Açıköğretim Ders Notları

İletişim Ortamları Tasarımı Dersi 1. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden İletişim Ortamları Tasarımı Dersi 1. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

İletişim Ortamları Tasarımına Yönelik Genel Kavramlar

1. Soru

Yansımanın iletişim sürecindeki yeri nedir?

Cevap

Karşılıklı tepki ve yanıtlar, alıcı ile kaynağı birbirine bağlayarak iletişim sürecinin doğuşunu sağlar. Bu karşılıklı bağ, yansıma olarak adlandırılır. Yansıma, kaynağa kendi kendisini kontrol etme olanağını verir. Olumlu yansıma; kaynağın amaçlanan etkiye ulaştığını, olumsuz yansıma ise yeni iletilerin bu olumsuz etkiyi ölçüt olarak alarak yeniden düzenlediğinde, iletişim etkinliği ve etkililiğinin artacağını ortaya koyar.


2. Soru

“Gestalt etkisi” nedir?

Cevap

Nokta, çizgi ve boşluklar imajın bileşenleridir. Bunlar farklı boyut, şekil, renk, ışık şiddeti ve yapılarda olabilir. Gestalt psikolojisine göre beyin bu duyularla beslenir ve yaşamımızda, düzensiz dünyamızı organize etmeye yardımcı olur. Duyularımızın, özellikle görme duyumuzun şekillendirme eğilimine, parçaları bütünleştirerek algılamasına “Gestalt etkisi” denir. Gestalt psikologlarına göre, algının düzenleme sisteminde parçalardan oluşan görüntüye anlam vermek için, parçalar kümelenerek bütünü oluşturur.


3. Soru

Tasarımda renk kullanımının işlevleri nelerdir?

Cevap

Görsel iletişimde iletişimin gücünü artırmada renkler şu işlevlerde kullanılır: • Dikkat çekme: Kağıt üzerindeki renkli bir imaj güçlü bir grafik eleman gibi alıcıyı yakalar ve dikkatini çeker. Bir web sitede zıt renkler aynı işlevdedir. • Atmosfer yaratma: Renk medyada atmosfer yaratmada etkilidir. Renkler sembolik anlamlara sahiptir. • Bilgi verme: Renk farklı konularda bilgi iletir. Hastanelerde sarı enfeksiyon ve hastalık; mavi temiz malzeme; yeşil de steril anlamlarını taşır. • Yapı: Bir dergide renk, bölümlerin ayırt edilmesine yardım eder. Mavi röportaj, sarı magazin, pembe kültür sayfaları olarak bölümlenebilir. • Öğretme: Renk etkin öğretime yardımcıdır. Parlak imajlar, dekoratif tonlar okumayı güçlendirir, renk blokları konuların ayırt edilmesini sağlar.


4. Soru

Tasarımın uyarı etkisi nasıl gerçekleşir?

Cevap

Etkili metin ve resim kombinasyonları ilginç olan tasarımlardır. Örneğin zıt şekiller ve renkler, mıknatıs gibi gözü çeker. Alıcılar gazetedeki resmin tasarımıyla neden uyarıldıklarına dair ilişkiyi hissetmelidir. Bu ilişki görsel iletişimde şu formüllerle ifade edilebilir: • Güçlü bir imajla etki yaratmak, ancak mesajın konusu ile alıcının ilgilenmemesi 1×0=0 • Zayıf bir imaj ancak izleyicinin konuya ilgi duyması 0x1=0 • Eğer imaj güçlü ve izleyici de konu ile ilgili ise mesaj alınır. 1×1=1


5. Soru

Genel olarak iletişimin sahip olduğu özellikler nelerdir?

Cevap

Genel olarak iletişimin sahip olduğu özellikler şöyle sıralanabilir: • Dinamiktir, • Süreklidir, • Daireseldir, • Tekrarlanamaz, • Tersine çevrilemez (Çünkü öğeler iletişimle değişikliğe uğramıştır), • Karmaşık yapıdadır.


6. Soru

İletişimi sekteye uğratan gürültüler nasıl sınıflandırılabilir?

Cevap

İletişim dış faktörlerin etkisi altında kaldığında gürültü ortaya çıkar. Gürültüleri (engelleri) şu şekilde gruplayabiliriz: • Çevresel engeller: Uzaklık, sesli gürültü vs. • Kişisel engeller: Algılama bozukluğu, dikkatin dağılması, ilgi düşüklüğü. • Deneyim ve bilgi eksikliği: Deneyimsizlik, konudan uzaklık.


7. Soru

İmajın izleyici/alıcı ile buluşması hangi aşamalar sonucunda gerçekleşir?

Cevap

İmajın izleyici/alıcı ile buluşması şu aşamaları kapsar: • Algı: Göz, optik sinirler yardımıyla gönderilen görsel uyarıları alır. • Deneyim: Etkilenme ve uyarıları değerlendirme süreci bireysel hislere dayanır. • Yorumlama: İmajın izleyene aktardığı anlam.


8. Soru

Etkileyici imaj nedir?

Cevap

Etkileyici imajlar anlamı güçlendiren güçlü duygular nakleder. Bireysel bir açıklayıcılığa sahiptir. Biraz şiirsel, deneysel, çağrışımsaldır ancak ifadeci değildir (sunmaz, göstermez). Bu imaj türü mesajı taşımak için kullanılır. Haberi dramatize eder ve iletişim aracıyla pekiştirir böylece mesajın problemini çözer.


9. Soru

Açıklayıcı imaj nedir?

Cevap

Açıklayıcı imajlar olayları açıklar ya da gidişatı verir. Kaza ve hastalığın açıklanması için gereken x-ray röntgen ışınlarına benzetilebilir. Bu kategori aynı zamanda hayattaki sürprizlere ve olağanüstü durumların (fotoğraflar gibi) tasvirine izin verir.


10. Soru

Kodlama nedir?

Cevap

Kodlama, bir bilginin, düşüncenin duygunun ya da kanının iletime uygun hazır bir ileti (mesaj) biçimine dönüştürülmesidir. Kodlama, iletinin gönderileceği ortamın seçimiyle ilgilidir. O ortama göre değişiklik gösterir.


11. Soru

İletişimin etkileri nasıl sınıflandırılabilir?

Cevap

İletişimin etkileri üç ana grupta toplanabilir: • Alıcının ya da alıcıların bilgi düzeyinde değişme • Alıcının tutumunda değişme • Alıcının açık davranışlarında görülen değişme


12. Soru

Kompozisyonda simetri ve asimetri kullanımı nasıl etkiler yaratır?

Cevap

Simetri tipografide merkez eksenin başlattığı bir formdur. Fotoğrafçının amaçladığı uyum ve güç tamamıyla bir merkezden yayılır. Simetrik kompozisyonlar monotondur ve hareket gerektirir. Asimetrik kompozisyonlar devingendir. Fotoğrafçı tarafından konu etrafında boş alan bırakılarak, büyük ve küçük zıtlığı kullanılarak vb. ile görsel çekim artırılır.


13. Soru

Etkileyici haber mesajlarının özellikleri nelerdir?

Cevap

Etkileyici haber mesajları, haberi olduğu gibi taşır. Sorun ya da çatışma okurları oturtur, not aldırır, ilgilerini çeker ve onları aktif duruma geçirir. Çatışma aynı zamanda insanlar için bir çeşit popüler eğlencedir. Birlik ve düzen basit olarak sıkıcıdır, bu nedenle de pozitif haberlerin sıklıkla diğer haberlerin altına saklandığı görülür. Okurun ya da izleyicinin haber hareket merkezini, yaşadıkları hayattaki heyecan ve korkuları oluşturur. Günümüzün medya dünyası haber kanalları, online haber servisleri, sürekli tekrar eden gerilimleri sunar.


14. Soru

Görsel iletişimde geçerli Gestalt ilkeleri nelerdir?

Cevap

Görsel iletişimde geçerli Gestalt ilkeleri şöyle sıralanabilir: • Figür-arka plan ilişkisi ilkesi • Eş biçimli uygunluk ilkesi • Algısal gruplama • Benzeşme-ayrışma ilkesi


15. Soru

Etkileyici olmayan haber mesajları nasıldır?

Cevap

Etkileyici olmayan haber mesajları, haberi geçmişten taşır ve analiz eder. Bu tür haber mesajları okurla ılımlı bir bağlantı kurar, açıktır ve içeriği alıcıya hissettirirken geçmişe götürür.


16. Soru

Reklam mesajı nedir?

Cevap

Reklam mesajı reklamda bulunan, yazılı metin, fotoğraf ve şekillerin tüketiciye iletmek istediği veri, düşünce ya da haberdir.


17. Soru

Kompozisyonda zıtlık nasıl sağlanır?

Cevap

Zıtlık insan gözünü çeker. Karanlık bir imajın en ışıklı kısmı ya da imajın bir büyük ve bir küçük, iki elemanı imajın devingenliğini sağlar. Tipografide en genel zıtlıkları boyut, şekil, ton ve renk zıtlıkları oluşturur. Güçlü ve baskın bir eleman, resmin başlangıç noktasını işaret eder. Zıtlık oluşturan çiftler şöyle sıralanabilir: Büyük-küçük, düz-eğimli, yakın-uzak, siyah-beyaz, açık-koyu, ağır-hafif, içeride-dışarıda, yatay-dikey, pozitif-negatif vs.


18. Soru

Doğrusal iletişim modeli nedir?

Cevap

Bir birey mesajını çok fazla sayıda insana iletmek istediğinde durum karmaşık hale gelir. Dolayısıyla bunu yapabilmek için kitle iletişim araçlarını kullanır. Gönderici tek yönlü olarak mesajını iletip, anlaşılıp anlaşılmadığına dair yansıma almadığında tek yönlü iletişim gerçekleşir. Yansıma aldığında ise çift yönlü iletişim gerçekleşir.


19. Soru

Grafik ve tasarımın tarihi ne zaman başlamıştır?

Cevap

Grafik ve tasarımın tarihi, MÖ 4 binlerde yapılmış olan mağara resimlerine ve MÖ 4. yüzyılda yazının başlamasına dayandırılabilir.


20. Soru

Kaynağın alıcıyı iknada yararlandığı imaj desteğinde hangi esaslar söz konusudur?

Cevap

Kaynağın alıcıyı iknada yararlandığı imaj desteğinde dört esas belirgindir: • İmajın çabuk kavranır olması ya da çabuk hissedilmesi, (Kaynak neyi göstermek, izah etmek isterse o özellikleri imajda ortaya çıkarabilir; bir portre, çevre ya da ürün fotoğrafı gibi. Bu tür imajların orijini bilgi vericiliğidir.) • Kinayeli anlatım yapılabilmesi, • Dar anlamlı sözcükleri geniş bir alana taşıması, • Mecaz ve benzetmeler aracılığı ile karşılaştırma yapılabilmesidir.


21. Soru

Reklamda tanıklık eden mesajların özellikleri nelerdir?

Cevap

Tanıklık eden mesajlarda, kaynak, alıcıyı kıvranırken mal ve hizmetlerle destekler. Genellikle alıcıyı ikna etmek için aktör olarak bir spor starı, güvenilir bir profesör ya da gazeteci vb. rol oynar. Ancak her zaman aktörün bir ünlü olması gerekmez.


22. Soru

Tasarımın işlevleri nelerdir?

Cevap

Tasarımın işlevleri şunlardır: • Tasarım bilgileri düzenler: Okur ya da izleyici girdiği iletişim ortamında neyin nerede olduğunu bilmelidir. • Bilgileri derecelendirir: İletişim ortamına göre yayımdaki yazıları ya da mesajları önem sırasına göre düzenler. • Yayımı güzelleştirir: Tasarım göz ile yayım arasındaki ilişkiye dayandığından, yayımın çekici hâle gelmesinin yolu, iyi bir tasarımdır. • Yayımın değerini ortaya koyar: Tasarımın çeşitli yöntemleri ile (basılı yayınlarda iri başlıklar, görsel ögeler kullanmak gibi) yayının önemi belirginleşir. • Yayımın özgünlüğünü sağlar: İki gazeteyi ya da iki dergiyi birbirinden ayıran en önemli fark, tasarımlarıdır. Her yayımın hedef alıcıya göre bir üslubu vardır. Yayımın okurları ya da izleyici o yayının tasarımına, üslubuna alışır ve uyum gösterirler.


23. Soru

Yönlendirici imaj nedir?

Cevap

Yönlendirici imajlar bir fikri gösterir ve destekler. Alıcı ve mesaj daha belirgindir. İnsanları etkilemek için yönlendirme ve buna göre bir düzenleme içindedir.


24. Soru

İmaj kompozisyonunda üçte bir kuralı nedir?

Cevap

Görsel imajlarda devingenliği sağlamak için fotoğrafçı formatı yatayda ve dikeyde iki çizgi ile üçe böler. Bu, dinamik bir ızgara yaratmanın basit bir yoludur. Zıtlık yaratmak için resmin en önemli bölümü dört kesişim noktasından birine yerleştirilir. Üçte bir kuralı aslında bir kural değil rehberdir ve her durumda kullanımı şart değildir. Ancak çoğu zaman etkili sonuçlar verir.


25. Soru

Tasarımda sıralanma ne anlama gelmektedir?

Cevap

Sıralanma, verilmek istenen mesajın, elemanlar yardımı ile işaret edilmesine dayanır. İyi tasarım, okuyucuyu yazının ve görsel elemanların anlamına göre yönlendirir. Bu yönlendirme içerikle ilgilidir. En önemli, daha az önemli sıralaması gibi. Tasarım içindeki elemanları vurgulamak istenen mesaja göre, uzaklık yakınlık ya da beyaz boşlukla ölçülendirerek sıralanmayı (hiyerarşi) gerçekleştirmiş oluruz. Bir elemanın büyük olması onun her zaman önemli olduğunu göstermez. Küçük elemanlar da sayfa içinde, yerleşim, yön ve renk gibi unsurlarda farklılık yaratılarak ilk sıralara oturtulabilir.


26. Soru

Görsel mesajlar hangi üç temelin etkileşimi ile anlaşılır?

Cevap

Görsel mesajlar üç temelde ya da bu üç temelin etkileşimi ile anlaşılır: • Gördüğümüzü, çevremiz ve deneyimlerimizle tanırız: İfade. • Temel görsel elemanları, duyularımız ve duygularımızla ayıklarız: Soyutlama. • İnsanoğlu tarafından geliştirilen sembol sistemlerini kullanarak yeniden anlam yükleyerek yaratırız: Sembolizm.


27. Soru

Reklamda ilişkisel mesajların özellikleri nelerdir?

Cevap

İlişkisel mesajlar, ürüne mutluluk, deneyim ve pozitiflik katarak mesajın amacını sağlar. Ürün ya da hizmetle müşteri arasında bir ilişki yaratır. Mesajdaki savlar, duygusal ve dramatik olmayan anlatım tekniğindedir. Alıcının bir şeyler arzulamasını sağlar ve geniş bir yorum aralığı açar. Bu mesajlar özetle şunları vaat eder: • Duyusal bir karşılık/ödül • Entelektüel bir uyarım • Çekici bir hayat tarzı • Sosyal beğeni


28. Soru

İletişim araçlarının etkileri nelerdir?

Cevap

İletişim araçlarının etkilerini şu şekilde sıralamak mümkündür: • Tavır ile düşünce değişikliklerine neden olur, • Ferdi ve toplu tepkiler ortaya çıkmasında etkilidir, • Gündemi belirler, • Toplumsallaştırır, • Denetim sağlar, • Gerçekleri tanımlar, • Egemen ideolojileri sürdürebilir.


29. Soru

İletişim araçlarının özellikleri nelerdir?

Cevap

İletişim araçlarının özelliklerini şu şekilde sıralamak mümkündür: • İletişim araçları sosyal statüye göre herhangi bir farklı yaklaşım oluşturmadan çok sayıda insana aynı iletiyi, aynı anda ulaştırabilir. • Yayınları ile belirli bir süreklilik ve düzenlilik; yayın periyodu gösterir. • İletişim araçlarının sürekli ve düzenli yayını, toplumda kendilerine karşı bir talebin oluşmasına neden olur ve bu talep zamanla alışkanlığa, hatta gereksinime dönüşür. • İletişim araçları ile aktarılan iletiler, belge niteliği ve değeri taşıdığı için inandırıcılık ve alıcıyı ikna etme özelliğini de kazanmaktadır. • Günümüzde bazı iletişim araçları iletiyi aynı anda aktarabilme özelliğine sahiptir. Hatta karşılıklı etkileşim söz konusudur.


30. Soru

İletişim sürecinin temel öğeleri nelerdir?

Cevap

İletişim sürecinde yer alan, iletişimin temel ögeleri kaynak, ileti (mesaj), kodlama-kod açma, kanal, alıcı, etkileme ve yansımadır.


31. Soru

Tasarımın duygu, düşünce ve eylem üzerindeki etkileri nasıldır?

Cevap

Haber, reklam, website alıcının hislerini uyandırır. İmajın anlamı, karşıtlık, renk, düzenlenen şekiller, görsel elemanların yardımıyla ve kısa bir rota ile beyinde yaratılır. Bir his uyandığında, mesajın anlaşılma seviyesine göre bir fikir oluşur. Artık alıcı bir şeyler bilir. Eylem ise asıl amaçtır. Alıcının dikkati çekilir, ilgilenir, hisseder, düşünür ve pasif durumdan aktif duruma geçer, bir şeyler yapar. Eylem, görsel ve sözlü iletişimin sonucudur.


32. Soru

Tasarım prensiplerinden olan odak noktası nasıl sağlanır?

Cevap

Odak noktası bir kompozisyonda kullanılan öğelerden birinin ya da bir grubun diğer öğelere göre ölçü, değer, renk, doku bakımından üstünlük sağlamasıdır. Her türlü egemenlik zıtlıkla sağlanır. Tasarımın esas düşmanı tekdüzeliktir. Alıcının, bir tasarıma ilgi duyabilmesi için hayal gücünü kurcalaması gerekir. Amaç dikkat çekmek ve bakan bireyde haz uyandıran bir düzenleme sağlamaktır. Bu bir kompozisyonda odak noktasının oluşturulmasını sağlamakla gerçekleştirilir. Odak noktası, öğelerin çoğu dikey olduğunda yatay formların bu düzeni kesmesi, öğelerin çoğu yaklaşık aynı ölçüde ve birini oldukça büyük kullanarak yerleştirme yardımıyla, ilginç öğeler kullanarak, ölçü büyüklüğü, renk ya da doku yoğunluğu kullanılarak oluşturulabilir.


33. Soru

Reklam mesajı türleri nelerdir?

Cevap

Reklam mesajları için dört esas belirlenebilir: • Aracı olan/araç mesajlar • İlişkisel mesajlar • Açığa vurucu/tanıklık eden mesajlar • Karşılaştırmalı mesajlar


34. Soru

Reklamda aracı olan mesajların özellikleri nelerdir?

Cevap

Aracı olan mesajlar, bir sorun üzerine temellenir. Alıcılar neyle karşı karşıya olduğunu tahmin edebilir. Aracın kullanımı ile ürün özellikleri sorunu giderir. Kaynak, metin ve resimlerde negatif motifler kullanarak oyun yaratır ve böylece alıcılar mesajla ve korkutucu bir deneyimle özdeşleşir. Bu mesajlarda tek yolun o ürünün kullanımı olduğu, gerçekçi savlarla ve örtülü anlatım tekniği ile açıklanır. Mesajda kullanılan dramatik anlatım tekniği, kurban, takipçi ve kurtarıcının yer aldığı dramatik üçgenle ilişkilidir. Alıcının hisleri kurban ile özdeşleşir. Mal veya hizmetler kurtarıcı olur. Alıcı bir tehlikeli durumdan kaçınırken güçlü, etkili ve aracı bir mesaj, alıcıyı destekler.


35. Soru

Kod açma ne demektir?

Cevap

Kod açma, alıcıya ulaşan ve alınan bir uyaranın ya da iletinin yorumlanarak anlamlı bir biçime sokulmasıdır.


36. Soru

İleti nedir?

Cevap

İleti, kaynaktan alıcıya gönderilen bir uyarı, bir düşünce, duygu, kanı ya da bilginin kaynak tarafından kodlanmış halidir. İleti yapısal olarak karmaşık uyarılar toplamıdır. Kendi içinde başlı başına hiçbir anlam taşımayan kâğıt üzerindeki birtakım şekiller, ses dalgaları, dokunarak ya da diğer görsel-işitsel malzemeler ile elde edilen iletiler, insanlar ve alıcı tarafından kod-açma işlemi sonunda anlam kazanmaktadır.


37. Soru

İmaj ve imaj devrimi ne anlamlara gelir?

Cevap

İmaj, imge, görüntü, şekil ve fikir anlamlarına gelir. İmaj devrimi ise, amatör anlamda haber medyasının fotoğrafla beslenmesinde ve kurumların reklam imajlarında üremelerindeki artış olarak değerlendirilebilir.


38. Soru

İmajlar kaça ayrılır?

Cevap

İmajlar dört sınıfta toplanabilir: • Bilgi verici imajlar • Açıklayıcı imajlar • Yönlendirici imajlar • Etkileyici imajlar


39. Soru

Bilgi verici imaj nedir?

Cevap

Bilgi verici imajlar yargısız olarak konuyla ilgili bilgi verir. Bu sınıfa, basit ve doğrudan mesaj üreten, kataloglar, reklamlar ve e-ticaret siteleri örnek verilebilir.


40. Soru

Haber nedir?

Cevap

Haber, güncel ve ilginç bir olayın olduğunca nesnel ve gerçeğe uygun bir biçiminde sunumudur.


41. Soru

Dinleyicide ilgi yaratmak ve bu ilgiyi sürdürmek için haber mesajında bulunması gereken unsurlar nelerdir?

Cevap

Dikkati çekilen okur ya da dinleyicide ilgi yaratmak ve bu ilgiyi sürdürmek için haber mesajında bulunması gereken bir takım unsurlar şöyle sıralanabilir: • Haber mesajında zaman öğesi bulunmalıdır (ne zaman) • Yerel, bölgesel, ulusal ya da uluslararası yakınlık bulunmalıdır (nerede) • Haberin büyüklüğünü ve önemini belirleyen sonuç öğesi bulunmalıdır (ne/kim) • Haberin önemi vurgulanmalıdır (nasıl/neden) • İlgi çekmelidir.


42. Soru

İletişim kurma biçimleri nasıl bir evrimsel süreç izlemiştir?

Cevap

İletişim kurma biçimleri günümüzün sanatsal anlatımlarına ulaşana dek evrimsel bir çizgi izlemiştir. İnsan iletişiminin gelişiminde en başta gelen koşul şüphesiz dilin ortaya çıkması, konuşmanın başlaması yani sözün kurulması, zamanla yazının bulunması, sözlü ve yazılı ifade biçiminin güçlenmesi olmuştur. İletişim biçimleri zamanla büyük gelişmeler kaydetmiş, yakın çevreyle iletişimin yanında, dünyanın bir diğer ucundaki insanlarla iletişim, hızlı teknolojik gelişimle olanaklı hâle gelmiştir. Teknoloji artık insan hayatının büyük bölümünde yer kaplamakta ve bu durum, teknolojik araçlarla iletişimi kolaylaştırıcı tasarımlar yapılmasına gereksinim duyulmasına neden olmaktadır.


43. Soru

İletişim araçlarının işlevleri nelerdir?

Cevap

İletişim araçlarının işlevleri şöyle sıralanabilir: • Haber verme, eğitme, eğlendirme işlevleri vardır. • Dış dünyayı görmeyi sağlar. • Kültürün toplumumuzdan, bizden sonraki toplumlara ve nesilden nesile geçişini sağlar. • Mal ve hizmetlerin tanıtılmasına, satılmasına yardım eder. • Dışımızda oluşan fırsat ve çağrılara karşılık verme ile sosyal hareketlerde genel rızaya ulaşma arasında bağ kurulmasına yardım eder.


44. Soru

Tasarım prensipleri nelerdir?

Cevap

Tasarım prensipleri genel olarak şöyle sıralanabilir: • Zıtlık • Odak noktası • Denge • Sıralama • Ritim


45. Soru

Haber mesajları kaça ayrılır?

Cevap

Haber mesajları, etkileyici ve etkileyici olmayan haber mesajları olarak iki sınıfta toplanabilir.


46. Soru

Kolaj nedir?

Cevap

Tasarımcıların, genelde gazete ve dergi formatında çok aşırı miktarda imajdan, oldukça çekici ve heyecan verici seçimleri bir araya getirmesidir. Burada önemli olan tasarımcının ya da editörün aynı boyuttaki resimleri kullanmamalarıdır. Aynı boyut resimler kullanılması kolajın anlaşılmasını zayıflatır.


47. Soru

İnsanlar arası iletişim nasıl tanımlanabilir?

Cevap

İnsanlar arası iletişim, bilgi düşünce, duygu, tutum ve kanılarla, davranış biçimlerinin kaynak ile alıcı arasındaki etkileşim yoluyla bir insandan (insanlardan) diğerine (diğerlerine) bazı kanallar kullanarak ve değişim amacıyla aktarılması sürecidir.


48. Soru

İletişim sürecinde kaynak ve kanal ne anlama gelir?

Cevap

Kaynak iletiyi hedefe gönderen kişi, grup, kurum ya da toplum olabilir. Kaynak ya da göndericinin amacı ileti ile etkilemektir. Bu özel amaçlı iletinin kaynaktan alıcıya ulaşmasında bir kanal gereklidir. Gazete, afiş, reklam, website hatta bir ders kitabı gibi bir iletişim aracı kanal olabilir.


49. Soru

Kadrajlama nedir?

Cevap

Fotoğrafçı tarafından en genel hareketler yakalanır ancak sonuçta yükseklik ve genişlik için son kararı tasarımcı verir. İmajdaki istenmeyen alanların çıkarılması anlamında kullanılan kadrajlama ile imajın sayfada görüntüleneceği yeni formatı belirlenir.


50. Soru

Tipografi ve imaj çalışmalarında hangi tür zıtlıklardan yararlanılır?

Cevap

Tipografi ve imaj çalışmalarında dört zıtlıktan yararlanılır: Boyutta zıtlık, büyük ve küçük imaj birlikte yerleştirilerek zıtlık sağlanır. Tonda zıtlık, kalın başlıklar ve koyu fotoğraflar, ince yazı ve açık renk fotoğraflar birlikte kullanılarak sağlanır. Şekilde zıtlık, dikdörtgen bir fotoğrafa karşılık, kare ya da yuvarlak formlu ya da arka planı çıkarılan imajlarla sağlanır. Renkte zıtlık, sonsuz zıt kullanımlara olanak sağlar. Tasarımcı renkli bir fotoğrafa sahipse siyah ve beyazla, başlıkta ya da zeminde zıtlık oluşturma olanağına sahiptir.


51. Soru

Dairesel iletişim modeli nedir?

Cevap

Web sitelerin ortaya çıkardığı etkileşim, ikinci bir iletişim modeli ortaya çıkarmıştır. Kaynak, gerçek bir durum (örneğin kitap satmak için bir site oluşturur) ve özel bir içerik oluşturur. Alıcı ve kaynak direkt olarak medya ile görüşürler (kaynak kitapları gösterir, ziyaretçi de seçer). Bu eylem sitede sürer gider (ziyaretçi sorar, kaynak cevaplar; ziyaretçi sipariş verir, kaynak postalar). Online gazetelerde editörler okurları ile konuşur, hit sayısına bakar ve daha çok okuru çekmek için yazılarını buna göre günceller ve geliştirir.


52. Soru

İnsanlar arası iletişim nedir?

Cevap

İnsanlar arası iletişim, bilgi düşünce, duygu, tutum ve kanılarla, davranış biçimlerinin kaynak ile alıcı arasındaki etkileşim yoluyla bir insandan (insanlardan) diğerine (di­ğerlerine) bazı kanallar kullanarak ve değişim amacıyla aktarılması sürecidir.


53. Soru

Kişiler arası ilişkilerde ve bütün toplumsal alandaki etkileşimde en önemli fak­törlerden birisi olan iletişim kurma eylemi, kaynağını nereden almaktadır?

Cevap

Kişiler arası ilişkilerde ve bütün toplumsal alandaki etkileşimde en önemli fak­törlerden birisi olan iletişim kurma eylemi, kaynağını insanların dil becerisinden, sözlü, görsel ve yazılı ifade yeteneğinden, bunların yanında bedensel semboller­den almaktadır.


54. Soru

İletişim sürecinde yer alan, iletişimin temel öğeleri nelerdir?

Cevap

İletişim sürecinde yer alan, iletişimin temel öğeleri kaynak, ileti (mesaj), kodlama- kodaçma, kanal, alıcı, etkileme ve yansımadır.


55. Soru

Yazı yazarken ya da resim yaparken, bir harekette bulunurken ortaya çıkan el, kol, yüz hareketlerine ne ad verilir? 

Cevap

Yazı yazarken ya da resim yaparken, bir harekette bulunurken ortaya çıkan el, kol, yüz hareketleri iletidir.


56. Soru

Görsel-işitsel malzemeler ile elde edilen iletiler, insanlar ve alıcı tarafından nasıl anlam kazanmaktadır?

Cevap

Görsel-işitsel malzemeler ile elde edilen iletiler, insanlar ve alıcı tarafından kod-açma işlemi sonunda anlam kazanmaktadır. İngilizce, Türkçe gibi diller kod­dur, bunun yanında müzik, resim, dans hareketler, mimikler vb. de kod oluşturur


57. Soru

Kodaçma, nedir?

Cevap

Kodaçma, alıcıya ulaşan ve alınan bir uyaranın ya da iletinin yorumlanarak anlamlı bir bi­çime sokulmasıdır.


58. Soru

Kitle iletişim araçları ile gerçekleştirilen iletişimin yüzyüze yapılan iletişime göre dezavantajı nedir?

Cevap

Kitle iletişim araçları ile gerçekleştirilen iletişimde yüzyüze yapılan iletişime göre aktif katılım olasılığı da­ha düşüktür.


59. Soru

Yansıma nasıl oluşur?

Cevap

Karşılıklı tepki ve yanıtlar, alıcı ile kaynağı birbirine bağlayarak iletişim süreci­nin doğuşunu sağlar. Bu karşılıklı bağ, yansıma olarak adlandırılır.


60. Soru

İletişimin etkileri nelerdir?

Cevap

İletişimin etkileri üç ana grupta toplananabilir:

Alıcının ya da alıcıların bilgi düzeyinde değişme

Alıcının tutumunda değişme

Alıcının açık davranışlarında görülen değişme


61. Soru

Bilgi akışını sağlayan iletişim araçları nasıl gruplanabilir?

Cevap

 • Bilişsel iletişim araçları: Sanal ortamdaki bilgi teknolojilerini kullanarak ger­çekleştirilen e-posta, forumlar, sohbet, web, blog vb. gibi iletişim araçlarıdır.
 • Görsel-İşitsel iletişim araçları: Göze ve kulağa hitabeden, multimedya tekno­lojileri kullanan (sayısal olarak işlenen), televizyon, sinema, radyo, vb. gibi iletişim araçlarıdır.
 • Grafik iletişim araçları: Yazı ve çizimle oluşturularak formatlandırılan gaze­teler, dergiler, afişler, el ilanları, tabelalar, bilboardlar, mektuplar, kitaplar, vb. gibi basım-yayım araçlarıdır.
 • Telekomünikasyon iletişim araçları: Yazı, resim, simge ya da her çeşit bilgi­nin elektromanyetik dizgelelerle iletilmesini sağlayan, optik teknolojileri kullanan telefon, cep telefonu, faks, teleks, vb. gibi iletişim araçlarıdır.
 • Organizasyonel iletişim araçları: Belli ekipler tarafından gerçekleştirilen eğ­lence, eğitim, gezi gibi etkinliklerin, tüketme adına kişi ya da topluma akta­rılacak belli mesajlar için düzenlenmesidir; fuar, etkinlik pazarlama konser­leri, defileler, konferans, vb.
 • Sanatsal iletişim araçları: İster plastik, ister estetik olsun her türlü sanat faali­yeti ya da sanatçı ile sağlanacak iletişimin araçlarıdır. Dans, resim, müzik, şarkı, sergi, konser, tiyatro, defile, heykel, seramik, animasyon vb.

62. Soru

İletişim araçlarının işlevleri nelerdir?

Cevap

İletişim araçlarının işlevleri:

Haber verme, eğitme, eğlendirme: İletişim araçları çevre gözetimi, haber sağlama ve bilgilendirme işlevini yapar. İnsanların alışık olduğu şeylerden çok, alışık olmadıkları şeyler haber değeri taşıdığından, toplum kurallarının ihlali durumunda olumsuzlukları haber yaparak, kurallara uymaya davet eder. Gündelik yaşamda olan bitenle ilgili, farklılıkları ve aykırılıkları iletme işlevindedir. İnsanları eğlendirerek, dikkatini başka yönlere çekerek sorun­lardan kaçmasına ve dengeli hayat sürmesine olanak sağlar. İletişim araçla­rı ile gerçekleştirilen bilgi alışverişinin amacı, anlamak, anlatmak, öğrenmek ve eğitim görmek gibi gereksinimlerin karşılanmasıdır.

 • Dış dünyayı görmeyi sağlar: Merak giderilir. Ayrıcalıklar, farklılıklar haber olarak iletilir ve gündelik konuşmaların içeriğini oluşturur. Kanaatler yön­lendirilir. Toplumsal rollere kılavuzluk edilir (ahlak kuralları, meslekler vs.).
 • Kültürün toplumumuzdan, bizden sonraki toplumlara ve nesilden nesile ge- çisini sağlar:
 • Mal ve hizmetlerin tanıtılmasına, satılmasına yardım eder.

Dışımızda oluşan fırsat ve çağrılara karşılık verme ile sosyal hareketlerde ge­nel rızaya ulaşma arasında bağ kurulmasına yardım eder. İnsanları gerçek yaşamdan kopararak, sanal bir alemin içinde sokarak, bireylerin yönetici güçlere karşı tepkisizleşmesine, uyuşmasına ya da işlevsizleşmesine olanak tanır. Çoğu zaman


63. Soru

Temel, somut ve fiziksel ihtiyaçlarımızı hiyerarşik bir sınıflandırmaya sokan Abraham Moslow’a göre gereksinimler hiyerarşisinde en üstte hangisi bulunmaktadır?

Cevap

Temel, somut ve fiziksel ihtiyaçlarımızı hiyerarşik bir sınıflandırmaya sokan Abraham Moslow’a göre gereksinimler hiyerarşisinde en üstte ”kendini gerçekleştirme ihtiyacı” bulunmaktadır?


64. Soru

Görsel mesajlar nasıl anlaşılır?

Cevap

Görsel mesajlar üç temelde ya da bu üç temelin etkileşimi ile anlaşılır:

 • Gördüğümüzü, çevremiz ve deneyimlerimizle tanırız: İfade.
 • Temel görsel elemanları, duyularımız ve duygularımızla ayıklarız: Soyutlama.

İnsanoğlu tarafından geliştirilen sembol sistemlerini kullanılarak yeniden anlam yükleyerek yaratırız: Sembolizm.


65. Soru

Görsel gerçekliğin su­numunda en güvenilir yöntem nedir?

Cevap

Fotoğraf, görsel gerçekliğin su­numunda en güvenilir yöntemler­dendir.


66. Soru

 İnsan­lar görsel mesajın yapısı ve anlaşılması için ne yaparlar?

Cevap

 İnsan­lar görsel mesajın yapısı ve anlaşılması için görülenle­ri, nokta, çizgi, renk, do­ku, boyut, biçim, yüzey, hareket, yön gibi temel görsel elemanlar bağla­mında soyutlar. Bilgi daha görünür olur, daha özel, öz ve genel olur. Özellikle re­sim ve heykel sanatlarında soyutlama ile ifade yönteminden daha çok yararlanılır.


67. Soru

Haber mesajları nelerdir?

Cevap

Haber mesajları, etkileyici ve etkileyici olmayan haber mesajları olarak iki sınıfta toplanabilir.


68. Soru

Reklâmın yaratıcılık is­teyen en zor taraflarından biri nedir?

Cevap

Mesaj geliştirme, reklâmın yaratıcılık is­teyen en zor taraflarından biridir.


69. Soru

Reklam mesajları için hangi esaslar belirlenmiştir?

Cevap

Reklam mesajları için dört esas belirlenebilir:

 • Aracı olan/araç mesajlar
 • İlişkisel mesajlar
 • Açığa vurucu/tanıklık eden mesajlar
 • Karşılaştırmalı mesajlar

70. Soru

İmaj devrimi nasıl değerlendirilebilir?

Cevap

İmaj devrimi ise, amatör an­lamda haber medyasının fotoğrafla beslenmesinde ve kurumlarm reklam imajların­da üremelerindeki artış olarak değerlendirilebilir.


71. Soru

İmaj hangi sınıflarda toplanabilir?

Cevap

İmajlar dört sınıfta toplanabilir:

 • Bilgi verici imajlar: Bu tür imajlar, yargısız olarak konuyla ilgili bilgi verir. Bu sınıfa, basit ve doğrudan mesaj üreten, kataloglar, reklamlar ve e-ticaret siteleri örnek verilebilir.
 • Açıklayıcı imajlar: Olayları açıklar ya da gidişatı verir. Kaza ve hastalığın açıklanması için gereken x-ray röntgen ışınlarına benzetilebilir. Bu kategori aynı zamanda hayattaki sürprizlere ve olağanüstü durumların (fotoğraflar gi­bi) tasvirine izin verir.
 • Yönlendirici imajlar: Bir fikri gösterir ve destekler. Alıcı ve mesaj daha belirgindir. İnsanları etkilemek için yönlendirme ve buna göre bir düzenle­me içindedir.
 • Etkileyici imajlar: Anlamı güçlendiren güçlü duygular nakleder. Bireysel bir açıklayıcılığa sahiptir. Biraz şiirsel, deneysel, çağrışımsaldır ancak ifade- ci değildir (sunmaz, göstermez). Bu imaj türü mesajı taşımak için kullanılır. Haberi dramatize eder ve iletişim aracıyla pekiştirir böylece mesajın proble­mini çözer.

72. Soru

Kaynağın alıcıyı iknada yararlandığı imaj deste­ğinde hangi esaslar belirgindir?

Cevap

İkna edicilik, imajın işlevidir. Kaynağın alıcıyı iknada yararlandığı imaj deste­ğinde dört esas belirgindir:

 • İmajın çabuk kavranır olması ya da çabuk hissedilmesi. Kaynak neyi gös­termek, izah etmek isterse o özellikleri imajda ortaya çıkarabilir; bir portre, çevre ya da ürün fotoğrafı gibi. Bu tür imajların orijini bilgi vericiliğidir.
 • Kinayeli anlatım yapılabilmesi.
 • Dar anlamlı sözcükleri geniş bir alana taşıması.
 • Mecaz ve benzetmeler aracılığı ile karşılaştırma yapılabilmesidir.

İmaj, kaynak ve alıcı açısından iki farklı yaklaşımda değerlendirilebilir


73. Soru

İmajın algı izleyici ile buluşması hangi aşamaları kapsar?

Cevap

İmajın izleyici/alıcı ile buluşması şu aşamaları kapsar:

 • Algı: Göz, optik sinirler yardımıyla gönderilen görsel uyarıları alır.
 • Deneyim: Etkilenme ve uyarıları değerlendirme, süreci bireysel hislere dayanır.
 • Yorumlama: İmajın izleyene aktardığı anlam.

74. Soru

Görsel ileti­şimde geçerli Gestalt ilkeleri nelerdir?

Cevap

Görsel ileti­şimde geçerli Gestalt ilkeleri şöyle sıralanabilir:

 • Figür-Arka plan İlişkisi İlkesi
 • Eş Biçimli Uygunluk İlkesi
 • Algısal Gruplama
 • Benzeşme-Ayrışma İlkesi

75. Soru

Tasarımın işlevleri nelerdir?

Cevap

Tasarımın İşlevleri

 • Tasarım bilgileri düzenler: Okur ya da izleyici girdiği iletişim ortamında ne­yin nerede olduğunu bilmelidir.
 • Bilgileri derecelendirir: İletişim ortamına göre yayımdaki yazıları ya da me­sajları önem sırasına göre düzenler.
 • Yayımı güzelleştirir: Tasarım göz ile yayım arasındaki ilişkiye dayandığın­dan, yayımın çekici hâle gelmesinin yolu, iyi bir tasarımdır.
 • Yayımın değerini ortaya koyar: Tasarımın çeşitli yöntemleri ile (basılı yayın­larda iri başlıklar, görsel öğeler kullanmak gibi) yayının önemi belirginleşir.
 • Yayımın özgünlüğünü sağlar: İki gazeteyi ya da iki dergiyi birbirinden ayı­ran en önemli fark, tasarımlarıdır. Her yayımın hedef alıcıya göre bir üslubu vardır. Yayımın okurları ya da izleyici o yayının tasarımına, üslubuna alışır ve uyum gösterirler.

76. Soru

Tasarımın prensipleri nelerdir?

Cevap

Tasarım prensipleri genel olarak şöyle sıralanabilir:

 • Zıtlık
 • Odak noktası
 • Denge
 • Sıralama
 • Ritim

77. Soru

Mesajın yorumlanmasında neler esastır?

Cevap

Algı ve deneyimler/kazanımlar mesajın yorumlanmasında esastır.


78. Soru

Bilgi düşünce, duygu, tutum ve kanılarla, davranış biçimlerinin kaynak ile alıcı arasındaki etkileşim yoluyla bir insandan diğerine bazı kanallar kullanarak ve değişim amacıyla aktarılması sürecine ne ad verilir?

Cevap

İnsanlar arası iletişim, bilgi düşünce, duygu, tutum ve kanılarla, davranış biçimlerinin kaynak ile alıcı arasındaki etkileşim yoluyla bir insandan (insanlardan) diğerine (diğerlerine) bazI kanallar kullanarak ve değişim amacıyla aktarılması sürecidir.


79. Soru

İletişim kurma eylemi kaynağını nelerden almaktadır?

Cevap

Kişiler arası ilişkilerde ve bütün toplumsal alandaki etkileşimde en önemli faktörlerden birisi olan iletişim kurma eylemi, kaynağını insanların dil becerisinden, sözlü, görsel ve yazılı ifade yeteneğinden, bunların yanında bedensel sembollerden almaktadır.


80. Soru

İletişim kavramı için yapılan tanımlar nelerdir?

Cevap

İletişim kavramı;

 • İnsanlar arasında duygu ve fikirlerin akışıdır.
 • Bir kimsenin düşüncelerini ve duygularını diğerlerine açık seçik belirtmesi sürecidir.
 • Bireyler arasında anlamları ortak kılma sürecidir.
 • Bir kaynağın bir mesajı bir kanal üzerinden bir alıcıya iletmesi sürecidir.
 • Seçilmiş bir haberin, bir haber kaynağından belli bir mesafeye iletilmesi sürecidir.

81. Soru

Telekomünikasyon iletişim araçları nelerdir?

Cevap

Telekomünikasyon iletişim araçları: Yazı, resim, simge ya da her çeşit bilginin elektromanyetik dizgelelerle iletilmesini sağlayan, optik teknolojileri kullanan telefon, cep telefonu, faks, teleks, vb. gibi iletişim araçlarıdır.


82. Soru

İletişim araçlarının özellikleri nelerdir?

Cevap

İletişim araçları:

 • Sosyal statüye göre herhangi bir farklı yaklaşım oluşturmadan çok sayıda insana aynı iletiyi, aynı anda ulaştırabilir.
 • Yayınları ile belirli bir süreklilik ve düzenlilik; yayın periyodu gösterir.
 • İletişim araçlarının sürekli ve düzenli yayını, toplumda kendilerine karşı bir talebin oluşmasına neden olur ve bu talep zamanla alışkanlığa, hatta gereksinime dönüşür.
 • İletişim araçları ile aktarılan iletiler, belge niteliği ve değeri taşıdığı için inandırıcılık ve alıcıyı ikna etme özelliğini de kazanmaktadır.

83. Soru

Haber kavramı nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Haber, güncel ve ilginç bir olay›n olduğunca nesnel ve gerçeğe uygun bir biçiminde sunumudur.


84. Soru

Hangi imaj türü anlamı güçlendiren güçlü duygular nakletmektedir?

Cevap

Etkileyici imajlar, anlamı güçlendiren güçlü duygular nakleder. Bireysel bir açıklığa sahiptir. Biraz şiirsel, deneysel, çağrışımsaldır ancak ifadeci değildir. Bu imaj türü mesajı taşımak için kullanılır. Haberi dramatize eder ve iletişim aracıyla pekiştirir böylece mesajın problemini çözer.


85. Soru

İmajdaki istenmeyen alanların çıkarılması anlamında kullanılan kavram nedir?

Cevap

Kadrajlama: Fotoğrafçı tarafından en genel hareketler yakalanır ancak sonuçta yükseklik ve genişlik için son kararı tasarımcı verir. İmajdaki istenmeyen alanların çıkarılması anlamında kullanılan kadrajlama ile, imajın sayfada görüntüleneceği yeni formatı belirlenir.


87. Soru

Bir kompozisyonda kullanılan ögelerden birinin ya da bir grubun diğer ögelere göre ölçü, değer, renk, doku bakımından üstünlük sağlaması olarak ifade edilen kavram nedir?

Cevap

Odak Noktası: Bir kompozisyonda kullanılan ögelerden birinin ya da bir grubun diğer ögelere göre ölçü, değer, renk, doku bakımından üstünlük sağlamasıdır.


88. Soru

Görsel iletişimde geçerli Gestalt ilkeleri nelerdir?

Cevap

Görsel iletişimde geçerli Gestalt ilkeleri şöyle sıralanabilir:

 • Figür-Arka plan İlişkisi
 • Eş Biçimli Uygunluk İlkesi
 • Algısal Gruplama
 • Benzeşme-Ayrışma İlkesi

89. Soru

Dikkati çekilen okur ya da dinleyicide ilgi yaratmak ve bu ilgiyi sürdürmek için reklam mesajında bulunması gereken unsurlar nelerdir?

Cevap

Dikkati çekilen okur ya da dinleyicide ilgi yaratmak ve bu ilgiyi sürdürmek için reklâm mesajında bulunması gereken bir takım unsurlar mevcuttur. Bunlar şöyle sıralanabilir: 

 • Mesaj açık, akıcı, düzgün ve tüketicilerin günlük yaşantılarında kullandıkları dile elverişli olmalı,
 • Farklı ve ilginç olmalı,
 • Kolay anlaşılmalı ve hatırda kalmalı
 • İzleyicilerin tekrarlanmasından hoşnut olacakları söz veya dizelerden oluşmalı,
 • Kendi içinde çelişmemeli,
 • İşlenen konu ve kullanılan sözler iç açıcı olmalı,
 • Vadedici sözler içermemeli,
 • Korku yaratmamalı,
 • Reklamı yapılan ürün ve hizmetle uyumlu olmalı,
 • Reklâm iletişim ortamı ile birlikte uyumlu olmalı,
 • Alışkanlıklara, geleneklere, ahlaka ve inançlara ters düşmemeli,
 • İnandırıcı olmalıdır.

90. Soru

İlişkisel mesajlar neler vadetmektedir?

Cevap

İlişkisel mesajlar; ürüne mutluluk, deneyim ve pozitiflik katarak mesajın amacını sağlar. Ürün ya da hizmetle müşteri arasında bir ilişki yaratır. Bu mesajlar özetle şunları vadeder:

 • Duyusal bir karşılık/ödül
 • Entelektüel bir uyarım
 • Çekici bir hayat tarzı
 • Sosyal beğeni

91. Soru

Aracı olan mesajlar neler vadetmektedir?

Cevap

Aracı olan mesajlar bir sorun üzerine temellenir. Bu tür mesajlar özetle şunları vadeder:

 • Problem çözümü
 • Problemi önleme
 • Finansal kâr etme
 • Yenilik

92. Soru

İletişimin temel öğeleri nelerdir?

Cevap

İletişim sürecinde yer alan, iletişimin temel ögeleri kaynak, ileti (mesaj), kodlama-kodaçma, kanal, alıcı, etkileme ve yansımadır.


93. Soru

İletişimin sahip olduğu özellikler nelerdir?

Cevap

Genel olarak iletişimin sahip olduğu özellikler şöyle sıralanabilir:

İletişim bir süreç yapısında olduğu için;

 • Dinamiktir,
 • Süreklidir,
 • Daireseldir,
 • Tekrarlanamaz,
 • Tersine çevrilemez (çünkü ögeler iletişimle değişikliğe uğramıştır)
 • Karmaşık yapıdadır.

94. Soru

Görsel iletişimde iletişimin gücünü artırmada kullanılan renklerin işlevler nelerdir?

Cevap

Görsel iletişimde iletişimin gücünü artırmada renkler şu işlevlerde kullanılır:

 • Dikkat çekme: Kâğıt üzerindeki renkli bir imaj güçlü bir grafik eleman gibi alıcıyı yakalar ve dikkatini çeker. Bir web sitede zıt renkler aynı işlevdedir.
 • Atmosfer yaratma: Renk medyada atmosfer yaratmada etkilidir (Alpler için hazırlanan seyahat broşürlerinde, o atmosferi yaratan mavi gökyüzü ve parıltılı beyaz karların kullanılması gibi). Renkler sembolik anlamlara sahiptir. Çoğu insan kırmızı rengin aşk ve ihtiras çağrıştırdığında birleşir. Mavi saygıdeğerdir, melankoliktir ve özlem içerir. Sarı ise neşe kaynağıdır. Siyah, acı ifade ederken, beyaz masumiyet ve saflığı simgeler. Açık renkler kadınları, koyu renkler de erkekleri simgeler. Ancak kültürlere göre renklerin anlamları farklılaşır. O nedenle mesaja yanlış etki yüklenmemesi için bu konu önem taşır.
 • Bilgi verme: Renk farklı konularda bilgi iletir. Hastanelerde sarı enfeksiyon ve hastalık; mavi temiz malzeme; yeşil de steril anlamlarını taşır.
 • Yapı: Bir dergide renk, bölümlerin ayırt edilmesine yardım eder (Örneğin mavi röportaj, sarı magazin, pembe kültür sayfaları gibi).
 • Öğretme: Renk etkin öğretime yardımcıdır. Parlak imajlar, dekoratif tonlar okumayı güçlendirir, renk blokları konuların ayırt edilmesini sağlar.

95. Soru

Görsel mesajların temel unsurları nelerdir?

Cevap

Görsel mesajlar üç temelde ya da bu üç temelin etkileşimi ile anlaşılır:

 • Gördüğümüzü, çevremiz ve deneyimlerimizle tanırız: İfade.
 • Temel görsel elemanları, duyularımız ve duygularımızla ayıklarız: Soyutlama.
 • İnsanoğlu tarafından geliştirilen sembol sistemlerini kullanılarak yeniden anlam yükleyerek yaratırız: Sembolizm.

96. Soru

Dikkati çekilen okur ya da dinleyicide ilgi yaratmak ve bu ilgiyi sürdürmek için haber mesajında bulunması gereken unsurlar nelerdir?

Cevap

Dikkati çekilen okur ya da dinleyicide ilgi yaratmak ve bu ilgiyi sürdürmek için haber mesajında bulunması gereken bir takım unsurlar şöyle sıralanabilir :

 • Haber mesajında zaman öğesi bulunmalıdır (ne zaman)
 • Yerel, bölgesel, ulusal ya da uluslararası yakınlık bulunmalıdır (nerede)
 • Haberin büyüklüğünü ve önemini belirleyen sonuç öğesi bulunmalıdır (ne/kim)
 • Haberin önemi vurgulanmalıdır (nasıl/neden) 
 • İlgi çekmelidir

97. Soru

Reklam mesajlarında esas olan unsurlar nelerdir?

Cevap

Reklam mesajları için dört esas belirlenebilir:

 • Aracı olan/araç mesajlar
 • İlişkisel mesajlar
 • Açığa vurucu/tanıklık eden mesajlar
 • Karşılaştırmalı mesajlar

1. Soru

Yansımanın iletişim sürecindeki yeri nedir?

Cevap

Karşılıklı tepki ve yanıtlar, alıcı ile kaynağı birbirine bağlayarak iletişim sürecinin doğuşunu sağlar. Bu karşılıklı bağ, yansıma olarak adlandırılır. Yansıma, kaynağa kendi kendisini kontrol etme olanağını verir. Olumlu yansıma; kaynağın amaçlanan etkiye ulaştığını, olumsuz yansıma ise yeni iletilerin bu olumsuz etkiyi ölçüt olarak alarak yeniden düzenlediğinde, iletişim etkinliği ve etkililiğinin artacağını ortaya koyar.

2. Soru

“Gestalt etkisi” nedir?

Cevap

Nokta, çizgi ve boşluklar imajın bileşenleridir. Bunlar farklı boyut, şekil, renk, ışık şiddeti ve yapılarda olabilir. Gestalt psikolojisine göre beyin bu duyularla beslenir ve yaşamımızda, düzensiz dünyamızı organize etmeye yardımcı olur. Duyularımızın, özellikle görme duyumuzun şekillendirme eğilimine, parçaları bütünleştirerek algılamasına “Gestalt etkisi” denir. Gestalt psikologlarına göre, algının düzenleme sisteminde parçalardan oluşan görüntüye anlam vermek için, parçalar kümelenerek bütünü oluşturur.

3. Soru

Tasarımda renk kullanımının işlevleri nelerdir?

Cevap

Görsel iletişimde iletişimin gücünü artırmada renkler şu işlevlerde kullanılır: • Dikkat çekme: Kağıt üzerindeki renkli bir imaj güçlü bir grafik eleman gibi alıcıyı yakalar ve dikkatini çeker. Bir web sitede zıt renkler aynı işlevdedir. • Atmosfer yaratma: Renk medyada atmosfer yaratmada etkilidir. Renkler sembolik anlamlara sahiptir. • Bilgi verme: Renk farklı konularda bilgi iletir. Hastanelerde sarı enfeksiyon ve hastalık; mavi temiz malzeme; yeşil de steril anlamlarını taşır. • Yapı: Bir dergide renk, bölümlerin ayırt edilmesine yardım eder. Mavi röportaj, sarı magazin, pembe kültür sayfaları olarak bölümlenebilir. • Öğretme: Renk etkin öğretime yardımcıdır. Parlak imajlar, dekoratif tonlar okumayı güçlendirir, renk blokları konuların ayırt edilmesini sağlar.

4. Soru

Tasarımın uyarı etkisi nasıl gerçekleşir?

Cevap

Etkili metin ve resim kombinasyonları ilginç olan tasarımlardır. Örneğin zıt şekiller ve renkler, mıknatıs gibi gözü çeker. Alıcılar gazetedeki resmin tasarımıyla neden uyarıldıklarına dair ilişkiyi hissetmelidir. Bu ilişki görsel iletişimde şu formüllerle ifade edilebilir: • Güçlü bir imajla etki yaratmak, ancak mesajın konusu ile alıcının ilgilenmemesi 1×0=0 • Zayıf bir imaj ancak izleyicinin konuya ilgi duyması 0x1=0 • Eğer imaj güçlü ve izleyici de konu ile ilgili ise mesaj alınır. 1×1=1

5. Soru

Genel olarak iletişimin sahip olduğu özellikler nelerdir?

Cevap

Genel olarak iletişimin sahip olduğu özellikler şöyle sıralanabilir: • Dinamiktir, • Süreklidir, • Daireseldir, • Tekrarlanamaz, • Tersine çevrilemez (Çünkü öğeler iletişimle değişikliğe uğramıştır), • Karmaşık yapıdadır.

6. Soru

İletişimi sekteye uğratan gürültüler nasıl sınıflandırılabilir?

Cevap

İletişim dış faktörlerin etkisi altında kaldığında gürültü ortaya çıkar. Gürültüleri (engelleri) şu şekilde gruplayabiliriz: • Çevresel engeller: Uzaklık, sesli gürültü vs. • Kişisel engeller: Algılama bozukluğu, dikkatin dağılması, ilgi düşüklüğü. • Deneyim ve bilgi eksikliği: Deneyimsizlik, konudan uzaklık.

7. Soru

İmajın izleyici/alıcı ile buluşması hangi aşamalar sonucunda gerçekleşir?

Cevap

İmajın izleyici/alıcı ile buluşması şu aşamaları kapsar: • Algı: Göz, optik sinirler yardımıyla gönderilen görsel uyarıları alır. • Deneyim: Etkilenme ve uyarıları değerlendirme süreci bireysel hislere dayanır. • Yorumlama: İmajın izleyene aktardığı anlam.

8. Soru

Etkileyici imaj nedir?

Cevap

Etkileyici imajlar anlamı güçlendiren güçlü duygular nakleder. Bireysel bir açıklayıcılığa sahiptir. Biraz şiirsel, deneysel, çağrışımsaldır ancak ifadeci değildir (sunmaz, göstermez). Bu imaj türü mesajı taşımak için kullanılır. Haberi dramatize eder ve iletişim aracıyla pekiştirir böylece mesajın problemini çözer.

9. Soru

Açıklayıcı imaj nedir?

Cevap

Açıklayıcı imajlar olayları açıklar ya da gidişatı verir. Kaza ve hastalığın açıklanması için gereken x-ray röntgen ışınlarına benzetilebilir. Bu kategori aynı zamanda hayattaki sürprizlere ve olağanüstü durumların (fotoğraflar gibi) tasvirine izin verir.

10. Soru

Kodlama nedir?

Cevap

Kodlama, bir bilginin, düşüncenin duygunun ya da kanının iletime uygun hazır bir ileti (mesaj) biçimine dönüştürülmesidir. Kodlama, iletinin gönderileceği ortamın seçimiyle ilgilidir. O ortama göre değişiklik gösterir.

11. Soru

İletişimin etkileri nasıl sınıflandırılabilir?

Cevap

İletişimin etkileri üç ana grupta toplanabilir: • Alıcının ya da alıcıların bilgi düzeyinde değişme • Alıcının tutumunda değişme • Alıcının açık davranışlarında görülen değişme

12. Soru

Kompozisyonda simetri ve asimetri kullanımı nasıl etkiler yaratır?

Cevap

Simetri tipografide merkez eksenin başlattığı bir formdur. Fotoğrafçının amaçladığı uyum ve güç tamamıyla bir merkezden yayılır. Simetrik kompozisyonlar monotondur ve hareket gerektirir. Asimetrik kompozisyonlar devingendir. Fotoğrafçı tarafından konu etrafında boş alan bırakılarak, büyük ve küçük zıtlığı kullanılarak vb. ile görsel çekim artırılır.

13. Soru

Etkileyici haber mesajlarının özellikleri nelerdir?

Cevap

Etkileyici haber mesajları, haberi olduğu gibi taşır. Sorun ya da çatışma okurları oturtur, not aldırır, ilgilerini çeker ve onları aktif duruma geçirir. Çatışma aynı zamanda insanlar için bir çeşit popüler eğlencedir. Birlik ve düzen basit olarak sıkıcıdır, bu nedenle de pozitif haberlerin sıklıkla diğer haberlerin altına saklandığı görülür. Okurun ya da izleyicinin haber hareket merkezini, yaşadıkları hayattaki heyecan ve korkuları oluşturur. Günümüzün medya dünyası haber kanalları, online haber servisleri, sürekli tekrar eden gerilimleri sunar.

14. Soru

Görsel iletişimde geçerli Gestalt ilkeleri nelerdir?

Cevap

Görsel iletişimde geçerli Gestalt ilkeleri şöyle sıralanabilir: • Figür-arka plan ilişkisi ilkesi • Eş biçimli uygunluk ilkesi • Algısal gruplama • Benzeşme-ayrışma ilkesi

15. Soru

Etkileyici olmayan haber mesajları nasıldır?

Cevap

Etkileyici olmayan haber mesajları, haberi geçmişten taşır ve analiz eder. Bu tür haber mesajları okurla ılımlı bir bağlantı kurar, açıktır ve içeriği alıcıya hissettirirken geçmişe götürür.

16. Soru

Reklam mesajı nedir?

Cevap

Reklam mesajı reklamda bulunan, yazılı metin, fotoğraf ve şekillerin tüketiciye iletmek istediği veri, düşünce ya da haberdir.

17. Soru

Kompozisyonda zıtlık nasıl sağlanır?

Cevap

Zıtlık insan gözünü çeker. Karanlık bir imajın en ışıklı kısmı ya da imajın bir büyük ve bir küçük, iki elemanı imajın devingenliğini sağlar. Tipografide en genel zıtlıkları boyut, şekil, ton ve renk zıtlıkları oluşturur. Güçlü ve baskın bir eleman, resmin başlangıç noktasını işaret eder. Zıtlık oluşturan çiftler şöyle sıralanabilir: Büyük-küçük, düz-eğimli, yakın-uzak, siyah-beyaz, açık-koyu, ağır-hafif, içeride-dışarıda, yatay-dikey, pozitif-negatif vs.

18. Soru

Doğrusal iletişim modeli nedir?

Cevap

Bir birey mesajını çok fazla sayıda insana iletmek istediğinde durum karmaşık hale gelir. Dolayısıyla bunu yapabilmek için kitle iletişim araçlarını kullanır. Gönderici tek yönlü olarak mesajını iletip, anlaşılıp anlaşılmadığına dair yansıma almadığında tek yönlü iletişim gerçekleşir. Yansıma aldığında ise çift yönlü iletişim gerçekleşir.

19. Soru

Grafik ve tasarımın tarihi ne zaman başlamıştır?

Cevap

Grafik ve tasarımın tarihi, MÖ 4 binlerde yapılmış olan mağara resimlerine ve MÖ 4. yüzyılda yazının başlamasına dayandırılabilir.

20. Soru

Kaynağın alıcıyı iknada yararlandığı imaj desteğinde hangi esaslar söz konusudur?

Cevap

Kaynağın alıcıyı iknada yararlandığı imaj desteğinde dört esas belirgindir: • İmajın çabuk kavranır olması ya da çabuk hissedilmesi, (Kaynak neyi göstermek, izah etmek isterse o özellikleri imajda ortaya çıkarabilir; bir portre, çevre ya da ürün fotoğrafı gibi. Bu tür imajların orijini bilgi vericiliğidir.) • Kinayeli anlatım yapılabilmesi, • Dar anlamlı sözcükleri geniş bir alana taşıması, • Mecaz ve benzetmeler aracılığı ile karşılaştırma yapılabilmesidir.

21. Soru

Reklamda tanıklık eden mesajların özellikleri nelerdir?

Cevap

Tanıklık eden mesajlarda, kaynak, alıcıyı kıvranırken mal ve hizmetlerle destekler. Genellikle alıcıyı ikna etmek için aktör olarak bir spor starı, güvenilir bir profesör ya da gazeteci vb. rol oynar. Ancak her zaman aktörün bir ünlü olması gerekmez.

22. Soru

Tasarımın işlevleri nelerdir?

Cevap

Tasarımın işlevleri şunlardır: • Tasarım bilgileri düzenler: Okur ya da izleyici girdiği iletişim ortamında neyin nerede olduğunu bilmelidir. • Bilgileri derecelendirir: İletişim ortamına göre yayımdaki yazıları ya da mesajları önem sırasına göre düzenler. • Yayımı güzelleştirir: Tasarım göz ile yayım arasındaki ilişkiye dayandığından, yayımın çekici hâle gelmesinin yolu, iyi bir tasarımdır. • Yayımın değerini ortaya koyar: Tasarımın çeşitli yöntemleri ile (basılı yayınlarda iri başlıklar, görsel ögeler kullanmak gibi) yayının önemi belirginleşir. • Yayımın özgünlüğünü sağlar: İki gazeteyi ya da iki dergiyi birbirinden ayıran en önemli fark, tasarımlarıdır. Her yayımın hedef alıcıya göre bir üslubu vardır. Yayımın okurları ya da izleyici o yayının tasarımına, üslubuna alışır ve uyum gösterirler.

23. Soru

Yönlendirici imaj nedir?

Cevap

Yönlendirici imajlar bir fikri gösterir ve destekler. Alıcı ve mesaj daha belirgindir. İnsanları etkilemek için yönlendirme ve buna göre bir düzenleme içindedir.

24. Soru

İmaj kompozisyonunda üçte bir kuralı nedir?

Cevap

Görsel imajlarda devingenliği sağlamak için fotoğrafçı formatı yatayda ve dikeyde iki çizgi ile üçe böler. Bu, dinamik bir ızgara yaratmanın basit bir yoludur. Zıtlık yaratmak için resmin en önemli bölümü dört kesişim noktasından birine yerleştirilir. Üçte bir kuralı aslında bir kural değil rehberdir ve her durumda kullanımı şart değildir. Ancak çoğu zaman etkili sonuçlar verir.

25. Soru

Tasarımda sıralanma ne anlama gelmektedir?

Cevap

Sıralanma, verilmek istenen mesajın, elemanlar yardımı ile işaret edilmesine dayanır. İyi tasarım, okuyucuyu yazının ve görsel elemanların anlamına göre yönlendirir. Bu yönlendirme içerikle ilgilidir. En önemli, daha az önemli sıralaması gibi. Tasarım içindeki elemanları vurgulamak istenen mesaja göre, uzaklık yakınlık ya da beyaz boşlukla ölçülendirerek sıralanmayı (hiyerarşi) gerçekleştirmiş oluruz. Bir elemanın büyük olması onun her zaman önemli olduğunu göstermez. Küçük elemanlar da sayfa içinde, yerleşim, yön ve renk gibi unsurlarda farklılık yaratılarak ilk sıralara oturtulabilir.

26. Soru

Görsel mesajlar hangi üç temelin etkileşimi ile anlaşılır?

Cevap

Görsel mesajlar üç temelde ya da bu üç temelin etkileşimi ile anlaşılır: • Gördüğümüzü, çevremiz ve deneyimlerimizle tanırız: İfade. • Temel görsel elemanları, duyularımız ve duygularımızla ayıklarız: Soyutlama. • İnsanoğlu tarafından geliştirilen sembol sistemlerini kullanarak yeniden anlam yükleyerek yaratırız: Sembolizm.

27. Soru

Reklamda ilişkisel mesajların özellikleri nelerdir?

Cevap

İlişkisel mesajlar, ürüne mutluluk, deneyim ve pozitiflik katarak mesajın amacını sağlar. Ürün ya da hizmetle müşteri arasında bir ilişki yaratır. Mesajdaki savlar, duygusal ve dramatik olmayan anlatım tekniğindedir. Alıcının bir şeyler arzulamasını sağlar ve geniş bir yorum aralığı açar. Bu mesajlar özetle şunları vaat eder: • Duyusal bir karşılık/ödül • Entelektüel bir uyarım • Çekici bir hayat tarzı • Sosyal beğeni

28. Soru

İletişim araçlarının etkileri nelerdir?

Cevap

İletişim araçlarının etkilerini şu şekilde sıralamak mümkündür: • Tavır ile düşünce değişikliklerine neden olur, • Ferdi ve toplu tepkiler ortaya çıkmasında etkilidir, • Gündemi belirler, • Toplumsallaştırır, • Denetim sağlar, • Gerçekleri tanımlar, • Egemen ideolojileri sürdürebilir.

29. Soru

İletişim araçlarının özellikleri nelerdir?

Cevap

İletişim araçlarının özelliklerini şu şekilde sıralamak mümkündür: • İletişim araçları sosyal statüye göre herhangi bir farklı yaklaşım oluşturmadan çok sayıda insana aynı iletiyi, aynı anda ulaştırabilir. • Yayınları ile belirli bir süreklilik ve düzenlilik; yayın periyodu gösterir. • İletişim araçlarının sürekli ve düzenli yayını, toplumda kendilerine karşı bir talebin oluşmasına neden olur ve bu talep zamanla alışkanlığa, hatta gereksinime dönüşür. • İletişim araçları ile aktarılan iletiler, belge niteliği ve değeri taşıdığı için inandırıcılık ve alıcıyı ikna etme özelliğini de kazanmaktadır. • Günümüzde bazı iletişim araçları iletiyi aynı anda aktarabilme özelliğine sahiptir. Hatta karşılıklı etkileşim söz konusudur.

30. Soru

İletişim sürecinin temel öğeleri nelerdir?

Cevap

İletişim sürecinde yer alan, iletişimin temel ögeleri kaynak, ileti (mesaj), kodlama-kod açma, kanal, alıcı, etkileme ve yansımadır.

31. Soru

Tasarımın duygu, düşünce ve eylem üzerindeki etkileri nasıldır?

Cevap

Haber, reklam, website alıcının hislerini uyandırır. İmajın anlamı, karşıtlık, renk, düzenlenen şekiller, görsel elemanların yardımıyla ve kısa bir rota ile beyinde yaratılır. Bir his uyandığında, mesajın anlaşılma seviyesine göre bir fikir oluşur. Artık alıcı bir şeyler bilir. Eylem ise asıl amaçtır. Alıcının dikkati çekilir, ilgilenir, hisseder, düşünür ve pasif durumdan aktif duruma geçer, bir şeyler yapar. Eylem, görsel ve sözlü iletişimin sonucudur.

32. Soru

Tasarım prensiplerinden olan odak noktası nasıl sağlanır?

Cevap

Odak noktası bir kompozisyonda kullanılan öğelerden birinin ya da bir grubun diğer öğelere göre ölçü, değer, renk, doku bakımından üstünlük sağlamasıdır. Her türlü egemenlik zıtlıkla sağlanır. Tasarımın esas düşmanı tekdüzeliktir. Alıcının, bir tasarıma ilgi duyabilmesi için hayal gücünü kurcalaması gerekir. Amaç dikkat çekmek ve bakan bireyde haz uyandıran bir düzenleme sağlamaktır. Bu bir kompozisyonda odak noktasının oluşturulmasını sağlamakla gerçekleştirilir. Odak noktası, öğelerin çoğu dikey olduğunda yatay formların bu düzeni kesmesi, öğelerin çoğu yaklaşık aynı ölçüde ve birini oldukça büyük kullanarak yerleştirme yardımıyla, ilginç öğeler kullanarak, ölçü büyüklüğü, renk ya da doku yoğunluğu kullanılarak oluşturulabilir.

33. Soru

Reklam mesajı türleri nelerdir?

Cevap

Reklam mesajları için dört esas belirlenebilir: • Aracı olan/araç mesajlar • İlişkisel mesajlar • Açığa vurucu/tanıklık eden mesajlar • Karşılaştırmalı mesajlar

34. Soru

Reklamda aracı olan mesajların özellikleri nelerdir?

Cevap

Aracı olan mesajlar, bir sorun üzerine temellenir. Alıcılar neyle karşı karşıya olduğunu tahmin edebilir. Aracın kullanımı ile ürün özellikleri sorunu giderir. Kaynak, metin ve resimlerde negatif motifler kullanarak oyun yaratır ve böylece alıcılar mesajla ve korkutucu bir deneyimle özdeşleşir. Bu mesajlarda tek yolun o ürünün kullanımı olduğu, gerçekçi savlarla ve örtülü anlatım tekniği ile açıklanır. Mesajda kullanılan dramatik anlatım tekniği, kurban, takipçi ve kurtarıcının yer aldığı dramatik üçgenle ilişkilidir. Alıcının hisleri kurban ile özdeşleşir. Mal veya hizmetler kurtarıcı olur. Alıcı bir tehlikeli durumdan kaçınırken güçlü, etkili ve aracı bir mesaj, alıcıyı destekler.

35. Soru

Kod açma ne demektir?

Cevap

Kod açma, alıcıya ulaşan ve alınan bir uyaranın ya da iletinin yorumlanarak anlamlı bir biçime sokulmasıdır.

36. Soru

İleti nedir?

Cevap

İleti, kaynaktan alıcıya gönderilen bir uyarı, bir düşünce, duygu, kanı ya da bilginin kaynak tarafından kodlanmış halidir. İleti yapısal olarak karmaşık uyarılar toplamıdır. Kendi içinde başlı başına hiçbir anlam taşımayan kâğıt üzerindeki birtakım şekiller, ses dalgaları, dokunarak ya da diğer görsel-işitsel malzemeler ile elde edilen iletiler, insanlar ve alıcı tarafından kod-açma işlemi sonunda anlam kazanmaktadır.

37. Soru

İmaj ve imaj devrimi ne anlamlara gelir?

Cevap

İmaj, imge, görüntü, şekil ve fikir anlamlarına gelir. İmaj devrimi ise, amatör anlamda haber medyasının fotoğrafla beslenmesinde ve kurumların reklam imajlarında üremelerindeki artış olarak değerlendirilebilir.

38. Soru

İmajlar kaça ayrılır?

Cevap

İmajlar dört sınıfta toplanabilir: • Bilgi verici imajlar • Açıklayıcı imajlar • Yönlendirici imajlar • Etkileyici imajlar

39. Soru

Bilgi verici imaj nedir?

Cevap

Bilgi verici imajlar yargısız olarak konuyla ilgili bilgi verir. Bu sınıfa, basit ve doğrudan mesaj üreten, kataloglar, reklamlar ve e-ticaret siteleri örnek verilebilir.

40. Soru

Haber nedir?

Cevap

Haber, güncel ve ilginç bir olayın olduğunca nesnel ve gerçeğe uygun bir biçiminde sunumudur.

41. Soru

Dinleyicide ilgi yaratmak ve bu ilgiyi sürdürmek için haber mesajında bulunması gereken unsurlar nelerdir?

Cevap

Dikkati çekilen okur ya da dinleyicide ilgi yaratmak ve bu ilgiyi sürdürmek için haber mesajında bulunması gereken bir takım unsurlar şöyle sıralanabilir: • Haber mesajında zaman öğesi bulunmalıdır (ne zaman) • Yerel, bölgesel, ulusal ya da uluslararası yakınlık bulunmalıdır (nerede) • Haberin büyüklüğünü ve önemini belirleyen sonuç öğesi bulunmalıdır (ne/kim) • Haberin önemi vurgulanmalıdır (nasıl/neden) • İlgi çekmelidir.

42. Soru

İletişim kurma biçimleri nasıl bir evrimsel süreç izlemiştir?

Cevap

İletişim kurma biçimleri günümüzün sanatsal anlatımlarına ulaşana dek evrimsel bir çizgi izlemiştir. İnsan iletişiminin gelişiminde en başta gelen koşul şüphesiz dilin ortaya çıkması, konuşmanın başlaması yani sözün kurulması, zamanla yazının bulunması, sözlü ve yazılı ifade biçiminin güçlenmesi olmuştur. İletişim biçimleri zamanla büyük gelişmeler kaydetmiş, yakın çevreyle iletişimin yanında, dünyanın bir diğer ucundaki insanlarla iletişim, hızlı teknolojik gelişimle olanaklı hâle gelmiştir. Teknoloji artık insan hayatının büyük bölümünde yer kaplamakta ve bu durum, teknolojik araçlarla iletişimi kolaylaştırıcı tasarımlar yapılmasına gereksinim duyulmasına neden olmaktadır.

43. Soru

İletişim araçlarının işlevleri nelerdir?

Cevap

İletişim araçlarının işlevleri şöyle sıralanabilir: • Haber verme, eğitme, eğlendirme işlevleri vardır. • Dış dünyayı görmeyi sağlar. • Kültürün toplumumuzdan, bizden sonraki toplumlara ve nesilden nesile geçişini sağlar. • Mal ve hizmetlerin tanıtılmasına, satılmasına yardım eder. • Dışımızda oluşan fırsat ve çağrılara karşılık verme ile sosyal hareketlerde genel rızaya ulaşma arasında bağ kurulmasına yardım eder.

44. Soru

Tasarım prensipleri nelerdir?

Cevap

Tasarım prensipleri genel olarak şöyle sıralanabilir: • Zıtlık • Odak noktası • Denge • Sıralama • Ritim

45. Soru

Haber mesajları kaça ayrılır?

Cevap

Haber mesajları, etkileyici ve etkileyici olmayan haber mesajları olarak iki sınıfta toplanabilir.

46. Soru

Kolaj nedir?

Cevap

Tasarımcıların, genelde gazete ve dergi formatında çok aşırı miktarda imajdan, oldukça çekici ve heyecan verici seçimleri bir araya getirmesidir. Burada önemli olan tasarımcının ya da editörün aynı boyuttaki resimleri kullanmamalarıdır. Aynı boyut resimler kullanılması kolajın anlaşılmasını zayıflatır.

47. Soru

İnsanlar arası iletişim nasıl tanımlanabilir?

Cevap

İnsanlar arası iletişim, bilgi düşünce, duygu, tutum ve kanılarla, davranış biçimlerinin kaynak ile alıcı arasındaki etkileşim yoluyla bir insandan (insanlardan) diğerine (diğerlerine) bazı kanallar kullanarak ve değişim amacıyla aktarılması sürecidir.

48. Soru

İletişim sürecinde kaynak ve kanal ne anlama gelir?

Cevap

Kaynak iletiyi hedefe gönderen kişi, grup, kurum ya da toplum olabilir. Kaynak ya da göndericinin amacı ileti ile etkilemektir. Bu özel amaçlı iletinin kaynaktan alıcıya ulaşmasında bir kanal gereklidir. Gazete, afiş, reklam, website hatta bir ders kitabı gibi bir iletişim aracı kanal olabilir.

49. Soru

Kadrajlama nedir?

Cevap

Fotoğrafçı tarafından en genel hareketler yakalanır ancak sonuçta yükseklik ve genişlik için son kararı tasarımcı verir. İmajdaki istenmeyen alanların çıkarılması anlamında kullanılan kadrajlama ile imajın sayfada görüntüleneceği yeni formatı belirlenir.

50. Soru

Tipografi ve imaj çalışmalarında hangi tür zıtlıklardan yararlanılır?

Cevap

Tipografi ve imaj çalışmalarında dört zıtlıktan yararlanılır: Boyutta zıtlık, büyük ve küçük imaj birlikte yerleştirilerek zıtlık sağlanır. Tonda zıtlık, kalın başlıklar ve koyu fotoğraflar, ince yazı ve açık renk fotoğraflar birlikte kullanılarak sağlanır. Şekilde zıtlık, dikdörtgen bir fotoğrafa karşılık, kare ya da yuvarlak formlu ya da arka planı çıkarılan imajlarla sağlanır. Renkte zıtlık, sonsuz zıt kullanımlara olanak sağlar. Tasarımcı renkli bir fotoğrafa sahipse siyah ve beyazla, başlıkta ya da zeminde zıtlık oluşturma olanağına sahiptir.

51. Soru

Dairesel iletişim modeli nedir?

Cevap

Web sitelerin ortaya çıkardığı etkileşim, ikinci bir iletişim modeli ortaya çıkarmıştır. Kaynak, gerçek bir durum (örneğin kitap satmak için bir site oluşturur) ve özel bir içerik oluşturur. Alıcı ve kaynak direkt olarak medya ile görüşürler (kaynak kitapları gösterir, ziyaretçi de seçer). Bu eylem sitede sürer gider (ziyaretçi sorar, kaynak cevaplar; ziyaretçi sipariş verir, kaynak postalar). Online gazetelerde editörler okurları ile konuşur, hit sayısına bakar ve daha çok okuru çekmek için yazılarını buna göre günceller ve geliştirir.

52. Soru

İnsanlar arası iletişim nedir?

Cevap

İnsanlar arası iletişim, bilgi düşünce, duygu, tutum ve kanılarla, davranış biçimlerinin kaynak ile alıcı arasındaki etkileşim yoluyla bir insandan (insanlardan) diğerine (di­ğerlerine) bazı kanallar kullanarak ve değişim amacıyla aktarılması sürecidir.

53. Soru

Kişiler arası ilişkilerde ve bütün toplumsal alandaki etkileşimde en önemli fak­törlerden birisi olan iletişim kurma eylemi, kaynağını nereden almaktadır?

Cevap

Kişiler arası ilişkilerde ve bütün toplumsal alandaki etkileşimde en önemli fak­törlerden birisi olan iletişim kurma eylemi, kaynağını insanların dil becerisinden, sözlü, görsel ve yazılı ifade yeteneğinden, bunların yanında bedensel semboller­den almaktadır.

54. Soru

İletişim sürecinde yer alan, iletişimin temel öğeleri nelerdir?

Cevap

İletişim sürecinde yer alan, iletişimin temel öğeleri kaynak, ileti (mesaj), kodlama- kodaçma, kanal, alıcı, etkileme ve yansımadır.

55. Soru

Yazı yazarken ya da resim yaparken, bir harekette bulunurken ortaya çıkan el, kol, yüz hareketlerine ne ad verilir? 

Cevap

Yazı yazarken ya da resim yaparken, bir harekette bulunurken ortaya çıkan el, kol, yüz hareketleri iletidir.

56. Soru

Görsel-işitsel malzemeler ile elde edilen iletiler, insanlar ve alıcı tarafından nasıl anlam kazanmaktadır?

Cevap

Görsel-işitsel malzemeler ile elde edilen iletiler, insanlar ve alıcı tarafından kod-açma işlemi sonunda anlam kazanmaktadır. İngilizce, Türkçe gibi diller kod­dur, bunun yanında müzik, resim, dans hareketler, mimikler vb. de kod oluşturur

57. Soru

Kodaçma, nedir?

Cevap

Kodaçma, alıcıya ulaşan ve alınan bir uyaranın ya da iletinin yorumlanarak anlamlı bir bi­çime sokulmasıdır.

58. Soru

Kitle iletişim araçları ile gerçekleştirilen iletişimin yüzyüze yapılan iletişime göre dezavantajı nedir?

Cevap

Kitle iletişim araçları ile gerçekleştirilen iletişimde yüzyüze yapılan iletişime göre aktif katılım olasılığı da­ha düşüktür.

59. Soru

Yansıma nasıl oluşur?

Cevap

Karşılıklı tepki ve yanıtlar, alıcı ile kaynağı birbirine bağlayarak iletişim süreci­nin doğuşunu sağlar. Bu karşılıklı bağ, yansıma olarak adlandırılır.

60. Soru

İletişimin etkileri nelerdir?

Cevap

İletişimin etkileri üç ana grupta toplananabilir:

Alıcının ya da alıcıların bilgi düzeyinde değişme

Alıcının tutumunda değişme

Alıcının açık davranışlarında görülen değişme

61. Soru

Bilgi akışını sağlayan iletişim araçları nasıl gruplanabilir?

Cevap

 • Bilişsel iletişim araçları: Sanal ortamdaki bilgi teknolojilerini kullanarak ger­çekleştirilen e-posta, forumlar, sohbet, web, blog vb. gibi iletişim araçlarıdır.
 • Görsel-İşitsel iletişim araçları: Göze ve kulağa hitabeden, multimedya tekno­lojileri kullanan (sayısal olarak işlenen), televizyon, sinema, radyo, vb. gibi iletişim araçlarıdır.
 • Grafik iletişim araçları: Yazı ve çizimle oluşturularak formatlandırılan gaze­teler, dergiler, afişler, el ilanları, tabelalar, bilboardlar, mektuplar, kitaplar, vb. gibi basım-yayım araçlarıdır.
 • Telekomünikasyon iletişim araçları: Yazı, resim, simge ya da her çeşit bilgi­nin elektromanyetik dizgelelerle iletilmesini sağlayan, optik teknolojileri kullanan telefon, cep telefonu, faks, teleks, vb. gibi iletişim araçlarıdır.
 • Organizasyonel iletişim araçları: Belli ekipler tarafından gerçekleştirilen eğ­lence, eğitim, gezi gibi etkinliklerin, tüketme adına kişi ya da topluma akta­rılacak belli mesajlar için düzenlenmesidir; fuar, etkinlik pazarlama konser­leri, defileler, konferans, vb.
 • Sanatsal iletişim araçları: İster plastik, ister estetik olsun her türlü sanat faali­yeti ya da sanatçı ile sağlanacak iletişimin araçlarıdır. Dans, resim, müzik, şarkı, sergi, konser, tiyatro, defile, heykel, seramik, animasyon vb.
62. Soru

İletişim araçlarının işlevleri nelerdir?

Cevap

İletişim araçlarının işlevleri:

Haber verme, eğitme, eğlendirme: İletişim araçları çevre gözetimi, haber sağlama ve bilgilendirme işlevini yapar. İnsanların alışık olduğu şeylerden çok, alışık olmadıkları şeyler haber değeri taşıdığından, toplum kurallarının ihlali durumunda olumsuzlukları haber yaparak, kurallara uymaya davet eder. Gündelik yaşamda olan bitenle ilgili, farklılıkları ve aykırılıkları iletme işlevindedir. İnsanları eğlendirerek, dikkatini başka yönlere çekerek sorun­lardan kaçmasına ve dengeli hayat sürmesine olanak sağlar. İletişim araçla­rı ile gerçekleştirilen bilgi alışverişinin amacı, anlamak, anlatmak, öğrenmek ve eğitim görmek gibi gereksinimlerin karşılanmasıdır.

 • Dış dünyayı görmeyi sağlar: Merak giderilir. Ayrıcalıklar, farklılıklar haber olarak iletilir ve gündelik konuşmaların içeriğini oluşturur. Kanaatler yön­lendirilir. Toplumsal rollere kılavuzluk edilir (ahlak kuralları, meslekler vs.).
 • Kültürün toplumumuzdan, bizden sonraki toplumlara ve nesilden nesile ge- çisini sağlar:
 • Mal ve hizmetlerin tanıtılmasına, satılmasına yardım eder.

Dışımızda oluşan fırsat ve çağrılara karşılık verme ile sosyal hareketlerde ge­nel rızaya ulaşma arasında bağ kurulmasına yardım eder. İnsanları gerçek yaşamdan kopararak, sanal bir alemin içinde sokarak, bireylerin yönetici güçlere karşı tepkisizleşmesine, uyuşmasına ya da işlevsizleşmesine olanak tanır. Çoğu zaman

63. Soru

Temel, somut ve fiziksel ihtiyaçlarımızı hiyerarşik bir sınıflandırmaya sokan Abraham Moslow’a göre gereksinimler hiyerarşisinde en üstte hangisi bulunmaktadır?

Cevap

Temel, somut ve fiziksel ihtiyaçlarımızı hiyerarşik bir sınıflandırmaya sokan Abraham Moslow’a göre gereksinimler hiyerarşisinde en üstte ”kendini gerçekleştirme ihtiyacı” bulunmaktadır?

64. Soru

Görsel mesajlar nasıl anlaşılır?

Cevap

Görsel mesajlar üç temelde ya da bu üç temelin etkileşimi ile anlaşılır:

 • Gördüğümüzü, çevremiz ve deneyimlerimizle tanırız: İfade.
 • Temel görsel elemanları, duyularımız ve duygularımızla ayıklarız: Soyutlama.

İnsanoğlu tarafından geliştirilen sembol sistemlerini kullanılarak yeniden anlam yükleyerek yaratırız: Sembolizm.

65. Soru

Görsel gerçekliğin su­numunda en güvenilir yöntem nedir?

Cevap

Fotoğraf, görsel gerçekliğin su­numunda en güvenilir yöntemler­dendir.

66. Soru

 İnsan­lar görsel mesajın yapısı ve anlaşılması için ne yaparlar?

Cevap

 İnsan­lar görsel mesajın yapısı ve anlaşılması için görülenle­ri, nokta, çizgi, renk, do­ku, boyut, biçim, yüzey, hareket, yön gibi temel görsel elemanlar bağla­mında soyutlar. Bilgi daha görünür olur, daha özel, öz ve genel olur. Özellikle re­sim ve heykel sanatlarında soyutlama ile ifade yönteminden daha çok yararlanılır.

67. Soru

Haber mesajları nelerdir?

Cevap

Haber mesajları, etkileyici ve etkileyici olmayan haber mesajları olarak iki sınıfta toplanabilir.

68. Soru

Reklâmın yaratıcılık is­teyen en zor taraflarından biri nedir?

Cevap

Mesaj geliştirme, reklâmın yaratıcılık is­teyen en zor taraflarından biridir.

69. Soru

Reklam mesajları için hangi esaslar belirlenmiştir?

Cevap

Reklam mesajları için dört esas belirlenebilir:

 • Aracı olan/araç mesajlar
 • İlişkisel mesajlar
 • Açığa vurucu/tanıklık eden mesajlar
 • Karşılaştırmalı mesajlar
70. Soru

İmaj devrimi nasıl değerlendirilebilir?

Cevap

İmaj devrimi ise, amatör an­lamda haber medyasının fotoğrafla beslenmesinde ve kurumlarm reklam imajların­da üremelerindeki artış olarak değerlendirilebilir.

71. Soru

İmaj hangi sınıflarda toplanabilir?

Cevap

İmajlar dört sınıfta toplanabilir:

 • Bilgi verici imajlar: Bu tür imajlar, yargısız olarak konuyla ilgili bilgi verir. Bu sınıfa, basit ve doğrudan mesaj üreten, kataloglar, reklamlar ve e-ticaret siteleri örnek verilebilir.
 • Açıklayıcı imajlar: Olayları açıklar ya da gidişatı verir. Kaza ve hastalığın açıklanması için gereken x-ray röntgen ışınlarına benzetilebilir. Bu kategori aynı zamanda hayattaki sürprizlere ve olağanüstü durumların (fotoğraflar gi­bi) tasvirine izin verir.
 • Yönlendirici imajlar: Bir fikri gösterir ve destekler. Alıcı ve mesaj daha belirgindir. İnsanları etkilemek için yönlendirme ve buna göre bir düzenle­me içindedir.
 • Etkileyici imajlar: Anlamı güçlendiren güçlü duygular nakleder. Bireysel bir açıklayıcılığa sahiptir. Biraz şiirsel, deneysel, çağrışımsaldır ancak ifade- ci değildir (sunmaz, göstermez). Bu imaj türü mesajı taşımak için kullanılır. Haberi dramatize eder ve iletişim aracıyla pekiştirir böylece mesajın proble­mini çözer.
72. Soru

Kaynağın alıcıyı iknada yararlandığı imaj deste­ğinde hangi esaslar belirgindir?

Cevap

İkna edicilik, imajın işlevidir. Kaynağın alıcıyı iknada yararlandığı imaj deste­ğinde dört esas belirgindir:

 • İmajın çabuk kavranır olması ya da çabuk hissedilmesi. Kaynak neyi gös­termek, izah etmek isterse o özellikleri imajda ortaya çıkarabilir; bir portre, çevre ya da ürün fotoğrafı gibi. Bu tür imajların orijini bilgi vericiliğidir.
 • Kinayeli anlatım yapılabilmesi.
 • Dar anlamlı sözcükleri geniş bir alana taşıması.
 • Mecaz ve benzetmeler aracılığı ile karşılaştırma yapılabilmesidir.

İmaj, kaynak ve alıcı açısından iki farklı yaklaşımda değerlendirilebilir

73. Soru

İmajın algı izleyici ile buluşması hangi aşamaları kapsar?

Cevap

İmajın izleyici/alıcı ile buluşması şu aşamaları kapsar:

 • Algı: Göz, optik sinirler yardımıyla gönderilen görsel uyarıları alır.
 • Deneyim: Etkilenme ve uyarıları değerlendirme, süreci bireysel hislere dayanır.
 • Yorumlama: İmajın izleyene aktardığı anlam.
74. Soru

Görsel ileti­şimde geçerli Gestalt ilkeleri nelerdir?

Cevap

Görsel ileti­şimde geçerli Gestalt ilkeleri şöyle sıralanabilir:

 • Figür-Arka plan İlişkisi İlkesi
 • Eş Biçimli Uygunluk İlkesi
 • Algısal Gruplama
 • Benzeşme-Ayrışma İlkesi
75. Soru

Tasarımın işlevleri nelerdir?

Cevap

Tasarımın İşlevleri

 • Tasarım bilgileri düzenler: Okur ya da izleyici girdiği iletişim ortamında ne­yin nerede olduğunu bilmelidir.
 • Bilgileri derecelendirir: İletişim ortamına göre yayımdaki yazıları ya da me­sajları önem sırasına göre düzenler.
 • Yayımı güzelleştirir: Tasarım göz ile yayım arasındaki ilişkiye dayandığın­dan, yayımın çekici hâle gelmesinin yolu, iyi bir tasarımdır.
 • Yayımın değerini ortaya koyar: Tasarımın çeşitli yöntemleri ile (basılı yayın­larda iri başlıklar, görsel öğeler kullanmak gibi) yayının önemi belirginleşir.
 • Yayımın özgünlüğünü sağlar: İki gazeteyi ya da iki dergiyi birbirinden ayı­ran en önemli fark, tasarımlarıdır. Her yayımın hedef alıcıya göre bir üslubu vardır. Yayımın okurları ya da izleyici o yayının tasarımına, üslubuna alışır ve uyum gösterirler.
76. Soru

Tasarımın prensipleri nelerdir?

Cevap

Tasarım prensipleri genel olarak şöyle sıralanabilir:

 • Zıtlık
 • Odak noktası
 • Denge
 • Sıralama
 • Ritim
77. Soru

Mesajın yorumlanmasında neler esastır?

Cevap

Algı ve deneyimler/kazanımlar mesajın yorumlanmasında esastır.

78. Soru

Bilgi düşünce, duygu, tutum ve kanılarla, davranış biçimlerinin kaynak ile alıcı arasındaki etkileşim yoluyla bir insandan diğerine bazı kanallar kullanarak ve değişim amacıyla aktarılması sürecine ne ad verilir?

Cevap

İnsanlar arası iletişim, bilgi düşünce, duygu, tutum ve kanılarla, davranış biçimlerinin kaynak ile alıcı arasındaki etkileşim yoluyla bir insandan (insanlardan) diğerine (diğerlerine) bazI kanallar kullanarak ve değişim amacıyla aktarılması sürecidir.

79. Soru

İletişim kurma eylemi kaynağını nelerden almaktadır?

Cevap

Kişiler arası ilişkilerde ve bütün toplumsal alandaki etkileşimde en önemli faktörlerden birisi olan iletişim kurma eylemi, kaynağını insanların dil becerisinden, sözlü, görsel ve yazılı ifade yeteneğinden, bunların yanında bedensel sembollerden almaktadır.

80. Soru

İletişim kavramı için yapılan tanımlar nelerdir?

Cevap

İletişim kavramı;

 • İnsanlar arasında duygu ve fikirlerin akışıdır.
 • Bir kimsenin düşüncelerini ve duygularını diğerlerine açık seçik belirtmesi sürecidir.
 • Bireyler arasında anlamları ortak kılma sürecidir.
 • Bir kaynağın bir mesajı bir kanal üzerinden bir alıcıya iletmesi sürecidir.
 • Seçilmiş bir haberin, bir haber kaynağından belli bir mesafeye iletilmesi sürecidir.
81. Soru

Telekomünikasyon iletişim araçları nelerdir?

Cevap

Telekomünikasyon iletişim araçları: Yazı, resim, simge ya da her çeşit bilginin elektromanyetik dizgelelerle iletilmesini sağlayan, optik teknolojileri kullanan telefon, cep telefonu, faks, teleks, vb. gibi iletişim araçlarıdır.

82. Soru

İletişim araçlarının özellikleri nelerdir?

Cevap

İletişim araçları:

 • Sosyal statüye göre herhangi bir farklı yaklaşım oluşturmadan çok sayıda insana aynı iletiyi, aynı anda ulaştırabilir.
 • Yayınları ile belirli bir süreklilik ve düzenlilik; yayın periyodu gösterir.
 • İletişim araçlarının sürekli ve düzenli yayını, toplumda kendilerine karşı bir talebin oluşmasına neden olur ve bu talep zamanla alışkanlığa, hatta gereksinime dönüşür.
 • İletişim araçları ile aktarılan iletiler, belge niteliği ve değeri taşıdığı için inandırıcılık ve alıcıyı ikna etme özelliğini de kazanmaktadır.
83. Soru

Haber kavramı nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Haber, güncel ve ilginç bir olay›n olduğunca nesnel ve gerçeğe uygun bir biçiminde sunumudur.

84. Soru

Hangi imaj türü anlamı güçlendiren güçlü duygular nakletmektedir?

Cevap

Etkileyici imajlar, anlamı güçlendiren güçlü duygular nakleder. Bireysel bir açıklığa sahiptir. Biraz şiirsel, deneysel, çağrışımsaldır ancak ifadeci değildir. Bu imaj türü mesajı taşımak için kullanılır. Haberi dramatize eder ve iletişim aracıyla pekiştirir böylece mesajın problemini çözer.

85. Soru

İmajdaki istenmeyen alanların çıkarılması anlamında kullanılan kavram nedir?

Cevap

Kadrajlama: Fotoğrafçı tarafından en genel hareketler yakalanır ancak sonuçta yükseklik ve genişlik için son kararı tasarımcı verir. İmajdaki istenmeyen alanların çıkarılması anlamında kullanılan kadrajlama ile, imajın sayfada görüntüleneceği yeni formatı belirlenir.

87. Soru

Bir kompozisyonda kullanılan ögelerden birinin ya da bir grubun diğer ögelere göre ölçü, değer, renk, doku bakımından üstünlük sağlaması olarak ifade edilen kavram nedir?

Cevap

Odak Noktası: Bir kompozisyonda kullanılan ögelerden birinin ya da bir grubun diğer ögelere göre ölçü, değer, renk, doku bakımından üstünlük sağlamasıdır.

88. Soru

Görsel iletişimde geçerli Gestalt ilkeleri nelerdir?

Cevap

Görsel iletişimde geçerli Gestalt ilkeleri şöyle sıralanabilir:

 • Figür-Arka plan İlişkisi
 • Eş Biçimli Uygunluk İlkesi
 • Algısal Gruplama
 • Benzeşme-Ayrışma İlkesi
89. Soru

Dikkati çekilen okur ya da dinleyicide ilgi yaratmak ve bu ilgiyi sürdürmek için reklam mesajında bulunması gereken unsurlar nelerdir?

Cevap

Dikkati çekilen okur ya da dinleyicide ilgi yaratmak ve bu ilgiyi sürdürmek için reklâm mesajında bulunması gereken bir takım unsurlar mevcuttur. Bunlar şöyle sıralanabilir: 

 • Mesaj açık, akıcı, düzgün ve tüketicilerin günlük yaşantılarında kullandıkları dile elverişli olmalı,
 • Farklı ve ilginç olmalı,
 • Kolay anlaşılmalı ve hatırda kalmalı
 • İzleyicilerin tekrarlanmasından hoşnut olacakları söz veya dizelerden oluşmalı,
 • Kendi içinde çelişmemeli,
 • İşlenen konu ve kullanılan sözler iç açıcı olmalı,
 • Vadedici sözler içermemeli,
 • Korku yaratmamalı,
 • Reklamı yapılan ürün ve hizmetle uyumlu olmalı,
 • Reklâm iletişim ortamı ile birlikte uyumlu olmalı,
 • Alışkanlıklara, geleneklere, ahlaka ve inançlara ters düşmemeli,
 • İnandırıcı olmalıdır.
90. Soru

İlişkisel mesajlar neler vadetmektedir?

Cevap

İlişkisel mesajlar; ürüne mutluluk, deneyim ve pozitiflik katarak mesajın amacını sağlar. Ürün ya da hizmetle müşteri arasında bir ilişki yaratır. Bu mesajlar özetle şunları vadeder:

 • Duyusal bir karşılık/ödül
 • Entelektüel bir uyarım
 • Çekici bir hayat tarzı
 • Sosyal beğeni
91. Soru

Aracı olan mesajlar neler vadetmektedir?

Cevap

Aracı olan mesajlar bir sorun üzerine temellenir. Bu tür mesajlar özetle şunları vadeder:

 • Problem çözümü
 • Problemi önleme
 • Finansal kâr etme
 • Yenilik
92. Soru

İletişimin temel öğeleri nelerdir?

Cevap

İletişim sürecinde yer alan, iletişimin temel ögeleri kaynak, ileti (mesaj), kodlama-kodaçma, kanal, alıcı, etkileme ve yansımadır.

93. Soru

İletişimin sahip olduğu özellikler nelerdir?

Cevap

Genel olarak iletişimin sahip olduğu özellikler şöyle sıralanabilir:

İletişim bir süreç yapısında olduğu için;

 • Dinamiktir,
 • Süreklidir,
 • Daireseldir,
 • Tekrarlanamaz,
 • Tersine çevrilemez (çünkü ögeler iletişimle değişikliğe uğramıştır)
 • Karmaşık yapıdadır.
94. Soru

Görsel iletişimde iletişimin gücünü artırmada kullanılan renklerin işlevler nelerdir?

Cevap

Görsel iletişimde iletişimin gücünü artırmada renkler şu işlevlerde kullanılır:

 • Dikkat çekme: Kâğıt üzerindeki renkli bir imaj güçlü bir grafik eleman gibi alıcıyı yakalar ve dikkatini çeker. Bir web sitede zıt renkler aynı işlevdedir.
 • Atmosfer yaratma: Renk medyada atmosfer yaratmada etkilidir (Alpler için hazırlanan seyahat broşürlerinde, o atmosferi yaratan mavi gökyüzü ve parıltılı beyaz karların kullanılması gibi). Renkler sembolik anlamlara sahiptir. Çoğu insan kırmızı rengin aşk ve ihtiras çağrıştırdığında birleşir. Mavi saygıdeğerdir, melankoliktir ve özlem içerir. Sarı ise neşe kaynağıdır. Siyah, acı ifade ederken, beyaz masumiyet ve saflığı simgeler. Açık renkler kadınları, koyu renkler de erkekleri simgeler. Ancak kültürlere göre renklerin anlamları farklılaşır. O nedenle mesaja yanlış etki yüklenmemesi için bu konu önem taşır.
 • Bilgi verme: Renk farklı konularda bilgi iletir. Hastanelerde sarı enfeksiyon ve hastalık; mavi temiz malzeme; yeşil de steril anlamlarını taşır.
 • Yapı: Bir dergide renk, bölümlerin ayırt edilmesine yardım eder (Örneğin mavi röportaj, sarı magazin, pembe kültür sayfaları gibi).
 • Öğretme: Renk etkin öğretime yardımcıdır. Parlak imajlar, dekoratif tonlar okumayı güçlendirir, renk blokları konuların ayırt edilmesini sağlar.
95. Soru

Görsel mesajların temel unsurları nelerdir?

Cevap

Görsel mesajlar üç temelde ya da bu üç temelin etkileşimi ile anlaşılır:

 • Gördüğümüzü, çevremiz ve deneyimlerimizle tanırız: İfade.
 • Temel görsel elemanları, duyularımız ve duygularımızla ayıklarız: Soyutlama.
 • İnsanoğlu tarafından geliştirilen sembol sistemlerini kullanılarak yeniden anlam yükleyerek yaratırız: Sembolizm.
96. Soru

Dikkati çekilen okur ya da dinleyicide ilgi yaratmak ve bu ilgiyi sürdürmek için haber mesajında bulunması gereken unsurlar nelerdir?

Cevap

Dikkati çekilen okur ya da dinleyicide ilgi yaratmak ve bu ilgiyi sürdürmek için haber mesajında bulunması gereken bir takım unsurlar şöyle sıralanabilir :

 • Haber mesajında zaman öğesi bulunmalıdır (ne zaman)
 • Yerel, bölgesel, ulusal ya da uluslararası yakınlık bulunmalıdır (nerede)
 • Haberin büyüklüğünü ve önemini belirleyen sonuç öğesi bulunmalıdır (ne/kim)
 • Haberin önemi vurgulanmalıdır (nasıl/neden) 
 • İlgi çekmelidir
97. Soru

Reklam mesajlarında esas olan unsurlar nelerdir?

Cevap

Reklam mesajları için dört esas belirlenebilir:

 • Aracı olan/araç mesajlar
 • İlişkisel mesajlar
 • Açığa vurucu/tanıklık eden mesajlar
 • Karşılaştırmalı mesajlar

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.