Açıköğretim Ders Notları

Alternatif Turizm Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Alternatif Turizm Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Kültür Turizmi Ve Kültürel Miras Turizmi

1. Soru

Kültür turizmi turizm endüstrisi içerisinde nasıl bir yer tutar?

Cevap

Günümüzde turizm endüstrisinin en önemli faaliyet alanlarından ve pazarlarından birinin kültür turizmi olduğu kabul edilmektedir. Turizmin en çok tercih edilen türlerinden biri olan kültür turizmi, hem bir turistik ürün hem de bir tema olarak oldukça önemlidir. Son yıllarda başka kültürleri paylaşma amaçlı olarak gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası kültür turizmi hareketlerinin oranında çok büyük artışlar yaşanmaktadır.


2. Soru

Gastronomi ne anlama demektir?

Cevap

Sağlığa uygun iyi düzenlenmiş, hoş ve lezzetli mutfak, yemek düzeni ve sistemi anlamına gelmektedir.


3. Soru

Hausmann’ın kültür turisti tipolojisine göre kültür turistlerinin incelendiği dört farklı kültür seviyesi nedir?

Cevap

Temel seyahat amacı kültür olan turistler en önemli pazar dilimini oluşturmaktadır. Bu turistler yüksek derecede güdülenmişlerdir ve kültür turizmi ürün ve hizmetlerini kullanma konusunda isteklidirler. • Kısmen güdülenmiş kültür turistleri bir diğer önemli pazar dilimidir. Kültür ve diğer dürtülerle seyahat eden bu turistler, ziyaret ettikleri bölgede kültürel olanaklardan büyük ölçüde yararlanırlar. Bu turistler bir destinasyonu hem sahip olduğu kültürel sunumlar için hem de arkadaş/akraba ziyaretleri gibi farklı amaçlarla ziyaret ederler. Temel ilgileri başka olan turist dilimi ise, seyahatlerinin temel amacı kültür olmasa da, ziyaret ettikleri destinasyonda az da olsa kültürel olanaklardan yararlanırlar. Örneğin, bu turistler bir destinasyona kongre katılımı gibi iş amaçlı olarak seyahat ederler. Aynı zamanda bu seyahatlerinde miras alanlarını, müzeleri veya diğer kültürel sunumları da ziyaret ederler. Bu dilimde yer alan turistlerin temel seyahat amacı öncelikli olarak kültür değil, başka dürtülerdir. • Son dilimde yer alan kazara kültür turistlerinin ise temel seyahat amacı kültür değildir. Ancak yine de, gittikleri yerde yüzeysel de olsa kültürel aktivitelere dahil olurlar. Bu grupta yer alan kültür turistleri bir destinasyona seyahat ettiklerinde kültürel bir alanı ziyaret etmeyi planlamazlar, ancak herhangi bir plan değişikliği (yağmur nedeniyle aktivite programlarının ertelenmesi gibi) kültürel ziyaretlerde bulunmaları ile sonuçlanabilir. Bu durumda, kültürel alanlara yönelik gerçekleştirdikleri ziyaretler planlı değil, kazara gerçekleşmiş olmaktadır.


4. Soru

Nostalji ne demektir?

Cevap

Geçmişte kalan güzelliklere olan özlem duygusu anlamına gelmektedir.


5. Soru

Kültürel miras kaynakları sadece somut unsurları mı içermektedir?

Cevap

Kültürel miras; dokunulabilir eserler veya doğal kaynaklar gibi somut unsurları içerebileceği gibi, bilgi, anılar ve kültürel etkinlikler gibi somut olmayan unsurları da içerebilmektedir.


6. Soru

Kültür kavramını açıklayınız?

Cevap

Kültür kavramı, tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü olarak tanımlanmaktadır. Kültür, toplumun sahip olduğu maddi ve manevi değerleriyle tarih, felsefe, ahlak, bilim, sanat, teknik, spor, ekonomi, sanayi, eğitim, hukuk, sağlık, turizm vb. alanlardaki varlığının, süreçlerinin, etkilerinin ve gelişmelerinin oluşturduğu bir bütündür. Kültür, birbiriyle tutarlılık gösteren tutumların oluşturduğu davranış kalıplarıdır. Kültürü; ortak duygu, düşünce ve tepki verme biçimlerini içeren, çocukluktan ölüme kadar kopyalanan, öğrenilmiş ya da yazılmış ayırt edici bir takım davranış kalıpları olarak da değerlendirmek mümkündür.


7. Soru

Somut olmayan kültürel miras varlıklarını sınıflandırınız.

Cevap

Somut olmayan kültürel miras turizmi varlıkları; toplulukların kültürel miraslarının bir parçası olarak tanımladıkları uygulamalar, merasimler, gelenekler, efsaneler, yaşam tarzları ve festivaller, destanlar, ağıtlar, ninniler, türküler, ortaoyunu, doğum, sünnet, evlenme, geleneksel meslekler ve bunlara ilişkin araç ve gereçleri ifade etmektedir. • Değerler • Gelenekler • Merasimler • Yaşam tarzları ve festivaller, Sanatsal ve kültürel etkinlikleri kapsayan deneyimler.


8. Soru

Kültürün taşıdığı temel unsurlar nelerdir?

Cevap

• Ortak davranış kalıpları • Davranışları normlarla düzenleyen bir mekanizma • Ortak bir duygu, düşünce ve inanma biçimi • Öğrenilmiş ortak davranışlar • Dış çevreye ve sosyal çevreye uyum sağlamak için uyarlanan bir dizi teknik • Yaşamın getirmiş olduğu sorunlara tepki için bir dizi standart ortak yönelimler • Öğrenilen bilgilerin toplandığı, bir araya geldiği bir araç • Bireylerin çevrelerinden elde ettiği, ortak sosyal miras • Paylaşılan ortak tarihi değerler bütünü.


9. Soru

Miras kavramı ile miras turizmi arasındaki ilişki nedir?

Cevap

Miras terimi sözlük karşılığı olarak bir neslin kendinden sonra gelen nesle bıraktığı şey anlamına gelmektedir. Miras en basit şekilde sahip olup, sürdürmek istediğimiz şeyler olarak tanımlanabilir. Bu kelime, gelecek nesillere aktarılacak olan kalıtım duygusu ile ilişkilidir. Miras turizmi bir nesilden diğerine geçen her türlü kaynağın turistik amaçlı kullanımı olarak tanımlanmaktadır. Bu kapsamda kültürel miras turizmini ise, bir neslin kendinden sonra gelen nesle bıraktığı kültürel değerlerin ve kaynakların turistik amaçlı kullanımı şeklinde tanımlamak mümkündür.


10. Soru

Dünya genelinde yaşanan demografik değişimler kültür turizmine yönelik nasıl bir öngörüde bulunmaktadır?

Cevap

Birleşmiş Milletler’in hazırlamış olduğu dünya nüfusu yaşlanma verilerine göre tüm dünyada 60 yaş ve üstü nüfus giderek artmaktadır ve doğum oranı azalmaktadır. Birleşmiş Milletler’in tahminlerine göre 2050 yılından itibaren dünya üzerindeki her 5 kişiden biri 60, her 6 kişiden biri de 65 yaşını geçecektir. Dolayısıyla, gelişmiş ülkelerin neredeyse tümü önümüzdeki yıllar içerisinde nüfuslarının yaşlanmasına tanıklık edeceklerdir. Bu öngörüler, ilerleyen yıllarda (özellikle 2050’li yıllarda) üçüncü yaş turizm pazarının ciddi bir kapasiteye sahip olacağını göstermektedir. Bilindiği gibi, bu yaş gruplarında yer alan turistlerin ağırlıklı olarak tercih ettikleri turizm şekillerinden biri de kültür ve/veya kültüre dayalı turizm türleridir. Başka bir ifadeyle, demografik değişimler ile ilgili yapılan öngörüler, ilerleyen yıllarda kültür ve ilgili turizm türlerine yönelik talebin artacağının en önemli göstergelerinden biri olarak alınabilir.


11. Soru

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) tarafından kullanılan kültür turizmi tanımını yapınız?

Cevap

Kültür turizmi kavramı en basit şekilde, kültürel güdüler ile seyahat eden turistlerin, kültürel ihtiyaçlarını tatmin etmek üzere gerçekleştirdikleri turizm faaliyetleridir şeklinde tanımlanabilir.


12. Soru

Somut kültürel miras varlıklarını sınıflandırınız.

Cevap

Somut kültürel miras varlıkları taşınamaz ve taşınabilir varlıkları içermektedir. Taşınamaz kültürel miras varlıkları; binalar, nehirler, arkeolojik sitler ve doğal güzellikler vb. gibi unsurları içermektedir. Taşınabilir kültürel miras varlıkları ise insan eli ile yapılmış ve kültürel değeri olan her türlü nesneyi kapsamaktadır. Somut kültürel miras, bir toplumun, mekânların ve objelerin dokunulabilir kültürünü ifade etmektedir. • Taşınamaz somut varlıklar (binalar, nehirler, doğal güzellikler vb.) • Taşınabilir somut varlıklar (müzelerdeki nesneler ve arşivlerdeki belgeler vb.)


13. Soru

Kültürel değerler toplumdan topluma farklılık gösterir mi?

Cevap

Her toplumun kültürel değerleri ve yapısı bir diğerinden farklıdır. Bir toplumun sahip olduğu kültürel değerler, tarihi zenginlikleri, insanların değer yargıları, gelenek ve görenekleri vb. o toplumun kültürel yapısını oluşturan temel belirleyicilerdir.


14. Soru

Kültür turizmi faaliyetlerinin turizm bölgeleri üzerindeki olumlu etkileri nelerdir?

Cevap

• Ülkelerin ortak miraslarını öğrenmede toplumlara fırsat sağlaması, • Bölgenin kültürel değerlerini ve yaşamını tanıtma olanağı yaratması, • Uluslararası işbirliğinin ortaya çıkarılması, • Bölgenin kültürel yapısının geliştirilmesi, • Ekonomik faaliyetleri kısıtlı bölgelerde gelir ve istihdam yaratması, • Bölgelerde turizm sezonunu uzatması, • Doğal çevrenin duyarlı şekilde korunması.


15. Soru

Kültür turistlerinin tipolojisini bilmek neden önemlidir?

Cevap

Kültür turistlerinin tipolojisini bilmek özellikle kültür turizmi pazarlaması açısından büyük önem taşımaktadır. Farklı şekillerde güdülenmiş kültür turistlerinin ziyaret amaçları, pazarlama stratejilerini büyük ölçüde etkilemektedir (Uca Özer, 2010). Kültür turistlerinin sınıflandırılmasına yönelik yapılan çalışmalar göstermektedir ki, bazı turistler için bir destinasyonu ziyaret etmenin temel nedeni kültür turizmi aktivitelerinde bulunmaktır. Ancak, bunun aksine destinasyon seçiminde kültür turizmi aktivitelerinin hiç rolünün olmadığı ziyaretler de gerçekleşmekte ve bazı turistler plansız bir şekilde kültür turizmi aktivitelerine dâhil olabilmektedirler.


16. Soru

Kültür turizmi kapsamında yapılabilecek etkinlikler nelerdir?

Cevap

Tarihi mekân, cami ve kilise, müze vb. ziyaretleri, sanatsal etkinliklere, geleneksel festivallere, fuarlara katılma gibi pek çok faaliyet kültür turizmi kapsamında değerlendirilmektedir.


17. Soru

Günümüzde kültür turizminin önemi neden artmıştır? 

Cevap

Kültür olgusunun uluslararası turizm pazarında giderek önem kazanması ve yaşlı nüfus ve kültürel ilginin artması gibi pazar trendleri, destinasyonların kültürel bakımdan geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle, kültür, kültür turizmi ve kültürel miras turizmi kavramlarının, bu turizm türlerini tercih eden turist tipolojilerinin, geleceğe yönelik eğilim ve beklentilerin bilinmesi oldukça önemli hale gelmiştir.


18. Soru

Bir turizm bölgesindeki çekiciliği etkilemede önemli bir role sahip olan kültürel miras değerleri nelerdir?

Cevap

• El sanatları • Yerel halkın konuştuğu lisan • Bölgeye özgü gelenekler • Yöresel yemekler • Bölgeye özgü sanat ve müzik • Destinasyonun tarihi • Bölgeye özgü zanaatler • İç ve dış mimari • Bölgeye özgü inançlar • Eğitim sistemi • Yöreye özgü kıyafetler • Boş zaman etkinlikleri


19. Soru

Kültür turizmi kaynakları nelerdir?

Cevap

Kültür turizmi kaynakları; tarihi yerler, festivaller ve özel olaylar, iş seyahatleri, dini yerler, yerel dil, sanat ve mimari yapı, spor etkinlikleri, özel ilgi gezileri, modern kültür ve geleneksel yiyecek ve içeceklerden oluşmaktadır.


20. Soru

Kültürel miras turizminin gelişiminde etkili olan unsurlar nelerdir?

Cevap

• Nostalji güdüsü–geçmişi koruma güdüsü, insanın kendisini koruması ile ilgili güdüsünün bir parçasıdır. Geçmişe ait nesneler kültürel semboller olarak birer anlam kaynağıdır. • Globalleşme–küreselleşmenin etkilerinin her alanda yoğun bir şekilde hissedilmesi, yerel kaynak ve değerlerin, mekânsal kültür ve tarihin önemini daha da artmıştır. Globalleşmenin neden olduğu olumsuz etkiler, yerel değer ve mirasın korunmasını gündeme getirmiş, aynı zamanda kültürel miras turizmi olgusunun gelişimine de katkı sağlamıştır. • Sosyal değişim–dünya genelinde yaşanan sosyal değişim yeni bir turist profilinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu turist tipi modern turist (post-mass) veya yeni orta sınıf (new middle class) diye adlandırılmaktadır. Sosyal değişim; turist isteklerini ön plana çıkarmış, üretilen ürün ve hizmetler farklılaşmış ve çeşitlenmiştir. Turizm sıradanlıktan uzaklaşma ve kendini kültürel açıdan zenginleştirmeye doğru bir eğilim göstermiştir. Bu eğilim ise, kültürel miras turizmine yönelik talebi arttırmıştır.


21. Soru

Kültür turisti kime denir?

Cevap

Kültür turisti, kültürel bir çekicilik veya kültürel aktivitelere katılım amacıyla seyahat eden bireyler olarak tanımlanmaktadır.


22. Soru

Kültürel miras kaynaklarının geçmişteki hali turistler için bir merak konusu mudur?

Cevap

Kültürel miras turizmi kapsamında kaynakların günümüzdeki hâli kadar geçmişteki hâli de sunum konusu olabilmektedir. Kültürel miras turizmine katılan bir turist, ziyaret ettiği bölgede yaşayan insanların günlük yaşam biçimlerini merak edebileceği gibi, o bölgede bulunan bir sit alanını, bir müzeyi veya tarihi değere sahip bir yapıyı görmeyi de isteyebilir.


23. Soru

Kültür turizminin kapsamında neler bulunmaktadır?

Cevap

Kültür turizmi kapsamında değerlendirilebilecek kültür odaklı çok sayıda etkinlik bulunmaktadır. Tarihi mekan, cami ve kilise, müze vb. ziyaretleri, sanatsal etkinliklere, geleneksel festivallere, fuarlara katılma gibi pek çok faaliyet kültür turizmi kapsamında değerlendirilmektedir.
Bu ziyaret ve etkinlikler kültürel güdülerle seyahat eden bireyleri kültür
turizmi aktivitelerine katılma konusunda teşvik etmektedir.


24. Soru

Gastronomi nedir?

Cevap

Gastronomi; sağlığa uygun, iyi düzenlenmiş, hoş ve lezzetli mutfak, yemek düzeni ve sistemi anlamına gelmektedir.


25. Soru

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) kültür turizmini nasıl tanımlamaktadır?

Cevap

Bu tanıma göre kültür turizmi, “bilgi ve deneyim seviyesini yükseltme
amaçlı olarak, sanat, kültür, festival, folklor ve inançla ilgili seyahatleri” içermektedir.


26. Soru

Kültür Turizminin boyutları nelerdir?

Cevap

Kültür Turizminin boyutları şunlardır:

Sanatsal, Tarihi Yerler ve Sit Alanları, 

Kültürel İlgiye Yönelik İnsan Faaliyetleri, 

Ekonomik Etkinlikler,  

Doğal Güzellikler,


27. Soru

Kültür turizmi ile kültürel miras turizmi arasındaki farklılığı açıklayınız.

Cevap

Kültür turizmi, kültürel süreçleri (fikirler ve insanların yaşam tarzları gibi) kapsamakta ve bu süreçlerin sonuçları (binalar, sanatsal eserler, gelenekler) olarak görülmektedir. Dolayısıyla kültür turizmi bir şemsiye gibi düşünüldüğünde, kültürel miras ve kültür ile ilişkili diğer turizm türlerinin, kültür turizminin bir alt başlığı olduğu düşünülebilir. Kültürel miras turizmi, geçmiş ve şimdiki zamanın hikâyeleri ve insanlarını otantik olarak temsil eden mekânlar, eserler ve etkinlikleri deneyimlemek için gerçekleştirilen seyahatleri ifade etmektedir. Bu bağlamda kültürel miras turizmi, kültürel, tarihi ve doğal kaynakları içermektedir. Pek çok tanımda kültürel miras turizmi, kültür turizminin bir parçası olarak ele alınmakta ve değerlendirilmektedir. Örneğin, Kanada Turizm Komisyonu (CTC) tarafından yapılan bir tanımda kültür turizmi, kültürel veya mirasla ilgili bir turistik aktivite nedeniyle gerçekleştirilen seyahatler olarak ifade edilmektedir.


28. Soru

Kültürel miras turizmini diğer kültüre dayalı turizm türlerinden ayıran, ayırt edici özelliklerinden olan orjinallik özelliğini açıklayınız?

Cevap

Etkinliklerin ve çekiciliklerin orijinalliği, hem ziyaretçilerin hem de ev sahibi halkın ihtiyaçlarına uygun bir şekilde sunulması; kaynakların çekim gücünü arttırmaktadır.


29. Soru

Kültürel miras turizmini diğer kültüre dayalı turizm türleri ile karşılaştırıldığında sahip olduğu ayırt edici özellikler nelerdir?

Cevap

• Nostalji • Otantiklik • Orjinallik


30. Soru

Kültürel miras turizmi nasıl tanımlanabilir?

Cevap

Kültürel miras turizmi, bir neslin kendinden sonra gelen nesle bıraktığı kültürel değerlerin ve kaynakların turistik amaçlı kullanımı şeklinde tanımlamak mümkündür.


31. Soru

Alternatif diğer turizm etkinlikleri içerisinde kültürel miras turizminin yeri nedir?

Cevap

Tipik olarak kültürel turizmin alt boyutlarından biri (veya tam tersi) olarak kabul edilen kültürel miras turizmi, turizmin en önemli ve en yaygın türlerinden biridir ve en eski seyahat türleri arasında yer almaktadır. Kültürel miras turizmi, kentsel alanlar, eski anıt ve konutlar, kırsal ve tarımsal manzara, tarihi olayların meydana geldiği yerler vb. gibi ilginç ve önemli kültürel mekânların ziyaretini içermektedir. Miras kaynaklarının yaygınlaşması, dünyanın pek çok yerinde kültürel miras turizminin ön plana çıkmasına neden olmuştur. Kültürel miras turizmi; yerel kültür ve değerlere saygılı; entelektüel ve nitelikli bir etkinlik biçimi olarak ele alınmaktadır.


32. Soru

Kültür kavramı nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Kültür kavramı, “tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü” olarak tanımlanmaktadır.


33. Soru

Kültürel miras turizmini diğer kültüre dayalı turizm türlerinden ayıran, ayırt edici özelliklerinden olan nostalji özelliğini açıklayınız.

Cevap

Kültürel miras turizminin en belirgin özelliği geçmişe dayalı nostalji temasının ön planda olmasıdır. Kültürel miras turizmi içerdiği nostalji unsuru ile günümüz küreselleşmiş belirsizlik çağında güvenlik ve istikrar sunmaktadır.


34. Soru

Sit nedir?

Cevap

Sit; insan veya doğa ile insanın birlikte yarattığı eserler, arkeolojik alanlara verilen addır.


35. Soru

1972 yılında UNESCO tarafından ortaya konulan “Dünya Kültürel ve Doğal Mirasını Koruma Konvansiyonu”  “Anıtlar” ı nasıl tanımlamıştır?

Cevap

1972 yılında UNESCO tarafından ortaya konulan “Dünya Kültürel ve Doğal Mirasını Koruma Konvansiyonu” Anıtları; mimari eserler, anıtsal heykeller ve resimler, arkeolojik özellikteki yapılar, yazıtlar ve mağara resimleri olarak tanımlamıştır.


36. Soru

Kültür turizmi faaliyetlerinin turizm bölgeleri üzerindeki olumlu etkileri nelerdir?

Cevap

Kültür turizmi faaliyetlerinin turizm bölgeleri üzerindeki olumlu etkilerini şu şekilde sıralamak mümkündür:
• Ülkelerin ortak miraslarını öğrenmede toplumlara fırsat sağlaması,
• Bölgenin kültürel değerlerini ve yaşamını tanıtma olanağı yaratması,
• Uluslararası işbirliğinin ortaya çıkarılması,
• Bölgenin kültürel yapısının geliştirilmesi,
• Ekonomik faaliyetleri kısıtlı bölgelerde gelir ve istihdam yaratması,
• Bölgelerde turizm sezonunu uzatması,
• Doğal çevrenin duyarlı şekilde korunması.


37. Soru

Kültürel miras turizmine katılın turistlerin genel özellikleri nelerdir?

Cevap

• İyi eğitimli bireylerden oluşmaktadırlar. • Daha fazla harcama yapmaktadırlar. • Grup halinde seyahat etmeyi tercih etmektedirler. • Ortalama veya ortalama üzerinde gelir elde eden bireylerden oluşmaktadırlar. • Orta yaş ve üzeri bireylerden oluşmaktadırlar.


38. Soru

Kültürel çekiciliğin unsurları nelerdir?

Cevap

Kültürel çekicilikler; tarihi mekanlar, müzeler, sergiler, konserler, dini törenler, geleneksel yaşam biçimleri (gastronomi vb.) gibi pek çok unsuru içermektedir.


39. Soru

Kültür turizmi kaynaklarınını sıralayınız.

Cevap

Kültür turizmi kaynakları şu şekilde sıralanabilir:

Tarihsel Olaylar ve Ünlü İnsanlar

Modern Kültür

Temalı Etkinlikler ve Gezi Programları

Yerel Yiyecekler ve İçecekler

Yerel El Sanatları

Mimari Çeşitlilik

Lisan

Miras Çekicilikleri

Festivaller ve Özel Olaylar

Sportif ve Boş Zaman Faaliyetleri

Endüstri ve Ticaret

İnanç Merkezleri

Sanatsal Faaliyetler

Özel İlgi Seyahatleri


40. Soru

Kültürün özelliklerini maddeler halinde yazınız. 

Cevap

• Ortak davranış kalıpları
• Davranışları normlarla düzenleyen bir mekanizma
• Ortak bir duygu, düşünce ve inanma biçimi
• Öğrenilmiş ortak davranışlar
• Dış çevreye ve sosyal çevreye uyum sağlamak için uyarlanan bir dizi teknik
• Yaşamın getirmiş olduğu sorunlara tepki için bir dizi standart ortak yönelimler
• Öğrenilen bilgilerin toplandığı, bir araya geldiği bir araç
• Bireylerin çevrelerinden elde ettiği, ortak sosyal miras
• Paylaşılan ortak tarihi değerler bütünü


41. Soru

Kültürel miras turizminin ayırt edici özellikleri hangi başlıklar altında gruplanabilir?

Cevap

Kültürel miras turizmi diğer kültüre dayalı turizm türleri ile karşılaştırıldığında sahip olduğu ayırt edici özellikleri üç başlık altında
toplamak mümkündür; “nostalji”, “otantiklik” ve “orijinallik”.


42. Soru

Kültür nedir?

Cevap

Kültür, toplumsal normlar ve gelenekler, dil, moda, mimari, el sanatları, sanat, müzik, gastronomi vb. unsurları içeren çok boyutlu ve zengin bir kavramdır.


43. Soru

Kültür turisti kime denir?

Cevap

Kültür turisti, “kültürel bir çekicilik veya kültürel aktivitelere katılım amacıyla seyahat eden bireyler” olarak tanımlanmaktadır.


44. Soru

Kültürel miras turizmi neyi ifade etmek için kullanılmaktadır?

Cevap

Kültürel miras turizmi, geçmiş ve şimdiki zamanın hikayeleri ve insanlarını otantik olarak temsil eden mekanlar, eserler ve etkinlikleri deneyimlemek için gerçekleştirilen seyahatleri ifade etmektedir.


45. Soru

Kültür, yaşamda hangi formlarda karşımıza çıkar?

Cevap

Kültür binalar, dokunulabilir (tarihi yapılar veya eserler vb. gibi) veya dokunulamaz (insanların değerleri, davranışları ve yaşam tarzları vb. gibi) formlarda karşımıza çıkmaktadır.


46. Soru

Kültürel miras turizmi sürdürülebilir kalkınma bağlamında hangi alanlarla ilgili olmalıdır?

Cevap

Kültürel miras turizmi, sürdürülebilir kalkınma bağlamında sahip olduğu
ayırt edici özellikleri ile kültürel kaynakların korunmasına, ziyaretçiler tarafından kaynakların uygun bir şekilde yorumlanmasına, otantik ziyaretçi deneyimlerinin sağlanmasına ve kültürel kaynaklardan elde edilen gelirlerin uyarılmasına katkı sağlamaktadır. Bu durumda, kültürel miras turizmi yalnızca kimlik, yönetim ve miras değerlerinin korunması ve pazarlanması ile ilgili değil; aynı zamanda turizmin toplumlar ve bölgeler üzerindeki etkilerinin anlaşılması, ekonomik ve sosyal faydalar yaratılması, koruma odaklı finansal kaynakların sağlanması ile ilgili de olmalıdır.


47. Soru

Kültür Turisti Tipolojisinde kısmen güdülenmiş insanların temel seyahat amacı nedir? 

Cevap

Kültür Turisti Tipolojisinde kısmen güdülenmiş insanların temel seyahat amacı kültür ve diğer dürtülerdir.


48. Soru

Kültürel miras turistlerinde bulunan genel özellikler nelerdir?

Cevap

Kültürel miras turistlerinde bulunan genel özellikler şu şekilde sıralanabilir:

• İyi eğitimli bireylerden oluşmaktadırlar.
• Daha fazla harcama yapmaktadırlar.
• Grup halinde seyahat etmeyi tercih etmektedirler.
• Ortalama veya ortalama üzerinde gelir elde eden bireylerden oluşmaktadırlar.
• Orta yaş ve üzeri bireylerden oluşmaktadırlar.


49. Soru

Bir turizm bölgesindeki çekiciliği önemli derecede etkileyen kültürel miras değerlerini sıralayınız.

Cevap

Bir turizm bölgesindeki çekiciliği etkilemede önemli bir role sahip olan kültürel miras değerlerini 12 başlık altında sıralamak mümkündür:
• el sanatları
• yerel halkın konuştuğu lisan
• bölgeye özgü gelenekler
• yöresel yemekler
• bölgeye özgü sanat ve müzik
• destinasyonun tarihi
• bölgeye özgü zanaatler
• iç ve dış mimari
• bölgeye özgü inançlar
• eğitim sistemi
• yöreye özgü kıyafetler
• boş zaman etkinlikleri


50. Soru

Kültürel ilgiye yönelik insan faaliyetleri nelerdir?

Cevap

 Popüler ve Dini Kutlamalar; Müzik, Sinema, Tiyatro, Dans; El Sanatları ve Popüler Mimari; Geleneksel Mutfak; Kültürel Rotalar kültürel ilgiye yönelik insan faaliyetleri arasında yer alır.


51. Soru

Kültür turistlerinin profil özelliklerini maddeler halinde yazınız. 

Cevap

Kültür turistlerinin profillerine yönelik genel özellikler aşağıda sıralanmıştır:
• Kültür turistlerinin gelir düzeyleri diğer turistlere göre daha yüksektir ve tatilleri sırasında daha fazla harcama yapmaktadırlar.
• Seyahat ettikleri bölgede daha uzun süreli konaklama yapmaktadırlar.
• Otel veya motellerde konaklamayı tercih etmektedirler.
• Diğer turistlere göre gittikleri bölgede daha çok alışveriş ve harcama yapmaktadırlar.
• Gidilen bölgede yerel halka göre daha yüksek eğitim düzeyine sahiptirler.
• Kadınların kültürel seyahatlere katılım oranları erkeklerden daha yüksektir.
• Kültür turistleri genellikle orta yaş ve üzeri gruplarda yer almaktadırlar.


52. Soru

McKercher, belirlediği beş kültür turisti tipolojisini nasıl açıklamıştır?

Cevap

McKercher (2002) tarafından oluşturulan kültür turisti tipolojisinde, seyahat kararlarında kültürün önemi ve deneyim unsuru
dikkate alınmıştır. Bu çalışmaya göre beş farklı kültür turisti tipolojisinden söz etmek mümkündür;
• Amaçlı (Purposeful) Kültür Turisti: Bir destinasyonu ziyaret etmedeki birincil amaçları kültür turizmidir ve oldukça derin kültürel deneyime sahiptirler.
• Gezici (Sightseeing) Kültür Turisti: Bir destinasyonu ziyaret etmedeki birincil nedenleri kültür turizmidir, ancak kültürel deneyimleri düşük seviyededir.
• Kazara (Serendipitous) Kültür Turisti: Bu tür turistler kültürel nedenlerle seyahat etmezler, ancak kültür turizmi faaliyetlerine dahil olduktan sonra derin kültür turizmi deneyimine sahip olurlar.
• İlgisiz (Casual) Kültür Turisti: Kültür turizmi, seyahatleri için zayıf bir güdü kaynağıdır ve kültürel deneyimleri yüzeyseldir.
• Tesadüfi (Incidental) Kültür Turisti: Bu tip turistler kültürel nedenlerle seyahat etmezler, ancak yine de seyahatleri sırasında bazı kültür turizmi aktivitelerine dahil olurlar ve yüzeysel bir deneyim kazanırlar.


53. Soru

Kültürel miras turizm kaynaklarının gelişim planlarındaki en önemli amaç nedir?

Cevap

Kültürel miras turizmine konu olan kaynakların gelişim planlarında en önemli amaç; bölgeye ve yerel halka yeni fırsatlar yaratılması ve kültürel değerlerin korunmasıdır.


54. Soru

Önümüzdeki yıllarda kültür turizmine ilginin daha da artacağının beklenmesinin arkasında yatan nedenler nelerdir?

Cevap

Bunun nedenleri arasında; daha fazla insanın seyahat etmesi, bilgi ve eğitim seviyesinin artması, düzenlemeleri ve bunun bir parçası olarak kültür kavramı ile daha fazla ilgilenmeleri, kimlikle ilgili araştırma yapmaları ve kültürle ilişkili seyahatlerin prestijli olarak kabul edilmesi sayılabilir.


55. Soru

Kültür turistlerinin profillerine yönelik genel özellikleri nelerdir?

Cevap

• Kültür turistlerinin gelir düzeyleri diğer turistlere göre daha yüksektir ve tatilleri sırasında daha fazla harcama yapmaktadırlar. Seyahat ettikleri bölgede daha uzun süreli konaklama yapmaktadırlar. • Otel veya motellerde konaklamayı tercih etmektedirler. • Diğer turistlere göre gittikleri bölgede daha çok alışveriş ve harcama yapmaktadırlar. • Gidilen bölgede yerel halka göre daha yüksek eğitim düzeyine sahiptirler. • Kadınların kültürel seyahatlere katılım oranları erkeklerden daha yüksektir • Kültür turistleri genellikle orta yaş ve üzeri gruplarda yer almaktadırlar.


56. Soru

Kültür turisti tipolojileri nelerdir?

Cevap

• Amaçlı (Purposeful) Kültür Turisti: Bir destinasyonu ziyaret etmedeki birincil amaçları kültür turizmidir ve oldukça derin kültürel deneyime sahiptirler. • Gezici (Sightseeing) Kültür Turisti: Bir destinasyonu ziyaret etmedeki birincil nedenleri kültür turizmidir, ancak kültürel deneyimleri düşük seviyededir. • Kazara (Serendipitous) Kültür Turisti: Bu tür turistler kültürel nedenlerle seyahat etmezler, ancak kültür turizmi faaliyetlerine dâhil olduktan sonra derin kültür turizmi deneyimine sahip olurlar. • İlgisiz (Casual) Kültür Turisti: Kültür turizmi, seyahatleri için zayıf bir güdü kaynağıdır ve kültürel deneyimleri yüzeyseldir. • Tesadüfi (Incidental) Kültür Turisti: Bu tip turistler kültürel nedenlerle seyahat etmezler, ancak yine de seyahatleri sırasında bazı kültür turizmi aktivitelerine dâhil olurlar ve yüzeysel bir deneyim kazanırlar.


57. Soru

Kültürel miras turizmini diğer kültüre dayalı turizm türlerinden ayıran, ayırt edici özelliklerinden olan otantiklik özelliğini açıklayınız.

Cevap

Kültürel miras turizminin ikinci temel unsuru ise otantikliktir. Otantik kelimesi, eskiden beri mevcut olan özellikler taşıyan anlamına gelmektedir. Kültürel miras alanlarının sahip olduğu otantiklik, bir yandan rekabet avantajı sağlarken bir yandan da bu alanların korunması ve sürdürülebilirliği konusunda bir baskı unsuru yaratmaktadır. Yerel kültürel özelliklere dayalı otantik deneyimlere dünya turizminde talep hızla artmaktadır. Avrupalı turistlerin %30’u ziyaret etmek için kültürel miras sitelerini seçmektedir. Bu oran önemli kültürel etkinlikler olduğunda %45-50’ye çıkmaktadır. Kültür turistleri otantiklik ve gerçek deneyim aramaktadırlar. Modern toplumlarda, doğallıktan uzaklaşma ve yabancılaşma, insanları otantiklik için seyahat etmeye iter.


58. Soru

Dünya Kültürel ve Doğal Mirasını Koruma Konvansiyonu tarafından hazırlanan sözleşmede kültürel miras nasıl sınıflandırılmaktadır?

Cevap

• Anıtlar: Mimari eserler, anıtsal heykeller ve resimler, arkeolojik özellikteki yapılar, yazıtlar ve mağara resimleri, • Bina grupları: Mimari özellikleri ve tarihi, sanatsal, bilimsel açıdan evrensel değeri olan ayrı ve bitişik binalar, • Sitler: İnsan veya doğa ile insanın birlikte yarattığı eserler, arkeolojik alanlar.


59. Soru

Kültürel miras alanlarının yönetilmesi neden önemlidir?

Cevap

Kültürel miras turizminin planlanması ve yönetimi, üzerinde durulması gereken bir dizi uygulamayı gerektirmektedir. Bu nedenle miras kaynaklarının korunması konusunda karar vericiler, turizm endüstrisinin dinamikleri konusunda ayrıntılı bilgi sahibi olmak zorundadırlar. Özellikle, ev sahibi toplulukların ihtiyaçlarının yanı sıra, kültürel mirasın korunması ile ilgili ilke ve uygulamaların bilinmesi büyük önem taşımaktadır. Zayıf bir şekilde yönetilen kültürel miras destinasyonları yalnızca yerel toplumlar üzerinde negatif etkiler yaratmayacak, aynı zamanda kültürel kaynak ve değerlerin yok olması turizm endüstrisini de olumsuz etkileyecektir. Kültürel miras destinasyonlarında sürdürülebilir planlama ve yönetimin gerçekleştirilebilmesi için paydaşların birlikte çalışması büyük önem taşımaktadır. Turizm, planlı ve kurallara uygun bir şekilde yapılması durumunda, öncelikle kültürel mirasın mümkün olduğunca az zarar görmesini amaçlamaktadır.


60. Soru

Kültür turizmi ilk olarak hangi tarihte ve nerede gelişmeye başlamıştır?

Cevap

Özellikle 1960’lı yıllarda ivme kazanmaya başlayan kültür turizmi ilk olarak Avrupa ülkelerinde gelişmeye başlamıştır.


61. Soru

Anıtlar, müzeler, kültürel sergiler, Dünya Kültür Mirasları; kültür turizminin hangi boyutu içinde yer alırlar?

Cevap

Anıtlar, müzeler, kültürel sergiler, Dünya Kültür Mirasları; kültür turizminin sanatsal, tarihi yerler ve sit alanları boyutu içinde yer alırlar.


62. Soru

Kültür turistlerinin temel amaçları nelerdir?

Cevap

Kültür turistlerinin seyahat güdüleri temel olarak öğrenme, deneyim kazanma veya kendini keşfetmektir.


63. Soru

Temel seyahat amacı diğer dürtüler ve bir ilave olarak kültür hangi kültür turisti tipolojisindeki insanlar için söylenebilir?

Cevap

“Temel İlgileri Başka Olan” İnsanlar için söylenebilir.


1. Soru

Kültür turizmi turizm endüstrisi içerisinde nasıl bir yer tutar?

Cevap

Günümüzde turizm endüstrisinin en önemli faaliyet alanlarından ve pazarlarından birinin kültür turizmi olduğu kabul edilmektedir. Turizmin en çok tercih edilen türlerinden biri olan kültür turizmi, hem bir turistik ürün hem de bir tema olarak oldukça önemlidir. Son yıllarda başka kültürleri paylaşma amaçlı olarak gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası kültür turizmi hareketlerinin oranında çok büyük artışlar yaşanmaktadır.

2. Soru

Gastronomi ne anlama demektir?

Cevap

Sağlığa uygun iyi düzenlenmiş, hoş ve lezzetli mutfak, yemek düzeni ve sistemi anlamına gelmektedir.

3. Soru

Hausmann’ın kültür turisti tipolojisine göre kültür turistlerinin incelendiği dört farklı kültür seviyesi nedir?

Cevap

Temel seyahat amacı kültür olan turistler en önemli pazar dilimini oluşturmaktadır. Bu turistler yüksek derecede güdülenmişlerdir ve kültür turizmi ürün ve hizmetlerini kullanma konusunda isteklidirler. • Kısmen güdülenmiş kültür turistleri bir diğer önemli pazar dilimidir. Kültür ve diğer dürtülerle seyahat eden bu turistler, ziyaret ettikleri bölgede kültürel olanaklardan büyük ölçüde yararlanırlar. Bu turistler bir destinasyonu hem sahip olduğu kültürel sunumlar için hem de arkadaş/akraba ziyaretleri gibi farklı amaçlarla ziyaret ederler. Temel ilgileri başka olan turist dilimi ise, seyahatlerinin temel amacı kültür olmasa da, ziyaret ettikleri destinasyonda az da olsa kültürel olanaklardan yararlanırlar. Örneğin, bu turistler bir destinasyona kongre katılımı gibi iş amaçlı olarak seyahat ederler. Aynı zamanda bu seyahatlerinde miras alanlarını, müzeleri veya diğer kültürel sunumları da ziyaret ederler. Bu dilimde yer alan turistlerin temel seyahat amacı öncelikli olarak kültür değil, başka dürtülerdir. • Son dilimde yer alan kazara kültür turistlerinin ise temel seyahat amacı kültür değildir. Ancak yine de, gittikleri yerde yüzeysel de olsa kültürel aktivitelere dahil olurlar. Bu grupta yer alan kültür turistleri bir destinasyona seyahat ettiklerinde kültürel bir alanı ziyaret etmeyi planlamazlar, ancak herhangi bir plan değişikliği (yağmur nedeniyle aktivite programlarının ertelenmesi gibi) kültürel ziyaretlerde bulunmaları ile sonuçlanabilir. Bu durumda, kültürel alanlara yönelik gerçekleştirdikleri ziyaretler planlı değil, kazara gerçekleşmiş olmaktadır.

4. Soru

Nostalji ne demektir?

Cevap

Geçmişte kalan güzelliklere olan özlem duygusu anlamına gelmektedir.

5. Soru

Kültürel miras kaynakları sadece somut unsurları mı içermektedir?

Cevap

Kültürel miras; dokunulabilir eserler veya doğal kaynaklar gibi somut unsurları içerebileceği gibi, bilgi, anılar ve kültürel etkinlikler gibi somut olmayan unsurları da içerebilmektedir.

6. Soru

Kültür kavramını açıklayınız?

Cevap

Kültür kavramı, tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü olarak tanımlanmaktadır. Kültür, toplumun sahip olduğu maddi ve manevi değerleriyle tarih, felsefe, ahlak, bilim, sanat, teknik, spor, ekonomi, sanayi, eğitim, hukuk, sağlık, turizm vb. alanlardaki varlığının, süreçlerinin, etkilerinin ve gelişmelerinin oluşturduğu bir bütündür. Kültür, birbiriyle tutarlılık gösteren tutumların oluşturduğu davranış kalıplarıdır. Kültürü; ortak duygu, düşünce ve tepki verme biçimlerini içeren, çocukluktan ölüme kadar kopyalanan, öğrenilmiş ya da yazılmış ayırt edici bir takım davranış kalıpları olarak da değerlendirmek mümkündür.

7. Soru

Somut olmayan kültürel miras varlıklarını sınıflandırınız.

Cevap

Somut olmayan kültürel miras turizmi varlıkları; toplulukların kültürel miraslarının bir parçası olarak tanımladıkları uygulamalar, merasimler, gelenekler, efsaneler, yaşam tarzları ve festivaller, destanlar, ağıtlar, ninniler, türküler, ortaoyunu, doğum, sünnet, evlenme, geleneksel meslekler ve bunlara ilişkin araç ve gereçleri ifade etmektedir. • Değerler • Gelenekler • Merasimler • Yaşam tarzları ve festivaller, Sanatsal ve kültürel etkinlikleri kapsayan deneyimler.

8. Soru

Kültürün taşıdığı temel unsurlar nelerdir?

Cevap

• Ortak davranış kalıpları • Davranışları normlarla düzenleyen bir mekanizma • Ortak bir duygu, düşünce ve inanma biçimi • Öğrenilmiş ortak davranışlar • Dış çevreye ve sosyal çevreye uyum sağlamak için uyarlanan bir dizi teknik • Yaşamın getirmiş olduğu sorunlara tepki için bir dizi standart ortak yönelimler • Öğrenilen bilgilerin toplandığı, bir araya geldiği bir araç • Bireylerin çevrelerinden elde ettiği, ortak sosyal miras • Paylaşılan ortak tarihi değerler bütünü.

9. Soru

Miras kavramı ile miras turizmi arasındaki ilişki nedir?

Cevap

Miras terimi sözlük karşılığı olarak bir neslin kendinden sonra gelen nesle bıraktığı şey anlamına gelmektedir. Miras en basit şekilde sahip olup, sürdürmek istediğimiz şeyler olarak tanımlanabilir. Bu kelime, gelecek nesillere aktarılacak olan kalıtım duygusu ile ilişkilidir. Miras turizmi bir nesilden diğerine geçen her türlü kaynağın turistik amaçlı kullanımı olarak tanımlanmaktadır. Bu kapsamda kültürel miras turizmini ise, bir neslin kendinden sonra gelen nesle bıraktığı kültürel değerlerin ve kaynakların turistik amaçlı kullanımı şeklinde tanımlamak mümkündür.

10. Soru

Dünya genelinde yaşanan demografik değişimler kültür turizmine yönelik nasıl bir öngörüde bulunmaktadır?

Cevap

Birleşmiş Milletler’in hazırlamış olduğu dünya nüfusu yaşlanma verilerine göre tüm dünyada 60 yaş ve üstü nüfus giderek artmaktadır ve doğum oranı azalmaktadır. Birleşmiş Milletler’in tahminlerine göre 2050 yılından itibaren dünya üzerindeki her 5 kişiden biri 60, her 6 kişiden biri de 65 yaşını geçecektir. Dolayısıyla, gelişmiş ülkelerin neredeyse tümü önümüzdeki yıllar içerisinde nüfuslarının yaşlanmasına tanıklık edeceklerdir. Bu öngörüler, ilerleyen yıllarda (özellikle 2050’li yıllarda) üçüncü yaş turizm pazarının ciddi bir kapasiteye sahip olacağını göstermektedir. Bilindiği gibi, bu yaş gruplarında yer alan turistlerin ağırlıklı olarak tercih ettikleri turizm şekillerinden biri de kültür ve/veya kültüre dayalı turizm türleridir. Başka bir ifadeyle, demografik değişimler ile ilgili yapılan öngörüler, ilerleyen yıllarda kültür ve ilgili turizm türlerine yönelik talebin artacağının en önemli göstergelerinden biri olarak alınabilir.

11. Soru

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) tarafından kullanılan kültür turizmi tanımını yapınız?

Cevap

Kültür turizmi kavramı en basit şekilde, kültürel güdüler ile seyahat eden turistlerin, kültürel ihtiyaçlarını tatmin etmek üzere gerçekleştirdikleri turizm faaliyetleridir şeklinde tanımlanabilir.

12. Soru

Somut kültürel miras varlıklarını sınıflandırınız.

Cevap

Somut kültürel miras varlıkları taşınamaz ve taşınabilir varlıkları içermektedir. Taşınamaz kültürel miras varlıkları; binalar, nehirler, arkeolojik sitler ve doğal güzellikler vb. gibi unsurları içermektedir. Taşınabilir kültürel miras varlıkları ise insan eli ile yapılmış ve kültürel değeri olan her türlü nesneyi kapsamaktadır. Somut kültürel miras, bir toplumun, mekânların ve objelerin dokunulabilir kültürünü ifade etmektedir. • Taşınamaz somut varlıklar (binalar, nehirler, doğal güzellikler vb.) • Taşınabilir somut varlıklar (müzelerdeki nesneler ve arşivlerdeki belgeler vb.)

13. Soru

Kültürel değerler toplumdan topluma farklılık gösterir mi?

Cevap

Her toplumun kültürel değerleri ve yapısı bir diğerinden farklıdır. Bir toplumun sahip olduğu kültürel değerler, tarihi zenginlikleri, insanların değer yargıları, gelenek ve görenekleri vb. o toplumun kültürel yapısını oluşturan temel belirleyicilerdir.

14. Soru

Kültür turizmi faaliyetlerinin turizm bölgeleri üzerindeki olumlu etkileri nelerdir?

Cevap

• Ülkelerin ortak miraslarını öğrenmede toplumlara fırsat sağlaması, • Bölgenin kültürel değerlerini ve yaşamını tanıtma olanağı yaratması, • Uluslararası işbirliğinin ortaya çıkarılması, • Bölgenin kültürel yapısının geliştirilmesi, • Ekonomik faaliyetleri kısıtlı bölgelerde gelir ve istihdam yaratması, • Bölgelerde turizm sezonunu uzatması, • Doğal çevrenin duyarlı şekilde korunması.

15. Soru

Kültür turistlerinin tipolojisini bilmek neden önemlidir?

Cevap

Kültür turistlerinin tipolojisini bilmek özellikle kültür turizmi pazarlaması açısından büyük önem taşımaktadır. Farklı şekillerde güdülenmiş kültür turistlerinin ziyaret amaçları, pazarlama stratejilerini büyük ölçüde etkilemektedir (Uca Özer, 2010). Kültür turistlerinin sınıflandırılmasına yönelik yapılan çalışmalar göstermektedir ki, bazı turistler için bir destinasyonu ziyaret etmenin temel nedeni kültür turizmi aktivitelerinde bulunmaktır. Ancak, bunun aksine destinasyon seçiminde kültür turizmi aktivitelerinin hiç rolünün olmadığı ziyaretler de gerçekleşmekte ve bazı turistler plansız bir şekilde kültür turizmi aktivitelerine dâhil olabilmektedirler.

16. Soru

Kültür turizmi kapsamında yapılabilecek etkinlikler nelerdir?

Cevap

Tarihi mekân, cami ve kilise, müze vb. ziyaretleri, sanatsal etkinliklere, geleneksel festivallere, fuarlara katılma gibi pek çok faaliyet kültür turizmi kapsamında değerlendirilmektedir.

17. Soru

Günümüzde kültür turizminin önemi neden artmıştır? 

Cevap

Kültür olgusunun uluslararası turizm pazarında giderek önem kazanması ve yaşlı nüfus ve kültürel ilginin artması gibi pazar trendleri, destinasyonların kültürel bakımdan geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle, kültür, kültür turizmi ve kültürel miras turizmi kavramlarının, bu turizm türlerini tercih eden turist tipolojilerinin, geleceğe yönelik eğilim ve beklentilerin bilinmesi oldukça önemli hale gelmiştir.

18. Soru

Bir turizm bölgesindeki çekiciliği etkilemede önemli bir role sahip olan kültürel miras değerleri nelerdir?

Cevap

• El sanatları • Yerel halkın konuştuğu lisan • Bölgeye özgü gelenekler • Yöresel yemekler • Bölgeye özgü sanat ve müzik • Destinasyonun tarihi • Bölgeye özgü zanaatler • İç ve dış mimari • Bölgeye özgü inançlar • Eğitim sistemi • Yöreye özgü kıyafetler • Boş zaman etkinlikleri

19. Soru

Kültür turizmi kaynakları nelerdir?

Cevap

Kültür turizmi kaynakları; tarihi yerler, festivaller ve özel olaylar, iş seyahatleri, dini yerler, yerel dil, sanat ve mimari yapı, spor etkinlikleri, özel ilgi gezileri, modern kültür ve geleneksel yiyecek ve içeceklerden oluşmaktadır.

20. Soru

Kültürel miras turizminin gelişiminde etkili olan unsurlar nelerdir?

Cevap

• Nostalji güdüsü–geçmişi koruma güdüsü, insanın kendisini koruması ile ilgili güdüsünün bir parçasıdır. Geçmişe ait nesneler kültürel semboller olarak birer anlam kaynağıdır. • Globalleşme–küreselleşmenin etkilerinin her alanda yoğun bir şekilde hissedilmesi, yerel kaynak ve değerlerin, mekânsal kültür ve tarihin önemini daha da artmıştır. Globalleşmenin neden olduğu olumsuz etkiler, yerel değer ve mirasın korunmasını gündeme getirmiş, aynı zamanda kültürel miras turizmi olgusunun gelişimine de katkı sağlamıştır. • Sosyal değişim–dünya genelinde yaşanan sosyal değişim yeni bir turist profilinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu turist tipi modern turist (post-mass) veya yeni orta sınıf (new middle class) diye adlandırılmaktadır. Sosyal değişim; turist isteklerini ön plana çıkarmış, üretilen ürün ve hizmetler farklılaşmış ve çeşitlenmiştir. Turizm sıradanlıktan uzaklaşma ve kendini kültürel açıdan zenginleştirmeye doğru bir eğilim göstermiştir. Bu eğilim ise, kültürel miras turizmine yönelik talebi arttırmıştır.

21. Soru

Kültür turisti kime denir?

Cevap

Kültür turisti, kültürel bir çekicilik veya kültürel aktivitelere katılım amacıyla seyahat eden bireyler olarak tanımlanmaktadır.

22. Soru

Kültürel miras kaynaklarının geçmişteki hali turistler için bir merak konusu mudur?

Cevap

Kültürel miras turizmi kapsamında kaynakların günümüzdeki hâli kadar geçmişteki hâli de sunum konusu olabilmektedir. Kültürel miras turizmine katılan bir turist, ziyaret ettiği bölgede yaşayan insanların günlük yaşam biçimlerini merak edebileceği gibi, o bölgede bulunan bir sit alanını, bir müzeyi veya tarihi değere sahip bir yapıyı görmeyi de isteyebilir.

23. Soru

Kültür turizminin kapsamında neler bulunmaktadır?

Cevap

Kültür turizmi kapsamında değerlendirilebilecek kültür odaklı çok sayıda etkinlik bulunmaktadır. Tarihi mekan, cami ve kilise, müze vb. ziyaretleri, sanatsal etkinliklere, geleneksel festivallere, fuarlara katılma gibi pek çok faaliyet kültür turizmi kapsamında değerlendirilmektedir.
Bu ziyaret ve etkinlikler kültürel güdülerle seyahat eden bireyleri kültür
turizmi aktivitelerine katılma konusunda teşvik etmektedir.

24. Soru

Gastronomi nedir?

Cevap

Gastronomi; sağlığa uygun, iyi düzenlenmiş, hoş ve lezzetli mutfak, yemek düzeni ve sistemi anlamına gelmektedir.

25. Soru

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) kültür turizmini nasıl tanımlamaktadır?

Cevap

Bu tanıma göre kültür turizmi, “bilgi ve deneyim seviyesini yükseltme
amaçlı olarak, sanat, kültür, festival, folklor ve inançla ilgili seyahatleri” içermektedir.

26. Soru

Kültür Turizminin boyutları nelerdir?

Cevap

Kültür Turizminin boyutları şunlardır:

Sanatsal, Tarihi Yerler ve Sit Alanları, 

Kültürel İlgiye Yönelik İnsan Faaliyetleri, 

Ekonomik Etkinlikler,  

Doğal Güzellikler,

27. Soru

Kültür turizmi ile kültürel miras turizmi arasındaki farklılığı açıklayınız.

Cevap

Kültür turizmi, kültürel süreçleri (fikirler ve insanların yaşam tarzları gibi) kapsamakta ve bu süreçlerin sonuçları (binalar, sanatsal eserler, gelenekler) olarak görülmektedir. Dolayısıyla kültür turizmi bir şemsiye gibi düşünüldüğünde, kültürel miras ve kültür ile ilişkili diğer turizm türlerinin, kültür turizminin bir alt başlığı olduğu düşünülebilir. Kültürel miras turizmi, geçmiş ve şimdiki zamanın hikâyeleri ve insanlarını otantik olarak temsil eden mekânlar, eserler ve etkinlikleri deneyimlemek için gerçekleştirilen seyahatleri ifade etmektedir. Bu bağlamda kültürel miras turizmi, kültürel, tarihi ve doğal kaynakları içermektedir. Pek çok tanımda kültürel miras turizmi, kültür turizminin bir parçası olarak ele alınmakta ve değerlendirilmektedir. Örneğin, Kanada Turizm Komisyonu (CTC) tarafından yapılan bir tanımda kültür turizmi, kültürel veya mirasla ilgili bir turistik aktivite nedeniyle gerçekleştirilen seyahatler olarak ifade edilmektedir.

28. Soru

Kültürel miras turizmini diğer kültüre dayalı turizm türlerinden ayıran, ayırt edici özelliklerinden olan orjinallik özelliğini açıklayınız?

Cevap

Etkinliklerin ve çekiciliklerin orijinalliği, hem ziyaretçilerin hem de ev sahibi halkın ihtiyaçlarına uygun bir şekilde sunulması; kaynakların çekim gücünü arttırmaktadır.

29. Soru

Kültürel miras turizmini diğer kültüre dayalı turizm türleri ile karşılaştırıldığında sahip olduğu ayırt edici özellikler nelerdir?

Cevap

• Nostalji • Otantiklik • Orjinallik

30. Soru

Kültürel miras turizmi nasıl tanımlanabilir?

Cevap

Kültürel miras turizmi, bir neslin kendinden sonra gelen nesle bıraktığı kültürel değerlerin ve kaynakların turistik amaçlı kullanımı şeklinde tanımlamak mümkündür.

31. Soru

Alternatif diğer turizm etkinlikleri içerisinde kültürel miras turizminin yeri nedir?

Cevap

Tipik olarak kültürel turizmin alt boyutlarından biri (veya tam tersi) olarak kabul edilen kültürel miras turizmi, turizmin en önemli ve en yaygın türlerinden biridir ve en eski seyahat türleri arasında yer almaktadır. Kültürel miras turizmi, kentsel alanlar, eski anıt ve konutlar, kırsal ve tarımsal manzara, tarihi olayların meydana geldiği yerler vb. gibi ilginç ve önemli kültürel mekânların ziyaretini içermektedir. Miras kaynaklarının yaygınlaşması, dünyanın pek çok yerinde kültürel miras turizminin ön plana çıkmasına neden olmuştur. Kültürel miras turizmi; yerel kültür ve değerlere saygılı; entelektüel ve nitelikli bir etkinlik biçimi olarak ele alınmaktadır.

32. Soru

Kültür kavramı nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Kültür kavramı, “tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü” olarak tanımlanmaktadır.

33. Soru

Kültürel miras turizmini diğer kültüre dayalı turizm türlerinden ayıran, ayırt edici özelliklerinden olan nostalji özelliğini açıklayınız.

Cevap

Kültürel miras turizminin en belirgin özelliği geçmişe dayalı nostalji temasının ön planda olmasıdır. Kültürel miras turizmi içerdiği nostalji unsuru ile günümüz küreselleşmiş belirsizlik çağında güvenlik ve istikrar sunmaktadır.

34. Soru

Sit nedir?

Cevap

Sit; insan veya doğa ile insanın birlikte yarattığı eserler, arkeolojik alanlara verilen addır.

35. Soru

1972 yılında UNESCO tarafından ortaya konulan “Dünya Kültürel ve Doğal Mirasını Koruma Konvansiyonu”  “Anıtlar” ı nasıl tanımlamıştır?

Cevap

1972 yılında UNESCO tarafından ortaya konulan “Dünya Kültürel ve Doğal Mirasını Koruma Konvansiyonu” Anıtları; mimari eserler, anıtsal heykeller ve resimler, arkeolojik özellikteki yapılar, yazıtlar ve mağara resimleri olarak tanımlamıştır.

36. Soru

Kültür turizmi faaliyetlerinin turizm bölgeleri üzerindeki olumlu etkileri nelerdir?

Cevap

Kültür turizmi faaliyetlerinin turizm bölgeleri üzerindeki olumlu etkilerini şu şekilde sıralamak mümkündür:
• Ülkelerin ortak miraslarını öğrenmede toplumlara fırsat sağlaması,
• Bölgenin kültürel değerlerini ve yaşamını tanıtma olanağı yaratması,
• Uluslararası işbirliğinin ortaya çıkarılması,
• Bölgenin kültürel yapısının geliştirilmesi,
• Ekonomik faaliyetleri kısıtlı bölgelerde gelir ve istihdam yaratması,
• Bölgelerde turizm sezonunu uzatması,
• Doğal çevrenin duyarlı şekilde korunması.

37. Soru

Kültürel miras turizmine katılın turistlerin genel özellikleri nelerdir?

Cevap

• İyi eğitimli bireylerden oluşmaktadırlar. • Daha fazla harcama yapmaktadırlar. • Grup halinde seyahat etmeyi tercih etmektedirler. • Ortalama veya ortalama üzerinde gelir elde eden bireylerden oluşmaktadırlar. • Orta yaş ve üzeri bireylerden oluşmaktadırlar.

38. Soru

Kültürel çekiciliğin unsurları nelerdir?

Cevap

Kültürel çekicilikler; tarihi mekanlar, müzeler, sergiler, konserler, dini törenler, geleneksel yaşam biçimleri (gastronomi vb.) gibi pek çok unsuru içermektedir.

39. Soru

Kültür turizmi kaynaklarınını sıralayınız.

Cevap

Kültür turizmi kaynakları şu şekilde sıralanabilir:

Tarihsel Olaylar ve Ünlü İnsanlar

Modern Kültür

Temalı Etkinlikler ve Gezi Programları

Yerel Yiyecekler ve İçecekler

Yerel El Sanatları

Mimari Çeşitlilik

Lisan

Miras Çekicilikleri

Festivaller ve Özel Olaylar

Sportif ve Boş Zaman Faaliyetleri

Endüstri ve Ticaret

İnanç Merkezleri

Sanatsal Faaliyetler

Özel İlgi Seyahatleri

40. Soru

Kültürün özelliklerini maddeler halinde yazınız. 

Cevap

• Ortak davranış kalıpları
• Davranışları normlarla düzenleyen bir mekanizma
• Ortak bir duygu, düşünce ve inanma biçimi
• Öğrenilmiş ortak davranışlar
• Dış çevreye ve sosyal çevreye uyum sağlamak için uyarlanan bir dizi teknik
• Yaşamın getirmiş olduğu sorunlara tepki için bir dizi standart ortak yönelimler
• Öğrenilen bilgilerin toplandığı, bir araya geldiği bir araç
• Bireylerin çevrelerinden elde ettiği, ortak sosyal miras
• Paylaşılan ortak tarihi değerler bütünü

41. Soru

Kültürel miras turizminin ayırt edici özellikleri hangi başlıklar altında gruplanabilir?

Cevap

Kültürel miras turizmi diğer kültüre dayalı turizm türleri ile karşılaştırıldığında sahip olduğu ayırt edici özellikleri üç başlık altında
toplamak mümkündür; “nostalji”, “otantiklik” ve “orijinallik”.

42. Soru

Kültür nedir?

Cevap

Kültür, toplumsal normlar ve gelenekler, dil, moda, mimari, el sanatları, sanat, müzik, gastronomi vb. unsurları içeren çok boyutlu ve zengin bir kavramdır.

43. Soru

Kültür turisti kime denir?

Cevap

Kültür turisti, “kültürel bir çekicilik veya kültürel aktivitelere katılım amacıyla seyahat eden bireyler” olarak tanımlanmaktadır.

44. Soru

Kültürel miras turizmi neyi ifade etmek için kullanılmaktadır?

Cevap

Kültürel miras turizmi, geçmiş ve şimdiki zamanın hikayeleri ve insanlarını otantik olarak temsil eden mekanlar, eserler ve etkinlikleri deneyimlemek için gerçekleştirilen seyahatleri ifade etmektedir.

45. Soru

Kültür, yaşamda hangi formlarda karşımıza çıkar?

Cevap

Kültür binalar, dokunulabilir (tarihi yapılar veya eserler vb. gibi) veya dokunulamaz (insanların değerleri, davranışları ve yaşam tarzları vb. gibi) formlarda karşımıza çıkmaktadır.

46. Soru

Kültürel miras turizmi sürdürülebilir kalkınma bağlamında hangi alanlarla ilgili olmalıdır?

Cevap

Kültürel miras turizmi, sürdürülebilir kalkınma bağlamında sahip olduğu
ayırt edici özellikleri ile kültürel kaynakların korunmasına, ziyaretçiler tarafından kaynakların uygun bir şekilde yorumlanmasına, otantik ziyaretçi deneyimlerinin sağlanmasına ve kültürel kaynaklardan elde edilen gelirlerin uyarılmasına katkı sağlamaktadır. Bu durumda, kültürel miras turizmi yalnızca kimlik, yönetim ve miras değerlerinin korunması ve pazarlanması ile ilgili değil; aynı zamanda turizmin toplumlar ve bölgeler üzerindeki etkilerinin anlaşılması, ekonomik ve sosyal faydalar yaratılması, koruma odaklı finansal kaynakların sağlanması ile ilgili de olmalıdır.

47. Soru

Kültür Turisti Tipolojisinde kısmen güdülenmiş insanların temel seyahat amacı nedir? 

Cevap

Kültür Turisti Tipolojisinde kısmen güdülenmiş insanların temel seyahat amacı kültür ve diğer dürtülerdir.

48. Soru

Kültürel miras turistlerinde bulunan genel özellikler nelerdir?

Cevap

Kültürel miras turistlerinde bulunan genel özellikler şu şekilde sıralanabilir:

• İyi eğitimli bireylerden oluşmaktadırlar.
• Daha fazla harcama yapmaktadırlar.
• Grup halinde seyahat etmeyi tercih etmektedirler.
• Ortalama veya ortalama üzerinde gelir elde eden bireylerden oluşmaktadırlar.
• Orta yaş ve üzeri bireylerden oluşmaktadırlar.

49. Soru

Bir turizm bölgesindeki çekiciliği önemli derecede etkileyen kültürel miras değerlerini sıralayınız.

Cevap

Bir turizm bölgesindeki çekiciliği etkilemede önemli bir role sahip olan kültürel miras değerlerini 12 başlık altında sıralamak mümkündür:
• el sanatları
• yerel halkın konuştuğu lisan
• bölgeye özgü gelenekler
• yöresel yemekler
• bölgeye özgü sanat ve müzik
• destinasyonun tarihi
• bölgeye özgü zanaatler
• iç ve dış mimari
• bölgeye özgü inançlar
• eğitim sistemi
• yöreye özgü kıyafetler
• boş zaman etkinlikleri

50. Soru

Kültürel ilgiye yönelik insan faaliyetleri nelerdir?

Cevap

 Popüler ve Dini Kutlamalar; Müzik, Sinema, Tiyatro, Dans; El Sanatları ve Popüler Mimari; Geleneksel Mutfak; Kültürel Rotalar kültürel ilgiye yönelik insan faaliyetleri arasında yer alır.

51. Soru

Kültür turistlerinin profil özelliklerini maddeler halinde yazınız. 

Cevap

Kültür turistlerinin profillerine yönelik genel özellikler aşağıda sıralanmıştır:
• Kültür turistlerinin gelir düzeyleri diğer turistlere göre daha yüksektir ve tatilleri sırasında daha fazla harcama yapmaktadırlar.
• Seyahat ettikleri bölgede daha uzun süreli konaklama yapmaktadırlar.
• Otel veya motellerde konaklamayı tercih etmektedirler.
• Diğer turistlere göre gittikleri bölgede daha çok alışveriş ve harcama yapmaktadırlar.
• Gidilen bölgede yerel halka göre daha yüksek eğitim düzeyine sahiptirler.
• Kadınların kültürel seyahatlere katılım oranları erkeklerden daha yüksektir.
• Kültür turistleri genellikle orta yaş ve üzeri gruplarda yer almaktadırlar.

52. Soru

McKercher, belirlediği beş kültür turisti tipolojisini nasıl açıklamıştır?

Cevap

McKercher (2002) tarafından oluşturulan kültür turisti tipolojisinde, seyahat kararlarında kültürün önemi ve deneyim unsuru
dikkate alınmıştır. Bu çalışmaya göre beş farklı kültür turisti tipolojisinden söz etmek mümkündür;
• Amaçlı (Purposeful) Kültür Turisti: Bir destinasyonu ziyaret etmedeki birincil amaçları kültür turizmidir ve oldukça derin kültürel deneyime sahiptirler.
• Gezici (Sightseeing) Kültür Turisti: Bir destinasyonu ziyaret etmedeki birincil nedenleri kültür turizmidir, ancak kültürel deneyimleri düşük seviyededir.
• Kazara (Serendipitous) Kültür Turisti: Bu tür turistler kültürel nedenlerle seyahat etmezler, ancak kültür turizmi faaliyetlerine dahil olduktan sonra derin kültür turizmi deneyimine sahip olurlar.
• İlgisiz (Casual) Kültür Turisti: Kültür turizmi, seyahatleri için zayıf bir güdü kaynağıdır ve kültürel deneyimleri yüzeyseldir.
• Tesadüfi (Incidental) Kültür Turisti: Bu tip turistler kültürel nedenlerle seyahat etmezler, ancak yine de seyahatleri sırasında bazı kültür turizmi aktivitelerine dahil olurlar ve yüzeysel bir deneyim kazanırlar.

53. Soru

Kültürel miras turizm kaynaklarının gelişim planlarındaki en önemli amaç nedir?

Cevap

Kültürel miras turizmine konu olan kaynakların gelişim planlarında en önemli amaç; bölgeye ve yerel halka yeni fırsatlar yaratılması ve kültürel değerlerin korunmasıdır.

54. Soru

Önümüzdeki yıllarda kültür turizmine ilginin daha da artacağının beklenmesinin arkasında yatan nedenler nelerdir?

Cevap

Bunun nedenleri arasında; daha fazla insanın seyahat etmesi, bilgi ve eğitim seviyesinin artması, düzenlemeleri ve bunun bir parçası olarak kültür kavramı ile daha fazla ilgilenmeleri, kimlikle ilgili araştırma yapmaları ve kültürle ilişkili seyahatlerin prestijli olarak kabul edilmesi sayılabilir.

55. Soru

Kültür turistlerinin profillerine yönelik genel özellikleri nelerdir?

Cevap

• Kültür turistlerinin gelir düzeyleri diğer turistlere göre daha yüksektir ve tatilleri sırasında daha fazla harcama yapmaktadırlar. Seyahat ettikleri bölgede daha uzun süreli konaklama yapmaktadırlar. • Otel veya motellerde konaklamayı tercih etmektedirler. • Diğer turistlere göre gittikleri bölgede daha çok alışveriş ve harcama yapmaktadırlar. • Gidilen bölgede yerel halka göre daha yüksek eğitim düzeyine sahiptirler. • Kadınların kültürel seyahatlere katılım oranları erkeklerden daha yüksektir • Kültür turistleri genellikle orta yaş ve üzeri gruplarda yer almaktadırlar.

56. Soru

Kültür turisti tipolojileri nelerdir?

Cevap

• Amaçlı (Purposeful) Kültür Turisti: Bir destinasyonu ziyaret etmedeki birincil amaçları kültür turizmidir ve oldukça derin kültürel deneyime sahiptirler. • Gezici (Sightseeing) Kültür Turisti: Bir destinasyonu ziyaret etmedeki birincil nedenleri kültür turizmidir, ancak kültürel deneyimleri düşük seviyededir. • Kazara (Serendipitous) Kültür Turisti: Bu tür turistler kültürel nedenlerle seyahat etmezler, ancak kültür turizmi faaliyetlerine dâhil olduktan sonra derin kültür turizmi deneyimine sahip olurlar. • İlgisiz (Casual) Kültür Turisti: Kültür turizmi, seyahatleri için zayıf bir güdü kaynağıdır ve kültürel deneyimleri yüzeyseldir. • Tesadüfi (Incidental) Kültür Turisti: Bu tip turistler kültürel nedenlerle seyahat etmezler, ancak yine de seyahatleri sırasında bazı kültür turizmi aktivitelerine dâhil olurlar ve yüzeysel bir deneyim kazanırlar.

57. Soru

Kültürel miras turizmini diğer kültüre dayalı turizm türlerinden ayıran, ayırt edici özelliklerinden olan otantiklik özelliğini açıklayınız.

Cevap

Kültürel miras turizminin ikinci temel unsuru ise otantikliktir. Otantik kelimesi, eskiden beri mevcut olan özellikler taşıyan anlamına gelmektedir. Kültürel miras alanlarının sahip olduğu otantiklik, bir yandan rekabet avantajı sağlarken bir yandan da bu alanların korunması ve sürdürülebilirliği konusunda bir baskı unsuru yaratmaktadır. Yerel kültürel özelliklere dayalı otantik deneyimlere dünya turizminde talep hızla artmaktadır. Avrupalı turistlerin %30’u ziyaret etmek için kültürel miras sitelerini seçmektedir. Bu oran önemli kültürel etkinlikler olduğunda %45-50’ye çıkmaktadır. Kültür turistleri otantiklik ve gerçek deneyim aramaktadırlar. Modern toplumlarda, doğallıktan uzaklaşma ve yabancılaşma, insanları otantiklik için seyahat etmeye iter.

58. Soru

Dünya Kültürel ve Doğal Mirasını Koruma Konvansiyonu tarafından hazırlanan sözleşmede kültürel miras nasıl sınıflandırılmaktadır?

Cevap

• Anıtlar: Mimari eserler, anıtsal heykeller ve resimler, arkeolojik özellikteki yapılar, yazıtlar ve mağara resimleri, • Bina grupları: Mimari özellikleri ve tarihi, sanatsal, bilimsel açıdan evrensel değeri olan ayrı ve bitişik binalar, • Sitler: İnsan veya doğa ile insanın birlikte yarattığı eserler, arkeolojik alanlar.

59. Soru

Kültürel miras alanlarının yönetilmesi neden önemlidir?

Cevap

Kültürel miras turizminin planlanması ve yönetimi, üzerinde durulması gereken bir dizi uygulamayı gerektirmektedir. Bu nedenle miras kaynaklarının korunması konusunda karar vericiler, turizm endüstrisinin dinamikleri konusunda ayrıntılı bilgi sahibi olmak zorundadırlar. Özellikle, ev sahibi toplulukların ihtiyaçlarının yanı sıra, kültürel mirasın korunması ile ilgili ilke ve uygulamaların bilinmesi büyük önem taşımaktadır. Zayıf bir şekilde yönetilen kültürel miras destinasyonları yalnızca yerel toplumlar üzerinde negatif etkiler yaratmayacak, aynı zamanda kültürel kaynak ve değerlerin yok olması turizm endüstrisini de olumsuz etkileyecektir. Kültürel miras destinasyonlarında sürdürülebilir planlama ve yönetimin gerçekleştirilebilmesi için paydaşların birlikte çalışması büyük önem taşımaktadır. Turizm, planlı ve kurallara uygun bir şekilde yapılması durumunda, öncelikle kültürel mirasın mümkün olduğunca az zarar görmesini amaçlamaktadır.

60. Soru

Kültür turizmi ilk olarak hangi tarihte ve nerede gelişmeye başlamıştır?

Cevap

Özellikle 1960’lı yıllarda ivme kazanmaya başlayan kültür turizmi ilk olarak Avrupa ülkelerinde gelişmeye başlamıştır.

61. Soru

Anıtlar, müzeler, kültürel sergiler, Dünya Kültür Mirasları; kültür turizminin hangi boyutu içinde yer alırlar?

Cevap

Anıtlar, müzeler, kültürel sergiler, Dünya Kültür Mirasları; kültür turizminin sanatsal, tarihi yerler ve sit alanları boyutu içinde yer alırlar.

62. Soru

Kültür turistlerinin temel amaçları nelerdir?

Cevap

Kültür turistlerinin seyahat güdüleri temel olarak öğrenme, deneyim kazanma veya kendini keşfetmektir.

63. Soru

Temel seyahat amacı diğer dürtüler ve bir ilave olarak kültür hangi kültür turisti tipolojisindeki insanlar için söylenebilir?

Cevap

“Temel İlgileri Başka Olan” İnsanlar için söylenebilir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.