Açıköğretim Ders Notları

İktisada Giriş 1 Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden İktisada Giriş 1 Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Milli Gelir Düzeyinin Belirlenmesi

1. Soru

Her bir emek birimine ait marjinal fiziksel ürün düzeyi ortalama fiziksel ürün düzeyinin altında (yani MPPL

Cevap

Bu durumda bir birim emek başına düşen ürün miktarı (APPL) azalacaktır.


2. Soru

Açık maliyet nedir?

Cevap

“Açık maliyet” firmanın üretim sürecinde kullanacağı ve başkalarının mülkiyetinde bulunan girdiler için satın alma veya kiralama bedeli olarak yaptığı gerçek ödemelere denir. Açık maliyetler muhasebe hesaplarına yansıtılıp muhasebeleştirilen maliyetlerdir. Bundan dolayı, açık maliyetler muhasebeleştirilen maliyet olarak da adlandırılır.


3. Soru

Herhangi bir piyasa yapısı içinde faaliyet gösteren bir firmayı söz konusu piyasada faaliyette bulunmaya motive eden temel unsur nedir?

Cevap

İlgili temel unsur, kârını en yüksek düzeye çıkarma (kâr maksimizasyonu) güdüsüdür.


4. Soru

LRAC eğrisi de kısa dönem ortalama toplam maliyet eğrileri (ATC’ler) gibi “U” şeklinde bir eğridir. Fakat LRAC ve ATC eğrilerinin “U” biçiminde olmasının nedenleri birbirinden farklıdır. Bu farklılık nereden kaynaklanmaktadır?

Cevap

Kısa dönem ortalama toplam maliyet eğrisi, azalan verimler kanunu nedeniyle “U” biçiminde bir sekle bürünür. Diğer taraftan uzun dönemde bu kanun geçerli değildir. Çünkü azalan verimler kanunun geçerli olabilmesi için kısa dönemde olduğu gibi üretim faktörlerinden en az birinin sabit olması gerekir fakat uzun dönemde sabit girdi yoktur aksine uzun dönemde tüm girdiler değişkendir. Uzun dönemde ortalama maliyet eğrisinin “U” biçiminde olmasının nedeni ise, firmaların üretim sürecinin başlangıcından belli bir üretim seviyesine kadar ölçek ekonomileriyle çalışıyor olması ve daha sonraki üretim düzeylerinde ise negatif ölçek ekonomileriyle çalışıyor olmasıdır.


5. Soru

Bir firmanın elde edebileceği kâr düzeyini belirleyen ana bileşenler nelerdir?

Cevap

Bir firmanın elde edebileceği kâr düzeyini belirleyen iki ana bileşen vardır. Bunlar; • Firmanın hasılat yapısı ve • Maliyet yapısıdır.


6. Soru

Üretim nedir?

Cevap

İnsan ihtiyaçlarını doğrudan veya dolaylı bir biçimde gidermeye yönelik mal ve hizmetleri sunma çabasına üretim denir.


7. Soru

Uzun dönemi kısa dönemden ayırt eden en belirgin özellik nedir?

Cevap

Uzun dönemde artık sabit girdi yoktur ve dolayısıyla tüm girdiler değişken girdi durumundadır.


8. Soru

Azalan verimler yasası uzun dönemde de geçerli midir?

Cevap

Uzun dönemde üret imde kullanılan tüm girdiler değişken girdiler olduğundan dolayı, azalan verimler yasası bu dönemde geçerliliğini yitirir.


9. Soru

Firmaların üretip piyasaya sunacağı mal ve hizmetlerin miktarını ne belirler?

Cevap

Firmaların üretip piyasaya sunacağı mal ve hizmetlerin miktarını söz konusu mal ve hizmetlerin üretimi için katlanacakları maliyetler ile mal ve hizmetin piyasadaki satış fiyatı belirler.


10. Soru

Firma nedir?

Cevap

İnsan ihtiyaçlarını karşılayacak olan mal ve hizmetlerin üretimini gerçekleştirip satışa sunan ekonomik birime de firma denir.


11. Soru

Bir satış işlemi üretimden sayılır mı?

Cevap

Bir satış işlemi de üretimdir çünkü burada ürüne en fazla değer veren kişilerin buna sahip olması mülkiyet faydası sağlamaktadır.


12. Soru

Emeğin birim fiyatı ve emeğin marjinal ürün hasılasını birbirine kıyasladığımızda firma hangi durumda emek girdisinin üretimde kullanım miktarını arttırmaya devam ederken, hangi durumda emek girdisinin üretimde kullanım miktarını azaltır?

Cevap

Firma; • MRPL > w olduğu sürece emek girdisinin üretimde kullanım miktarını arttırmaya devam ederken, • MRPL


13. Soru

Her bir emek birimine ait marjinal fiziksel ürün düzeyi ortalama fiziksel ürün düzeyinin üzerinde (yani MPPL > APPL) ise, bir birim emek başına düşen ürün miktarı (APPL) ne yönde değişim gösterir?

Cevap

Bu durumda bir birim emek başına düşen ürün miktarı (APPL) yükselecektir.


14. Soru

Eğer söz konusu girdi emek girdisi ise bu durumda emek girdisine ait marjinal ürün hasılası nasıl hesaplanır?

Cevap

Eğer söz konusu girdi emek girdisi ise bu durumda emek girdisine ait marjinal ürün hasılası aşağıdaki formülü yardımıyla hesaplanır: MRPL = (MPPL) x (Px)


15. Soru

Emeğin marjinal fiziksel ürünün sıfır olduğu durumda bu düzeyden sonra üretime katılacak her bir birimlik ilave emek girdisinin üretime katkısı nasıl olacaktır?

Cevap

Bu düzeyden sonra üretime katılacak her bir birimlik ilave emek girdisinin üretime katkısı negatif olacaktır.


16. Soru

Ölçeğe göre azalan getiri hangi durumda söz konusudur?

Cevap

Eğer üretim sürecinde tüm girdileri aynı oranda arttırdığımızda üretimdeki artış girdilerdeki artıştan daha az bir oranda gerçekleşiyor ise, bu durumda ölçeğe göre azalan getiri var demektir. Mesela; üretimde kullanılan tüm üretim faktörleri dört katına çıkarıldığında (%400 arttırıldığında), ürün miktarı iki kat (*0) artıyorsa bu üretim sürecinde ölçeğe göre azalan getiri söz konusudur.


17. Soru

Bir girdiye ait marjinal ürün hasılası (MRP) hangi formül yardımıyla hesaplanabilir?

Cevap

Bir girdinin marjinal fiziksel ürününün MPP ve X malının piyasa fiyatının Px ile gösterildiği durumda, bir girdiye ait marjinal ürün hasılası (MRP) aşağıdaki formülü yardımıyla hesaplanır: MRP = (MPP) x (Px)


18. Soru

MPPL/W= MPPK/r eşitliği neyi ifade etmektedir?

Cevap

Bu eşitliğe göre, firma üretim maliyetlerini minimize eden optimal girdi bileşimine ulaşabilmek için, her bir girdiye ilişkin harcama yaparken parayı iki girdi (emek ve sermaye girdileri) arasında öyle bir bölüştürmelidir ki, emek girdisine harcadığı son lira ile sermaye girdisine harcadığı son liranın üretime katkıları (marjinal fiziksel ürünleri) eşit olsun. Eşitliğin sağlandığı durumda, emek girdisi için harcanan son liranın emek girdisinden alınıp sermaye girdisine transfer edilmesi toplam ürün miktarında bir artış sağlamazken, aksine toplam ürün miktarında azalmaya yol açabilir. Diğer taraftan, bu eşitliğin sağlanmadığı durumda, girdilerden birini diğeriyle ikame ettiğimizde (yani birinin yerine diğerini kullandığımızda) toplam ürün miktarı artar.


19. Soru

İmalat nedir?

Cevap

Ham madde veya ara mallarını üretim sürecinden geçirerek onların fiziksel şekil ve görünümünü değiştirip yeni bir ürün elde etme işlemine imalat denir.


20. Soru

Marjinal fiziksel ürün neyi ifade etmektedir?

Cevap

Marjinal fiziksel ürün, diğer girdilerin üretim sürecinde kullanılan miktarları sabitken, üretim sürecinde kullanılan emek miktarında meydana gelecek bir birimlik artış karşısında toplam fiziksel ürün miktarının kaç birim değiştiğini gösterir.


21. Soru

Marjinal ürün hasılası nedir?

Cevap

Marjinal ürün hasılası, bir girdiye ait marjinal fiziksel ürün miktarı ile ürünün piyasa fiyatının çarpımı sonucu elde edilen toplam parasal gelirdir.


22. Soru

İktisatçılar ve muhasebeciler kâr hesaplamasını nasıl yaparlar?

Cevap

ârın hesaplanmasında iktisatçılar açık ve örtük maliyetlerin toplamından oluşan ekonomik maliyeti kullanırken, muhasebeciler kâr hesaplamasında sadece açık maliyetleri kullanır. Muhasebeciler tarafından hesaplanan muhasebe kârı; Muhasebe kârı = (toplam hasılat) – (toplam açık maliyetler) şeklinde hesaplanırken; iktisatçılar tarafından hesaplanan ekonomik kâr; Ekonomik kâr = (toplam hasılat) – (toplam açık maliyetler + toplam örtük maliyetler) veya Ekonomik kâr = (muhasebe kârı) – (toplam örtük maliyetler) olarak hesaplanır.


23. Soru

Ürün nedir?

Cevap

Belli bir mal veya hizmetin üretimine yönelik olarak üretim faktörlerinin (emek, sermaye, toprak) üretim sürecinde kullanılması sonucunda elde edilen çıktıya ürün denir.


24. Soru

Ölçek ekonomileri nedir?

Cevap

Üretim ölçeği arttıkça uzun dönem ortalama maliyetlerin azalmasına ölçek ekonomileri denir.


25. Soru

Negatif ölçek ekonomileri nedir?

Cevap

Üretim ölçeği arttıkça uzun dönem ortalama maliyetlerin artmasına negatif ölçek ekonomileri denir.


26. Soru

Optimum (ideal) üretim ölçeği nedir?

Cevap

En düşük maliyetle üretimin gerçekleştirildiği üretim ölçeğine optimum (ideal) üretim ölçeği denir.


27. Soru

Ölçeğe göre getiri nedir?

Cevap

Tüm üretim faktörlerinin (girdilerinin) aynı oranda arttırıldığı durumda toplam ürün miktarının ne oranda değişeceğini gösteren ölçüte ölçeğe göre getiri denir.


28. Soru

Ölçeğe göre getiriye ilişkin kaç durum söz konusudur?

Cevap

Ölçeğe göre getiriye ilişkin üç ayrı olası durum söz konusudur ve bu durumlar: Ölçeğe göre sabit getiri (verim), ölçeğe göre artan getiri (verim) ve ölçeğe göre azalan getiridir (verimdir).


29. Soru

Ölçeğe göre getiri nasıl formülleştirebiliriz?

Cevap

Ölçeğe göre getiriyi şu şekilde formülleştirebiliriz; Ölçeğe Göre Getiriyi= Toplam Ürün Düzeyindeki Yüzdesel Değişim/Girdilerdeki Yüzdesel Değişim


30. Soru

Emeğin marjinal verimliliğini her bir birim ilave emek girdisi için bir öncekine göre arttığı bölge nasıl adlandırılır?

Cevap

Bu bölge, artan marjinal verimlilik bölgesi olarak adlandırılır.


31. Soru

İktisatçıların ve muhasebecilerin maliyet kavramını tanımlaması neden farklıdır?

Cevap

Bu fark maliyetin açık ve örtük olmasından kaynaklanmaktadır. Muhasebeciler maliyeti hesap dökümlerine dayalı tanımlarken, iktisatçılar maliyet kavramını daha geniş bir tanımın içine oturtur.


32. Soru

Bundan dolayı, ATC eğrisinin görünümü neden genelde yayvan “U” seklinde bir eğridir?

Cevap

Başlangıçta, uzmanlaşma ile birlikte artan verimlilik nedeniyle üretimin artan oranda artması ATC’nin hızla azalmasına yol açar. Daha sonra optimal kapasiteye ulaşıldığında ise bir birim üretim başına düşen en düşük maliyet düzeyine ulaşılmış olunur. Bu minimum seviyesinden sonra ise, azalan marjinal verimlilik bir birim üretim başına düşen maliyetlerde artışa yol açar ve böylelikle ATC artmaya başlar. Bundan dolayı, ATC eğrisinin görünümü genelde yayvan “U” seklinde bir eğridir.


33. Soru

Ortalama değişken maliyet nedir?

Cevap

Ortalama değişken maliyet, firmanın bir birimlik üretimi başına düşen toplam değişken maliyet miktarıdır.


34. Soru

Emek girdisine ait marjinal fiziksel ürün nasıl gösterilir?

Cevap

Emek girdisine ait marjinal fiziksel ürün MPPL kısaltmasıyla gösterilir ve bu kısaltma emeğin marjinal fiziksel ürünü seklinde okunur.


35. Soru

Uzun dönem toplam değişken maliyet ve uzun dönem toplam maliyet arasında fark olmamasının sebebi nedir?

Cevap

Uzun dönemde tüm üretim faktörleri değişebildiği için, uzun dönem toplam değişken maliyet ve uzun dönem toplam maliyet arasında fark yoktur. Uzun dönemde sadece LRAC ile gösterilen uzun dönem ortalama maliyetler vardır.


36. Soru

Üretim fonksiyonu nasıl gösterilir?

Cevap

Q = f (L, K, T, t) şeklinde gösterilir.


37. Soru

Üretim fonksiyonundan hareketle bir firmanın gerçekleştirebileceği maksimum üretim düzeyi nelere bağlıdır?

Cevap

Üretim fonksiyonundan hareketle; • Bir firmanın gerçekleştirebileceği maksimum üretim düzeyi (Q); • Üretim sürecinde kullanılan emek (iş gücü) (L), • Sermaye (K), • Doğal kaynak (T) ve • Teknoloji (t) düzeyine bağlıdır.


38. Soru

Elde edilen ürünün bir yerden başka yere taşınması da üretim midir?

Cevap

Elde edilen ürünün bir yerden başka yere taşınması da üretimdir ve böyle bir durumda yer faydası sağlanmış olunur.


39. Soru

Firma belli bir üretim düzeyini gerçekleştirebilmek için her bir girdiden ne miktarlarda kullanacağına karar verirken, her bir girdiye ait hangi değerleri dikkate alır?

Cevap

Firma belli bir üretim düzeyini gerçekleştirebilmek için her bir girdiden ne miktarlarda kullanacağına karar verirken, her bir girdinin fiyatını ve marjinal fiziksel ürününü (MPP’sini) dikkate almak zorundadır.


40. Soru

Ekonomik maliyet nelerin toplamından oluşur?

Cevap

Ekonomik maliyet, açık maliyetler ile örtük maliyetlerin toplamından oluşur.


41. Soru

Marjinal maliyetin hem ATC hem de AVC’den daha küçük olduğu durumda ATC ve AVC hangi eğilimdedir?

Cevap

Bu durumda ATC ve AVC azalma eğilimdedir.


42. Soru

Uzun dönemin kısa dönemden farkı nedir?

Cevap

Kısa dönem analizinde bir firmanın üretim miktarı ile maliyetlerini ilişkilendirirken firmanın işletme büyüklüğünün (ölçeğinin) değişmeyip sabit kaldığını varsaydık. Ancak, firmalar her zaman mevcut işletme büyüklüğünde üretim yapmazlar. Uzun dönem kısa dönemin aksine, firmalara işletme büyüklüklerini değiştirebilme imkânı tanır. Yani firma uzun dönemde mevcut fabrikasını genişletebilir veya istediği büyüklükte yeni bir fabrika kurabilir.


43. Soru

Emeğin ortalama fiziksel formülü nedir?

Cevap

APPL = TPPL/L şeklinde gösterilir.


44. Soru

TFC’nin bir doğru şeklinde olmasının nedeni nedir?

Cevap

TFC’nin bir doğru şeklini almasının nedeni, üretimin sıfır düzeyi de dâhil olmak üzere herhangi bir üretim düzeyinde toplam sabit maliyetlerin değişmeyip aynı seviyede kalıyor olmasıdır.


45. Soru

Marjinal maliyet nedir?

Cevap

Marjinal maliyet, firmanın üretimini bir birim arttırması durumunda toplam maliyet düzeyinde meydana gelen değişimi ifade eder.


46. Soru

Bir firmanın kısa dönemde karşılaşacağı iki maliyet türü vardır. Bunlar nelerdir?

Cevap

Bir firmanın kısa dönemde karşılaşacağı iki maliyet türü; • Değişken ve • Sabit maliyetlerdir.


47. Soru

Değişken maliyetler nasıl tanımlanır?

Cevap

Üretim miktarına bağlı olan ve dolayısıyla üretim miktarıyla birlikte değişen maliyetlere değişken maliyetler denir.


48. Soru

Sabit maliyetler nasıl tanımlanır?

Cevap

Üretim miktarına bağlı olmayan ve dolayısıyla üretim miktarıyla birlikte değişmeyen maliyetlere sabit maliyetler denir.


49. Soru

Bir firmanın üretim faaliyetinde bulunabilmek için katlandığı toplam maliyet (TC) nelerden oluşur?

Cevap

Toplam maliyet (TC), toplam sabit maliyetler (TFC) ile toplam değişken maliyetlerin (TVC) toplamından oluşur. Toplam maliyetler aşağıdaki eşitlik yardımıyla gösterilebilir: TC = TFC + TVC


50. Soru

Azalan verimler kanunu neyi ifade etmektedir?

Cevap

Azalan verimler kanunu, diğer üretim faktörlerinin üretimde kullanılan miktarları sabit iken sadece tek bir üretim faktörünün üretimde kullanılan miktarı arttırıldığında üretimin belli bir düzeyinden sonra değişken girdinin her bir ilave biriminin toplam üretim düzeyine sağladığı ürün katkı miktarlarının sürekli azaldığı durumu ifade eder.


51. Soru

Firma, üretim düzeyini arttırabilmek için ne yapmalıdır?

Cevap

Firma, üretim düzeyini arttırabilmek için üretim sürecinde kullandığı girdileri arttırmak zorundadır.


52. Soru

Üretim sürecinde kullanılan bazı girdilerin miktarını hemen arttırmanın mümkün olmadığı gerçeğinden hareketle girdileri kaça ayrılır?

Cevap

Bu gerçekten hareketle girdileri; • Sabit girdiler ve • Değişken girdiler olmak üzere iki gruba ayrılır.


53. Soru

Sabit girdiler nasıl tanımlanır?

Cevap

Belli bir zaman dilimi için üretilen ürün miktarındaki değişime karşın üretim sürecinde kullanılan miktarları değişmeyen girdilere sabit girdiler denir.


54. Soru

Değişken girdiler nasıl tanımlanır?

Cevap

Her bir zaman dilimi için üretilen ürün miktarındaki değişime karşın üretim sürecinde kullanılan miktarları değişen girdilere değişken girdiler denir.


55. Soru

Kısa dönem nasıl bir zaman dilimini ifade eder?

Cevap

Kısa dönem, üretim fonksiyonunda yer alan girdilerden sadece bir tanesinin üretim ile birlikte değiştirilebildiği ve geriye kalan diğerlerinin değiştirilemediği zaman dilimini ifade eder.


56. Soru

Toplam fiziksel ürün nedir?

Cevap

Üretim sürecinde kullanılan değişken girdinin farklı miktarları için elde edilen farklı çıktı düzeylerine toplam fiziksel ürün denir.


57. Soru

Örtük maliyet nedir?

Cevap

Örtük maliyet gerçekte herhangi bir parasal ödeme yapılmayan ancak bir alternatiften vazgeçilmesi nedeniyle ortaya çıkan maliyettir. İktisatçılar maliyet hesaplamalarına açık maliyetin yanında bu örtük maliyeti de dâhil etmektedirler. Kısaca örtük maliyetler firma sahiplerinin firmanın üretiminde kullandıkları kendi kaynaklarına ilişkin fırsat maliyetleridir. Örtük maliyetler muhasebeleştirilemeyen maliyetler olarak da çağrılır.


58. Soru

Emeğin marjinal fiziki ürününün artmakta olduğu üretim bölgesinde ve emeğin marjinal fiziki ürününün azalmakta olduğu üretim bölgesinde MC ne yönde hareket eder?

Cevap

Emeğin marjinal fiziki ürününün azalmakta olduğu üretim bölgesinde MC artmaktadır. MPPL’nin maksimum olduğu ürün düzeyinde MC minimumuna ulaşır.


59. Soru

Üretim sürecinin temel birimi kimdir?

Cevap

Üretim sürecinin temel birimi firmadır.


60. Soru

Üretim fonksiyonu nasıl tanımlanır?

Cevap

Belli bir teknoloji düzeyi dâhilinde, alternatif girdi bileşenlerine tekabül eden maksimum çıktı düzeyleri arasındaki teknik ilişkiyi gösteren fonksiyona üretim fonksiyonu denir.


61. Soru

Kısa dönemde diğer girdiler sabitken üretim sürecinde değişken girdi olarak sadece hangi girdi kullanılmaktadır?

Cevap

Kısa dönemde diğer girdiler sabitken (yani diğer girdilerin üretimde kullanılan miktarları üretim düzeyinde meydana gelecek olan artış veya azalışlar karşısında değişmiyor iken), üretim sürecinde değişken girdi olarak sadece emek girdisi kullanılmaktadır.


62. Soru

Emek girdisine ait toplam fiziksel ürün hangi kısaltma ile gösterilir?

Cevap

Emek girdisine ait toplam fiziksel ürün TPPL kısaltması ile gösterilmektedir ve bu kısaltma, emeğin toplam fiziksel ürünü seklinde okunur.


63. Soru

Ortalama değişken maliyet hangi formülle hesaplanır?

Cevap

Ortalama değişken maliyet (A VC), toplam değişken maliyetin çıktıya bölünmesiyle elde edilir ve aşağıdaki formülle hesaplanır: AVC = Toplam Değişken Maliyetler/Üretim Miktarı = TVC/Q


64. Soru

Firma için bir girdinin marjinal ürün hasılasının söz konusu girdinin fiyatına eşitlendiği durumdaki girdi düzeyi üretim sürecinde kullanılabilinecek optimal (ideal) girdi düzeyini verir. Emek girdisinin birim fiyatının gösterildiği durumda, bu optimal girdi kullanım düzeyi şartını emek girdisi için nasıl ifade edebiliriz?

Cevap

Aşağıdaki eşitlik yardımıyla ifade edilebilir: Emeğin marjinal ürün hasılası = Emeğin birim fiyatı veya MRPL = w


65. Soru

Emeğin marjinal fiziksel ürün formülü nedir?

Cevap

MPPL = ?TPPL/?L şeklinde gösterilir.


66. Soru

Emeğin ortalama fiziksel ürünü nedir?

Cevap

Emeğin ortalama fiziksel ürünü, bir birim emek girdisi başına düşen ürün miktarı olarak tanımlanır ve APPL kısaltması ile gösterilir.


67. Soru

Ölçeğe göre artan getiri hangi durumda söz konusudur?

Cevap

Eğer üretim sürecinde tüm girdileri aynı oranda arttırdığımızda üretimdeki artış girdilerdeki artıştan daha fazla bir oranda gerçekleşiyor ise, bu durumda ölçeğe göre artan getiri var demektir. Mesela; üretimde kullanılan tüm girdiler iki katına çıkarıldığında (*0 arttırıldığında), üretim miktarı üç kat (%300) artıyorsa bu üretim sürecinde ölçeğe göre artan getiri söz konusudur.


68. Soru

Ölçeğe göre sabit getiri hangi durumda söz konusudur?

Cevap

Eğer üretim sürecinde tüm girdileri aynı oranda arttırdığımızda üretimdeki artış girdilerdeki artışla aynı oranda gerçekleşiyor ise, bu durumda ölçeğe göre sabit getiri var demektir. Örneğin; üretimde kullanılan tüm üretim faktörleri iki katına çıkarıldığında (*0 arttırıldığında), üretim miktarı da iki kat (*0) artıyorsa bu üretim sürecinde ölçeğe göre sabit getiri söz konusudur.


69. Soru

Ölçeğe Göre Getiri oranının 1’e eşit 1’den büyük ya da 1’den küçük çıkması ne anlama gelmektedir?

Cevap

Bu oran: 1’e eşit çıkıyorsa üretimde ölçeğe göre sabit getiri; 1’den küçük çıkıyorsa üret imde ölçeğe göre azalan getiri; 1’den büyük çıkıyorsa üretimde ölçeğe göre artan getiri var demektir.


70. Soru

Emeğin ortalama fiziki ürününün artmakta olduğu üretim bölgesinde ve emeğin ortalama fiziki ürününün azalmakta olduğu üretim bölgesinde AVC ne yönde hareket eder?

Cevap

Emeğin ortalama fiziki ürününün artmakta olduğu üretim bölgesinde A VC azalmakta, emeğin ortalama fiziki ürününün azalmakta olduğu üretim bölgesinde AVC artmaktadır. APPL’nin maksimum olduğu ürün düzeyinde AVC minimumuna ulaşır.


71. Soru

Marjinal maliyet (MC) hangi formülle hesaplanır?

Cevap

Marjinal maliyet (MC) aşağıdaki formülle hesaplanır: MC= Toplam Maliyetteki Değişim/Üretim Miktarındaki Değişim = ?TC/?Q


72. Soru

Ortalama toplam maliyet nedir?

Cevap

Ortalama toplam maliyet, firmanın bir birimlik üretimi başına düşen toplam maliyet miktarıdır.


73. Soru

Ortalama sabit maliyet nedir?

Cevap

Ortalama sabit maliyet, firmanın bir birimlik üretimi başına düşen toplam sabit maliyet miktarıdır.


74. Soru

Ortalama sabit maliyet hangi formülle hesaplanır?

Cevap

Ortalama sabit maliyet (AFC), sabit maliyetler toplamının üretim miktarına bölünmesiyle elde edilir ve aşağıdaki formülle hesaplanır: AFC = Toplam Sabit Maliyetler/ Üretim Miktarı = TFC/Q


1. Soru

Her bir emek birimine ait marjinal fiziksel ürün düzeyi ortalama fiziksel ürün düzeyinin altında (yani MPPL

Cevap

Bu durumda bir birim emek başına düşen ürün miktarı (APPL) azalacaktır.

2. Soru

Açık maliyet nedir?

Cevap

“Açık maliyet” firmanın üretim sürecinde kullanacağı ve başkalarının mülkiyetinde bulunan girdiler için satın alma veya kiralama bedeli olarak yaptığı gerçek ödemelere denir. Açık maliyetler muhasebe hesaplarına yansıtılıp muhasebeleştirilen maliyetlerdir. Bundan dolayı, açık maliyetler muhasebeleştirilen maliyet olarak da adlandırılır.

3. Soru

Herhangi bir piyasa yapısı içinde faaliyet gösteren bir firmayı söz konusu piyasada faaliyette bulunmaya motive eden temel unsur nedir?

Cevap

İlgili temel unsur, kârını en yüksek düzeye çıkarma (kâr maksimizasyonu) güdüsüdür.

4. Soru

LRAC eğrisi de kısa dönem ortalama toplam maliyet eğrileri (ATC’ler) gibi “U” şeklinde bir eğridir. Fakat LRAC ve ATC eğrilerinin “U” biçiminde olmasının nedenleri birbirinden farklıdır. Bu farklılık nereden kaynaklanmaktadır?

Cevap

Kısa dönem ortalama toplam maliyet eğrisi, azalan verimler kanunu nedeniyle “U” biçiminde bir sekle bürünür. Diğer taraftan uzun dönemde bu kanun geçerli değildir. Çünkü azalan verimler kanunun geçerli olabilmesi için kısa dönemde olduğu gibi üretim faktörlerinden en az birinin sabit olması gerekir fakat uzun dönemde sabit girdi yoktur aksine uzun dönemde tüm girdiler değişkendir. Uzun dönemde ortalama maliyet eğrisinin “U” biçiminde olmasının nedeni ise, firmaların üretim sürecinin başlangıcından belli bir üretim seviyesine kadar ölçek ekonomileriyle çalışıyor olması ve daha sonraki üretim düzeylerinde ise negatif ölçek ekonomileriyle çalışıyor olmasıdır.

5. Soru

Bir firmanın elde edebileceği kâr düzeyini belirleyen ana bileşenler nelerdir?

Cevap

Bir firmanın elde edebileceği kâr düzeyini belirleyen iki ana bileşen vardır. Bunlar; • Firmanın hasılat yapısı ve • Maliyet yapısıdır.

6. Soru

Üretim nedir?

Cevap

İnsan ihtiyaçlarını doğrudan veya dolaylı bir biçimde gidermeye yönelik mal ve hizmetleri sunma çabasına üretim denir.

7. Soru

Uzun dönemi kısa dönemden ayırt eden en belirgin özellik nedir?

Cevap

Uzun dönemde artık sabit girdi yoktur ve dolayısıyla tüm girdiler değişken girdi durumundadır.

8. Soru

Azalan verimler yasası uzun dönemde de geçerli midir?

Cevap

Uzun dönemde üret imde kullanılan tüm girdiler değişken girdiler olduğundan dolayı, azalan verimler yasası bu dönemde geçerliliğini yitirir.

9. Soru

Firmaların üretip piyasaya sunacağı mal ve hizmetlerin miktarını ne belirler?

Cevap

Firmaların üretip piyasaya sunacağı mal ve hizmetlerin miktarını söz konusu mal ve hizmetlerin üretimi için katlanacakları maliyetler ile mal ve hizmetin piyasadaki satış fiyatı belirler.

10. Soru

Firma nedir?

Cevap

İnsan ihtiyaçlarını karşılayacak olan mal ve hizmetlerin üretimini gerçekleştirip satışa sunan ekonomik birime de firma denir.

11. Soru

Bir satış işlemi üretimden sayılır mı?

Cevap

Bir satış işlemi de üretimdir çünkü burada ürüne en fazla değer veren kişilerin buna sahip olması mülkiyet faydası sağlamaktadır.

12. Soru

Emeğin birim fiyatı ve emeğin marjinal ürün hasılasını birbirine kıyasladığımızda firma hangi durumda emek girdisinin üretimde kullanım miktarını arttırmaya devam ederken, hangi durumda emek girdisinin üretimde kullanım miktarını azaltır?

Cevap

Firma; • MRPL > w olduğu sürece emek girdisinin üretimde kullanım miktarını arttırmaya devam ederken, • MRPL

13. Soru

Her bir emek birimine ait marjinal fiziksel ürün düzeyi ortalama fiziksel ürün düzeyinin üzerinde (yani MPPL > APPL) ise, bir birim emek başına düşen ürün miktarı (APPL) ne yönde değişim gösterir?

Cevap

Bu durumda bir birim emek başına düşen ürün miktarı (APPL) yükselecektir.

14. Soru

Eğer söz konusu girdi emek girdisi ise bu durumda emek girdisine ait marjinal ürün hasılası nasıl hesaplanır?

Cevap

Eğer söz konusu girdi emek girdisi ise bu durumda emek girdisine ait marjinal ürün hasılası aşağıdaki formülü yardımıyla hesaplanır: MRPL = (MPPL) x (Px)

15. Soru

Emeğin marjinal fiziksel ürünün sıfır olduğu durumda bu düzeyden sonra üretime katılacak her bir birimlik ilave emek girdisinin üretime katkısı nasıl olacaktır?

Cevap

Bu düzeyden sonra üretime katılacak her bir birimlik ilave emek girdisinin üretime katkısı negatif olacaktır.

16. Soru

Ölçeğe göre azalan getiri hangi durumda söz konusudur?

Cevap

Eğer üretim sürecinde tüm girdileri aynı oranda arttırdığımızda üretimdeki artış girdilerdeki artıştan daha az bir oranda gerçekleşiyor ise, bu durumda ölçeğe göre azalan getiri var demektir. Mesela; üretimde kullanılan tüm üretim faktörleri dört katına çıkarıldığında (%400 arttırıldığında), ürün miktarı iki kat (*0) artıyorsa bu üretim sürecinde ölçeğe göre azalan getiri söz konusudur.

17. Soru

Bir girdiye ait marjinal ürün hasılası (MRP) hangi formül yardımıyla hesaplanabilir?

Cevap

Bir girdinin marjinal fiziksel ürününün MPP ve X malının piyasa fiyatının Px ile gösterildiği durumda, bir girdiye ait marjinal ürün hasılası (MRP) aşağıdaki formülü yardımıyla hesaplanır: MRP = (MPP) x (Px)

18. Soru

MPPL/W= MPPK/r eşitliği neyi ifade etmektedir?

Cevap

Bu eşitliğe göre, firma üretim maliyetlerini minimize eden optimal girdi bileşimine ulaşabilmek için, her bir girdiye ilişkin harcama yaparken parayı iki girdi (emek ve sermaye girdileri) arasında öyle bir bölüştürmelidir ki, emek girdisine harcadığı son lira ile sermaye girdisine harcadığı son liranın üretime katkıları (marjinal fiziksel ürünleri) eşit olsun. Eşitliğin sağlandığı durumda, emek girdisi için harcanan son liranın emek girdisinden alınıp sermaye girdisine transfer edilmesi toplam ürün miktarında bir artış sağlamazken, aksine toplam ürün miktarında azalmaya yol açabilir. Diğer taraftan, bu eşitliğin sağlanmadığı durumda, girdilerden birini diğeriyle ikame ettiğimizde (yani birinin yerine diğerini kullandığımızda) toplam ürün miktarı artar.

19. Soru

İmalat nedir?

Cevap

Ham madde veya ara mallarını üretim sürecinden geçirerek onların fiziksel şekil ve görünümünü değiştirip yeni bir ürün elde etme işlemine imalat denir.

20. Soru

Marjinal fiziksel ürün neyi ifade etmektedir?

Cevap

Marjinal fiziksel ürün, diğer girdilerin üretim sürecinde kullanılan miktarları sabitken, üretim sürecinde kullanılan emek miktarında meydana gelecek bir birimlik artış karşısında toplam fiziksel ürün miktarının kaç birim değiştiğini gösterir.

21. Soru

Marjinal ürün hasılası nedir?

Cevap

Marjinal ürün hasılası, bir girdiye ait marjinal fiziksel ürün miktarı ile ürünün piyasa fiyatının çarpımı sonucu elde edilen toplam parasal gelirdir.

22. Soru

İktisatçılar ve muhasebeciler kâr hesaplamasını nasıl yaparlar?

Cevap

ârın hesaplanmasında iktisatçılar açık ve örtük maliyetlerin toplamından oluşan ekonomik maliyeti kullanırken, muhasebeciler kâr hesaplamasında sadece açık maliyetleri kullanır. Muhasebeciler tarafından hesaplanan muhasebe kârı; Muhasebe kârı = (toplam hasılat) – (toplam açık maliyetler) şeklinde hesaplanırken; iktisatçılar tarafından hesaplanan ekonomik kâr; Ekonomik kâr = (toplam hasılat) – (toplam açık maliyetler + toplam örtük maliyetler) veya Ekonomik kâr = (muhasebe kârı) – (toplam örtük maliyetler) olarak hesaplanır.

23. Soru

Ürün nedir?

Cevap

Belli bir mal veya hizmetin üretimine yönelik olarak üretim faktörlerinin (emek, sermaye, toprak) üretim sürecinde kullanılması sonucunda elde edilen çıktıya ürün denir.

24. Soru

Ölçek ekonomileri nedir?

Cevap

Üretim ölçeği arttıkça uzun dönem ortalama maliyetlerin azalmasına ölçek ekonomileri denir.

25. Soru

Negatif ölçek ekonomileri nedir?

Cevap

Üretim ölçeği arttıkça uzun dönem ortalama maliyetlerin artmasına negatif ölçek ekonomileri denir.

26. Soru

Optimum (ideal) üretim ölçeği nedir?

Cevap

En düşük maliyetle üretimin gerçekleştirildiği üretim ölçeğine optimum (ideal) üretim ölçeği denir.

27. Soru

Ölçeğe göre getiri nedir?

Cevap

Tüm üretim faktörlerinin (girdilerinin) aynı oranda arttırıldığı durumda toplam ürün miktarının ne oranda değişeceğini gösteren ölçüte ölçeğe göre getiri denir.

28. Soru

Ölçeğe göre getiriye ilişkin kaç durum söz konusudur?

Cevap

Ölçeğe göre getiriye ilişkin üç ayrı olası durum söz konusudur ve bu durumlar: Ölçeğe göre sabit getiri (verim), ölçeğe göre artan getiri (verim) ve ölçeğe göre azalan getiridir (verimdir).

29. Soru

Ölçeğe göre getiri nasıl formülleştirebiliriz?

Cevap

Ölçeğe göre getiriyi şu şekilde formülleştirebiliriz; Ölçeğe Göre Getiriyi= Toplam Ürün Düzeyindeki Yüzdesel Değişim/Girdilerdeki Yüzdesel Değişim

30. Soru

Emeğin marjinal verimliliğini her bir birim ilave emek girdisi için bir öncekine göre arttığı bölge nasıl adlandırılır?

Cevap

Bu bölge, artan marjinal verimlilik bölgesi olarak adlandırılır.

31. Soru

İktisatçıların ve muhasebecilerin maliyet kavramını tanımlaması neden farklıdır?

Cevap

Bu fark maliyetin açık ve örtük olmasından kaynaklanmaktadır. Muhasebeciler maliyeti hesap dökümlerine dayalı tanımlarken, iktisatçılar maliyet kavramını daha geniş bir tanımın içine oturtur.

32. Soru

Bundan dolayı, ATC eğrisinin görünümü neden genelde yayvan “U” seklinde bir eğridir?

Cevap

Başlangıçta, uzmanlaşma ile birlikte artan verimlilik nedeniyle üretimin artan oranda artması ATC’nin hızla azalmasına yol açar. Daha sonra optimal kapasiteye ulaşıldığında ise bir birim üretim başına düşen en düşük maliyet düzeyine ulaşılmış olunur. Bu minimum seviyesinden sonra ise, azalan marjinal verimlilik bir birim üretim başına düşen maliyetlerde artışa yol açar ve böylelikle ATC artmaya başlar. Bundan dolayı, ATC eğrisinin görünümü genelde yayvan “U” seklinde bir eğridir.

33. Soru

Ortalama değişken maliyet nedir?

Cevap

Ortalama değişken maliyet, firmanın bir birimlik üretimi başına düşen toplam değişken maliyet miktarıdır.

34. Soru

Emek girdisine ait marjinal fiziksel ürün nasıl gösterilir?

Cevap

Emek girdisine ait marjinal fiziksel ürün MPPL kısaltmasıyla gösterilir ve bu kısaltma emeğin marjinal fiziksel ürünü seklinde okunur.

35. Soru

Uzun dönem toplam değişken maliyet ve uzun dönem toplam maliyet arasında fark olmamasının sebebi nedir?

Cevap

Uzun dönemde tüm üretim faktörleri değişebildiği için, uzun dönem toplam değişken maliyet ve uzun dönem toplam maliyet arasında fark yoktur. Uzun dönemde sadece LRAC ile gösterilen uzun dönem ortalama maliyetler vardır.

36. Soru

Üretim fonksiyonu nasıl gösterilir?

Cevap

Q = f (L, K, T, t) şeklinde gösterilir.

37. Soru

Üretim fonksiyonundan hareketle bir firmanın gerçekleştirebileceği maksimum üretim düzeyi nelere bağlıdır?

Cevap

Üretim fonksiyonundan hareketle; • Bir firmanın gerçekleştirebileceği maksimum üretim düzeyi (Q); • Üretim sürecinde kullanılan emek (iş gücü) (L), • Sermaye (K), • Doğal kaynak (T) ve • Teknoloji (t) düzeyine bağlıdır.

38. Soru

Elde edilen ürünün bir yerden başka yere taşınması da üretim midir?

Cevap

Elde edilen ürünün bir yerden başka yere taşınması da üretimdir ve böyle bir durumda yer faydası sağlanmış olunur.

39. Soru

Firma belli bir üretim düzeyini gerçekleştirebilmek için her bir girdiden ne miktarlarda kullanacağına karar verirken, her bir girdiye ait hangi değerleri dikkate alır?

Cevap

Firma belli bir üretim düzeyini gerçekleştirebilmek için her bir girdiden ne miktarlarda kullanacağına karar verirken, her bir girdinin fiyatını ve marjinal fiziksel ürününü (MPP’sini) dikkate almak zorundadır.

40. Soru

Ekonomik maliyet nelerin toplamından oluşur?

Cevap

Ekonomik maliyet, açık maliyetler ile örtük maliyetlerin toplamından oluşur.

41. Soru

Marjinal maliyetin hem ATC hem de AVC’den daha küçük olduğu durumda ATC ve AVC hangi eğilimdedir?

Cevap

Bu durumda ATC ve AVC azalma eğilimdedir.

42. Soru

Uzun dönemin kısa dönemden farkı nedir?

Cevap

Kısa dönem analizinde bir firmanın üretim miktarı ile maliyetlerini ilişkilendirirken firmanın işletme büyüklüğünün (ölçeğinin) değişmeyip sabit kaldığını varsaydık. Ancak, firmalar her zaman mevcut işletme büyüklüğünde üretim yapmazlar. Uzun dönem kısa dönemin aksine, firmalara işletme büyüklüklerini değiştirebilme imkânı tanır. Yani firma uzun dönemde mevcut fabrikasını genişletebilir veya istediği büyüklükte yeni bir fabrika kurabilir.

43. Soru

Emeğin ortalama fiziksel formülü nedir?

Cevap

APPL = TPPL/L şeklinde gösterilir.

44. Soru

TFC’nin bir doğru şeklinde olmasının nedeni nedir?

Cevap

TFC’nin bir doğru şeklini almasının nedeni, üretimin sıfır düzeyi de dâhil olmak üzere herhangi bir üretim düzeyinde toplam sabit maliyetlerin değişmeyip aynı seviyede kalıyor olmasıdır.

45. Soru

Marjinal maliyet nedir?

Cevap

Marjinal maliyet, firmanın üretimini bir birim arttırması durumunda toplam maliyet düzeyinde meydana gelen değişimi ifade eder.

46. Soru

Bir firmanın kısa dönemde karşılaşacağı iki maliyet türü vardır. Bunlar nelerdir?

Cevap

Bir firmanın kısa dönemde karşılaşacağı iki maliyet türü; • Değişken ve • Sabit maliyetlerdir.

47. Soru

Değişken maliyetler nasıl tanımlanır?

Cevap

Üretim miktarına bağlı olan ve dolayısıyla üretim miktarıyla birlikte değişen maliyetlere değişken maliyetler denir.

48. Soru

Sabit maliyetler nasıl tanımlanır?

Cevap

Üretim miktarına bağlı olmayan ve dolayısıyla üretim miktarıyla birlikte değişmeyen maliyetlere sabit maliyetler denir.

49. Soru

Bir firmanın üretim faaliyetinde bulunabilmek için katlandığı toplam maliyet (TC) nelerden oluşur?

Cevap

Toplam maliyet (TC), toplam sabit maliyetler (TFC) ile toplam değişken maliyetlerin (TVC) toplamından oluşur. Toplam maliyetler aşağıdaki eşitlik yardımıyla gösterilebilir: TC = TFC + TVC

50. Soru

Azalan verimler kanunu neyi ifade etmektedir?

Cevap

Azalan verimler kanunu, diğer üretim faktörlerinin üretimde kullanılan miktarları sabit iken sadece tek bir üretim faktörünün üretimde kullanılan miktarı arttırıldığında üretimin belli bir düzeyinden sonra değişken girdinin her bir ilave biriminin toplam üretim düzeyine sağladığı ürün katkı miktarlarının sürekli azaldığı durumu ifade eder.

51. Soru

Firma, üretim düzeyini arttırabilmek için ne yapmalıdır?

Cevap

Firma, üretim düzeyini arttırabilmek için üretim sürecinde kullandığı girdileri arttırmak zorundadır.

52. Soru

Üretim sürecinde kullanılan bazı girdilerin miktarını hemen arttırmanın mümkün olmadığı gerçeğinden hareketle girdileri kaça ayrılır?

Cevap

Bu gerçekten hareketle girdileri; • Sabit girdiler ve • Değişken girdiler olmak üzere iki gruba ayrılır.

53. Soru

Sabit girdiler nasıl tanımlanır?

Cevap

Belli bir zaman dilimi için üretilen ürün miktarındaki değişime karşın üretim sürecinde kullanılan miktarları değişmeyen girdilere sabit girdiler denir.

54. Soru

Değişken girdiler nasıl tanımlanır?

Cevap

Her bir zaman dilimi için üretilen ürün miktarındaki değişime karşın üretim sürecinde kullanılan miktarları değişen girdilere değişken girdiler denir.

55. Soru

Kısa dönem nasıl bir zaman dilimini ifade eder?

Cevap

Kısa dönem, üretim fonksiyonunda yer alan girdilerden sadece bir tanesinin üretim ile birlikte değiştirilebildiği ve geriye kalan diğerlerinin değiştirilemediği zaman dilimini ifade eder.

56. Soru

Toplam fiziksel ürün nedir?

Cevap

Üretim sürecinde kullanılan değişken girdinin farklı miktarları için elde edilen farklı çıktı düzeylerine toplam fiziksel ürün denir.

57. Soru

Örtük maliyet nedir?

Cevap

Örtük maliyet gerçekte herhangi bir parasal ödeme yapılmayan ancak bir alternatiften vazgeçilmesi nedeniyle ortaya çıkan maliyettir. İktisatçılar maliyet hesaplamalarına açık maliyetin yanında bu örtük maliyeti de dâhil etmektedirler. Kısaca örtük maliyetler firma sahiplerinin firmanın üretiminde kullandıkları kendi kaynaklarına ilişkin fırsat maliyetleridir. Örtük maliyetler muhasebeleştirilemeyen maliyetler olarak da çağrılır.

58. Soru

Emeğin marjinal fiziki ürününün artmakta olduğu üretim bölgesinde ve emeğin marjinal fiziki ürününün azalmakta olduğu üretim bölgesinde MC ne yönde hareket eder?

Cevap

Emeğin marjinal fiziki ürününün azalmakta olduğu üretim bölgesinde MC artmaktadır. MPPL’nin maksimum olduğu ürün düzeyinde MC minimumuna ulaşır.

59. Soru

Üretim sürecinin temel birimi kimdir?

Cevap

Üretim sürecinin temel birimi firmadır.

60. Soru

Üretim fonksiyonu nasıl tanımlanır?

Cevap

Belli bir teknoloji düzeyi dâhilinde, alternatif girdi bileşenlerine tekabül eden maksimum çıktı düzeyleri arasındaki teknik ilişkiyi gösteren fonksiyona üretim fonksiyonu denir.

61. Soru

Kısa dönemde diğer girdiler sabitken üretim sürecinde değişken girdi olarak sadece hangi girdi kullanılmaktadır?

Cevap

Kısa dönemde diğer girdiler sabitken (yani diğer girdilerin üretimde kullanılan miktarları üretim düzeyinde meydana gelecek olan artış veya azalışlar karşısında değişmiyor iken), üretim sürecinde değişken girdi olarak sadece emek girdisi kullanılmaktadır.

62. Soru

Emek girdisine ait toplam fiziksel ürün hangi kısaltma ile gösterilir?

Cevap

Emek girdisine ait toplam fiziksel ürün TPPL kısaltması ile gösterilmektedir ve bu kısaltma, emeğin toplam fiziksel ürünü seklinde okunur.

63. Soru

Ortalama değişken maliyet hangi formülle hesaplanır?

Cevap

Ortalama değişken maliyet (A VC), toplam değişken maliyetin çıktıya bölünmesiyle elde edilir ve aşağıdaki formülle hesaplanır: AVC = Toplam Değişken Maliyetler/Üretim Miktarı = TVC/Q

64. Soru

Firma için bir girdinin marjinal ürün hasılasının söz konusu girdinin fiyatına eşitlendiği durumdaki girdi düzeyi üretim sürecinde kullanılabilinecek optimal (ideal) girdi düzeyini verir. Emek girdisinin birim fiyatının gösterildiği durumda, bu optimal girdi kullanım düzeyi şartını emek girdisi için nasıl ifade edebiliriz?

Cevap

Aşağıdaki eşitlik yardımıyla ifade edilebilir: Emeğin marjinal ürün hasılası = Emeğin birim fiyatı veya MRPL = w

65. Soru

Emeğin marjinal fiziksel ürün formülü nedir?

Cevap

MPPL = ?TPPL/?L şeklinde gösterilir.

66. Soru

Emeğin ortalama fiziksel ürünü nedir?

Cevap

Emeğin ortalama fiziksel ürünü, bir birim emek girdisi başına düşen ürün miktarı olarak tanımlanır ve APPL kısaltması ile gösterilir.

67. Soru

Ölçeğe göre artan getiri hangi durumda söz konusudur?

Cevap

Eğer üretim sürecinde tüm girdileri aynı oranda arttırdığımızda üretimdeki artış girdilerdeki artıştan daha fazla bir oranda gerçekleşiyor ise, bu durumda ölçeğe göre artan getiri var demektir. Mesela; üretimde kullanılan tüm girdiler iki katına çıkarıldığında (*0 arttırıldığında), üretim miktarı üç kat (%300) artıyorsa bu üretim sürecinde ölçeğe göre artan getiri söz konusudur.

68. Soru

Ölçeğe göre sabit getiri hangi durumda söz konusudur?

Cevap

Eğer üretim sürecinde tüm girdileri aynı oranda arttırdığımızda üretimdeki artış girdilerdeki artışla aynı oranda gerçekleşiyor ise, bu durumda ölçeğe göre sabit getiri var demektir. Örneğin; üretimde kullanılan tüm üretim faktörleri iki katına çıkarıldığında (*0 arttırıldığında), üretim miktarı da iki kat (*0) artıyorsa bu üretim sürecinde ölçeğe göre sabit getiri söz konusudur.

69. Soru

Ölçeğe Göre Getiri oranının 1’e eşit 1’den büyük ya da 1’den küçük çıkması ne anlama gelmektedir?

Cevap

Bu oran: 1’e eşit çıkıyorsa üretimde ölçeğe göre sabit getiri; 1’den küçük çıkıyorsa üret imde ölçeğe göre azalan getiri; 1’den büyük çıkıyorsa üretimde ölçeğe göre artan getiri var demektir.

70. Soru

Emeğin ortalama fiziki ürününün artmakta olduğu üretim bölgesinde ve emeğin ortalama fiziki ürününün azalmakta olduğu üretim bölgesinde AVC ne yönde hareket eder?

Cevap

Emeğin ortalama fiziki ürününün artmakta olduğu üretim bölgesinde A VC azalmakta, emeğin ortalama fiziki ürününün azalmakta olduğu üretim bölgesinde AVC artmaktadır. APPL’nin maksimum olduğu ürün düzeyinde AVC minimumuna ulaşır.

71. Soru

Marjinal maliyet (MC) hangi formülle hesaplanır?

Cevap

Marjinal maliyet (MC) aşağıdaki formülle hesaplanır: MC= Toplam Maliyetteki Değişim/Üretim Miktarındaki Değişim = ?TC/?Q

72. Soru

Ortalama toplam maliyet nedir?

Cevap

Ortalama toplam maliyet, firmanın bir birimlik üretimi başına düşen toplam maliyet miktarıdır.

73. Soru

Ortalama sabit maliyet nedir?

Cevap

Ortalama sabit maliyet, firmanın bir birimlik üretimi başına düşen toplam sabit maliyet miktarıdır.

74. Soru

Ortalama sabit maliyet hangi formülle hesaplanır?

Cevap

Ortalama sabit maliyet (AFC), sabit maliyetler toplamının üretim miktarına bölünmesiyle elde edilir ve aşağıdaki formülle hesaplanır: AFC = Toplam Sabit Maliyetler/ Üretim Miktarı = TFC/Q

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.