Açıköğretim Ders Notları

Afetlerde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetimi Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Afetlerde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetimi Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Arama Kurtarma Personeli Mesleki Yeterlilik Standardı

1. Soru

Meslekî Yeterlilik Kurumu’nun amacı nedir?

Cevap

Ulusal ve uluslararası meslek standartlarını temel alarak teknik ve meslekî alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlemek; denetim, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin faaliyetleri yürütmek için gerekli ulusal yeterlilik sistemini kurmak ve işletmek üzere 2006 yılında Meslekî Yeterlilik Kurumu (MYK) kurulmuştur.


2. Soru

“Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi” nedir?

Cevap

“Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi; ulusal meslek standartlarının oluşturulduğu, mesleki ve teknik eğitim ve öğretim programlarının bu standartlara göre hazırlandığı, iş gücünün mesleki yeterliliğinin akredite olmuş ve MYK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yapılan teorik ve uygulamalı sınavlar sonucunda belgelendirildiği, alınan belgelerin ulusal ve uluslararası düzeyde kıyaslanabilirliğinin sağlandığı, hayat boyu öğrenmenin desteklendiği, örgün eğitim almadan mesleği öğrenen kişilere bilgi ve becerilerini belgelendirme imkânının verildiği ve iş dünyası temsilcilerinin sürece ilişkin tüm kararlara aktif olarak katıldığı, kalite güvencesinin sağlandığı, adil, şeffaf ve güvenilir bir sistemdir.


3. Soru

Hangi meslekler 5544 sayılı MYK Kanunu kapsamında yer almaktadır?

Cevap

5544 Sayılı Mesleki Yeterlilik Kanunu’nun ikinci maddesine göre tabiplik, diş hekimliği, hemşirelik, ebelik, eczacılık, veterinerlik, mimarlık (Avrupa Birliği’nde otomatik tanınma kapsamında yer alan meslekler), mühendislik mesleği ile en az lisans düzeyinde öğrenimi gerektiren ve mesleğe giriş şartları kanunla düzenlenmiş olan meslekler bu Kanun’un kapsamı dışında olup bunların dışındaki tüm meslekler kapsamda yer almaktadır.


4. Soru

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi şartı aranmayan durumlar nelerdir?

Cevap

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’na göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi şartı aranmaz.


5. Soru

6645 sayılı Kanun, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) açısından neler getiriyor?

Cevap

Tehlikeli ve çok tehlikeli işler sınıfında olup Bakanlıkça yayımlanacak tebliğlerde yer alan mesleklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu olmaktadır. Belge zorunluluğu getirilen mesleklere ilişkin belge masraf karşılığı ile belirlenen miktarı geçmemek üzere sınav ücreti İşsizlik Sigortası Kanunu’nda belirtilen esaslar doğrultusunda İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır.


6. Soru

Arama kurtarma personeli yükümlülüğü nelerdir?

Cevap

Arama kurtarma personeli (teknik ve uzman), iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük, yönetmelik ve aşağıda verilen diğer mevzuata uymak ve konu ile ilgili risk değerlendirmesi yapmak yükümlülüğündedir.


7. Soru

Ulusal Mevzuat’a göre Arama ne demektir?

Cevap

Afet ve acil durumlarda afetzede veya kazazedenin yerinin belirlenmesine yönelik yapılan çalışmalar.


8. Soru

Ulusal Mevzuat’a göre Arama ve Kurtarma Teknisyeni tanımlayınız.

Cevap

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı teşkilatı kadrolarında görevli olarak yurt içinde veya yurt dışında afet ve acil durumlar ile sivil savunma hizmetlerinde profesyonel arama ve kurtarma hizmeti veren ve insani yardım çalışmalarını yürüten personeldir.


9. Soru

Ulusal Mevzuat’a göre Kurtarma kavramını tanımlayınız.

Cevap

Afet ve acil durumlarda yaralı olan ya da hayati tehlikesi bulunan, kendi başına kurtulamayan afetzede veya kazazedenin bulunduğu yerden güvenli bir yere alınmasıdır.


10. Soru

Arama ve Kurtarma Teknisyenlerinin görevleri madde 24’e göre nelerdir?

Cevap

a. Yurt içi ve yurt dışında meydana gelen afet ve acil durumlarda görev yapmak. b. KBRN ekibi tarafından yürütülen kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddeler ile benzeri teknolojik kirlenmelerin tespit, teşhis ve arındırma hizmetlerine katılmak. c. Kullanım ve sorumluluğunda olan arama ve kurtarma taşıt, araç ve gereçlerinin bakımını yaparak her an göreve hazır bulundurmak. ç. Arama ve kurtarma taşıt, araç ve gereçlerini kullanmak. d. Temel branş olan kentsel arama ve kurtarma dışında doğada arama ve kurtarma, suda arama ve kurtarma, köpekli arama ve kurtarma ile KBRN gibi alt branşların en az birinde uzmanlaşmak. e. Olay yerinde kendisinin ve birlikte çalıştığı ekip arkadaşlarının can güvenliğini koruyacak önlemler almak. f. Beden sağlığını korumak ve geliştirmek. g. Eğitim, tatbikat, toplantı gibi çalışmalara katılmak. ğ. Arama ve kurtarma hizmetlerinde faaliyet gösteren kurum, kuruluş ve kişilere eğitim vermek. h. Olay yerinde profesyonel tıbbi desteğin olmadığı acil müdahâle gereken durumlarda sertifikası bulunması kaydıyla ilk yardım yapmak. ı. Ulusal ve uluslararası insani yardım faaliyetlerine katılmak. i. Görevlere ilişkin belge ve rapor hazırlamak. j. Başkanlıkça hazırlanacak usul ve esaslar çerçevesinde özel olarak görevlendirilmek suretiyle arama ve kurtarma alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla ilgili izleme faaliyetleri gerçekleştirmek. k. Amirlerince verilen arama ve kurtarma ile ilgili benzeri diğer görevleri yapmak.


11. Soru

Arama kurtarma ile ilgili kanunlar hangileridir?

Cevap

• 4857 sayılı İş Kanunu • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu • 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu • 2935 sayılı Olağanüstü Hâl Kanunu • 4536 sayılı Denizlerde ve Yurt Yüzeyinde Görülen Patlayıcı Madde ve Şüpheli Cisimlere Uygulanacak Esaslara İlişkin Kanun • 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun • 5312 sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahâle ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun (ve ilgili yönetmeliği) • 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun • 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun • 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu


12. Soru

Kamu sektörüne arama kurtarma teknisyeni alımlarında ön şartlar nelerdir?

Cevap

Kamu sektörüne arama kurtarma teknisyeni alımlarında bazı ön şartlar belirlenmiştir. Bunlar; yaş şartı 30, sürücü belgesi sahibi olma, boy ve kilo olarak ise “tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.60 metre, en fazla 1.90 metre, kadınlarda ise en az 1.55 metre, en fazla 1.80 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg’dan fazla fark olmamak,” şeklindedir


13. Soru

Arama kurtarma personelinde aranan özellikler nelerdir?

Cevap

• AFAD tarafından veya uygun bir eğitim kurumu tarafından verilen “Temel Arama Kurtarma Eğitimi”ni almalıdır.

• Güncel ve geçerli ilk yardım belgesine sahip olmalıdır.

• Görevini yapmasına engel olabilecek daimi vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamalıdır.

• Ayrıca, arama kurtarma personeli 6331 sayılı İSG Kanunu’nun 15’inci maddesi gereğince sağlık gözetimine tabi tutulması gerekir.


14. Soru

Arama kurtarma ekibinde gönüllü olmanın gerektirdiği özellikler nelerdir?

Cevap

• Yapılan tüm yardım çağrılara cevap vermek,

• Maddi kazanç sağlamamak,

• Kişisel çıkar göz ardı etmek,

• İnsan hayatını korumaktır.


15. Soru

İnsan kaynakları yönetimi ne demektir?

Cevap

İnsan kaynakları yönetimi; herhangi bir örgütsel ve çevresel ortamda insan kaynaklarının örgüte, bireye ve çevreye yararlı olacak şekilde, yasalar çerçevesinde, etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesini sağlayan işlev olarak tanımlanabilir (


16. Soru

Arama kurtarma ekibinde bulunması gereken esneklik kavramını açıklayınız

Cevap

Arama kurtarma faaliyetlerinde olay mahalline çok miktarda malzeme taşınması gerektiğinden, arama kurtarma personelinin burkulma, stres kırığı ve kramp girme gibi basit sakatlıktan kurtulması için güçlü, dayanıklı bir vücudun yanında, bunlara ek olarak esnek olması da beklenir.


17. Soru

Bina çökmeleri/enkaz ve toprak kaymalarında arama ve kurtarma yapmak/yapılmasını sağlamak nasıldır?

Cevap

1. Bina çökmeleri, enkaz ve toprak kaymasında, fiziksel/cihazlı/köpekli arama yöntemlerini kullanarak kazazedenin yerini tespit eder/teknik ve güvenlik kontrolü altında tespit edilmesini sağlar.

2. Gerekmesi hâlinde alanda destekleme ve tahkimat çalışmalarını yapar/yapılmasını sağlar.

3. Dar alana girme ve dar alanda ilerleme tekniklerinin uygulayarak kurtarma yerine erişir/teknik ve güvenlik kontrolü altında erişilmesini sağlar.

4. Eriştiği kazazedeyi ilgili kurtarma tekniklerini uygulayarak çıkarır/teknik ve güvenlik kontrolü altında çıkarılmasını sağlar.

5. Uygun taşıma teknikleri ile kazazedeyi alandan uzaklaştırır/uzaklaştırılmasını sağlar.


18. Soru

Çığda arama ve kurtarma yapmak nasıl olur?

Cevap

1. Çığın türü, kopma noktası, akış hızı, arazinin eğimi, topuk noktasına göre kazazedenin olası bulunabileceği bölgeyi tespit eder.

2. Tespit ettiği arama bölgesinde, çığ altında kalan kazazedeyi, fiziksel/köpekli/cihazlı/sonda ile arama yöntemleri ile bulur

3. Bulduğu kazazedeyi uygun yöntem ve ekipmanları kullanarak çığdan çıkarır.


19. Soru

Kara taşıtları, raylı sistem taşıtları ve havaalanı dışındaki hava taşıtı kazalarında arama ve kurtarma nasıl yapılmaktadır?

Cevap

1. Kurtarma öncesi kaza alanının güvenliğine yönelik uygun çalışma ortamı hazırlanmasını sağlar.

2. Ulaşım aracına ve çevreye özgü risk ve tehlikelere yönelik tedbirleri alarak ve fiziksel/cihazlı/köpekli arama yöntemlerini kullanarak kazazedenin/kazazedelerin araçta ve araç civarındaki yerini/yerlerini tespit eder/ teknik ve güvenlik kontrolü altında tespit edilmesini sağlar.

3. Gerekmesi hâlinde araçta destekleme ve sabitleme çalışmalarının güvenliğe ve yöntemine uygun olarak yapılmasını sağlar.

4. Araç üzerinde çalışma ve araç içi güvenli ilerleme tekniklerini uygulayarak kazazedeye erişir/teknik ve güvenlik kontrolü altında erişilmesini sağlar.

5. Eriştiği kazazedeyi ilgili kurtarma tekniklerini uygulayarak çıkarır/teknik ve güvenlik kontrolü altında çıkarılmasını sağlar.

6. Uygun taşıma teknikleri ile kazazedenin araç/alandan uzaklaştırılmasını sağlar.

7. Kurtarma sonrası kaza alanının güvenliğine yönelik teknik çalışmaların yapılmasını sağlar.


1. Soru

Meslekî Yeterlilik Kurumu’nun amacı nedir?

Cevap

Ulusal ve uluslararası meslek standartlarını temel alarak teknik ve meslekî alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlemek; denetim, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin faaliyetleri yürütmek için gerekli ulusal yeterlilik sistemini kurmak ve işletmek üzere 2006 yılında Meslekî Yeterlilik Kurumu (MYK) kurulmuştur.

2. Soru

“Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi” nedir?

Cevap

“Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi; ulusal meslek standartlarının oluşturulduğu, mesleki ve teknik eğitim ve öğretim programlarının bu standartlara göre hazırlandığı, iş gücünün mesleki yeterliliğinin akredite olmuş ve MYK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yapılan teorik ve uygulamalı sınavlar sonucunda belgelendirildiği, alınan belgelerin ulusal ve uluslararası düzeyde kıyaslanabilirliğinin sağlandığı, hayat boyu öğrenmenin desteklendiği, örgün eğitim almadan mesleği öğrenen kişilere bilgi ve becerilerini belgelendirme imkânının verildiği ve iş dünyası temsilcilerinin sürece ilişkin tüm kararlara aktif olarak katıldığı, kalite güvencesinin sağlandığı, adil, şeffaf ve güvenilir bir sistemdir.

3. Soru

Hangi meslekler 5544 sayılı MYK Kanunu kapsamında yer almaktadır?

Cevap

5544 Sayılı Mesleki Yeterlilik Kanunu’nun ikinci maddesine göre tabiplik, diş hekimliği, hemşirelik, ebelik, eczacılık, veterinerlik, mimarlık (Avrupa Birliği’nde otomatik tanınma kapsamında yer alan meslekler), mühendislik mesleği ile en az lisans düzeyinde öğrenimi gerektiren ve mesleğe giriş şartları kanunla düzenlenmiş olan meslekler bu Kanun’un kapsamı dışında olup bunların dışındaki tüm meslekler kapsamda yer almaktadır.

4. Soru

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi şartı aranmayan durumlar nelerdir?

Cevap

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’na göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi şartı aranmaz.

5. Soru

6645 sayılı Kanun, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) açısından neler getiriyor?

Cevap

Tehlikeli ve çok tehlikeli işler sınıfında olup Bakanlıkça yayımlanacak tebliğlerde yer alan mesleklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu olmaktadır. Belge zorunluluğu getirilen mesleklere ilişkin belge masraf karşılığı ile belirlenen miktarı geçmemek üzere sınav ücreti İşsizlik Sigortası Kanunu’nda belirtilen esaslar doğrultusunda İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır.

6. Soru

Arama kurtarma personeli yükümlülüğü nelerdir?

Cevap

Arama kurtarma personeli (teknik ve uzman), iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük, yönetmelik ve aşağıda verilen diğer mevzuata uymak ve konu ile ilgili risk değerlendirmesi yapmak yükümlülüğündedir.

7. Soru

Ulusal Mevzuat’a göre Arama ne demektir?

Cevap

Afet ve acil durumlarda afetzede veya kazazedenin yerinin belirlenmesine yönelik yapılan çalışmalar.

8. Soru

Ulusal Mevzuat’a göre Arama ve Kurtarma Teknisyeni tanımlayınız.

Cevap

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı teşkilatı kadrolarında görevli olarak yurt içinde veya yurt dışında afet ve acil durumlar ile sivil savunma hizmetlerinde profesyonel arama ve kurtarma hizmeti veren ve insani yardım çalışmalarını yürüten personeldir.

9. Soru

Ulusal Mevzuat’a göre Kurtarma kavramını tanımlayınız.

Cevap

Afet ve acil durumlarda yaralı olan ya da hayati tehlikesi bulunan, kendi başına kurtulamayan afetzede veya kazazedenin bulunduğu yerden güvenli bir yere alınmasıdır.

10. Soru

Arama ve Kurtarma Teknisyenlerinin görevleri madde 24’e göre nelerdir?

Cevap

a. Yurt içi ve yurt dışında meydana gelen afet ve acil durumlarda görev yapmak. b. KBRN ekibi tarafından yürütülen kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddeler ile benzeri teknolojik kirlenmelerin tespit, teşhis ve arındırma hizmetlerine katılmak. c. Kullanım ve sorumluluğunda olan arama ve kurtarma taşıt, araç ve gereçlerinin bakımını yaparak her an göreve hazır bulundurmak. ç. Arama ve kurtarma taşıt, araç ve gereçlerini kullanmak. d. Temel branş olan kentsel arama ve kurtarma dışında doğada arama ve kurtarma, suda arama ve kurtarma, köpekli arama ve kurtarma ile KBRN gibi alt branşların en az birinde uzmanlaşmak. e. Olay yerinde kendisinin ve birlikte çalıştığı ekip arkadaşlarının can güvenliğini koruyacak önlemler almak. f. Beden sağlığını korumak ve geliştirmek. g. Eğitim, tatbikat, toplantı gibi çalışmalara katılmak. ğ. Arama ve kurtarma hizmetlerinde faaliyet gösteren kurum, kuruluş ve kişilere eğitim vermek. h. Olay yerinde profesyonel tıbbi desteğin olmadığı acil müdahâle gereken durumlarda sertifikası bulunması kaydıyla ilk yardım yapmak. ı. Ulusal ve uluslararası insani yardım faaliyetlerine katılmak. i. Görevlere ilişkin belge ve rapor hazırlamak. j. Başkanlıkça hazırlanacak usul ve esaslar çerçevesinde özel olarak görevlendirilmek suretiyle arama ve kurtarma alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla ilgili izleme faaliyetleri gerçekleştirmek. k. Amirlerince verilen arama ve kurtarma ile ilgili benzeri diğer görevleri yapmak.

11. Soru

Arama kurtarma ile ilgili kanunlar hangileridir?

Cevap

• 4857 sayılı İş Kanunu • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu • 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu • 2935 sayılı Olağanüstü Hâl Kanunu • 4536 sayılı Denizlerde ve Yurt Yüzeyinde Görülen Patlayıcı Madde ve Şüpheli Cisimlere Uygulanacak Esaslara İlişkin Kanun • 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun • 5312 sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahâle ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun (ve ilgili yönetmeliği) • 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun • 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun • 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu

12. Soru

Kamu sektörüne arama kurtarma teknisyeni alımlarında ön şartlar nelerdir?

Cevap

Kamu sektörüne arama kurtarma teknisyeni alımlarında bazı ön şartlar belirlenmiştir. Bunlar; yaş şartı 30, sürücü belgesi sahibi olma, boy ve kilo olarak ise “tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.60 metre, en fazla 1.90 metre, kadınlarda ise en az 1.55 metre, en fazla 1.80 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg’dan fazla fark olmamak,” şeklindedir

13. Soru

Arama kurtarma personelinde aranan özellikler nelerdir?

Cevap

• AFAD tarafından veya uygun bir eğitim kurumu tarafından verilen “Temel Arama Kurtarma Eğitimi”ni almalıdır.

• Güncel ve geçerli ilk yardım belgesine sahip olmalıdır.

• Görevini yapmasına engel olabilecek daimi vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamalıdır.

• Ayrıca, arama kurtarma personeli 6331 sayılı İSG Kanunu’nun 15’inci maddesi gereğince sağlık gözetimine tabi tutulması gerekir.

14. Soru

Arama kurtarma ekibinde gönüllü olmanın gerektirdiği özellikler nelerdir?

Cevap

• Yapılan tüm yardım çağrılara cevap vermek,

• Maddi kazanç sağlamamak,

• Kişisel çıkar göz ardı etmek,

• İnsan hayatını korumaktır.

15. Soru

İnsan kaynakları yönetimi ne demektir?

Cevap

İnsan kaynakları yönetimi; herhangi bir örgütsel ve çevresel ortamda insan kaynaklarının örgüte, bireye ve çevreye yararlı olacak şekilde, yasalar çerçevesinde, etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesini sağlayan işlev olarak tanımlanabilir (

16. Soru

Arama kurtarma ekibinde bulunması gereken esneklik kavramını açıklayınız

Cevap

Arama kurtarma faaliyetlerinde olay mahalline çok miktarda malzeme taşınması gerektiğinden, arama kurtarma personelinin burkulma, stres kırığı ve kramp girme gibi basit sakatlıktan kurtulması için güçlü, dayanıklı bir vücudun yanında, bunlara ek olarak esnek olması da beklenir.

17. Soru

Bina çökmeleri/enkaz ve toprak kaymalarında arama ve kurtarma yapmak/yapılmasını sağlamak nasıldır?

Cevap

1. Bina çökmeleri, enkaz ve toprak kaymasında, fiziksel/cihazlı/köpekli arama yöntemlerini kullanarak kazazedenin yerini tespit eder/teknik ve güvenlik kontrolü altında tespit edilmesini sağlar.

2. Gerekmesi hâlinde alanda destekleme ve tahkimat çalışmalarını yapar/yapılmasını sağlar.

3. Dar alana girme ve dar alanda ilerleme tekniklerinin uygulayarak kurtarma yerine erişir/teknik ve güvenlik kontrolü altında erişilmesini sağlar.

4. Eriştiği kazazedeyi ilgili kurtarma tekniklerini uygulayarak çıkarır/teknik ve güvenlik kontrolü altında çıkarılmasını sağlar.

5. Uygun taşıma teknikleri ile kazazedeyi alandan uzaklaştırır/uzaklaştırılmasını sağlar.

18. Soru

Çığda arama ve kurtarma yapmak nasıl olur?

Cevap

1. Çığın türü, kopma noktası, akış hızı, arazinin eğimi, topuk noktasına göre kazazedenin olası bulunabileceği bölgeyi tespit eder.

2. Tespit ettiği arama bölgesinde, çığ altında kalan kazazedeyi, fiziksel/köpekli/cihazlı/sonda ile arama yöntemleri ile bulur

3. Bulduğu kazazedeyi uygun yöntem ve ekipmanları kullanarak çığdan çıkarır.

19. Soru

Kara taşıtları, raylı sistem taşıtları ve havaalanı dışındaki hava taşıtı kazalarında arama ve kurtarma nasıl yapılmaktadır?

Cevap

1. Kurtarma öncesi kaza alanının güvenliğine yönelik uygun çalışma ortamı hazırlanmasını sağlar.

2. Ulaşım aracına ve çevreye özgü risk ve tehlikelere yönelik tedbirleri alarak ve fiziksel/cihazlı/köpekli arama yöntemlerini kullanarak kazazedenin/kazazedelerin araçta ve araç civarındaki yerini/yerlerini tespit eder/ teknik ve güvenlik kontrolü altında tespit edilmesini sağlar.

3. Gerekmesi hâlinde araçta destekleme ve sabitleme çalışmalarının güvenliğe ve yöntemine uygun olarak yapılmasını sağlar.

4. Araç üzerinde çalışma ve araç içi güvenli ilerleme tekniklerini uygulayarak kazazedeye erişir/teknik ve güvenlik kontrolü altında erişilmesini sağlar.

5. Eriştiği kazazedeyi ilgili kurtarma tekniklerini uygulayarak çıkarır/teknik ve güvenlik kontrolü altında çıkarılmasını sağlar.

6. Uygun taşıma teknikleri ile kazazedenin araç/alandan uzaklaştırılmasını sağlar.

7. Kurtarma sonrası kaza alanının güvenliğine yönelik teknik çalışmaların yapılmasını sağlar.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.