Açıköğretim Ders Notları

Bakım Elemanı Yetiştirme Ve Geliştirme 1 Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Bakım Elemanı Yetiştirme Ve Geliştirme 1 Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Bakım Elemanları

1. Soru

Bakım elemanlığı nedir?

Cevap

Bakım elemanlığı ise kendine özgü bir yaklaşımla özel ilgi, duyarlılık ve özveri gerektiren geniş kapsamlı bir hizmet mesleğidir


2. Soru

Bakım Gerektiren Bireylere Girişimde Görev Üstlenen Personeller kimlerdir?

Cevap

Bu bağlamda bakım gerektiren bireylere girişimde sağlık personeli başta olmak üzere psikolog, sosyal hizmet uzmanı (sosyal çalışmacı), çocuk gelişimci, özel
eğitimci ve ev ekonomisti de önemli sorumluluklar üstlenir


3. Soru

Sağlık personeli kimleri kapsamaktadır?

Cevap

Bakım gerektiren bireylere girişimde görev üstlenen sağlık personeli; doktor, hemşire, dil ve konuşma terapisti, fizyoterapist, ergoterapist ve diyetisyendir.


4. Soru

Dil ve konuşma terapistinin görevi nedir?

Cevap

Dil ve konuşma terapisti/patoloğu insan iletişimi ve dil (lisan)-konuşma ile ilgilenir ve nedenlerine bakmaksızın çocuklarda, ergenlerde, yetişkinlerde ve yaşlılarda tüm ses, konuşma, yutma fonksiyonları ve dil (lisan) bozukluklarını tedavi eder. Dil ve konuşma terapisti/patoloğu, insan iletişimi ile ilgili bozuklukların yaşam boyu önlenmesi, ayırıcı tanısı, değerlendirmesi, tedavisi ve bilimsel incelemesinden sorumlu bir meslek erbabıdır (Topbaş, 2013).


5. Soru

Ergoterapistin görevi nedir?

Cevap

Hizmetten yararlananların belirlenen aktivite ve görevlerde performanslarını düzeltmeye, güçlendirmeye ve artırmaya çalışır, adaptasyon ve üretkenlik için gerekli olan beceri ve fonksiyonları öğrenmelerine yardımcı olur.


6. Soru

Çocuk gelişimcinin temel hedefi nedir?

Cevap

Çocuk gelişimcinin temel hedefi; 0-18 yaş grubu normal, özel gereksinimi olan, hasta, korunmaya muhtaç ve risk altındaki çocukların gelişimlerini desteklemektir. Çocuk gelişimci, çocukların gelişimini değerlendirmeye yönelik araçlar geliştirir; alanla ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara gereksinimleri doğrultusunda danışmanlık yapar; yayın ve araştırma hizmetleri sunar


7. Soru

Bakım elemanı kimdir?

Cevap

Bakım elemanı bakıma muhtaç ya da bakım gerektiren bireyin bakımında tıbbi
hizmetler dışında kişisel bakımına, sosyal aktivitelerinin yaptırılmasına yardımcı
olan ve bireysel gereksinimine uygun bakımını üstlenen ara meslek elemanıdır.


8. Soru

Bakım elemanı kaç çeşittir?

Cevap

Bakım gerektiren bireylerin yaşlı, hasta ve engelli olmasına göre, “yaşlı bakımı elemanı”, “hasta bakımı elemanı” ve “engelli bakım elemanı” şeklinde üç tür bakım elemanından söz etmek mümkündür


9. Soru

Yaşlı bakım elemanı kimdir?

Cevap

Yaşlı bakım elemanı; Bilim ve teknolojinin tüm verilerinden yararlanarak, ev ve
kurumlarda kendi sorumluluklarının bilinci altında; yaşlı bireylerin bakım ve danışmanlığı, vücut temizliği, sağlık personeli tarafından önerilen ilaçların kullanılması ve tespit edilen nefes, hareket çalışmaları, beslenmeleri, yaşlı kişilerin kişisel ve sosyal sorunlarının çözümünde yardımcı olan, alanıyla ilgili araç ve gereçleri yerinde ve zamanında kullanabilen elemandır


10. Soru

Engelli bakım elemanının sahip olması gereken özellikler nelerdir?

Cevap

 • İletişim yeterliliği
 • Temel sağlık ile ilgili yeterlilikler
 • Bilim ve teknolojinin tüm verilerinden yararlanma
 • Çalıştıkları ortamlarda kendi sorumlulukların bilincinde olma
 • Hastanın bakım hizmetleriyle ilgili yeterlilikler

11. Soru

Hasta bakım elemanı kimdir?

Cevap

Hasta bakım elemanı; Bilim ve teknolojinin tüm verilerinden yararlanarak, ev
ve kurumlarda kendi sorumluluklarının bilinci altında; hasta bireylerin bakım ve
danışmanlığı, vücut temizliği, sağlık personeli tarafından önerilen ilaçların kullanılması ve tespit edilen nefes, hareket çalışmaları, beslenmeleri, hasta kişilerin kişisel ve sosyal sorunlarının çözümünde yardımcı olan, alanıyla ilgili araç ve gereçleri yerinde ve zamanında kullanabilen elemandır


12. Soru

Bakım elemanlarının sahip olması gereken ortak beceriler nelerdir?

Cevap

Bakım elemanlarının sahip olmaları gereken beceriler, bakım hizmeti verilecek bakım gerektiren bireyin yaşlı, hasta ve engelli olmasına göre farklılık gösterir. Bununla birlikte, bakım elemanlarının bakım gerektiren bireyin bakım ihtiyacından doğan, “iletişim yeterliği”, “temel sağlık ile ilgili yeterlikler”, “bilim ve teknolojinin tüm verilerinden yararlanma” ve “çalıştıkları ortamlarda kendi sorumluluklarının bilincinde olma” gibi sahip olmaları gereken ortak beceriler de söz konusudur.


13. Soru

Bakım elemanlarının genel görev ve sorumlulukları nelerdir?

Cevap

 • Sorumlu olduğu bakım gerektiren bireylerin tuvalet eğitimi, yeme içme, banyo, el yüz temizliği, giyinme, soyunma gibi öz bakım ile ilgili günlük, haftalık ve aylık gereksinimlerini karşılamak, yardım veya takip etmek
 • Sorumlu olduğu bakım gerektiren bireylerin bakım, temizlik ve düzeninin
  sağlanmasına yardımcı olmak
 • Kurumda çalışan bakım elemanı ise tanımlanan görevleri dışında kurum yetkilisi tarafından verilen diğer görevleri yapmak
 • Kurumda çalışan bakım elemanı ise hizmet içi eğitime yönelik programların hazırlanmasında ve uygulanmasında görev almak

14. Soru

Yaşlı, engelli ve hasta bireylere bakım hizmeti sunan informal ya da formal bakım
elemanlarının sorumluluk ve görevleri nelerdir?

Cevap

Yaşlı, engelli ve hasta bireylere bakım hizmeti sunan informal ya da formal bakım
elemanlarının sorumluluk ve görevleri; “bakım gerektiren bireye yönelik görev ve
sorumluluklar”, “mesleki görev ve sorumluluklar” ve “ahlaki görev ve sorumluluklar” şeklinde sınıflandırılabilir.


15. Soru

Etik nedir?

Cevap

Etik, bireyler için belirli bir toplum içinde davranış kuralları şeklinde anlaşılabileceği gibi bu davranış kurallarıyla ilgilenen felsefenin bir dalı ve iyi ve güzel huylar şeklinde de anlaşılabilir.


16. Soru

Meslek etiği nedir?

Cevap

Meslek etiği, “belirli bir meslek grubunun, mesleğe ilişkin olarak oluşturup
koruduğu, meslek üyelerine emreden, onları belli bir şekilde davranmaya zorlayan, kişisel eğilimlerini sınırlayan; yetersiz ve ilkesiz üyeleri meslekten dışlayan, meslek içi rekabeti düzenleyen ve hizmet ideallerini korumayı amaçlayan mesleki ilkeler bütünüdür.


17. Soru

Bakım elemanı etiği nedir?

Cevap

Bakım elemanı etiği, sadece bu meslek mensuplarına özgülenmiş bir meslek etiği olarak, bu meslek mensuplarının bakım hizmetlerini yürütürken nasıl davranmaları gerektiğini öngören mesleki ilkelerdir.


18. Soru

Kamuda çalışanların,  Devlet Memurları
Kanunu’na (DMK) göre sahip oldukları haklar ve sorumluluklar nelerdir?

Cevap

Uygulamayı İsteme Hakkı
Güvenlik Hakkı
Emeklilik Hakkı
Çekilme Hakkı
Sendika Kurma ve Kurulu Sendikalara Üye Olma Hakkı
Yıllık İzin ve Diğer İzin Hakları
İsnat ve İftiralara Karşı Koruma Hakkı
Kovuşturma ve Yargılamanın Özel Hükümlerine Tabi Olması


19. Soru

Bakım Elemanlarının İş Kanunu Hükümlerine uymamasının yaptırımları nelerdir?

Cevap

 • Kişiye Görevini Gereği gibi Yapmasının Hatırlatılması ya da Uyarılması
 • Kıdem Tazminatı Hakkının Sona Ermesi
 • İşten Çıkarma veya İş Sözleşmesinin Feshi
 • Maddi ve/veya Manevi Tazminat Ödeme Zorunluluğu

20. Soru

Ağır hastalık kavramını açıklayınız

Cevap

Bireyi, sahip olduğu psikolojik, sosyal ve ekonomik donanımını kullanarak yaşama tutunmaya zorlayan, bireyin o güne kadar getirdiği tüm yaşam dengeleri için bir tehdit oluşturan, stres yaratan bir yaşam olayı ve engellenmedir (MEGEP, 2013: 3).


21. Soru

Ölmek üzere olan hastanın bakımını üstelenen bakım elemanı neler yapmalıdır?

Cevap

   Klinik ve biyolojik ölümü ayırt edebilmeli
• Ölüm anında sağlık personelinin önerileri doğrultusunda yaşlı ve hastaya gerekli yardımı yapabilmeli
• Durumdan sağlık personelini haberdar etmeli
• Ölüm kesinleştikten sonra yapılması gerekenleri bilmeli
• Din görevlisine haber vermeli
• Hastanın ailesine ölümü açıklanırken ailede ruhsal ve bedensel olarak ölüm haberini en kolay kabullenecek olgunluğa sahip kişiyi belirleme konusunda doktora yardımcı olmalıdır.


22. Soru

Yakını ölen aile bireylerine bakım elemanının yaklaşımı nasıl olmalıdır?

Cevap

 • Aile bireylerinin yaşadıkları duyguların doğal olduğunu anlamalarına yardım etme
 • Uygun ağrı kesicilerin hastaya verildiği konusunda aileye güvence verme
 •  Hastanın nasıl rahatlayacağını aileye öğretme
 •  Ailenin ölüme hazırlanması
 • Hastanın görünüşüne özen gösterme
 •  Aile bireylerinin yitirdikleri kişiyi görmelerini destekleme
 •  Öfkeyi anlayıp iletişim kurarak ailenin gerçeği kabullenmesine yardım etme
 •  Etkin dinleme
 • Güven duygusunu sürdürme
 • Zor kararlarda aileye yardım etme
 •  Aileyi destek gruplarına yöneltme
 •  Stresi azaltmaya yardım etme

1. Soru

Bakım elemanlığı nedir?

Cevap

Bakım elemanlığı ise kendine özgü bir yaklaşımla özel ilgi, duyarlılık ve özveri gerektiren geniş kapsamlı bir hizmet mesleğidir

2. Soru

Bakım Gerektiren Bireylere Girişimde Görev Üstlenen Personeller kimlerdir?

Cevap

Bu bağlamda bakım gerektiren bireylere girişimde sağlık personeli başta olmak üzere psikolog, sosyal hizmet uzmanı (sosyal çalışmacı), çocuk gelişimci, özel
eğitimci ve ev ekonomisti de önemli sorumluluklar üstlenir

3. Soru

Sağlık personeli kimleri kapsamaktadır?

Cevap

Bakım gerektiren bireylere girişimde görev üstlenen sağlık personeli; doktor, hemşire, dil ve konuşma terapisti, fizyoterapist, ergoterapist ve diyetisyendir.

4. Soru

Dil ve konuşma terapistinin görevi nedir?

Cevap

Dil ve konuşma terapisti/patoloğu insan iletişimi ve dil (lisan)-konuşma ile ilgilenir ve nedenlerine bakmaksızın çocuklarda, ergenlerde, yetişkinlerde ve yaşlılarda tüm ses, konuşma, yutma fonksiyonları ve dil (lisan) bozukluklarını tedavi eder. Dil ve konuşma terapisti/patoloğu, insan iletişimi ile ilgili bozuklukların yaşam boyu önlenmesi, ayırıcı tanısı, değerlendirmesi, tedavisi ve bilimsel incelemesinden sorumlu bir meslek erbabıdır (Topbaş, 2013).

5. Soru

Ergoterapistin görevi nedir?

Cevap

Hizmetten yararlananların belirlenen aktivite ve görevlerde performanslarını düzeltmeye, güçlendirmeye ve artırmaya çalışır, adaptasyon ve üretkenlik için gerekli olan beceri ve fonksiyonları öğrenmelerine yardımcı olur.

6. Soru

Çocuk gelişimcinin temel hedefi nedir?

Cevap

Çocuk gelişimcinin temel hedefi; 0-18 yaş grubu normal, özel gereksinimi olan, hasta, korunmaya muhtaç ve risk altındaki çocukların gelişimlerini desteklemektir. Çocuk gelişimci, çocukların gelişimini değerlendirmeye yönelik araçlar geliştirir; alanla ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara gereksinimleri doğrultusunda danışmanlık yapar; yayın ve araştırma hizmetleri sunar

7. Soru

Bakım elemanı kimdir?

Cevap

Bakım elemanı bakıma muhtaç ya da bakım gerektiren bireyin bakımında tıbbi
hizmetler dışında kişisel bakımına, sosyal aktivitelerinin yaptırılmasına yardımcı
olan ve bireysel gereksinimine uygun bakımını üstlenen ara meslek elemanıdır.

8. Soru

Bakım elemanı kaç çeşittir?

Cevap

Bakım gerektiren bireylerin yaşlı, hasta ve engelli olmasına göre, “yaşlı bakımı elemanı”, “hasta bakımı elemanı” ve “engelli bakım elemanı” şeklinde üç tür bakım elemanından söz etmek mümkündür

9. Soru

Yaşlı bakım elemanı kimdir?

Cevap

Yaşlı bakım elemanı; Bilim ve teknolojinin tüm verilerinden yararlanarak, ev ve
kurumlarda kendi sorumluluklarının bilinci altında; yaşlı bireylerin bakım ve danışmanlığı, vücut temizliği, sağlık personeli tarafından önerilen ilaçların kullanılması ve tespit edilen nefes, hareket çalışmaları, beslenmeleri, yaşlı kişilerin kişisel ve sosyal sorunlarının çözümünde yardımcı olan, alanıyla ilgili araç ve gereçleri yerinde ve zamanında kullanabilen elemandır

10. Soru

Engelli bakım elemanının sahip olması gereken özellikler nelerdir?

Cevap

 • İletişim yeterliliği
 • Temel sağlık ile ilgili yeterlilikler
 • Bilim ve teknolojinin tüm verilerinden yararlanma
 • Çalıştıkları ortamlarda kendi sorumlulukların bilincinde olma
 • Hastanın bakım hizmetleriyle ilgili yeterlilikler
11. Soru

Hasta bakım elemanı kimdir?

Cevap

Hasta bakım elemanı; Bilim ve teknolojinin tüm verilerinden yararlanarak, ev
ve kurumlarda kendi sorumluluklarının bilinci altında; hasta bireylerin bakım ve
danışmanlığı, vücut temizliği, sağlık personeli tarafından önerilen ilaçların kullanılması ve tespit edilen nefes, hareket çalışmaları, beslenmeleri, hasta kişilerin kişisel ve sosyal sorunlarının çözümünde yardımcı olan, alanıyla ilgili araç ve gereçleri yerinde ve zamanında kullanabilen elemandır

12. Soru

Bakım elemanlarının sahip olması gereken ortak beceriler nelerdir?

Cevap

Bakım elemanlarının sahip olmaları gereken beceriler, bakım hizmeti verilecek bakım gerektiren bireyin yaşlı, hasta ve engelli olmasına göre farklılık gösterir. Bununla birlikte, bakım elemanlarının bakım gerektiren bireyin bakım ihtiyacından doğan, “iletişim yeterliği”, “temel sağlık ile ilgili yeterlikler”, “bilim ve teknolojinin tüm verilerinden yararlanma” ve “çalıştıkları ortamlarda kendi sorumluluklarının bilincinde olma” gibi sahip olmaları gereken ortak beceriler de söz konusudur.

13. Soru

Bakım elemanlarının genel görev ve sorumlulukları nelerdir?

Cevap

 • Sorumlu olduğu bakım gerektiren bireylerin tuvalet eğitimi, yeme içme, banyo, el yüz temizliği, giyinme, soyunma gibi öz bakım ile ilgili günlük, haftalık ve aylık gereksinimlerini karşılamak, yardım veya takip etmek
 • Sorumlu olduğu bakım gerektiren bireylerin bakım, temizlik ve düzeninin
  sağlanmasına yardımcı olmak
 • Kurumda çalışan bakım elemanı ise tanımlanan görevleri dışında kurum yetkilisi tarafından verilen diğer görevleri yapmak
 • Kurumda çalışan bakım elemanı ise hizmet içi eğitime yönelik programların hazırlanmasında ve uygulanmasında görev almak
14. Soru

Yaşlı, engelli ve hasta bireylere bakım hizmeti sunan informal ya da formal bakım
elemanlarının sorumluluk ve görevleri nelerdir?

Cevap

Yaşlı, engelli ve hasta bireylere bakım hizmeti sunan informal ya da formal bakım
elemanlarının sorumluluk ve görevleri; “bakım gerektiren bireye yönelik görev ve
sorumluluklar”, “mesleki görev ve sorumluluklar” ve “ahlaki görev ve sorumluluklar” şeklinde sınıflandırılabilir.

15. Soru

Etik nedir?

Cevap

Etik, bireyler için belirli bir toplum içinde davranış kuralları şeklinde anlaşılabileceği gibi bu davranış kurallarıyla ilgilenen felsefenin bir dalı ve iyi ve güzel huylar şeklinde de anlaşılabilir.

16. Soru

Meslek etiği nedir?

Cevap

Meslek etiği, “belirli bir meslek grubunun, mesleğe ilişkin olarak oluşturup
koruduğu, meslek üyelerine emreden, onları belli bir şekilde davranmaya zorlayan, kişisel eğilimlerini sınırlayan; yetersiz ve ilkesiz üyeleri meslekten dışlayan, meslek içi rekabeti düzenleyen ve hizmet ideallerini korumayı amaçlayan mesleki ilkeler bütünüdür.

17. Soru

Bakım elemanı etiği nedir?

Cevap

Bakım elemanı etiği, sadece bu meslek mensuplarına özgülenmiş bir meslek etiği olarak, bu meslek mensuplarının bakım hizmetlerini yürütürken nasıl davranmaları gerektiğini öngören mesleki ilkelerdir.

18. Soru

Kamuda çalışanların,  Devlet Memurları
Kanunu’na (DMK) göre sahip oldukları haklar ve sorumluluklar nelerdir?

Cevap

Uygulamayı İsteme Hakkı
Güvenlik Hakkı
Emeklilik Hakkı
Çekilme Hakkı
Sendika Kurma ve Kurulu Sendikalara Üye Olma Hakkı
Yıllık İzin ve Diğer İzin Hakları
İsnat ve İftiralara Karşı Koruma Hakkı
Kovuşturma ve Yargılamanın Özel Hükümlerine Tabi Olması

19. Soru

Bakım Elemanlarının İş Kanunu Hükümlerine uymamasının yaptırımları nelerdir?

Cevap

 • Kişiye Görevini Gereği gibi Yapmasının Hatırlatılması ya da Uyarılması
 • Kıdem Tazminatı Hakkının Sona Ermesi
 • İşten Çıkarma veya İş Sözleşmesinin Feshi
 • Maddi ve/veya Manevi Tazminat Ödeme Zorunluluğu
20. Soru

Ağır hastalık kavramını açıklayınız

Cevap

Bireyi, sahip olduğu psikolojik, sosyal ve ekonomik donanımını kullanarak yaşama tutunmaya zorlayan, bireyin o güne kadar getirdiği tüm yaşam dengeleri için bir tehdit oluşturan, stres yaratan bir yaşam olayı ve engellenmedir (MEGEP, 2013: 3).

21. Soru

Ölmek üzere olan hastanın bakımını üstelenen bakım elemanı neler yapmalıdır?

Cevap

   Klinik ve biyolojik ölümü ayırt edebilmeli
• Ölüm anında sağlık personelinin önerileri doğrultusunda yaşlı ve hastaya gerekli yardımı yapabilmeli
• Durumdan sağlık personelini haberdar etmeli
• Ölüm kesinleştikten sonra yapılması gerekenleri bilmeli
• Din görevlisine haber vermeli
• Hastanın ailesine ölümü açıklanırken ailede ruhsal ve bedensel olarak ölüm haberini en kolay kabullenecek olgunluğa sahip kişiyi belirleme konusunda doktora yardımcı olmalıdır.

22. Soru

Yakını ölen aile bireylerine bakım elemanının yaklaşımı nasıl olmalıdır?

Cevap

 • Aile bireylerinin yaşadıkları duyguların doğal olduğunu anlamalarına yardım etme
 • Uygun ağrı kesicilerin hastaya verildiği konusunda aileye güvence verme
 •  Hastanın nasıl rahatlayacağını aileye öğretme
 •  Ailenin ölüme hazırlanması
 • Hastanın görünüşüne özen gösterme
 •  Aile bireylerinin yitirdikleri kişiyi görmelerini destekleme
 •  Öfkeyi anlayıp iletişim kurarak ailenin gerçeği kabullenmesine yardım etme
 •  Etkin dinleme
 • Güven duygusunu sürdürme
 • Zor kararlarda aileye yardım etme
 •  Aileyi destek gruplarına yöneltme
 •  Stresi azaltmaya yardım etme

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.