Açıköğretim Ders Notları

Avukatlık Ve Noterlik Hukuku Dersi 2. Ünite Özet

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Avukatlık Ve Noterlik Hukuku Dersi 2. Ünite Özet için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Avukatlık Mesleği Hakkında Genel Bilgiler

Avukatlık Mesleğine Kabul İçin Aranan Şartlar

Avukatlığa giriş için konan kurallardan bir kısmı olumlu bir kısmı olumsuz kurallar olarak sınıflandırılabilir.

Avukatlık Mesleğine Kabul İçin Aranan Olumlu Şartlar

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 • Türk hukuk fakültelerinin birinden mezun olmak veya yabancı memleket hukuk fakültesinden mezun olup da Türkiye hukuk fakülteleri programlarına göre noksan kalan derslerden başarılı sınav vermek.
 • Staj bitim belgesi almış olmak.
 • Levhasına yazıldığı baro sınırlarında ikametgahı bulunmak

Avukatlık Mesleğine Kabul İçin Aranan Olumsuz Şartlar

 • Kast ile işlenen veya Avukatlık Kanunu’yla belirlenen suçlardan mahkûmiyet almamak.
 • Kasten işlenen bir suçtan dolayı 2 yıldan fazla süreyle hapis cezası almamak.
 • Avukatlık mesleğine yaraşmayacak tutum ve davranışları çevresinde bilinmiş olmak avukatlığa girişe engeldir.
 • Avukatlık mesleği ile birleşemeyen bir işle uğraşmak avukatlığa girişe engeldir.
 • Avukat olmak için mahkeme kararı ile kısıtlanmamış olmak lazımdır.
 • İflas etmiş olup da itibarı iade edilmiş olmak da mesleğe kabule engeldir.
 • Hakkında aciz vesikası verilmiş olup da bunun kaldırılmamış bulunması da mesleğe girişe engeldir.
 • Avukatlığa sürekli olarak gereği gibi yapmaya engel vücut veya akılca malul olmak mesleğe girişe engeldir

Avukatlık Mesleği İle Birleşmeyen İşler

Avukatlık Kanunu, hangi iş ve hizmetlerin avukatlık mesleğiyle birleşmeyeceğini 11. maddesinde saymıştır. Bu maddeye göre avukatlar kural olarak aylık, ücret, gündelik veya kesenek gibi ödemeler karşılığında görülen hiçbir hizmet veya görev üstlenemezler. Yine sigorta prodüktörlüğü, tacirlik ve esnaflık gibi ticari işler veya mesleğin onuru ile bağdaşması mümkün olmayan diğer her türlü iş de avukatlıkla birleşemez, avukatlar bu tür işler ile iştigal edemezler.

Avukatlık Mesleği İle Birleşen İşler

Avukatlık Kanunu’nun 11. maddesinde avukatlık mesleği ile birleşmeyen işler sayıldıktan sonra yasanın 12. maddesinde bu kuralın istisnalarını düzenlenerek avukatlık mesleği ile birleşebilen işler maddeler halinde sayılmıştır. Buna göre:

 • Milletvekilliği, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeliği,
 • Hukuk alanında profesör ve doçentlik,
 • Özel hukuk tüzel kişilerinin hukuk müşavirliği ve sürekli avukatlığı ile bir avukat yazıhanesinde ücret karşılığında avukatlık,
 • Hakemlik, tasfiye memurluğu, yargı mercilerinin veya adli bir dairenin verdiği herhangi bir görev veya hizmet,
 • Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında 233 sayılı Kanın Hükmünde Kararname’de başka iş veya hizmetle uğraşmaları yasaklanmamış bulunmamak şartıyla; bu Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamına giren İktisadi Devlet Teşekkülleri, Kamu İktisadi Kuruluşları ve bunların müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ve İktisadi Devlet Teşekkülleri ile Kamu İktisadi Kuruluşları dışında kalıp sermayesi Devlete ve diğer kamu tüzel kişilerine ait bulunan kuruluşların yönetim kurulu başkanlığı, üyeliği, denetçiliği,
 • Anonim, limitet şirketler ile kooperatiflerin ortaklığı, yönetim kurulu başkanlığı, üyeliği ve denetçiliği ve komandit şirketlerde komanditer ortaklık,
 • Hayri, ilmi ve siyasi kuruluşların yönetim kurulu başkanlığı, üyeliği ve denetçiliği,

Avukatlık mesleği ile birleşebilen işlerden olup avukatlık mesleği yapılırken bu işlerin de yapılması hukuken mümkündür.

Avukat – Müvekkil İlişkisi (Avukatlık Sözleşmesi)

Vekâlet sözleşmesi avukat ile müvekkilin iradelerinin karşılıklı uyuşmasının sonucu olarak doğan avukata hukuki yardım, müvekkilin vekâlet ücreti borçları yükleyen, hak ve yükümlülüklerin karşılıklı olduğu bir sözleşme biçimidir. Avukatlık sözleşmesi şekle bağlı olmayıp, avukatlık sözleşmesinin hukuki yardımı ve meblağı kapsaması yeterlidir. Avukatlık sözleşmesinin varlığı için yazılı yapılması, bir resmi kurum önünde yada tasdik gibi şartlar gerekmediği gibi vekâletname dahi gerekmemektedir. Bunun yasal dayanağı da Av. K. m.163/1 de yer alan “Avukatlık sözleşmesi serbestçe düzenlenir… yazılı olmayan anlaşmalar, genel hükümlere göre ispatlanır” hükmüdür.

Avukatlık Sözleşmesinin Özellikleri

 • Avukatlık sözleşmesi her iki tarafa borç yükler.
 • Hukuki yardım ücret karşılığı yapılmalıdır.
 • Sözleşmenin konusu hukuki yardım ve hizmettir.
 • Avukatlık sözleşmesinin kendine özgü kuralları vardır.
 • Avukatlık sözleşmesi, sadece avukatlarla yapılabilir.

Avukatlık Sözleşmesinin Sona Ermesi

Avukatlık sözleşmesi çeşitli sebeplerden sona erebilir. Avukatlık sözleşmesinin sona ermesi genellikle avukatın vekilliğini son erdirmez. Çünkü; avukatlık sözleşmesi bir işi veya problemin çözümünü kapsarken, vekillik süreklilik arz eden bir haldir. Avukat her yeni ihtiyacın ortaya çıkmasıyla vekil olarak devreye girebilir ve avukatlık sözleşmesi yapılabilir.

 • Sözleşmenin konusu işin ifa edilmesi ile avukatlık sözleşmesi sona erer.
 • Avukatlık sözleşmesi süreli olması halinde sürenin dolmasıyla sözleşme sona erer.
 • Avukatlık sözleşmesi süresiz olması halinde karşılıklı irade açıklaması ile sözleşme sona erdirilebilir.
 • Avukat vekillikten iradesiyle çekilebilir.
 • Müvekkil, tek yanlı irade beyanıyla avukatı azledebilir.
 • Avukatın ya da müvekkilin vefatı ile sona erebilir.
 • Avukatın ya da müvekkilin mahkeme kararıyla ehliyetini yitirmesi üzerine sona erebilir.
 • Avukatın, avukatlık sıfatını yitirmesi halinde avukatlık sözleşmesi sona erer.

Avukatlık Mesleğine Kabul İçin Aranan Şartlar

Avukatlığa giriş için konan kurallardan bir kısmı olumlu bir kısmı olumsuz kurallar olarak sınıflandırılabilir.

Avukatlık Mesleğine Kabul İçin Aranan Olumlu Şartlar

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 • Türk hukuk fakültelerinin birinden mezun olmak veya yabancı memleket hukuk fakültesinden mezun olup da Türkiye hukuk fakülteleri programlarına göre noksan kalan derslerden başarılı sınav vermek.
 • Staj bitim belgesi almış olmak.
 • Levhasına yazıldığı baro sınırlarında ikametgahı bulunmak

Avukatlık Mesleğine Kabul İçin Aranan Olumsuz Şartlar

 • Kast ile işlenen veya Avukatlık Kanunu’yla belirlenen suçlardan mahkûmiyet almamak.
 • Kasten işlenen bir suçtan dolayı 2 yıldan fazla süreyle hapis cezası almamak.
 • Avukatlık mesleğine yaraşmayacak tutum ve davranışları çevresinde bilinmiş olmak avukatlığa girişe engeldir.
 • Avukatlık mesleği ile birleşemeyen bir işle uğraşmak avukatlığa girişe engeldir.
 • Avukat olmak için mahkeme kararı ile kısıtlanmamış olmak lazımdır.
 • İflas etmiş olup da itibarı iade edilmiş olmak da mesleğe kabule engeldir.
 • Hakkında aciz vesikası verilmiş olup da bunun kaldırılmamış bulunması da mesleğe girişe engeldir.
 • Avukatlığa sürekli olarak gereği gibi yapmaya engel vücut veya akılca malul olmak mesleğe girişe engeldir

Avukatlık Mesleği İle Birleşmeyen İşler

Avukatlık Kanunu, hangi iş ve hizmetlerin avukatlık mesleğiyle birleşmeyeceğini 11. maddesinde saymıştır. Bu maddeye göre avukatlar kural olarak aylık, ücret, gündelik veya kesenek gibi ödemeler karşılığında görülen hiçbir hizmet veya görev üstlenemezler. Yine sigorta prodüktörlüğü, tacirlik ve esnaflık gibi ticari işler veya mesleğin onuru ile bağdaşması mümkün olmayan diğer her türlü iş de avukatlıkla birleşemez, avukatlar bu tür işler ile iştigal edemezler.

Avukatlık Mesleği İle Birleşen İşler

Avukatlık Kanunu’nun 11. maddesinde avukatlık mesleği ile birleşmeyen işler sayıldıktan sonra yasanın 12. maddesinde bu kuralın istisnalarını düzenlenerek avukatlık mesleği ile birleşebilen işler maddeler halinde sayılmıştır. Buna göre:

 • Milletvekilliği, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeliği,
 • Hukuk alanında profesör ve doçentlik,
 • Özel hukuk tüzel kişilerinin hukuk müşavirliği ve sürekli avukatlığı ile bir avukat yazıhanesinde ücret karşılığında avukatlık,
 • Hakemlik, tasfiye memurluğu, yargı mercilerinin veya adli bir dairenin verdiği herhangi bir görev veya hizmet,
 • Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında 233 sayılı Kanın Hükmünde Kararname’de başka iş veya hizmetle uğraşmaları yasaklanmamış bulunmamak şartıyla; bu Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamına giren İktisadi Devlet Teşekkülleri, Kamu İktisadi Kuruluşları ve bunların müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ve İktisadi Devlet Teşekkülleri ile Kamu İktisadi Kuruluşları dışında kalıp sermayesi Devlete ve diğer kamu tüzel kişilerine ait bulunan kuruluşların yönetim kurulu başkanlığı, üyeliği, denetçiliği,
 • Anonim, limitet şirketler ile kooperatiflerin ortaklığı, yönetim kurulu başkanlığı, üyeliği ve denetçiliği ve komandit şirketlerde komanditer ortaklık,
 • Hayri, ilmi ve siyasi kuruluşların yönetim kurulu başkanlığı, üyeliği ve denetçiliği,

Avukatlık mesleği ile birleşebilen işlerden olup avukatlık mesleği yapılırken bu işlerin de yapılması hukuken mümkündür.

Avukat – Müvekkil İlişkisi (Avukatlık Sözleşmesi)

Vekâlet sözleşmesi avukat ile müvekkilin iradelerinin karşılıklı uyuşmasının sonucu olarak doğan avukata hukuki yardım, müvekkilin vekâlet ücreti borçları yükleyen, hak ve yükümlülüklerin karşılıklı olduğu bir sözleşme biçimidir. Avukatlık sözleşmesi şekle bağlı olmayıp, avukatlık sözleşmesinin hukuki yardımı ve meblağı kapsaması yeterlidir. Avukatlık sözleşmesinin varlığı için yazılı yapılması, bir resmi kurum önünde yada tasdik gibi şartlar gerekmediği gibi vekâletname dahi gerekmemektedir. Bunun yasal dayanağı da Av. K. m.163/1 de yer alan “Avukatlık sözleşmesi serbestçe düzenlenir… yazılı olmayan anlaşmalar, genel hükümlere göre ispatlanır” hükmüdür.

Avukatlık Sözleşmesinin Özellikleri

 • Avukatlık sözleşmesi her iki tarafa borç yükler.
 • Hukuki yardım ücret karşılığı yapılmalıdır.
 • Sözleşmenin konusu hukuki yardım ve hizmettir.
 • Avukatlık sözleşmesinin kendine özgü kuralları vardır.
 • Avukatlık sözleşmesi, sadece avukatlarla yapılabilir.

Avukatlık Sözleşmesinin Sona Ermesi

Avukatlık sözleşmesi çeşitli sebeplerden sona erebilir. Avukatlık sözleşmesinin sona ermesi genellikle avukatın vekilliğini son erdirmez. Çünkü; avukatlık sözleşmesi bir işi veya problemin çözümünü kapsarken, vekillik süreklilik arz eden bir haldir. Avukat her yeni ihtiyacın ortaya çıkmasıyla vekil olarak devreye girebilir ve avukatlık sözleşmesi yapılabilir.

 • Sözleşmenin konusu işin ifa edilmesi ile avukatlık sözleşmesi sona erer.
 • Avukatlık sözleşmesi süreli olması halinde sürenin dolmasıyla sözleşme sona erer.
 • Avukatlık sözleşmesi süresiz olması halinde karşılıklı irade açıklaması ile sözleşme sona erdirilebilir.
 • Avukat vekillikten iradesiyle çekilebilir.
 • Müvekkil, tek yanlı irade beyanıyla avukatı azledebilir.
 • Avukatın ya da müvekkilin vefatı ile sona erebilir.
 • Avukatın ya da müvekkilin mahkeme kararıyla ehliyetini yitirmesi üzerine sona erebilir.
 • Avukatın, avukatlık sıfatını yitirmesi halinde avukatlık sözleşmesi sona erer.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.