Açıköğretim Ders Notları

İkna Edici İletişim Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden İkna Edici İletişim Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

İkna Edici İletişimde Mesajın Alıcıları

1. Soru

Martin Fishbein ve Icek Ajzen tutumun anlamını nasıl tanımlamışlardır?

Cevap

Martin Fishbein ve Icek Ajzen (1975) tutumun anlamının en geniş kabulünün ne olabileceğini şu şekilde tanımlamışlardır: “Bir nesneyle ilgili olumlu ya da olumsuz sürekli bir davranışı etkileyen öğrenilmiş eğilim/yatkınlık”. Bu tanıma daha yakından bakıldığında; öncelikle, tutumların değer biçer bir yapıda olduğu görülür. Onlar bizim bir nesne hakkında olumlu ya da olumsuz hislerimizi ya da düşüncelerimizi oluşturmamıza yardım ederler. Tutumların olumlu ya da olumsuz ayrıma ya da yönelime sahip olduğunu söyleyebilirsiniz.


2. Soru

Hedef kitle açısından kişiliğin önemi nedir?

Cevap

Kişilik kavramının iletişim ve pazarlama açısından önemi bilinmesine karşın, yapılan araştırmalar hedef kitle davranışlarını açıklamada çelişkili sonuçlar vermektedir. Bazı araştırmalar kişiliğin ürün, marka ve mağaza seçiminde önemli olduğunu vurgularken, bazı araştırmalarda arada hiç bir ilişki olmadığını öne sürmektedir. Ancak, kişilik bir reklamı sevmeyi, karar vermek için toplanılacak bilgilerin türlerini ve toplama yöntemlerini, toplanılan bilgiyi işlemeyi ve ikna olunabilirliği etkilemektedir. Kişilik ve tüketici davranışı araştırmaları her ne kadar çelişkili bulgular verip genelleme yapmayı güçleştirse de, günümüzün iletişim ve pazarlama literature, “Bana tükettiğini söyle sana kim olduğunu söyleyeyim” türünden sembolizm ve tüketim ilişkilendirmeleri yapmaktadır.


3. Soru

Hedef kitle nedir?

Cevap

Mesajları hedef kitleye uygun hale getirmenin yanında, ikna ediciler genellikle mesajlarıyla bağlantılı tutumları olan bir hedef kitleyi yaratırlar. “Hedef kitle” genellikle tüm nüfusun yalnızca bir parçasıdır. Bu aynı yaş ya da gelir gurubundaki insanlar olabilir. Mesajı duyması, görmesi ya da okuması için doğru insanları birleştirmek ikna edicinin başarısı için çok önemlidir


4. Soru

Odak grup hangi amaçla kullanılır?

Cevap

Odak Grupları hedef kitle üyelerinin ürün, görüntü ya da fikir ile olan duygusal bağlantısını soruşturmak için bazı zamanlar kullanılır. Sayısal yoklama geniş insan sayılarını çalışmak için nesnel anketler kullanırken, odak grupları bir avuç insana derin sorular yöneltir. Bir odak grubuna, katılımcılara pek çok açık uçlu soru soran eğitilmiş bir yönetici tarafından liderlik edilebilir. Elde edilen bilgi, anket vasıtasıyla elde edilen kadar geniş olmasa da, odak grupları nitelik araştırması için temel olarak kullanılan zengin veriler sağlar.


5. Soru

VALS2 profili nedir?

Cevap

Önceki bir aracın bir yenilemesi olan VALS 2 1989 yılında Menlo Park, California’da bulunan kar amacı gütmeyen bir organizasyon olan SRI International tarafından geliştirilmiştir. VALS 2, yanıt verenlerin ürün, hizmet ya da medyayı kullanıp kullanmadığını belirlemeye çalışan kapsamlı bir ankettir.


6. Soru

Birincil Alıcı/İzleyiciye karşı İkincil Alıcıya/İzleyicinin avantajı nedir?

Cevap

İkna edicinin mesajı için birincil alıcı kitlesi daha geniş olsa da ikincil alıcılar toplamda daha geniş bir sayıdadırlar. İkincil alıcılar, ikna edicinin mesajını, tasarlanmış alıcıya ulaştıktan sonra onu görür, duyar ya da okurlar; dolayısıyla, teknoloji ikna edicinin mesajının çok sayıda alıcı kitlesi tarafından alınmasına izin verir. Kâğıt icat edilmeden önce, eski ikna ediciler hikâye anlatma sanatını kullanırlardı. Alıcı konuşmacının sözlerini hızlı biçimde aktarmak zorundaydı. Yalnızca hikâyenin diğerlerine tekrar anlatılması alıcıyı büyütmüştür.


7. Soru

Kendini İfade Eden Alıcı ne demektir?

Cevap

Medya çağı, izleyici kitlesinin üyelerine medya organizasyonlarından bağımsız olarak kendi mesajlarını yaratabilme fırsatı sağlar. Kanal gezmek, üreticilerin dikkatlice hazırladıkları mesajlar arasında değişim yapmak, izleyicilerin kendi programlamalarını nasıl yarattıklarının bir örneğini teşkil eder. Aynı şekilde, web sayfalarının hipertekst düzenleri internet metni için kullanıcının kendi içeriklerini yaratmalarına izin verir. Örneğin, blog hizmeti sağlayan birçok site bunları sağlayabilmektedir


8. Soru

Anonimlik nedir?

Cevap

Büyük ya da küçük, alıcılar ya da izleyiciler günümüzde genellikle anonimdir. Anonim, TDK Büyük Türkçe Sözlüğü’nde “adı sanı bilinmeyen, çok ortaklı” olarak tanımlanmaktadır. Medya kaynakları, kaynak ile alıcı arasında mesafe yaratan kendi alıcılarını tam olarak göremezler. Haber ajansı yazarları okuyucularını tanımazlar. Aktörler ve aktrisler bir yıllık süreçten fazla zamanlarını kimlere harcadığını bilmezler. Oldukça sık olarak, bireyler arası ikna ediciler de alıcılarını tam olarak bilemezler. Pazarlamacılar, kişisel bir ilişki geliştirmek önemli bir ikna stratejisi olmasına rağmen, müşterilerini genelde kişisel olarak tanımazlar.


9. Soru

Benliğin boyutları nelerdir?

Cevap

Kişinin kendini algılayış biçimi olan benlik, yine kişinin algılarına bağlı olarak iki boyuta sahiptir: • İlk boyut gerçek benlik iken • İkinci boyut ise ideal benliktir. Gerçek benlik “kimim?”, ideal benlik “kim olmak istiyorum?” sorularına bireyin verdiği cevaplar ile şekillenir. Bu sorulara cevap aranırken birey önce kendine benliği ile ilgili sorular sorar, sonra da sosyal çevresinde kim olduğuna yönelik sorgulamalara başlar.


10. Soru

Hedef kitle analizinin işlevleri nedir?

Cevap

Hedef kitle analizi iki işleve hizmet eder: • Birincisi, ikna edicilerin onlarla iletişim kurması için hedef kitle hakkında bilgi edinmeleridir. • Diğer durumlarda, ikinci olarak, ikna ediciler kendi hedef kitlelerini yaratmak için hedef kitle analizini kullanırlar.


11. Soru

İçerik haritalama nedir?

Cevap

İçerik haritalamada tüketiciden popülerlik ve kalite gibi ayrımlarda ürünü değerlendirmeleri istenir. Tüketicinin cevapları eş merkezli daireler, bölmeler olarak ya da bir hiyerarşi içerisinde grafiksel olarak sunulur. Bir görsel harita belirli ürünlerin ve markaların nasıl birbirleriyle ilişkili olduklarına karşı tüketicinin düşüncesini resmedecek şekilde biçimlendirilmiştir. Tekniğin çok sayıda bilgiyi sağladığını ve çok sayıda markayı, kullanıcı olmayanların görüşlerini kullanıcı olanlara karşı sınıflandırdığını, paketleme konularında geri dönüşümü sağladığı ve iddia ve tartışmaları cesaretlendirdiğini söylenmektedir. Artan bir şekilde, araştırmacılar bu gibi ruhsal haritalamanın sonuçlarını organize ederken bilgisayarları kullanıyorlar.


12. Soru

Demografik bölümleme nedir?

Cevap

Demografik bölümleme bir kitleyi, yaş, cinsiyet, ırk, gelir düzeyi, eğitim ve meslek grup üyeliği, köken ve din gibi tanımlanabilir karakterlere göre gruplara bölmektir


13. Soru

Kişilik nedir?

Cevap

Kişilik, kişinin iç ve dış çevresiyle kurduğu, dicoler kişilerden ayırt edici, tutarlı ve yapılaşmış bir ilişki biçimidir


14. Soru

Hedef kitlelerinin psikolojisini anlamada kullanılan niteliksel araçlar hangileridir?

Cevap

Odak grupları, kişileştirme, içerik haritalama ve kolajlar gibi niteliksel araçlar ikna edicilere hedef kitlelerinin psikolojisini anlamada kullanılırlar.


15. Soru

Tutumların dayandığı ya da türediği bilgi biçimleri nelerdir?

Cevap

Tutumlar bilginin üç biçimine dayanır ya da bunlardan türer. Bunlar; • Kavramsal bilgi, • Duygusal bilgi ve • Geçmiş davranışlardır. Bu bir ikna edici tarafından mesajın alıcı üyesine sağlanan bilgiden kaynaklanan ya da bunun neden olduğu tavırdır.


16. Soru

Hedef kitle bölümlemesi nedir?

Cevap

Anketler ikna edicilerin hedef kitle tutumlarını değerlendirmelerine izin verir. Yine de hedef kitleler insan gruplarıdır ve onların kolektif tutumlarını anlamak zor olabilir. Bu yüzden, ikna ediciler, nüfusu daha anlamlı birimlere bölme ve hedef kitlenin tutumlarını daha iyi anlamak için hedef kitle bölümlemesini uygular. Bu birimler; • Demografik, • Psikografik, ve • Jeo-demografik bilgilere dayanmaktadır. Sayım verilerini, anketleri, odak grupları ve çeşitli yöntemleri kullanarak, ikna ediciler mesajları için bir kitleyi hedefleyebilir ve belirli kitlenin ilgisini çekecek bir yönde mesajını yaratabilir. Yayınlanan mesajlarıyla milyonlara ulaşan ikna ediciler kadar küçük gruplara konuşan ikna ediciler de kitle bölümleme tekniklerini kullanırlar


17. Soru

İknacıların hedef kitlenin ihtiyaç ve isteklerinin farkında olması ne işe yarar?

Cevap

İknacıların hedef kitlenin ihtiyaç ve isteklerinin farkında olması ikna sürecini kolaylaştırır. Seçim dönemlerinde liderlerin yaptıkları konuşmalardan markaların reklam vaatlerine kadar pek çok mesajda ihtiyaç ve isteklerimizin izlerini görürüz.


18. Soru

Hedef kitleyi anlamada anket yönteminin önemi nedir?

Cevap

Anket, hedef kitle ve mesaj üreticisi arasındaki ilişkideki önemli bir ölçü olmaktadır. İş hayatından politikaya, üretici ve tüketicilerin tutumları sorulur olmaktadır. Anket, nüfusun temsili örneğinin araştırılmasına dayanan nüfusun bazı karakteristik özelliklerinin üstünde durmak için istatistiksel teorinin kullanımıdır. Çoğu zaman anket, ikna ediciye hedef kitlenin tutumlarını ve bu tutumları değiştirecek mesajı nasıl göndereceğini belirlemesinde yardımcı olur. Anket genellikle ikna etme süreci boyunca mesajın etkileyiciliğini çözmek için uygulanır. İkna ediciler hedef kitlenin en azından bir bölümü tarafından mesajın kabul edildiğini göstermek için aynı zamanda anket sonuçlarını ikna edici kanıt olarak da kullanırlar


19. Soru

VALS 2 profilinin kaç grubu bulunmaktadır?

Cevap

VALS 2 profilinin sekiz grubu bulunmaktadır: • Gerçekleştiriciler, • Tamamlanmışlar, • Başaranlar, • Tecrübe edenler, • İnananlar, • Çabalayanlar, • Yapanlar ve • Mücadeleciler. Gerçekleştiriciler, zevklerini ve kişisel yeteneklerini göstermekten hoşlanan başarılı ve bilgili kişilerdir. Geniş bir ilgi alanına sahiplerdir ve konularla ilgilenirler. Tamamlanmışlar, düzen ve sorumluluğa önem veren tatmin olmuş, olgun tüketicilerdir. İyi eğitilmişlerdir ve dünyadaki olaylar hakkında bilgilidirler. Başaranlar, yaşamlarının kontrolünü hisseden kariyer eğilimli insanlardır. Onlar sürekliliğe ve öz keşfe önem verirler. Tecrübe edenler, genç, düşünmeden hareket edenlerdir ve isyankârdırlar. Etkileyicilik ararlar ve politik olarak çekimserdirler. İnananlar, ailelerine, dine, topluluklara ve ülkeye bağlı muhafazakâr insanlardır. Kaynakları sınırlıdır ancak ihtiyaçlarını karşılamada yeterlidir. İnananlar genellikle bir orga sahip olurlar, tek kullanımlık kaplar kullanırlar. Çabalayanlar, onların etrafındaki dünyadan onay beklerler. Kaynakları zayıftır ve hayatın onlara karşı haksız olduğunu hissederler. Yapanlar, geleneğe değer veren pratik insanlardır. Otoriteye saygı duyarlar ve politik olarak tutuculardır. Genellikle avlanırlar, motosikletleri vardır ve kömürlü mangal kullanırlar. Mücadeleciler, kaynaklarıyla sınırlanmışlardır ve temel ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanmışlardır. İhtiyatlı, favori markalara bağlı tüketicilerdir.


20. Soru

Bağlam faktörü konusundaki çalışmaların tartıştığı üç genel alan nelerdir?

Cevap

Bu konudaki çalışmalar üç genel alanı tartışmaktadır (bir konuda ardışık iletişimleri kapsayan): • Öncelik-yenilik etkileri, • İletişim çevresi etkileri ve • İkna edici etkilerin devamlılığı.


21. Soru

İnanç nedir?

Cevap

İnanç, neyin yanlış ya da doğru olduğu hakkında sahip olduğumuz bir fikirdir. Dünyanın yuvarlak olduğuna inanabilirsiniz, belirli bir arabanın diğerinden daha iyi olduğuna inanabilirsiniz ve mavi rengi giyerken daha etkileyici olduğunuza inanabilirsiniz. Milton Rokeach inançların gözlemlenemez olduğunu yazmıştır; bunun yanında inançları yansıtacak, bireyleri ve sözlerini gözlemleyebiliriz.


22. Soru

Teknolojinin ikna sürecindeki önemi nedir?

Cevap

Teknoloji, ikna sürecinde hedef kitleyi tanımak kadar ona ulaşmayı ve hatta birlikte bir şeyler paylaşmayı inanılmaz ölçüde kolaylaştırmıştır. Artık, mesajların alıcıları anlamların birlikte yaratımında önemli bir rol oynamaktadırlar. İknacılar hedef kitlelerini anlamak ve mesajlarını onlara uyarlamak için hedef kitle analizini kullanırlar. Teknoloji aynı zamanda, hedef kitlenin iknacıların mesajlarının açığını yakalamalarını ve bunu diğer hedef kitlelerle doğrudan paylaşmalarını da sağlamaktadır. Kısacası, bugünün medyası için hedef kitle potansiyel olarak geniş, anonim ve üreticilerin ikna edici mesajlarını bozabilecek kişilerden oluşmaktadır.


23. Soru

Günümüzde kullanılan temel psikografik araştırma araçları nelerdir?

Cevap

Günümüzde iki temel psikografik araştırma aracı kullanılmaktadır: • Yankelovich MONITOR ve • SRU International VALS 2. MONITOR yirmibeş yıldır kullanılmaktadır ve tüketicilerin geniş bir grubuna yöneltilen anketlere dayanmaktadır.


24. Soru

Geniş yayına karşı dar yayının avantajı nedir?

Cevap

Geleneksel geniş yayın ağları da daha dar bağlantılar da hedeflenen alıcılara/izleyicilere ulaşmada daryayının avantajını kullanır. Dar yayın -programı küçük ve dar olarak tasarlayarak istenilen alıcıyı hedefleme- ikna edicilere mesajları için ideal hedef kitleye ulaşma imkânı sunar. Örneğin, bu konular ile ilgilenen insanlara ulaşmak isteyen reklamcılar, bu programların en çabuk kavrayan alıcılara ulaşacağını bilirler. Kablolu yayının gelmesi çok küçük-dar alıcı/izleyici kitlesine sahip çok sayıda televizyon ağının kurulmasını da beraberinde getirmiştir


25. Soru

Tutumları yaratan bilgi tipleri kısaca nasıl açıklanabilir?

Cevap

Tutumları yaratan bilgi tipleri kısaca şöyle açıklanabilir: • Kavramsal bilgi: Genellikle bir inancı niteler. • Duyuşsal/duyusal bilgi: Duyguları, ihtiyaçları ve değerleri içerir. • Geçmiş davranışlar: Bazı şeylerle olan doğrudan deneyimimiz nesne, kişi ya da düşünceye karşı bir tutuma sahip olmamıza neden olur.


26. Soru

Merkezi inançlar ile çevresel inançların farkı nedir?

Cevap

Birey yetişkin olmadan önce, psikolojik yapıların belirli çeşitlerinde organize olmuş binlerce inanca sahiptir. Bu inançlara merkezi ve çevresel olarak bakılabilir. Merkezi olan inançlar değişime daha fazla dayanıklıdır ve değiştiklerinde bireysel kavrama sisteminde geniş değişiklikler ile sonuçlanır. Çevredeki inançlar tutarsızlardır ve kolayca değişebilirler


27. Soru

Hedef kitle analizi nedir?

Cevap

Hedef kitle analizi, ikna edicinin hedef kitleyi küçük gözlemlenebilir birimlere bölmesiyle gerçekleştirilen bir süreçtir. Bazı durumlarda, ikna edici ikna edici mesajın nedenini düşünür, hedef kitlenin görsel araştırmasını ve ardından görünene dayanan mesaj ayarlamalarını yapar.


28. Soru

İkna ediciler tutumlarımızı nasıl değiştirebilir?

Cevap

İkna ediciler tutumlarımızı dayandırdığımız bilgiyi değiştirerek tutumlarımızı da değiştirebilirler.


29. Soru

Benlik nedir?

Cevap

Benlik, kişinin kendini algılayış biçimidir. Kişinin kendini nasıl gördüğünü, kişiliğe ilişkin kanılarının neler olduğunu açıklar. Benlik kavramı; anne, baba, arkadaşlar, öğretmenler ve diğer önemli kişiler ile ilişkiler sonucunda oluşur


30. Soru

Psikografik bölümleme nedir?

Cevap

Mesajların alıcılarının demografik özelliklerini bilmek ikna edici için yeterli değildir, çünkü demografi bir kitlenin tutumlarını her zaman göstermeyebilir. Psikografiği kullanarak, ikna ediciler belirli bir ürünün ve aktivitenin hedef kitlenin yaşam tarzıyla ya da kendi görüntüsüyle nasıl uyumlu olacağını anlayabilirler. Psikografik bir hedef kitle hakkındaki demografiyi, onların tutumları, fikirleri, yaşam biçimleri ve ilgilerini birleştirir.


31. Soru

Psikografik bölümleme ne işe yarar?

Cevap

Nüfusun örneklerine psikografik araştırmalarını yönelterek, pazarlama şirketleri ve reklamcılar, nüfusu, kendileri ve dünya hakkında benzer inançlara sahip olan gruplara bölerler. Medya yapımcıları hangi grubun onların kitleleri olduğunu belirleyebilir ve bu bilgiyi kitlerle ulaşmak isteyen reklamcıya satabilir. Örneğin belirli bir dergi belirli bir psikografik grup profiline uyan abonelere sahip olabilir. Bu gruba ulaşmak isteyen şirketler bu derginin onların reklamı için etkili bir araç olduğunun farkında olurlar


32. Soru

Rokeach’a göre inancın türleri nelerdir?

Cevap

Rokeach inancın beş türünü tanımlamıştır. Bunlar aşağıda kısaca açıklanmıştır: • İnancın ilk biçimi olan “Tip A: Primitif İnançlar, yüzde yüz fikir birliği”, “fiziksel gerçeklik, sosyal gerçeklik ve kendinde doğa”yı sunar. Tip A inançlar bütün tarafından paylaşılır ve nadiren bir anlaşmazlık konusu olurlar. Çok zor değişirler ve kişinin inanç sisteminde merkezilerdir. Tip A’nın örnekleri “Güneşin doğudan doğduğuna inanıyorum”, “Kars’ta kışları soğuk geçtiğine inanıyorum”, ve “Dünyanın yuvarlak olduğuna inanıyorum” gibi önermeleri içerir. • “Tip B: Primitif İnançlar, sıfır fikir birliği”, inkâr edilemezlerdir ve inancın nesnesiyle doğrudan deneyim tarafından öğrenilir ancak herkes tarafından paylaşılmazlar. Gerçekte, Tip B inançları inanca sahip olan insanın kendi görüntüsünü adlandırır. Çünkü paylaşılmazlar, genellikle ikna etmeye karşı dayanıklıdırlar ve bu yüzden bireysel inanç sisteminde merkezdirler. Tip B’nin örnekleri, “Ben zeki bir insanım”, “Tanrıya inanıyorum” ve “Dünya barış dolu bir yerdir” gibi önermeler içerir. Bizim medya ile olan etkileşimimiz, bazen Tip B inançlarını etkiler. Popüler ya da mutlu olmak için alınan fikirlerimiz bizim medya deneyimlerimiz tarafından biçimlendirilebilir. • Rokeach’ın üçüncü inanç tipi “Tip C: Otorite İnançları”, otorite figürlerine koyulan tek tek inançların adlandırılmasıdır, örneğin aileler, din grupları ya da arkadaşlar. Belirli grup ya da insanlara güvenmeyi öğreniriz. Hayata devam ettikçe, hangi otorite figürünün inançlarımızı paylaştığını ve hangilerine güvenebileceğimizi öğreniriz. Tip C inançların örnekleri “Ailem aklımdaki en önemli ilgidir”, “Öğretmenin ilgilidir” ve “Demokratlar çalışan insanlara karşı ilgilidir” gibi önermeleri içerir. • İnancın dördüncü türü “Tip D: Elde Edilmiş İnançlar”dır. Rokeach Tip D inançları “dini ya da politik yapılardan kök bulan ve inanç nesnesiyle doğrudan ilişkiden çok otoriteyle tanımlama süreçleri vasıtasıyla ikinci elden edinilmiş ideolojik inançlar olarak tanımlamaktadır. Bu bizim inanma objesiyle doğrudan deneyim olmaksızın otorite figürlerinin düşünce ve inançlarını kabul etmemizdir. Tip D inançları ikna ile değiştirilebilir. Tip D inançların örnekleri: “Silah kontrol yasasının silahları suçlulardan uzak tutacağına inanıyorum”, “Serbest ticaretin Türkiye’nin ekonomisi için iyi olduğunu düşünüyorum” gibi önermeleri içermektedir. • “Tip E: Önemsiz inançlar”, Rokeach’in inanç tiplerinden beşincisidir. Tip E inançlar “tecrübenin az olduğu ya da rastgele seçilmiş, keyfi konulardan oluşur.” Bunlar tartışılmazdır çünkü inancın nesnesiyle doğrudan deneyimden kaynaklanırlar ancak bireyin toplam inanç sistemiyle alakasızlardır çünkü diğer inançlarla ilişkili değillerdir. Tip E inançların örnekleri: “En sevdiğim renk mavi”, “En sevdiğim çiçek gül”, ve “Vanilyalı dondurmayı severim” gibi önermeleri içermektedir.


33. Soru

Hedef kitle anketleri hangi amaçlara hizmet eder?

Cevap

Hedef kitle anketleri; • Hedef kitle tutumlarını değerlendirmek, • Mesajın etkililiğini ölçmek ve • İkna edici argümanları kanıtlamak gibi üç amaca hizmet etmektedir.


34. Soru

Teknolojinin ankete yönelik sağladığı faydalar nedir?

Cevap

Teknoloji, ikna ediciler için, anketi daha mükemmel kullanımı ve güvenirliliği ile sonuçlanan daha kesin ve düşük maliyetli hale getirmektedir. Bilgisayarlaştırılmış anket daha çok, müşteri değerlendirme ikna kampanyalarına sahip olmak için pazar araştırmasında kullanılmaktadır. Üreticiler seri üretimden önce ürünlerinin tam renk ve multimedya test modellerini test ederler. Reklamcılar düşündükleri arasında hangi reklamın en iyisi olduğunu bulmak için anket kullanırlar. Multimedya teknolojisi reklamcılara, cevap verenlerin demografik durumları ve hayat tarzları ve reklamların test modeli versiyonları hakkındaki soruları içeren bilgisayar anketleri yaratma fırsatı verir.


35. Soru

İkna ediciler anket sonuçlarını hangi amaçla kullanır?

Cevap

İkna ediciler, anket sonuçlarını, kitleye ikna edici üzerinde güç veren argümanları için kanıt olarak kullanırlar. Anket hedef kitlenin medya organizasyonlarına geri dönüşünü sağlayan bir yöntemdir.


36. Soru

Hedef kitle açısından ihtiyaç ne anlama gelmektir?

Cevap

İhtiyaç, herhangi bir şeyin yokluğunun yarattığı gerilim halidir. Özellikle yokluğu hissedilen, hayatta kalmak ve kendimizi iyi hissetmek açısından önemli ise, yokluğun yaratacağı gerilim daha güçlü hissedilir. Bu nedenle ihtiyaçlar biz tüketicileri harekete geçirir, bir başka deyişle bizleri davranışa güdüler


37. Soru

Hedef kitle açısından istek ne anlama gelmektir?

Cevap

İstek, hissedilen ihtiyacı tatmin etmek için tercih edilendir. Örneğimize geri dönersek susuzluk ihtiyacımızı gidermek için birçok alternatifimizin olduğunu, bunların arasında yaptığımız seçimlerin isteklerimizce yönlendirildiğini söyleyebiliriz.


75. Soru

Medyanın kullanılmasından önce, bir ikna edici, mesajını diğerlerine yaymak adına doğrudan bir hedef kitleye konuşurdu. Bugün durum nasıldır?

Cevap

Günümüzde teknoloji yalnızca geniş kitlelerin bir ikna edicinin mesajını almasını değil, daha önce hiç olmadığı kadar ikna edicinin kendi hedef kitlelerini anlamasını ve yakından tanımasını sağlar.


76. Soru

İnanabilme kavramı, ne ile ilgilidir?

Cevap

İnanabilme kavramı, özel ve bilinen anlamının yanı sıra iknaya karşı direnme ile ilgilidir.


77. Soru

Dar yayın –programı küçük ve dar olarak tasarlayarak istenilen alıcıyı hedefleme- nasıl bir imkan sunar?

Cevap

İkna edicilere mesajları için ideal hedef kitleye ulaşma imkanı sunar.


78. Soru

İzleyici kitlesinin üyelerine medya organizasyonlarından bağımsız olarak kendi mesajlarını yaratabilme fırsatını ne sağlar?

Cevap

Medya çağı.


79. Soru

Tutumlar bilginin üç biçimine dayanır. Bunlar neledir?

Cevap

Kavramsal bilgi, duygusal bilgi ve geçmiş davranışlar.


80. Soru

Tutumları ortaya çıkaran bilginin ikinci türü duyguları, ihtiyaçları ve değerleri içeren bilgi türüne ne ad verilir?

Cevap

Duyuşsal/duyusal bilgi.


81. Soru

Hedef kitle analizi, nasıl bir süreçtir?

Cevap

Hedef kitle analizi ikna edicinin hedef kitleyi küçük gözlemlenebilir birimlere bölmesiyle gerçekleştirilen bir süreçtir.


82. Soru

Hedef kitle analizi iki işleve hizmet eder. Bunlar nelerdir?

Cevap

Hedef kitle analizi iki işleve hizmet eder. Birincisi, ikna edicilerin onlarla iletişim kurması için hedef kitle hakkında bilgi edinmesi ve ikna ediciler kendi hedef kitlelerini yaratmak için hedef kitle analizini kullanması.


83. Soru

Hedef kitle anketleri, hangi amaçlara hizmet etmektedir?

Cevap

Hedef kitle anketleri, hedef kitle tutumlarını değerlendirmek, mesajın etkililiğini ölçmek ve ikna edici argümanları kanıtlamak.


84. Soru

Multimedya teknolojisi reklamcılara ne tür fırsatlar vermektedir?

Cevap

Multimedya teknolojisi reklamcılara, cevap verenlerin demografik durumları ve hayat tarzları ve reklamların test modeli versiyonları hakkındaki soruları içeren bilgisayar anketleri yaratma fırsatı verir.


85. Soru

İhtiyaç, nedir?

Cevap

İhtiyaç, herhangi bir şeyin yokluğunun yarattığı gerilim halidir.


86. Soru

İkna ediciler, hedef kitle bölümlemesini neden uygular?

Cevap

İkna ediciler, nüfusu daha anlamlı birimlere bölme ve hedef kitlenin tutumlarını daha iyi anlamak için hedef kitle bölümlemesini
uygular.


87. Soru

Psikografik araştırmalar ilk kez ne zaman geliştirilmiştir?

Cevap

Psikografik araştırmalar ilk kez 30 yıl önce geliştirilmiştir.


88. Soru

Bugün iki temel psikografik araştırma aracı bulunmaktadır. Bunlar nelerdir?

Cevap

Bugün iki temel psikografik araştırma aracı bulunmaktadır: Yankelovich MONITOR ve SRU International VALS 2. MONITOR.


89. Soru

VALS 2, nasıl bir anket türüdür?

Cevap

VALS 2, yanıt verenlerin ürün, hizmet ya da medyayı kullanıp kullanmadığını belirlemeye çalışan kapsamlı bir anket türüdür.


90. Soru

VALS 2 ve diğer psikografik profiller kitleleri anlayabilmek için ne tür veriler kullanırlar?

Cevap

VALS 2 ve diğer psikografik profiller kitleleri anlayabilmek için tüketici araştırmalarından gelen sayılabilir verileri kullanırlar.


91. Soru

Jeodemografi, psikografiği bir adım öteye nasıl taşır?

Cevap

Jeodemografi, belirli demografik grubun nerede olduğunu göstererek psikografiği bir adım öteye taşır.


92. Soru

Araç etkilerini anlamada en önemli engel, nedir?

Cevap

Araç etkilerini anlamada en önemli engel, iletişim medyasının doğasıdır.


93. Soru

Etkileşimli iletişim medyası katılımcılara ne tür bir olanak verir?

Cevap

Etkileşimli iletişim medyası katılımcılara diğerlerinin tepkilerini anı anına ölçmeye olanak verir.


94. Soru

İnternet, neden çok avantajlı bir medyaya dönüşmüştür?

Cevap

İnternetin sahip olduğu olanaklar (arama motorları, sosyal ağlar, bloglar vb.), alıcılarla etkileşim olanağı ve hatta alıcının içeriğe dahil olup üretebilmesi, görsel-isitsel vb. çoklu medya uygulamalarını barındırması interneti çok avantajlı bir medyaya dönüştürmüştür.


1. Soru

Martin Fishbein ve Icek Ajzen tutumun anlamını nasıl tanımlamışlardır?

Cevap

Martin Fishbein ve Icek Ajzen (1975) tutumun anlamının en geniş kabulünün ne olabileceğini şu şekilde tanımlamışlardır: “Bir nesneyle ilgili olumlu ya da olumsuz sürekli bir davranışı etkileyen öğrenilmiş eğilim/yatkınlık”. Bu tanıma daha yakından bakıldığında; öncelikle, tutumların değer biçer bir yapıda olduğu görülür. Onlar bizim bir nesne hakkında olumlu ya da olumsuz hislerimizi ya da düşüncelerimizi oluşturmamıza yardım ederler. Tutumların olumlu ya da olumsuz ayrıma ya da yönelime sahip olduğunu söyleyebilirsiniz.

2. Soru

Hedef kitle açısından kişiliğin önemi nedir?

Cevap

Kişilik kavramının iletişim ve pazarlama açısından önemi bilinmesine karşın, yapılan araştırmalar hedef kitle davranışlarını açıklamada çelişkili sonuçlar vermektedir. Bazı araştırmalar kişiliğin ürün, marka ve mağaza seçiminde önemli olduğunu vurgularken, bazı araştırmalarda arada hiç bir ilişki olmadığını öne sürmektedir. Ancak, kişilik bir reklamı sevmeyi, karar vermek için toplanılacak bilgilerin türlerini ve toplama yöntemlerini, toplanılan bilgiyi işlemeyi ve ikna olunabilirliği etkilemektedir. Kişilik ve tüketici davranışı araştırmaları her ne kadar çelişkili bulgular verip genelleme yapmayı güçleştirse de, günümüzün iletişim ve pazarlama literature, “Bana tükettiğini söyle sana kim olduğunu söyleyeyim” türünden sembolizm ve tüketim ilişkilendirmeleri yapmaktadır.

3. Soru

Hedef kitle nedir?

Cevap

Mesajları hedef kitleye uygun hale getirmenin yanında, ikna ediciler genellikle mesajlarıyla bağlantılı tutumları olan bir hedef kitleyi yaratırlar. “Hedef kitle” genellikle tüm nüfusun yalnızca bir parçasıdır. Bu aynı yaş ya da gelir gurubundaki insanlar olabilir. Mesajı duyması, görmesi ya da okuması için doğru insanları birleştirmek ikna edicinin başarısı için çok önemlidir

4. Soru

Odak grup hangi amaçla kullanılır?

Cevap

Odak Grupları hedef kitle üyelerinin ürün, görüntü ya da fikir ile olan duygusal bağlantısını soruşturmak için bazı zamanlar kullanılır. Sayısal yoklama geniş insan sayılarını çalışmak için nesnel anketler kullanırken, odak grupları bir avuç insana derin sorular yöneltir. Bir odak grubuna, katılımcılara pek çok açık uçlu soru soran eğitilmiş bir yönetici tarafından liderlik edilebilir. Elde edilen bilgi, anket vasıtasıyla elde edilen kadar geniş olmasa da, odak grupları nitelik araştırması için temel olarak kullanılan zengin veriler sağlar.

5. Soru

VALS2 profili nedir?

Cevap

Önceki bir aracın bir yenilemesi olan VALS 2 1989 yılında Menlo Park, California’da bulunan kar amacı gütmeyen bir organizasyon olan SRI International tarafından geliştirilmiştir. VALS 2, yanıt verenlerin ürün, hizmet ya da medyayı kullanıp kullanmadığını belirlemeye çalışan kapsamlı bir ankettir.

6. Soru

Birincil Alıcı/İzleyiciye karşı İkincil Alıcıya/İzleyicinin avantajı nedir?

Cevap

İkna edicinin mesajı için birincil alıcı kitlesi daha geniş olsa da ikincil alıcılar toplamda daha geniş bir sayıdadırlar. İkincil alıcılar, ikna edicinin mesajını, tasarlanmış alıcıya ulaştıktan sonra onu görür, duyar ya da okurlar; dolayısıyla, teknoloji ikna edicinin mesajının çok sayıda alıcı kitlesi tarafından alınmasına izin verir. Kâğıt icat edilmeden önce, eski ikna ediciler hikâye anlatma sanatını kullanırlardı. Alıcı konuşmacının sözlerini hızlı biçimde aktarmak zorundaydı. Yalnızca hikâyenin diğerlerine tekrar anlatılması alıcıyı büyütmüştür.

7. Soru

Kendini İfade Eden Alıcı ne demektir?

Cevap

Medya çağı, izleyici kitlesinin üyelerine medya organizasyonlarından bağımsız olarak kendi mesajlarını yaratabilme fırsatı sağlar. Kanal gezmek, üreticilerin dikkatlice hazırladıkları mesajlar arasında değişim yapmak, izleyicilerin kendi programlamalarını nasıl yarattıklarının bir örneğini teşkil eder. Aynı şekilde, web sayfalarının hipertekst düzenleri internet metni için kullanıcının kendi içeriklerini yaratmalarına izin verir. Örneğin, blog hizmeti sağlayan birçok site bunları sağlayabilmektedir

8. Soru

Anonimlik nedir?

Cevap

Büyük ya da küçük, alıcılar ya da izleyiciler günümüzde genellikle anonimdir. Anonim, TDK Büyük Türkçe Sözlüğü’nde “adı sanı bilinmeyen, çok ortaklı” olarak tanımlanmaktadır. Medya kaynakları, kaynak ile alıcı arasında mesafe yaratan kendi alıcılarını tam olarak göremezler. Haber ajansı yazarları okuyucularını tanımazlar. Aktörler ve aktrisler bir yıllık süreçten fazla zamanlarını kimlere harcadığını bilmezler. Oldukça sık olarak, bireyler arası ikna ediciler de alıcılarını tam olarak bilemezler. Pazarlamacılar, kişisel bir ilişki geliştirmek önemli bir ikna stratejisi olmasına rağmen, müşterilerini genelde kişisel olarak tanımazlar.

9. Soru

Benliğin boyutları nelerdir?

Cevap

Kişinin kendini algılayış biçimi olan benlik, yine kişinin algılarına bağlı olarak iki boyuta sahiptir: • İlk boyut gerçek benlik iken • İkinci boyut ise ideal benliktir. Gerçek benlik “kimim?”, ideal benlik “kim olmak istiyorum?” sorularına bireyin verdiği cevaplar ile şekillenir. Bu sorulara cevap aranırken birey önce kendine benliği ile ilgili sorular sorar, sonra da sosyal çevresinde kim olduğuna yönelik sorgulamalara başlar.

10. Soru

Hedef kitle analizinin işlevleri nedir?

Cevap

Hedef kitle analizi iki işleve hizmet eder: • Birincisi, ikna edicilerin onlarla iletişim kurması için hedef kitle hakkında bilgi edinmeleridir. • Diğer durumlarda, ikinci olarak, ikna ediciler kendi hedef kitlelerini yaratmak için hedef kitle analizini kullanırlar.

11. Soru

İçerik haritalama nedir?

Cevap

İçerik haritalamada tüketiciden popülerlik ve kalite gibi ayrımlarda ürünü değerlendirmeleri istenir. Tüketicinin cevapları eş merkezli daireler, bölmeler olarak ya da bir hiyerarşi içerisinde grafiksel olarak sunulur. Bir görsel harita belirli ürünlerin ve markaların nasıl birbirleriyle ilişkili olduklarına karşı tüketicinin düşüncesini resmedecek şekilde biçimlendirilmiştir. Tekniğin çok sayıda bilgiyi sağladığını ve çok sayıda markayı, kullanıcı olmayanların görüşlerini kullanıcı olanlara karşı sınıflandırdığını, paketleme konularında geri dönüşümü sağladığı ve iddia ve tartışmaları cesaretlendirdiğini söylenmektedir. Artan bir şekilde, araştırmacılar bu gibi ruhsal haritalamanın sonuçlarını organize ederken bilgisayarları kullanıyorlar.

12. Soru

Demografik bölümleme nedir?

Cevap

Demografik bölümleme bir kitleyi, yaş, cinsiyet, ırk, gelir düzeyi, eğitim ve meslek grup üyeliği, köken ve din gibi tanımlanabilir karakterlere göre gruplara bölmektir

13. Soru

Kişilik nedir?

Cevap

Kişilik, kişinin iç ve dış çevresiyle kurduğu, dicoler kişilerden ayırt edici, tutarlı ve yapılaşmış bir ilişki biçimidir

14. Soru

Hedef kitlelerinin psikolojisini anlamada kullanılan niteliksel araçlar hangileridir?

Cevap

Odak grupları, kişileştirme, içerik haritalama ve kolajlar gibi niteliksel araçlar ikna edicilere hedef kitlelerinin psikolojisini anlamada kullanılırlar.

15. Soru

Tutumların dayandığı ya da türediği bilgi biçimleri nelerdir?

Cevap

Tutumlar bilginin üç biçimine dayanır ya da bunlardan türer. Bunlar; • Kavramsal bilgi, • Duygusal bilgi ve • Geçmiş davranışlardır. Bu bir ikna edici tarafından mesajın alıcı üyesine sağlanan bilgiden kaynaklanan ya da bunun neden olduğu tavırdır.

16. Soru

Hedef kitle bölümlemesi nedir?

Cevap

Anketler ikna edicilerin hedef kitle tutumlarını değerlendirmelerine izin verir. Yine de hedef kitleler insan gruplarıdır ve onların kolektif tutumlarını anlamak zor olabilir. Bu yüzden, ikna ediciler, nüfusu daha anlamlı birimlere bölme ve hedef kitlenin tutumlarını daha iyi anlamak için hedef kitle bölümlemesini uygular. Bu birimler; • Demografik, • Psikografik, ve • Jeo-demografik bilgilere dayanmaktadır. Sayım verilerini, anketleri, odak grupları ve çeşitli yöntemleri kullanarak, ikna ediciler mesajları için bir kitleyi hedefleyebilir ve belirli kitlenin ilgisini çekecek bir yönde mesajını yaratabilir. Yayınlanan mesajlarıyla milyonlara ulaşan ikna ediciler kadar küçük gruplara konuşan ikna ediciler de kitle bölümleme tekniklerini kullanırlar

17. Soru

İknacıların hedef kitlenin ihtiyaç ve isteklerinin farkında olması ne işe yarar?

Cevap

İknacıların hedef kitlenin ihtiyaç ve isteklerinin farkında olması ikna sürecini kolaylaştırır. Seçim dönemlerinde liderlerin yaptıkları konuşmalardan markaların reklam vaatlerine kadar pek çok mesajda ihtiyaç ve isteklerimizin izlerini görürüz.

18. Soru

Hedef kitleyi anlamada anket yönteminin önemi nedir?

Cevap

Anket, hedef kitle ve mesaj üreticisi arasındaki ilişkideki önemli bir ölçü olmaktadır. İş hayatından politikaya, üretici ve tüketicilerin tutumları sorulur olmaktadır. Anket, nüfusun temsili örneğinin araştırılmasına dayanan nüfusun bazı karakteristik özelliklerinin üstünde durmak için istatistiksel teorinin kullanımıdır. Çoğu zaman anket, ikna ediciye hedef kitlenin tutumlarını ve bu tutumları değiştirecek mesajı nasıl göndereceğini belirlemesinde yardımcı olur. Anket genellikle ikna etme süreci boyunca mesajın etkileyiciliğini çözmek için uygulanır. İkna ediciler hedef kitlenin en azından bir bölümü tarafından mesajın kabul edildiğini göstermek için aynı zamanda anket sonuçlarını ikna edici kanıt olarak da kullanırlar

19. Soru

VALS 2 profilinin kaç grubu bulunmaktadır?

Cevap

VALS 2 profilinin sekiz grubu bulunmaktadır: • Gerçekleştiriciler, • Tamamlanmışlar, • Başaranlar, • Tecrübe edenler, • İnananlar, • Çabalayanlar, • Yapanlar ve • Mücadeleciler. Gerçekleştiriciler, zevklerini ve kişisel yeteneklerini göstermekten hoşlanan başarılı ve bilgili kişilerdir. Geniş bir ilgi alanına sahiplerdir ve konularla ilgilenirler. Tamamlanmışlar, düzen ve sorumluluğa önem veren tatmin olmuş, olgun tüketicilerdir. İyi eğitilmişlerdir ve dünyadaki olaylar hakkında bilgilidirler. Başaranlar, yaşamlarının kontrolünü hisseden kariyer eğilimli insanlardır. Onlar sürekliliğe ve öz keşfe önem verirler. Tecrübe edenler, genç, düşünmeden hareket edenlerdir ve isyankârdırlar. Etkileyicilik ararlar ve politik olarak çekimserdirler. İnananlar, ailelerine, dine, topluluklara ve ülkeye bağlı muhafazakâr insanlardır. Kaynakları sınırlıdır ancak ihtiyaçlarını karşılamada yeterlidir. İnananlar genellikle bir orga sahip olurlar, tek kullanımlık kaplar kullanırlar. Çabalayanlar, onların etrafındaki dünyadan onay beklerler. Kaynakları zayıftır ve hayatın onlara karşı haksız olduğunu hissederler. Yapanlar, geleneğe değer veren pratik insanlardır. Otoriteye saygı duyarlar ve politik olarak tutuculardır. Genellikle avlanırlar, motosikletleri vardır ve kömürlü mangal kullanırlar. Mücadeleciler, kaynaklarıyla sınırlanmışlardır ve temel ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanmışlardır. İhtiyatlı, favori markalara bağlı tüketicilerdir.

20. Soru

Bağlam faktörü konusundaki çalışmaların tartıştığı üç genel alan nelerdir?

Cevap

Bu konudaki çalışmalar üç genel alanı tartışmaktadır (bir konuda ardışık iletişimleri kapsayan): • Öncelik-yenilik etkileri, • İletişim çevresi etkileri ve • İkna edici etkilerin devamlılığı.

21. Soru

İnanç nedir?

Cevap

İnanç, neyin yanlış ya da doğru olduğu hakkında sahip olduğumuz bir fikirdir. Dünyanın yuvarlak olduğuna inanabilirsiniz, belirli bir arabanın diğerinden daha iyi olduğuna inanabilirsiniz ve mavi rengi giyerken daha etkileyici olduğunuza inanabilirsiniz. Milton Rokeach inançların gözlemlenemez olduğunu yazmıştır; bunun yanında inançları yansıtacak, bireyleri ve sözlerini gözlemleyebiliriz.

22. Soru

Teknolojinin ikna sürecindeki önemi nedir?

Cevap

Teknoloji, ikna sürecinde hedef kitleyi tanımak kadar ona ulaşmayı ve hatta birlikte bir şeyler paylaşmayı inanılmaz ölçüde kolaylaştırmıştır. Artık, mesajların alıcıları anlamların birlikte yaratımında önemli bir rol oynamaktadırlar. İknacılar hedef kitlelerini anlamak ve mesajlarını onlara uyarlamak için hedef kitle analizini kullanırlar. Teknoloji aynı zamanda, hedef kitlenin iknacıların mesajlarının açığını yakalamalarını ve bunu diğer hedef kitlelerle doğrudan paylaşmalarını da sağlamaktadır. Kısacası, bugünün medyası için hedef kitle potansiyel olarak geniş, anonim ve üreticilerin ikna edici mesajlarını bozabilecek kişilerden oluşmaktadır.

23. Soru

Günümüzde kullanılan temel psikografik araştırma araçları nelerdir?

Cevap

Günümüzde iki temel psikografik araştırma aracı kullanılmaktadır: • Yankelovich MONITOR ve • SRU International VALS 2. MONITOR yirmibeş yıldır kullanılmaktadır ve tüketicilerin geniş bir grubuna yöneltilen anketlere dayanmaktadır.

24. Soru

Geniş yayına karşı dar yayının avantajı nedir?

Cevap

Geleneksel geniş yayın ağları da daha dar bağlantılar da hedeflenen alıcılara/izleyicilere ulaşmada daryayının avantajını kullanır. Dar yayın -programı küçük ve dar olarak tasarlayarak istenilen alıcıyı hedefleme- ikna edicilere mesajları için ideal hedef kitleye ulaşma imkânı sunar. Örneğin, bu konular ile ilgilenen insanlara ulaşmak isteyen reklamcılar, bu programların en çabuk kavrayan alıcılara ulaşacağını bilirler. Kablolu yayının gelmesi çok küçük-dar alıcı/izleyici kitlesine sahip çok sayıda televizyon ağının kurulmasını da beraberinde getirmiştir

25. Soru

Tutumları yaratan bilgi tipleri kısaca nasıl açıklanabilir?

Cevap

Tutumları yaratan bilgi tipleri kısaca şöyle açıklanabilir: • Kavramsal bilgi: Genellikle bir inancı niteler. • Duyuşsal/duyusal bilgi: Duyguları, ihtiyaçları ve değerleri içerir. • Geçmiş davranışlar: Bazı şeylerle olan doğrudan deneyimimiz nesne, kişi ya da düşünceye karşı bir tutuma sahip olmamıza neden olur.

26. Soru

Merkezi inançlar ile çevresel inançların farkı nedir?

Cevap

Birey yetişkin olmadan önce, psikolojik yapıların belirli çeşitlerinde organize olmuş binlerce inanca sahiptir. Bu inançlara merkezi ve çevresel olarak bakılabilir. Merkezi olan inançlar değişime daha fazla dayanıklıdır ve değiştiklerinde bireysel kavrama sisteminde geniş değişiklikler ile sonuçlanır. Çevredeki inançlar tutarsızlardır ve kolayca değişebilirler

27. Soru

Hedef kitle analizi nedir?

Cevap

Hedef kitle analizi, ikna edicinin hedef kitleyi küçük gözlemlenebilir birimlere bölmesiyle gerçekleştirilen bir süreçtir. Bazı durumlarda, ikna edici ikna edici mesajın nedenini düşünür, hedef kitlenin görsel araştırmasını ve ardından görünene dayanan mesaj ayarlamalarını yapar.

28. Soru

İkna ediciler tutumlarımızı nasıl değiştirebilir?

Cevap

İkna ediciler tutumlarımızı dayandırdığımız bilgiyi değiştirerek tutumlarımızı da değiştirebilirler.

29. Soru

Benlik nedir?

Cevap

Benlik, kişinin kendini algılayış biçimidir. Kişinin kendini nasıl gördüğünü, kişiliğe ilişkin kanılarının neler olduğunu açıklar. Benlik kavramı; anne, baba, arkadaşlar, öğretmenler ve diğer önemli kişiler ile ilişkiler sonucunda oluşur

30. Soru

Psikografik bölümleme nedir?

Cevap

Mesajların alıcılarının demografik özelliklerini bilmek ikna edici için yeterli değildir, çünkü demografi bir kitlenin tutumlarını her zaman göstermeyebilir. Psikografiği kullanarak, ikna ediciler belirli bir ürünün ve aktivitenin hedef kitlenin yaşam tarzıyla ya da kendi görüntüsüyle nasıl uyumlu olacağını anlayabilirler. Psikografik bir hedef kitle hakkındaki demografiyi, onların tutumları, fikirleri, yaşam biçimleri ve ilgilerini birleştirir.

31. Soru

Psikografik bölümleme ne işe yarar?

Cevap

Nüfusun örneklerine psikografik araştırmalarını yönelterek, pazarlama şirketleri ve reklamcılar, nüfusu, kendileri ve dünya hakkında benzer inançlara sahip olan gruplara bölerler. Medya yapımcıları hangi grubun onların kitleleri olduğunu belirleyebilir ve bu bilgiyi kitlerle ulaşmak isteyen reklamcıya satabilir. Örneğin belirli bir dergi belirli bir psikografik grup profiline uyan abonelere sahip olabilir. Bu gruba ulaşmak isteyen şirketler bu derginin onların reklamı için etkili bir araç olduğunun farkında olurlar

32. Soru

Rokeach’a göre inancın türleri nelerdir?

Cevap

Rokeach inancın beş türünü tanımlamıştır. Bunlar aşağıda kısaca açıklanmıştır: • İnancın ilk biçimi olan “Tip A: Primitif İnançlar, yüzde yüz fikir birliği”, “fiziksel gerçeklik, sosyal gerçeklik ve kendinde doğa”yı sunar. Tip A inançlar bütün tarafından paylaşılır ve nadiren bir anlaşmazlık konusu olurlar. Çok zor değişirler ve kişinin inanç sisteminde merkezilerdir. Tip A’nın örnekleri “Güneşin doğudan doğduğuna inanıyorum”, “Kars’ta kışları soğuk geçtiğine inanıyorum”, ve “Dünyanın yuvarlak olduğuna inanıyorum” gibi önermeleri içerir. • “Tip B: Primitif İnançlar, sıfır fikir birliği”, inkâr edilemezlerdir ve inancın nesnesiyle doğrudan deneyim tarafından öğrenilir ancak herkes tarafından paylaşılmazlar. Gerçekte, Tip B inançları inanca sahip olan insanın kendi görüntüsünü adlandırır. Çünkü paylaşılmazlar, genellikle ikna etmeye karşı dayanıklıdırlar ve bu yüzden bireysel inanç sisteminde merkezdirler. Tip B’nin örnekleri, “Ben zeki bir insanım”, “Tanrıya inanıyorum” ve “Dünya barış dolu bir yerdir” gibi önermeler içerir. Bizim medya ile olan etkileşimimiz, bazen Tip B inançlarını etkiler. Popüler ya da mutlu olmak için alınan fikirlerimiz bizim medya deneyimlerimiz tarafından biçimlendirilebilir. • Rokeach’ın üçüncü inanç tipi “Tip C: Otorite İnançları”, otorite figürlerine koyulan tek tek inançların adlandırılmasıdır, örneğin aileler, din grupları ya da arkadaşlar. Belirli grup ya da insanlara güvenmeyi öğreniriz. Hayata devam ettikçe, hangi otorite figürünün inançlarımızı paylaştığını ve hangilerine güvenebileceğimizi öğreniriz. Tip C inançların örnekleri “Ailem aklımdaki en önemli ilgidir”, “Öğretmenin ilgilidir” ve “Demokratlar çalışan insanlara karşı ilgilidir” gibi önermeleri içerir. • İnancın dördüncü türü “Tip D: Elde Edilmiş İnançlar”dır. Rokeach Tip D inançları “dini ya da politik yapılardan kök bulan ve inanç nesnesiyle doğrudan ilişkiden çok otoriteyle tanımlama süreçleri vasıtasıyla ikinci elden edinilmiş ideolojik inançlar olarak tanımlamaktadır. Bu bizim inanma objesiyle doğrudan deneyim olmaksızın otorite figürlerinin düşünce ve inançlarını kabul etmemizdir. Tip D inançları ikna ile değiştirilebilir. Tip D inançların örnekleri: “Silah kontrol yasasının silahları suçlulardan uzak tutacağına inanıyorum”, “Serbest ticaretin Türkiye’nin ekonomisi için iyi olduğunu düşünüyorum” gibi önermeleri içermektedir. • “Tip E: Önemsiz inançlar”, Rokeach’in inanç tiplerinden beşincisidir. Tip E inançlar “tecrübenin az olduğu ya da rastgele seçilmiş, keyfi konulardan oluşur.” Bunlar tartışılmazdır çünkü inancın nesnesiyle doğrudan deneyimden kaynaklanırlar ancak bireyin toplam inanç sistemiyle alakasızlardır çünkü diğer inançlarla ilişkili değillerdir. Tip E inançların örnekleri: “En sevdiğim renk mavi”, “En sevdiğim çiçek gül”, ve “Vanilyalı dondurmayı severim” gibi önermeleri içermektedir.

33. Soru

Hedef kitle anketleri hangi amaçlara hizmet eder?

Cevap

Hedef kitle anketleri; • Hedef kitle tutumlarını değerlendirmek, • Mesajın etkililiğini ölçmek ve • İkna edici argümanları kanıtlamak gibi üç amaca hizmet etmektedir.

34. Soru

Teknolojinin ankete yönelik sağladığı faydalar nedir?

Cevap

Teknoloji, ikna ediciler için, anketi daha mükemmel kullanımı ve güvenirliliği ile sonuçlanan daha kesin ve düşük maliyetli hale getirmektedir. Bilgisayarlaştırılmış anket daha çok, müşteri değerlendirme ikna kampanyalarına sahip olmak için pazar araştırmasında kullanılmaktadır. Üreticiler seri üretimden önce ürünlerinin tam renk ve multimedya test modellerini test ederler. Reklamcılar düşündükleri arasında hangi reklamın en iyisi olduğunu bulmak için anket kullanırlar. Multimedya teknolojisi reklamcılara, cevap verenlerin demografik durumları ve hayat tarzları ve reklamların test modeli versiyonları hakkındaki soruları içeren bilgisayar anketleri yaratma fırsatı verir.

35. Soru

İkna ediciler anket sonuçlarını hangi amaçla kullanır?

Cevap

İkna ediciler, anket sonuçlarını, kitleye ikna edici üzerinde güç veren argümanları için kanıt olarak kullanırlar. Anket hedef kitlenin medya organizasyonlarına geri dönüşünü sağlayan bir yöntemdir.

36. Soru

Hedef kitle açısından ihtiyaç ne anlama gelmektir?

Cevap

İhtiyaç, herhangi bir şeyin yokluğunun yarattığı gerilim halidir. Özellikle yokluğu hissedilen, hayatta kalmak ve kendimizi iyi hissetmek açısından önemli ise, yokluğun yaratacağı gerilim daha güçlü hissedilir. Bu nedenle ihtiyaçlar biz tüketicileri harekete geçirir, bir başka deyişle bizleri davranışa güdüler

37. Soru

Hedef kitle açısından istek ne anlama gelmektir?

Cevap

İstek, hissedilen ihtiyacı tatmin etmek için tercih edilendir. Örneğimize geri dönersek susuzluk ihtiyacımızı gidermek için birçok alternatifimizin olduğunu, bunların arasında yaptığımız seçimlerin isteklerimizce yönlendirildiğini söyleyebiliriz.

75. Soru

Medyanın kullanılmasından önce, bir ikna edici, mesajını diğerlerine yaymak adına doğrudan bir hedef kitleye konuşurdu. Bugün durum nasıldır?

Cevap

Günümüzde teknoloji yalnızca geniş kitlelerin bir ikna edicinin mesajını almasını değil, daha önce hiç olmadığı kadar ikna edicinin kendi hedef kitlelerini anlamasını ve yakından tanımasını sağlar.

76. Soru

İnanabilme kavramı, ne ile ilgilidir?

Cevap

İnanabilme kavramı, özel ve bilinen anlamının yanı sıra iknaya karşı direnme ile ilgilidir.

77. Soru

Dar yayın –programı küçük ve dar olarak tasarlayarak istenilen alıcıyı hedefleme- nasıl bir imkan sunar?

Cevap

İkna edicilere mesajları için ideal hedef kitleye ulaşma imkanı sunar.

78. Soru

İzleyici kitlesinin üyelerine medya organizasyonlarından bağımsız olarak kendi mesajlarını yaratabilme fırsatını ne sağlar?

Cevap

Medya çağı.

79. Soru

Tutumlar bilginin üç biçimine dayanır. Bunlar neledir?

Cevap

Kavramsal bilgi, duygusal bilgi ve geçmiş davranışlar.

80. Soru

Tutumları ortaya çıkaran bilginin ikinci türü duyguları, ihtiyaçları ve değerleri içeren bilgi türüne ne ad verilir?

Cevap

Duyuşsal/duyusal bilgi.

81. Soru

Hedef kitle analizi, nasıl bir süreçtir?

Cevap

Hedef kitle analizi ikna edicinin hedef kitleyi küçük gözlemlenebilir birimlere bölmesiyle gerçekleştirilen bir süreçtir.

82. Soru

Hedef kitle analizi iki işleve hizmet eder. Bunlar nelerdir?

Cevap

Hedef kitle analizi iki işleve hizmet eder. Birincisi, ikna edicilerin onlarla iletişim kurması için hedef kitle hakkında bilgi edinmesi ve ikna ediciler kendi hedef kitlelerini yaratmak için hedef kitle analizini kullanması.

83. Soru

Hedef kitle anketleri, hangi amaçlara hizmet etmektedir?

Cevap

Hedef kitle anketleri, hedef kitle tutumlarını değerlendirmek, mesajın etkililiğini ölçmek ve ikna edici argümanları kanıtlamak.

84. Soru

Multimedya teknolojisi reklamcılara ne tür fırsatlar vermektedir?

Cevap

Multimedya teknolojisi reklamcılara, cevap verenlerin demografik durumları ve hayat tarzları ve reklamların test modeli versiyonları hakkındaki soruları içeren bilgisayar anketleri yaratma fırsatı verir.

85. Soru

İhtiyaç, nedir?

Cevap

İhtiyaç, herhangi bir şeyin yokluğunun yarattığı gerilim halidir.

86. Soru

İkna ediciler, hedef kitle bölümlemesini neden uygular?

Cevap

İkna ediciler, nüfusu daha anlamlı birimlere bölme ve hedef kitlenin tutumlarını daha iyi anlamak için hedef kitle bölümlemesini
uygular.

87. Soru

Psikografik araştırmalar ilk kez ne zaman geliştirilmiştir?

Cevap

Psikografik araştırmalar ilk kez 30 yıl önce geliştirilmiştir.

88. Soru

Bugün iki temel psikografik araştırma aracı bulunmaktadır. Bunlar nelerdir?

Cevap

Bugün iki temel psikografik araştırma aracı bulunmaktadır: Yankelovich MONITOR ve SRU International VALS 2. MONITOR.

89. Soru

VALS 2, nasıl bir anket türüdür?

Cevap

VALS 2, yanıt verenlerin ürün, hizmet ya da medyayı kullanıp kullanmadığını belirlemeye çalışan kapsamlı bir anket türüdür.

90. Soru

VALS 2 ve diğer psikografik profiller kitleleri anlayabilmek için ne tür veriler kullanırlar?

Cevap

VALS 2 ve diğer psikografik profiller kitleleri anlayabilmek için tüketici araştırmalarından gelen sayılabilir verileri kullanırlar.

91. Soru

Jeodemografi, psikografiği bir adım öteye nasıl taşır?

Cevap

Jeodemografi, belirli demografik grubun nerede olduğunu göstererek psikografiği bir adım öteye taşır.

92. Soru

Araç etkilerini anlamada en önemli engel, nedir?

Cevap

Araç etkilerini anlamada en önemli engel, iletişim medyasının doğasıdır.

93. Soru

Etkileşimli iletişim medyası katılımcılara ne tür bir olanak verir?

Cevap

Etkileşimli iletişim medyası katılımcılara diğerlerinin tepkilerini anı anına ölçmeye olanak verir.

94. Soru

İnternet, neden çok avantajlı bir medyaya dönüşmüştür?

Cevap

İnternetin sahip olduğu olanaklar (arama motorları, sosyal ağlar, bloglar vb.), alıcılarla etkileşim olanağı ve hatta alıcının içeriğe dahil olup üretebilmesi, görsel-isitsel vb. çoklu medya uygulamalarını barındırması interneti çok avantajlı bir medyaya dönüştürmüştür.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.