Açıköğretim Ders Notları

Antropoloji Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Antropoloji Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Kent, Devlet Ve Endüstri

1. Soru

Tarihte ilk kentler nerede orta­ya çıkmışlardır?

Cevap

Tarihte ilk kentler, İÖ. 4. binin sonunda (Tunç Çağı’nda) Mezopotamya’da orta­ya çıktı.


2. Soru

Yüksek kültür kavramını tanımlayınız.

Cevap

Yüksek kültür: Yazıya, karmaşık dil becerilerine, pahalı ve lüks tüketime, gelişmiş ve katı protokollerin geçerli olduğu tutumlara ve incelmiş bir sanata dayanan, toplumun seçkinlerinin kültürüdür.


3. Soru

Ortodoks dünya görüşü nedir?

Cevap

Ortodoks dünya görüşü: Egemen ve yazılı kurallara dayanan, toplumun yönetici seçkinlerinin benimsediği dünya görüşüdür.


4. Soru

Kozmopolitizm kavramını tanımlayınız.

Cevap

Kozmopolitizm: Farklı kültürlerin, dünya görüşlerinin ve geleneklerin bir arada bulunduğu ve birbiriyle karışma eğiliminde olduğu toplumsal-kültürel ortamdır:Ulusal ya da yerli olmama hali.


5. Soru

Devletin üç işlevi nedir?

Cevap

Devletin üç işlevi tanımlanmıştır:

 1.  Üretim araçlarının ve üreticilerin korunması ve gelişmesi için gerekli ko­şulların sağlanması,
 2. Üretim ilişkilerinin korunması ve gelişmesinin sağlanması,
 3. Devlet aygıtının güçlü tutulması ve devletin toplumun sürekli bir biçimdeüstünde yer almasının sağlanması.


6. Soru

Devleti oluşturan dört temel kurum hangileridir?

Cevap

Şu halde bu işlevleri yerine getirmek için devletin dört temel kurumdan oluştuğu söylenebilir:

 1. Belirli bir toprak üzerinde hükümranlık ve bu toprakta yaşayan insanlar üzerinde varsayımsal ve ideolojik hâkimiyet
 2. Hukuk

 3. Güvenlik ve zor aygıtları (ordu, polis, milis vs.)

 4. Maliye (üretimden artığı çekme mekanizmaları)


7. Soru

Toplumsal hareketlilik nedir?

Cevap

Toplumsal hareketlilik:

Toplumun bir tabakasından veya sınıfından başka bir tabakasına ve sınıfına geçiş yönündeki esnekliktir.


8. Soru

Örfî hukuk nedir?

Cevap

Örfî hukuk, yazılı olmayan ama güçlü bir yönetim kurallarına ilişkin bir bütündür. Kanun haline getirilmemiş kurallar­ dan oluşmasına karşın örf, halkın kendiliğinden uyduğu gelenekselleşmiş kurallar manzumesi olması bakımından hukukun temel kaynaklarından biridir ve görece uzun bir süre uygulanmış ve uygulanmakta olan kamusal eylemlerin tekrarlanışı olarak tanımlanır. Örfî hukuk iktidarı sınırlayan ve hâkim olduğu saha üzerindeki haklarını belirleyen bir çerçeve çizer, iktidarın nasıl paylaşılacağına dair kurallar koyar.


9. Soru

Yazılı hukuka ilişkin ilk belge nedir?

Cevap

Yazılı hukuka ilişkin ilk belge ise Eski Babil kralı Hammurabi’ye ait ko­ dekstir. İÖ. 18. yüzyıla ait bu kodekste evrensel ceza hukuku ilkelerinin ilk izlerini buluruz. 282 kanundan oluşan Hammurabi Kanunları’nın Sumer örfî hukukunun yazıya geçirilmiş hali olduğu söylenir.


10. Soru

Kapitalizm öncesi (prekapitalist) devlet biçimlerine verilen bir diğer isim nedir?

Cevap

Antropolojik açıdan bakıldı­ ğında, ilk devleti izleyen süreçte devletin iki ana evresinden söz edebiliriz. Bun­lar kapitalizm öncesi (prekapitalist) devlet biçimleri adı altında toparlanan tarım devletleridir.


11. Soru

Tarihte gördüğümüz ilk büyük yayılmacı dev­letler hangileridir?

Cevap

Tarihte gördüğümüz ilk büyük yayılmacı dev­letler Assurlar, Hititler, Mısırlılar, Persler ve Büyük İskender’in Makedonyası’dır.


12. Soru

Ulusal kültür nedir?

Cevap

Ulusal kültür, tek bir standart dil ve bu dilin kullanıldığı iletişim araçlarıyla iletişim kuran, dinsel ku­ rumlar yerine laik kurumlar aracılığıyla toplumsallaşan ve devletin belirlediği bir müfredatın uygulandığı standart, zorunlu ve yaygın eğitim kurumları aracılığıyla kültürlenen yurttaşların kültürüydü.


13. Soru

Ulus-devletlerde yönetme meşru­luğunun esası neye dayanmaktadır?

Cevap

Yönetme meşru­luğunun esası, daha önceki devlet biçimlerinde gördüğümüz, kutsallıktan ya da soya bağlı geleneksel otoriteden kaynaklanan meşruluktan, dünyasal bir ilişkiye, yurttaşlık ilişkisine, oradan da yurttaşın tanımlanma biçimine, yani kültürel kim­ liğe dayanmaktadır.


14. Soru

Milliyetçiliğin amaçları nelerdir?

Cevap

Milliyetçiliğin esas olarak üç amaca yönelmiş bir hareket olduğu görülecektir

 1. Ulusal ekonomiyi yaratmak,

 2. Özerk bir ulusal yasama/yürütme organı (ulus­devletin siyasal ve idarî örgü­tünü) oluşturmak ve ayırıcı bütün bağ ve ilişkileri (bireysel, yöresel bağları vecemaat bağlarını) bu organın denetimi ve bütünleştiriciliği altında toplamak

 3. Ulusal bir kültür (ortak değer ve beklentiler sistemi) ve buna bağlı bir kim­lik tanımlaması yaratmak.


15. Soru

Gellner’e göre milliyetçiliğin temelinde yatan olgu nedir?

Cevap

Gellner, milliyetçiliğin temeline endüs­trileşme olgusunu koymaktadır.


16. Soru

Irkçılık nedir?

Cevap

Irkçılık, insanların biyolojik, yani doğuştan getirdikleri özelliklerinin onların kültürel ve toplumsal niteliklerini belirlediğini ileri sürer (Bkz. Ünite 4). Irkçılığın temelinde insanların eşit olmadığı fikri yatar ve bu eşitsizliğin temeli bi­ yolojik özelliklere bağlanır.


17. Soru

Endüstri toplumunun en önemli özelliği nedir?

Cevap

Endüstri toplumunun en önemli özelliği, onun kitlesel üretim için yüksek kalori sağlayan fosil yakıtlara ve elektrik enerjisine dayanmasıdır.


18. Soru

Yoğun endüstriyel tarımın sonuçları nelerdir?

Cevap

Tarımda ortaya çıkan bu değişim şu şekilde özet­lenebilir:

 1. İnsan ya da hayvan gücünün yerini makine kulla­ nımı aldı.
 2.  Besinler yerine yoğun endüstriyel bitki üretimine geçildi.

 1. Gübre, tohum, mazot gibi piyasadan temin edilen kaynak (girdi) kullanı­mında yoğunlaşma ortaya çıktı.
 2. Nüfus artışı yaşandı ve bu nüfus kırdan kentlere doğru hareketlenerek kentlerin nüfus yoğunluğunu artırdı.

 3. Tarımda da uzmanlaşma ortaya çıktı. Tarım makinelerinin üretim, bakım ve işletilmesinden tarla içi üretim süreçlerinde uzman kullanımına kadar uzanan bir dizi meslek erbabı ortaya çıktı.

 4. Üretimde girdilerin çoğalması ve bunların üretimdeki önemlerinin artması tarımda ticarî ilişki ağının genişlemesine yol açtı. Kasaba ve kentlerdeki bir takım esnaf girdi temini sorununu bir tür kredi konusu yaparak, tarımdan daha fazla artık­değer çekmeye başladı. Tarlada üretilen ürün, bizzat çif­tçi tarafından pazarlara taşınmak yerine, tarlada alıcı olan tüccarlar eliyle pi­ yasaya sunulmaya başlandı.

 5. Tarımcılar giderek dünya ekonomisinin dalgalanmalarına, fiyat artış ve dü­ şüşlerine daha fazla duyarlı hale geldiler ve bu riskleri karşılamak için daha fazla ürün elde edecek yeni tekniklerle ekim­dikim yapmaya, daha fazla alanı tarıma açmaya başladılar.


19. Soru

Üçüncü Dünya kavramını tanımlayınız.

Cevap

Üçüncü Dünya, II. Dünya Savaşı’ndan önce büyük ölçüde Batı’nın sö­ mürgeleri olan ve savaş sonrasında bağımsızlıklarını kazanıp ulus­devletler haline gelen Asya ve Afrika ülkelerini anlatan bir kavram olarak şekillenmiştir. Üçüncü Dünya’ya bağımsızlıklarını 19. yüzyılda kazanan Güney Amerika ülkeleri de ekle­ nebilir.


20. Soru

Küreselleşme sonuçları nelerdir?

Cevap

Küreselleşme eskinin güvenceli iş gü­ cünü esnekleştirdi ve işsizliği kronik bir durum haline getirdi. Böylelikle

 1. Sermaye hareketlilik kazandı ve daha güvenli ve getirili alanlara doğru sü­ rekli bir hareket içine girdi.

 2. Teknoloji hareketlendi ve ortaya çıktığı zamandan kısa bir süre sonra dün­ yanın her yerine yayılma olanağı kazandı.

 3. İnsan hareketliliği de arttı. Dünyadaki ikilik zengin batı­ yoksul doğu ikiliği olmaktan çıktı ve yoksul güney ülkelerinden zengin Kuzey ülkelerine doğ­ ru bir insan hareketi (göçü) başladı.

 4.  Fikirler, imgeler ve simgeler aynı hızla yayılmaya başladı.


1. Soru

Tarihte ilk kentler nerede orta­ya çıkmışlardır?

Tarihte ilk kentler nerede orta­ya çıkmışlardır?

Tarihte ilk kentler nerede orta­ya çıkmışlardır?

Tarihte ilk kentler nerede orta­ya çıkmışlardır?

Cevap

Tarihte ilk kentler, İÖ. 4. binin sonunda (Tunç Çağı’nda) Mezopotamya’da orta­ya çıktı.

Tarihte ilk kentler, İÖ. 4. binin sonunda (Tunç Çağı’nda) Mezopotamya’da orta­ya çıktı.

Tarihte ilk kentler, İÖ. 4. binin sonunda (Tunç Çağı’nda) Mezopotamya’da orta­ya çıktı.

Tarihte ilk kentler, İÖ. 4. binin sonunda (Tunç Çağı’nda) Mezopotamya’da orta­ya çıktı.

2. Soru

Yüksek kültür kavramını tanımlayınız.

Yüksek kültür kavramını tanımlayınız.

Yüksek kültür kavramını tanımlayınız.

Yüksek kültür kavramını tanımlayınız.

Cevap

Yüksek kültür: Yazıya, karmaşık dil becerilerine, pahalı ve lüks tüketime, gelişmiş ve katı protokollerin geçerli olduğu tutumlara ve incelmiş bir sanata dayanan, toplumun seçkinlerinin kültürüdür.

Yüksek kültür: Yazıya, karmaşık dil becerilerine, pahalı ve lüks tüketime, gelişmiş ve katı protokollerin geçerli olduğu tutumlara ve incelmiş bir sanata dayanan, toplumun seçkinlerinin kültürüdür.

Yüksek kültür: Yazıya, karmaşık dil becerilerine, pahalı ve lüks tüketime, gelişmiş ve katı protokollerin geçerli olduğu tutumlara ve incelmiş bir sanata dayanan, toplumun seçkinlerinin kültürüdür.

Yüksek kültür: Yazıya, karmaşık dil becerilerine, pahalı ve lüks tüketime, gelişmiş ve katı protokollerin geçerli olduğu tutumlara ve incelmiş bir sanata dayanan, toplumun seçkinlerinin kültürüdür.

3. Soru

Ortodoks dünya görüşü nedir?

Ortodoks dünya görüşü nedir?

Ortodoks dünya görüşü nedir?

Ortodoks dünya görüşü nedir?

Cevap

Ortodoks dünya görüşü: Egemen ve yazılı kurallara dayanan, toplumun yönetici seçkinlerinin benimsediği dünya görüşüdür.

Ortodoks dünya görüşü: Egemen ve yazılı kurallara dayanan, toplumun yönetici seçkinlerinin benimsediği dünya görüşüdür.

Ortodoks dünya görüşü: Egemen ve yazılı kurallara dayanan, toplumun yönetici seçkinlerinin benimsediği dünya görüşüdür.

Ortodoks dünya görüşü: Egemen ve yazılı kurallara dayanan, toplumun yönetici seçkinlerinin benimsediği dünya görüşüdür.

4. Soru

Kozmopolitizm kavramını tanımlayınız.

Kozmopolitizm kavramını tanımlayınız.

Kozmopolitizm kavramını tanımlayınız.

Kozmopolitizm kavramını tanımlayınız.

Cevap

Kozmopolitizm: Farklı kültürlerin, dünya görüşlerinin ve geleneklerin bir arada bulunduğu ve birbiriyle karışma eğiliminde olduğu toplumsal-kültürel ortamdır:Ulusal ya da yerli olmama hali.

Kozmopolitizm: Farklı kültürlerin, dünya görüşlerinin ve geleneklerin bir arada bulunduğu ve birbiriyle karışma eğiliminde olduğu toplumsal-kültürel ortamdır:Ulusal ya da yerli olmama hali.

Kozmopolitizm: Farklı kültürlerin, dünya görüşlerinin ve geleneklerin bir arada bulunduğu ve birbiriyle karışma eğiliminde olduğu toplumsal-kültürel ortamdır:Ulusal ya da yerli olmama hali.

Kozmopolitizm: Farklı kültürlerin, dünya görüşlerinin ve geleneklerin bir arada bulunduğu ve birbiriyle karışma eğiliminde olduğu toplumsal-kültürel ortamdır:Ulusal ya da yerli olmama hali.

5. Soru

Devletin üç işlevi nedir?

Devletin üç işlevi nedir?

Devletin üç işlevi nedir?

Devletin üç işlevi nedir?

Cevap

Devletin üç işlevi tanımlanmıştır:

 1.  Üretim araçlarının ve üreticilerin korunması ve gelişmesi için gerekli ko­şulların sağlanması,
 2. Üretim ilişkilerinin korunması ve gelişmesinin sağlanması,
 3. Devlet aygıtının güçlü tutulması ve devletin toplumun sürekli bir biçimdeüstünde yer almasının sağlanması.

Devletin üç işlevi tanımlanmıştır:

 1.  Üretim araçlarının ve üreticilerin korunması ve gelişmesi için gerekli ko­şulların sağlanması,
 2. Üretim ilişkilerinin korunması ve gelişmesinin sağlanması,
 3. Devlet aygıtının güçlü tutulması ve devletin toplumun sürekli bir biçimdeüstünde yer almasının sağlanması.

Devletin üç işlevi tanımlanmıştır:

 1.  Üretim araçlarının ve üreticilerin korunması ve gelişmesi için gerekli ko­şulların sağlanması,
 2. Üretim ilişkilerinin korunması ve gelişmesinin sağlanması,
 3. Devlet aygıtının güçlü tutulması ve devletin toplumun sürekli bir biçimdeüstünde yer almasının sağlanması.

Devletin üç işlevi tanımlanmıştır:

 1.  Üretim araçlarının ve üreticilerin korunması ve gelişmesi için gerekli ko­şulların sağlanması,
 2. Üretim ilişkilerinin korunması ve gelişmesinin sağlanması,
 3. Devlet aygıtının güçlü tutulması ve devletin toplumun sürekli bir biçimdeüstünde yer almasının sağlanması.

6. Soru

Devleti oluşturan dört temel kurum hangileridir?

Devleti oluşturan dört temel kurum hangileridir?

Devleti oluşturan dört temel kurum hangileridir?

Devleti oluşturan dört temel kurum hangileridir?

Cevap

Şu halde bu işlevleri yerine getirmek için devletin dört temel kurumdan oluştuğu söylenebilir:

 1. Belirli bir toprak üzerinde hükümranlık ve bu toprakta yaşayan insanlar üzerinde varsayımsal ve ideolojik hâkimiyet
 2. Hukuk

 3. Güvenlik ve zor aygıtları (ordu, polis, milis vs.)

 4. Maliye (üretimden artığı çekme mekanizmaları)

Şu halde bu işlevleri yerine getirmek için devletin dört temel kurumdan oluştuğu söylenebilir:

 1. Belirli bir toprak üzerinde hükümranlık ve bu toprakta yaşayan insanlar üzerinde varsayımsal ve ideolojik hâkimiyet
 2. Hukuk

 3. Güvenlik ve zor aygıtları (ordu, polis, milis vs.)

 4. Maliye (üretimden artığı çekme mekanizmaları)

Şu halde bu işlevleri yerine getirmek için devletin dört temel kurumdan oluştuğu söylenebilir:

 1. Belirli bir toprak üzerinde hükümranlık ve bu toprakta yaşayan insanlar üzerinde varsayımsal ve ideolojik hâkimiyet
 2. Hukuk

 3. Güvenlik ve zor aygıtları (ordu, polis, milis vs.)

 4. Maliye (üretimden artığı çekme mekanizmaları)

Şu halde bu işlevleri yerine getirmek için devletin dört temel kurumdan oluştuğu söylenebilir:

 1. Belirli bir toprak üzerinde hükümranlık ve bu toprakta yaşayan insanlar üzerinde varsayımsal ve ideolojik hâkimiyet
 2. Hukuk

 3. Güvenlik ve zor aygıtları (ordu, polis, milis vs.)

 4. Maliye (üretimden artığı çekme mekanizmaları)

7. Soru

Toplumsal hareketlilik nedir?

Toplumsal hareketlilik nedir?

Toplumsal hareketlilik nedir?

Toplumsal hareketlilik nedir?

Cevap

Toplumsal hareketlilik:

Toplumun bir tabakasından veya sınıfından başka bir tabakasına ve sınıfına geçiş yönündeki esnekliktir.

Toplumsal hareketlilik:

Toplumun bir tabakasından veya sınıfından başka bir tabakasına ve sınıfına geçiş yönündeki esnekliktir.

Toplumsal hareketlilik:

Toplumun bir tabakasından veya sınıfından başka bir tabakasına ve sınıfına geçiş yönündeki esnekliktir.

Toplumsal hareketlilik:

Toplumun bir tabakasından veya sınıfından başka bir tabakasına ve sınıfına geçiş yönündeki esnekliktir.

8. Soru

Örfî hukuk nedir?

Örfî hukuk nedir?

Örfî hukuk nedir?

Örfî hukuk nedir?

Cevap

Örfî hukuk, yazılı olmayan ama güçlü bir yönetim kurallarına ilişkin bir bütündür. Kanun haline getirilmemiş kurallar­ dan oluşmasına karşın örf, halkın kendiliğinden uyduğu gelenekselleşmiş kurallar manzumesi olması bakımından hukukun temel kaynaklarından biridir ve görece uzun bir süre uygulanmış ve uygulanmakta olan kamusal eylemlerin tekrarlanışı olarak tanımlanır. Örfî hukuk iktidarı sınırlayan ve hâkim olduğu saha üzerindeki haklarını belirleyen bir çerçeve çizer, iktidarın nasıl paylaşılacağına dair kurallar koyar.

Örfî hukuk, yazılı olmayan ama güçlü bir yönetim kurallarına ilişkin bir bütündür. Kanun haline getirilmemiş kurallar­ dan oluşmasına karşın örf, halkın kendiliğinden uyduğu gelenekselleşmiş kurallar manzumesi olması bakımından hukukun temel kaynaklarından biridir ve görece uzun bir süre uygulanmış ve uygulanmakta olan kamusal eylemlerin tekrarlanışı olarak tanımlanır. Örfî hukuk iktidarı sınırlayan ve hâkim olduğu saha üzerindeki haklarını belirleyen bir çerçeve çizer, iktidarın nasıl paylaşılacağına dair kurallar koyar.

Örfî hukuk, yazılı olmayan ama güçlü bir yönetim kurallarına ilişkin bir bütündür. Kanun haline getirilmemiş kurallar­ dan oluşmasına karşın örf, halkın kendiliğinden uyduğu gelenekselleşmiş kurallar manzumesi olması bakımından hukukun temel kaynaklarından biridir ve görece uzun bir süre uygulanmış ve uygulanmakta olan kamusal eylemlerin tekrarlanışı olarak tanımlanır. Örfî hukuk iktidarı sınırlayan ve hâkim olduğu saha üzerindeki haklarını belirleyen bir çerçeve çizer, iktidarın nasıl paylaşılacağına dair kurallar koyar.

Örfî hukuk, yazılı olmayan ama güçlü bir yönetim kurallarına ilişkin bir bütündür. Kanun haline getirilmemiş kurallar­ dan oluşmasına karşın örf, halkın kendiliğinden uyduğu gelenekselleşmiş kurallar manzumesi olması bakımından hukukun temel kaynaklarından biridir ve görece uzun bir süre uygulanmış ve uygulanmakta olan kamusal eylemlerin tekrarlanışı olarak tanımlanır. Örfî hukuk iktidarı sınırlayan ve hâkim olduğu saha üzerindeki haklarını belirleyen bir çerçeve çizer, iktidarın nasıl paylaşılacağına dair kurallar koyar.

Örfî hukuk, yazılı olmayan ama güçlü bir yönetim kurallarına ilişkin bir bütündür. Kanun haline getirilmemiş kurallar­ dan oluşmasına karşın örf, halkın kendiliğinden uyduğu gelenekselleşmiş kurallar manzumesi olması bakımından hukukun temel kaynaklarından biridir ve görece uzun bir süre uygulanmış ve uygulanmakta olan kamusal eylemlerin tekrarlanışı olarak tanımlanır. Örfî hukuk iktidarı sınırlayan ve hâkim olduğu saha üzerindeki haklarını belirleyen bir çerçeve çizer, iktidarın nasıl paylaşılacağına dair kurallar koyar.

Örfî hukuk, yazılı olmayan ama güçlü bir yönetim kurallarına ilişkin bir bütündür. Kanun haline getirilmemiş kurallar­ dan oluşmasına karşın örf, halkın kendiliğinden uyduğu gelenekselleşmiş kurallar manzumesi olması bakımından hukukun temel kaynaklarından biridir ve görece uzun bir süre uygulanmış ve uygulanmakta olan kamusal eylemlerin tekrarlanışı olarak tanımlanır. Örfî hukuk iktidarı sınırlayan ve hâkim olduğu saha üzerindeki haklarını belirleyen bir çerçeve çizer, iktidarın nasıl paylaşılacağına dair kurallar koyar.

Örfî hukuk, yazılı olmayan ama güçlü bir yönetim kurallarına ilişkin bir bütündür. Kanun haline getirilmemiş kurallar­ dan oluşmasına karşın örf, halkın kendiliğinden uyduğu gelenekselleşmiş kurallar manzumesi olması bakımından hukukun temel kaynaklarından biridir ve görece uzun bir süre uygulanmış ve uygulanmakta olan kamusal eylemlerin tekrarlanışı olarak tanımlanır. Örfî hukuk iktidarı sınırlayan ve hâkim olduğu saha üzerindeki haklarını belirleyen bir çerçeve çizer, iktidarın nasıl paylaşılacağına dair kurallar koyar.

9. Soru

Yazılı hukuka ilişkin ilk belge nedir?

Yazılı hukuka ilişkin ilk belge nedir?

Yazılı hukuka ilişkin ilk belge nedir?

Yazılı hukuka ilişkin ilk belge nedir?

Cevap

Yazılı hukuka ilişkin ilk belge ise Eski Babil kralı Hammurabi’ye ait ko­ dekstir. İÖ. 18. yüzyıla ait bu kodekste evrensel ceza hukuku ilkelerinin ilk izlerini buluruz. 282 kanundan oluşan Hammurabi Kanunları’nın Sumer örfî hukukunun yazıya geçirilmiş hali olduğu söylenir.

Yazılı hukuka ilişkin ilk belge ise Eski Babil kralı Hammurabi’ye ait ko­ dekstir. İÖ. 18. yüzyıla ait bu kodekste evrensel ceza hukuku ilkelerinin ilk izlerini buluruz. 282 kanundan oluşan Hammurabi Kanunları’nın Sumer örfî hukukunun yazıya geçirilmiş hali olduğu söylenir.

Yazılı hukuka ilişkin ilk belge ise Eski Babil kralı Hammurabi’ye ait ko­ dekstir. İÖ. 18. yüzyıla ait bu kodekste evrensel ceza hukuku ilkelerinin ilk izlerini buluruz. 282 kanundan oluşan Hammurabi Kanunları’nın Sumer örfî hukukunun yazıya geçirilmiş hali olduğu söylenir.

Yazılı hukuka ilişkin ilk belge ise Eski Babil kralı Hammurabi’ye ait ko­ dekstir. İÖ. 18. yüzyıla ait bu kodekste evrensel ceza hukuku ilkelerinin ilk izlerini buluruz. 282 kanundan oluşan Hammurabi Kanunları’nın Sumer örfî hukukunun yazıya geçirilmiş hali olduğu söylenir.

10. Soru

Kapitalizm öncesi (prekapitalist) devlet biçimlerine verilen bir diğer isim nedir?

Kapitalizm öncesi (prekapitalist) devlet biçimlerine verilen bir diğer isim nedir?

Kapitalizm öncesi (prekapitalist) devlet biçimlerine verilen bir diğer isim nedir?

Kapitalizm öncesi (prekapitalist) devlet biçimlerine verilen bir diğer isim nedir?

Kapitalizm öncesi (prekapitalist) devlet biçimlerine verilen bir diğer isim nedir?

Cevap

Antropolojik açıdan bakıldı­ ğında, ilk devleti izleyen süreçte devletin iki ana evresinden söz edebiliriz. Bun­lar kapitalizm öncesi (prekapitalist) devlet biçimleri adı altında toparlanan tarım devletleridir.

Antropolojik açıdan bakıldı­ ğında, ilk devleti izleyen süreçte devletin iki ana evresinden söz edebiliriz. Bun­lar kapitalizm öncesi (prekapitalist) devlet biçimleri adı altında toparlanan tarım devletleridir.

Antropolojik açıdan bakıldı­ ğında, ilk devleti izleyen süreçte devletin iki ana evresinden söz edebiliriz. Bun­lar kapitalizm öncesi (prekapitalist) devlet biçimleri adı altında toparlanan tarım devletleridir.

Antropolojik açıdan bakıldı­ ğında, ilk devleti izleyen süreçte devletin iki ana evresinden söz edebiliriz. Bun­lar kapitalizm öncesi (prekapitalist) devlet biçimleri adı altında toparlanan tarım devletleridir.

Antropolojik açıdan bakıldı­ ğında, ilk devleti izleyen süreçte devletin iki ana evresinden söz edebiliriz. Bun­lar kapitalizm öncesi (prekapitalist) devlet biçimleri adı altında toparlanan tarım devletleridir.

Antropolojik açıdan bakıldı­ ğında, ilk devleti izleyen süreçte devletin iki ana evresinden söz edebiliriz. Bun­lar kapitalizm öncesi (prekapitalist) devlet biçimleri adı altında toparlanan tarım devletleridir.

Antropolojik açıdan bakıldı­ ğında, ilk devleti izleyen süreçte devletin iki ana evresinden söz edebiliriz. Bun­lar kapitalizm öncesi (prekapitalist) devlet biçimleri adı altında toparlanan tarım devletleridir.

Antropolojik açıdan bakıldı­ ğında, ilk devleti izleyen süreçte devletin iki ana evresinden söz edebiliriz. Bun­lar kapitalizm öncesi (prekapitalist) devlet biçimleri adı altında toparlanan tarım devletleridir.

Antropolojik açıdan bakıldı­ ğında, ilk devleti izleyen süreçte devletin iki ana evresinden söz edebiliriz. Bun­lar kapitalizm öncesi (prekapitalist) devlet biçimleri adı altında toparlanan tarım devletleridir.

11. Soru

Tarihte gördüğümüz ilk büyük yayılmacı dev­letler hangileridir?

Tarihte gördüğümüz ilk büyük yayılmacı dev­letler hangileridir?

Tarihte gördüğümüz ilk büyük yayılmacı dev­letler hangileridir?

Tarihte gördüğümüz ilk büyük yayılmacı dev­letler hangileridir?

Cevap

Tarihte gördüğümüz ilk büyük yayılmacı dev­letler Assurlar, Hititler, Mısırlılar, Persler ve Büyük İskender’in Makedonyası’dır.

Tarihte gördüğümüz ilk büyük yayılmacı dev­letler Assurlar, Hititler, Mısırlılar, Persler ve Büyük İskender’in Makedonyası’dır.

Tarihte gördüğümüz ilk büyük yayılmacı dev­letler Assurlar, Hititler, Mısırlılar, Persler ve Büyük İskender’in Makedonyası’dır.

Tarihte gördüğümüz ilk büyük yayılmacı dev­letler Assurlar, Hititler, Mısırlılar, Persler ve Büyük İskender’in Makedonyası’dır.

12. Soru

Ulusal kültür nedir?

Ulusal kültür nedir?

Ulusal kültür nedir?

Ulusal kültür nedir?

Cevap

Ulusal kültür, tek bir standart dil ve bu dilin kullanıldığı iletişim araçlarıyla iletişim kuran, dinsel ku­ rumlar yerine laik kurumlar aracılığıyla toplumsallaşan ve devletin belirlediği bir müfredatın uygulandığı standart, zorunlu ve yaygın eğitim kurumları aracılığıyla kültürlenen yurttaşların kültürüydü.

Ulusal kültür, tek bir standart dil ve bu dilin kullanıldığı iletişim araçlarıyla iletişim kuran, dinsel ku­ rumlar yerine laik kurumlar aracılığıyla toplumsallaşan ve devletin belirlediği bir müfredatın uygulandığı standart, zorunlu ve yaygın eğitim kurumları aracılığıyla kültürlenen yurttaşların kültürüydü.

Ulusal kültür, tek bir standart dil ve bu dilin kullanıldığı iletişim araçlarıyla iletişim kuran, dinsel ku­ rumlar yerine laik kurumlar aracılığıyla toplumsallaşan ve devletin belirlediği bir müfredatın uygulandığı standart, zorunlu ve yaygın eğitim kurumları aracılığıyla kültürlenen yurttaşların kültürüydü.

Ulusal kültür, tek bir standart dil ve bu dilin kullanıldığı iletişim araçlarıyla iletişim kuran, dinsel ku­ rumlar yerine laik kurumlar aracılığıyla toplumsallaşan ve devletin belirlediği bir müfredatın uygulandığı standart, zorunlu ve yaygın eğitim kurumları aracılığıyla kültürlenen yurttaşların kültürüydü.

13. Soru

Ulus-devletlerde yönetme meşru­luğunun esası neye dayanmaktadır?

Ulus-devletlerde yönetme meşru­luğunun esası neye dayanmaktadır?

Ulus-devletlerde yönetme meşru­luğunun esası neye dayanmaktadır?

Ulus-devletlerde yönetme meşru­luğunun esası neye dayanmaktadır?

Cevap

Yönetme meşru­luğunun esası, daha önceki devlet biçimlerinde gördüğümüz, kutsallıktan ya da soya bağlı geleneksel otoriteden kaynaklanan meşruluktan, dünyasal bir ilişkiye, yurttaşlık ilişkisine, oradan da yurttaşın tanımlanma biçimine, yani kültürel kim­ liğe dayanmaktadır.

Yönetme meşru­luğunun esası, daha önceki devlet biçimlerinde gördüğümüz, kutsallıktan ya da soya bağlı geleneksel otoriteden kaynaklanan meşruluktan, dünyasal bir ilişkiye, yurttaşlık ilişkisine, oradan da yurttaşın tanımlanma biçimine, yani kültürel kim­ liğe dayanmaktadır.

Yönetme meşru­luğunun esası, daha önceki devlet biçimlerinde gördüğümüz, kutsallıktan ya da soya bağlı geleneksel otoriteden kaynaklanan meşruluktan, dünyasal bir ilişkiye, yurttaşlık ilişkisine, oradan da yurttaşın tanımlanma biçimine, yani kültürel kim­ liğe dayanmaktadır.

Yönetme meşru­luğunun esası, daha önceki devlet biçimlerinde gördüğümüz, kutsallıktan ya da soya bağlı geleneksel otoriteden kaynaklanan meşruluktan, dünyasal bir ilişkiye, yurttaşlık ilişkisine, oradan da yurttaşın tanımlanma biçimine, yani kültürel kim­ liğe dayanmaktadır.

14. Soru

Milliyetçiliğin amaçları nelerdir?

Cevap

Milliyetçiliğin esas olarak üç amaca yönelmiş bir hareket olduğu görülecektir

 1. Ulusal ekonomiyi yaratmak,

 2. Özerk bir ulusal yasama/yürütme organı (ulus­devletin siyasal ve idarî örgü­tünü) oluşturmak ve ayırıcı bütün bağ ve ilişkileri (bireysel, yöresel bağları vecemaat bağlarını) bu organın denetimi ve bütünleştiriciliği altında toplamak

 3. Ulusal bir kültür (ortak değer ve beklentiler sistemi) ve buna bağlı bir kim­lik tanımlaması yaratmak.

Milliyetçiliğin esas olarak üç amaca yönelmiş bir hareket olduğu görülecektir

 1. Ulusal ekonomiyi yaratmak,

 2. Özerk bir ulusal yasama/yürütme organı (ulus­devletin siyasal ve idarî örgü­tünü) oluşturmak ve ayırıcı bütün bağ ve ilişkileri (bireysel, yöresel bağları vecemaat bağlarını) bu organın denetimi ve bütünleştiriciliği altında toplamak

 3. Ulusal bir kültür (ortak değer ve beklentiler sistemi) ve buna bağlı bir kim­lik tanımlaması yaratmak.

Milliyetçiliğin esas olarak üç amaca yönelmiş bir hareket olduğu görülecektir

 1. Ulusal ekonomiyi yaratmak,

 2. Özerk bir ulusal yasama/yürütme organı (ulus­devletin siyasal ve idarî örgü­tünü) oluşturmak ve ayırıcı bütün bağ ve ilişkileri (bireysel, yöresel bağları vecemaat bağlarını) bu organın denetimi ve bütünleştiriciliği altında toplamak

 3. Ulusal bir kültür (ortak değer ve beklentiler sistemi) ve buna bağlı bir kim­lik tanımlaması yaratmak.

Milliyetçiliğin esas olarak üç amaca yönelmiş bir hareket olduğu görülecektir

 1. Ulusal ekonomiyi yaratmak,

 2. Özerk bir ulusal yasama/yürütme organı (ulus­devletin siyasal ve idarî örgü­tünü) oluşturmak ve ayırıcı bütün bağ ve ilişkileri (bireysel, yöresel bağları vecemaat bağlarını) bu organın denetimi ve bütünleştiriciliği altında toplamak

 3. Ulusal bir kültür (ortak değer ve beklentiler sistemi) ve buna bağlı bir kim­lik tanımlaması yaratmak.

 1. Ulusal ekonomiyi yaratmak,

 2. Özerk bir ulusal yasama/yürütme organı (ulus­devletin siyasal ve idarî örgü­tünü) oluşturmak ve ayırıcı bütün bağ ve ilişkileri (bireysel, yöresel bağları vecemaat bağlarını) bu organın denetimi ve bütünleştiriciliği altında toplamak

 3. Ulusal bir kültür (ortak değer ve beklentiler sistemi) ve buna bağlı bir kim­lik tanımlaması yaratmak.

 1. Ulusal ekonomiyi yaratmak,

 2. Özerk bir ulusal yasama/yürütme organı (ulus­devletin siyasal ve idarî örgü­tünü) oluşturmak ve ayırıcı bütün bağ ve ilişkileri (bireysel, yöresel bağları vecemaat bağlarını) bu organın denetimi ve bütünleştiriciliği altında toplamak

 3. Ulusal bir kültür (ortak değer ve beklentiler sistemi) ve buna bağlı bir kim­lik tanımlaması yaratmak.

15. Soru

Gellner’e göre milliyetçiliğin temelinde yatan olgu nedir?

Gellner’e göre milliyetçiliğin temelinde yatan olgu nedir?

Gellner’e göre milliyetçiliğin temelinde yatan olgu nedir?

Gellner’e göre milliyetçiliğin temelinde yatan olgu nedir?

Cevap

Gellner, milliyetçiliğin temeline endüs­trileşme olgusunu koymaktadır.

Gellner, milliyetçiliğin temeline endüs­trileşme olgusunu koymaktadır.

Gellner, milliyetçiliğin temeline endüs­trileşme olgusunu koymaktadır.

Gellner, milliyetçiliğin temeline endüs­trileşme olgusunu koymaktadır.

16. Soru

Irkçılık nedir?

Irkçılık nedir?

Irkçılık nedir?

Irkçılık nedir?

Cevap

Irkçılık, insanların biyolojik, yani doğuştan getirdikleri özelliklerinin onların kültürel ve toplumsal niteliklerini belirlediğini ileri sürer (Bkz. Ünite 4). Irkçılığın temelinde insanların eşit olmadığı fikri yatar ve bu eşitsizliğin temeli bi­ yolojik özelliklere bağlanır.

Irkçılık, insanların biyolojik, yani doğuştan getirdikleri özelliklerinin onların kültürel ve toplumsal niteliklerini belirlediğini ileri sürer (Bkz. Ünite 4). Irkçılığın temelinde insanların eşit olmadığı fikri yatar ve bu eşitsizliğin temeli bi­ yolojik özelliklere bağlanır.

Irkçılık, insanların biyolojik, yani doğuştan getirdikleri özelliklerinin onların kültürel ve toplumsal niteliklerini belirlediğini ileri sürer (Bkz. Ünite 4). Irkçılığın temelinde insanların eşit olmadığı fikri yatar ve bu eşitsizliğin temeli bi­ yolojik özelliklere bağlanır.

Irkçılık, insanların biyolojik, yani doğuştan getirdikleri özelliklerinin onların kültürel ve toplumsal niteliklerini belirlediğini ileri sürer (Bkz. Ünite 4). Irkçılığın temelinde insanların eşit olmadığı fikri yatar ve bu eşitsizliğin temeli bi­ yolojik özelliklere bağlanır.

17. Soru

Endüstri toplumunun en önemli özelliği nedir?

Endüstri toplumunun en önemli özelliği nedir?

Endüstri toplumunun en önemli özelliği nedir?

Endüstri toplumunun en önemli özelliği nedir?

Cevap

Endüstri toplumunun en önemli özelliği, onun kitlesel üretim için yüksek kalori sağlayan fosil yakıtlara ve elektrik enerjisine dayanmasıdır.

Endüstri toplumunun en önemli özelliği, onun kitlesel üretim için yüksek kalori sağlayan fosil yakıtlara ve elektrik enerjisine dayanmasıdır.

Endüstri toplumunun en önemli özelliği, onun kitlesel üretim için yüksek kalori sağlayan fosil yakıtlara ve elektrik enerjisine dayanmasıdır.

Endüstri toplumunun en önemli özelliği, onun kitlesel üretim için yüksek kalori sağlayan fosil yakıtlara ve elektrik enerjisine dayanmasıdır.

18. Soru

Yoğun endüstriyel tarımın sonuçları nelerdir?

Cevap

Tarımda ortaya çıkan bu değişim şu şekilde özet­lenebilir:

 1. İnsan ya da hayvan gücünün yerini makine kulla­ nımı aldı.
 2.  Besinler yerine yoğun endüstriyel bitki üretimine geçildi.

 1. Gübre, tohum, mazot gibi piyasadan temin edilen kaynak (girdi) kullanı­mında yoğunlaşma ortaya çıktı.
 2. Nüfus artışı yaşandı ve bu nüfus kırdan kentlere doğru hareketlenerek kentlerin nüfus yoğunluğunu artırdı.

 3. Tarımda da uzmanlaşma ortaya çıktı. Tarım makinelerinin üretim, bakım ve işletilmesinden tarla içi üretim süreçlerinde uzman kullanımına kadar uzanan bir dizi meslek erbabı ortaya çıktı.

 4. Üretimde girdilerin çoğalması ve bunların üretimdeki önemlerinin artması tarımda ticarî ilişki ağının genişlemesine yol açtı. Kasaba ve kentlerdeki bir takım esnaf girdi temini sorununu bir tür kredi konusu yaparak, tarımdan daha fazla artık­değer çekmeye başladı. Tarlada üretilen ürün, bizzat çif­tçi tarafından pazarlara taşınmak yerine, tarlada alıcı olan tüccarlar eliyle pi­ yasaya sunulmaya başlandı.

 5. Tarımcılar giderek dünya ekonomisinin dalgalanmalarına, fiyat artış ve dü­ şüşlerine daha fazla duyarlı hale geldiler ve bu riskleri karşılamak için daha fazla ürün elde edecek yeni tekniklerle ekim­dikim yapmaya, daha fazla alanı tarıma açmaya başladılar.

Tarımda ortaya çıkan bu değişim şu şekilde özet­lenebilir:

 1. İnsan ya da hayvan gücünün yerini makine kulla­ nımı aldı.
 2.  Besinler yerine yoğun endüstriyel bitki üretimine geçildi.

 1. Gübre, tohum, mazot gibi piyasadan temin edilen kaynak (girdi) kullanı­mında yoğunlaşma ortaya çıktı.
 2. Nüfus artışı yaşandı ve bu nüfus kırdan kentlere doğru hareketlenerek kentlerin nüfus yoğunluğunu artırdı.

 3. Tarımda da uzmanlaşma ortaya çıktı. Tarım makinelerinin üretim, bakım ve işletilmesinden tarla içi üretim süreçlerinde uzman kullanımına kadar uzanan bir dizi meslek erbabı ortaya çıktı.

 4. Üretimde girdilerin çoğalması ve bunların üretimdeki önemlerinin artması tarımda ticarî ilişki ağının genişlemesine yol açtı. Kasaba ve kentlerdeki bir takım esnaf girdi temini sorununu bir tür kredi konusu yaparak, tarımdan daha fazla artık­değer çekmeye başladı. Tarlada üretilen ürün, bizzat çif­tçi tarafından pazarlara taşınmak yerine, tarlada alıcı olan tüccarlar eliyle pi­ yasaya sunulmaya başlandı.

 5. Tarımcılar giderek dünya ekonomisinin dalgalanmalarına, fiyat artış ve dü­ şüşlerine daha fazla duyarlı hale geldiler ve bu riskleri karşılamak için daha fazla ürün elde edecek yeni tekniklerle ekim­dikim yapmaya, daha fazla alanı tarıma açmaya başladılar.

Tarımda ortaya çıkan bu değişim şu şekilde özet­lenebilir:

 1. İnsan ya da hayvan gücünün yerini makine kulla­ nımı aldı.
 2.  Besinler yerine yoğun endüstriyel bitki üretimine geçildi.

 1. Gübre, tohum, mazot gibi piyasadan temin edilen kaynak (girdi) kullanı­mında yoğunlaşma ortaya çıktı.
 2. Nüfus artışı yaşandı ve bu nüfus kırdan kentlere doğru hareketlenerek kentlerin nüfus yoğunluğunu artırdı.

 3. Tarımda da uzmanlaşma ortaya çıktı. Tarım makinelerinin üretim, bakım ve işletilmesinden tarla içi üretim süreçlerinde uzman kullanımına kadar uzanan bir dizi meslek erbabı ortaya çıktı.

 4. Üretimde girdilerin çoğalması ve bunların üretimdeki önemlerinin artması tarımda ticarî ilişki ağının genişlemesine yol açtı. Kasaba ve kentlerdeki bir takım esnaf girdi temini sorununu bir tür kredi konusu yaparak, tarımdan daha fazla artık­değer çekmeye başladı. Tarlada üretilen ürün, bizzat çif­tçi tarafından pazarlara taşınmak yerine, tarlada alıcı olan tüccarlar eliyle pi­ yasaya sunulmaya başlandı.

 5. Tarımcılar giderek dünya ekonomisinin dalgalanmalarına, fiyat artış ve dü­ şüşlerine daha fazla duyarlı hale geldiler ve bu riskleri karşılamak için daha fazla ürün elde edecek yeni tekniklerle ekim­dikim yapmaya, daha fazla alanı tarıma açmaya başladılar.

Tarımda ortaya çıkan bu değişim şu şekilde özet­lenebilir:

 1. İnsan ya da hayvan gücünün yerini makine kulla­ nımı aldı.
 2.  Besinler yerine yoğun endüstriyel bitki üretimine geçildi.

 1. Gübre, tohum, mazot gibi piyasadan temin edilen kaynak (girdi) kullanı­mında yoğunlaşma ortaya çıktı.
 2. Nüfus artışı yaşandı ve bu nüfus kırdan kentlere doğru hareketlenerek kentlerin nüfus yoğunluğunu artırdı.

 3. Tarımda da uzmanlaşma ortaya çıktı. Tarım makinelerinin üretim, bakım ve işletilmesinden tarla içi üretim süreçlerinde uzman kullanımına kadar uzanan bir dizi meslek erbabı ortaya çıktı.

 4. Üretimde girdilerin çoğalması ve bunların üretimdeki önemlerinin artması tarımda ticarî ilişki ağının genişlemesine yol açtı. Kasaba ve kentlerdeki bir takım esnaf girdi temini sorununu bir tür kredi konusu yaparak, tarımdan daha fazla artık­değer çekmeye başladı. Tarlada üretilen ürün, bizzat çif­tçi tarafından pazarlara taşınmak yerine, tarlada alıcı olan tüccarlar eliyle pi­ yasaya sunulmaya başlandı.

 5. Tarımcılar giderek dünya ekonomisinin dalgalanmalarına, fiyat artış ve dü­ şüşlerine daha fazla duyarlı hale geldiler ve bu riskleri karşılamak için daha fazla ürün elde edecek yeni tekniklerle ekim­dikim yapmaya, daha fazla alanı tarıma açmaya başladılar.

Tarımda ortaya çıkan bu değişim şu şekilde özet­lenebilir:

 1. İnsan ya da hayvan gücünün yerini makine kulla­ nımı aldı.
 2.  Besinler yerine yoğun endüstriyel bitki üretimine geçildi.

Tarımda ortaya çıkan bu değişim şu şekilde özet­lenebilir:

 1. İnsan ya da hayvan gücünün yerini makine kulla­ nımı aldı.
 2.  Besinler yerine yoğun endüstriyel bitki üretimine geçildi.

Tarımda ortaya çıkan bu değişim şu şekilde özet­lenebilir:

 1. İnsan ya da hayvan gücünün yerini makine kulla­ nımı aldı.
 2.  Besinler yerine yoğun endüstriyel bitki üretimine geçildi.
19. Soru

Üçüncü Dünya kavramını tanımlayınız.

Üçüncü Dünya kavramını tanımlayınız.

Üçüncü Dünya kavramını tanımlayınız.

Üçüncü Dünya kavramını tanımlayınız.

Cevap

Üçüncü Dünya, II. Dünya Savaşı’ndan önce büyük ölçüde Batı’nın sö­ mürgeleri olan ve savaş sonrasında bağımsızlıklarını kazanıp ulus­devletler haline gelen Asya ve Afrika ülkelerini anlatan bir kavram olarak şekillenmiştir. Üçüncü Dünya’ya bağımsızlıklarını 19. yüzyılda kazanan Güney Amerika ülkeleri de ekle­ nebilir.

Üçüncü Dünya, II. Dünya Savaşı’ndan önce büyük ölçüde Batı’nın sö­ mürgeleri olan ve savaş sonrasında bağımsızlıklarını kazanıp ulus­devletler haline gelen Asya ve Afrika ülkelerini anlatan bir kavram olarak şekillenmiştir. Üçüncü Dünya’ya bağımsızlıklarını 19. yüzyılda kazanan Güney Amerika ülkeleri de ekle­ nebilir.

Üçüncü Dünya, II. Dünya Savaşı’ndan önce büyük ölçüde Batı’nın sö­ mürgeleri olan ve savaş sonrasında bağımsızlıklarını kazanıp ulus­devletler haline gelen Asya ve Afrika ülkelerini anlatan bir kavram olarak şekillenmiştir. Üçüncü Dünya’ya bağımsızlıklarını 19. yüzyılda kazanan Güney Amerika ülkeleri de ekle­ nebilir.

Üçüncü Dünya, II. Dünya Savaşı’ndan önce büyük ölçüde Batı’nın sö­ mürgeleri olan ve savaş sonrasında bağımsızlıklarını kazanıp ulus­devletler haline gelen Asya ve Afrika ülkelerini anlatan bir kavram olarak şekillenmiştir. Üçüncü Dünya’ya bağımsızlıklarını 19. yüzyılda kazanan Güney Amerika ülkeleri de ekle­ nebilir.

20. Soru

Küreselleşme sonuçları nelerdir?

Küreselleşme sonuçları nelerdir?

Küreselleşme sonuçları nelerdir?

Küreselleşme sonuçları nelerdir?

Cevap

Küreselleşme eskinin güvenceli iş gü­ cünü esnekleştirdi ve işsizliği kronik bir durum haline getirdi. Böylelikle

 1. Sermaye hareketlilik kazandı ve daha güvenli ve getirili alanlara doğru sü­ rekli bir hareket içine girdi.

 2. Teknoloji hareketlendi ve ortaya çıktığı zamandan kısa bir süre sonra dün­ yanın her yerine yayılma olanağı kazandı.

 3. İnsan hareketliliği de arttı. Dünyadaki ikilik zengin batı­ yoksul doğu ikiliği olmaktan çıktı ve yoksul güney ülkelerinden zengin Kuzey ülkelerine doğ­ ru bir insan hareketi (göçü) başladı.

 4.  Fikirler, imgeler ve simgeler aynı hızla yayılmaya başladı.

Küreselleşme eskinin güvenceli iş gü­ cünü esnekleştirdi ve işsizliği kronik bir durum haline getirdi. Böylelikle

 1. Sermaye hareketlilik kazandı ve daha güvenli ve getirili alanlara doğru sü­ rekli bir hareket içine girdi.

 2. Teknoloji hareketlendi ve ortaya çıktığı zamandan kısa bir süre sonra dün­ yanın her yerine yayılma olanağı kazandı.

 3. İnsan hareketliliği de arttı. Dünyadaki ikilik zengin batı­ yoksul doğu ikiliği olmaktan çıktı ve yoksul güney ülkelerinden zengin Kuzey ülkelerine doğ­ ru bir insan hareketi (göçü) başladı.

 4.  Fikirler, imgeler ve simgeler aynı hızla yayılmaya başladı.

Küreselleşme eskinin güvenceli iş gü­ cünü esnekleştirdi ve işsizliği kronik bir durum haline getirdi. Böylelikle

 1. Sermaye hareketlilik kazandı ve daha güvenli ve getirili alanlara doğru sü­ rekli bir hareket içine girdi.

 2. Teknoloji hareketlendi ve ortaya çıktığı zamandan kısa bir süre sonra dün­ yanın her yerine yayılma olanağı kazandı.

 3. İnsan hareketliliği de arttı. Dünyadaki ikilik zengin batı­ yoksul doğu ikiliği olmaktan çıktı ve yoksul güney ülkelerinden zengin Kuzey ülkelerine doğ­ ru bir insan hareketi (göçü) başladı.

 4.  Fikirler, imgeler ve simgeler aynı hızla yayılmaya başladı.

Küreselleşme eskinin güvenceli iş gü­ cünü esnekleştirdi ve işsizliği kronik bir durum haline getirdi. Böylelikle

 1. Sermaye hareketlilik kazandı ve daha güvenli ve getirili alanlara doğru sü­ rekli bir hareket içine girdi.

 2. Teknoloji hareketlendi ve ortaya çıktığı zamandan kısa bir süre sonra dün­ yanın her yerine yayılma olanağı kazandı.

 3. İnsan hareketliliği de arttı. Dünyadaki ikilik zengin batı­ yoksul doğu ikiliği olmaktan çıktı ve yoksul güney ülkelerinden zengin Kuzey ülkelerine doğ­ ru bir insan hareketi (göçü) başladı.

 4.  Fikirler, imgeler ve simgeler aynı hızla yayılmaya başladı.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.