Açıköğretim Ders Notları

İktisadi Büyüme Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden İktisadi Büyüme Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

İçsel Büyüme Teorisi

1. Soru

Ekonomik büyümenin çözebileceği problemler neler olabilir?

Cevap

Ekonomik büyüme; açlık, yoksulluk, hastalık, dışa bağımlılık, çarpık yapılaşma ve seçeneksizlik gibi çok sayıda sorun ile boğuşan önemli sayıda ülkenin bu sorunlardan kurtulabilmesi için güvendikleri en önemli reçete olmaya devam etmektedir.


2. Soru

“Artık Faktör” ne anlama gelmektedir?

Cevap

Solow bu ülkenin ekonomik büyümesinin bir kısmını sermaye ve işgücü (nüfus) artışlarına bağlamışsa da geriye kalan önemli bir kısmının ise işgücü ve sermaye dışındaki faktörlere bağlı olduğunu ortaya koymuştur. Solow, uzun dönemli büyüme oranını açıklayan sermaye işgücü dışındaki bu kısma “artık faktör” adını vermiş ve bu artığı “dışsal” bir unsur olarak nitelendirmiştir.


3. Soru

İktisat teorilerinin sürekli aralarında gidip geldiği iki ekol nelerdir?

Cevap

İktisat teorileri de büyük oranda aynı bir “sarkacın salınımı” gibi iki büyük ekol arasında gider gelir: Piyasa ve Devlet. Ekonomiye devlet müdahalesinin gerekli olmadığını, “görünmeyen elin” yani fiyat sisteminin her türlü sorunu ortadan kaldıracağını savunanlar ile devlet müdahalesi olmadan piyasanın kendi mekanizmalarının istikrar ve büyüme için yetersiz kalacağını iddia eden “devletçilerin” tartışmaları bütün gücüyle günümüzde de sürmektedir.


4. Soru

Neoklasik ekonomi teorisinin temel varsayımları nelerdir?

Cevap

 • Ekonomi dışa kapalıdır,

 • Sermaye için azalan verimler kanunu geçer- lidir,

 • Üretim fonksiyonu açısından ölçeğe göresabit getiri koşulları geçerlidir,

 • Teknolojik gelişmeler dışsaldır,

 • Faktörler arası ikame mümkündür,

 • Bağımsız bir yatırım fonksiyonu bulunma- maktadır,

 • Piyasalar rekabetçidir,

 • Firmalar ve bireyler rasyonel davranır.


5. Soru

Doğu Asya ülkelerinde sürdürülebilir büyümeyi canlandıran şey genel olarak ne olmuştur?

Cevap

Bilinçli olarak seçilmiş öncelikli endüst- rilere verilen teşvik ve sübvansiyonlar bu ülkelerde sürdürülebilir büyümeyi canlandırmıştır.


6. Soru

İçsel büyüme teorilerinde ekonomik büyümenin başlıca kaynakları nelerdir?

Cevap

Bilgi, beşeri sermaye, yaparak öğrenme, yaratıcılık, tesadüfler, yenilik, araştırma ve geliştirme, teknolojik gelişme ve teknolojik altyapı, pozitif ölçek ekonomileri, dışsallıklar, iş-bölümü ve uzmanlaşmadır. 


7. Soru

İçsel büyüme teorilerinin en önemli ortak noktaları nedir?

Cevap

İçsel büyüme teorilerinin belki de en önemli ortak noktası iktisadi büyüme süreçlerinde “bilgi”ye verdikleri önemdir. Sanayi devrimi döneminde kullanılan sermaye ve emek miktarı ile gerçekleşen üretim miktarı bugün çok daha az sermaye emek miktarıyla gerçekleştirilebilmektedir.


8. Soru

İçsel büyüme teorilerine dair ilk belirgin çalışma hangi çalışmadır?

Cevap

İçsel büyüme teorilerine dair ilk belirgin çalışma 1986 yılında Romer’in yapmış olduğu çalışmadır.


9. Soru

Beşeri sermaye modeli nedir?

Cevap

Bir üretim sürecinde fiziksel ve finansal sermaye dışında üretimi etkileyen en önemli faktör üretim sürecinde çalışan işgücünün sahip olduğu bilgi ve becerilerdir. İşte işgücündeki bu bilgi ve beceriler toplamına beşeri sermaye adı verilir.


10. Soru

Büyüme Muhasebesi ne demektir?

Cevap

Ekonomideki büyümenin kaynaklarını, diğer bir deyişle üretim artışı üzerinde etkili olan faktörlerin herbirinin etki derecelerini ayrıştırarak bulma yöntemine büyüme muhasebesi adı verilir.


11. Soru

Schultz tipi büyüme muhasebesi nasıl formüle edilir?

Cevap

Y = f (L, Kp, Kh)


12. Soru

Lucas üretim fonksiyonunu nasıl kurmuştur?

Cevap

Y = f (K, Ne )

Burada Y ekonominin üretim düzeyi, K fiziksel sermaye ve Ne “etkin emek” anlamına gelmektedir.


13. Soru

Katma değer ne anlama gelmektedir?

Cevap

Mikroekonomik açıdan katma değer bir işletmenin veya şahısın, mal veya hizmet üretirken oluşturduğu refah seviyesini ölçen, işletmenin satış bedelinden, üretim süresince satın alınan mal ve hizmetlerin maliyetinin çıkarılması ile belirlenen büyüklüktür. Makroekonomik açıdan ise üretim sürecine katılan üretim faktörlerinin bu süreçte oluşturabildiği ek değerdir. 


14. Soru

AK Modeli nedir? Açıklayınız.

Cevap

AK modeli sermaye ile (K) toplam üretim (çıktı) (Y) arasında doğru yönlü bir ilişki olduğunu varsayar. Birçok modelde de ileri sürülmüş olan bu ilişkiyi bu modelde farklı kılan modeldeki sermayenin fiziksel sermayenin yanında “beşeri sermayeyi” de içine almasıdır.


15. Soru

Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Modeli’ni açıklayınız. 

Cevap

Ar-Ge modeli’ni ortaya çıkması Romer’in 1986 tarihli çalışması ile olmuştur. Ar-Ge modelinin en önemli özelliği, Neoklasik modelin tersine, üretim sürecinde kullanılacak bilginin tesadüfler sonucunda değil, bilinçli bir çalışma süreciyle ortaya çıkabilmesidir. Bilinçli çalışmaları ile araştırma merkezi ve laboratuvarlarında yeni bilgi üreten firmalar bu bilgiler ve bu bilgilerle ürettikleri yeni ürünler üzerindeki yasal haklarını kullanacak (patent vb. gibi) ve kâr elde edeceklerdir. Bu kârlılık yeni bilgi üretimini, inovasyonu ve buluşları teşvik edecektir. Fakat her türlü yasal korumaya rağmen üretilen bilgiler bir süre sonra sektördeki diğer firmalar tarafından mutlaka ve hatta zaman zaman “bedava” olarak kullanılacak ve zincirleme olarak üretim sürecinde pozitif dışsallıklar ve artan verimler oluşacak, ekonomik büyüme hızlanacaktır.


16. Soru

Romer’in Ar-Ge modeli yaklaşımını açıklayınız.

Cevap

Romer’in Ar-Ge modeli yaklaşımında Ar-Ge harcamaları yapan özel sektör firmalar ürettiği bilgi ve teknolojilerin mülkiyet haklarını yasal önlemlerle edindiklerinde tam rekabetten uzaklaşarak tekelci kârlar elde ederler ve bu kârlar ile yeni ar-ge harcamalarını finanse ederek sürdürülebilir büyüme için gerekli kaynağa ulaşırlar.Üstelik Ar-Ge harcalamaları sonucunda üretilen bilgi, yeni ürün ve teknolojiler diğer firmalara yayıldığında oluşacak toplam etki ülke ekonomisinin büyümesini de sağlayacaktır. Eğer üretilen yeni bilgi ve ürünler mülkiyet hakları nedeniyle tam olarak korunuyorsa da olumsuz bir durum oluşmayacaktır, çünkü bu kez firmalar yeni bu- luşlar yapmaya yönelerek ekonomik büyümeye yine katkıda bulunacaklardır.


17. Soru

Kamusal Harcamalar Modeli’ni açıklayınız.

Cevap

“Kamusal Harcamalar Modeli”nin temelinde kamu harcamalarının ekonomik büyüme sürecin- deki önemine ilişkin görüşler yatmaktadır. Öncülüğünü Barro’nun 1990 yılında kamu harcamalarının ekonomik büyümedeki rolüyle ilgili yazmış olduğu bir makalenin çektiği bu görüşler devletin büyüme ve kalkınma sürecindeki önemine odak- lanmıştır. Hatta Barro, kamusal üretimin aslında bir üretim faktörü olarak görülmesi gerektiğini ileri sürmektedir. Burada bir hususa dikkat çekmekte fayda bulunmaktadır. Kamu harcamaları modelindeki devletin rolüyle “refah devleti” kavramındaki devletin rolü aynı değildir. Refah devleti kavra- mındaki Keynesçi devlet “girişimci” ve “yatırımcı” olarak “ikameci” bir karakter taşırken kamu harcamaları modelindeki devlet özel sektöre “destek” niteliğinde işler yapan “tamamlayıcı” bir devlettir.


18. Soru

Yaparak Öğrenme ve Bilgi Üretiminde Taşmalar Modeli’ni açıklayınız.

Cevap

Kenneth J. Arrow, 1962 tarihli çalışmasında üretim sürecini incelediği bazı sektörlerde firmala- rın zaman içinde birim maliyetlerinin düştüğünü, ürün kalitelerinin arttığını ve üretim hızının yükseldiğini ve yeni ürünler geliştirdiğini belirlemiş, bunun firmaların kâr amaçlı bilinçli araştırma-geliştirme faaliyetlerinden değil artan tecrübelerinden kaynaklandığını ileri sürmüştür. Arrow, bu olumlu gelişmeleri içeren sürece “yaparak-öğrenme” adını vermiştir.


19. Soru

Romer’in ar-ge modeli yaklaşımına göre özel sektör firmalar sürdürülebilir büyüme için gerekli kaynağa nasıl ulaşabilirler. 

Cevap

Romer’in Ar-Ge modeli yaklaşımında Ar-Ge harcamaları yapan özel sektör firmalar ürettiği bilgi ve teknolojilerin mülkiyet haklarını yasal önlemlerle edindiklerinde tam rekabetten uzaklaşarak tekelci kârlar elde ederler ve bu kârlar ile yeni ar-ge harcamalarını finanse ederek sürdürülebilir büyüme için gerekli kaynağa ulaşırlar. Üstelik Ar-Ge harcalamaları sonucunda üretilen bilgi, yeni ürün ve teknolojiler diğer firmalara yayıldığında oluşacak toplam etki ülke ekonomisinin büyümesini de sağlayacaktır.


20. Soru

Romer’in Ar-Ge modeli yaklaşımında sürdürülebilir büyüme için gerekli kaynağa nasıl ulaşılabilir?

Cevap

Romer’in Ar-Ge modeli yaklaşımında Ar-Ge harcamaları yapan özel sektör firmalar ürettiği bilgi ve teknolojilerin mülkiyet haklarını yasal önlemlerle edindiklerinde tam rekabetten uzaklaşarak tekelci kârlar elde ederler ve bu kârlar ile yeni ar-ge harcamalarını finanse ederek sürdürülebilir büyüme için gerekli kaynağa ulaşırlar.Üstelik Ar-Ge harcalamaları sonucunda üretilen bilgi, yeni ürün ve teknolojiler diğer firmalara yayıldığında oluşacak toplam etki ülke ekonomisinin büyümesini de sağlayacaktır.


1. Soru

Ekonomik büyümenin çözebileceği problemler neler olabilir?

Cevap

Ekonomik büyüme; açlık, yoksulluk, hastalık, dışa bağımlılık, çarpık yapılaşma ve seçeneksizlik gibi çok sayıda sorun ile boğuşan önemli sayıda ülkenin bu sorunlardan kurtulabilmesi için güvendikleri en önemli reçete olmaya devam etmektedir.

Ekonomik büyüme; açlık, yoksulluk, hastalık, dışa bağımlılık, çarpık yapılaşma ve seçeneksizlik gibi çok sayıda sorun ile boğuşan önemli sayıda ülkenin bu sorunlardan kurtulabilmesi için güvendikleri en önemli reçete olmaya devam etmektedir.

Ekonomik büyüme; açlık, yoksulluk, hastalık, dışa bağımlılık, çarpık yapılaşma ve seçeneksizlik gibi çok sayıda sorun ile boğuşan önemli sayıda ülkenin bu sorunlardan kurtulabilmesi için güvendikleri en önemli reçete olmaya devam etmektedir.

Ekonomik büyüme; açlık, yoksulluk, hastalık, dışa bağımlılık, çarpık yapılaşma ve seçeneksizlik gibi çok sayıda sorun ile boğuşan önemli sayıda ülkenin bu sorunlardan kurtulabilmesi için güvendikleri en önemli reçete olmaya devam etmektedir.

Ekonomik büyüme; açlık, yoksulluk, hastalık, dışa bağımlılık, çarpık yapılaşma ve seçeneksizlik gibi çok sayıda sorun ile boğuşan önemli sayıda ülkenin bu sorunlardan kurtulabilmesi için güvendikleri en önemli reçete olmaya devam etmektedir.

2. Soru

“Artık Faktör” ne anlama gelmektedir?

“Artık Faktör” ne anlama gelmektedir?

“Artık Faktör” ne anlama gelmektedir?

“Artık Faktör” ne anlama gelmektedir?

“Artık Faktör” ne anlama gelmektedir?

Cevap

Solow bu ülkenin ekonomik büyümesinin bir kısmını sermaye ve işgücü (nüfus) artışlarına bağlamışsa da geriye kalan önemli bir kısmının ise işgücü ve sermaye dışındaki faktörlere bağlı olduğunu ortaya koymuştur. Solow, uzun dönemli büyüme oranını açıklayan sermaye işgücü dışındaki bu kısma “artık faktör” adını vermiş ve bu artığı “dışsal” bir unsur olarak nitelendirmiştir.

Solow bu ülkenin ekonomik büyümesinin bir kısmını sermaye ve işgücü (nüfus) artışlarına bağlamışsa da geriye kalan önemli bir kısmının ise işgücü ve sermaye dışındaki faktörlere bağlı olduğunu ortaya koymuştur. Solow, uzun dönemli büyüme oranını açıklayan sermaye işgücü dışındaki bu kısma “artık faktör” adını vermiş ve bu artığı “dışsal” bir unsur olarak nitelendirmiştir.

Solow bu ülkenin ekonomik büyümesinin bir kısmını sermaye ve işgücü (nüfus) artışlarına bağlamışsa da geriye kalan önemli bir kısmının ise işgücü ve sermaye dışındaki faktörlere bağlı olduğunu ortaya koymuştur. Solow, uzun dönemli büyüme oranını açıklayan sermaye işgücü dışındaki bu kısma “artık faktör” adını vermiş ve bu artığı “dışsal” bir unsur olarak nitelendirmiştir.

Solow bu ülkenin ekonomik büyümesinin bir kısmını sermaye ve işgücü (nüfus) artışlarına bağlamışsa da geriye kalan önemli bir kısmının ise işgücü ve sermaye dışındaki faktörlere bağlı olduğunu ortaya koymuştur. Solow, uzun dönemli büyüme oranını açıklayan sermaye işgücü dışındaki bu kısma “artık faktör” adını vermiş ve bu artığı “dışsal” bir unsur olarak nitelendirmiştir.

Solow bu ülkenin ekonomik büyümesinin bir kısmını sermaye ve işgücü (nüfus) artışlarına bağlamışsa da geriye kalan önemli bir kısmının ise işgücü ve sermaye dışındaki faktörlere bağlı olduğunu ortaya koymuştur. Solow, uzun dönemli büyüme oranını açıklayan sermaye işgücü dışındaki bu kısma “artık faktör” adını vermiş ve bu artığı “dışsal” bir unsur olarak nitelendirmiştir.

3. Soru

İktisat teorilerinin sürekli aralarında gidip geldiği iki ekol nelerdir?

Cevap

İktisat teorileri de büyük oranda aynı bir “sarkacın salınımı” gibi iki büyük ekol arasında gider gelir: Piyasa ve Devlet. Ekonomiye devlet müdahalesinin gerekli olmadığını, “görünmeyen elin” yani fiyat sisteminin her türlü sorunu ortadan kaldıracağını savunanlar ile devlet müdahalesi olmadan piyasanın kendi mekanizmalarının istikrar ve büyüme için yetersiz kalacağını iddia eden “devletçilerin” tartışmaları bütün gücüyle günümüzde de sürmektedir.

İktisat teorileri de büyük oranda aynı bir “sarkacın salınımı” gibi iki büyük ekol arasında gider gelir: Piyasa ve Devlet. Ekonomiye devlet müdahalesinin gerekli olmadığını, “görünmeyen elin” yani fiyat sisteminin her türlü sorunu ortadan kaldıracağını savunanlar ile devlet müdahalesi olmadan piyasanın kendi mekanizmalarının istikrar ve büyüme için yetersiz kalacağını iddia eden “devletçilerin” tartışmaları bütün gücüyle günümüzde de sürmektedir.

İktisat teorileri de büyük oranda aynı bir “sarkacın salınımı” gibi iki büyük ekol arasında gider gelir: Piyasa ve Devlet. Ekonomiye devlet müdahalesinin gerekli olmadığını, “görünmeyen elin” yani fiyat sisteminin her türlü sorunu ortadan kaldıracağını savunanlar ile devlet müdahalesi olmadan piyasanın kendi mekanizmalarının istikrar ve büyüme için yetersiz kalacağını iddia eden “devletçilerin” tartışmaları bütün gücüyle günümüzde de sürmektedir.

İktisat teorileri de büyük oranda aynı bir “sarkacın salınımı” gibi iki büyük ekol arasında gider gelir: Piyasa ve Devlet. Ekonomiye devlet müdahalesinin gerekli olmadığını, “görünmeyen elin” yani fiyat sisteminin her türlü sorunu ortadan kaldıracağını savunanlar ile devlet müdahalesi olmadan piyasanın kendi mekanizmalarının istikrar ve büyüme için yetersiz kalacağını iddia eden “devletçilerin” tartışmaları bütün gücüyle günümüzde de sürmektedir.

İktisat teorileri de büyük oranda aynı bir “sarkacın salınımı” gibi iki büyük ekol arasında gider gelir: Piyasa ve Devlet. Ekonomiye devlet müdahalesinin gerekli olmadığını, “görünmeyen elin” yani fiyat sisteminin her türlü sorunu ortadan kaldıracağını savunanlar ile devlet müdahalesi olmadan piyasanın kendi mekanizmalarının istikrar ve büyüme için yetersiz kalacağını iddia eden “devletçilerin” tartışmaları bütün gücüyle günümüzde de sürmektedir.

4. Soru

Neoklasik ekonomi teorisinin temel varsayımları nelerdir?

Neoklasik ekonomi teorisinin temel varsayımları nelerdir?

Neoklasik ekonomi teorisinin temel varsayımları nelerdir?

Neoklasik ekonomi teorisinin temel varsayımları nelerdir?

Neoklasik ekonomi teorisinin temel varsayımları nelerdir?

Cevap

 • Ekonomi dışa kapalıdır,

 • Sermaye için azalan verimler kanunu geçer- lidir,

 • Üretim fonksiyonu açısından ölçeğe göresabit getiri koşulları geçerlidir,

 • Teknolojik gelişmeler dışsaldır,

 • Faktörler arası ikame mümkündür,

 • Bağımsız bir yatırım fonksiyonu bulunma- maktadır,

 • Piyasalar rekabetçidir,

 • Firmalar ve bireyler rasyonel davranır.

 • Ekonomi dışa kapalıdır,

 • Sermaye için azalan verimler kanunu geçer- lidir,

 • Üretim fonksiyonu açısından ölçeğe göresabit getiri koşulları geçerlidir,

 • Teknolojik gelişmeler dışsaldır,

 • Faktörler arası ikame mümkündür,

 • Bağımsız bir yatırım fonksiyonu bulunma- maktadır,

 • Piyasalar rekabetçidir,

 • Firmalar ve bireyler rasyonel davranır.

 • Ekonomi dışa kapalıdır,

 • Sermaye için azalan verimler kanunu geçer- lidir,

 • Üretim fonksiyonu açısından ölçeğe göresabit getiri koşulları geçerlidir,

 • Teknolojik gelişmeler dışsaldır,

 • Faktörler arası ikame mümkündür,

 • Bağımsız bir yatırım fonksiyonu bulunma- maktadır,

 • Piyasalar rekabetçidir,

 • Firmalar ve bireyler rasyonel davranır.

 • Ekonomi dışa kapalıdır,

 • Sermaye için azalan verimler kanunu geçer- lidir,

 • Üretim fonksiyonu açısından ölçeğe göresabit getiri koşulları geçerlidir,

 • Teknolojik gelişmeler dışsaldır,

 • Faktörler arası ikame mümkündür,

 • Bağımsız bir yatırım fonksiyonu bulunma- maktadır,

 • Piyasalar rekabetçidir,

 • Firmalar ve bireyler rasyonel davranır.

 • Ekonomi dışa kapalıdır,

 • Sermaye için azalan verimler kanunu geçer- lidir,

 • Üretim fonksiyonu açısından ölçeğe göresabit getiri koşulları geçerlidir,

 • Teknolojik gelişmeler dışsaldır,

 • Faktörler arası ikame mümkündür,

 • Bağımsız bir yatırım fonksiyonu bulunma- maktadır,

 • Piyasalar rekabetçidir,

 • Firmalar ve bireyler rasyonel davranır.

5. Soru

Doğu Asya ülkelerinde sürdürülebilir büyümeyi canlandıran şey genel olarak ne olmuştur?

Doğu Asya ülkelerinde sürdürülebilir büyümeyi canlandıran şey genel olarak ne olmuştur?

Doğu Asya ülkelerinde sürdürülebilir büyümeyi canlandıran şey genel olarak ne olmuştur?

Doğu Asya ülkelerinde sürdürülebilir büyümeyi canlandıran şey genel olarak ne olmuştur?

Doğu Asya ülkelerinde sürdürülebilir büyümeyi canlandıran şey genel olarak ne olmuştur?

Cevap

Bilinçli olarak seçilmiş öncelikli endüst- rilere verilen teşvik ve sübvansiyonlar bu ülkelerde sürdürülebilir büyümeyi canlandırmıştır.

Bilinçli olarak seçilmiş öncelikli endüst- rilere verilen teşvik ve sübvansiyonlar bu ülkelerde sürdürülebilir büyümeyi canlandırmıştır.

Bilinçli olarak seçilmiş öncelikli endüst- rilere verilen teşvik ve sübvansiyonlar bu ülkelerde sürdürülebilir büyümeyi canlandırmıştır.

Bilinçli olarak seçilmiş öncelikli endüst- rilere verilen teşvik ve sübvansiyonlar bu ülkelerde sürdürülebilir büyümeyi canlandırmıştır.

Bilinçli olarak seçilmiş öncelikli endüst- rilere verilen teşvik ve sübvansiyonlar bu ülkelerde sürdürülebilir büyümeyi canlandırmıştır.

6. Soru

İçsel büyüme teorilerinde ekonomik büyümenin başlıca kaynakları nelerdir?

İçsel büyüme teorilerinde ekonomik büyümenin başlıca kaynakları nelerdir?

İçsel büyüme teorilerinde ekonomik büyümenin başlıca kaynakları nelerdir?

İçsel büyüme teorilerinde ekonomik büyümenin başlıca kaynakları nelerdir?

İçsel büyüme teorilerinde ekonomik büyümenin başlıca kaynakları nelerdir?

Cevap

Bilgi, beşeri sermaye, yaparak öğrenme, yaratıcılık, tesadüfler, yenilik, araştırma ve geliştirme, teknolojik gelişme ve teknolojik altyapı, pozitif ölçek ekonomileri, dışsallıklar, iş-bölümü ve uzmanlaşmadır. 

Bilgi, beşeri sermaye, yaparak öğrenme, yaratıcılık, tesadüfler, yenilik, araştırma ve geliştirme, teknolojik gelişme ve teknolojik altyapı, pozitif ölçek ekonomileri, dışsallıklar, iş-bölümü ve uzmanlaşmadır. 

Bilgi, beşeri sermaye, yaparak öğrenme, yaratıcılık, tesadüfler, yenilik, araştırma ve geliştirme, teknolojik gelişme ve teknolojik altyapı, pozitif ölçek ekonomileri, dışsallıklar, iş-bölümü ve uzmanlaşmadır. 

Bilgi, beşeri sermaye, yaparak öğrenme, yaratıcılık, tesadüfler, yenilik, araştırma ve geliştirme, teknolojik gelişme ve teknolojik altyapı, pozitif ölçek ekonomileri, dışsallıklar, iş-bölümü ve uzmanlaşmadır. 

Bilgi, beşeri sermaye, yaparak öğrenme, yaratıcılık, tesadüfler, yenilik, araştırma ve geliştirme, teknolojik gelişme ve teknolojik altyapı, pozitif ölçek ekonomileri, dışsallıklar, iş-bölümü ve uzmanlaşmadır. 

7. Soru

İçsel büyüme teorilerinin en önemli ortak noktaları nedir?

İçsel büyüme teorilerinin en önemli ortak noktaları nedir?

İçsel büyüme teorilerinin en önemli ortak noktaları nedir?

İçsel büyüme teorilerinin en önemli ortak noktaları nedir?

İçsel büyüme teorilerinin en önemli ortak noktaları nedir?

Cevap

İçsel büyüme teorilerinin belki de en önemli ortak noktası iktisadi büyüme süreçlerinde “bilgi”ye verdikleri önemdir. Sanayi devrimi döneminde kullanılan sermaye ve emek miktarı ile gerçekleşen üretim miktarı bugün çok daha az sermaye emek miktarıyla gerçekleştirilebilmektedir.

İçsel büyüme teorilerinin belki de en önemli ortak noktası iktisadi büyüme süreçlerinde “bilgi”ye verdikleri önemdir. Sanayi devrimi döneminde kullanılan sermaye ve emek miktarı ile gerçekleşen üretim miktarı bugün çok daha az sermaye emek miktarıyla gerçekleştirilebilmektedir.

İçsel büyüme teorilerinin belki de en önemli ortak noktası iktisadi büyüme süreçlerinde “bilgi”ye verdikleri önemdir. Sanayi devrimi döneminde kullanılan sermaye ve emek miktarı ile gerçekleşen üretim miktarı bugün çok daha az sermaye emek miktarıyla gerçekleştirilebilmektedir.

İçsel büyüme teorilerinin belki de en önemli ortak noktası iktisadi büyüme süreçlerinde “bilgi”ye verdikleri önemdir. Sanayi devrimi döneminde kullanılan sermaye ve emek miktarı ile gerçekleşen üretim miktarı bugün çok daha az sermaye emek miktarıyla gerçekleştirilebilmektedir.

İçsel büyüme teorilerinin belki de en önemli ortak noktası iktisadi büyüme süreçlerinde “bilgi”ye verdikleri önemdir. Sanayi devrimi döneminde kullanılan sermaye ve emek miktarı ile gerçekleşen üretim miktarı bugün çok daha az sermaye emek miktarıyla gerçekleştirilebilmektedir.

8. Soru

İçsel büyüme teorilerine dair ilk belirgin çalışma hangi çalışmadır?

İçsel büyüme teorilerine dair ilk belirgin çalışma hangi çalışmadır?

İçsel büyüme teorilerine dair ilk belirgin çalışma hangi çalışmadır?

İçsel büyüme teorilerine dair ilk belirgin çalışma hangi çalışmadır?

İçsel büyüme teorilerine dair ilk belirgin çalışma hangi çalışmadır?

Cevap

İçsel büyüme teorilerine dair ilk belirgin çalışma 1986 yılında Romer’in yapmış olduğu çalışmadır.

İçsel büyüme teorilerine dair ilk belirgin çalışma 1986 yılında Romer’in yapmış olduğu çalışmadır.

İçsel büyüme teorilerine dair ilk belirgin çalışma 1986 yılında Romer’in yapmış olduğu çalışmadır.

İçsel büyüme teorilerine dair ilk belirgin çalışma 1986 yılında Romer’in yapmış olduğu çalışmadır.

İçsel büyüme teorilerine dair ilk belirgin çalışma 1986 yılında Romer’in yapmış olduğu çalışmadır.

9. Soru

Beşeri sermaye modeli nedir?

Cevap

Bir üretim sürecinde fiziksel ve finansal sermaye dışında üretimi etkileyen en önemli faktör üretim sürecinde çalışan işgücünün sahip olduğu bilgi ve becerilerdir. İşte işgücündeki bu bilgi ve beceriler toplamına beşeri sermaye adı verilir.

Bir üretim sürecinde fiziksel ve finansal sermaye dışında üretimi etkileyen en önemli faktör üretim sürecinde çalışan işgücünün sahip olduğu bilgi ve becerilerdir. İşte işgücündeki bu bilgi ve beceriler toplamına beşeri sermaye adı verilir.

Bir üretim sürecinde fiziksel ve finansal sermaye dışında üretimi etkileyen en önemli faktör üretim sürecinde çalışan işgücünün sahip olduğu bilgi ve becerilerdir. İşte işgücündeki bu bilgi ve beceriler toplamına beşeri sermaye adı verilir.

Bir üretim sürecinde fiziksel ve finansal sermaye dışında üretimi etkileyen en önemli faktör üretim sürecinde çalışan işgücünün sahip olduğu bilgi ve becerilerdir. İşte işgücündeki bu bilgi ve beceriler toplamına beşeri sermaye adı verilir.

Bir üretim sürecinde fiziksel ve finansal sermaye dışında üretimi etkileyen en önemli faktör üretim sürecinde çalışan işgücünün sahip olduğu bilgi ve becerilerdir. İşte işgücündeki bu bilgi ve beceriler toplamına beşeri sermaye adı verilir.

10. Soru

Büyüme Muhasebesi ne demektir?

Cevap

Ekonomideki büyümenin kaynaklarını, diğer bir deyişle üretim artışı üzerinde etkili olan faktörlerin herbirinin etki derecelerini ayrıştırarak bulma yöntemine büyüme muhasebesi adı verilir.

Ekonomideki büyümenin kaynaklarını, diğer bir deyişle üretim artışı üzerinde etkili olan faktörlerin herbirinin etki derecelerini ayrıştırarak bulma yöntemine büyüme muhasebesi adı verilir.

Ekonomideki büyümenin kaynaklarını, diğer bir deyişle üretim artışı üzerinde etkili olan faktörlerin herbirinin etki derecelerini ayrıştırarak bulma yöntemine büyüme muhasebesi adı verilir.

Ekonomideki büyümenin kaynaklarını, diğer bir deyişle üretim artışı üzerinde etkili olan faktörlerin herbirinin etki derecelerini ayrıştırarak bulma yöntemine büyüme muhasebesi adı verilir.

Ekonomideki büyümenin kaynaklarını, diğer bir deyişle üretim artışı üzerinde etkili olan faktörlerin herbirinin etki derecelerini ayrıştırarak bulma yöntemine büyüme muhasebesi adı verilir.

11. Soru

Schultz tipi büyüme muhasebesi nasıl formüle edilir?

Schultz tipi büyüme muhasebesi nasıl formüle edilir?

Schultz tipi büyüme muhasebesi nasıl formüle edilir?

Schultz tipi büyüme muhasebesi nasıl formüle edilir?

Schultz tipi büyüme muhasebesi nasıl formüle edilir?

Cevap

Y = f (L, Kp, Kh)

Y = f (L, Kp, Kh)

Y = f (L, Kp, Kh)

Y = f (L, Kp, Kh)

Y = f (L, Kp, Kh)

12. Soru

Lucas üretim fonksiyonunu nasıl kurmuştur?

Cevap

Y = f (K, Ne )

Burada Y ekonominin üretim düzeyi, K fiziksel sermaye ve Ne “etkin emek” anlamına gelmektedir.

Y = f (K, Ne )

Burada Y ekonominin üretim düzeyi, K fiziksel sermaye ve Ne “etkin emek” anlamına gelmektedir.

Y = f (K, Ne )

Burada Y ekonominin üretim düzeyi, K fiziksel sermaye ve Ne “etkin emek” anlamına gelmektedir.

Y = f (K, Ne )

Burada Y ekonominin üretim düzeyi, K fiziksel sermaye ve Ne “etkin emek” anlamına gelmektedir.

Y = f (K, Ne )

Burada Y ekonominin üretim düzeyi, K fiziksel sermaye ve Ne “etkin emek” anlamına gelmektedir.

13. Soru

Katma değer ne anlama gelmektedir?

Cevap

Mikroekonomik açıdan katma değer bir işletmenin veya şahısın, mal veya hizmet üretirken oluşturduğu refah seviyesini ölçen, işletmenin satış bedelinden, üretim süresince satın alınan mal ve hizmetlerin maliyetinin çıkarılması ile belirlenen büyüklüktür. Makroekonomik açıdan ise üretim sürecine katılan üretim faktörlerinin bu süreçte oluşturabildiği ek değerdir. 

Mikroekonomik açıdan katma değer bir işletmenin veya şahısın, mal veya hizmet üretirken oluşturduğu refah seviyesini ölçen, işletmenin satış bedelinden, üretim süresince satın alınan mal ve hizmetlerin maliyetinin çıkarılması ile belirlenen büyüklüktür. Makroekonomik açıdan ise üretim sürecine katılan üretim faktörlerinin bu süreçte oluşturabildiği ek değerdir. 

Mikroekonomik açıdan katma değer bir işletmenin veya şahısın, mal veya hizmet üretirken oluşturduğu refah seviyesini ölçen, işletmenin satış bedelinden, üretim süresince satın alınan mal ve hizmetlerin maliyetinin çıkarılması ile belirlenen büyüklüktür. Makroekonomik açıdan ise üretim sürecine katılan üretim faktörlerinin bu süreçte oluşturabildiği ek değerdir. 

Mikroekonomik açıdan katma değer bir işletmenin veya şahısın, mal veya hizmet üretirken oluşturduğu refah seviyesini ölçen, işletmenin satış bedelinden, üretim süresince satın alınan mal ve hizmetlerin maliyetinin çıkarılması ile belirlenen büyüklüktür. Makroekonomik açıdan ise üretim sürecine katılan üretim faktörlerinin bu süreçte oluşturabildiği ek değerdir. 

Mikroekonomik açıdan katma değer bir işletmenin veya şahısın, mal veya hizmet üretirken oluşturduğu refah seviyesini ölçen, işletmenin satış bedelinden, üretim süresince satın alınan mal ve hizmetlerin maliyetinin çıkarılması ile belirlenen büyüklüktür. Makroekonomik açıdan ise üretim sürecine katılan üretim faktörlerinin bu süreçte oluşturabildiği ek değerdir. 

14. Soru

AK Modeli nedir? Açıklayınız.

AK Modeli nedir? Açıklayınız.

AK Modeli nedir? Açıklayınız.

AK Modeli nedir? Açıklayınız.

AK Modeli nedir? Açıklayınız.

Cevap

AK modeli sermaye ile (K) toplam üretim (çıktı) (Y) arasında doğru yönlü bir ilişki olduğunu varsayar. Birçok modelde de ileri sürülmüş olan bu ilişkiyi bu modelde farklı kılan modeldeki sermayenin fiziksel sermayenin yanında “beşeri sermayeyi” de içine almasıdır.

AK modeli sermaye ile (K) toplam üretim (çıktı) (Y) arasında doğru yönlü bir ilişki olduğunu varsayar. Birçok modelde de ileri sürülmüş olan bu ilişkiyi bu modelde farklı kılan modeldeki sermayenin fiziksel sermayenin yanında “beşeri sermayeyi” de içine almasıdır.

AK modeli sermaye ile (K) toplam üretim (çıktı) (Y) arasında doğru yönlü bir ilişki olduğunu varsayar. Birçok modelde de ileri sürülmüş olan bu ilişkiyi bu modelde farklı kılan modeldeki sermayenin fiziksel sermayenin yanında “beşeri sermayeyi” de içine almasıdır.

AK modeli sermaye ile (K) toplam üretim (çıktı) (Y) arasında doğru yönlü bir ilişki olduğunu varsayar. Birçok modelde de ileri sürülmüş olan bu ilişkiyi bu modelde farklı kılan modeldeki sermayenin fiziksel sermayenin yanında “beşeri sermayeyi” de içine almasıdır.

AK modeli sermaye ile (K) toplam üretim (çıktı) (Y) arasında doğru yönlü bir ilişki olduğunu varsayar. Birçok modelde de ileri sürülmüş olan bu ilişkiyi bu modelde farklı kılan modeldeki sermayenin fiziksel sermayenin yanında “beşeri sermayeyi” de içine almasıdır.

15. Soru

Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Modeli’ni açıklayınız. 

Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Modeli’ni açıklayınız. 

Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Modeli’ni açıklayınız. 

Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Modeli’ni açıklayınız. 

Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Modeli’ni açıklayınız. 

Cevap

Ar-Ge modeli’ni ortaya çıkması Romer’in 1986 tarihli çalışması ile olmuştur. Ar-Ge modelinin en önemli özelliği, Neoklasik modelin tersine, üretim sürecinde kullanılacak bilginin tesadüfler sonucunda değil, bilinçli bir çalışma süreciyle ortaya çıkabilmesidir. Bilinçli çalışmaları ile araştırma merkezi ve laboratuvarlarında yeni bilgi üreten firmalar bu bilgiler ve bu bilgilerle ürettikleri yeni ürünler üzerindeki yasal haklarını kullanacak (patent vb. gibi) ve kâr elde edeceklerdir. Bu kârlılık yeni bilgi üretimini, inovasyonu ve buluşları teşvik edecektir. Fakat her türlü yasal korumaya rağmen üretilen bilgiler bir süre sonra sektördeki diğer firmalar tarafından mutlaka ve hatta zaman zaman “bedava” olarak kullanılacak ve zincirleme olarak üretim sürecinde pozitif dışsallıklar ve artan verimler oluşacak, ekonomik büyüme hızlanacaktır.

Ar-Ge modeli’ni ortaya çıkması Romer’in 1986 tarihli çalışması ile olmuştur. Ar-Ge modelinin en önemli özelliği, Neoklasik modelin tersine, üretim sürecinde kullanılacak bilginin tesadüfler sonucunda değil, bilinçli bir çalışma süreciyle ortaya çıkabilmesidir. Bilinçli çalışmaları ile araştırma merkezi ve laboratuvarlarında yeni bilgi üreten firmalar bu bilgiler ve bu bilgilerle ürettikleri yeni ürünler üzerindeki yasal haklarını kullanacak (patent vb. gibi) ve kâr elde edeceklerdir. Bu kârlılık yeni bilgi üretimini, inovasyonu ve buluşları teşvik edecektir. Fakat her türlü yasal korumaya rağmen üretilen bilgiler bir süre sonra sektördeki diğer firmalar tarafından mutlaka ve hatta zaman zaman “bedava” olarak kullanılacak ve zincirleme olarak üretim sürecinde pozitif dışsallıklar ve artan verimler oluşacak, ekonomik büyüme hızlanacaktır.

Ar-Ge modeli’ni ortaya çıkması Romer’in 1986 tarihli çalışması ile olmuştur. Ar-Ge modelinin en önemli özelliği, Neoklasik modelin tersine, üretim sürecinde kullanılacak bilginin tesadüfler sonucunda değil, bilinçli bir çalışma süreciyle ortaya çıkabilmesidir. Bilinçli çalışmaları ile araştırma merkezi ve laboratuvarlarında yeni bilgi üreten firmalar bu bilgiler ve bu bilgilerle ürettikleri yeni ürünler üzerindeki yasal haklarını kullanacak (patent vb. gibi) ve kâr elde edeceklerdir. Bu kârlılık yeni bilgi üretimini, inovasyonu ve buluşları teşvik edecektir. Fakat her türlü yasal korumaya rağmen üretilen bilgiler bir süre sonra sektördeki diğer firmalar tarafından mutlaka ve hatta zaman zaman “bedava” olarak kullanılacak ve zincirleme olarak üretim sürecinde pozitif dışsallıklar ve artan verimler oluşacak, ekonomik büyüme hızlanacaktır.

Ar-Ge modeli’ni ortaya çıkması Romer’in 1986 tarihli çalışması ile olmuştur. Ar-Ge modelinin en önemli özelliği, Neoklasik modelin tersine, üretim sürecinde kullanılacak bilginin tesadüfler sonucunda değil, bilinçli bir çalışma süreciyle ortaya çıkabilmesidir. Bilinçli çalışmaları ile araştırma merkezi ve laboratuvarlarında yeni bilgi üreten firmalar bu bilgiler ve bu bilgilerle ürettikleri yeni ürünler üzerindeki yasal haklarını kullanacak (patent vb. gibi) ve kâr elde edeceklerdir. Bu kârlılık yeni bilgi üretimini, inovasyonu ve buluşları teşvik edecektir. Fakat her türlü yasal korumaya rağmen üretilen bilgiler bir süre sonra sektördeki diğer firmalar tarafından mutlaka ve hatta zaman zaman “bedava” olarak kullanılacak ve zincirleme olarak üretim sürecinde pozitif dışsallıklar ve artan verimler oluşacak, ekonomik büyüme hızlanacaktır.

Ar-Ge modeli’ni ortaya çıkması Romer’in 1986 tarihli çalışması ile olmuştur. Ar-Ge modelinin en önemli özelliği, Neoklasik modelin tersine, üretim sürecinde kullanılacak bilginin tesadüfler sonucunda değil, bilinçli bir çalışma süreciyle ortaya çıkabilmesidir. Bilinçli çalışmaları ile araştırma merkezi ve laboratuvarlarında yeni bilgi üreten firmalar bu bilgiler ve bu bilgilerle ürettikleri yeni ürünler üzerindeki yasal haklarını kullanacak (patent vb. gibi) ve kâr elde edeceklerdir. Bu kârlılık yeni bilgi üretimini, inovasyonu ve buluşları teşvik edecektir. Fakat her türlü yasal korumaya rağmen üretilen bilgiler bir süre sonra sektördeki diğer firmalar tarafından mutlaka ve hatta zaman zaman “bedava” olarak kullanılacak ve zincirleme olarak üretim sürecinde pozitif dışsallıklar ve artan verimler oluşacak, ekonomik büyüme hızlanacaktır.

16. Soru

Romer’in Ar-Ge modeli yaklaşımını açıklayınız.

Romer’in Ar-Ge modeli yaklaşımını açıklayınız.

Romer’in Ar-Ge modeli yaklaşımını açıklayınız.

Romer’in Ar-Ge modeli yaklaşımını açıklayınız.

Romer’in Ar-Ge modeli yaklaşımını açıklayınız.

Cevap

Romer’in Ar-Ge modeli yaklaşımında Ar-Ge harcamaları yapan özel sektör firmalar ürettiği bilgi ve teknolojilerin mülkiyet haklarını yasal önlemlerle edindiklerinde tam rekabetten uzaklaşarak tekelci kârlar elde ederler ve bu kârlar ile yeni ar-ge harcamalarını finanse ederek sürdürülebilir büyüme için gerekli kaynağa ulaşırlar.Üstelik Ar-Ge harcalamaları sonucunda üretilen bilgi, yeni ürün ve teknolojiler diğer firmalara yayıldığında oluşacak toplam etki ülke ekonomisinin büyümesini de sağlayacaktır. Eğer üretilen yeni bilgi ve ürünler mülkiyet hakları nedeniyle tam olarak korunuyorsa da olumsuz bir durum oluşmayacaktır, çünkü bu kez firmalar yeni bu- luşlar yapmaya yönelerek ekonomik büyümeye yine katkıda bulunacaklardır.

Romer’in Ar-Ge modeli yaklaşımında Ar-Ge harcamaları yapan özel sektör firmalar ürettiği bilgi ve teknolojilerin mülkiyet haklarını yasal önlemlerle edindiklerinde tam rekabetten uzaklaşarak tekelci kârlar elde ederler ve bu kârlar ile yeni ar-ge harcamalarını finanse ederek sürdürülebilir büyüme için gerekli kaynağa ulaşırlar.Üstelik Ar-Ge harcalamaları sonucunda üretilen bilgi, yeni ürün ve teknolojiler diğer firmalara yayıldığında oluşacak toplam etki ülke ekonomisinin büyümesini de sağlayacaktır. Eğer üretilen yeni bilgi ve ürünler mülkiyet hakları nedeniyle tam olarak korunuyorsa da olumsuz bir durum oluşmayacaktır, çünkü bu kez firmalar yeni bu- luşlar yapmaya yönelerek ekonomik büyümeye yine katkıda bulunacaklardır.

Romer’in Ar-Ge modeli yaklaşımında Ar-Ge harcamaları yapan özel sektör firmalar ürettiği bilgi ve teknolojilerin mülkiyet haklarını yasal önlemlerle edindiklerinde tam rekabetten uzaklaşarak tekelci kârlar elde ederler ve bu kârlar ile yeni ar-ge harcamalarını finanse ederek sürdürülebilir büyüme için gerekli kaynağa ulaşırlar.Üstelik Ar-Ge harcalamaları sonucunda üretilen bilgi, yeni ürün ve teknolojiler diğer firmalara yayıldığında oluşacak toplam etki ülke ekonomisinin büyümesini de sağlayacaktır. Eğer üretilen yeni bilgi ve ürünler mülkiyet hakları nedeniyle tam olarak korunuyorsa da olumsuz bir durum oluşmayacaktır, çünkü bu kez firmalar yeni bu- luşlar yapmaya yönelerek ekonomik büyümeye yine katkıda bulunacaklardır.

Romer’in Ar-Ge modeli yaklaşımında Ar-Ge harcamaları yapan özel sektör firmalar ürettiği bilgi ve teknolojilerin mülkiyet haklarını yasal önlemlerle edindiklerinde tam rekabetten uzaklaşarak tekelci kârlar elde ederler ve bu kârlar ile yeni ar-ge harcamalarını finanse ederek sürdürülebilir büyüme için gerekli kaynağa ulaşırlar.Üstelik Ar-Ge harcalamaları sonucunda üretilen bilgi, yeni ürün ve teknolojiler diğer firmalara yayıldığında oluşacak toplam etki ülke ekonomisinin büyümesini de sağlayacaktır. Eğer üretilen yeni bilgi ve ürünler mülkiyet hakları nedeniyle tam olarak korunuyorsa da olumsuz bir durum oluşmayacaktır, çünkü bu kez firmalar yeni bu- luşlar yapmaya yönelerek ekonomik büyümeye yine katkıda bulunacaklardır.

Romer’in Ar-Ge modeli yaklaşımında Ar-Ge harcamaları yapan özel sektör firmalar ürettiği bilgi ve teknolojilerin mülkiyet haklarını yasal önlemlerle edindiklerinde tam rekabetten uzaklaşarak tekelci kârlar elde ederler ve bu kârlar ile yeni ar-ge harcamalarını finanse ederek sürdürülebilir büyüme için gerekli kaynağa ulaşırlar.Üstelik Ar-Ge harcalamaları sonucunda üretilen bilgi, yeni ürün ve teknolojiler diğer firmalara yayıldığında oluşacak toplam etki ülke ekonomisinin büyümesini de sağlayacaktır. Eğer üretilen yeni bilgi ve ürünler mülkiyet hakları nedeniyle tam olarak korunuyorsa da olumsuz bir durum oluşmayacaktır, çünkü bu kez firmalar yeni bu- luşlar yapmaya yönelerek ekonomik büyümeye yine katkıda bulunacaklardır.

17. Soru

Kamusal Harcamalar Modeli’ni açıklayınız.

Kamusal Harcamalar Modeli’ni açıklayınız.

Kamusal Harcamalar Modeli’ni açıklayınız.

Kamusal Harcamalar Modeli’ni açıklayınız.

Kamusal Harcamalar Modeli’ni açıklayınız.

Cevap

“Kamusal Harcamalar Modeli”nin temelinde kamu harcamalarının ekonomik büyüme sürecin- deki önemine ilişkin görüşler yatmaktadır. Öncülüğünü Barro’nun 1990 yılında kamu harcamalarının ekonomik büyümedeki rolüyle ilgili yazmış olduğu bir makalenin çektiği bu görüşler devletin büyüme ve kalkınma sürecindeki önemine odak- lanmıştır. Hatta Barro, kamusal üretimin aslında bir üretim faktörü olarak görülmesi gerektiğini ileri sürmektedir. Burada bir hususa dikkat çekmekte fayda bulunmaktadır. Kamu harcamaları modelindeki devletin rolüyle “refah devleti” kavramındaki devletin rolü aynı değildir. Refah devleti kavra- mındaki Keynesçi devlet “girişimci” ve “yatırımcı” olarak “ikameci” bir karakter taşırken kamu harcamaları modelindeki devlet özel sektöre “destek” niteliğinde işler yapan “tamamlayıcı” bir devlettir.

“Kamusal Harcamalar Modeli”nin temelinde kamu harcamalarının ekonomik büyüme sürecin- deki önemine ilişkin görüşler yatmaktadır. Öncülüğünü Barro’nun 1990 yılında kamu harcamalarının ekonomik büyümedeki rolüyle ilgili yazmış olduğu bir makalenin çektiği bu görüşler devletin büyüme ve kalkınma sürecindeki önemine odak- lanmıştır. Hatta Barro, kamusal üretimin aslında bir üretim faktörü olarak görülmesi gerektiğini ileri sürmektedir. Burada bir hususa dikkat çekmekte fayda bulunmaktadır. Kamu harcamaları modelindeki devletin rolüyle “refah devleti” kavramındaki devletin rolü aynı değildir. Refah devleti kavra- mındaki Keynesçi devlet “girişimci” ve “yatırımcı” olarak “ikameci” bir karakter taşırken kamu harcamaları modelindeki devlet özel sektöre “destek” niteliğinde işler yapan “tamamlayıcı” bir devlettir.

“Kamusal Harcamalar Modeli”nin temelinde kamu harcamalarının ekonomik büyüme sürecin- deki önemine ilişkin görüşler yatmaktadır. Öncülüğünü Barro’nun 1990 yılında kamu harcamalarının ekonomik büyümedeki rolüyle ilgili yazmış olduğu bir makalenin çektiği bu görüşler devletin büyüme ve kalkınma sürecindeki önemine odak- lanmıştır. Hatta Barro, kamusal üretimin aslında bir üretim faktörü olarak görülmesi gerektiğini ileri sürmektedir. Burada bir hususa dikkat çekmekte fayda bulunmaktadır. Kamu harcamaları modelindeki devletin rolüyle “refah devleti” kavramındaki devletin rolü aynı değildir. Refah devleti kavra- mındaki Keynesçi devlet “girişimci” ve “yatırımcı” olarak “ikameci” bir karakter taşırken kamu harcamaları modelindeki devlet özel sektöre “destek” niteliğinde işler yapan “tamamlayıcı” bir devlettir.

“Kamusal Harcamalar Modeli”nin temelinde kamu harcamalarının ekonomik büyüme sürecin- deki önemine ilişkin görüşler yatmaktadır. Öncülüğünü Barro’nun 1990 yılında kamu harcamalarının ekonomik büyümedeki rolüyle ilgili yazmış olduğu bir makalenin çektiği bu görüşler devletin büyüme ve kalkınma sürecindeki önemine odak- lanmıştır. Hatta Barro, kamusal üretimin aslında bir üretim faktörü olarak görülmesi gerektiğini ileri sürmektedir. Burada bir hususa dikkat çekmekte fayda bulunmaktadır. Kamu harcamaları modelindeki devletin rolüyle “refah devleti” kavramındaki devletin rolü aynı değildir. Refah devleti kavra- mındaki Keynesçi devlet “girişimci” ve “yatırımcı” olarak “ikameci” bir karakter taşırken kamu harcamaları modelindeki devlet özel sektöre “destek” niteliğinde işler yapan “tamamlayıcı” bir devlettir.

“Kamusal Harcamalar Modeli”nin temelinde kamu harcamalarının ekonomik büyüme sürecin- deki önemine ilişkin görüşler yatmaktadır. Öncülüğünü Barro’nun 1990 yılında kamu harcamalarının ekonomik büyümedeki rolüyle ilgili yazmış olduğu bir makalenin çektiği bu görüşler devletin büyüme ve kalkınma sürecindeki önemine odak- lanmıştır. Hatta Barro, kamusal üretimin aslında bir üretim faktörü olarak görülmesi gerektiğini ileri sürmektedir. Burada bir hususa dikkat çekmekte fayda bulunmaktadır. Kamu harcamaları modelindeki devletin rolüyle “refah devleti” kavramındaki devletin rolü aynı değildir. Refah devleti kavra- mındaki Keynesçi devlet “girişimci” ve “yatırımcı” olarak “ikameci” bir karakter taşırken kamu harcamaları modelindeki devlet özel sektöre “destek” niteliğinde işler yapan “tamamlayıcı” bir devlettir.

18. Soru

Yaparak Öğrenme ve Bilgi Üretiminde Taşmalar Modeli’ni açıklayınız.

Yaparak Öğrenme ve Bilgi Üretiminde Taşmalar Modeli’ni açıklayınız.

Yaparak Öğrenme ve Bilgi Üretiminde Taşmalar Modeli’ni açıklayınız.

Yaparak Öğrenme ve Bilgi Üretiminde Taşmalar Modeli’ni açıklayınız.

Yaparak Öğrenme ve Bilgi Üretiminde Taşmalar Modeli’ni açıklayınız.

Cevap

Kenneth J. Arrow, 1962 tarihli çalışmasında üretim sürecini incelediği bazı sektörlerde firmala- rın zaman içinde birim maliyetlerinin düştüğünü, ürün kalitelerinin arttığını ve üretim hızının yükseldiğini ve yeni ürünler geliştirdiğini belirlemiş, bunun firmaların kâr amaçlı bilinçli araştırma-geliştirme faaliyetlerinden değil artan tecrübelerinden kaynaklandığını ileri sürmüştür. Arrow, bu olumlu gelişmeleri içeren sürece “yaparak-öğrenme” adını vermiştir.

Kenneth J. Arrow, 1962 tarihli çalışmasında üretim sürecini incelediği bazı sektörlerde firmala- rın zaman içinde birim maliyetlerinin düştüğünü, ürün kalitelerinin arttığını ve üretim hızının yükseldiğini ve yeni ürünler geliştirdiğini belirlemiş, bunun firmaların kâr amaçlı bilinçli araştırma-geliştirme faaliyetlerinden değil artan tecrübelerinden kaynaklandığını ileri sürmüştür. Arrow, bu olumlu gelişmeleri içeren sürece “yaparak-öğrenme” adını vermiştir.

Kenneth J. Arrow, 1962 tarihli çalışmasında üretim sürecini incelediği bazı sektörlerde firmala- rın zaman içinde birim maliyetlerinin düştüğünü, ürün kalitelerinin arttığını ve üretim hızının yükseldiğini ve yeni ürünler geliştirdiğini belirlemiş, bunun firmaların kâr amaçlı bilinçli araştırma-geliştirme faaliyetlerinden değil artan tecrübelerinden kaynaklandığını ileri sürmüştür. Arrow, bu olumlu gelişmeleri içeren sürece “yaparak-öğrenme” adını vermiştir.

Kenneth J. Arrow, 1962 tarihli çalışmasında üretim sürecini incelediği bazı sektörlerde firmala- rın zaman içinde birim maliyetlerinin düştüğünü, ürün kalitelerinin arttığını ve üretim hızının yükseldiğini ve yeni ürünler geliştirdiğini belirlemiş, bunun firmaların kâr amaçlı bilinçli araştırma-geliştirme faaliyetlerinden değil artan tecrübelerinden kaynaklandığını ileri sürmüştür. Arrow, bu olumlu gelişmeleri içeren sürece “yaparak-öğrenme” adını vermiştir.

Kenneth J. Arrow, 1962 tarihli çalışmasında üretim sürecini incelediği bazı sektörlerde firmala- rın zaman içinde birim maliyetlerinin düştüğünü, ürün kalitelerinin arttığını ve üretim hızının yükseldiğini ve yeni ürünler geliştirdiğini belirlemiş, bunun firmaların kâr amaçlı bilinçli araştırma-geliştirme faaliyetlerinden değil artan tecrübelerinden kaynaklandığını ileri sürmüştür. Arrow, bu olumlu gelişmeleri içeren sürece “yaparak-öğrenme” adını vermiştir.

19. Soru

Romer’in ar-ge modeli yaklaşımına göre özel sektör firmalar sürdürülebilir büyüme için gerekli kaynağa nasıl ulaşabilirler. 

Cevap

Romer’in Ar-Ge modeli yaklaşımında Ar-Ge harcamaları yapan özel sektör firmalar ürettiği bilgi ve teknolojilerin mülkiyet haklarını yasal önlemlerle edindiklerinde tam rekabetten uzaklaşarak tekelci kârlar elde ederler ve bu kârlar ile yeni ar-ge harcamalarını finanse ederek sürdürülebilir büyüme için gerekli kaynağa ulaşırlar. Üstelik Ar-Ge harcalamaları sonucunda üretilen bilgi, yeni ürün ve teknolojiler diğer firmalara yayıldığında oluşacak toplam etki ülke ekonomisinin büyümesini de sağlayacaktır.

Romer’in Ar-Ge modeli yaklaşımında Ar-Ge harcamaları yapan özel sektör firmalar ürettiği bilgi ve teknolojilerin mülkiyet haklarını yasal önlemlerle edindiklerinde tam rekabetten uzaklaşarak tekelci kârlar elde ederler ve bu kârlar ile yeni ar-ge harcamalarını finanse ederek sürdürülebilir büyüme için gerekli kaynağa ulaşırlar. Üstelik Ar-Ge harcalamaları sonucunda üretilen bilgi, yeni ürün ve teknolojiler diğer firmalara yayıldığında oluşacak toplam etki ülke ekonomisinin büyümesini de sağlayacaktır.

Romer’in Ar-Ge modeli yaklaşımında Ar-Ge harcamaları yapan özel sektör firmalar ürettiği bilgi ve teknolojilerin mülkiyet haklarını yasal önlemlerle edindiklerinde tam rekabetten uzaklaşarak tekelci kârlar elde ederler ve bu kârlar ile yeni ar-ge harcamalarını finanse ederek sürdürülebilir büyüme için gerekli kaynağa ulaşırlar. Üstelik Ar-Ge harcalamaları sonucunda üretilen bilgi, yeni ürün ve teknolojiler diğer firmalara yayıldığında oluşacak toplam etki ülke ekonomisinin büyümesini de sağlayacaktır.

Romer’in Ar-Ge modeli yaklaşımında Ar-Ge harcamaları yapan özel sektör firmalar ürettiği bilgi ve teknolojilerin mülkiyet haklarını yasal önlemlerle edindiklerinde tam rekabetten uzaklaşarak tekelci kârlar elde ederler ve bu kârlar ile yeni ar-ge harcamalarını finanse ederek sürdürülebilir büyüme için gerekli kaynağa ulaşırlar. Üstelik Ar-Ge harcalamaları sonucunda üretilen bilgi, yeni ürün ve teknolojiler diğer firmalara yayıldığında oluşacak toplam etki ülke ekonomisinin büyümesini de sağlayacaktır.

Romer’in Ar-Ge modeli yaklaşımında Ar-Ge harcamaları yapan özel sektör firmalar ürettiği bilgi ve teknolojilerin mülkiyet haklarını yasal önlemlerle edindiklerinde tam rekabetten uzaklaşarak tekelci kârlar elde ederler ve bu kârlar ile yeni ar-ge harcamalarını finanse ederek sürdürülebilir büyüme için gerekli kaynağa ulaşırlar. Üstelik Ar-Ge harcalamaları sonucunda üretilen bilgi, yeni ürün ve teknolojiler diğer firmalara yayıldığında oluşacak toplam etki ülke ekonomisinin büyümesini de sağlayacaktır.

20. Soru

Romer’in Ar-Ge modeli yaklaşımında sürdürülebilir büyüme için gerekli kaynağa nasıl ulaşılabilir?

Romer’in Ar-Ge modeli yaklaşımında sürdürülebilir büyüme için gerekli kaynağa nasıl ulaşılabilir?

Romer’in Ar-Ge modeli yaklaşımında sürdürülebilir büyüme için gerekli kaynağa nasıl ulaşılabilir?

Romer’in Ar-Ge modeli yaklaşımında sürdürülebilir büyüme için gerekli kaynağa nasıl ulaşılabilir?

Romer’in Ar-Ge modeli yaklaşımında sürdürülebilir büyüme için gerekli kaynağa nasıl ulaşılabilir?

Cevap

Romer’in Ar-Ge modeli yaklaşımında Ar-Ge harcamaları yapan özel sektör firmalar ürettiği bilgi ve teknolojilerin mülkiyet haklarını yasal önlemlerle edindiklerinde tam rekabetten uzaklaşarak tekelci kârlar elde ederler ve bu kârlar ile yeni ar-ge harcamalarını finanse ederek sürdürülebilir büyüme için gerekli kaynağa ulaşırlar.Üstelik Ar-Ge harcalamaları sonucunda üretilen bilgi, yeni ürün ve teknolojiler diğer firmalara yayıldığında oluşacak toplam etki ülke ekonomisinin büyümesini de sağlayacaktır.

Romer’in Ar-Ge modeli yaklaşımında Ar-Ge harcamaları yapan özel sektör firmalar ürettiği bilgi ve teknolojilerin mülkiyet haklarını yasal önlemlerle edindiklerinde tam rekabetten uzaklaşarak tekelci kârlar elde ederler ve bu kârlar ile yeni ar-ge harcamalarını finanse ederek sürdürülebilir büyüme için gerekli kaynağa ulaşırlar.Üstelik Ar-Ge harcalamaları sonucunda üretilen bilgi, yeni ürün ve teknolojiler diğer firmalara yayıldığında oluşacak toplam etki ülke ekonomisinin büyümesini de sağlayacaktır.

Romer’in Ar-Ge modeli yaklaşımında Ar-Ge harcamaları yapan özel sektör firmalar ürettiği bilgi ve teknolojilerin mülkiyet haklarını yasal önlemlerle edindiklerinde tam rekabetten uzaklaşarak tekelci kârlar elde ederler ve bu kârlar ile yeni ar-ge harcamalarını finanse ederek sürdürülebilir büyüme için gerekli kaynağa ulaşırlar.Üstelik Ar-Ge harcalamaları sonucunda üretilen bilgi, yeni ürün ve teknolojiler diğer firmalara yayıldığında oluşacak toplam etki ülke ekonomisinin büyümesini de sağlayacaktır.

Romer’in Ar-Ge modeli yaklaşımında Ar-Ge harcamaları yapan özel sektör firmalar ürettiği bilgi ve teknolojilerin mülkiyet haklarını yasal önlemlerle edindiklerinde tam rekabetten uzaklaşarak tekelci kârlar elde ederler ve bu kârlar ile yeni ar-ge harcamalarını finanse ederek sürdürülebilir büyüme için gerekli kaynağa ulaşırlar.Üstelik Ar-Ge harcalamaları sonucunda üretilen bilgi, yeni ürün ve teknolojiler diğer firmalara yayıldığında oluşacak toplam etki ülke ekonomisinin büyümesini de sağlayacaktır.

Romer’in Ar-Ge modeli yaklaşımında Ar-Ge harcamaları yapan özel sektör firmalar ürettiği bilgi ve teknolojilerin mülkiyet haklarını yasal önlemlerle edindiklerinde tam rekabetten uzaklaşarak tekelci kârlar elde ederler ve bu kârlar ile yeni ar-ge harcamalarını finanse ederek sürdürülebilir büyüme için gerekli kaynağa ulaşırlar.Üstelik Ar-Ge harcalamaları sonucunda üretilen bilgi, yeni ürün ve teknolojiler diğer firmalara yayıldığında oluşacak toplam etki ülke ekonomisinin büyümesini de sağlayacaktır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.