Açıköğretim Ders Notları

Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Türkiye’De Reform Arayışları (1839-1908)

1. Soru

Tanzimat fermanı hangi padişah tarafından ilan
edilmiştir?

Cevap

Tanzimat fermanı, ll. Mahmut döneminde
hazırlanmış, Abdülmecit döneminde ilan edilmiştir.


2. Soru

Tanzimat fermanı hangi tarihte ve nerede ilan
edilmiştir?

Cevap

Tanzimat fermanı, 3 Kasım 1839 tarihinde,
Gülhane Parkı’nda ilan edilmiştir.


3. Soru

Tanzimat Fermanı nasıl yenilikler getirmiştir?

Cevap

Tanzimat Fermanı ile, Osmanlı Devleti artık
bütün tebaasına “vatandaş” statüsü tanımakta, herkesi can,
mal ve namus noktasında devletin koruması altına
almaktadır. Tanzimat Ferman’ında, Devlet’in geri
kalmasının sebebi olarak 150 yıldan beri kanunlara
uyulmaması nedeniyle Devlet ve halkın kuvvet ve refahını
kaybetmesi, güçsüz ve fakir düşmesi gösterilmektedir.
Fermanda bütün bu tedbirler alındığı takdirde verimli
coğrafyası ve yetenekli halkı sayesinde Osmanlı
Devleti’nin “5-10 sene zarfında” eski kudretine
kavuşabileceği beklentisi dile getirilmiştir.


4. Soru

Tanzimat fermanının yeni idare tarzı bakımından en
dikkate değer özelliği nedir?

Cevap

Tanzimat fermanının yeni idare tarzı bakımından
en dikkate değer özelliği, yeni kanunlara ihtiyaç
duyulduğunun ifade edilmesi ile meclisler eliyle karar
alma ve idare etme tercihine sahip olmasıdır.


5. Soru

Tanzimat Dönemi meclislerinden Meclis-i Vâlâ-yı
Ahkâm-ı Adliye hangi tarihte kurulmuştur?

Cevap

Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye 1838 yılında
kurulmuştur.


6. Soru

Tanzimat Dönemi meclislerinden Meclis-i Ahkâm-ı
Adliye hangi tarihte kurulmuştur?

Cevap

Meclis-i Ahkâm-ı Adliye 1854 yılında
kurulmuştur


7. Soru

Tanzimat Döneminde, Meclis-i Ahkâm-ı Adliye neden
kurulmuştur?

Cevap

Meclisi Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye meclisinin
Yasama ve yargı görevlerini üstlenmesi, zamanla Meclis-I
Vâlâ-nın yükünün iyice artmasına ve görevlerinin
altından kakamamasına neden olmuştur. Sonuç olarak
meclisin, yasama ve yargı görevlerinin birbirinden
ayrılmasına karar verilmiştir. Bu nedenle, Meclis-i
Ahkâm-ı Adliye kurulmuştur.


8. Soru

Meclis-i Ahkâm-ı Adliye’nin görevi nedir?

Cevap

Meclis-i Ahkâm-ı Adliye’nin görevi yargı işlerine
bakmaktır.


9. Soru

Meclis-i Ali-i Tanzimat hangi tarihte kurulmuştur?

Cevap

Meclis-i Ali-i Tanzimat, 1854 yılında
kurulmuştur.


10. Soru

Meclis-i Ali-i Tanzimat ne amaçla kurulmuştur?

Cevap

Meclis-i Ali-i Tanzimat, Osmanlı Devletinin
yasama işlerini yerine getirmek, “halkı ilgilendiren
konulardaki reformları saptamak” ve “devletteki refah
düzeyini yükseltmek” amacı ile kurulmuştur?


11. Soru

Şura-yı Devlet meclisi hangi tarihte kurulmuştur?

Cevap

Şura-yı Devlet meclisi, 1868 tarihinde
kurulmuştur.


12. Soru

Şura-yı Devlet meclisinin görevleri nelerdir?

Cevap

Şura-yı Devlet meclisi, her türlü kanun ve tüzük
tasarılarını incelemek ve hazırlamak, kanun ve tüzük
gereği görevli olduğu işleri tetkik ve karara bağlamak, her
türlü mesele hakkında istenildiğinde görüş bildirmek,
memurları yargılamak, devletle fertler arasındaki davalara
bakmaktır.


13. Soru

Muhassıllık Meclisleri hangi ve nerede tarihte
kurulmuştur?

Cevap

Muhassıllık Meclisleri, 1840 yılında, sancak
merkezlerinde kurulmuşlardır.


14. Soru

Muhassıllık Meclislerinin görevi nedir?

Cevap

Muhassıllık Meclislerinin görevi, sancaktan
alınacak vergilerin miktarını saptamak ve onların düzenli
toplanmasını sağlamaktır.


15. Soru

Muhassıllık Meclislerinde kimler görev alırlar?

Cevap

Muhassıllık meclislerinde, muhassılın yanında
yer alan memurlarından başka, sancağın hâkimi, müftüsü,
zabiti, ruhani reisleri ve sancağın ileri gelenlerinden altı
kişi katılacaktır.


16. Soru

Muhassıllık Meclislerinde, muhassıl ve memurları
dışında kalan sancaktan katılan üyelerin katılımı nasıl
gerçekleştirilir?

Cevap

Bu kişiler seçimle belirlenecektir. Seçimlere aday
olmak için, bulunduğu yöre halkından olmak, reşit olmak,
devlet ve ülke işlerinden anlamak gibi şartlar aranıyordu.
Bu şartları taşıyan herkes mahkemeye müracaatla
adaylığını bildirebilir.


17. Soru

“Yarı Mebuslar” Meclis-i Ali-i Tanzimat’ta nasıl
görev alırlar?

Cevap

Sultan Abdülmecit’in 1845 yılında ilan ettiği bir
fermanla, Meclis-i Ali-i Tanzimat’ta Sultanın daveti ile
yer alırlar. Her vilayetten iki kişidir.


18. Soru

Kırım Savaşı hangi tarihte yapılmıştır?

Cevap

Kırım Savaşı, 1853 yılında yapılmıştır.


19. Soru

Kırım Savaşının başlama sebepleri nelerdir?
yapılmıştır.

Cevap

Kutsal yerler sorunu şeklinde başlayan Rus
isteklerinin reddedilmesi üzerine savaş başlamıştır.


20. Soru

Osmanlı Devletinin ilk dış borçlanması hangi sebepten
olmuştur?

Cevap

1853-1856 yılları arasında yapılan Kırım
Savaşında, Rus istekleri ile çıkarları çatışan Avrupa
devletleri Osmanlı safında yer almıştır. İlk defa geniş çaplı
Avrupa ittifakını savaşta yanına alan Osmanlı Devleti
bunun bedelini bir bakıma ilk dış borçlanma ve Islahat
Fermanı’nın ilanı ile ödemek zorunda kalmıştır.


21. Soru

Batılı devletlerin Osmanlı Devletinin içişlerine
karışmalarındaki dayanak nedir?

Cevap

Kırım savaşında Osmanlı Devletinin yanında yer
alan Batılı Devletler, Paris anlaşmasında Islahat
Fermanına yer vererek, iç işlerine karışmaya dayanak
teşkil etmişlerdir.


22. Soru

Islahat Fermanı, ne tür yenilikler getirmiştir?

Cevap

Osmanlı toplumu bu fermanla neredeyse
Müslüman ve gayrimüslim olmak üzere iki farklı toplum
olarak tanımlanmıştır. Önceliğin gayrimüslimlerde olduğu
Islahat Fermanı, Müslüman olmayanlara askerî ve sivil
bütün okullara girme hakkını vermiş, devlet
memurluklarında görev almalarının önünü açmıştır.


23. Soru

Islahat Fermanına gösterilen ilk tepkiler hangi tarihte
ve nerede başlamıştır?

Cevap

Islahat Fermanı’na ilk tepkiler 1858 yılında
Cidde’de yaşanan olaylarla şiddete dönüşmüştür.


24. Soru

Islahat Fermanına Cidde’de başlayan ilk tepkiler
nedir?

Cevap

Cidde’de hac mevsiminde bazı tahrikler sonrası
harekete geçen Müslümanlar Hristiyan tüccarlara
saldırmış, karışıklıkta Fransız ve İngiliz konsolosları da
hayatını kaybetmiştir.


25. Soru

Cidde’de başlayan tepkilerde konsoloslarının hayatını
kaybetmesi sonucu Fransa ve İngiltere nasıl bir nasıl bir
tepki göstermiştir?

Cevap

Fransa ve İngiltere bu olaylara Cidde’ye
gemilerle asker çıkararak suçlu gördükleri kişileri idam
ederek tepkilerini göstermişlerdir.


26. Soru

İslahat Fermanına gösterilen diğer tepkiler nerelerde
olmuştur?

Cevap

Benzer tepkiler Lübnan ve Suriye’de yaşanmıştır.
Rumeli’de de huzursuzluklar başgöstermiş, Sırbistan’da,
Karadağ’da ve Bosna’da yer yer çatışmalar yaşanmıştır.


27. Soru

Lübnan Sancağı bu tepkiler sebebiyle nasıl bir
yaptırıma uğramıştır?

Cevap

Tepkilerin sonucunda, Lübnan başında bir
hristiyan yöneticinin bulunduğu imtiyazlı bir sancak
haline getirilmiştir.


28. Soru

Kuleli Vaka’sı hangi tarihte olmuştur?

Cevap

Kuleli Vaka’sı, 1859 tarihinde olmuştur.


29. Soru

Kuleli vaka’sı nedir?

Cevap

Islahat Fermanına tepki gösteren Müdaafa-I Şeriat
cemiyeti, Sultan Abdülmecit’i tahttan indirerek yeniden
eski düzeni kurmak istemişlerse de, bir ihbar ile cemiyet
üyelerini yakalanarak, Kuleli Askeri Lisesine götürülmüş
ve ömür boyu hapisle cezalandırılmışlardır.


30. Soru

Islahat Fermanına dayanarak çıkarılan kanunlar
hangileridir?

Cevap

1858 Arazi Kanunnamesi, 1871 İdare-i Umumiyei
Vilayet, 1878 Dersaadet ve Vilayet Belediye
Kanunlarıdır.


31. Soru

Vilayet Nizamnamesi nedir?

Cevap

Vilayet Nizamnamesi, ülke idaresini vilayet,
sancak, kaza ve köy idari birimlerine ayırmakta, her
aşamadaki yöneticilerin görev ve sorumluluklarını ayrı
ayrı açıklamaktadır. Ayrıca belediye meclisi üyelerinin
seçimle gelecekleri hükmünü getirmektedir.


32. Soru

Vilayet Nizamnamesi hangi tarihte ve ne amaçla
hazırlanmıştır?

Cevap

Vilayet Nizamnamesi halkı seçime alıştırmak
amacıyla, 1864 yılında hazırlanmıştır.


33. Soru

Vilayet Meclisi üyeleri kimlerden ve nasıl seçilirler?

Cevap

Vilayet Meclisi Üyeleri, tabii üyeler ile seçimle
belirlenen dört kişiden oluşur. Mülki amir ve memurlar ile
ruhani reisler tabii üyelerdir. Seçimle belirlenen dört
üyenin ikisi müslüman, ikisi de gayri müslimlerden oluşur.


34. Soru

Şura-yı Devlet hangi tarihte kurulmuştur?

Cevap

Şura-yı Devlet meclisi 1868 yılında kurulmuştur.


35. Soru

Şura-yı Devlet nasıl bir meclistir?

Cevap

Şura-yı Devlet meclisi, halkın yönetime
katılımında katkı sağlayan bir meclistir.


36. Soru

Tanzimat devri batılılaşma uygulamaları askeri
alanda neler getirmiştir?

Cevap

1843 yılında ilan edilen bir yasayla askerlik yaşı
20, askerlik süresi de 5 yıl olarak belirlenmiştir. 5 yıllık
süreyi doldurup terhis olanlar, 7 yıllık bir süre redif askerî
olarak yedek askerlikle yükümlü hâle getirilmiştir. 1845
yılında ordu merkezlerinde birer askerî lise, “idadi”
açılmıştır.


37. Soru

Meclis-I Maarif-I Umumiye hangi tarihte
kurulmuştur?

Cevap

Meclis-I Maarif-I Umumiye 1846 Yılında
kurulmuştur.


38. Soru

Meclis-I Maarif-I Umumiye bağlı olmayan okullar
hangileridir?

Cevap

Bahriye, Harbiye ve Tıbbiye okulları dır.


39. Soru

Dar-ül Muallimin, hangi tarihte ve ne amaçla
açılmıştır?

Cevap

Dar-ül Muallimin 1848 yılında öğretmen
yetiştirmek amacıyla açılmıştır.


40. Soru

Orta öğretim seviyesinde olan ilk kız Rüştiyesi hangi
tarihte açılmıştır?

Cevap

1858 Yılında ilk kız rüştiyesi açılmıştır.


41. Soru

Kız öğretmen okulu olan Darülmuallimat kaç
tarihinde açılmıştır?

Cevap

Darülmuallimat, 1869 yılında yayınlanan Maarif-I
Umum,ye Nizamnamesiyle açılmıştır.


42. Soru

Osmanlılarda ilk modern bütçe uygulamasına hangi
tarihte geçilmiştir?

Cevap

Osmanlılarda ilk modern bütçe uygulamasına
1847 yılında geçilmiştir.


43. Soru

Osmanlı Devletinde, İlk ceza kanunnamesi hangi
tarihte hazırlanmıştır.?

Cevap

Osmanlı Devletinde, İlk ceza kanunnamesi, 1851
yılında, Ceza Kanunname-I Hümayunu adıyla
hazırlanmıştır.


44. Soru

Osmanlı Devletinde ilk laik ilkelere göre çalışan
mahkemeler olan, Nizamiye Mahkemeleri hangi tarihte
kurulmuştur?

Cevap

Nizamiye Mahkemeleri 1840 yılında kurulmuştur.


45. Soru

Kırım Savaşı sonrası oluşan ekonomik krize Dönemin
Sadrazamı, Mahmut Nedim Paşanın çözümü nasıl
olmuştur?

Cevap

Sadrazam Mahmut Nedim Paşa, bütçenin beş
milyon altın açığı olduğunu tespit etmiştir. Çözüm olarak,
her yıl ödenmekte olan, ondört milyon liralık faizi yarıya
indirip, kalan miktarın beş’i bütçe açığında, ikisi ise
ordu’nun ihtiyacında kullanılacaktır.


46. Soru

6 Ekim 1875 Tarihinde alacaklılara bir kararname ile
duyurulan ekonomik çözüm kararı, alacaklılarda nasıl
sonuçlar doğurmuştur?

Cevap

Sadrazam Mahmut Nedim Paşa’nın aldığı karar
orta halli mevduat sahipleri olan alacaklılar arasında
olumsuz etki yapmış, Avrupa kamuoyunun Osmanlı
Devleti aleyhine dönmesine sebep olmuştur.


47. Soru

93 Harbi Osmanlı-Rus harbi neden yapılmıştır?

Cevap

Rusya, Osmanlı toprağı olan Balkanlar’da ortaya
çıkan ayrılıkçı hareketleri desteklemiş, Kırım Savaşı
sonrası uygulamaya koyduğu Panslavizm politikasına hız
vermiştir. Bu politika gereği Sırbistan, Karadağ,
Bulgaristan bölgelerinde isyanları desteklemiş, Osmanlı
Devleti’nin Tersane Konferansı kararlarını kabul
etmemesi üzerine başlamıştır.


48. Soru

İngiltere’nin düzenlediği Tersane Konferansının
sebepleri nelerdir?

Cevap

İngiltere, Osmanlı’nın Rusya egemenliğine
girmemesi için İstanbul Haliç tersanesinde konferans
düzenlemiştir.


49. Soru

Tersane konferansı hangi tarihte yapılmıştır?

Cevap

Tersane konferansı 23 Aralık 1876 tarihinde
yapılmıştır.


50. Soru

Tersane Konferansıyla Osmanlıya Kabul ettirilmeye
çalışılan kararlar nelerdir?

Cevap

Balkan sorununu çözmek amacıyla, Sırbistan,
Karadağ ve Romanya’ya bağımsızlık verilecek,
Bulgaristan Özerk hale getirilecek, Osmanlı bu kararları
kabul kararlar etmezse, zorla hayata geçirilecek.


51. Soru

93 Harbi Osmanlı açısından nasıl sonuçlanmıştır?

Cevap

93 Harbinde Osmanlı Devleti ağır bir yenilgiye
uğramıştır.


52. Soru

93 Harbi sonucu Rusya ile hangi anlaşma
imzalanmıştır?

Cevap

93 Harbiyle ağır bir yenilgi alan Osmanlı Devleti,
Rusların Yeşilköy’e kadar dayanmaları sonucunda
Yeşilköy’de Ayestefanos Anlaşmasını imzalamak zorunda
kalmıştır.


53. Soru

Ayestefanos anlaşmasında Rusya neleri talep etmiştir?

Cevap

Ayestefanos Anlaşmasıyla Osmanlı Devleti,
Sırbistan, Karadağ, Romanya ve Bulgaristan bağımsızlığa
kavuşmuş, Kars, Ardahan, Artvin ve Doğu Beyazıt Rus
egemenliğine kalacaktır. Ayrıca Osmanlı Devleti
Rusya’ya ağır bir savaş tazminatı ödemek zorunda
kalacaktır.


54. Soru

Ayestefanos anlaşmasını rafa kaldıran Avrupalılar
Osmanlı Devleti ile hangi anlaşmayı yapmıştır?

Cevap

Osmanlı Devleti ayestefanos anlaşmasının ağır
maddelerinden kurtulmak amacıyla İngiltere ile Berlin
Anlaşmasını imzalamıştır.


55. Soru

Berlin anlaşmasında, hangi maddeler yer almıştır?

Cevap

• Berlin anlaşmasına karşılık İngiltere’ye Kıbrıs’a
yerleşme tavizi verilmiştir.
• Ayestefanos anlaşmasındaki maddelerden,
Bulgaristan hariç, diğer tüm maddeler aynen
Kabul edilmiştir.
• Bulgaristan Osmanlı’ya bağlı bir prenslik haline
getirilmiştir.
• Doğu Rumeli ve Makedonya Osmanlıya
bırakılmıştır.
• Doğu Beyazıt Osmanlı’ya verilmiştir.
• Kars, Ardahan, Artvin ve Batum Rus işgalinde
kalmıştır.
• Ayestefanos anlaşmasında talep edilen savaş
tazminatı, iki katı olan 60 milyon liraya
çıkartılmıştır.


56. Soru

Muharrem Kararnamesi hangi tarihte yapılmıştır?

Cevap

Muharrem Kararnamesi, 20 Aralık 1881 (28
Muharrem 1299) tarihinde yapılmıştır.


57. Soru

Muharrem Kararnamesi nedir?

Cevap

Rusya’ya ödenecek savaş tazminatını ödemede
sorun yaşayan Osmanlı Devleti, bir dış müdahaleye
meydan vermemek amacıyla, alacaklıların vekilleriyle
İstanbul’da bir görüşme düzenlemiştir. Bu görüşmede bir
anlaşmaya varılmıştır.


58. Soru

Duyun-ı Umumiye İdaresi komisyonunda kimler yer
almıştır?

Cevap

Duyun-ı Umumiye İdaresi komisyonunda,
alacaklıları temsilen birer İngiliz, Alman, Avusturya,
İtalyan ve Galata Bankerlerinin temsilcileri ile Osmanlı
Devletinin temsilcisi ile birlikte yedi üyeden oluşacaktır.


59. Soru

Duyun-ı Umumiye İdaresinin gelirleri nelerdir?

Cevap

Duyun-ı Umumiye İdaresi’nin gelir kaynakları,
tuz, tütün, ispirto, balık, ipek, pul ve damga, Bulgaristan
vergisi, Kıbrıs vergisi, Doğu Rumeli vergisi gibi geliri çok
olan vergilerdir.


60. Soru

Yeni Osmanlı hareketinin öncüleri kimlerdir?

Cevap

Yeni Osmanlı hareketinin öncüleri, Şinasi, Namık
Kemal, Ziya Paşa ve Ali Suavi gibi yazar ve şairlerdir.


61. Soru

Yeni Osmanlı hareketinin öncülerinin savundukları
fikirler nelerdir?

Cevap

Yeni Osmanlı hareketinin öncüleri, ilerlemenin
hür kurumlara dayandığını, hür kurumların ise ancak
kamuoyunun desteği ile ayakta kalabileceğini, bu nedenle
halkın eğitilmesi gerektiğini savunuyorlardı.


62. Soru

Yeni Osmanlı hareketinin öncüleri, savundukları
fikirleri doğrultusunda halka nasıl ulaşmaya
çalışmışlardır?

Cevap

Halka en kolay ulaşmanın yolunun gazete olduğu
bilinciyle, gazete çıkarmaya başlamışlardır.


63. Soru

Sultan Abdülaziz idaresine karşı mücadele vermek
üzere kurulan Genç Osmanlılar Cemiyeti nerede ve hangi
tarihte kurulmuştur?

Cevap

Genç Osmanlılar Cemiyeti 1865 yılında
İstanbul’da kurulmuştur.


64. Soru

Genç Osmanlılar Cemiyeti üyelerinden Mustafa Fazıl
Paşa, Padişah’a ne önermiştir?

Cevap

Genç Osmanlılar Cemiyeti üyelerinden Mustafa
Fazıl Paşa, Padişah’a bir mektup yazarak, en iyi idare
tarzının meşrutiyet olduğunu, meşrutiye sayesinde
Müslümanlar ile gayri Müslimlerin arasındaki sorunların
ortadan kalkacağını, isyanların biteceğini ifade ederek,
meşrutiyeti ilan etmesini önermiştir.


65. Soru

Sultan Abdülaziz nasıl tahttan indirilmiştir?

Cevap

Abdülaziz, Serasker Hüseyin Avni Paşa’nın
önderliğinde bir askeri darbeyle tahttan indirilmiştir.


66. Soru

Tahttan darbeyle indirilen Sultan Abdülaziz’den sonra
Osmanlı Devletinin başına kim getirilmiştir?

Cevap

Askeri bir darbeyle tahttan indirilen Sultan
Abdülaziz’den sonra 30 Mayıs 1876 tarihinde, yerine
tahta, V. Murat getirildiyse de, rahatsızlığı nedeniyle
yerini, 31 Ağustos’ta ll. Abdülmahid’e bırakmak zorunda
kalmıştır.


67. Soru

ll. Abdülhamit’in tahta çıktığı dönemdeki fikir
adamlarının 1. Meşrutiyet konusunda savundukları fikir
nelerdir?

Cevap

Fikir adamları, dağdaki çobanından, şehirdeki
kalem efendisine kadar her vatandaşın kendini en iyi
şekilde temsil edebilecek insanları seçebilecek seviyede
olduğunu savunmaktadırlar.


68. Soru

1. Meşrutiyet dönemi devlet adamlarındaki genel kanı
nedir?

Cevap

Halk ancak devlet işlerinde tecrübeli, bu işi bilen
devlet adamlarınca yönetilebilir.


69. Soru

ll. Abdülhamit, l. Meşrutiyet’i nasıl görmekteydi?

Cevap

Meşrutiyet, devleti medeni memleketler
seviyesine çıkaracak, mevcut bütün idari, siyasi ve sosyal
problemleri çözecek adeta mucize bir ilaç gibi görüyordu.


70. Soru

Tanzimat Fermanı hangi tarihte ilan edilmiştir?

Cevap

Tanzimat Fermanı ya da Gülhane Parkı’nda okunmasından dolayı Gülhane Hatt-ı Hümayunu, 3 Kasım 1839 tarihinde ilan edilmiştir. 


71. Soru

Tanzimat Fermanı’nın yeni idare tarzı bakımından en dikkate değer özelliği nedir?

Cevap

Tanzimat Fermanı’nın yeni idare tarzı bakımından en dikkate değer özelliği, yeni kanunlara ihtiyaç duyulduğunun ifade edilmesi ile meclisler eliyle karar alma ve idare etme tercihini belirtmesidir.


72. Soru

1838 yılında kurulan Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye’nin  kurulma amacı nedir?

Cevap

Osmanlı Devleti’nin yeni kanun tasarılarını hazırlamak, önemli devlet memurlarını yargılamak gibi temel görevleri yerine getirmek amacıyla 1838 yılında Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye kurulmuştur. 


73. Soru

Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye hangi yılda Meclis-i Ahkâm-ı Adliye ve Meclis-i Tanzimat olmak üzere ikiye ayrılmıştır?

Cevap

Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye 854 yılında ikiye ayrıldı. Yargı işlerine bakmak üzere Meclis-i Ahkâm-ı Adliye kurulurken, yasama işleri için de Meclis-i Ali-i Tanzimat ya da kısaca Meclis-i Tanzimat kuruldu.


74. Soru

Danıştay’ın başlangıcı sayılan Şura-yı Devlet kaç yılında kurulmuştur? 

Cevap

Danıştay’ın başlangıcı sayılan Şura-yı Devlet 1868 yılında kurulmuştur.


75. Soru

Tanzimat Dönemi’nin en önemli katkılarından biri olan, halkın seçimi ile oluşturulan, 1840 yılında sancak merkezlerinde kurulan Muhassıllık Meclislerinin temel görevi nedir?

Cevap

1840 yılında sancak merkezlerinde kurulan Muhassıllık Meclislerinin görevi, sancaktan alınacak vergilerin miktarını saptamak ve onların düzenli toplanmasını sağlamaktır. 


76. Soru

Kırım Savaşı hangi yıllarda gerçekleşmiştir? 

Cevap

1853-1856 yılları arasında gerçekleşmiştir. 


77. Soru

Osmanlı Devleti ilk dış borçlanması hangi yılda ve dönemde gerçekleştirmiştir?

Cevap

Kırım savaşı döneminde 1854 yılında başlayan ilk borçlanma, zamanla artarak devam etmiştir. 


78. Soru

Kırım savaşı sonrasında hangi antlaşma imzalanmıştır?

Cevap

Kırım Savaşı sonunda 1856 yılında Paris antlaşması imzalanmıştır. 


79. Soru

Islahat Fermanı’nın ilan edilmesine sebep olan en büyük baskı kimler tarafından yapılmıştır?

Cevap

Neredeyse tamamen dış baskılar sonucu ilan edilmiştir. 


80. Soru

Islahat Fermanı ile hangi grup ya da gruplar avantajlı duruma getirilmiştir?

Cevap

Önceliğin gayrimüslimlerde olduğu Islahat Fermanı, gayrimüslimlere askerlikten muaf olma gibi müslümanlara tanınmayan haklar tanımıştır. 


81. Soru

Hangi ferman ile yabancı devlet vatandaşlarına Osmanlı ülkesinde gayrimenkul alma hakkı tanınmıştır?

Cevap

Hangi ferman ile yabancı devlet vatandaşlarına Osmanlı ülkesinde gayrimenkul alma hakkı da tanıyan Islahat Fermanı, iltizam usulünün sona ermesi, maaşların düzgün ödenmesi gibi Tanzimat Fermanı’nda belirtilen bazı hükümleri de tekrarlamaktadır.


82. Soru

1858 Arazi Kanunnamesi, 1871 İdare-i Umumiye-i Vilayet, 1878 Dersaadet, Vilayet Belediye Kanunları, 1867’de yapılan düzenleme ile yabancılara şehirlerde gayrimenkul edinme hakkı verilmesi hangi ferman sonrası yapılan düzenlemelerdir?

Cevap

Islahat Fermanı ile istenen düzenlemeler zaman içinde hayata geçirilmiştir. 1858 Arazi Kanunnamesi, 1871 İdare-i Umumiye-i Vilayet, 1878 Dersaadet ve Vilayet Belediye Kanunları bu düzenlemelerden bazılarıdır. Arazi Kanunnamesi ile devlete ait toprakların %70’i özelleştirilmiş, 1867’de yapılan bir düzenleme ile yabancılara şehirlerde gayrimenkul edinme hakkı verilmiştir.


83. Soru

1864 yılında çıkartılan, ülke idaresini vilayet, sancak, kaza ve köy idari birimlerine ayıran, her aşamadaki yöneticilerin görev ve sorumluluklarını ayrı ayrı açıklayan nizamnamenin adı nedir?

Cevap

1864 yılında çıkartılan Vilayet Nizamnamesi’dir. Bu nizamname, ülke idaresini vilayet, sancak, kaza ve köy idari birimlerine ayırmakta, her aşamadaki yöneticilerin görev ve sorumluluklarını ayrı ayrı açıklamaktadır. Ayrıca belediye meclisi üyelerinin seçimle gelecekleri hükmünü getirmektedir.


84. Soru

Şura-yı Devlet Meclisi kaç yılında kurulmuştur? 

Cevap

1868 yılında kurulan Şura-yı Devlet halkın yönetime katılımına katkı sağlayan bir meclistir.


85. Soru

Avrupa’daki karışıklıklardan istifade eden Rusya 1871’de Paris Antlaşmasının hangi maddesini tanımadığını ilan etmiştir? 

Cevap

Paris Anlaşması ile Karadeniz’e çıkması engellenen Rusya, Avrupa’nın içinde bulunduğu karışık durumdan yararlanarak 1871 tarihinde bu maddeyi tanımadığını ilan etmiştir. 


86. Soru

Muharrem Kararnamesinin ilan edilmesinin gerekçeleri nelerdir?

Cevap

Rusya’ya ödenecek savaş tazminatı zaten ekonomik sıkıntı içinde olan Osmanlı maliyesini iyice bozmuş borçlarının faizlerini dahi ödeyemeyecek duruma getirmiştir. Bunun üzerine Osmanlı Devleti dış müdahaleye meydan vermemek için alacaklıların vekillerini görüşmeye çağırmıştır. İstanbul’da yapılan görüşmeler sonucunda alacaklılar ile bir anlaşmaya varılmıştır. Bu anlaşma 20 Aralık 1881 tarihli (28 Muharrem 1299) bir kararname ile ilan edilmiştir. “Muharrem Kararnamesi” adı verilen bu anlaşma gereğince İstanbul’da “Duyun-› Umumiye İdaresi” kurulacaktır.


87. Soru

Halkın yönetime katılması noktasında devlet adamları ile aydınların ayrıştığı görüş farklılığı nedir?  

Cevap

Halkın hakimiyete hakkı olup olmadığı hususu Tanzimat Döneminden beri çeşitli şekilde tartışılmıştır. Devlet adamları hakkı kabul etmekle birlikte, halkın henüz yeterli olgunluğa erişmediğini iddia etmekteydiler. Buna karşın fikir adamları,  dağdaki çobanından, şehirdeki kalem efendisine kadar her vatandaşın kendini en iyi şekilde temsil edebilecek insanları seçebilecek seviyede olduğunu savunmaktaydılar. 


88. Soru

Kanun-i Esasinin ilanı Osmanlı Devletinin Balkan meselelerini konuşmak için toplanan uluslararası Tersane Konferansı’nın açılışına denk getirilmiştir.  Kanun-i Esasinin bu konferans sırasında ilan edilmesinin sebebi nedir? 

Cevap

Kanun-i Esasinin bu konferans sırasında ilan edilmesinin sebebi, “yabancı güçleri, reformları takip maskesi altında devletin iç işlerine müdahaleden alıkoymaktı”.


89. Soru

II. Meşrutiyet kaç yılında ilan edilmiştir?

Cevap

II. Meşrutiyet 23 Temmuz 1908’de ilan edilmiştir. 


1. Soru

Tanzimat fermanı hangi padişah tarafından ilan
edilmiştir?

Cevap

Tanzimat fermanı, ll. Mahmut döneminde
hazırlanmış, Abdülmecit döneminde ilan edilmiştir.

2. Soru

Tanzimat fermanı hangi tarihte ve nerede ilan
edilmiştir?

Cevap

Tanzimat fermanı, 3 Kasım 1839 tarihinde,
Gülhane Parkı’nda ilan edilmiştir.

3. Soru

Tanzimat Fermanı nasıl yenilikler getirmiştir?

Cevap

Tanzimat Fermanı ile, Osmanlı Devleti artık
bütün tebaasına “vatandaş” statüsü tanımakta, herkesi can,
mal ve namus noktasında devletin koruması altına
almaktadır. Tanzimat Ferman’ında, Devlet’in geri
kalmasının sebebi olarak 150 yıldan beri kanunlara
uyulmaması nedeniyle Devlet ve halkın kuvvet ve refahını
kaybetmesi, güçsüz ve fakir düşmesi gösterilmektedir.
Fermanda bütün bu tedbirler alındığı takdirde verimli
coğrafyası ve yetenekli halkı sayesinde Osmanlı
Devleti’nin “5-10 sene zarfında” eski kudretine
kavuşabileceği beklentisi dile getirilmiştir.

4. Soru

Tanzimat fermanının yeni idare tarzı bakımından en
dikkate değer özelliği nedir?

Cevap

Tanzimat fermanının yeni idare tarzı bakımından
en dikkate değer özelliği, yeni kanunlara ihtiyaç
duyulduğunun ifade edilmesi ile meclisler eliyle karar
alma ve idare etme tercihine sahip olmasıdır.

5. Soru

Tanzimat Dönemi meclislerinden Meclis-i Vâlâ-yı
Ahkâm-ı Adliye hangi tarihte kurulmuştur?

Cevap

Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye 1838 yılında
kurulmuştur.

6. Soru

Tanzimat Dönemi meclislerinden Meclis-i Ahkâm-ı
Adliye hangi tarihte kurulmuştur?

Cevap

Meclis-i Ahkâm-ı Adliye 1854 yılında
kurulmuştur

7. Soru

Tanzimat Döneminde, Meclis-i Ahkâm-ı Adliye neden
kurulmuştur?

Cevap

Meclisi Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye meclisinin
Yasama ve yargı görevlerini üstlenmesi, zamanla Meclis-I
Vâlâ-nın yükünün iyice artmasına ve görevlerinin
altından kakamamasına neden olmuştur. Sonuç olarak
meclisin, yasama ve yargı görevlerinin birbirinden
ayrılmasına karar verilmiştir. Bu nedenle, Meclis-i
Ahkâm-ı Adliye kurulmuştur.

8. Soru

Meclis-i Ahkâm-ı Adliye’nin görevi nedir?

Cevap

Meclis-i Ahkâm-ı Adliye’nin görevi yargı işlerine
bakmaktır.

9. Soru

Meclis-i Ali-i Tanzimat hangi tarihte kurulmuştur?

Cevap

Meclis-i Ali-i Tanzimat, 1854 yılında
kurulmuştur.

10. Soru

Meclis-i Ali-i Tanzimat ne amaçla kurulmuştur?

Cevap

Meclis-i Ali-i Tanzimat, Osmanlı Devletinin
yasama işlerini yerine getirmek, “halkı ilgilendiren
konulardaki reformları saptamak” ve “devletteki refah
düzeyini yükseltmek” amacı ile kurulmuştur?

11. Soru

Şura-yı Devlet meclisi hangi tarihte kurulmuştur?

Cevap

Şura-yı Devlet meclisi, 1868 tarihinde
kurulmuştur.

12. Soru

Şura-yı Devlet meclisinin görevleri nelerdir?

Cevap

Şura-yı Devlet meclisi, her türlü kanun ve tüzük
tasarılarını incelemek ve hazırlamak, kanun ve tüzük
gereği görevli olduğu işleri tetkik ve karara bağlamak, her
türlü mesele hakkında istenildiğinde görüş bildirmek,
memurları yargılamak, devletle fertler arasındaki davalara
bakmaktır.

13. Soru

Muhassıllık Meclisleri hangi ve nerede tarihte
kurulmuştur?

Cevap

Muhassıllık Meclisleri, 1840 yılında, sancak
merkezlerinde kurulmuşlardır.

14. Soru

Muhassıllık Meclislerinin görevi nedir?

Cevap

Muhassıllık Meclislerinin görevi, sancaktan
alınacak vergilerin miktarını saptamak ve onların düzenli
toplanmasını sağlamaktır.

15. Soru

Muhassıllık Meclislerinde kimler görev alırlar?

Cevap

Muhassıllık meclislerinde, muhassılın yanında
yer alan memurlarından başka, sancağın hâkimi, müftüsü,
zabiti, ruhani reisleri ve sancağın ileri gelenlerinden altı
kişi katılacaktır.

16. Soru

Muhassıllık Meclislerinde, muhassıl ve memurları
dışında kalan sancaktan katılan üyelerin katılımı nasıl
gerçekleştirilir?

Cevap

Bu kişiler seçimle belirlenecektir. Seçimlere aday
olmak için, bulunduğu yöre halkından olmak, reşit olmak,
devlet ve ülke işlerinden anlamak gibi şartlar aranıyordu.
Bu şartları taşıyan herkes mahkemeye müracaatla
adaylığını bildirebilir.

17. Soru

“Yarı Mebuslar” Meclis-i Ali-i Tanzimat’ta nasıl
görev alırlar?

Cevap

Sultan Abdülmecit’in 1845 yılında ilan ettiği bir
fermanla, Meclis-i Ali-i Tanzimat’ta Sultanın daveti ile
yer alırlar. Her vilayetten iki kişidir.

18. Soru

Kırım Savaşı hangi tarihte yapılmıştır?

Cevap

Kırım Savaşı, 1853 yılında yapılmıştır.

19. Soru

Kırım Savaşının başlama sebepleri nelerdir?
yapılmıştır.

Cevap

Kutsal yerler sorunu şeklinde başlayan Rus
isteklerinin reddedilmesi üzerine savaş başlamıştır.

20. Soru

Osmanlı Devletinin ilk dış borçlanması hangi sebepten
olmuştur?

Cevap

1853-1856 yılları arasında yapılan Kırım
Savaşında, Rus istekleri ile çıkarları çatışan Avrupa
devletleri Osmanlı safında yer almıştır. İlk defa geniş çaplı
Avrupa ittifakını savaşta yanına alan Osmanlı Devleti
bunun bedelini bir bakıma ilk dış borçlanma ve Islahat
Fermanı’nın ilanı ile ödemek zorunda kalmıştır.

21. Soru

Batılı devletlerin Osmanlı Devletinin içişlerine
karışmalarındaki dayanak nedir?

Cevap

Kırım savaşında Osmanlı Devletinin yanında yer
alan Batılı Devletler, Paris anlaşmasında Islahat
Fermanına yer vererek, iç işlerine karışmaya dayanak
teşkil etmişlerdir.

22. Soru

Islahat Fermanı, ne tür yenilikler getirmiştir?

Cevap

Osmanlı toplumu bu fermanla neredeyse
Müslüman ve gayrimüslim olmak üzere iki farklı toplum
olarak tanımlanmıştır. Önceliğin gayrimüslimlerde olduğu
Islahat Fermanı, Müslüman olmayanlara askerî ve sivil
bütün okullara girme hakkını vermiş, devlet
memurluklarında görev almalarının önünü açmıştır.

23. Soru

Islahat Fermanına gösterilen ilk tepkiler hangi tarihte
ve nerede başlamıştır?

Cevap

Islahat Fermanı’na ilk tepkiler 1858 yılında
Cidde’de yaşanan olaylarla şiddete dönüşmüştür.

24. Soru

Islahat Fermanına Cidde’de başlayan ilk tepkiler
nedir?

Cevap

Cidde’de hac mevsiminde bazı tahrikler sonrası
harekete geçen Müslümanlar Hristiyan tüccarlara
saldırmış, karışıklıkta Fransız ve İngiliz konsolosları da
hayatını kaybetmiştir.

25. Soru

Cidde’de başlayan tepkilerde konsoloslarının hayatını
kaybetmesi sonucu Fransa ve İngiltere nasıl bir nasıl bir
tepki göstermiştir?

Cevap

Fransa ve İngiltere bu olaylara Cidde’ye
gemilerle asker çıkararak suçlu gördükleri kişileri idam
ederek tepkilerini göstermişlerdir.

26. Soru

İslahat Fermanına gösterilen diğer tepkiler nerelerde
olmuştur?

Cevap

Benzer tepkiler Lübnan ve Suriye’de yaşanmıştır.
Rumeli’de de huzursuzluklar başgöstermiş, Sırbistan’da,
Karadağ’da ve Bosna’da yer yer çatışmalar yaşanmıştır.

27. Soru

Lübnan Sancağı bu tepkiler sebebiyle nasıl bir
yaptırıma uğramıştır?

Cevap

Tepkilerin sonucunda, Lübnan başında bir
hristiyan yöneticinin bulunduğu imtiyazlı bir sancak
haline getirilmiştir.

28. Soru

Kuleli Vaka’sı hangi tarihte olmuştur?

Cevap

Kuleli Vaka’sı, 1859 tarihinde olmuştur.

29. Soru

Kuleli vaka’sı nedir?

Cevap

Islahat Fermanına tepki gösteren Müdaafa-I Şeriat
cemiyeti, Sultan Abdülmecit’i tahttan indirerek yeniden
eski düzeni kurmak istemişlerse de, bir ihbar ile cemiyet
üyelerini yakalanarak, Kuleli Askeri Lisesine götürülmüş
ve ömür boyu hapisle cezalandırılmışlardır.

30. Soru

Islahat Fermanına dayanarak çıkarılan kanunlar
hangileridir?

Cevap

1858 Arazi Kanunnamesi, 1871 İdare-i Umumiyei
Vilayet, 1878 Dersaadet ve Vilayet Belediye
Kanunlarıdır.

31. Soru

Vilayet Nizamnamesi nedir?

Cevap

Vilayet Nizamnamesi, ülke idaresini vilayet,
sancak, kaza ve köy idari birimlerine ayırmakta, her
aşamadaki yöneticilerin görev ve sorumluluklarını ayrı
ayrı açıklamaktadır. Ayrıca belediye meclisi üyelerinin
seçimle gelecekleri hükmünü getirmektedir.

32. Soru

Vilayet Nizamnamesi hangi tarihte ve ne amaçla
hazırlanmıştır?

Cevap

Vilayet Nizamnamesi halkı seçime alıştırmak
amacıyla, 1864 yılında hazırlanmıştır.

33. Soru

Vilayet Meclisi üyeleri kimlerden ve nasıl seçilirler?

Cevap

Vilayet Meclisi Üyeleri, tabii üyeler ile seçimle
belirlenen dört kişiden oluşur. Mülki amir ve memurlar ile
ruhani reisler tabii üyelerdir. Seçimle belirlenen dört
üyenin ikisi müslüman, ikisi de gayri müslimlerden oluşur.

34. Soru

Şura-yı Devlet hangi tarihte kurulmuştur?

Cevap

Şura-yı Devlet meclisi 1868 yılında kurulmuştur.

35. Soru

Şura-yı Devlet nasıl bir meclistir?

Cevap

Şura-yı Devlet meclisi, halkın yönetime
katılımında katkı sağlayan bir meclistir.

36. Soru

Tanzimat devri batılılaşma uygulamaları askeri
alanda neler getirmiştir?

Cevap

1843 yılında ilan edilen bir yasayla askerlik yaşı
20, askerlik süresi de 5 yıl olarak belirlenmiştir. 5 yıllık
süreyi doldurup terhis olanlar, 7 yıllık bir süre redif askerî
olarak yedek askerlikle yükümlü hâle getirilmiştir. 1845
yılında ordu merkezlerinde birer askerî lise, “idadi”
açılmıştır.

37. Soru

Meclis-I Maarif-I Umumiye hangi tarihte
kurulmuştur?

Cevap

Meclis-I Maarif-I Umumiye 1846 Yılında
kurulmuştur.

38. Soru

Meclis-I Maarif-I Umumiye bağlı olmayan okullar
hangileridir?

Cevap

Bahriye, Harbiye ve Tıbbiye okulları dır.

39. Soru

Dar-ül Muallimin, hangi tarihte ve ne amaçla
açılmıştır?

Cevap

Dar-ül Muallimin 1848 yılında öğretmen
yetiştirmek amacıyla açılmıştır.

40. Soru

Orta öğretim seviyesinde olan ilk kız Rüştiyesi hangi
tarihte açılmıştır?

Cevap

1858 Yılında ilk kız rüştiyesi açılmıştır.

41. Soru

Kız öğretmen okulu olan Darülmuallimat kaç
tarihinde açılmıştır?

Cevap

Darülmuallimat, 1869 yılında yayınlanan Maarif-I
Umum,ye Nizamnamesiyle açılmıştır.

42. Soru

Osmanlılarda ilk modern bütçe uygulamasına hangi
tarihte geçilmiştir?

Cevap

Osmanlılarda ilk modern bütçe uygulamasına
1847 yılında geçilmiştir.

43. Soru

Osmanlı Devletinde, İlk ceza kanunnamesi hangi
tarihte hazırlanmıştır.?

Cevap

Osmanlı Devletinde, İlk ceza kanunnamesi, 1851
yılında, Ceza Kanunname-I Hümayunu adıyla
hazırlanmıştır.

44. Soru

Osmanlı Devletinde ilk laik ilkelere göre çalışan
mahkemeler olan, Nizamiye Mahkemeleri hangi tarihte
kurulmuştur?

Cevap

Nizamiye Mahkemeleri 1840 yılında kurulmuştur.

45. Soru

Kırım Savaşı sonrası oluşan ekonomik krize Dönemin
Sadrazamı, Mahmut Nedim Paşanın çözümü nasıl
olmuştur?

Cevap

Sadrazam Mahmut Nedim Paşa, bütçenin beş
milyon altın açığı olduğunu tespit etmiştir. Çözüm olarak,
her yıl ödenmekte olan, ondört milyon liralık faizi yarıya
indirip, kalan miktarın beş’i bütçe açığında, ikisi ise
ordu’nun ihtiyacında kullanılacaktır.

46. Soru

6 Ekim 1875 Tarihinde alacaklılara bir kararname ile
duyurulan ekonomik çözüm kararı, alacaklılarda nasıl
sonuçlar doğurmuştur?

Cevap

Sadrazam Mahmut Nedim Paşa’nın aldığı karar
orta halli mevduat sahipleri olan alacaklılar arasında
olumsuz etki yapmış, Avrupa kamuoyunun Osmanlı
Devleti aleyhine dönmesine sebep olmuştur.

47. Soru

93 Harbi Osmanlı-Rus harbi neden yapılmıştır?

Cevap

Rusya, Osmanlı toprağı olan Balkanlar’da ortaya
çıkan ayrılıkçı hareketleri desteklemiş, Kırım Savaşı
sonrası uygulamaya koyduğu Panslavizm politikasına hız
vermiştir. Bu politika gereği Sırbistan, Karadağ,
Bulgaristan bölgelerinde isyanları desteklemiş, Osmanlı
Devleti’nin Tersane Konferansı kararlarını kabul
etmemesi üzerine başlamıştır.

48. Soru

İngiltere’nin düzenlediği Tersane Konferansının
sebepleri nelerdir?

Cevap

İngiltere, Osmanlı’nın Rusya egemenliğine
girmemesi için İstanbul Haliç tersanesinde konferans
düzenlemiştir.

49. Soru

Tersane konferansı hangi tarihte yapılmıştır?

Cevap

Tersane konferansı 23 Aralık 1876 tarihinde
yapılmıştır.

50. Soru

Tersane Konferansıyla Osmanlıya Kabul ettirilmeye
çalışılan kararlar nelerdir?

Cevap

Balkan sorununu çözmek amacıyla, Sırbistan,
Karadağ ve Romanya’ya bağımsızlık verilecek,
Bulgaristan Özerk hale getirilecek, Osmanlı bu kararları
kabul kararlar etmezse, zorla hayata geçirilecek.

51. Soru

93 Harbi Osmanlı açısından nasıl sonuçlanmıştır?

Cevap

93 Harbinde Osmanlı Devleti ağır bir yenilgiye
uğramıştır.

52. Soru

93 Harbi sonucu Rusya ile hangi anlaşma
imzalanmıştır?

Cevap

93 Harbiyle ağır bir yenilgi alan Osmanlı Devleti,
Rusların Yeşilköy’e kadar dayanmaları sonucunda
Yeşilköy’de Ayestefanos Anlaşmasını imzalamak zorunda
kalmıştır.

53. Soru

Ayestefanos anlaşmasında Rusya neleri talep etmiştir?

Cevap

Ayestefanos Anlaşmasıyla Osmanlı Devleti,
Sırbistan, Karadağ, Romanya ve Bulgaristan bağımsızlığa
kavuşmuş, Kars, Ardahan, Artvin ve Doğu Beyazıt Rus
egemenliğine kalacaktır. Ayrıca Osmanlı Devleti
Rusya’ya ağır bir savaş tazminatı ödemek zorunda
kalacaktır.

54. Soru

Ayestefanos anlaşmasını rafa kaldıran Avrupalılar
Osmanlı Devleti ile hangi anlaşmayı yapmıştır?

Cevap

Osmanlı Devleti ayestefanos anlaşmasının ağır
maddelerinden kurtulmak amacıyla İngiltere ile Berlin
Anlaşmasını imzalamıştır.

55. Soru

Berlin anlaşmasında, hangi maddeler yer almıştır?

Cevap

• Berlin anlaşmasına karşılık İngiltere’ye Kıbrıs’a
yerleşme tavizi verilmiştir.
• Ayestefanos anlaşmasındaki maddelerden,
Bulgaristan hariç, diğer tüm maddeler aynen
Kabul edilmiştir.
• Bulgaristan Osmanlı’ya bağlı bir prenslik haline
getirilmiştir.
• Doğu Rumeli ve Makedonya Osmanlıya
bırakılmıştır.
• Doğu Beyazıt Osmanlı’ya verilmiştir.
• Kars, Ardahan, Artvin ve Batum Rus işgalinde
kalmıştır.
• Ayestefanos anlaşmasında talep edilen savaş
tazminatı, iki katı olan 60 milyon liraya
çıkartılmıştır.

56. Soru

Muharrem Kararnamesi hangi tarihte yapılmıştır?

Cevap

Muharrem Kararnamesi, 20 Aralık 1881 (28
Muharrem 1299) tarihinde yapılmıştır.

57. Soru

Muharrem Kararnamesi nedir?

Cevap

Rusya’ya ödenecek savaş tazminatını ödemede
sorun yaşayan Osmanlı Devleti, bir dış müdahaleye
meydan vermemek amacıyla, alacaklıların vekilleriyle
İstanbul’da bir görüşme düzenlemiştir. Bu görüşmede bir
anlaşmaya varılmıştır.

58. Soru

Duyun-ı Umumiye İdaresi komisyonunda kimler yer
almıştır?

Cevap

Duyun-ı Umumiye İdaresi komisyonunda,
alacaklıları temsilen birer İngiliz, Alman, Avusturya,
İtalyan ve Galata Bankerlerinin temsilcileri ile Osmanlı
Devletinin temsilcisi ile birlikte yedi üyeden oluşacaktır.

59. Soru

Duyun-ı Umumiye İdaresinin gelirleri nelerdir?

Cevap

Duyun-ı Umumiye İdaresi’nin gelir kaynakları,
tuz, tütün, ispirto, balık, ipek, pul ve damga, Bulgaristan
vergisi, Kıbrıs vergisi, Doğu Rumeli vergisi gibi geliri çok
olan vergilerdir.

60. Soru

Yeni Osmanlı hareketinin öncüleri kimlerdir?

Cevap

Yeni Osmanlı hareketinin öncüleri, Şinasi, Namık
Kemal, Ziya Paşa ve Ali Suavi gibi yazar ve şairlerdir.

61. Soru

Yeni Osmanlı hareketinin öncülerinin savundukları
fikirler nelerdir?

Cevap

Yeni Osmanlı hareketinin öncüleri, ilerlemenin
hür kurumlara dayandığını, hür kurumların ise ancak
kamuoyunun desteği ile ayakta kalabileceğini, bu nedenle
halkın eğitilmesi gerektiğini savunuyorlardı.

62. Soru

Yeni Osmanlı hareketinin öncüleri, savundukları
fikirleri doğrultusunda halka nasıl ulaşmaya
çalışmışlardır?

Cevap

Halka en kolay ulaşmanın yolunun gazete olduğu
bilinciyle, gazete çıkarmaya başlamışlardır.

63. Soru

Sultan Abdülaziz idaresine karşı mücadele vermek
üzere kurulan Genç Osmanlılar Cemiyeti nerede ve hangi
tarihte kurulmuştur?

Cevap

Genç Osmanlılar Cemiyeti 1865 yılında
İstanbul’da kurulmuştur.

64. Soru

Genç Osmanlılar Cemiyeti üyelerinden Mustafa Fazıl
Paşa, Padişah’a ne önermiştir?

Cevap

Genç Osmanlılar Cemiyeti üyelerinden Mustafa
Fazıl Paşa, Padişah’a bir mektup yazarak, en iyi idare
tarzının meşrutiyet olduğunu, meşrutiye sayesinde
Müslümanlar ile gayri Müslimlerin arasındaki sorunların
ortadan kalkacağını, isyanların biteceğini ifade ederek,
meşrutiyeti ilan etmesini önermiştir.

65. Soru

Sultan Abdülaziz nasıl tahttan indirilmiştir?

Cevap

Abdülaziz, Serasker Hüseyin Avni Paşa’nın
önderliğinde bir askeri darbeyle tahttan indirilmiştir.

66. Soru

Tahttan darbeyle indirilen Sultan Abdülaziz’den sonra
Osmanlı Devletinin başına kim getirilmiştir?

Cevap

Askeri bir darbeyle tahttan indirilen Sultan
Abdülaziz’den sonra 30 Mayıs 1876 tarihinde, yerine
tahta, V. Murat getirildiyse de, rahatsızlığı nedeniyle
yerini, 31 Ağustos’ta ll. Abdülmahid’e bırakmak zorunda
kalmıştır.

67. Soru

ll. Abdülhamit’in tahta çıktığı dönemdeki fikir
adamlarının 1. Meşrutiyet konusunda savundukları fikir
nelerdir?

Cevap

Fikir adamları, dağdaki çobanından, şehirdeki
kalem efendisine kadar her vatandaşın kendini en iyi
şekilde temsil edebilecek insanları seçebilecek seviyede
olduğunu savunmaktadırlar.

68. Soru

1. Meşrutiyet dönemi devlet adamlarındaki genel kanı
nedir?

Cevap

Halk ancak devlet işlerinde tecrübeli, bu işi bilen
devlet adamlarınca yönetilebilir.

69. Soru

ll. Abdülhamit, l. Meşrutiyet’i nasıl görmekteydi?

Cevap

Meşrutiyet, devleti medeni memleketler
seviyesine çıkaracak, mevcut bütün idari, siyasi ve sosyal
problemleri çözecek adeta mucize bir ilaç gibi görüyordu.

70. Soru

Tanzimat Fermanı hangi tarihte ilan edilmiştir?

Cevap

Tanzimat Fermanı ya da Gülhane Parkı’nda okunmasından dolayı Gülhane Hatt-ı Hümayunu, 3 Kasım 1839 tarihinde ilan edilmiştir. 

71. Soru

Tanzimat Fermanı’nın yeni idare tarzı bakımından en dikkate değer özelliği nedir?

Cevap

Tanzimat Fermanı’nın yeni idare tarzı bakımından en dikkate değer özelliği, yeni kanunlara ihtiyaç duyulduğunun ifade edilmesi ile meclisler eliyle karar alma ve idare etme tercihini belirtmesidir.

72. Soru

1838 yılında kurulan Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye’nin  kurulma amacı nedir?

Cevap

Osmanlı Devleti’nin yeni kanun tasarılarını hazırlamak, önemli devlet memurlarını yargılamak gibi temel görevleri yerine getirmek amacıyla 1838 yılında Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye kurulmuştur. 

73. Soru

Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye hangi yılda Meclis-i Ahkâm-ı Adliye ve Meclis-i Tanzimat olmak üzere ikiye ayrılmıştır?

Cevap

Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye 854 yılında ikiye ayrıldı. Yargı işlerine bakmak üzere Meclis-i Ahkâm-ı Adliye kurulurken, yasama işleri için de Meclis-i Ali-i Tanzimat ya da kısaca Meclis-i Tanzimat kuruldu.

74. Soru

Danıştay’ın başlangıcı sayılan Şura-yı Devlet kaç yılında kurulmuştur? 

Cevap

Danıştay’ın başlangıcı sayılan Şura-yı Devlet 1868 yılında kurulmuştur.

75. Soru

Tanzimat Dönemi’nin en önemli katkılarından biri olan, halkın seçimi ile oluşturulan, 1840 yılında sancak merkezlerinde kurulan Muhassıllık Meclislerinin temel görevi nedir?

Cevap

1840 yılında sancak merkezlerinde kurulan Muhassıllık Meclislerinin görevi, sancaktan alınacak vergilerin miktarını saptamak ve onların düzenli toplanmasını sağlamaktır. 

76. Soru

Kırım Savaşı hangi yıllarda gerçekleşmiştir? 

Cevap

1853-1856 yılları arasında gerçekleşmiştir. 

77. Soru

Osmanlı Devleti ilk dış borçlanması hangi yılda ve dönemde gerçekleştirmiştir?

Cevap

Kırım savaşı döneminde 1854 yılında başlayan ilk borçlanma, zamanla artarak devam etmiştir. 

78. Soru

Kırım savaşı sonrasında hangi antlaşma imzalanmıştır?

Cevap

Kırım Savaşı sonunda 1856 yılında Paris antlaşması imzalanmıştır. 

79. Soru

Islahat Fermanı’nın ilan edilmesine sebep olan en büyük baskı kimler tarafından yapılmıştır?

Cevap

Neredeyse tamamen dış baskılar sonucu ilan edilmiştir. 

80. Soru

Islahat Fermanı ile hangi grup ya da gruplar avantajlı duruma getirilmiştir?

Cevap

Önceliğin gayrimüslimlerde olduğu Islahat Fermanı, gayrimüslimlere askerlikten muaf olma gibi müslümanlara tanınmayan haklar tanımıştır. 

81. Soru

Hangi ferman ile yabancı devlet vatandaşlarına Osmanlı ülkesinde gayrimenkul alma hakkı tanınmıştır?

Cevap

Hangi ferman ile yabancı devlet vatandaşlarına Osmanlı ülkesinde gayrimenkul alma hakkı da tanıyan Islahat Fermanı, iltizam usulünün sona ermesi, maaşların düzgün ödenmesi gibi Tanzimat Fermanı’nda belirtilen bazı hükümleri de tekrarlamaktadır.

82. Soru

1858 Arazi Kanunnamesi, 1871 İdare-i Umumiye-i Vilayet, 1878 Dersaadet, Vilayet Belediye Kanunları, 1867’de yapılan düzenleme ile yabancılara şehirlerde gayrimenkul edinme hakkı verilmesi hangi ferman sonrası yapılan düzenlemelerdir?

Cevap

Islahat Fermanı ile istenen düzenlemeler zaman içinde hayata geçirilmiştir. 1858 Arazi Kanunnamesi, 1871 İdare-i Umumiye-i Vilayet, 1878 Dersaadet ve Vilayet Belediye Kanunları bu düzenlemelerden bazılarıdır. Arazi Kanunnamesi ile devlete ait toprakların %70’i özelleştirilmiş, 1867’de yapılan bir düzenleme ile yabancılara şehirlerde gayrimenkul edinme hakkı verilmiştir.

83. Soru

1864 yılında çıkartılan, ülke idaresini vilayet, sancak, kaza ve köy idari birimlerine ayıran, her aşamadaki yöneticilerin görev ve sorumluluklarını ayrı ayrı açıklayan nizamnamenin adı nedir?

Cevap

1864 yılında çıkartılan Vilayet Nizamnamesi’dir. Bu nizamname, ülke idaresini vilayet, sancak, kaza ve köy idari birimlerine ayırmakta, her aşamadaki yöneticilerin görev ve sorumluluklarını ayrı ayrı açıklamaktadır. Ayrıca belediye meclisi üyelerinin seçimle gelecekleri hükmünü getirmektedir.

84. Soru

Şura-yı Devlet Meclisi kaç yılında kurulmuştur? 

Cevap

1868 yılında kurulan Şura-yı Devlet halkın yönetime katılımına katkı sağlayan bir meclistir.

85. Soru

Avrupa’daki karışıklıklardan istifade eden Rusya 1871’de Paris Antlaşmasının hangi maddesini tanımadığını ilan etmiştir? 

Cevap

Paris Anlaşması ile Karadeniz’e çıkması engellenen Rusya, Avrupa’nın içinde bulunduğu karışık durumdan yararlanarak 1871 tarihinde bu maddeyi tanımadığını ilan etmiştir. 

86. Soru

Muharrem Kararnamesinin ilan edilmesinin gerekçeleri nelerdir?

Cevap

Rusya’ya ödenecek savaş tazminatı zaten ekonomik sıkıntı içinde olan Osmanlı maliyesini iyice bozmuş borçlarının faizlerini dahi ödeyemeyecek duruma getirmiştir. Bunun üzerine Osmanlı Devleti dış müdahaleye meydan vermemek için alacaklıların vekillerini görüşmeye çağırmıştır. İstanbul’da yapılan görüşmeler sonucunda alacaklılar ile bir anlaşmaya varılmıştır. Bu anlaşma 20 Aralık 1881 tarihli (28 Muharrem 1299) bir kararname ile ilan edilmiştir. “Muharrem Kararnamesi” adı verilen bu anlaşma gereğince İstanbul’da “Duyun-› Umumiye İdaresi” kurulacaktır.

87. Soru

Halkın yönetime katılması noktasında devlet adamları ile aydınların ayrıştığı görüş farklılığı nedir?  

Cevap

Halkın hakimiyete hakkı olup olmadığı hususu Tanzimat Döneminden beri çeşitli şekilde tartışılmıştır. Devlet adamları hakkı kabul etmekle birlikte, halkın henüz yeterli olgunluğa erişmediğini iddia etmekteydiler. Buna karşın fikir adamları,  dağdaki çobanından, şehirdeki kalem efendisine kadar her vatandaşın kendini en iyi şekilde temsil edebilecek insanları seçebilecek seviyede olduğunu savunmaktaydılar. 

88. Soru

Kanun-i Esasinin ilanı Osmanlı Devletinin Balkan meselelerini konuşmak için toplanan uluslararası Tersane Konferansı’nın açılışına denk getirilmiştir.  Kanun-i Esasinin bu konferans sırasında ilan edilmesinin sebebi nedir? 

Cevap

Kanun-i Esasinin bu konferans sırasında ilan edilmesinin sebebi, “yabancı güçleri, reformları takip maskesi altında devletin iç işlerine müdahaleden alıkoymaktı”.

89. Soru

II. Meşrutiyet kaç yılında ilan edilmiştir?

Cevap

II. Meşrutiyet 23 Temmuz 1908’de ilan edilmiştir. 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.