Açıköğretim Ders Notları

İlk Dönem İslam Tarihi Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden İlk Dönem İslam Tarihi Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Hz. Muhammed’İn Peygamberlik Öncesi Hayatı

1. Soru

Peygamber Medine’de kimin evinde kalmıştır?

Cevap

Ebû Eyyûb Hâlid b.Zeyd’in evinde kalmıştır.


2. Soru

Birinci Akabe Biatı nedir?

Cevap

Medineli Müslümanlar ile Peygamber Akabe adı verilen yerde toplantı yaparak, İslam ilkelerine uyacaklarına dair onlardan biat aldı.


3. Soru

Peygamber ilk tebliğ faaliyetlerine nereden başlamıştır?

Cevap

Şuara 26/214 ayetinin bildirdiği üzere’’ Önce en yakın akrabalarını uyar’’ emri üzerine ilk olarak yakın akrabalarından başlamıştır.


4. Soru

Peygamber Taif’ten Mekke’ye dönünce, Hicret edinceye kadar korumasını kimler üstlenmişlerdir?

Cevap

Nevfeloğulları’ndan Mutim b.Adi.


5. Soru

Hz. Peygamber’in ilk tebliğ faaliyeti nasıl sonuçlanmıştır?

Cevap

Daha çok gençlerden ve zayıflardan karşılık bulmuş, Kureyş kabilesine bağlı boyların liderleri ve amcaları tebliği kabul etmemişleridir.


6. Soru

Hz. Hatice Peygamberin anlattıklarını anlamak için kim ile görüşmeye gitmiştir?

Cevap

Amcasının oğlu, Kitab-ı Mukadesi bilen Hristiyan olarak, Varaka b.Nevfel ile görüşmüştür.


7. Soru

Peygamberimiz ‘’oku’’ emrine karşı ‘’ben okuma bilmem’’ deyince Cebrail hangi ayeti bildirdi?

Cevap

Alak 96/1-5


8. Soru

Medine’ye ilk hicret eden kişi kimdir?

Cevap

Mahzûmoğullarından Ebû Seleme’dir


9. Soru

Müşrikler Hz.Muhammed’e engel olması için kime gitmişlerdir?

Cevap

Peygamberin amcası Ebu Talib’e gitmişlerdir.


10. Soru

Medine’nin hicret için seçilmesinin nedenleri nelerdir?

Cevap

• Mekke ile ilişkiyi tamamen koparmayı gerektirmeyecek bir yer olması, • Medine’deki otorite boşluğu, • Medine’de Hz. Peygamber’in ailesinin akrabalık bağı olan Hazrec kabilesinin yaşaması, • Nüfus potansiyeli bakımından Medine, Hicaz’ın en önemli yerleşim yerlerinden biri olması, • Mekke’ye yakın sayılabilecek bir mesafede olması, • Peygamber’in Medineli Müslümanlardan gördüğü destektir


11. Soru

Hicretin sonuçları nelerdir?

Cevap

• Hicret Hz. Peygamber’in Ashâbının fedakârlığını gösteren olaylardan birisidir. • Mekke’de zayıf olan Müslümanların izzet bulmasının dönüm noktasıdır. • İslam’ın kitlelere ulaşmasının önündeki en büyük engel hicret vasıtasıyla ortadan kaldırılmıştır. • Bu olay İslam tarihine Muhacir ve Ensâr kavramını kazandırdı. Muhâcir, göç edenler Ensâr ise Medineli Müslümanlardı. • Medine şehri, Hicâz bölgesinin dağınık köy ve mahallelerden meydana gelen mütevazi bir kasaba iken dünya tarihinin gidişatına tesir eden çok önemli bir merkez oldu. • Hz. Peygamber’in hicretiyle birlikte yıllardır devam eden Evs-Hazrec düşmanlığı yerini, Peygamber’in etrafında kenetlenmiş, bir ümmete bıraktı. Böylece Medine istikrara kavuştu ve bölgenin en önemli siyasi merkezi haline geldi. • Hicret sırasında Medine’de önemli bir potansiyele sahip olan Yahudiler, Evs ve Hazrec arasındaki mücadelede taraf olarak fitnenin içinde yer alıyorlardı. Hz. Peygamber Medine’ye geldikten sonra çok azı Müslüman oldu. Hicretten kısa bir süre sonra Peygamber Yahudilerle Medine sözleşmesini imzaladı. Böylece onları İslam ümmetinin yanında kendi değerlerini koruma ve yaşama hakkına sahip, ayrı bir ümmet olarak kabul etti. Yahudilerle yapılan bu anlaşma, Medine devletinin temelini attığı gibi Yahudileri de bu devletin en önemli unsurlarından biri haline getirdi. Ancak Yahudi kabilelerinin ihanetleri onların Medine’deki varlıklarının da sonu oldu. • Hicrete kadar Hz. Peygamber ile yürüttükleri mücadelede önemli bir başarı elde edemeyen müşrikler, bundan sonra daha da çetin bir mücadeleye girişmek zorunda kaldılar. • Medine’ye göç eden Müslümanlar Mekke’deki müşrikler ile mücadele ederken onlara ekonomik açıdan zarar verme imkanı buldular. Çünkü, Medine, Mekkelilerin Şam ticaret yolu üzerinde bulunan bir yerleşim yeriydi.


12. Soru

İkinci Akabe Biatı’nda hangi kararlar alınmıştır?

Cevap

Medineli Müslümanlar kendi hanım ve çocuklarını korudukları gibi, Hz. Peygamber’i koruyacaklarına dair biat ettiler.


13. Soru

Senetü’l-hüzn nedir?

Cevap

Müslümanlara müşrikler tarafından uygulanan ambargonun kaldırılmasından yaklaşık sekiz ay sonra Hz. Peygamber’in amcası Ebû Tâlib, ondan kısa bir süre sonra da eşi Hz.Hatice vefat etti. Hz. Peygamber’in değer verdiği bu iki yakınını kaybetmesi onu çok üzdü. Bu sebeple bu yıla hüzün yılı(senetü’l-hüzn)denilmiştir.


14. Soru

Birinci Akabe biatından sonra Medinelilere dinlerini öğretmek ve imamlık yapmak üzere kim gönderilmiştir?

Cevap

Mus’ab b.Umeyr


15. Soru

Kureyşlilerin yeni dine karşı çıkmalarının nedenleri nelerdir?

Cevap

• Müşriklerin ileri gelenleri toplumdaki statülerini ve nüfuzlarını kaybetmek istemiyorlardı. Çünkü İslam insanlar arasında bir ayrım yapmıyor, köle ve efendiyi eşit görüyordu. • Araplar tutucu bir kavimdi. Din anlayışlarının meşruiyetini atalarının dini tercihlerinde görürlerdi. • Arapların kabileci bir toplum olmaları, Hz. Peygamber’in getirdiği dini kabul etmelerinin önündeki en büyük engeldi. • Müşrikler açısından ticaret önemliydi. Kâbe’de müşriklerin saygı duyduğu birçok put vardı. Araplar, bu putlara ibadet etmek ve hac yapmak amacıyla her yıl Mekke’ye giderlerdi. Hac mevsiminde kurulan panayırlarda ticaret yapılırdı. Bundan dolayı hac ibadeti ve putlara gösterilen saygı Mekke’nin ticaret hayatı için çok önemliydi, Müşrikler ticari olarak zarar görmek istemiyorlardı. • Müşrik Araplar kendilerine liderlik yapacak bir kişinin zengin ya da güçlü olmasını isterdi.


16. Soru

Hz. Peygamber Hira mağarasında yaşadıklarını ilk önce kime anlattı?

Cevap

Eşi Hz.Hatice’ye


17. Soru

İslam’a muhalefet nasıl gelişti?

Cevap

Kabile liderleri bu mesajlara sert tepki gösterdiler, Yeni dinin sadece inanç prensiplerinde değişiklik yapmadığı, aynı zamanda sosyal, hukuki, ekonomik, siyasi ve hatta kültürel hayata dair toplumu tamamen değiştireceği anlaşıldıkça muhalefet daha da sertleşmiştir.


18. Soru

Müşrikler adına Peygamberi konuşarak yumuşatıp ikna etmeye giden kimdir?

Cevap

Utbe b.Rebîa


19. Soru

Hz. Peygamber kendilerine destek olmaları için kimden yardım istemiştir?

Cevap

Taif halkından yardım istemiş ancak destek bulamamıştır.


20. Soru

Müşrikler içerisinde Hz. Peygamber’e karşı en sert tutumları takınanlar kimlerdir?

Cevap

Ebû Cehil, Ümeyye b.Halef, Nadr b.el-Hâris ve Ebû Leheb.


21. Soru

Peygambere ilk vahiyden sonra gelen vahiy hangisidir?

Cevap

Duha suresi.


22. Soru

Hz. Peygamber hangi ayetin gelmesinin ardından tebliğ faaliyetlerine başlamıştır?

Cevap

Müddesir 74/1-5,’’Ey örtünüp bürünen(Peygamber).Kalk da uyar. Rabbini yücelt. Nefsini arındır. Şirkten uzak dur.’’


23. Soru

Vahyi getiren hangi melektir ve ilk emir nedir?

Cevap

Cebrail’dir. İlk emir ‘’oku’’ dur.


24. Soru

Müşrikler Peygamberin anlattığı dinin hangi özelliklerini fark etmeye başladıkları zaman İslamı önemsediler?

Cevap

İlahi mesajdaki derinlik, ciddiyet ve tutarlılık.


25. Soru

Peygamberimize ilk vahiy kaç yaşında ve nerde geldi?

Cevap

610 yılında 40 yaşında iken, Hira mağarasında.


26. Soru

Peygamberin nübüvvetine ilk inananlar kimlerdir?

Cevap

Hz.Hatice, Hz.Ebubekir, Hz.Ali ve kölesi Zeyd b.Harise, Osman b.Affân, Zübeyir bi.Avvâm, Abdurrahman b.Avf, Talha b.Ubeydullah, Sa’d b.Ebu.Vakkâs, Osman b.Maz’ûn, Said b.Zeyd, Ayyâş b.Ebu Rebiâ ve hanımı Esma bint Selâme, Ebû Ubeyda b.Cerrâh, Erkam b.Ebü’l Erkam ,Ebû Seleme, Ca’fer b.Ebû Tâlib ve Ubeyde b.Hâris.


27. Soru

Hicret neyin göstergesidir?

Cevap

Hz. Peygamber’in hicretinden Mekke fethine kadar hicret ,hak-batıl mücadelesinde taraf olmanın en önemli göstergesi olarak değerlendirilir.


28. Soru

Hz. Hamza ne zaman ve nasıl Müslüman olmuştur?

Cevap

Nübüvvetin 6.yılında,Ebû Cehil’in Hz. Peygamber’e hakaret etmesi üzerine Müslüman oldu.


29. Soru

Müslümanlara yönelik baskıların artması üzerine ilk göç nereye ve niçin buraya yapılmıştır?

Cevap

İlk göç Habeşistan’a yapılmıştır. Bunun nedeni Habeşistan’da adil olduğunu düşündükleri bir hükümdarın bulunması idi.


30. Soru

İsrâ ve Mirâc hadisesi nasıl olmuştur?

Cevap

Hz. Peygamber’in Mekke’deki Mescid-i Harâmdan Kudüs’teki Mescid-i Aksâ’ya yaptığı gece yolculuğuna isrâ,Kudüs’ten göğe yükselmesine mirâc denir.


31. Soru

Müşriklerin işkenceleri sonucu hayatlarını kaybeden ilk Müslümanlar kimlerdir?

Cevap

Ammâr b.Yâsir’in annesi Sümeyye ve babası Yâsir uğradıkları işkence sonucu hayatlarını kaybeden ilk Müslümanlardır.


32. Soru

Müşriklerin saldırıları daha çok kimlere oluyordu?

Cevap

Saldırılar daha çok zayıf Müslümanlara, kölelere, aileleri tarafından, genç yaştaki Müslümanlara yapılıyordu.


33. Soru

Kölelerden en ağır işkencelere maruz kalan kimdir?

Cevap

Bilal-i Habeşî’dir. Ümeyye b.Halef tarafından öğlen saatlerinde kızgın kumların üzerine yatırılır; sonra da göğsünün üzerine büyük taşlar konularak işkenceye maruz bırakılırdı.


34. Soru

Müşrikler Peygambere neden doğrudan saldırıda bulunamadılar?

Cevap

Haşimoğulları’nın tepkisinden çekindikleri için.


35. Soru

Peygamberliğin ilk zamanlarında sohbet ve dini vazifelerin yerine getirilmesi için neresi kullanılmıştır?

Cevap

Erkam b.Ebü’l-Erkam’ın evi


36. Soru

Hz. Muhammed’in 15 yıllık Mekke tebliğ faaliyeti nasıl sonuçlanmıştır?

Cevap

Kabile liderlerinden getirdiği mesajı kabul eden olmadı. Kabile liderleri bununla da yetinmeyerek ,bir taraftan Hz. Peygamber’in tebliğ yapmasını, engellemeye çalıştılar; diğer taraftan kabilelerinden İslama girenlere baskı yaptılar.


37. Soru

Hz. Peygamber’in hicret yolculuğu yaptığı devenin adı nedir?

Cevap

Kasvâ


38. Soru

Peygambere açık tebliğ yapması için gele ayet hangisidir?

Cevap

Hicr 15/94-‘’Ey Muhammed! Şimdi sana emrolunanı açıkça ortaya koy ve Allah’a ortak koşanlara aldırış etme.’’


39. Soru

Birinci ve İkinci Akabe Biatı arasındaki fark nedir?

Cevap

Birinci Akabe Biatında daha çok ahlâki prensipler öne çıkarılmışken, İkinci Akabe Biatında siyasi hedefler amaçlanmış, böylece Hz. Peygamber’in Medine’ye hicretinin ilk adımları atılmıştır.


1. Soru

Peygamber Medine’de kimin evinde kalmıştır?

Cevap

Ebû Eyyûb Hâlid b.Zeyd’in evinde kalmıştır.

2. Soru

Birinci Akabe Biatı nedir?

Cevap

Medineli Müslümanlar ile Peygamber Akabe adı verilen yerde toplantı yaparak, İslam ilkelerine uyacaklarına dair onlardan biat aldı.

3. Soru

Peygamber ilk tebliğ faaliyetlerine nereden başlamıştır?

Cevap

Şuara 26/214 ayetinin bildirdiği üzere’’ Önce en yakın akrabalarını uyar’’ emri üzerine ilk olarak yakın akrabalarından başlamıştır.

4. Soru

Peygamber Taif’ten Mekke’ye dönünce, Hicret edinceye kadar korumasını kimler üstlenmişlerdir?

Cevap

Nevfeloğulları’ndan Mutim b.Adi.

5. Soru

Hz. Peygamber’in ilk tebliğ faaliyeti nasıl sonuçlanmıştır?

Cevap

Daha çok gençlerden ve zayıflardan karşılık bulmuş, Kureyş kabilesine bağlı boyların liderleri ve amcaları tebliği kabul etmemişleridir.

6. Soru

Hz. Hatice Peygamberin anlattıklarını anlamak için kim ile görüşmeye gitmiştir?

Cevap

Amcasının oğlu, Kitab-ı Mukadesi bilen Hristiyan olarak, Varaka b.Nevfel ile görüşmüştür.

7. Soru

Peygamberimiz ‘’oku’’ emrine karşı ‘’ben okuma bilmem’’ deyince Cebrail hangi ayeti bildirdi?

Cevap

Alak 96/1-5

8. Soru

Medine’ye ilk hicret eden kişi kimdir?

Cevap

Mahzûmoğullarından Ebû Seleme’dir

9. Soru

Müşrikler Hz.Muhammed’e engel olması için kime gitmişlerdir?

Cevap

Peygamberin amcası Ebu Talib’e gitmişlerdir.

10. Soru

Medine’nin hicret için seçilmesinin nedenleri nelerdir?

Cevap

• Mekke ile ilişkiyi tamamen koparmayı gerektirmeyecek bir yer olması, • Medine’deki otorite boşluğu, • Medine’de Hz. Peygamber’in ailesinin akrabalık bağı olan Hazrec kabilesinin yaşaması, • Nüfus potansiyeli bakımından Medine, Hicaz’ın en önemli yerleşim yerlerinden biri olması, • Mekke’ye yakın sayılabilecek bir mesafede olması, • Peygamber’in Medineli Müslümanlardan gördüğü destektir

11. Soru

Hicretin sonuçları nelerdir?

Cevap

• Hicret Hz. Peygamber’in Ashâbının fedakârlığını gösteren olaylardan birisidir. • Mekke’de zayıf olan Müslümanların izzet bulmasının dönüm noktasıdır. • İslam’ın kitlelere ulaşmasının önündeki en büyük engel hicret vasıtasıyla ortadan kaldırılmıştır. • Bu olay İslam tarihine Muhacir ve Ensâr kavramını kazandırdı. Muhâcir, göç edenler Ensâr ise Medineli Müslümanlardı. • Medine şehri, Hicâz bölgesinin dağınık köy ve mahallelerden meydana gelen mütevazi bir kasaba iken dünya tarihinin gidişatına tesir eden çok önemli bir merkez oldu. • Hz. Peygamber’in hicretiyle birlikte yıllardır devam eden Evs-Hazrec düşmanlığı yerini, Peygamber’in etrafında kenetlenmiş, bir ümmete bıraktı. Böylece Medine istikrara kavuştu ve bölgenin en önemli siyasi merkezi haline geldi. • Hicret sırasında Medine’de önemli bir potansiyele sahip olan Yahudiler, Evs ve Hazrec arasındaki mücadelede taraf olarak fitnenin içinde yer alıyorlardı. Hz. Peygamber Medine’ye geldikten sonra çok azı Müslüman oldu. Hicretten kısa bir süre sonra Peygamber Yahudilerle Medine sözleşmesini imzaladı. Böylece onları İslam ümmetinin yanında kendi değerlerini koruma ve yaşama hakkına sahip, ayrı bir ümmet olarak kabul etti. Yahudilerle yapılan bu anlaşma, Medine devletinin temelini attığı gibi Yahudileri de bu devletin en önemli unsurlarından biri haline getirdi. Ancak Yahudi kabilelerinin ihanetleri onların Medine’deki varlıklarının da sonu oldu. • Hicrete kadar Hz. Peygamber ile yürüttükleri mücadelede önemli bir başarı elde edemeyen müşrikler, bundan sonra daha da çetin bir mücadeleye girişmek zorunda kaldılar. • Medine’ye göç eden Müslümanlar Mekke’deki müşrikler ile mücadele ederken onlara ekonomik açıdan zarar verme imkanı buldular. Çünkü, Medine, Mekkelilerin Şam ticaret yolu üzerinde bulunan bir yerleşim yeriydi.

12. Soru

İkinci Akabe Biatı’nda hangi kararlar alınmıştır?

Cevap

Medineli Müslümanlar kendi hanım ve çocuklarını korudukları gibi, Hz. Peygamber’i koruyacaklarına dair biat ettiler.

13. Soru

Senetü’l-hüzn nedir?

Cevap

Müslümanlara müşrikler tarafından uygulanan ambargonun kaldırılmasından yaklaşık sekiz ay sonra Hz. Peygamber’in amcası Ebû Tâlib, ondan kısa bir süre sonra da eşi Hz.Hatice vefat etti. Hz. Peygamber’in değer verdiği bu iki yakınını kaybetmesi onu çok üzdü. Bu sebeple bu yıla hüzün yılı(senetü’l-hüzn)denilmiştir.

14. Soru

Birinci Akabe biatından sonra Medinelilere dinlerini öğretmek ve imamlık yapmak üzere kim gönderilmiştir?

Cevap

Mus’ab b.Umeyr

15. Soru

Kureyşlilerin yeni dine karşı çıkmalarının nedenleri nelerdir?

Cevap

• Müşriklerin ileri gelenleri toplumdaki statülerini ve nüfuzlarını kaybetmek istemiyorlardı. Çünkü İslam insanlar arasında bir ayrım yapmıyor, köle ve efendiyi eşit görüyordu. • Araplar tutucu bir kavimdi. Din anlayışlarının meşruiyetini atalarının dini tercihlerinde görürlerdi. • Arapların kabileci bir toplum olmaları, Hz. Peygamber’in getirdiği dini kabul etmelerinin önündeki en büyük engeldi. • Müşrikler açısından ticaret önemliydi. Kâbe’de müşriklerin saygı duyduğu birçok put vardı. Araplar, bu putlara ibadet etmek ve hac yapmak amacıyla her yıl Mekke’ye giderlerdi. Hac mevsiminde kurulan panayırlarda ticaret yapılırdı. Bundan dolayı hac ibadeti ve putlara gösterilen saygı Mekke’nin ticaret hayatı için çok önemliydi, Müşrikler ticari olarak zarar görmek istemiyorlardı. • Müşrik Araplar kendilerine liderlik yapacak bir kişinin zengin ya da güçlü olmasını isterdi.

16. Soru

Hz. Peygamber Hira mağarasında yaşadıklarını ilk önce kime anlattı?

Cevap

Eşi Hz.Hatice’ye

17. Soru

İslam’a muhalefet nasıl gelişti?

Cevap

Kabile liderleri bu mesajlara sert tepki gösterdiler, Yeni dinin sadece inanç prensiplerinde değişiklik yapmadığı, aynı zamanda sosyal, hukuki, ekonomik, siyasi ve hatta kültürel hayata dair toplumu tamamen değiştireceği anlaşıldıkça muhalefet daha da sertleşmiştir.

18. Soru

Müşrikler adına Peygamberi konuşarak yumuşatıp ikna etmeye giden kimdir?

Cevap

Utbe b.Rebîa

19. Soru

Hz. Peygamber kendilerine destek olmaları için kimden yardım istemiştir?

Cevap

Taif halkından yardım istemiş ancak destek bulamamıştır.

20. Soru

Müşrikler içerisinde Hz. Peygamber’e karşı en sert tutumları takınanlar kimlerdir?

Cevap

Ebû Cehil, Ümeyye b.Halef, Nadr b.el-Hâris ve Ebû Leheb.

21. Soru

Peygambere ilk vahiyden sonra gelen vahiy hangisidir?

Cevap

Duha suresi.

22. Soru

Hz. Peygamber hangi ayetin gelmesinin ardından tebliğ faaliyetlerine başlamıştır?

Cevap

Müddesir 74/1-5,’’Ey örtünüp bürünen(Peygamber).Kalk da uyar. Rabbini yücelt. Nefsini arındır. Şirkten uzak dur.’’

23. Soru

Vahyi getiren hangi melektir ve ilk emir nedir?

Cevap

Cebrail’dir. İlk emir ‘’oku’’ dur.

24. Soru

Müşrikler Peygamberin anlattığı dinin hangi özelliklerini fark etmeye başladıkları zaman İslamı önemsediler?

Cevap

İlahi mesajdaki derinlik, ciddiyet ve tutarlılık.

25. Soru

Peygamberimize ilk vahiy kaç yaşında ve nerde geldi?

Cevap

610 yılında 40 yaşında iken, Hira mağarasında.

26. Soru

Peygamberin nübüvvetine ilk inananlar kimlerdir?

Cevap

Hz.Hatice, Hz.Ebubekir, Hz.Ali ve kölesi Zeyd b.Harise, Osman b.Affân, Zübeyir bi.Avvâm, Abdurrahman b.Avf, Talha b.Ubeydullah, Sa’d b.Ebu.Vakkâs, Osman b.Maz’ûn, Said b.Zeyd, Ayyâş b.Ebu Rebiâ ve hanımı Esma bint Selâme, Ebû Ubeyda b.Cerrâh, Erkam b.Ebü’l Erkam ,Ebû Seleme, Ca’fer b.Ebû Tâlib ve Ubeyde b.Hâris.

27. Soru

Hicret neyin göstergesidir?

Cevap

Hz. Peygamber’in hicretinden Mekke fethine kadar hicret ,hak-batıl mücadelesinde taraf olmanın en önemli göstergesi olarak değerlendirilir.

28. Soru

Hz. Hamza ne zaman ve nasıl Müslüman olmuştur?

Cevap

Nübüvvetin 6.yılında,Ebû Cehil’in Hz. Peygamber’e hakaret etmesi üzerine Müslüman oldu.

29. Soru

Müslümanlara yönelik baskıların artması üzerine ilk göç nereye ve niçin buraya yapılmıştır?

Cevap

İlk göç Habeşistan’a yapılmıştır. Bunun nedeni Habeşistan’da adil olduğunu düşündükleri bir hükümdarın bulunması idi.

30. Soru

İsrâ ve Mirâc hadisesi nasıl olmuştur?

Cevap

Hz. Peygamber’in Mekke’deki Mescid-i Harâmdan Kudüs’teki Mescid-i Aksâ’ya yaptığı gece yolculuğuna isrâ,Kudüs’ten göğe yükselmesine mirâc denir.

31. Soru

Müşriklerin işkenceleri sonucu hayatlarını kaybeden ilk Müslümanlar kimlerdir?

Cevap

Ammâr b.Yâsir’in annesi Sümeyye ve babası Yâsir uğradıkları işkence sonucu hayatlarını kaybeden ilk Müslümanlardır.

32. Soru

Müşriklerin saldırıları daha çok kimlere oluyordu?

Cevap

Saldırılar daha çok zayıf Müslümanlara, kölelere, aileleri tarafından, genç yaştaki Müslümanlara yapılıyordu.

33. Soru

Kölelerden en ağır işkencelere maruz kalan kimdir?

Cevap

Bilal-i Habeşî’dir. Ümeyye b.Halef tarafından öğlen saatlerinde kızgın kumların üzerine yatırılır; sonra da göğsünün üzerine büyük taşlar konularak işkenceye maruz bırakılırdı.

34. Soru

Müşrikler Peygambere neden doğrudan saldırıda bulunamadılar?

Cevap

Haşimoğulları’nın tepkisinden çekindikleri için.

35. Soru

Peygamberliğin ilk zamanlarında sohbet ve dini vazifelerin yerine getirilmesi için neresi kullanılmıştır?

Cevap

Erkam b.Ebü’l-Erkam’ın evi

36. Soru

Hz. Muhammed’in 15 yıllık Mekke tebliğ faaliyeti nasıl sonuçlanmıştır?

Cevap

Kabile liderlerinden getirdiği mesajı kabul eden olmadı. Kabile liderleri bununla da yetinmeyerek ,bir taraftan Hz. Peygamber’in tebliğ yapmasını, engellemeye çalıştılar; diğer taraftan kabilelerinden İslama girenlere baskı yaptılar.

37. Soru

Hz. Peygamber’in hicret yolculuğu yaptığı devenin adı nedir?

Cevap

Kasvâ

38. Soru

Peygambere açık tebliğ yapması için gele ayet hangisidir?

Cevap

Hicr 15/94-‘’Ey Muhammed! Şimdi sana emrolunanı açıkça ortaya koy ve Allah’a ortak koşanlara aldırış etme.’’

39. Soru

Birinci ve İkinci Akabe Biatı arasındaki fark nedir?

Cevap

Birinci Akabe Biatında daha çok ahlâki prensipler öne çıkarılmışken, İkinci Akabe Biatında siyasi hedefler amaçlanmış, böylece Hz. Peygamber’in Medine’ye hicretinin ilk adımları atılmıştır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.