Açıköğretim Ders Notları

Acil Durum ve Afetlerde Ulaştırma Yönetimi ve Uygulamaları Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Acil Durum ve Afetlerde Ulaştırma Yönetimi ve Uygulamaları Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Uygulamalar; Senaryo Ve Tatbikatlar

1. Soru

Tatbikat nedir?

Cevap

Olması muhtemel acil durumlar gerçekleşmeden önce, olay sırasında uygulanacak hareket tarzının davranışlarımıza yansıtılmasını sağlamaya yönelik pratik kazanmak amacıyla yapılan faaliyete Tatbikat denir.


2. Soru

Senaryo nedir?

Cevap

Bilimsel bir ifade ile tanımlamak gerekirse, senaryo belirli bir sürecin sabit bir girdi gurubu için oluşan saçaklı (fuzzy) sonuçları (farklı değerde olasılıklı birden fazla durum kümesi) içindeki her bir olası durumu ifade eden terime verilen addır.

“Bilimsel ifadeyi biraz daha açmak gerekirse belirtilen sürecin, içinde sahte (dummy) rastgele değişkenler içeren bir fonksiyon gözü ile baktığımızda, bu fonksiyonun verilen her gerçek değişken değer gurubu için oluşan birden fazla olası sonuçların kümesi içindeki her bir elemanına verilen isimdir. Bu sebeple, her ne kadar son ürün olmasa da planlama sürecinin temel ürünü olarak da algılayabileceğimiz senaryolar, en basit haliyle konu hakkında ortaya koyacağımız etkenlerin belirli tepkilerinin olası sonuçlarından her birine verilen addır” (Sevencan, 2009, 133-167).


3. Soru

Peterson, Cumming ve Carpenter’ın senaryo tanımı nedir?

Cevap

Peterson, Cumming ve Carpenter’e göre (2003) senaryo, belli bir konu hakkında spesifik vaziyet ve şartlar durumu olarak adlandırılmaktadır.


4. Soru

Senaryo nasıl olmalıdır?

Cevap

Senaryo gerçek olaylardan yola çıkarak ya da gerçeğe benzetilerek geliştirilen anlatımdır. Bu nedenle senaryo ya gerçek olaylara dayalı ya da onlar kadar gerçek olmalıdır (Açıkgöz, 2003).


5. Soru

Afet senaryosu nedir?

Cevap

Afet senaryosu (disaster scenario) Afet riskinin belirlenmesi çalışmaları sonucunda elde edilen ve farklı büyüklük ve konumlardaki tehlikelerin gerçekleşmesi hâlinde meydana gelebilecek tüm zarar ve kayıpları tahmin etmeye yarayan bilimsel bir çalışmadır.


6. Soru

Senaryo nasıl yazılır?

Cevap

Senaryo, konusunun uzmanı veya bir planlama personeli tarafından, eldeki veriler dikkate alınarak imkanlar ölçüsünde yazılabileceği gibi dört grubun bir araya gelmesi ile oluşturulacak bir ekip tarafından da yazılabilir.


7. Soru

Senaryo hazırlama sürecinin yapısında neler vardır? 

Cevap

Senaryo hazırlama sürecinin yapısında fütüristler, bilimsel tahminler, senaryo yazarları, tutarlılık, uzmanlar, kesinlik, planlayıcılar, ilişkililik, adımlar ve ürün: senaryolar vardır.


8. Soru

Fütüristler kimlerdir?

Cevap

Fütüristler, “gelecek senaryoları üzerine düşünen ve geleceğe dair öngörülerde bulunan kişiler” olarak ifade edilebilir.


9. Soru

Afet ve acil durum senaryoları uzmanlar tarafından dört farklı açıdan değerlendirilerek hazırlanmalıdır. Bu esaslar nelerdir?

Cevap

Senaryonun bir uzman personel tarafından kaleme alınmasından ziyade konunun dört farklı açıdan beyin fırtınası metodu kullanılarak bir ekip tarafından, sorunları tespit ederek, konularını, kapsamını, taraflarını, yönelim ve yönlendiricileri ile kısıtlarını ve zamanını belirleyerek oluşturulması esas olmalıdır.


10. Soru

Bell ve Page’e (2003) göre, senaryo yazımında hangi noktalara dikkat edilmesi gerekir?

Cevap

Bell ve Page’e (2003) göre, senaryo yazımında şu noktalara dikkat edilmesi gerekir.

 • Senaryonun gerçekçi olması,

 • Senaryoda oluşabilecek tüm olası durumların göz önüne alınarak bunlara senaryo içerisinde yer verilmesi,

 • Katılımcıların karar verme sürecinde ihtiyaç duyduğu verilerin sunulması,

 • Gerekirse uygun görsellerin kullanılması,

 • Katılımcılara farklı biçimlerde dönütler verilmesi,

 • Karşılaştırma gerektiren durumlar için uygun örneklere yer verilmesi.

Senaryo kaleme alınırken basit ve anlaşılabilir cümleler kurulmalı, giriş, gelişme ve sonuç bölümleri bulunmalı, terminolojisi uygun, dili sade, anlaşılır ve kendi içinde ve genelinde bir tutarlılığı olmalıdır. Senaryo yazımında, gerçeğe uygunluğu, amacı, biçimi, içeriği, katılımcı düzeyinin uygunluğu gibi noktalar önem arz etmektedir.


11. Soru

Senaryoda hangi bölümler bulunmalıdır?

Cevap

Bir senaryoda;

 • Başlık,

 • Amaçlar,

 • Anlatım bölümleri bulunmalıdır.


12. Soru

Senaryo hangi aşamalarda gerçekleştirilir?

Cevap

Senaryo; yazma, planlama, uygulama ve düzeltme olmak üzere dört aşamada gerçekleştirilir.


13. Soru

Açıklamalı Afet Yönetimi ve Terimler Sözlüğünde tatbikat nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Açıklamalı Afet Yönetimi ve Terimler Sözlüğünde tatbikat, “bir acil durum veya afet halinde yapılması planlanmış olan müdahale sürecinde yer alacak eylemlerin uygunluğunu, yeterliliğini ve güncelliğini mümkün olduğunca gerçeğe yakın koşullar altında ve bir senaryoya bağlı kalarak denemek amacıyla yapılan uygulama” olarak tanımlanmaktadır.


14. Soru

Tatbikatların amacı nedir?

Cevap

Tatbikatların amacı, kurumların var olan acil durum ve afet planlarını ve prosedürlerini test etmek, sorumlu personellerin karar verme kapasitesini değerlendirmek ve artırmak, afet planlarında yer alan kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonu geliştirmek ve personelin hizmet içi eğitiminin gerçekleştirilmesini sağlamaktır.


15. Soru

Tatbikatın aşamaları nelerdir?

Cevap

Afetlere hazırlıkta yapılacak olan tatbikatlar belirli bir sistematik işleyiş/prosedür içerisinde yapılmaktadır. Bu planlama ve tasarım, uygulama, değerlendirme ve planı güncelleştirme aşamalarından oluşur.


16. Soru

Bir tatbikatı planlamak için öncelikli olarak; bazı temel şartların sağlanması gereklidir. Bunlar nelerdir?

Cevap

Bir tatbikatı planlamak için öncelikli olarak; bazı temel şartların sağlanması gereklidir. Bunlar (PAHO, 2011: 12):

 •   Daha önceden hazırlanmış bir acil durum veya afet planı,

 •   Tatbikat esnasında kullanılacak olan değerlendirme ölçütlerini açık bir şekilde belirtilmesi,

 •   Tehlikeleri, kırılganlıkları, ve kapasiteyi düşünerek hazırlanmış gerçeğe en yakın risk senaryosu (bölgede daha önceden meydana gelen kaza ve afetlerden faydalanılabilir).

 •   Katılımcılar için minimal risk ile acil durumu canlandırmak için uygun bir fiziksel çevresel şartların olduğu bir yerin hazırlanması,

 •   Kurumsal altyapı, finansal kaynaklar ve yeterli lojistik destek gerekir.


17. Soru

Tatbikat planlama ve tasarım aşamasında neler yapılmalıdır?

Cevap

Tatbikat planlama ve tasarımlarından amaç, kapsam, hedef kitle, gerçekleştirilmesi beklenen hedefler, kurumlar arası koordinasyon, bütçe ve kullanılacak olan unvanların belirlendiği bölümdür. Bu özellikleri belirledikten sonra bir tatbikatın kalbi diyebileceğimiz senaryoların yazılması aşaması gelir. Tüm senaryolar gerçekçi, makul ve zorlu olmalıdır. Ancak katılımcıların üstesinden gelebileceği karmaşıklıkla hazırlanmalıdır. Bu sayede katılımcıların, kurumların ve afet planının gerçek bir şekilde değerlendirilmesi ve geçerliliğini ortaya konması sağlanmalıdır.


18. Soru

Tatbikatın uygulama aşamasında neler yapılır?

Cevap

Tatbikatın başlaması planlama sürecinde hazırlanan bir olayın (senaryonun) ilk haberi (mesajı) ile başlar. Daha sonra geliştirilen mesajlar belirli mantık silsilesi ile gönderilir ve tatbikat katılımcıların aldıkları kararlarla gelişir. Uygulama esnasında en önemli nokta değerlendiriciler aracılığıyla katılımcıların ve kurumların değerlendirilmesi için gerekli olan bilgileri içeren formların doğru ve olabildiğince kesin bilgileri içerecek şekilde doldurulmasıdır. Bu değerlendirme aşamasındaki çalışmaların gerçeğe en yakın biçimde yapılmasının ilk şartıdır. Tatbikat Koordinasyon Ekibi uygulama esnasındaki tüm faaliyetlerin dokümantasyonundan sorumludur.


19. Soru

Değerlendirme sürecinin amacı nedir?

Cevap

Değerlendirme süreçlerinin amacı, beklenen örgütsel öğrenmeyi geliştirmek için kapasite ve kabiliyetlerin geliştirilmesi acil durum yönetimini etkili kılmak ve bilgiye dayalı karar vermeyi destekleyen yolların tahmin edilmesini sağlamaktır.


20. Soru

Değerlendirme kaça ayrılır? Bunlar nelerdir? Açıklayınız.

Cevap

Değerlendirme izlem ve değerlendirme şeklinde ikiye ayrılır. İzleme, sonuçlarının başarılmasındaki sorumluluklar, ilerlemeler ve yetersizlikler arasındaki uyumun gösterilmesini sağlayan sürekli bir süreçtir. Değerlendirme ise amaçlanan hedef ile gerçekleştirilen uygulamanın etkililiği arasındaki farkın ortaya konulması sürecidir.


21. Soru

Değerlendirme kriterleri nelerdir?

Cevap

Değerlendirme Kriterleri;

 • Tatbikatın planlama sürecinde amaçlanan hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı,

 •  Acil durum ve afet  yönetim sisteminde var olan plan, prosedür veya rehberlerdeki geliştirme ihtiyacı,

 •  Personel yetersizlikleri ve eğitimi,

 • Araç gereç ve malzeme ihtiyaçları, 

 • Tatbikat sonrasında ilave bir tatbikat yapma ihtiyacının olup olmadığının belirlenmesidir.


22. Soru

Planın güncelleştirilmesi aşamasında neler yapılır?

Cevap

Güncelleştirme, değerlendirme aşamasında afet planının uygulanması esnasında görülen eksikliklerin giderildiği bölümdür. Güncelleştirme faaliyeti hazırlık çalışmalarının daha ileri bir noktaya çıkarmak için gereklidir. Aynı zamanda bu aşamada gerekli görülen konularda personel eğitimleri de planlanmalıdır.


23. Soru

Tatbikatlarda izlenmesi gereken sıra nasıldır?

Cevap

Tatbikatlar basit olandan başlayarak daha karmaşık olana doğru yapılır. Sıralama şu şekildedir:

 1. Yönlendirme semineri
 2. Alıştırma
 3. Masabaşı egzersizi
 4. İşlevsel tatbikat
 5. Gerçek boyutta tabikat


24. Soru

Tatbikatların tanımlanmasında temel felsefe maddeleri nelerdir?

Cevap

Tatbikatların tanımlanmasında temel felsefe, tatbikatların, gerçekçi, ölçülebilir, basit, elde edilebilir ve katkıya yönelik olmalarıdır. 


25. Soru

Tatbikatlardan elde edilmesi gereken faydalar nelerdir?

Cevap

Genelde tatbikatlardan elde edilmesi gereken faydalar şunlardır:

 • Plandaki eksiklikleri ortaya çıkarır.
 • Özgüveni geliştirir.
 • Görev ve sorumluluklar açıklığa kavuşur.
 • Performansı arttırır.
 • Kurumlar ve personel arasındaki ilişkiyi geliştirir.
 • Güven ve saygınlık kazandırır.

26. Soru

Bir planın uygulanabilirliğini ölçmek amacıyla tatbikat planlarken nasıl bir sıra takip edilir?

Cevap

Bir planın uygulanabilirliğini ölçmek amacıyla tatbikat planlarken aşağıdaki sıra takip edilir.

 • Tatbikatın kapsamı, amacı, ve formatı belirlenmeli,
 • Tatbikatın tipi belirlenmeli,
 • Tatbikatın zamanı ve süresi belirlenmeli,
 • Haberli veya habersiz olup olmayacağına karar vermeli,
 • Katılımcıları belirlenmeli,
 • Raporlama ve değerlendirme süreci belirlenmeli,
 • Tatbikatın beklenen çıktıları belirlenmeli.


27. Soru

Tatbikatlar kaça ayrılır? Bunlar nelerdir?

Cevap

Literatürde tatbikatlar, tartışma temelli ve operasyon temelli olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.


28. Soru

Tartışma temelli tatbikatlarda kullanılan yöntemler nelerdir?

Cevap

Tartışma temelli tatbikatlarda kullanılan yöntemler:

 • Seminerler
 • Atölye çalışmaları
 • Masa başı çalışmaları
 • Oyunlar

29. Soru

Operasyon temelli tatbikatlarlarda kullanılan yöntemler nelerdir?

Cevap

Operasyon temelli tatbikatlarlarda kullanılan yöntemler:

 • Tatbikatlar
 • Fonksiyonel egzersizler
 • Tam ölçekte egzersizler

30. Soru

Tartışma ve operasyon temelli tatbikatlar dışında ki tatbikatlar nelerdir?

Cevap

Bu sınıflandırmanın dışında kalan tatbikatlar;

 • 1-2 gün içerisinde planlanan ve 1-2 saat içerisinde uygulanan tatbikatlar, farkındalık ve oryantasyon / yönlendirme semineri,

 •  Üç günlük bir sürede planlanan ve 1-2 saat içerisinde sonuçlandırılan tatbikatlar, alıştırma ve egzersiz,

 •   1-3 ay süren planlama süreci sonunda 1-4 saat içerisinde icra edilen tatbikatlar masa başı tatbikatı,

 •  3 aylık bir sürede planlanan ve sekiz saat içerisinde uygulanan tatbikatlar, işlevsel tatbikat,

 • 6-12 aylık bir zaman dilimine yayılan ve 1-2 gün süren tatbikatlar ise gerçek boyutta tatbikat,

olarak adlandırılmıştır.


31. Soru

Masa başı (Simülasyon) tatbikatı nedir?

Cevap

Katılımcı grupların gerçekleşmesi muhtemel acil durum ve afet olayları üzerine temellendirilmiş, mevcut kaynaklara göre masa başında karar vererek yanıt vermelerini sağlayan tatbikat türüdür.


32. Soru

Masa başı tatbikatının (simülasyon) önemi nedir?

Cevap

Simülasyon organizasyonunda gerekli araçlar, prosedürler ve formlar kullanarak sistemin ve katılımcıların performansını değerlendirilmesi yapılabilmektedir. Aynı zamanda karar alma ve koordinasyonda gerekli olan görevler için eğitim ve uygulama yapılmasını da sağlar. Egzersizin sonuçlarını değerlendirme süreci, yönetimin güçlendirilmesi gereken yönleri ve kritik alanlarının belirlenmesine yardım edilmesi açısından önemlidir. İyi yönetilen bir masa başı tatbikatı ileride yapılacak olan gerçek tatbikatların ön aşaması olabileceği dikkatten kaçırılmamalıdır.


33. Soru

Masa başı tatbikatlarının amaçları nelerdir?

Cevap

Masa başı tatbikatlarının amaçları:

 • Bir organizasyonun içinde var olan acil durum planlarını ve prosedürlerini acil durum ve afetlere hazırlık ve yanıt için sorumlu olan personelin karar verme kapasitesini değerlendirmek,
 • Özel bir kurum veya organizasyon için acil durum hazırlık ve yanıt planlarının geçerliliğini test etmek,
 • Acil durum olaylarında farklı sektörler ve kurumların yanıt mekanizmasının koordinasyonunu değerlendirmek,
 • Acil durum olaylarında kriz ve yönetim bilgisini yönetmek için karar verme de yetkili personeli hazırlamak,
 • Katılımcı personelin bilgi, beceri ve tutumunu değerlendirerek geliştirilmesini sağlamaktır.


34. Soru

Masa başı tatbikatının operasyonel özellikleri nelerdir?

Cevap

Egzersizde olaya ilişkin bilgi farklı zamanlarda dağıtılan mesajlar aracılığıyla sağlanır. Bilgiler sözlü, yazılı, dijital veya diğer iletişim kanalları aracılığıyla katılımcılara iletilir. Bir afet durumunda gerçekleştirilecek durumlar oluşturulmalıdır. Örneğin; gürültüye neden olacak, ışık ve sıcaklıkta oynayacak, kesintili hizmet sağlayacak (su, ışık, iletişim gibi) belirsizlik yaratarak, çelişkili veya eksik bilgi sağlayarak ve benzer afet koşullarında sık sık karşılaşılan problemler ilave edilebilir. Denetmenler senaryo hakkında yeterli bilgiye sahip olmalıdır. Eğer gerekli olursa tanımlanan durumlarda temsil edilemeyen katılımcıların rollerini üstlenebilirler. Katılımcılara afet planındaki iş ve işlemleri gerçekleştirebilmeleri için gerekli olan harita, bilgisayar, olay fotoğra arı, hava durumu gibi bilgilerin tamamının verilmesi gerekir.


35. Soru

Fiili (Gerçek zamanlı) tatbikat nedir?

Cevap

Bu tatbikat acil durumların hikaye şeklinde yazılarak yaralanma ve hasarların senaryo edildiği operasyonların yönetiminde gerçek uygulamaya dayanan pratik bir alıştırmadır. Tatbikatlar gerçek durumlarda uygulanabilecek olan bilgi, becerileri ve tekniklerin en gerçekçi biçimde uygulanmasına, afetlere hazırlık ve yanıt vermek için ilişkili/ilgili bireysel ve kurumsal kapasite ile ilgili prosedürlerin, araçların ve becerilerin değerlendirilmesine olanak tanır. Fiili tatbikatlarda Simülasyon/masa başı tatbikatından farklı olarak gerçek hareketler ve gerçek materyal ve personel kullanılır.


36. Soru

Fiili tatbikatların önemi nedir?

Cevap

Tatbikatlar çeşitli alanlardaki acil durum hazırlığı ve yanıtla ilgili çabaları eğitmek için ve değerlendirmek ve geçerliliğini sınamak için etkili bir metottur. Sorumlulukların belirlenmesi, oluşturulan rollerin doğrulanması, tekniklerin kullanılması, performans ve becerilerin değerlendirilmesi ve kaynakların kullanılmasını sağlaması açısından önemlidir. Gerçek şartlar altında ve alanda kurumlar arası komuta, kontrol, koordinasyon ve işbirliği düzeyinin görülmesini sağlamaktadır. Bir başka önemli yönü ise olaylara yanıt verecek olan ambulans, itfaiye ve güvenlik ekiplerinin baskı altında bilgi, beceri ve davranışlarını değerlendirmek ve geliştirmektir.


37. Soru

Gerçek zamanlı tatbikatların amaçları nelerdir?

Cevap

Gerçek zamanlı tatbikatların amaçları:

 • Acil duruma yanıt için hazırlanan planların, protokollerin, prosedürlerin, kılavuzların ve diğer operasyonel mekanizmaların uygunluğunu ve etkinliğini test etmek,

 • Acil durum yanıt operasyonlarının organizasyonu ile ilişkili tekniklerin, araçların, kaynakların ve hareketlerin yeteneklerini ve kullanımını değerlendirmek,

 • Çoklu aktörler ve organizasyonların parçalarının risk azaltımı ve  kontrolü sonucu için özel tekniklerin kullanımı ve koordinasyonunu geliştirmek,

 • STK’ların profesyonel grupların, yönetim personelinin, yanıt takımların ve acil durumlara yanıt vermek için eğitim almış diğer grupların genel yanıtını ve işbirliğini değerlendirmektir.


38. Soru

Masa başı ve gerçek tatbikatlar arasında farklar nelerdir?

Cevap

Masa başı tatbikatlarının kapalı bir ortamda, zaman serbestliği taşıyarak, kaynak ve maliyeti düşük tutularak, bilgiyi yönetmeyi amaçladığı, güvenlik riskinin düşük ve kontrolörün sorumluluğunun tatbikatın geliştirilmesi ile sınırlı olduğu görülmektedir.

Gerçek zamanlı tatbikatlarda ise; gerçeğe yakın bir alanda, gerçek zamanda gerçekleştirildiği, insan ve malzeme kaynaklarının çok çeşitli olabildiği, tatbikatın icrasında, tatbikat hazırlanırken alınan ve o sırada uygulanan kararların hareketleri ve tatbikatın yönünü belirlediği görülmekte olup, gerçek zamanlı tatbikatlarda katılımcıların güvenlik risklerinin yüksek olması nedeniyle güvenlik planları ön plana çıkmaktadır.


39. Soru

Masa başı ve gerçek tatbikatlar arasındaki benzerlikler nelerdir?

Cevap

Her iki tatbikatta, hazırlık planlarını, verilen cevapların doğruluğunu, geçerliliğini ve güvenilirliğini test edebilmek, eğitimi kolaylaştırmak, araçları ve süreçleri değerlendirmek için düzenlenmektedir.


40. Soru

Tatbikat safhaları nelerdir?

Cevap

Hemen hemen tatbikatların tamamı dört safhayı kapsamaktadır. Bu safhalar;

 • Hazırlık safhası,
 • Planlama safhası,
 • Uygulama (İcra) Safhası,
 • Değerlendirme safhasıdır.


41. Soru

Tatbikat talimatında hangi hususlara yer verilir?

Cevap

Tatbikata katılması planlanan kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla yapılacak koordinasyon toplantısı ile tatbikat hazırlığına başlanır. Bu toplantıda, öngörülen tatbikat tarihi kesinleştirilerek tatbikat senaryosunun oluşturulmasına başlanılır. Koordinasyon Toplantısını müteakip, tatbikata katılması planlanan kurum ve kuruluşlara “Tatbikat Talimatı” yayımlanır. Bu Talimatta,

 • Tatbikatın Amacına,

 • Tatbikatın İcra Tarihine,

 • Tatbikatın kısa özetine,

 • Tatbikata katılacak kurum ve kuruluşlara,

 • Tatbikatın plan ve senaryosu gibi hususlara yer verilir.


42. Soru

Planlama faaliyetleri çerçevesinde neler yapılır?

Cevap

Planlama faaliyetleri çerçevesinde, ilk planlama, ana planlama, olaylar koordinasyon ve son planlama toplantıları yapılır.


43. Soru

İlk planlama toplantısı yazısında neler yer alır?

Cevap

İlk planlama toplantısı yazısında;

 • Toplantının amacı,
 • Toplantının yeri ve tarihi,
 • Toplantıya katılacaklar,
 • Toplantıda ele alınacak konular,
 • Diğer hususlar yer alır.


44. Soru

Tatbikat planlama esasları konulu yazı ne zaman ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilir? Yazıda nelere yer verilir?

Cevap

İlk planlama toplantısından yaklaşık bir ay sonra tatbikat planlama esasları konulu yazı ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilir. Planlama esasları yazısında, tatbikatın amacına, kavramına (konseptine) ve hedeflerine, tatbikata katılanlara, katılımcı makamlardan isteklere ve taslak planlama takvimine yer verilir.


45. Soru

Tatbikat uygulama esaslarında hangi hususlara yer verilir?

Cevap

Tatbikatın uygulanmasına ilişkin bütün esasları kapsayan ve tatbikatın uygulama tarihinden asgari bir buçuk ay kadar önce yayımlanması gereken tatbikat uygulama esaslarında,

 • Genel hususlara
 • Tatbikat teşkilatına
 • Uygulama esaslarına
 • Görevlere
 • Tatbikatın sevk ve idaresine
 • İdari hususlara
 • Haberleşme esaslarına
 • Tatbikat senaryosuna
 • Tatbikatta kullanılacak rapor ve formatlara
 • Bilgilendirmelere (brifinglere) ve kesinleşmiş tatbikat takvimine yer verilir.


46. Soru

Tatbikat ekibinde kimler vardır?

Cevap

Tatbikatlarda, tatbikat ekibi; tatbikat başkanı ve tatbikat koordinatörü ile kontrol grubu ve oyuncu grubundan oluşturulur.


47. Soru

Değerlendirme safhasında neler yapılır?

Cevap

Tatbikat sonrasında, tatbikattan beklenen amaç ve hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığının değerlendirildiği safhadır. Bu safhada tatbikat genel olarak gözden geçirilerek enjekte edilen olaylara karşı gösterilen tepkiler ve tespit edilen hata ve noksanlıklar ele alınır.

Oyuncu grubu, kontrol grubu ve tatbikat koordinatörü tarafından yapılan değerlendirmeler ışığında tatbikat sonuç raporu hazırlanarak ilgili makamlara yayımlanır.


48. Soru

Tatbikat sonuç değerlendirme raporunda neler yer alır?

Cevap

Tatbikat sonuç değerlendirme raporunda;

 • Genel hususlar,

 • Tatbikat planlama safhası,

 • Tatbikat icra safhası, 

  •  Yürütülen faaliyetler

  •  Tatbikat icrasında karşılaşılan olumlu hususlar

  •  İdari hususlar

 • Tatbikattan çıkarılan dersler 

 • Sonuç ve değerlendirme hususları yer alır. 


49. Soru

4 numaralı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığının Kararnamesinin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının teşkilat, görev ve yetkilerini düzenleyen maddeleri nelerdir?

Cevap

4 numaralı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığının Kararnamesinin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının teşkilat, görev ve yetkilerini düzenleyen maddeleri arasında, Eğitim Dairesi Başkanlığının görevlerini içeren 42’inci maddenin (1)/c) maddesinde, “Başkanlığın görev ve sorumluluk alanına giren konularda ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve özel sektörle işbirliği içerisinde tatbikatlar yapmak veya yaptırmak” ile 1/d maddesinde de, “Başkanlığın görev ve sorumluluk alanına giren konularda kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının ihtiyaçları doğrultusunda eğitim politikası belirlemek, eylem planı oluşturmak ve bu çerçevede eğitim programları oluşturulmasını sağlamak” hükümleri yer almaktadır. 


50. Soru

7269 sayılı Sivil Savunma Kanununun 14’üncü maddesinin içeriği nedir?

Cevap

7269 sayılı Sivil Savunma Kanununun 14’üncü maddesinde “sivil savunma hizmet kollarında vazifelendirilmiş olan mükelleflerin bu vazifelerde yetiştirilmeleri maksadı ile barışta tertiplenecek eğitim ve tatbikatlarda davet vukuunda iştirakleri mecburidir. Bu eğitim ve tatbikatların müddeti yılda 72 saati geçemez.” şeklinde düzenlenmektedir.


51. Soru

2941 sayılı Kanunun Seferberlik ve Savaş Hali Hazırlıklarını düzenleyen 3. bölümünde 5’inci maddenin 3’üncü fıkrasının kapsamı nedir?

Cevap

2941 sayılı Kanunun Seferberlik ve Savaş Hali Hazırlıklarını düzenleyen 3. bölümünde 5’inci maddenin 3’üncü fıkrası ile;

Seferberlik ve savaş hali ile ilgili hazırlıkların denenmesi ve eğitimi amacıyla gerçek kişilerle, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarının personel, mal ve hizmetlerine, kanunlarda gösterilen sınırlar içinde ve tüzükte belirtilecek esaslar dahilinde, yükümlüklerin uygulanmasını ve bu hazırlıkların tatbikatlarda denenmesini sağlamak,” görev, yetki ve sorumluluğu Bakanlar Kuruluna verilmiştir.


52. Soru

90/500 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğünün beşinci kısmında 93 ila 98’inci maddeleri arasında düzenlenen Seferberlik Tatbikatları nelerdir?

Cevap

90/500 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğünün beşinci kısmında 93 ila 98’inci maddeleri arasında düzenlenen Seferberlik Tatbikatları;

 • Personel seferberliği tatbikatları
 • Araç seferberlik tatbikatları ve
 • Mal ve hizmet seferberlik tatbikatları

şeklinde tasnif edildiği ve önceden hazırlanan müşterek planlara ait;

 • protokol veya sözleşmelerin barış döneminde denenmesi ve
 • uygulamada aksayan hususların saptanarak gerekli önlemlerin alınması

amaçlarıyla icra edildiği anlaşılmaktadır.

 


53. Soru

Afet ve acil durum açısından özel bir alan olan KBRN konusunda diğer konulardan daha fazla eğitim ve tatbikatın yapılması gerekmektedir. Bunun sebebi nedir?

Cevap

Afet ve acil durum açısından özel bir alan olan KBRN konusunda diğer konulardan daha fazla eğitim ve tatbikatın yapılması gerekmektedir. Çünkü bu alanda çok özel elbise, araç, gereç ve malzeme kullanılmaktadır.


54. Soru

Ülkemizde mevzuat açısından seferberlik ve acil durum ve afet tatbikatlarının nasıl yapılacağına ilişkin yönerge nedir?

Cevap

Ülkemizde mevzuat açısından seferberlik ve acil durum ve afet tatbikatlarının nasıl yapılacağına ilişkin tek düzenlemenin Başbakanlık tarafından 2007 yılında güncelleştirilerek yayımlanan Tatbikatlar Yönergesi bulunmaktadır. Yönergede Tatbikatlar;

 • Plan tatbikatı ve semineri, 

 • Milli kriz yönetimi tatbikatı ve semineri,

 • NATO kriz yönetimi tatbikatları 

 • Alarm tatbikatı 

Alarm semineri ve alarm eğitimi tatbikatı şeklinde tasnif edilmiştir.

Bununla birlikte grup çalışmaları da genel ve özel grup çalışmaları başlıkları altında toplanmıştır. Genel grup çalışmaları; panel, forum, bilgi şöleni (sempozyum), kolokyum, açık oturum, münazara, beyin fırtınası olarak açıklanmıştır. Özel grup çalışmaları ise; seminer, komisyon (komite), şura ve kongre şeklinde düzenlenmiştir


55. Soru

TAMP’ın dayanak aldığı kanun ve yönetmelikler nelerdir?

Cevap

2013 yılında Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) hazırlanmıştır. TAMP’ın dayanak aldığı kanun ve yönetmelikler aşağıda verilmiştir:

 • 4 numaralı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığının Kararnamesi,
 • 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirler ile Yapılacak Yardımlara Dair Kanun,
 • 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu,
 • Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri Yönetmeliği,
 • Afet ve Acil Durum Hizmetleri Yönetmeliği ve 
 • Ulusal Deprem Stratejisi Eylem Planı


56. Soru

Acil durum planlarının hazırlanması ve tatbikatların yapılması ile ilgili hukuki düzenlemeler hangi yönetmelik ile yapılmıştır?

Cevap

Acil durum planlarını hazırlanması ve tatbikatların yapılması ile ilgili hukuki düzenlemeler 2013/28681 sayılı İş yerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik ile yapılmıştır.


57. Soru

Masa başı tatbikatının ilk aşaması nedir? Bu aşamada neler yapılmıştır?

Cevap

Tatbikat safhasının ilk aşaması olan hazırlık safhasıdır. Tatbikata katılması planlanan kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla yapılan koordinasyon toplantısı neticesinde tatbikat tarihi kesinleştirilerek bu safhada, tatbikat koordinatörü olarak Türkiye Acil Durum Yönetimi (TAY) Genel Müdürlüğünce görevlendirilerek oyuncu gruplarına Başbakanlık Müsteşar Yardımcısının başkanlık etmesi kararlaştırılmıştır.


58. Soru

Tatbikatta oyuncu grubu olarak kimler belirlenmiştir?

Cevap

Oyuncu grubu olarak; ilgili Bakanlık, kurum ve kuruluşların kriz merkezleri, afete maruz kalan illerin il kriz merkezleri ile sivil toplum kuruluşları ve Türkiye Telsiz ve Radyo Amatörleri Cemiyeti Derneği (TRAC) belirlenmiştir.


59. Soru

Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi (BKYM) sekretaryasında kimler görevlendirilmiştir?

Cevap

Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi (BKYM) sekretaryasında, Başbakanlık, 15 bakanlık, 23 kurum ve kuruluş ile 1 sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcisi görevlendirilmiştir. 

Ayrıca ilgili bakanlık, kurum ve kuruluş temsilcilerinden çalışma grupları, tatbikat planlama grubunu oluşturan bakanlık, kurum ve kuruluşlardan da kontrol grubu oluşturulmuştur.


60. Soru

Tatbikat planlama safhasında neler yapılmıştır?

Cevap

Bu safhada tatbikat koordinatörlüğünce, planlama faaliyetleri çerçevesinde düzenlenen seri toplantıları müteakip, tatbikat senaryosu ana hatları ile şekillenmeye başlamış ve tatbikatın amacı, kapsamı (konsepti) ve hede eri, tatbikata kimlerin katılacağı, planlama gurubunda kimlerin yer alacağı ve katılımcılardan istekler görüşülerek karara bağlanmıştır.


61. Soru

Tatbikatın amacı ne olmuştur?

Cevap

Tatbikatın amacı, olası bir afet karşısında, sivil kesime sağlanacak askeri destek de dahil olmak üzere, Türkiye’nin afetlere müdahale ve kriz yönetimi konusunda kabiliyetinin, tedbirlerinin, usul ve esaslarının, işlemlerinin nasıl uygulanacağının saptanması, idame ettirilmesi ve geliştirilmesi şeklinde belirlenmiştir.


62. Soru

2009 yılında icra edilen AFET-2009 Tatbikatının Senaryosu kim tarafından hazırlanmıştır?

Cevap

2009 yılında icra edilen AFET-2009 Tatbikatının Senaryosu, Gazi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Sayın Prof. Dr. Bülent ÖZMEN tarafından hazırlanmıştır.


63. Soru

Tatbikata nasıl başlanmıştır?

Cevap

Planlama safhasında belirlenen Bakanlık, kurum ve kuruluşlar ile katılımcı illerin kriz merkezlerini kendi kriz yönergelerine göre faaliyete geçirmeleri talimatı ile AFET-2009 Tatbikatında görevlendirilen tatbikat başkanı ve tatbikat koordinatörü sorumluluğunda oluşturulan kontrol grubu tarafından, senaryo çerçevesinde hazırlanmış olayların oyuncu grubuna enjekte edilmesiyle tatbikata başlanır.


64. Soru

Kriz merkezleri ile BKYM Sekretaryası arasındaki haberleşme nasıl sağlanmıştır?

Cevap

Kriz merkezleri ile BKYM Sekretaryası arasındaki haberleşme “emniyetli muhabere sistemleri” kullanılarak, kapalı devre bilgisayar sistemi ile güvenli ve süratli bir şekilde sağlanmıştır.

İllerden il afet raporu ve afet durum raporları düzenli bir şekilde BKYM Sekretaryasına intikal etmiş, sorunların eşgüdüm içerisinde çözüme kavuşturulması sağlanmış ve gün sonunda planlama ve durum brifingi gerçekleştirilmiştir.


65. Soru

Tatbikatın ikinci günüde neler yapılmıştır?

Cevap

Tatbikatın ikinci gününde gelişmeler izlenerek ve enjekte edilen olaylardan elde edilen sonuçlar hakkında veya bir karar almayı gerektiren hallerde tatbikat başkanına bilgi sunulmuştur.

Tatbikat afet bölgesinden gelen taleplerin koordineli bir şekilde karşılanması, gelen taleplere verilen yanıtların hazırlanmasına imkan tanınması ve il kriz merkezlerine gönderilmesinin ve ceride formu ile gelen giden evrak kayıtlarının kontrolünden sonra tatbikat değerlendirmesi (kritiği) aşamasına geçilmiştir.


66. Soru

Tatbikat değerlendirme safhasında neler yapılmıştır?

Cevap

Bu safhada tatbikata katılım sağlayan oyuncu ve kontrol grubu, senaryo çerçevesinde enjekte edilen olaylara karşı gösterilen tepkiler ve tespit edilen hata ve noksanlıkları ele alarak yaptığı değerlendirme ve akabinde BKYM Sekretarya Başkanı ve Sekretarya Genel Koordinatörünün tatbikat sonrasında, tatbikattan beklenen amaç ve hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığının değerlendirmeleri ile tamamlanmıştır.


1. Soru

Tatbikat nedir?

Cevap

Olması muhtemel acil durumlar gerçekleşmeden önce, olay sırasında uygulanacak hareket tarzının davranışlarımıza yansıtılmasını sağlamaya yönelik pratik kazanmak amacıyla yapılan faaliyete Tatbikat denir.

Olması muhtemel acil durumlar gerçekleşmeden önce, olay sırasında uygulanacak hareket tarzının davranışlarımıza yansıtılmasını sağlamaya yönelik pratik kazanmak amacıyla yapılan faaliyete Tatbikat denir.

Olması muhtemel acil durumlar gerçekleşmeden önce, olay sırasında uygulanacak hareket tarzının davranışlarımıza yansıtılmasını sağlamaya yönelik pratik kazanmak amacıyla yapılan faaliyete Tatbikat denir.

Olması muhtemel acil durumlar gerçekleşmeden önce, olay sırasında uygulanacak hareket tarzının davranışlarımıza yansıtılmasını sağlamaya yönelik pratik kazanmak amacıyla yapılan faaliyete Tatbikat denir.

Olması muhtemel acil durumlar gerçekleşmeden önce, olay sırasında uygulanacak hareket tarzının davranışlarımıza yansıtılmasını sağlamaya yönelik pratik kazanmak amacıyla yapılan faaliyete Tatbikat denir.

2. Soru

Senaryo nedir?

Cevap

Bilimsel bir ifade ile tanımlamak gerekirse, senaryo belirli bir sürecin sabit bir girdi gurubu için oluşan saçaklı (fuzzy) sonuçları (farklı değerde olasılıklı birden fazla durum kümesi) içindeki her bir olası durumu ifade eden terime verilen addır.

“Bilimsel ifadeyi biraz daha açmak gerekirse belirtilen sürecin, içinde sahte (dummy) rastgele değişkenler içeren bir fonksiyon gözü ile baktığımızda, bu fonksiyonun verilen her gerçek değişken değer gurubu için oluşan birden fazla olası sonuçların kümesi içindeki her bir elemanına verilen isimdir. Bu sebeple, her ne kadar son ürün olmasa da planlama sürecinin temel ürünü olarak da algılayabileceğimiz senaryolar, en basit haliyle konu hakkında ortaya koyacağımız etkenlerin belirli tepkilerinin olası sonuçlarından her birine verilen addır” (Sevencan, 2009, 133-167).

Bilimsel bir ifade ile tanımlamak gerekirse, senaryo belirli bir sürecin sabit bir girdi gurubu için oluşan saçaklı (fuzzy) sonuçları (farklı değerde olasılıklı birden fazla durum kümesi) içindeki her bir olası durumu ifade eden terime verilen addır.

“Bilimsel ifadeyi biraz daha açmak gerekirse belirtilen sürecin, içinde sahte (dummy) rastgele değişkenler içeren bir fonksiyon gözü ile baktığımızda, bu fonksiyonun verilen her gerçek değişken değer gurubu için oluşan birden fazla olası sonuçların kümesi içindeki her bir elemanına verilen isimdir. Bu sebeple, her ne kadar son ürün olmasa da planlama sürecinin temel ürünü olarak da algılayabileceğimiz senaryolar, en basit haliyle konu hakkında ortaya koyacağımız etkenlerin belirli tepkilerinin olası sonuçlarından her birine verilen addır” (Sevencan, 2009, 133-167).

Bilimsel bir ifade ile tanımlamak gerekirse, senaryo belirli bir sürecin sabit bir girdi gurubu için oluşan saçaklı (fuzzy) sonuçları (farklı değerde olasılıklı birden fazla durum kümesi) içindeki her bir olası durumu ifade eden terime verilen addır.

“Bilimsel ifadeyi biraz daha açmak gerekirse belirtilen sürecin, içinde sahte (dummy) rastgele değişkenler içeren bir fonksiyon gözü ile baktığımızda, bu fonksiyonun verilen her gerçek değişken değer gurubu için oluşan birden fazla olası sonuçların kümesi içindeki her bir elemanına verilen isimdir. Bu sebeple, her ne kadar son ürün olmasa da planlama sürecinin temel ürünü olarak da algılayabileceğimiz senaryolar, en basit haliyle konu hakkında ortaya koyacağımız etkenlerin belirli tepkilerinin olası sonuçlarından her birine verilen addır” (Sevencan, 2009, 133-167).

Bilimsel bir ifade ile tanımlamak gerekirse, senaryo belirli bir sürecin sabit bir girdi gurubu için oluşan saçaklı (fuzzy) sonuçları (farklı değerde olasılıklı birden fazla durum kümesi) içindeki her bir olası durumu ifade eden terime verilen addır.

“Bilimsel ifadeyi biraz daha açmak gerekirse belirtilen sürecin, içinde sahte (dummy) rastgele değişkenler içeren bir fonksiyon gözü ile baktığımızda, bu fonksiyonun verilen her gerçek değişken değer gurubu için oluşan birden fazla olası sonuçların kümesi içindeki her bir elemanına verilen isimdir. Bu sebeple, her ne kadar son ürün olmasa da planlama sürecinin temel ürünü olarak da algılayabileceğimiz senaryolar, en basit haliyle konu hakkında ortaya koyacağımız etkenlerin belirli tepkilerinin olası sonuçlarından her birine verilen addır” (Sevencan, 2009, 133-167).

Bilimsel bir ifade ile tanımlamak gerekirse, senaryo belirli bir sürecin sabit bir girdi gurubu için oluşan saçaklı (fuzzy) sonuçları (farklı değerde olasılıklı birden fazla durum kümesi) içindeki her bir olası durumu ifade eden terime verilen addır.

“Bilimsel ifadeyi biraz daha açmak gerekirse belirtilen sürecin, içinde sahte (dummy) rastgele değişkenler içeren bir fonksiyon gözü ile baktığımızda, bu fonksiyonun verilen her gerçek değişken değer gurubu için oluşan birden fazla olası sonuçların kümesi içindeki her bir elemanına verilen isimdir. Bu sebeple, her ne kadar son ürün olmasa da planlama sürecinin temel ürünü olarak da algılayabileceğimiz senaryolar, en basit haliyle konu hakkında ortaya koyacağımız etkenlerin belirli tepkilerinin olası sonuçlarından her birine verilen addır” (Sevencan, 2009, 133-167).

“Bilimsel ifadeyi biraz daha açmak gerekirse belirtilen sürecin, içinde sahte (dummy) rastgele değişkenler içeren bir fonksiyon gözü ile baktığımızda, bu fonksiyonun verilen her gerçek değişken değer gurubu için oluşan birden fazla olası sonuçların kümesi içindeki her bir elemanına verilen isimdir. Bu sebeple, her ne kadar son ürün olmasa da planlama sürecinin temel ürünü olarak da algılayabileceğimiz senaryolar, en basit haliyle konu hakkında ortaya koyacağımız etkenlerin belirli tepkilerinin olası sonuçlarından her birine verilen addır” (Sevencan, 2009, 133-167).

“Bilimsel ifadeyi biraz daha açmak gerekirse belirtilen sürecin, içinde sahte (dummy) rastgele değişkenler içeren bir fonksiyon gözü ile baktığımızda, bu fonksiyonun verilen her gerçek değişken değer gurubu için oluşan birden fazla olası sonuçların kümesi içindeki her bir elemanına verilen isimdir. Bu sebeple, her ne kadar son ürün olmasa da planlama sürecinin temel ürünü olarak da algılayabileceğimiz senaryolar, en basit haliyle konu hakkında ortaya koyacağımız etkenlerin belirli tepkilerinin olası sonuçlarından her birine verilen addır” (Sevencan, 2009, 133-167).

“Bilimsel ifadeyi biraz daha açmak gerekirse belirtilen sürecin, içinde sahte (dummy) rastgele değişkenler içeren bir fonksiyon gözü ile baktığımızda, bu fonksiyonun verilen her gerçek değişken değer gurubu için oluşan birden fazla olası sonuçların kümesi içindeki her bir elemanına verilen isimdir. Bu sebeple, her ne kadar son ürün olmasa da planlama sürecinin temel ürünü olarak da algılayabileceğimiz senaryolar, en basit haliyle konu hakkında ortaya koyacağımız etkenlerin belirli tepkilerinin olası sonuçlarından her birine verilen addır” (Sevencan, 2009, 133-167).

“Bilimsel ifadeyi biraz daha açmak gerekirse belirtilen sürecin, içinde sahte (dummy) rastgele değişkenler içeren bir fonksiyon gözü ile baktığımızda, bu fonksiyonun verilen her gerçek değişken değer gurubu için oluşan birden fazla olası sonuçların kümesi içindeki her bir elemanına verilen isimdir. Bu sebeple, her ne kadar son ürün olmasa da planlama sürecinin temel ürünü olarak da algılayabileceğimiz senaryolar, en basit haliyle konu hakkında ortaya koyacağımız etkenlerin belirli tepkilerinin olası sonuçlarından her birine verilen addır” (Sevencan, 2009, 133-167).

3. Soru

Peterson, Cumming ve Carpenter’ın senaryo tanımı nedir?

Peterson, Cumming ve Carpenter’ın senaryo tanımı nedir?

Peterson, Cumming ve Carpenter’ın senaryo tanımı nedir?

Peterson, Cumming ve Carpenter’ın senaryo tanımı nedir?

Peterson, Cumming ve Carpenter’ın senaryo tanımı nedir?

Cevap

Peterson, Cumming ve Carpenter’e göre (2003) senaryo, belli bir konu hakkında spesifik vaziyet ve şartlar durumu olarak adlandırılmaktadır.

Peterson, Cumming ve Carpenter’e göre (2003) senaryo, belli bir konu hakkında spesifik vaziyet ve şartlar durumu olarak adlandırılmaktadır.

Peterson, Cumming ve Carpenter’e göre (2003) senaryo, belli bir konu hakkında spesifik vaziyet ve şartlar durumu olarak adlandırılmaktadır.

Peterson, Cumming ve Carpenter’e göre (2003) senaryo, belli bir konu hakkında spesifik vaziyet ve şartlar durumu olarak adlandırılmaktadır.

Peterson, Cumming ve Carpenter’e göre (2003) senaryo, belli bir konu hakkında spesifik vaziyet ve şartlar durumu olarak adlandırılmaktadır.

4. Soru

Senaryo nasıl olmalıdır?

Cevap

Senaryo gerçek olaylardan yola çıkarak ya da gerçeğe benzetilerek geliştirilen anlatımdır. Bu nedenle senaryo ya gerçek olaylara dayalı ya da onlar kadar gerçek olmalıdır (Açıkgöz, 2003).

Senaryo gerçek olaylardan yola çıkarak ya da gerçeğe benzetilerek geliştirilen anlatımdır. Bu nedenle senaryo ya gerçek olaylara dayalı ya da onlar kadar gerçek olmalıdır (Açıkgöz, 2003).

Senaryo gerçek olaylardan yola çıkarak ya da gerçeğe benzetilerek geliştirilen anlatımdır. Bu nedenle senaryo ya gerçek olaylara dayalı ya da onlar kadar gerçek olmalıdır (Açıkgöz, 2003).

Senaryo gerçek olaylardan yola çıkarak ya da gerçeğe benzetilerek geliştirilen anlatımdır. Bu nedenle senaryo ya gerçek olaylara dayalı ya da onlar kadar gerçek olmalıdır (Açıkgöz, 2003).

Senaryo gerçek olaylardan yola çıkarak ya da gerçeğe benzetilerek geliştirilen anlatımdır. Bu nedenle senaryo ya gerçek olaylara dayalı ya da onlar kadar gerçek olmalıdır (Açıkgöz, 2003).

5. Soru

Afet senaryosu nedir?

Cevap

Afet senaryosu (disaster scenario) Afet riskinin belirlenmesi çalışmaları sonucunda elde edilen ve farklı büyüklük ve konumlardaki tehlikelerin gerçekleşmesi hâlinde meydana gelebilecek tüm zarar ve kayıpları tahmin etmeye yarayan bilimsel bir çalışmadır.

Afet senaryosu (disaster scenario) Afet riskinin belirlenmesi çalışmaları sonucunda elde edilen ve farklı büyüklük ve konumlardaki tehlikelerin gerçekleşmesi hâlinde meydana gelebilecek tüm zarar ve kayıpları tahmin etmeye yarayan bilimsel bir çalışmadır.

Afet senaryosu (disaster scenario) Afet riskinin belirlenmesi çalışmaları sonucunda elde edilen ve farklı büyüklük ve konumlardaki tehlikelerin gerçekleşmesi hâlinde meydana gelebilecek tüm zarar ve kayıpları tahmin etmeye yarayan bilimsel bir çalışmadır.

Afet senaryosu (disaster scenario) Afet riskinin belirlenmesi çalışmaları sonucunda elde edilen ve farklı büyüklük ve konumlardaki tehlikelerin gerçekleşmesi hâlinde meydana gelebilecek tüm zarar ve kayıpları tahmin etmeye yarayan bilimsel bir çalışmadır.

Afet senaryosu (disaster scenario) Afet riskinin belirlenmesi çalışmaları sonucunda elde edilen ve farklı büyüklük ve konumlardaki tehlikelerin gerçekleşmesi hâlinde meydana gelebilecek tüm zarar ve kayıpları tahmin etmeye yarayan bilimsel bir çalışmadır.

6. Soru

Senaryo nasıl yazılır?

Cevap

Senaryo, konusunun uzmanı veya bir planlama personeli tarafından, eldeki veriler dikkate alınarak imkanlar ölçüsünde yazılabileceği gibi dört grubun bir araya gelmesi ile oluşturulacak bir ekip tarafından da yazılabilir.

Senaryo, konusunun uzmanı veya bir planlama personeli tarafından, eldeki veriler dikkate alınarak imkanlar ölçüsünde yazılabileceği gibi dört grubun bir araya gelmesi ile oluşturulacak bir ekip tarafından da yazılabilir.

Senaryo, konusunun uzmanı veya bir planlama personeli tarafından, eldeki veriler dikkate alınarak imkanlar ölçüsünde yazılabileceği gibi dört grubun bir araya gelmesi ile oluşturulacak bir ekip tarafından da yazılabilir.

Senaryo, konusunun uzmanı veya bir planlama personeli tarafından, eldeki veriler dikkate alınarak imkanlar ölçüsünde yazılabileceği gibi dört grubun bir araya gelmesi ile oluşturulacak bir ekip tarafından da yazılabilir.

Senaryo, konusunun uzmanı veya bir planlama personeli tarafından, eldeki veriler dikkate alınarak imkanlar ölçüsünde yazılabileceği gibi dört grubun bir araya gelmesi ile oluşturulacak bir ekip tarafından da yazılabilir.

7. Soru

Senaryo hazırlama sürecinin yapısında neler vardır? 

Cevap

Senaryo hazırlama sürecinin yapısında fütüristler, bilimsel tahminler, senaryo yazarları, tutarlılık, uzmanlar, kesinlik, planlayıcılar, ilişkililik, adımlar ve ürün: senaryolar vardır.

8. Soru

Fütüristler kimlerdir?

Cevap

Fütüristler, “gelecek senaryoları üzerine düşünen ve geleceğe dair öngörülerde bulunan kişiler” olarak ifade edilebilir.

Fütüristler, “gelecek senaryoları üzerine düşünen ve geleceğe dair öngörülerde bulunan kişiler” olarak ifade edilebilir.

Fütüristler, “gelecek senaryoları üzerine düşünen ve geleceğe dair öngörülerde bulunan kişiler” olarak ifade edilebilir.

Fütüristler, “gelecek senaryoları üzerine düşünen ve geleceğe dair öngörülerde bulunan kişiler” olarak ifade edilebilir.

Fütüristler, “gelecek senaryoları üzerine düşünen ve geleceğe dair öngörülerde bulunan kişiler” olarak ifade edilebilir.

9. Soru

Afet ve acil durum senaryoları uzmanlar tarafından dört farklı açıdan değerlendirilerek hazırlanmalıdır. Bu esaslar nelerdir?

Afet ve acil durum senaryoları uzmanlar tarafından dört farklı açıdan değerlendirilerek hazırlanmalıdır. Bu esaslar nelerdir?

Afet ve acil durum senaryoları uzmanlar tarafından dört farklı açıdan değerlendirilerek hazırlanmalıdır. Bu esaslar nelerdir?

Afet ve acil durum senaryoları uzmanlar tarafından dört farklı açıdan değerlendirilerek hazırlanmalıdır. Bu esaslar nelerdir?

Afet ve acil durum senaryoları uzmanlar tarafından dört farklı açıdan değerlendirilerek hazırlanmalıdır. Bu esaslar nelerdir?

Cevap

Senaryonun bir uzman personel tarafından kaleme alınmasından ziyade konunun dört farklı açıdan beyin fırtınası metodu kullanılarak bir ekip tarafından, sorunları tespit ederek, konularını, kapsamını, taraflarını, yönelim ve yönlendiricileri ile kısıtlarını ve zamanını belirleyerek oluşturulması esas olmalıdır.

Senaryonun bir uzman personel tarafından kaleme alınmasından ziyade konunun dört farklı açıdan beyin fırtınası metodu kullanılarak bir ekip tarafından, sorunları tespit ederek, konularını, kapsamını, taraflarını, yönelim ve yönlendiricileri ile kısıtlarını ve zamanını belirleyerek oluşturulması esas olmalıdır.

Senaryonun bir uzman personel tarafından kaleme alınmasından ziyade konunun dört farklı açıdan beyin fırtınası metodu kullanılarak bir ekip tarafından, sorunları tespit ederek, konularını, kapsamını, taraflarını, yönelim ve yönlendiricileri ile kısıtlarını ve zamanını belirleyerek oluşturulması esas olmalıdır.

Senaryonun bir uzman personel tarafından kaleme alınmasından ziyade konunun dört farklı açıdan beyin fırtınası metodu kullanılarak bir ekip tarafından, sorunları tespit ederek, konularını, kapsamını, taraflarını, yönelim ve yönlendiricileri ile kısıtlarını ve zamanını belirleyerek oluşturulması esas olmalıdır.

Senaryonun bir uzman personel tarafından kaleme alınmasından ziyade konunun dört farklı açıdan beyin fırtınası metodu kullanılarak bir ekip tarafından, sorunları tespit ederek, konularını, kapsamını, taraflarını, yönelim ve yönlendiricileri ile kısıtlarını ve zamanını belirleyerek oluşturulması esas olmalıdır.

10. Soru

Bell ve Page’e (2003) göre, senaryo yazımında hangi noktalara dikkat edilmesi gerekir?

Bell ve Page’e (2003) göre, senaryo yazımında hangi noktalara dikkat edilmesi gerekir?

Bell ve Page’e (2003) göre, senaryo yazımında hangi noktalara dikkat edilmesi gerekir?

Bell ve Page’e (2003) göre, senaryo yazımında hangi noktalara dikkat edilmesi gerekir?

Bell ve Page’e (2003) göre, senaryo yazımında hangi noktalara dikkat edilmesi gerekir?

Cevap

Bell ve Page’e (2003) göre, senaryo yazımında şu noktalara dikkat edilmesi gerekir.

 • Senaryonun gerçekçi olması,

 • Senaryoda oluşabilecek tüm olası durumların göz önüne alınarak bunlara senaryo içerisinde yer verilmesi,

 • Katılımcıların karar verme sürecinde ihtiyaç duyduğu verilerin sunulması,

 • Gerekirse uygun görsellerin kullanılması,

 • Katılımcılara farklı biçimlerde dönütler verilmesi,

 • Karşılaştırma gerektiren durumlar için uygun örneklere yer verilmesi.

Senaryo kaleme alınırken basit ve anlaşılabilir cümleler kurulmalı, giriş, gelişme ve sonuç bölümleri bulunmalı, terminolojisi uygun, dili sade, anlaşılır ve kendi içinde ve genelinde bir tutarlılığı olmalıdır. Senaryo yazımında, gerçeğe uygunluğu, amacı, biçimi, içeriği, katılımcı düzeyinin uygunluğu gibi noktalar önem arz etmektedir.

Bell ve Page’e (2003) göre, senaryo yazımında şu noktalara dikkat edilmesi gerekir.

 • Senaryonun gerçekçi olması,

 • Senaryoda oluşabilecek tüm olası durumların göz önüne alınarak bunlara senaryo içerisinde yer verilmesi,

 • Katılımcıların karar verme sürecinde ihtiyaç duyduğu verilerin sunulması,

 • Gerekirse uygun görsellerin kullanılması,

 • Katılımcılara farklı biçimlerde dönütler verilmesi,

 • Karşılaştırma gerektiren durumlar için uygun örneklere yer verilmesi.

Senaryo kaleme alınırken basit ve anlaşılabilir cümleler kurulmalı, giriş, gelişme ve sonuç bölümleri bulunmalı, terminolojisi uygun, dili sade, anlaşılır ve kendi içinde ve genelinde bir tutarlılığı olmalıdır. Senaryo yazımında, gerçeğe uygunluğu, amacı, biçimi, içeriği, katılımcı düzeyinin uygunluğu gibi noktalar önem arz etmektedir.

Bell ve Page’e (2003) göre, senaryo yazımında şu noktalara dikkat edilmesi gerekir.

 • Senaryonun gerçekçi olması,

 • Senaryoda oluşabilecek tüm olası durumların göz önüne alınarak bunlara senaryo içerisinde yer verilmesi,

 • Katılımcıların karar verme sürecinde ihtiyaç duyduğu verilerin sunulması,

 • Gerekirse uygun görsellerin kullanılması,

 • Katılımcılara farklı biçimlerde dönütler verilmesi,

 • Karşılaştırma gerektiren durumlar için uygun örneklere yer verilmesi.

Senaryo kaleme alınırken basit ve anlaşılabilir cümleler kurulmalı, giriş, gelişme ve sonuç bölümleri bulunmalı, terminolojisi uygun, dili sade, anlaşılır ve kendi içinde ve genelinde bir tutarlılığı olmalıdır. Senaryo yazımında, gerçeğe uygunluğu, amacı, biçimi, içeriği, katılımcı düzeyinin uygunluğu gibi noktalar önem arz etmektedir.

Bell ve Page’e (2003) göre, senaryo yazımında şu noktalara dikkat edilmesi gerekir.

 • Senaryonun gerçekçi olması,

 • Senaryoda oluşabilecek tüm olası durumların göz önüne alınarak bunlara senaryo içerisinde yer verilmesi,

 • Katılımcıların karar verme sürecinde ihtiyaç duyduğu verilerin sunulması,

 • Gerekirse uygun görsellerin kullanılması,

 • Katılımcılara farklı biçimlerde dönütler verilmesi,

 • Karşılaştırma gerektiren durumlar için uygun örneklere yer verilmesi.

Senaryo kaleme alınırken basit ve anlaşılabilir cümleler kurulmalı, giriş, gelişme ve sonuç bölümleri bulunmalı, terminolojisi uygun, dili sade, anlaşılır ve kendi içinde ve genelinde bir tutarlılığı olmalıdır. Senaryo yazımında, gerçeğe uygunluğu, amacı, biçimi, içeriği, katılımcı düzeyinin uygunluğu gibi noktalar önem arz etmektedir.

Bell ve Page’e (2003) göre, senaryo yazımında şu noktalara dikkat edilmesi gerekir.

 • Senaryonun gerçekçi olması,

 • Senaryoda oluşabilecek tüm olası durumların göz önüne alınarak bunlara senaryo içerisinde yer verilmesi,

 • Katılımcıların karar verme sürecinde ihtiyaç duyduğu verilerin sunulması,

 • Gerekirse uygun görsellerin kullanılması,

 • Katılımcılara farklı biçimlerde dönütler verilmesi,

 • Karşılaştırma gerektiren durumlar için uygun örneklere yer verilmesi.

Senaryo kaleme alınırken basit ve anlaşılabilir cümleler kurulmalı, giriş, gelişme ve sonuç bölümleri bulunmalı, terminolojisi uygun, dili sade, anlaşılır ve kendi içinde ve genelinde bir tutarlılığı olmalıdır. Senaryo yazımında, gerçeğe uygunluğu, amacı, biçimi, içeriği, katılımcı düzeyinin uygunluğu gibi noktalar önem arz etmektedir.

11. Soru

Senaryoda hangi bölümler bulunmalıdır?

Cevap

Bir senaryoda;

 • Başlık,

 • Amaçlar,

 • Anlatım bölümleri bulunmalıdır.

Bir senaryoda;

 • Başlık,

 • Amaçlar,

 • Anlatım bölümleri bulunmalıdır.

Bir senaryoda;

 • Başlık,

 • Amaçlar,

 • Anlatım bölümleri bulunmalıdır.

Bir senaryoda;

 • Başlık,

 • Amaçlar,

 • Anlatım bölümleri bulunmalıdır.

Bir senaryoda;

 • Başlık,

 • Amaçlar,

 • Anlatım bölümleri bulunmalıdır.

12. Soru

Senaryo hangi aşamalarda gerçekleştirilir?

Cevap

Senaryo; yazma, planlama, uygulama ve düzeltme olmak üzere dört aşamada gerçekleştirilir.

Senaryo; yazma, planlama, uygulama ve düzeltme olmak üzere dört aşamada gerçekleştirilir.

Senaryo; yazma, planlama, uygulama ve düzeltme olmak üzere dört aşamada gerçekleştirilir.

Senaryo; yazma, planlama, uygulama ve düzeltme olmak üzere dört aşamada gerçekleştirilir.

Senaryo; yazma, planlama, uygulama ve düzeltme olmak üzere dört aşamada gerçekleştirilir.

13. Soru

Açıklamalı Afet Yönetimi ve Terimler Sözlüğünde tatbikat nasıl tanımlanmaktadır?

Açıklamalı Afet Yönetimi ve Terimler Sözlüğünde tatbikat nasıl tanımlanmaktadır?

Açıklamalı Afet Yönetimi ve Terimler Sözlüğünde tatbikat nasıl tanımlanmaktadır?

Açıklamalı Afet Yönetimi ve Terimler Sözlüğünde tatbikat nasıl tanımlanmaktadır?

Açıklamalı Afet Yönetimi ve Terimler Sözlüğünde tatbikat nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Açıklamalı Afet Yönetimi ve Terimler Sözlüğünde tatbikat, “bir acil durum veya afet halinde yapılması planlanmış olan müdahale sürecinde yer alacak eylemlerin uygunluğunu, yeterliliğini ve güncelliğini mümkün olduğunca gerçeğe yakın koşullar altında ve bir senaryoya bağlı kalarak denemek amacıyla yapılan uygulama” olarak tanımlanmaktadır.

Açıklamalı Afet Yönetimi ve Terimler Sözlüğünde tatbikat, “bir acil durum veya afet halinde yapılması planlanmış olan müdahale sürecinde yer alacak eylemlerin uygunluğunu, yeterliliğini ve güncelliğini mümkün olduğunca gerçeğe yakın koşullar altında ve bir senaryoya bağlı kalarak denemek amacıyla yapılan uygulama” olarak tanımlanmaktadır.

Açıklamalı Afet Yönetimi ve Terimler Sözlüğünde tatbikat, “bir acil durum veya afet halinde yapılması planlanmış olan müdahale sürecinde yer alacak eylemlerin uygunluğunu, yeterliliğini ve güncelliğini mümkün olduğunca gerçeğe yakın koşullar altında ve bir senaryoya bağlı kalarak denemek amacıyla yapılan uygulama” olarak tanımlanmaktadır.

Açıklamalı Afet Yönetimi ve Terimler Sözlüğünde tatbikat, “bir acil durum veya afet halinde yapılması planlanmış olan müdahale sürecinde yer alacak eylemlerin uygunluğunu, yeterliliğini ve güncelliğini mümkün olduğunca gerçeğe yakın koşullar altında ve bir senaryoya bağlı kalarak denemek amacıyla yapılan uygulama” olarak tanımlanmaktadır.

Açıklamalı Afet Yönetimi ve Terimler Sözlüğünde tatbikat, “bir acil durum veya afet halinde yapılması planlanmış olan müdahale sürecinde yer alacak eylemlerin uygunluğunu, yeterliliğini ve güncelliğini mümkün olduğunca gerçeğe yakın koşullar altında ve bir senaryoya bağlı kalarak denemek amacıyla yapılan uygulama” olarak tanımlanmaktadır.

14. Soru

Tatbikatların amacı nedir?

Cevap

Tatbikatların amacı, kurumların var olan acil durum ve afet planlarını ve prosedürlerini test etmek, sorumlu personellerin karar verme kapasitesini değerlendirmek ve artırmak, afet planlarında yer alan kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonu geliştirmek ve personelin hizmet içi eğitiminin gerçekleştirilmesini sağlamaktır.

Tatbikatların amacı, kurumların var olan acil durum ve afet planlarını ve prosedürlerini test etmek, sorumlu personellerin karar verme kapasitesini değerlendirmek ve artırmak, afet planlarında yer alan kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonu geliştirmek ve personelin hizmet içi eğitiminin gerçekleştirilmesini sağlamaktır.

Tatbikatların amacı, kurumların var olan acil durum ve afet planlarını ve prosedürlerini test etmek, sorumlu personellerin karar verme kapasitesini değerlendirmek ve artırmak, afet planlarında yer alan kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonu geliştirmek ve personelin hizmet içi eğitiminin gerçekleştirilmesini sağlamaktır.

Tatbikatların amacı, kurumların var olan acil durum ve afet planlarını ve prosedürlerini test etmek, sorumlu personellerin karar verme kapasitesini değerlendirmek ve artırmak, afet planlarında yer alan kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonu geliştirmek ve personelin hizmet içi eğitiminin gerçekleştirilmesini sağlamaktır.

Tatbikatların amacı, kurumların var olan acil durum ve afet planlarını ve prosedürlerini test etmek, sorumlu personellerin karar verme kapasitesini değerlendirmek ve artırmak, afet planlarında yer alan kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonu geliştirmek ve personelin hizmet içi eğitiminin gerçekleştirilmesini sağlamaktır.

15. Soru

Tatbikatın aşamaları nelerdir?

Cevap

Afetlere hazırlıkta yapılacak olan tatbikatlar belirli bir sistematik işleyiş/prosedür içerisinde yapılmaktadır. Bu planlama ve tasarım, uygulama, değerlendirme ve planı güncelleştirme aşamalarından oluşur.

Afetlere hazırlıkta yapılacak olan tatbikatlar belirli bir sistematik işleyiş/prosedür içerisinde yapılmaktadır. Bu planlama ve tasarım, uygulama, değerlendirme ve planı güncelleştirme aşamalarından oluşur.

Afetlere hazırlıkta yapılacak olan tatbikatlar belirli bir sistematik işleyiş/prosedür içerisinde yapılmaktadır. Bu planlama ve tasarım, uygulama, değerlendirme ve planı güncelleştirme aşamalarından oluşur.

Afetlere hazırlıkta yapılacak olan tatbikatlar belirli bir sistematik işleyiş/prosedür içerisinde yapılmaktadır. Bu planlama ve tasarım, uygulama, değerlendirme ve planı güncelleştirme aşamalarından oluşur.

Afetlere hazırlıkta yapılacak olan tatbikatlar belirli bir sistematik işleyiş/prosedür içerisinde yapılmaktadır. Bu planlama ve tasarım, uygulama, değerlendirme ve planı güncelleştirme aşamalarından oluşur.

16. Soru

Bir tatbikatı planlamak için öncelikli olarak; bazı temel şartların sağlanması gereklidir. Bunlar nelerdir?

Bir tatbikatı planlamak için öncelikli olarak; bazı temel şartların sağlanması gereklidir. Bunlar nelerdir?

Bir tatbikatı planlamak için öncelikli olarak; bazı temel şartların sağlanması gereklidir. Bunlar nelerdir?

Bir tatbikatı planlamak için öncelikli olarak; bazı temel şartların sağlanması gereklidir. Bunlar nelerdir?

Bir tatbikatı planlamak için öncelikli olarak; bazı temel şartların sağlanması gereklidir. Bunlar nelerdir?

Cevap

Bir tatbikatı planlamak için öncelikli olarak; bazı temel şartların sağlanması gereklidir. Bunlar (PAHO, 2011: 12):

 •   Daha önceden hazırlanmış bir acil durum veya afet planı,

 •   Tatbikat esnasında kullanılacak olan değerlendirme ölçütlerini açık bir şekilde belirtilmesi,

 •   Tehlikeleri, kırılganlıkları, ve kapasiteyi düşünerek hazırlanmış gerçeğe en yakın risk senaryosu (bölgede daha önceden meydana gelen kaza ve afetlerden faydalanılabilir).

 •   Katılımcılar için minimal risk ile acil durumu canlandırmak için uygun bir fiziksel çevresel şartların olduğu bir yerin hazırlanması,

 •   Kurumsal altyapı, finansal kaynaklar ve yeterli lojistik destek gerekir.

Bir tatbikatı planlamak için öncelikli olarak; bazı temel şartların sağlanması gereklidir. Bunlar (PAHO, 2011: 12):

 •   Daha önceden hazırlanmış bir acil durum veya afet planı,

 •   Tatbikat esnasında kullanılacak olan değerlendirme ölçütlerini açık bir şekilde belirtilmesi,

 •   Tehlikeleri, kırılganlıkları, ve kapasiteyi düşünerek hazırlanmış gerçeğe en yakın risk senaryosu (bölgede daha önceden meydana gelen kaza ve afetlerden faydalanılabilir).

 •   Katılımcılar için minimal risk ile acil durumu canlandırmak için uygun bir fiziksel çevresel şartların olduğu bir yerin hazırlanması,

 •   Kurumsal altyapı, finansal kaynaklar ve yeterli lojistik destek gerekir.

Bir tatbikatı planlamak için öncelikli olarak; bazı temel şartların sağlanması gereklidir. Bunlar (PAHO, 2011: 12):

 •   Daha önceden hazırlanmış bir acil durum veya afet planı,

 •   Tatbikat esnasında kullanılacak olan değerlendirme ölçütlerini açık bir şekilde belirtilmesi,

 •   Tehlikeleri, kırılganlıkları, ve kapasiteyi düşünerek hazırlanmış gerçeğe en yakın risk senaryosu (bölgede daha önceden meydana gelen kaza ve afetlerden faydalanılabilir).

 •   Katılımcılar için minimal risk ile acil durumu canlandırmak için uygun bir fiziksel çevresel şartların olduğu bir yerin hazırlanması,

 •   Kurumsal altyapı, finansal kaynaklar ve yeterli lojistik destek gerekir.

Bir tatbikatı planlamak için öncelikli olarak; bazı temel şartların sağlanması gereklidir. Bunlar (PAHO, 2011: 12):

 •   Daha önceden hazırlanmış bir acil durum veya afet planı,

 •   Tatbikat esnasında kullanılacak olan değerlendirme ölçütlerini açık bir şekilde belirtilmesi,

 •   Tehlikeleri, kırılganlıkları, ve kapasiteyi düşünerek hazırlanmış gerçeğe en yakın risk senaryosu (bölgede daha önceden meydana gelen kaza ve afetlerden faydalanılabilir).

 •   Katılımcılar için minimal risk ile acil durumu canlandırmak için uygun bir fiziksel çevresel şartların olduğu bir yerin hazırlanması,

 •   Kurumsal altyapı, finansal kaynaklar ve yeterli lojistik destek gerekir.

Bir tatbikatı planlamak için öncelikli olarak; bazı temel şartların sağlanması gereklidir. Bunlar (PAHO, 2011: 12):

 •   Daha önceden hazırlanmış bir acil durum veya afet planı,

 •   Tatbikat esnasında kullanılacak olan değerlendirme ölçütlerini açık bir şekilde belirtilmesi,

 •   Tehlikeleri, kırılganlıkları, ve kapasiteyi düşünerek hazırlanmış gerçeğe en yakın risk senaryosu (bölgede daha önceden meydana gelen kaza ve afetlerden faydalanılabilir).

 •   Katılımcılar için minimal risk ile acil durumu canlandırmak için uygun bir fiziksel çevresel şartların olduğu bir yerin hazırlanması,

 •   Kurumsal altyapı, finansal kaynaklar ve yeterli lojistik destek gerekir.

17. Soru

Tatbikat planlama ve tasarım aşamasında neler yapılmalıdır?

Cevap

Tatbikat planlama ve tasarımlarından amaç, kapsam, hedef kitle, gerçekleştirilmesi beklenen hedefler, kurumlar arası koordinasyon, bütçe ve kullanılacak olan unvanların belirlendiği bölümdür. Bu özellikleri belirledikten sonra bir tatbikatın kalbi diyebileceğimiz senaryoların yazılması aşaması gelir. Tüm senaryolar gerçekçi, makul ve zorlu olmalıdır. Ancak katılımcıların üstesinden gelebileceği karmaşıklıkla hazırlanmalıdır. Bu sayede katılımcıların, kurumların ve afet planının gerçek bir şekilde değerlendirilmesi ve geçerliliğini ortaya konması sağlanmalıdır.

Tatbikat planlama ve tasarımlarından amaç, kapsam, hedef kitle, gerçekleştirilmesi beklenen hedefler, kurumlar arası koordinasyon, bütçe ve kullanılacak olan unvanların belirlendiği bölümdür. Bu özellikleri belirledikten sonra bir tatbikatın kalbi diyebileceğimiz senaryoların yazılması aşaması gelir. Tüm senaryolar gerçekçi, makul ve zorlu olmalıdır. Ancak katılımcıların üstesinden gelebileceği karmaşıklıkla hazırlanmalıdır. Bu sayede katılımcıların, kurumların ve afet planının gerçek bir şekilde değerlendirilmesi ve geçerliliğini ortaya konması sağlanmalıdır.

Tatbikat planlama ve tasarımlarından amaç, kapsam, hedef kitle, gerçekleştirilmesi beklenen hedefler, kurumlar arası koordinasyon, bütçe ve kullanılacak olan unvanların belirlendiği bölümdür. Bu özellikleri belirledikten sonra bir tatbikatın kalbi diyebileceğimiz senaryoların yazılması aşaması gelir. Tüm senaryolar gerçekçi, makul ve zorlu olmalıdır. Ancak katılımcıların üstesinden gelebileceği karmaşıklıkla hazırlanmalıdır. Bu sayede katılımcıların, kurumların ve afet planının gerçek bir şekilde değerlendirilmesi ve geçerliliğini ortaya konması sağlanmalıdır.

Tatbikat planlama ve tasarımlarından amaç, kapsam, hedef kitle, gerçekleştirilmesi beklenen hedefler, kurumlar arası koordinasyon, bütçe ve kullanılacak olan unvanların belirlendiği bölümdür. Bu özellikleri belirledikten sonra bir tatbikatın kalbi diyebileceğimiz senaryoların yazılması aşaması gelir. Tüm senaryolar gerçekçi, makul ve zorlu olmalıdır. Ancak katılımcıların üstesinden gelebileceği karmaşıklıkla hazırlanmalıdır. Bu sayede katılımcıların, kurumların ve afet planının gerçek bir şekilde değerlendirilmesi ve geçerliliğini ortaya konması sağlanmalıdır.

Tatbikat planlama ve tasarımlarından amaç, kapsam, hedef kitle, gerçekleştirilmesi beklenen hedefler, kurumlar arası koordinasyon, bütçe ve kullanılacak olan unvanların belirlendiği bölümdür. Bu özellikleri belirledikten sonra bir tatbikatın kalbi diyebileceğimiz senaryoların yazılması aşaması gelir. Tüm senaryolar gerçekçi, makul ve zorlu olmalıdır. Ancak katılımcıların üstesinden gelebileceği karmaşıklıkla hazırlanmalıdır. Bu sayede katılımcıların, kurumların ve afet planının gerçek bir şekilde değerlendirilmesi ve geçerliliğini ortaya konması sağlanmalıdır.

18. Soru

Tatbikatın uygulama aşamasında neler yapılır?

Cevap

Tatbikatın başlaması planlama sürecinde hazırlanan bir olayın (senaryonun) ilk haberi (mesajı) ile başlar. Daha sonra geliştirilen mesajlar belirli mantık silsilesi ile gönderilir ve tatbikat katılımcıların aldıkları kararlarla gelişir. Uygulama esnasında en önemli nokta değerlendiriciler aracılığıyla katılımcıların ve kurumların değerlendirilmesi için gerekli olan bilgileri içeren formların doğru ve olabildiğince kesin bilgileri içerecek şekilde doldurulmasıdır. Bu değerlendirme aşamasındaki çalışmaların gerçeğe en yakın biçimde yapılmasının ilk şartıdır. Tatbikat Koordinasyon Ekibi uygulama esnasındaki tüm faaliyetlerin dokümantasyonundan sorumludur.

Tatbikatın başlaması planlama sürecinde hazırlanan bir olayın (senaryonun) ilk haberi (mesajı) ile başlar. Daha sonra geliştirilen mesajlar belirli mantık silsilesi ile gönderilir ve tatbikat katılımcıların aldıkları kararlarla gelişir. Uygulama esnasında en önemli nokta değerlendiriciler aracılığıyla katılımcıların ve kurumların değerlendirilmesi için gerekli olan bilgileri içeren formların doğru ve olabildiğince kesin bilgileri içerecek şekilde doldurulmasıdır. Bu değerlendirme aşamasındaki çalışmaların gerçeğe en yakın biçimde yapılmasının ilk şartıdır. Tatbikat Koordinasyon Ekibi uygulama esnasındaki tüm faaliyetlerin dokümantasyonundan sorumludur.

Tatbikatın başlaması planlama sürecinde hazırlanan bir olayın (senaryonun) ilk haberi (mesajı) ile başlar. Daha sonra geliştirilen mesajlar belirli mantık silsilesi ile gönderilir ve tatbikat katılımcıların aldıkları kararlarla gelişir. Uygulama esnasında en önemli nokta değerlendiriciler aracılığıyla katılımcıların ve kurumların değerlendirilmesi için gerekli olan bilgileri içeren formların doğru ve olabildiğince kesin bilgileri içerecek şekilde doldurulmasıdır. Bu değerlendirme aşamasındaki çalışmaların gerçeğe en yakın biçimde yapılmasının ilk şartıdır. Tatbikat Koordinasyon Ekibi uygulama esnasındaki tüm faaliyetlerin dokümantasyonundan sorumludur.

Tatbikatın başlaması planlama sürecinde hazırlanan bir olayın (senaryonun) ilk haberi (mesajı) ile başlar. Daha sonra geliştirilen mesajlar belirli mantık silsilesi ile gönderilir ve tatbikat katılımcıların aldıkları kararlarla gelişir. Uygulama esnasında en önemli nokta değerlendiriciler aracılığıyla katılımcıların ve kurumların değerlendirilmesi için gerekli olan bilgileri içeren formların doğru ve olabildiğince kesin bilgileri içerecek şekilde doldurulmasıdır. Bu değerlendirme aşamasındaki çalışmaların gerçeğe en yakın biçimde yapılmasının ilk şartıdır. Tatbikat Koordinasyon Ekibi uygulama esnasındaki tüm faaliyetlerin dokümantasyonundan sorumludur.

Tatbikatın başlaması planlama sürecinde hazırlanan bir olayın (senaryonun) ilk haberi (mesajı) ile başlar. Daha sonra geliştirilen mesajlar belirli mantık silsilesi ile gönderilir ve tatbikat katılımcıların aldıkları kararlarla gelişir. Uygulama esnasında en önemli nokta değerlendiriciler aracılığıyla katılımcıların ve kurumların değerlendirilmesi için gerekli olan bilgileri içeren formların doğru ve olabildiğince kesin bilgileri içerecek şekilde doldurulmasıdır. Bu değerlendirme aşamasındaki çalışmaların gerçeğe en yakın biçimde yapılmasının ilk şartıdır. Tatbikat Koordinasyon Ekibi uygulama esnasındaki tüm faaliyetlerin dokümantasyonundan sorumludur.

19. Soru

Değerlendirme sürecinin amacı nedir?

Cevap

Değerlendirme süreçlerinin amacı, beklenen örgütsel öğrenmeyi geliştirmek için kapasite ve kabiliyetlerin geliştirilmesi acil durum yönetimini etkili kılmak ve bilgiye dayalı karar vermeyi destekleyen yolların tahmin edilmesini sağlamaktır.

Değerlendirme süreçlerinin amacı, beklenen örgütsel öğrenmeyi geliştirmek için kapasite ve kabiliyetlerin geliştirilmesi acil durum yönetimini etkili kılmak ve bilgiye dayalı karar vermeyi destekleyen yolların tahmin edilmesini sağlamaktır.

Değerlendirme süreçlerinin amacı, beklenen örgütsel öğrenmeyi geliştirmek için kapasite ve kabiliyetlerin geliştirilmesi acil durum yönetimini etkili kılmak ve bilgiye dayalı karar vermeyi destekleyen yolların tahmin edilmesini sağlamaktır.

Değerlendirme süreçlerinin amacı, beklenen örgütsel öğrenmeyi geliştirmek için kapasite ve kabiliyetlerin geliştirilmesi acil durum yönetimini etkili kılmak ve bilgiye dayalı karar vermeyi destekleyen yolların tahmin edilmesini sağlamaktır.

Değerlendirme süreçlerinin amacı, beklenen örgütsel öğrenmeyi geliştirmek için kapasite ve kabiliyetlerin geliştirilmesi acil durum yönetimini etkili kılmak ve bilgiye dayalı karar vermeyi destekleyen yolların tahmin edilmesini sağlamaktır.

20. Soru

Değerlendirme kaça ayrılır? Bunlar nelerdir? Açıklayınız.

Cevap

Değerlendirme izlem ve değerlendirme şeklinde ikiye ayrılır. İzleme, sonuçlarının başarılmasındaki sorumluluklar, ilerlemeler ve yetersizlikler arasındaki uyumun gösterilmesini sağlayan sürekli bir süreçtir. Değerlendirme ise amaçlanan hedef ile gerçekleştirilen uygulamanın etkililiği arasındaki farkın ortaya konulması sürecidir.

Değerlendirme izlem ve değerlendirme şeklinde ikiye ayrılır. İzleme, sonuçlarının başarılmasındaki sorumluluklar, ilerlemeler ve yetersizlikler arasındaki uyumun gösterilmesini sağlayan sürekli bir süreçtir. Değerlendirme ise amaçlanan hedef ile gerçekleştirilen uygulamanın etkililiği arasındaki farkın ortaya konulması sürecidir.

Değerlendirme izlem ve değerlendirme şeklinde ikiye ayrılır. İzleme, sonuçlarının başarılmasındaki sorumluluklar, ilerlemeler ve yetersizlikler arasındaki uyumun gösterilmesini sağlayan sürekli bir süreçtir. Değerlendirme ise amaçlanan hedef ile gerçekleştirilen uygulamanın etkililiği arasındaki farkın ortaya konulması sürecidir.

Değerlendirme izlem ve değerlendirme şeklinde ikiye ayrılır. İzleme, sonuçlarının başarılmasındaki sorumluluklar, ilerlemeler ve yetersizlikler arasındaki uyumun gösterilmesini sağlayan sürekli bir süreçtir. Değerlendirme ise amaçlanan hedef ile gerçekleştirilen uygulamanın etkililiği arasındaki farkın ortaya konulması sürecidir.

Değerlendirme izlem ve değerlendirme şeklinde ikiye ayrılır. İzleme, sonuçlarının başarılmasındaki sorumluluklar, ilerlemeler ve yetersizlikler arasındaki uyumun gösterilmesini sağlayan sürekli bir süreçtir. Değerlendirme ise amaçlanan hedef ile gerçekleştirilen uygulamanın etkililiği arasındaki farkın ortaya konulması sürecidir.

21. Soru

Değerlendirme kriterleri nelerdir?

Cevap

Değerlendirme Kriterleri;

 • Tatbikatın planlama sürecinde amaçlanan hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı,

 •  Acil durum ve afet  yönetim sisteminde var olan plan, prosedür veya rehberlerdeki geliştirme ihtiyacı,

 •  Personel yetersizlikleri ve eğitimi,

 • Araç gereç ve malzeme ihtiyaçları, 

 • Tatbikat sonrasında ilave bir tatbikat yapma ihtiyacının olup olmadığının belirlenmesidir.

Değerlendirme Kriterleri;

 • Tatbikatın planlama sürecinde amaçlanan hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı,

 •  Acil durum ve afet  yönetim sisteminde var olan plan, prosedür veya rehberlerdeki geliştirme ihtiyacı,

 •  Personel yetersizlikleri ve eğitimi,

 • Araç gereç ve malzeme ihtiyaçları, 

 • Tatbikat sonrasında ilave bir tatbikat yapma ihtiyacının olup olmadığının belirlenmesidir.

Değerlendirme Kriterleri;

 • Tatbikatın planlama sürecinde amaçlanan hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı,

 •  Acil durum ve afet  yönetim sisteminde var olan plan, prosedür veya rehberlerdeki geliştirme ihtiyacı,

 •  Personel yetersizlikleri ve eğitimi,

 • Araç gereç ve malzeme ihtiyaçları, 

 • Tatbikat sonrasında ilave bir tatbikat yapma ihtiyacının olup olmadığının belirlenmesidir.

Değerlendirme Kriterleri;

 • Tatbikatın planlama sürecinde amaçlanan hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı,

 •  Acil durum ve afet  yönetim sisteminde var olan plan, prosedür veya rehberlerdeki geliştirme ihtiyacı,

 •  Personel yetersizlikleri ve eğitimi,

 • Araç gereç ve malzeme ihtiyaçları, 

 • Tatbikat sonrasında ilave bir tatbikat yapma ihtiyacının olup olmadığının belirlenmesidir.

Değerlendirme Kriterleri;

 • Tatbikatın planlama sürecinde amaçlanan hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı,

 •  Acil durum ve afet  yönetim sisteminde var olan plan, prosedür veya rehberlerdeki geliştirme ihtiyacı,

 •  Personel yetersizlikleri ve eğitimi,

 • Araç gereç ve malzeme ihtiyaçları, 

 • Tatbikat sonrasında ilave bir tatbikat yapma ihtiyacının olup olmadığının belirlenmesidir.

22. Soru

Planın güncelleştirilmesi aşamasında neler yapılır?

Cevap

Güncelleştirme, değerlendirme aşamasında afet planının uygulanması esnasında görülen eksikliklerin giderildiği bölümdür. Güncelleştirme faaliyeti hazırlık çalışmalarının daha ileri bir noktaya çıkarmak için gereklidir. Aynı zamanda bu aşamada gerekli görülen konularda personel eğitimleri de planlanmalıdır.

23. Soru

Tatbikatlarda izlenmesi gereken sıra nasıldır?

Tatbikatlarda izlenmesi gereken sıra nasıldır?

Tatbikatlarda izlenmesi gereken sıra nasıldır?

Tatbikatlarda izlenmesi gereken sıra nasıldır?

Tatbikatlarda izlenmesi gereken sıra nasıldır?

Cevap

Tatbikatlar basit olandan başlayarak daha karmaşık olana doğru yapılır. Sıralama şu şekildedir:

 1. Yönlendirme semineri
 2. Alıştırma
 3. Masabaşı egzersizi
 4. İşlevsel tatbikat
 5. Gerçek boyutta tabikat

Tatbikatlar basit olandan başlayarak daha karmaşık olana doğru yapılır. Sıralama şu şekildedir:

 1. Yönlendirme semineri
 2. Alıştırma
 3. Masabaşı egzersizi
 4. İşlevsel tatbikat
 5. Gerçek boyutta tabikat

Tatbikatlar basit olandan başlayarak daha karmaşık olana doğru yapılır. Sıralama şu şekildedir:

 1. Yönlendirme semineri
 2. Alıştırma
 3. Masabaşı egzersizi
 4. İşlevsel tatbikat
 5. Gerçek boyutta tabikat

Tatbikatlar basit olandan başlayarak daha karmaşık olana doğru yapılır. Sıralama şu şekildedir:

 1. Yönlendirme semineri
 2. Alıştırma
 3. Masabaşı egzersizi
 4. İşlevsel tatbikat
 5. Gerçek boyutta tabikat

Tatbikatlar basit olandan başlayarak daha karmaşık olana doğru yapılır. Sıralama şu şekildedir:

 1. Yönlendirme semineri
 2. Alıştırma
 3. Masabaşı egzersizi
 4. İşlevsel tatbikat
 5. Gerçek boyutta tabikat
24. Soru

Tatbikatların tanımlanmasında temel felsefe maddeleri nelerdir?

Cevap

Tatbikatların tanımlanmasında temel felsefe, tatbikatların, gerçekçi, ölçülebilir, basit, elde edilebilir ve katkıya yönelik olmalarıdır. 

25. Soru

Tatbikatlardan elde edilmesi gereken faydalar nelerdir?

Cevap

Genelde tatbikatlardan elde edilmesi gereken faydalar şunlardır:

 • Plandaki eksiklikleri ortaya çıkarır.
 • Özgüveni geliştirir.
 • Görev ve sorumluluklar açıklığa kavuşur.
 • Performansı arttırır.
 • Kurumlar ve personel arasındaki ilişkiyi geliştirir.
 • Güven ve saygınlık kazandırır.
26. Soru

Bir planın uygulanabilirliğini ölçmek amacıyla tatbikat planlarken nasıl bir sıra takip edilir?

Bir planın uygulanabilirliğini ölçmek amacıyla tatbikat planlarken nasıl bir sıra takip edilir?

Bir planın uygulanabilirliğini ölçmek amacıyla tatbikat planlarken nasıl bir sıra takip edilir?

Bir planın uygulanabilirliğini ölçmek amacıyla tatbikat planlarken nasıl bir sıra takip edilir?

Bir planın uygulanabilirliğini ölçmek amacıyla tatbikat planlarken nasıl bir sıra takip edilir?

Cevap

Bir planın uygulanabilirliğini ölçmek amacıyla tatbikat planlarken aşağıdaki sıra takip edilir.

 • Tatbikatın kapsamı, amacı, ve formatı belirlenmeli,
 • Tatbikatın tipi belirlenmeli,
 • Tatbikatın zamanı ve süresi belirlenmeli,
 • Haberli veya habersiz olup olmayacağına karar vermeli,
 • Katılımcıları belirlenmeli,
 • Raporlama ve değerlendirme süreci belirlenmeli,
 • Tatbikatın beklenen çıktıları belirlenmeli.

Bir planın uygulanabilirliğini ölçmek amacıyla tatbikat planlarken aşağıdaki sıra takip edilir.

 • Tatbikatın kapsamı, amacı, ve formatı belirlenmeli,
 • Tatbikatın tipi belirlenmeli,
 • Tatbikatın zamanı ve süresi belirlenmeli,
 • Haberli veya habersiz olup olmayacağına karar vermeli,
 • Katılımcıları belirlenmeli,
 • Raporlama ve değerlendirme süreci belirlenmeli,
 • Tatbikatın beklenen çıktıları belirlenmeli.

Bir planın uygulanabilirliğini ölçmek amacıyla tatbikat planlarken aşağıdaki sıra takip edilir.

 • Tatbikatın kapsamı, amacı, ve formatı belirlenmeli,
 • Tatbikatın tipi belirlenmeli,
 • Tatbikatın zamanı ve süresi belirlenmeli,
 • Haberli veya habersiz olup olmayacağına karar vermeli,
 • Katılımcıları belirlenmeli,
 • Raporlama ve değerlendirme süreci belirlenmeli,
 • Tatbikatın beklenen çıktıları belirlenmeli.

Bir planın uygulanabilirliğini ölçmek amacıyla tatbikat planlarken aşağıdaki sıra takip edilir.

 • Tatbikatın kapsamı, amacı, ve formatı belirlenmeli,
 • Tatbikatın tipi belirlenmeli,
 • Tatbikatın zamanı ve süresi belirlenmeli,
 • Haberli veya habersiz olup olmayacağına karar vermeli,
 • Katılımcıları belirlenmeli,
 • Raporlama ve değerlendirme süreci belirlenmeli,
 • Tatbikatın beklenen çıktıları belirlenmeli.

Bir planın uygulanabilirliğini ölçmek amacıyla tatbikat planlarken aşağıdaki sıra takip edilir.

 • Tatbikatın kapsamı, amacı, ve formatı belirlenmeli,
 • Tatbikatın tipi belirlenmeli,
 • Tatbikatın zamanı ve süresi belirlenmeli,
 • Haberli veya habersiz olup olmayacağına karar vermeli,
 • Katılımcıları belirlenmeli,
 • Raporlama ve değerlendirme süreci belirlenmeli,
 • Tatbikatın beklenen çıktıları belirlenmeli.
27. Soru

Tatbikatlar kaça ayrılır? Bunlar nelerdir?

Cevap

Literatürde tatbikatlar, tartışma temelli ve operasyon temelli olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Literatürde tatbikatlar, tartışma temelli ve operasyon temelli olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Literatürde tatbikatlar, tartışma temelli ve operasyon temelli olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Literatürde tatbikatlar, tartışma temelli ve operasyon temelli olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Literatürde tatbikatlar, tartışma temelli ve operasyon temelli olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

28. Soru

Tartışma temelli tatbikatlarda kullanılan yöntemler nelerdir?

Tartışma temelli tatbikatlarda kullanılan yöntemler nelerdir?

Tartışma temelli tatbikatlarda kullanılan yöntemler nelerdir?

Tartışma temelli tatbikatlarda kullanılan yöntemler nelerdir?

Tartışma temelli tatbikatlarda kullanılan yöntemler nelerdir?

Cevap

Tartışma temelli tatbikatlarda kullanılan yöntemler:

 • Seminerler
 • Atölye çalışmaları
 • Masa başı çalışmaları
 • Oyunlar
29. Soru

Operasyon temelli tatbikatlarlarda kullanılan yöntemler nelerdir?

Operasyon temelli tatbikatlarlarda kullanılan yöntemler nelerdir?

Operasyon temelli tatbikatlarlarda kullanılan yöntemler nelerdir?

Operasyon temelli tatbikatlarlarda kullanılan yöntemler nelerdir?

Operasyon temelli tatbikatlarlarda kullanılan yöntemler nelerdir?

Cevap

Operasyon temelli tatbikatlarlarda kullanılan yöntemler:

 • Tatbikatlar
 • Fonksiyonel egzersizler
 • Tam ölçekte egzersizler
30. Soru

Tartışma ve operasyon temelli tatbikatlar dışında ki tatbikatlar nelerdir?

Cevap

Bu sınıflandırmanın dışında kalan tatbikatlar;

 • 1-2 gün içerisinde planlanan ve 1-2 saat içerisinde uygulanan tatbikatlar, farkındalık ve oryantasyon / yönlendirme semineri,

 •  Üç günlük bir sürede planlanan ve 1-2 saat içerisinde sonuçlandırılan tatbikatlar, alıştırma ve egzersiz,

 •   1-3 ay süren planlama süreci sonunda 1-4 saat içerisinde icra edilen tatbikatlar masa başı tatbikatı,

 •  3 aylık bir sürede planlanan ve sekiz saat içerisinde uygulanan tatbikatlar, işlevsel tatbikat,

 • 6-12 aylık bir zaman dilimine yayılan ve 1-2 gün süren tatbikatlar ise gerçek boyutta tatbikat,

olarak adlandırılmıştır.

Bu sınıflandırmanın dışında kalan tatbikatlar;

 • 1-2 gün içerisinde planlanan ve 1-2 saat içerisinde uygulanan tatbikatlar, farkındalık ve oryantasyon / yönlendirme semineri,

 •  Üç günlük bir sürede planlanan ve 1-2 saat içerisinde sonuçlandırılan tatbikatlar, alıştırma ve egzersiz,

 •   1-3 ay süren planlama süreci sonunda 1-4 saat içerisinde icra edilen tatbikatlar masa başı tatbikatı,

 •  3 aylık bir sürede planlanan ve sekiz saat içerisinde uygulanan tatbikatlar, işlevsel tatbikat,

 • 6-12 aylık bir zaman dilimine yayılan ve 1-2 gün süren tatbikatlar ise gerçek boyutta tatbikat,

olarak adlandırılmıştır.

Bu sınıflandırmanın dışında kalan tatbikatlar;

 • 1-2 gün içerisinde planlanan ve 1-2 saat içerisinde uygulanan tatbikatlar, farkındalık ve oryantasyon / yönlendirme semineri,

 •  Üç günlük bir sürede planlanan ve 1-2 saat içerisinde sonuçlandırılan tatbikatlar, alıştırma ve egzersiz,

 •   1-3 ay süren planlama süreci sonunda 1-4 saat içerisinde icra edilen tatbikatlar masa başı tatbikatı,

 •  3 aylık bir sürede planlanan ve sekiz saat içerisinde uygulanan tatbikatlar, işlevsel tatbikat,

 • 6-12 aylık bir zaman dilimine yayılan ve 1-2 gün süren tatbikatlar ise gerçek boyutta tatbikat,

olarak adlandırılmıştır.

Bu sınıflandırmanın dışında kalan tatbikatlar;

 • 1-2 gün içerisinde planlanan ve 1-2 saat içerisinde uygulanan tatbikatlar, farkındalık ve oryantasyon / yönlendirme semineri,

 •  Üç günlük bir sürede planlanan ve 1-2 saat içerisinde sonuçlandırılan tatbikatlar, alıştırma ve egzersiz,

 •   1-3 ay süren planlama süreci sonunda 1-4 saat içerisinde icra edilen tatbikatlar masa başı tatbikatı,

 •  3 aylık bir sürede planlanan ve sekiz saat içerisinde uygulanan tatbikatlar, işlevsel tatbikat,

 • 6-12 aylık bir zaman dilimine yayılan ve 1-2 gün süren tatbikatlar ise gerçek boyutta tatbikat,

olarak adlandırılmıştır.

Bu sınıflandırmanın dışında kalan tatbikatlar;

 • 1-2 gün içerisinde planlanan ve 1-2 saat içerisinde uygulanan tatbikatlar, farkındalık ve oryantasyon / yönlendirme semineri,

 •  Üç günlük bir sürede planlanan ve 1-2 saat içerisinde sonuçlandırılan tatbikatlar, alıştırma ve egzersiz,

 •   1-3 ay süren planlama süreci sonunda 1-4 saat içerisinde icra edilen tatbikatlar masa başı tatbikatı,

 •  3 aylık bir sürede planlanan ve sekiz saat içerisinde uygulanan tatbikatlar, işlevsel tatbikat,

 • 6-12 aylık bir zaman dilimine yayılan ve 1-2 gün süren tatbikatlar ise gerçek boyutta tatbikat,

olarak adlandırılmıştır.

 • 1-2 gün içerisinde planlanan ve 1-2 saat içerisinde uygulanan tatbikatlar, farkındalık ve oryantasyon / yönlendirme semineri,

 •  Üç günlük bir sürede planlanan ve 1-2 saat içerisinde sonuçlandırılan tatbikatlar, alıştırma ve egzersiz,

 •   1-3 ay süren planlama süreci sonunda 1-4 saat içerisinde icra edilen tatbikatlar masa başı tatbikatı,

 •  3 aylık bir sürede planlanan ve sekiz saat içerisinde uygulanan tatbikatlar, işlevsel tatbikat,

 • 6-12 aylık bir zaman dilimine yayılan ve 1-2 gün süren tatbikatlar ise gerçek boyutta tatbikat,

olarak adlandırılmıştır.

 • 1-2 gün içerisinde planlanan ve 1-2 saat içerisinde uygulanan tatbikatlar, farkındalık ve oryantasyon / yönlendirme semineri,

 •  Üç günlük bir sürede planlanan ve 1-2 saat içerisinde sonuçlandırılan tatbikatlar, alıştırma ve egzersiz,

 •   1-3 ay süren planlama süreci sonunda 1-4 saat içerisinde icra edilen tatbikatlar masa başı tatbikatı,

 •  3 aylık bir sürede planlanan ve sekiz saat içerisinde uygulanan tatbikatlar, işlevsel tatbikat,

 • 6-12 aylık bir zaman dilimine yayılan ve 1-2 gün süren tatbikatlar ise gerçek boyutta tatbikat,

olarak adlandırılmıştır.

 • 1-2 gün içerisinde planlanan ve 1-2 saat içerisinde uygulanan tatbikatlar, farkındalık ve oryantasyon / yönlendirme semineri,

 •  Üç günlük bir sürede planlanan ve 1-2 saat içerisinde sonuçlandırılan tatbikatlar, alıştırma ve egzersiz,

 •   1-3 ay süren planlama süreci sonunda 1-4 saat içerisinde icra edilen tatbikatlar masa başı tatbikatı,

 •  3 aylık bir sürede planlanan ve sekiz saat içerisinde uygulanan tatbikatlar, işlevsel tatbikat,

 • 6-12 aylık bir zaman dilimine yayılan ve 1-2 gün süren tatbikatlar ise gerçek boyutta tatbikat,

olarak adlandırılmıştır.

 • 1-2 gün içerisinde planlanan ve 1-2 saat içerisinde uygulanan tatbikatlar, farkındalık ve oryantasyon / yönlendirme semineri,

 •  Üç günlük bir sürede planlanan ve 1-2 saat içerisinde sonuçlandırılan tatbikatlar, alıştırma ve egzersiz,

 •   1-3 ay süren planlama süreci sonunda 1-4 saat içerisinde icra edilen tatbikatlar masa başı tatbikatı,

 •  3 aylık bir sürede planlanan ve sekiz saat içerisinde uygulanan tatbikatlar, işlevsel tatbikat,

 • 6-12 aylık bir zaman dilimine yayılan ve 1-2 gün süren tatbikatlar ise gerçek boyutta tatbikat,

olarak adlandırılmıştır.

31. Soru

Masa başı (Simülasyon) tatbikatı nedir?

Cevap

Katılımcı grupların gerçekleşmesi muhtemel acil durum ve afet olayları üzerine temellendirilmiş, mevcut kaynaklara göre masa başında karar vererek yanıt vermelerini sağlayan tatbikat türüdür.

Katılımcı grupların gerçekleşmesi muhtemel acil durum ve afet olayları üzerine temellendirilmiş, mevcut kaynaklara göre masa başında karar vererek yanıt vermelerini sağlayan tatbikat türüdür.

Katılımcı grupların gerçekleşmesi muhtemel acil durum ve afet olayları üzerine temellendirilmiş, mevcut kaynaklara göre masa başında karar vererek yanıt vermelerini sağlayan tatbikat türüdür.

Katılımcı grupların gerçekleşmesi muhtemel acil durum ve afet olayları üzerine temellendirilmiş, mevcut kaynaklara göre masa başında karar vererek yanıt vermelerini sağlayan tatbikat türüdür.

Katılımcı grupların gerçekleşmesi muhtemel acil durum ve afet olayları üzerine temellendirilmiş, mevcut kaynaklara göre masa başında karar vererek yanıt vermelerini sağlayan tatbikat türüdür.

32. Soru

Masa başı tatbikatının (simülasyon) önemi nedir?

Cevap

Simülasyon organizasyonunda gerekli araçlar, prosedürler ve formlar kullanarak sistemin ve katılımcıların performansını değerlendirilmesi yapılabilmektedir. Aynı zamanda karar alma ve koordinasyonda gerekli olan görevler için eğitim ve uygulama yapılmasını da sağlar. Egzersizin sonuçlarını değerlendirme süreci, yönetimin güçlendirilmesi gereken yönleri ve kritik alanlarının belirlenmesine yardım edilmesi açısından önemlidir. İyi yönetilen bir masa başı tatbikatı ileride yapılacak olan gerçek tatbikatların ön aşaması olabileceği dikkatten kaçırılmamalıdır.

Simülasyon organizasyonunda gerekli araçlar, prosedürler ve formlar kullanarak sistemin ve katılımcıların performansını değerlendirilmesi yapılabilmektedir. Aynı zamanda karar alma ve koordinasyonda gerekli olan görevler için eğitim ve uygulama yapılmasını da sağlar. Egzersizin sonuçlarını değerlendirme süreci, yönetimin güçlendirilmesi gereken yönleri ve kritik alanlarının belirlenmesine yardım edilmesi açısından önemlidir. İyi yönetilen bir masa başı tatbikatı ileride yapılacak olan gerçek tatbikatların ön aşaması olabileceği dikkatten kaçırılmamalıdır.

Simülasyon organizasyonunda gerekli araçlar, prosedürler ve formlar kullanarak sistemin ve katılımcıların performansını değerlendirilmesi yapılabilmektedir. Aynı zamanda karar alma ve koordinasyonda gerekli olan görevler için eğitim ve uygulama yapılmasını da sağlar. Egzersizin sonuçlarını değerlendirme süreci, yönetimin güçlendirilmesi gereken yönleri ve kritik alanlarının belirlenmesine yardım edilmesi açısından önemlidir. İyi yönetilen bir masa başı tatbikatı ileride yapılacak olan gerçek tatbikatların ön aşaması olabileceği dikkatten kaçırılmamalıdır.

Simülasyon organizasyonunda gerekli araçlar, prosedürler ve formlar kullanarak sistemin ve katılımcıların performansını değerlendirilmesi yapılabilmektedir. Aynı zamanda karar alma ve koordinasyonda gerekli olan görevler için eğitim ve uygulama yapılmasını da sağlar. Egzersizin sonuçlarını değerlendirme süreci, yönetimin güçlendirilmesi gereken yönleri ve kritik alanlarının belirlenmesine yardım edilmesi açısından önemlidir. İyi yönetilen bir masa başı tatbikatı ileride yapılacak olan gerçek tatbikatların ön aşaması olabileceği dikkatten kaçırılmamalıdır.

Simülasyon organizasyonunda gerekli araçlar, prosedürler ve formlar kullanarak sistemin ve katılımcıların performansını değerlendirilmesi yapılabilmektedir. Aynı zamanda karar alma ve koordinasyonda gerekli olan görevler için eğitim ve uygulama yapılmasını da sağlar. Egzersizin sonuçlarını değerlendirme süreci, yönetimin güçlendirilmesi gereken yönleri ve kritik alanlarının belirlenmesine yardım edilmesi açısından önemlidir. İyi yönetilen bir masa başı tatbikatı ileride yapılacak olan gerçek tatbikatların ön aşaması olabileceği dikkatten kaçırılmamalıdır.

33. Soru

Masa başı tatbikatlarının amaçları nelerdir?

Masa başı tatbikatlarının amaçları nelerdir?

Masa başı tatbikatlarının amaçları nelerdir?

Masa başı tatbikatlarının amaçları nelerdir?

Masa başı tatbikatlarının amaçları nelerdir?

Cevap

Masa başı tatbikatlarının amaçları:

 • Bir organizasyonun içinde var olan acil durum planlarını ve prosedürlerini acil durum ve afetlere hazırlık ve yanıt için sorumlu olan personelin karar verme kapasitesini değerlendirmek,
 • Özel bir kurum veya organizasyon için acil durum hazırlık ve yanıt planlarının geçerliliğini test etmek,
 • Acil durum olaylarında farklı sektörler ve kurumların yanıt mekanizmasının koordinasyonunu değerlendirmek,
 • Acil durum olaylarında kriz ve yönetim bilgisini yönetmek için karar verme de yetkili personeli hazırlamak,
 • Katılımcı personelin bilgi, beceri ve tutumunu değerlendirerek geliştirilmesini sağlamaktır.

Masa başı tatbikatlarının amaçları:

 • Bir organizasyonun içinde var olan acil durum planlarını ve prosedürlerini acil durum ve afetlere hazırlık ve yanıt için sorumlu olan personelin karar verme kapasitesini değerlendirmek,
 • Özel bir kurum veya organizasyon için acil durum hazırlık ve yanıt planlarının geçerliliğini test etmek,
 • Acil durum olaylarında farklı sektörler ve kurumların yanıt mekanizmasının koordinasyonunu değerlendirmek,
 • Acil durum olaylarında kriz ve yönetim bilgisini yönetmek için karar verme de yetkili personeli hazırlamak,
 • Katılımcı personelin bilgi, beceri ve tutumunu değerlendirerek geliştirilmesini sağlamaktır.

Masa başı tatbikatlarının amaçları:

 • Bir organizasyonun içinde var olan acil durum planlarını ve prosedürlerini acil durum ve afetlere hazırlık ve yanıt için sorumlu olan personelin karar verme kapasitesini değerlendirmek,
 • Özel bir kurum veya organizasyon için acil durum hazırlık ve yanıt planlarının geçerliliğini test etmek,
 • Acil durum olaylarında farklı sektörler ve kurumların yanıt mekanizmasının koordinasyonunu değerlendirmek,
 • Acil durum olaylarında kriz ve yönetim bilgisini yönetmek için karar verme de yetkili personeli hazırlamak,
 • Katılımcı personelin bilgi, beceri ve tutumunu değerlendirerek geliştirilmesini sağlamaktır.

Masa başı tatbikatlarının amaçları:

 • Bir organizasyonun içinde var olan acil durum planlarını ve prosedürlerini acil durum ve afetlere hazırlık ve yanıt için sorumlu olan personelin karar verme kapasitesini değerlendirmek,
 • Özel bir kurum veya organizasyon için acil durum hazırlık ve yanıt planlarının geçerliliğini test etmek,
 • Acil durum olaylarında farklı sektörler ve kurumların yanıt mekanizmasının koordinasyonunu değerlendirmek,
 • Acil durum olaylarında kriz ve yönetim bilgisini yönetmek için karar verme de yetkili personeli hazırlamak,
 • Katılımcı personelin bilgi, beceri ve tutumunu değerlendirerek geliştirilmesini sağlamaktır.

Masa başı tatbikatlarının amaçları:

 • Bir organizasyonun içinde var olan acil durum planlarını ve prosedürlerini acil durum ve afetlere hazırlık ve yanıt için sorumlu olan personelin karar verme kapasitesini değerlendirmek,
 • Özel bir kurum veya organizasyon için acil durum hazırlık ve yanıt planlarının geçerliliğini test etmek,
 • Acil durum olaylarında farklı sektörler ve kurumların yanıt mekanizmasının koordinasyonunu değerlendirmek,
 • Acil durum olaylarında kriz ve yönetim bilgisini yönetmek için karar verme de yetkili personeli hazırlamak,
 • Katılımcı personelin bilgi, beceri ve tutumunu değerlendirerek geliştirilmesini sağlamaktır.
34. Soru

Masa başı tatbikatının operasyonel özellikleri nelerdir?

Cevap

Egzersizde olaya ilişkin bilgi farklı zamanlarda dağıtılan mesajlar aracılığıyla sağlanır. Bilgiler sözlü, yazılı, dijital veya diğer iletişim kanalları aracılığıyla katılımcılara iletilir. Bir afet durumunda gerçekleştirilecek durumlar oluşturulmalıdır. Örneğin; gürültüye neden olacak, ışık ve sıcaklıkta oynayacak, kesintili hizmet sağlayacak (su, ışık, iletişim gibi) belirsizlik yaratarak, çelişkili veya eksik bilgi sağlayarak ve benzer afet koşullarında sık sık karşılaşılan problemler ilave edilebilir. Denetmenler senaryo hakkında yeterli bilgiye sahip olmalıdır. Eğer gerekli olursa tanımlanan durumlarda temsil edilemeyen katılımcıların rollerini üstlenebilirler. Katılımcılara afet planındaki iş ve işlemleri gerçekleştirebilmeleri için gerekli olan harita, bilgisayar, olay fotoğra arı, hava durumu gibi bilgilerin tamamının verilmesi gerekir.

Egzersizde olaya ilişkin bilgi farklı zamanlarda dağıtılan mesajlar aracılığıyla sağlanır. Bilgiler sözlü, yazılı, dijital veya diğer iletişim kanalları aracılığıyla katılımcılara iletilir. Bir afet durumunda gerçekleştirilecek durumlar oluşturulmalıdır. Örneğin; gürültüye neden olacak, ışık ve sıcaklıkta oynayacak, kesintili hizmet sağlayacak (su, ışık, iletişim gibi) belirsizlik yaratarak, çelişkili veya eksik bilgi sağlayarak ve benzer afet koşullarında sık sık karşılaşılan problemler ilave edilebilir. Denetmenler senaryo hakkında yeterli bilgiye sahip olmalıdır. Eğer gerekli olursa tanımlanan durumlarda temsil edilemeyen katılımcıların rollerini üstlenebilirler. Katılımcılara afet planındaki iş ve işlemleri gerçekleştirebilmeleri için gerekli olan harita, bilgisayar, olay fotoğra arı, hava durumu gibi bilgilerin tamamının verilmesi gerekir.

Egzersizde olaya ilişkin bilgi farklı zamanlarda dağıtılan mesajlar aracılığıyla sağlanır. Bilgiler sözlü, yazılı, dijital veya diğer iletişim kanalları aracılığıyla katılımcılara iletilir. Bir afet durumunda gerçekleştirilecek durumlar oluşturulmalıdır. Örneğin; gürültüye neden olacak, ışık ve sıcaklıkta oynayacak, kesintili hizmet sağlayacak (su, ışık, iletişim gibi) belirsizlik yaratarak, çelişkili veya eksik bilgi sağlayarak ve benzer afet koşullarında sık sık karşılaşılan problemler ilave edilebilir. Denetmenler senaryo hakkında yeterli bilgiye sahip olmalıdır. Eğer gerekli olursa tanımlanan durumlarda temsil edilemeyen katılımcıların rollerini üstlenebilirler. Katılımcılara afet planındaki iş ve işlemleri gerçekleştirebilmeleri için gerekli olan harita, bilgisayar, olay fotoğra arı, hava durumu gibi bilgilerin tamamının verilmesi gerekir.

Egzersizde olaya ilişkin bilgi farklı zamanlarda dağıtılan mesajlar aracılığıyla sağlanır. Bilgiler sözlü, yazılı, dijital veya diğer iletişim kanalları aracılığıyla katılımcılara iletilir. Bir afet durumunda gerçekleştirilecek durumlar oluşturulmalıdır. Örneğin; gürültüye neden olacak, ışık ve sıcaklıkta oynayacak, kesintili hizmet sağlayacak (su, ışık, iletişim gibi) belirsizlik yaratarak, çelişkili veya eksik bilgi sağlayarak ve benzer afet koşullarında sık sık karşılaşılan problemler ilave edilebilir. Denetmenler senaryo hakkında yeterli bilgiye sahip olmalıdır. Eğer gerekli olursa tanımlanan durumlarda temsil edilemeyen katılımcıların rollerini üstlenebilirler. Katılımcılara afet planındaki iş ve işlemleri gerçekleştirebilmeleri için gerekli olan harita, bilgisayar, olay fotoğra arı, hava durumu gibi bilgilerin tamamının verilmesi gerekir.

Egzersizde olaya ilişkin bilgi farklı zamanlarda dağıtılan mesajlar aracılığıyla sağlanır. Bilgiler sözlü, yazılı, dijital veya diğer iletişim kanalları aracılığıyla katılımcılara iletilir. Bir afet durumunda gerçekleştirilecek durumlar oluşturulmalıdır. Örneğin; gürültüye neden olacak, ışık ve sıcaklıkta oynayacak, kesintili hizmet sağlayacak (su, ışık, iletişim gibi) belirsizlik yaratarak, çelişkili veya eksik bilgi sağlayarak ve benzer afet koşullarında sık sık karşılaşılan problemler ilave edilebilir. Denetmenler senaryo hakkında yeterli bilgiye sahip olmalıdır. Eğer gerekli olursa tanımlanan durumlarda temsil edilemeyen katılımcıların rollerini üstlenebilirler. Katılımcılara afet planındaki iş ve işlemleri gerçekleştirebilmeleri için gerekli olan harita, bilgisayar, olay fotoğra arı, hava durumu gibi bilgilerin tamamının verilmesi gerekir.

35. Soru

Fiili (Gerçek zamanlı) tatbikat nedir?

Cevap

Bu tatbikat acil durumların hikaye şeklinde yazılarak yaralanma ve hasarların senaryo edildiği operasyonların yönetiminde gerçek uygulamaya dayanan pratik bir alıştırmadır. Tatbikatlar gerçek durumlarda uygulanabilecek olan bilgi, becerileri ve tekniklerin en gerçekçi biçimde uygulanmasına, afetlere hazırlık ve yanıt vermek için ilişkili/ilgili bireysel ve kurumsal kapasite ile ilgili prosedürlerin, araçların ve becerilerin değerlendirilmesine olanak tanır. Fiili tatbikatlarda Simülasyon/masa başı tatbikatından farklı olarak gerçek hareketler ve gerçek materyal ve personel kullanılır.

Bu tatbikat acil durumların hikaye şeklinde yazılarak yaralanma ve hasarların senaryo edildiği operasyonların yönetiminde gerçek uygulamaya dayanan pratik bir alıştırmadır. Tatbikatlar gerçek durumlarda uygulanabilecek olan bilgi, becerileri ve tekniklerin en gerçekçi biçimde uygulanmasına, afetlere hazırlık ve yanıt vermek için ilişkili/ilgili bireysel ve kurumsal kapasite ile ilgili prosedürlerin, araçların ve becerilerin değerlendirilmesine olanak tanır. Fiili tatbikatlarda Simülasyon/masa başı tatbikatından farklı olarak gerçek hareketler ve gerçek materyal ve personel kullanılır.

Bu tatbikat acil durumların hikaye şeklinde yazılarak yaralanma ve hasarların senaryo edildiği operasyonların yönetiminde gerçek uygulamaya dayanan pratik bir alıştırmadır. Tatbikatlar gerçek durumlarda uygulanabilecek olan bilgi, becerileri ve tekniklerin en gerçekçi biçimde uygulanmasına, afetlere hazırlık ve yanıt vermek için ilişkili/ilgili bireysel ve kurumsal kapasite ile ilgili prosedürlerin, araçların ve becerilerin değerlendirilmesine olanak tanır. Fiili tatbikatlarda Simülasyon/masa başı tatbikatından farklı olarak gerçek hareketler ve gerçek materyal ve personel kullanılır.

Bu tatbikat acil durumların hikaye şeklinde yazılarak yaralanma ve hasarların senaryo edildiği operasyonların yönetiminde gerçek uygulamaya dayanan pratik bir alıştırmadır. Tatbikatlar gerçek durumlarda uygulanabilecek olan bilgi, becerileri ve tekniklerin en gerçekçi biçimde uygulanmasına, afetlere hazırlık ve yanıt vermek için ilişkili/ilgili bireysel ve kurumsal kapasite ile ilgili prosedürlerin, araçların ve becerilerin değerlendirilmesine olanak tanır. Fiili tatbikatlarda Simülasyon/masa başı tatbikatından farklı olarak gerçek hareketler ve gerçek materyal ve personel kullanılır.

Bu tatbikat acil durumların hikaye şeklinde yazılarak yaralanma ve hasarların senaryo edildiği operasyonların yönetiminde gerçek uygulamaya dayanan pratik bir alıştırmadır. Tatbikatlar gerçek durumlarda uygulanabilecek olan bilgi, becerileri ve tekniklerin en gerçekçi biçimde uygulanmasına, afetlere hazırlık ve yanıt vermek için ilişkili/ilgili bireysel ve kurumsal kapasite ile ilgili prosedürlerin, araçların ve becerilerin değerlendirilmesine olanak tanır. Fiili tatbikatlarda Simülasyon/masa başı tatbikatından farklı olarak gerçek hareketler ve gerçek materyal ve personel kullanılır.

36. Soru

Fiili tatbikatların önemi nedir?

Cevap

Tatbikatlar çeşitli alanlardaki acil durum hazırlığı ve yanıtla ilgili çabaları eğitmek için ve değerlendirmek ve geçerliliğini sınamak için etkili bir metottur. Sorumlulukların belirlenmesi, oluşturulan rollerin doğrulanması, tekniklerin kullanılması, performans ve becerilerin değerlendirilmesi ve kaynakların kullanılmasını sağlaması açısından önemlidir. Gerçek şartlar altında ve alanda kurumlar arası komuta, kontrol, koordinasyon ve işbirliği düzeyinin görülmesini sağlamaktadır. Bir başka önemli yönü ise olaylara yanıt verecek olan ambulans, itfaiye ve güvenlik ekiplerinin baskı altında bilgi, beceri ve davranışlarını değerlendirmek ve geliştirmektir.

Tatbikatlar çeşitli alanlardaki acil durum hazırlığı ve yanıtla ilgili çabaları eğitmek için ve değerlendirmek ve geçerliliğini sınamak için etkili bir metottur. Sorumlulukların belirlenmesi, oluşturulan rollerin doğrulanması, tekniklerin kullanılması, performans ve becerilerin değerlendirilmesi ve kaynakların kullanılmasını sağlaması açısından önemlidir. Gerçek şartlar altında ve alanda kurumlar arası komuta, kontrol, koordinasyon ve işbirliği düzeyinin görülmesini sağlamaktadır. Bir başka önemli yönü ise olaylara yanıt verecek olan ambulans, itfaiye ve güvenlik ekiplerinin baskı altında bilgi, beceri ve davranışlarını değerlendirmek ve geliştirmektir.

Tatbikatlar çeşitli alanlardaki acil durum hazırlığı ve yanıtla ilgili çabaları eğitmek için ve değerlendirmek ve geçerliliğini sınamak için etkili bir metottur. Sorumlulukların belirlenmesi, oluşturulan rollerin doğrulanması, tekniklerin kullanılması, performans ve becerilerin değerlendirilmesi ve kaynakların kullanılmasını sağlaması açısından önemlidir. Gerçek şartlar altında ve alanda kurumlar arası komuta, kontrol, koordinasyon ve işbirliği düzeyinin görülmesini sağlamaktadır. Bir başka önemli yönü ise olaylara yanıt verecek olan ambulans, itfaiye ve güvenlik ekiplerinin baskı altında bilgi, beceri ve davranışlarını değerlendirmek ve geliştirmektir.

Tatbikatlar çeşitli alanlardaki acil durum hazırlığı ve yanıtla ilgili çabaları eğitmek için ve değerlendirmek ve geçerliliğini sınamak için etkili bir metottur. Sorumlulukların belirlenmesi, oluşturulan rollerin doğrulanması, tekniklerin kullanılması, performans ve becerilerin değerlendirilmesi ve kaynakların kullanılmasını sağlaması açısından önemlidir. Gerçek şartlar altında ve alanda kurumlar arası komuta, kontrol, koordinasyon ve işbirliği düzeyinin görülmesini sağlamaktadır. Bir başka önemli yönü ise olaylara yanıt verecek olan ambulans, itfaiye ve güvenlik ekiplerinin baskı altında bilgi, beceri ve davranışlarını değerlendirmek ve geliştirmektir.

Tatbikatlar çeşitli alanlardaki acil durum hazırlığı ve yanıtla ilgili çabaları eğitmek için ve değerlendirmek ve geçerliliğini sınamak için etkili bir metottur. Sorumlulukların belirlenmesi, oluşturulan rollerin doğrulanması, tekniklerin kullanılması, performans ve becerilerin değerlendirilmesi ve kaynakların kullanılmasını sağlaması açısından önemlidir. Gerçek şartlar altında ve alanda kurumlar arası komuta, kontrol, koordinasyon ve işbirliği düzeyinin görülmesini sağlamaktadır. Bir başka önemli yönü ise olaylara yanıt verecek olan ambulans, itfaiye ve güvenlik ekiplerinin baskı altında bilgi, beceri ve davranışlarını değerlendirmek ve geliştirmektir.

37. Soru

Gerçek zamanlı tatbikatların amaçları nelerdir?

Gerçek zamanlı tatbikatların amaçları nelerdir?

Gerçek zamanlı tatbikatların amaçları nelerdir?

Gerçek zamanlı tatbikatların amaçları nelerdir?

Gerçek zamanlı tatbikatların amaçları nelerdir?

Cevap

Gerçek zamanlı tatbikatların amaçları:

 • Acil duruma yanıt için hazırlanan planların, protokollerin, prosedürlerin, kılavuzların ve diğer operasyonel mekanizmaların uygunluğunu ve etkinliğini test etmek,

 • Acil durum yanıt operasyonlarının organizasyonu ile ilişkili tekniklerin, araçların, kaynakların ve hareketlerin yeteneklerini ve kullanımını değerlendirmek,

 • Çoklu aktörler ve organizasyonların parçalarının risk azaltımı ve  kontrolü sonucu için özel tekniklerin kullanımı ve koordinasyonunu geliştirmek,

 • STK’ların profesyonel grupların, yönetim personelinin, yanıt takımların ve acil durumlara yanıt vermek için eğitim almış diğer grupların genel yanıtını ve işbirliğini değerlendirmektir.

Gerçek zamanlı tatbikatların amaçları:

 • Acil duruma yanıt için hazırlanan planların, protokollerin, prosedürlerin, kılavuzların ve diğer operasyonel mekanizmaların uygunluğunu ve etkinliğini test etmek,

 • Acil durum yanıt operasyonlarının organizasyonu ile ilişkili tekniklerin, araçların, kaynakların ve hareketlerin yeteneklerini ve kullanımını değerlendirmek,

 • Çoklu aktörler ve organizasyonların parçalarının risk azaltımı ve  kontrolü sonucu için özel tekniklerin kullanımı ve koordinasyonunu geliştirmek,

 • STK’ların profesyonel grupların, yönetim personelinin, yanıt takımların ve acil durumlara yanıt vermek için eğitim almış diğer grupların genel yanıtını ve işbirliğini değerlendirmektir.

Gerçek zamanlı tatbikatların amaçları:

 • Acil duruma yanıt için hazırlanan planların, protokollerin, prosedürlerin, kılavuzların ve diğer operasyonel mekanizmaların uygunluğunu ve etkinliğini test etmek,

 • Acil durum yanıt operasyonlarının organizasyonu ile ilişkili tekniklerin, araçların, kaynakların ve hareketlerin yeteneklerini ve kullanımını değerlendirmek,

 • Çoklu aktörler ve organizasyonların parçalarının risk azaltımı ve  kontrolü sonucu için özel tekniklerin kullanımı ve koordinasyonunu geliştirmek,

 • STK’ların profesyonel grupların, yönetim personelinin, yanıt takımların ve acil durumlara yanıt vermek için eğitim almış diğer grupların genel yanıtını ve işbirliğini değerlendirmektir.

Gerçek zamanlı tatbikatların amaçları:

 • Acil duruma yanıt için hazırlanan planların, protokollerin, prosedürlerin, kılavuzların ve diğer operasyonel mekanizmaların uygunluğunu ve etkinliğini test etmek,

 • Acil durum yanıt operasyonlarının organizasyonu ile ilişkili tekniklerin, araçların, kaynakların ve hareketlerin yeteneklerini ve kullanımını değerlendirmek,

 • Çoklu aktörler ve organizasyonların parçalarının risk azaltımı ve  kontrolü sonucu için özel tekniklerin kullanımı ve koordinasyonunu geliştirmek,

 • STK’ların profesyonel grupların, yönetim personelinin, yanıt takımların ve acil durumlara yanıt vermek için eğitim almış diğer grupların genel yanıtını ve işbirliğini değerlendirmektir.

Gerçek zamanlı tatbikatların amaçları:

 • Acil duruma yanıt için hazırlanan planların, protokollerin, prosedürlerin, kılavuzların ve diğer operasyonel mekanizmaların uygunluğunu ve etkinliğini test etmek,

 • Acil durum yanıt operasyonlarının organizasyonu ile ilişkili tekniklerin, araçların, kaynakların ve hareketlerin yeteneklerini ve kullanımını değerlendirmek,

 • Çoklu aktörler ve organizasyonların parçalarının risk azaltımı ve  kontrolü sonucu için özel tekniklerin kullanımı ve koordinasyonunu geliştirmek,

 • STK’ların profesyonel grupların, yönetim personelinin, yanıt takımların ve acil durumlara yanıt vermek için eğitim almış diğer grupların genel yanıtını ve işbirliğini değerlendirmektir.

 • Acil duruma yanıt için hazırlanan planların, protokollerin, prosedürlerin, kılavuzların ve diğer operasyonel mekanizmaların uygunluğunu ve etkinliğini test etmek,

 • Acil durum yanıt operasyonlarının organizasyonu ile ilişkili tekniklerin, araçların, kaynakların ve hareketlerin yeteneklerini ve kullanımını değerlendirmek,

 • Çoklu aktörler ve organizasyonların parçalarının risk azaltımı ve  kontrolü sonucu için özel tekniklerin kullanımı ve koordinasyonunu geliştirmek,

 • STK’ların profesyonel grupların, yönetim personelinin, yanıt takımların ve acil durumlara yanıt vermek için eğitim almış diğer grupların genel yanıtını ve işbirliğini değerlendirmektir.

 • Acil duruma yanıt için hazırlanan planların, protokollerin, prosedürlerin, kılavuzların ve diğer operasyonel mekanizmaların uygunluğunu ve etkinliğini test etmek,

 • Acil durum yanıt operasyonlarının organizasyonu ile ilişkili tekniklerin, araçların, kaynakların ve hareketlerin yeteneklerini ve kullanımını değerlendirmek,

 • Çoklu aktörler ve organizasyonların parçalarının risk azaltımı ve  kontrolü sonucu için özel tekniklerin kullanımı ve koordinasyonunu geliştirmek,

 • STK’ların profesyonel grupların, yönetim personelinin, yanıt takımların ve acil durumlara yanıt vermek için eğitim almış diğer grupların genel yanıtını ve işbirliğini değerlendirmektir.

 • Acil duruma yanıt için hazırlanan planların, protokollerin, prosedürlerin, kılavuzların ve diğer operasyonel mekanizmaların uygunluğunu ve etkinliğini test etmek,

 • Acil durum yanıt operasyonlarının organizasyonu ile ilişkili tekniklerin, araçların, kaynakların ve hareketlerin yeteneklerini ve kullanımını değerlendirmek,

 • Çoklu aktörler ve organizasyonların parçalarının risk azaltımı ve  kontrolü sonucu için özel tekniklerin kullanımı ve koordinasyonunu geliştirmek,

 • STK’ların profesyonel grupların, yönetim personelinin, yanıt takımların ve acil durumlara yanıt vermek için eğitim almış diğer grupların genel yanıtını ve işbirliğini değerlendirmektir.

 • Acil duruma yanıt için hazırlanan planların, protokollerin, prosedürlerin, kılavuzların ve diğer operasyonel mekanizmaların uygunluğunu ve etkinliğini test etmek,

 • Acil durum yanıt operasyonlarının organizasyonu ile ilişkili tekniklerin, araçların, kaynakların ve hareketlerin yeteneklerini ve kullanımını değerlendirmek,

 • Çoklu aktörler ve organizasyonların parçalarının risk azaltımı ve  kontrolü sonucu için özel tekniklerin kullanımı ve koordinasyonunu geliştirmek,

 • STK’ların profesyonel grupların, yönetim personelinin, yanıt takımların ve acil durumlara yanıt vermek için eğitim almış diğer grupların genel yanıtını ve işbirliğini değerlendirmektir.

38. Soru

Masa başı ve gerçek tatbikatlar arasında farklar nelerdir?

Masa başı ve gerçek tatbikatlar arasında farklar nelerdir?

Masa başı ve gerçek tatbikatlar arasında farklar nelerdir?

Masa başı ve gerçek tatbikatlar arasında farklar nelerdir?

Masa başı ve gerçek tatbikatlar arasında farklar nelerdir?

Cevap

Masa başı tatbikatlarının kapalı bir ortamda, zaman serbestliği taşıyarak, kaynak ve maliyeti düşük tutularak, bilgiyi yönetmeyi amaçladığı, güvenlik riskinin düşük ve kontrolörün sorumluluğunun tatbikatın geliştirilmesi ile sınırlı olduğu görülmektedir.

Gerçek zamanlı tatbikatlarda ise; gerçeğe yakın bir alanda, gerçek zamanda gerçekleştirildiği, insan ve malzeme kaynaklarının çok çeşitli olabildiği, tatbikatın icrasında, tatbikat hazırlanırken alınan ve o sırada uygulanan kararların hareketleri ve tatbikatın yönünü belirlediği görülmekte olup, gerçek zamanlı tatbikatlarda katılımcıların güvenlik risklerinin yüksek olması nedeniyle güvenlik planları ön plana çıkmaktadır.

Masa başı tatbikatlarının kapalı bir ortamda, zaman serbestliği taşıyarak, kaynak ve maliyeti düşük tutularak, bilgiyi yönetmeyi amaçladığı, güvenlik riskinin düşük ve kontrolörün sorumluluğunun tatbikatın geliştirilmesi ile sınırlı olduğu görülmektedir.

Gerçek zamanlı tatbikatlarda ise; gerçeğe yakın bir alanda, gerçek zamanda gerçekleştirildiği, insan ve malzeme kaynaklarının çok çeşitli olabildiği, tatbikatın icrasında, tatbikat hazırlanırken alınan ve o sırada uygulanan kararların hareketleri ve tatbikatın yönünü belirlediği görülmekte olup, gerçek zamanlı tatbikatlarda katılımcıların güvenlik risklerinin yüksek olması nedeniyle güvenlik planları ön plana çıkmaktadır.

Masa başı tatbikatlarının kapalı bir ortamda, zaman serbestliği taşıyarak, kaynak ve maliyeti düşük tutularak, bilgiyi yönetmeyi amaçladığı, güvenlik riskinin düşük ve kontrolörün sorumluluğunun tatbikatın geliştirilmesi ile sınırlı olduğu görülmektedir.

Gerçek zamanlı tatbikatlarda ise; gerçeğe yakın bir alanda, gerçek zamanda gerçekleştirildiği, insan ve malzeme kaynaklarının çok çeşitli olabildiği, tatbikatın icrasında, tatbikat hazırlanırken alınan ve o sırada uygulanan kararların hareketleri ve tatbikatın yönünü belirlediği görülmekte olup, gerçek zamanlı tatbikatlarda katılımcıların güvenlik risklerinin yüksek olması nedeniyle güvenlik planları ön plana çıkmaktadır.

Masa başı tatbikatlarının kapalı bir ortamda, zaman serbestliği taşıyarak, kaynak ve maliyeti düşük tutularak, bilgiyi yönetmeyi amaçladığı, güvenlik riskinin düşük ve kontrolörün sorumluluğunun tatbikatın geliştirilmesi ile sınırlı olduğu görülmektedir.

Gerçek zamanlı tatbikatlarda ise; gerçeğe yakın bir alanda, gerçek zamanda gerçekleştirildiği, insan ve malzeme kaynaklarının çok çeşitli olabildiği, tatbikatın icrasında, tatbikat hazırlanırken alınan ve o sırada uygulanan kararların hareketleri ve tatbikatın yönünü belirlediği görülmekte olup, gerçek zamanlı tatbikatlarda katılımcıların güvenlik risklerinin yüksek olması nedeniyle güvenlik planları ön plana çıkmaktadır.

Masa başı tatbikatlarının kapalı bir ortamda, zaman serbestliği taşıyarak, kaynak ve maliyeti düşük tutularak, bilgiyi yönetmeyi amaçladığı, güvenlik riskinin düşük ve kontrolörün sorumluluğunun tatbikatın geliştirilmesi ile sınırlı olduğu görülmektedir.

Gerçek zamanlı tatbikatlarda ise; gerçeğe yakın bir alanda, gerçek zamanda gerçekleştirildiği, insan ve malzeme kaynaklarının çok çeşitli olabildiği, tatbikatın icrasında, tatbikat hazırlanırken alınan ve o sırada uygulanan kararların hareketleri ve tatbikatın yönünü belirlediği görülmekte olup, gerçek zamanlı tatbikatlarda katılımcıların güvenlik risklerinin yüksek olması nedeniyle güvenlik planları ön plana çıkmaktadır.

39. Soru

Masa başı ve gerçek tatbikatlar arasındaki benzerlikler nelerdir?

Masa başı ve gerçek tatbikatlar arasındaki benzerlikler nelerdir?

Masa başı ve gerçek tatbikatlar arasındaki benzerlikler nelerdir?

Masa başı ve gerçek tatbikatlar arasındaki benzerlikler nelerdir?

Masa başı ve gerçek tatbikatlar arasındaki benzerlikler nelerdir?

Cevap

Her iki tatbikatta, hazırlık planlarını, verilen cevapların doğruluğunu, geçerliliğini ve güvenilirliğini test edebilmek, eğitimi kolaylaştırmak, araçları ve süreçleri değerlendirmek için düzenlenmektedir.

Her iki tatbikatta, hazırlık planlarını, verilen cevapların doğruluğunu, geçerliliğini ve güvenilirliğini test edebilmek, eğitimi kolaylaştırmak, araçları ve süreçleri değerlendirmek için düzenlenmektedir.

Her iki tatbikatta, hazırlık planlarını, verilen cevapların doğruluğunu, geçerliliğini ve güvenilirliğini test edebilmek, eğitimi kolaylaştırmak, araçları ve süreçleri değerlendirmek için düzenlenmektedir.

Her iki tatbikatta, hazırlık planlarını, verilen cevapların doğruluğunu, geçerliliğini ve güvenilirliğini test edebilmek, eğitimi kolaylaştırmak, araçları ve süreçleri değerlendirmek için düzenlenmektedir.

Her iki tatbikatta, hazırlık planlarını, verilen cevapların doğruluğunu, geçerliliğini ve güvenilirliğini test edebilmek, eğitimi kolaylaştırmak, araçları ve süreçleri değerlendirmek için düzenlenmektedir.

40. Soru

Tatbikat safhaları nelerdir?

Cevap

Hemen hemen tatbikatların tamamı dört safhayı kapsamaktadır. Bu safhalar;

 • Hazırlık safhası,
 • Planlama safhası,
 • Uygulama (İcra) Safhası,
 • Değerlendirme safhasıdır.

Hemen hemen tatbikatların tamamı dört safhayı kapsamaktadır. Bu safhalar;

 • Hazırlık safhası,
 • Planlama safhası,
 • Uygulama (İcra) Safhası,
 • Değerlendirme safhasıdır.

Hemen hemen tatbikatların tamamı dört safhayı kapsamaktadır. Bu safhalar;

 • Hazırlık safhası,
 • Planlama safhası,
 • Uygulama (İcra) Safhası,
 • Değerlendirme safhasıdır.

Hemen hemen tatbikatların tamamı dört safhayı kapsamaktadır. Bu safhalar;

 • Hazırlık safhası,
 • Planlama safhası,
 • Uygulama (İcra) Safhası,
 • Değerlendirme safhasıdır.

Hemen hemen tatbikatların tamamı dört safhayı kapsamaktadır. Bu safhalar;

 • Hazırlık safhası,
 • Planlama safhası,
 • Uygulama (İcra) Safhası,
 • Değerlendirme safhasıdır.
41. Soru

Tatbikat talimatında hangi hususlara yer verilir?

Cevap

Tatbikata katılması planlanan kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla yapılacak koordinasyon toplantısı ile tatbikat hazırlığına başlanır. Bu toplantıda, öngörülen tatbikat tarihi kesinleştirilerek tatbikat senaryosunun oluşturulmasına başlanılır. Koordinasyon Toplantısını müteakip, tatbikata katılması planlanan kurum ve kuruluşlara “Tatbikat Talimatı” yayımlanır. Bu Talimatta,

 • Tatbikatın Amacına,

 • Tatbikatın İcra Tarihine,

 • Tatbikatın kısa özetine,

 • Tatbikata katılacak kurum ve kuruluşlara,

 • Tatbikatın plan ve senaryosu gibi hususlara yer verilir.

Tatbikata katılması planlanan kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla yapılacak koordinasyon toplantısı ile tatbikat hazırlığına başlanır. Bu toplantıda, öngörülen tatbikat tarihi kesinleştirilerek tatbikat senaryosunun oluşturulmasına başlanılır. Koordinasyon Toplantısını müteakip, tatbikata katılması planlanan kurum ve kuruluşlara “Tatbikat Talimatı” yayımlanır. Bu Talimatta,

 • Tatbikatın Amacına,

 • Tatbikatın İcra Tarihine,

 • Tatbikatın kısa özetine,

 • Tatbikata katılacak kurum ve kuruluşlara,

 • Tatbikatın plan ve senaryosu gibi hususlara yer verilir.

Tatbikata katılması planlanan kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla yapılacak koordinasyon toplantısı ile tatbikat hazırlığına başlanır. Bu toplantıda, öngörülen tatbikat tarihi kesinleştirilerek tatbikat senaryosunun oluşturulmasına başlanılır. Koordinasyon Toplantısını müteakip, tatbikata katılması planlanan kurum ve kuruluşlara “Tatbikat Talimatı” yayımlanır. Bu Talimatta,

 • Tatbikatın Amacına,

 • Tatbikatın İcra Tarihine,

 • Tatbikatın kısa özetine,

 • Tatbikata katılacak kurum ve kuruluşlara,

 • Tatbikatın plan ve senaryosu gibi hususlara yer verilir.

Tatbikata katılması planlanan kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla yapılacak koordinasyon toplantısı ile tatbikat hazırlığına başlanır. Bu toplantıda, öngörülen tatbikat tarihi kesinleştirilerek tatbikat senaryosunun oluşturulmasına başlanılır. Koordinasyon Toplantısını müteakip, tatbikata katılması planlanan kurum ve kuruluşlara “Tatbikat Talimatı” yayımlanır. Bu Talimatta,

 • Tatbikatın Amacına,

 • Tatbikatın İcra Tarihine,

 • Tatbikatın kısa özetine,

 • Tatbikata katılacak kurum ve kuruluşlara,

 • Tatbikatın plan ve senaryosu gibi hususlara yer verilir.

Tatbikata katılması planlanan kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla yapılacak koordinasyon toplantısı ile tatbikat hazırlığına başlanır. Bu toplantıda, öngörülen tatbikat tarihi kesinleştirilerek tatbikat senaryosunun oluşturulmasına başlanılır. Koordinasyon Toplantısını müteakip, tatbikata katılması planlanan kurum ve kuruluşlara “Tatbikat Talimatı” yayımlanır. Bu Talimatta,

 • Tatbikatın Amacına,

 • Tatbikatın İcra Tarihine,

 • Tatbikatın kısa özetine,

 • Tatbikata katılacak kurum ve kuruluşlara,

 • Tatbikatın plan ve senaryosu gibi hususlara yer verilir.

42. Soru

Planlama faaliyetleri çerçevesinde neler yapılır?

Cevap

Planlama faaliyetleri çerçevesinde, ilk planlama, ana planlama, olaylar koordinasyon ve son planlama toplantıları yapılır.

Planlama faaliyetleri çerçevesinde, ilk planlama, ana planlama, olaylar koordinasyon ve son planlama toplantıları yapılır.

Planlama faaliyetleri çerçevesinde, ilk planlama, ana planlama, olaylar koordinasyon ve son planlama toplantıları yapılır.

Planlama faaliyetleri çerçevesinde, ilk planlama, ana planlama, olaylar koordinasyon ve son planlama toplantıları yapılır.

Planlama faaliyetleri çerçevesinde, ilk planlama, ana planlama, olaylar koordinasyon ve son planlama toplantıları yapılır.

43. Soru

İlk planlama toplantısı yazısında neler yer alır?

İlk planlama toplantısı yazısında neler yer alır?

İlk planlama toplantısı yazısında neler yer alır?

İlk planlama toplantısı yazısında neler yer alır?

İlk planlama toplantısı yazısında neler yer alır?

Cevap

İlk planlama toplantısı yazısında;

 • Toplantının amacı,
 • Toplantının yeri ve tarihi,
 • Toplantıya katılacaklar,
 • Toplantıda ele alınacak konular,
 • Diğer hususlar yer alır.

İlk planlama toplantısı yazısında;

 • Toplantının amacı,
 • Toplantının yeri ve tarihi,
 • Toplantıya katılacaklar,
 • Toplantıda ele alınacak konular,
 • Diğer hususlar yer alır.

İlk planlama toplantısı yazısında;

 • Toplantının amacı,
 • Toplantının yeri ve tarihi,
 • Toplantıya katılacaklar,
 • Toplantıda ele alınacak konular,
 • Diğer hususlar yer alır.

İlk planlama toplantısı yazısında;

 • Toplantının amacı,
 • Toplantının yeri ve tarihi,
 • Toplantıya katılacaklar,
 • Toplantıda ele alınacak konular,
 • Diğer hususlar yer alır.

İlk planlama toplantısı yazısında;

 • Toplantının amacı,
 • Toplantının yeri ve tarihi,
 • Toplantıya katılacaklar,
 • Toplantıda ele alınacak konular,
 • Diğer hususlar yer alır.
44. Soru

Tatbikat planlama esasları konulu yazı ne zaman ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilir? Yazıda nelere yer verilir?

Tatbikat planlama esasları konulu yazı ne zaman ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilir? Yazıda nelere yer verilir?

Tatbikat planlama esasları konulu yazı ne zaman ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilir? Yazıda nelere yer verilir?

Tatbikat planlama esasları konulu yazı ne zaman ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilir? Yazıda nelere yer verilir?

Tatbikat planlama esasları konulu yazı ne zaman ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilir? Yazıda nelere yer verilir?

Cevap

İlk planlama toplantısından yaklaşık bir ay sonra tatbikat planlama esasları konulu yazı ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilir. Planlama esasları yazısında, tatbikatın amacına, kavramına (konseptine) ve hedeflerine, tatbikata katılanlara, katılımcı makamlardan isteklere ve taslak planlama takvimine yer verilir.

İlk planlama toplantısından yaklaşık bir ay sonra tatbikat planlama esasları konulu yazı ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilir. Planlama esasları yazısında, tatbikatın amacına, kavramına (konseptine) ve hedeflerine, tatbikata katılanlara, katılımcı makamlardan isteklere ve taslak planlama takvimine yer verilir.

İlk planlama toplantısından yaklaşık bir ay sonra tatbikat planlama esasları konulu yazı ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilir. Planlama esasları yazısında, tatbikatın amacına, kavramına (konseptine) ve hedeflerine, tatbikata katılanlara, katılımcı makamlardan isteklere ve taslak planlama takvimine yer verilir.

İlk planlama toplantısından yaklaşık bir ay sonra tatbikat planlama esasları konulu yazı ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilir. Planlama esasları yazısında, tatbikatın amacına, kavramına (konseptine) ve hedeflerine, tatbikata katılanlara, katılımcı makamlardan isteklere ve taslak planlama takvimine yer verilir.

İlk planlama toplantısından yaklaşık bir ay sonra tatbikat planlama esasları konulu yazı ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilir. Planlama esasları yazısında, tatbikatın amacına, kavramına (konseptine) ve hedeflerine, tatbikata katılanlara, katılımcı makamlardan isteklere ve taslak planlama takvimine yer verilir.

45. Soru

Tatbikat uygulama esaslarında hangi hususlara yer verilir?

Tatbikat uygulama esaslarında hangi hususlara yer verilir?

Tatbikat uygulama esaslarında hangi hususlara yer verilir?

Tatbikat uygulama esaslarında hangi hususlara yer verilir?

Tatbikat uygulama esaslarında hangi hususlara yer verilir?

Cevap

Tatbikatın uygulanmasına ilişkin bütün esasları kapsayan ve tatbikatın uygulama tarihinden asgari bir buçuk ay kadar önce yayımlanması gereken tatbikat uygulama esaslarında,

 • Genel hususlara
 • Tatbikat teşkilatına
 • Uygulama esaslarına
 • Görevlere
 • Tatbikatın sevk ve idaresine
 • İdari hususlara
 • Haberleşme esaslarına
 • Tatbikat senaryosuna
 • Tatbikatta kullanılacak rapor ve formatlara
 • Bilgilendirmelere (brifinglere) ve kesinleşmiş tatbikat takvimine yer verilir.

Tatbikatın uygulanmasına ilişkin bütün esasları kapsayan ve tatbikatın uygulama tarihinden asgari bir buçuk ay kadar önce yayımlanması gereken tatbikat uygulama esaslarında,

 • Genel hususlara
 • Tatbikat teşkilatına
 • Uygulama esaslarına
 • Görevlere
 • Tatbikatın sevk ve idaresine
 • İdari hususlara
 • Haberleşme esaslarına
 • Tatbikat senaryosuna
 • Tatbikatta kullanılacak rapor ve formatlara
 • Bilgilendirmelere (brifinglere) ve kesinleşmiş tatbikat takvimine yer verilir.

Tatbikatın uygulanmasına ilişkin bütün esasları kapsayan ve tatbikatın uygulama tarihinden asgari bir buçuk ay kadar önce yayımlanması gereken tatbikat uygulama esaslarında,

 • Genel hususlara
 • Tatbikat teşkilatına
 • Uygulama esaslarına
 • Görevlere
 • Tatbikatın sevk ve idaresine
 • İdari hususlara
 • Haberleşme esaslarına
 • Tatbikat senaryosuna
 • Tatbikatta kullanılacak rapor ve formatlara
 • Bilgilendirmelere (brifinglere) ve kesinleşmiş tatbikat takvimine yer verilir.

Tatbikatın uygulanmasına ilişkin bütün esasları kapsayan ve tatbikatın uygulama tarihinden asgari bir buçuk ay kadar önce yayımlanması gereken tatbikat uygulama esaslarında,

 • Genel hususlara
 • Tatbikat teşkilatına
 • Uygulama esaslarına
 • Görevlere
 • Tatbikatın sevk ve idaresine
 • İdari hususlara
 • Haberleşme esaslarına
 • Tatbikat senaryosuna
 • Tatbikatta kullanılacak rapor ve formatlara
 • Bilgilendirmelere (brifinglere) ve kesinleşmiş tatbikat takvimine yer verilir.

Tatbikatın uygulanmasına ilişkin bütün esasları kapsayan ve tatbikatın uygulama tarihinden asgari bir buçuk ay kadar önce yayımlanması gereken tatbikat uygulama esaslarında,

 • Genel hususlara
 • Tatbikat teşkilatına
 • Uygulama esaslarına
 • Görevlere
 • Tatbikatın sevk ve idaresine
 • İdari hususlara
 • Haberleşme esaslarına
 • Tatbikat senaryosuna
 • Tatbikatta kullanılacak rapor ve formatlara
 • Bilgilendirmelere (brifinglere) ve kesinleşmiş tatbikat takvimine yer verilir.
46. Soru

Tatbikat ekibinde kimler vardır?

Cevap

Tatbikatlarda, tatbikat ekibi; tatbikat başkanı ve tatbikat koordinatörü ile kontrol grubu ve oyuncu grubundan oluşturulur.

Tatbikatlarda, tatbikat ekibi; tatbikat başkanı ve tatbikat koordinatörü ile kontrol grubu ve oyuncu grubundan oluşturulur.

Tatbikatlarda, tatbikat ekibi; tatbikat başkanı ve tatbikat koordinatörü ile kontrol grubu ve oyuncu grubundan oluşturulur.

Tatbikatlarda, tatbikat ekibi; tatbikat başkanı ve tatbikat koordinatörü ile kontrol grubu ve oyuncu grubundan oluşturulur.

Tatbikatlarda, tatbikat ekibi; tatbikat başkanı ve tatbikat koordinatörü ile kontrol grubu ve oyuncu grubundan oluşturulur.

47. Soru

Değerlendirme safhasında neler yapılır?

Cevap

Tatbikat sonrasında, tatbikattan beklenen amaç ve hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığının değerlendirildiği safhadır. Bu safhada tatbikat genel olarak gözden geçirilerek enjekte edilen olaylara karşı gösterilen tepkiler ve tespit edilen hata ve noksanlıklar ele alınır.

Oyuncu grubu, kontrol grubu ve tatbikat koordinatörü tarafından yapılan değerlendirmeler ışığında tatbikat sonuç raporu hazırlanarak ilgili makamlara yayımlanır.

Tatbikat sonrasında, tatbikattan beklenen amaç ve hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığının değerlendirildiği safhadır. Bu safhada tatbikat genel olarak gözden geçirilerek enjekte edilen olaylara karşı gösterilen tepkiler ve tespit edilen hata ve noksanlıklar ele alınır.

Oyuncu grubu, kontrol grubu ve tatbikat koordinatörü tarafından yapılan değerlendirmeler ışığında tatbikat sonuç raporu hazırlanarak ilgili makamlara yayımlanır.

Tatbikat sonrasında, tatbikattan beklenen amaç ve hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığının değerlendirildiği safhadır. Bu safhada tatbikat genel olarak gözden geçirilerek enjekte edilen olaylara karşı gösterilen tepkiler ve tespit edilen hata ve noksanlıklar ele alınır.

Oyuncu grubu, kontrol grubu ve tatbikat koordinatörü tarafından yapılan değerlendirmeler ışığında tatbikat sonuç raporu hazırlanarak ilgili makamlara yayımlanır.

Tatbikat sonrasında, tatbikattan beklenen amaç ve hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığının değerlendirildiği safhadır. Bu safhada tatbikat genel olarak gözden geçirilerek enjekte edilen olaylara karşı gösterilen tepkiler ve tespit edilen hata ve noksanlıklar ele alınır.

Tatbikat sonrasında, tatbikattan beklenen amaç ve hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığının değerlendirildiği safhadır. Bu safhada tatbikat genel olarak gözden geçirilerek enjekte edilen olaylara karşı gösterilen tepkiler ve tespit edilen hata ve noksanlıklar ele alınır.

Oyuncu grubu, kontrol grubu ve tatbikat koordinatörü tarafından yapılan değerlendirmeler ışığında tatbikat sonuç raporu hazırlanarak ilgili makamlara yayımlanır.

Oyuncu grubu, kontrol grubu ve tatbikat koordinatörü tarafından yapılan değerlendirmeler ışığında tatbikat sonuç raporu hazırlanarak ilgili makamlara yayımlanır.

48. Soru

Tatbikat sonuç değerlendirme raporunda neler yer alır?

Tatbikat sonuç değerlendirme raporunda neler yer alır?

Tatbikat sonuç değerlendirme raporunda neler yer alır?

Tatbikat sonuç değerlendirme raporunda neler yer alır?

Tatbikat sonuç değerlendirme raporunda neler yer alır?

Cevap

Tatbikat sonuç değerlendirme raporunda;

 • Genel hususlar,

 • Tatbikat planlama safhası,

 • Tatbikat icra safhası, 

  •  Yürütülen faaliyetler

  •  Tatbikat icrasında karşılaşılan olumlu hususlar

  •  İdari hususlar

 • Tatbikattan çıkarılan dersler 

 • Sonuç ve değerlendirme hususları yer alır. 

Tatbikat sonuç değerlendirme raporunda;

 • Genel hususlar,

 • Tatbikat planlama safhası,

 • Tatbikat icra safhası, 

  •  Yürütülen faaliyetler

  •  Tatbikat icrasında karşılaşılan olumlu hususlar

  •  İdari hususlar

 • Tatbikattan çıkarılan dersler 

 • Sonuç ve değerlendirme hususları yer alır. 

Tatbikat sonuç değerlendirme raporunda;

 • Genel hususlar,

 • Tatbikat planlama safhası,

 • Tatbikat icra safhası, 

  •  Yürütülen faaliyetler

  •  Tatbikat icrasında karşılaşılan olumlu hususlar

  •  İdari hususlar

 • Tatbikattan çıkarılan dersler 

 • Sonuç ve değerlendirme hususları yer alır. 

Tatbikat sonuç değerlendirme raporunda;

 • Genel hususlar,

 • Tatbikat planlama safhası,

 • Tatbikat icra safhası, 

  •  Yürütülen faaliyetler

  •  Tatbikat icrasında karşılaşılan olumlu hususlar

  •  İdari hususlar

 • Tatbikattan çıkarılan dersler 

 • Sonuç ve değerlendirme hususları yer alır. 

Tatbikat sonuç değerlendirme raporunda;

 • Genel hususlar,

 • Tatbikat planlama safhası,

 • Tatbikat icra safhası, 

  •  Yürütülen faaliyetler

  •  Tatbikat icrasında karşılaşılan olumlu hususlar

  •  İdari hususlar

 • Tatbikattan çıkarılan dersler 

 • Sonuç ve değerlendirme hususları yer alır. 

49. Soru

4 numaralı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığının Kararnamesinin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının teşkilat, görev ve yetkilerini düzenleyen maddeleri nelerdir?

4 numaralı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığının Kararnamesinin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının teşkilat, görev ve yetkilerini düzenleyen maddeleri nelerdir?

4 numaralı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığının Kararnamesinin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının teşkilat, görev ve yetkilerini düzenleyen maddeleri nelerdir?

4 numaralı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığının Kararnamesinin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının teşkilat, görev ve yetkilerini düzenleyen maddeleri nelerdir?

4 numaralı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığının Kararnamesinin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının teşkilat, görev ve yetkilerini düzenleyen maddeleri nelerdir?

Cevap

4 numaralı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığının Kararnamesinin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının teşkilat, görev ve yetkilerini düzenleyen maddeleri arasında, Eğitim Dairesi Başkanlığının görevlerini içeren 42’inci maddenin (1)/c) maddesinde, “Başkanlığın görev ve sorumluluk alanına giren konularda ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve özel sektörle işbirliği içerisinde tatbikatlar yapmak veya yaptırmak” ile 1/d maddesinde de, “Başkanlığın görev ve sorumluluk alanına giren konularda kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının ihtiyaçları doğrultusunda eğitim politikası belirlemek, eylem planı oluşturmak ve bu çerçevede eğitim programları oluşturulmasını sağlamak” hükümleri yer almaktadır. 

4 numaralı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığının Kararnamesinin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının teşkilat, görev ve yetkilerini düzenleyen maddeleri arasında, Eğitim Dairesi Başkanlığının görevlerini içeren 42’inci maddenin (1)/c) maddesinde, “Başkanlığın görev ve sorumluluk alanına giren konularda ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve özel sektörle işbirliği içerisinde tatbikatlar yapmak veya yaptırmak” ile 1/d maddesinde de, “Başkanlığın görev ve sorumluluk alanına giren konularda kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının ihtiyaçları doğrultusunda eğitim politikası belirlemek, eylem planı oluşturmak ve bu çerçevede eğitim programları oluşturulmasını sağlamak” hükümleri yer almaktadır. 

4 numaralı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığının Kararnamesinin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının teşkilat, görev ve yetkilerini düzenleyen maddeleri arasında, Eğitim Dairesi Başkanlığının görevlerini içeren 42’inci maddenin (1)/c) maddesinde, “Başkanlığın görev ve sorumluluk alanına giren konularda ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve özel sektörle işbirliği içerisinde tatbikatlar yapmak veya yaptırmak” ile 1/d maddesinde de, “Başkanlığın görev ve sorumluluk alanına giren konularda kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının ihtiyaçları doğrultusunda eğitim politikası belirlemek, eylem planı oluşturmak ve bu çerçevede eğitim programları oluşturulmasını sağlamak” hükümleri yer almaktadır. 

4 numaralı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığının Kararnamesinin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının teşkilat, görev ve yetkilerini düzenleyen maddeleri arasında, Eğitim Dairesi Başkanlığının görevlerini içeren 42’inci maddenin (1)/c) maddesinde, “Başkanlığın görev ve sorumluluk alanına giren konularda ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve özel sektörle işbirliği içerisinde tatbikatlar yapmak veya yaptırmak” ile 1/d maddesinde de, “Başkanlığın görev ve sorumluluk alanına giren konularda kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının ihtiyaçları doğrultusunda eğitim politikası belirlemek, eylem planı oluşturmak ve bu çerçevede eğitim programları oluşturulmasını sağlamak” hükümleri yer almaktadır. 

4 numaralı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığının Kararnamesinin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının teşkilat, görev ve yetkilerini düzenleyen maddeleri arasında, Eğitim Dairesi Başkanlığının görevlerini içeren 42’inci maddenin (1)/c) maddesinde, “Başkanlığın görev ve sorumluluk alanına giren konularda ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve özel sektörle işbirliği içerisinde tatbikatlar yapmak veya yaptırmak” ile 1/d maddesinde de, “Başkanlığın görev ve sorumluluk alanına giren konularda kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının ihtiyaçları doğrultusunda eğitim politikası belirlemek, eylem planı oluşturmak ve bu çerçevede eğitim programları oluşturulmasını sağlamak” hükümleri yer almaktadır. 

50. Soru

7269 sayılı Sivil Savunma Kanununun 14’üncü maddesinin içeriği nedir?

7269 sayılı Sivil Savunma Kanununun 14’üncü maddesinin içeriği nedir?

7269 sayılı Sivil Savunma Kanununun 14’üncü maddesinin içeriği nedir?

7269 sayılı Sivil Savunma Kanununun 14’üncü maddesinin içeriği nedir?

7269 sayılı Sivil Savunma Kanununun 14’üncü maddesinin içeriği nedir?

Cevap

7269 sayılı Sivil Savunma Kanununun 14’üncü maddesinde “sivil savunma hizmet kollarında vazifelendirilmiş olan mükelleflerin bu vazifelerde yetiştirilmeleri maksadı ile barışta tertiplenecek eğitim ve tatbikatlarda davet vukuunda iştirakleri mecburidir. Bu eğitim ve tatbikatların müddeti yılda 72 saati geçemez.” şeklinde düzenlenmektedir.

7269 sayılı Sivil Savunma Kanununun 14’üncü maddesinde “sivil savunma hizmet kollarında vazifelendirilmiş olan mükelleflerin bu vazifelerde yetiştirilmeleri maksadı ile barışta tertiplenecek eğitim ve tatbikatlarda davet vukuunda iştirakleri mecburidir. Bu eğitim ve tatbikatların müddeti yılda 72 saati geçemez.” şeklinde düzenlenmektedir.

7269 sayılı Sivil Savunma Kanununun 14’üncü maddesinde “sivil savunma hizmet kollarında vazifelendirilmiş olan mükelleflerin bu vazifelerde yetiştirilmeleri maksadı ile barışta tertiplenecek eğitim ve tatbikatlarda davet vukuunda iştirakleri mecburidir. Bu eğitim ve tatbikatların müddeti yılda 72 saati geçemez.” şeklinde düzenlenmektedir.

7269 sayılı Sivil Savunma Kanununun 14’üncü maddesinde “sivil savunma hizmet kollarında vazifelendirilmiş olan mükelleflerin bu vazifelerde yetiştirilmeleri maksadı ile barışta tertiplenecek eğitim ve tatbikatlarda davet vukuunda iştirakleri mecburidir. Bu eğitim ve tatbikatların müddeti yılda 72 saati geçemez.” şeklinde düzenlenmektedir.

7269 sayılı Sivil Savunma Kanununun 14’üncü maddesinde “sivil savunma hizmet kollarında vazifelendirilmiş olan mükelleflerin bu vazifelerde yetiştirilmeleri maksadı ile barışta tertiplenecek eğitim ve tatbikatlarda davet vukuunda iştirakleri mecburidir. Bu eğitim ve tatbikatların müddeti yılda 72 saati geçemez.” şeklinde düzenlenmektedir.

51. Soru

2941 sayılı Kanunun Seferberlik ve Savaş Hali Hazırlıklarını düzenleyen 3. bölümünde 5’inci maddenin 3’üncü fıkrasının kapsamı nedir?

2941 sayılı Kanunun Seferberlik ve Savaş Hali Hazırlıklarını düzenleyen 3. bölümünde 5’inci maddenin 3’üncü fıkrasının kapsamı nedir?

2941 sayılı Kanunun Seferberlik ve Savaş Hali Hazırlıklarını düzenleyen 3. bölümünde 5’inci maddenin 3’üncü fıkrasının kapsamı nedir?

2941 sayılı Kanunun Seferberlik ve Savaş Hali Hazırlıklarını düzenleyen 3. bölümünde 5’inci maddenin 3’üncü fıkrasının kapsamı nedir?

2941 sayılı Kanunun Seferberlik ve Savaş Hali Hazırlıklarını düzenleyen 3. bölümünde 5’inci maddenin 3’üncü fıkrasının kapsamı nedir?

Cevap

2941 sayılı Kanunun Seferberlik ve Savaş Hali Hazırlıklarını düzenleyen 3. bölümünde 5’inci maddenin 3’üncü fıkrası ile;

Seferberlik ve savaş hali ile ilgili hazırlıkların denenmesi ve eğitimi amacıyla gerçek kişilerle, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarının personel, mal ve hizmetlerine, kanunlarda gösterilen sınırlar içinde ve tüzükte belirtilecek esaslar dahilinde, yükümlüklerin uygulanmasını ve bu hazırlıkların tatbikatlarda denenmesini sağlamak,” görev, yetki ve sorumluluğu Bakanlar Kuruluna verilmiştir.

2941 sayılı Kanunun Seferberlik ve Savaş Hali Hazırlıklarını düzenleyen 3. bölümünde 5’inci maddenin 3’üncü fıkrası ile;

Seferberlik ve savaş hali ile ilgili hazırlıkların denenmesi ve eğitimi amacıyla gerçek kişilerle, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarının personel, mal ve hizmetlerine, kanunlarda gösterilen sınırlar içinde ve tüzükte belirtilecek esaslar dahilinde, yükümlüklerin uygulanmasını ve bu hazırlıkların tatbikatlarda denenmesini sağlamak,” görev, yetki ve sorumluluğu Bakanlar Kuruluna verilmiştir.

2941 sayılı Kanunun Seferberlik ve Savaş Hali Hazırlıklarını düzenleyen 3. bölümünde 5’inci maddenin 3’üncü fıkrası ile;

Seferberlik ve savaş hali ile ilgili hazırlıkların denenmesi ve eğitimi amacıyla gerçek kişilerle, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarının personel, mal ve hizmetlerine, kanunlarda gösterilen sınırlar içinde ve tüzükte belirtilecek esaslar dahilinde, yükümlüklerin uygulanmasını ve bu hazırlıkların tatbikatlarda denenmesini sağlamak,” görev, yetki ve sorumluluğu Bakanlar Kuruluna verilmiştir.

2941 sayılı Kanunun Seferberlik ve Savaş Hali Hazırlıklarını düzenleyen 3. bölümünde 5’inci maddenin 3’üncü fıkrası ile;

Seferberlik ve savaş hali ile ilgili hazırlıkların denenmesi ve eğitimi amacıyla gerçek kişilerle, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarının personel, mal ve hizmetlerine, kanunlarda gösterilen sınırlar içinde ve tüzükte belirtilecek esaslar dahilinde, yükümlüklerin uygulanmasını ve bu hazırlıkların tatbikatlarda denenmesini sağlamak,” görev, yetki ve sorumluluğu Bakanlar Kuruluna verilmiştir.

2941 sayılı Kanunun Seferberlik ve Savaş Hali Hazırlıklarını düzenleyen 3. bölümünde 5’inci maddenin 3’üncü fıkrası ile;

Seferberlik ve savaş hali ile ilgili hazırlıkların denenmesi ve eğitimi amacıyla gerçek kişilerle, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarının personel, mal ve hizmetlerine, kanunlarda gösterilen sınırlar içinde ve tüzükte belirtilecek esaslar dahilinde, yükümlüklerin uygulanmasını ve bu hazırlıkların tatbikatlarda denenmesini sağlamak,” görev, yetki ve sorumluluğu Bakanlar Kuruluna verilmiştir.

52. Soru

90/500 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğünün beşinci kısmında 93 ila 98’inci maddeleri arasında düzenlenen Seferberlik Tatbikatları nelerdir?

90/500 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğünün beşinci kısmında 93 ila 98’inci maddeleri arasında düzenlenen Seferberlik Tatbikatları nelerdir?

90/500 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğünün beşinci kısmında 93 ila 98’inci maddeleri arasında düzenlenen Seferberlik Tatbikatları nelerdir?

90/500 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğünün beşinci kısmında 93 ila 98’inci maddeleri arasında düzenlenen Seferberlik Tatbikatları nelerdir?

90/500 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğünün beşinci kısmında 93 ila 98’inci maddeleri arasında düzenlenen Seferberlik Tatbikatları nelerdir?

Cevap

90/500 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğünün beşinci kısmında 93 ila 98’inci maddeleri arasında düzenlenen Seferberlik Tatbikatları;

 • Personel seferberliği tatbikatları
 • Araç seferberlik tatbikatları ve
 • Mal ve hizmet seferberlik tatbikatları

şeklinde tasnif edildiği ve önceden hazırlanan müşterek planlara ait;

 • protokol veya sözleşmelerin barış döneminde denenmesi ve
 • uygulamada aksayan hususların saptanarak gerekli önlemlerin alınması

amaçlarıyla icra edildiği anlaşılmaktadır.

 

90/500 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğünün beşinci kısmında 93 ila 98’inci maddeleri arasında düzenlenen Seferberlik Tatbikatları;

 • Personel seferberliği tatbikatları
 • Araç seferberlik tatbikatları ve
 • Mal ve hizmet seferberlik tatbikatları

şeklinde tasnif edildiği ve önceden hazırlanan müşterek planlara ait;

 • protokol veya sözleşmelerin barış döneminde denenmesi ve
 • uygulamada aksayan hususların saptanarak gerekli önlemlerin alınması

amaçlarıyla icra edildiği anlaşılmaktadır.

 

90/500 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğünün beşinci kısmında 93 ila 98’inci maddeleri arasında düzenlenen Seferberlik Tatbikatları;

 • Personel seferberliği tatbikatları
 • Araç seferberlik tatbikatları ve
 • Mal ve hizmet seferberlik tatbikatları

şeklinde tasnif edildiği ve önceden hazırlanan müşterek planlara ait;

 • protokol veya sözleşmelerin barış döneminde denenmesi ve
 • uygulamada aksayan hususların saptanarak gerekli önlemlerin alınması

amaçlarıyla icra edildiği anlaşılmaktadır.

 

90/500 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğünün beşinci kısmında 93 ila 98’inci maddeleri arasında düzenlenen Seferberlik Tatbikatları;

 • Personel seferberliği tatbikatları
 • Araç seferberlik tatbikatları ve
 • Mal ve hizmet seferberlik tatbikatları

şeklinde tasnif edildiği ve önceden hazırlanan müşterek planlara ait;

 • protokol veya sözleşmelerin barış döneminde denenmesi ve
 • uygulamada aksayan hususların saptanarak gerekli önlemlerin alınması

amaçlarıyla icra edildiği anlaşılmaktadır.

 

90/500 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğünün beşinci kısmında 93 ila 98’inci maddeleri arasında düzenlenen Seferberlik Tatbikatları;

 • Personel seferberliği tatbikatları
 • Araç seferberlik tatbikatları ve
 • Mal ve hizmet seferberlik tatbikatları

şeklinde tasnif edildiği ve önceden hazırlanan müşterek planlara ait;

 • protokol veya sözleşmelerin barış döneminde denenmesi ve
 • uygulamada aksayan hususların saptanarak gerekli önlemlerin alınması

amaçlarıyla icra edildiği anlaşılmaktadır.

 

şeklinde tasnif edildiği ve önceden hazırlanan müşterek planlara ait;

 • protokol veya sözleşmelerin barış döneminde denenmesi ve
 • uygulamada aksayan hususların saptanarak gerekli önlemlerin alınması

amaçlarıyla icra edildiği anlaşılmaktadır.

 

şeklinde tasnif edildiği ve önceden hazırlanan müşterek planlara ait;

 • protokol veya sözleşmelerin barış döneminde denenmesi ve
 • uygulamada aksayan hususların saptanarak gerekli önlemlerin alınması

amaçlarıyla icra edildiği anlaşılmaktadır.

 

şeklinde tasnif edildiği ve önceden hazırlanan müşterek planlara ait;

 • protokol veya sözleşmelerin barış döneminde denenmesi ve
 • uygulamada aksayan hususların saptanarak gerekli önlemlerin alınması

amaçlarıyla icra edildiği anlaşılmaktadır.

 

şeklinde tasnif edildiği ve önceden hazırlanan müşterek planlara ait;

 • protokol veya sözleşmelerin barış döneminde denenmesi ve
 • uygulamada aksayan hususların saptanarak gerekli önlemlerin alınması

amaçlarıyla icra edildiği anlaşılmaktadır.

 

 

53. Soru

Afet ve acil durum açısından özel bir alan olan KBRN konusunda diğer konulardan daha fazla eğitim ve tatbikatın yapılması gerekmektedir. Bunun sebebi nedir?

Afet ve acil durum açısından özel bir alan olan KBRN konusunda diğer konulardan daha fazla eğitim ve tatbikatın yapılması gerekmektedir. Bunun sebebi nedir?

Afet ve acil durum açısından özel bir alan olan KBRN konusunda diğer konulardan daha fazla eğitim ve tatbikatın yapılması gerekmektedir. Bunun sebebi nedir?

Afet ve acil durum açısından özel bir alan olan KBRN konusunda diğer konulardan daha fazla eğitim ve tatbikatın yapılması gerekmektedir. Bunun sebebi nedir?

Afet ve acil durum açısından özel bir alan olan KBRN konusunda diğer konulardan daha fazla eğitim ve tatbikatın yapılması gerekmektedir. Bunun sebebi nedir?

Cevap

Afet ve acil durum açısından özel bir alan olan KBRN konusunda diğer konulardan daha fazla eğitim ve tatbikatın yapılması gerekmektedir. Çünkü bu alanda çok özel elbise, araç, gereç ve malzeme kullanılmaktadır.

Afet ve acil durum açısından özel bir alan olan KBRN konusunda diğer konulardan daha fazla eğitim ve tatbikatın yapılması gerekmektedir. Çünkü bu alanda çok özel elbise, araç, gereç ve malzeme kullanılmaktadır.

Afet ve acil durum açısından özel bir alan olan KBRN konusunda diğer konulardan daha fazla eğitim ve tatbikatın yapılması gerekmektedir. Çünkü bu alanda çok özel elbise, araç, gereç ve malzeme kullanılmaktadır.

Afet ve acil durum açısından özel bir alan olan KBRN konusunda diğer konulardan daha fazla eğitim ve tatbikatın yapılması gerekmektedir. Çünkü bu alanda çok özel elbise, araç, gereç ve malzeme kullanılmaktadır.

Afet ve acil durum açısından özel bir alan olan KBRN konusunda diğer konulardan daha fazla eğitim ve tatbikatın yapılması gerekmektedir. Çünkü bu alanda çok özel elbise, araç, gereç ve malzeme kullanılmaktadır.

54. Soru

Ülkemizde mevzuat açısından seferberlik ve acil durum ve afet tatbikatlarının nasıl yapılacağına ilişkin yönerge nedir?

Ülkemizde mevzuat açısından seferberlik ve acil durum ve afet tatbikatlarının nasıl yapılacağına ilişkin yönerge nedir?

Ülkemizde mevzuat açısından seferberlik ve acil durum ve afet tatbikatlarının nasıl yapılacağına ilişkin yönerge nedir?

Ülkemizde mevzuat açısından seferberlik ve acil durum ve afet tatbikatlarının nasıl yapılacağına ilişkin yönerge nedir?

Ülkemizde mevzuat açısından seferberlik ve acil durum ve afet tatbikatlarının nasıl yapılacağına ilişkin yönerge nedir?

Cevap

Ülkemizde mevzuat açısından seferberlik ve acil durum ve afet tatbikatlarının nasıl yapılacağına ilişkin tek düzenlemenin Başbakanlık tarafından 2007 yılında güncelleştirilerek yayımlanan Tatbikatlar Yönergesi bulunmaktadır. Yönergede Tatbikatlar;

 • Plan tatbikatı ve semineri, 

 • Milli kriz yönetimi tatbikatı ve semineri,

 • NATO kriz yönetimi tatbikatları 

 • Alarm tatbikatı 

Alarm semineri ve alarm eğitimi tatbikatı şeklinde tasnif edilmiştir.

Bununla birlikte grup çalışmaları da genel ve özel grup çalışmaları başlıkları altında toplanmıştır. Genel grup çalışmaları; panel, forum, bilgi şöleni (sempozyum), kolokyum, açık oturum, münazara, beyin fırtınası olarak açıklanmıştır. Özel grup çalışmaları ise; seminer, komisyon (komite), şura ve kongre şeklinde düzenlenmiştir

Ülkemizde mevzuat açısından seferberlik ve acil durum ve afet tatbikatlarının nasıl yapılacağına ilişkin tek düzenlemenin Başbakanlık tarafından 2007 yılında güncelleştirilerek yayımlanan Tatbikatlar Yönergesi bulunmaktadır. Yönergede Tatbikatlar;

 • Plan tatbikatı ve semineri, 

 • Milli kriz yönetimi tatbikatı ve semineri,

 • NATO kriz yönetimi tatbikatları 

 • Alarm tatbikatı 

Alarm semineri ve alarm eğitimi tatbikatı şeklinde tasnif edilmiştir.

Bununla birlikte grup çalışmaları da genel ve özel grup çalışmaları başlıkları altında toplanmıştır. Genel grup çalışmaları; panel, forum, bilgi şöleni (sempozyum), kolokyum, açık oturum, münazara, beyin fırtınası olarak açıklanmıştır. Özel grup çalışmaları ise; seminer, komisyon (komite), şura ve kongre şeklinde düzenlenmiştir

Ülkemizde mevzuat açısından seferberlik ve acil durum ve afet tatbikatlarının nasıl yapılacağına ilişkin tek düzenlemenin Başbakanlık tarafından 2007 yılında güncelleştirilerek yayımlanan Tatbikatlar Yönergesi bulunmaktadır. Yönergede Tatbikatlar;

 • Plan tatbikatı ve semineri, 

 • Milli kriz yönetimi tatbikatı ve semineri,

 • NATO kriz yönetimi tatbikatları 

 • Alarm tatbikatı 

Alarm semineri ve alarm eğitimi tatbikatı şeklinde tasnif edilmiştir.

Bununla birlikte grup çalışmaları da genel ve özel grup çalışmaları başlıkları altında toplanmıştır. Genel grup çalışmaları; panel, forum, bilgi şöleni (sempozyum), kolokyum, açık oturum, münazara, beyin fırtınası olarak açıklanmıştır. Özel grup çalışmaları ise; seminer, komisyon (komite), şura ve kongre şeklinde düzenlenmiştir

Ülkemizde mevzuat açısından seferberlik ve acil durum ve afet tatbikatlarının nasıl yapılacağına ilişkin tek düzenlemenin Başbakanlık tarafından 2007 yılında güncelleştirilerek yayımlanan Tatbikatlar Yönergesi bulunmaktadır. Yönergede Tatbikatlar;

 • Plan tatbikatı ve semineri, 

 • Milli kriz yönetimi tatbikatı ve semineri,

 • NATO kriz yönetimi tatbikatları 

 • Alarm tatbikatı 

Alarm semineri ve alarm eğitimi tatbikatı şeklinde tasnif edilmiştir.

Bununla birlikte grup çalışmaları da genel ve özel grup çalışmaları başlıkları altında toplanmıştır. Genel grup çalışmaları; panel, forum, bilgi şöleni (sempozyum), kolokyum, açık oturum, münazara, beyin fırtınası olarak açıklanmıştır. Özel grup çalışmaları ise; seminer, komisyon (komite), şura ve kongre şeklinde düzenlenmiştir

Ülkemizde mevzuat açısından seferberlik ve acil durum ve afet tatbikatlarının nasıl yapılacağına ilişkin tek düzenlemenin Başbakanlık tarafından 2007 yılında güncelleştirilerek yayımlanan Tatbikatlar Yönergesi bulunmaktadır. Yönergede Tatbikatlar;

 • Plan tatbikatı ve semineri, 

 • Milli kriz yönetimi tatbikatı ve semineri,

 • NATO kriz yönetimi tatbikatları 

 • Alarm tatbikatı 

Alarm semineri ve alarm eğitimi tatbikatı şeklinde tasnif edilmiştir.

Bununla birlikte grup çalışmaları da genel ve özel grup çalışmaları başlıkları altında toplanmıştır. Genel grup çalışmaları; panel, forum, bilgi şöleni (sempozyum), kolokyum, açık oturum, münazara, beyin fırtınası olarak açıklanmıştır. Özel grup çalışmaları ise; seminer, komisyon (komite), şura ve kongre şeklinde düzenlenmiştir

55. Soru

TAMP’ın dayanak aldığı kanun ve yönetmelikler nelerdir?

TAMP’ın dayanak aldığı kanun ve yönetmelikler nelerdir?

TAMP’ın dayanak aldığı kanun ve yönetmelikler nelerdir?

TAMP’ın dayanak aldığı kanun ve yönetmelikler nelerdir?

TAMP’ın dayanak aldığı kanun ve yönetmelikler nelerdir?

Cevap

2013 yılında Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) hazırlanmıştır. TAMP’ın dayanak aldığı kanun ve yönetmelikler aşağıda verilmiştir:

 • 4 numaralı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığının Kararnamesi,
 • 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirler ile Yapılacak Yardımlara Dair Kanun,
 • 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu,
 • Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri Yönetmeliği,
 • Afet ve Acil Durum Hizmetleri Yönetmeliği ve 
 • Ulusal Deprem Stratejisi Eylem Planı

2013 yılında Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) hazırlanmıştır. TAMP’ın dayanak aldığı kanun ve yönetmelikler aşağıda verilmiştir:

 • 4 numaralı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığının Kararnamesi,
 • 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirler ile Yapılacak Yardımlara Dair Kanun,
 • 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu,
 • Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri Yönetmeliği,
 • Afet ve Acil Durum Hizmetleri Yönetmeliği ve 
 • Ulusal Deprem Stratejisi Eylem Planı

2013 yılında Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) hazırlanmıştır. TAMP’ın dayanak aldığı kanun ve yönetmelikler aşağıda verilmiştir:

 • 4 numaralı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığının Kararnamesi,
 • 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirler ile Yapılacak Yardımlara Dair Kanun,
 • 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu,
 • Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri Yönetmeliği,
 • Afet ve Acil Durum Hizmetleri Yönetmeliği ve 
 • Ulusal Deprem Stratejisi Eylem Planı

2013 yılında Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) hazırlanmıştır. TAMP’ın dayanak aldığı kanun ve yönetmelikler aşağıda verilmiştir:

 • 4 numaralı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığının Kararnamesi,
 • 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirler ile Yapılacak Yardımlara Dair Kanun,
 • 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu,
 • Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri Yönetmeliği,
 • Afet ve Acil Durum Hizmetleri Yönetmeliği ve 
 • Ulusal Deprem Stratejisi Eylem Planı

2013 yılında Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) hazırlanmıştır. TAMP’ın dayanak aldığı kanun ve yönetmelikler aşağıda verilmiştir:

 • 4 numaralı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığının Kararnamesi,
 • 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirler ile Yapılacak Yardımlara Dair Kanun,
 • 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu,
 • Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri Yönetmeliği,
 • Afet ve Acil Durum Hizmetleri Yönetmeliği ve 
 • Ulusal Deprem Stratejisi Eylem Planı
56. Soru

Acil durum planlarının hazırlanması ve tatbikatların yapılması ile ilgili hukuki düzenlemeler hangi yönetmelik ile yapılmıştır?

Acil durum planlarının hazırlanması ve tatbikatların yapılması ile ilgili hukuki düzenlemeler hangi yönetmelik ile yapılmıştır?

Acil durum planlarının hazırlanması ve tatbikatların yapılması ile ilgili hukuki düzenlemeler hangi yönetmelik ile yapılmıştır?

Acil durum planlarının hazırlanması ve tatbikatların yapılması ile ilgili hukuki düzenlemeler hangi yönetmelik ile yapılmıştır?

Acil durum planlarının hazırlanması ve tatbikatların yapılması ile ilgili hukuki düzenlemeler hangi yönetmelik ile yapılmıştır?

Cevap

Acil durum planlarını hazırlanması ve tatbikatların yapılması ile ilgili hukuki düzenlemeler 2013/28681 sayılı İş yerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik ile yapılmıştır.

Acil durum planlarını hazırlanması ve tatbikatların yapılması ile ilgili hukuki düzenlemeler 2013/28681 sayılı İş yerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik ile yapılmıştır.

Acil durum planlarını hazırlanması ve tatbikatların yapılması ile ilgili hukuki düzenlemeler 2013/28681 sayılı İş yerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik ile yapılmıştır.

Acil durum planlarını hazırlanması ve tatbikatların yapılması ile ilgili hukuki düzenlemeler 2013/28681 sayılı İş yerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik ile yapılmıştır.

Acil durum planlarını hazırlanması ve tatbikatların yapılması ile ilgili hukuki düzenlemeler 2013/28681 sayılı İş yerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik ile yapılmıştır.

57. Soru

Masa başı tatbikatının ilk aşaması nedir? Bu aşamada neler yapılmıştır?

Cevap

Tatbikat safhasının ilk aşaması olan hazırlık safhasıdır. Tatbikata katılması planlanan kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla yapılan koordinasyon toplantısı neticesinde tatbikat tarihi kesinleştirilerek bu safhada, tatbikat koordinatörü olarak Türkiye Acil Durum Yönetimi (TAY) Genel Müdürlüğünce görevlendirilerek oyuncu gruplarına Başbakanlık Müsteşar Yardımcısının başkanlık etmesi kararlaştırılmıştır.

Tatbikat safhasının ilk aşaması olan hazırlık safhasıdır. Tatbikata katılması planlanan kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla yapılan koordinasyon toplantısı neticesinde tatbikat tarihi kesinleştirilerek bu safhada, tatbikat koordinatörü olarak Türkiye Acil Durum Yönetimi (TAY) Genel Müdürlüğünce görevlendirilerek oyuncu gruplarına Başbakanlık Müsteşar Yardımcısının başkanlık etmesi kararlaştırılmıştır.

Tatbikat safhasının ilk aşaması olan hazırlık safhasıdır. Tatbikata katılması planlanan kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla yapılan koordinasyon toplantısı neticesinde tatbikat tarihi kesinleştirilerek bu safhada, tatbikat koordinatörü olarak Türkiye Acil Durum Yönetimi (TAY) Genel Müdürlüğünce görevlendirilerek oyuncu gruplarına Başbakanlık Müsteşar Yardımcısının başkanlık etmesi kararlaştırılmıştır.

Tatbikat safhasının ilk aşaması olan hazırlık safhasıdır. Tatbikata katılması planlanan kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla yapılan koordinasyon toplantısı neticesinde tatbikat tarihi kesinleştirilerek bu safhada, tatbikat koordinatörü olarak Türkiye Acil Durum Yönetimi (TAY) Genel Müdürlüğünce görevlendirilerek oyuncu gruplarına Başbakanlık Müsteşar Yardımcısının başkanlık etmesi kararlaştırılmıştır.

Tatbikat safhasının ilk aşaması olan hazırlık safhasıdır. Tatbikata katılması planlanan kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla yapılan koordinasyon toplantısı neticesinde tatbikat tarihi kesinleştirilerek bu safhada, tatbikat koordinatörü olarak Türkiye Acil Durum Yönetimi (TAY) Genel Müdürlüğünce görevlendirilerek oyuncu gruplarına Başbakanlık Müsteşar Yardımcısının başkanlık etmesi kararlaştırılmıştır.

58. Soru

Tatbikatta oyuncu grubu olarak kimler belirlenmiştir?

Cevap

Oyuncu grubu olarak; ilgili Bakanlık, kurum ve kuruluşların kriz merkezleri, afete maruz kalan illerin il kriz merkezleri ile sivil toplum kuruluşları ve Türkiye Telsiz ve Radyo Amatörleri Cemiyeti Derneği (TRAC) belirlenmiştir.

Oyuncu grubu olarak; ilgili Bakanlık, kurum ve kuruluşların kriz merkezleri, afete maruz kalan illerin il kriz merkezleri ile sivil toplum kuruluşları ve Türkiye Telsiz ve Radyo Amatörleri Cemiyeti Derneği (TRAC) belirlenmiştir.

Oyuncu grubu olarak; ilgili Bakanlık, kurum ve kuruluşların kriz merkezleri, afete maruz kalan illerin il kriz merkezleri ile sivil toplum kuruluşları ve Türkiye Telsiz ve Radyo Amatörleri Cemiyeti Derneği (TRAC) belirlenmiştir.

Oyuncu grubu olarak; ilgili Bakanlık, kurum ve kuruluşların kriz merkezleri, afete maruz kalan illerin il kriz merkezleri ile sivil toplum kuruluşları ve Türkiye Telsiz ve Radyo Amatörleri Cemiyeti Derneği (TRAC) belirlenmiştir.

Oyuncu grubu olarak; ilgili Bakanlık, kurum ve kuruluşların kriz merkezleri, afete maruz kalan illerin il kriz merkezleri ile sivil toplum kuruluşları ve Türkiye Telsiz ve Radyo Amatörleri Cemiyeti Derneği (TRAC) belirlenmiştir.

59. Soru

Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi (BKYM) sekretaryasında kimler görevlendirilmiştir?

Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi (BKYM) sekretaryasında kimler görevlendirilmiştir?

Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi (BKYM) sekretaryasında kimler görevlendirilmiştir?

Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi (BKYM) sekretaryasında kimler görevlendirilmiştir?

Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi (BKYM) sekretaryasında kimler görevlendirilmiştir?

Cevap

Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi (BKYM) sekretaryasında, Başbakanlık, 15 bakanlık, 23 kurum ve kuruluş ile 1 sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcisi görevlendirilmiştir. 

Ayrıca ilgili bakanlık, kurum ve kuruluş temsilcilerinden çalışma grupları, tatbikat planlama grubunu oluşturan bakanlık, kurum ve kuruluşlardan da kontrol grubu oluşturulmuştur.

Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi (BKYM) sekretaryasında, Başbakanlık, 15 bakanlık, 23 kurum ve kuruluş ile 1 sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcisi görevlendirilmiştir. 

Ayrıca ilgili bakanlık, kurum ve kuruluş temsilcilerinden çalışma grupları, tatbikat planlama grubunu oluşturan bakanlık, kurum ve kuruluşlardan da kontrol grubu oluşturulmuştur.

Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi (BKYM) sekretaryasında, Başbakanlık, 15 bakanlık, 23 kurum ve kuruluş ile 1 sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcisi görevlendirilmiştir. 

Ayrıca ilgili bakanlık, kurum ve kuruluş temsilcilerinden çalışma grupları, tatbikat planlama grubunu oluşturan bakanlık, kurum ve kuruluşlardan da kontrol grubu oluşturulmuştur.

Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi (BKYM) sekretaryasında, Başbakanlık, 15 bakanlık, 23 kurum ve kuruluş ile 1 sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcisi görevlendirilmiştir. 

Ayrıca ilgili bakanlık, kurum ve kuruluş temsilcilerinden çalışma grupları, tatbikat planlama grubunu oluşturan bakanlık, kurum ve kuruluşlardan da kontrol grubu oluşturulmuştur.

Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi (BKYM) sekretaryasında, Başbakanlık, 15 bakanlık, 23 kurum ve kuruluş ile 1 sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcisi görevlendirilmiştir. 

Ayrıca ilgili bakanlık, kurum ve kuruluş temsilcilerinden çalışma grupları, tatbikat planlama grubunu oluşturan bakanlık, kurum ve kuruluşlardan da kontrol grubu oluşturulmuştur.

Ayrıca ilgili bakanlık, kurum ve kuruluş temsilcilerinden çalışma grupları, tatbikat planlama grubunu oluşturan bakanlık, kurum ve kuruluşlardan da kontrol grubu oluşturulmuştur.

Ayrıca ilgili bakanlık, kurum ve kuruluş temsilcilerinden çalışma grupları, tatbikat planlama grubunu oluşturan bakanlık, kurum ve kuruluşlardan da kontrol grubu oluşturulmuştur.

Ayrıca ilgili bakanlık, kurum ve kuruluş temsilcilerinden çalışma grupları, tatbikat planlama grubunu oluşturan bakanlık, kurum ve kuruluşlardan da kontrol grubu oluşturulmuştur.

Ayrıca ilgili bakanlık, kurum ve kuruluş temsilcilerinden çalışma grupları, tatbikat planlama grubunu oluşturan bakanlık, kurum ve kuruluşlardan da kontrol grubu oluşturulmuştur.

60. Soru

Tatbikat planlama safhasında neler yapılmıştır?

Cevap

Bu safhada tatbikat koordinatörlüğünce, planlama faaliyetleri çerçevesinde düzenlenen seri toplantıları müteakip, tatbikat senaryosu ana hatları ile şekillenmeye başlamış ve tatbikatın amacı, kapsamı (konsepti) ve hede eri, tatbikata kimlerin katılacağı, planlama gurubunda kimlerin yer alacağı ve katılımcılardan istekler görüşülerek karara bağlanmıştır.

Bu safhada tatbikat koordinatörlüğünce, planlama faaliyetleri çerçevesinde düzenlenen seri toplantıları müteakip, tatbikat senaryosu ana hatları ile şekillenmeye başlamış ve tatbikatın amacı, kapsamı (konsepti) ve hede eri, tatbikata kimlerin katılacağı, planlama gurubunda kimlerin yer alacağı ve katılımcılardan istekler görüşülerek karara bağlanmıştır.

Bu safhada tatbikat koordinatörlüğünce, planlama faaliyetleri çerçevesinde düzenlenen seri toplantıları müteakip, tatbikat senaryosu ana hatları ile şekillenmeye başlamış ve tatbikatın amacı, kapsamı (konsepti) ve hede eri, tatbikata kimlerin katılacağı, planlama gurubunda kimlerin yer alacağı ve katılımcılardan istekler görüşülerek karara bağlanmıştır.

Bu safhada tatbikat koordinatörlüğünce, planlama faaliyetleri çerçevesinde düzenlenen seri toplantıları müteakip, tatbikat senaryosu ana hatları ile şekillenmeye başlamış ve tatbikatın amacı, kapsamı (konsepti) ve hede eri, tatbikata kimlerin katılacağı, planlama gurubunda kimlerin yer alacağı ve katılımcılardan istekler görüşülerek karara bağlanmıştır.

Bu safhada tatbikat koordinatörlüğünce, planlama faaliyetleri çerçevesinde düzenlenen seri toplantıları müteakip, tatbikat senaryosu ana hatları ile şekillenmeye başlamış ve tatbikatın amacı, kapsamı (konsepti) ve hede eri, tatbikata kimlerin katılacağı, planlama gurubunda kimlerin yer alacağı ve katılımcılardan istekler görüşülerek karara bağlanmıştır.

61. Soru

Tatbikatın amacı ne olmuştur?

Cevap

Tatbikatın amacı, olası bir afet karşısında, sivil kesime sağlanacak askeri destek de dahil olmak üzere, Türkiye’nin afetlere müdahale ve kriz yönetimi konusunda kabiliyetinin, tedbirlerinin, usul ve esaslarının, işlemlerinin nasıl uygulanacağının saptanması, idame ettirilmesi ve geliştirilmesi şeklinde belirlenmiştir.

62. Soru

2009 yılında icra edilen AFET-2009 Tatbikatının Senaryosu kim tarafından hazırlanmıştır?

2009 yılında icra edilen AFET-2009 Tatbikatının Senaryosu kim tarafından hazırlanmıştır?

2009 yılında icra edilen AFET-2009 Tatbikatının Senaryosu kim tarafından hazırlanmıştır?

2009 yılında icra edilen AFET-2009 Tatbikatının Senaryosu kim tarafından hazırlanmıştır?

2009 yılında icra edilen AFET-2009 Tatbikatının Senaryosu kim tarafından hazırlanmıştır?

Cevap

2009 yılında icra edilen AFET-2009 Tatbikatının Senaryosu, Gazi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Sayın Prof. Dr. Bülent ÖZMEN tarafından hazırlanmıştır.

2009 yılında icra edilen AFET-2009 Tatbikatının Senaryosu, Gazi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Sayın Prof. Dr. Bülent ÖZMEN tarafından hazırlanmıştır.

2009 yılında icra edilen AFET-2009 Tatbikatının Senaryosu, Gazi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Sayın Prof. Dr. Bülent ÖZMEN tarafından hazırlanmıştır.

2009 yılında icra edilen AFET-2009 Tatbikatının Senaryosu, Gazi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Sayın Prof. Dr. Bülent ÖZMEN tarafından hazırlanmıştır.

2009 yılında icra edilen AFET-2009 Tatbikatının Senaryosu, Gazi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Sayın Prof. Dr. Bülent ÖZMEN tarafından hazırlanmıştır.

63. Soru

Tatbikata nasıl başlanmıştır?

Cevap

Planlama safhasında belirlenen Bakanlık, kurum ve kuruluşlar ile katılımcı illerin kriz merkezlerini kendi kriz yönergelerine göre faaliyete geçirmeleri talimatı ile AFET-2009 Tatbikatında görevlendirilen tatbikat başkanı ve tatbikat koordinatörü sorumluluğunda oluşturulan kontrol grubu tarafından, senaryo çerçevesinde hazırlanmış olayların oyuncu grubuna enjekte edilmesiyle tatbikata başlanır.

Planlama safhasında belirlenen Bakanlık, kurum ve kuruluşlar ile katılımcı illerin kriz merkezlerini kendi kriz yönergelerine göre faaliyete geçirmeleri talimatı ile AFET-2009 Tatbikatında görevlendirilen tatbikat başkanı ve tatbikat koordinatörü sorumluluğunda oluşturulan kontrol grubu tarafından, senaryo çerçevesinde hazırlanmış olayların oyuncu grubuna enjekte edilmesiyle tatbikata başlanır.

Planlama safhasında belirlenen Bakanlık, kurum ve kuruluşlar ile katılımcı illerin kriz merkezlerini kendi kriz yönergelerine göre faaliyete geçirmeleri talimatı ile AFET-2009 Tatbikatında görevlendirilen tatbikat başkanı ve tatbikat koordinatörü sorumluluğunda oluşturulan kontrol grubu tarafından, senaryo çerçevesinde hazırlanmış olayların oyuncu grubuna enjekte edilmesiyle tatbikata başlanır.

Planlama safhasında belirlenen Bakanlık, kurum ve kuruluşlar ile katılımcı illerin kriz merkezlerini kendi kriz yönergelerine göre faaliyete geçirmeleri talimatı ile AFET-2009 Tatbikatında görevlendirilen tatbikat başkanı ve tatbikat koordinatörü sorumluluğunda oluşturulan kontrol grubu tarafından, senaryo çerçevesinde hazırlanmış olayların oyuncu grubuna enjekte edilmesiyle tatbikata başlanır.

Planlama safhasında belirlenen Bakanlık, kurum ve kuruluşlar ile katılımcı illerin kriz merkezlerini kendi kriz yönergelerine göre faaliyete geçirmeleri talimatı ile AFET-2009 Tatbikatında görevlendirilen tatbikat başkanı ve tatbikat koordinatörü sorumluluğunda oluşturulan kontrol grubu tarafından, senaryo çerçevesinde hazırlanmış olayların oyuncu grubuna enjekte edilmesiyle tatbikata başlanır.

64. Soru

Kriz merkezleri ile BKYM Sekretaryası arasındaki haberleşme nasıl sağlanmıştır?

Kriz merkezleri ile BKYM Sekretaryası arasındaki haberleşme nasıl sağlanmıştır?

Kriz merkezleri ile BKYM Sekretaryası arasındaki haberleşme nasıl sağlanmıştır?

Kriz merkezleri ile BKYM Sekretaryası arasındaki haberleşme nasıl sağlanmıştır?

Kriz merkezleri ile BKYM Sekretaryası arasındaki haberleşme nasıl sağlanmıştır?

Cevap

Kriz merkezleri ile BKYM Sekretaryası arasındaki haberleşme “emniyetli muhabere sistemleri” kullanılarak, kapalı devre bilgisayar sistemi ile güvenli ve süratli bir şekilde sağlanmıştır.

İllerden il afet raporu ve afet durum raporları düzenli bir şekilde BKYM Sekretaryasına intikal etmiş, sorunların eşgüdüm içerisinde çözüme kavuşturulması sağlanmış ve gün sonunda planlama ve durum brifingi gerçekleştirilmiştir.

Kriz merkezleri ile BKYM Sekretaryası arasındaki haberleşme “emniyetli muhabere sistemleri” kullanılarak, kapalı devre bilgisayar sistemi ile güvenli ve süratli bir şekilde sağlanmıştır.

İllerden il afet raporu ve afet durum raporları düzenli bir şekilde BKYM Sekretaryasına intikal etmiş, sorunların eşgüdüm içerisinde çözüme kavuşturulması sağlanmış ve gün sonunda planlama ve durum brifingi gerçekleştirilmiştir.

Kriz merkezleri ile BKYM Sekretaryası arasındaki haberleşme “emniyetli muhabere sistemleri” kullanılarak, kapalı devre bilgisayar sistemi ile güvenli ve süratli bir şekilde sağlanmıştır.

İllerden il afet raporu ve afet durum raporları düzenli bir şekilde BKYM Sekretaryasına intikal etmiş, sorunların eşgüdüm içerisinde çözüme kavuşturulması sağlanmış ve gün sonunda planlama ve durum brifingi gerçekleştirilmiştir.

Kriz merkezleri ile BKYM Sekretaryası arasındaki haberleşme “emniyetli muhabere sistemleri” kullanılarak, kapalı devre bilgisayar sistemi ile güvenli ve süratli bir şekilde sağlanmıştır.

İllerden il afet raporu ve afet durum raporları düzenli bir şekilde BKYM Sekretaryasına intikal etmiş, sorunların eşgüdüm içerisinde çözüme kavuşturulması sağlanmış ve gün sonunda planlama ve durum brifingi gerçekleştirilmiştir.

Kriz merkezleri ile BKYM Sekretaryası arasındaki haberleşme “emniyetli muhabere sistemleri” kullanılarak, kapalı devre bilgisayar sistemi ile güvenli ve süratli bir şekilde sağlanmıştır.

İllerden il afet raporu ve afet durum raporları düzenli bir şekilde BKYM Sekretaryasına intikal etmiş, sorunların eşgüdüm içerisinde çözüme kavuşturulması sağlanmış ve gün sonunda planlama ve durum brifingi gerçekleştirilmiştir.

65. Soru

Tatbikatın ikinci günüde neler yapılmıştır?

Cevap

Tatbikatın ikinci gününde gelişmeler izlenerek ve enjekte edilen olaylardan elde edilen sonuçlar hakkında veya bir karar almayı gerektiren hallerde tatbikat başkanına bilgi sunulmuştur.

Tatbikat afet bölgesinden gelen taleplerin koordineli bir şekilde karşılanması, gelen taleplere verilen yanıtların hazırlanmasına imkan tanınması ve il kriz merkezlerine gönderilmesinin ve ceride formu ile gelen giden evrak kayıtlarının kontrolünden sonra tatbikat değerlendirmesi (kritiği) aşamasına geçilmiştir.

Tatbikatın ikinci gününde gelişmeler izlenerek ve enjekte edilen olaylardan elde edilen sonuçlar hakkında veya bir karar almayı gerektiren hallerde tatbikat başkanına bilgi sunulmuştur.

Tatbikat afet bölgesinden gelen taleplerin koordineli bir şekilde karşılanması, gelen taleplere verilen yanıtların hazırlanmasına imkan tanınması ve il kriz merkezlerine gönderilmesinin ve ceride formu ile gelen giden evrak kayıtlarının kontrolünden sonra tatbikat değerlendirmesi (kritiği) aşamasına geçilmiştir.

Tatbikatın ikinci gününde gelişmeler izlenerek ve enjekte edilen olaylardan elde edilen sonuçlar hakkında veya bir karar almayı gerektiren hallerde tatbikat başkanına bilgi sunulmuştur.

Tatbikat afet bölgesinden gelen taleplerin koordineli bir şekilde karşılanması, gelen taleplere verilen yanıtların hazırlanmasına imkan tanınması ve il kriz merkezlerine gönderilmesinin ve ceride formu ile gelen giden evrak kayıtlarının kontrolünden sonra tatbikat değerlendirmesi (kritiği) aşamasına geçilmiştir.

Tatbikatın ikinci gününde gelişmeler izlenerek ve enjekte edilen olaylardan elde edilen sonuçlar hakkında veya bir karar almayı gerektiren hallerde tatbikat başkanına bilgi sunulmuştur.

Tatbikat afet bölgesinden gelen taleplerin koordineli bir şekilde karşılanması, gelen taleplere verilen yanıtların hazırlanmasına imkan tanınması ve il kriz merkezlerine gönderilmesinin ve ceride formu ile gelen giden evrak kayıtlarının kontrolünden sonra tatbikat değerlendirmesi (kritiği) aşamasına geçilmiştir.

Tatbikatın ikinci gününde gelişmeler izlenerek ve enjekte edilen olaylardan elde edilen sonuçlar hakkında veya bir karar almayı gerektiren hallerde tatbikat başkanına bilgi sunulmuştur.

Tatbikat afet bölgesinden gelen taleplerin koordineli bir şekilde karşılanması, gelen taleplere verilen yanıtların hazırlanmasına imkan tanınması ve il kriz merkezlerine gönderilmesinin ve ceride formu ile gelen giden evrak kayıtlarının kontrolünden sonra tatbikat değerlendirmesi (kritiği) aşamasına geçilmiştir.

66. Soru

Tatbikat değerlendirme safhasında neler yapılmıştır?

Cevap

Bu safhada tatbikata katılım sağlayan oyuncu ve kontrol grubu, senaryo çerçevesinde enjekte edilen olaylara karşı gösterilen tepkiler ve tespit edilen hata ve noksanlıkları ele alarak yaptığı değerlendirme ve akabinde BKYM Sekretarya Başkanı ve Sekretarya Genel Koordinatörünün tatbikat sonrasında, tatbikattan beklenen amaç ve hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığının değerlendirmeleri ile tamamlanmıştır.

Bu safhada tatbikata katılım sağlayan oyuncu ve kontrol grubu, senaryo çerçevesinde enjekte edilen olaylara karşı gösterilen tepkiler ve tespit edilen hata ve noksanlıkları ele alarak yaptığı değerlendirme ve akabinde BKYM Sekretarya Başkanı ve Sekretarya Genel Koordinatörünün tatbikat sonrasında, tatbikattan beklenen amaç ve hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığının değerlendirmeleri ile tamamlanmıştır.

Bu safhada tatbikata katılım sağlayan oyuncu ve kontrol grubu, senaryo çerçevesinde enjekte edilen olaylara karşı gösterilen tepkiler ve tespit edilen hata ve noksanlıkları ele alarak yaptığı değerlendirme ve akabinde BKYM Sekretarya Başkanı ve Sekretarya Genel Koordinatörünün tatbikat sonrasında, tatbikattan beklenen amaç ve hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığının değerlendirmeleri ile tamamlanmıştır.

Bu safhada tatbikata katılım sağlayan oyuncu ve kontrol grubu, senaryo çerçevesinde enjekte edilen olaylara karşı gösterilen tepkiler ve tespit edilen hata ve noksanlıkları ele alarak yaptığı değerlendirme ve akabinde BKYM Sekretarya Başkanı ve Sekretarya Genel Koordinatörünün tatbikat sonrasında, tatbikattan beklenen amaç ve hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığının değerlendirmeleri ile tamamlanmıştır.

Bu safhada tatbikata katılım sağlayan oyuncu ve kontrol grubu, senaryo çerçevesinde enjekte edilen olaylara karşı gösterilen tepkiler ve tespit edilen hata ve noksanlıkları ele alarak yaptığı değerlendirme ve akabinde BKYM Sekretarya Başkanı ve Sekretarya Genel Koordinatörünün tatbikat sonrasında, tatbikattan beklenen amaç ve hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığının değerlendirmeleri ile tamamlanmıştır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.