Açıköğretim Ders Notları

Belge Yönetimi ve Ofis Uygulamaları Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Belge Yönetimi ve Ofis Uygulamaları Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Sosyal Güvenlik Sistemi: Belgeler Ve Yaptırımlar

1. Soru

Sosyal güvenliğin terimsel anlamı nedir?

Cevap

Sosyal güvenlik kavramı, terim anlamı ile; toplum halinde yaşamaktan kaynaklanan tehlikeler de dahil olmak üzere insanın karşıkarşıya bulunduğu  ekonomik sonuçlarına karşı emniyet sağlanmasını ifade eden bir kavramdır.


2. Soru

Sosyal güvenlik dar ve geniş manada nasıl ifade edilir?

Cevap

Dar anlamda sosyal güvenlik; tanımlanmış sosyal risklerin sonuçlarına karşı güvence sağlayan sosyal güvenlik anlayışını; geniş anlamda sosyal güvenlik ise sebebi ne olursa olsun muhtaçlık yaratan bütün sosyal risklere karşı korumagarantisini sağlayan sosyal güvenlik anlayışını ifade eder.


3. Soru

Dünyada sosyal güvenlik hangi olayla gelişmeye başlamıştır?

Cevap

Dünyada sosyal güvenliğin özellikle 18. yüzyıl ile birlikte sanayi devriminin ortaya çıkması ile geliştiğini söylemek mümkündür. Bu dönemde işçilerin sefalet ücretleri ile son derece olumsuz şartlarda çalışmak zorunda bırakılmaları, devletlerin iş hukuku alanında olduğu gibi sosyal güvenlik hukuku alanında da bazı koruyucu düzenlemeler yapmalarını zorunlu kılmıştır.


4. Soru

Tasarruf yolu nedir?

Cevap

Kişilerin kendi sosyal güvenliğini sağlamak için bulduğu yol “tasarruf” yoludur


5. Soru

Sosyal güvenlik mevzuatının öncüsü kabul edilen model nedir?

Cevap

Tarihsel gelişim içerisinde Alman Başbakanı Bismarck tarafından oluşturulan sosyal sigorta mevzuatı, sosyal güvenlik alanında ilk ve önemli çaba olarak görülmektedir. Bismarck sosyal sigorta modelinin öncüsü olarak kabul edilir.


6. Soru

Bismarck sisteminin temel özellikleri nelerdir?

Cevap

Bismarck sisteminin temel özellikleri işçilerin zorunlu sigorta sistemi
içinde sosyal güvenliğe devletin kurduğu sistem ile kavuşturulması, devletin çalışanların sosyal güvenliğini sağlamayı bir kamu görevi olarak kabul etmesi ve bunun için kaynak aktarmayı kabul etmesidir.


7. Soru

Bismarck sistemini saf olarak kullanan tek ülke hangisidir?

Cevap

Yeni Zelanda bunu saf olarak uygulayan tek ülkedir


8. Soru

Beveridge modelinde sosyal güvenlik nasıldır?

Cevap

Beveridge Modelinde sosyal güvenlik, ulusal dayanışma ilkesini yaşama geçirir.
Finansmanı vergi gelirleriyle sağlanan sosyal güvenlikle, toplumun tüm bireylerine asgari düzeyde bir koruma ve ücretsiz sağlık hizmetleri sunulması amaçlanır. Toplumun vatandaşlarına bir nafaka borcu olduğu varsayılır ve kamu hizmeti niteliğinde ihtiyacı olanlara bu yardımın yapılması amaçlanır.
Kişinin mesleki faaliyeti ve gelir düzeyi kapsama alınma açısından önem taşımaz.


9. Soru

Beveridge sisteminin uygulandığı ülkeler hangileridir?

Cevap

İngiltere ve bazı İskandinav ülkelerinde görülür.


10. Soru

İskandinav sisteminin temel özellikleri nelerdir?

Cevap

Bu sistemin temel özelliği, herkesin iş sahibi yapılması ve yine herkesin devletçe asgari bir sosyal güvenliğe kavuşturulmasıdır. Kişiler çağdaş sosyal güvenlik teknikleri ile kendi sosyal güvenliklerini garanti altına alacaklar; kendi sosyal güvenliğini sağlayamayanların sosyal güvenlik ihtiyacı da devletçe karşılanacaktır


11. Soru

Amerikan sisteminin en belirgin özelliği nedir?

Cevap

Sistemin en belirgin özelliği sosyal güvenlikte bireysel katkıları ve özel sigorta
sistemlerinin mümkün olduğu kadar fazla kullanılmasıdır (Arıcı, 2015: 47).


12. Soru

Sosyal güvenlik sistemini bireysel-özel fonlama esasına dayandıran ilk ülke hangisidir?

Cevap

Şili


13. Soru

Yeni Zelanda sisteminin ayırt edici özelliği nedir?

Cevap

Sistemin İngiliz sosyal güvenlik sisteminden etkilenen özellikleri olmasına rağmen; sistemin ayırt edici özelliği her vatandaşın devletten nafaka
alacağının var olduğunu; bir başka ifadeyle devletin nafaka yükümlülüğünü kabul eden bir sistem olmasıdır.


14. Soru

Osmanlı imparatorluğu döneminde sosyal güvenlik nasıl sağlanmaktaydı?

Cevap

Osmanlı İmparatorluğu döneminde, emeği ile geçinenlerin sosyal güvenliklerinin sağlanması üç yoldan olmaktaydı. Bunlar, aile içi yardımlaşmalar, meslek kuruluşları çerçevesinde yardımlaşma ve sosyal yardımlar şeklinde olmaktadır.


15. Soru

Sosyal sigorta kollarıyla ilgili ilk düzenleme nedir?

Cevap

Sosyal sigorta kollarıyla ilgili ilk düzenlemeler ise 27 Haziran 1945 tarihli ve 4772 sayılı İş Kazaları Meslek Hastalıkları ve Analık Sigortaları Kanunu’dur.


16. Soru

Ülkemizde primli sosyal güvenlik rejimini yürütmekle görevli üç temel sosyal
güvenlik kuruluşu bulunmaktaydı. Bunlar hangileridir?

Cevap

Ülkemizde primli sosyal güvenlik rejimini yürütmekle görevli üç temel sosyal
güvenlik kuruluşu bulunmaktaydı. Bunlar Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur’dur.


17. Soru

Sosyal güvenlik sisteminin yönetimine yön veren ilkeler hangileridir?

Cevap

Sosyal Güvenlik Bir Kamu Hizmetidir

Sosyal Güvenlik Kurumları Kamu
İdareleridir

Sistem Çağdaş Sosyal Güvenlik
Tekniklerine Dayalı Olarak Hizmet
Vermektedir


18. Soru

Sosyal güvenlikte finansman yöntemleri nelerdir?

Cevap

Kapitalizasyon yöntemi

Dağıtım yöntemi


19. Soru

SGK nedir?

Cevap

Türk hukukunda sosyal sigorta ilişkisinin devlet tarafını SGK temsil eder. SGK sosyal sigorta ilişkisinde bu ilişkinin kurulmasını sağlayan, denetleyen
ve şartlarını sağlayan sigortalılara Kanunda öngörülen sigorta haklarını ve yardımlarını ulaştırmakla yükümlü kuruluştur


20. Soru

Sosyal sigorta ilişkisinden doğan sigortalının yükümlülükleri nelerdir?

Cevap

  • Prim ödeme yükümlülüğü
  • Sigortalı Olarak Çalışmaya Başladığını Bildirmek
  • Kontrol Muayenesine Çağrıldığında Gitmek
  • İş Kazasını ve Meslek Hastalığını Bildirmek
  • Hasta İken Çalışmamak ve Hekim Tavsiyelerine Uymak

1. Soru

Sosyal güvenliğin terimsel anlamı nedir?

Cevap

Sosyal güvenlik kavramı, terim anlamı ile; toplum halinde yaşamaktan kaynaklanan tehlikeler de dahil olmak üzere insanın karşıkarşıya bulunduğu  ekonomik sonuçlarına karşı emniyet sağlanmasını ifade eden bir kavramdır.

2. Soru

Sosyal güvenlik dar ve geniş manada nasıl ifade edilir?

Cevap

Dar anlamda sosyal güvenlik; tanımlanmış sosyal risklerin sonuçlarına karşı güvence sağlayan sosyal güvenlik anlayışını; geniş anlamda sosyal güvenlik ise sebebi ne olursa olsun muhtaçlık yaratan bütün sosyal risklere karşı korumagarantisini sağlayan sosyal güvenlik anlayışını ifade eder.

3. Soru

Dünyada sosyal güvenlik hangi olayla gelişmeye başlamıştır?

Cevap

Dünyada sosyal güvenliğin özellikle 18. yüzyıl ile birlikte sanayi devriminin ortaya çıkması ile geliştiğini söylemek mümkündür. Bu dönemde işçilerin sefalet ücretleri ile son derece olumsuz şartlarda çalışmak zorunda bırakılmaları, devletlerin iş hukuku alanında olduğu gibi sosyal güvenlik hukuku alanında da bazı koruyucu düzenlemeler yapmalarını zorunlu kılmıştır.

4. Soru

Tasarruf yolu nedir?

Cevap

Kişilerin kendi sosyal güvenliğini sağlamak için bulduğu yol “tasarruf” yoludur

5. Soru

Sosyal güvenlik mevzuatının öncüsü kabul edilen model nedir?

Cevap

Tarihsel gelişim içerisinde Alman Başbakanı Bismarck tarafından oluşturulan sosyal sigorta mevzuatı, sosyal güvenlik alanında ilk ve önemli çaba olarak görülmektedir. Bismarck sosyal sigorta modelinin öncüsü olarak kabul edilir.

6. Soru

Bismarck sisteminin temel özellikleri nelerdir?

Cevap

Bismarck sisteminin temel özellikleri işçilerin zorunlu sigorta sistemi
içinde sosyal güvenliğe devletin kurduğu sistem ile kavuşturulması, devletin çalışanların sosyal güvenliğini sağlamayı bir kamu görevi olarak kabul etmesi ve bunun için kaynak aktarmayı kabul etmesidir.

7. Soru

Bismarck sistemini saf olarak kullanan tek ülke hangisidir?

Cevap

Yeni Zelanda bunu saf olarak uygulayan tek ülkedir

8. Soru

Beveridge modelinde sosyal güvenlik nasıldır?

Cevap

Beveridge Modelinde sosyal güvenlik, ulusal dayanışma ilkesini yaşama geçirir.
Finansmanı vergi gelirleriyle sağlanan sosyal güvenlikle, toplumun tüm bireylerine asgari düzeyde bir koruma ve ücretsiz sağlık hizmetleri sunulması amaçlanır. Toplumun vatandaşlarına bir nafaka borcu olduğu varsayılır ve kamu hizmeti niteliğinde ihtiyacı olanlara bu yardımın yapılması amaçlanır.
Kişinin mesleki faaliyeti ve gelir düzeyi kapsama alınma açısından önem taşımaz.

9. Soru

Beveridge sisteminin uygulandığı ülkeler hangileridir?

Cevap

İngiltere ve bazı İskandinav ülkelerinde görülür.

10. Soru

İskandinav sisteminin temel özellikleri nelerdir?

Cevap

Bu sistemin temel özelliği, herkesin iş sahibi yapılması ve yine herkesin devletçe asgari bir sosyal güvenliğe kavuşturulmasıdır. Kişiler çağdaş sosyal güvenlik teknikleri ile kendi sosyal güvenliklerini garanti altına alacaklar; kendi sosyal güvenliğini sağlayamayanların sosyal güvenlik ihtiyacı da devletçe karşılanacaktır

11. Soru

Amerikan sisteminin en belirgin özelliği nedir?

Cevap

Sistemin en belirgin özelliği sosyal güvenlikte bireysel katkıları ve özel sigorta
sistemlerinin mümkün olduğu kadar fazla kullanılmasıdır (Arıcı, 2015: 47).

12. Soru

Sosyal güvenlik sistemini bireysel-özel fonlama esasına dayandıran ilk ülke hangisidir?

Cevap

Şili

13. Soru

Yeni Zelanda sisteminin ayırt edici özelliği nedir?

Cevap

Sistemin İngiliz sosyal güvenlik sisteminden etkilenen özellikleri olmasına rağmen; sistemin ayırt edici özelliği her vatandaşın devletten nafaka
alacağının var olduğunu; bir başka ifadeyle devletin nafaka yükümlülüğünü kabul eden bir sistem olmasıdır.

14. Soru

Osmanlı imparatorluğu döneminde sosyal güvenlik nasıl sağlanmaktaydı?

Cevap

Osmanlı İmparatorluğu döneminde, emeği ile geçinenlerin sosyal güvenliklerinin sağlanması üç yoldan olmaktaydı. Bunlar, aile içi yardımlaşmalar, meslek kuruluşları çerçevesinde yardımlaşma ve sosyal yardımlar şeklinde olmaktadır.

15. Soru

Sosyal sigorta kollarıyla ilgili ilk düzenleme nedir?

Cevap

Sosyal sigorta kollarıyla ilgili ilk düzenlemeler ise 27 Haziran 1945 tarihli ve 4772 sayılı İş Kazaları Meslek Hastalıkları ve Analık Sigortaları Kanunu’dur.

16. Soru

Ülkemizde primli sosyal güvenlik rejimini yürütmekle görevli üç temel sosyal
güvenlik kuruluşu bulunmaktaydı. Bunlar hangileridir?

Cevap

Ülkemizde primli sosyal güvenlik rejimini yürütmekle görevli üç temel sosyal
güvenlik kuruluşu bulunmaktaydı. Bunlar Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur’dur.

17. Soru

Sosyal güvenlik sisteminin yönetimine yön veren ilkeler hangileridir?

Cevap

Sosyal Güvenlik Bir Kamu Hizmetidir

Sosyal Güvenlik Kurumları Kamu
İdareleridir

Sistem Çağdaş Sosyal Güvenlik
Tekniklerine Dayalı Olarak Hizmet
Vermektedir

18. Soru

Sosyal güvenlikte finansman yöntemleri nelerdir?

Cevap

Kapitalizasyon yöntemi

Dağıtım yöntemi

19. Soru

SGK nedir?

Cevap

Türk hukukunda sosyal sigorta ilişkisinin devlet tarafını SGK temsil eder. SGK sosyal sigorta ilişkisinde bu ilişkinin kurulmasını sağlayan, denetleyen
ve şartlarını sağlayan sigortalılara Kanunda öngörülen sigorta haklarını ve yardımlarını ulaştırmakla yükümlü kuruluştur

20. Soru

Sosyal sigorta ilişkisinden doğan sigortalının yükümlülükleri nelerdir?

Cevap

  • Prim ödeme yükümlülüğü
  • Sigortalı Olarak Çalışmaya Başladığını Bildirmek
  • Kontrol Muayenesine Çağrıldığında Gitmek
  • İş Kazasını ve Meslek Hastalığını Bildirmek
  • Hasta İken Çalışmamak ve Hekim Tavsiyelerine Uymak

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.