Açıköğretim Ders Notları

İcra İflas Hukuku Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden İcra İflas Hukuku Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Konkordato, Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırma, İptal Davaları Ve İcra Ve İflas Suçları

1. Soru

Konkordato nedir?

Cevap

Konkordatoyu şöyle tanımlamak mümkündür: Konkordato, dürüst bir borçlunun, belli bir zaman dilimi içerisindeki tüm adi borçlarını, öngörülen nitelikli çoğunlukla alacaklıları tarafından kabul edilmiş ve yetkili makamca tasdik edilmiş olan teklifi doğrultusunda ve kendisi için elverişli şartlar çerçevesinde ödemesini mümkün kılan, borçluya tanınmış bir hukuki imkandır.


2. Soru

Konkordato, takip yollarından biri midir?

Cevap

Konkordato, icra veya iflas takibi gibi gerçek anlamda bir takip yolu değildir. Çünkü konkordato, alacaklıların ne cüz’i ne de külli olarak borçluyu takip etmesini sağlayan bir prosedürdür. Bilakis konkordato, borçlunun muhtemel takiplerden de kurtulmasını sağlamaya yönelen, özellikle iflasların önüne geçmeyi amaçlayan bir müessesedir. Ayrıca konkordato talep edebilmek için, iflasta olduğu gibi borçlunun sıfatı da önemli değildir. İflasa tabi olsun olmasın herkes, şartları oluştuğunda konkordato talep edebilir.


3. Soru

Yapılış tarzına göre konkordato türlerini sıralayınız.

Cevap

Yapılış tarzına göre konkordato:  Tenzilat (yüzde) konkordatosu, vade konkordatosu ve karma konkordato şeklinde üçe ayrılmaktadır. 


4. Soru

Tenzilat (yüzde) konkordatosu nedir?

Cevap

Şayet konkordato ile alacaklılar alacaklarının belirli bir yüzdesinden feragat ederlerse, bu, tenzilat (yüzde) konkordatosudur. 


5. Soru

Yapılış amacına göre konkordato kaça ayrılır?

Cevap

Konkordato, yapılış amacına göre de ikiye ayrılmaktadır. Buna göre, borçların tasfiyesine yönelik konkordato ve malvarlığının tasfiyesine yönelik konkordato türlerinden söz edilebilir.


6. Soru

Konkordato için öncelikle yapılması gerekli işlemler nelerdir?

Cevap

Konkordato için, öncelikle borçlunun veya iflâs isteyebilecek alacaklılardan birinin asliye ticaret mahkemesine dilekçe ile başvurup bir konkordato projesi vererek borçları ne surette ödemeyi teklif ettiğini belirtmesi gerekir.


7. Soru

Konkordato talebi ile birlikte eklenmesi gereken tam olduğunu tespit eden Asliye Ticaret Mahkemesi, kaç aylık geçici mühlet kararı verebilir?

Cevap

Asliye ticaret mahkemesi, konkordato talebi ile birlikte eklenmesi gereken belgelerin eksiksiz mevcut olduğunu tespit ederse, borçluya derhal üç aylık bir geçici mühlet kararı verir ve bir veya üç geçici konkordato komiseri tayin eder. 


8. Soru

Geçici mühlet süresinin uzatılmasını kimler talep edebilir? 

Cevap

Geçici mühlet süresi, borçlunun veya geçici komiserin talebiyle iki ay daha uzatılabilir.


9. Soru

Geçici mühlet talebine ilişkin kararlara karşı kanun yoluna başvurmak mümkün müdür?

Cevap

Geçici mühlet talebinin kabulü ve geçici mühletin uzatılması kararlarına karşı kanun yoluna başvurulamaz. Ancak geçici mühlet kararının ilanıyla birlikte, alacaklılara ilandan itibaren yedi gün içerisinde konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir durum bulunmadığına dair itirazlarını bildirme imkanı tanınmıştır.


10. Soru

Konkordato mühleti verilmesinde hangi yargılama usulü uygulanır?

Cevap

Konkordato mühleti verilmesi bir çekişmesiz yargı işidir. Bu yüzden, asliye ticaret mahkemesi, borçlunun teklifini basit yargılama usulüne göre inceler. 


11. Soru

Konkordato kesin mühleti ne zaman ve ne kadar süreliğine verilir?

Cevap

Asliye ticaret mahkemesi, konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olduğu kanaatine varırsa, borçluya bir yıllık kesin mühlet verir. Gerektiğinde bu süre bitmeden önce, konkordato komiseri veya borçlunun talebiyle, borçluya altı aya kadar ilave mühlet verilebilir. 


12. Soru

Kesin mühlet talebinin reddi kararına karşı kanun yoluna başvurmak mümkün müdür?

Cevap

Kesin mühlet talebinin reddi hâlinde, bu karara karşı kanun yoluna müracaat edilip edilemeyeceği konusunda İcra ve İflâs Kanunu’nda açık bir hüküm yoktur. Ancak, Kanun’da açık bir yasak veya sınırlama olmadığı müddetçe, kanun yoluna başvuru hakkı mevcut olduğundan, borçlu (veya konkordato talep eden alacaklı) kesin mühlet talebinin reddine karşı istinaf yoluna müracaat edebilecektir.


13. Soru

Kural olarak konkordato mühleti içinde, borçluya karşı hiçbir icra takip işlemi yapılamaz. Bu kuralın istisnası nedir? 

Cevap

Mühlet içinde takip yasağının bazı istisnaları vardır. Konkordato mühletine rağmen borçluya karşı, rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takipte bulunmak mümkündür ve daha önce başlamış olan bu tür takiplere devam edilebilir. Fakat bu takiplerde de muhafaza tedbirleri alınamaz ve rehinli malın satışı gerçekleştirilemez (m. 295). Ayrıca, 206. maddenin birinci sırasında belirtilen alacaklar için konkordato mühleti içinde de haciz yoluyla takip yapılabilir ve daha önce başlamış olan takiplere devam edilebilir. Bu alacaklar için yapılan takiplerde, borçlunun malları üzerinde muhafaza tedbirleri alınması ve malların satışının yapılması da mümkündür. 


14. Soru

Hangi hallerde kesin mühletin kaldırılmasına karar verilir?

Cevap

İcra ve İflâs Kanunu’nda asliye ticaret mahkemesinin iki hâlde kesin mühletin kaldırılmasına karar vereceği benimsenmiştir. Bunlar; konkordato mühleti içinde borçlunun mali durumunun düzelmesi ve İcra ve İflâs Kanunu’nun 292. maddesinde belirtilen hâllerden birinin varlığıdır.


15. Soru

Haklı hallerin varlığı halinde mühletin kaldırılması kim tarafından talep edilir? 

Cevap

Mühletin kaldırılması sonucunu doğuran hallerin varlığını tespit eden konkordato komiseri, bu durumu asliye ticaret mahkemesine bir raporla bildirir ve mühletin kaldırılmasını ister. 


16. Soru

Konkordato komiseri kim tarafından atanır?

Cevap

Konkordato mühleti veren asliye ticaret mahkemesi, gerekli bilgi ve tecrübeye sahip Türk vatandaşlarından bir veya birkaç konkordato komiseri atar.


17. Soru

Konkordato komiserinin görevleri nelerdir?

Cevap

Konkordato komiserinin görevleri şunlardır:

 • Borçlunun tasarruflarını denetlemek ve işlemlere katılmak
 • Borçlunun malvarlığının defterini tutar
 • İlân ile alacaklıları davet eder
 • Kendisine bildirilen alacakları inceler
 • Ara raporlar düzenlemek

18. Soru

Hangi hallerde alacaklılar kurulunun oluşturulması zorunludur?

Cevap

Adi konkordatoda alacaklılar kurulunun teşekkül edip etmeyeceği hâkimin takdirine bırakılmıştır (m. 289/III, c.1). Ancak, en az üç alacaklı sınıfı bulunması kaydıyla, alacaklı sayısının iki yüz elliyi veya alacak miktarının yüz milyon Türk Lirasını aşması halinde alacaklılar kurulunun oluşturulması zorunludur.


19. Soru

Rehinli malların satışının ertelenmesinin koşulları nelerdir?

Cevap

Ertelemenin yapılabilmesi için rehinlerin her şeyden önce konkordato mühleti verilmeden önce doğmuş olması gerekir. Yine rehinle temin edilen alacağın konkordato talep tarihine kadar ödenmemiş faizi bulunmamalıdır. Bu iki koşul yanında borçlu, rehinli malın işletmenin faaliyeti için zorunlu olduğunu ve paraya çevrilmesi durumunda ekonomik varlığının tehlikeye düşeceğini yaklaşık olarak ispat etmelidir.


20. Soru

Konkordatoyu tasdik eden mahkeme hangi durumların varlığı halinde erteleme kararını kaldırır? 

Cevap

Konkordatoyu tasdik eden mahkeme alacaklının talebi üzerine borçluyu da dinledikten sonra aşağıdaki hâllerden birisinin mevcut olduğu yaklaşık olarak ispat edilirse, erteleme kararını kaldırır. Bu hâller;

 • Borçlu ertelemeyi yanlış bilgiler vermek suretiyle elde etmiş ise;
 • Borçlunun serveti ve gelirleri artmış ve borçlu ekonomik varlığını tehlikeye sokmadan borcu ödeyebilecek hâle gelmişse;
 • Rehinli malın paraya çevrilmesi veya finansal kiralama konusu malın iadesi, borçlunun ekonomik varlığını artık tehlikeye sokmayacaksa.

21. Soru

Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma nedir?

Cevap

Sermaye şirketleri ile kooperatiflerin alacaklılarıyla uzlaşarak borçlarını ve gerekiyorsa, yapısal organizasyonlarını yeni koşullara adapte etmek suretiyle faaliyetlerine devam etmelerine imkân sağlayan hukukî kuruma “uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma” diyoruz.


22. Soru

Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma kimler için tanınmıştır?

Cevap

Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma sadece sermaye şirketleri ve kooperatiflere tanınmıştır.


23. Soru

Yeniden yapılandırma projesi hangi alacaklıların incelemesine sunulur?

Cevap

Kanun tarafından aranan hususları içeren yeniden yapılandırma projesi, bu projeden etkilenen alacaklıların proje hakkında sağlıklı bir biçimde karar vermelerine olanak sağlamak amacıyla borçlu tarafından, bu alacaklıların incelemesine sunulur. Projeden etkilenmeyen alacaklıların ise projeden haberdar edilmelerine gerek yoktur.


24. Soru

İptal davasıyla hangi işlemlerin iptali amaçlanır?

Cevap

İptal davasıyla, borçlunun üçüncü kişiyle yapmış olduğu ve alacaklısına zarar veren, kanun tarafında da uygun bulunmayan bir takım işlemler, iptal edilir. 


25. Soru

İptal davasına konu olan tasarruflar nelerdir?

Cevap

İptale tabi tasarruflar: ivazsız tasarruflar; aciz halinde yapılan tasarruflar ve borçlunun, alacaklılarına zarar verme kastıyla yaptığı tasarruflardır. 


26. Soru

İptal davası hangi mahkemede görülür?

Cevap

İptal davası, genel mahkemelerde açılan bir eda davası niteliğindedir.


27. Soru

İcra ve İflâs Kanunu’nda düzenlenen suçlarla ilgili davalara hangi mahkemelerde bakılır?

Cevap

İcra ve İflâs Kanunu’nda düzenlenen suçlarla ilgili davalara icra mahkemesinde bakılır.


28. Soru

İcra mahkemesinin verdiği tazyik ve disiplin hapsine ilişkin kararlara karşı başvurulabilecek bir yol var mıdır? 

Cevap

İcra mahkemesinin İcra ve İflâs Kanunu hükümlerine göre verdiği tazyik ve disiplin hapsine ilişkin kararlara karşı, tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde, yargı çevresinde bulunduğu ağır ceza mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz üzerine verilen karar kesindir.


1. Soru

Konkordato nedir?

Cevap

Konkordatoyu şöyle tanımlamak mümkündür: Konkordato, dürüst bir borçlunun, belli bir zaman dilimi içerisindeki tüm adi borçlarını, öngörülen nitelikli çoğunlukla alacaklıları tarafından kabul edilmiş ve yetkili makamca tasdik edilmiş olan teklifi doğrultusunda ve kendisi için elverişli şartlar çerçevesinde ödemesini mümkün kılan, borçluya tanınmış bir hukuki imkandır.

2. Soru

Konkordato, takip yollarından biri midir?

Cevap

Konkordato, icra veya iflas takibi gibi gerçek anlamda bir takip yolu değildir. Çünkü konkordato, alacaklıların ne cüz’i ne de külli olarak borçluyu takip etmesini sağlayan bir prosedürdür. Bilakis konkordato, borçlunun muhtemel takiplerden de kurtulmasını sağlamaya yönelen, özellikle iflasların önüne geçmeyi amaçlayan bir müessesedir. Ayrıca konkordato talep edebilmek için, iflasta olduğu gibi borçlunun sıfatı da önemli değildir. İflasa tabi olsun olmasın herkes, şartları oluştuğunda konkordato talep edebilir.

3. Soru

Yapılış tarzına göre konkordato türlerini sıralayınız.

Cevap

Yapılış tarzına göre konkordato:  Tenzilat (yüzde) konkordatosu, vade konkordatosu ve karma konkordato şeklinde üçe ayrılmaktadır. 

4. Soru

Tenzilat (yüzde) konkordatosu nedir?

Cevap

Şayet konkordato ile alacaklılar alacaklarının belirli bir yüzdesinden feragat ederlerse, bu, tenzilat (yüzde) konkordatosudur. 

5. Soru

Yapılış amacına göre konkordato kaça ayrılır?

Cevap

Konkordato, yapılış amacına göre de ikiye ayrılmaktadır. Buna göre, borçların tasfiyesine yönelik konkordato ve malvarlığının tasfiyesine yönelik konkordato türlerinden söz edilebilir.

6. Soru

Konkordato için öncelikle yapılması gerekli işlemler nelerdir?

Cevap

Konkordato için, öncelikle borçlunun veya iflâs isteyebilecek alacaklılardan birinin asliye ticaret mahkemesine dilekçe ile başvurup bir konkordato projesi vererek borçları ne surette ödemeyi teklif ettiğini belirtmesi gerekir.

7. Soru

Konkordato talebi ile birlikte eklenmesi gereken tam olduğunu tespit eden Asliye Ticaret Mahkemesi, kaç aylık geçici mühlet kararı verebilir?

Cevap

Asliye ticaret mahkemesi, konkordato talebi ile birlikte eklenmesi gereken belgelerin eksiksiz mevcut olduğunu tespit ederse, borçluya derhal üç aylık bir geçici mühlet kararı verir ve bir veya üç geçici konkordato komiseri tayin eder. 

8. Soru

Geçici mühlet süresinin uzatılmasını kimler talep edebilir? 

Cevap

Geçici mühlet süresi, borçlunun veya geçici komiserin talebiyle iki ay daha uzatılabilir.

9. Soru

Geçici mühlet talebine ilişkin kararlara karşı kanun yoluna başvurmak mümkün müdür?

Cevap

Geçici mühlet talebinin kabulü ve geçici mühletin uzatılması kararlarına karşı kanun yoluna başvurulamaz. Ancak geçici mühlet kararının ilanıyla birlikte, alacaklılara ilandan itibaren yedi gün içerisinde konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir durum bulunmadığına dair itirazlarını bildirme imkanı tanınmıştır.

10. Soru

Konkordato mühleti verilmesinde hangi yargılama usulü uygulanır?

Cevap

Konkordato mühleti verilmesi bir çekişmesiz yargı işidir. Bu yüzden, asliye ticaret mahkemesi, borçlunun teklifini basit yargılama usulüne göre inceler. 

11. Soru

Konkordato kesin mühleti ne zaman ve ne kadar süreliğine verilir?

Cevap

Asliye ticaret mahkemesi, konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olduğu kanaatine varırsa, borçluya bir yıllık kesin mühlet verir. Gerektiğinde bu süre bitmeden önce, konkordato komiseri veya borçlunun talebiyle, borçluya altı aya kadar ilave mühlet verilebilir. 

12. Soru

Kesin mühlet talebinin reddi kararına karşı kanun yoluna başvurmak mümkün müdür?

Cevap

Kesin mühlet talebinin reddi hâlinde, bu karara karşı kanun yoluna müracaat edilip edilemeyeceği konusunda İcra ve İflâs Kanunu’nda açık bir hüküm yoktur. Ancak, Kanun’da açık bir yasak veya sınırlama olmadığı müddetçe, kanun yoluna başvuru hakkı mevcut olduğundan, borçlu (veya konkordato talep eden alacaklı) kesin mühlet talebinin reddine karşı istinaf yoluna müracaat edebilecektir.

13. Soru

Kural olarak konkordato mühleti içinde, borçluya karşı hiçbir icra takip işlemi yapılamaz. Bu kuralın istisnası nedir? 

Cevap

Mühlet içinde takip yasağının bazı istisnaları vardır. Konkordato mühletine rağmen borçluya karşı, rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takipte bulunmak mümkündür ve daha önce başlamış olan bu tür takiplere devam edilebilir. Fakat bu takiplerde de muhafaza tedbirleri alınamaz ve rehinli malın satışı gerçekleştirilemez (m. 295). Ayrıca, 206. maddenin birinci sırasında belirtilen alacaklar için konkordato mühleti içinde de haciz yoluyla takip yapılabilir ve daha önce başlamış olan takiplere devam edilebilir. Bu alacaklar için yapılan takiplerde, borçlunun malları üzerinde muhafaza tedbirleri alınması ve malların satışının yapılması da mümkündür. 

14. Soru

Hangi hallerde kesin mühletin kaldırılmasına karar verilir?

Cevap

İcra ve İflâs Kanunu’nda asliye ticaret mahkemesinin iki hâlde kesin mühletin kaldırılmasına karar vereceği benimsenmiştir. Bunlar; konkordato mühleti içinde borçlunun mali durumunun düzelmesi ve İcra ve İflâs Kanunu’nun 292. maddesinde belirtilen hâllerden birinin varlığıdır.

15. Soru

Haklı hallerin varlığı halinde mühletin kaldırılması kim tarafından talep edilir? 

Cevap

Mühletin kaldırılması sonucunu doğuran hallerin varlığını tespit eden konkordato komiseri, bu durumu asliye ticaret mahkemesine bir raporla bildirir ve mühletin kaldırılmasını ister. 

16. Soru

Konkordato komiseri kim tarafından atanır?

Cevap

Konkordato mühleti veren asliye ticaret mahkemesi, gerekli bilgi ve tecrübeye sahip Türk vatandaşlarından bir veya birkaç konkordato komiseri atar.

17. Soru

Konkordato komiserinin görevleri nelerdir?

Cevap

Konkordato komiserinin görevleri şunlardır:

 • Borçlunun tasarruflarını denetlemek ve işlemlere katılmak
 • Borçlunun malvarlığının defterini tutar
 • İlân ile alacaklıları davet eder
 • Kendisine bildirilen alacakları inceler
 • Ara raporlar düzenlemek
18. Soru

Hangi hallerde alacaklılar kurulunun oluşturulması zorunludur?

Cevap

Adi konkordatoda alacaklılar kurulunun teşekkül edip etmeyeceği hâkimin takdirine bırakılmıştır (m. 289/III, c.1). Ancak, en az üç alacaklı sınıfı bulunması kaydıyla, alacaklı sayısının iki yüz elliyi veya alacak miktarının yüz milyon Türk Lirasını aşması halinde alacaklılar kurulunun oluşturulması zorunludur.

19. Soru

Rehinli malların satışının ertelenmesinin koşulları nelerdir?

Cevap

Ertelemenin yapılabilmesi için rehinlerin her şeyden önce konkordato mühleti verilmeden önce doğmuş olması gerekir. Yine rehinle temin edilen alacağın konkordato talep tarihine kadar ödenmemiş faizi bulunmamalıdır. Bu iki koşul yanında borçlu, rehinli malın işletmenin faaliyeti için zorunlu olduğunu ve paraya çevrilmesi durumunda ekonomik varlığının tehlikeye düşeceğini yaklaşık olarak ispat etmelidir.

20. Soru

Konkordatoyu tasdik eden mahkeme hangi durumların varlığı halinde erteleme kararını kaldırır? 

Cevap

Konkordatoyu tasdik eden mahkeme alacaklının talebi üzerine borçluyu da dinledikten sonra aşağıdaki hâllerden birisinin mevcut olduğu yaklaşık olarak ispat edilirse, erteleme kararını kaldırır. Bu hâller;

 • Borçlu ertelemeyi yanlış bilgiler vermek suretiyle elde etmiş ise;
 • Borçlunun serveti ve gelirleri artmış ve borçlu ekonomik varlığını tehlikeye sokmadan borcu ödeyebilecek hâle gelmişse;
 • Rehinli malın paraya çevrilmesi veya finansal kiralama konusu malın iadesi, borçlunun ekonomik varlığını artık tehlikeye sokmayacaksa.
21. Soru

Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma nedir?

Cevap

Sermaye şirketleri ile kooperatiflerin alacaklılarıyla uzlaşarak borçlarını ve gerekiyorsa, yapısal organizasyonlarını yeni koşullara adapte etmek suretiyle faaliyetlerine devam etmelerine imkân sağlayan hukukî kuruma “uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma” diyoruz.

22. Soru

Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma kimler için tanınmıştır?

Cevap

Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma sadece sermaye şirketleri ve kooperatiflere tanınmıştır.

23. Soru

Yeniden yapılandırma projesi hangi alacaklıların incelemesine sunulur?

Cevap

Kanun tarafından aranan hususları içeren yeniden yapılandırma projesi, bu projeden etkilenen alacaklıların proje hakkında sağlıklı bir biçimde karar vermelerine olanak sağlamak amacıyla borçlu tarafından, bu alacaklıların incelemesine sunulur. Projeden etkilenmeyen alacaklıların ise projeden haberdar edilmelerine gerek yoktur.

24. Soru

İptal davasıyla hangi işlemlerin iptali amaçlanır?

Cevap

İptal davasıyla, borçlunun üçüncü kişiyle yapmış olduğu ve alacaklısına zarar veren, kanun tarafında da uygun bulunmayan bir takım işlemler, iptal edilir. 

25. Soru

İptal davasına konu olan tasarruflar nelerdir?

Cevap

İptale tabi tasarruflar: ivazsız tasarruflar; aciz halinde yapılan tasarruflar ve borçlunun, alacaklılarına zarar verme kastıyla yaptığı tasarruflardır. 

26. Soru

İptal davası hangi mahkemede görülür?

Cevap

İptal davası, genel mahkemelerde açılan bir eda davası niteliğindedir.

27. Soru

İcra ve İflâs Kanunu’nda düzenlenen suçlarla ilgili davalara hangi mahkemelerde bakılır?

Cevap

İcra ve İflâs Kanunu’nda düzenlenen suçlarla ilgili davalara icra mahkemesinde bakılır.

28. Soru

İcra mahkemesinin verdiği tazyik ve disiplin hapsine ilişkin kararlara karşı başvurulabilecek bir yol var mıdır? 

Cevap

İcra mahkemesinin İcra ve İflâs Kanunu hükümlerine göre verdiği tazyik ve disiplin hapsine ilişkin kararlara karşı, tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde, yargı çevresinde bulunduğu ağır ceza mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz üzerine verilen karar kesindir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.