik etmenlerin de göz önünde bulundurulması gerekir. Özellikle günümüz dünyasında, sadece demografik özelliklere bağlı bir hedef kitle tanımlaması yeterli değildir. Bireyin psikolojik özelliklerinin, tutumlarının, algılarının ve inançlarının da dikkate alınması ve hedef kitle tanımlanmasına dahil edilmesi gerekir.

Demografik analizden sonra, kampanyanın tasarımlanması aşamasında hedef kitlenin davranışlarını belirleyen psikolojik etmenlerin de göz önünde bulundurulması gerekir. Özellikle günümüz dünyasında, sadece demografik özelliklere bağlı bir hedef kitle tanımlaması yeterli değildir. Bireyin psikolojik özelliklerinin, tutumlarının, algılarının ve inançlarının da dikkate alınması ve hedef kitle tanımlanmasına dahil edilmesi gerekir.

20. Soru

Sosyolojik analiz kapsamında ele alınması gereken faktörler nelerdir?

Sosyolojik analiz kapsamında ele alınması gereken faktörler nelerdir?

Sosyolojik analiz kapsamında ele alınması gereken faktörler nelerdir?

Sosyolojik analiz kapsamında ele alınması gereken faktörler nelerdir?

Sosyolojik analiz kapsamında ele alınması gereken faktörler nelerdir?

Cevap

Sosyolojik analiz kapsamında ele alınması gereken faktörler şunlardır:

 • Kültür: Sözlük anlamı “tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü” olan kültür, sosyolojik etkenler arasında önemli bir yer tutar. Hepimiz belli bir toplum içinde yetişiriz. Dolayısıyla değer yargılarımızı, algılarımızı, tercih ve davranışlarımızı da bu toplumsal çevreden ve onun kültürel örüntüsünden ediniriz. Başka bir deyişle, insanlar, ait oldukları kültürden ya da alt kültürden etkilenirler. Bu doğrultuda, bir kampanyanın hedef kitlesi belirlenirken, hedef kitlenin ait olduğu düşünülen kültürün veya alt kültürün özelliklerinin de göz önünde bulundurulması gerekir.

 • Sosyal sınıf: Sınıf, bir toplum içinde bireyler veya gruplar arasında var olan hiyerarşik farklılıklardır. “Sosyal sınıf ” terimi genellikle “sınıf” teriminin eş anlamlısı olarak kullanılmaktadır. Sınıf aynı zamanda bir sınıf sistemi veya sosyal tabakalaşma sistemi içinde belirli bir pozisyon anlamına gelmektedir. Tabakalaşma; eşit olmayan sosyal etki ve hayat şanslarına sahip insan katmanlarında toplumun bölünmesidir. Her düzeyde insanlar üç tabakalaşma boyutunun farklı şekillerde onlara verdiği sosyal statülere sahiptirler. Bu boyutları; zenginlik, güç ve prestij olarak sıralayabiliriz. Bu doğrultuda, belli bir sosyal sınıfa mensup kişilerin yakın düzeyde ekonomik güçlerinin olduğu, aynı ekonomik çıkarları önemsediği, hayat biçimleri, kültür ve eğilimlerinin benzerlik gösterdiği söylenebilir. Kampanyaların hedef kitlesini oluşturan bireylerin, ait olduğu sosyal sınıfın özelliklerini taşıyabileceği göz önünde bulundurulmalı; kampanya mesajları ve iletişim kanalları bu doğrultuda şekillendirilmelidir.

 • Sosyal grup: İnsanların bütün sosyal ilişkileri sosyal gruplar içinde geçer. Sosyal grup, belli bir amaç için bir araya gelmiş, belirli süre karşılıklı sosyal ilişkide bulunan ve en az iki kişiden oluşan bireyler topluluğudur. Bireyin ait olduğu sosyal grup bilinirse, o gruba yönelik kampanya mesajları oluşturulabilir.

Sosyolojik analiz kapsamında ele alınması gereken faktörler şunlardır:

 • Kültür: Sözlük anlamı “tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü” olan kültür, sosyolojik etkenler arasında önemli bir yer tutar. Hepimiz belli bir toplum içinde yetişiriz. Dolayısıyla değer yargılarımızı, algılarımızı, tercih ve davranışlarımızı da bu toplumsal çevreden ve onun kültürel örüntüsünden ediniriz. Başka bir deyişle, insanlar, ait oldukları kültürden ya da alt kültürden etkilenirler. Bu doğrultuda, bir kampanyanın hedef kitlesi belirlenirken, hedef kitlenin ait olduğu düşünülen kültürün veya alt kültürün özelliklerinin de göz önünde bulundurulması gerekir.

 • Sosyal sınıf: Sınıf, bir toplum içinde bireyler veya gruplar arasında var olan hiyerarşik farklılıklardır. “Sosyal sınıf ” terimi genellikle “sınıf” teriminin eş anlamlısı olarak kullanılmaktadır. Sınıf aynı zamanda bir sınıf sistemi veya sosyal tabakalaşma sistemi içinde belirli bir pozisyon anlamına gelmektedir. Tabakalaşma; eşit olmayan sosyal etki ve hayat şanslarına sahip insan katmanlarında toplumun bölünmesidir. Her düzeyde insanlar üç tabakalaşma boyutunun farklı şekillerde onlara verdiği sosyal statülere sahiptirler. Bu boyutları; zenginlik, güç ve prestij olarak sıralayabiliriz. Bu doğrultuda, belli bir sosyal sınıfa mensup kişilerin yakın düzeyde ekonomik güçlerinin olduğu, aynı ekonomik çıkarları önemsediği, hayat biçimleri, kültür ve eğilimlerinin benzerlik gösterdiği söylenebilir. Kampanyaların hedef kitlesini oluşturan bireylerin, ait olduğu sosyal sınıfın özelliklerini taşıyabileceği göz önünde bulundurulmalı; kampanya mesajları ve iletişim kanalları bu doğrultuda şekillendirilmelidir.

 • Sosyal grup: İnsanların bütün sosyal ilişkileri sosyal gruplar içinde geçer. Sosyal grup, belli bir amaç için bir araya gelmiş, belirli süre karşılıklı sosyal ilişkide bulunan ve en az iki kişiden oluşan bireyler topluluğudur. Bireyin ait olduğu sosyal grup bilinirse, o gruba yönelik kampanya mesajları oluşturulabilir.

Sosyolojik analiz kapsamında ele alınması gereken faktörler şunlardır:

 • Kültür: Sözlük anlamı “tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü” olan kültür, sosyolojik etkenler arasında önemli bir yer tutar. Hepimiz belli bir toplum içinde yetişiriz. Dolayısıyla değer yargılarımızı, algılarımızı, tercih ve davranışlarımızı da bu toplumsal çevreden ve onun kültürel örüntüsünden ediniriz. Başka bir deyişle, insanlar, ait oldukları kültürden ya da alt kültürden etkilenirler. Bu doğrultuda, bir kampanyanın hedef kitlesi belirlenirken, hedef kitlenin ait olduğu düşünülen kültürün veya alt kültürün özelliklerinin de göz önünde bulundurulması gerekir.

 • Sosyal sınıf: Sınıf, bir toplum içinde bireyler veya gruplar arasında var olan hiyerarşik farklılıklardır. “Sosyal sınıf ” terimi genellikle “sınıf” teriminin eş anlamlısı olarak kullanılmaktadır. Sınıf aynı zamanda bir sınıf sistemi veya sosyal tabakalaşma sistemi içinde belirli bir pozisyon anlamına gelmektedir. Tabakalaşma; eşit olmayan sosyal etki ve hayat şanslarına sahip insan katmanlarında toplumun bölünmesidir. Her düzeyde insanlar üç tabakalaşma boyutunun farklı şekillerde onlara verdiği sosyal statülere sahiptirler. Bu boyutları; zenginlik, güç ve prestij olarak sıralayabiliriz. Bu doğrultuda, belli bir sosyal sınıfa mensup kişilerin yakın düzeyde ekonomik güçlerinin olduğu, aynı ekonomik çıkarları önemsediği, hayat biçimleri, kültür ve eğilimlerinin benzerlik gösterdiği söylenebilir. Kampanyaların hedef kitlesini oluşturan bireylerin, ait olduğu sosyal sınıfın özelliklerini taşıyabileceği göz önünde bulundurulmalı; kampanya mesajları ve iletişim kanalları bu doğrultuda şekillendirilmelidir.

 • Sosyal grup: İnsanların bütün sosyal ilişkileri sosyal gruplar içinde geçer. Sosyal grup, belli bir amaç için bir araya gelmiş, belirli süre karşılıklı sosyal ilişkide bulunan ve en az iki kişiden oluşan bireyler topluluğudur. Bireyin ait olduğu sosyal grup bilinirse, o gruba yönelik kampanya mesajları oluşturulabilir.

Sosyolojik analiz kapsamında ele alınması gereken faktörler şunlardır:

 • Kültür: Sözlük anlamı “tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü” olan kültür, sosyolojik etkenler arasında önemli bir yer tutar. Hepimiz belli bir toplum içinde yetişiriz. Dolayısıyla değer yargılarımızı, algılarımızı, tercih ve davranışlarımızı da bu toplumsal çevreden ve onun kültürel örüntüsünden ediniriz. Başka bir deyişle, insanlar, ait oldukları kültürden ya da alt kültürden etkilenirler. Bu doğrultuda, bir kampanyanın hedef kitlesi belirlenirken, hedef kitlenin ait olduğu düşünülen kültürün veya alt kültürün özelliklerinin de göz önünde bulundurulması gerekir.

 • Sosyal sınıf: Sınıf, bir toplum içinde bireyler veya gruplar arasında var olan hiyerarşik farklılıklardır. “Sosyal sınıf ” terimi genellikle “sınıf” teriminin eş anlamlısı olarak kullanılmaktadır. Sınıf aynı zamanda bir sınıf sistemi veya sosyal tabakalaşma sistemi içinde belirli bir pozisyon anlamına gelmektedir. Tabakalaşma; eşit olmayan sosyal etki ve hayat şanslarına sahip insan katmanlarında toplumun bölünmesidir. Her düzeyde insanlar üç tabakalaşma boyutunun farklı şekillerde onlara verdiği sosyal statülere sahiptirler. Bu boyutları; zenginlik, güç ve prestij olarak sıralayabiliriz. Bu doğrultuda, belli bir sosyal sınıfa mensup kişilerin yakın düzeyde ekonomik güçlerinin olduğu, aynı ekonomik çıkarları önemsediği, hayat biçimleri, kültür ve eğilimlerinin benzerlik gösterdiği söylenebilir. Kampanyaların hedef kitlesini oluşturan bireylerin, ait olduğu sosyal sınıfın özelliklerini taşıyabileceği göz önünde bulundurulmalı; kampanya mesajları ve iletişim kanalları bu doğrultuda şekillendirilmelidir.

 • Sosyal grup: İnsanların bütün sosyal ilişkileri sosyal gruplar içinde geçer. Sosyal grup, belli bir amaç için bir araya gelmiş, belirli süre karşılıklı sosyal ilişkide bulunan ve en az iki kişiden oluşan bireyler topluluğudur. Bireyin ait olduğu sosyal grup bilinirse, o gruba yönelik kampanya mesajları oluşturulabilir.

Sosyolojik analiz kapsamında ele alınması gereken faktörler şunlardır:

 • Kültür: Sözlük anlamı “tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü” olan kültür, sosyolojik etkenler arasında önemli bir yer tutar. Hepimiz belli bir toplum içinde yetişiriz. Dolayısıyla değer yargılarımızı, algılarımızı, tercih ve davranışlarımızı da bu toplumsal çevreden ve onun kültürel örüntüsünden ediniriz. Başka bir deyişle, insanlar, ait oldukları kültürden ya da alt kültürden etkilenirler. Bu doğrultuda, bir kampanyanın hedef kitlesi belirlenirken, hedef kitlenin ait olduğu düşünülen kültürün veya alt kültürün özelliklerinin de göz önünde bulundurulması gerekir.

 • Sosyal sınıf: Sınıf, bir toplum içinde bireyler veya gruplar arasında var olan hiyerarşik farklılıklardır. “Sosyal sınıf ” terimi genellikle “sınıf” teriminin eş anlamlısı olarak kullanılmaktadır. Sınıf aynı zamanda bir sınıf sistemi veya sosyal tabakalaşma sistemi içinde belirli bir pozisyon anlamına gelmektedir. Tabakalaşma; eşit olmayan sosyal etki ve hayat şanslarına sahip insan katmanlarında toplumun bölünmesidir. Her düzeyde insanlar üç tabakalaşma boyutunun farklı şekillerde onlara verdiği sosyal statülere sahiptirler. Bu boyutları; zenginlik, güç ve prestij olarak sıralayabiliriz. Bu doğrultuda, belli bir sosyal sınıfa mensup kişilerin yakın düzeyde ekonomik güçlerinin olduğu, aynı ekonomik çıkarları önemsediği, hayat biçimleri, kültür ve eğilimlerinin benzerlik gösterdiği söylenebilir. Kampanyaların hedef kitlesini oluşturan bireylerin, ait olduğu sosyal sınıfın özelliklerini taşıyabileceği göz önünde bulundurulmalı; kampanya mesajları ve iletişim kanalları bu doğrultuda şekillendirilmelidir.

 • Sosyal grup: İnsanların bütün sosyal ilişkileri sosyal gruplar içinde geçer. Sosyal grup, belli bir amaç için bir araya gelmiş, belirli süre karşılıklı sosyal ilişkide bulunan ve en az iki kişiden oluşan bireyler topluluğudur. Bireyin ait olduğu sosyal grup bilinirse, o gruba yönelik kampanya mesajları oluşturulabilir.

 • Kültür: Sözlük anlamı “tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü” olan kültür, sosyolojik etkenler arasında önemli bir yer tutar. Hepimiz belli bir toplum içinde yetişiriz. Dolayısıyla değer yargılarımızı, algılarımızı, tercih ve davranışlarımızı da bu toplumsal çevreden ve onun kültürel örüntüsünden ediniriz. Başka bir deyişle, insanlar, ait oldukları kültürden ya da alt kültürden etkilenirler. Bu doğrultuda, bir kampanyanın hedef kitlesi belirlenirken, hedef kitlenin ait olduğu düşünülen kültürün veya alt kültürün özelliklerinin de göz önünde bulundurulması gerekir.

 • Sosyal sınıf: Sınıf, bir toplum içinde bireyler veya gruplar arasında var olan hiyerarşik farklılıklardır. “Sosyal sınıf ” terimi genellikle “sınıf” teriminin eş anlamlısı olarak kullanılmaktadır. Sınıf aynı zamanda bir sınıf sistemi veya sosyal tabakalaşma sistemi içinde belirli bir pozisyon anlamına gelmektedir. Tabakalaşma; eşit olmayan sosyal etki ve hayat şanslarına sahip insan katmanlarında toplumun bölünmesidir. Her düzeyde insanlar üç tabakalaşma boyutunun farklı şekillerde onlara verdiği sosyal statülere sahiptirler. Bu boyutları; zenginlik, güç ve prestij olarak sıralayabiliriz. Bu doğrultuda, belli bir sosyal sınıfa mensup kişilerin yakın düzeyde ekonomik güçlerinin olduğu, aynı ekonomik çıkarları önemsediği, hayat biçimleri, kültür ve eğilimlerinin benzerlik gösterdiği söylenebilir. Kampanyaların hedef kitlesini oluşturan bireylerin, ait olduğu sosyal sınıfın özelliklerini taşıyabileceği göz önünde bulundurulmalı; kampanya mesajları ve iletişim kanalları bu doğrultuda şekillendirilmelidir.

 • Sosyal grup: İnsanların bütün sosyal ilişkileri sosyal gruplar içinde geçer. Sosyal grup, belli bir amaç için bir araya gelmiş, belirli süre karşılıklı sosyal ilişkide bulunan ve en az iki kişiden oluşan bireyler topluluğudur. Bireyin ait olduğu sosyal grup bilinirse, o gruba yönelik kampanya mesajları oluşturulabilir.

 • Kültür: Sözlük anlamı “tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü” olan kültür, sosyolojik etkenler arasında önemli bir yer tutar. Hepimiz belli bir toplum içinde yetişiriz. Dolayısıyla değer yargılarımızı, algılarımızı, tercih ve davranışlarımızı da bu toplumsal çevreden ve onun kültürel örüntüsünden ediniriz. Başka bir deyişle, insanlar, ait oldukları kültürden ya da alt kültürden etkilenirler. Bu doğrultuda, bir kampanyanın hedef kitlesi belirlenirken, hedef kitlenin ait olduğu düşünülen kültürün veya alt kültürün özelliklerinin de göz önünde bulundurulması gerekir.

 • Sosyal sınıf: Sınıf, bir toplum içinde bireyler veya gruplar arasında var olan hiyerarşik farklılıklardır. “Sosyal sınıf ” terimi genellikle “sınıf” teriminin eş anlamlısı olarak kullanılmaktadır. Sınıf aynı zamanda bir sınıf sistemi veya sosyal tabakalaşma sistemi içinde belirli bir pozisyon anlamına gelmektedir. Tabakalaşma; eşit olmayan sosyal etki ve hayat şanslarına sahip insan katmanlarında toplumun bölünmesidir. Her düzeyde insanlar üç tabakalaşma boyutunun farklı şekillerde onlara verdiği sosyal statülere sahiptirler. Bu boyutları; zenginlik, güç ve prestij olarak sıralayabiliriz. Bu doğrultuda, belli bir sosyal sınıfa mensup kişilerin yakın düzeyde ekonomik güçlerinin olduğu, aynı ekonomik çıkarları önemsediği, hayat biçimleri, kültür ve eğilimlerinin benzerlik gösterdiği söylenebilir. Kampanyaların hedef kitlesini oluşturan bireylerin, ait olduğu sosyal sınıfın özelliklerini taşıyabileceği göz önünde bulundurulmalı; kampanya mesajları ve iletişim kanalları bu doğrultuda şekillendirilmelidir.

 • Sosyal grup: İnsanların bütün sosyal ilişkileri sosyal gruplar içinde geçer. Sosyal grup, belli bir amaç için bir araya gelmiş, belirli süre karşılıklı sosyal ilişkide bulunan ve en az iki kişiden oluşan bireyler topluluğudur. Bireyin ait olduğu sosyal grup bilinirse, o gruba yönelik kampanya mesajları oluşturulabilir.

 • Kültür: Sözlük anlamı “tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü” olan kültür, sosyolojik etkenler arasında önemli bir yer tutar. Hepimiz belli bir toplum içinde yetişiriz. Dolayısıyla değer yargılarımızı, algılarımızı, tercih ve davranışlarımızı da bu toplumsal çevreden ve onun kültürel örüntüsünden ediniriz. Başka bir deyişle, insanlar, ait oldukları kültürden ya da alt kültürden etkilenirler. Bu doğrultuda, bir kampanyanın hedef kitlesi belirlenirken, hedef kitlenin ait olduğu düşünülen kültürün veya alt kültürün özelliklerinin de göz önünde bulundurulması gerekir.

 • Sosyal sınıf: Sınıf, bir toplum içinde bireyler veya gruplar arasında var olan hiyerarşik farklılıklardır. “Sosyal sınıf ” terimi genellikle “sınıf” teriminin eş anlamlısı olarak kullanılmaktadır. Sınıf aynı zamanda bir sınıf sistemi veya sosyal tabakalaşma sistemi içinde belirli bir pozisyon anlamına gelmektedir. Tabakalaşma; eşit olmayan sosyal etki ve hayat şanslarına sahip insan katmanlarında toplumun bölünmesidir. Her düzeyde insanlar üç tabakalaşma boyutunun farklı şekillerde onlara verdiği sosyal statülere sahiptirler. Bu boyutları; zenginlik, güç ve prestij olarak sıralayabiliriz. Bu doğrultuda, belli bir sosyal sınıfa mensup kişilerin yakın düzeyde ekonomik güçlerinin olduğu, aynı ekonomik çıkarları önemsediği, hayat biçimleri, kültür ve eğilimlerinin benzerlik gösterdiği söylenebilir. Kampanyaların hedef kitlesini oluşturan bireylerin, ait olduğu sosyal sınıfın özelliklerini taşıyabileceği göz önünde bulundurulmalı; kampanya mesajları ve iletişim kanalları bu doğrultuda şekillendirilmelidir.

 • Sosyal grup: İnsanların bütün sosyal ilişkileri sosyal gruplar içinde geçer. Sosyal grup, belli bir amaç için bir araya gelmiş, belirli süre karşılıklı sosyal ilişkide bulunan ve en az iki kişiden oluşan bireyler topluluğudur. Bireyin ait olduğu sosyal grup bilinirse, o gruba yönelik kampanya mesajları oluşturulabilir.

 • Kültür: Sözlük anlamı “tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü” olan kültür, sosyolojik etkenler arasında önemli bir yer tutar. Hepimiz belli bir toplum içinde yetişiriz. Dolayısıyla değer yargılarımızı, algılarımızı, tercih ve davranışlarımızı da bu toplumsal çevreden ve onun kültürel örüntüsünden ediniriz. Başka bir deyişle, insanlar, ait oldukları kültürden ya da alt kültürden etkilenirler. Bu doğrultuda, bir kampanyanın hedef kitlesi belirlenirken, hedef kitlenin ait olduğu düşünülen kültürün veya alt kültürün özelliklerinin de göz önünde bulundurulması gerekir.

 • Sosyal sınıf: Sınıf, bir toplum içinde bireyler veya gruplar arasında var olan hiyerarşik farklılıklardır. “Sosyal sınıf ” terimi genellikle “sınıf” teriminin eş anlamlısı olarak kullanılmaktadır. Sınıf aynı zamanda bir sınıf sistemi veya sosyal tabakalaşma sistemi içinde belirli bir pozisyon anlamına gelmektedir. Tabakalaşma; eşit olmayan sosyal etki ve hayat şanslarına sahip insan katmanlarında toplumun bölünmesidir. Her düzeyde insanlar üç tabakalaşma boyutunun farklı şekillerde onlara verdiği sosyal statülere sahiptirler. Bu boyutları; zenginlik, güç ve prestij olarak sıralayabiliriz. Bu doğrultuda, belli bir sosyal sınıfa mensup kişilerin yakın düzeyde ekonomik güçlerinin olduğu, aynı ekonomik çıkarları önemsediği, hayat biçimleri, kültür ve eğilimlerinin benzerlik gösterdiği söylenebilir. Kampanyaların hedef kitlesini oluşturan bireylerin, ait olduğu sosyal sınıfın özelliklerini taşıyabileceği göz önünde bulundurulmalı; kampanya mesajları ve iletişim kanalları bu doğrultuda şekillendirilmelidir.

 • Sosyal grup: İnsanların bütün sosyal ilişkileri sosyal gruplar içinde geçer. Sosyal grup, belli bir amaç için bir araya gelmiş, belirli süre karşılıklı sosyal ilişkide bulunan ve en az iki kişiden oluşan bireyler topluluğudur. Bireyin ait olduğu sosyal grup bilinirse, o gruba yönelik kampanya mesajları oluşturulabilir.

21. Soru

PESTEL analizi hangi analizleri içermektedir?

Cevap

PESTEL analizi; bir ülkede ya da belirli bir bölgede, hazırlanan kampanyaya ya da kampanyayı yürüten kuruma etki etme ihtimali olan ya da etki edeceği düşünülen politik (political), ekonomik (economic), sosyal (social), teknolojik (technological), çevresel (environmental) ve yasal (legal) faktörlerin analiz edilmesidir.

PESTEL analizi; bir ülkede ya da belirli bir bölgede, hazırlanan kampanyaya ya da kampanyayı yürüten kuruma etki etme ihtimali olan ya da etki edeceği düşünülen politik (political), ekonomik (economic), sosyal (social), teknolojik (technological), çevresel (environmental) ve yasal (legal) faktörlerin analiz edilmesidir.

PESTEL analizi; bir ülkede ya da belirli bir bölgede, hazırlanan kampanyaya ya da kampanyayı yürüten kuruma etki etme ihtimali olan ya da etki edeceği düşünülen politik (political), ekonomik (economic), sosyal (social), teknolojik (technological), çevresel (environmental) ve yasal (legal) faktörlerin analiz edilmesidir.

PESTEL analizi; bir ülkede ya da belirli bir bölgede, hazırlanan kampanyaya ya da kampanyayı yürüten kuruma etki etme ihtimali olan ya da etki edeceği düşünülen politik (political), ekonomik (economic), sosyal (social), teknolojik (technological), çevresel (environmental) ve yasal (legal) faktörlerin analiz edilmesidir.

PESTEL analizi; bir ülkede ya da belirli bir bölgede, hazırlanan kampanyaya ya da kampanyayı yürüten kuruma etki etme ihtimali olan ya da etki edeceği düşünülen politik (political), ekonomik (economic), sosyal (social), teknolojik (technological), çevresel (environmental) ve yasal (legal) faktörlerin analiz edilmesidir.

22. Soru

Farkındalık kampanyalarında durum analizinin son aşaması nedir?

Farkındalık kampanyalarında durum analizinin son aşaması nedir?

Farkındalık kampanyalarında durum analizinin son aşaması nedir?

Farkındalık kampanyalarında durum analizinin son aşaması nedir?

Farkındalık kampanyalarında durum analizinin son aşaması nedir?

Cevap

Farkındalık kampanyalarında durum analizinin son aşaması SWOT analizidir. SWOT analizi; araştırmadan elde edilen verilerin incelenmesi, raporlanması ve kampanyaya etki edecek tüm faktörlerin ortaya konulmasının ardından, mevcut durumda kurumla ilgili güçlü/zayıf yönlerin ve tehditlerin/fırsatların analizini ve değerlendirilmesini kapsamaktadır. SWOT analizinin son aşamada yer almasının nedeni kurumun güçlü ve zayıf yönlerinin, kurumun sahip olduğu fırsatların ve kuruma yönelik tehditlerin ancak diğer analizler (kurum analizi, hedef kitle analizi, paydaş analizi, vd.) gerçekleştirildikten sonra ortaya çıkmasıdır. SWOT analiziyle ilgili yanlış anlaşılmaların temel sebebi de burada yatmaktadır. SWOT analizi, tek başına yürütülebilecek ya da diğer analizlerden tamamen bağımsız düşünülebilecek bir analiz türü değildir. Aksine, SWOT analizinin temelini diğer analizler oluşturmaktadır.

Farkındalık kampanyalarında durum analizinin son aşaması SWOT analizidir. SWOT analizi; araştırmadan elde edilen verilerin incelenmesi, raporlanması ve kampanyaya etki edecek tüm faktörlerin ortaya konulmasının ardından, mevcut durumda kurumla ilgili güçlü/zayıf yönlerin ve tehditlerin/fırsatların analizini ve değerlendirilmesini kapsamaktadır. SWOT analizinin son aşamada yer almasının nedeni kurumun güçlü ve zayıf yönlerinin, kurumun sahip olduğu fırsatların ve kuruma yönelik tehditlerin ancak diğer analizler (kurum analizi, hedef kitle analizi, paydaş analizi, vd.) gerçekleştirildikten sonra ortaya çıkmasıdır. SWOT analiziyle ilgili yanlış anlaşılmaların temel sebebi de burada yatmaktadır. SWOT analizi, tek başına yürütülebilecek ya da diğer analizlerden tamamen bağımsız düşünülebilecek bir analiz türü değildir. Aksine, SWOT analizinin temelini diğer analizler oluşturmaktadır.

Farkındalık kampanyalarında durum analizinin son aşaması SWOT analizidir. SWOT analizi; araştırmadan elde edilen verilerin incelenmesi, raporlanması ve kampanyaya etki edecek tüm faktörlerin ortaya konulmasının ardından, mevcut durumda kurumla ilgili güçlü/zayıf yönlerin ve tehditlerin/fırsatların analizini ve değerlendirilmesini kapsamaktadır. SWOT analizinin son aşamada yer almasının nedeni kurumun güçlü ve zayıf yönlerinin, kurumun sahip olduğu fırsatların ve kuruma yönelik tehditlerin ancak diğer analizler (kurum analizi, hedef kitle analizi, paydaş analizi, vd.) gerçekleştirildikten sonra ortaya çıkmasıdır. SWOT analiziyle ilgili yanlış anlaşılmaların temel sebebi de burada yatmaktadır. SWOT analizi, tek başına yürütülebilecek ya da diğer analizlerden tamamen bağımsız düşünülebilecek bir analiz türü değildir. Aksine, SWOT analizinin temelini diğer analizler oluşturmaktadır.

Farkındalık kampanyalarında durum analizinin son aşaması SWOT analizidir. SWOT analizi; araştırmadan elde edilen verilerin incelenmesi, raporlanması ve kampanyaya etki edecek tüm faktörlerin ortaya konulmasının ardından, mevcut durumda kurumla ilgili güçlü/zayıf yönlerin ve tehditlerin/fırsatların analizini ve değerlendirilmesini kapsamaktadır. SWOT analizinin son aşamada yer almasının nedeni kurumun güçlü ve zayıf yönlerinin, kurumun sahip olduğu fırsatların ve kuruma yönelik tehditlerin ancak diğer analizler (kurum analizi, hedef kitle analizi, paydaş analizi, vd.) gerçekleştirildikten sonra ortaya çıkmasıdır. SWOT analiziyle ilgili yanlış anlaşılmaların temel sebebi de burada yatmaktadır. SWOT analizi, tek başına yürütülebilecek ya da diğer analizlerden tamamen bağımsız düşünülebilecek bir analiz türü değildir. Aksine, SWOT analizinin temelini diğer analizler oluşturmaktadır.

Farkındalık kampanyalarında durum analizinin son aşaması SWOT analizidir. SWOT analizi; araştırmadan elde edilen verilerin incelenmesi, raporlanması ve kampanyaya etki edecek tüm faktörlerin ortaya konulmasının ardından, mevcut durumda kurumla ilgili güçlü/zayıf yönlerin ve tehditlerin/fırsatların analizini ve değerlendirilmesini kapsamaktadır. SWOT analizinin son aşamada yer almasının nedeni kurumun güçlü ve zayıf yönlerinin, kurumun sahip olduğu fırsatların ve kuruma yönelik tehditlerin ancak diğer analizler (kurum analizi, hedef kitle analizi, paydaş analizi, vd.) gerçekleştirildikten sonra ortaya çıkmasıdır. SWOT analiziyle ilgili yanlış anlaşılmaların temel sebebi de burada yatmaktadır. SWOT analizi, tek başına yürütülebilecek ya da diğer analizlerden tamamen bağımsız düşünülebilecek bir analiz türü değildir. Aksine, SWOT analizinin temelini diğer analizler oluşturmaktadır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.