Açıköğretim Ders Notları

İletişim Araştırmaları Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden İletişim Araştırmaları Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

İçerik Analizi

1. Soru

Kitle iletişim araçları nedir?

Cevap

Kitle iletişim araçları şiddeti körükleyen, toplumu
şiddete iten ve cinselliği ön plana çıkaran yayınlar yapan
iletişim organları olarak tanınmaktadır.


2. Soru

İletişim araştırmalarında en çok kullanılan yöntem
hangisidir?

Cevap

İçerik analizi iletişim araştırmalarında en çok
kullanılan yöntemlerden biridir.


3. Soru

İlk içerik analizi çalışmaları hangi tarihlerde
başlamıştır?

Cevap

İçerik analizi ilk olarak batılı kaynaklarda 1700’lü
yılların son çeyreğinde, diğer bir deyişle Amerika’nın
Koloni (sömürge) olduğu yıllarda yönetim karşıtı
makalelerin analizlerinde kullanılmıştır.


4. Soru

İçerik analizi iletişim araştırması yöntemi olarak ne
zaman kullanılmaya başlanmıştır?

Cevap

İçerik analizinin bir iletişim araştırması yöntemi
olarak kullanılması İkinci Dünya Savaşı ile birlikte başlar.


5. Soru

Berelson’a göre içerik analizinin tanımında hangi
ögeler bulunur?

Cevap

Berelson’a göre içerik analizi iletişimin
içerdiklerini nesnel, sistematik ve nitel (sayısal olmayan)
bir biçimde açıkça ortaya koyabilmek ve detaylı bir
biçimde açıklayabilmek için kullanılan bir araştırma
yöntemidir. Yani nesnel, sistematik ve nitel ögeleri
barındırır.


6. Soru

İçerik analizinin veya araştırma yönteminin nesnelliği
neyi ifade eder?

Cevap

Nesnel terimi bir araştırmada, farklı yöntemler
kullanıldığında bile aynı sonuca ulaşılması gerektiği
anlamına gelir.


7. Soru

Sistematik terimi Berelson’a göre hangi anlamdadır?

Cevap

Berelson sistematik teriminin iki anlamı olduğunu
belirtmiştir. Birinci anlamı, ilgili içeriği parça parça analiz
etmek yerine tümünü çözümlemektir. İkinci anlamı ise
araştırma için bilgi toplama ve bu bilgilerle problem
durumu oluşturma biçiminin diğer yöntemlerle aynı olması
gerektiğidir. Diğer bir deyişle bilimsel araştırmada
kullanılan yöntemlerle paralellik göstermesi gerekliliğidir.


8. Soru

İçerik analizi yöntemi nerelerde kullanılır?

Cevap

İletişimin içeriğini açıklamak, mesajları
hipotezlerle test etmek ya da sınamak, dünyada neler
olduğunu anlamak için iletişimin içeriğini karşılaştırmak,
toplum içerisindeki belirli grupları medyanın nasıl
açıkladığını incelemek ve iletişimin insan davranışı
üzerindeki etkilerini araştırmak için içerik analizi yöntemi
kullanılmaktadır.


9. Soru

Weber’e göre içerik analizi nedir?

Cevap

Weber’e göre içerik analizi, metinden geçerli bir
sonuç çıkarmak için sistematik olarak gerçekleştirilen bir
araştırma yöntemidir.


10. Soru

İçerik analizi yöntemi son dönemde nerelerde
kullanılmaktadır?

Cevap

Son dönemde internet ve sosyal medya araçlarında
(facebook, twitter vb.) taşıdıkları mesajlar açısından içerik
analizi yöntemi kullanılır.


11. Soru

İçerik analizinde yapılan temel işlem nedir?

Cevap

İçerik analizinde temel olarak yapılan işlem,
verileri belirli kavram ve temalar çerçevesinde bir araya
getirerek daha sonra bunları anlaşılır bir biçimde organize
ederek yorum yapmaktır.


12. Soru

İçerik analizinde kaç aşama vardır?

Cevap

çerik analizi dört aşamadan oluşmaktadır.


13. Soru

İçerik analizinim aşamaları nelerdir?

Cevap

– Verilerin kodlanması
– Temaların bulunması
– Kodların ve temaların organize edilmesi
– Bulguların yorumlanması


14. Soru

İçerik analizinde ilk aşama olan verilerin kodlanması
neyi ifade eder?

Cevap

Kodlama süreci bir anlamda verilerin anlamlı
bölümlere ayrılması olarak tanımlanabilir. Anlamlı
bölümler de kelime, cümle, paragraf ya da daha uzun bir
metin olabilir. Bu bölümlerin yani bir kelimenin, cümlenin
ya da paragrafın kendi içinde anlamlı olması
gerekmektedir. Kendi içinde anlam taşıyan bu bölümler
araştırmacı tarafından isimlendirilir, diğer bir deyişle
kodlanır. Kodlama bazen bir kelime ile bazen de bir
deyimle yapılabilir. Burada önemli olan nokta kendi içinde
araştırmacı tarafından ayrılan bölümlere tanımlayıcı ve
ayırt edici kodlar bulmaktır.


15. Soru

Araştırmalarda kaç çeşit kodlama biçimi
bulunmaktadır?

Cevap

Üç tür kodlama biçimi bulunmaktadır.


16. Soru

Kodlama biçimleri hangileridir?

Cevap

– Önceden belirlenmiş kavramlara göre kodlama
– Verilerden çıkarılan kavramlara göre kodlama
– Genel bir çerçeve içinde yapılan kodlama


17. Soru

Önceden belirlenmiş kavramlara göre kodlamada
araştırmacının ne yapması gerekir?

Cevap

Araştırmanın temeli kuram ya da kavramsal bir
çerçeve ile belirlenmişse yani araştırmada ne ya da nelerin
sorgulanacağı önceden kararlaştırılmışsa araştırmacı veri
toplamadan önce bir kod listesi çıkarılabilir.


18. Soru

Bilimsel araştırmada tümevarımcı yaklaşım adı verilen
ve araştırmacının verileri topladıktan sonra kodlama işlemi
yapması durumunda hangi kodlama biçiminden
yararlanılır?

Cevap

Verilerden çıkarılan kavramlara göre kodlama
biçiminde veriler toplandıktan sonra kodlama işlemi
yapılmaktadır.


19. Soru

Genel bir çerçeve içinde yapılan kodlamada hangi
işlemler yer alır?

Cevap

Genel bir çerçeve içinde yapılan kodlama önceden
belirlenmiş kavramlara göre kodlama ve verilerden
çıkarılan kavramlara göre kodlamanın bir araya getirilmesi
ile işlem yapılır. Yani araştırmacı önceden belirlenmiş
kavramlara ve kuramlara göre bir kodlama geliştirir ancak
veriler toplandıktan sonra, tümevarımcı bir yöntemle, ikinci
tür kodlamada olduğu gibi verilerden çıkan yeni kavramlara
göre de ekleme ve çıkarmalar yapabilir.


20. Soru

Araştırmalarda analiz sürecinde birden fazla
araştırmacı ya da uzman çalıştığı durumlarda yapılması
gereken nedir?

Cevap

Kodlama sürecinde kodlamanın güvenirliğine
ilişkin çalışma yapmak gerekmektedir çünkü farklı bireyler
aynı konuyu değişik biçimlerde yorumlayabilir ve değişik
kodlar kullanabilirler. Bu durumda değişik araştırmacıların
ortaya çıkardığı kodlar sayısal olarak karşılaştırılır ve en az
% 70 düzeyinde benzer kodlama yüzdesine ulaşmaları
gerekir.


21. Soru

Bilimsel açıdan sorunlu araştırma sınıfına giren
araştırmalar hangileridir?

Cevap

Araştırmada birden fazla araştırmacı ya da uzman
çalıştığı durumlarda kodlamanın güvenirliğine ilişkin
çalışma yapmak gerekir. Aynı konuyu farklı bireyler
değişik biçimde yorumlayabilir ve değişik kodlar
oluşturabilir. Bu durumda değişik araştırmacıların ortaya
çıkardığı kodlar sayısal olarak karşılaştırılır ve en az % 70
düzeyinde benzer kodlama yüzdesine ulaşmaları gerekir.
Kodlamada % 70 düzeyinden daha az güvenirlik yüzdesi
bulunan araştırmalar bilimsel açıdan sorunlu araştırma
sınıfına alınırlar.


22. Soru

‘Kodlama işleminin doğru yapılması ve kodların çeşitli
sınıflara ayrılması içerik analizi için yeterli değildir.’
Kodlama işleminden sonra neler yapılması gerekmektedir?

Cevap

Kodlama işleminden sonra belirlenen verileri
birbirlerine benzer ve araştırmanın amaçlarına uygun bir
biçimde daha üst düzeyde temaların altına yerleştirmek
gerekir.


23. Soru

Tematik kodlama nedir?

Cevap

Kodlama işlemi yapıldıktan sonra belirlenen
verileri birbirlerine benzer ve araştırmanın amaçlarına
uygun bir biçimde daha üst düzeyde temaların altına
yerleştirmeye tematik kodlama denir.


24. Soru

Tematik kodlama yapılırken hangi ilkeleri dikkate
almak gerekmektedir?

Cevap

Tematik kodlama yapılırken iç tutarlılık ve dış
tutarlılık kavramları dikkate alınmalıdır.


25. Soru

İç tutarlılık nedir?

Cevap

İç tutarlılık, belirlenen temanın altında gruplanan
verilerin anlamlı bir bütün oluşturması durumudur.


26. Soru

Dış tutarlılık ne demektir?

Cevap

Dış tutarlılık araştırmada kullanılan temaların bir
bütün olarak araştırmada elde edilen verileri bilimsel ve
anlamlı bir biçimde açıklayabilmesidir. Diğer bir deyişle,
temaların birbirlerinden faklı olsalar bile anlamlı bir bütün
oluşturmalarıdır.


27. Soru

Temalar bir araya getirildiğinde bazı veriler bunların
dışında kalıyorsa ne tavsiye edilir?

Cevap

Araştırmacılara bu konuda kendilerinden daha
deneyimli araştırmacılardan yardım almaları tavsiye edilir.


28. Soru

Kodların ve temaların organize edilmesinde dikkat
edilmesi gerekenler nelerdir?

Cevap

– Araştırmacı tematik bir biçimde kodlanan verileri
düzenlemeli ve sıraya dizmelidir.
– Veriler okuyucuların anlayacağı sade bir dille ve
bir sıra ile sunulmalıdır.
– Araştırmacı kendi yorumunu ve görüşünü verilere
katmamalıdır.


29. Soru

Araştırmacının bulguların yorumlanması sürecinde
rolü nedir?

Cevap

Araştırmacı, araştırmanın bu son ve en can alıcı
aşamasında topladığı verilere anlam kazandırmak, bulgular
arasındaki ilişkileri açıklamak, neden-sonuç ilişkileri
kurmak ve elde edilen sonuçların önemine ilişkin bilimsel
açıklamalar yapmakla yükümlüdür.


30. Soru

Nitel araştırmalarda verilerin sayısallaştırılmasının
nedenleri nelerdir?

Cevap

İçerik analizi gibi nitel araştırmalarda veriler
sayısallaştırılarak ilk olarak araştırmanın güvenirliği
artırılır. İçerik analizinde nitel verileri sayısallaştırmanın
ikinci nedeni yanlılığı azaltmaktır. Sayısallaştırılan verileri
kullanmadaki amaç yorumların daha adil yapılmasıdır.
Nitel verileri sayısallaştırmanın üçüncü nedeni ise
sayısallaştırılan verilerle tema ve kategoriler arasında
karşılaştırma yapılması olanağının ortaya çıkmasıdır. Nitel
verileri sayısallaştırmanın dördüncü ve son amacı ise
yapılan küçük ölçekli bir içerik analizinin ya da nitel
çalışma sonuçlarının ileride daha büyük ve geniş bir
örnekleme ulaşılarak yeniden sınanmasına olanak
sağlamaktır.


31. Soru

Weber’e göre üç tür güvenirlik vardır. Bunlar nelerdir?

Cevap

– Değişmezlik
– Tekrarlanabilirlik
– İsabet.


32. Soru

Güvenirlik türlerinden değişmezlik ne demektir?

Cevap

Bir araştırmada elde edilen veri setinin aynı
araştırmacı tarafından bir kez daha analizi yapılması
halinde aynı sonuçlara ulaşılıp ulaşılamayacağı
değişmezliği ifade eder. Aynı veri seti aynı araştırmacı
tarafından tekrar tekrar analiz edilip aynı sonuçlara
ulaşılıyorsa araştırmada değişmezlik ilkesi de çalışıyor
demektir.


33. Soru

Güvenirlik türlerinden tekrarlanabilirlik nasıl
açıklanır?

Cevap

Aynı verilerin analizinde farklı farklı
araştırmacıların uyum ve tutarlılık içinde çalışmaları
gerekir. Tekrarlanabilirlik ilkesine araştırmacılar arasında
uyum ve tutarlılık denilebilir.


34. Soru

Güvenirlik türlerinden isabet nedir?

Cevap

İsabet içerik analizinde kullanılan veri setininin
analizinde temel olan tema ve kategorilerin belirli bir
standart ve norma göre yapılıp yapılmadığıdır.


35. Soru

İçerik analizinde kullanılacak nitel veriler kaç farklı
biçimde sayısallaştırılabilir?

Cevap

İçerik analizinde kullanılacak nitel veriler iki
biçimde sayısallaştırılabilir.


36. Soru

İçerik analizinde verileri sayısallaştırma biçimleri
nelerdir?

Cevap

Basit yüzde hesapları ve kelime sıklık
hesaplarıdır.


37. Soru

Nitel içerikli araştırmaların yüzdelik değerlerle ifade
edilmesinde bazı aşamalar vardır. Bu aşamalar nelerdir?

Cevap

Nitel içerikli araştırmaların yüzdelik değerlerle
ifade edilmesindeki aşamalar:
– Analiz biriminin saptanması
– Tema ve kategorilerin tanımlanması
– Kodlamanın örnek bir veri seti üzerinde
denenmesi
– Kodlama sonuçlarının tekrar gözden geçirilmesi
– Gözden geçirilmiş tema ve kategorilerle başka bir
örnek veri setinin kodlanması
– Verinin tümünün kodlanması ve yüzdelerin
hesaplanması.


38. Soru

Nitel bir çalışmada kaç tür analiz birimi
bulunmaktadır?

Cevap

Nitel bir çalışmada veri setinde iki tür analiz
biriminden söz edilir.


39. Soru

Nitel araştırmalarda veri setinde bulunan analiz
birimleri nelerdir?

Cevap

Kelimeler ve cümlelerdir.


40. Soru

Kısa ve uzun metin analizleri nasıl yapılır?

Cevap

Kısa olan yazılı metinlerde kelimelere dayalı
analizler elle yapılabilir ancak daha uzun metinlerde analiz
için bilgisayar programları tercih edilir.


41. Soru

Tema ve kategoriler iki türlü tanımlanabilir. Bunlar
nelerdir?

Cevap

İlk olarak tema ve kategoriler araştırma yapılan
konularda literatür taraması yöntemi ile oluşturulur. İkinci
olarak ise literatürü çok zengin olmayan konularda,
araştırmacı araştırma problemini belirli kuramlardan
kendisi oluşturmayı tercih edebilir.


42. Soru

Araştırmacının araştırma problemini belirli
kuramlardan kendisi oluşturmayı tercih ettiği durumlarda
nelere dikkat etmesi gerekir?

Cevap

Araştırmacının burada dikkat edeceği husus tema
ve kategorilerin birbirine karışmamasıdır. Bu gibi aksi
durumlarla karşılaşmamak için araştırmacı, araştırmasının
alt problemlerinden tema ve kategorilerin oluşmasında
yardım alabilir. Analizin ilerleyen aşamalarında
araştırmacı, elde ettiği verilere göre, tema ve kategorilerini
güncelleyebilir.


43. Soru

Kodlama sonuçlarının tekrar gözden geçirilmesi niçin
önemlidir?

Cevap

Kodlama sonuçlarının gözden geçirilmesi
araştırmanın güvenirliğini artırarak araştırmayı daha
değerli kılar.


44. Soru

Verinin tümünün kodlanması ve yüzdelerin
hesaplanması aşamasında neler yapılır?

Cevap

Bu durumda yapılacak işlem araştırmaya dahil
olanlardan toplanan belirli görüş ya da analiz birimlerinin
(cümleler) her tema ya da kategori altında hangi sıklıkla
tekrar ettiğinin hesaplanmasıdır.


45. Soru

İçerik analizinde kullanılabilecek bilgisayar yazılımları
basit düzeyde analiz yapmaya olanak sağlayan kelime
işlemci programlarından, daha karmaşık seviyede analize
yardımcı olan ve kuram oluşturmaya olanak veren
yazılımlara kadar pek çok düzeyde olanları günümüzde
mevcuttur. Bu yazılımlar nelerdir?

Cevap

İçerik analizinde kullanılan bilgisayar yazılımları
genel olarak, üç farklı biçimdedir. Bunlar:
– Kelime işlemciler
– Kodlama yazılımları
– Kodlama ve kuram geliştirme yazılımları.


46. Soru

Kelime işlemcilerin işlevleri nelerdir?

Cevap

Kelime işlemciler verilerin metinler halinde
yazılması ve saklanmasında, yine verilerin organize
edilmesinde ve kodlama işlemi için hazırlanmasında
araştırmacının önemli yardımcılarından biridir.
Yazılımdaki makrolar ve çeşitli bağlantılar yardımıyla
verilerin kodlanmasında ve birbiriyle ilişkilendirilmesinde
araştırmacılar tarafından kullanılır.


47. Soru

Kelime işlemciye hangi yazılımlar örnek olarak
verilebilir?

Cevap

Microsoft Word


48. Soru

Kodlama yazılımları içerik analizinde ne işe yarar?

Cevap

Kodlama yazılımları verileri birkaç farklı düzeyde
kodlayabilir, kelime, cümle ve paragrafları bir veri tabanı
mantığıyla sıralayabilir. Bu programlar içerik analizinde
araştırmacıya büyük kolaylıklar sunmaktadır.


49. Soru

Kodlama yazılım örnekleri nelerdir?

Cevap

Etnograph ve HyperQual gibi yazılımlar kodlama
yazılımlarına örnek olarak verilebilir.


50. Soru

Kodlama ve kuram geliştirme yazılımlarının
araştırmacıya sağladığı olanaklar nelerdir?

Cevap

Kodlama ve kuram geliştirme yazılımları
araştırmacıya, kodlar arasında ilişki kurmada ve görsel
ögeler geliştirmede de yardımcı olmaktadırlar.


51. Soru

Kodlama ve kuram geliştirme yazılımlarına örnek verir
misiniz?

Cevap

Örnek olarak Nudist ve Atlas isimli yazılımlar
verilebilir.


52. Soru

Küçük ve orta boy işletmeler genellikle kendileriyle
ilgili haberlerde kimi veya kimleri kullanırlar?

Cevap

Küçük ve orta boy işletmeler de pratikte, genel
olarak, kendileriyle ilgili haberleri izlemede bireyleri
kullanmaktalar.


53. Soru

Kitle iletişim araçlarını içerik analizinde çok önemli
kılan iki neden vardır. Bunlar nelerdir?

Cevap

– Kitle iletişim araçlarının dünyanın en güçlü
iletişim kanalları olması
– Kitle iletişim araçlarının dünyanın en büyük
veritabanı olması.


54. Soru

Literatürde editörlü medya olarak da adlandırılan kitle
iletişim araçları nelerdir?

Cevap

Radyo, televizyon, gazete, dergi, sosyal ve
elektronik medya araçları literatürde editörlü medya olarak
da adlandırılır.


55. Soru

Kitle iletişim araçları genellikle nasıl tanınmaktadır?

Cevap

Kitle iletişim araçları (medya) genellikle şiddeti körükleyen, toplumu şiddete iten ve cinselliği ön plana çıkaran yayınlar yapan iletişim organları olarak tanınmaktadır.


56. Soru

İçerik analizinin tam bir iletişim araştırması yöntemi olarak kullanılması hangi dönem rastlamaktadır?

Cevap

İçerik analizinin tam bir iletişim araştırması yöntemi olarak kullanılması, İkinci Dünya Savaşı ile birlikte başlar.


57. Soru

“İçerik analizi iletişimin içerdiklerini nesnel, sistematik ve nitel (sayısal olmayan) bir biçimde açıkça
ortaya koyabilmek ve detaylı bir biçimde açıklayabilmek için kullanılan bir araştırma yöntemidir.” tanımlaması kim yapmıştır?

Cevap

Bernard Berelson.


58. Soru

İçerik analizinde birinci aşama nedir?

Cevap

İçerik analizinde birinci aşama verilerin kodlanmasıdır.


59. Soru

Kodlama süreci, nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Kodlama süreci bir anlamda verilerin anlamlı bölümlere ayrılması olarak tanımlanabilir.


60. Soru

Kodlama sürecinde kodlamanın güvenirliğine ilişkin çalışma yapmak neden gerekmektedir?

Cevap

Farklı bireyler aynı konuyu değişik biçimlerde yorumlayabilir ve değişik kodlar kullanabilir.


61. Soru

Bir çalışmada kodlayıcılar arasındaki uyum en yüzde kaç olmalıdır?

Cevap

Yüzde 70.


62. Soru

Tekrarlanabilirlik ilkesi, ne zaman ortaya çıkar?

Cevap

Tekrarlanabilirlik ilkesi bir veri setinin analizinde birden fazla araştırmacı çalıştığında ortaya çıkar.


63. Soru

İçerik analizide kullanılacak nitel veriler iki biçimde sayısallaştırılabilir. Bunlar nelerdir?

Cevap

İçerik analizinde kullanılacak nitel veriler iki biçimde sayısallaştırılabilir. Bunlar basit yüzde hesapları ve kelime sıklık hesaplarıdır.


64. Soru

Genel olarak nitel bir çalışmada veri setinde iki tür analiz biriminden söz edilir. Bunlar nelerdir?

Cevap

Genel olarak nitel bir çalışmada veri setinde iki tür analiz biriminden söz edilir. Bunlar, kelimeler ve cümlelerdir.


65. Soru

İçerik analizi veya nitel araştırmalarda araştırmanın temelini oluşturan etmen nedir?

Cevap

İçerik analizi veya nitel araştırmalarda tema ve kategorilerin tanımlanması araştırmanın temelini oluşturmaktadır.


66. Soru

Tema ve kategoriler, kaç türlü tanımlanabilir?

Cevap

Tema ve kategoriler iki türlü tanımlanabilir.


67. Soru

Literatürü çok zengin olmayan konularda, araştırmacı araştırma problemini nasıl belirleyebilir?

Cevap

Literatürü çok zengin olmayan konularda, araştırmacı araştırma problemini belirli kuramlardan kendisi oluşturmayı tercih edebilir.


68. Soru

Bir önceki aşamanın devamı sayılabilecek bu uygulamada, araştırmacı, ikinci bir veri grubunu da rastgele
seçerek tema ve kategorilere uygular. Bunu yapmanın nedeni nedir?

Cevap

Önceki aşamada denenen ve gözden geçirilen tema ya da kategorilerin verinin başka bir bölümünde denenmesi ve ne derece işlevsel olduğunun saptanması.


69. Soru

İçerik analizinde kullanılabilecek bilgisayar yazılımlarının kaç farklı biçimi vardır?

Cevap

İçerik analizinde kullanılabilecek bilgisayar yazılımlarının üç farklı biçimi vardır.


70. Soru

İçerik analizinde kullanılabilecek bilgisayar yazılımları üç farklı biçimde olabilmektedir. Bunlar nelerdir?

Cevap

Kelime işlemciler, kodlama yazılımları ve kodlama ve kuram geliştirme yazılımları.


71. Soru

Yazılımlar araştırmacıya, kodlar arasında ilişki kurmada ve görsel ögeler geliştirmede de yardımcı olmaktadırlar. Bu tür yazılımlara örnek neler verilebilir?

Cevap

Nudist ve Atlas.


72. Soru

Kitle iletişim araçlarını içerik analizinde çok önemli kılan iki neden vardır. Bunlar nelerdir?

Cevap

Kitle iletişim araçlarının dünyanın en güçlü iletişim kanalları olması ve kitle iletişim araçlarının dünyanın en büyük veritabanı olması


73. Soru

Kitle iletişimi ile ilgili çoğu araştırmada kitle iletişim araçlarının insanların hangi tercihlerini etkilediği ortaya konulmuştur?

Cevap

Kitle iletişimi ile ilgili çoğu araştırmada kitle iletişim araçlarının insanların alışveriş ve oy verme tercihlerine, ve bu bağlamda, davranışlarının ve algılarının değişimine büyük etkileri olduğu belirtilmektedir.


74. Soru

Literatürde editörlü medya olarak da adlandırılan kitle iletişim araçları nelerdir?

Cevap

Radyo, televizyon, gazete, dergi, sosyal ve elektronik medya araçları.


1. Soru

Kitle iletişim araçları nedir?

Cevap

Kitle iletişim araçları şiddeti körükleyen, toplumu
şiddete iten ve cinselliği ön plana çıkaran yayınlar yapan
iletişim organları olarak tanınmaktadır.

2. Soru

İletişim araştırmalarında en çok kullanılan yöntem
hangisidir?

Cevap

İçerik analizi iletişim araştırmalarında en çok
kullanılan yöntemlerden biridir.

3. Soru

İlk içerik analizi çalışmaları hangi tarihlerde
başlamıştır?

Cevap

İçerik analizi ilk olarak batılı kaynaklarda 1700’lü
yılların son çeyreğinde, diğer bir deyişle Amerika’nın
Koloni (sömürge) olduğu yıllarda yönetim karşıtı
makalelerin analizlerinde kullanılmıştır.

4. Soru

İçerik analizi iletişim araştırması yöntemi olarak ne
zaman kullanılmaya başlanmıştır?

Cevap

İçerik analizinin bir iletişim araştırması yöntemi
olarak kullanılması İkinci Dünya Savaşı ile birlikte başlar.

5. Soru

Berelson’a göre içerik analizinin tanımında hangi
ögeler bulunur?

Cevap

Berelson’a göre içerik analizi iletişimin
içerdiklerini nesnel, sistematik ve nitel (sayısal olmayan)
bir biçimde açıkça ortaya koyabilmek ve detaylı bir
biçimde açıklayabilmek için kullanılan bir araştırma
yöntemidir. Yani nesnel, sistematik ve nitel ögeleri
barındırır.

6. Soru

İçerik analizinin veya araştırma yönteminin nesnelliği
neyi ifade eder?

Cevap

Nesnel terimi bir araştırmada, farklı yöntemler
kullanıldığında bile aynı sonuca ulaşılması gerektiği
anlamına gelir.

7. Soru

Sistematik terimi Berelson’a göre hangi anlamdadır?

Cevap

Berelson sistematik teriminin iki anlamı olduğunu
belirtmiştir. Birinci anlamı, ilgili içeriği parça parça analiz
etmek yerine tümünü çözümlemektir. İkinci anlamı ise
araştırma için bilgi toplama ve bu bilgilerle problem
durumu oluşturma biçiminin diğer yöntemlerle aynı olması
gerektiğidir. Diğer bir deyişle bilimsel araştırmada
kullanılan yöntemlerle paralellik göstermesi gerekliliğidir.

8. Soru

İçerik analizi yöntemi nerelerde kullanılır?

Cevap

İletişimin içeriğini açıklamak, mesajları
hipotezlerle test etmek ya da sınamak, dünyada neler
olduğunu anlamak için iletişimin içeriğini karşılaştırmak,
toplum içerisindeki belirli grupları medyanın nasıl
açıkladığını incelemek ve iletişimin insan davranışı
üzerindeki etkilerini araştırmak için içerik analizi yöntemi
kullanılmaktadır.

9. Soru

Weber’e göre içerik analizi nedir?

Cevap

Weber’e göre içerik analizi, metinden geçerli bir
sonuç çıkarmak için sistematik olarak gerçekleştirilen bir
araştırma yöntemidir.

10. Soru

İçerik analizi yöntemi son dönemde nerelerde
kullanılmaktadır?

Cevap

Son dönemde internet ve sosyal medya araçlarında
(facebook, twitter vb.) taşıdıkları mesajlar açısından içerik
analizi yöntemi kullanılır.

11. Soru

İçerik analizinde yapılan temel işlem nedir?

Cevap

İçerik analizinde temel olarak yapılan işlem,
verileri belirli kavram ve temalar çerçevesinde bir araya
getirerek daha sonra bunları anlaşılır bir biçimde organize
ederek yorum yapmaktır.

12. Soru

İçerik analizinde kaç aşama vardır?

Cevap

çerik analizi dört aşamadan oluşmaktadır.

13. Soru

İçerik analizinim aşamaları nelerdir?

Cevap

– Verilerin kodlanması
– Temaların bulunması
– Kodların ve temaların organize edilmesi
– Bulguların yorumlanması

14. Soru

İçerik analizinde ilk aşama olan verilerin kodlanması
neyi ifade eder?

Cevap

Kodlama süreci bir anlamda verilerin anlamlı
bölümlere ayrılması olarak tanımlanabilir. Anlamlı
bölümler de kelime, cümle, paragraf ya da daha uzun bir
metin olabilir. Bu bölümlerin yani bir kelimenin, cümlenin
ya da paragrafın kendi içinde anlamlı olması
gerekmektedir. Kendi içinde anlam taşıyan bu bölümler
araştırmacı tarafından isimlendirilir, diğer bir deyişle
kodlanır. Kodlama bazen bir kelime ile bazen de bir
deyimle yapılabilir. Burada önemli olan nokta kendi içinde
araştırmacı tarafından ayrılan bölümlere tanımlayıcı ve
ayırt edici kodlar bulmaktır.

15. Soru

Araştırmalarda kaç çeşit kodlama biçimi
bulunmaktadır?

Cevap

Üç tür kodlama biçimi bulunmaktadır.

16. Soru

Kodlama biçimleri hangileridir?

Cevap

– Önceden belirlenmiş kavramlara göre kodlama
– Verilerden çıkarılan kavramlara göre kodlama
– Genel bir çerçeve içinde yapılan kodlama

17. Soru

Önceden belirlenmiş kavramlara göre kodlamada
araştırmacının ne yapması gerekir?

Cevap

Araştırmanın temeli kuram ya da kavramsal bir
çerçeve ile belirlenmişse yani araştırmada ne ya da nelerin
sorgulanacağı önceden kararlaştırılmışsa araştırmacı veri
toplamadan önce bir kod listesi çıkarılabilir.

18. Soru

Bilimsel araştırmada tümevarımcı yaklaşım adı verilen
ve araştırmacının verileri topladıktan sonra kodlama işlemi
yapması durumunda hangi kodlama biçiminden
yararlanılır?

Cevap

Verilerden çıkarılan kavramlara göre kodlama
biçiminde veriler toplandıktan sonra kodlama işlemi
yapılmaktadır.

19. Soru

Genel bir çerçeve içinde yapılan kodlamada hangi
işlemler yer alır?

Cevap

Genel bir çerçeve içinde yapılan kodlama önceden
belirlenmiş kavramlara göre kodlama ve verilerden
çıkarılan kavramlara göre kodlamanın bir araya getirilmesi
ile işlem yapılır. Yani araştırmacı önceden belirlenmiş
kavramlara ve kuramlara göre bir kodlama geliştirir ancak
veriler toplandıktan sonra, tümevarımcı bir yöntemle, ikinci
tür kodlamada olduğu gibi verilerden çıkan yeni kavramlara
göre de ekleme ve çıkarmalar yapabilir.

20. Soru

Araştırmalarda analiz sürecinde birden fazla
araştırmacı ya da uzman çalıştığı durumlarda yapılması
gereken nedir?

Cevap

Kodlama sürecinde kodlamanın güvenirliğine
ilişkin çalışma yapmak gerekmektedir çünkü farklı bireyler
aynı konuyu değişik biçimlerde yorumlayabilir ve değişik
kodlar kullanabilirler. Bu durumda değişik araştırmacıların
ortaya çıkardığı kodlar sayısal olarak karşılaştırılır ve en az
% 70 düzeyinde benzer kodlama yüzdesine ulaşmaları
gerekir.

21. Soru

Bilimsel açıdan sorunlu araştırma sınıfına giren
araştırmalar hangileridir?

Cevap

Araştırmada birden fazla araştırmacı ya da uzman
çalıştığı durumlarda kodlamanın güvenirliğine ilişkin
çalışma yapmak gerekir. Aynı konuyu farklı bireyler
değişik biçimde yorumlayabilir ve değişik kodlar
oluşturabilir. Bu durumda değişik araştırmacıların ortaya
çıkardığı kodlar sayısal olarak karşılaştırılır ve en az % 70
düzeyinde benzer kodlama yüzdesine ulaşmaları gerekir.
Kodlamada % 70 düzeyinden daha az güvenirlik yüzdesi
bulunan araştırmalar bilimsel açıdan sorunlu araştırma
sınıfına alınırlar.

22. Soru

‘Kodlama işleminin doğru yapılması ve kodların çeşitli
sınıflara ayrılması içerik analizi için yeterli değildir.’
Kodlama işleminden sonra neler yapılması gerekmektedir?

Cevap

Kodlama işleminden sonra belirlenen verileri
birbirlerine benzer ve araştırmanın amaçlarına uygun bir
biçimde daha üst düzeyde temaların altına yerleştirmek
gerekir.

23. Soru

Tematik kodlama nedir?

Cevap

Kodlama işlemi yapıldıktan sonra belirlenen
verileri birbirlerine benzer ve araştırmanın amaçlarına
uygun bir biçimde daha üst düzeyde temaların altına
yerleştirmeye tematik kodlama denir.

24. Soru

Tematik kodlama yapılırken hangi ilkeleri dikkate
almak gerekmektedir?

Cevap

Tematik kodlama yapılırken iç tutarlılık ve dış
tutarlılık kavramları dikkate alınmalıdır.

25. Soru

İç tutarlılık nedir?

Cevap

İç tutarlılık, belirlenen temanın altında gruplanan
verilerin anlamlı bir bütün oluşturması durumudur.

26. Soru

Dış tutarlılık ne demektir?

Cevap

Dış tutarlılık araştırmada kullanılan temaların bir
bütün olarak araştırmada elde edilen verileri bilimsel ve
anlamlı bir biçimde açıklayabilmesidir. Diğer bir deyişle,
temaların birbirlerinden faklı olsalar bile anlamlı bir bütün
oluşturmalarıdır.

27. Soru

Temalar bir araya getirildiğinde bazı veriler bunların
dışında kalıyorsa ne tavsiye edilir?

Cevap

Araştırmacılara bu konuda kendilerinden daha
deneyimli araştırmacılardan yardım almaları tavsiye edilir.

28. Soru

Kodların ve temaların organize edilmesinde dikkat
edilmesi gerekenler nelerdir?

Cevap

– Araştırmacı tematik bir biçimde kodlanan verileri
düzenlemeli ve sıraya dizmelidir.
– Veriler okuyucuların anlayacağı sade bir dille ve
bir sıra ile sunulmalıdır.
– Araştırmacı kendi yorumunu ve görüşünü verilere
katmamalıdır.

29. Soru

Araştırmacının bulguların yorumlanması sürecinde
rolü nedir?

Cevap

Araştırmacı, araştırmanın bu son ve en can alıcı
aşamasında topladığı verilere anlam kazandırmak, bulgular
arasındaki ilişkileri açıklamak, neden-sonuç ilişkileri
kurmak ve elde edilen sonuçların önemine ilişkin bilimsel
açıklamalar yapmakla yükümlüdür.

30. Soru

Nitel araştırmalarda verilerin sayısallaştırılmasının
nedenleri nelerdir?

Cevap

İçerik analizi gibi nitel araştırmalarda veriler
sayısallaştırılarak ilk olarak araştırmanın güvenirliği
artırılır. İçerik analizinde nitel verileri sayısallaştırmanın
ikinci nedeni yanlılığı azaltmaktır. Sayısallaştırılan verileri
kullanmadaki amaç yorumların daha adil yapılmasıdır.
Nitel verileri sayısallaştırmanın üçüncü nedeni ise
sayısallaştırılan verilerle tema ve kategoriler arasında
karşılaştırma yapılması olanağının ortaya çıkmasıdır. Nitel
verileri sayısallaştırmanın dördüncü ve son amacı ise
yapılan küçük ölçekli bir içerik analizinin ya da nitel
çalışma sonuçlarının ileride daha büyük ve geniş bir
örnekleme ulaşılarak yeniden sınanmasına olanak
sağlamaktır.

31. Soru

Weber’e göre üç tür güvenirlik vardır. Bunlar nelerdir?

Cevap

– Değişmezlik
– Tekrarlanabilirlik
– İsabet.

32. Soru

Güvenirlik türlerinden değişmezlik ne demektir?

Cevap

Bir araştırmada elde edilen veri setinin aynı
araştırmacı tarafından bir kez daha analizi yapılması
halinde aynı sonuçlara ulaşılıp ulaşılamayacağı
değişmezliği ifade eder. Aynı veri seti aynı araştırmacı
tarafından tekrar tekrar analiz edilip aynı sonuçlara
ulaşılıyorsa araştırmada değişmezlik ilkesi de çalışıyor
demektir.

33. Soru

Güvenirlik türlerinden tekrarlanabilirlik nasıl
açıklanır?

Cevap

Aynı verilerin analizinde farklı farklı
araştırmacıların uyum ve tutarlılık içinde çalışmaları
gerekir. Tekrarlanabilirlik ilkesine araştırmacılar arasında
uyum ve tutarlılık denilebilir.

34. Soru

Güvenirlik türlerinden isabet nedir?

Cevap

İsabet içerik analizinde kullanılan veri setininin
analizinde temel olan tema ve kategorilerin belirli bir
standart ve norma göre yapılıp yapılmadığıdır.

35. Soru

İçerik analizinde kullanılacak nitel veriler kaç farklı
biçimde sayısallaştırılabilir?

Cevap

İçerik analizinde kullanılacak nitel veriler iki
biçimde sayısallaştırılabilir.

36. Soru

İçerik analizinde verileri sayısallaştırma biçimleri
nelerdir?

Cevap

Basit yüzde hesapları ve kelime sıklık
hesaplarıdır.

37. Soru

Nitel içerikli araştırmaların yüzdelik değerlerle ifade
edilmesinde bazı aşamalar vardır. Bu aşamalar nelerdir?

Cevap

Nitel içerikli araştırmaların yüzdelik değerlerle
ifade edilmesindeki aşamalar:
– Analiz biriminin saptanması
– Tema ve kategorilerin tanımlanması
– Kodlamanın örnek bir veri seti üzerinde
denenmesi
– Kodlama sonuçlarının tekrar gözden geçirilmesi
– Gözden geçirilmiş tema ve kategorilerle başka bir
örnek veri setinin kodlanması
– Verinin tümünün kodlanması ve yüzdelerin
hesaplanması.

38. Soru

Nitel bir çalışmada kaç tür analiz birimi
bulunmaktadır?

Cevap

Nitel bir çalışmada veri setinde iki tür analiz
biriminden söz edilir.

39. Soru

Nitel araştırmalarda veri setinde bulunan analiz
birimleri nelerdir?

Cevap

Kelimeler ve cümlelerdir.

40. Soru

Kısa ve uzun metin analizleri nasıl yapılır?

Cevap

Kısa olan yazılı metinlerde kelimelere dayalı
analizler elle yapılabilir ancak daha uzun metinlerde analiz
için bilgisayar programları tercih edilir.

41. Soru

Tema ve kategoriler iki türlü tanımlanabilir. Bunlar
nelerdir?

Cevap

İlk olarak tema ve kategoriler araştırma yapılan
konularda literatür taraması yöntemi ile oluşturulur. İkinci
olarak ise literatürü çok zengin olmayan konularda,
araştırmacı araştırma problemini belirli kuramlardan
kendisi oluşturmayı tercih edebilir.

42. Soru

Araştırmacının araştırma problemini belirli
kuramlardan kendisi oluşturmayı tercih ettiği durumlarda
nelere dikkat etmesi gerekir?

Cevap

Araştırmacının burada dikkat edeceği husus tema
ve kategorilerin birbirine karışmamasıdır. Bu gibi aksi
durumlarla karşılaşmamak için araştırmacı, araştırmasının
alt problemlerinden tema ve kategorilerin oluşmasında
yardım alabilir. Analizin ilerleyen aşamalarında
araştırmacı, elde ettiği verilere göre, tema ve kategorilerini
güncelleyebilir.

43. Soru

Kodlama sonuçlarının tekrar gözden geçirilmesi niçin
önemlidir?

Cevap

Kodlama sonuçlarının gözden geçirilmesi
araştırmanın güvenirliğini artırarak araştırmayı daha
değerli kılar.

44. Soru

Verinin tümünün kodlanması ve yüzdelerin
hesaplanması aşamasında neler yapılır?

Cevap

Bu durumda yapılacak işlem araştırmaya dahil
olanlardan toplanan belirli görüş ya da analiz birimlerinin
(cümleler) her tema ya da kategori altında hangi sıklıkla
tekrar ettiğinin hesaplanmasıdır.

45. Soru

İçerik analizinde kullanılabilecek bilgisayar yazılımları
basit düzeyde analiz yapmaya olanak sağlayan kelime
işlemci programlarından, daha karmaşık seviyede analize
yardımcı olan ve kuram oluşturmaya olanak veren
yazılımlara kadar pek çok düzeyde olanları günümüzde
mevcuttur. Bu yazılımlar nelerdir?

Cevap

İçerik analizinde kullanılan bilgisayar yazılımları
genel olarak, üç farklı biçimdedir. Bunlar:
– Kelime işlemciler
– Kodlama yazılımları
– Kodlama ve kuram geliştirme yazılımları.

46. Soru

Kelime işlemcilerin işlevleri nelerdir?

Cevap

Kelime işlemciler verilerin metinler halinde
yazılması ve saklanmasında, yine verilerin organize
edilmesinde ve kodlama işlemi için hazırlanmasında
araştırmacının önemli yardımcılarından biridir.
Yazılımdaki makrolar ve çeşitli bağlantılar yardımıyla
verilerin kodlanmasında ve birbiriyle ilişkilendirilmesinde
araştırmacılar tarafından kullanılır.

47. Soru

Kelime işlemciye hangi yazılımlar örnek olarak
verilebilir?

Cevap

Microsoft Word

48. Soru

Kodlama yazılımları içerik analizinde ne işe yarar?

Cevap

Kodlama yazılımları verileri birkaç farklı düzeyde
kodlayabilir, kelime, cümle ve paragrafları bir veri tabanı
mantığıyla sıralayabilir. Bu programlar içerik analizinde
araştırmacıya büyük kolaylıklar sunmaktadır.

49. Soru

Kodlama yazılım örnekleri nelerdir?

Cevap

Etnograph ve HyperQual gibi yazılımlar kodlama
yazılımlarına örnek olarak verilebilir.

50. Soru

Kodlama ve kuram geliştirme yazılımlarının
araştırmacıya sağladığı olanaklar nelerdir?

Cevap

Kodlama ve kuram geliştirme yazılımları
araştırmacıya, kodlar arasında ilişki kurmada ve görsel
ögeler geliştirmede de yardımcı olmaktadırlar.

51. Soru

Kodlama ve kuram geliştirme yazılımlarına örnek verir
misiniz?

Cevap

Örnek olarak Nudist ve Atlas isimli yazılımlar
verilebilir.

52. Soru

Küçük ve orta boy işletmeler genellikle kendileriyle
ilgili haberlerde kimi veya kimleri kullanırlar?

Cevap

Küçük ve orta boy işletmeler de pratikte, genel
olarak, kendileriyle ilgili haberleri izlemede bireyleri
kullanmaktalar.

53. Soru

Kitle iletişim araçlarını içerik analizinde çok önemli
kılan iki neden vardır. Bunlar nelerdir?

Cevap

– Kitle iletişim araçlarının dünyanın en güçlü
iletişim kanalları olması
– Kitle iletişim araçlarının dünyanın en büyük
veritabanı olması.

54. Soru

Literatürde editörlü medya olarak da adlandırılan kitle
iletişim araçları nelerdir?

Cevap

Radyo, televizyon, gazete, dergi, sosyal ve
elektronik medya araçları literatürde editörlü medya olarak
da adlandırılır.

55. Soru

Kitle iletişim araçları genellikle nasıl tanınmaktadır?

Cevap

Kitle iletişim araçları (medya) genellikle şiddeti körükleyen, toplumu şiddete iten ve cinselliği ön plana çıkaran yayınlar yapan iletişim organları olarak tanınmaktadır.

56. Soru

İçerik analizinin tam bir iletişim araştırması yöntemi olarak kullanılması hangi dönem rastlamaktadır?

Cevap

İçerik analizinin tam bir iletişim araştırması yöntemi olarak kullanılması, İkinci Dünya Savaşı ile birlikte başlar.

57. Soru

“İçerik analizi iletişimin içerdiklerini nesnel, sistematik ve nitel (sayısal olmayan) bir biçimde açıkça
ortaya koyabilmek ve detaylı bir biçimde açıklayabilmek için kullanılan bir araştırma yöntemidir.” tanımlaması kim yapmıştır?

Cevap

Bernard Berelson.

58. Soru

İçerik analizinde birinci aşama nedir?

Cevap

İçerik analizinde birinci aşama verilerin kodlanmasıdır.

59. Soru

Kodlama süreci, nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Kodlama süreci bir anlamda verilerin anlamlı bölümlere ayrılması olarak tanımlanabilir.

60. Soru

Kodlama sürecinde kodlamanın güvenirliğine ilişkin çalışma yapmak neden gerekmektedir?

Cevap

Farklı bireyler aynı konuyu değişik biçimlerde yorumlayabilir ve değişik kodlar kullanabilir.

61. Soru

Bir çalışmada kodlayıcılar arasındaki uyum en yüzde kaç olmalıdır?

Cevap

Yüzde 70.

62. Soru

Tekrarlanabilirlik ilkesi, ne zaman ortaya çıkar?

Cevap

Tekrarlanabilirlik ilkesi bir veri setinin analizinde birden fazla araştırmacı çalıştığında ortaya çıkar.

63. Soru

İçerik analizide kullanılacak nitel veriler iki biçimde sayısallaştırılabilir. Bunlar nelerdir?

Cevap

İçerik analizinde kullanılacak nitel veriler iki biçimde sayısallaştırılabilir. Bunlar basit yüzde hesapları ve kelime sıklık hesaplarıdır.

64. Soru

Genel olarak nitel bir çalışmada veri setinde iki tür analiz biriminden söz edilir. Bunlar nelerdir?

Cevap

Genel olarak nitel bir çalışmada veri setinde iki tür analiz biriminden söz edilir. Bunlar, kelimeler ve cümlelerdir.

65. Soru

İçerik analizi veya nitel araştırmalarda araştırmanın temelini oluşturan etmen nedir?

Cevap

İçerik analizi veya nitel araştırmalarda tema ve kategorilerin tanımlanması araştırmanın temelini oluşturmaktadır.

66. Soru

Tema ve kategoriler, kaç türlü tanımlanabilir?

Cevap

Tema ve kategoriler iki türlü tanımlanabilir.

67. Soru

Literatürü çok zengin olmayan konularda, araştırmacı araştırma problemini nasıl belirleyebilir?

Cevap

Literatürü çok zengin olmayan konularda, araştırmacı araştırma problemini belirli kuramlardan kendisi oluşturmayı tercih edebilir.

68. Soru

Bir önceki aşamanın devamı sayılabilecek bu uygulamada, araştırmacı, ikinci bir veri grubunu da rastgele
seçerek tema ve kategorilere uygular. Bunu yapmanın nedeni nedir?

Cevap

Önceki aşamada denenen ve gözden geçirilen tema ya da kategorilerin verinin başka bir bölümünde denenmesi ve ne derece işlevsel olduğunun saptanması.

69. Soru

İçerik analizinde kullanılabilecek bilgisayar yazılımlarının kaç farklı biçimi vardır?

Cevap

İçerik analizinde kullanılabilecek bilgisayar yazılımlarının üç farklı biçimi vardır.

70. Soru

İçerik analizinde kullanılabilecek bilgisayar yazılımları üç farklı biçimde olabilmektedir. Bunlar nelerdir?

Cevap

Kelime işlemciler, kodlama yazılımları ve kodlama ve kuram geliştirme yazılımları.

71. Soru

Yazılımlar araştırmacıya, kodlar arasında ilişki kurmada ve görsel ögeler geliştirmede de yardımcı olmaktadırlar. Bu tür yazılımlara örnek neler verilebilir?

Cevap

Nudist ve Atlas.

72. Soru

Kitle iletişim araçlarını içerik analizinde çok önemli kılan iki neden vardır. Bunlar nelerdir?

Cevap

Kitle iletişim araçlarının dünyanın en güçlü iletişim kanalları olması ve kitle iletişim araçlarının dünyanın en büyük veritabanı olması

73. Soru

Kitle iletişimi ile ilgili çoğu araştırmada kitle iletişim araçlarının insanların hangi tercihlerini etkilediği ortaya konulmuştur?

Cevap

Kitle iletişimi ile ilgili çoğu araştırmada kitle iletişim araçlarının insanların alışveriş ve oy verme tercihlerine, ve bu bağlamda, davranışlarının ve algılarının değişimine büyük etkileri olduğu belirtilmektedir.

74. Soru

Literatürde editörlü medya olarak da adlandırılan kitle iletişim araçları nelerdir?

Cevap

Radyo, televizyon, gazete, dergi, sosyal ve elektronik medya araçları.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.