Açıköğretim Ders Notları

Alternatif Turizm Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Alternatif Turizm Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Sürdürülebilirlik Ve Ekoturizm

1. Soru

1970’ler ve 1980’lerden itibaren çevre duyarlığının gelişimine koşut olarak geliştirilen hangi kavram, ekonomik gelişmenin yıkıcı etkilerine yönelik bir çare olarak sunulmaktadır?

Cevap

Sürdürülebilirlik


2. Soru

Çoğunlukla standart ürün ve hizmetlerin sunulduğu ve genellikle turistlerin zamanlarının çoğunluğunu belirli bir konaklama tesisinde geçirdikleri her-şey-dâhil tatiller ne tür bir turizme örnek teşkil eder?

Cevap

Kitle turizmi


3. Soru

Turistlerin gittikleri yerlerdeki doğal, kültürel, sosyal varlık ve yaşantılarla uyum ve etkileşim halinde oldukları ve kitle turizminden farklı bir deneyim olarak benimsedikleri turizm anlayışına ne denir?

Cevap

Alternatif turizm


4. Soru

1980’li yıllardan bu yana, turizm araştırmalarında, turizm politikalarının oluşumunda ve turizm uygulamalarında tartışılagelen sürdürülebilirlik yaklaşımı neleri incelemektedir?

Cevap

Doğa, sosyal yaşam ve kültürel değerler ile ekonomik kazanç arasında bir denge arayarak, gelecek nesiller için de geçerli olabilecek ilke ve uygulamaları incelemektedir.


5. Soru

Kitle turizminin büyümesi ile birlikte, kitle turizmine rakip olan başka anlayışlar da ortaya çıkmış¸ ve turizme olan bakış¸ açısında bir paradigma değişimi yaşanmaya başlamıştır. Bu değişimin nedenleri nelerdir?

Cevap

1. İnsanların yeni yerler görme ve yeni kültürel deneyimler yaşamaya istekli olması, 2. Ulaşım olanaklarının gelişimi, 3. Tatil sürelerinin uzaması, 4. İnsanların kültürel ve sosyal faaliyetlerde daha etkin hale gelmesi, 5. Çevre bilincinin artması.


6. Soru

Sürdürülebilirlik kavramının ilk ortaya atıldığı rapor hangisidir?

Cevap

1987 yılında Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu’nun (WCED-1987) Bizim Ortak Geleceğimiz isimli raporu.


7. Soru

Bizim Ortak Geleceğimiz isimli raporun temel vurgusu nedir?

Cevap

Bu rapor, uzun süreli ekonomik gelişmenin ana şartının çevresel kaynakların sürdürülebilir kullanımı yoluyla sağlanabileceğini belirtmiş¸ ve sürdürülebilir kalkınma kavramını gündeme getirmiştir.


8. Soru

Sürdürülebilir turizm nedir?

Cevap

Turizmin kaynağı olan doğal, tarihi, kültürel, sosyal ve estetik değerlerin korunması ve geliştirilerek turistik çekiciliklerinin sürekliliğinin sağlanmasıdır.


9. Soru

Sürdürülebilir turizm anlayışında amaçlanan üç boyut hangileridir?

Cevap

Sürdürülebilir turizm anlayışında ekonomik, sosyal ve kültürel sürdürülebilirlik ve çevresel sürdürülebilirlik amaçlanmaktadır.


10. Soru

Çevresel sürdürülebilirlik neyi amaçlar?

Cevap

Çevresel sürdürülebilirlik, çevreye en az zararı vererek, çevreden olumlu biçimde yararlanmayı amaçlamaktadır.


11. Soru

Sosyal ve kültürel sürdürülebilirlik nedir?

Cevap

Sosyal ve kültürel sürdürülebilirlik, yerel halkın yaşadığı bölgelerde sosyal yapıya ve kültüre zarar vermeden yapılan etkinliklerdir.


12. Soru

Ekonomik sürdürülebilirlik nedir?

Cevap

Ekonomik sürdürülebilirlik, turizm etkinliklerinin yerel halka ekonomik yarar sağlamasını ifade etmektedir.


13. Soru

Üçlü kâr hanesi ne demektir?

Cevap

Sürdürülebilirliğin üç boyutunu ifade eder. Bunun anlamı, sürdürülebilirliğin dayandığı doğal, kültürel ve ekonomik kaynakların zarar görmeden geleceğe aktarılabildiği bir yönetim anlayışını ifade etmektedir.


14. Soru

Sürdürülebilir turizm düşüncesinin temelinde ne bulunur?

Cevap

Sürdürülebilir turizm düşüncesinin temelinde sosyal ve ekolojik sorumluluk kavramları bulunmaktadır. Bu düşünce, gelecek için, çevresel, toplumsal ve ekonomik değerlerin korunarak geliştirilmesi ile var olan turistlerin ve ev sahibi destinasyonun ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanmasıdır. Bir anlamda, miras ile emanet kavramlarının karşılaştırılmasına benzemektedir.


15. Soru

Sürdürülebilirlikte ortak miras kavramı niçin gereklidir?

Cevap

Eğer doğaya, sosyal ve kültürel değerlere miras gözüyle bakılırsa, mirasın sahibi belirsiz olduğunda, insanlığın ortak sorumluluk duygusu bireyler için belirsiz kalmaktadır. Oysa buradaki ana düşünce hakkaniyet ilkesi nden kaynaklanmaktadır. Bu ilkeye göre; dünyayı bulduğumuzdan daha iyi durumda, gelecek kuşaklara bırakma zorunluluğumuz bulunmaktadır. Bu nedenle, çevre koruma düşüncesi, geriye dönülemez çevresel tahribatlardan kaçınmayı, uygun çevresel kullanımları ve etkinlikleri desteklemekte ve çevresel olarak kabul görebilecek turizmi kurmayı ve bu konuda iş birliği yapmayı gerektirmektedir.


16. Soru

Ekoturizm niçin sürdürülebilirlikten ayrı biçimde düşünülememektedir?

Cevap

Ekoturizm, sürdürülebilirlik ilkelerine bağlı olarak ortaya konan bir turizm biçimi olduğundan, sürdürülebilirlikten ayrı biçimde düşünülememektedir.


17. Soru

Ekoturizm nedir?

Cevap

Sürdürülebilir turizm yaklaşımının bir alt sistemi olarak değerlendirilen ekoturizm, ‘’çevreyi koruyan, yerel halkın refahını artıran ve doğal alanlara yönelik sorumluluk içeren seyahat’’, ‘’küçük gruplara mahsus seyahat’’, ‘’sosyal sorumluluk turizmi’’ olarak ele alınmaktadır.


18. Soru

Ekoturizm nasıl bir turizm anlayışı olarak ortaya çıkmıştır?

Cevap

Ekoturizm kavramı ya da hareketi, turizmin olumsuz çevresel etkilerini azaltmayı amaçlayan, yerel kültürlere saygı gösteren, yerel halkın refahını ve turist tatminini en üst düzeye çıkarmaya çalışan sorumlu bir turizm anlayışı olarak ortaya çıkmıştır.


19. Soru

1970’ler ve 1980’lerde ekoturizm, dünyada hangi hareketin gelişimi ile ortaya çıkmıştır?

Cevap

Çevreci hareketlerin gelişimine koşut olarak gelişmiştir. Çevreye yönelik duyarlığın artışı, kitle turizmine yönelik artan tatminsizlikle birleşince doğa temelli deneyim ve doğal mekânlara yönelik ilgi artmış, turistler için kitle turizmine alternatif arayışları ortaya çıkarmıştır.


20. Soru

Ekoturizm, azgelişmiş ülkelerde nasıl bir gündem doğurmuştur?

Cevap

Azgelişmiş ülkelerde ekoturizm, turistlerdeki eğilimin farkına varılması ve turizmden elde edilecek döviz girdilerinin cazip görünmesi, hem doğa koruma hem de ekonomik gelişmenin bir arada oluşacağı düşüncesiyle ekoturizme yönelik bir gündem doğurmuştur.


21. Soru

Ekoturizmin ilk tanımı, 1987 yılında kim tarafından yapılmıştır?

Cevap

Ekoturizmin ilk tanımı, 1987 yılında CeballosLascurain tarafından yapılmıştır.


22. Soru

Güncel olarak uzlaşılmış ekoturizm tanımı nasıldır?

Cevap

Bozulmamış doğal ortamların gözlenmesi ve kırsal yaşama katılma yoluyla yaşantılar geçirme şeklinde özetlenebilir. Diğer bir ifadeyle ekoturizm, turistlerin temel motivasyonlarının doğayı ve geleneksel kültürleri gözlemlemesi ve bunlardan zevk alması için gerçekleştirilen tüm doğa temelli turizm etkinlikleridir.


23. Soru

Ekoturizm kapsamında yapılan faaliyetler neleri içermektedir?

Cevap

Ekoturizm kapsamında yapılan faaliyetler ise, yayla turizmi, dağ turizmi, mağara turizmi, tarım ve çiftlik turizmi, doğa yürüyüşü, botanik turizmi, atlı doğa yürüyüşleri, bisiklet turizmi, sualtı dalış turizmi, av turizmi, balon turizmi, macera turizmi, doğa sporları, doğa olaylarını gözleme, kuş gözlemciliği gibi çok sayıda farklı turizm etkinliğini içermektedir.


24. Soru

Ekoturizm, kitle turizmi ve alternative turizm arasındaki kesişimler nelerdir?

Cevap

Ekoturizm etkinlikleri tüm turizm faaliyetleri içinde kitle turizmi ile alternatif turizmin kesiştiği bir noktada yer almaktadır. Alternatif turizmin bir ürünü olarak ortaya çıkmakla birlikte, kitle turizmine ait özellikler de taşımaktadır.


25. Soru

Kitle turizmi ile ekoturizmin farkı nedir?

Cevap

Kitle turizmi çevre üzerinde tahrip edici bir potansiyele sahipken, ekoturizmin flora, fauna, habitat ve yaban hayata zarar vermeden, ekosistemin korunmasını önceleyerek doğal kaynaklar ile ekonomik gelişim arasında bir denge kuracağı varsayımı bulunmaktadır.


26. Soru

Ekoturizmin genel özellikleri nelerdir?

Cevap

1. Ekoturizm bir turizm türüdür. 2. Turizm çekicilikleri genel olarak doğal, kimi zaman da kültüreldir. 3. Eğitim ve öğrenme temelli faaliyetleri içerir. 4. Hem ekolojik hem de sosyo-kültürel açıdan sürdürülebilirlik iddiasındadır. 5. Ekoturizm faaliyetleri gelirlerin yerel dağıtımına öncelik verir. Genel olarak küçük gruplara yönelik, yerel turizm işletmelerinin sunduğu hizmetlerle gerçekleşmektedir. 6. Turizmin olumsuz etkilerini en aza indirgemeyi amaçlamaktadır. 7. Çevre koruma amacını öncelikli tutarak yerel halk, örgütler ve yönetimlere ekonomik yararlar, yerel topluluklara istihdam ve gelir, yerel halk ve turistlere doğal ve kültürel varlıkları koruma konusunda bilinç kazandırmayı amaçlamaktadır.


27. Soru

Ekoturizm işletmecileri genellikle nasıl bir anlayışa sahiptir?

Cevap

Ekoturizm işletmecileri genellikle, çevreye saygı duyan, gittiği yerdeki sosyal ve kültürel yapıya değer veren ve bu anlayışla gittiği yerde yaşayan kimselerdir.


28. Soru

Bir turizm olayını ekoturizm olarak adlandırmak için gerekli ölçütler nelerdir?

Cevap

Doğa temelli olması, öğrenmeye dayalı olması ve sürdürülebilirlik.


29. Soru

Doğa temelli olması, öğrenmeye dayalı olması ve sürdürülebilirlik ölçütleri temelinde; ekoturizmi nasıl tanımlayabiliriz?

Cevap

Bu ölçütler temelinde; ekoturizmi öğrenme deneyimini ve doğaya saygıyı zorunlu kılan ve belirli bir kültürel bağlamda gerçekleşen sürdürülebilir bir turizm çeşidi biçiminde tanımlamak yerinde olacaktır.


30. Soru

Ekoturizmin en önemli boyutu olan doğa temelli olması hangi etkinliklere hitap etmektedir?

Cevap

Doğayla ilişki kurma, günlük yaşamın baskılarından uzaklaşma, yaban hayatına tanıklık etme ve yürüyüş, kuş gözlemciliği, rafting gibi ilgi ve etkinliklere yönelik istek ve beklentilere hitap etmektedir.


31. Soru

Ekoturizmin eğitici niteliği nasıl ele alınır?

Cevap

Ekoturizmdeki eğitim konusu bireyin yaparak yaşayarak öğrenmesi anlamında kullanılan anlamlandırma sürecidir. Turistler, gittikleri yörenin özelliklerini öğrenmekte, oranın flora ve faunasını merak etmekte ve çoğunlukla da orada hazırlanan yöresel besinleri tüketmektedir.


32. Soru

Ekoturizmin eğitici niteliği hangi iki temel amaç üzerine inşa edilmiştir?

Cevap

Birincisi, turistlerin doğal ve kültürel çekiciliklere yönelik bilgi talebini karşılamak ve bu yolla tatminkâr bir rekreasyonel deneyim sağlamaktır. İkincisi ise, çevre konusundaki duyarlıklarını arttırarak gündelik yaşamlarında da daha çevreci bir anlayışı yerleştirmektir.


33. Soru

Ekoturizmin, doğal ve kültürel çekiciliklere yönelik bilgi talebini karşılama özelliği Türkiye’de nasıl örneklenebilir?

Cevap

Bu kapsamda, turistler gittikleri yerlerdeki yeryüzü şekillerini, yöreye has bitkileri ve hayvanları tanımak istemektedir. Örneğin, Karadeniz Bölgesi Kaçkar Dağları’nda yaylalara has birçok endemik bitki türü ve özgün bir fauna ulunmaktadır. Çamlıhemşin’e bağlı Kotençur Yaylası’nda yürüyüş yaparken huş tavuğuyla karşılaşmak çok düşük olasılıklı olmakla birlikte, huş tavuğunu yakından görmek, başka kimsenin görmediği bir canlıyı görmüş olma deneyimini sağlamaktadır. Kişilerin bu yaylaya gitmeden önceden bulunmadıkları coğrafya hakkında birtakım izlenimlere sahip olmaları mümkünken, yaşantıya dayalı bilgi edinmeleri olası değildir.


34. Soru

Turistlerin doğaya ve çevrelerine yönelik öncekinden daha duyarlı bir bakış açısını sahiplenmeleri hangi davranışlar ve yaklaşımlar ile gerçekleşmektedir?

Cevap

Ekolojik turistler gittikleri yerlerdeki flora ve faunaya daha az zarar verme, yerel kültürlere karşı saygılı olma gibi ilkeleri yaşayarak deneyimleme imkânı bulabilirler. Sözgelimi, çöplerin atılması, tuvaletlerin kullanımı, yerel kültürel değerlerin fotoğraflanması konusunda farklı bir etik perspektiften hareket etmeye yönelik yeni tutum ve davranışlar geliştirme tutumları doğar.


35. Soru

Ekoturizmi açıklamak için geliştirilmiş yaklaşımlar nelerdir?

Cevap

Üç çeşittir. Bunlar, yoğun-hafif ekoturizm, doğal-doğal olmayan ekoturizm ve kötüye kullanım-etkin olma-edilgin olma yaklaşımlarıdır.


36. Soru

Yoğun ekoturistlerin özellikleri nelerdir?

Cevap

Yoğun ekoturistler belirli bir konuya yönelik derin bir ilgi duymakta ve çoğunlukla o konuda uzmanlaşmaktadır. Yoğun ekoturistler de kendi aralarında üstesinden gelebilecekleri zorluklar ve duydukları ilgi bakımından farklılaşmaktadır. Yoğun ekoturistler genel olarak düşük düzeyde konforu tercih edebilmekte, zor koşullarda seyahat edebilmekte ve gerçek bir doğa deneyimi için vahşi doğa tercihinde bulunmaktadır.


37. Soru

Hafif ekoturistlerin özellikleri nelerdir?

Cevap

Hafif ekoturistler doğal çekiciliklere daha geçici bir ilgi duymakta, ekolojik destinasyonun daha yüzeysel ve ortalama zorluklarını kabul etmektedir. Bu nedenle, konforsuz ortamları ve fiziksel zorlukları benimsemeye daha az yatkındır. Çoğunlukla diğer turistlerle birlikte anlamlandırmaya dayalı çekicilikleri ziyaret etmeyi tercih etmektedir.


38. Soru

Ekoturizm etiğinin üç ayağı nelerdir?

Cevap

Kötüye kullanım gidilen yerdeki doğaya zarar verme anlamına gelmektedir. Edilgin olma gidilen yere en az zararı verme, etkin olma ise gidilen yerin sürdürülebilirliğine katkıda bulunma olarak tanımlanmaktadır.


39. Soru

Ekoturizm’de kötüye kullanım nasıl gerçekleşmektedir?

Cevap

Kötüye kullanım kısa süreli ekonomik kazançlar gözetilerek doğanın taşıma kapasitesinin üzerinde kullanımı, atık yönetiminin yapılmaması, yerel kültürel değerlerin yüzeysel icrası yoluyla metalaştırılması ve turizm etkinliklerinin sürdürülebilir olmayan biçimde yürütülmesini ifade etmektedir. Bu anlayışla yürütülen turizm faaliyetleri uzun dönemde çevresel, sosyal, kültürel ve ekonomik zararlara neden olmakta ve turizmin kısa dönemli kârlarının üzerinde bir maliyet oluşturmaktadır.


40. Soru

Ekoturizm’de edilgin olma neyi ifade etmektedir?

Cevap

Edilgin olma ekoturizm faaliyetlerinin olumsuz etkilerini azaltmak için önlemler almayı ifade etmektedir. Bu yaklaşım, ekoturizmin gerekliliğini vurgularken, zararlarından kaçınmayı temel almaktadır. Burada turizme açılan çevreye katkı sınırlı olmaktadır.


41. Soru

Ekoturizm’de etkin yaklaşım ne anlama gelmektedir?

Cevap

Etkin yaklaşım da ise, edilgin yaklaşımdan farklı olarak gidilen yerde katkı sağlanmaya çalışılmaktadır. Başka bir deyişle, zarar vermeme yaklaşımına ek olarak nasıl katkı sağlanır sorunu, araştırılmaktadır. Sözgelimi, atölyeler, sanat etkinlikleri, seminerler, doğa koruma faaliyetlerine doğrudan katılım gibi girişimler yoluyla ekoturistler hem boş zamanlarını değerlendirmekte, hem de gittikleri yerin ekolojik, sosyal ve kültürel zenginlik ve çeşitliliğine katkıda bulunmaktadır.


42. Soru

Ekoturizmin birleştirici etkisinin olumlu etkileri nelerdir?

Cevap

1. Turizm faaliyetlerinin bilinçsizce doğal alanlara vermiş olduğu zararları tespit etmeye;bu zararları azaltmak için turizmde sürdürülebilirliği sağlamaya ve doğal alanları korumaya ve ekoturizmden sağlanan gelirin öncelikli olarak, verili bölgede yaşayan yerel paydaşlara dağıtılmasına, 2. Eğitimli turistler aracılığıyla kültürel ve geleneksel değerlerin tanıtılmasına 3. Öğrenme deneyimi içermesine,4. Turizm endüstrisi ve turistler için sorumluluk davranışlarının teşvik edilmesine, 5. Kültürel kimliğin vurgulanması ve özellikle yerel yönetim ve girişimcilerin karar alma sürecine katılımını desteklemeye katkı sağlamaktadır.


43. Soru

Ekoturizmin sürdürülebilir ve kapsayıcı bir anlayışla yönetilmediği takdirde sebep olduğu çevre sorunları nelerdir?

Cevap

Çevresel stres ve yaban hayatında davranış bozukluğu, taşıma kapasitesinin aşılması, stres, yer değiştirme. • Mimari açıdan kent benzeri gelişim ve görsel kirlilik, estetik değerlerin azalması, doğallığın bozulması. • Doğal hayata zarar, değişen suyolları, hayvanlara geçiş zorluğu, estetik bozulmalar, bitki örtüsüne zarar. • Yaban hayatını rahatsız etme, hava kirliliği, estetik kirlilik, doğallığın kaybı. • Doğal seslerin bozulması, yaban hayatı ve ziyaretçileri rahatsız etme ve stres yaratma. • Görsel kirlilik, yaban hayvanlarının çöple beslenmeye alışması, böcekler, sağlığa zarar. • Doğal ve kültürel değerlerin tahribi ve bozulması. • Yaban hayatına zarar ve kimi zaman öldürülmesi, güvenliğin azalması, rahatsız edici ses ve toz, kirlilik. • Toprak sıkılaşması, bitkilere ve yaban hayatına zarar vermesi, doğal alanların bozulması, yaban hayatının tahrip olması. • Yaban hayatında beslenme ve avlanma davranışlarında bozulmalar, turistler için tehlike, hayvan ölümü. • Doğal ve kültürel değerlerin kaybı, uygun olmayan davranışların görülmesi. • Bitki tahribi ve erozyon, estetik bozulmalar.


44. Soru

Yerel yönetimlerin, ekoturizmin gelişmeye başladığı yerlere yatırımlar yapılmasını teşvik etme nedeni nedir?

Cevap

Bunun nedeni, turizmin yaratacağı döviz ve vergi gelirleridir.


45. Soru

Ekoturizmin ekonomiye olumlu etkileri nelerdir?

Cevap

Olumlu tabloya göre, gittiği yerdeki yerel halkın ekonomik durumunu güçlendirmesi, genç işsizliğini önlemesi ve bu yolla da bölgesel göçleri önlemeye katkı sağlaması, gelirleri yerel halka dağıtarak toplam refahı arttırmasıdır.


46. Soru

Ekoturizmden elde edilecek gelirlerin arttırılmasında hangi paydaşlar rol alır?

Cevap

Yerel seyahat acentalarının ve turist rehberlerinin geliştirilmesi, organik ürünleri temel alan yiyecek ve içecek işletmelerinin oluşturulması, atık yönetimi, tanıtım faaliyetleri bir bölgede ekonomik gelirin o bölgedeki kimselere yönelmesinde önemli yapıtaşlarıdır.


47. Soru

Ekoturizmin çevresel, sosyal ve ekonomik anlamdaki olumsuz etkilerini en aza indirmenin yolu nedir?

Cevap

Ekoturizme açılması planlanan bölgenin taşıma kapasitesine dikkat ederek, ekolojik, sosyal ve ekonomik taşıma kapasitelerini belirlemek ve ekoturizm olayına katılan tüm paydaşların çıkarlarını ve beklentilerini koruyacak politikalar oluşturmak ve kararlılıkla bu politikaları uygulamaya koymaktır.


48. Soru

Sıkça kullanılan sürdürülebilirlik kavramı özellikle hangi yıllarda ve hangi gelişmeye bağlı olarak ortaya çıkmıştır?

Cevap

1970’ler ve 1980’lerden itibaren çevre duyarlığının gelişimine koşut olarak geliştirilen “sürdürülebilirlik” kavramı, ekonomik gelişmenin yıkıcı etkilerine yönelik bir çare olarak sunulmaktadır.


49. Soru

Kitle turizminin büyümesiyle birlikte ona rakip olarak ortaya çıkan turizm çeşitleri ve turizmde paradigma değişiminin ortaya çıkmasında hangi nedenler yer almaktadır?

Cevap

Kitle turizminin büyümesi ile birlikte, kitle turizmine rakip olan başka anlayışlar da ortaya çıkmış ve turizme olan bakış açısında bir “paradigma değişimi” yaşanmaya başlamıştır. Bu değişimin nedenleri ise; a. insanların yeni yerler görme ve yeni kültürel deneyimler yaşamaya istekli olması, b. ulaşım olanaklarının gelişimi, c. tatil sürelerinin uzaması, d. insanların kültürel ve sosyal faaliyetlerde daha etkin hale gelmesi, e. çevre bilincinin artması olarak sıralanmaktadır.


50. Soru

Sürdürülebilir turizm, bir turizm çeşidi midir?

Cevap

Sürdürülebilir turizm, bir turizm çeşidi değil, tüm turizm etkinliklerinde uyulması istenen ideal bir durumdur. Bu nedenle, ister deniz-kum-güneş tatili olsun, isterse çadır kampı kurarak kuş gözlemciliği yapılsın, sürdürülebilirliğin ana hedefi doğal, kültürel, sosyal yapılara zarar vermeden turizm faaliyetlerinin gerçekleştirilmesidir.


51. Soru

Ekoturizm kavramı nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Ekoturizmin ilk tanımı, 1987 yılında Ceballos- Lascurain tarafından yapılmıştır. Daha sonra pek çok ekoturizm tanımı yapılmıştır. Ekoturizmi “öğrenme deneyimini ve doğaya saygıyı zorunlu kılan ve belirli bir kültürel bağlamda gerçekleşen sürdürülebilir bir turizm çeşidi” biçiminde tanımlanabilir


52. Soru

Sürdürülebilirliğin “üçlü kâr hanesi” hanesi olarak geçen üç temel boyutu ve temel amaçları nelerdir? 

Cevap

Sürdürülebilir turizm anlayışında ekonomik, sosyal ve kültürel sürdürülebilirlik ve çevresel sürdürülebilirlik amaçlanmaktadır. Sürdürülebilirliğin üç boyutu bulunmaktadır. Bunlar; çevresel sürdürülebilirlik, sosyal ve kültürel sürdürülebilirlik ve ekonomik sürdürülebilirliktir.


53. Soru

Ekoturizm kavramının ortaya çıkışı nasıl gerçekleşmiştir?

Cevap

 Ekoturizm kavramı ya da hareketi, turizmin olumsuz çevresel etkilerini azaltmayı amaçlayan, yerel kültürlere saygı gösteren, yerel halkın refahını ve turist tatminini en üst düzeye çıkarmaya çalışan sorumlu bir turizm anlayışı olarak ortaya çıkmıştır. 1970’ler ve 1980’lerde ekoturizm, dünyada çevreci hareketlerin gelişimine koşut olarak gelişmiştir.


54. Soru

Ekoturizm kapsamında yapılan faaliyetler hangi turizm etkinliklerini kapsamaktadır?

Cevap

Ekoturizm kapsamında yapılan faaliyetler ise, yayla turizmi, dağ turizmi, mağara turizmi, tarım ve çiftlik turizmi, doğa yürüyüşü, botanik turizmi, atlı doğa yürüyüşleri, bisiklet turizmi, sualtı dalış turizmi, av turizmi, balon turizmi, macera turizmi, doğa sporları, doğa olaylarını gözleme, kuş gözlemciliği gibi çok sayıda farklı turizm etkinliğini içermektedir.


55. Soru

“Ekoturistler, flora ve fauna hakkında bilgilenme motivasyonuna sahiptir” cümlesinde geçen flora ve fauna kavramları neyi ifade etmektedir?

Cevap

Flora, belirli bir yerde bulunan bitki örtüsünü, fauna ise hayvanları tanımlamaktadır. Ekoturistler, flora ve fauna hakkında bilgilenme motivasyonuna sahiptir. Gittikleri yörenin özelliklerini öğrenmekte, oranın flora ve faunasını merak etmekte ve çoğunlukla da orada hazırlanan yöresel besinleri tüketmektedir. Bu anlamda ekoturizm, turistler için eğitim temelli bir örnek oluşturmaktadır.


56. Soru

Ekoturizm faaliyetlerinin yerelde istihdam yaratmasının etkileri nelerdir?

Cevap

Ekoturizm faaliyetlerinin etkisi yerel çapta bir istihdam sağlamasıdır. Bunun yanında, sağlanan istihdamın sürekliliği özellikle genç nüfusun eğitimine bağlı olmaktadır. Ekoturizmin sürdürülebilir olmasının bir diğer koşulu da, ekoturizmle ilişkili turizm işletmelerinin yerel olarak çeşitlenmesi ve birbirleriyle ilişki içinde olmalarıdır. Ekoturizm faaliyetlerinin genel olarak küçük işletmelerde gerçekleşmesi, bu işletmelerin üretim, dağıtım ve tedarikçi kanallarında bir uyum ve işbirliği gerektirmektedir.


57. Soru

Ekosistemde yer alan megafauna, megaflora ve megalit kavramları neyi ifade etmektedir?

Cevap

Bir ekosistemde, megafauna büyük hayvanları (örn: büyük pandalar, dağ gorilleri, geyikler vb.) megaflora büyük bitkileri (örn: kızılağaç) ve megalit ise büyük taşları (örn: Göbeklitepe dikilitaşları) ifade eder.


58. Soru

Ekoturizmin doğa temelli boyutunda neler yer almaktadır?

Cevap

Ekoturizmin en önemli boyutu doğa temelli olmasıdır. Ekoturizm öncelikli olarak doğa temellidir. Bu boyuta göre, ekoturizm doğayla ilişki kurma, günlük yaşamın baskılarından uzaklaşma, yaban hayatına tanıklık etme ve yürüyüş, kuş gözlemciliği, rafting gibi ilgi ve etkinliklere yönelik istek ve beklentilere hitap etmektedir.


59. Soru

Ekoturizm etkinliklerine katılan yoğun veya hafif olarak iki boyutta değerlendirilen turist tipleri arasındaki ayrımlar nelerdir?

Cevap

Yoğun ekoturistler belirli bir konuya yönelik derin bir ilgi duymakta ve çoğunlukla o konuda uzmanlaşmaktadır. hafif ekoturistler doğal çekiciliklere daha geçici bir ilgi duymakta, ekolojik destinasyonun daha yüzeysel ve ortalama zorluklarını kabul etmektedir. İki turist tipini karşılaştıracak olursak; yoğun ekoturistler özel ekoloji turlarına katılma eğilimindeyken, hafif ekoturistler diğer turistik deneyimleri de içeren kısa süreli seyahat deneyimine yönelmektedir.


60. Soru

Ekoturizm faaliyetlerinin yer alan ekoturizm endüstrisinin yapıtaşlarını oluşturan paydaşlar hangileridir?

Cevap

Ekoturizm faaliyetlerinde yer alan tur operatörleri, seyahat acentaları, rehberler, eko pansiyonlar ve diğer yerel işletmeler bu endüstrinin yapıtaşlarını oluşturmaktadır.


61. Soru

Turizm ekonomisinde sızıntı kavramı neyi ifade etmektedir?

Cevap

Tur operatörleri genel olarak gelişmiş ülkelerde yer almakta ve az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere yönelik turizm faaliyetlerini düzenlemektedir. Bunun bir sonucu olarak, turizm gelirlerinin paylaşımında büyük pay gelişmiş ülkelere taşınmaktadır. Bu durum turizm ekonomisi açısından “sızıntı” olarak adlandırılmaktadır.


62. Soru

Ekoturizm işletmeleri arasında yer alan ekopansiyon işletmelerinin özellikleri nelerdir?

Cevap

Ekopansiyonlar, genellikle üst müşteri grubunu hedefleyen ve müşteri sadakati yoluyla işletmeciliğini sürdüren, yerel dokuyla uyumlu, çevrelendiği doğaya benzer biçimde inşa edilen ve çevreye duyarlı biçimde yönetilen küçük işletmelerdir.


63. Soru

Ekoturizmin eğitici olma özelliğinde ve ekoturistlerin katıldıkları turlarda öğrenme deneyimini üst düzeyde gerçekleşmesinde etkili olan turist rehberlerinin önemi nedir?

Cevap

Uluslararası tur operatörleri ve yerel seyahat acentalarının ekoturizm ilkelerine uygun çalışmasının yanında, turizm rehberliği konusunun da dikkate alınması gerekmektedir. Bir ekoturizm destinasyonunda ilgili bölgeyi iyi bilen, yabancı dil bilgisi, kültürel zekâsı ve çevre duyarlılığı yüksek rehberlere gereksinim duyulmaktadır. Bunun nedeni, ekoturizmin ölçütlerinden eğitici nitelikle olan ilişkidir. Ekoturistlerin yinelenen seyahatlerini sağlamanın yolu, özellikle öğrenme deneyiminin üst düzeyde gerçekleşmesidir.


64. Soru

Ekoturizmin en önemli olumlu etkileri nelerdir?

Cevap

Turizm faaliyetlerinin bilinçsizce doğal alanlara vermiş olduğu zararları tespit etmeye; bu zararları azaltmak için turizmde sürdürülebilirliği sağlamaya ve doğal alanları korumaya, ve eko-turizmden sağlanan gelirin öncelikli olarak, verili bölgede yaşayan yerel paydaşlara dağıtılmasına; Eğitimli turistler aracılığıyla kültürel ve geleneksel değerlerin tanıtılmasına; Öğrenme deneyimi içermesine; Turizm endüstrisi ve turistler için sorumluluk davranışlarının teşvik edilmesine ve Kültürel kimliğin vurgulanması ve özellikle yerel yönetim ve girişimcilerin karar alma sürecine katılımını desteklemeye katkı sağlamaktadır.


65. Soru

Turizmde taşıma kapasitesi kavramı neyi ifade etmektedir?

Cevap

Turizm açısından taşıma kapasitesi, turizm alanlarının sahip olunan doğal, sosyal ve kültürel kaynaklara olumsuz etki yapmadan, ziyaretçi tatminini düşürmeden veya yöre toplumu ekonomisi ve kültürü üzerine istenmeyen etkiye neden olmadan en üst sınıra kadar kullanımını ifade etmektedir.


66. Soru

Ekoturizmin ekonomik etkileri nelerdir?

Cevap

Ekoturizmden elde edilecek gelirlerin arttırılmasında çok yönlü ve tüm paydaşları kapsayacak planlara ihtiyaç duyulmaktadır. Yerel seyahat acentalarının ve turist rehberlerinin geliştirilmesi, organik ürünleri temel alan yiyecek ve içecek işletmelerinin oluşturulması, atık yönetimi, tanıtım faaliyetleri bir bölgede ekonomik gelirin o bölgedeki kimselere yönelmesinde önemli yapıtaşlarıdır. Ekoturizm konusunda yapılan araştırmalarda, ekoturizmin turizm faaliyetleri yapılan bölgelerde ekonomik büyümeyi sağlamasına şüpheyle yaklaşılması gerektiğini vurgulamaktadır.


67. Soru

Ekoturizmin en büyük çevresel yararı nedir?

Cevap

Ekoturizmin en büyük çevresel yararının, onun henüz bozulmamış olan doğal habitatların kısa dönem kazanç kazanma perspektifi ile zarara uğratılmasını engellemesi olduğu düşünülmektedir. Ekoturizm biyolojik tür ve ekolojik yaşam alanlarının korunmasını destekleyerek, turizm aktiviteleriyle birleştirici bir etki yaratmaktadır.


1. Soru

1970’ler ve 1980’lerden itibaren çevre duyarlığının gelişimine koşut olarak geliştirilen hangi kavram, ekonomik gelişmenin yıkıcı etkilerine yönelik bir çare olarak sunulmaktadır?

Cevap

Sürdürülebilirlik

2. Soru

Çoğunlukla standart ürün ve hizmetlerin sunulduğu ve genellikle turistlerin zamanlarının çoğunluğunu belirli bir konaklama tesisinde geçirdikleri her-şey-dâhil tatiller ne tür bir turizme örnek teşkil eder?

Cevap

Kitle turizmi

3. Soru

Turistlerin gittikleri yerlerdeki doğal, kültürel, sosyal varlık ve yaşantılarla uyum ve etkileşim halinde oldukları ve kitle turizminden farklı bir deneyim olarak benimsedikleri turizm anlayışına ne denir?

Cevap

Alternatif turizm

4. Soru

1980’li yıllardan bu yana, turizm araştırmalarında, turizm politikalarının oluşumunda ve turizm uygulamalarında tartışılagelen sürdürülebilirlik yaklaşımı neleri incelemektedir?

Cevap

Doğa, sosyal yaşam ve kültürel değerler ile ekonomik kazanç arasında bir denge arayarak, gelecek nesiller için de geçerli olabilecek ilke ve uygulamaları incelemektedir.

5. Soru

Kitle turizminin büyümesi ile birlikte, kitle turizmine rakip olan başka anlayışlar da ortaya çıkmış¸ ve turizme olan bakış¸ açısında bir paradigma değişimi yaşanmaya başlamıştır. Bu değişimin nedenleri nelerdir?

Cevap

1. İnsanların yeni yerler görme ve yeni kültürel deneyimler yaşamaya istekli olması, 2. Ulaşım olanaklarının gelişimi, 3. Tatil sürelerinin uzaması, 4. İnsanların kültürel ve sosyal faaliyetlerde daha etkin hale gelmesi, 5. Çevre bilincinin artması.

6. Soru

Sürdürülebilirlik kavramının ilk ortaya atıldığı rapor hangisidir?

Cevap

1987 yılında Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu’nun (WCED-1987) Bizim Ortak Geleceğimiz isimli raporu.

7. Soru

Bizim Ortak Geleceğimiz isimli raporun temel vurgusu nedir?

Cevap

Bu rapor, uzun süreli ekonomik gelişmenin ana şartının çevresel kaynakların sürdürülebilir kullanımı yoluyla sağlanabileceğini belirtmiş¸ ve sürdürülebilir kalkınma kavramını gündeme getirmiştir.

8. Soru

Sürdürülebilir turizm nedir?

Cevap

Turizmin kaynağı olan doğal, tarihi, kültürel, sosyal ve estetik değerlerin korunması ve geliştirilerek turistik çekiciliklerinin sürekliliğinin sağlanmasıdır.

9. Soru

Sürdürülebilir turizm anlayışında amaçlanan üç boyut hangileridir?

Cevap

Sürdürülebilir turizm anlayışında ekonomik, sosyal ve kültürel sürdürülebilirlik ve çevresel sürdürülebilirlik amaçlanmaktadır.

10. Soru

Çevresel sürdürülebilirlik neyi amaçlar?

Cevap

Çevresel sürdürülebilirlik, çevreye en az zararı vererek, çevreden olumlu biçimde yararlanmayı amaçlamaktadır.

11. Soru

Sosyal ve kültürel sürdürülebilirlik nedir?

Cevap

Sosyal ve kültürel sürdürülebilirlik, yerel halkın yaşadığı bölgelerde sosyal yapıya ve kültüre zarar vermeden yapılan etkinliklerdir.

12. Soru

Ekonomik sürdürülebilirlik nedir?

Cevap

Ekonomik sürdürülebilirlik, turizm etkinliklerinin yerel halka ekonomik yarar sağlamasını ifade etmektedir.

13. Soru

Üçlü kâr hanesi ne demektir?

Cevap

Sürdürülebilirliğin üç boyutunu ifade eder. Bunun anlamı, sürdürülebilirliğin dayandığı doğal, kültürel ve ekonomik kaynakların zarar görmeden geleceğe aktarılabildiği bir yönetim anlayışını ifade etmektedir.

14. Soru

Sürdürülebilir turizm düşüncesinin temelinde ne bulunur?

Cevap

Sürdürülebilir turizm düşüncesinin temelinde sosyal ve ekolojik sorumluluk kavramları bulunmaktadır. Bu düşünce, gelecek için, çevresel, toplumsal ve ekonomik değerlerin korunarak geliştirilmesi ile var olan turistlerin ve ev sahibi destinasyonun ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanmasıdır. Bir anlamda, miras ile emanet kavramlarının karşılaştırılmasına benzemektedir.

15. Soru

Sürdürülebilirlikte ortak miras kavramı niçin gereklidir?

Cevap

Eğer doğaya, sosyal ve kültürel değerlere miras gözüyle bakılırsa, mirasın sahibi belirsiz olduğunda, insanlığın ortak sorumluluk duygusu bireyler için belirsiz kalmaktadır. Oysa buradaki ana düşünce hakkaniyet ilkesi nden kaynaklanmaktadır. Bu ilkeye göre; dünyayı bulduğumuzdan daha iyi durumda, gelecek kuşaklara bırakma zorunluluğumuz bulunmaktadır. Bu nedenle, çevre koruma düşüncesi, geriye dönülemez çevresel tahribatlardan kaçınmayı, uygun çevresel kullanımları ve etkinlikleri desteklemekte ve çevresel olarak kabul görebilecek turizmi kurmayı ve bu konuda iş birliği yapmayı gerektirmektedir.

16. Soru

Ekoturizm niçin sürdürülebilirlikten ayrı biçimde düşünülememektedir?

Cevap

Ekoturizm, sürdürülebilirlik ilkelerine bağlı olarak ortaya konan bir turizm biçimi olduğundan, sürdürülebilirlikten ayrı biçimde düşünülememektedir.

17. Soru

Ekoturizm nedir?

Cevap

Sürdürülebilir turizm yaklaşımının bir alt sistemi olarak değerlendirilen ekoturizm, ‘’çevreyi koruyan, yerel halkın refahını artıran ve doğal alanlara yönelik sorumluluk içeren seyahat’’, ‘’küçük gruplara mahsus seyahat’’, ‘’sosyal sorumluluk turizmi’’ olarak ele alınmaktadır.

18. Soru

Ekoturizm nasıl bir turizm anlayışı olarak ortaya çıkmıştır?

Cevap

Ekoturizm kavramı ya da hareketi, turizmin olumsuz çevresel etkilerini azaltmayı amaçlayan, yerel kültürlere saygı gösteren, yerel halkın refahını ve turist tatminini en üst düzeye çıkarmaya çalışan sorumlu bir turizm anlayışı olarak ortaya çıkmıştır.

19. Soru

1970’ler ve 1980’lerde ekoturizm, dünyada hangi hareketin gelişimi ile ortaya çıkmıştır?

Cevap

Çevreci hareketlerin gelişimine koşut olarak gelişmiştir. Çevreye yönelik duyarlığın artışı, kitle turizmine yönelik artan tatminsizlikle birleşince doğa temelli deneyim ve doğal mekânlara yönelik ilgi artmış, turistler için kitle turizmine alternatif arayışları ortaya çıkarmıştır.

20. Soru

Ekoturizm, azgelişmiş ülkelerde nasıl bir gündem doğurmuştur?

Cevap

Azgelişmiş ülkelerde ekoturizm, turistlerdeki eğilimin farkına varılması ve turizmden elde edilecek döviz girdilerinin cazip görünmesi, hem doğa koruma hem de ekonomik gelişmenin bir arada oluşacağı düşüncesiyle ekoturizme yönelik bir gündem doğurmuştur.

21. Soru

Ekoturizmin ilk tanımı, 1987 yılında kim tarafından yapılmıştır?

Cevap

Ekoturizmin ilk tanımı, 1987 yılında CeballosLascurain tarafından yapılmıştır.

22. Soru

Güncel olarak uzlaşılmış ekoturizm tanımı nasıldır?

Cevap

Bozulmamış doğal ortamların gözlenmesi ve kırsal yaşama katılma yoluyla yaşantılar geçirme şeklinde özetlenebilir. Diğer bir ifadeyle ekoturizm, turistlerin temel motivasyonlarının doğayı ve geleneksel kültürleri gözlemlemesi ve bunlardan zevk alması için gerçekleştirilen tüm doğa temelli turizm etkinlikleridir.

23. Soru

Ekoturizm kapsamında yapılan faaliyetler neleri içermektedir?

Cevap

Ekoturizm kapsamında yapılan faaliyetler ise, yayla turizmi, dağ turizmi, mağara turizmi, tarım ve çiftlik turizmi, doğa yürüyüşü, botanik turizmi, atlı doğa yürüyüşleri, bisiklet turizmi, sualtı dalış turizmi, av turizmi, balon turizmi, macera turizmi, doğa sporları, doğa olaylarını gözleme, kuş gözlemciliği gibi çok sayıda farklı turizm etkinliğini içermektedir.

24. Soru

Ekoturizm, kitle turizmi ve alternative turizm arasındaki kesişimler nelerdir?

Cevap

Ekoturizm etkinlikleri tüm turizm faaliyetleri içinde kitle turizmi ile alternatif turizmin kesiştiği bir noktada yer almaktadır. Alternatif turizmin bir ürünü olarak ortaya çıkmakla birlikte, kitle turizmine ait özellikler de taşımaktadır.

25. Soru

Kitle turizmi ile ekoturizmin farkı nedir?

Cevap

Kitle turizmi çevre üzerinde tahrip edici bir potansiyele sahipken, ekoturizmin flora, fauna, habitat ve yaban hayata zarar vermeden, ekosistemin korunmasını önceleyerek doğal kaynaklar ile ekonomik gelişim arasında bir denge kuracağı varsayımı bulunmaktadır.

26. Soru

Ekoturizmin genel özellikleri nelerdir?

Cevap

1. Ekoturizm bir turizm türüdür. 2. Turizm çekicilikleri genel olarak doğal, kimi zaman da kültüreldir. 3. Eğitim ve öğrenme temelli faaliyetleri içerir. 4. Hem ekolojik hem de sosyo-kültürel açıdan sürdürülebilirlik iddiasındadır. 5. Ekoturizm faaliyetleri gelirlerin yerel dağıtımına öncelik verir. Genel olarak küçük gruplara yönelik, yerel turizm işletmelerinin sunduğu hizmetlerle gerçekleşmektedir. 6. Turizmin olumsuz etkilerini en aza indirgemeyi amaçlamaktadır. 7. Çevre koruma amacını öncelikli tutarak yerel halk, örgütler ve yönetimlere ekonomik yararlar, yerel topluluklara istihdam ve gelir, yerel halk ve turistlere doğal ve kültürel varlıkları koruma konusunda bilinç kazandırmayı amaçlamaktadır.

27. Soru

Ekoturizm işletmecileri genellikle nasıl bir anlayışa sahiptir?

Cevap

Ekoturizm işletmecileri genellikle, çevreye saygı duyan, gittiği yerdeki sosyal ve kültürel yapıya değer veren ve bu anlayışla gittiği yerde yaşayan kimselerdir.

28. Soru

Bir turizm olayını ekoturizm olarak adlandırmak için gerekli ölçütler nelerdir?

Cevap

Doğa temelli olması, öğrenmeye dayalı olması ve sürdürülebilirlik.

29. Soru

Doğa temelli olması, öğrenmeye dayalı olması ve sürdürülebilirlik ölçütleri temelinde; ekoturizmi nasıl tanımlayabiliriz?

Cevap

Bu ölçütler temelinde; ekoturizmi öğrenme deneyimini ve doğaya saygıyı zorunlu kılan ve belirli bir kültürel bağlamda gerçekleşen sürdürülebilir bir turizm çeşidi biçiminde tanımlamak yerinde olacaktır.

30. Soru

Ekoturizmin en önemli boyutu olan doğa temelli olması hangi etkinliklere hitap etmektedir?

Cevap

Doğayla ilişki kurma, günlük yaşamın baskılarından uzaklaşma, yaban hayatına tanıklık etme ve yürüyüş, kuş gözlemciliği, rafting gibi ilgi ve etkinliklere yönelik istek ve beklentilere hitap etmektedir.

31. Soru

Ekoturizmin eğitici niteliği nasıl ele alınır?

Cevap

Ekoturizmdeki eğitim konusu bireyin yaparak yaşayarak öğrenmesi anlamında kullanılan anlamlandırma sürecidir. Turistler, gittikleri yörenin özelliklerini öğrenmekte, oranın flora ve faunasını merak etmekte ve çoğunlukla da orada hazırlanan yöresel besinleri tüketmektedir.

32. Soru

Ekoturizmin eğitici niteliği hangi iki temel amaç üzerine inşa edilmiştir?

Cevap

Birincisi, turistlerin doğal ve kültürel çekiciliklere yönelik bilgi talebini karşılamak ve bu yolla tatminkâr bir rekreasyonel deneyim sağlamaktır. İkincisi ise, çevre konusundaki duyarlıklarını arttırarak gündelik yaşamlarında da daha çevreci bir anlayışı yerleştirmektir.

33. Soru

Ekoturizmin, doğal ve kültürel çekiciliklere yönelik bilgi talebini karşılama özelliği Türkiye’de nasıl örneklenebilir?

Cevap

Bu kapsamda, turistler gittikleri yerlerdeki yeryüzü şekillerini, yöreye has bitkileri ve hayvanları tanımak istemektedir. Örneğin, Karadeniz Bölgesi Kaçkar Dağları’nda yaylalara has birçok endemik bitki türü ve özgün bir fauna ulunmaktadır. Çamlıhemşin’e bağlı Kotençur Yaylası’nda yürüyüş yaparken huş tavuğuyla karşılaşmak çok düşük olasılıklı olmakla birlikte, huş tavuğunu yakından görmek, başka kimsenin görmediği bir canlıyı görmüş olma deneyimini sağlamaktadır. Kişilerin bu yaylaya gitmeden önceden bulunmadıkları coğrafya hakkında birtakım izlenimlere sahip olmaları mümkünken, yaşantıya dayalı bilgi edinmeleri olası değildir.

34. Soru

Turistlerin doğaya ve çevrelerine yönelik öncekinden daha duyarlı bir bakış açısını sahiplenmeleri hangi davranışlar ve yaklaşımlar ile gerçekleşmektedir?

Cevap

Ekolojik turistler gittikleri yerlerdeki flora ve faunaya daha az zarar verme, yerel kültürlere karşı saygılı olma gibi ilkeleri yaşayarak deneyimleme imkânı bulabilirler. Sözgelimi, çöplerin atılması, tuvaletlerin kullanımı, yerel kültürel değerlerin fotoğraflanması konusunda farklı bir etik perspektiften hareket etmeye yönelik yeni tutum ve davranışlar geliştirme tutumları doğar.

35. Soru

Ekoturizmi açıklamak için geliştirilmiş yaklaşımlar nelerdir?

Cevap

Üç çeşittir. Bunlar, yoğun-hafif ekoturizm, doğal-doğal olmayan ekoturizm ve kötüye kullanım-etkin olma-edilgin olma yaklaşımlarıdır.

36. Soru

Yoğun ekoturistlerin özellikleri nelerdir?

Cevap

Yoğun ekoturistler belirli bir konuya yönelik derin bir ilgi duymakta ve çoğunlukla o konuda uzmanlaşmaktadır. Yoğun ekoturistler de kendi aralarında üstesinden gelebilecekleri zorluklar ve duydukları ilgi bakımından farklılaşmaktadır. Yoğun ekoturistler genel olarak düşük düzeyde konforu tercih edebilmekte, zor koşullarda seyahat edebilmekte ve gerçek bir doğa deneyimi için vahşi doğa tercihinde bulunmaktadır.

37. Soru

Hafif ekoturistlerin özellikleri nelerdir?

Cevap

Hafif ekoturistler doğal çekiciliklere daha geçici bir ilgi duymakta, ekolojik destinasyonun daha yüzeysel ve ortalama zorluklarını kabul etmektedir. Bu nedenle, konforsuz ortamları ve fiziksel zorlukları benimsemeye daha az yatkındır. Çoğunlukla diğer turistlerle birlikte anlamlandırmaya dayalı çekicilikleri ziyaret etmeyi tercih etmektedir.

38. Soru

Ekoturizm etiğinin üç ayağı nelerdir?

Cevap

Kötüye kullanım gidilen yerdeki doğaya zarar verme anlamına gelmektedir. Edilgin olma gidilen yere en az zararı verme, etkin olma ise gidilen yerin sürdürülebilirliğine katkıda bulunma olarak tanımlanmaktadır.

39. Soru

Ekoturizm’de kötüye kullanım nasıl gerçekleşmektedir?

Cevap

Kötüye kullanım kısa süreli ekonomik kazançlar gözetilerek doğanın taşıma kapasitesinin üzerinde kullanımı, atık yönetiminin yapılmaması, yerel kültürel değerlerin yüzeysel icrası yoluyla metalaştırılması ve turizm etkinliklerinin sürdürülebilir olmayan biçimde yürütülmesini ifade etmektedir. Bu anlayışla yürütülen turizm faaliyetleri uzun dönemde çevresel, sosyal, kültürel ve ekonomik zararlara neden olmakta ve turizmin kısa dönemli kârlarının üzerinde bir maliyet oluşturmaktadır.

40. Soru

Ekoturizm’de edilgin olma neyi ifade etmektedir?

Cevap

Edilgin olma ekoturizm faaliyetlerinin olumsuz etkilerini azaltmak için önlemler almayı ifade etmektedir. Bu yaklaşım, ekoturizmin gerekliliğini vurgularken, zararlarından kaçınmayı temel almaktadır. Burada turizme açılan çevreye katkı sınırlı olmaktadır.

41. Soru

Ekoturizm’de etkin yaklaşım ne anlama gelmektedir?

Cevap

Etkin yaklaşım da ise, edilgin yaklaşımdan farklı olarak gidilen yerde katkı sağlanmaya çalışılmaktadır. Başka bir deyişle, zarar vermeme yaklaşımına ek olarak nasıl katkı sağlanır sorunu, araştırılmaktadır. Sözgelimi, atölyeler, sanat etkinlikleri, seminerler, doğa koruma faaliyetlerine doğrudan katılım gibi girişimler yoluyla ekoturistler hem boş zamanlarını değerlendirmekte, hem de gittikleri yerin ekolojik, sosyal ve kültürel zenginlik ve çeşitliliğine katkıda bulunmaktadır.

42. Soru

Ekoturizmin birleştirici etkisinin olumlu etkileri nelerdir?

Cevap

1. Turizm faaliyetlerinin bilinçsizce doğal alanlara vermiş olduğu zararları tespit etmeye;bu zararları azaltmak için turizmde sürdürülebilirliği sağlamaya ve doğal alanları korumaya ve ekoturizmden sağlanan gelirin öncelikli olarak, verili bölgede yaşayan yerel paydaşlara dağıtılmasına, 2. Eğitimli turistler aracılığıyla kültürel ve geleneksel değerlerin tanıtılmasına 3. Öğrenme deneyimi içermesine,4. Turizm endüstrisi ve turistler için sorumluluk davranışlarının teşvik edilmesine, 5. Kültürel kimliğin vurgulanması ve özellikle yerel yönetim ve girişimcilerin karar alma sürecine katılımını desteklemeye katkı sağlamaktadır.

43. Soru

Ekoturizmin sürdürülebilir ve kapsayıcı bir anlayışla yönetilmediği takdirde sebep olduğu çevre sorunları nelerdir?

Cevap

Çevresel stres ve yaban hayatında davranış bozukluğu, taşıma kapasitesinin aşılması, stres, yer değiştirme. • Mimari açıdan kent benzeri gelişim ve görsel kirlilik, estetik değerlerin azalması, doğallığın bozulması. • Doğal hayata zarar, değişen suyolları, hayvanlara geçiş zorluğu, estetik bozulmalar, bitki örtüsüne zarar. • Yaban hayatını rahatsız etme, hava kirliliği, estetik kirlilik, doğallığın kaybı. • Doğal seslerin bozulması, yaban hayatı ve ziyaretçileri rahatsız etme ve stres yaratma. • Görsel kirlilik, yaban hayvanlarının çöple beslenmeye alışması, böcekler, sağlığa zarar. • Doğal ve kültürel değerlerin tahribi ve bozulması. • Yaban hayatına zarar ve kimi zaman öldürülmesi, güvenliğin azalması, rahatsız edici ses ve toz, kirlilik. • Toprak sıkılaşması, bitkilere ve yaban hayatına zarar vermesi, doğal alanların bozulması, yaban hayatının tahrip olması. • Yaban hayatında beslenme ve avlanma davranışlarında bozulmalar, turistler için tehlike, hayvan ölümü. • Doğal ve kültürel değerlerin kaybı, uygun olmayan davranışların görülmesi. • Bitki tahribi ve erozyon, estetik bozulmalar.

44. Soru

Yerel yönetimlerin, ekoturizmin gelişmeye başladığı yerlere yatırımlar yapılmasını teşvik etme nedeni nedir?

Cevap

Bunun nedeni, turizmin yaratacağı döviz ve vergi gelirleridir.

45. Soru

Ekoturizmin ekonomiye olumlu etkileri nelerdir?

Cevap

Olumlu tabloya göre, gittiği yerdeki yerel halkın ekonomik durumunu güçlendirmesi, genç işsizliğini önlemesi ve bu yolla da bölgesel göçleri önlemeye katkı sağlaması, gelirleri yerel halka dağıtarak toplam refahı arttırmasıdır.

46. Soru

Ekoturizmden elde edilecek gelirlerin arttırılmasında hangi paydaşlar rol alır?

Cevap

Yerel seyahat acentalarının ve turist rehberlerinin geliştirilmesi, organik ürünleri temel alan yiyecek ve içecek işletmelerinin oluşturulması, atık yönetimi, tanıtım faaliyetleri bir bölgede ekonomik gelirin o bölgedeki kimselere yönelmesinde önemli yapıtaşlarıdır.

47. Soru

Ekoturizmin çevresel, sosyal ve ekonomik anlamdaki olumsuz etkilerini en aza indirmenin yolu nedir?

Cevap

Ekoturizme açılması planlanan bölgenin taşıma kapasitesine dikkat ederek, ekolojik, sosyal ve ekonomik taşıma kapasitelerini belirlemek ve ekoturizm olayına katılan tüm paydaşların çıkarlarını ve beklentilerini koruyacak politikalar oluşturmak ve kararlılıkla bu politikaları uygulamaya koymaktır.

48. Soru

Sıkça kullanılan sürdürülebilirlik kavramı özellikle hangi yıllarda ve hangi gelişmeye bağlı olarak ortaya çıkmıştır?

Cevap

1970’ler ve 1980’lerden itibaren çevre duyarlığının gelişimine koşut olarak geliştirilen “sürdürülebilirlik” kavramı, ekonomik gelişmenin yıkıcı etkilerine yönelik bir çare olarak sunulmaktadır.

49. Soru

Kitle turizminin büyümesiyle birlikte ona rakip olarak ortaya çıkan turizm çeşitleri ve turizmde paradigma değişiminin ortaya çıkmasında hangi nedenler yer almaktadır?

Cevap

Kitle turizminin büyümesi ile birlikte, kitle turizmine rakip olan başka anlayışlar da ortaya çıkmış ve turizme olan bakış açısında bir “paradigma değişimi” yaşanmaya başlamıştır. Bu değişimin nedenleri ise; a. insanların yeni yerler görme ve yeni kültürel deneyimler yaşamaya istekli olması, b. ulaşım olanaklarının gelişimi, c. tatil sürelerinin uzaması, d. insanların kültürel ve sosyal faaliyetlerde daha etkin hale gelmesi, e. çevre bilincinin artması olarak sıralanmaktadır.

50. Soru

Sürdürülebilir turizm, bir turizm çeşidi midir?

Cevap

Sürdürülebilir turizm, bir turizm çeşidi değil, tüm turizm etkinliklerinde uyulması istenen ideal bir durumdur. Bu nedenle, ister deniz-kum-güneş tatili olsun, isterse çadır kampı kurarak kuş gözlemciliği yapılsın, sürdürülebilirliğin ana hedefi doğal, kültürel, sosyal yapılara zarar vermeden turizm faaliyetlerinin gerçekleştirilmesidir.

51. Soru

Ekoturizm kavramı nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Ekoturizmin ilk tanımı, 1987 yılında Ceballos- Lascurain tarafından yapılmıştır. Daha sonra pek çok ekoturizm tanımı yapılmıştır. Ekoturizmi “öğrenme deneyimini ve doğaya saygıyı zorunlu kılan ve belirli bir kültürel bağlamda gerçekleşen sürdürülebilir bir turizm çeşidi” biçiminde tanımlanabilir

52. Soru

Sürdürülebilirliğin “üçlü kâr hanesi” hanesi olarak geçen üç temel boyutu ve temel amaçları nelerdir? 

Cevap

Sürdürülebilir turizm anlayışında ekonomik, sosyal ve kültürel sürdürülebilirlik ve çevresel sürdürülebilirlik amaçlanmaktadır. Sürdürülebilirliğin üç boyutu bulunmaktadır. Bunlar; çevresel sürdürülebilirlik, sosyal ve kültürel sürdürülebilirlik ve ekonomik sürdürülebilirliktir.

53. Soru

Ekoturizm kavramının ortaya çıkışı nasıl gerçekleşmiştir?

Cevap

 Ekoturizm kavramı ya da hareketi, turizmin olumsuz çevresel etkilerini azaltmayı amaçlayan, yerel kültürlere saygı gösteren, yerel halkın refahını ve turist tatminini en üst düzeye çıkarmaya çalışan sorumlu bir turizm anlayışı olarak ortaya çıkmıştır. 1970’ler ve 1980’lerde ekoturizm, dünyada çevreci hareketlerin gelişimine koşut olarak gelişmiştir.

54. Soru

Ekoturizm kapsamında yapılan faaliyetler hangi turizm etkinliklerini kapsamaktadır?

Cevap

Ekoturizm kapsamında yapılan faaliyetler ise, yayla turizmi, dağ turizmi, mağara turizmi, tarım ve çiftlik turizmi, doğa yürüyüşü, botanik turizmi, atlı doğa yürüyüşleri, bisiklet turizmi, sualtı dalış turizmi, av turizmi, balon turizmi, macera turizmi, doğa sporları, doğa olaylarını gözleme, kuş gözlemciliği gibi çok sayıda farklı turizm etkinliğini içermektedir.

55. Soru

“Ekoturistler, flora ve fauna hakkında bilgilenme motivasyonuna sahiptir” cümlesinde geçen flora ve fauna kavramları neyi ifade etmektedir?

Cevap

Flora, belirli bir yerde bulunan bitki örtüsünü, fauna ise hayvanları tanımlamaktadır. Ekoturistler, flora ve fauna hakkında bilgilenme motivasyonuna sahiptir. Gittikleri yörenin özelliklerini öğrenmekte, oranın flora ve faunasını merak etmekte ve çoğunlukla da orada hazırlanan yöresel besinleri tüketmektedir. Bu anlamda ekoturizm, turistler için eğitim temelli bir örnek oluşturmaktadır.

56. Soru

Ekoturizm faaliyetlerinin yerelde istihdam yaratmasının etkileri nelerdir?

Cevap

Ekoturizm faaliyetlerinin etkisi yerel çapta bir istihdam sağlamasıdır. Bunun yanında, sağlanan istihdamın sürekliliği özellikle genç nüfusun eğitimine bağlı olmaktadır. Ekoturizmin sürdürülebilir olmasının bir diğer koşulu da, ekoturizmle ilişkili turizm işletmelerinin yerel olarak çeşitlenmesi ve birbirleriyle ilişki içinde olmalarıdır. Ekoturizm faaliyetlerinin genel olarak küçük işletmelerde gerçekleşmesi, bu işletmelerin üretim, dağıtım ve tedarikçi kanallarında bir uyum ve işbirliği gerektirmektedir.

57. Soru

Ekosistemde yer alan megafauna, megaflora ve megalit kavramları neyi ifade etmektedir?

Cevap

Bir ekosistemde, megafauna büyük hayvanları (örn: büyük pandalar, dağ gorilleri, geyikler vb.) megaflora büyük bitkileri (örn: kızılağaç) ve megalit ise büyük taşları (örn: Göbeklitepe dikilitaşları) ifade eder.

58. Soru

Ekoturizmin doğa temelli boyutunda neler yer almaktadır?

Cevap

Ekoturizmin en önemli boyutu doğa temelli olmasıdır. Ekoturizm öncelikli olarak doğa temellidir. Bu boyuta göre, ekoturizm doğayla ilişki kurma, günlük yaşamın baskılarından uzaklaşma, yaban hayatına tanıklık etme ve yürüyüş, kuş gözlemciliği, rafting gibi ilgi ve etkinliklere yönelik istek ve beklentilere hitap etmektedir.

59. Soru

Ekoturizm etkinliklerine katılan yoğun veya hafif olarak iki boyutta değerlendirilen turist tipleri arasındaki ayrımlar nelerdir?

Cevap

Yoğun ekoturistler belirli bir konuya yönelik derin bir ilgi duymakta ve çoğunlukla o konuda uzmanlaşmaktadır. hafif ekoturistler doğal çekiciliklere daha geçici bir ilgi duymakta, ekolojik destinasyonun daha yüzeysel ve ortalama zorluklarını kabul etmektedir. İki turist tipini karşılaştıracak olursak; yoğun ekoturistler özel ekoloji turlarına katılma eğilimindeyken, hafif ekoturistler diğer turistik deneyimleri de içeren kısa süreli seyahat deneyimine yönelmektedir.

60. Soru

Ekoturizm faaliyetlerinin yer alan ekoturizm endüstrisinin yapıtaşlarını oluşturan paydaşlar hangileridir?

Cevap

Ekoturizm faaliyetlerinde yer alan tur operatörleri, seyahat acentaları, rehberler, eko pansiyonlar ve diğer yerel işletmeler bu endüstrinin yapıtaşlarını oluşturmaktadır.

61. Soru

Turizm ekonomisinde sızıntı kavramı neyi ifade etmektedir?

Cevap

Tur operatörleri genel olarak gelişmiş ülkelerde yer almakta ve az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere yönelik turizm faaliyetlerini düzenlemektedir. Bunun bir sonucu olarak, turizm gelirlerinin paylaşımında büyük pay gelişmiş ülkelere taşınmaktadır. Bu durum turizm ekonomisi açısından “sızıntı” olarak adlandırılmaktadır.

62. Soru

Ekoturizm işletmeleri arasında yer alan ekopansiyon işletmelerinin özellikleri nelerdir?

Cevap

Ekopansiyonlar, genellikle üst müşteri grubunu hedefleyen ve müşteri sadakati yoluyla işletmeciliğini sürdüren, yerel dokuyla uyumlu, çevrelendiği doğaya benzer biçimde inşa edilen ve çevreye duyarlı biçimde yönetilen küçük işletmelerdir.

63. Soru

Ekoturizmin eğitici olma özelliğinde ve ekoturistlerin katıldıkları turlarda öğrenme deneyimini üst düzeyde gerçekleşmesinde etkili olan turist rehberlerinin önemi nedir?

Cevap

Uluslararası tur operatörleri ve yerel seyahat acentalarının ekoturizm ilkelerine uygun çalışmasının yanında, turizm rehberliği konusunun da dikkate alınması gerekmektedir. Bir ekoturizm destinasyonunda ilgili bölgeyi iyi bilen, yabancı dil bilgisi, kültürel zekâsı ve çevre duyarlılığı yüksek rehberlere gereksinim duyulmaktadır. Bunun nedeni, ekoturizmin ölçütlerinden eğitici nitelikle olan ilişkidir. Ekoturistlerin yinelenen seyahatlerini sağlamanın yolu, özellikle öğrenme deneyiminin üst düzeyde gerçekleşmesidir.

64. Soru

Ekoturizmin en önemli olumlu etkileri nelerdir?

Cevap

Turizm faaliyetlerinin bilinçsizce doğal alanlara vermiş olduğu zararları tespit etmeye; bu zararları azaltmak için turizmde sürdürülebilirliği sağlamaya ve doğal alanları korumaya, ve eko-turizmden sağlanan gelirin öncelikli olarak, verili bölgede yaşayan yerel paydaşlara dağıtılmasına; Eğitimli turistler aracılığıyla kültürel ve geleneksel değerlerin tanıtılmasına; Öğrenme deneyimi içermesine; Turizm endüstrisi ve turistler için sorumluluk davranışlarının teşvik edilmesine ve Kültürel kimliğin vurgulanması ve özellikle yerel yönetim ve girişimcilerin karar alma sürecine katılımını desteklemeye katkı sağlamaktadır.

65. Soru

Turizmde taşıma kapasitesi kavramı neyi ifade etmektedir?

Cevap

Turizm açısından taşıma kapasitesi, turizm alanlarının sahip olunan doğal, sosyal ve kültürel kaynaklara olumsuz etki yapmadan, ziyaretçi tatminini düşürmeden veya yöre toplumu ekonomisi ve kültürü üzerine istenmeyen etkiye neden olmadan en üst sınıra kadar kullanımını ifade etmektedir.

66. Soru

Ekoturizmin ekonomik etkileri nelerdir?

Cevap

Ekoturizmden elde edilecek gelirlerin arttırılmasında çok yönlü ve tüm paydaşları kapsayacak planlara ihtiyaç duyulmaktadır. Yerel seyahat acentalarının ve turist rehberlerinin geliştirilmesi, organik ürünleri temel alan yiyecek ve içecek işletmelerinin oluşturulması, atık yönetimi, tanıtım faaliyetleri bir bölgede ekonomik gelirin o bölgedeki kimselere yönelmesinde önemli yapıtaşlarıdır. Ekoturizm konusunda yapılan araştırmalarda, ekoturizmin turizm faaliyetleri yapılan bölgelerde ekonomik büyümeyi sağlamasına şüpheyle yaklaşılması gerektiğini vurgulamaktadır.

67. Soru

Ekoturizmin en büyük çevresel yararı nedir?

Cevap

Ekoturizmin en büyük çevresel yararının, onun henüz bozulmamış olan doğal habitatların kısa dönem kazanç kazanma perspektifi ile zarara uğratılmasını engellemesi olduğu düşünülmektedir. Ekoturizm biyolojik tür ve ekolojik yaşam alanlarının korunmasını destekleyerek, turizm aktiviteleriyle birleştirici bir etki yaratmaktadır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.