Açıköğretim Ders Notları

Bakıma Gereksinimi Olan Engelli Bireyler 1 Dersi 1. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Bakıma Gereksinimi Olan Engelli Bireyler 1 Dersi 1. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Temel Kavramlar: Zedelenme, Yetersizlik, Engel, Bakım, Rehabilitasyon, Engelli Bakımı

1. Soru

Özel gereksinim nasıl oluşur?

Cevap

Tüm bireyler dünyaya kendi özelliklerini taşıyarak gelirler. Bu nedenle de dünya üzerindeki her birey birbirinden farklıdır. Farklı olmak bizleri yaşam
karşısında özel yapar. Hepimiz zayıf ve güçlü yanlarımızla, yeterlik ve yetersizliklerimizle kendimize özgüyüz. Hepimizin farklı yüzleri, vücut yapıları, farklı karakterleri ve düşünce yapıları vardır. Bunlar toplumda bizleri biz yapan sayısız özelliğimiz ve farklılığımıza örnek olabilir. Ancak bazen farklılık bireyin toplumsal yaşamda desteğe gereksinim duyacağı biçimde meydana gelir.
Örneğin bir bacağı diğerinden kısa olduğu için birey dik merdivenleri bir yardım olmadan inip çıkamaz. Bu durumda o bireyin farklılığı bir özel gereksinim doğurur. Bir başka deyişle farklılığı sebebiyle yaşama katılabilmek
için özel gereksinimi (örneğin; asansör, tekerlekli sandalye, rampa vb.) ortaya çıkmıştır.


2. Soru

Zaman içinde özel gereksinimli bireyler farklı şekillerde etiketlenmiştir. Bu etiketlere örnekler nelerdir?

Cevap

Özel gereksinimli bireyler zaman içinde farklı kesimlerce farklı şekillerde etiketlenmişlerdir. Örneğin engelli, özürlü, yetersiz, sakat gibi farklı ifadeler
kullanılmış günümüzde de bu ifadelerden bazıları halen kullanılmaktadır.


3. Soru

Risk taşıma kavramı ne anlama gelmektedir?

Cevap

Risk taşıma (risk altında olma) herhangi bir engeli olmayan ancak ileride bir yetersizlik yaşama olasılığı diğer bireylerden yüksek olan bireyleri ifade eder.


4. Soru

Risk taşıma daha çok hangi bireyleri kapsar?

Cevap

Risk taşıma terimi daha çok bebek ve okul öncesi dönemdeki küçük çocuklar için kullanılmaktadır.


5. Soru

Bireyin bulunduğu hangi şartlar risk taşımaya neden olur?

Cevap

Risk taşıyan bebek ya da çocuk doğumun gerçekleştiği şartlar, yaşadığı ev-çevre sebebiyle ileride bir yetersizlik yaşama olasılığı yüksek bireyleri tanımlar. Erken ve düşük doğum ağırlığıyla doğan bebekler, anneleri madde bağımlısı olan bebekler, yoksul sosyal çevrelerde doğan bebekler ve büyüyen çocuklar gelişimleri açısından risk altındadır.


6. Soru

Hangi bireyler gelişimleri açısından risk altındadır?

Cevap

Erken ve düşük doğum ağırlığıyla doğan
bebekler, anneleri madde bağımlısı olan bebekler, yoksul
sosyal çevrelerde doğan bebekler ve büyüyen çocuklar
gelişimleri açısından risk altındadır. Bununla birlikte
çevresinde yeterli uyaran bulunmayan, sağlıksız
koşullarda yaşayan, kötü ve yanlış beslenmelere maruz
kalmış çocuk ve bebeklerin de risk altında olduğu
söylenebilir.


7. Soru

Çeşitli olumsuz şartlarda doğan ya da gelişen bebeklerin neden risk taşıdığı ifade edilmektedir?

Cevap

Olumsuz durumlar bebek veya çocuğun gelişimini duygusal, fiziksel, bilişsel gibi pek çok yönden etkileyip onun özel gereksinimli olmasında rol oynayabilir. Bu nedenle bu bireylerin özel gereksinimli olma risk taşımaları söz konusudur.


8. Soru

Zedelenme nedir?

Cevap

Zedelenme doğum öncesi, doğum sırası ya da doğum sonrasında çeşitli sebeplerle bireyin organlarının işlevlerini yerine getirmede zorlanma meydana gelmesi durumu olarak açıklanmaktadır.


9. Soru

Zedelenmenin etkisi ne kadar sürer?

Cevap

Zedelenme ile oluşan olumsuz durum geçici ya da kalıcı olabilir. Örneğin birey bir kaza sonrası görme ile ilgili bir zedelenme yaşayabilir. Bu zedelenme geçici ya da bazı durumlarda kalıcı olabilir.


10. Soru

Zedelenme ile yetersizlik arasındaki ilişki nedir?

Cevap

Yaşanan zedelenmenin ardından hemen ya da her zaman yetersizlik/engel oluşmayabilir. Bazı durumlarda zedelenme yetersizlik ve engele dönüşürken bazı durumlarda dönüşmeyebilir.


11. Soru

Bireyin organlarının işlevlerini yerine getirmede zorlanması hangi kavramla ifade edilebilir?

Cevap

Bir bireyin organlarının işlevlerini yerine getirmede çeşitli sebeplerle zorlanması durumu zedelenme kavramıyla ifade edilmektedir.


12. Soru

Yetersizlik nedir?

Cevap

Duyu organları ya da zihinsel, fiziksel duygusal anlamda bireyin işlevlerinde zedelenmeye bağlı olarak tümü ile ya da kısmen kayıp oluşması durumu yetersizlik olarak ifade edilmektedir. Yetersizliği olan birey bu yetersizliğin sonucunda normal gelişim gösteren bireyler gibi duyamayabilir, göremeyebilir.


13. Soru

Zedelenme oluşan organın işlevini yerine getirememesi ya da kısmen getirmesi hangi kavramla ifade edilebilir?

Cevap

Kısa bir ifade ile yetersizlik zedelenmenin bir sonucu olarak, zedelenme oluşan organın işlevini yerine getirememesi ya da kısmen getirmesidir.


14. Soru

Engel nedir?

Cevap

Engel, yetersizliği sebebiyle bireyin toplumsal yaşama katılımında ortaya çıkan sorunlardır.
Bir başka deyişle engel, bireyin yetersizliği sebebiyle çevreye uyum sağlama konusunda engellenmesidir.


15. Soru

Engelliler Hakkında Kanun’a göre engelli terimi nasıl ifade edilmektedir?

Cevap

Engelliler Hakkında Kanun’a göre engelli terimi; fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duyusal yetilerinde çeşitli düzeyde kayıplarından dolayı topluma diğer bireyler ile birlikte eşit koşullarda tam ve etkin katılımını kısıtlayan tutum ve çevre koşullarından etkilenen bireyi ifade etmektedir.


16. Soru

Dünya Engellilik Raporu’nda “Engellilik” nasıl açıklanmaktadır?

Cevap

Dünya Engellilik Raporu’nda engellilik, yetersizlikler, aktivite sınırlılıkları ve katılım kısıtlamaları için kullanılan ve (herhangi bir sağlık durumu bulunan)
birey ile o bireyle ilgili bağlamsal faktörler (çevresel ve kişisel faktörler) arasındaki olumsuzluklara atıfta bulunan bir çatı terimdir.


17. Soru

Beyindeki zedelenme ile bacaklarını kullanmada yetersizlik yaşayan birey, rampa olmadığı için okuluna gidemezse yetersizlik neye dönüşmüştür?

Cevap

Beyindeki zedelenme ile bacaklarını kullanmada yetersizlik yaşayan bir birey, rampa olmadığı için okuluna gidemezse, bu durumda yetersizlik “engele” dönüşmüştür.


18. Soru

Bir bireyin yetersizliğinin kısıtlayıcı koşullar ile karşılaşması nedeniyle oluşan durumu, hangi terim ifade eder?

Cevap

Bir bireyin yetersizliğinin kısıtlayıcı koşullar ile karşılaşması nedeniyle oluşan durumu ifade eden terim engeldir.


19. Soru

Yetersizliğin engele dönüşmesine sebep olan durumlar nelerdir?

Cevap

Olumsuz ve kısıtlayıcı koşullar yetersizliği olan bireyin yetersizliğini engele dönüşmesine neden olabilir. Bu kısıtlayıcı koşullar;
• Çevresel etmenlerin olumsuz ve yetersiz olması (uygun rampa, asansör vb.) ya da
• Toplumun olumsuz tutumları olabilir.


20. Soru

Özel gereksinimli bireyler hakkında genellemeler yapmak neden doğru değildir?

Cevap

Özel gereksinimli bireyler sahip oldukları yetersizliğin tür ve derecesine, yaşadıkları ortam, yaş gibi durumlara göre farklılıklar gösterdiğinden bu bireyler hakkında genellemeler yapmak doğru bulunmamaktadır.


21. Soru

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde (ÖEHY 2009) özel gereksinimli bireyler nasıl sınıflandırılmaktadır?

Cevap

İlgili yönetmeliğe göre özel gereksinimli bireylerin sınıflandırılması şöyledir:
• Zihin yetersizliği,
• İşitme yetersizliği,
• Görme yetersizliği,
• Ortopedik yetersizlik,
• Özel öğrenme güçlüğü,
• Dil ve konuşma güçlüğü,
• Duygusal uyum güçlüğü,
• Süreğen hastalık,
• Sinir sistemi zedelenmesi ile oluşan yetersizlik,
• Süreğen hastalıklar,
• Otizm,
• Sosyal uyum güçlüğü,
• Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu,
• Üstün ve özel yetenek.


22. Soru

Bireyin özel gereksinimli olma sebebini bilmek neden önemlidir?

Cevap

Bireyin özel gereksinimli olma sebebini bilmek öncelikle onun doğru tanılanması için önemlidir.


23. Soru

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) yetersizliğe sahip olma nedenlerini nasıl incelemektedir?

Cevap

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), yetersizliğe sahip olma nedenlerini;
• “Yapısal nedenler” ve
• “Edinilmiş nedenler” olarak iki sınıfta incelemiştir.


24. Soru

Yapısal nedenlere neler örnek verilebilir?

Cevap

Yapısal nedenlere örnek olarak;
• Metabolizma bozuklukları ve
• Genetik bozukluklar verilebilir.


25. Soru

Edinilmiş nedenlere neler örnek verilebilir?

Cevap

Edinilmiş nedenlere örnek olarak ise doğum öncesi, sırası veya sonrasında çeşitli nedenlerle bireyin gelişimini etkileyen durumlara maruz kalması olabilir.


26. Soru

Bireyin annesinin hamilelikte madde bağımlısı olması hangi neden kapsamında incelenir?

Cevap

Bireyin annesinin hamilelikte madde bağımlısı olması edinilmiş bir nedendir.


27. Soru

Bireyin down sendromlu olarak dünyaya gelmesi hangi neden kapsamında incelenir?

Cevap

Bireyin down sendromlu olarak dünyaya gelmesi yapısal bir nedendir.


28. Soru

Özel gereksinimli olma nedenleri zaman bağlamında nasıl açıklanmaktadır?

Cevap

Özel gereksinimli olma nedenleri zaman bağlamında şöyle sıralanabilir:
• Doğum öncesi nedenler,
• Doğum sırası nedenler,
• Doğum sonrası nedenler.


29. Soru

Doğum öncesi nedenler nelerdir?

Cevap

Doğum öncesi nedenler;
• Çevresel nedenler,
• Genetik kökenli nedenler,
• Kromozomal nedenler,
• Doğuştan getirilen nedenler,
• Gelişim bozuklukları olarak sınıflandırılabilir.


30. Soru

Doğum öncesi özel gereksinimli olma nedenlerine neler örnek verilebilir?

Cevap

Doğum öncesi nedenler, akraba evliliği, annenin hamilelikte madde kullanması, kan uyuşmazlığı, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, annenin gebelikte kızamıkçık, hepatit B, suçiçeği, toksoplazma gibi bir enfeksiyona
maruz kalması ya da bir travma veya kaza yaşaması olarak örneklenebilir.


31. Soru

Doğum sırası nedenler nelerdir?

Cevap

Bireyin doğum anında oluşan olumsuz durumlar yetersizliklere neden olabilir. Tıp alanında yaşanan gelişmeler bu olumsuz durumların azalmasını sağlamıştır.


32. Soru

Doğum sırası nedenlere neler örnek verilebilir?

Cevap

Doğum anında oluşan nedenler, erken ya da geç doğum, doğumda bebeğin oksijensiz kalması, doğum sırasında yanlış müdahaleler olarak örneklenebilir. Örneğin bebeğin doğum anında oksijensiz kalması sonucu
sık görülen yetersizlikler zihin yetersizliği ve serebral palsi (CP) olabilmektedir.


33. Soru

Doğum sonrası nedenler kısaca nasıl açıklanabilir?

Cevap

Doğum sonrası yaşanan bazı olumsuz durumlar da bebeğin yetersizliğe sahip olmasına neden olabilmektedir.


34. Soru

Doğum sonrası nedenlere neler örnek verilebilir?

Cevap

Bebeklikte yüksek ateş, bebeğin havale geçirmesi,
düşmesi ve kafa travması yaşaması, uzun süren sarılık
durumu doğum sonrası nedenlere birkaç örnek
oluşturmaktadır. Bununla birlikte doğumu izleyen
ilerleyen yıllarda yaşanan ev kazaları, iş kazaları,
psikolojik sorunlar, olumsuz çevresel faktörler de doğum
sonrası nedenler olarak bireyde yetersizliğe yol açabilirler.


35. Soru

Temelde bakım hizmetleri kimlere sunulmaktadır?

Cevap

Temel olarak bakım hizmetleri;
• Yaşlı bireylere,
• Süreğen (kronik) hastalığı olan bireylere ve
• Özel gereksinimli bireylere sunulmaktadır.
Bunlarla birlikte bakım hizmetleri sıralanan bireylerin ailelerini de kapsamaktadır.


36. Soru

Bakıma Muhtaç Özürlülere Yönelik Resmi Kurum ve Kuruluşlar Bakım Merkezleri Yönetmeliğinde (2006) bireysel bakım planı nasıl açıklanmaktadır?

Cevap

İlgili yönetmeliğe göre “Bireysel Bakım Planı”;
Bakıma muhtaç özürlünün bakımına ilişkin fiziksel, psikososyal
ve benzeri alanlarda yaşanan sorunları, bu
sorunların sebepleri ve tespit edilen veriler dikkate
alınarak hangi alanlarda ve süreçte bakıma ihtiyacının
olduğunun belirlenmesi, belirlenen ihtiyaçlar
doğrultusunda yapılabilecek çalışmaları içeren ve genel
çerçevesi Genel Müdürlükçe belirlenen planı ifade
etmektedir.


37. Soru

Bakıma Muhtaç Özürlülere Yönelik Resmi Kurum ve Kuruluşlar Bakım Merkezleri Yönetmeliğinde (2006) bakıma muhtaç özürlü nasıl açıklanmaktadır?

Cevap

İlgili yönetmeliğe göre “Bakıma Muhtaç Özürlü”; Özürlülük sınıflandırmasına göre ağır özürlü olduğu belgelendirilenlerden, günlük hayatın alışılmış,
tekrar eden gereklerini önemli ölçüde yerine getirememesi nedeniyle hayatını başkasının yardımı ve bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede düşkün olan kişiyi ifade etmektedir.


38. Soru

Bakıma Muhtaç Özürlülere Yönelik Resmi Kurum ve Kuruluşlar Bakım Merkezleri Yönetmeliğinde (2006) bakıcı personel nasıl açıklanmaktadır?

Cevap

İlgili yönetmeliğe göre “Bakıcı Personel”;
Bakıma muhtaç özürlülere bakım hizmeti sunabileceğine
ilişkin Millî Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikası veya başarı
belgesi olan ya da sağlık meslek lisesi, kız meslek lisesi
çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü, meslek lisesi özürlü-
yaşlı bakımı bölümü mezunu veya bu bölümlerden en az
önlisans mezunu olan, merkezde veya merkeze bağlı
olarak bakıma muhtaç özürlünün ikametgâhında, bakım
hizmeti sunan kişiyi ifade etmektedir.


39. Soru

Özel gereksinimli bireylere sunulan hizmetlerin yoğunluğu neye göre belirlenir?

Cevap

Özel gereksinimli, süreğen hastalığı olan ve yaşlı
bireylere gereksinim duydukları pek çok alanda hizmet
sunulması önemlidir. Bu hizmetlerin yoğunluğu, türü,
sayısı özel gereksinimli bireyin yetersizlikten etkilenme
derecesine, yaşadığı ortama ve diğer birçok faktöre göre
değişiklik gösterebilir.


40. Soru

Özel gereksinimli bireylere bakım merkezlerinde verilen hizmetlerden psiko-sosyal hizmetler nelerdir?

Cevap

İlgili psiko-sosyal hizmetler şöyle sıralanabilir:
1. Bakıma muhtaç özürlü ailesinin, özürlüyü ve özür durumunu kabullenmesine, bilgilendirilmesine yönelik kişisel veya grup çalışması yöntemiyle verilecek hizmetler.
2. Bakıma muhtaç özürlünün özrünü, mevcut durumunu ve yerleştirildiği ortamı kabullenmesine, bilgilenmesine ve gelişim alanlarında desteklenmesine yönelik kişisel ve grup çalışması yöntemiyle verilecek hizmetler.
3. Özürlü ve ailesinin sosyal hakları ve mevcut kaynakların kullanılmasına yönelik kişisel ve grup çalışması yöntemiyle verilecek hizmetler.
4. Özürlünün bağımsız yaşama, sosyal hayata uyumuna ve katılımına yönelik sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler ile düzenlenecek bu
tür etkinliklere katılabilmesi için refakat hizmetler.
5. Özürlünün terk edilme, ret edilme, özür durumunu kabullenememe, ümitsizlik, intihar etme, yalnızlık, sevgisizlik gibi olumsuz duygulardan kurtarılmasına ve depresyon ve stres gibi durumların yaşanmasının engellenmesine yönelik kişisel veya grup çalışması yöntemiyle verilecek hizmetler.


41. Soru

Özel gereksinimli bireylere bakım merkezlerinde verilen hizmetlerden kişisel bakım hizmetleri nelerdir?

Cevap

İlgili kişisel bakım hizmetleri şöyle sıralanabilir:
1. Banyo yaptırılması,
2. Tuvalet ihtiyacını gidermede yardım edilmesi ve gerektiğinde temizliğinin yapılması,
3. Tırnaklarının kesilmesi,
4. Saçlarının taranması,
5. Dişlerinin temizlenmesi,
6. Yemek ve içecek ihtiyacının giderilmesi,
7. El, yüz ve ayak temizliği,
8. Sakal tıraşının yapılması,
9. İstenmeyen tüylerin temizlenmesi,
10. Elbiselerinin giydirilmesi ve çıkarılması,
11. Burun ve kulak temizliğinin yapılması,
12. Yatağının temizlenmesi ve düzeltilmesi,
13. Odasının temizlenmesi
14. Çamaşırlarının yıkanması,
15. Tehlikelere karşı korunması ve gözetilmesi.


42. Soru

Bakım hizmetleri nasıl açıklanır?

Cevap

Bakım hizmetleri, bir başkasının yardımı olmaksızın günlük yaşamını sürdürmede desteğe ihtiyaç duyan bireyin kendi evinde ya da bir kurumda sunulan psikolojik, fizyolojik, sosyal gereksinimleri kapsayan bir
hizmetler bütünüdür.


43. Soru

Bakım hizmetlerinin sınıflandırılması çeşitli biçimlerde yapılabilmektedir. Bunlar nelerdir?

Cevap

Bakım hizmetlerini sınıflandırma kriterleri şöyle sıralanabilir:
• Hizmet verildiği yere göre,
• Hizmetin sunum zamanına göre,
• Hizmetin sunum süresine göre,
• Birey ve bakım sağlayan arasındaki ilişkiye göre,
• Bakıma gereksinim duyma nedenine göre.


44. Soru

Hizmetin verildiği yere göre bakım hizmetleri nelerdir?

Cevap

İlgili bakım hizmetleri şöyle sıralanabilir:
• Toplum Temelli Bakım,
• Toplum Temelli Evde Bakım,
• Kurumsal Bakım.


45. Soru

Hizmetin sunum süresine göre bakım hizmetleri nelerdir?

Cevap

İlgili bakım hizmetleri şöyle sıralanabilir:
• Kısa Süreli Bakım,
• Uzun Süreli Bakım


46. Soru

Hizmetin sunum zamanına göre bakım hizmetleri nelerdir?

Cevap

İlgili bakım hizmetleri şöyle sıralanabilir:
• Erken Dönemde Bakım,
• Geç Dönemde Bakım.


47. Soru

Birey ve bakım sağlayan arasındaki ilişkiye göre bakım hizmetleri nelerdir?

Cevap

İlgili bakım hizmetleri şöyle sıralanabilir:
• Profesyonel Bakım,
• Profesyonel Olmayan Bakım


48. Soru

Bakıma gereksinim duyma nedenine göre bakım hizmetleri nelerdir?

Cevap

İlgili bakım hizmetleri şöyle sıralanabilir:
• Engelli Bireyler/Yaşlı Bireyler/Süreğen Hastalığı Olan Bireyler İçin Bakım,
• Kişisel Bakım Hizmetleri,
• Psiko-Sosyal Destekler,
• Barınma Hizmetleri,
• Boş Zaman Değerlendirmeye İlişkin Hizmetler,
• Gündüz Bakım ve Desteği.


49. Soru

Kurumsal bakımın içinde yer alan hizmet merkezleri nelerdir?

Cevap

İlgili hizmet merkezleri şöyle sıralanabilir:
• Hastaneler ya da klinikler,
• Hastalığa özgü merkezler,
• Rehabilitasyon merkezleri,
• Bakım ve rehabilitasyon merkezi,
• Huzurevleri,
• Mesleki rehabilitasyon.


50. Soru

Toplum temelli evde bakımın içinde yer alan hizmet noktaları nelerdir?

Cevap

İlgili hizmet noktaları şöyle sıralanabilir:
• Evde bakım,
• İşyerinde bakım,
• Okulda bakım,
• Rekreasyon evleri,
• Spor kulüpleri.


51. Soru

Kurumsal bakım nedir?

Cevap

Kurumsal bakım, özel gereksinimli, yaşlı ve/ veya süreğen hastalığı olan bireyin evde bakım hizmetleri ve desteğe rağmen daha fazla gereksinimi oluşması evde desteğin bireyin bakımı için yeterli olmadığı durumlarda
kullanıldığı bakım türüdür. Kurumsal bakım, özel gereksinimli bireye sosyal, kişisel, psikolojik gereksinimlerini karşılamak ve serbest zaman aktiviteleri
ile bireyin zamanının etkili ve verimli kullanılmaya çalışıldığı bir hizmettir.


52. Soru

Toplum temelli bakım nedir?

Cevap

Toplum temelli bakım hizmetleri, özel gereksinimli, süreğen hastalığı olan ve/veya yaşlı bireylere sunulmaktadır.
Toplum temelli bakım bu bireylere sunulan hizmetlerin dağılımında onlara eşit fırsatlar sunmayı bu bireylerin haklarını savunmayı ve iyileştirmeyi hedefleyen bakım hizmetidir.


53. Soru

Toplum temelli bakımda hangi uzmanlar çalışabilir?

Cevap

Toplum temelli bakımda birçok farklı disiplinden uzman ekip çalışması ile birlikte destek sunarlar. Bu uzmanlar, doktor, sosyal hizmet uzmanları, diyetisyenler, hemşireler, psikologlar, fizyoterapistler, iş-uğraşı terapistleri olarak örneklenebilir.


54. Soru

Evde bakım (toplum temelli evde bakım) nedir?

Cevap

Dünya Engellilik Raporu’na (2011) göre Toplum
temelli evde bakım, hasta bireylere ve ailelerine evlerinde
verilen her türlü destektir. Evde bakım hizmetleri özel
gereksinimli bireye kendi yaşadığı ortamda sunulan tıbbi
hizmetleri, kişisel bakım hizmetlerini ve psiko-sosyal
hizmetleri kapsar. Özel gereksinimli bireyin kendi evinde
yaşamını bağımsız şekilde sürdürmesini sağlamak evde
bakım hizmetlerinin temel amacını oluşturur. Evde bakım
hizmeti özel gereksinimli bireyi ev yaşamında
bağımsızlaştırma ile birlikte bireyin aynı evde yaşadığı
ailesine sağlanan destek süreçlerini de içermektedir.


55. Soru

Erken dönemde bakım nedir?

Cevap

Erken dönemde bakım, özel gereksinimli çocukta yetersizliğin oluşumunu izleyen ilk dönemi (3-6 ay) içeren hastane ya da rehabilitasyon merkezinde sağlanan bakım türü olarak açıklanabilir.


56. Soru

Geç dönemde bakım nedir?

Cevap

Geç dönemde bakım, özel gereksinimli bireyin bebekliğinden yaşam sonuna kadar süren rehabilitasyon ve bakım hizmetleri geç dönemdeki bakım hizmetleri olarak ifade edilebilir. Bu bakım türü bireyin gerektiğinde tıbbi
gereksinimlerinin takibi ile gerçekleşirken gerektiğinde sosyal, psikolojik destekleri de kapsar.


57. Soru

Rehabilitasyon nedir?

Cevap

Rehabilitasyonun sözlük anlamı “iyileştirme”dir (TDK, 2017). Bir başka deyişle rehabilitasyon, kaybedilen bir yeteneğin yeniden kazandırılması ya da yitirilen yeteneğin yerine yenisinin “ikame” edilmesidir.


58. Soru

Rehabilitasyon programının başarıya ulaşması için dikkat edilmesi önem arz eden koşullar nelerdir?

Cevap

İlgili koşullar şöyle sıralanabilir:
• Rehabilitasyon programının geniş bir bakış açısıyla yürütülmesi,
• Rehabilitasyon hizmeti sunulacak bireyin işlevlerinin ve yetersizliklerinin doğru biçimde tespit edilmesi,
• Psiko-sosyal alanlara ilişkin uyarlamalar ve çözümler üretilmesi.


59. Soru

En çok öne çıkan rehabilitasyon türleri nelerdir?

Cevap

En çok öne çıkan rehabilitasyon türleri şunlardır:
• Mesleki rehabilitasyon,
• Tıbbi rehabilitasyon,
• Sosyal rehabilitasyon,
• Toplum temelli rehabilitasyon.


60. Soru

Risk taşıma (risk altında olma) kavramını açıklayınız.

Cevap

Risk taşıma (risk altında olma) herhangi bir engeli olmayan ancak ileride bir yetersizlik yaşa­ma olasılığı diğer bireylerden yüksek olan bireyleri ifade eder. Bu terim daha çok bebek ve okul öncesi dönemdeki küçük çocuklar için kullanılmaktadır. Risk taşıyan bebek ya da çocuk doğumun gerçek­leştiği şartlar, yaşadığı ev-çevre sebebiyle ileride bir yetersizlik yaşama olasılığı yüksek bireyleri ta­nımlar.     


61. Soru

Zedelenme kavramını açıklayınız.

Cevap

Zedelenme bireyin organlarının işlevlerini yerine getirmede çeşitli sebeplerle zorlan­ması durumudur.  


62. Soru

Yetersizlik kavramını açıklayınız.

Cevap

Duyu organları ya da zihinsel, fiziksel duygu­sal anlamda bireyin işlevlerinde zedelenmeye bağlı olarak tümü ile ya da kısmen kayıp oluşması duru­mu yetersizlik olarak ifade edilmektedir.  


63. Soru

Engelliler Hakkında Kanunda (2005) engelli terimi nasıl açıklanmaktadır?

Cevap

Engelliler Hakkında Kanunda (2005) engelli terimi “Fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duyusal yetilerinde çeşitli düzeyde kayıplarından dolayı top­luma diğer bireyler ile birlikte eşit koşullarda tam ve etkin katılımını kısıtlayan tutum ve çevre koşullarından etkilenen bireyi” ifade etmektedir.  


64. Soru

Özel gereksinimli bireyler ülkemizde Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde nasıl sınıflandırılmıştır?

Cevap

 • Zihin yetersizliği
 • İşitme yetersizliği
 • Özel öğrenme güçlüğü                                     
 • Dil ve konuşma güçlüğü                             
 • Duygusal uyum güçlüğü                              
 • Süreğen hastalık                                         
 • Sinir sistemi zedelenmesi ile oluşan yeter­sizlik                      
 • Süreğen hastalıklar
 • Otizm
 • Sosyal uyum güçlüğü 
 • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu   
 • Üstün ve özel yetenek
 • Ortopedik  yetersizlik
 • Görme yetersizliği                                 

65. Soru

Özel gereksi­nimli olma nedenleri alanda nasıl sınıflandırılmıştır?

Cevap

Özel gereksinimli olma nedenleri alanda çoğu kez doğum öncesi, doğum sırası ve do­ğum sonrası nedenler olmak üzere zaman bağlamın­da açıklanmaktadır.   


66. Soru

Doğum öncesi nedenler nasıl sınıflandırılır?

Cevap

Doğum öncesi nedenler çevresel nedenler, gene­tik kökenli nedenler, kromozomal nedenler, doğuş­tan getirilen nedenler, gelişim bozuklukları olarak sınıflandırılabilir. 


67. Soru

Doğum anında oluşan nedenler nelerdir?

Cevap

Doğum Anında Oluşan Nedenler

Bireyin doğum anında oluşan olumsuz durum­lar yetersizliklere neden olabilir. Tıp alanında yaşa­nan gelişmeler bu olumsuz durumların azalmasını sağlamıştır. Doğum anında oluşan nedenler erken ya da geç doğum, doğumda bebeğin oksijensiz kal­ması, doğum sırasında yanlış müdahaleler olarak örneklenebilir. Örneğin bebeğin doğum anında ok­sijensiz kalması sonucu sık görülen yetersizlikler zi­hin yetersizliği ve serebral palsi (CP) olabilmektedir.


68. Soru

Doğum sonrası oluşan nedenler nelerdir?

Cevap

Doğum Sonrası Nedenler: Doğum sonrası yaşanan bazı olumsuz durumlar da bebeğin yetersizliğe sahip olmasına neden ola­bilmektedir. Bebeklikte yüksek ateş, bebeğin havale geçirmesi, düşmesi ve kafa travması yaşaması, uzun süren sarılık durumu doğum sonrası nedenlerden birkaçına örnek oluşturmaktadır. Bununla birlikte doğumu izleyen ilerleyen yıllarda yaşanan ev kaza­ları, iş kazaları, psikolojik sorunlar, olumsuz çev­resel faktörler de doğum sonrası nedenler olarak bireyde yetersizliğe yol açabilirler.

 


69. Soru

Özel gereksinimli bireylere bakım merkezlerinde verilen psikososyal hizmetler nelerdir?

Cevap

Psikososyal Hizmetler

 • Bakıma muhtaç özürlü ailesinin, özürlüyü ve özür durumunu kabullenmesine yönelik kişisel veya grup çalışması yöntemiyle verilecek hizmetler
 • Bakıma muhtaç özürlünün özrünü, mevcut durumunu ve yerleştirildiği ortamı kabullenmesine, bilgilenmesine ve gelişim alanlarında desteklenmesine yönelik kişisel veya grup çalışması yöntemiyle verilecek hizmetler
 • Özürlü ve ailesinin sosyal hakları ve mevcut kaynakların kullanılmasına yönelik kişisel veya grup çalışması yöntemiyle verilecek hizmetler
 • Özürlünün bağımsız yaşama, sosyal hayata uyumuna ve katılımına yönelik sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler ile düzenlenecek bu tür etkinliklere katılabilmesi için refakat hizmetler
 • Özürlünün terk edilme, ret edilme, özür durumunu kabullenememe, ümitsizlik, intihar etme, yalnızlık, sevgisizlik gibi olumsuz duygulardan kurtulmasına, depresyon ve stres gibi durumların yaşanmasının engellenmesine yönelik kişisel veya grup çalışması yöntemiyle verilecek hizmetler 

70. Soru

Özel gereksinimli bireylere bakım merkezlerinde verilen kişisel bakım hizmetler nelerdir?

Cevap

 • Kişisel Bakım Hizmetleri
 • Banyo yaptırılması
 • Tuvalet ihtiyacunu gidermede yardım edilmesi ve gerektiğinde temizliğinin yapılması
 • Tırnakların kesilmesi
 • Saçların taranması
 • Dişlerinin temizlenmesi
 • Yemek ve içecek ihtiyacının giderilmesi
 • El yüz ayak temizliği
 • Sakal traşının yapılması
 • İstenmeyen tüylerin temizlenmesi
 • Elbiselerinin giydirilmesi ve çıkarılması
 • Burun ve kulak temizliğinin yapılması
 • Yatağının temizlenmesi ve düzeltilmesi
 • Odanın temizlenmesi
 • Çamaşırlarının yıkanması
 • Tehlikelere karşı korunması ve gözetilmesi 

71. Soru

Bakım hizmetlerinin kapsamı nelerdir?

Cevap

Bakım hizmetleri bir başkasının yardımı olmaksızın günlük yaşamını sürdürmede desteğe ihtiyaç du­yan bireyin kendi evinde ya da bir kurumda sunulan psikolojik, fizyolojik, sosyal gereksinimleri kapsayan bir hizmetler bütünüdür Bakım hizmetlerinin sınıflandırılması çeşitli biçimlerde yapılabilmektedir.


72. Soru

Kurumsal bakım hangi durumlarda kullanılan bakım türüdür?

Cevap

Kurumsal bakım özel gereksinimli, yaşlı ve/ veya süreğen hastalığı olan bireyin evde bakım hiz­metleri ve desteğe rağmen daha fazla gereksinimi oluşması evde desteğin bireyin bakımı için yeterli olmadığı durumlarda kullanıldığı bakım türüdür.


73. Soru

Toplum temelli bakım hizmetlerinin amaçları nelerdir?

Cevap

Toplum temelli bakım hizmetleri özel gereksi­nimli, süreğen hastalığı olan ve/veya yaşlı bireylere sunulmaktadır. Toplum temelli bakım bu bireylere sunulan hizmetlerin dağılımında onlara eşit fırsat­lar sunmayı bu bireylerin haklarını savunmayı ve iyileştirmeyi hedefleyen bakım hizmetidir. Toplum temelli bakımda özel gereksinimli ya da yaşlı bireylere ken­di çevrelerinden uzaklaşmadan hizmet sunulması esas alınmaktadır.  


74. Soru

Evde bakım kapsamında özel gereksinimli bireylere sunu­lan hizmetler nelerdir?

   

Cevap

Evde bakım kapsamında özel gereksinimli bireylere sunu­lan hizmetler geniş bir yelpazede sunulmaktadır.

Bunlardan başlıcaları;

 • Süreli bakım: Özel gereksinimli birey ve ai­lesinin kendine zaman ayırması, dinlenmesi için onlara fırsat sunulması
 • Tıbbi bakım: Özel gereksinimli bireyin kendi evinde sağlık personelinden; hemşire, fizyoterapist, dil ve konuşma terapisti gibi uzmanlardan hizmet alması
 • Evde yardım: Özel gereksinimli bireyin evinde ütü, rutin temizlik gibi günlük işle­rin yapımı
 • Eve yemek servisi: Özel gereksinimli bire­yin evine belirlenen aralıklar ve porsiyonlar ile yemek götürülmesi
 • Evde takip hizmeti: Özel gereksinimli bire­yin saç sakal tıraşının yapılması, ona banyo yaptırılması, beslenmesinin desteklenmesi şeklinde örneklenebilir. Bu örnekler özel gereksinimli bireyin ihtiyaçları doğrultusunda çeşitlenebilir. 

75. Soru

Erken dönemde bakım, çocukta yeterliğin oluşumunun hangi dönemini kapsamaktadır?

Cevap

Özel gereksinimli çocukta yetersizliğin oluşu­munu izleyen ilk dönemi (3-6 ay) içeren hastane ya da rehabilitasyon merkezinde sağlanan bakım türü olarak açıklanabilir. Erken dönemde sunu­lan bakımda hastane bakımı ağırlıklıdır ve bireyin medikal olarak durumu kontrol altına alındığında sona ermektedir.


76. Soru

Rehabilitasyon kavramını açıklayınız.

Cevap

Rehabilitasyonun sözlük anlamı “iyileştirme” dir (TDK,2017) Bir başka deyişle rehabilitasyon kaybedilen bir yeteneğin yeniden kazandırılması ya da yitirilen yeteneğin yerine yenisinin “ikame” edilmesidir (Toğram, 2016). Rehabilitasyon özel gereksinimli bireylerin çevresi ile etkileşiminde en yüksek düzeyde işlevde bulunmasına ve bu işlevle­ri korumasına ilişkin alınan önlemler dizisi olarak ifade edilmektedir.   


77. Soru

Rehabilitasyon progra­mının başarıya ulaşması için hangi koşullara dikkat edilmesi gerekmektedir?

   

Cevap

Rehabilitasyon progra­mının başarıya ulaşması için bazı koşullara dikkat edilmesi önem arz etmektedir. Bunlar;

 1. Rehabilitasyon programının geniş bir bakış açısıyla yürütülmesi
 2. Rehabilitasyon hizmeti sunulacak bireyin işlevlerinin ve yetersizliklerinin doğru bi­çimde tespit edilmesi
 3. Psiko-sosyal alanlara ilişkin uyarlamalar ve çözümler üretilmesi olarak sıralanabilir.

78. Soru

Rehabilitasyon türleri nelerdir?

Cevap

 • Mesleki rehabilitasyon,
 • Tıbbi rehabilitasyon,
 • Sosyal rehabilitasyon
 • Toplum temelli rehabilitasyon    

79. Soru

Rehabilitasyon hizmetlerinin işleyiş süreci nasıldır?

Cevap

 • Problemlerin ve gereksinimlerin belirlenmesi
 • Problemlerin değiştirilebilir ve sınırlayıcı faktörler ile ilişkisi
 • Rehabilitasyon hedeflerinin tanımlanması ve uygun ölçümlerin seçimi
 • Planlama, uygulama ve kordinasyon
 • Rehabilitasyonun etkilerinin değerlendirilmesidir.   

80. Soru

Rehabilitasyon türlerinden tıbbi rehabilitasyonu açıklayınız.

Cevap

Tıbbi rehabilitasyon: Bireyin sağlık durumunun tanılanması, tedavi yoluyla işlevin iyileştirilmesi, bi­reyin yaşadığı yetersizliklerin azaltılması yoluyla gerçekleşir. Tıbbi rehabilitasyon özel uzmanlık alanı olan doktorlar, fizyoterapistler, psikiyatrlar, pediatristler, göz doktorları, beyin cerrahları gibi tıp uzmanları ta­rafından sağlanır.  


81. Soru

Rehabilitasyon türlerinden mesleki rehabilitasyonu açıklayınız.

Cevap

Mesleki rehabilitasyon: Mesleki rehabilitasyon temelde mesleğini gerçekleştirmede yetersizlikler ya­şayan özel gereksinimli bireylerin bir mesleğe hazırlanma, yerleşme ve mesleği başarılı biçimde sürdürme­lerini temel almaktadır. 


82. Soru

Rehabilitasyon türlerinden sosyal rehabilitasyonu açıklayınız.

Cevap

Sosyal rehabilitasyon: Sosyal rehabilitasyon hizmetleri özel gereksinimli bireyin yaşamın farklı alan­larında (iş, ev, toplumsal hayat, eğitim) gereksinim duyduğu sosyal- duygusal gereksinimlerine ilişkin ger­çekleştirilen hizmetleri kapsar. Özel Mesleki Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliğine (2006) göre sosyal rehabilitasyon “Özürlü kişilere evde, merkezde ve sosyal çevrelerinde psiko-sosyal uyumlarını desteklemek ve sorunlarında yardımcı olmak, resmi/resmi olmayan kurumlarla etkin bir iletişim kurmalarını sağlamak ama­cıyla yapılan çalışmaları,” ifade etmektedir. 


83. Soru

Rehabilitasyon türlerinden toplum temelli rehabilitasyonu açıklayınız.

Cevap

Toplum temelli rehabilitasyon : 1970li yıllardan itibaren özel gereksinimli bireylerin gereksinimlerine yanıt verme konusunda önemli bir strateji olan toplum temelli rehabilitasyon özel gereksinimli bireylere sunulan rehabilitasyon hizmetlerinin toplumda yer alan farklı kişilerce yürütülmesi ve özel gereksinimli birey ve ailesinin toplum kaynaklarından rahatlıkla faydalanabilmeleri için gereken önlemlerin alınmasını içermektedir.  


84. Soru

Rehabilitasyon hizmetleri sonucunda oluşması istenen gelişmeler nelerdir?

Cevap

Rehabilitasyon hizmetleri sonucunda oluşması istenen gelişmeler;

 1. İşlev kaybının önlenmesi
 2. İşlev kaybı hızının yavaşlaması
 3. İşlevin iyileştirilmesi ya da işlevin geri kaza­nılması
 4. İşlev kaybının telafisi
 5. Mevcut işlevin korunması olarak sıra­lanmaktadır.

1. Soru

Özel gereksinim nasıl oluşur?

Cevap

Tüm bireyler dünyaya kendi özelliklerini taşıyarak gelirler. Bu nedenle de dünya üzerindeki her birey birbirinden farklıdır. Farklı olmak bizleri yaşam
karşısında özel yapar. Hepimiz zayıf ve güçlü yanlarımızla, yeterlik ve yetersizliklerimizle kendimize özgüyüz. Hepimizin farklı yüzleri, vücut yapıları, farklı karakterleri ve düşünce yapıları vardır. Bunlar toplumda bizleri biz yapan sayısız özelliğimiz ve farklılığımıza örnek olabilir. Ancak bazen farklılık bireyin toplumsal yaşamda desteğe gereksinim duyacağı biçimde meydana gelir.
Örneğin bir bacağı diğerinden kısa olduğu için birey dik merdivenleri bir yardım olmadan inip çıkamaz. Bu durumda o bireyin farklılığı bir özel gereksinim doğurur. Bir başka deyişle farklılığı sebebiyle yaşama katılabilmek
için özel gereksinimi (örneğin; asansör, tekerlekli sandalye, rampa vb.) ortaya çıkmıştır.

2. Soru

Zaman içinde özel gereksinimli bireyler farklı şekillerde etiketlenmiştir. Bu etiketlere örnekler nelerdir?

Cevap

Özel gereksinimli bireyler zaman içinde farklı kesimlerce farklı şekillerde etiketlenmişlerdir. Örneğin engelli, özürlü, yetersiz, sakat gibi farklı ifadeler
kullanılmış günümüzde de bu ifadelerden bazıları halen kullanılmaktadır.

3. Soru

Risk taşıma kavramı ne anlama gelmektedir?

Cevap

Risk taşıma (risk altında olma) herhangi bir engeli olmayan ancak ileride bir yetersizlik yaşama olasılığı diğer bireylerden yüksek olan bireyleri ifade eder.

4. Soru

Risk taşıma daha çok hangi bireyleri kapsar?

Cevap

Risk taşıma terimi daha çok bebek ve okul öncesi dönemdeki küçük çocuklar için kullanılmaktadır.

5. Soru

Bireyin bulunduğu hangi şartlar risk taşımaya neden olur?

Cevap

Risk taşıyan bebek ya da çocuk doğumun gerçekleştiği şartlar, yaşadığı ev-çevre sebebiyle ileride bir yetersizlik yaşama olasılığı yüksek bireyleri tanımlar. Erken ve düşük doğum ağırlığıyla doğan bebekler, anneleri madde bağımlısı olan bebekler, yoksul sosyal çevrelerde doğan bebekler ve büyüyen çocuklar gelişimleri açısından risk altındadır.

6. Soru

Hangi bireyler gelişimleri açısından risk altındadır?

Cevap

Erken ve düşük doğum ağırlığıyla doğan
bebekler, anneleri madde bağımlısı olan bebekler, yoksul
sosyal çevrelerde doğan bebekler ve büyüyen çocuklar
gelişimleri açısından risk altındadır. Bununla birlikte
çevresinde yeterli uyaran bulunmayan, sağlıksız
koşullarda yaşayan, kötü ve yanlış beslenmelere maruz
kalmış çocuk ve bebeklerin de risk altında olduğu
söylenebilir.

7. Soru

Çeşitli olumsuz şartlarda doğan ya da gelişen bebeklerin neden risk taşıdığı ifade edilmektedir?

Cevap

Olumsuz durumlar bebek veya çocuğun gelişimini duygusal, fiziksel, bilişsel gibi pek çok yönden etkileyip onun özel gereksinimli olmasında rol oynayabilir. Bu nedenle bu bireylerin özel gereksinimli olma risk taşımaları söz konusudur.

8. Soru

Zedelenme nedir?

Cevap

Zedelenme doğum öncesi, doğum sırası ya da doğum sonrasında çeşitli sebeplerle bireyin organlarının işlevlerini yerine getirmede zorlanma meydana gelmesi durumu olarak açıklanmaktadır.

9. Soru

Zedelenmenin etkisi ne kadar sürer?

Cevap

Zedelenme ile oluşan olumsuz durum geçici ya da kalıcı olabilir. Örneğin birey bir kaza sonrası görme ile ilgili bir zedelenme yaşayabilir. Bu zedelenme geçici ya da bazı durumlarda kalıcı olabilir.

10. Soru

Zedelenme ile yetersizlik arasındaki ilişki nedir?

Cevap

Yaşanan zedelenmenin ardından hemen ya da her zaman yetersizlik/engel oluşmayabilir. Bazı durumlarda zedelenme yetersizlik ve engele dönüşürken bazı durumlarda dönüşmeyebilir.

11. Soru

Bireyin organlarının işlevlerini yerine getirmede zorlanması hangi kavramla ifade edilebilir?

Cevap

Bir bireyin organlarının işlevlerini yerine getirmede çeşitli sebeplerle zorlanması durumu zedelenme kavramıyla ifade edilmektedir.

12. Soru

Yetersizlik nedir?

Cevap

Duyu organları ya da zihinsel, fiziksel duygusal anlamda bireyin işlevlerinde zedelenmeye bağlı olarak tümü ile ya da kısmen kayıp oluşması durumu yetersizlik olarak ifade edilmektedir. Yetersizliği olan birey bu yetersizliğin sonucunda normal gelişim gösteren bireyler gibi duyamayabilir, göremeyebilir.

13. Soru

Zedelenme oluşan organın işlevini yerine getirememesi ya da kısmen getirmesi hangi kavramla ifade edilebilir?

Cevap

Kısa bir ifade ile yetersizlik zedelenmenin bir sonucu olarak, zedelenme oluşan organın işlevini yerine getirememesi ya da kısmen getirmesidir.

14. Soru

Engel nedir?

Cevap

Engel, yetersizliği sebebiyle bireyin toplumsal yaşama katılımında ortaya çıkan sorunlardır.
Bir başka deyişle engel, bireyin yetersizliği sebebiyle çevreye uyum sağlama konusunda engellenmesidir.

15. Soru

Engelliler Hakkında Kanun’a göre engelli terimi nasıl ifade edilmektedir?

Cevap

Engelliler Hakkında Kanun’a göre engelli terimi; fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duyusal yetilerinde çeşitli düzeyde kayıplarından dolayı topluma diğer bireyler ile birlikte eşit koşullarda tam ve etkin katılımını kısıtlayan tutum ve çevre koşullarından etkilenen bireyi ifade etmektedir.

16. Soru

Dünya Engellilik Raporu’nda “Engellilik” nasıl açıklanmaktadır?

Cevap

Dünya Engellilik Raporu’nda engellilik, yetersizlikler, aktivite sınırlılıkları ve katılım kısıtlamaları için kullanılan ve (herhangi bir sağlık durumu bulunan)
birey ile o bireyle ilgili bağlamsal faktörler (çevresel ve kişisel faktörler) arasındaki olumsuzluklara atıfta bulunan bir çatı terimdir.

17. Soru

Beyindeki zedelenme ile bacaklarını kullanmada yetersizlik yaşayan birey, rampa olmadığı için okuluna gidemezse yetersizlik neye dönüşmüştür?

Cevap

Beyindeki zedelenme ile bacaklarını kullanmada yetersizlik yaşayan bir birey, rampa olmadığı için okuluna gidemezse, bu durumda yetersizlik “engele” dönüşmüştür.

18. Soru

Bir bireyin yetersizliğinin kısıtlayıcı koşullar ile karşılaşması nedeniyle oluşan durumu, hangi terim ifade eder?

Cevap

Bir bireyin yetersizliğinin kısıtlayıcı koşullar ile karşılaşması nedeniyle oluşan durumu ifade eden terim engeldir.

19. Soru

Yetersizliğin engele dönüşmesine sebep olan durumlar nelerdir?

Cevap

Olumsuz ve kısıtlayıcı koşullar yetersizliği olan bireyin yetersizliğini engele dönüşmesine neden olabilir. Bu kısıtlayıcı koşullar;
• Çevresel etmenlerin olumsuz ve yetersiz olması (uygun rampa, asansör vb.) ya da
• Toplumun olumsuz tutumları olabilir.

20. Soru

Özel gereksinimli bireyler hakkında genellemeler yapmak neden doğru değildir?

Cevap

Özel gereksinimli bireyler sahip oldukları yetersizliğin tür ve derecesine, yaşadıkları ortam, yaş gibi durumlara göre farklılıklar gösterdiğinden bu bireyler hakkında genellemeler yapmak doğru bulunmamaktadır.

21. Soru

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde (ÖEHY 2009) özel gereksinimli bireyler nasıl sınıflandırılmaktadır?

Cevap

İlgili yönetmeliğe göre özel gereksinimli bireylerin sınıflandırılması şöyledir:
• Zihin yetersizliği,
• İşitme yetersizliği,
• Görme yetersizliği,
• Ortopedik yetersizlik,
• Özel öğrenme güçlüğü,
• Dil ve konuşma güçlüğü,
• Duygusal uyum güçlüğü,
• Süreğen hastalık,
• Sinir sistemi zedelenmesi ile oluşan yetersizlik,
• Süreğen hastalıklar,
• Otizm,
• Sosyal uyum güçlüğü,
• Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu,
• Üstün ve özel yetenek.

22. Soru

Bireyin özel gereksinimli olma sebebini bilmek neden önemlidir?

Cevap

Bireyin özel gereksinimli olma sebebini bilmek öncelikle onun doğru tanılanması için önemlidir.

23. Soru

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) yetersizliğe sahip olma nedenlerini nasıl incelemektedir?

Cevap

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), yetersizliğe sahip olma nedenlerini;
• “Yapısal nedenler” ve
• “Edinilmiş nedenler” olarak iki sınıfta incelemiştir.

24. Soru

Yapısal nedenlere neler örnek verilebilir?

Cevap

Yapısal nedenlere örnek olarak;
• Metabolizma bozuklukları ve
• Genetik bozukluklar verilebilir.

25. Soru

Edinilmiş nedenlere neler örnek verilebilir?

Cevap

Edinilmiş nedenlere örnek olarak ise doğum öncesi, sırası veya sonrasında çeşitli nedenlerle bireyin gelişimini etkileyen durumlara maruz kalması olabilir.

26. Soru

Bireyin annesinin hamilelikte madde bağımlısı olması hangi neden kapsamında incelenir?

Cevap

Bireyin annesinin hamilelikte madde bağımlısı olması edinilmiş bir nedendir.

27. Soru

Bireyin down sendromlu olarak dünyaya gelmesi hangi neden kapsamında incelenir?

Cevap

Bireyin down sendromlu olarak dünyaya gelmesi yapısal bir nedendir.

28. Soru

Özel gereksinimli olma nedenleri zaman bağlamında nasıl açıklanmaktadır?

Cevap

Özel gereksinimli olma nedenleri zaman bağlamında şöyle sıralanabilir:
• Doğum öncesi nedenler,
• Doğum sırası nedenler,
• Doğum sonrası nedenler.

29. Soru

Doğum öncesi nedenler nelerdir?

Cevap

Doğum öncesi nedenler;
• Çevresel nedenler,
• Genetik kökenli nedenler,
• Kromozomal nedenler,
• Doğuştan getirilen nedenler,
• Gelişim bozuklukları olarak sınıflandırılabilir.

30. Soru

Doğum öncesi özel gereksinimli olma nedenlerine neler örnek verilebilir?

Cevap

Doğum öncesi nedenler, akraba evliliği, annenin hamilelikte madde kullanması, kan uyuşmazlığı, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, annenin gebelikte kızamıkçık, hepatit B, suçiçeği, toksoplazma gibi bir enfeksiyona
maruz kalması ya da bir travma veya kaza yaşaması olarak örneklenebilir.

31. Soru

Doğum sırası nedenler nelerdir?

Cevap

Bireyin doğum anında oluşan olumsuz durumlar yetersizliklere neden olabilir. Tıp alanında yaşanan gelişmeler bu olumsuz durumların azalmasını sağlamıştır.

32. Soru

Doğum sırası nedenlere neler örnek verilebilir?

Cevap

Doğum anında oluşan nedenler, erken ya da geç doğum, doğumda bebeğin oksijensiz kalması, doğum sırasında yanlış müdahaleler olarak örneklenebilir. Örneğin bebeğin doğum anında oksijensiz kalması sonucu
sık görülen yetersizlikler zihin yetersizliği ve serebral palsi (CP) olabilmektedir.

33. Soru

Doğum sonrası nedenler kısaca nasıl açıklanabilir?

Cevap

Doğum sonrası yaşanan bazı olumsuz durumlar da bebeğin yetersizliğe sahip olmasına neden olabilmektedir.

34. Soru

Doğum sonrası nedenlere neler örnek verilebilir?

Cevap

Bebeklikte yüksek ateş, bebeğin havale geçirmesi,
düşmesi ve kafa travması yaşaması, uzun süren sarılık
durumu doğum sonrası nedenlere birkaç örnek
oluşturmaktadır. Bununla birlikte doğumu izleyen
ilerleyen yıllarda yaşanan ev kazaları, iş kazaları,
psikolojik sorunlar, olumsuz çevresel faktörler de doğum
sonrası nedenler olarak bireyde yetersizliğe yol açabilirler.

35. Soru

Temelde bakım hizmetleri kimlere sunulmaktadır?

Cevap

Temel olarak bakım hizmetleri;
• Yaşlı bireylere,
• Süreğen (kronik) hastalığı olan bireylere ve
• Özel gereksinimli bireylere sunulmaktadır.
Bunlarla birlikte bakım hizmetleri sıralanan bireylerin ailelerini de kapsamaktadır.

36. Soru

Bakıma Muhtaç Özürlülere Yönelik Resmi Kurum ve Kuruluşlar Bakım Merkezleri Yönetmeliğinde (2006) bireysel bakım planı nasıl açıklanmaktadır?

Cevap

İlgili yönetmeliğe göre “Bireysel Bakım Planı”;
Bakıma muhtaç özürlünün bakımına ilişkin fiziksel, psikososyal
ve benzeri alanlarda yaşanan sorunları, bu
sorunların sebepleri ve tespit edilen veriler dikkate
alınarak hangi alanlarda ve süreçte bakıma ihtiyacının
olduğunun belirlenmesi, belirlenen ihtiyaçlar
doğrultusunda yapılabilecek çalışmaları içeren ve genel
çerçevesi Genel Müdürlükçe belirlenen planı ifade
etmektedir.

37. Soru

Bakıma Muhtaç Özürlülere Yönelik Resmi Kurum ve Kuruluşlar Bakım Merkezleri Yönetmeliğinde (2006) bakıma muhtaç özürlü nasıl açıklanmaktadır?

Cevap

İlgili yönetmeliğe göre “Bakıma Muhtaç Özürlü”; Özürlülük sınıflandırmasına göre ağır özürlü olduğu belgelendirilenlerden, günlük hayatın alışılmış,
tekrar eden gereklerini önemli ölçüde yerine getirememesi nedeniyle hayatını başkasının yardımı ve bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede düşkün olan kişiyi ifade etmektedir.

38. Soru

Bakıma Muhtaç Özürlülere Yönelik Resmi Kurum ve Kuruluşlar Bakım Merkezleri Yönetmeliğinde (2006) bakıcı personel nasıl açıklanmaktadır?

Cevap

İlgili yönetmeliğe göre “Bakıcı Personel”;
Bakıma muhtaç özürlülere bakım hizmeti sunabileceğine
ilişkin Millî Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikası veya başarı
belgesi olan ya da sağlık meslek lisesi, kız meslek lisesi
çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü, meslek lisesi özürlü-
yaşlı bakımı bölümü mezunu veya bu bölümlerden en az
önlisans mezunu olan, merkezde veya merkeze bağlı
olarak bakıma muhtaç özürlünün ikametgâhında, bakım
hizmeti sunan kişiyi ifade etmektedir.

39. Soru

Özel gereksinimli bireylere sunulan hizmetlerin yoğunluğu neye göre belirlenir?

Cevap

Özel gereksinimli, süreğen hastalığı olan ve yaşlı
bireylere gereksinim duydukları pek çok alanda hizmet
sunulması önemlidir. Bu hizmetlerin yoğunluğu, türü,
sayısı özel gereksinimli bireyin yetersizlikten etkilenme
derecesine, yaşadığı ortama ve diğer birçok faktöre göre
değişiklik gösterebilir.

40. Soru

Özel gereksinimli bireylere bakım merkezlerinde verilen hizmetlerden psiko-sosyal hizmetler nelerdir?

Cevap

İlgili psiko-sosyal hizmetler şöyle sıralanabilir:
1. Bakıma muhtaç özürlü ailesinin, özürlüyü ve özür durumunu kabullenmesine, bilgilendirilmesine yönelik kişisel veya grup çalışması yöntemiyle verilecek hizmetler.
2. Bakıma muhtaç özürlünün özrünü, mevcut durumunu ve yerleştirildiği ortamı kabullenmesine, bilgilenmesine ve gelişim alanlarında desteklenmesine yönelik kişisel ve grup çalışması yöntemiyle verilecek hizmetler.
3. Özürlü ve ailesinin sosyal hakları ve mevcut kaynakların kullanılmasına yönelik kişisel ve grup çalışması yöntemiyle verilecek hizmetler.
4. Özürlünün bağımsız yaşama, sosyal hayata uyumuna ve katılımına yönelik sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler ile düzenlenecek bu
tür etkinliklere katılabilmesi için refakat hizmetler.
5. Özürlünün terk edilme, ret edilme, özür durumunu kabullenememe, ümitsizlik, intihar etme, yalnızlık, sevgisizlik gibi olumsuz duygulardan kurtarılmasına ve depresyon ve stres gibi durumların yaşanmasının engellenmesine yönelik kişisel veya grup çalışması yöntemiyle verilecek hizmetler.

41. Soru

Özel gereksinimli bireylere bakım merkezlerinde verilen hizmetlerden kişisel bakım hizmetleri nelerdir?

Cevap

İlgili kişisel bakım hizmetleri şöyle sıralanabilir:
1. Banyo yaptırılması,
2. Tuvalet ihtiyacını gidermede yardım edilmesi ve gerektiğinde temizliğinin yapılması,
3. Tırnaklarının kesilmesi,
4. Saçlarının taranması,
5. Dişlerinin temizlenmesi,
6. Yemek ve içecek ihtiyacının giderilmesi,
7. El, yüz ve ayak temizliği,
8. Sakal tıraşının yapılması,
9. İstenmeyen tüylerin temizlenmesi,
10. Elbiselerinin giydirilmesi ve çıkarılması,
11. Burun ve kulak temizliğinin yapılması,
12. Yatağının temizlenmesi ve düzeltilmesi,
13. Odasının temizlenmesi
14. Çamaşırlarının yıkanması,
15. Tehlikelere karşı korunması ve gözetilmesi.

42. Soru

Bakım hizmetleri nasıl açıklanır?

Cevap

Bakım hizmetleri, bir başkasının yardımı olmaksızın günlük yaşamını sürdürmede desteğe ihtiyaç duyan bireyin kendi evinde ya da bir kurumda sunulan psikolojik, fizyolojik, sosyal gereksinimleri kapsayan bir
hizmetler bütünüdür.

43. Soru

Bakım hizmetlerinin sınıflandırılması çeşitli biçimlerde yapılabilmektedir. Bunlar nelerdir?

Cevap

Bakım hizmetlerini sınıflandırma kriterleri şöyle sıralanabilir:
• Hizmet verildiği yere göre,
• Hizmetin sunum zamanına göre,
• Hizmetin sunum süresine göre,
• Birey ve bakım sağlayan arasındaki ilişkiye göre,
• Bakıma gereksinim duyma nedenine göre.

44. Soru

Hizmetin verildiği yere göre bakım hizmetleri nelerdir?

Cevap

İlgili bakım hizmetleri şöyle sıralanabilir:
• Toplum Temelli Bakım,
• Toplum Temelli Evde Bakım,
• Kurumsal Bakım.

45. Soru

Hizmetin sunum süresine göre bakım hizmetleri nelerdir?

Cevap

İlgili bakım hizmetleri şöyle sıralanabilir:
• Kısa Süreli Bakım,
• Uzun Süreli Bakım

46. Soru

Hizmetin sunum zamanına göre bakım hizmetleri nelerdir?

Cevap

İlgili bakım hizmetleri şöyle sıralanabilir:
• Erken Dönemde Bakım,
• Geç Dönemde Bakım.

47. Soru

Birey ve bakım sağlayan arasındaki ilişkiye göre bakım hizmetleri nelerdir?

Cevap

İlgili bakım hizmetleri şöyle sıralanabilir:
• Profesyonel Bakım,
• Profesyonel Olmayan Bakım

48. Soru

Bakıma gereksinim duyma nedenine göre bakım hizmetleri nelerdir?

Cevap

İlgili bakım hizmetleri şöyle sıralanabilir:
• Engelli Bireyler/Yaşlı Bireyler/Süreğen Hastalığı Olan Bireyler İçin Bakım,
• Kişisel Bakım Hizmetleri,
• Psiko-Sosyal Destekler,
• Barınma Hizmetleri,
• Boş Zaman Değerlendirmeye İlişkin Hizmetler,
• Gündüz Bakım ve Desteği.

49. Soru

Kurumsal bakımın içinde yer alan hizmet merkezleri nelerdir?

Cevap

İlgili hizmet merkezleri şöyle sıralanabilir:
• Hastaneler ya da klinikler,
• Hastalığa özgü merkezler,
• Rehabilitasyon merkezleri,
• Bakım ve rehabilitasyon merkezi,
• Huzurevleri,
• Mesleki rehabilitasyon.

50. Soru

Toplum temelli evde bakımın içinde yer alan hizmet noktaları nelerdir?

Cevap

İlgili hizmet noktaları şöyle sıralanabilir:
• Evde bakım,
• İşyerinde bakım,
• Okulda bakım,
• Rekreasyon evleri,
• Spor kulüpleri.

51. Soru

Kurumsal bakım nedir?

Cevap

Kurumsal bakım, özel gereksinimli, yaşlı ve/ veya süreğen hastalığı olan bireyin evde bakım hizmetleri ve desteğe rağmen daha fazla gereksinimi oluşması evde desteğin bireyin bakımı için yeterli olmadığı durumlarda
kullanıldığı bakım türüdür. Kurumsal bakım, özel gereksinimli bireye sosyal, kişisel, psikolojik gereksinimlerini karşılamak ve serbest zaman aktiviteleri
ile bireyin zamanının etkili ve verimli kullanılmaya çalışıldığı bir hizmettir.

52. Soru

Toplum temelli bakım nedir?

Cevap

Toplum temelli bakım hizmetleri, özel gereksinimli, süreğen hastalığı olan ve/veya yaşlı bireylere sunulmaktadır.
Toplum temelli bakım bu bireylere sunulan hizmetlerin dağılımında onlara eşit fırsatlar sunmayı bu bireylerin haklarını savunmayı ve iyileştirmeyi hedefleyen bakım hizmetidir.

53. Soru

Toplum temelli bakımda hangi uzmanlar çalışabilir?

Cevap

Toplum temelli bakımda birçok farklı disiplinden uzman ekip çalışması ile birlikte destek sunarlar. Bu uzmanlar, doktor, sosyal hizmet uzmanları, diyetisyenler, hemşireler, psikologlar, fizyoterapistler, iş-uğraşı terapistleri olarak örneklenebilir.

54. Soru

Evde bakım (toplum temelli evde bakım) nedir?

Cevap

Dünya Engellilik Raporu’na (2011) göre Toplum
temelli evde bakım, hasta bireylere ve ailelerine evlerinde
verilen her türlü destektir. Evde bakım hizmetleri özel
gereksinimli bireye kendi yaşadığı ortamda sunulan tıbbi
hizmetleri, kişisel bakım hizmetlerini ve psiko-sosyal
hizmetleri kapsar. Özel gereksinimli bireyin kendi evinde
yaşamını bağımsız şekilde sürdürmesini sağlamak evde
bakım hizmetlerinin temel amacını oluşturur. Evde bakım
hizmeti özel gereksinimli bireyi ev yaşamında
bağımsızlaştırma ile birlikte bireyin aynı evde yaşadığı
ailesine sağlanan destek süreçlerini de içermektedir.

55. Soru

Erken dönemde bakım nedir?

Cevap

Erken dönemde bakım, özel gereksinimli çocukta yetersizliğin oluşumunu izleyen ilk dönemi (3-6 ay) içeren hastane ya da rehabilitasyon merkezinde sağlanan bakım türü olarak açıklanabilir.

56. Soru

Geç dönemde bakım nedir?

Cevap

Geç dönemde bakım, özel gereksinimli bireyin bebekliğinden yaşam sonuna kadar süren rehabilitasyon ve bakım hizmetleri geç dönemdeki bakım hizmetleri olarak ifade edilebilir. Bu bakım türü bireyin gerektiğinde tıbbi
gereksinimlerinin takibi ile gerçekleşirken gerektiğinde sosyal, psikolojik destekleri de kapsar.

57. Soru

Rehabilitasyon nedir?

Cevap

Rehabilitasyonun sözlük anlamı “iyileştirme”dir (TDK, 2017). Bir başka deyişle rehabilitasyon, kaybedilen bir yeteneğin yeniden kazandırılması ya da yitirilen yeteneğin yerine yenisinin “ikame” edilmesidir.

58. Soru

Rehabilitasyon programının başarıya ulaşması için dikkat edilmesi önem arz eden koşullar nelerdir?

Cevap

İlgili koşullar şöyle sıralanabilir:
• Rehabilitasyon programının geniş bir bakış açısıyla yürütülmesi,
• Rehabilitasyon hizmeti sunulacak bireyin işlevlerinin ve yetersizliklerinin doğru biçimde tespit edilmesi,
• Psiko-sosyal alanlara ilişkin uyarlamalar ve çözümler üretilmesi.

59. Soru

En çok öne çıkan rehabilitasyon türleri nelerdir?

Cevap

En çok öne çıkan rehabilitasyon türleri şunlardır:
• Mesleki rehabilitasyon,
• Tıbbi rehabilitasyon,
• Sosyal rehabilitasyon,
• Toplum temelli rehabilitasyon.

60. Soru

Risk taşıma (risk altında olma) kavramını açıklayınız.

Cevap

Risk taşıma (risk altında olma) herhangi bir engeli olmayan ancak ileride bir yetersizlik yaşa­ma olasılığı diğer bireylerden yüksek olan bireyleri ifade eder. Bu terim daha çok bebek ve okul öncesi dönemdeki küçük çocuklar için kullanılmaktadır. Risk taşıyan bebek ya da çocuk doğumun gerçek­leştiği şartlar, yaşadığı ev-çevre sebebiyle ileride bir yetersizlik yaşama olasılığı yüksek bireyleri ta­nımlar.     

61. Soru

Zedelenme kavramını açıklayınız.

Cevap

Zedelenme bireyin organlarının işlevlerini yerine getirmede çeşitli sebeplerle zorlan­ması durumudur.  

62. Soru

Yetersizlik kavramını açıklayınız.

Cevap

Duyu organları ya da zihinsel, fiziksel duygu­sal anlamda bireyin işlevlerinde zedelenmeye bağlı olarak tümü ile ya da kısmen kayıp oluşması duru­mu yetersizlik olarak ifade edilmektedir.  

63. Soru

Engelliler Hakkında Kanunda (2005) engelli terimi nasıl açıklanmaktadır?

Cevap

Engelliler Hakkında Kanunda (2005) engelli terimi “Fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duyusal yetilerinde çeşitli düzeyde kayıplarından dolayı top­luma diğer bireyler ile birlikte eşit koşullarda tam ve etkin katılımını kısıtlayan tutum ve çevre koşullarından etkilenen bireyi” ifade etmektedir.  

64. Soru

Özel gereksinimli bireyler ülkemizde Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde nasıl sınıflandırılmıştır?

Cevap

 • Zihin yetersizliği
 • İşitme yetersizliği
 • Özel öğrenme güçlüğü                                     
 • Dil ve konuşma güçlüğü                             
 • Duygusal uyum güçlüğü                              
 • Süreğen hastalık                                         
 • Sinir sistemi zedelenmesi ile oluşan yeter­sizlik                      
 • Süreğen hastalıklar
 • Otizm
 • Sosyal uyum güçlüğü 
 • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu   
 • Üstün ve özel yetenek
 • Ortopedik  yetersizlik
 • Görme yetersizliği                                 
65. Soru

Özel gereksi­nimli olma nedenleri alanda nasıl sınıflandırılmıştır?

Cevap

Özel gereksinimli olma nedenleri alanda çoğu kez doğum öncesi, doğum sırası ve do­ğum sonrası nedenler olmak üzere zaman bağlamın­da açıklanmaktadır.   

66. Soru

Doğum öncesi nedenler nasıl sınıflandırılır?

Cevap

Doğum öncesi nedenler çevresel nedenler, gene­tik kökenli nedenler, kromozomal nedenler, doğuş­tan getirilen nedenler, gelişim bozuklukları olarak sınıflandırılabilir. 

67. Soru

Doğum anında oluşan nedenler nelerdir?

Cevap

Doğum Anında Oluşan Nedenler

Bireyin doğum anında oluşan olumsuz durum­lar yetersizliklere neden olabilir. Tıp alanında yaşa­nan gelişmeler bu olumsuz durumların azalmasını sağlamıştır. Doğum anında oluşan nedenler erken ya da geç doğum, doğumda bebeğin oksijensiz kal­ması, doğum sırasında yanlış müdahaleler olarak örneklenebilir. Örneğin bebeğin doğum anında ok­sijensiz kalması sonucu sık görülen yetersizlikler zi­hin yetersizliği ve serebral palsi (CP) olabilmektedir.

68. Soru

Doğum sonrası oluşan nedenler nelerdir?

Cevap

Doğum Sonrası Nedenler: Doğum sonrası yaşanan bazı olumsuz durumlar da bebeğin yetersizliğe sahip olmasına neden ola­bilmektedir. Bebeklikte yüksek ateş, bebeğin havale geçirmesi, düşmesi ve kafa travması yaşaması, uzun süren sarılık durumu doğum sonrası nedenlerden birkaçına örnek oluşturmaktadır. Bununla birlikte doğumu izleyen ilerleyen yıllarda yaşanan ev kaza­ları, iş kazaları, psikolojik sorunlar, olumsuz çev­resel faktörler de doğum sonrası nedenler olarak bireyde yetersizliğe yol açabilirler.

 

69. Soru

Özel gereksinimli bireylere bakım merkezlerinde verilen psikososyal hizmetler nelerdir?

Cevap

Psikososyal Hizmetler

 • Bakıma muhtaç özürlü ailesinin, özürlüyü ve özür durumunu kabullenmesine yönelik kişisel veya grup çalışması yöntemiyle verilecek hizmetler
 • Bakıma muhtaç özürlünün özrünü, mevcut durumunu ve yerleştirildiği ortamı kabullenmesine, bilgilenmesine ve gelişim alanlarında desteklenmesine yönelik kişisel veya grup çalışması yöntemiyle verilecek hizmetler
 • Özürlü ve ailesinin sosyal hakları ve mevcut kaynakların kullanılmasına yönelik kişisel veya grup çalışması yöntemiyle verilecek hizmetler
 • Özürlünün bağımsız yaşama, sosyal hayata uyumuna ve katılımına yönelik sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler ile düzenlenecek bu tür etkinliklere katılabilmesi için refakat hizmetler
 • Özürlünün terk edilme, ret edilme, özür durumunu kabullenememe, ümitsizlik, intihar etme, yalnızlık, sevgisizlik gibi olumsuz duygulardan kurtulmasına, depresyon ve stres gibi durumların yaşanmasının engellenmesine yönelik kişisel veya grup çalışması yöntemiyle verilecek hizmetler 
70. Soru

Özel gereksinimli bireylere bakım merkezlerinde verilen kişisel bakım hizmetler nelerdir?

Cevap

 • Kişisel Bakım Hizmetleri
 • Banyo yaptırılması
 • Tuvalet ihtiyacunu gidermede yardım edilmesi ve gerektiğinde temizliğinin yapılması
 • Tırnakların kesilmesi
 • Saçların taranması
 • Dişlerinin temizlenmesi
 • Yemek ve içecek ihtiyacının giderilmesi
 • El yüz ayak temizliği
 • Sakal traşının yapılması
 • İstenmeyen tüylerin temizlenmesi
 • Elbiselerinin giydirilmesi ve çıkarılması
 • Burun ve kulak temizliğinin yapılması
 • Yatağının temizlenmesi ve düzeltilmesi
 • Odanın temizlenmesi
 • Çamaşırlarının yıkanması
 • Tehlikelere karşı korunması ve gözetilmesi 
71. Soru

Bakım hizmetlerinin kapsamı nelerdir?

Cevap

Bakım hizmetleri bir başkasının yardımı olmaksızın günlük yaşamını sürdürmede desteğe ihtiyaç du­yan bireyin kendi evinde ya da bir kurumda sunulan psikolojik, fizyolojik, sosyal gereksinimleri kapsayan bir hizmetler bütünüdür Bakım hizmetlerinin sınıflandırılması çeşitli biçimlerde yapılabilmektedir.

72. Soru

Kurumsal bakım hangi durumlarda kullanılan bakım türüdür?

Cevap

Kurumsal bakım özel gereksinimli, yaşlı ve/ veya süreğen hastalığı olan bireyin evde bakım hiz­metleri ve desteğe rağmen daha fazla gereksinimi oluşması evde desteğin bireyin bakımı için yeterli olmadığı durumlarda kullanıldığı bakım türüdür.

73. Soru

Toplum temelli bakım hizmetlerinin amaçları nelerdir?

Cevap

Toplum temelli bakım hizmetleri özel gereksi­nimli, süreğen hastalığı olan ve/veya yaşlı bireylere sunulmaktadır. Toplum temelli bakım bu bireylere sunulan hizmetlerin dağılımında onlara eşit fırsat­lar sunmayı bu bireylerin haklarını savunmayı ve iyileştirmeyi hedefleyen bakım hizmetidir. Toplum temelli bakımda özel gereksinimli ya da yaşlı bireylere ken­di çevrelerinden uzaklaşmadan hizmet sunulması esas alınmaktadır.  

74. Soru

Evde bakım kapsamında özel gereksinimli bireylere sunu­lan hizmetler nelerdir?

   

Cevap

Evde bakım kapsamında özel gereksinimli bireylere sunu­lan hizmetler geniş bir yelpazede sunulmaktadır.

Bunlardan başlıcaları;

 • Süreli bakım: Özel gereksinimli birey ve ai­lesinin kendine zaman ayırması, dinlenmesi için onlara fırsat sunulması
 • Tıbbi bakım: Özel gereksinimli bireyin kendi evinde sağlık personelinden; hemşire, fizyoterapist, dil ve konuşma terapisti gibi uzmanlardan hizmet alması
 • Evde yardım: Özel gereksinimli bireyin evinde ütü, rutin temizlik gibi günlük işle­rin yapımı
 • Eve yemek servisi: Özel gereksinimli bire­yin evine belirlenen aralıklar ve porsiyonlar ile yemek götürülmesi
 • Evde takip hizmeti: Özel gereksinimli bire­yin saç sakal tıraşının yapılması, ona banyo yaptırılması, beslenmesinin desteklenmesi şeklinde örneklenebilir. Bu örnekler özel gereksinimli bireyin ihtiyaçları doğrultusunda çeşitlenebilir. 
75. Soru

Erken dönemde bakım, çocukta yeterliğin oluşumunun hangi dönemini kapsamaktadır?

Cevap

Özel gereksinimli çocukta yetersizliğin oluşu­munu izleyen ilk dönemi (3-6 ay) içeren hastane ya da rehabilitasyon merkezinde sağlanan bakım türü olarak açıklanabilir. Erken dönemde sunu­lan bakımda hastane bakımı ağırlıklıdır ve bireyin medikal olarak durumu kontrol altına alındığında sona ermektedir.

76. Soru

Rehabilitasyon kavramını açıklayınız.

Cevap

Rehabilitasyonun sözlük anlamı “iyileştirme” dir (TDK,2017) Bir başka deyişle rehabilitasyon kaybedilen bir yeteneğin yeniden kazandırılması ya da yitirilen yeteneğin yerine yenisinin “ikame” edilmesidir (Toğram, 2016). Rehabilitasyon özel gereksinimli bireylerin çevresi ile etkileşiminde en yüksek düzeyde işlevde bulunmasına ve bu işlevle­ri korumasına ilişkin alınan önlemler dizisi olarak ifade edilmektedir.   

77. Soru

Rehabilitasyon progra­mının başarıya ulaşması için hangi koşullara dikkat edilmesi gerekmektedir?

   

Cevap

Rehabilitasyon progra­mının başarıya ulaşması için bazı koşullara dikkat edilmesi önem arz etmektedir. Bunlar;

 1. Rehabilitasyon programının geniş bir bakış açısıyla yürütülmesi
 2. Rehabilitasyon hizmeti sunulacak bireyin işlevlerinin ve yetersizliklerinin doğru bi­çimde tespit edilmesi
 3. Psiko-sosyal alanlara ilişkin uyarlamalar ve çözümler üretilmesi olarak sıralanabilir.
78. Soru

Rehabilitasyon türleri nelerdir?

Cevap

 • Mesleki rehabilitasyon,
 • Tıbbi rehabilitasyon,
 • Sosyal rehabilitasyon
 • Toplum temelli rehabilitasyon    
79. Soru

Rehabilitasyon hizmetlerinin işleyiş süreci nasıldır?

Cevap

 • Problemlerin ve gereksinimlerin belirlenmesi
 • Problemlerin değiştirilebilir ve sınırlayıcı faktörler ile ilişkisi
 • Rehabilitasyon hedeflerinin tanımlanması ve uygun ölçümlerin seçimi
 • Planlama, uygulama ve kordinasyon
 • Rehabilitasyonun etkilerinin değerlendirilmesidir.   
80. Soru

Rehabilitasyon türlerinden tıbbi rehabilitasyonu açıklayınız.

Cevap

Tıbbi rehabilitasyon: Bireyin sağlık durumunun tanılanması, tedavi yoluyla işlevin iyileştirilmesi, bi­reyin yaşadığı yetersizliklerin azaltılması yoluyla gerçekleşir. Tıbbi rehabilitasyon özel uzmanlık alanı olan doktorlar, fizyoterapistler, psikiyatrlar, pediatristler, göz doktorları, beyin cerrahları gibi tıp uzmanları ta­rafından sağlanır.  

81. Soru

Rehabilitasyon türlerinden mesleki rehabilitasyonu açıklayınız.

Cevap

Mesleki rehabilitasyon: Mesleki rehabilitasyon temelde mesleğini gerçekleştirmede yetersizlikler ya­şayan özel gereksinimli bireylerin bir mesleğe hazırlanma, yerleşme ve mesleği başarılı biçimde sürdürme­lerini temel almaktadır. 

82. Soru

Rehabilitasyon türlerinden sosyal rehabilitasyonu açıklayınız.

Cevap

Sosyal rehabilitasyon: Sosyal rehabilitasyon hizmetleri özel gereksinimli bireyin yaşamın farklı alan­larında (iş, ev, toplumsal hayat, eğitim) gereksinim duyduğu sosyal- duygusal gereksinimlerine ilişkin ger­çekleştirilen hizmetleri kapsar. Özel Mesleki Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliğine (2006) göre sosyal rehabilitasyon “Özürlü kişilere evde, merkezde ve sosyal çevrelerinde psiko-sosyal uyumlarını desteklemek ve sorunlarında yardımcı olmak, resmi/resmi olmayan kurumlarla etkin bir iletişim kurmalarını sağlamak ama­cıyla yapılan çalışmaları,” ifade etmektedir. 

83. Soru

Rehabilitasyon türlerinden toplum temelli rehabilitasyonu açıklayınız.

Cevap

Toplum temelli rehabilitasyon : 1970li yıllardan itibaren özel gereksinimli bireylerin gereksinimlerine yanıt verme konusunda önemli bir strateji olan toplum temelli rehabilitasyon özel gereksinimli bireylere sunulan rehabilitasyon hizmetlerinin toplumda yer alan farklı kişilerce yürütülmesi ve özel gereksinimli birey ve ailesinin toplum kaynaklarından rahatlıkla faydalanabilmeleri için gereken önlemlerin alınmasını içermektedir.  

84. Soru

Rehabilitasyon hizmetleri sonucunda oluşması istenen gelişmeler nelerdir?

Cevap

Rehabilitasyon hizmetleri sonucunda oluşması istenen gelişmeler;

 1. İşlev kaybının önlenmesi
 2. İşlev kaybı hızının yavaşlaması
 3. İşlevin iyileştirilmesi ya da işlevin geri kaza­nılması
 4. İşlev kaybının telafisi
 5. Mevcut işlevin korunması olarak sıra­lanmaktadır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.