Açıköğretim Ders Notları

Aile Sosyolojisi Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Aile Sosyolojisi Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Aile Ve İlişkiler Ağı

1. Soru

Toplumsal cinsiyet ne demektir?

Cevap

Toplumsal cinsiyet, kadın ve erkek arasındaki biyolojik farklılıklar temelinde kültürel ve toplumsal olarak inşa edilen kadınlık ve erkeklik durumunu ifade etmektedir.


2. Soru

Aile üyeleri arasındaki ilişkiler nasıl belirlenmektedir?

Cevap

Aile üyeleri arasındaki ilişkiler, cinsiyete dayalı işbölümü eşitsizlikleri üzerine kurulan kadın ve erkeğin rol ve sorumlulukları aracılığıyla belirlenmektedir.


3. Soru

Aile ideolojisi neyi sağlamaktadır?

Cevap

Aile ideolojisi, cinsiyete dayalı işbölümü eşitsizliği temelinde bir taraftan erkeğin evin geçindiricisi konumu ile aile reisliğini ve otoritesini, diğer taraftan ise kadının ev içi konumuna bağlı “ev kadını” olmasını meşrulaştırmaktadır.


4. Soru

Yaşama ücreti ne demektir?

Cevap

‘Yaşama ücreti’ olan aile ücreti, bir erkeğin kendisini, karısını ve çocuklarını ‘doğru dürüst’ bir düzeyde yaşatabilmesini sağlayan ücrettir (Ecevit, 1991: 12).


5. Soru

İşlevselci bakış açısına göre ideal aile tipi hangisidir?

Cevap

İşlevselci bakış açısı temelinde modern endüstriyel toplumun tipik aile biçimi olan yalıtılmış çekirdek aile, ideal aile tipi olarak kabul edilmektedir.


6. Soru

Aile içi şiddet nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Aile içi şiddet, aynı çatı altında yaşayan aile bireylerinden birine karşı diğer aile bireylerinden birinin şiddet uygulaması olarak tanımlanmaktadır.


7. Soru

Erkek egemen aile nasıl tanımlanmaktadır

Cevap

Erkek egemen aile kadın emeği ve cinsiyete dayalı işbölümü eşitsizlikleri olarak tanımlanmaktadır.


8. Soru

Kırsal alandaki kadının kentsel alandaki kadından temel farkı nedir?

Cevap

Kırsal alanda kadının, kentten farklı olarak aile ilişkileri ve emek kullanım biçimlerine sahip olduğu görülmektedir.


9. Soru

Türkiye’de kadınların işgücüne katılım oranlarının düşük olmasına neden olan faktörler nelerdir?

Cevap

Türkiye’de kadınların işgücüne katılım oranlarının düşük olmasına neden olan faktörler olarak “işçilerin görece istikrarlı gelire sahip olmaları, kadınların erken yaşta evlenmeleri, okul öncesi yaştaki çocuk sayısındaki fazlalık, kreş ve yuva yokluğu ve kadın akrabaların yetersiz desteği”ni göstermektedir.


10. Soru

Aile/hane üyeleri arasındaki ilişkilerde cinsiyet rollerinin bileşenleri nasıl açıklanmaktadır?

Cevap

Aile/hane üyeleri arasındaki ilişkilerde cinsiyet rollerinin değişik bileşenlerini ele
aldığı çalışmasında Kandiyoti (1997: 21), bunların geleneksel köy, değişmekte olan kırsal çevre, kasaba ve büyük kent merkezi gibi farklı toplumsal yapılarda nasıl ortaya çıktıklarını çözümlemektedir.


11. Soru

Erkek egemen bir ailede karı-koca arasındaki ilişkiler nasıl olmaktadır?

Cevap

Erkek egemen bir ailede/hanede karı-koca arasındaki ilişki,  geleneksel olarak cinsiyete dayalı eşitsizlikler üzerine inşa edilen kadın ve erkek rol ve sorumlulukları temelinde kurulmaktadır.


12. Soru

Ateerkil ailenin kısıtlamaları nelerdir?

Cevap

Ataerkil aile yapısında karı-koca arasındaki ilişkinin ifade edilmesinde belirli sı- nırlamalar ve başkalarının önünde ilgi ya da sevgi belirtisinin gösterilmesini engelleyen katı kısıtlamalar bulunmaktadır.


13. Soru

İşlevselci bakış açısının aile tiplerine ilişkin varsayımlarından biri nedir?

Cevap

İşlevselci bakış açısına göre, endüstrileşme sürecinde modern endüstriyel toplumun tipik aile biçimi olarak tanımlanan yalıtılmış çekirdek ailenin akrabalık ilişkilerinin zayıfladığı ve geniş akrabalık ilişkilerinin bir parçası olmaktan çıktığı iddia edilmektedir. 


14. Soru

Akrabalık kodu ne demektir?

Cevap

Akrabalık kodu, davranış kuralları sistemidir.


15. Soru

Aile ilişkileri bağlamında göç ne demektir?

Cevap

Bu anlamda göç, bir taraftan sürekli değişen bir aile yapısını ifade ederken diğer taraftan aile içinde ve çevresinde toplumsal olarak ortaya çıkan yeni ilişkiler ve
bağlar anlamına gelmektedir.


16. Soru

Duben’in Türkiye’de akrabalık ilişkilerine ilişkin yaygın görüşü nedir?

Cevap

Türkiye’de kırsal nüfus geniş aile hanelerinde, kentsel nüfus ise Batı’daki aile biçimine benzeyen çekirdek aile hanelerinde yaşamaktadır.


17. Soru

Araştırmalarda ortak olarak anne ile çocuk arasındaki ilişki nasıl açıklanmaktadır?

Cevap

Araştırmalarda ortak olarak annelerin erkek çocuklarI üzerindeki denetiminin sınırlı olduğu, ama kız çocukları üzerinde güçlü bir denetim kurdukları anlaşılmaktadır (Bora ve Üstün, 2005: 53-54).


18. Soru

Araştırmalara göre taerkil toplumlarda kız çocuklarının babaları ile kurdukları ilişkisi nasıl yorumlanmaktadır?

Cevap

Araştırmalara göre ataerkil toplumsallaşma sürecinde, kız ve erkek çocukların özellikle babalarıyla kurdukları ilişki, cinsiyet rollerini öğrenmelerinde önemli yer tutmaktadır.


19. Soru

Ataerkil toplumlarda cinsiyet rollerinin öğrenilmesinin temeli nasıl oluşmaktadır?

Cevap

Aile içinde anne ve baba, kız ve erkek çocuklarına karşı farklı tutum ve davranışlarda bulunmaktadırlar. Bu farklı davranışlar, ataerkil toplumsallaşma sürecinde cinsiyet rollerinin öğrenilmesi için temel oluşturmaktadır.


20. Soru

Ataerkil ailede kadının emeği ve maddi gücünün işlevi nedir?

Cevap

Kadının emeği ve maddi gücü, ona aile işlerinde bir derece hareket alanı kazandırmaktadır.


1. Soru

Toplumsal cinsiyet ne demektir?

Cevap

Toplumsal cinsiyet, kadın ve erkek arasındaki biyolojik farklılıklar temelinde kültürel ve toplumsal olarak inşa edilen kadınlık ve erkeklik durumunu ifade etmektedir.

2. Soru

Aile üyeleri arasındaki ilişkiler nasıl belirlenmektedir?

Cevap

Aile üyeleri arasındaki ilişkiler, cinsiyete dayalı işbölümü eşitsizlikleri üzerine kurulan kadın ve erkeğin rol ve sorumlulukları aracılığıyla belirlenmektedir.

3. Soru

Aile ideolojisi neyi sağlamaktadır?

Cevap

Aile ideolojisi, cinsiyete dayalı işbölümü eşitsizliği temelinde bir taraftan erkeğin evin geçindiricisi konumu ile aile reisliğini ve otoritesini, diğer taraftan ise kadının ev içi konumuna bağlı “ev kadını” olmasını meşrulaştırmaktadır.

4. Soru

Yaşama ücreti ne demektir?

Cevap

‘Yaşama ücreti’ olan aile ücreti, bir erkeğin kendisini, karısını ve çocuklarını ‘doğru dürüst’ bir düzeyde yaşatabilmesini sağlayan ücrettir (Ecevit, 1991: 12).

5. Soru

İşlevselci bakış açısına göre ideal aile tipi hangisidir?

Cevap

İşlevselci bakış açısı temelinde modern endüstriyel toplumun tipik aile biçimi olan yalıtılmış çekirdek aile, ideal aile tipi olarak kabul edilmektedir.

6. Soru

Aile içi şiddet nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Aile içi şiddet, aynı çatı altında yaşayan aile bireylerinden birine karşı diğer aile bireylerinden birinin şiddet uygulaması olarak tanımlanmaktadır.

7. Soru

Erkek egemen aile nasıl tanımlanmaktadır

Cevap

Erkek egemen aile kadın emeği ve cinsiyete dayalı işbölümü eşitsizlikleri olarak tanımlanmaktadır.

8. Soru

Kırsal alandaki kadının kentsel alandaki kadından temel farkı nedir?

Cevap

Kırsal alanda kadının, kentten farklı olarak aile ilişkileri ve emek kullanım biçimlerine sahip olduğu görülmektedir.

9. Soru

Türkiye’de kadınların işgücüne katılım oranlarının düşük olmasına neden olan faktörler nelerdir?

Cevap

Türkiye’de kadınların işgücüne katılım oranlarının düşük olmasına neden olan faktörler olarak “işçilerin görece istikrarlı gelire sahip olmaları, kadınların erken yaşta evlenmeleri, okul öncesi yaştaki çocuk sayısındaki fazlalık, kreş ve yuva yokluğu ve kadın akrabaların yetersiz desteği”ni göstermektedir.

10. Soru

Aile/hane üyeleri arasındaki ilişkilerde cinsiyet rollerinin bileşenleri nasıl açıklanmaktadır?

Cevap

Aile/hane üyeleri arasındaki ilişkilerde cinsiyet rollerinin değişik bileşenlerini ele
aldığı çalışmasında Kandiyoti (1997: 21), bunların geleneksel köy, değişmekte olan kırsal çevre, kasaba ve büyük kent merkezi gibi farklı toplumsal yapılarda nasıl ortaya çıktıklarını çözümlemektedir.

11. Soru

Erkek egemen bir ailede karı-koca arasındaki ilişkiler nasıl olmaktadır?

Cevap

Erkek egemen bir ailede/hanede karı-koca arasındaki ilişki,  geleneksel olarak cinsiyete dayalı eşitsizlikler üzerine inşa edilen kadın ve erkek rol ve sorumlulukları temelinde kurulmaktadır.

12. Soru

Ateerkil ailenin kısıtlamaları nelerdir?

Cevap

Ataerkil aile yapısında karı-koca arasındaki ilişkinin ifade edilmesinde belirli sı- nırlamalar ve başkalarının önünde ilgi ya da sevgi belirtisinin gösterilmesini engelleyen katı kısıtlamalar bulunmaktadır.

13. Soru

İşlevselci bakış açısının aile tiplerine ilişkin varsayımlarından biri nedir?

Cevap

İşlevselci bakış açısına göre, endüstrileşme sürecinde modern endüstriyel toplumun tipik aile biçimi olarak tanımlanan yalıtılmış çekirdek ailenin akrabalık ilişkilerinin zayıfladığı ve geniş akrabalık ilişkilerinin bir parçası olmaktan çıktığı iddia edilmektedir. 

14. Soru

Akrabalık kodu ne demektir?

Cevap

Akrabalık kodu, davranış kuralları sistemidir.

15. Soru

Aile ilişkileri bağlamında göç ne demektir?

Cevap

Bu anlamda göç, bir taraftan sürekli değişen bir aile yapısını ifade ederken diğer taraftan aile içinde ve çevresinde toplumsal olarak ortaya çıkan yeni ilişkiler ve
bağlar anlamına gelmektedir.

16. Soru

Duben’in Türkiye’de akrabalık ilişkilerine ilişkin yaygın görüşü nedir?

Cevap

Türkiye’de kırsal nüfus geniş aile hanelerinde, kentsel nüfus ise Batı’daki aile biçimine benzeyen çekirdek aile hanelerinde yaşamaktadır.

17. Soru

Araştırmalarda ortak olarak anne ile çocuk arasındaki ilişki nasıl açıklanmaktadır?

Cevap

Araştırmalarda ortak olarak annelerin erkek çocuklarI üzerindeki denetiminin sınırlı olduğu, ama kız çocukları üzerinde güçlü bir denetim kurdukları anlaşılmaktadır (Bora ve Üstün, 2005: 53-54).

18. Soru

Araştırmalara göre taerkil toplumlarda kız çocuklarının babaları ile kurdukları ilişkisi nasıl yorumlanmaktadır?

Cevap

Araştırmalara göre ataerkil toplumsallaşma sürecinde, kız ve erkek çocukların özellikle babalarıyla kurdukları ilişki, cinsiyet rollerini öğrenmelerinde önemli yer tutmaktadır.

19. Soru

Ataerkil toplumlarda cinsiyet rollerinin öğrenilmesinin temeli nasıl oluşmaktadır?

Cevap

Aile içinde anne ve baba, kız ve erkek çocuklarına karşı farklı tutum ve davranışlarda bulunmaktadırlar. Bu farklı davranışlar, ataerkil toplumsallaşma sürecinde cinsiyet rollerinin öğrenilmesi için temel oluşturmaktadır.

20. Soru

Ataerkil ailede kadının emeği ve maddi gücünün işlevi nedir?

Cevap

Kadının emeği ve maddi gücü, ona aile işlerinde bir derece hareket alanı kazandırmaktadır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.