Açıköğretim Ders Notları

İcra İflas Hukuku Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden İcra İflas Hukuku Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Genel Haciz Yoluyla Takibe Başvuru, Menfi Tespit Ve İstirdat Davaları, İcratakibinin İptali Ve Taliki

1. Soru

İlamsız icra kaça ayrılır?

Cevap

İlamsız icra; • Genel haciz yoluyla takip, • Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip ve • Kiralanan taşınmazların tahliyesi şeklinde üçe ayrılır.


2. Soru

Genel haciz yoluyla takibin temel aşamaları nelerdir?

Cevap

Genel haciz yoluyla takip temel altı aşamadan oluşur. Bunlar takip talebi, ödeme emrinin düzenlenip gönderilmesi, takibin kesinleşmesi, haciz, satış, paraların ödenmesi ve paraların paylaştırılması veya bu gerçekleşmezse aciz vesikası verilmesi olarak sıralanır.


3. Soru

Genel haciz yoluyla takipte yetkili icra dairesi nasıl tespit edilir?

Cevap

Genel haciz yoluyla takipte yetkili icra dairesi bakımından Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunundaki yetkiye ilişkin hükümlere atıf yapılmıştır. Bu nedenle, para alacağı için Hukuk Muhakemeleri Kanununda (HMK) geçerli olan genel yetki ve özel yetki kuralları, genel haciz yoluyla takipte icra dairesinin yetkisi bakımından da geçerlidir. Bunun sonucu olarak genel yetkili icra dairesi, borçlunun yerleşim yerinin bulunduğu yer icra dairesidir. Ayrıca özel yetki kuralları da takipte geçerliliğini korumaktadır.


4. Soru

İcra dairesinin yetkisinin kamu düzeninden olmamasının sonuçları nelerdir?

Cevap

İcra dairesinin yetkisi kamu düzenine ilişkin değildir, bu nedenle icra dairesi yetkisiz olduğunu kendiliğinden gözetemez; borçlunun icra dairesinin yetkisiz olduğu yolunda ödeme emrine itirazda bulunması gerekir. Yetki konusundaki hükümler kamu düzenine ilişkin olmadığından, icra dairesi hakkında da taraflar yetki sözleşmesi yapabilir ve yetkisiz olan bir icra dairesini yetkili hale getirebilirler ya da süresinde itiraz edilmeyerek yetkisiz icra dairesi yetkili hale getirilebilir İcra dairesi yetkisiz olduğunu, borçlu tarafından ileri sürülmedikçe kendiliğinden dikkate alamaz.


5. Soru

Genel haciz yoluyla takipte takip talebi nasıl yapılır?

Cevap

Genel haciz yolu ile takip, alacaklının icra dairesine yaptığı takip talebi ile başlar. Alacaklı, takip talebini yetkili icra dairesine yazılı veya sözlü olarak yapar. Ancak takip talebi için Kanuna ve Yönetmeliğe uygun basılı örnekler kullanılmakta ve bu örneklerin doldurulması suretiyle takip yapılmaktadır.


6. Soru

Genel haciz yoluyla takipte, takip talebinde bulunan alacaklıdan hangi harç ve giderler alınır?

Cevap

Takip talebinde bulunan alacaklıdan maktu başvurma harcı ve nisbî peşin harç ve ödeme emrinin tebliği ile borçlunun İİK m. 62’ye göre itirazı halinde bu itirazın alacaklıya tebliği için gerekli masraflar alınır.


7. Soru

Genel haciz yoluyla takipte, takip talebinde bulunması gereken unsurlar nelerdir?

Cevap

Takip talebinde nelerin bulunacağı İcra İflâs Kanunu’nun 58. maddesinin ikinci fıkrasında belirtilmiştir. Buna göre alacaklı ve borçlunun kimliği ile adresi, ayrıca vergi kimlik numarası, alacağın Türk parası ile tutarı ve faizli alacaklarda faizin başladığı tarih ve oranı, alacak yabancı para ise alacağın hangi tarihteki kur üzerinden talep edildiği ve faizi, alacak bir senede dayanıyorsa senet, yoksa borcun sebebi, seçilen takip yolu takip talebinde gösterilir.


8. Soru

Takip konusunun yabancı para alacağı olması halinde hangi işlemler yapılır?

Cevap

Yabancı para alacaklısı takip yaparken, takip talebinde bu yabancı para alacağını Türk parasına çevirmek zorundadır. Bu çeviri takip tarihindeki Merkez Bankasının efektif satış kuru esas alınarak yapılacaktır. Ancak bu çeviri yapılmasına rağmen, alacaklının yabancı para alacağını fiili ödeme tarihindeki kur üzerinden, yani takibin sonunda kendisine ödeme yapıldığı tarihteki kur üzerinden talep etmesi mümkündür. Ancak bunu alacaklının takip talebinde ayrıca belirtmesi gerekir. Takip talebinde yabancı para alacağını Türk parasına çeviren alacaklı, ayrıca talep etmezse, kendisine takip tarihindeki kur üzerinden ödeme yapılacaktır. Alacaklı vadesinde ödenmeyen yabancı para alacağını dilerse, vade tarihindeki kur üzerinden de talep edebilir. Eğer yabacı para alacağının kuru vade tarihinde yüksek ise, alacaklı vade tarihindeki kuru esas alarak alacağını talep edebilir.


9. Soru

Genel haciz yoluyla takipte, ödeme emrinin ihtar kısmında hangi hususlar yer alır?

Cevap

Genel haciz yoluyla takipte ödeme emrinin ihtar kısmında, borcun ve giderlerin yedi gün içinde ödenmesi, borçlunun bir itirazı varsa bunu yedi gün içinde icra dairesine bildirmesi, yedi gün içinde itiraz edilmediği ve borç da ödenmediği takdirde aynı süre içinde mal beyanında bulunulması, mal beyanında bulunulmazsa, hapisle tazyik olunacağı, ayrıca mal beyanında bulunulmaz ya da gerçeğe aykırı mal beyanında bulunulursa hapisle cezalandırılacağı, borç ödenmez veya itiraz edilmezse, takibe devam edileceği hususları yer alır.


10. Soru

Ödeme emri hüküm ve sonuçlarını ne zaman doğurmaya başlar?

Cevap

Ödeme emrinin hüküm ve sonuçları, ödeme emrinin borçluya tebliği ile doğar.


11. Soru

Ödeme emrine itiraz sonucu duran takibe devam etmek için kim tarafından, nasıl bir işlem yapılmalıdır?

Cevap

Duran takibe devam edebilmek için, alacaklının bu itirazı hükümden düşürmesi gerekir.


12. Soru

Ödeme emrine itiraz sebepleri kaça ayrılır?

Cevap

Ödeme emrine itiraz; • İmzaya itiraz ve • Borca itiraz şeklinde ikiye ayrılır.


13. Soru

Borca itiraz sebepleri nelerdir?

Cevap

İmzaya itiraz dışında, maddi hukuktan veya takip hukukundan kaynaklanan itirazlar, borca itiraz niteliğindedir. Örneğin, borcun ödendiği, zamanaşımına uğradığı maddi hukuka ilişkin bir itirazken, icra dairesinin yetkisine ya da derdest bir takip bulunduğuna ilişkin itiraz takip hukukundan kaynaklanan bir itirazdır.


14. Soru

Borç resmi bir senede dayanıyorsa ve borçlu senet altındaki imzanın kendisine ait olmadığını düşüyorsa, nasıl hareket etmelidir?

Cevap

Takibin dayanağı bir resmî senet ise ve altında borçlunun imzası bulunmakla birlikte borçlu, bu imzanın kendisine ait olmadığını iddia ediyorsa, bu durumda ödeme emrine imzaya itiraz şeklinde karşı koyamaz, yapacağı şey genel mahkemelerde bir sahtelik davası açmaktır.


15. Soru

İmzaya itirazın ayrıca ve açıkça belirtilmemesinin sonucu nedir?

Cevap

Borçlu, imzaya itirazını ayrıca ve açıkça belirtmelidir; aksi halde senet altındaki imzayı kabul etmiş sayılır.


16. Soru

Borçlu itiraz sebepleriyle bağlı mıdır?

Cevap

Borçlu bildirmiş olduğu itiraz sebepleri ile bağlı olup kural olarak bunları daha sonra değiştirip, genişletemez İtirazında sebep bildirmeyen ya da belirli sebeplere dayanan borçlu, daha sonra icra mahkemesinde itirazın kaldırılması aşamasında, sadece alacaklı tarafından ibraz edilen senet metninden anlaşılabilen borca itiraz sebeplerini ileri sürebilir (İİK m. 63); bunun dışında yeni bir itiraz sebebi ileri süremez.


17. Soru

Genel haciz yoluyla takipte borçlu itirazını nereye ve ne şekilde yapmalıdır?

Cevap

Borçlu, ödeme emrine itirazını doğrudan icra dairesine yapar. İtiraz, kural olarak ödeme emrini gönderen icra dairesine yapılır. Ancak, borçlu, bulunduğu yer icra dairesine de, takibin yapıldığı icra dairesine gönderilmek üzere itirazda bulunabilir. İtiraz; • Dilekçe ile veya • Sözlü olarak yapılabilir. Her iki durumda da itiraz tutanağa geçirilir.


18. Soru

Borçlu itirazından vazgeçebilir mi?

Cevap

Kayıtsız şartsız olmak şartıyla borçlu, itirazından her zaman vazgeçebilir veya borcunu ödeyebilir.


19. Soru

Genel haciz yoluyla takipte, ödeme emrine itiraz süresi ne kadardır?

Cevap

Genel haciz yoluyla takipte ödeme emrine itiraz süresi, ödeme emrinin borçluya tebliğinden itibaren yedi gündür.


20. Soru

Gecikmiş itiraz nereye, ne kadar süre içerisinde ve ne şekilde yapılmalıdır?

Cevap

Borçlu, kusuru olmaksızın bir engel sebebiyle süresinde ödeme emrine itiraz edemezse, bu itirazını sonradan yapabilir. Gecikmiş itiraz, icra dairesinin bulunduğu yerdeki icra mahkemesine, borçlunun haczedilmiş malları paraya çevrilinceye kadar, engelin ortadan kalktığı günden itibaren üç gün içinde yapılmalıdır. Borçlu, hem süresinde itiraz etmesine engel hâli, hem de itirazını icra mahkemesine bildirir.


21. Soru

Gecikmiş itiraz takibi durdurur mu?

Cevap

Gecikmiş itirazla takip kendiliğinden durmaz. Gecikmiş itiraz üzerine icra mahkemesi, öncelikle takibin durdurulup durdurulmayacağına karar verir.


22. Soru

Usulsüz tebligat ve gecikmiş itiraz arasındaki fark nedir?

Cevap

Gecikmiş itirazı, usulsüz tebligatla karıştırmamak gerekir. Gecikmiş itirazda, itiraz süresi geçmiştir, kanun bu konuda borçluya mazereti sebebiyle ek bir imkân tanımıştır. Oysa, usulsüz tebligatta süre başlamamıştır. Başlamamış süre işlemeyeceği için, usulsüz tebligat durumunda, gecikmiş itiraz yoluna başvurulamaz.


23. Soru

Borçlunun itirazı kaç gün içerisinde alacaklıya bildirilir?

Cevap

Borçlunun itirazı, alacaklının takip yaparken yatırdığı avanstan karşılanmak suretiyle üç gün içinde alacaklıya bildirilir.


24. Soru

İtirazın sonuçları nelerdir?

Cevap

Süresinde ve usulüne uygun olarak yapılan geçerli bir itiraz, takibi kendiliğinden; gecikmiş itiraz ise borçlunun mazeretinin kabulü veya mahkeme kararıyla takibi durdurur. Ödeme emrine itiraz eden borçlu, mal beyanında bulunmak zorunda değildir. Borçlu, kısmî itirazda bulunursa, borcun kabul edilen kısmı için takip kesinleşir ve durmaz; itiraz edilen kısmı için takip durur.


25. Soru

İtirazın hükümden düşürülmesi için alacaklıya tanınan imkânlar nelerdir?

Cevap

İtirazı hükümden düşürmek için kanun, iki yol öngörmüştür: • Birincisi itirazın iptali davası, • İkincisi ise itirazın kaldırılması yoludur.


26. Soru

İtirazın iptali davası ne kadar süre içerisinde açılmalıdır?

Cevap

İtirazın iptali davası, itirazın tebliği tarihinden itibaren bir yıl içinde açılır.


27. Soru

Elinde İİK’nun 68-68a maddeleri anlamında belge olmayan alacaklının itirazı hükümden düşürmek için sahip olduğu bir imkan var mıdır?

Cevap

Elinde İİK’nun 68-68a maddeleri anlamında belge olmayan alacaklı, borçlunun itirazını hükümden düşürmek istiyorsa, ancak itirazın iptali davası açabilir.


28. Soru

İtirazı iptali davasında davacı ve davalı tarafta kimler yer alır?

Cevap

İtirazın iptali davasında davacı alacaklı, davalı ise borçludur.


29. Soru

İtirazın iptali davası, yetki, görev, ispat ve yargılama usulü bakımından hangi esaslara tabidir?

Cevap

İtirazın iptali davasında, yargılama usulü bakımından genel hükümler uygulanır. Bu davada yetkili ve görevli mahkeme, genel hükümlere göre tespit edilir. Mahkeme davayı genel hükümlere göre inceleyeceğinden, genel ispat ve delil kuralları geçerli olur.


30. Soru

İtirazın iptali davasının kabulü halinde, borçlu aleyhine ne kadarlık bir tazminata hükmolunur?

Cevap

İtirazın iptali davası kabul edilirse, alacaklının dava dilekçesinde istemesi halinde, borçlu hükmolunan borç miktarının % 40dan aşağı olmamak üzere tazminata mahkûm edilir.


31. Soru

İtirazın iptali davasının kabulü halinde kaç gün içerisinde borçlunun mal beyanında bulunması gerekir?

Cevap

İtirazın iptali davasının kabulü halinde mahkeme kararının tefhim veya tebliğinden itibaren üç gün içinde borçlunun mal beyanında bulunması zorunluluğunun doğar.


32. Soru

İtirazın iptali davasının reddi halinde alacaklı aleyhine ne kadarlık bir tazminata hükmedilir?

Cevap

Davanın reddine karar verilmesi halinde, borçlunun cevap layihasında istemesi şartıyla, alacaklı, reddolunan alacak miktarının % 20dan aşağı olmamak üzere tazminata mahkûm edilir.


33. Soru

İtirazın iptali davasının reddi halinde, hangi şartların varlığı halinde alacaklı aleyhine tazminata hükmedilir?

Cevap

Borçlunun cevap layihasında istemesi ve alacaklının takip yapmakta haksız ve kötü niyetli olduğunun da ispat edilmesi gerekir.


34. Soru

Alacaklı ne kadar süre içerisinde itirazın kaldırılmasını talep edebilir?

Cevap

Alacaklı itirazın kendisine tebliğinden itibaren altı ay içinde, icra mahkemesinden itirazın kaldırılmasını isteyebilir.


35. Soru

İtirazın kesin kaldırılmasını sağlayan belgeler nelerdir?

Cevap

İtirazın kesin kaldırılmasını sağlayan belgeler şunlardır: imzası ikrar edilmiş adi senet, imzası noterlikçe onaylanmış senetler, resmî dairelerin ve yetkili makamların yetkileri dâhilinde usulüne uygun verdikleri belgeler, kredi kurumlarınca düzenlenen belgeler.


36. Soru

İtirazın kesin kaldırılması yoluna başvurmak isteyen alacaklı, nereye ne şekilde başvurmalıdır?

Cevap

İtirazın kesin kaldırılması yoluna başvurmak isteyen alacaklı, dilekçeyle veya sözlü olarak, yetkili icra mahkemesine başvurur.


37. Soru

İtirazın kaldırılması yargılamasında verilen mahkeme kararı kesin hüküm teşkil eder mi?

Cevap

Bu kararlar maddî anlamda taraflar arasındaki uyuşmazlığı çözümleyen kararlar olmadığından, maddî anlamda kesin hüküm de oluşturmazlar. Bu kararların kesinliği sadece ilamsız icra takibi bakımındandır.


38. Soru

İtirazın geçici kaldırılması yoluna, hangi durumların varlığı halinde başvurulur?

Cevap

İtirazın geçici kaldırılması yoluna başvurulabilmesi için, itiraz edilen senedin adî bir senet olması, kayıtsız şartsız para borcu ikrarını içermesi ve borçlunun bu senetteki imzayı inkâr etmiş olması gerekir.


39. Soru

Geçici haciz ne zaman istenebilir, kesin hacizden farkı nedir?

Cevap

İtirazın geçici kaldırılması kararı ile alacaklı kesin haciz isteyemez, geçici haciz isteyebilir. Geçici haciz de kesin haciz hakkındaki hükümlere göre yapılmakla birlikte, geçici hacizde alacaklı satış talebinde bulunamaz.


40. Soru

İtirazın geçici kaldırılması sonucunda yapılan geçici haciz ne zaman kesin hacze dönüşür?

Cevap

Şayet borçlu geçici kaldırma kararının tefhim veya tebliğinden itibaren yedi gün içinde borçtan kurtulma davası açmazsa veya açıp da bu dava reddedilirse, geçici haciz kesin hacze dönüşür.


41. Soru

İtirazın geçici kaldırılması kararı üzerine borçlu ne kadar süre içerisinde mal beyanında bulunmakla yükümlüdür?

Cevap

Borçlu, itirazın geçici kaldırılması kararının kendisine tefhim veya tebliğinden itibaren üç gün içinde mal beyanında bulunmak zorundadır.


42. Soru

Usulüne uygun bir şekilde mal beyanında bulunmamanın cezai sonuçları nelerdir?

Cevap

Mal beyanında bulunmayan borçluya karşı kanun koyucu iki tür yaptırım öngörmüştür: • Birincisi mal beyanında bulunmayan borçluyu mal beyanında bulunmaya zorlamak için hapisle tazyik, • İkincisi geç mal beyanında bulunan borçlunun cezalandırılmasıdır.


43. Soru

Hiç malvarlığı bulunmadığı veya yeterli miktarda mal varlığına sahip olmadığını beyan edip, bunu bildirmeyen borçluya uygulanacak disiplin hapsi ne kadardır?

Cevap

Mal beyanında bulunurken, hiç malı olmadığını veya yeterli malı olmadığını bildiren borçlu, sonradan kazandığı malları ve gelirindeki artışı icra dairesine bildirmelidir Aksi halde, bu mal veya kazancı halen mevcut ise on gün; mal veya kazancını kabul edilebilir bir sebep olmaksızın elden çıkarmış ise alacaklının şikayeti ile, bir aya kadar disiplin hapsi ile cezalandırılır


44. Soru

Takipten önce açılan menfi tespit davasının, alacaklının başvuracağı takibi hangi şartların varlığı halinde durdurur?

Cevap

Borçlu davaya bakan mahkemeden, teminat karşılığında icra takibinin durdurulması hakkında ihtiyati tedbir kararı vermesini isteyebilir. Mahkeme borçlunun talebini ciddî görürse, alacağın % 15inden aşağı olmayan bir teminat karşılığında, icra takibinin durdurulmasına karar verebilir.


45. Soru

Takipten sonra açılan menfi tespit davasının takibi durdurabilmesi için gereken şartlar nelerdir?

Cevap

Borçlunun icra takibinden sonra açacağı menfi tespit davası açması ile takip kendiliğinden durmayacağı gibi, mahkeme de talep üzerine ihtiyati tedbir kararı vererek dahi takibin durmasını sağlayamaz. Ancak, takip sonunda para tahsil edilmişse, bu paranın ödenmemesi için, mahkemeden ihtiyati tedbir talep edilebilir, mahkeme de alacağın %15’inden az olmayan bir teminat karşılığında ihtiyati tedbir kararı verebilir.


46. Soru

Menfi tespit davası görülürken alacaklıya ödeme yapılmasının sonucu, nedir?

Cevap

Menfi tespit davası görülürken alacaklıya ödeme yapılırsa, menfi tespit davası kendiliğinden istirdat davasına dönüşür ve yargılamaya devam edilir.


47. Soru

İstirdat davasının şartları nelerdir?

Cevap

İstirdat davasının şartları, borç olmayan bir paranın ödenmiş olması, paranın icra takibi sırasında ve icra tehdidi altında ödenmesi, ayrıca davanın bir yıl içinde açılmış olmasıdır.


48. Soru

İstirdat davası hangi andan itibaren, ne kadar süre içerisinde açılmalıdır?

Cevap

İstirdat davasının açılması hak düşürücü bir süreye bağlanmıştır. Bu süre, borç olmayan paranın icra veznesine tamamen ödenmesinden itibaren 1 yıldır.


49. Soru

Takibin iptal ve taliki için kanun kaç hal öngörmüştür?

Cevap

Kanunda iptal ve talik için üç hâl öngörülmüştür. Bunlar; • İtfa, • İmhâl ve • Zamanaşımıdır. İtfa ve zamanaşımında takibin iptali, imhâlde ise takibin ertelenmesi söz konusu olacaktır.


50. Soru

Hangi hallerin varlığı halinde icra takibinin iptaline karar verilir?

Cevap

İcra mahkemesi, borcun itfa edildiği veya zamanaşımına uğradığı kanaatine varırsa, takibin iptaline karar verir.


51. Soru

İcra takibinin iptalinin sonuçları nelerdir?

Cevap

İcra takibinin iptaline ilişkin karar verilirse, bu kararla takip olduğu yerde durur; karar kesinleşince, o ana kadar yapılan tüm takip işlemleri iptal edilir.


52. Soru

İcra takibinin taliki, ne zaman söz konusu olur?

Cevap

Takibin taliki, süre verilmesi (imhâl) halinde söz konusu olur.


53. Soru

İcra takibinin taliki için gereken şartlar nelerdir?

Cevap

Süre verilmesi durumunda takibin ertelenmesi için iki şart aranacaktır. Bu şartlar; • Alacaklı tarafından, borçluya, takibin kesinleşmesinden sonra borcu ifa için ayrıca süre verilmiş olması ve • Borçluya süre verildiğine ilişkin alacaklıdan alınan imzası noterlikçe onaylı bir belge veya imzası alacaklı tarafından ikrar edilmiş bir senetle ispat edilmiş olmasıdır.


54. Soru

İcra takibinin talikinin sonuçları nelerdir?

Cevap

İcra takibinin talikine ilişkin karar verilmesi halinde, bu karar ile takip durur. Erteleme süresi içinde icra takip işlemi yapılamaz; bu süreden sonra alacaklının talebi ile takibe devam edilir. Bu süre içinde duran icra takip işlemleridir. Bu sebeple, taraf takip işlemleri ile ilgili, örneğin haciz ve satış isteme süreleri işlemeye devam edecektir.


55. Soru

İcra takibinin iptal ve talikine ilişkin usul nasıldır?

Cevap

İcra takibinin iptali veya taliki, icra dairesinin bağlı bulunduğu icra mahkemesinden istenir. İcra mahkemesi, basit yargılama usulüne göre yapacağı inceleme sonunda karar verir. Borçlu paraların paylaştırılması aşamasına kadar bu talepte bulunabilir.


56. Soru

Genel haciz yolu ile takibin konusu nedir? 

Cevap

Genel haciz yolu ile takibin konusu para ve teminat alacaklarıdır. 


57. Soru

İlamlı icra yoluyla takibin konusu nedir? 

Cevap

İlamlı icra yoluyla takibin konusu para ve teminat alacakları dışındaki alacaklardır. 


58. Soru

Genel haciz yoluyla takipte genel yetkili icra dairesi neresidir? 

Cevap

Genel haciz yoluyla takipte genel yetkili icra dairesi borçlunun yerleşim yerinin bulunduğu icra dairesidir. 


59. Soru

Genel haciz yoluyla takipte icra dairesi yetkisizliğini kendiliğinden dikkate alır mı? 

Cevap

Genel haciz yoluyla takipte icra dairesi yetkisizliğini kendiliğinden dikkate almaz. Çünkü icra dairesinin yetkisi kamu düzenine ilişkin değildir. 


60. Soru

Genel haciz yoluyla takipte yabancı para alacakları nasıl takip edilir? 

Cevap

Genel haciz yoluyla takipte yabancı para alacakları Türk parasına çevrilerek takip edilir. 


61. Soru

Genel haciz yoluyla takipte takip talebinin zamanaşımına etkisi nedir? 

Cevap

Zamanaşımı takip talebi ile kesilir ve takip dolayısıyla yapılan her işlemle zamanaşımı kesilip yeniden işlemeye başlar. 


62. Soru

Borçluya gönderilen ödeme emrinin bölümleri nelerdir? 

Cevap

Borçluya gönderilen ödeme emri, takip talebinde yer alan kayıtlar ve ihtarlar olmak üzere iki bölümden oluşur. 


63. Soru

Ödeme emrinde borçluya ödemede bulunulması için tanınan süre ne kadardır? 

Cevap

Ödeme emrinde borçluya ödemede bulunulması için tanınan süre 7 gündür. 


64. Soru

Ödeme emrinin hüküm ve sonuçları hangi andan itibaren başlar? 

Cevap

Ödeme emrinin hüküm ve sonuçları, ödeme emrinin borçluya tebliği ile başlar. 


65. Soru

Borçlunun ödeme emrine itirazının sonucu nedir? 

Cevap

Borçlunun ödeme emrine itirazının sonucu takibin durmasıdır. 


66. Soru

Borçlu ödeme emrine itiraz etmezse sonucu ne olur? 

Cevap

Borçlu süresi içinde ödeme emrine itiraz etmezse takip kesinleşir. 


67. Soru

Borçlu ödeme emrine ne tür itirazlarda bulunabilir? 

Cevap

Borçlu ödeme emrine imzaya itiraz ve borca itiraz şeklinde itiraz edebilir. 


68. Soru

Borçlunun ödeme emrine borca itiraz şeklinde itiraz etmesinin kapsamında neler yer alabilir? 

Cevap

Borçlunun ödeme emrine borca itiraz şeklinde itiraz etmesinin kapsamında borcun doğmadığı, borcun sona erdiği, zamanaşımına uğradığı, vadesinin gelmediği, şarta bağlı olduğu, icra dairesinin yetkisizliği, derdest bir takip olduğu şeklinde hususlar yer alabilir. 


69. Soru

Borçlu ödeme emrine itirazı nereye ve nasıl yapar? 

Cevap

Borçlu ödeme emrine itirazı kural olarak ödeme emrini gönderen icra dairesine dilekçe ile veya sözlü olarak yapar. 


70. Soru

Ödeme emrine itiraz süresi ne kadardır? 

Cevap

Ödeme emrine itiraz ödeme emrinin borçluya tebliğinden itibaren 7 gündür. 


71. Soru

Ödeme emrine itiraz edilmesi halinde bu nasıl hükümden düşürülür? 

Cevap

Ödeme emrine itiraz edilmesi halinde bu itirazın iptali davası veya itirazın kaldırılması yolu ile hükümden düşürülür. 


72. Soru

İtirazın iptali davası açılmasında süre ne kadardır? 

Cevap

İtirazın iptali davası açılmasında süre itirazın tebliği tarihinden itibaren 1 yıldır. 


73. Soru

İtirazın kaldırılması talebinin süresi ne kadardır? 

Cevap

İtirazın kaldırılması talebinin süresi itirazın alacaklıya tebliğinden itibaren 6 aydır.  


74. Soru

İtirazın kaldırılması yolunda itirazın kesin kaldırılmasını sağlayan belgeler nelerdir? 

Cevap

İtirazın kaldırılması yolunda itirazın kesin kaldırılmasını sağlayan belgeler imzası ikrar edilmiş adi senet, noter senedi, resmi dairelerin ve yetkili makamların verdikleri belgeler, kredi kurumlarınca düzenlenen belgelerdir. 


75. Soru

İtirazın geçici kaldırılması yolu hangi durumlarda söz konusu olur? 

Cevap

İtirazın geçici kaldırılması yolu, alacaklının adi bir senede dayanarak takip yapması ve borçlunun geçerli bir şekilde adi senet altındaki imzayı inkar etmesi halinde söz konusudur. 


1. Soru

İlamsız icra kaça ayrılır?

Cevap

İlamsız icra; • Genel haciz yoluyla takip, • Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip ve • Kiralanan taşınmazların tahliyesi şeklinde üçe ayrılır.

2. Soru

Genel haciz yoluyla takibin temel aşamaları nelerdir?

Cevap

Genel haciz yoluyla takip temel altı aşamadan oluşur. Bunlar takip talebi, ödeme emrinin düzenlenip gönderilmesi, takibin kesinleşmesi, haciz, satış, paraların ödenmesi ve paraların paylaştırılması veya bu gerçekleşmezse aciz vesikası verilmesi olarak sıralanır.

3. Soru

Genel haciz yoluyla takipte yetkili icra dairesi nasıl tespit edilir?

Cevap

Genel haciz yoluyla takipte yetkili icra dairesi bakımından Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunundaki yetkiye ilişkin hükümlere atıf yapılmıştır. Bu nedenle, para alacağı için Hukuk Muhakemeleri Kanununda (HMK) geçerli olan genel yetki ve özel yetki kuralları, genel haciz yoluyla takipte icra dairesinin yetkisi bakımından da geçerlidir. Bunun sonucu olarak genel yetkili icra dairesi, borçlunun yerleşim yerinin bulunduğu yer icra dairesidir. Ayrıca özel yetki kuralları da takipte geçerliliğini korumaktadır.

4. Soru

İcra dairesinin yetkisinin kamu düzeninden olmamasının sonuçları nelerdir?

Cevap

İcra dairesinin yetkisi kamu düzenine ilişkin değildir, bu nedenle icra dairesi yetkisiz olduğunu kendiliğinden gözetemez; borçlunun icra dairesinin yetkisiz olduğu yolunda ödeme emrine itirazda bulunması gerekir. Yetki konusundaki hükümler kamu düzenine ilişkin olmadığından, icra dairesi hakkında da taraflar yetki sözleşmesi yapabilir ve yetkisiz olan bir icra dairesini yetkili hale getirebilirler ya da süresinde itiraz edilmeyerek yetkisiz icra dairesi yetkili hale getirilebilir İcra dairesi yetkisiz olduğunu, borçlu tarafından ileri sürülmedikçe kendiliğinden dikkate alamaz.

5. Soru

Genel haciz yoluyla takipte takip talebi nasıl yapılır?

Cevap

Genel haciz yolu ile takip, alacaklının icra dairesine yaptığı takip talebi ile başlar. Alacaklı, takip talebini yetkili icra dairesine yazılı veya sözlü olarak yapar. Ancak takip talebi için Kanuna ve Yönetmeliğe uygun basılı örnekler kullanılmakta ve bu örneklerin doldurulması suretiyle takip yapılmaktadır.

6. Soru

Genel haciz yoluyla takipte, takip talebinde bulunan alacaklıdan hangi harç ve giderler alınır?

Cevap

Takip talebinde bulunan alacaklıdan maktu başvurma harcı ve nisbî peşin harç ve ödeme emrinin tebliği ile borçlunun İİK m. 62’ye göre itirazı halinde bu itirazın alacaklıya tebliği için gerekli masraflar alınır.

7. Soru

Genel haciz yoluyla takipte, takip talebinde bulunması gereken unsurlar nelerdir?

Cevap

Takip talebinde nelerin bulunacağı İcra İflâs Kanunu’nun 58. maddesinin ikinci fıkrasında belirtilmiştir. Buna göre alacaklı ve borçlunun kimliği ile adresi, ayrıca vergi kimlik numarası, alacağın Türk parası ile tutarı ve faizli alacaklarda faizin başladığı tarih ve oranı, alacak yabancı para ise alacağın hangi tarihteki kur üzerinden talep edildiği ve faizi, alacak bir senede dayanıyorsa senet, yoksa borcun sebebi, seçilen takip yolu takip talebinde gösterilir.

8. Soru

Takip konusunun yabancı para alacağı olması halinde hangi işlemler yapılır?

Cevap

Yabancı para alacaklısı takip yaparken, takip talebinde bu yabancı para alacağını Türk parasına çevirmek zorundadır. Bu çeviri takip tarihindeki Merkez Bankasının efektif satış kuru esas alınarak yapılacaktır. Ancak bu çeviri yapılmasına rağmen, alacaklının yabancı para alacağını fiili ödeme tarihindeki kur üzerinden, yani takibin sonunda kendisine ödeme yapıldığı tarihteki kur üzerinden talep etmesi mümkündür. Ancak bunu alacaklının takip talebinde ayrıca belirtmesi gerekir. Takip talebinde yabancı para alacağını Türk parasına çeviren alacaklı, ayrıca talep etmezse, kendisine takip tarihindeki kur üzerinden ödeme yapılacaktır. Alacaklı vadesinde ödenmeyen yabancı para alacağını dilerse, vade tarihindeki kur üzerinden de talep edebilir. Eğer yabacı para alacağının kuru vade tarihinde yüksek ise, alacaklı vade tarihindeki kuru esas alarak alacağını talep edebilir.

9. Soru

Genel haciz yoluyla takipte, ödeme emrinin ihtar kısmında hangi hususlar yer alır?

Cevap

Genel haciz yoluyla takipte ödeme emrinin ihtar kısmında, borcun ve giderlerin yedi gün içinde ödenmesi, borçlunun bir itirazı varsa bunu yedi gün içinde icra dairesine bildirmesi, yedi gün içinde itiraz edilmediği ve borç da ödenmediği takdirde aynı süre içinde mal beyanında bulunulması, mal beyanında bulunulmazsa, hapisle tazyik olunacağı, ayrıca mal beyanında bulunulmaz ya da gerçeğe aykırı mal beyanında bulunulursa hapisle cezalandırılacağı, borç ödenmez veya itiraz edilmezse, takibe devam edileceği hususları yer alır.

10. Soru

Ödeme emri hüküm ve sonuçlarını ne zaman doğurmaya başlar?

Cevap

Ödeme emrinin hüküm ve sonuçları, ödeme emrinin borçluya tebliği ile doğar.

11. Soru

Ödeme emrine itiraz sonucu duran takibe devam etmek için kim tarafından, nasıl bir işlem yapılmalıdır?

Cevap

Duran takibe devam edebilmek için, alacaklının bu itirazı hükümden düşürmesi gerekir.

12. Soru

Ödeme emrine itiraz sebepleri kaça ayrılır?

Cevap

Ödeme emrine itiraz; • İmzaya itiraz ve • Borca itiraz şeklinde ikiye ayrılır.

13. Soru

Borca itiraz sebepleri nelerdir?

Cevap

İmzaya itiraz dışında, maddi hukuktan veya takip hukukundan kaynaklanan itirazlar, borca itiraz niteliğindedir. Örneğin, borcun ödendiği, zamanaşımına uğradığı maddi hukuka ilişkin bir itirazken, icra dairesinin yetkisine ya da derdest bir takip bulunduğuna ilişkin itiraz takip hukukundan kaynaklanan bir itirazdır.

14. Soru

Borç resmi bir senede dayanıyorsa ve borçlu senet altındaki imzanın kendisine ait olmadığını düşüyorsa, nasıl hareket etmelidir?

Cevap

Takibin dayanağı bir resmî senet ise ve altında borçlunun imzası bulunmakla birlikte borçlu, bu imzanın kendisine ait olmadığını iddia ediyorsa, bu durumda ödeme emrine imzaya itiraz şeklinde karşı koyamaz, yapacağı şey genel mahkemelerde bir sahtelik davası açmaktır.

15. Soru

İmzaya itirazın ayrıca ve açıkça belirtilmemesinin sonucu nedir?

Cevap

Borçlu, imzaya itirazını ayrıca ve açıkça belirtmelidir; aksi halde senet altındaki imzayı kabul etmiş sayılır.

16. Soru

Borçlu itiraz sebepleriyle bağlı mıdır?

Cevap

Borçlu bildirmiş olduğu itiraz sebepleri ile bağlı olup kural olarak bunları daha sonra değiştirip, genişletemez İtirazında sebep bildirmeyen ya da belirli sebeplere dayanan borçlu, daha sonra icra mahkemesinde itirazın kaldırılması aşamasında, sadece alacaklı tarafından ibraz edilen senet metninden anlaşılabilen borca itiraz sebeplerini ileri sürebilir (İİK m. 63); bunun dışında yeni bir itiraz sebebi ileri süremez.

17. Soru

Genel haciz yoluyla takipte borçlu itirazını nereye ve ne şekilde yapmalıdır?

Cevap

Borçlu, ödeme emrine itirazını doğrudan icra dairesine yapar. İtiraz, kural olarak ödeme emrini gönderen icra dairesine yapılır. Ancak, borçlu, bulunduğu yer icra dairesine de, takibin yapıldığı icra dairesine gönderilmek üzere itirazda bulunabilir. İtiraz; • Dilekçe ile veya • Sözlü olarak yapılabilir. Her iki durumda da itiraz tutanağa geçirilir.

18. Soru

Borçlu itirazından vazgeçebilir mi?

Cevap

Kayıtsız şartsız olmak şartıyla borçlu, itirazından her zaman vazgeçebilir veya borcunu ödeyebilir.

19. Soru

Genel haciz yoluyla takipte, ödeme emrine itiraz süresi ne kadardır?

Cevap

Genel haciz yoluyla takipte ödeme emrine itiraz süresi, ödeme emrinin borçluya tebliğinden itibaren yedi gündür.

20. Soru

Gecikmiş itiraz nereye, ne kadar süre içerisinde ve ne şekilde yapılmalıdır?

Cevap

Borçlu, kusuru olmaksızın bir engel sebebiyle süresinde ödeme emrine itiraz edemezse, bu itirazını sonradan yapabilir. Gecikmiş itiraz, icra dairesinin bulunduğu yerdeki icra mahkemesine, borçlunun haczedilmiş malları paraya çevrilinceye kadar, engelin ortadan kalktığı günden itibaren üç gün içinde yapılmalıdır. Borçlu, hem süresinde itiraz etmesine engel hâli, hem de itirazını icra mahkemesine bildirir.

21. Soru

Gecikmiş itiraz takibi durdurur mu?

Cevap

Gecikmiş itirazla takip kendiliğinden durmaz. Gecikmiş itiraz üzerine icra mahkemesi, öncelikle takibin durdurulup durdurulmayacağına karar verir.

22. Soru

Usulsüz tebligat ve gecikmiş itiraz arasındaki fark nedir?

Cevap

Gecikmiş itirazı, usulsüz tebligatla karıştırmamak gerekir. Gecikmiş itirazda, itiraz süresi geçmiştir, kanun bu konuda borçluya mazereti sebebiyle ek bir imkân tanımıştır. Oysa, usulsüz tebligatta süre başlamamıştır. Başlamamış süre işlemeyeceği için, usulsüz tebligat durumunda, gecikmiş itiraz yoluna başvurulamaz.

23. Soru

Borçlunun itirazı kaç gün içerisinde alacaklıya bildirilir?

Cevap

Borçlunun itirazı, alacaklının takip yaparken yatırdığı avanstan karşılanmak suretiyle üç gün içinde alacaklıya bildirilir.

24. Soru

İtirazın sonuçları nelerdir?

Cevap

Süresinde ve usulüne uygun olarak yapılan geçerli bir itiraz, takibi kendiliğinden; gecikmiş itiraz ise borçlunun mazeretinin kabulü veya mahkeme kararıyla takibi durdurur. Ödeme emrine itiraz eden borçlu, mal beyanında bulunmak zorunda değildir. Borçlu, kısmî itirazda bulunursa, borcun kabul edilen kısmı için takip kesinleşir ve durmaz; itiraz edilen kısmı için takip durur.

25. Soru

İtirazın hükümden düşürülmesi için alacaklıya tanınan imkânlar nelerdir?

Cevap

İtirazı hükümden düşürmek için kanun, iki yol öngörmüştür: • Birincisi itirazın iptali davası, • İkincisi ise itirazın kaldırılması yoludur.

26. Soru

İtirazın iptali davası ne kadar süre içerisinde açılmalıdır?

Cevap

İtirazın iptali davası, itirazın tebliği tarihinden itibaren bir yıl içinde açılır.

27. Soru

Elinde İİK’nun 68-68a maddeleri anlamında belge olmayan alacaklının itirazı hükümden düşürmek için sahip olduğu bir imkan var mıdır?

Cevap

Elinde İİK’nun 68-68a maddeleri anlamında belge olmayan alacaklı, borçlunun itirazını hükümden düşürmek istiyorsa, ancak itirazın iptali davası açabilir.

28. Soru

İtirazı iptali davasında davacı ve davalı tarafta kimler yer alır?

Cevap

İtirazın iptali davasında davacı alacaklı, davalı ise borçludur.

29. Soru

İtirazın iptali davası, yetki, görev, ispat ve yargılama usulü bakımından hangi esaslara tabidir?

Cevap

İtirazın iptali davasında, yargılama usulü bakımından genel hükümler uygulanır. Bu davada yetkili ve görevli mahkeme, genel hükümlere göre tespit edilir. Mahkeme davayı genel hükümlere göre inceleyeceğinden, genel ispat ve delil kuralları geçerli olur.

30. Soru

İtirazın iptali davasının kabulü halinde, borçlu aleyhine ne kadarlık bir tazminata hükmolunur?

Cevap

İtirazın iptali davası kabul edilirse, alacaklının dava dilekçesinde istemesi halinde, borçlu hükmolunan borç miktarının % 40dan aşağı olmamak üzere tazminata mahkûm edilir.

31. Soru

İtirazın iptali davasının kabulü halinde kaç gün içerisinde borçlunun mal beyanında bulunması gerekir?

Cevap

İtirazın iptali davasının kabulü halinde mahkeme kararının tefhim veya tebliğinden itibaren üç gün içinde borçlunun mal beyanında bulunması zorunluluğunun doğar.

32. Soru

İtirazın iptali davasının reddi halinde alacaklı aleyhine ne kadarlık bir tazminata hükmedilir?

Cevap

Davanın reddine karar verilmesi halinde, borçlunun cevap layihasında istemesi şartıyla, alacaklı, reddolunan alacak miktarının % 20dan aşağı olmamak üzere tazminata mahkûm edilir.

33. Soru

İtirazın iptali davasının reddi halinde, hangi şartların varlığı halinde alacaklı aleyhine tazminata hükmedilir?

Cevap

Borçlunun cevap layihasında istemesi ve alacaklının takip yapmakta haksız ve kötü niyetli olduğunun da ispat edilmesi gerekir.

34. Soru

Alacaklı ne kadar süre içerisinde itirazın kaldırılmasını talep edebilir?

Cevap

Alacaklı itirazın kendisine tebliğinden itibaren altı ay içinde, icra mahkemesinden itirazın kaldırılmasını isteyebilir.

35. Soru

İtirazın kesin kaldırılmasını sağlayan belgeler nelerdir?

Cevap

İtirazın kesin kaldırılmasını sağlayan belgeler şunlardır: imzası ikrar edilmiş adi senet, imzası noterlikçe onaylanmış senetler, resmî dairelerin ve yetkili makamların yetkileri dâhilinde usulüne uygun verdikleri belgeler, kredi kurumlarınca düzenlenen belgeler.

36. Soru

İtirazın kesin kaldırılması yoluna başvurmak isteyen alacaklı, nereye ne şekilde başvurmalıdır?

Cevap

İtirazın kesin kaldırılması yoluna başvurmak isteyen alacaklı, dilekçeyle veya sözlü olarak, yetkili icra mahkemesine başvurur.

37. Soru

İtirazın kaldırılması yargılamasında verilen mahkeme kararı kesin hüküm teşkil eder mi?

Cevap

Bu kararlar maddî anlamda taraflar arasındaki uyuşmazlığı çözümleyen kararlar olmadığından, maddî anlamda kesin hüküm de oluşturmazlar. Bu kararların kesinliği sadece ilamsız icra takibi bakımındandır.

38. Soru

İtirazın geçici kaldırılması yoluna, hangi durumların varlığı halinde başvurulur?

Cevap

İtirazın geçici kaldırılması yoluna başvurulabilmesi için, itiraz edilen senedin adî bir senet olması, kayıtsız şartsız para borcu ikrarını içermesi ve borçlunun bu senetteki imzayı inkâr etmiş olması gerekir.

39. Soru

Geçici haciz ne zaman istenebilir, kesin hacizden farkı nedir?

Cevap

İtirazın geçici kaldırılması kararı ile alacaklı kesin haciz isteyemez, geçici haciz isteyebilir. Geçici haciz de kesin haciz hakkındaki hükümlere göre yapılmakla birlikte, geçici hacizde alacaklı satış talebinde bulunamaz.

40. Soru

İtirazın geçici kaldırılması sonucunda yapılan geçici haciz ne zaman kesin hacze dönüşür?

Cevap

Şayet borçlu geçici kaldırma kararının tefhim veya tebliğinden itibaren yedi gün içinde borçtan kurtulma davası açmazsa veya açıp da bu dava reddedilirse, geçici haciz kesin hacze dönüşür.

41. Soru

İtirazın geçici kaldırılması kararı üzerine borçlu ne kadar süre içerisinde mal beyanında bulunmakla yükümlüdür?

Cevap

Borçlu, itirazın geçici kaldırılması kararının kendisine tefhim veya tebliğinden itibaren üç gün içinde mal beyanında bulunmak zorundadır.

42. Soru

Usulüne uygun bir şekilde mal beyanında bulunmamanın cezai sonuçları nelerdir?

Cevap

Mal beyanında bulunmayan borçluya karşı kanun koyucu iki tür yaptırım öngörmüştür: • Birincisi mal beyanında bulunmayan borçluyu mal beyanında bulunmaya zorlamak için hapisle tazyik, • İkincisi geç mal beyanında bulunan borçlunun cezalandırılmasıdır.

43. Soru

Hiç malvarlığı bulunmadığı veya yeterli miktarda mal varlığına sahip olmadığını beyan edip, bunu bildirmeyen borçluya uygulanacak disiplin hapsi ne kadardır?

Cevap

Mal beyanında bulunurken, hiç malı olmadığını veya yeterli malı olmadığını bildiren borçlu, sonradan kazandığı malları ve gelirindeki artışı icra dairesine bildirmelidir Aksi halde, bu mal veya kazancı halen mevcut ise on gün; mal veya kazancını kabul edilebilir bir sebep olmaksızın elden çıkarmış ise alacaklının şikayeti ile, bir aya kadar disiplin hapsi ile cezalandırılır

44. Soru

Takipten önce açılan menfi tespit davasının, alacaklının başvuracağı takibi hangi şartların varlığı halinde durdurur?

Cevap

Borçlu davaya bakan mahkemeden, teminat karşılığında icra takibinin durdurulması hakkında ihtiyati tedbir kararı vermesini isteyebilir. Mahkeme borçlunun talebini ciddî görürse, alacağın % 15inden aşağı olmayan bir teminat karşılığında, icra takibinin durdurulmasına karar verebilir.

45. Soru

Takipten sonra açılan menfi tespit davasının takibi durdurabilmesi için gereken şartlar nelerdir?

Cevap

Borçlunun icra takibinden sonra açacağı menfi tespit davası açması ile takip kendiliğinden durmayacağı gibi, mahkeme de talep üzerine ihtiyati tedbir kararı vererek dahi takibin durmasını sağlayamaz. Ancak, takip sonunda para tahsil edilmişse, bu paranın ödenmemesi için, mahkemeden ihtiyati tedbir talep edilebilir, mahkeme de alacağın %15’inden az olmayan bir teminat karşılığında ihtiyati tedbir kararı verebilir.

46. Soru

Menfi tespit davası görülürken alacaklıya ödeme yapılmasının sonucu, nedir?

Cevap

Menfi tespit davası görülürken alacaklıya ödeme yapılırsa, menfi tespit davası kendiliğinden istirdat davasına dönüşür ve yargılamaya devam edilir.

47. Soru

İstirdat davasının şartları nelerdir?

Cevap

İstirdat davasının şartları, borç olmayan bir paranın ödenmiş olması, paranın icra takibi sırasında ve icra tehdidi altında ödenmesi, ayrıca davanın bir yıl içinde açılmış olmasıdır.

48. Soru

İstirdat davası hangi andan itibaren, ne kadar süre içerisinde açılmalıdır?

Cevap

İstirdat davasının açılması hak düşürücü bir süreye bağlanmıştır. Bu süre, borç olmayan paranın icra veznesine tamamen ödenmesinden itibaren 1 yıldır.

49. Soru

Takibin iptal ve taliki için kanun kaç hal öngörmüştür?

Cevap

Kanunda iptal ve talik için üç hâl öngörülmüştür. Bunlar; • İtfa, • İmhâl ve • Zamanaşımıdır. İtfa ve zamanaşımında takibin iptali, imhâlde ise takibin ertelenmesi söz konusu olacaktır.

50. Soru

Hangi hallerin varlığı halinde icra takibinin iptaline karar verilir?

Cevap

İcra mahkemesi, borcun itfa edildiği veya zamanaşımına uğradığı kanaatine varırsa, takibin iptaline karar verir.

51. Soru

İcra takibinin iptalinin sonuçları nelerdir?

Cevap

İcra takibinin iptaline ilişkin karar verilirse, bu kararla takip olduğu yerde durur; karar kesinleşince, o ana kadar yapılan tüm takip işlemleri iptal edilir.

52. Soru

İcra takibinin taliki, ne zaman söz konusu olur?

Cevap

Takibin taliki, süre verilmesi (imhâl) halinde söz konusu olur.

53. Soru

İcra takibinin taliki için gereken şartlar nelerdir?

Cevap

Süre verilmesi durumunda takibin ertelenmesi için iki şart aranacaktır. Bu şartlar; • Alacaklı tarafından, borçluya, takibin kesinleşmesinden sonra borcu ifa için ayrıca süre verilmiş olması ve • Borçluya süre verildiğine ilişkin alacaklıdan alınan imzası noterlikçe onaylı bir belge veya imzası alacaklı tarafından ikrar edilmiş bir senetle ispat edilmiş olmasıdır.

54. Soru

İcra takibinin talikinin sonuçları nelerdir?

Cevap

İcra takibinin talikine ilişkin karar verilmesi halinde, bu karar ile takip durur. Erteleme süresi içinde icra takip işlemi yapılamaz; bu süreden sonra alacaklının talebi ile takibe devam edilir. Bu süre içinde duran icra takip işlemleridir. Bu sebeple, taraf takip işlemleri ile ilgili, örneğin haciz ve satış isteme süreleri işlemeye devam edecektir.

55. Soru

İcra takibinin iptal ve talikine ilişkin usul nasıldır?

Cevap

İcra takibinin iptali veya taliki, icra dairesinin bağlı bulunduğu icra mahkemesinden istenir. İcra mahkemesi, basit yargılama usulüne göre yapacağı inceleme sonunda karar verir. Borçlu paraların paylaştırılması aşamasına kadar bu talepte bulunabilir.

56. Soru

Genel haciz yolu ile takibin konusu nedir? 

Cevap

Genel haciz yolu ile takibin konusu para ve teminat alacaklarıdır. 

57. Soru

İlamlı icra yoluyla takibin konusu nedir? 

Cevap

İlamlı icra yoluyla takibin konusu para ve teminat alacakları dışındaki alacaklardır. 

58. Soru

Genel haciz yoluyla takipte genel yetkili icra dairesi neresidir? 

Cevap

Genel haciz yoluyla takipte genel yetkili icra dairesi borçlunun yerleşim yerinin bulunduğu icra dairesidir. 

59. Soru

Genel haciz yoluyla takipte icra dairesi yetkisizliğini kendiliğinden dikkate alır mı? 

Cevap

Genel haciz yoluyla takipte icra dairesi yetkisizliğini kendiliğinden dikkate almaz. Çünkü icra dairesinin yetkisi kamu düzenine ilişkin değildir. 

60. Soru

Genel haciz yoluyla takipte yabancı para alacakları nasıl takip edilir? 

Cevap

Genel haciz yoluyla takipte yabancı para alacakları Türk parasına çevrilerek takip edilir. 

61. Soru

Genel haciz yoluyla takipte takip talebinin zamanaşımına etkisi nedir? 

Cevap

Zamanaşımı takip talebi ile kesilir ve takip dolayısıyla yapılan her işlemle zamanaşımı kesilip yeniden işlemeye başlar. 

62. Soru

Borçluya gönderilen ödeme emrinin bölümleri nelerdir? 

Cevap

Borçluya gönderilen ödeme emri, takip talebinde yer alan kayıtlar ve ihtarlar olmak üzere iki bölümden oluşur. 

63. Soru

Ödeme emrinde borçluya ödemede bulunulması için tanınan süre ne kadardır? 

Cevap

Ödeme emrinde borçluya ödemede bulunulması için tanınan süre 7 gündür. 

64. Soru

Ödeme emrinin hüküm ve sonuçları hangi andan itibaren başlar? 

Cevap

Ödeme emrinin hüküm ve sonuçları, ödeme emrinin borçluya tebliği ile başlar. 

65. Soru

Borçlunun ödeme emrine itirazının sonucu nedir? 

Cevap

Borçlunun ödeme emrine itirazının sonucu takibin durmasıdır. 

66. Soru

Borçlu ödeme emrine itiraz etmezse sonucu ne olur? 

Cevap

Borçlu süresi içinde ödeme emrine itiraz etmezse takip kesinleşir. 

67. Soru

Borçlu ödeme emrine ne tür itirazlarda bulunabilir? 

Cevap

Borçlu ödeme emrine imzaya itiraz ve borca itiraz şeklinde itiraz edebilir. 

68. Soru

Borçlunun ödeme emrine borca itiraz şeklinde itiraz etmesinin kapsamında neler yer alabilir? 

Cevap

Borçlunun ödeme emrine borca itiraz şeklinde itiraz etmesinin kapsamında borcun doğmadığı, borcun sona erdiği, zamanaşımına uğradığı, vadesinin gelmediği, şarta bağlı olduğu, icra dairesinin yetkisizliği, derdest bir takip olduğu şeklinde hususlar yer alabilir. 

69. Soru

Borçlu ödeme emrine itirazı nereye ve nasıl yapar? 

Cevap

Borçlu ödeme emrine itirazı kural olarak ödeme emrini gönderen icra dairesine dilekçe ile veya sözlü olarak yapar. 

70. Soru

Ödeme emrine itiraz süresi ne kadardır? 

Cevap

Ödeme emrine itiraz ödeme emrinin borçluya tebliğinden itibaren 7 gündür. 

71. Soru

Ödeme emrine itiraz edilmesi halinde bu nasıl hükümden düşürülür? 

Cevap

Ödeme emrine itiraz edilmesi halinde bu itirazın iptali davası veya itirazın kaldırılması yolu ile hükümden düşürülür. 

72. Soru

İtirazın iptali davası açılmasında süre ne kadardır? 

Cevap

İtirazın iptali davası açılmasında süre itirazın tebliği tarihinden itibaren 1 yıldır. 

73. Soru

İtirazın kaldırılması talebinin süresi ne kadardır? 

Cevap

İtirazın kaldırılması talebinin süresi itirazın alacaklıya tebliğinden itibaren 6 aydır.  

74. Soru

İtirazın kaldırılması yolunda itirazın kesin kaldırılmasını sağlayan belgeler nelerdir? 

Cevap

İtirazın kaldırılması yolunda itirazın kesin kaldırılmasını sağlayan belgeler imzası ikrar edilmiş adi senet, noter senedi, resmi dairelerin ve yetkili makamların verdikleri belgeler, kredi kurumlarınca düzenlenen belgelerdir. 

75. Soru

İtirazın geçici kaldırılması yolu hangi durumlarda söz konusu olur? 

Cevap

İtirazın geçici kaldırılması yolu, alacaklının adi bir senede dayanarak takip yapması ve borçlunun geçerli bir şekilde adi senet altındaki imzayı inkar etmesi halinde söz konusudur. 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.