Açıköğretim Ders Notları

Bakıma Gereksinimi Olan Engelli Bireyler 2 Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Bakıma Gereksinimi Olan Engelli Bireyler 2 Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Engelli Bakım Ve Rehabilitasyonunda Ekip

1. Soru

Engelli bireylerin bakım ve rehabilitasyonunda amaç nedir?

Cevap

Engelli bireylerin bakım ve rehabilitasyonunda amaç, sahip olunan özrün ortaya çıkardığı yetersizliklerin onlar için engele dönüşmemesinin sağlanması ve bağımsız bir şekilde hayatlarını sürdürebilmeleridir.


2. Soru

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nde özel eğitim nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nde özel eğitim, çeşitli nedenlerle bireysel ve gelişim özellikleri ile eğitim yeterlilikleri açısından akranlarından beklenilen düzeyden anlamlı farklılık gösteren bireylerin, eğitim ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri ile bu bireylerin tüm gelişim alanlarındaki özellikleri ile akademik disiplin alanlarındaki yeterliliklerine dayalı olarak uygun ortamlarda sürdürülen eğitim olarak tanımlanmıştır.


3. Soru

Tanımda da belirtildiği gibi özel eğitim, özel yetiştirilmiş personelle sağlanan bir hizmettir. Çocukların hangi uzmanlardan eğitim alacağı nerede belirtilir?

Cevap

Gereksinim duyulduğunda engelli birey dil ve konuşma terapistinden, fizyoterapistten, psikoterapistten hizmet alabilir. Hangi uzmanlardan eğitim alacağı çocuk için hazırlanacak Bireysel Eğitim Planında belirtilir.


4. Soru

Engelli bireyin bakım ve rehabilitasyonu için kurulan ekip kimlerden oluşur?

Cevap

Engelli bireyin bakım ve rehabilitasyonu için kurulan ekip, engelli bireyin özel gereksinim alanlarıyla ilişkili tamamlayıcı, iyileştirici ve geliştirici planlı çalışmalar yapacak alan uzmanlarından oluşur.


5. Soru

Ekip çalışmasının verimliliği, ekip üyelerinin işbirliği ve uyum içinde çalışması olarak belirtilmektedir. İşbirliğine ilişkin ilkeler nelerdir?

Cevap

İşbirliği ilkeleri;

 • İşbirliği gönüllülük esasına dayanır.
 • İşbirliğinde eşitlik olmalıdır.
 • İşbirliğinde ortak amaç olmalıdır.
 • İşbirliğinde ortaya çıkacak ürünlerde ortak sorumluluk olmalıdır.
 • İşbirliği kaynakların paylaşılmasını gerektirir.


6. Soru

Engelli Bakım ve Rehabilitasyonunu amaçlayan ekip için hangi modeller söz konusudur?

Cevap

Ekip üyelerinin birbiriyle olan işbirliğine göre farklılaşan üç tür temel ekip modeli bulunmaktadır. Bu modeller; çoklu disipliner model, disiplinler arası model ve geçişli disipliner modeldir.


7. Soru

Çoklu disipliner modelin güçlü ve zayıf yanları nelerdir?

Cevap

Güçlü yanlar;

 • Planlama ve hizmet sunma aşamaları birden fazla disiplini içerir.
 • Karar almada ekip üyeleri bir arada çalışır.
 • Hata ve önyargıların azalmasını sağlar.

Zayıf yanlar;

 • Sunulan hizmetler bütüncül bir şekilde sunulmaz.
 • Ekip üyeleri arasında uyum sağlanmayabilir.


8. Soru

Disiplinler arası modelin güçlü ve zayıf yanları nelerdir?

Cevap

Güçlü yanlar;

 • Sunulan hizmetler, diğer disiplinler tarafından sunulan hizmetlerin desteklenmesini sağlar.
 • Hizmetler bütüncül bir şekilde sunulabilir.
 • Bilgi akışını bir koordinatörün sağlamasına imkan verir.

Zayıf yanlar;

 • Ekip üyelerinin alan yetkinliklerini tehdit edebilir.
 • Ekip üyelerinin esnek olmaması durumunda verimlilik düşebilir.
 • Rollerin belirsiz olduğu durumlarda koordinatörün otokratik olmasına neden olabilir.
 


9. Soru

Geçişli disiplinler modelinin güçlü ve zayıf yanları nelerdir?

Cevap

Güçlü yanlar;

 • Disiplinler arası etkileşime imkan verir.
 • Rol paylaşımına imkan verir.
 • Bütüncül bir müdahale planı hazırlanmasına imkan verir.
 • Ekip üyelerinin mesleki gelişimini destekler.

Zayıf yanlar; 

 • Çok sayıda uzman gerektirir.
 • En büyük sorumluluğu öğretmene yükler.
 • Yüksek düzeyde koordinasyon ve etkileşim gerektirir.
 • İletişim ve planlamaya daha çok vakit ayrılmasını gerektirir.
   
 


10. Soru

Engelli Bakım ve Rehabilitasyonunu amaçlayan ekibin, ekip çalışması başlatma ve yürütmede yanıt araması gereken sorular nelerdir? 

Cevap

 1. Kimlerle çalışılacak?
 2. Ne tür bir işbirliği gerekli?
 3. İşbirliğinden ne bekleniyor?
 4. İşbirliği tatmin edici düzeyde mi?
 5. Kurumsal etkenler işbirliğini ne kadar destekliyor?
 6. Kişisel etkenler (beceriler, kültür) işbirliğini ne kadar destekliyor?
 7. İşbirliği beklenen sonuçları veriyor mu?


11. Soru

İşbirliğine dayalı ekiplerde çalışmak için yapılması gerekenler nelerdir?

Cevap

 • Ekibin amacını ve her bir ekip üyesinin ekibe ne katacağını belirleyin.
 • Zaman çizelgesi oluşturun.
 • Her bir toplantı için bir amaç belirleyin ve amaç gerçekleştirilene kadar bu amaca sadık kalın.
 • İş yükünü ve sorumlulukları paylaşın.
 • Uzmanlıkları paylaşın.
 • Başladığınız işi bitirin.
 • Başarılarınızı kutlayın ve hatalarınızı birlikte omuzlayın.
 • İletişim kanallarını açık tutun.


12. Soru

İşbirliğine dayalı ekipleri oluşturan engelli bireye hizmet sunacak üyeleri kimlerdir? 

Cevap

Hizmet sunacak ekip üyeleri engelli bireyin ihtiyaçlarına göre değişiklik gösterebilir ancak genel olarak bakıldığında bu üyeler aileler, öğretmenler, engelli bireye hizmet sunacak diğer uzmanlar, paraprofesyoneller ve yöneticiler olarak sıralanabilir.


13. Soru

Engelli bireye hizmet sunacak diğer uzmanlar kimlerdir?

Cevap

Dil ve konuşma terapisti, doktor, hemşire, engelli bakım elemanı, fizyoterapist, ergoterapist, diyetisyen, psikolog, odyolog, sosyal çalışmacı, çocuk gelişimi ve eğitimcisi olarak sıralanabilir. 


14. Soru

Rehabilitasyon nedir? 

Cevap

Rehabilitasyon, yetersizliği olan bireylerin yetersizlikten kaynaklanan sorunlarını en aza indirmek, işlevde bulunma düzeyini arttırmak ve topluma tam katılımını sağlamak amacıyla verilen sağaltım hizmetleridir.


15. Soru

Engelli bireylere verilen rehabilitasyon programı neleri içermektedir?

Cevap

Engelli bireylere verilen rehabilitasyon programında; alanında uzman kişiler tarafından verilen fiziksel alıştırma tedavisi, yardımcı cihaz uygulamaları, ev programları, aile eğitimi, el-göz koordinasyonuna ilişkin çalışmalar, uygun yardımcı aracın belirlenmesi, işitme, dil ve konuşma terapisi, yemek yeme, giyinme, oyun vb. gibi etkinlikler yer almaktadır.


16. Soru

Rehabilitasyon hizmetleri hangi özelliklerdeki bireyleri kapsamaktadır? 

Cevap

Rehabilitasyon hizmetleri fiziksel yetersizliği olan, görme yetersizliği olan, işitme yetersizliği olan, dil ve konuşma yetersizliği olan, zihin yetersizliği olan, gelişimsel yetersizliği olan, sosyal-duygusal ve psikolojik sorunları olan, süreğen hastalığı olan, alkol, madde ve ilaç bağımlığı olan bireyleri ve yaşlıları kapsamaktadır.


17. Soru

İletişimin ögeleri nelerdir?

Cevap

İletişim mesaj, kaynak, alıcı, kanal ve geribildirim olmak üzere beş ögeyi içerir.


18. Soru

İletişim sürecine göre iletişimin aşamaları nelerdir?

Cevap

İletişim sürecine göre iletişimin aşamaları şöyle sıralanabilir;

 • Kaynağın mesajı göndermesi
 • Alıcının mesajı alması
 • Alıcının mesajı anlaması
 • Mesajın alıcıda etki yapması
 • Alıcının geri bildirimi sağlamasıdır.


19. Soru

İletişimin amaçları nelerdir?

Cevap

İletişimin amaçları şöyle sıralanabilir:

 • Bilginin aktarılması ve belirsizliği gidermek,
 • Duygu, düşünce ve istekleri başkalarına aktarmak,
 • Sağlıklı iletişim ile toplumsal güveni sağlamak,
 • İnsanın toplumsal rol ve sorumluluklarını yerine getirmek,
 • Alıcıda etki ve davranış değişikliği yaratmak,
 • İnsanın kendisini ve başkalarını tanımasını sağlamaktır.


20. Soru

İyi bir iletişimde kaynağın taşıması gereken özellikler nelerdir? 

Cevap

İyi bir iletişimde kaynağın taşıması gereken özellikler şunlardır;

 • Kaynak bilgili olmalıdır.
 • Kaynak kodlama özelliğine sahip olmalıdır.
 • Kaynak rolüne uygun davranmalıdır.
 • Kaynak tanınmalıdır.
   


21. Soru

Hangi özelliklere sahip kişilerle işbirliği içinde çalışmak daha kolaydır? 

Cevap

Esnek, mizah duygusuna sahip, etkili iletişim becerilerine sahip, belirsizliklere karşı tolerans gösterebilen, diğer uzmanların bilgisine saygı duyan, kendi uzmanlık bilgisinin farkında olan ve diğer ekip üyeleriyle bütünleşmiş kişiler için işbirliği içinde çalışmak daha kolaydır.


22. Soru

Yazılı bir bakım planı neleri içermektedir?

Cevap

Yazılı bir bakım planı bakım elemanları arasında iletişimin bir yoludur. Bu plan bireyin karşılanması gereken ihtiyaçlarını, uygulanmasına karar verilen müdahaleleri, zaman çizelgesini ve görüşme yollarını içerir. İletişimin başarılı bir şekilde gerçekleşmesi için bu yazılı planın yeteri kadar ayrıntıyı içermesi gerekir. Ayrıca bu planların paylaşılacak kişilerin anlayabileceği şekilde yazılmış olması önemlidir.


23. Soru

Ekip çalışmasının başarısını engelleyecek faktörler nelerdir? 

Cevap

 • Ekip üyelerinin rollerini bilmemeleri
 • Ailenin rolünü yerine getirmemesi
 • Ekip üyeleri arasında rol dağılımın dengesizliği
 • Yapılan hataların ekip üyeleri tarafından tolere edilmemesi
 • Liderlik özelliğinin ve iletişim becerilerinin eksikliği
 • Anlaşılır dil kullanmama ve toplantılara katılmama


24. Soru

Başarılı bir işbirliği için ailelerden beklenen sorumluluklar nelerdir? 

Cevap

 • Çocuk hakkında tam ve doğru bilgi verme
 • Düzenlenen toplantılara, görüşmelere katılma ve görüş bildirme
 • Düzenlenen etkinliklere katılma
 • İşbirliğine karşı olumlu tutum geliştirme


25. Soru

Çocuğun öğretmeninin çocukla iletişimde olan ve eğitiminde yer alan diğer bireylere bilgi aktarımını hangi yollarla yapabilir? 

Cevap

Öğretmen sınıfında çocukla ilgili tuttuğu gözlem kayıtlarını, gerçekleştirdiği etkinlik örneklerini, davranış gelişimlerine ilişkin topladığı verileri, ev ortamında yapılmasını istediği etkinliklerin kayıtlarını, çocuğun ev ortamında ailesiyle gerçekleştirdiği uygulamalardan elde edilen ilerlemeleri ve sonuçları toplayarak diğer bireylerle paylaşmalıdır.


1. Soru

Engelli bireylerin bakım ve rehabilitasyonunda amaç nedir?

Engelli bireylerin bakım ve rehabilitasyonunda amaç nedir?

Engelli bireylerin bakım ve rehabilitasyonunda amaç nedir?

Engelli bireylerin bakım ve rehabilitasyonunda amaç nedir?

Engelli bireylerin bakım ve rehabilitasyonunda amaç nedir?

Cevap

Engelli bireylerin bakım ve rehabilitasyonunda amaç, sahip olunan özrün ortaya çıkardığı yetersizliklerin onlar için engele dönüşmemesinin sağlanması ve bağımsız bir şekilde hayatlarını sürdürebilmeleridir.

Engelli bireylerin bakım ve rehabilitasyonunda amaç, sahip olunan özrün ortaya çıkardığı yetersizliklerin onlar için engele dönüşmemesinin sağlanması ve bağımsız bir şekilde hayatlarını sürdürebilmeleridir.

Engelli bireylerin bakım ve rehabilitasyonunda amaç, sahip olunan özrün ortaya çıkardığı yetersizliklerin onlar için engele dönüşmemesinin sağlanması ve bağımsız bir şekilde hayatlarını sürdürebilmeleridir.

Engelli bireylerin bakım ve rehabilitasyonunda amaç, sahip olunan özrün ortaya çıkardığı yetersizliklerin onlar için engele dönüşmemesinin sağlanması ve bağımsız bir şekilde hayatlarını sürdürebilmeleridir.

Engelli bireylerin bakım ve rehabilitasyonunda amaç, sahip olunan özrün ortaya çıkardığı yetersizliklerin onlar için engele dönüşmemesinin sağlanması ve bağımsız bir şekilde hayatlarını sürdürebilmeleridir.

2. Soru

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nde özel eğitim nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nde özel eğitim, çeşitli nedenlerle bireysel ve gelişim özellikleri ile eğitim yeterlilikleri açısından akranlarından beklenilen düzeyden anlamlı farklılık gösteren bireylerin, eğitim ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri ile bu bireylerin tüm gelişim alanlarındaki özellikleri ile akademik disiplin alanlarındaki yeterliliklerine dayalı olarak uygun ortamlarda sürdürülen eğitim olarak tanımlanmıştır.

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nde özel eğitim, çeşitli nedenlerle bireysel ve gelişim özellikleri ile eğitim yeterlilikleri açısından akranlarından beklenilen düzeyden anlamlı farklılık gösteren bireylerin, eğitim ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri ile bu bireylerin tüm gelişim alanlarındaki özellikleri ile akademik disiplin alanlarındaki yeterliliklerine dayalı olarak uygun ortamlarda sürdürülen eğitim olarak tanımlanmıştır.

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nde özel eğitim, çeşitli nedenlerle bireysel ve gelişim özellikleri ile eğitim yeterlilikleri açısından akranlarından beklenilen düzeyden anlamlı farklılık gösteren bireylerin, eğitim ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri ile bu bireylerin tüm gelişim alanlarındaki özellikleri ile akademik disiplin alanlarındaki yeterliliklerine dayalı olarak uygun ortamlarda sürdürülen eğitim olarak tanımlanmıştır.

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nde özel eğitim, çeşitli nedenlerle bireysel ve gelişim özellikleri ile eğitim yeterlilikleri açısından akranlarından beklenilen düzeyden anlamlı farklılık gösteren bireylerin, eğitim ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri ile bu bireylerin tüm gelişim alanlarındaki özellikleri ile akademik disiplin alanlarındaki yeterliliklerine dayalı olarak uygun ortamlarda sürdürülen eğitim olarak tanımlanmıştır.

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nde özel eğitim, çeşitli nedenlerle bireysel ve gelişim özellikleri ile eğitim yeterlilikleri açısından akranlarından beklenilen düzeyden anlamlı farklılık gösteren bireylerin, eğitim ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri ile bu bireylerin tüm gelişim alanlarındaki özellikleri ile akademik disiplin alanlarındaki yeterliliklerine dayalı olarak uygun ortamlarda sürdürülen eğitim olarak tanımlanmıştır.

3. Soru

Tanımda da belirtildiği gibi özel eğitim, özel yetiştirilmiş personelle sağlanan bir hizmettir. Çocukların hangi uzmanlardan eğitim alacağı nerede belirtilir?

Tanımda da belirtildiği gibi özel eğitim, özel yetiştirilmiş personelle sağlanan bir hizmettir. Çocukların hangi uzmanlardan eğitim alacağı nerede belirtilir?

Tanımda da belirtildiği gibi özel eğitim, özel yetiştirilmiş personelle sağlanan bir hizmettir. Çocukların hangi uzmanlardan eğitim alacağı nerede belirtilir?

Tanımda da belirtildiği gibi özel eğitim, özel yetiştirilmiş personelle sağlanan bir hizmettir. Çocukların hangi uzmanlardan eğitim alacağı nerede belirtilir?

Tanımda da belirtildiği gibi özel eğitim, özel yetiştirilmiş personelle sağlanan bir hizmettir. Çocukların hangi uzmanlardan eğitim alacağı nerede belirtilir?

Cevap

Gereksinim duyulduğunda engelli birey dil ve konuşma terapistinden, fizyoterapistten, psikoterapistten hizmet alabilir. Hangi uzmanlardan eğitim alacağı çocuk için hazırlanacak Bireysel Eğitim Planında belirtilir.

Gereksinim duyulduğunda engelli birey dil ve konuşma terapistinden, fizyoterapistten, psikoterapistten hizmet alabilir. Hangi uzmanlardan eğitim alacağı çocuk için hazırlanacak Bireysel Eğitim Planında belirtilir.

Gereksinim duyulduğunda engelli birey dil ve konuşma terapistinden, fizyoterapistten, psikoterapistten hizmet alabilir. Hangi uzmanlardan eğitim alacağı çocuk için hazırlanacak Bireysel Eğitim Planında belirtilir.

Gereksinim duyulduğunda engelli birey dil ve konuşma terapistinden, fizyoterapistten, psikoterapistten hizmet alabilir. Hangi uzmanlardan eğitim alacağı çocuk için hazırlanacak Bireysel Eğitim Planında belirtilir.

Gereksinim duyulduğunda engelli birey dil ve konuşma terapistinden, fizyoterapistten, psikoterapistten hizmet alabilir. Hangi uzmanlardan eğitim alacağı çocuk için hazırlanacak Bireysel Eğitim Planında belirtilir.

4. Soru

Engelli bireyin bakım ve rehabilitasyonu için kurulan ekip kimlerden oluşur?

Engelli bireyin bakım ve rehabilitasyonu için kurulan ekip kimlerden oluşur?

Engelli bireyin bakım ve rehabilitasyonu için kurulan ekip kimlerden oluşur?

Engelli bireyin bakım ve rehabilitasyonu için kurulan ekip kimlerden oluşur?

Engelli bireyin bakım ve rehabilitasyonu için kurulan ekip kimlerden oluşur?

Cevap

Engelli bireyin bakım ve rehabilitasyonu için kurulan ekip, engelli bireyin özel gereksinim alanlarıyla ilişkili tamamlayıcı, iyileştirici ve geliştirici planlı çalışmalar yapacak alan uzmanlarından oluşur.

Engelli bireyin bakım ve rehabilitasyonu için kurulan ekip, engelli bireyin özel gereksinim alanlarıyla ilişkili tamamlayıcı, iyileştirici ve geliştirici planlı çalışmalar yapacak alan uzmanlarından oluşur.

Engelli bireyin bakım ve rehabilitasyonu için kurulan ekip, engelli bireyin özel gereksinim alanlarıyla ilişkili tamamlayıcı, iyileştirici ve geliştirici planlı çalışmalar yapacak alan uzmanlarından oluşur.

Engelli bireyin bakım ve rehabilitasyonu için kurulan ekip, engelli bireyin özel gereksinim alanlarıyla ilişkili tamamlayıcı, iyileştirici ve geliştirici planlı çalışmalar yapacak alan uzmanlarından oluşur.

Engelli bireyin bakım ve rehabilitasyonu için kurulan ekip, engelli bireyin özel gereksinim alanlarıyla ilişkili tamamlayıcı, iyileştirici ve geliştirici planlı çalışmalar yapacak alan uzmanlarından oluşur.

5. Soru

Ekip çalışmasının verimliliği, ekip üyelerinin işbirliği ve uyum içinde çalışması olarak belirtilmektedir. İşbirliğine ilişkin ilkeler nelerdir?

Ekip çalışmasının verimliliği, ekip üyelerinin işbirliği ve uyum içinde çalışması olarak belirtilmektedir. İşbirliğine ilişkin ilkeler nelerdir?

Ekip çalışmasının verimliliği, ekip üyelerinin işbirliği ve uyum içinde çalışması olarak belirtilmektedir. İşbirliğine ilişkin ilkeler nelerdir?

Ekip çalışmasının verimliliği, ekip üyelerinin işbirliği ve uyum içinde çalışması olarak belirtilmektedir. İşbirliğine ilişkin ilkeler nelerdir?

Ekip çalışmasının verimliliği, ekip üyelerinin işbirliği ve uyum içinde çalışması olarak belirtilmektedir. İşbirliğine ilişkin ilkeler nelerdir?

Cevap

İşbirliği ilkeleri;

 • İşbirliği gönüllülük esasına dayanır.
 • İşbirliğinde eşitlik olmalıdır.
 • İşbirliğinde ortak amaç olmalıdır.
 • İşbirliğinde ortaya çıkacak ürünlerde ortak sorumluluk olmalıdır.
 • İşbirliği kaynakların paylaşılmasını gerektirir.

İşbirliği ilkeleri;

 • İşbirliği gönüllülük esasına dayanır.
 • İşbirliğinde eşitlik olmalıdır.
 • İşbirliğinde ortak amaç olmalıdır.
 • İşbirliğinde ortaya çıkacak ürünlerde ortak sorumluluk olmalıdır.
 • İşbirliği kaynakların paylaşılmasını gerektirir.

İşbirliği ilkeleri;

 • İşbirliği gönüllülük esasına dayanır.
 • İşbirliğinde eşitlik olmalıdır.
 • İşbirliğinde ortak amaç olmalıdır.
 • İşbirliğinde ortaya çıkacak ürünlerde ortak sorumluluk olmalıdır.
 • İşbirliği kaynakların paylaşılmasını gerektirir.

İşbirliği ilkeleri;

 • İşbirliği gönüllülük esasına dayanır.
 • İşbirliğinde eşitlik olmalıdır.
 • İşbirliğinde ortak amaç olmalıdır.
 • İşbirliğinde ortaya çıkacak ürünlerde ortak sorumluluk olmalıdır.
 • İşbirliği kaynakların paylaşılmasını gerektirir.

İşbirliği ilkeleri;

 • İşbirliği gönüllülük esasına dayanır.
 • İşbirliğinde eşitlik olmalıdır.
 • İşbirliğinde ortak amaç olmalıdır.
 • İşbirliğinde ortaya çıkacak ürünlerde ortak sorumluluk olmalıdır.
 • İşbirliği kaynakların paylaşılmasını gerektirir.
6. Soru

Engelli Bakım ve Rehabilitasyonunu amaçlayan ekip için hangi modeller söz konusudur?

Engelli Bakım ve Rehabilitasyonunu amaçlayan ekip için hangi modeller söz konusudur?

Engelli Bakım ve Rehabilitasyonunu amaçlayan ekip için hangi modeller söz konusudur?

Engelli Bakım ve Rehabilitasyonunu amaçlayan ekip için hangi modeller söz konusudur?

Engelli Bakım ve Rehabilitasyonunu amaçlayan ekip için hangi modeller söz konusudur?

Cevap

Ekip üyelerinin birbiriyle olan işbirliğine göre farklılaşan üç tür temel ekip modeli bulunmaktadır. Bu modeller; çoklu disipliner model, disiplinler arası model ve geçişli disipliner modeldir.

Ekip üyelerinin birbiriyle olan işbirliğine göre farklılaşan üç tür temel ekip modeli bulunmaktadır. Bu modeller; çoklu disipliner model, disiplinler arası model ve geçişli disipliner modeldir.

Ekip üyelerinin birbiriyle olan işbirliğine göre farklılaşan üç tür temel ekip modeli bulunmaktadır. Bu modeller; çoklu disipliner model, disiplinler arası model ve geçişli disipliner modeldir.

Ekip üyelerinin birbiriyle olan işbirliğine göre farklılaşan üç tür temel ekip modeli bulunmaktadır. Bu modeller; çoklu disipliner model, disiplinler arası model ve geçişli disipliner modeldir.

Ekip üyelerinin birbiriyle olan işbirliğine göre farklılaşan üç tür temel ekip modeli bulunmaktadır. Bu modeller; çoklu disipliner model, disiplinler arası model ve geçişli disipliner modeldir.

7. Soru

Çoklu disipliner modelin güçlü ve zayıf yanları nelerdir?

Çoklu disipliner modelin güçlü ve zayıf yanları nelerdir?

Çoklu disipliner modelin güçlü ve zayıf yanları nelerdir?

Çoklu disipliner modelin güçlü ve zayıf yanları nelerdir?

Çoklu disipliner modelin güçlü ve zayıf yanları nelerdir?

Cevap

Güçlü yanlar;

 • Planlama ve hizmet sunma aşamaları birden fazla disiplini içerir.
 • Karar almada ekip üyeleri bir arada çalışır.
 • Hata ve önyargıların azalmasını sağlar.

Zayıf yanlar;

 • Sunulan hizmetler bütüncül bir şekilde sunulmaz.
 • Ekip üyeleri arasında uyum sağlanmayabilir.

Güçlü yanlar;

 • Planlama ve hizmet sunma aşamaları birden fazla disiplini içerir.
 • Karar almada ekip üyeleri bir arada çalışır.
 • Hata ve önyargıların azalmasını sağlar.

Zayıf yanlar;

 • Sunulan hizmetler bütüncül bir şekilde sunulmaz.
 • Ekip üyeleri arasında uyum sağlanmayabilir.

Güçlü yanlar;

 • Planlama ve hizmet sunma aşamaları birden fazla disiplini içerir.
 • Karar almada ekip üyeleri bir arada çalışır.
 • Hata ve önyargıların azalmasını sağlar.

Zayıf yanlar;

 • Sunulan hizmetler bütüncül bir şekilde sunulmaz.
 • Ekip üyeleri arasında uyum sağlanmayabilir.

Güçlü yanlar;

 • Planlama ve hizmet sunma aşamaları birden fazla disiplini içerir.
 • Karar almada ekip üyeleri bir arada çalışır.
 • Hata ve önyargıların azalmasını sağlar.

Zayıf yanlar;

 • Sunulan hizmetler bütüncül bir şekilde sunulmaz.
 • Ekip üyeleri arasında uyum sağlanmayabilir.

Güçlü yanlar;

 • Planlama ve hizmet sunma aşamaları birden fazla disiplini içerir.
 • Karar almada ekip üyeleri bir arada çalışır.
 • Hata ve önyargıların azalmasını sağlar.

Zayıf yanlar;

 • Sunulan hizmetler bütüncül bir şekilde sunulmaz.
 • Ekip üyeleri arasında uyum sağlanmayabilir.
8. Soru

Disiplinler arası modelin güçlü ve zayıf yanları nelerdir?

Disiplinler arası modelin güçlü ve zayıf yanları nelerdir?

Disiplinler arası modelin güçlü ve zayıf yanları nelerdir?

Disiplinler arası modelin güçlü ve zayıf yanları nelerdir?

Disiplinler arası modelin güçlü ve zayıf yanları nelerdir?

Cevap

Güçlü yanlar;

 • Sunulan hizmetler, diğer disiplinler tarafından sunulan hizmetlerin desteklenmesini sağlar.
 • Hizmetler bütüncül bir şekilde sunulabilir.
 • Bilgi akışını bir koordinatörün sağlamasına imkan verir.

Zayıf yanlar;

 • Ekip üyelerinin alan yetkinliklerini tehdit edebilir.
 • Ekip üyelerinin esnek olmaması durumunda verimlilik düşebilir.
 • Rollerin belirsiz olduğu durumlarda koordinatörün otokratik olmasına neden olabilir.
 

Güçlü yanlar;

 • Sunulan hizmetler, diğer disiplinler tarafından sunulan hizmetlerin desteklenmesini sağlar.
 • Hizmetler bütüncül bir şekilde sunulabilir.
 • Bilgi akışını bir koordinatörün sağlamasına imkan verir.

Zayıf yanlar;

 • Ekip üyelerinin alan yetkinliklerini tehdit edebilir.
 • Ekip üyelerinin esnek olmaması durumunda verimlilik düşebilir.
 • Rollerin belirsiz olduğu durumlarda koordinatörün otokratik olmasına neden olabilir.
 

Güçlü yanlar;

 • Sunulan hizmetler, diğer disiplinler tarafından sunulan hizmetlerin desteklenmesini sağlar.
 • Hizmetler bütüncül bir şekilde sunulabilir.
 • Bilgi akışını bir koordinatörün sağlamasına imkan verir.

Zayıf yanlar;

 • Ekip üyelerinin alan yetkinliklerini tehdit edebilir.
 • Ekip üyelerinin esnek olmaması durumunda verimlilik düşebilir.
 • Rollerin belirsiz olduğu durumlarda koordinatörün otokratik olmasına neden olabilir.
 

Güçlü yanlar;

 • Sunulan hizmetler, diğer disiplinler tarafından sunulan hizmetlerin desteklenmesini sağlar.
 • Hizmetler bütüncül bir şekilde sunulabilir.
 • Bilgi akışını bir koordinatörün sağlamasına imkan verir.

Zayıf yanlar;

 • Ekip üyelerinin alan yetkinliklerini tehdit edebilir.
 • Ekip üyelerinin esnek olmaması durumunda verimlilik düşebilir.
 • Rollerin belirsiz olduğu durumlarda koordinatörün otokratik olmasına neden olabilir.
 

Güçlü yanlar;

 • Sunulan hizmetler, diğer disiplinler tarafından sunulan hizmetlerin desteklenmesini sağlar.
 • Hizmetler bütüncül bir şekilde sunulabilir.
 • Bilgi akışını bir koordinatörün sağlamasına imkan verir.

Zayıf yanlar;

 • Ekip üyelerinin alan yetkinliklerini tehdit edebilir.
 • Ekip üyelerinin esnek olmaması durumunda verimlilik düşebilir.
 • Rollerin belirsiz olduğu durumlarda koordinatörün otokratik olmasına neden olabilir.
 

 

9. Soru

Geçişli disiplinler modelinin güçlü ve zayıf yanları nelerdir?

Geçişli disiplinler modelinin güçlü ve zayıf yanları nelerdir?

Geçişli disiplinler modelinin güçlü ve zayıf yanları nelerdir?

Geçişli disiplinler modelinin güçlü ve zayıf yanları nelerdir?

Geçişli disiplinler modelinin güçlü ve zayıf yanları nelerdir?

Cevap

Güçlü yanlar;

 • Disiplinler arası etkileşime imkan verir.
 • Rol paylaşımına imkan verir.
 • Bütüncül bir müdahale planı hazırlanmasına imkan verir.
 • Ekip üyelerinin mesleki gelişimini destekler.

Zayıf yanlar; 

 • Çok sayıda uzman gerektirir.
 • En büyük sorumluluğu öğretmene yükler.
 • Yüksek düzeyde koordinasyon ve etkileşim gerektirir.
 • İletişim ve planlamaya daha çok vakit ayrılmasını gerektirir.
   
 

 

 

10. Soru

Engelli Bakım ve Rehabilitasyonunu amaçlayan ekibin, ekip çalışması başlatma ve yürütmede yanıt araması gereken sorular nelerdir? 

Engelli Bakım ve Rehabilitasyonunu amaçlayan ekibin, ekip çalışması başlatma ve yürütmede yanıt araması gereken sorular nelerdir? 

Engelli Bakım ve Rehabilitasyonunu amaçlayan ekibin, ekip çalışması başlatma ve yürütmede yanıt araması gereken sorular nelerdir? 

Engelli Bakım ve Rehabilitasyonunu amaçlayan ekibin, ekip çalışması başlatma ve yürütmede yanıt araması gereken sorular nelerdir? 

Engelli Bakım ve Rehabilitasyonunu amaçlayan ekibin, ekip çalışması başlatma ve yürütmede yanıt araması gereken sorular nelerdir? 

Cevap

 1. Kimlerle çalışılacak?
 2. Ne tür bir işbirliği gerekli?
 3. İşbirliğinden ne bekleniyor?
 4. İşbirliği tatmin edici düzeyde mi?
 5. Kurumsal etkenler işbirliğini ne kadar destekliyor?
 6. Kişisel etkenler (beceriler, kültür) işbirliğini ne kadar destekliyor?
 7. İşbirliği beklenen sonuçları veriyor mu?

 1. Kimlerle çalışılacak?
 2. Ne tür bir işbirliği gerekli?
 3. İşbirliğinden ne bekleniyor?
 4. İşbirliği tatmin edici düzeyde mi?
 5. Kurumsal etkenler işbirliğini ne kadar destekliyor?
 6. Kişisel etkenler (beceriler, kültür) işbirliğini ne kadar destekliyor?
 7. İşbirliği beklenen sonuçları veriyor mu?

 1. Kimlerle çalışılacak?
 2. Ne tür bir işbirliği gerekli?
 3. İşbirliğinden ne bekleniyor?
 4. İşbirliği tatmin edici düzeyde mi?
 5. Kurumsal etkenler işbirliğini ne kadar destekliyor?
 6. Kişisel etkenler (beceriler, kültür) işbirliğini ne kadar destekliyor?
 7. İşbirliği beklenen sonuçları veriyor mu?

 1. Kimlerle çalışılacak?
 2. Ne tür bir işbirliği gerekli?
 3. İşbirliğinden ne bekleniyor?
 4. İşbirliği tatmin edici düzeyde mi?
 5. Kurumsal etkenler işbirliğini ne kadar destekliyor?
 6. Kişisel etkenler (beceriler, kültür) işbirliğini ne kadar destekliyor?
 7. İşbirliği beklenen sonuçları veriyor mu?

 1. Kimlerle çalışılacak?
 2. Ne tür bir işbirliği gerekli?
 3. İşbirliğinden ne bekleniyor?
 4. İşbirliği tatmin edici düzeyde mi?
 5. Kurumsal etkenler işbirliğini ne kadar destekliyor?
 6. Kişisel etkenler (beceriler, kültür) işbirliğini ne kadar destekliyor?
 7. İşbirliği beklenen sonuçları veriyor mu?
11. Soru

İşbirliğine dayalı ekiplerde çalışmak için yapılması gerekenler nelerdir?

İşbirliğine dayalı ekiplerde çalışmak için yapılması gerekenler nelerdir?

İşbirliğine dayalı ekiplerde çalışmak için yapılması gerekenler nelerdir?

İşbirliğine dayalı ekiplerde çalışmak için yapılması gerekenler nelerdir?

İşbirliğine dayalı ekiplerde çalışmak için yapılması gerekenler nelerdir?

Cevap

 • Ekibin amacını ve her bir ekip üyesinin ekibe ne katacağını belirleyin.
 • Zaman çizelgesi oluşturun.
 • Her bir toplantı için bir amaç belirleyin ve amaç gerçekleştirilene kadar bu amaca sadık kalın.
 • İş yükünü ve sorumlulukları paylaşın.
 • Uzmanlıkları paylaşın.
 • Başladığınız işi bitirin.
 • Başarılarınızı kutlayın ve hatalarınızı birlikte omuzlayın.
 • İletişim kanallarını açık tutun.

 • Ekibin amacını ve her bir ekip üyesinin ekibe ne katacağını belirleyin.
 • Zaman çizelgesi oluşturun.
 • Her bir toplantı için bir amaç belirleyin ve amaç gerçekleştirilene kadar bu amaca sadık kalın.
 • İş yükünü ve sorumlulukları paylaşın.
 • Uzmanlıkları paylaşın.
 • Başladığınız işi bitirin.
 • Başarılarınızı kutlayın ve hatalarınızı birlikte omuzlayın.
 • İletişim kanallarını açık tutun.

 • Ekibin amacını ve her bir ekip üyesinin ekibe ne katacağını belirleyin.
 • Zaman çizelgesi oluşturun.
 • Her bir toplantı için bir amaç belirleyin ve amaç gerçekleştirilene kadar bu amaca sadık kalın.
 • İş yükünü ve sorumlulukları paylaşın.
 • Uzmanlıkları paylaşın.
 • Başladığınız işi bitirin.
 • Başarılarınızı kutlayın ve hatalarınızı birlikte omuzlayın.
 • İletişim kanallarını açık tutun.

 • Ekibin amacını ve her bir ekip üyesinin ekibe ne katacağını belirleyin.
 • Zaman çizelgesi oluşturun.
 • Her bir toplantı için bir amaç belirleyin ve amaç gerçekleştirilene kadar bu amaca sadık kalın.
 • İş yükünü ve sorumlulukları paylaşın.
 • Uzmanlıkları paylaşın.
 • Başladığınız işi bitirin.
 • Başarılarınızı kutlayın ve hatalarınızı birlikte omuzlayın.
 • İletişim kanallarını açık tutun.

 • Ekibin amacını ve her bir ekip üyesinin ekibe ne katacağını belirleyin.
 • Zaman çizelgesi oluşturun.
 • Her bir toplantı için bir amaç belirleyin ve amaç gerçekleştirilene kadar bu amaca sadık kalın.
 • İş yükünü ve sorumlulukları paylaşın.
 • Uzmanlıkları paylaşın.
 • Başladığınız işi bitirin.
 • Başarılarınızı kutlayın ve hatalarınızı birlikte omuzlayın.
 • İletişim kanallarını açık tutun.
12. Soru

İşbirliğine dayalı ekipleri oluşturan engelli bireye hizmet sunacak üyeleri kimlerdir? 

İşbirliğine dayalı ekipleri oluşturan engelli bireye hizmet sunacak üyeleri kimlerdir? 

İşbirliğine dayalı ekipleri oluşturan engelli bireye hizmet sunacak üyeleri kimlerdir? 

İşbirliğine dayalı ekipleri oluşturan engelli bireye hizmet sunacak üyeleri kimlerdir? 

İşbirliğine dayalı ekipleri oluşturan engelli bireye hizmet sunacak üyeleri kimlerdir? 

Cevap

Hizmet sunacak ekip üyeleri engelli bireyin ihtiyaçlarına göre değişiklik gösterebilir ancak genel olarak bakıldığında bu üyeler aileler, öğretmenler, engelli bireye hizmet sunacak diğer uzmanlar, paraprofesyoneller ve yöneticiler olarak sıralanabilir.

Hizmet sunacak ekip üyeleri engelli bireyin ihtiyaçlarına göre değişiklik gösterebilir ancak genel olarak bakıldığında bu üyeler aileler, öğretmenler, engelli bireye hizmet sunacak diğer uzmanlar, paraprofesyoneller ve yöneticiler olarak sıralanabilir.

Hizmet sunacak ekip üyeleri engelli bireyin ihtiyaçlarına göre değişiklik gösterebilir ancak genel olarak bakıldığında bu üyeler aileler, öğretmenler, engelli bireye hizmet sunacak diğer uzmanlar, paraprofesyoneller ve yöneticiler olarak sıralanabilir.

Hizmet sunacak ekip üyeleri engelli bireyin ihtiyaçlarına göre değişiklik gösterebilir ancak genel olarak bakıldığında bu üyeler aileler, öğretmenler, engelli bireye hizmet sunacak diğer uzmanlar, paraprofesyoneller ve yöneticiler olarak sıralanabilir.

Hizmet sunacak ekip üyeleri engelli bireyin ihtiyaçlarına göre değişiklik gösterebilir ancak genel olarak bakıldığında bu üyeler aileler, öğretmenler, engelli bireye hizmet sunacak diğer uzmanlar, paraprofesyoneller ve yöneticiler olarak sıralanabilir.

13. Soru

Engelli bireye hizmet sunacak diğer uzmanlar kimlerdir?

Engelli bireye hizmet sunacak diğer uzmanlar kimlerdir?

Engelli bireye hizmet sunacak diğer uzmanlar kimlerdir?

Engelli bireye hizmet sunacak diğer uzmanlar kimlerdir?

Engelli bireye hizmet sunacak diğer uzmanlar kimlerdir?

Cevap

Dil ve konuşma terapisti, doktor, hemşire, engelli bakım elemanı, fizyoterapist, ergoterapist, diyetisyen, psikolog, odyolog, sosyal çalışmacı, çocuk gelişimi ve eğitimcisi olarak sıralanabilir. 

Dil ve konuşma terapisti, doktor, hemşire, engelli bakım elemanı, fizyoterapist, ergoterapist, diyetisyen, psikolog, odyolog, sosyal çalışmacı, çocuk gelişimi ve eğitimcisi olarak sıralanabilir. 

Dil ve konuşma terapisti, doktor, hemşire, engelli bakım elemanı, fizyoterapist, ergoterapist, diyetisyen, psikolog, odyolog, sosyal çalışmacı, çocuk gelişimi ve eğitimcisi olarak sıralanabilir. 

Dil ve konuşma terapisti, doktor, hemşire, engelli bakım elemanı, fizyoterapist, ergoterapist, diyetisyen, psikolog, odyolog, sosyal çalışmacı, çocuk gelişimi ve eğitimcisi olarak sıralanabilir. 

Dil ve konuşma terapisti, doktor, hemşire, engelli bakım elemanı, fizyoterapist, ergoterapist, diyetisyen, psikolog, odyolog, sosyal çalışmacı, çocuk gelişimi ve eğitimcisi olarak sıralanabilir. 

14. Soru

Rehabilitasyon nedir? 

Rehabilitasyon nedir? 

Rehabilitasyon nedir? 

Rehabilitasyon nedir? 

Rehabilitasyon nedir? 

Cevap

Rehabilitasyon, yetersizliği olan bireylerin yetersizlikten kaynaklanan sorunlarını en aza indirmek, işlevde bulunma düzeyini arttırmak ve topluma tam katılımını sağlamak amacıyla verilen sağaltım hizmetleridir.

Rehabilitasyon, yetersizliği olan bireylerin yetersizlikten kaynaklanan sorunlarını en aza indirmek, işlevde bulunma düzeyini arttırmak ve topluma tam katılımını sağlamak amacıyla verilen sağaltım hizmetleridir.

Rehabilitasyon, yetersizliği olan bireylerin yetersizlikten kaynaklanan sorunlarını en aza indirmek, işlevde bulunma düzeyini arttırmak ve topluma tam katılımını sağlamak amacıyla verilen sağaltım hizmetleridir.

Rehabilitasyon, yetersizliği olan bireylerin yetersizlikten kaynaklanan sorunlarını en aza indirmek, işlevde bulunma düzeyini arttırmak ve topluma tam katılımını sağlamak amacıyla verilen sağaltım hizmetleridir.

Rehabilitasyon, yetersizliği olan bireylerin yetersizlikten kaynaklanan sorunlarını en aza indirmek, işlevde bulunma düzeyini arttırmak ve topluma tam katılımını sağlamak amacıyla verilen sağaltım hizmetleridir.

15. Soru

Engelli bireylere verilen rehabilitasyon programı neleri içermektedir?

Engelli bireylere verilen rehabilitasyon programı neleri içermektedir?

Engelli bireylere verilen rehabilitasyon programı neleri içermektedir?

Engelli bireylere verilen rehabilitasyon programı neleri içermektedir?

Engelli bireylere verilen rehabilitasyon programı neleri içermektedir?

Cevap

Engelli bireylere verilen rehabilitasyon programında; alanında uzman kişiler tarafından verilen fiziksel alıştırma tedavisi, yardımcı cihaz uygulamaları, ev programları, aile eğitimi, el-göz koordinasyonuna ilişkin çalışmalar, uygun yardımcı aracın belirlenmesi, işitme, dil ve konuşma terapisi, yemek yeme, giyinme, oyun vb. gibi etkinlikler yer almaktadır.

Engelli bireylere verilen rehabilitasyon programında; alanında uzman kişiler tarafından verilen fiziksel alıştırma tedavisi, yardımcı cihaz uygulamaları, ev programları, aile eğitimi, el-göz koordinasyonuna ilişkin çalışmalar, uygun yardımcı aracın belirlenmesi, işitme, dil ve konuşma terapisi, yemek yeme, giyinme, oyun vb. gibi etkinlikler yer almaktadır.

Engelli bireylere verilen rehabilitasyon programında; alanında uzman kişiler tarafından verilen fiziksel alıştırma tedavisi, yardımcı cihaz uygulamaları, ev programları, aile eğitimi, el-göz koordinasyonuna ilişkin çalışmalar, uygun yardımcı aracın belirlenmesi, işitme, dil ve konuşma terapisi, yemek yeme, giyinme, oyun vb. gibi etkinlikler yer almaktadır.

Engelli bireylere verilen rehabilitasyon programında; alanında uzman kişiler tarafından verilen fiziksel alıştırma tedavisi, yardımcı cihaz uygulamaları, ev programları, aile eğitimi, el-göz koordinasyonuna ilişkin çalışmalar, uygun yardımcı aracın belirlenmesi, işitme, dil ve konuşma terapisi, yemek yeme, giyinme, oyun vb. gibi etkinlikler yer almaktadır.

Engelli bireylere verilen rehabilitasyon programında; alanında uzman kişiler tarafından verilen fiziksel alıştırma tedavisi, yardımcı cihaz uygulamaları, ev programları, aile eğitimi, el-göz koordinasyonuna ilişkin çalışmalar, uygun yardımcı aracın belirlenmesi, işitme, dil ve konuşma terapisi, yemek yeme, giyinme, oyun vb. gibi etkinlikler yer almaktadır.

16. Soru

Rehabilitasyon hizmetleri hangi özelliklerdeki bireyleri kapsamaktadır? 

Rehabilitasyon hizmetleri hangi özelliklerdeki bireyleri kapsamaktadır? 

Rehabilitasyon hizmetleri hangi özelliklerdeki bireyleri kapsamaktadır? 

Rehabilitasyon hizmetleri hangi özelliklerdeki bireyleri kapsamaktadır? 

Rehabilitasyon hizmetleri hangi özelliklerdeki bireyleri kapsamaktadır? 

Cevap

Rehabilitasyon hizmetleri fiziksel yetersizliği olan, görme yetersizliği olan, işitme yetersizliği olan, dil ve konuşma yetersizliği olan, zihin yetersizliği olan, gelişimsel yetersizliği olan, sosyal-duygusal ve psikolojik sorunları olan, süreğen hastalığı olan, alkol, madde ve ilaç bağımlığı olan bireyleri ve yaşlıları kapsamaktadır.

Rehabilitasyon hizmetleri fiziksel yetersizliği olan, görme yetersizliği olan, işitme yetersizliği olan, dil ve konuşma yetersizliği olan, zihin yetersizliği olan, gelişimsel yetersizliği olan, sosyal-duygusal ve psikolojik sorunları olan, süreğen hastalığı olan, alkol, madde ve ilaç bağımlığı olan bireyleri ve yaşlıları kapsamaktadır.

Rehabilitasyon hizmetleri fiziksel yetersizliği olan, görme yetersizliği olan, işitme yetersizliği olan, dil ve konuşma yetersizliği olan, zihin yetersizliği olan, gelişimsel yetersizliği olan, sosyal-duygusal ve psikolojik sorunları olan, süreğen hastalığı olan, alkol, madde ve ilaç bağımlığı olan bireyleri ve yaşlıları kapsamaktadır.

Rehabilitasyon hizmetleri fiziksel yetersizliği olan, görme yetersizliği olan, işitme yetersizliği olan, dil ve konuşma yetersizliği olan, zihin yetersizliği olan, gelişimsel yetersizliği olan, sosyal-duygusal ve psikolojik sorunları olan, süreğen hastalığı olan, alkol, madde ve ilaç bağımlığı olan bireyleri ve yaşlıları kapsamaktadır.

Rehabilitasyon hizmetleri fiziksel yetersizliği olan, görme yetersizliği olan, işitme yetersizliği olan, dil ve konuşma yetersizliği olan, zihin yetersizliği olan, gelişimsel yetersizliği olan, sosyal-duygusal ve psikolojik sorunları olan, süreğen hastalığı olan, alkol, madde ve ilaç bağımlığı olan bireyleri ve yaşlıları kapsamaktadır.

17. Soru

İletişimin ögeleri nelerdir?

Cevap

İletişim mesaj, kaynak, alıcı, kanal ve geribildirim olmak üzere beş ögeyi içerir.

İletişim mesaj, kaynak, alıcı, kanal ve geribildirim olmak üzere beş ögeyi içerir.

İletişim mesaj, kaynak, alıcı, kanal ve geribildirim olmak üzere beş ögeyi içerir.

İletişim mesaj, kaynak, alıcı, kanal ve geribildirim olmak üzere beş ögeyi içerir.

İletişim mesaj, kaynak, alıcı, kanal ve geribildirim olmak üzere beş ögeyi içerir.

18. Soru

İletişim sürecine göre iletişimin aşamaları nelerdir?

İletişim sürecine göre iletişimin aşamaları nelerdir?

İletişim sürecine göre iletişimin aşamaları nelerdir?

İletişim sürecine göre iletişimin aşamaları nelerdir?

İletişim sürecine göre iletişimin aşamaları nelerdir?

Cevap

İletişim sürecine göre iletişimin aşamaları şöyle sıralanabilir;

 • Kaynağın mesajı göndermesi
 • Alıcının mesajı alması
 • Alıcının mesajı anlaması
 • Mesajın alıcıda etki yapması
 • Alıcının geri bildirimi sağlamasıdır.

İletişim sürecine göre iletişimin aşamaları şöyle sıralanabilir;

 • Kaynağın mesajı göndermesi
 • Alıcının mesajı alması
 • Alıcının mesajı anlaması
 • Mesajın alıcıda etki yapması
 • Alıcının geri bildirimi sağlamasıdır.

İletişim sürecine göre iletişimin aşamaları şöyle sıralanabilir;

 • Kaynağın mesajı göndermesi
 • Alıcının mesajı alması
 • Alıcının mesajı anlaması
 • Mesajın alıcıda etki yapması
 • Alıcının geri bildirimi sağlamasıdır.

İletişim sürecine göre iletişimin aşamaları şöyle sıralanabilir;

 • Kaynağın mesajı göndermesi
 • Alıcının mesajı alması
 • Alıcının mesajı anlaması
 • Mesajın alıcıda etki yapması
 • Alıcının geri bildirimi sağlamasıdır.

İletişim sürecine göre iletişimin aşamaları şöyle sıralanabilir;

 • Kaynağın mesajı göndermesi
 • Alıcının mesajı alması
 • Alıcının mesajı anlaması
 • Mesajın alıcıda etki yapması
 • Alıcının geri bildirimi sağlamasıdır.
19. Soru

İletişimin amaçları nelerdir?

İletişimin amaçları nelerdir?

İletişimin amaçları nelerdir?

İletişimin amaçları nelerdir?

İletişimin amaçları nelerdir?

Cevap

İletişimin amaçları şöyle sıralanabilir:

 • Bilginin aktarılması ve belirsizliği gidermek,
 • Duygu, düşünce ve istekleri başkalarına aktarmak,
 • Sağlıklı iletişim ile toplumsal güveni sağlamak,
 • İnsanın toplumsal rol ve sorumluluklarını yerine getirmek,
 • Alıcıda etki ve davranış değişikliği yaratmak,
 • İnsanın kendisini ve başkalarını tanımasını sağlamaktır.

İletişimin amaçları şöyle sıralanabilir:

 • Bilginin aktarılması ve belirsizliği gidermek,
 • Duygu, düşünce ve istekleri başkalarına aktarmak,
 • Sağlıklı iletişim ile toplumsal güveni sağlamak,
 • İnsanın toplumsal rol ve sorumluluklarını yerine getirmek,
 • Alıcıda etki ve davranış değişikliği yaratmak,
 • İnsanın kendisini ve başkalarını tanımasını sağlamaktır.

İletişimin amaçları şöyle sıralanabilir:

 • Bilginin aktarılması ve belirsizliği gidermek,
 • Duygu, düşünce ve istekleri başkalarına aktarmak,
 • Sağlıklı iletişim ile toplumsal güveni sağlamak,
 • İnsanın toplumsal rol ve sorumluluklarını yerine getirmek,
 • Alıcıda etki ve davranış değişikliği yaratmak,
 • İnsanın kendisini ve başkalarını tanımasını sağlamaktır.

İletişimin amaçları şöyle sıralanabilir:

 • Bilginin aktarılması ve belirsizliği gidermek,
 • Duygu, düşünce ve istekleri başkalarına aktarmak,
 • Sağlıklı iletişim ile toplumsal güveni sağlamak,
 • İnsanın toplumsal rol ve sorumluluklarını yerine getirmek,
 • Alıcıda etki ve davranış değişikliği yaratmak,
 • İnsanın kendisini ve başkalarını tanımasını sağlamaktır.

İletişimin amaçları şöyle sıralanabilir:

 • Bilginin aktarılması ve belirsizliği gidermek,
 • Duygu, düşünce ve istekleri başkalarına aktarmak,
 • Sağlıklı iletişim ile toplumsal güveni sağlamak,
 • İnsanın toplumsal rol ve sorumluluklarını yerine getirmek,
 • Alıcıda etki ve davranış değişikliği yaratmak,
 • İnsanın kendisini ve başkalarını tanımasını sağlamaktır.
20. Soru

İyi bir iletişimde kaynağın taşıması gereken özellikler nelerdir? 

İyi bir iletişimde kaynağın taşıması gereken özellikler nelerdir? 

İyi bir iletişimde kaynağın taşıması gereken özellikler nelerdir? 

İyi bir iletişimde kaynağın taşıması gereken özellikler nelerdir? 

İyi bir iletişimde kaynağın taşıması gereken özellikler nelerdir? 

Cevap

İyi bir iletişimde kaynağın taşıması gereken özellikler şunlardır;

 • Kaynak bilgili olmalıdır.
 • Kaynak kodlama özelliğine sahip olmalıdır.
 • Kaynak rolüne uygun davranmalıdır.
 • Kaynak tanınmalıdır.
   

İyi bir iletişimde kaynağın taşıması gereken özellikler şunlardır;

 • Kaynak bilgili olmalıdır.
 • Kaynak kodlama özelliğine sahip olmalıdır.
 • Kaynak rolüne uygun davranmalıdır.
 • Kaynak tanınmalıdır.
   

İyi bir iletişimde kaynağın taşıması gereken özellikler şunlardır;

 • Kaynak bilgili olmalıdır.
 • Kaynak kodlama özelliğine sahip olmalıdır.
 • Kaynak rolüne uygun davranmalıdır.
 • Kaynak tanınmalıdır.
   

İyi bir iletişimde kaynağın taşıması gereken özellikler şunlardır;

 • Kaynak bilgili olmalıdır.
 • Kaynak kodlama özelliğine sahip olmalıdır.
 • Kaynak rolüne uygun davranmalıdır.
 • Kaynak tanınmalıdır.
   

İyi bir iletişimde kaynağın taşıması gereken özellikler şunlardır;

 • Kaynak bilgili olmalıdır.
 • Kaynak kodlama özelliğine sahip olmalıdır.
 • Kaynak rolüne uygun davranmalıdır.
 • Kaynak tanınmalıdır.
   
 

21. Soru

Hangi özelliklere sahip kişilerle işbirliği içinde çalışmak daha kolaydır? 

Hangi özelliklere sahip kişilerle işbirliği içinde çalışmak daha kolaydır? 

Hangi özelliklere sahip kişilerle işbirliği içinde çalışmak daha kolaydır? 

Hangi özelliklere sahip kişilerle işbirliği içinde çalışmak daha kolaydır? 

Hangi özelliklere sahip kişilerle işbirliği içinde çalışmak daha kolaydır? 

Cevap

Esnek, mizah duygusuna sahip, etkili iletişim becerilerine sahip, belirsizliklere karşı tolerans gösterebilen, diğer uzmanların bilgisine saygı duyan, kendi uzmanlık bilgisinin farkında olan ve diğer ekip üyeleriyle bütünleşmiş kişiler için işbirliği içinde çalışmak daha kolaydır.

Esnek, mizah duygusuna sahip, etkili iletişim becerilerine sahip, belirsizliklere karşı tolerans gösterebilen, diğer uzmanların bilgisine saygı duyan, kendi uzmanlık bilgisinin farkında olan ve diğer ekip üyeleriyle bütünleşmiş kişiler için işbirliği içinde çalışmak daha kolaydır.

Esnek, mizah duygusuna sahip, etkili iletişim becerilerine sahip, belirsizliklere karşı tolerans gösterebilen, diğer uzmanların bilgisine saygı duyan, kendi uzmanlık bilgisinin farkında olan ve diğer ekip üyeleriyle bütünleşmiş kişiler için işbirliği içinde çalışmak daha kolaydır.

Esnek, mizah duygusuna sahip, etkili iletişim becerilerine sahip, belirsizliklere karşı tolerans gösterebilen, diğer uzmanların bilgisine saygı duyan, kendi uzmanlık bilgisinin farkında olan ve diğer ekip üyeleriyle bütünleşmiş kişiler için işbirliği içinde çalışmak daha kolaydır.

Esnek, mizah duygusuna sahip, etkili iletişim becerilerine sahip, belirsizliklere karşı tolerans gösterebilen, diğer uzmanların bilgisine saygı duyan, kendi uzmanlık bilgisinin farkında olan ve diğer ekip üyeleriyle bütünleşmiş kişiler için işbirliği içinde çalışmak daha kolaydır.

22. Soru

Yazılı bir bakım planı neleri içermektedir?

Yazılı bir bakım planı neleri içermektedir?

Yazılı bir bakım planı neleri içermektedir?

Yazılı bir bakım planı neleri içermektedir?

Yazılı bir bakım planı neleri içermektedir?

Cevap

Yazılı bir bakım planı bakım elemanları arasında iletişimin bir yoludur. Bu plan bireyin karşılanması gereken ihtiyaçlarını, uygulanmasına karar verilen müdahaleleri, zaman çizelgesini ve görüşme yollarını içerir. İletişimin başarılı bir şekilde gerçekleşmesi için bu yazılı planın yeteri kadar ayrıntıyı içermesi gerekir. Ayrıca bu planların paylaşılacak kişilerin anlayabileceği şekilde yazılmış olması önemlidir.

Yazılı bir bakım planı bakım elemanları arasında iletişimin bir yoludur. Bu plan bireyin karşılanması gereken ihtiyaçlarını, uygulanmasına karar verilen müdahaleleri, zaman çizelgesini ve görüşme yollarını içerir. İletişimin başarılı bir şekilde gerçekleşmesi için bu yazılı planın yeteri kadar ayrıntıyı içermesi gerekir. Ayrıca bu planların paylaşılacak kişilerin anlayabileceği şekilde yazılmış olması önemlidir.

Yazılı bir bakım planı bakım elemanları arasında iletişimin bir yoludur. Bu plan bireyin karşılanması gereken ihtiyaçlarını, uygulanmasına karar verilen müdahaleleri, zaman çizelgesini ve görüşme yollarını içerir. İletişimin başarılı bir şekilde gerçekleşmesi için bu yazılı planın yeteri kadar ayrıntıyı içermesi gerekir. Ayrıca bu planların paylaşılacak kişilerin anlayabileceği şekilde yazılmış olması önemlidir.

Yazılı bir bakım planı bakım elemanları arasında iletişimin bir yoludur. Bu plan bireyin karşılanması gereken ihtiyaçlarını, uygulanmasına karar verilen müdahaleleri, zaman çizelgesini ve görüşme yollarını içerir. İletişimin başarılı bir şekilde gerçekleşmesi için bu yazılı planın yeteri kadar ayrıntıyı içermesi gerekir. Ayrıca bu planların paylaşılacak kişilerin anlayabileceği şekilde yazılmış olması önemlidir.

Yazılı bir bakım planı bakım elemanları arasında iletişimin bir yoludur. Bu plan bireyin karşılanması gereken ihtiyaçlarını, uygulanmasına karar verilen müdahaleleri, zaman çizelgesini ve görüşme yollarını içerir. İletişimin başarılı bir şekilde gerçekleşmesi için bu yazılı planın yeteri kadar ayrıntıyı içermesi gerekir. Ayrıca bu planların paylaşılacak kişilerin anlayabileceği şekilde yazılmış olması önemlidir.

23. Soru

Ekip çalışmasının başarısını engelleyecek faktörler nelerdir? 

Ekip çalışmasının başarısını engelleyecek faktörler nelerdir? 

Ekip çalışmasının başarısını engelleyecek faktörler nelerdir? 

Ekip çalışmasının başarısını engelleyecek faktörler nelerdir? 

Ekip çalışmasının başarısını engelleyecek faktörler nelerdir? 

Cevap

 • Ekip üyelerinin rollerini bilmemeleri
 • Ailenin rolünü yerine getirmemesi
 • Ekip üyeleri arasında rol dağılımın dengesizliği
 • Yapılan hataların ekip üyeleri tarafından tolere edilmemesi
 • Liderlik özelliğinin ve iletişim becerilerinin eksikliği
 • Anlaşılır dil kullanmama ve toplantılara katılmama

 • Ekip üyelerinin rollerini bilmemeleri
 • Ailenin rolünü yerine getirmemesi
 • Ekip üyeleri arasında rol dağılımın dengesizliği
 • Yapılan hataların ekip üyeleri tarafından tolere edilmemesi
 • Liderlik özelliğinin ve iletişim becerilerinin eksikliği
 • Anlaşılır dil kullanmama ve toplantılara katılmama

 • Ekip üyelerinin rollerini bilmemeleri
 • Ailenin rolünü yerine getirmemesi
 • Ekip üyeleri arasında rol dağılımın dengesizliği
 • Yapılan hataların ekip üyeleri tarafından tolere edilmemesi
 • Liderlik özelliğinin ve iletişim becerilerinin eksikliği
 • Anlaşılır dil kullanmama ve toplantılara katılmama

 • Ekip üyelerinin rollerini bilmemeleri
 • Ailenin rolünü yerine getirmemesi
 • Ekip üyeleri arasında rol dağılımın dengesizliği
 • Yapılan hataların ekip üyeleri tarafından tolere edilmemesi
 • Liderlik özelliğinin ve iletişim becerilerinin eksikliği
 • Anlaşılır dil kullanmama ve toplantılara katılmama

 • Ekip üyelerinin rollerini bilmemeleri
 • Ailenin rolünü yerine getirmemesi
 • Ekip üyeleri arasında rol dağılımın dengesizliği
 • Yapılan hataların ekip üyeleri tarafından tolere edilmemesi
 • Liderlik özelliğinin ve iletişim becerilerinin eksikliği
 • Anlaşılır dil kullanmama ve toplantılara katılmama
24. Soru

Başarılı bir işbirliği için ailelerden beklenen sorumluluklar nelerdir? 

Başarılı bir işbirliği için ailelerden beklenen sorumluluklar nelerdir? 

Başarılı bir işbirliği için ailelerden beklenen sorumluluklar nelerdir? 

Başarılı bir işbirliği için ailelerden beklenen sorumluluklar nelerdir? 

Başarılı bir işbirliği için ailelerden beklenen sorumluluklar nelerdir? 

Cevap

 • Çocuk hakkında tam ve doğru bilgi verme
 • Düzenlenen toplantılara, görüşmelere katılma ve görüş bildirme
 • Düzenlenen etkinliklere katılma
 • İşbirliğine karşı olumlu tutum geliştirme

 • Çocuk hakkında tam ve doğru bilgi verme
 • Düzenlenen toplantılara, görüşmelere katılma ve görüş bildirme
 • Düzenlenen etkinliklere katılma
 • İşbirliğine karşı olumlu tutum geliştirme

 • Çocuk hakkında tam ve doğru bilgi verme
 • Düzenlenen toplantılara, görüşmelere katılma ve görüş bildirme
 • Düzenlenen etkinliklere katılma
 • İşbirliğine karşı olumlu tutum geliştirme

 • Çocuk hakkında tam ve doğru bilgi verme
 • Düzenlenen toplantılara, görüşmelere katılma ve görüş bildirme
 • Düzenlenen etkinliklere katılma
 • İşbirliğine karşı olumlu tutum geliştirme

 • Çocuk hakkında tam ve doğru bilgi verme
 • Düzenlenen toplantılara, görüşmelere katılma ve görüş bildirme
 • Düzenlenen etkinliklere katılma
 • İşbirliğine karşı olumlu tutum geliştirme
25. Soru

Çocuğun öğretmeninin çocukla iletişimde olan ve eğitiminde yer alan diğer bireylere bilgi aktarımını hangi yollarla yapabilir? 

Çocuğun öğretmeninin çocukla iletişimde olan ve eğitiminde yer alan diğer bireylere bilgi aktarımını hangi yollarla yapabilir? 

Çocuğun öğretmeninin çocukla iletişimde olan ve eğitiminde yer alan diğer bireylere bilgi aktarımını hangi yollarla yapabilir? 

Çocuğun öğretmeninin çocukla iletişimde olan ve eğitiminde yer alan diğer bireylere bilgi aktarımını hangi yollarla yapabilir? 

Çocuğun öğretmeninin çocukla iletişimde olan ve eğitiminde yer alan diğer bireylere bilgi aktarımını hangi yollarla yapabilir? 

Cevap

Öğretmen sınıfında çocukla ilgili tuttuğu gözlem kayıtlarını, gerçekleştirdiği etkinlik örneklerini, davranış gelişimlerine ilişkin topladığı verileri, ev ortamında yapılmasını istediği etkinliklerin kayıtlarını, çocuğun ev ortamında ailesiyle gerçekleştirdiği uygulamalardan elde edilen ilerlemeleri ve sonuçları toplayarak diğer bireylerle paylaşmalıdır.

Öğretmen sınıfında çocukla ilgili tuttuğu gözlem kayıtlarını, gerçekleştirdiği etkinlik örneklerini, davranış gelişimlerine ilişkin topladığı verileri, ev ortamında yapılmasını istediği etkinliklerin kayıtlarını, çocuğun ev ortamında ailesiyle gerçekleştirdiği uygulamalardan elde edilen ilerlemeleri ve sonuçları toplayarak diğer bireylerle paylaşmalıdır.

Öğretmen sınıfında çocukla ilgili tuttuğu gözlem kayıtlarını, gerçekleştirdiği etkinlik örneklerini, davranış gelişimlerine ilişkin topladığı verileri, ev ortamında yapılmasını istediği etkinliklerin kayıtlarını, çocuğun ev ortamında ailesiyle gerçekleştirdiği uygulamalardan elde edilen ilerlemeleri ve sonuçları toplayarak diğer bireylerle paylaşmalıdır.

Öğretmen sınıfında çocukla ilgili tuttuğu gözlem kayıtlarını, gerçekleştirdiği etkinlik örneklerini, davranış gelişimlerine ilişkin topladığı verileri, ev ortamında yapılmasını istediği etkinliklerin kayıtlarını, çocuğun ev ortamında ailesiyle gerçekleştirdiği uygulamalardan elde edilen ilerlemeleri ve sonuçları toplayarak diğer bireylerle paylaşmalıdır.

Öğretmen sınıfında çocukla ilgili tuttuğu gözlem kayıtlarını, gerçekleştirdiği etkinlik örneklerini, davranış gelişimlerine ilişkin topladığı verileri, ev ortamında yapılmasını istediği etkinliklerin kayıtlarını, çocuğun ev ortamında ailesiyle gerçekleştirdiği uygulamalardan elde edilen ilerlemeleri ve sonuçları toplayarak diğer bireylerle paylaşmalıdır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.