Açıköğretim Ders Notları

Banka Ve Sigorta Muhasebesi Dersi 6. Ünite Özet

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Banka Ve Sigorta Muhasebesi Dersi 6. Ünite Özet için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Sigorta İşletmeleri Ve Muhasebe Sistemi

Sigorta İşletmelerine Genel Bakış

Sigorta İşletmesinin Tanımı

Sigorta işletmeleri, risklerin sonucu olarak kişilerin menfaatlerinde meydana gelen zararları güvence altına almak ve karşılamak için kurulan ve faaliyet gösteren, kısaca sigorta güvencesi sunan hizmet kurumlarıdır. Sigorta işletmeleri sözleşme ile karşılamayı kabul ettikleri her türlü riskleri günü geldiğinde karşılamak suretiyle kişi ve kuruluşların mal ve canlarını parasal açıdan güvence altına alırlar. Sigorta işletmeleri bir yandan topladıkları primlerin belli bir kısmını çeşitli yatırım alanlarında değerlendirip fon yaratarak ekonominin gelişmesine katkıda bulunurken, diğer yandan da yarattıkları bu fonları çeşitli yatırım alanlarında değerlendirerek finansal kurum kimliği taşırlar.

Bir sigorta işletmesi diğer işletmelerde olduğu gibi Kâr sağlama, Satış geliri sağlama, Sosyal sorumluluk, Varlığını sürdürme ve büyüme gibi diğer temel işletme amaçlarını da göz ardı etmemelidir.

Risk Kavramı ve Unsurları

Risk, belirli bir tehlikeyle bağlantılı olarak hasar, yaralanma, hastalanma, ölüm ve başka olumsuzlukların meydana gelme olasılığını ifade eder.

Riskin unsurları şöyle sıralanabilir:

 • Risk, tarafların iradeleri dışında ortaya çıkar.
 • Risk belirsizdir.
 • Risk gelecekte ortaya çıkabilecek bir olaydır.
 • Risk, yasalara ve genel kabul görmüş ahlak kurallarına uygun olmalıdır.

Sigorta Kavramı ve Unsurları

Sigorta, sigorta işletmesinin bir prim karşılığında, diğer bir kimsenin parayla ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan muhtemel bir tehlikenin meydana gelmesi halinde tazminat ödemeyi üzerine aldığı bir anlaşmadır.

Sigorta İşletmelerinde Değerleme

Genel Açıklama

Ülkemizdeki sigorta işletmeleri, muhasebe işlemlerinde Türk Muhasebe Hukuku kaynaklarına uymasının yanı sıra Avrupa Birliği ile Uluslararası Muhasebe Standartlarına da uymak zorundadır.

AB, “Değerleme Kuralları” başlığı altında muhasebe ilkeleri düzenlenmiş, şirketlere yıllık hesaplarında genel ilkelere uygun olarak değerleme yapmaları zorunluluğu getirmiştir.

 • Süreklilik ilkesi
 • Tutarlılık ilkesi
 • İhtiyatlılık ilkesi
 • Tahakkuk ilkesi

Değerleme Yöntemleri

Sigorta sözleşmelerinde, değerleme yöntemlerinden biri veya birkaçı ayrı ayrı veya birlikte finansal tablolarda yer alacak kalemlerin değerlemesinde kullanılabilmektedir.

Maliyet Bedeli

Kalemlerin değerlemesinde, satın alma veya üretim maliyet bedeli esas alınır. Satın alma bedeli, alış giderleri dahil olmak üzere ödenen toplam tutardır. Üretim maliyeti ise, sigortacılıkta sabit varlıkların yapılması için kullanılan ilk madde ve malzeme ile bu maliyete direkt yüklenen işçilik giderleri ve endirekt olarak yüklenen genel üretim giderlerinin toplanmasıyla bulunan tutardır.

Cari Değer

Bu değer ölçütü, piyasa ve borsa rayiç bedellerini içermektedir. Piyasa değeri, bir varlığın piyasalarda yer alan değeridir.

Alternatif Değerleme Yöntemleri

AB’ye üye ülkeler, Yenileme Maliyeti, Enflasyon Muhasebesi ve Yeniden Değerleme yöntemlerini kullanılmalarına izin verme veya işletmelerden bu değerleme yöntemlerini talep etme hakkına sahiptirler.

Bağlı Ortaklıklardaki İştiraklerin Değerlemesi

AB’ye üye ülkeler, bağlı ortaklıklardaki iştirak yatırımların, öz sermaye yöntemi ile değerlemesine izin verebilirler.

Sabit Değerle Değerleme

Maddi sabit varlıkların miktarlarının, değerlerinin ve bileşimlerinin yıldan yıla önemli farklılıklar göstermemeleri ve varlıklar içinde ikinci derecede öneme sahip olmaları durumunda, bu varlıklar bilançoda sabit bir değerle gösterilir.

Diğer Kalemlerle İlgili Açıklamalar

Teknik karşılıkların, poliçe bazında tek tek yapılarak hesaplanması benimsenmiştir.

Teminatların Değerlemesi

Sigorta işletmelerinin, Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre teminat olarak ayırdıkları kıymetlerin değerlemesi yapılmalıdır.

Sigorta B edeli – Sigorta Değeri İlişkisi

Sigorta bedeli; teminat kapsamındaki bir tehlikenin gerçekleşmesi veya sigortalının üçüncü şahıslara karşı sorumlu duruma düşmesi halinde, sigortacının ödemekle yükümlü olduğu, poliçede belirtilen ve tazminata esas oluşturan azami bedeldir. Sigorta değeri ise, sigorta edilen kıymetin günün piyasa koşullarına uygun geçerli değeridir.

Sigorta İşletmelerinde Muhasebe Sistemi

Sigorta İşletmeleri Muhasebesinin Tanımı ve Kendine Özgü Özellikleri

Ticari faaliyetlerin en verimli bir şekilde görülebilmesi, her şeyden önce, bu faaliyetlerin açık olarak belirtilmesini ve bir sistem içinde düzenlenmesini zorunlu kılmaktadır. Muhasebe bu faaliyetlerin görüldüğü hesapları açıkça ortaya koyarak, belirli bir tasnif şeması içinde sıralamak yoluyla bu görevi yerine getirmektedir. Sigorta muhasebesi, belirli bir faaliyet dönemi içinde işletmenin varlıklarında meydana gelen değişiklikleri belirli bir sistem içinde toplamak, sınıflandırmak, bunları para birimi ile ifade etmek ve ilgili hesaplara kaydetmek yoluyla, işletmenin varlıkları hakkında ayrıntılı bilgi vermektedir. Sigorta işletmelerinin hizmet konusunu sigorta güvencesi oluşturması, bu işletmeleri diğer işletmelerden ayıran başlıca özelliktir. Sigorta güvencesinde, önce ürünün satışı yapılmakta daha sonra üretimi gerçekleştirilmektedir. Sigorta işlemlerinin gösterdiği özellikler sigorta muhasebesine de yansımaktadır. Sigorta işletmelerinde her bir sigorta poliçesinin kârlı mı yoksa zararlı mı sonuçlanacağını önceden belirlemek olanaksızdır. Sigorta işletmeleri sigortalılardan güvence karşılığı tahsil ettikleri sigorta primlerinin önemli bir kısmını hasar güvencesi olarak sigortalılara geri ödemektedir. Sigorta muhasebesi, güvence altına alınan risklerin karşılanması, hizmet maliyetinin oluşumu, hizmet satış fiyatının belirlenmesi gibi oldukça karmaşık, karmaşık olduğu kadar da çok yönlü hesapların toplandığı bir hesap düzenini içermektedir. Sigorta işletmelerince ödenecek tazminatlar, bilanço gününden önce kesin miktarları ile tespit edilmesi ve ödenmesi halinde ödenen tazminatlar hesabında doğrudan gider yazılmaktadır. Ayrıca sigortacılık işlemlerinde alınan primlerin birden fazla muhasebe dönemi ile ilgili olması nedeni ile dönem içinde gelir olarak kaydedilmiş primlerin bir sonraki döneme isabet eden kısmı için “Kazanılmamış Prim Karşılığı” hesabı kullanılarak karşılık ayrılmaktadır.

Sigorta Muhasebesine İlişkin Düzenlemeler

Ülkemizde sigorta muhasebesinin yasal dayanağını; 03/06/2007 tarihinde yayımlanan ve 7397 sayılı kanunun yerine geçen, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun “Hesap esasları, kayıt düzeni ile temel mali tablo ve mali bünye düzenlemeleri” başlıklı 18. maddesi oluşturmaktadır. Bu maddede ilgili esas ve düzenlemelerin Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirleneceği belirtilmektedir.

Bununla birlikte sigorta muhasebesine ilişkin olarak, Muhasebe Sistemi Genel Tebliği, Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri içerisinde sigorta sektörüne ilişkin bazı hususlar da yer almaktadır.

Sigorta İşletmelerinde Tutulan Defterler

Sigorta işletmeleri anonim şirket ya da kooperatif şeklinde kurulduklarından, yasalar gereği bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlüdürler. Bilanço esasına göre defter tutan işletmelerin; yevmiye defteri, büyük defter, envanter ve bilanço defteri tutmaları gerekir. Bu defterlere ilaveten sigorta işletmeleri Karar Defteri, Hisse Senedi Defteri, Kayıt Defteri, Fesih ve İptal Defteri gibi özel defterleri de tutarlar.

Sigorta İşletmeleri Muhasebesi Hesap Planının Yapısı

30/12/2004 tarih 25686 sayılı Resmi Gazete’de Hazine Müsteşarlığı tarafından Sigortacılık Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ Sigortacılık Muhasebe Sistemi Tebliğ No:l yayınlanmıştır. Sigorta şirketleri muhasebe işlemlerini bu tebliğ çerçevesinde gerçekleştirmektedir. Hesap planı, işletmelerin finansal bilgi gereksinmeleri göz önünde bulundurularak kullanacakları tüm hesapların hesap sınıfları, hesap grupları, ana hesaplar, yardımcı hesaplar ve alt hesaplar olarak, sistemli bir düzen içerisinde gösterilmesidir. Hazine Müsteşarlığının yayınladığı Sigortacılık Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğin 2. maddesinde belirtildiği üzere “Türkiye’de kurulu sigorta ve reasürans şirketleri, Türkiye’de faaliyette bulunan yabancı şirketlerin şubeleri ve emeklilik alanında faaliyet gösteren bütün şirketler” bu hesap planını uygulayacaklardır. Sigorta işletmelerinin faaliyetlerini sürdürürken yapmış oldukları sigorta hizmetleri temelde Dolaysız sigorta, Aktif reasürans ve Pasif reasürans olarak üç tür nitelik taşır.

Sigorta İşletmeleri Muhasebesi Hesap Sınıfları ve Hesap Grupları Hakkında Açıklamalar

Bilanço Hesaplarının Açıklanması

Bilançoda, şirketlerin mali durumlarının ölçümü ile doğrudan ilgili unsurlar, aşağıda tanımlanan varlıklar, borçlar ve özsermaye gibi ana bölümler bulunur.

1. CARİ VARLIKLAR

Cari varlıklar; nakit ve nakit benzeri varlıklar, finansal varlıklar ile riski sigortalılara ait finansal yatırımlar, esas faaliyetlerden alacaklar, ilişkili taraflardan alacaklar, diğer alacaklar, gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları ile diğer cari varlıklar şeklinde alt hesaplardan oluşmaktadır.

1 0 Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar

Bu grup, nakit olarak elde veya bankada bulunan varlıklar ile istenildiği zaman değer kaybına uğramadan paraya çevrilme imkanı bulunan varlıkları kapsar.

11 Finansal Varlıklar ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar

Bu grup, faiz geliri veya kâr payı sağlamak ya da fiyat değişimlerinden yararlanarak kâr elde etmek amacı ile geçici bir süre elde tutulmak üzere alınan hisse senedi ve diğer değişken getirili finansal varlıklar ile farklı hesaplar için gerekli değerleme hesapları ile karşılık hesaplarının izlenmesi amacıyla kullanılır.

12 Esas Faaliyetlerden Alacaklar

Bir yıl içinde paraya dönüşmesi öngörülen sigortacılık faaliyetlerinden alacaklar, reasürans faaliyetlerinden alacaklar, sigortalılara krediler, sigortalılara krediler karşılığı, emeklilik faaliyetlerinden alacaklar, esas faaliyetlerden şüpheli alacaklar, esas faaliyetlerden kaynaklanan şüpheli alacaklar karşılığı bu hesap grubunda gösterilir.

13 İlişkili Taraflardan Alacaklar

Bu hesap grubu, esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla meydana gelmiş ve bir yıl içinde tahsil edilmesi düşünülen senetli ve senetsiz alacakların izlenmesini sağlar.

14 Diğer Alacaklar

Bu hesap grubunda, finansal kiralamadan alacaklar, verilen depozito ve teminatlar, diğer çeşitli alacaklar, şüpheli diğer alacaklar ve şüpheli diğer alacaklar karşılığı gibi alt hesaplar bulunur.

18 Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları

Bu grup, içinde bulunulan dönemde ortaya çıkan, ancak gelecek dönemlere ait olan ertelenmiş giderler ile faaliyet dönemine ait olup da kesin borç kaydı hesap döneminden sonra yapılacak gelirlerden oluşur.

19 Diğer Cari Varlıklar

Yukarıda belirtilen bölümlere girmediği için özelikle kendi bölümlerinde tanımlanmamış olan diğer cari varlık kalemleri bu grupta yer alır.

2. CARİ OLMAYAN VARLIKLAR

Bu hesap sınıfı; izleyen dönemin sonuna kadar, şirket faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için kullanılmak amacıyla elde edilen varlıkları ve alacakları kapsar.

22 Esas Faaliyetlerden Alacaklar

Bir yıl içinde paraya dönüşmesi öngörülmeyen sigortacılık faaliyetlerinden alacaklar, sigortacılık faaliyetlerinden alacaklar karşılığı, reasürans faaliyetlerinden alacaklar, reasürans faaliyetlerinden alacaklar karşılığı, sigortalılara krediler, sigortalılara krediler karşılığı, sigorta ve reasürans şirketleri nezdindeki depolar, emeklilik faaliyetlerinden alacaklar bu hesap grubunda gösterilir.

23 İlişkili Taraflardan Alacaklar

Bu hesap grubu, olağan faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla meydana gelmiş ve en çok bir yıl içinde tahsil edilmesi düşünülmeyen senetli ve senetsiz alacakların izlenmesini sağlar.

24 Diğer Alacaklar

Bu hesap grubunda, verilen depozito ve teminatlar, diğer çeşitli alacaklar, şüpheli diğer alacaklar ve şüpheli diğer alacaklar karşılığı gibi hesaplar bulunur.

25 Finansal Varlıklar

Uzun vadeli amaçlarla veya yasal sorumluluklar nedeniyle elde tutulan uzun vadeli finansal varlıklar veya paraya dönüşme niteliğini kaybetmiş uzun vadeli finansal varlıklar bu grupta izlenir.

26 Maddi Varlıklar

Şirket faaliyetlerinde kullanılmak üzere edinilen ve tahmini yararlanma süresi bir yıldan fazla olan fiziki varlık kalemlerinin ve bunlarla ilgili birikmiş amortismanların izlendiği hesap grubudur.

27 Maddi Olmayan Varlıklar

Herhangi bir fiziksel varlığı bulunmayan ve şirketin belli bir şekilde yararlandığı veya yararlanmayı beklediği aktifleştirilen giderler ile belli koşullar altında hukuken himaye gören haklar ile şerefiyelerin izlendiği hesap grubudur.

28 Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları

Bu grup, içinde bulunulan dönemde ortaya çıkan ancak gelecek yıllara ait giderler ile faaliyet dönemine ait olup da ileriki yıllarda tahsil edilebilecek olan gelirlerden oluşur.

29 Diğer Cari Olmayan Varlıklar

Bundan önceki bölümlerde sayılan cari olmayan varlık kalemlerine girmeyen özellikle kendi bölümlerinde tanımlanmış olan diğer cari olmayan varlık kalemleri bu grupta yer alır.

3. KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Sigorta işletmelerinin pasif hesaplarından olan kısa vadeli yükümlülükler, cari varlıklarda yer alan hesapların ayrılmasında kullanılan ölçüye uygun olarak, bir yıl içinde veya şirketin normal faaliyet dönemi sonunda ödenecek yabancı kaynaklar da dahil olmak üzere tüm yükümlülükleri kapsar.

30 Finansal Borçlar

Finansal borçlar kredi kurumlarına olan kısa vadeli finansal borçlar ile kısa vadeli para ve sermaye piyasası araçları ile sağlanan krediler ve vadesine bir yıldan daha az bir süre kalan uzun vadeli kredilerin anapara taksit ve faizlerini kapsar.

32 Esas Faaliyetlerden Borçlar

Şirketin esas faaliyetleri ile ilgili olarak ortaya çıkan borçlarının kaydedildiği hesapları kapsar

33 İlişkili Taraflara Borçlar

Bu hesap grubu, esas faaliyet konusu dışındaki işlemler dolayısıyla meydana gelmiş ve en çok bir yıl içinde ödenmesi düşünülen borçların kaydedildiği hesapları kapsar.

34 Diğer Borçlar

Bu hesap grubu, alınan depozito ve teminatlar ile diğer çeşitli borçlar gibi alt hesaplardan oluşmaktadır.

35 Sigortacılık Teknik Karşılıkları

Teknik karşılıklar hesap grubu, sigorta ve reasürans şirketlerinin gelecek bir yıllık dönemini ilgilendiren teknik karşılıklarının kaydedildiği hesap grubudur.

36 Ödenecek Vergi ve Benzeri Diğer Yükümlülükler ile Karşılıkları

Şirketin sorumlu veya mükellef sıfatıyla ödeyeceği vergi, resim, harç, kesinti, sosyal güvenlik primi, sendika aidatları, icra taksitleri ve benzeri borçlarının izlendiği hesap grubudur.

37 Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar

Teknik karşılıklardan ayrı olarak şirketin karşı karşıya bulunduğu diğer riskleri ile diğer yükümlülükleri için ayrılan bir yıldan kısa vadeli karşılıkların izlendiği hesap grubudur.

38 Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları

Bu grup, içinde bulunulan dönemde ortaya çıkan ancak gelecek aylara ait gelirler ile faaliyet dönemine ait olup ödenmesi gelecek aylarda yapılacak giderlerden oluşur.

39 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler

Özellikle kendi bölümlerinde tanımlanmamış olan diğer kısa vadeli yükümlülükler bu grupta yer alır.

4. UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun vadeli yükümlülükler bir yıldan daha uzun sürede ödenecek yükümlülükleri kapsar.

40 Finansal Borçlar

Kredi kurumlarına olan bir yıldan uzun vadeli borçlar ile para ve sermaye piyasası araçları ile sağlanan kredileri kapsar.

42 Esas Faaliyetlerden Borçlar

Şirketin esas faaliyetleri ile ilgili olarak ortaya çıkan borçlarının kaydedildiği hesapları kapsar.

43 İlişkili Taraflara Borçlar

Bu hesap grubu, herhangi bir ticari nedene dayanmadan meydana gelmiş ve bir yıl içinde ödenmesi düşünülmeyen borçların kaydedildiği hesapları kapsar.

44 Diğer Borçlar

Bu hesap ismi altında, alınan depozito ve teminatlar ile diğer çeşitli borçlar gibi alt hesap birimleri bulunmaktadır.

45 Sigortacılık Teknik Karşılıkları

Burada yer alan karşılıkların tümü sigorta ve reasürans şirketlerinin bir yıllık dönemden daha uzun dönemini ilgilendiren sigortacılık teknik karşılıklarıdır.

46 Diğer Yükümlülükler ve Karşılıklar

Bu hesap grubunda, vadesi geçmiş, ertelenmiş veya taksitlendirilmiş vergi ve diğer yükümlülükler hesabı yer almaktadır.

47 Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar

Teknik karşılıklardan ayrı olarak şirketin karşı karşıya bulunduğu diğer riskleri ile diğer yükümlülükleri için ayrılan bir yıldan uzun vadeli karşılıklarının izlendiği hesaptır.

48 Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları

Bilançonun çıkarıldığı dönemi izleyen yıldan daha sonraki bilanço dönemlerine ait peşin tahsil olunan gelirler ile faaliyet dönemine ait gelecek bilanço dönemlerinde ödenecek giderlerden oluşur.

49 Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

Özellikle kendi bölümlerinde tanımlanmamış olan diğer bir yıldan uzun vadeli yükümlülükler bu grupta yer alır.

5. ÖZSERMAYE

Öz sermaye, şirketin varlıklarından tüm borçlarını indirdikten sonra kalan bakiyedir.

50 Ödenmiş Sermaye

Bu hesap grubunda, nominal sermaye, ödenmemiş sermaye, sermaye düzeltilmesi olumlu farkları, sermaye düzeltilmesi olumsuz farkları gibi alt hesap birimleri yer alır.

52 Sermaye Yedekleri

Hisse senedi ihraç primleri, hisse senedi iptal kârları, değerleme artışları, yabancı para çevirim farkları değer artışları gibi sermaye hareketleri dolayısıyla ortaya çıkan ve şirkette bırakılan tutarların izlendiği hesap grubudur.

54 Kâr Yedekleri

Kanun, ana sözleşme hükümleri ya da ortaklıkların yetkili organları tarafından alınan kararlar uyarınca, dağıtılmamış ya da işletmede alıkonulmuş kârlar bu hesap grubunda gösterilir.

57 Geçmiş Yıllar Kârları

Geçmiş faaliyet dönemlerinde ortaya çıkan ve şirket ortaklarına dağıtılmamış bulunan kârlardan ilgili yedek akçe hesaplarına alınmayan tutarların izlendiği hesaptır.

58 Geçmiş Yıllar Zararları

Geçmiş faaliyet dönemlerinde ortaya çıkan dönem net zararlarının izlendiği hesap grubudur.

59 Dönem Net Kârı

Bu grup şirketin nihai faaliyet sonucunu gösteren hesapları kapsar.

6. GELİR TABLOSU HESAPLARI

Bu sınıf, şirketin faaliyet dönemine ilişkin gelir ve kârlar ile gider ve zararlarının izlenmesi amacıyla kullanılır. Bu sınıf, teknik ve teknik olmayan olmak üzere iki ana bölümden oluşur.

9. NAZIM HESAPLAR

Şirketin varlıklarını, alacak ve borçlarını doğrudan etkilemeyen, işletme için veya mali bilgilerden yararlanacaklar için önemli olan, izlenmesi gereken, para ile ifade edilebilen çeşitli tasarruflarla, özellikle akitlerle, ilgili bilgileri ve istatistiki bilgileri asli hesaplar dışında; muhasebe kayıt ve kurallarına uygun ve karşılıklı olarak izlendiği hesaplar nazım hesapları oluşturur.

Özellik Arzeden Hesaplar

Sigorta işletmelerinin bilançolarında, diğer işletmelerdeki hesaplara nazaran ayırt edici özellikleri bulunan hesaplar vardır.

Sigortalılara Krediler – İkrazlar

Sigorta şirketleri, sigorta müşterilerine hayat sigortası poliçelerinin belirli bir tutarını aşmamak koşulu ile belirli bir faiz oranı üzerinden bir yıl süre ile borç verebilirler.

Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alacaklar

Sigorta ortaklıkları hesabının aktifte yer alması, şirketin tahsil etmemiş olduğu primlere bağlı olarak, borçlu durumda kalmış olduğunu gösterir.

Aracılar ve Sigortalılardan Alacaklar Hesapları

Sigorta şirketinin aktif hesapları içinde yer alan acenteler hesabının bakiyesi, henüz acentelerden tahsil edilmemiş prim tutarlarını ifade eder.

Teknik Karşılıklar

Teknik karşılıklar, sigorta şirketi bilançolarının başlıca farklı olduğu kısmı teşkil etmektedir.

Sigorta İşletmelerine Genel Bakış

Sigorta İşletmesinin Tanımı

Sigorta işletmeleri, risklerin sonucu olarak kişilerin menfaatlerinde meydana gelen zararları güvence altına almak ve karşılamak için kurulan ve faaliyet gösteren, kısaca sigorta güvencesi sunan hizmet kurumlarıdır. Sigorta işletmeleri sözleşme ile karşılamayı kabul ettikleri her türlü riskleri günü geldiğinde karşılamak suretiyle kişi ve kuruluşların mal ve canlarını parasal açıdan güvence altına alırlar. Sigorta işletmeleri bir yandan topladıkları primlerin belli bir kısmını çeşitli yatırım alanlarında değerlendirip fon yaratarak ekonominin gelişmesine katkıda bulunurken, diğer yandan da yarattıkları bu fonları çeşitli yatırım alanlarında değerlendirerek finansal kurum kimliği taşırlar.

Bir sigorta işletmesi diğer işletmelerde olduğu gibi Kâr sağlama, Satış geliri sağlama, Sosyal sorumluluk, Varlığını sürdürme ve büyüme gibi diğer temel işletme amaçlarını da göz ardı etmemelidir.

Risk Kavramı ve Unsurları

Risk, belirli bir tehlikeyle bağlantılı olarak hasar, yaralanma, hastalanma, ölüm ve başka olumsuzlukların meydana gelme olasılığını ifade eder.

Riskin unsurları şöyle sıralanabilir:

 • Risk, tarafların iradeleri dışında ortaya çıkar.
 • Risk belirsizdir.
 • Risk gelecekte ortaya çıkabilecek bir olaydır.
 • Risk, yasalara ve genel kabul görmüş ahlak kurallarına uygun olmalıdır.

Sigorta Kavramı ve Unsurları

Sigorta, sigorta işletmesinin bir prim karşılığında, diğer bir kimsenin parayla ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan muhtemel bir tehlikenin meydana gelmesi halinde tazminat ödemeyi üzerine aldığı bir anlaşmadır.

Sigorta İşletmelerinde Değerleme

Genel Açıklama

Ülkemizdeki sigorta işletmeleri, muhasebe işlemlerinde Türk Muhasebe Hukuku kaynaklarına uymasının yanı sıra Avrupa Birliği ile Uluslararası Muhasebe Standartlarına da uymak zorundadır.

AB, “Değerleme Kuralları” başlığı altında muhasebe ilkeleri düzenlenmiş, şirketlere yıllık hesaplarında genel ilkelere uygun olarak değerleme yapmaları zorunluluğu getirmiştir.

 • Süreklilik ilkesi
 • Tutarlılık ilkesi
 • İhtiyatlılık ilkesi
 • Tahakkuk ilkesi

Değerleme Yöntemleri

Sigorta sözleşmelerinde, değerleme yöntemlerinden biri veya birkaçı ayrı ayrı veya birlikte finansal tablolarda yer alacak kalemlerin değerlemesinde kullanılabilmektedir.

Maliyet Bedeli

Kalemlerin değerlemesinde, satın alma veya üretim maliyet bedeli esas alınır. Satın alma bedeli, alış giderleri dahil olmak üzere ödenen toplam tutardır. Üretim maliyeti ise, sigortacılıkta sabit varlıkların yapılması için kullanılan ilk madde ve malzeme ile bu maliyete direkt yüklenen işçilik giderleri ve endirekt olarak yüklenen genel üretim giderlerinin toplanmasıyla bulunan tutardır.

Cari Değer

Bu değer ölçütü, piyasa ve borsa rayiç bedellerini içermektedir. Piyasa değeri, bir varlığın piyasalarda yer alan değeridir.

Alternatif Değerleme Yöntemleri

AB’ye üye ülkeler, Yenileme Maliyeti, Enflasyon Muhasebesi ve Yeniden Değerleme yöntemlerini kullanılmalarına izin verme veya işletmelerden bu değerleme yöntemlerini talep etme hakkına sahiptirler.

Bağlı Ortaklıklardaki İştiraklerin Değerlemesi

AB’ye üye ülkeler, bağlı ortaklıklardaki iştirak yatırımların, öz sermaye yöntemi ile değerlemesine izin verebilirler.

Sabit Değerle Değerleme

Maddi sabit varlıkların miktarlarının, değerlerinin ve bileşimlerinin yıldan yıla önemli farklılıklar göstermemeleri ve varlıklar içinde ikinci derecede öneme sahip olmaları durumunda, bu varlıklar bilançoda sabit bir değerle gösterilir.

Diğer Kalemlerle İlgili Açıklamalar

Teknik karşılıkların, poliçe bazında tek tek yapılarak hesaplanması benimsenmiştir.

Teminatların Değerlemesi

Sigorta işletmelerinin, Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre teminat olarak ayırdıkları kıymetlerin değerlemesi yapılmalıdır.

Sigorta B edeli – Sigorta Değeri İlişkisi

Sigorta bedeli; teminat kapsamındaki bir tehlikenin gerçekleşmesi veya sigortalının üçüncü şahıslara karşı sorumlu duruma düşmesi halinde, sigortacının ödemekle yükümlü olduğu, poliçede belirtilen ve tazminata esas oluşturan azami bedeldir. Sigorta değeri ise, sigorta edilen kıymetin günün piyasa koşullarına uygun geçerli değeridir.

Sigorta İşletmelerinde Muhasebe Sistemi

Sigorta İşletmeleri Muhasebesinin Tanımı ve Kendine Özgü Özellikleri

Ticari faaliyetlerin en verimli bir şekilde görülebilmesi, her şeyden önce, bu faaliyetlerin açık olarak belirtilmesini ve bir sistem içinde düzenlenmesini zorunlu kılmaktadır. Muhasebe bu faaliyetlerin görüldüğü hesapları açıkça ortaya koyarak, belirli bir tasnif şeması içinde sıralamak yoluyla bu görevi yerine getirmektedir. Sigorta muhasebesi, belirli bir faaliyet dönemi içinde işletmenin varlıklarında meydana gelen değişiklikleri belirli bir sistem içinde toplamak, sınıflandırmak, bunları para birimi ile ifade etmek ve ilgili hesaplara kaydetmek yoluyla, işletmenin varlıkları hakkında ayrıntılı bilgi vermektedir. Sigorta işletmelerinin hizmet konusunu sigorta güvencesi oluşturması, bu işletmeleri diğer işletmelerden ayıran başlıca özelliktir. Sigorta güvencesinde, önce ürünün satışı yapılmakta daha sonra üretimi gerçekleştirilmektedir. Sigorta işlemlerinin gösterdiği özellikler sigorta muhasebesine de yansımaktadır. Sigorta işletmelerinde her bir sigorta poliçesinin kârlı mı yoksa zararlı mı sonuçlanacağını önceden belirlemek olanaksızdır. Sigorta işletmeleri sigortalılardan güvence karşılığı tahsil ettikleri sigorta primlerinin önemli bir kısmını hasar güvencesi olarak sigortalılara geri ödemektedir. Sigorta muhasebesi, güvence altına alınan risklerin karşılanması, hizmet maliyetinin oluşumu, hizmet satış fiyatının belirlenmesi gibi oldukça karmaşık, karmaşık olduğu kadar da çok yönlü hesapların toplandığı bir hesap düzenini içermektedir. Sigorta işletmelerince ödenecek tazminatlar, bilanço gününden önce kesin miktarları ile tespit edilmesi ve ödenmesi halinde ödenen tazminatlar hesabında doğrudan gider yazılmaktadır. Ayrıca sigortacılık işlemlerinde alınan primlerin birden fazla muhasebe dönemi ile ilgili olması nedeni ile dönem içinde gelir olarak kaydedilmiş primlerin bir sonraki döneme isabet eden kısmı için “Kazanılmamış Prim Karşılığı” hesabı kullanılarak karşılık ayrılmaktadır.

Sigorta Muhasebesine İlişkin Düzenlemeler

Ülkemizde sigorta muhasebesinin yasal dayanağını; 03/06/2007 tarihinde yayımlanan ve 7397 sayılı kanunun yerine geçen, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun “Hesap esasları, kayıt düzeni ile temel mali tablo ve mali bünye düzenlemeleri” başlıklı 18. maddesi oluşturmaktadır. Bu maddede ilgili esas ve düzenlemelerin Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirleneceği belirtilmektedir.

Bununla birlikte sigorta muhasebesine ilişkin olarak, Muhasebe Sistemi Genel Tebliği, Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri içerisinde sigorta sektörüne ilişkin bazı hususlar da yer almaktadır.

Sigorta İşletmelerinde Tutulan Defterler

Sigorta işletmeleri anonim şirket ya da kooperatif şeklinde kurulduklarından, yasalar gereği bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlüdürler. Bilanço esasına göre defter tutan işletmelerin; yevmiye defteri, büyük defter, envanter ve bilanço defteri tutmaları gerekir. Bu defterlere ilaveten sigorta işletmeleri Karar Defteri, Hisse Senedi Defteri, Kayıt Defteri, Fesih ve İptal Defteri gibi özel defterleri de tutarlar.

Sigorta İşletmeleri Muhasebesi Hesap Planının Yapısı

30/12/2004 tarih 25686 sayılı Resmi Gazete’de Hazine Müsteşarlığı tarafından Sigortacılık Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ Sigortacılık Muhasebe Sistemi Tebliğ No:l yayınlanmıştır. Sigorta şirketleri muhasebe işlemlerini bu tebliğ çerçevesinde gerçekleştirmektedir. Hesap planı, işletmelerin finansal bilgi gereksinmeleri göz önünde bulundurularak kullanacakları tüm hesapların hesap sınıfları, hesap grupları, ana hesaplar, yardımcı hesaplar ve alt hesaplar olarak, sistemli bir düzen içerisinde gösterilmesidir. Hazine Müsteşarlığının yayınladığı Sigortacılık Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğin 2. maddesinde belirtildiği üzere “Türkiye’de kurulu sigorta ve reasürans şirketleri, Türkiye’de faaliyette bulunan yabancı şirketlerin şubeleri ve emeklilik alanında faaliyet gösteren bütün şirketler” bu hesap planını uygulayacaklardır. Sigorta işletmelerinin faaliyetlerini sürdürürken yapmış oldukları sigorta hizmetleri temelde Dolaysız sigorta, Aktif reasürans ve Pasif reasürans olarak üç tür nitelik taşır.

Sigorta İşletmeleri Muhasebesi Hesap Sınıfları ve Hesap Grupları Hakkında Açıklamalar

Bilanço Hesaplarının Açıklanması

Bilançoda, şirketlerin mali durumlarının ölçümü ile doğrudan ilgili unsurlar, aşağıda tanımlanan varlıklar, borçlar ve özsermaye gibi ana bölümler bulunur.

1. CARİ VARLIKLAR

Cari varlıklar; nakit ve nakit benzeri varlıklar, finansal varlıklar ile riski sigortalılara ait finansal yatırımlar, esas faaliyetlerden alacaklar, ilişkili taraflardan alacaklar, diğer alacaklar, gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları ile diğer cari varlıklar şeklinde alt hesaplardan oluşmaktadır.

1 0 Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar

Bu grup, nakit olarak elde veya bankada bulunan varlıklar ile istenildiği zaman değer kaybına uğramadan paraya çevrilme imkanı bulunan varlıkları kapsar.

11 Finansal Varlıklar ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar

Bu grup, faiz geliri veya kâr payı sağlamak ya da fiyat değişimlerinden yararlanarak kâr elde etmek amacı ile geçici bir süre elde tutulmak üzere alınan hisse senedi ve diğer değişken getirili finansal varlıklar ile farklı hesaplar için gerekli değerleme hesapları ile karşılık hesaplarının izlenmesi amacıyla kullanılır.

12 Esas Faaliyetlerden Alacaklar

Bir yıl içinde paraya dönüşmesi öngörülen sigortacılık faaliyetlerinden alacaklar, reasürans faaliyetlerinden alacaklar, sigortalılara krediler, sigortalılara krediler karşılığı, emeklilik faaliyetlerinden alacaklar, esas faaliyetlerden şüpheli alacaklar, esas faaliyetlerden kaynaklanan şüpheli alacaklar karşılığı bu hesap grubunda gösterilir.

13 İlişkili Taraflardan Alacaklar

Bu hesap grubu, esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla meydana gelmiş ve bir yıl içinde tahsil edilmesi düşünülen senetli ve senetsiz alacakların izlenmesini sağlar.

14 Diğer Alacaklar

Bu hesap grubunda, finansal kiralamadan alacaklar, verilen depozito ve teminatlar, diğer çeşitli alacaklar, şüpheli diğer alacaklar ve şüpheli diğer alacaklar karşılığı gibi alt hesaplar bulunur.

18 Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları

Bu grup, içinde bulunulan dönemde ortaya çıkan, ancak gelecek dönemlere ait olan ertelenmiş giderler ile faaliyet dönemine ait olup da kesin borç kaydı hesap döneminden sonra yapılacak gelirlerden oluşur.

19 Diğer Cari Varlıklar

Yukarıda belirtilen bölümlere girmediği için özelikle kendi bölümlerinde tanımlanmamış olan diğer cari varlık kalemleri bu grupta yer alır.

2. CARİ OLMAYAN VARLIKLAR

Bu hesap sınıfı; izleyen dönemin sonuna kadar, şirket faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için kullanılmak amacıyla elde edilen varlıkları ve alacakları kapsar.

22 Esas Faaliyetlerden Alacaklar

Bir yıl içinde paraya dönüşmesi öngörülmeyen sigortacılık faaliyetlerinden alacaklar, sigortacılık faaliyetlerinden alacaklar karşılığı, reasürans faaliyetlerinden alacaklar, reasürans faaliyetlerinden alacaklar karşılığı, sigortalılara krediler, sigortalılara krediler karşılığı, sigorta ve reasürans şirketleri nezdindeki depolar, emeklilik faaliyetlerinden alacaklar bu hesap grubunda gösterilir.

23 İlişkili Taraflardan Alacaklar

Bu hesap grubu, olağan faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla meydana gelmiş ve en çok bir yıl içinde tahsil edilmesi düşünülmeyen senetli ve senetsiz alacakların izlenmesini sağlar.

24 Diğer Alacaklar

Bu hesap grubunda, verilen depozito ve teminatlar, diğer çeşitli alacaklar, şüpheli diğer alacaklar ve şüpheli diğer alacaklar karşılığı gibi hesaplar bulunur.

25 Finansal Varlıklar

Uzun vadeli amaçlarla veya yasal sorumluluklar nedeniyle elde tutulan uzun vadeli finansal varlıklar veya paraya dönüşme niteliğini kaybetmiş uzun vadeli finansal varlıklar bu grupta izlenir.

26 Maddi Varlıklar

Şirket faaliyetlerinde kullanılmak üzere edinilen ve tahmini yararlanma süresi bir yıldan fazla olan fiziki varlık kalemlerinin ve bunlarla ilgili birikmiş amortismanların izlendiği hesap grubudur.

27 Maddi Olmayan Varlıklar

Herhangi bir fiziksel varlığı bulunmayan ve şirketin belli bir şekilde yararlandığı veya yararlanmayı beklediği aktifleştirilen giderler ile belli koşullar altında hukuken himaye gören haklar ile şerefiyelerin izlendiği hesap grubudur.

28 Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları

Bu grup, içinde bulunulan dönemde ortaya çıkan ancak gelecek yıllara ait giderler ile faaliyet dönemine ait olup da ileriki yıllarda tahsil edilebilecek olan gelirlerden oluşur.

29 Diğer Cari Olmayan Varlıklar

Bundan önceki bölümlerde sayılan cari olmayan varlık kalemlerine girmeyen özellikle kendi bölümlerinde tanımlanmış olan diğer cari olmayan varlık kalemleri bu grupta yer alır.

3. KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Sigorta işletmelerinin pasif hesaplarından olan kısa vadeli yükümlülükler, cari varlıklarda yer alan hesapların ayrılmasında kullanılan ölçüye uygun olarak, bir yıl içinde veya şirketin normal faaliyet dönemi sonunda ödenecek yabancı kaynaklar da dahil olmak üzere tüm yükümlülükleri kapsar.

30 Finansal Borçlar

Finansal borçlar kredi kurumlarına olan kısa vadeli finansal borçlar ile kısa vadeli para ve sermaye piyasası araçları ile sağlanan krediler ve vadesine bir yıldan daha az bir süre kalan uzun vadeli kredilerin anapara taksit ve faizlerini kapsar.

32 Esas Faaliyetlerden Borçlar

Şirketin esas faaliyetleri ile ilgili olarak ortaya çıkan borçlarının kaydedildiği hesapları kapsar

33 İlişkili Taraflara Borçlar

Bu hesap grubu, esas faaliyet konusu dışındaki işlemler dolayısıyla meydana gelmiş ve en çok bir yıl içinde ödenmesi düşünülen borçların kaydedildiği hesapları kapsar.

34 Diğer Borçlar

Bu hesap grubu, alınan depozito ve teminatlar ile diğer çeşitli borçlar gibi alt hesaplardan oluşmaktadır.

35 Sigortacılık Teknik Karşılıkları

Teknik karşılıklar hesap grubu, sigorta ve reasürans şirketlerinin gelecek bir yıllık dönemini ilgilendiren teknik karşılıklarının kaydedildiği hesap grubudur.

36 Ödenecek Vergi ve Benzeri Diğer Yükümlülükler ile Karşılıkları

Şirketin sorumlu veya mükellef sıfatıyla ödeyeceği vergi, resim, harç, kesinti, sosyal güvenlik primi, sendika aidatları, icra taksitleri ve benzeri borçlarının izlendiği hesap grubudur.

37 Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar

Teknik karşılıklardan ayrı olarak şirketin karşı karşıya bulunduğu diğer riskleri ile diğer yükümlülükleri için ayrılan bir yıldan kısa vadeli karşılıkların izlendiği hesap grubudur.

38 Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları

Bu grup, içinde bulunulan dönemde ortaya çıkan ancak gelecek aylara ait gelirler ile faaliyet dönemine ait olup ödenmesi gelecek aylarda yapılacak giderlerden oluşur.

39 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler

Özellikle kendi bölümlerinde tanımlanmamış olan diğer kısa vadeli yükümlülükler bu grupta yer alır.

4. UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun vadeli yükümlülükler bir yıldan daha uzun sürede ödenecek yükümlülükleri kapsar.

40 Finansal Borçlar

Kredi kurumlarına olan bir yıldan uzun vadeli borçlar ile para ve sermaye piyasası araçları ile sağlanan kredileri kapsar.

42 Esas Faaliyetlerden Borçlar

Şirketin esas faaliyetleri ile ilgili olarak ortaya çıkan borçlarının kaydedildiği hesapları kapsar.

43 İlişkili Taraflara Borçlar

Bu hesap grubu, herhangi bir ticari nedene dayanmadan meydana gelmiş ve bir yıl içinde ödenmesi düşünülmeyen borçların kaydedildiği hesapları kapsar.

44 Diğer Borçlar

Bu hesap ismi altında, alınan depozito ve teminatlar ile diğer çeşitli borçlar gibi alt hesap birimleri bulunmaktadır.

45 Sigortacılık Teknik Karşılıkları

Burada yer alan karşılıkların tümü sigorta ve reasürans şirketlerinin bir yıllık dönemden daha uzun dönemini ilgilendiren sigortacılık teknik karşılıklarıdır.

46 Diğer Yükümlülükler ve Karşılıklar

Bu hesap grubunda, vadesi geçmiş, ertelenmiş veya taksitlendirilmiş vergi ve diğer yükümlülükler hesabı yer almaktadır.

47 Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar

Teknik karşılıklardan ayrı olarak şirketin karşı karşıya bulunduğu diğer riskleri ile diğer yükümlülükleri için ayrılan bir yıldan uzun vadeli karşılıklarının izlendiği hesaptır.

48 Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları

Bilançonun çıkarıldığı dönemi izleyen yıldan daha sonraki bilanço dönemlerine ait peşin tahsil olunan gelirler ile faaliyet dönemine ait gelecek bilanço dönemlerinde ödenecek giderlerden oluşur.

49 Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

Özellikle kendi bölümlerinde tanımlanmamış olan diğer bir yıldan uzun vadeli yükümlülükler bu grupta yer alır.

5. ÖZSERMAYE

Öz sermaye, şirketin varlıklarından tüm borçlarını indirdikten sonra kalan bakiyedir.

50 Ödenmiş Sermaye

Bu hesap grubunda, nominal sermaye, ödenmemiş sermaye, sermaye düzeltilmesi olumlu farkları, sermaye düzeltilmesi olumsuz farkları gibi alt hesap birimleri yer alır.

52 Sermaye Yedekleri

Hisse senedi ihraç primleri, hisse senedi iptal kârları, değerleme artışları, yabancı para çevirim farkları değer artışları gibi sermaye hareketleri dolayısıyla ortaya çıkan ve şirkette bırakılan tutarların izlendiği hesap grubudur.

54 Kâr Yedekleri

Kanun, ana sözleşme hükümleri ya da ortaklıkların yetkili organları tarafından alınan kararlar uyarınca, dağıtılmamış ya da işletmede alıkonulmuş kârlar bu hesap grubunda gösterilir.

57 Geçmiş Yıllar Kârları

Geçmiş faaliyet dönemlerinde ortaya çıkan ve şirket ortaklarına dağıtılmamış bulunan kârlardan ilgili yedek akçe hesaplarına alınmayan tutarların izlendiği hesaptır.

58 Geçmiş Yıllar Zararları

Geçmiş faaliyet dönemlerinde ortaya çıkan dönem net zararlarının izlendiği hesap grubudur.

59 Dönem Net Kârı

Bu grup şirketin nihai faaliyet sonucunu gösteren hesapları kapsar.

6. GELİR TABLOSU HESAPLARI

Bu sınıf, şirketin faaliyet dönemine ilişkin gelir ve kârlar ile gider ve zararlarının izlenmesi amacıyla kullanılır. Bu sınıf, teknik ve teknik olmayan olmak üzere iki ana bölümden oluşur.

9. NAZIM HESAPLAR

Şirketin varlıklarını, alacak ve borçlarını doğrudan etkilemeyen, işletme için veya mali bilgilerden yararlanacaklar için önemli olan, izlenmesi gereken, para ile ifade edilebilen çeşitli tasarruflarla, özellikle akitlerle, ilgili bilgileri ve istatistiki bilgileri asli hesaplar dışında; muhasebe kayıt ve kurallarına uygun ve karşılıklı olarak izlendiği hesaplar nazım hesapları oluşturur.

Özellik Arzeden Hesaplar

Sigorta işletmelerinin bilançolarında, diğer işletmelerdeki hesaplara nazaran ayırt edici özellikleri bulunan hesaplar vardır.

Sigortalılara Krediler – İkrazlar

Sigorta şirketleri, sigorta müşterilerine hayat sigortası poliçelerinin belirli bir tutarını aşmamak koşulu ile belirli bir faiz oranı üzerinden bir yıl süre ile borç verebilirler.

Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alacaklar

Sigorta ortaklıkları hesabının aktifte yer alması, şirketin tahsil etmemiş olduğu primlere bağlı olarak, borçlu durumda kalmış olduğunu gösterir.

Aracılar ve Sigortalılardan Alacaklar Hesapları

Sigorta şirketinin aktif hesapları içinde yer alan acenteler hesabının bakiyesi, henüz acentelerden tahsil edilmemiş prim tutarlarını ifade eder.

Teknik Karşılıklar

Teknik karşılıklar, sigorta şirketi bilançolarının başlıca farklı olduğu kısmı teşkil etmektedir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.