Açıköğretim Ders Notları

Bakım Elemanı Yetiştirme Ve Geliştirme 2 Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Bakım Elemanı Yetiştirme Ve Geliştirme 2 Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

İletişim, Konuşma Ve Bilişsel Becerilerin Desteklenmesinde Bakım Hizmeti Verenlerin Rolü

1. Soru

İletişim nedir?

Cevap

İletişim temel olarak bir insanın bir bilgiyi/durumu kısacası bir “mesajı” bir başkasına aktarma sürecidir ve insan yaşamında en az beslenme kadar önemlidir.


2. Soru

Dil nedir?

Cevap

Dil (lisan) insanların iletişimi sağlamak için gerekli olan bir sosyal anlaşma aracıdır. Dil, nesnelerle, olaylarla ve ilişkilerle ilgili kav- ramları temsil eden ve toplumca paylaşılan sembollerdir.


3. Soru

Konuşma nedir?

Cevap

Konuşma; kısaca dili iletme yoludur, sözel dilin seslerle ifade edilme biçimidir.


4. Soru

İletişimin olabilmesi için temel olarak gerekli üç unsuru sıralayınız.

Cevap

• Mesajı Gönderen
• Mesajı Alan
• Mesaj Alışverişinin Gerçekleşebileceği Bir Ortam


5. Soru

Alıcı dil hangi yetileri içermektedir?

Cevap

Alıcı dil anlama, dinleme yetisini içermektedir.


6. Soru

İfade edici dil hangi yetileri içermektedir?

Cevap

İfade edici dil üretme (konuşma ve yazma) yetisini içermektedir.


7. Soru

Bakımı üstlenilen engelli bireyde herhangi bir biçimde iletişim, dil ve konuşma sorunu varsa engelli bireyi öncelikli olarak değerlendirmesi gereken kişi kim olmalıdır?

Cevap

Bakımı üstlenilen engelli bireyde herhangi bir biçimde iletişim, dil ve konuşma sorunu varsa engelli bireyi öncelikli olarak değerlendirmesi gereken kişi dil ve konuşma terapisti olmalıdır.


8. Soru

Dil ve konuşma terapistinin görevleri nelerdir?

Cevap

Dil ve konuşma terapistleri, bakım hizmeti verenlerin bakımını üstlendiği engelli bireylerdeki olası iletişim, dil ve/veya konuşma güçlüğüyle ilgili danışılması gereken kişidir. Dil ve konuşma terapisti, iletişim, dil ve/veya konuşma güçlüğü yaşayan bireyin iletişim sorununa dair detaylı değerlendirmeyi yapar, mesleği açısından yapılması gerekenleri planlar ve durumu ilgili bireyin kendisine ve ailesine bildirir. İletişim, dil ve/veya konuşma güçlüğü yaşayan bireyin terapi alıp almaması gerektiğine ya da evde çalışılmasının yeterli olup olmayacağına karar verir. Bakım hizmeti verenler engelli bireyin dil ve konuşma terapistine düzenli giderek terapi alması gereken durumlarda bile, bu terapiye destek olmalıdır.


9. Soru

Aile ve/veya bakım hizmeti verenlerin 0-3 aylık bir çocuğun dil gelişimini desteklerken dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir?

Cevap

 • Bebekle konuşurken kendisinin çıkardığı sesleri taklit etmek ve yeni sesler çıkarmak.
 • Bebeğe ara ara normal ses düzeyinde müzik dinletmek.

10. Soru

Engelli bireylere bakım hizmeti sağlayan bireylerde olması gereken en önemli özelliklerden birisi olan empati nedir?

Cevap

Empati, bir başka insanın duygularını ve düşüncelerini sezebilmek, fark edebilmek, algılayabilmek yeteneği olarak tanımlanabilir.


11. Soru

Zihin engelli birey kimdir?

Cevap

İletişim, sağlık ve öz bakım, sosyal ve akademik beceriler, günlük yaşam, kendine yeterli- lik gibi alanlarda zihinsel işlevler bakımından akranlarına göre sınırlılık, uyumsuzluk ve yetersizlik gösteren kişiler zihinsel engelli olarak tanımlanır. Bir başka deyişle zihinsel engellilik, “uyumsal ve aktüel davranışlardaki yetersizlik ve genel zekâ fonksiyonlarında or- talamanın altında olma hâlidir”. 


12. Soru

Otizm nedir?

Cevap

Otizm beynin ve sinir sisteminin farklı yapısından ya da işleyişinden kaynaklanan ve 3 yaş öncesi çocuklarda ortaya çıkan nöro-biyolojik bir bozukluktur. Otistik özellikler gösterenbireyler göz teması kurmaktan kaçınırlar. Bu nedenle duygusal bağ kurmaları zordur. Dokunulmayı sevmezler ve isimleriyle seslenildiğinde dahi tepki vermeyebilirler. Nedensiz gülme ve ağlamalar, korkular gibi bazı duygusal tepkiler gözlemlenebilir, duyusal uyaranların bazılarına aşırı duyarlı tepkiler gösterip, bazılarına duyarsız kalabilirler


13. Soru

Bakım hizmeti verenlerin otistik özellikler gösteren bireylerle iletişim kurarken dikkat etmesi gereken hususlara örnek veriniz.

Cevap

 • Otizmli bireyle konuşurken onun göz seviyesine inerek ve ona bakarak konuşmak.
 • Kısa ve net cümleler kurmak. Örneğin “buraya otur”.
 • Somut ve sade ifadeler kullanın.

14. Soru

Otizmli bireylerin en belirgin özelliklerinden birisi nedir?

Cevap

Otistik özellikler gösteren bireylerin en belirgin özelliklerinden biri iletişim becerilerinde gösterdikleri sınırlılıklardır. Tamamında olmamakla birlikte otizmli bireylerde genellikle sözel ve sözel olmayan iletişim, oyun ve sosyal ilişki güçlüğü gibi gelişimsel sorunlar görülmektedir. Otistik özellikler gösteren bireyler ifade edici dilin (anlatma, söyleme) yanısıra alıcı dil becerilerinde de (söyleneni anlama) güçlükler yaşamaktadırlar. 


15. Soru

İşitme engelli birey kimdir?

Cevap

Kulaklarından birinde ya da her ikisinde doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle oluşan bir durumdan dolayı çevresinden gelen sesleri az algılayabilen ya da algılayamayan bireyler işitme engelliler olarak tanımlanır.


16. Soru

Konuşamayan işitme engelli bireyler iletişim için ne kullanmayı tercih edebilir?

Cevap

Bazı bireyler tamamen ya da bir miktar konuşurken bazıları tamamen işaret dili kullanmayı tercih edebilir. Görsel bir dil olan işaret dili, işitme engelli bireylerin iletişim amaçlı el-kol hareketleri ve mimiklerinden oluşur. Her ülkenin kendi işaret dili, her işaret dilinin de kendine özgü bir yapısı vardır ve işaret dili de sözlü diller gibi erken yaşta daha kolay öğrenilir.


17. Soru

Bakım hizmeti verenlerin işitme engelli bireylerin işitme becerilerini desteklemek için dikkat etmesi gereken hususlardan üç tanesini sıralayınız.

Cevap

 • İşitme cihazı varsa cihazın düzgün çalıştığına ve ayarlarının yapıldığına emin olmak ve belirli aralıklarla kontrol etmek,
 • Bir ses geldiğinde çocuğa bakarak kucağınızı göstermek ve “ses duydun mu” diye sormak,
 • Ses ve sesin kaynağını eşleştirmek.

18. Soru

Görme engelli birey kimdir?

Cevap

Çeşitli nedenlerle doğuştan ya da sonradan tamamen veya kısmen görme kaybı olan ve bu yüzden destek hizmetlerine gereksinim duyan kişiler görme engelli olarak tanımlanır. Görme gücünün tıbbi tedaviyle ya da gözlük, kontakt lens gibi bilinen yöntemlerle yararlı düzeylere ulaştıramadığı durumlara, kısıtlamanın derecesine göre körlük veya az görme denir.


19. Soru

Bedensel engelli birey kimdir?

Cevap

Doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrası dönemde herhangi bir nedene bağlı olarak iskelet (kemik), kas ve sinir sistemindeki bozukluklar sonucu, bedensel yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybeden, toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük yaşamdaki gerek- sinimlerini karşılamada güçlükleri olan, bu nedenlerle korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişiye bedensel özürlü; bu duruma yol açan durumlara ise bedensel özür denir.


20. Soru

Dil ve konuşma bozukluğu olan birey kimdir?

Cevap

Konuşmanın kişinin etrafındaki kişilerce yadırganacak düzeyde bir farklılık ya da sapma göstermesi durumunda bireyde bir konuşma sorunu olduğu kabul edilmektedir. Başka bir deyişle herhangi bir nedenle konuşamayan veya ifade etmede güçlük yaşayan, konuşmasının akıcılığında bozukluk olan ve bu yüzden çevresi tarafından anlaşılamadığı için iletişim güçlüğü yaşayan kişiler dil ve konuşma engelli olarak tanımlanır.


21. Soru

Alternatif ve destekleyici iletişim sistemleri nedir?

Cevap

Alternatif ve Destekleyici İletişim Sistemleri; jest, işaret dili, resim- fotoğraf gibi basılı materyaller benzeri sembol sistemleri ile bilgisayar destekli sistemleri içerir. Sözlü dile alternatif olabilecek özel araçlar ve iletişim yöntemleri ile konuşma gelişimini ve iletişimin kendisini destekler.


1. Soru

İletişim nedir?

Cevap

İletişim temel olarak bir insanın bir bilgiyi/durumu kısacası bir “mesajı” bir başkasına aktarma sürecidir ve insan yaşamında en az beslenme kadar önemlidir.

İletişim temel olarak bir insanın bir bilgiyi/durumu kısacası bir “mesajı” bir başkasına aktarma sürecidir ve insan yaşamında en az beslenme kadar önemlidir.

İletişim temel olarak bir insanın bir bilgiyi/durumu kısacası bir “mesajı” bir başkasına aktarma sürecidir ve insan yaşamında en az beslenme kadar önemlidir.

İletişim temel olarak bir insanın bir bilgiyi/durumu kısacası bir “mesajı” bir başkasına aktarma sürecidir ve insan yaşamında en az beslenme kadar önemlidir.

2. Soru

Dil nedir?

Cevap

Dil (lisan) insanların iletişimi sağlamak için gerekli olan bir sosyal anlaşma aracıdır. Dil, nesnelerle, olaylarla ve ilişkilerle ilgili kav- ramları temsil eden ve toplumca paylaşılan sembollerdir.

Dil (lisan) insanların iletişimi sağlamak için gerekli olan bir sosyal anlaşma aracıdır. Dil, nesnelerle, olaylarla ve ilişkilerle ilgili kav- ramları temsil eden ve toplumca paylaşılan sembollerdir.

Dil (lisan) insanların iletişimi sağlamak için gerekli olan bir sosyal anlaşma aracıdır. Dil, nesnelerle, olaylarla ve ilişkilerle ilgili kav- ramları temsil eden ve toplumca paylaşılan sembollerdir.

Dil (lisan) insanların iletişimi sağlamak için gerekli olan bir sosyal anlaşma aracıdır. Dil, nesnelerle, olaylarla ve ilişkilerle ilgili kav- ramları temsil eden ve toplumca paylaşılan sembollerdir.

3. Soru

Konuşma nedir?

Cevap

Konuşma; kısaca dili iletme yoludur, sözel dilin seslerle ifade edilme biçimidir.

Konuşma; kısaca dili iletme yoludur, sözel dilin seslerle ifade edilme biçimidir.

Konuşma; kısaca dili iletme yoludur, sözel dilin seslerle ifade edilme biçimidir.

Konuşma; kısaca dili iletme yoludur, sözel dilin seslerle ifade edilme biçimidir.

4. Soru

İletişimin olabilmesi için temel olarak gerekli üç unsuru sıralayınız.

İletişimin olabilmesi için temel olarak gerekli üç unsuru sıralayınız.

İletişimin olabilmesi için temel olarak gerekli üç unsuru sıralayınız.

İletişimin olabilmesi için temel olarak gerekli üç unsuru sıralayınız.

Cevap

• Mesajı Gönderen
• Mesajı Alan
• Mesaj Alışverişinin Gerçekleşebileceği Bir Ortam

• Mesajı Gönderen
• Mesajı Alan
• Mesaj Alışverişinin Gerçekleşebileceği Bir Ortam

• Mesajı Gönderen
• Mesajı Alan
• Mesaj Alışverişinin Gerçekleşebileceği Bir Ortam

• Mesajı Gönderen
• Mesajı Alan
• Mesaj Alışverişinin Gerçekleşebileceği Bir Ortam

5. Soru

Alıcı dil hangi yetileri içermektedir?

Cevap

Alıcı dil anlama, dinleme yetisini içermektedir.

Alıcı dil anlama, dinleme yetisini içermektedir.

Alıcı dil anlama, dinleme yetisini içermektedir.

Alıcı dil anlama, dinleme yetisini içermektedir.

6. Soru

İfade edici dil hangi yetileri içermektedir?

Cevap

İfade edici dil üretme (konuşma ve yazma) yetisini içermektedir.

7. Soru

Bakımı üstlenilen engelli bireyde herhangi bir biçimde iletişim, dil ve konuşma sorunu varsa engelli bireyi öncelikli olarak değerlendirmesi gereken kişi kim olmalıdır?

Bakımı üstlenilen engelli bireyde herhangi bir biçimde iletişim, dil ve konuşma sorunu varsa engelli bireyi öncelikli olarak değerlendirmesi gereken kişi kim olmalıdır?

Bakımı üstlenilen engelli bireyde herhangi bir biçimde iletişim, dil ve konuşma sorunu varsa engelli bireyi öncelikli olarak değerlendirmesi gereken kişi kim olmalıdır?

Bakımı üstlenilen engelli bireyde herhangi bir biçimde iletişim, dil ve konuşma sorunu varsa engelli bireyi öncelikli olarak değerlendirmesi gereken kişi kim olmalıdır?

Cevap

Bakımı üstlenilen engelli bireyde herhangi bir biçimde iletişim, dil ve konuşma sorunu varsa engelli bireyi öncelikli olarak değerlendirmesi gereken kişi dil ve konuşma terapisti olmalıdır.

8. Soru

Dil ve konuşma terapistinin görevleri nelerdir?

Cevap

Dil ve konuşma terapistleri, bakım hizmeti verenlerin bakımını üstlendiği engelli bireylerdeki olası iletişim, dil ve/veya konuşma güçlüğüyle ilgili danışılması gereken kişidir. Dil ve konuşma terapisti, iletişim, dil ve/veya konuşma güçlüğü yaşayan bireyin iletişim sorununa dair detaylı değerlendirmeyi yapar, mesleği açısından yapılması gerekenleri planlar ve durumu ilgili bireyin kendisine ve ailesine bildirir. İletişim, dil ve/veya konuşma güçlüğü yaşayan bireyin terapi alıp almaması gerektiğine ya da evde çalışılmasının yeterli olup olmayacağına karar verir. Bakım hizmeti verenler engelli bireyin dil ve konuşma terapistine düzenli giderek terapi alması gereken durumlarda bile, bu terapiye destek olmalıdır.

Dil ve konuşma terapistleri, bakım hizmeti verenlerin bakımını üstlendiği engelli bireylerdeki olası iletişim, dil ve/veya konuşma güçlüğüyle ilgili danışılması gereken kişidir. Dil ve konuşma terapisti, iletişim, dil ve/veya konuşma güçlüğü yaşayan bireyin iletişim sorununa dair detaylı değerlendirmeyi yapar, mesleği açısından yapılması gerekenleri planlar ve durumu ilgili bireyin kendisine ve ailesine bildirir. İletişim, dil ve/veya konuşma güçlüğü yaşayan bireyin terapi alıp almaması gerektiğine ya da evde çalışılmasının yeterli olup olmayacağına karar verir. Bakım hizmeti verenler engelli bireyin dil ve konuşma terapistine düzenli giderek terapi alması gereken durumlarda bile, bu terapiye destek olmalıdır.

Dil ve konuşma terapistleri, bakım hizmeti verenlerin bakımını üstlendiği engelli bireylerdeki olası iletişim, dil ve/veya konuşma güçlüğüyle ilgili danışılması gereken kişidir. Dil ve konuşma terapisti, iletişim, dil ve/veya konuşma güçlüğü yaşayan bireyin iletişim sorununa dair detaylı değerlendirmeyi yapar, mesleği açısından yapılması gerekenleri planlar ve durumu ilgili bireyin kendisine ve ailesine bildirir. İletişim, dil ve/veya konuşma güçlüğü yaşayan bireyin terapi alıp almaması gerektiğine ya da evde çalışılmasının yeterli olup olmayacağına karar verir. Bakım hizmeti verenler engelli bireyin dil ve konuşma terapistine düzenli giderek terapi alması gereken durumlarda bile, bu terapiye destek olmalıdır.

Dil ve konuşma terapistleri, bakım hizmeti verenlerin bakımını üstlendiği engelli bireylerdeki olası iletişim, dil ve/veya konuşma güçlüğüyle ilgili danışılması gereken kişidir. Dil ve konuşma terapisti, iletişim, dil ve/veya konuşma güçlüğü yaşayan bireyin iletişim sorununa dair detaylı değerlendirmeyi yapar, mesleği açısından yapılması gerekenleri planlar ve durumu ilgili bireyin kendisine ve ailesine bildirir. İletişim, dil ve/veya konuşma güçlüğü yaşayan bireyin terapi alıp almaması gerektiğine ya da evde çalışılmasının yeterli olup olmayacağına karar verir. Bakım hizmeti verenler engelli bireyin dil ve konuşma terapistine düzenli giderek terapi alması gereken durumlarda bile, bu terapiye destek olmalıdır.

9. Soru

Aile ve/veya bakım hizmeti verenlerin 0-3 aylık bir çocuğun dil gelişimini desteklerken dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir?

Aile ve/veya bakım hizmeti verenlerin 0-3 aylık bir çocuğun dil gelişimini desteklerken dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir?

Aile ve/veya bakım hizmeti verenlerin 0-3 aylık bir çocuğun dil gelişimini desteklerken dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir?

Aile ve/veya bakım hizmeti verenlerin 0-3 aylık bir çocuğun dil gelişimini desteklerken dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir?

Cevap

 • Bebekle konuşurken kendisinin çıkardığı sesleri taklit etmek ve yeni sesler çıkarmak.
 • Bebeğe ara ara normal ses düzeyinde müzik dinletmek.
10. Soru

Engelli bireylere bakım hizmeti sağlayan bireylerde olması gereken en önemli özelliklerden birisi olan empati nedir?

Cevap

Empati, bir başka insanın duygularını ve düşüncelerini sezebilmek, fark edebilmek, algılayabilmek yeteneği olarak tanımlanabilir.

Empati, bir başka insanın duygularını ve düşüncelerini sezebilmek, fark edebilmek, algılayabilmek yeteneği olarak tanımlanabilir.

Empati, bir başka insanın duygularını ve düşüncelerini sezebilmek, fark edebilmek, algılayabilmek yeteneği olarak tanımlanabilir.

Empati, bir başka insanın duygularını ve düşüncelerini sezebilmek, fark edebilmek, algılayabilmek yeteneği olarak tanımlanabilir.

11. Soru

Zihin engelli birey kimdir?

Cevap

İletişim, sağlık ve öz bakım, sosyal ve akademik beceriler, günlük yaşam, kendine yeterli- lik gibi alanlarda zihinsel işlevler bakımından akranlarına göre sınırlılık, uyumsuzluk ve yetersizlik gösteren kişiler zihinsel engelli olarak tanımlanır. Bir başka deyişle zihinsel engellilik, “uyumsal ve aktüel davranışlardaki yetersizlik ve genel zekâ fonksiyonlarında or- talamanın altında olma hâlidir”. 

İletişim, sağlık ve öz bakım, sosyal ve akademik beceriler, günlük yaşam, kendine yeterli- lik gibi alanlarda zihinsel işlevler bakımından akranlarına göre sınırlılık, uyumsuzluk ve yetersizlik gösteren kişiler zihinsel engelli olarak tanımlanır. Bir başka deyişle zihinsel engellilik, “uyumsal ve aktüel davranışlardaki yetersizlik ve genel zekâ fonksiyonlarında or- talamanın altında olma hâlidir”. 

İletişim, sağlık ve öz bakım, sosyal ve akademik beceriler, günlük yaşam, kendine yeterli- lik gibi alanlarda zihinsel işlevler bakımından akranlarına göre sınırlılık, uyumsuzluk ve yetersizlik gösteren kişiler zihinsel engelli olarak tanımlanır. Bir başka deyişle zihinsel engellilik, “uyumsal ve aktüel davranışlardaki yetersizlik ve genel zekâ fonksiyonlarında or- talamanın altında olma hâlidir”. 

İletişim, sağlık ve öz bakım, sosyal ve akademik beceriler, günlük yaşam, kendine yeterli- lik gibi alanlarda zihinsel işlevler bakımından akranlarına göre sınırlılık, uyumsuzluk ve yetersizlik gösteren kişiler zihinsel engelli olarak tanımlanır. Bir başka deyişle zihinsel engellilik, “uyumsal ve aktüel davranışlardaki yetersizlik ve genel zekâ fonksiyonlarında or- talamanın altında olma hâlidir”. 

12. Soru

Otizm nedir?

Cevap

Otizm beynin ve sinir sisteminin farklı yapısından ya da işleyişinden kaynaklanan ve 3 yaş öncesi çocuklarda ortaya çıkan nöro-biyolojik bir bozukluktur. Otistik özellikler gösterenbireyler göz teması kurmaktan kaçınırlar. Bu nedenle duygusal bağ kurmaları zordur. Dokunulmayı sevmezler ve isimleriyle seslenildiğinde dahi tepki vermeyebilirler. Nedensiz gülme ve ağlamalar, korkular gibi bazı duygusal tepkiler gözlemlenebilir, duyusal uyaranların bazılarına aşırı duyarlı tepkiler gösterip, bazılarına duyarsız kalabilirler

Otizm beynin ve sinir sisteminin farklı yapısından ya da işleyişinden kaynaklanan ve 3 yaş öncesi çocuklarda ortaya çıkan nöro-biyolojik bir bozukluktur. Otistik özellikler gösterenbireyler göz teması kurmaktan kaçınırlar. Bu nedenle duygusal bağ kurmaları zordur. Dokunulmayı sevmezler ve isimleriyle seslenildiğinde dahi tepki vermeyebilirler. Nedensiz gülme ve ağlamalar, korkular gibi bazı duygusal tepkiler gözlemlenebilir, duyusal uyaranların bazılarına aşırı duyarlı tepkiler gösterip, bazılarına duyarsız kalabilirler

Otizm beynin ve sinir sisteminin farklı yapısından ya da işleyişinden kaynaklanan ve 3 yaş öncesi çocuklarda ortaya çıkan nöro-biyolojik bir bozukluktur. Otistik özellikler gösterenbireyler göz teması kurmaktan kaçınırlar. Bu nedenle duygusal bağ kurmaları zordur. Dokunulmayı sevmezler ve isimleriyle seslenildiğinde dahi tepki vermeyebilirler. Nedensiz gülme ve ağlamalar, korkular gibi bazı duygusal tepkiler gözlemlenebilir, duyusal uyaranların bazılarına aşırı duyarlı tepkiler gösterip, bazılarına duyarsız kalabilirler

Otizm beynin ve sinir sisteminin farklı yapısından ya da işleyişinden kaynaklanan ve 3 yaş öncesi çocuklarda ortaya çıkan nöro-biyolojik bir bozukluktur. Otistik özellikler gösterenbireyler göz teması kurmaktan kaçınırlar. Bu nedenle duygusal bağ kurmaları zordur. Dokunulmayı sevmezler ve isimleriyle seslenildiğinde dahi tepki vermeyebilirler. Nedensiz gülme ve ağlamalar, korkular gibi bazı duygusal tepkiler gözlemlenebilir, duyusal uyaranların bazılarına aşırı duyarlı tepkiler gösterip, bazılarına duyarsız kalabilirler

13. Soru

Bakım hizmeti verenlerin otistik özellikler gösteren bireylerle iletişim kurarken dikkat etmesi gereken hususlara örnek veriniz.

Bakım hizmeti verenlerin otistik özellikler gösteren bireylerle iletişim kurarken dikkat etmesi gereken hususlara örnek veriniz.

Bakım hizmeti verenlerin otistik özellikler gösteren bireylerle iletişim kurarken dikkat etmesi gereken hususlara örnek veriniz.

Bakım hizmeti verenlerin otistik özellikler gösteren bireylerle iletişim kurarken dikkat etmesi gereken hususlara örnek veriniz.

Cevap

 • Otizmli bireyle konuşurken onun göz seviyesine inerek ve ona bakarak konuşmak.
 • Kısa ve net cümleler kurmak. Örneğin “buraya otur”.
 • Somut ve sade ifadeler kullanın.
14. Soru

Otizmli bireylerin en belirgin özelliklerinden birisi nedir?

Cevap

Otistik özellikler gösteren bireylerin en belirgin özelliklerinden biri iletişim becerilerinde gösterdikleri sınırlılıklardır. Tamamında olmamakla birlikte otizmli bireylerde genellikle sözel ve sözel olmayan iletişim, oyun ve sosyal ilişki güçlüğü gibi gelişimsel sorunlar görülmektedir. Otistik özellikler gösteren bireyler ifade edici dilin (anlatma, söyleme) yanısıra alıcı dil becerilerinde de (söyleneni anlama) güçlükler yaşamaktadırlar. 

Otistik özellikler gösteren bireylerin en belirgin özelliklerinden biri iletişim becerilerinde gösterdikleri sınırlılıklardır. Tamamında olmamakla birlikte otizmli bireylerde genellikle sözel ve sözel olmayan iletişim, oyun ve sosyal ilişki güçlüğü gibi gelişimsel sorunlar görülmektedir. Otistik özellikler gösteren bireyler ifade edici dilin (anlatma, söyleme) yanısıra alıcı dil becerilerinde de (söyleneni anlama) güçlükler yaşamaktadırlar. 

Otistik özellikler gösteren bireylerin en belirgin özelliklerinden biri iletişim becerilerinde gösterdikleri sınırlılıklardır. Tamamında olmamakla birlikte otizmli bireylerde genellikle sözel ve sözel olmayan iletişim, oyun ve sosyal ilişki güçlüğü gibi gelişimsel sorunlar görülmektedir. Otistik özellikler gösteren bireyler ifade edici dilin (anlatma, söyleme) yanısıra alıcı dil becerilerinde de (söyleneni anlama) güçlükler yaşamaktadırlar. 

Otistik özellikler gösteren bireylerin en belirgin özelliklerinden biri iletişim becerilerinde gösterdikleri sınırlılıklardır. Tamamında olmamakla birlikte otizmli bireylerde genellikle sözel ve sözel olmayan iletişim, oyun ve sosyal ilişki güçlüğü gibi gelişimsel sorunlar görülmektedir. Otistik özellikler gösteren bireyler ifade edici dilin (anlatma, söyleme) yanısıra alıcı dil becerilerinde de (söyleneni anlama) güçlükler yaşamaktadırlar. 

15. Soru

İşitme engelli birey kimdir?

Cevap

Kulaklarından birinde ya da her ikisinde doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle oluşan bir durumdan dolayı çevresinden gelen sesleri az algılayabilen ya da algılayamayan bireyler işitme engelliler olarak tanımlanır.

Kulaklarından birinde ya da her ikisinde doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle oluşan bir durumdan dolayı çevresinden gelen sesleri az algılayabilen ya da algılayamayan bireyler işitme engelliler olarak tanımlanır.

Kulaklarından birinde ya da her ikisinde doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle oluşan bir durumdan dolayı çevresinden gelen sesleri az algılayabilen ya da algılayamayan bireyler işitme engelliler olarak tanımlanır.

Kulaklarından birinde ya da her ikisinde doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle oluşan bir durumdan dolayı çevresinden gelen sesleri az algılayabilen ya da algılayamayan bireyler işitme engelliler olarak tanımlanır.

16. Soru

Konuşamayan işitme engelli bireyler iletişim için ne kullanmayı tercih edebilir?

Cevap

Bazı bireyler tamamen ya da bir miktar konuşurken bazıları tamamen işaret dili kullanmayı tercih edebilir. Görsel bir dil olan işaret dili, işitme engelli bireylerin iletişim amaçlı el-kol hareketleri ve mimiklerinden oluşur. Her ülkenin kendi işaret dili, her işaret dilinin de kendine özgü bir yapısı vardır ve işaret dili de sözlü diller gibi erken yaşta daha kolay öğrenilir.

Bazı bireyler tamamen ya da bir miktar konuşurken bazıları tamamen işaret dili kullanmayı tercih edebilir. Görsel bir dil olan işaret dili, işitme engelli bireylerin iletişim amaçlı el-kol hareketleri ve mimiklerinden oluşur. Her ülkenin kendi işaret dili, her işaret dilinin de kendine özgü bir yapısı vardır ve işaret dili de sözlü diller gibi erken yaşta daha kolay öğrenilir.

Bazı bireyler tamamen ya da bir miktar konuşurken bazıları tamamen işaret dili kullanmayı tercih edebilir. Görsel bir dil olan işaret dili, işitme engelli bireylerin iletişim amaçlı el-kol hareketleri ve mimiklerinden oluşur. Her ülkenin kendi işaret dili, her işaret dilinin de kendine özgü bir yapısı vardır ve işaret dili de sözlü diller gibi erken yaşta daha kolay öğrenilir.

Bazı bireyler tamamen ya da bir miktar konuşurken bazıları tamamen işaret dili kullanmayı tercih edebilir. Görsel bir dil olan işaret dili, işitme engelli bireylerin iletişim amaçlı el-kol hareketleri ve mimiklerinden oluşur. Her ülkenin kendi işaret dili, her işaret dilinin de kendine özgü bir yapısı vardır ve işaret dili de sözlü diller gibi erken yaşta daha kolay öğrenilir.

17. Soru

Bakım hizmeti verenlerin işitme engelli bireylerin işitme becerilerini desteklemek için dikkat etmesi gereken hususlardan üç tanesini sıralayınız.

Bakım hizmeti verenlerin işitme engelli bireylerin işitme becerilerini desteklemek için dikkat etmesi gereken hususlardan üç tanesini sıralayınız.

Bakım hizmeti verenlerin işitme engelli bireylerin işitme becerilerini desteklemek için dikkat etmesi gereken hususlardan üç tanesini sıralayınız.

Bakım hizmeti verenlerin işitme engelli bireylerin işitme becerilerini desteklemek için dikkat etmesi gereken hususlardan üç tanesini sıralayınız.

Cevap

 • İşitme cihazı varsa cihazın düzgün çalıştığına ve ayarlarının yapıldığına emin olmak ve belirli aralıklarla kontrol etmek,
 • Bir ses geldiğinde çocuğa bakarak kucağınızı göstermek ve “ses duydun mu” diye sormak,
 • Ses ve sesin kaynağını eşleştirmek.
18. Soru

Görme engelli birey kimdir?

Cevap

Çeşitli nedenlerle doğuştan ya da sonradan tamamen veya kısmen görme kaybı olan ve bu yüzden destek hizmetlerine gereksinim duyan kişiler görme engelli olarak tanımlanır. Görme gücünün tıbbi tedaviyle ya da gözlük, kontakt lens gibi bilinen yöntemlerle yararlı düzeylere ulaştıramadığı durumlara, kısıtlamanın derecesine göre körlük veya az görme denir.

Çeşitli nedenlerle doğuştan ya da sonradan tamamen veya kısmen görme kaybı olan ve bu yüzden destek hizmetlerine gereksinim duyan kişiler görme engelli olarak tanımlanır. Görme gücünün tıbbi tedaviyle ya da gözlük, kontakt lens gibi bilinen yöntemlerle yararlı düzeylere ulaştıramadığı durumlara, kısıtlamanın derecesine göre körlük veya az görme denir.

Çeşitli nedenlerle doğuştan ya da sonradan tamamen veya kısmen görme kaybı olan ve bu yüzden destek hizmetlerine gereksinim duyan kişiler görme engelli olarak tanımlanır. Görme gücünün tıbbi tedaviyle ya da gözlük, kontakt lens gibi bilinen yöntemlerle yararlı düzeylere ulaştıramadığı durumlara, kısıtlamanın derecesine göre körlük veya az görme denir.

Çeşitli nedenlerle doğuştan ya da sonradan tamamen veya kısmen görme kaybı olan ve bu yüzden destek hizmetlerine gereksinim duyan kişiler görme engelli olarak tanımlanır. Görme gücünün tıbbi tedaviyle ya da gözlük, kontakt lens gibi bilinen yöntemlerle yararlı düzeylere ulaştıramadığı durumlara, kısıtlamanın derecesine göre körlük veya az görme denir.

19. Soru

Bedensel engelli birey kimdir?

Cevap

Doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrası dönemde herhangi bir nedene bağlı olarak iskelet (kemik), kas ve sinir sistemindeki bozukluklar sonucu, bedensel yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybeden, toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük yaşamdaki gerek- sinimlerini karşılamada güçlükleri olan, bu nedenlerle korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişiye bedensel özürlü; bu duruma yol açan durumlara ise bedensel özür denir.

Doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrası dönemde herhangi bir nedene bağlı olarak iskelet (kemik), kas ve sinir sistemindeki bozukluklar sonucu, bedensel yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybeden, toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük yaşamdaki gerek- sinimlerini karşılamada güçlükleri olan, bu nedenlerle korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişiye bedensel özürlü; bu duruma yol açan durumlara ise bedensel özür denir.

Doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrası dönemde herhangi bir nedene bağlı olarak iskelet (kemik), kas ve sinir sistemindeki bozukluklar sonucu, bedensel yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybeden, toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük yaşamdaki gerek- sinimlerini karşılamada güçlükleri olan, bu nedenlerle korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişiye bedensel özürlü; bu duruma yol açan durumlara ise bedensel özür denir.

Doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrası dönemde herhangi bir nedene bağlı olarak iskelet (kemik), kas ve sinir sistemindeki bozukluklar sonucu, bedensel yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybeden, toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük yaşamdaki gerek- sinimlerini karşılamada güçlükleri olan, bu nedenlerle korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişiye bedensel özürlü; bu duruma yol açan durumlara ise bedensel özür denir.

20. Soru

Dil ve konuşma bozukluğu olan birey kimdir?

Cevap

Konuşmanın kişinin etrafındaki kişilerce yadırganacak düzeyde bir farklılık ya da sapma göstermesi durumunda bireyde bir konuşma sorunu olduğu kabul edilmektedir. Başka bir deyişle herhangi bir nedenle konuşamayan veya ifade etmede güçlük yaşayan, konuşmasının akıcılığında bozukluk olan ve bu yüzden çevresi tarafından anlaşılamadığı için iletişim güçlüğü yaşayan kişiler dil ve konuşma engelli olarak tanımlanır.

Konuşmanın kişinin etrafındaki kişilerce yadırganacak düzeyde bir farklılık ya da sapma göstermesi durumunda bireyde bir konuşma sorunu olduğu kabul edilmektedir. Başka bir deyişle herhangi bir nedenle konuşamayan veya ifade etmede güçlük yaşayan, konuşmasının akıcılığında bozukluk olan ve bu yüzden çevresi tarafından anlaşılamadığı için iletişim güçlüğü yaşayan kişiler dil ve konuşma engelli olarak tanımlanır.

Konuşmanın kişinin etrafındaki kişilerce yadırganacak düzeyde bir farklılık ya da sapma göstermesi durumunda bireyde bir konuşma sorunu olduğu kabul edilmektedir. Başka bir deyişle herhangi bir nedenle konuşamayan veya ifade etmede güçlük yaşayan, konuşmasının akıcılığında bozukluk olan ve bu yüzden çevresi tarafından anlaşılamadığı için iletişim güçlüğü yaşayan kişiler dil ve konuşma engelli olarak tanımlanır.

Konuşmanın kişinin etrafındaki kişilerce yadırganacak düzeyde bir farklılık ya da sapma göstermesi durumunda bireyde bir konuşma sorunu olduğu kabul edilmektedir. Başka bir deyişle herhangi bir nedenle konuşamayan veya ifade etmede güçlük yaşayan, konuşmasının akıcılığında bozukluk olan ve bu yüzden çevresi tarafından anlaşılamadığı için iletişim güçlüğü yaşayan kişiler dil ve konuşma engelli olarak tanımlanır.

21. Soru

Alternatif ve destekleyici iletişim sistemleri nedir?

Cevap

Alternatif ve Destekleyici İletişim Sistemleri; jest, işaret dili, resim- fotoğraf gibi basılı materyaller benzeri sembol sistemleri ile bilgisayar destekli sistemleri içerir. Sözlü dile alternatif olabilecek özel araçlar ve iletişim yöntemleri ile konuşma gelişimini ve iletişimin kendisini destekler.

Alternatif ve Destekleyici İletişim Sistemleri; jest, işaret dili, resim- fotoğraf gibi basılı materyaller benzeri sembol sistemleri ile bilgisayar destekli sistemleri içerir. Sözlü dile alternatif olabilecek özel araçlar ve iletişim yöntemleri ile konuşma gelişimini ve iletişimin kendisini destekler.

Alternatif ve Destekleyici İletişim Sistemleri; jest, işaret dili, resim- fotoğraf gibi basılı materyaller benzeri sembol sistemleri ile bilgisayar destekli sistemleri içerir. Sözlü dile alternatif olabilecek özel araçlar ve iletişim yöntemleri ile konuşma gelişimini ve iletişimin kendisini destekler.

Alternatif ve Destekleyici İletişim Sistemleri; jest, işaret dili, resim- fotoğraf gibi basılı materyaller benzeri sembol sistemleri ile bilgisayar destekli sistemleri içerir. Sözlü dile alternatif olabilecek özel araçlar ve iletişim yöntemleri ile konuşma gelişimini ve iletişimin kendisini destekler.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.