Açıköğretim Ders Notları

Batı Edebiyatında Akımlar 1 Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Batı Edebiyatında Akımlar 1 Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Klasisizm

1. Soru

Klasisizm ne zaman ve nerede ortaya çıkmıştır?

Cevap

Klasisizm, XVII. yüzyılın ikinci yarısında, 1665-
1685 yılları arasında, Fransa’da gelişen, daha sonra belli
ölçüde Avrupa’da yaygınlaşmasına rağmen tümüyle
Fransızlara özgü bir sanat ve edebiyat akımı olarak bilinir.


2. Soru

Bu dönemde özellikle hangi yazarlar, hangi konularda
çaba harcamışlardır?

Cevap

Bu dönemde özellikle Jean Chapelain, l’Abbé
d’Aubignac ve Guez de Balzac düzensizliklerin ortadan
kalkması, dilde ve sanatta bir düzenin sağlanması
konusunda çaba harcarlar.


3. Soru

Komedinin özellikleri nelerdir?

Cevap

Komedinin özellikleri şunlardır:
• Küçük bir burjuva ailesinde geçen dönemiyle
çağdaş bir konuyu işler.
• Piyesin uzunluk ve kısalığına bağlı olarak, üç ya
da beş perdeden oluşur.
• Güldürmeye yönelik komik yöntem ve unsurlar
içerir: jestlerin, sözcüklerin, durum ya da yanlış
anlaşılmaların ve karakterlerin, komikliği.
• İçerdiği olay ve entrikaları mutlu sonla
tamamlayan bir çözüm bölümüne sahiptir.
• Molière’in komedilerinde, Paris’te uzun dönem
gösteriler yapan İtalyan komedi grubu Commedia
dell’Arte’den esinlenerek kullandığı kişi ve
bölümler bulunur.
• Komedi üç birlik kuralına uymama hakkına
sahiptir.


4. Soru

Şiir Sanatı kimin eseridir?

Cevap

Guez de Balzac.


5. Soru

Fransız trajedisi, Aristo’nun ilkelerinden hangilerini
almıştır?

Cevap

Fransız trajedisi, Aristo’nun ilkelerinden esaslı üç
tanesini kendisine model alır. Bu ilkeler şunlardır:
• Eylem birliği
• Etkileyici olaylara karşı entrikanın üstünlüğü
• Büyük bir acıya katlanmak türünden şeylerle
tutkulardan arınma.


6. Soru

Yöntem Üzerine Söylem, kim tarafından yazılmıştır?

Cevap

Descartes.


7. Soru

Klasik mimarinin özellikleri nelerdir?

Cevap

Klasik yapılar, simetri ve geometrik kesinlik
arayışlarıyla fark edilirler. Çizgiler, barok mimari
anlayışının aksine, düzdürr ve aşırıya kaçmazlar.


8. Soru

Şiir Sanatı isimli eserin özellikleri nelerdir?

Cevap

Guez de Balzac, Fransızcayla da güzel söz
söyleme sanatlarının gerçekleşebileceği düşüncesinden
hareketle Şiir Sanatı (1624) adlı eserini kaleme alır.
Eserinde yer alan şiirlerde belagat için kullandığı söz
sanatlarında Fransızca örneklere yer verir.


9. Soru

Aydınlanma Çağında klasisizmin genel özellikleri
nelerdir?

Cevap

Yeni klasisizm diye adlandırılan Aydınlanma
Çağı klasisizmi, felsefeyle gelişmesiyle birlikte yeniden
şekillenir. Aşırılıklardan ve ayrıntılardan uzak durmak
istediği için “barok” ve rokoko” üsluba cephe alır. Öz
olarak, amaç yine Antik modellerin taklidi ya da onların
benzerlerinin üretilmesidir. Ancak edebiyatta yetkin
örnekler göze çarpmaz.


10. Soru

Klasik ilkeler nelerdir? Sıralayınız

Cevap

Klasik ilkeleri şu şekilde sıralamak mümkündür:
• Evrensel ve kalıcı insanı resmetmek
• Gerçeklik ve doğallık kaygısı
• Eski Yunan ve Latin yazar ve sanatçıların
taklit edilmesi
• Tüm edebi türlerin tanımlarının ve tasniflerinin
yapılması
• Kuralların ve güçlüklerin belirlenmesi
• Doğa ve gerçekliğe önem verilmesi
• Mutlak güzellik ve iyiliğin arayışı
• Akla ve sağduyuya önem verilmesi
• Klasik ideal
• Mükemmellik ve düzen
• Denge ve kalıcılık
• Sadelik ve anlaşılırlık/açıklık
• Örf ve âdete uygunluk
• Kralın övülmesi


11. Soru

“Büyük üslup” anlayışı kimler tarafından, nerede
başlatılmıştır?

Cevap

XIV. Louis döneminde Paris’te, Poussin ve Le
Brun tarafından başlatılmıştır.


12. Soru

Trajedilerde neler amaçlanır?

Cevap

Trajedi yazarları insanların kusurlarını, özellikle
de tutku ve davranış biçimlerini, tutkuların neden
olabileceği zararları göstererek düzeltmeye çalışır.


13. Soru

Fransa’daki Protestanlar hangi olaydan sonra diğer
Avrupa ülkelerine kaçmaya başlarlar?

Cevap

1685 yılından sonra evlendiği Mme de
Maintenon’un dindar bir kadın olmasının da etkisiyle
XIV. Louis, gittikçe daha fazla dine yönelir. Protestanlarla
daha önce Nantes Fermanı gereğince yapılan uzlaşı krallık
tarafından geçersiz ilan edilir. Din savaşları yeniden
başlar. Fransa’daki Protestanlar diğer Avrupa ülkelerine
sığınır.


14. Soru

Klasisizm hangi hükümdarın isteğiyle, hangi nedenlerden doğmuştur?

Cevap

Barok sanat anlayışın yıllar boyu yarattığı aşırı
bezeme isteği ve bu isteğin yarattığı düzensizliklerden
kurtulup, düzenli, tutarlı ve yalın bir sanat anlayışına
duyulan özlem ile XVII. yüzyıl Fransa tarihine damgasını
vuran XIV. Louis’nin, Fransız sanatçılardan kalıcı ve
görkemli sanat yapıtlarıyla kraliyet şato ve saraylarını
donatma isteğinden doğar


15. Soru

Fransa’da klasik edebiyat kuramı kimler tarafından,
nelerden esinlenerek hazırlanır?

Cevap

Fransa’da klasik edebiyat kuramı, barok dönem
sonrasında Antik Dönemden ve İtalyan kuramcılardan
esinlenen ve onların eğitim sistemini Fransız zevkine göre
uyarlayan aydınlar tarafından hazırlanır.


16. Soru

Klasisizm’in anlamı nedir, hangi dilden gelir?

Cevap

Eski Latincede “toplumdaki en mutlu insan”,
“birinci sınıf insan” anlamlarına gelen “classicus” sıfatı
zaman içinde anlam kaymalarına uğrayarak, “örnek alınan
yazarlar” anlamındaki “en üst düzey yazarlar” ve “okul ve
sınıflarda eserleri öğretilen yazarlar” anlamında
kullanılmaya başlanır.


17. Soru

Evrensel Tarih Üzerine Konuşma kime aittir?

Cevap

Blaise Pascal.


18. Soru

Le Cid adlı eser kime aittir ve hangi konuyu ele alır?

Cevap

Pierre Corneille (1606-1684)’e ait olan bu eser,
trajikomedidir ve tutku ve görev arasındaki bir ahlâki
çatışmayı ortaya koyar.


19. Soru

Klasisizm’in en önemli kuramcısı kimdir?

Cevap

Boileau.


20. Soru

Klasisizmin ilke ve kurallarıyla kendini en iyi gösterdiği temel alan neresidir?

Cevap

Klasisizmin ilke ve kurallarıyla kendini en iyi gösterdiği temel alan tiyatrodur.


21. Soru

Klasik trajedi özellikle kimler tarafından temsil
edilmiştir?

Cevap

Klasik trajedi özellikle Pierre Corneille ve Jean
Racine tarafından temsil edilir.


22. Soru

Bu anlayışın en üst noktaya ulaştığı dönem nedir?

Cevap

Bu anlayışın en üst noktaya ulaştığı dönem, XIV. Louis’nin bizzat tahta geçtiği 1661 yılı ile din savaşlarının yeniden başlamasına neden olan, Protestanlarla bir uzlaşıyı içeren 1598 tarihli Nantes Fermanını geçersiz ilan ettiği 1685 yılları arasındaki dönemdir.


23. Soru

Klasik komedinin tek temsilcisi kimdir? Kimlerden esinlenmiştir?

Cevap

Klasik komedinin tek temsilcisi konumundaki Molière (asıl adı Jean-Baptiste Poquelin’dir) (1622-1673), Fransız komedisini soylu bir tür olarak göstermek için Latin yazarlar Plaute ve Térence’ın kome?dilerinden, İtalyan farslarından, İspanyol tiyatrosundan Lope de Vega ve Calderon’dan esinlenir.


24. Soru

Klasik edebiyat kuramını geliştiren hangi yazar, bu
alanda hangi eseri vermiştir?

Cevap

Şiir alanında tanınan Nicolas Boileau, Şiir Sanatı
adlı eserinde bu doktrini şekillendiren, basitleştiren ve
kuralların belirgin hale gelmesini sağlayan kişi olur.


25. Soru

Oyun yazarları entrikalarını zamansal ve uzamsal
birliğe yerleştirirken ise hangi yöntemlerden
yararlanırlar?

Cevap

Oyun yazarları entrikalarını zamansal ve uzamsal
birliğe yerleştirirken ise şu yöntemlerden yararlanır:
• Kişileri tek, ancak açık bir alanda (sarayın bir
salonu, ya da kimseye ait olmayan bir uzam)
birbiriyle karşılaştırarak, farklı sahnelerin
olmasının önüne geçerler.
• Her şeyi sahnede göstermeyerek: Bu durumda
olan biten oyun kişilerinin konuşmaları
aracılığıyla aktarırlar.
• Eksiltili söylemlere başvururlar: Bazı olayları
uzun uzadıya değil, kısaca hatırlatarak geçiştirler.
• Tarihsel olayları oyun kurgusunun gereklilikleri
doğrultusunda uyarlarlar.


26. Soru

François Malherbe şiirlerini hangi doğrultuda kaleme
almıştır?

Cevap

François Malherbe, biraz da saray şairi olmanın
verdiği özgüvenle, şiir dili ve kurallarının açık ve anlaşılır
hale gelmesini, ağırlıklarından kurtarılmasını, farklı lehçe
ve dillerden gelen sözcüklerin kullanılmamasını isteyerek,
bu isteği doğrultusunda şiirler kaleme alır.


27. Soru

Her şeyden önce klasik akımın temel amaçlarının başında neler vardır?

Cevap

Her şeyden önce klasik akımın temel amaçlarının başında “hoşa gitmek” ve “eğitmek” vardır.


28. Soru

Klasik trajedinin esas esin kaynağı nedir?

Cevap

Klasik trajedinin esas esin kaynağı Antik Yunan
ve Latin dönemidir.


29. Soru

Klasik trajedi kuralları ne zaman oluşur?

Cevap

16. yüzyılda oluşur.


30. Soru

L’abbé d’Aubignac’ın belirlemiş olduğu, ancak Boileau’nun Şiir Sanatı adlı eserinde dizelerle trajedinin kuralları olarak ortaya koyduğu, klasik trajedi için vazgeçilmez olan bu kurallar nelerdir?

Cevap

L’abbé d’Aubignac’ın belirlemiş olduğu, an?cak Boileau’nun Şiir Sanatı adlı eserinde dizelerle
trajedinin kuralları olarak ortaya koyduğu, klasik
trajedi için vazgeçilmez olan bu kurallar şöyledir:
• Üç birlik kuralı
• Görgü kurallarına uygunluk kuralı
• Gerçeğe benzerlik kuralı


31. Soru

Bir trajedide entrikanın farklı aşamalarını işle?yecek ve seyirciye gösterecek hangi bölümler olmak durumundadır?

Cevap

Bir trajedide entrikanın farklı aşamalarını işle?yecek ve seyirciye gösterecek şu bölümler olmak durumundadır:
• Olay ya da entrikanın ortaya konduğu serim bölümü,
• Entrikanın içinden çıkılmaz hal aldığı düğüm bölümü,
• Mutlu ya da mutsuz biçimde sonuçlanançözüm bölümü.


32. Soru

Klasik ressamların temel amacı ne olmuştur?

Cevap

Klasik ressamlar, zaferler, mitoloji ve
kahramanlıkla ilgili figürler gibi Antik Dönemin soylu
konularından hareketle mükemmel bir ideali ortaya
koymaya çalışırlar.


33. Soru

XIV. Louis döneminin tanınmış mektup yazarları kimlerdir?

Cevap

XIV. Louis döneminin tanınmış mektup yazarları olarak karşımıza Retz Kardinali, La Rochefoucauld,
Mme de Sablé, Madeleine de Scudéry, Mlle de Montpensier, Bussy-Rabutin, Mme de La Fayette çıkar.


34. Soru

Görsel sanatlar ve mimaride yeni klasisizmin
yansıması nasıl olmuştur?

Cevap

Görsel sanatlar ve mimari alanında da
klasisizmden esinlenen yeni klasisizm, XVIII. yüzyılının
ikinci yarısından itibaren Aydınlanma Çağıyla aynı
dönemde ortaya çıkar. Aydınlanma Çağının felsefesiyle
birlikte gelişir ve bu felsefenin gelişmesini yansıtır. Görsel
sanatlarda egemen olan ayrıntı, süsleme ve asimetrik
görünüm temeline dayalı “barok” ve “rokoko” tarzlarına
karşılık, yeni klasisizm, Roma ve Yunan sanatının erdemi
sayılan sadelik ve simetri ilkeleri üzerine kurulu tarzı
önerir.


35. Soru

Yeni klasisizmin görsel sanatlardaki temsilcileri
kimlerdir? Örnek veriniz

Cevap

Jacques Louis David, Jean Pomuste Dominique
Ingres,, Anne Louis Girodet de Roucy Trioson, Anselm
Feuerbach, Angelica Kaufman.


36. Soru

Clèves Prensesi kimin eseridir?

Cevap

Clèves Prensesi ,Mme de la Fayette’in eseridir.


37. Soru

Boileau, Şiir Sanatı isimli eserinde neleri
savunmuştur?

Cevap

Boileau bu eserinde şunları savunmuştur:
• Şair olmak için doğal yeteneklere sahip olunması
gerektiğini, ayrıca oluşturulan eserin
mükemmelleştirilmesi için çok çalışılması
gerektiğini;
• Esinlenme ve hayal gücünden yararlanmanın
aklın kontrolünde olması gerektiğini;
• Üslup üzerinde çalışmanın yararlı olacağını,
ancak bunun için şairin, Antik Yunan ve Latin
şairleri örnek alması gerektiğini, onların taklit
edilmelerinin uygun olacağını;
• Yazarın, Aristo’nun ortaya koyduğu kurallara
uyması ve özellikle, eylem (tek bir entrika
olmalı), yer (oyun kişileri diyar diyar
dolaşmamalı) ve zaman (entrika bir günlük süreyi
aşacak ölçüde olmamalı) birliğinden oluşan üç
birlik kuralını göz önünde bulundurması
gerektiğini;
• Fantezi durumların eserde kullanılmasından
kaçınılmasını.


38. Soru

Klasik sözcüğü ne anlamda kullanılır?

Cevap

“Klasik” sözcüğü, “kullanıma girdiği an?dan bu yana uzun yıllar geçtiği halde değerinden bir şey kaybetmeyen şey ya da eser” anlamında kullanılır.


39. Soru

“Büyük üslup” anlayışının resim alanındaki özellikleri
nelerdir?

Cevap

Resim sanatında ölçüyü, düzeni ve ince bir
beğeni anlayışı yaygındır. Özellikle resimde beğeni,
kuralların önüne geçer.


40. Soru

Klasik komedinin temsilcisi kimdir?

Cevap

Moliére.


41. Soru

“Klasik” kavramı, günümüzde hangi anlamda
kullanılır?

Cevap

Günümüzde “klasik” kavramı, “üzerinden çağlar
geçtiği hâlde değerini yitirmeyen şaheserler; bir bilim
veya sanat dalında doğruluğu kesinlikle benimsenmiş
kurallar, ana dilini en güzel yazan ve kullanan yazarlar ve
onların yazdıkları şeyler; okullarda yıllardır değişmeden
öğretilen kesin bilgiler” için kullanılır.


42. Soru

XIV. Louis döneminin tanınmış mektup yazarları
kimlerdir?

Cevap

XIV. Louis döneminin tanınmış mektup yazarları
olarak karşımıza Retz Kardinali, La Rochefoucauld, Mme
de Sablé, Madeleine de Scudéry, Mlle de Montpensier,
Bussy-Rabutin, Mme de La Fayette çıkar.


43. Soru

  Le Brun, Girardon’u nasıl etkilemiştir?

Cevap

Ressam Le Brun onu, yaratacağı eserlerde klasik
öğreti kurallarını uygulamaya davet eder ve sanat alanına
özgü kuralları yazmakla görevlendirir.


44. Soru

Boileau’ya hak ettiği değeri kazandıran nedir?

Cevap

Boileau’ya hak ettiği değeri kazandıran onun 1674 yılında yayınlattığı dört bölümlük, toplam?da bin yüz kadar dizeden oluşan Şiir Sanatı adlı eseridir.


45. Soru

Fransa’da çöküşe geçtiği dönemde İtalya’da kısmen
parlayan klasisizmin temsilcileri kimlerdir?

Cevap

Fransa’da çöküşe geçtiği dönemde İtalya’da
kısmen parlayan klasisizmin temsilcileri, komedi alanında
Goldoni, trajedide Alfieri, yergi yazılarında ise Parini’dir.


46. Soru

Jean Racine, trajedilerinin konusunu nelerden alır?

Cevap

Racine (1639-1699), trajedilerinin konusunu
tarihten, Roma ve Yunan mitolojisinden ve İncil’den alır.


47. Soru

17. Yüzyılda yazılan romanlar çoğunlukla hangi tarzda
yazılmıştır?

Cevap

Bu dönemde yazılan romanlar sayıca oldukça
azdır. Yazılanların da çoğu “kibarlık akımı” (préciosité)
tarzında yazılmış romanlardır.


48. Soru

Phèdre isimli oyunda, ele alınan konu nedir?

Cevap

Phèdre adlı oyunda, Phèdre’in kocası Thésée’nin
öldüğü varsayımı krallığın kimin eline geçeceğiyle ilgili
acı ve sıkıntı veren sorunu ortaya çıkarır, üstü kapalı
biçimde hükümranlık sorunu ele alınır.


49. Soru

Trajedide hangi olaylar sahnede gerçekleşmez?

Cevap

Trajedide aşağıdaki olaylar sahnede gerçekleşmez:
• Sahnede şiddet yoktur.
• Sahnede çokça kan görünümüne yer verilmez.
• Kişilerin bedenleri kısmen de olsa çıplak
gösterilmez.

• Erotik eylemlere (öpüşmek, cinselliği
çağrıştıracak beden hareketleri gibi) izin
verilmez.
• Gençler arasındaki aşk buluşmalarına yer
verilmez.
• Maddi şeylere çağrışım yapılmaz (para, gıda ve
yiyecek gibi).
• Sokak ağzı veya argo olabilecek hiçbir ifade
kullanılmaz. Kullanılan dil seçkin bir dildir.
• Küfür ve kutsal değerlere saygısızlık içeren
sözler yoktur.
• Doğrudan kralı hedef alan ifadeler kullanılmaz.
• Doğrudan siyasilere yönelik anıştırmalara da yer
verilmez.
• Sahnede şok eden veya yakışıksız olan bir şeyin
gösterimi yasaktır: Seyirci, kişileri yemek yerken,
cinsel ilişkide bulunurken, şiddet içeren ya da
içermeyen bir nedenden dolayı ölürken görmez.
• Karşılıklı konuşmalar ve iç konuşmalar da şiirsel
ifadelerden oluşur, on iki heceli dizeler kullanılır.
Bunun dışındaki ifade biçimleri yoktur.


50. Soru

17. yüzyıl Fransız heykelinin en klasik anlayıştaki eseri
nedir?

Cevap

17. yüzyıl Fransız heykelinin en klasik
anlayıştaki eser, Girardon tarafından yapılan, kendisine
Su Perilerinin Hizmet Ettiği Apollon Heykeli’dir.


51. Soru

Kadınlar Mektebi hangi yazar tarafından yazılmıştır?

Cevap

Moliére.


52. Soru

Klasisizm’in ilke ve kurallarıyla kendini en iyi
gösterdiği alan nedir?

Cevap

Klasisizm’in ilke ve kurallarıyla kendini en iyi
gösterdiği alan, tiyatrodur


53. Soru

Klasisizmi nasıl tanımlamak mümkündür?

Cevap

Klasisizmi içer?diği değer ve ölçütlerin ortaya koyduğu “dürüst ve saygın insan” (honnête homme) mükemmelliğin arayışındaki bir estetik anlayışla tanımlamak mümkündür.


54. Soru

Klasisizm nereden doğmuştur?

Cevap

Barok sanat anlayışın yıllar boyu yarattığı aşırı bezeme isteği ve bu isteğin ya?rattığı düzensizliklerden kurtulup, düzenli, tutarlı ve yalın bir sanat anlayışına duyulan özlem ile XVII. yüzyıl Fransa tarihine damgasını vuran XIV. Louis’nin, Fransız sanatçılardan kalıcı ve görkemli sanat yapıtlarıyla kraliyet şato ve saraylarını donatma isteğinden doğar.


55. Soru

Klasisizm edebiyat dışında hangi alanlarda da kendini gosterir?

Cevap

Klasisizm yalnız edebiyat alanında değil, resim, heykel, mimari ve felsefe alanında da kendini gösteren
bir kültürel harekettir.


56. Soru

Roman türünün 17. yüzyıldaki temsilcileri kimlerdir?

Cevap

Roman türünün 17. yüzyıldaki temsilcileri
Charles Sorel ve Mme de La Fayette’dir.


57. Soru

Hangi eserin ortaya koyduğu ilkeler, ağırlıklı olarak klasisizmin ilkeleri olarak kabul edilir?

Cevap

Aristo’nun Poetika adlı eserinde ciddi bir tür olarak nitelendirilen trajedi için ortaya koyduğu ilkeler, ağırlıklı olarak klasisizmin ilkeleri olarak kabul edilir.


58. Soru

İlk gerçekçi roman nedir ve kim tarafından
yazılmıştır?

Cevap

Daha çok karikatürleştirerek anlatımın yeğlendiği
ilk gerçekçi roman olan, Komik Roman (1651-1657),
XVII. yüzyılın ikinci yarısında Paul Scarron tarafından
yazılmıştır.


59. Soru

Tüm klasiklerin ortak ilkesi nedir?

Cevap

Tüm klasiklerin ortak ilkesi: Gerçeklikte var olan ya da var olabilecek şeyleri anlamak ve kavramaktır.


60. Soru

Klasik trajedi kurallarının oluşması nasıl başlamıştır?

Cevap

XVI. yüzyıldan itibaren oyun yazarları ve
kuramcıların, Aristo’nun Poetika adlı eserini yeniden
okuyup yorumlamalarıyla klasik trajedi kuralları oluşur.


61. Soru

17. Yüzyılın en yaygın ve en çok kullanılan edebî türü
nedir?

Cevap

Mektup, 17. yüzyılın en yaygın ve en çok
kullanılan türüdür. Dönemin Parisli entelektüel ve
aristokratları, olan biteni anlatmak için sık sık bu türü
kullanırlar.


62. Soru

Romanlar, trajediler vb. gibi temel türlerin yanında
gelişen diğer edebî türler nelerdir?

Cevap

Fabl, hiciv/yergi yazıları, mektuplar, özdeyiş ve
portreler.


63. Soru

Günümüzde “klasik” kavramı hangi anlamlarda kullanılır?

Cevap

Günümüzde ise “klasik” kavramı, “üzerinden çağlar geçtiği hâlde değerini yitirmeyen şaheserler; bir bilim veya sanat dalında doğruluğu kesinlikle benimsenmiş kurallar, ana dilini en güzel yazan ve kullanan yazarlar ve onların yazdıkları şeyler; okullarda yıllardır değişmeden öğretilen kesin bilgiler” için kullanılır.


64. Soru

Jean de La Fontaine, hangi alandaki eserleriyle
ünlüdür?

Cevap

Jean de La Fontaine (1621-1695)’in başarısı,
şiirsel tarzda yazmış olduğu masal ve hikâyeleriyle ve
fabllarıyla ünlüdür.


65. Soru

Klasisizim hangi esaslara dayanır?

Cevap

Aslında klasisizm, XVII. yüzyılın ilk yarısına ka?dar egemen olan barok sanat anlayışına karşı uygun bir denge oluşturma hareketidir. Bundan dolayı, daha çok biçimsel ölçütleri ön plana çıkaran klasik yapıtlar, antik dönem yapıtlarının taklit edilmesi ve yeniden yaratılması esasına dayanır.


66. Soru

Kraliyet Resim ve Heykel Akademisi, nerede ve kim
tarafından kurulmuştur?

Cevap

Kraliyet Resim ve Heykel Akademisi, Fransa’da,
1648 yılında, Le Brun (1619-1690) tarafından
kurulmuştur.


67. Soru

Klasik eserde “ben” nedir?

Cevap

Klasik eserde “ben” nefret edilen şeydir, çünkü yeterince geniş ve soylu bir inceleme alanı oluşturmaz.


68. Soru

Neden Eski Yunan ve Latin yazar ve sanatçılar taklit edilmiştir?

Cevap

Klasik yazarları taklit etmek esastır. Onların taklidi aynı zamanda doğanın taklidini gerektirir, çünkü Eskiler de saf ve nesnel olduğu için doğayı taklit etmişlerdir: Molière: “İnsanları resmettiğiniz?de onları doğaya göre resmetmek lazım”, der (Ka?dınlar Mektebi,1663). Ancak onların, ele aldıkları izlekler ve başyapıtlarıyla taklit edilmeleri gerekti-gerektiğini de vurgular.


69. Soru

Klasik resmin özellikleri ve kullanılan teknikler
nelerdir?

Cevap

Klasik resmin özellikleri ve kullanılan teknikler
şunlardır:
• Tablonun kompozisyonu açık ve düzenlidir.
Sahne, barok resmin tersine olaylar çerçevenin
içinde gerçekleşir.
• Oran önemlidir.
• Sanatçı şiddet, acımasızlık gibi sahneleri
göstermez.

• İnsan teninin solgunluğu Antik Dönem
heykellerine benzer.
• Işık, klasisizm açıklık ideali taşıdığı için,
parlaktır.
• Sahne ve kişilikler Yunan mitolojisinden
alınmıştır.
• İncil’den alınmış sahne ve kişilikler yansıtılır.
• Tarihsel ve özellikle XIV. Louis’yi yücelten
sahnelere yer verilir.
• Aristokrat portreleri çoğunluktadır.
• Manzaralar göze çarpar.


70. Soru

Jacques Lemercier (1586-1654) kimdir? Bir eserini
söyleyiniz.

Cevap

Jacques Lemercier (1586-1654), şehir uzmanı,
park ve bahçe desinatörü ve dekoratör olarak, Louis’nin
himayesini görür. Sorbonne Kilisesi, Louvres Sarayındaki
Saat Pavyonunu yaparak klasik sanatçılar arasındaki yerini
alır.


71. Soru

André La Nôtre (1613-1700) hakkında bilgi veriniz

Cevap

André Le Nôtre (1613-1700): XIV. Louis
döneminde Versailles Sarayı, Vaux-le-Vicomte ve
Chantilly Saraylarının park ve bahçe düzenlemeleri
işlerini gerçekleştirir. Çiçeklendirme, geometrik şekiller
kullanma, süs havuzları onun üslubunu oluşturur.


72. Soru

1660 yılı sonrasında Restorasyon dönemi İngiliz
tiyatrosunun en önemli temsilcileri kimlerdir?

Cevap

Restorasyon dönemi İngiliz tiyatrosu, William
Wycherley’in hafif komedileriyle tanınır. William
Congreve’in hafif komedileri ise biraz daha toplumsal
eleştiri içeriklidir.


73. Soru

Klasisizm nedir?

Cevap

Klasisizm, XVII. yüzyılın ikinci yarısında, 1665-1685 yılları arasında, Fransa’da gelişen, daha sonra belli ölçüde Avrupa’da yaygınlaşmasına rağmen tümüyle Fransızlara özgü bir sanat ve edebiyat akımı olarak bilinir. 


74. Soru

Üç birlik kuralı neyi gerekleştirmek amacına yöneliktir?

Cevap

İtalyan Lodovico Castelvetro (1505-1571) gibi Aristo’nun yorumlayıcıları, Aristo’nun Poetika adlı
yapıtına dayanarak estetik bir öğreti oluşturmaya girişirler ve ayrıcalıklı türü trajedinin olduğu bu
öğretinin kurallarını oluştururlar. Yapılmak istenen şey, sahnede olabildiğince gerçekliğe yaklaşmaktır.
Kural olarak konulan üç birlik kuralı da bunu gerçekleştirmek amacına yöneliktir.


75. Soru

Fronde Hareketi nedir?

Cevap

Askıya alınan Protestan- Katolik savaşlarının
ardından Fransa’da başlayan ekonomik, siyasal ve
toplumsal gelişmelere verilen addır.


76. Soru

Moliére, eserlerini yazarken nelerden esinlenmiştir?

Cevap

Moliére, Fransız komedisini soylu bir tür olarak
göstermek için Latin yazarlar Plaute ve Térence’ın
komedilerinden, İtalyan farslarından, İspanyol tiyatrosundan Lope de Vega ve Calderon’dan esinlenir.


77. Soru

Komik Roman’ın konusu nedir?

Cevap

Paul Scarron, eserinde, karın tokluğuna Mans
şehrinde gösteriler yapan bir grup komedyeni anlatmıştır


78. Soru

Sanatta klasisizm nasıl tanımlanabilir?

Cevap

Sanatta klasisizm, eserlerdeki düşünce ve ifade
arasındaki uyum olarak tanımlanabilir. Düşüncenin,
duygusallığın ve sanat eserinin insani bir değer ve
evrensel bir yayın olmasını sağlayan biçimin dengesidir.
Düzen, anlaşılırlık, bütünlük ve bilinçli ustalık bu
öğretinin görünür işaretleridir.


79. Soru

Versailles Sarayı bahçesindeki heykellerin büyük
bölümünü kim yapmıştır?

Cevap

Girardon (1628-1715), Versailles Sarayı’nda ve
bahçelerinde bulunan heykellerin büyük bölümünü
yapmıştır.


80. Soru

Klasik resim, kaynağını neyden ve kimden alır?

Cevap

Klasik resim kaynağını, antik kaynaklara yönelen
ve “manzara resim” türüne uyguladığı güzellikle ilgili
idealleştirilmiş bir kavram yaratan İtalyan Annibal
Carrache’dan alır.


81. Soru

Eskiler ve Yeniler Kavgası nedir? Niçin böyle bir
tartışma ortaya çıkmıştır?

Cevap

1680 yılına doğru patlak veren Eskiler ve Yeniler
Kavgası, Antik Dönem yazarlarının taklit edilmesini
öğütleyen klasisizmi destekleyenler ile Eskileri “zevksiz
ve incelikten uzak” gören Yeniler arasındaki kopukluğu
belirginleştirir. Bu çatışma klasisizmin sonunu ve
Aydınlanma Çağının başlangıcı sonuçlarını doğurmuştur.


1. Soru

Klasisizm ne zaman ve nerede ortaya çıkmıştır?

Cevap

Klasisizm, XVII. yüzyılın ikinci yarısında, 1665-
1685 yılları arasında, Fransa’da gelişen, daha sonra belli
ölçüde Avrupa’da yaygınlaşmasına rağmen tümüyle
Fransızlara özgü bir sanat ve edebiyat akımı olarak bilinir.

2. Soru

Bu dönemde özellikle hangi yazarlar, hangi konularda
çaba harcamışlardır?

Cevap

Bu dönemde özellikle Jean Chapelain, l’Abbé
d’Aubignac ve Guez de Balzac düzensizliklerin ortadan
kalkması, dilde ve sanatta bir düzenin sağlanması
konusunda çaba harcarlar.

3. Soru

Komedinin özellikleri nelerdir?

Cevap

Komedinin özellikleri şunlardır:
• Küçük bir burjuva ailesinde geçen dönemiyle
çağdaş bir konuyu işler.
• Piyesin uzunluk ve kısalığına bağlı olarak, üç ya
da beş perdeden oluşur.
• Güldürmeye yönelik komik yöntem ve unsurlar
içerir: jestlerin, sözcüklerin, durum ya da yanlış
anlaşılmaların ve karakterlerin, komikliği.
• İçerdiği olay ve entrikaları mutlu sonla
tamamlayan bir çözüm bölümüne sahiptir.
• Molière’in komedilerinde, Paris’te uzun dönem
gösteriler yapan İtalyan komedi grubu Commedia
dell’Arte’den esinlenerek kullandığı kişi ve
bölümler bulunur.
• Komedi üç birlik kuralına uymama hakkına
sahiptir.

4. Soru

Şiir Sanatı kimin eseridir?

Cevap

Guez de Balzac.

5. Soru

Fransız trajedisi, Aristo’nun ilkelerinden hangilerini
almıştır?

Cevap

Fransız trajedisi, Aristo’nun ilkelerinden esaslı üç
tanesini kendisine model alır. Bu ilkeler şunlardır:
• Eylem birliği
• Etkileyici olaylara karşı entrikanın üstünlüğü
• Büyük bir acıya katlanmak türünden şeylerle
tutkulardan arınma.

6. Soru

Yöntem Üzerine Söylem, kim tarafından yazılmıştır?

Cevap

Descartes.

7. Soru

Klasik mimarinin özellikleri nelerdir?

Cevap

Klasik yapılar, simetri ve geometrik kesinlik
arayışlarıyla fark edilirler. Çizgiler, barok mimari
anlayışının aksine, düzdürr ve aşırıya kaçmazlar.

8. Soru

Şiir Sanatı isimli eserin özellikleri nelerdir?

Cevap

Guez de Balzac, Fransızcayla da güzel söz
söyleme sanatlarının gerçekleşebileceği düşüncesinden
hareketle Şiir Sanatı (1624) adlı eserini kaleme alır.
Eserinde yer alan şiirlerde belagat için kullandığı söz
sanatlarında Fransızca örneklere yer verir.

9. Soru

Aydınlanma Çağında klasisizmin genel özellikleri
nelerdir?

Cevap

Yeni klasisizm diye adlandırılan Aydınlanma
Çağı klasisizmi, felsefeyle gelişmesiyle birlikte yeniden
şekillenir. Aşırılıklardan ve ayrıntılardan uzak durmak
istediği için “barok” ve rokoko” üsluba cephe alır. Öz
olarak, amaç yine Antik modellerin taklidi ya da onların
benzerlerinin üretilmesidir. Ancak edebiyatta yetkin
örnekler göze çarpmaz.

10. Soru

Klasik ilkeler nelerdir? Sıralayınız

Cevap

Klasik ilkeleri şu şekilde sıralamak mümkündür:
• Evrensel ve kalıcı insanı resmetmek
• Gerçeklik ve doğallık kaygısı
• Eski Yunan ve Latin yazar ve sanatçıların
taklit edilmesi
• Tüm edebi türlerin tanımlarının ve tasniflerinin
yapılması
• Kuralların ve güçlüklerin belirlenmesi
• Doğa ve gerçekliğe önem verilmesi
• Mutlak güzellik ve iyiliğin arayışı
• Akla ve sağduyuya önem verilmesi
• Klasik ideal
• Mükemmellik ve düzen
• Denge ve kalıcılık
• Sadelik ve anlaşılırlık/açıklık
• Örf ve âdete uygunluk
• Kralın övülmesi

11. Soru

“Büyük üslup” anlayışı kimler tarafından, nerede
başlatılmıştır?

Cevap

XIV. Louis döneminde Paris’te, Poussin ve Le
Brun tarafından başlatılmıştır.

12. Soru

Trajedilerde neler amaçlanır?

Cevap

Trajedi yazarları insanların kusurlarını, özellikle
de tutku ve davranış biçimlerini, tutkuların neden
olabileceği zararları göstererek düzeltmeye çalışır.

13. Soru

Fransa’daki Protestanlar hangi olaydan sonra diğer
Avrupa ülkelerine kaçmaya başlarlar?

Cevap

1685 yılından sonra evlendiği Mme de
Maintenon’un dindar bir kadın olmasının da etkisiyle
XIV. Louis, gittikçe daha fazla dine yönelir. Protestanlarla
daha önce Nantes Fermanı gereğince yapılan uzlaşı krallık
tarafından geçersiz ilan edilir. Din savaşları yeniden
başlar. Fransa’daki Protestanlar diğer Avrupa ülkelerine
sığınır.

14. Soru

Klasisizm hangi hükümdarın isteğiyle, hangi nedenlerden doğmuştur?

Cevap

Barok sanat anlayışın yıllar boyu yarattığı aşırı
bezeme isteği ve bu isteğin yarattığı düzensizliklerden
kurtulup, düzenli, tutarlı ve yalın bir sanat anlayışına
duyulan özlem ile XVII. yüzyıl Fransa tarihine damgasını
vuran XIV. Louis’nin, Fransız sanatçılardan kalıcı ve
görkemli sanat yapıtlarıyla kraliyet şato ve saraylarını
donatma isteğinden doğar

15. Soru

Fransa’da klasik edebiyat kuramı kimler tarafından,
nelerden esinlenerek hazırlanır?

Cevap

Fransa’da klasik edebiyat kuramı, barok dönem
sonrasında Antik Dönemden ve İtalyan kuramcılardan
esinlenen ve onların eğitim sistemini Fransız zevkine göre
uyarlayan aydınlar tarafından hazırlanır.

16. Soru

Klasisizm’in anlamı nedir, hangi dilden gelir?

Cevap

Eski Latincede “toplumdaki en mutlu insan”,
“birinci sınıf insan” anlamlarına gelen “classicus” sıfatı
zaman içinde anlam kaymalarına uğrayarak, “örnek alınan
yazarlar” anlamındaki “en üst düzey yazarlar” ve “okul ve
sınıflarda eserleri öğretilen yazarlar” anlamında
kullanılmaya başlanır.

17. Soru

Evrensel Tarih Üzerine Konuşma kime aittir?

Cevap

Blaise Pascal.

18. Soru

Le Cid adlı eser kime aittir ve hangi konuyu ele alır?

Cevap

Pierre Corneille (1606-1684)’e ait olan bu eser,
trajikomedidir ve tutku ve görev arasındaki bir ahlâki
çatışmayı ortaya koyar.

19. Soru

Klasisizm’in en önemli kuramcısı kimdir?

Cevap

Boileau.

20. Soru

Klasisizmin ilke ve kurallarıyla kendini en iyi gösterdiği temel alan neresidir?

Cevap

Klasisizmin ilke ve kurallarıyla kendini en iyi gösterdiği temel alan tiyatrodur.

21. Soru

Klasik trajedi özellikle kimler tarafından temsil
edilmiştir?

Cevap

Klasik trajedi özellikle Pierre Corneille ve Jean
Racine tarafından temsil edilir.

22. Soru

Bu anlayışın en üst noktaya ulaştığı dönem nedir?

Cevap

Bu anlayışın en üst noktaya ulaştığı dönem, XIV. Louis’nin bizzat tahta geçtiği 1661 yılı ile din savaşlarının yeniden başlamasına neden olan, Protestanlarla bir uzlaşıyı içeren 1598 tarihli Nantes Fermanını geçersiz ilan ettiği 1685 yılları arasındaki dönemdir.

23. Soru

Klasik komedinin tek temsilcisi kimdir? Kimlerden esinlenmiştir?

Cevap

Klasik komedinin tek temsilcisi konumundaki Molière (asıl adı Jean-Baptiste Poquelin’dir) (1622-1673), Fransız komedisini soylu bir tür olarak göstermek için Latin yazarlar Plaute ve Térence’ın kome?dilerinden, İtalyan farslarından, İspanyol tiyatrosundan Lope de Vega ve Calderon’dan esinlenir.

24. Soru

Klasik edebiyat kuramını geliştiren hangi yazar, bu
alanda hangi eseri vermiştir?

Cevap

Şiir alanında tanınan Nicolas Boileau, Şiir Sanatı
adlı eserinde bu doktrini şekillendiren, basitleştiren ve
kuralların belirgin hale gelmesini sağlayan kişi olur.

25. Soru

Oyun yazarları entrikalarını zamansal ve uzamsal
birliğe yerleştirirken ise hangi yöntemlerden
yararlanırlar?

Cevap

Oyun yazarları entrikalarını zamansal ve uzamsal
birliğe yerleştirirken ise şu yöntemlerden yararlanır:
• Kişileri tek, ancak açık bir alanda (sarayın bir
salonu, ya da kimseye ait olmayan bir uzam)
birbiriyle karşılaştırarak, farklı sahnelerin
olmasının önüne geçerler.
• Her şeyi sahnede göstermeyerek: Bu durumda
olan biten oyun kişilerinin konuşmaları
aracılığıyla aktarırlar.
• Eksiltili söylemlere başvururlar: Bazı olayları
uzun uzadıya değil, kısaca hatırlatarak geçiştirler.
• Tarihsel olayları oyun kurgusunun gereklilikleri
doğrultusunda uyarlarlar.

26. Soru

François Malherbe şiirlerini hangi doğrultuda kaleme
almıştır?

Cevap

François Malherbe, biraz da saray şairi olmanın
verdiği özgüvenle, şiir dili ve kurallarının açık ve anlaşılır
hale gelmesini, ağırlıklarından kurtarılmasını, farklı lehçe
ve dillerden gelen sözcüklerin kullanılmamasını isteyerek,
bu isteği doğrultusunda şiirler kaleme alır.

27. Soru

Her şeyden önce klasik akımın temel amaçlarının başında neler vardır?

Cevap

Her şeyden önce klasik akımın temel amaçlarının başında “hoşa gitmek” ve “eğitmek” vardır.

28. Soru

Klasik trajedinin esas esin kaynağı nedir?

Cevap

Klasik trajedinin esas esin kaynağı Antik Yunan
ve Latin dönemidir.

29. Soru

Klasik trajedi kuralları ne zaman oluşur?

Cevap

16. yüzyılda oluşur.

30. Soru

L’abbé d’Aubignac’ın belirlemiş olduğu, ancak Boileau’nun Şiir Sanatı adlı eserinde dizelerle trajedinin kuralları olarak ortaya koyduğu, klasik trajedi için vazgeçilmez olan bu kurallar nelerdir?

Cevap

L’abbé d’Aubignac’ın belirlemiş olduğu, an?cak Boileau’nun Şiir Sanatı adlı eserinde dizelerle
trajedinin kuralları olarak ortaya koyduğu, klasik
trajedi için vazgeçilmez olan bu kurallar şöyledir:
• Üç birlik kuralı
• Görgü kurallarına uygunluk kuralı
• Gerçeğe benzerlik kuralı

31. Soru

Bir trajedide entrikanın farklı aşamalarını işle?yecek ve seyirciye gösterecek hangi bölümler olmak durumundadır?

Cevap

Bir trajedide entrikanın farklı aşamalarını işle?yecek ve seyirciye gösterecek şu bölümler olmak durumundadır:
• Olay ya da entrikanın ortaya konduğu serim bölümü,
• Entrikanın içinden çıkılmaz hal aldığı düğüm bölümü,
• Mutlu ya da mutsuz biçimde sonuçlanançözüm bölümü.

32. Soru

Klasik ressamların temel amacı ne olmuştur?

Cevap

Klasik ressamlar, zaferler, mitoloji ve
kahramanlıkla ilgili figürler gibi Antik Dönemin soylu
konularından hareketle mükemmel bir ideali ortaya
koymaya çalışırlar.

33. Soru

XIV. Louis döneminin tanınmış mektup yazarları kimlerdir?

Cevap

XIV. Louis döneminin tanınmış mektup yazarları olarak karşımıza Retz Kardinali, La Rochefoucauld,
Mme de Sablé, Madeleine de Scudéry, Mlle de Montpensier, Bussy-Rabutin, Mme de La Fayette çıkar.

34. Soru

Görsel sanatlar ve mimaride yeni klasisizmin
yansıması nasıl olmuştur?

Cevap

Görsel sanatlar ve mimari alanında da
klasisizmden esinlenen yeni klasisizm, XVIII. yüzyılının
ikinci yarısından itibaren Aydınlanma Çağıyla aynı
dönemde ortaya çıkar. Aydınlanma Çağının felsefesiyle
birlikte gelişir ve bu felsefenin gelişmesini yansıtır. Görsel
sanatlarda egemen olan ayrıntı, süsleme ve asimetrik
görünüm temeline dayalı “barok” ve “rokoko” tarzlarına
karşılık, yeni klasisizm, Roma ve Yunan sanatının erdemi
sayılan sadelik ve simetri ilkeleri üzerine kurulu tarzı
önerir.

35. Soru

Yeni klasisizmin görsel sanatlardaki temsilcileri
kimlerdir? Örnek veriniz

Cevap

Jacques Louis David, Jean Pomuste Dominique
Ingres,, Anne Louis Girodet de Roucy Trioson, Anselm
Feuerbach, Angelica Kaufman.

36. Soru

Clèves Prensesi kimin eseridir?

Cevap

Clèves Prensesi ,Mme de la Fayette’in eseridir.

37. Soru

Boileau, Şiir Sanatı isimli eserinde neleri
savunmuştur?

Cevap

Boileau bu eserinde şunları savunmuştur:
• Şair olmak için doğal yeteneklere sahip olunması
gerektiğini, ayrıca oluşturulan eserin
mükemmelleştirilmesi için çok çalışılması
gerektiğini;
• Esinlenme ve hayal gücünden yararlanmanın
aklın kontrolünde olması gerektiğini;
• Üslup üzerinde çalışmanın yararlı olacağını,
ancak bunun için şairin, Antik Yunan ve Latin
şairleri örnek alması gerektiğini, onların taklit
edilmelerinin uygun olacağını;
• Yazarın, Aristo’nun ortaya koyduğu kurallara
uyması ve özellikle, eylem (tek bir entrika
olmalı), yer (oyun kişileri diyar diyar
dolaşmamalı) ve zaman (entrika bir günlük süreyi
aşacak ölçüde olmamalı) birliğinden oluşan üç
birlik kuralını göz önünde bulundurması
gerektiğini;
• Fantezi durumların eserde kullanılmasından
kaçınılmasını.

38. Soru

Klasik sözcüğü ne anlamda kullanılır?

Cevap

“Klasik” sözcüğü, “kullanıma girdiği an?dan bu yana uzun yıllar geçtiği halde değerinden bir şey kaybetmeyen şey ya da eser” anlamında kullanılır.

39. Soru

“Büyük üslup” anlayışının resim alanındaki özellikleri
nelerdir?

Cevap

Resim sanatında ölçüyü, düzeni ve ince bir
beğeni anlayışı yaygındır. Özellikle resimde beğeni,
kuralların önüne geçer.

40. Soru

Klasik komedinin temsilcisi kimdir?

Cevap

Moliére.

41. Soru

“Klasik” kavramı, günümüzde hangi anlamda
kullanılır?

Cevap

Günümüzde “klasik” kavramı, “üzerinden çağlar
geçtiği hâlde değerini yitirmeyen şaheserler; bir bilim
veya sanat dalında doğruluğu kesinlikle benimsenmiş
kurallar, ana dilini en güzel yazan ve kullanan yazarlar ve
onların yazdıkları şeyler; okullarda yıllardır değişmeden
öğretilen kesin bilgiler” için kullanılır.

42. Soru

XIV. Louis döneminin tanınmış mektup yazarları
kimlerdir?

Cevap

XIV. Louis döneminin tanınmış mektup yazarları
olarak karşımıza Retz Kardinali, La Rochefoucauld, Mme
de Sablé, Madeleine de Scudéry, Mlle de Montpensier,
Bussy-Rabutin, Mme de La Fayette çıkar.

43. Soru

  Le Brun, Girardon’u nasıl etkilemiştir?

Cevap

Ressam Le Brun onu, yaratacağı eserlerde klasik
öğreti kurallarını uygulamaya davet eder ve sanat alanına
özgü kuralları yazmakla görevlendirir.

44. Soru

Boileau’ya hak ettiği değeri kazandıran nedir?

Cevap

Boileau’ya hak ettiği değeri kazandıran onun 1674 yılında yayınlattığı dört bölümlük, toplam?da bin yüz kadar dizeden oluşan Şiir Sanatı adlı eseridir.

45. Soru

Fransa’da çöküşe geçtiği dönemde İtalya’da kısmen
parlayan klasisizmin temsilcileri kimlerdir?

Cevap

Fransa’da çöküşe geçtiği dönemde İtalya’da
kısmen parlayan klasisizmin temsilcileri, komedi alanında
Goldoni, trajedide Alfieri, yergi yazılarında ise Parini’dir.

46. Soru

Jean Racine, trajedilerinin konusunu nelerden alır?

Cevap

Racine (1639-1699), trajedilerinin konusunu
tarihten, Roma ve Yunan mitolojisinden ve İncil’den alır.

47. Soru

17. Yüzyılda yazılan romanlar çoğunlukla hangi tarzda
yazılmıştır?

Cevap

Bu dönemde yazılan romanlar sayıca oldukça
azdır. Yazılanların da çoğu “kibarlık akımı” (préciosité)
tarzında yazılmış romanlardır.

48. Soru

Phèdre isimli oyunda, ele alınan konu nedir?

Cevap

Phèdre adlı oyunda, Phèdre’in kocası Thésée’nin
öldüğü varsayımı krallığın kimin eline geçeceğiyle ilgili
acı ve sıkıntı veren sorunu ortaya çıkarır, üstü kapalı
biçimde hükümranlık sorunu ele alınır.

49. Soru

Trajedide hangi olaylar sahnede gerçekleşmez?

Cevap

Trajedide aşağıdaki olaylar sahnede gerçekleşmez:
• Sahnede şiddet yoktur.
• Sahnede çokça kan görünümüne yer verilmez.
• Kişilerin bedenleri kısmen de olsa çıplak
gösterilmez.

• Erotik eylemlere (öpüşmek, cinselliği
çağrıştıracak beden hareketleri gibi) izin
verilmez.
• Gençler arasındaki aşk buluşmalarına yer
verilmez.
• Maddi şeylere çağrışım yapılmaz (para, gıda ve
yiyecek gibi).
• Sokak ağzı veya argo olabilecek hiçbir ifade
kullanılmaz. Kullanılan dil seçkin bir dildir.
• Küfür ve kutsal değerlere saygısızlık içeren
sözler yoktur.
• Doğrudan kralı hedef alan ifadeler kullanılmaz.
• Doğrudan siyasilere yönelik anıştırmalara da yer
verilmez.
• Sahnede şok eden veya yakışıksız olan bir şeyin
gösterimi yasaktır: Seyirci, kişileri yemek yerken,
cinsel ilişkide bulunurken, şiddet içeren ya da
içermeyen bir nedenden dolayı ölürken görmez.
• Karşılıklı konuşmalar ve iç konuşmalar da şiirsel
ifadelerden oluşur, on iki heceli dizeler kullanılır.
Bunun dışındaki ifade biçimleri yoktur.

50. Soru

17. yüzyıl Fransız heykelinin en klasik anlayıştaki eseri
nedir?

Cevap

17. yüzyıl Fransız heykelinin en klasik
anlayıştaki eser, Girardon tarafından yapılan, kendisine
Su Perilerinin Hizmet Ettiği Apollon Heykeli’dir.

51. Soru

Kadınlar Mektebi hangi yazar tarafından yazılmıştır?

Cevap

Moliére.

52. Soru

Klasisizm’in ilke ve kurallarıyla kendini en iyi
gösterdiği alan nedir?

Cevap

Klasisizm’in ilke ve kurallarıyla kendini en iyi
gösterdiği alan, tiyatrodur

53. Soru

Klasisizmi nasıl tanımlamak mümkündür?

Cevap

Klasisizmi içer?diği değer ve ölçütlerin ortaya koyduğu “dürüst ve saygın insan” (honnête homme) mükemmelliğin arayışındaki bir estetik anlayışla tanımlamak mümkündür.

54. Soru

Klasisizm nereden doğmuştur?

Cevap

Barok sanat anlayışın yıllar boyu yarattığı aşırı bezeme isteği ve bu isteğin ya?rattığı düzensizliklerden kurtulup, düzenli, tutarlı ve yalın bir sanat anlayışına duyulan özlem ile XVII. yüzyıl Fransa tarihine damgasını vuran XIV. Louis’nin, Fransız sanatçılardan kalıcı ve görkemli sanat yapıtlarıyla kraliyet şato ve saraylarını donatma isteğinden doğar.

55. Soru

Klasisizm edebiyat dışında hangi alanlarda da kendini gosterir?

Cevap

Klasisizm yalnız edebiyat alanında değil, resim, heykel, mimari ve felsefe alanında da kendini gösteren
bir kültürel harekettir.

56. Soru

Roman türünün 17. yüzyıldaki temsilcileri kimlerdir?

Cevap

Roman türünün 17. yüzyıldaki temsilcileri
Charles Sorel ve Mme de La Fayette’dir.

57. Soru

Hangi eserin ortaya koyduğu ilkeler, ağırlıklı olarak klasisizmin ilkeleri olarak kabul edilir?

Cevap

Aristo’nun Poetika adlı eserinde ciddi bir tür olarak nitelendirilen trajedi için ortaya koyduğu ilkeler, ağırlıklı olarak klasisizmin ilkeleri olarak kabul edilir.

58. Soru

İlk gerçekçi roman nedir ve kim tarafından
yazılmıştır?

Cevap

Daha çok karikatürleştirerek anlatımın yeğlendiği
ilk gerçekçi roman olan, Komik Roman (1651-1657),
XVII. yüzyılın ikinci yarısında Paul Scarron tarafından
yazılmıştır.

59. Soru

Tüm klasiklerin ortak ilkesi nedir?

Cevap

Tüm klasiklerin ortak ilkesi: Gerçeklikte var olan ya da var olabilecek şeyleri anlamak ve kavramaktır.

60. Soru

Klasik trajedi kurallarının oluşması nasıl başlamıştır?

Cevap

XVI. yüzyıldan itibaren oyun yazarları ve
kuramcıların, Aristo’nun Poetika adlı eserini yeniden
okuyup yorumlamalarıyla klasik trajedi kuralları oluşur.

61. Soru

17. Yüzyılın en yaygın ve en çok kullanılan edebî türü
nedir?

Cevap

Mektup, 17. yüzyılın en yaygın ve en çok
kullanılan türüdür. Dönemin Parisli entelektüel ve
aristokratları, olan biteni anlatmak için sık sık bu türü
kullanırlar.

62. Soru

Romanlar, trajediler vb. gibi temel türlerin yanında
gelişen diğer edebî türler nelerdir?

Cevap

Fabl, hiciv/yergi yazıları, mektuplar, özdeyiş ve
portreler.

63. Soru

Günümüzde “klasik” kavramı hangi anlamlarda kullanılır?

Cevap

Günümüzde ise “klasik” kavramı, “üzerinden çağlar geçtiği hâlde değerini yitirmeyen şaheserler; bir bilim veya sanat dalında doğruluğu kesinlikle benimsenmiş kurallar, ana dilini en güzel yazan ve kullanan yazarlar ve onların yazdıkları şeyler; okullarda yıllardır değişmeden öğretilen kesin bilgiler” için kullanılır.

64. Soru

Jean de La Fontaine, hangi alandaki eserleriyle
ünlüdür?

Cevap

Jean de La Fontaine (1621-1695)’in başarısı,
şiirsel tarzda yazmış olduğu masal ve hikâyeleriyle ve
fabllarıyla ünlüdür.

65. Soru

Klasisizim hangi esaslara dayanır?

Cevap

Aslında klasisizm, XVII. yüzyılın ilk yarısına ka?dar egemen olan barok sanat anlayışına karşı uygun bir denge oluşturma hareketidir. Bundan dolayı, daha çok biçimsel ölçütleri ön plana çıkaran klasik yapıtlar, antik dönem yapıtlarının taklit edilmesi ve yeniden yaratılması esasına dayanır.

66. Soru

Kraliyet Resim ve Heykel Akademisi, nerede ve kim
tarafından kurulmuştur?

Cevap

Kraliyet Resim ve Heykel Akademisi, Fransa’da,
1648 yılında, Le Brun (1619-1690) tarafından
kurulmuştur.

67. Soru

Klasik eserde “ben” nedir?

Cevap

Klasik eserde “ben” nefret edilen şeydir, çünkü yeterince geniş ve soylu bir inceleme alanı oluşturmaz.

68. Soru

Neden Eski Yunan ve Latin yazar ve sanatçılar taklit edilmiştir?

Cevap

Klasik yazarları taklit etmek esastır. Onların taklidi aynı zamanda doğanın taklidini gerektirir, çünkü Eskiler de saf ve nesnel olduğu için doğayı taklit etmişlerdir: Molière: “İnsanları resmettiğiniz?de onları doğaya göre resmetmek lazım”, der (Ka?dınlar Mektebi,1663). Ancak onların, ele aldıkları izlekler ve başyapıtlarıyla taklit edilmeleri gerekti-gerektiğini de vurgular.

69. Soru

Klasik resmin özellikleri ve kullanılan teknikler
nelerdir?

Cevap

Klasik resmin özellikleri ve kullanılan teknikler
şunlardır:
• Tablonun kompozisyonu açık ve düzenlidir.
Sahne, barok resmin tersine olaylar çerçevenin
içinde gerçekleşir.
• Oran önemlidir.
• Sanatçı şiddet, acımasızlık gibi sahneleri
göstermez.

• İnsan teninin solgunluğu Antik Dönem
heykellerine benzer.
• Işık, klasisizm açıklık ideali taşıdığı için,
parlaktır.
• Sahne ve kişilikler Yunan mitolojisinden
alınmıştır.
• İncil’den alınmış sahne ve kişilikler yansıtılır.
• Tarihsel ve özellikle XIV. Louis’yi yücelten
sahnelere yer verilir.
• Aristokrat portreleri çoğunluktadır.
• Manzaralar göze çarpar.

70. Soru

Jacques Lemercier (1586-1654) kimdir? Bir eserini
söyleyiniz.

Cevap

Jacques Lemercier (1586-1654), şehir uzmanı,
park ve bahçe desinatörü ve dekoratör olarak, Louis’nin
himayesini görür. Sorbonne Kilisesi, Louvres Sarayındaki
Saat Pavyonunu yaparak klasik sanatçılar arasındaki yerini
alır.

71. Soru

André La Nôtre (1613-1700) hakkında bilgi veriniz

Cevap

André Le Nôtre (1613-1700): XIV. Louis
döneminde Versailles Sarayı, Vaux-le-Vicomte ve
Chantilly Saraylarının park ve bahçe düzenlemeleri
işlerini gerçekleştirir. Çiçeklendirme, geometrik şekiller
kullanma, süs havuzları onun üslubunu oluşturur.

72. Soru

1660 yılı sonrasında Restorasyon dönemi İngiliz
tiyatrosunun en önemli temsilcileri kimlerdir?

Cevap

Restorasyon dönemi İngiliz tiyatrosu, William
Wycherley’in hafif komedileriyle tanınır. William
Congreve’in hafif komedileri ise biraz daha toplumsal
eleştiri içeriklidir.

73. Soru

Klasisizm nedir?

Cevap

Klasisizm, XVII. yüzyılın ikinci yarısında, 1665-1685 yılları arasında, Fransa’da gelişen, daha sonra belli ölçüde Avrupa’da yaygınlaşmasına rağmen tümüyle Fransızlara özgü bir sanat ve edebiyat akımı olarak bilinir. 

74. Soru

Üç birlik kuralı neyi gerekleştirmek amacına yöneliktir?

Cevap

İtalyan Lodovico Castelvetro (1505-1571) gibi Aristo’nun yorumlayıcıları, Aristo’nun Poetika adlı
yapıtına dayanarak estetik bir öğreti oluşturmaya girişirler ve ayrıcalıklı türü trajedinin olduğu bu
öğretinin kurallarını oluştururlar. Yapılmak istenen şey, sahnede olabildiğince gerçekliğe yaklaşmaktır.
Kural olarak konulan üç birlik kuralı da bunu gerçekleştirmek amacına yöneliktir.

75. Soru

Fronde Hareketi nedir?

Cevap

Askıya alınan Protestan- Katolik savaşlarının
ardından Fransa’da başlayan ekonomik, siyasal ve
toplumsal gelişmelere verilen addır.

76. Soru

Moliére, eserlerini yazarken nelerden esinlenmiştir?

Cevap

Moliére, Fransız komedisini soylu bir tür olarak
göstermek için Latin yazarlar Plaute ve Térence’ın
komedilerinden, İtalyan farslarından, İspanyol tiyatrosundan Lope de Vega ve Calderon’dan esinlenir.

77. Soru

Komik Roman’ın konusu nedir?

Cevap

Paul Scarron, eserinde, karın tokluğuna Mans
şehrinde gösteriler yapan bir grup komedyeni anlatmıştır

78. Soru

Sanatta klasisizm nasıl tanımlanabilir?

Cevap

Sanatta klasisizm, eserlerdeki düşünce ve ifade
arasındaki uyum olarak tanımlanabilir. Düşüncenin,
duygusallığın ve sanat eserinin insani bir değer ve
evrensel bir yayın olmasını sağlayan biçimin dengesidir.
Düzen, anlaşılırlık, bütünlük ve bilinçli ustalık bu
öğretinin görünür işaretleridir.

79. Soru

Versailles Sarayı bahçesindeki heykellerin büyük
bölümünü kim yapmıştır?

Cevap

Girardon (1628-1715), Versailles Sarayı’nda ve
bahçelerinde bulunan heykellerin büyük bölümünü
yapmıştır.

80. Soru

Klasik resim, kaynağını neyden ve kimden alır?

Cevap

Klasik resim kaynağını, antik kaynaklara yönelen
ve “manzara resim” türüne uyguladığı güzellikle ilgili
idealleştirilmiş bir kavram yaratan İtalyan Annibal
Carrache’dan alır.

81. Soru

Eskiler ve Yeniler Kavgası nedir? Niçin böyle bir
tartışma ortaya çıkmıştır?

Cevap

1680 yılına doğru patlak veren Eskiler ve Yeniler
Kavgası, Antik Dönem yazarlarının taklit edilmesini
öğütleyen klasisizmi destekleyenler ile Eskileri “zevksiz
ve incelikten uzak” gören Yeniler arasındaki kopukluğu
belirginleştirir. Bu çatışma klasisizmin sonunu ve
Aydınlanma Çağının başlangıcı sonuçlarını doğurmuştur.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.