Açıköğretim Ders Notları

İlk Müslüman Türk Devletleri Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden İlk Müslüman Türk Devletleri Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Gazneliler (Siyasi Tarih, Devlet Teşkilatı, Kültür Ve Medeniyet)

1. Soru

Mesud’un sultanlığa geçişi nasıl olmuştur?

Cevap

Sultan Mahmud 1030 yılında vefat ettiğinde başkentte bulunan Muhammed komutanların desteğiyle tahta geçti. Bu sırada Isfahan’da bulunan Mesud’un yapaca- ğı pek bir şey yoktu. O sebeple Horasan’a geçti ve kardeşi Muhammed’e mektup yazarak yeni zaptettiği Taberistan ve Cebel ile Isfahan’ın bir kısmının bulunduğu bölgenin kendisine bırakılmasını istedi. Teklifi kabul edilirse yüksek hâkimiyetini tanıyacağını bildirdi. Fakat Muhammed bu talebi reddetti ve iki kardeş arasında bir taht mücadelesi kaçınılmaz hale geldi. Ancak sonuçta devletin ileri gelenle- rinin kendisini terk edip Mesud’un saflarına geçmesiyle 1030’da, beş aylık saltanatı sona erdi. Mesud, Herat’ta 32 yaşında sultan ilan edilirken Muhammed de Tekinâbâd’ın Kuhtiz Kalesinde hapsedildi.


2. Soru

Mâl-ı biat nedir?

Cevap

Tahta geçen sultanın komutanlara, memurlara, saray mensuplarına ve askerlere sadakatlerini korumaları için dağıttığı paradır.


3. Soru

Sultan Mesud ile Karahanlı Ali Tegin çatışmasının sebebi nedir?

Cevap

Mesud kardeşi Muhammed ile taht mücadelesine giriştiği sırada, Ali Tegin’e desteği karşılığında Huttâl vilayetini vermeyi vaad etmişti. Ancak Mesud kısa sürede tahta çıkınca Ali Tegin’e ihtiyaç kalmamış, tabiatıyla Huttâl da ona verilmemişti. Şimdi Ali Tegin bu yeri almak için zor kullanıyordu. Belh’de iken bu durumu haber alan Sultan Mesud devletin ileri gelenleriyle görüşerek Hârizmşah Altuntaş’ı Ali Tegin’in üzerine sevk etmeye karar verdi.


4. Soru

Gazneliler Kirmân’ı neden ve kime kaybetmişlerdir? 

Cevap

Gazneli askerler bölgede tecavüz ve hırsızlıklara başlamış ve bu durumun tahammül edilemez hale gelmesi üzerine Kirman ileri gelenleri Büveyhîlerden yardım istemiştir. Onbin kişilik bir Büveyhî kuvveti Kirman’a girdi. Yapılan savaşta Ahmed’in bütün gayretlerine rağmen Hindlilerin zayıf kalması Gaznelilerin yenilgisine sebep oldu ve Ahmed’in ordusu dağıldı. Kendisi yakınlarından bir grup ile Nişabur’a gitti. Böylece 1034 yılı içinde Gazneliler’in Kirmân’daki hâkimiyeti sona erdi ve bölge tekrar Büveyhîlerin eline geçti.


5. Soru

Sultan Mesud’un ordu komutanı Ahmed Yinaltegin’e karşı harekete geçmesinin nedeni nedir?

Cevap

Ahmed Yinaltegin başarılı işler yapmasına rağmen Kadı Şirazî Gazne’ye sürekli ondan yakınan mektuplar gönderdi. Ahmed’in elde ettiği malın çoğunu gizlediğini ve çok azını sultana gönderdiğini, geriye kalan parayı nüfuzunu artırmak için kullandığını, ayrıca Sultan Mahmud’un oğlu olduğunu iddia ettiğini yazıyordu. Özellikle Ahmed Yınaltegin’in sultanın oğlu olduğu iddiası Sultan Mesud’u harekete geçirmeye yetti.


6. Soru

Sultan Mesud Selçuklulara karşı ilk yenilgisini ne zaman almıştır? Bu yenilgi sonrası kaybı ne olmuştur?

Cevap

Sultan Mesud Türkmenleri Horasan’dan çıkarmak için hazırlıklara başladı. Bu arada Cürcan’dan ayrılarak 2 Haziran 1035’de Nişabur’a gelmiş ve onbeş bin atlı, ikibin de saray gulâmından oluşan, fillerin de yer aldığı bir orduyu Hâcib Beytoğdı komutasında Türkmenler üzerine sevketmiştir. Ancak Nesâ üzerine yürüyen Hâcib Beytoğdı Selçuklulara yenildi. Bu şartlarda Sultan Mesud Musa Yabgu’ya Ferâve’yi, Çağrı Bey’e Dihistan’ı, Tuğrul Bey’e de Nesâ’yı verdi.


7. Soru

Gazneliler’in batıdaki hâkimiyetleri hangi olay sonrası kesin olarak sona ermiştir?

Cevap

Selçuklular’ın başarılarından cesaretlenen Irak Türkmenleri harekete geçip Rey üzerine yürüdüler. Türkmenler yapılan savaşı kazandı; Taş Ferraş’ı esir ederek parçaladılar ve Rey şehri önünde göründüler. Gazneli Ebû Sehl Hamduy yardımdan ümidini kesince şehri kaderiyle baş başa bıraktı ve Şubat 1038’de Horasan’a çekildi. Onun gidişiyle Gazneliler’in batıdaki hâkimiyetleri de kesin olarak sona erdi.


8. Soru

Hangi yenilgi sonrası Nişabur’da Tuğrul Bey adına hutbe okunmuştur?

Cevap

Tuğrul Bey’in üvey kardeşi İbrahim Yınal, Talhâb galibiyetinden on iki gün sonra Nişabur önlerine gelerek şehri teslim aldı ve Mesud adına okunan hutbeyi Haziran 1038’de es-Sultânü’l-Muazzam unvanıyla Tuğrul Bey adına çevirdi. On gün kadar sonra da Tuğrul Bey Nişabur’a geldi ve Sultan Mesud’un tahtına oturdu.


9. Soru

Dandanakan Savaşı’nın Gaznelilerin bozgunuyla sonuçlanmasının en önemli sebebi nedir?

Cevap

Çeşitli Selçuklu taarruzları sonucu zorla Dandanakan Kalesine ulaşan Gazne ordusu su sıkıntısı çekmekteydi. Sultan Mesud ordusunun su sıkıntısını önlemek için beş fersah ilerideki havuza gidilmesini emretti. Bu hareket Gazne ordusunun düzeninin bozulmasına ve savaşın kaybedilmesine yol açan en önemli olaydı.


10. Soru

Sultan Mevdûd ne zaman Gaznelilerin yegâne hâkimi olmuştur?

Cevap

Mevdûd Gazne’ye döndükten ve tahta oturduktan sonra vezirliğe yine Abdüssamed’i getirdi. Ancak Mevdûd henüz Gazneliler devletinin yegâne hâkimi değildi. Zira daha önce babası tarafından 1034-35’de Multan valiliğine gönderilen kardeşi Mecdud, istikrarsızlığı fırsat bilerek İndus’tan Hansi ve Thanesar’a kadar olan bölgeyle beraber Multan ile Lahor’u da zaptederek halkın mallarına el koymuş ve sultanlığını ilan etmişti. Bu durumu öğrenen Mevdûd onu ortadan kaldırmak için hazırlıklara girişti. Öte taraftan Mecdûd da büyük bir orduyla Gazne’ye doğru ilerlemeye başlamıştı. Fakat 11 Ağustos 1041’de Kurban Bayramını Lahor’da kutladıktan sonra esrarengiz bir şekilde çadırında ölü bulundu. Mecdûd’un ölüm sebebi anlaşılamadı. Böylece Hind’in idaresi de Mevdûd’un eline geçti ve o tek başına Gazneli sultanı oldu.


11. Soru

Hindistan’da geçici sükûneti sağlayan Sultan Mevdud Selçuklulara karşı hareket etme amacı neydi?

Cevap

Sultanın bütün arzusu, Selçukluları ele geçirdikleri yerlerden çıkarmak ve Gazneli devletinin ihtişamını tekrar canlandırmaktı.


12. Soru

Ferruhzâd döneminin en önemli tehlikesi neydi?

Cevap

Ferruhzâd’ın karşılaştığı ilk büyük tehlike Abdürreşid’in ölümü ve saltanat değişikliğinden faydalanmak isteyen Çağrı Bey’in Gazne üzerine yürümesidir.


13. Soru

Hangi sultan döneminde Gaznelilerin hakimiyetlerinin Hindistan’a kaydığı söylenebilir?

Cevap

Sultan İbrahim’in yerine oğullarından III. Mesud geçti. Mesud iyi ahlâklı, adalet ve insaf sahibi bir hükümdardı. Halk tarafından kendisine Mesud-i Kerîm diye hitab ediliyordu ve Gazne tahtının başarılı hükümdarlarından biri idi. Oğlu Şirzad idaresindeki bir orduyu Lahor’a göndermişti. Diğer taraftan Hâcib Togan Tegin idaresindeki bir ordu da Ganj nehrini geçerek pek çok ganimetle geri dönmüştü. Bu dönemde Gaznelilerin Hindistan’daki güçlerinin daha da arttığı görülmektedir.


14. Soru

Selçuklu Sultanı Sancar tarafından vassal olarak tahta oturtulan Gazneli hükümdar kimdir?

Cevap

Vassal olarak tahta oturtulan Sultan Behramşah olmuştur. 


15. Soru

Gaznelilerde sultanın yazılı belgelerdeki alameti nedir?

Cevap

Sultanın yazılı belgelerdeki alameti tevkî’ idi.


16. Soru

Gaznelilerdeki beş büyük divan nelerdir?

Cevap

Divan-ı Vezaret, Divan-ı Risalet, Divan-ı İşraf, Divan-ı Arz ve Divan-ı Vekâlet


17. Soru

Gaznelilerde eyalet teşkilatının başındakilerin ünvanları nelerdi?

Cevap

Her eyalette idarî taksimatın sivil, askerî ve adlî olmak üzere üç önemli şubesi bulunurdu. Sivil idarenin başı doğrudan vezire bağlı olan sahib-i divan idi. Eyaletteki en yüksek askerî görevli ordu komutanı sâlâr ya da sipehsâlâr, adlî görevli ise kadı’l-kudâttır.


18. Soru

Gazne ordusunun Selçuklular gibi teçhizata bağlı olmadan serbestçe hareket edebilen ordular karşısındaki başarısızlıkları neye bağlanmaktadır?

Cevap

Gazneli ordusunun teçhizat bakımından çağdaşlarına göre çok zengin ve gelişmiş olduğu söylenebilir. Binlerce deve yüküyle ifade edilen zerrad-hâne ile diğer canlı ve cansız vasıtalar bunu gösterir. Ne varki bu zenginliğin kendileri için daima bir avantaj olduğunu söylemek de güçtür. Özellikle Selçuklular gibi teçhizata bağlı olmadan serbestçe hareket edebilen ordular karşısında, Gaznelilerin uğradıkları yenilgilere, onların ağırlıklarına bağlı olarak savaşmaları sebep olarak gösterilmiştir.


19. Soru

Gazneli sultanların edebi terbiye almaları gerekliliği Türk kültüründe eski Türk hükümdarlarıyla ne ölçüde ilişkilidir?

Cevap

Gazneliler devrinde Müslüman bir hükümdarda bulunması gereken siyasî, idarî ve askerî vasıflar yanında, sultanların adalet, cömertlik v.b. özellikleri de taşıması, bunlardan da öte ilmî, edebî ve dinî terbiye almış olmaları gerekliydi. Türk kültürü açısından bakıldığında bu hususların eski Türk hükümdarlarında aranan alplik, uzluk, könilik ve bilgelik vasıflarına tekabül ettiği görülmektedir.


20. Soru

Gazne mimarisindeki önemli cami örnekleri hangileridir?

Cevap

Sultan Mahmud’un 1026’da Somnat seferinden sonra Gazne’de yaptırdığı Arûsü’l-Felek Camii ve Fransız arkeolog Schlumberger’in 1951’de Büst yakınında yaptığı kazılarda Sultan Mahmud’un Leşker-i Bazar Ulu Camii önemli mimari örneklerdir.


1. Soru

Mesud’un sultanlığa geçişi nasıl olmuştur?

Cevap

Sultan Mahmud 1030 yılında vefat ettiğinde başkentte bulunan Muhammed komutanların desteğiyle tahta geçti. Bu sırada Isfahan’da bulunan Mesud’un yapaca- ğı pek bir şey yoktu. O sebeple Horasan’a geçti ve kardeşi Muhammed’e mektup yazarak yeni zaptettiği Taberistan ve Cebel ile Isfahan’ın bir kısmının bulunduğu bölgenin kendisine bırakılmasını istedi. Teklifi kabul edilirse yüksek hâkimiyetini tanıyacağını bildirdi. Fakat Muhammed bu talebi reddetti ve iki kardeş arasında bir taht mücadelesi kaçınılmaz hale geldi. Ancak sonuçta devletin ileri gelenle- rinin kendisini terk edip Mesud’un saflarına geçmesiyle 1030’da, beş aylık saltanatı sona erdi. Mesud, Herat’ta 32 yaşında sultan ilan edilirken Muhammed de Tekinâbâd’ın Kuhtiz Kalesinde hapsedildi.

Sultan Mahmud 1030 yılında vefat ettiğinde başkentte bulunan Muhammed komutanların desteğiyle tahta geçti. Bu sırada Isfahan’da bulunan Mesud’un yapaca- ğı pek bir şey yoktu. O sebeple Horasan’a geçti ve kardeşi Muhammed’e mektup yazarak yeni zaptettiği Taberistan ve Cebel ile Isfahan’ın bir kısmının bulunduğu bölgenin kendisine bırakılmasını istedi. Teklifi kabul edilirse yüksek hâkimiyetini tanıyacağını bildirdi. Fakat Muhammed bu talebi reddetti ve iki kardeş arasında bir taht mücadelesi kaçınılmaz hale geldi. Ancak sonuçta devletin ileri gelenle- rinin kendisini terk edip Mesud’un saflarına geçmesiyle 1030’da, beş aylık saltanatı sona erdi. Mesud, Herat’ta 32 yaşında sultan ilan edilirken Muhammed de Tekinâbâd’ın Kuhtiz Kalesinde hapsedildi.

Sultan Mahmud 1030 yılında vefat ettiğinde başkentte bulunan Muhammed komutanların desteğiyle tahta geçti. Bu sırada Isfahan’da bulunan Mesud’un yapaca- ğı pek bir şey yoktu. O sebeple Horasan’a geçti ve kardeşi Muhammed’e mektup yazarak yeni zaptettiği Taberistan ve Cebel ile Isfahan’ın bir kısmının bulunduğu bölgenin kendisine bırakılmasını istedi. Teklifi kabul edilirse yüksek hâkimiyetini tanıyacağını bildirdi. Fakat Muhammed bu talebi reddetti ve iki kardeş arasında bir taht mücadelesi kaçınılmaz hale geldi. Ancak sonuçta devletin ileri gelenle- rinin kendisini terk edip Mesud’un saflarına geçmesiyle 1030’da, beş aylık saltanatı sona erdi. Mesud, Herat’ta 32 yaşında sultan ilan edilirken Muhammed de Tekinâbâd’ın Kuhtiz Kalesinde hapsedildi.

Sultan Mahmud 1030 yılında vefat ettiğinde başkentte bulunan Muhammed komutanların desteğiyle tahta geçti. Bu sırada Isfahan’da bulunan Mesud’un yapaca- ğı pek bir şey yoktu. O sebeple Horasan’a geçti ve kardeşi Muhammed’e mektup yazarak yeni zaptettiği Taberistan ve Cebel ile Isfahan’ın bir kısmının bulunduğu bölgenin kendisine bırakılmasını istedi. Teklifi kabul edilirse yüksek hâkimiyetini tanıyacağını bildirdi. Fakat Muhammed bu talebi reddetti ve iki kardeş arasında bir taht mücadelesi kaçınılmaz hale geldi. Ancak sonuçta devletin ileri gelenle- rinin kendisini terk edip Mesud’un saflarına geçmesiyle 1030’da, beş aylık saltanatı sona erdi. Mesud, Herat’ta 32 yaşında sultan ilan edilirken Muhammed de Tekinâbâd’ın Kuhtiz Kalesinde hapsedildi.

Sultan Mahmud 1030 yılında vefat ettiğinde başkentte bulunan Muhammed komutanların desteğiyle tahta geçti. Bu sırada Isfahan’da bulunan Mesud’un yapaca- ğı pek bir şey yoktu. O sebeple Horasan’a geçti ve kardeşi Muhammed’e mektup yazarak yeni zaptettiği Taberistan ve Cebel ile Isfahan’ın bir kısmının bulunduğu bölgenin kendisine bırakılmasını istedi. Teklifi kabul edilirse yüksek hâkimiyetini tanıyacağını bildirdi. Fakat Muhammed bu talebi reddetti ve iki kardeş arasında bir taht mücadelesi kaçınılmaz hale geldi. Ancak sonuçta devletin ileri gelenle- rinin kendisini terk edip Mesud’un saflarına geçmesiyle 1030’da, beş aylık saltanatı sona erdi. Mesud, Herat’ta 32 yaşında sultan ilan edilirken Muhammed de Tekinâbâd’ın Kuhtiz Kalesinde hapsedildi.

2. Soru

Mâl-ı biat nedir?

Cevap

Tahta geçen sultanın komutanlara, memurlara, saray mensuplarına ve askerlere sadakatlerini korumaları için dağıttığı paradır.

3. Soru

Sultan Mesud ile Karahanlı Ali Tegin çatışmasının sebebi nedir?

Cevap

Mesud kardeşi Muhammed ile taht mücadelesine giriştiği sırada, Ali Tegin’e desteği karşılığında Huttâl vilayetini vermeyi vaad etmişti. Ancak Mesud kısa sürede tahta çıkınca Ali Tegin’e ihtiyaç kalmamış, tabiatıyla Huttâl da ona verilmemişti. Şimdi Ali Tegin bu yeri almak için zor kullanıyordu. Belh’de iken bu durumu haber alan Sultan Mesud devletin ileri gelenleriyle görüşerek Hârizmşah Altuntaş’ı Ali Tegin’in üzerine sevk etmeye karar verdi.

Mesud kardeşi Muhammed ile taht mücadelesine giriştiği sırada, Ali Tegin’e desteği karşılığında Huttâl vilayetini vermeyi vaad etmişti. Ancak Mesud kısa sürede tahta çıkınca Ali Tegin’e ihtiyaç kalmamış, tabiatıyla Huttâl da ona verilmemişti. Şimdi Ali Tegin bu yeri almak için zor kullanıyordu. Belh’de iken bu durumu haber alan Sultan Mesud devletin ileri gelenleriyle görüşerek Hârizmşah Altuntaş’ı Ali Tegin’in üzerine sevk etmeye karar verdi.

Mesud kardeşi Muhammed ile taht mücadelesine giriştiği sırada, Ali Tegin’e desteği karşılığında Huttâl vilayetini vermeyi vaad etmişti. Ancak Mesud kısa sürede tahta çıkınca Ali Tegin’e ihtiyaç kalmamış, tabiatıyla Huttâl da ona verilmemişti. Şimdi Ali Tegin bu yeri almak için zor kullanıyordu. Belh’de iken bu durumu haber alan Sultan Mesud devletin ileri gelenleriyle görüşerek Hârizmşah Altuntaş’ı Ali Tegin’in üzerine sevk etmeye karar verdi.

Mesud kardeşi Muhammed ile taht mücadelesine giriştiği sırada, Ali Tegin’e desteği karşılığında Huttâl vilayetini vermeyi vaad etmişti. Ancak Mesud kısa sürede tahta çıkınca Ali Tegin’e ihtiyaç kalmamış, tabiatıyla Huttâl da ona verilmemişti. Şimdi Ali Tegin bu yeri almak için zor kullanıyordu. Belh’de iken bu durumu haber alan Sultan Mesud devletin ileri gelenleriyle görüşerek Hârizmşah Altuntaş’ı Ali Tegin’in üzerine sevk etmeye karar verdi.

4. Soru

Gazneliler Kirmân’ı neden ve kime kaybetmişlerdir? 

Cevap

Gazneli askerler bölgede tecavüz ve hırsızlıklara başlamış ve bu durumun tahammül edilemez hale gelmesi üzerine Kirman ileri gelenleri Büveyhîlerden yardım istemiştir. Onbin kişilik bir Büveyhî kuvveti Kirman’a girdi. Yapılan savaşta Ahmed’in bütün gayretlerine rağmen Hindlilerin zayıf kalması Gaznelilerin yenilgisine sebep oldu ve Ahmed’in ordusu dağıldı. Kendisi yakınlarından bir grup ile Nişabur’a gitti. Böylece 1034 yılı içinde Gazneliler’in Kirmân’daki hâkimiyeti sona erdi ve bölge tekrar Büveyhîlerin eline geçti.

Gazneli askerler bölgede tecavüz ve hırsızlıklara başlamış ve bu durumun tahammül edilemez hale gelmesi üzerine Kirman ileri gelenleri Büveyhîlerden yardım istemiştir. Onbin kişilik bir Büveyhî kuvveti Kirman’a girdi. Yapılan savaşta Ahmed’in bütün gayretlerine rağmen Hindlilerin zayıf kalması Gaznelilerin yenilgisine sebep oldu ve Ahmed’in ordusu dağıldı. Kendisi yakınlarından bir grup ile Nişabur’a gitti. Böylece 1034 yılı içinde Gazneliler’in Kirmân’daki hâkimiyeti sona erdi ve bölge tekrar Büveyhîlerin eline geçti.

Gazneli askerler bölgede tecavüz ve hırsızlıklara başlamış ve bu durumun tahammül edilemez hale gelmesi üzerine Kirman ileri gelenleri Büveyhîlerden yardım istemiştir. Onbin kişilik bir Büveyhî kuvveti Kirman’a girdi. Yapılan savaşta Ahmed’in bütün gayretlerine rağmen Hindlilerin zayıf kalması Gaznelilerin yenilgisine sebep oldu ve Ahmed’in ordusu dağıldı. Kendisi yakınlarından bir grup ile Nişabur’a gitti. Böylece 1034 yılı içinde Gazneliler’in Kirmân’daki hâkimiyeti sona erdi ve bölge tekrar Büveyhîlerin eline geçti.

Gazneli askerler bölgede tecavüz ve hırsızlıklara başlamış ve bu durumun tahammül edilemez hale gelmesi üzerine Kirman ileri gelenleri Büveyhîlerden yardım istemiştir. Onbin kişilik bir Büveyhî kuvveti Kirman’a girdi. Yapılan savaşta Ahmed’in bütün gayretlerine rağmen Hindlilerin zayıf kalması Gaznelilerin yenilgisine sebep oldu ve Ahmed’in ordusu dağıldı. Kendisi yakınlarından bir grup ile Nişabur’a gitti. Böylece 1034 yılı içinde Gazneliler’in Kirmân’daki hâkimiyeti sona erdi ve bölge tekrar Büveyhîlerin eline geçti.

5. Soru

Sultan Mesud’un ordu komutanı Ahmed Yinaltegin’e karşı harekete geçmesinin nedeni nedir?

Cevap

Ahmed Yinaltegin başarılı işler yapmasına rağmen Kadı Şirazî Gazne’ye sürekli ondan yakınan mektuplar gönderdi. Ahmed’in elde ettiği malın çoğunu gizlediğini ve çok azını sultana gönderdiğini, geriye kalan parayı nüfuzunu artırmak için kullandığını, ayrıca Sultan Mahmud’un oğlu olduğunu iddia ettiğini yazıyordu. Özellikle Ahmed Yınaltegin’in sultanın oğlu olduğu iddiası Sultan Mesud’u harekete geçirmeye yetti.

Ahmed Yinaltegin başarılı işler yapmasına rağmen Kadı Şirazî Gazne’ye sürekli ondan yakınan mektuplar gönderdi. Ahmed’in elde ettiği malın çoğunu gizlediğini ve çok azını sultana gönderdiğini, geriye kalan parayı nüfuzunu artırmak için kullandığını, ayrıca Sultan Mahmud’un oğlu olduğunu iddia ettiğini yazıyordu. Özellikle Ahmed Yınaltegin’in sultanın oğlu olduğu iddiası Sultan Mesud’u harekete geçirmeye yetti.

Ahmed Yinaltegin başarılı işler yapmasına rağmen Kadı Şirazî Gazne’ye sürekli ondan yakınan mektuplar gönderdi. Ahmed’in elde ettiği malın çoğunu gizlediğini ve çok azını sultana gönderdiğini, geriye kalan parayı nüfuzunu artırmak için kullandığını, ayrıca Sultan Mahmud’un oğlu olduğunu iddia ettiğini yazıyordu. Özellikle Ahmed Yınaltegin’in sultanın oğlu olduğu iddiası Sultan Mesud’u harekete geçirmeye yetti.

Ahmed Yinaltegin başarılı işler yapmasına rağmen Kadı Şirazî Gazne’ye sürekli ondan yakınan mektuplar gönderdi. Ahmed’in elde ettiği malın çoğunu gizlediğini ve çok azını sultana gönderdiğini, geriye kalan parayı nüfuzunu artırmak için kullandığını, ayrıca Sultan Mahmud’un oğlu olduğunu iddia ettiğini yazıyordu. Özellikle Ahmed Yınaltegin’in sultanın oğlu olduğu iddiası Sultan Mesud’u harekete geçirmeye yetti.

6. Soru

Sultan Mesud Selçuklulara karşı ilk yenilgisini ne zaman almıştır? Bu yenilgi sonrası kaybı ne olmuştur?

Cevap

Sultan Mesud Türkmenleri Horasan’dan çıkarmak için hazırlıklara başladı. Bu arada Cürcan’dan ayrılarak 2 Haziran 1035’de Nişabur’a gelmiş ve onbeş bin atlı, ikibin de saray gulâmından oluşan, fillerin de yer aldığı bir orduyu Hâcib Beytoğdı komutasında Türkmenler üzerine sevketmiştir. Ancak Nesâ üzerine yürüyen Hâcib Beytoğdı Selçuklulara yenildi. Bu şartlarda Sultan Mesud Musa Yabgu’ya Ferâve’yi, Çağrı Bey’e Dihistan’ı, Tuğrul Bey’e de Nesâ’yı verdi.

Sultan Mesud Türkmenleri Horasan’dan çıkarmak için hazırlıklara başladı. Bu arada Cürcan’dan ayrılarak 2 Haziran 1035’de Nişabur’a gelmiş ve onbeş bin atlı, ikibin de saray gulâmından oluşan, fillerin de yer aldığı bir orduyu Hâcib Beytoğdı komutasında Türkmenler üzerine sevketmiştir. Ancak Nesâ üzerine yürüyen Hâcib Beytoğdı Selçuklulara yenildi. Bu şartlarda Sultan Mesud Musa Yabgu’ya Ferâve’yi, Çağrı Bey’e Dihistan’ı, Tuğrul Bey’e de Nesâ’yı verdi.

Sultan Mesud Türkmenleri Horasan’dan çıkarmak için hazırlıklara başladı. Bu arada Cürcan’dan ayrılarak 2 Haziran 1035’de Nişabur’a gelmiş ve onbeş bin atlı, ikibin de saray gulâmından oluşan, fillerin de yer aldığı bir orduyu Hâcib Beytoğdı komutasında Türkmenler üzerine sevketmiştir. Ancak Nesâ üzerine yürüyen Hâcib Beytoğdı Selçuklulara yenildi. Bu şartlarda Sultan Mesud Musa Yabgu’ya Ferâve’yi, Çağrı Bey’e Dihistan’ı, Tuğrul Bey’e de Nesâ’yı verdi.

Sultan Mesud Türkmenleri Horasan’dan çıkarmak için hazırlıklara başladı. Bu arada Cürcan’dan ayrılarak 2 Haziran 1035’de Nişabur’a gelmiş ve onbeş bin atlı, ikibin de saray gulâmından oluşan, fillerin de yer aldığı bir orduyu Hâcib Beytoğdı komutasında Türkmenler üzerine sevketmiştir. Ancak Nesâ üzerine yürüyen Hâcib Beytoğdı Selçuklulara yenildi. Bu şartlarda Sultan Mesud Musa Yabgu’ya Ferâve’yi, Çağrı Bey’e Dihistan’ı, Tuğrul Bey’e de Nesâ’yı verdi.

7. Soru

Gazneliler’in batıdaki hâkimiyetleri hangi olay sonrası kesin olarak sona ermiştir?

Cevap

Selçuklular’ın başarılarından cesaretlenen Irak Türkmenleri harekete geçip Rey üzerine yürüdüler. Türkmenler yapılan savaşı kazandı; Taş Ferraş’ı esir ederek parçaladılar ve Rey şehri önünde göründüler. Gazneli Ebû Sehl Hamduy yardımdan ümidini kesince şehri kaderiyle baş başa bıraktı ve Şubat 1038’de Horasan’a çekildi. Onun gidişiyle Gazneliler’in batıdaki hâkimiyetleri de kesin olarak sona erdi.

8. Soru

Hangi yenilgi sonrası Nişabur’da Tuğrul Bey adına hutbe okunmuştur?

Cevap

Tuğrul Bey’in üvey kardeşi İbrahim Yınal, Talhâb galibiyetinden on iki gün sonra Nişabur önlerine gelerek şehri teslim aldı ve Mesud adına okunan hutbeyi Haziran 1038’de es-Sultânü’l-Muazzam unvanıyla Tuğrul Bey adına çevirdi. On gün kadar sonra da Tuğrul Bey Nişabur’a geldi ve Sultan Mesud’un tahtına oturdu.

Tuğrul Bey’in üvey kardeşi İbrahim Yınal, Talhâb galibiyetinden on iki gün sonra Nişabur önlerine gelerek şehri teslim aldı ve Mesud adına okunan hutbeyi Haziran 1038’de es-Sultânü’l-Muazzam unvanıyla Tuğrul Bey adına çevirdi. On gün kadar sonra da Tuğrul Bey Nişabur’a geldi ve Sultan Mesud’un tahtına oturdu.

Tuğrul Bey’in üvey kardeşi İbrahim Yınal, Talhâb galibiyetinden on iki gün sonra Nişabur önlerine gelerek şehri teslim aldı ve Mesud adına okunan hutbeyi Haziran 1038’de es-Sultânü’l-Muazzam unvanıyla Tuğrul Bey adına çevirdi. On gün kadar sonra da Tuğrul Bey Nişabur’a geldi ve Sultan Mesud’un tahtına oturdu.

Tuğrul Bey’in üvey kardeşi İbrahim Yınal, Talhâb galibiyetinden on iki gün sonra Nişabur önlerine gelerek şehri teslim aldı ve Mesud adına okunan hutbeyi Haziran 1038’de es-Sultânü’l-Muazzam unvanıyla Tuğrul Bey adına çevirdi. On gün kadar sonra da Tuğrul Bey Nişabur’a geldi ve Sultan Mesud’un tahtına oturdu.

9. Soru

Dandanakan Savaşı’nın Gaznelilerin bozgunuyla sonuçlanmasının en önemli sebebi nedir?

Cevap

Çeşitli Selçuklu taarruzları sonucu zorla Dandanakan Kalesine ulaşan Gazne ordusu su sıkıntısı çekmekteydi. Sultan Mesud ordusunun su sıkıntısını önlemek için beş fersah ilerideki havuza gidilmesini emretti. Bu hareket Gazne ordusunun düzeninin bozulmasına ve savaşın kaybedilmesine yol açan en önemli olaydı.

10. Soru

Sultan Mevdûd ne zaman Gaznelilerin yegâne hâkimi olmuştur?

Cevap

Mevdûd Gazne’ye döndükten ve tahta oturduktan sonra vezirliğe yine Abdüssamed’i getirdi. Ancak Mevdûd henüz Gazneliler devletinin yegâne hâkimi değildi. Zira daha önce babası tarafından 1034-35’de Multan valiliğine gönderilen kardeşi Mecdud, istikrarsızlığı fırsat bilerek İndus’tan Hansi ve Thanesar’a kadar olan bölgeyle beraber Multan ile Lahor’u da zaptederek halkın mallarına el koymuş ve sultanlığını ilan etmişti. Bu durumu öğrenen Mevdûd onu ortadan kaldırmak için hazırlıklara girişti. Öte taraftan Mecdûd da büyük bir orduyla Gazne’ye doğru ilerlemeye başlamıştı. Fakat 11 Ağustos 1041’de Kurban Bayramını Lahor’da kutladıktan sonra esrarengiz bir şekilde çadırında ölü bulundu. Mecdûd’un ölüm sebebi anlaşılamadı. Böylece Hind’in idaresi de Mevdûd’un eline geçti ve o tek başına Gazneli sultanı oldu.

Mevdûd Gazne’ye döndükten ve tahta oturduktan sonra vezirliğe yine Abdüssamed’i getirdi. Ancak Mevdûd henüz Gazneliler devletinin yegâne hâkimi değildi. Zira daha önce babası tarafından 1034-35’de Multan valiliğine gönderilen kardeşi Mecdud, istikrarsızlığı fırsat bilerek İndus’tan Hansi ve Thanesar’a kadar olan bölgeyle beraber Multan ile Lahor’u da zaptederek halkın mallarına el koymuş ve sultanlığını ilan etmişti. Bu durumu öğrenen Mevdûd onu ortadan kaldırmak için hazırlıklara girişti. Öte taraftan Mecdûd da büyük bir orduyla Gazne’ye doğru ilerlemeye başlamıştı. Fakat 11 Ağustos 1041’de Kurban Bayramını Lahor’da kutladıktan sonra esrarengiz bir şekilde çadırında ölü bulundu. Mecdûd’un ölüm sebebi anlaşılamadı. Böylece Hind’in idaresi de Mevdûd’un eline geçti ve o tek başına Gazneli sultanı oldu.

Mevdûd Gazne’ye döndükten ve tahta oturduktan sonra vezirliğe yine Abdüssamed’i getirdi. Ancak Mevdûd henüz Gazneliler devletinin yegâne hâkimi değildi. Zira daha önce babası tarafından 1034-35’de Multan valiliğine gönderilen kardeşi Mecdud, istikrarsızlığı fırsat bilerek İndus’tan Hansi ve Thanesar’a kadar olan bölgeyle beraber Multan ile Lahor’u da zaptederek halkın mallarına el koymuş ve sultanlığını ilan etmişti. Bu durumu öğrenen Mevdûd onu ortadan kaldırmak için hazırlıklara girişti. Öte taraftan Mecdûd da büyük bir orduyla Gazne’ye doğru ilerlemeye başlamıştı. Fakat 11 Ağustos 1041’de Kurban Bayramını Lahor’da kutladıktan sonra esrarengiz bir şekilde çadırında ölü bulundu. Mecdûd’un ölüm sebebi anlaşılamadı. Böylece Hind’in idaresi de Mevdûd’un eline geçti ve o tek başına Gazneli sultanı oldu.

Mevdûd Gazne’ye döndükten ve tahta oturduktan sonra vezirliğe yine Abdüssamed’i getirdi. Ancak Mevdûd henüz Gazneliler devletinin yegâne hâkimi değildi. Zira daha önce babası tarafından 1034-35’de Multan valiliğine gönderilen kardeşi Mecdud, istikrarsızlığı fırsat bilerek İndus’tan Hansi ve Thanesar’a kadar olan bölgeyle beraber Multan ile Lahor’u da zaptederek halkın mallarına el koymuş ve sultanlığını ilan etmişti. Bu durumu öğrenen Mevdûd onu ortadan kaldırmak için hazırlıklara girişti. Öte taraftan Mecdûd da büyük bir orduyla Gazne’ye doğru ilerlemeye başlamıştı. Fakat 11 Ağustos 1041’de Kurban Bayramını Lahor’da kutladıktan sonra esrarengiz bir şekilde çadırında ölü bulundu. Mecdûd’un ölüm sebebi anlaşılamadı. Böylece Hind’in idaresi de Mevdûd’un eline geçti ve o tek başına Gazneli sultanı oldu.

11. Soru

Hindistan’da geçici sükûneti sağlayan Sultan Mevdud Selçuklulara karşı hareket etme amacı neydi?

Cevap

Sultanın bütün arzusu, Selçukluları ele geçirdikleri yerlerden çıkarmak ve Gazneli devletinin ihtişamını tekrar canlandırmaktı.

Sultanın bütün arzusu, Selçukluları ele geçirdikleri yerlerden çıkarmak ve Gazneli devletinin ihtişamını tekrar canlandırmaktı.

Sultanın bütün arzusu, Selçukluları ele geçirdikleri yerlerden çıkarmak ve Gazneli devletinin ihtişamını tekrar canlandırmaktı.

Sultanın bütün arzusu, Selçukluları ele geçirdikleri yerlerden çıkarmak ve Gazneli devletinin ihtişamını tekrar canlandırmaktı.

12. Soru

Ferruhzâd döneminin en önemli tehlikesi neydi?

Cevap

Ferruhzâd’ın karşılaştığı ilk büyük tehlike Abdürreşid’in ölümü ve saltanat değişikliğinden faydalanmak isteyen Çağrı Bey’in Gazne üzerine yürümesidir.

Ferruhzâd’ın karşılaştığı ilk büyük tehlike Abdürreşid’in ölümü ve saltanat değişikliğinden faydalanmak isteyen Çağrı Bey’in Gazne üzerine yürümesidir.

Ferruhzâd’ın karşılaştığı ilk büyük tehlike Abdürreşid’in ölümü ve saltanat değişikliğinden faydalanmak isteyen Çağrı Bey’in Gazne üzerine yürümesidir.

Ferruhzâd’ın karşılaştığı ilk büyük tehlike Abdürreşid’in ölümü ve saltanat değişikliğinden faydalanmak isteyen Çağrı Bey’in Gazne üzerine yürümesidir.

13. Soru

Hangi sultan döneminde Gaznelilerin hakimiyetlerinin Hindistan’a kaydığı söylenebilir?

Cevap

Sultan İbrahim’in yerine oğullarından III. Mesud geçti. Mesud iyi ahlâklı, adalet ve insaf sahibi bir hükümdardı. Halk tarafından kendisine Mesud-i Kerîm diye hitab ediliyordu ve Gazne tahtının başarılı hükümdarlarından biri idi. Oğlu Şirzad idaresindeki bir orduyu Lahor’a göndermişti. Diğer taraftan Hâcib Togan Tegin idaresindeki bir ordu da Ganj nehrini geçerek pek çok ganimetle geri dönmüştü. Bu dönemde Gaznelilerin Hindistan’daki güçlerinin daha da arttığı görülmektedir.

Sultan İbrahim’in yerine oğullarından III. Mesud geçti. Mesud iyi ahlâklı, adalet ve insaf sahibi bir hükümdardı. Halk tarafından kendisine Mesud-i Kerîm diye hitab ediliyordu ve Gazne tahtının başarılı hükümdarlarından biri idi. Oğlu Şirzad idaresindeki bir orduyu Lahor’a göndermişti. Diğer taraftan Hâcib Togan Tegin idaresindeki bir ordu da Ganj nehrini geçerek pek çok ganimetle geri dönmüştü. Bu dönemde Gaznelilerin Hindistan’daki güçlerinin daha da arttığı görülmektedir.

Sultan İbrahim’in yerine oğullarından III. Mesud geçti. Mesud iyi ahlâklı, adalet ve insaf sahibi bir hükümdardı. Halk tarafından kendisine Mesud-i Kerîm diye hitab ediliyordu ve Gazne tahtının başarılı hükümdarlarından biri idi. Oğlu Şirzad idaresindeki bir orduyu Lahor’a göndermişti. Diğer taraftan Hâcib Togan Tegin idaresindeki bir ordu da Ganj nehrini geçerek pek çok ganimetle geri dönmüştü. Bu dönemde Gaznelilerin Hindistan’daki güçlerinin daha da arttığı görülmektedir.

Sultan İbrahim’in yerine oğullarından III. Mesud geçti. Mesud iyi ahlâklı, adalet ve insaf sahibi bir hükümdardı. Halk tarafından kendisine Mesud-i Kerîm diye hitab ediliyordu ve Gazne tahtının başarılı hükümdarlarından biri idi. Oğlu Şirzad idaresindeki bir orduyu Lahor’a göndermişti. Diğer taraftan Hâcib Togan Tegin idaresindeki bir ordu da Ganj nehrini geçerek pek çok ganimetle geri dönmüştü. Bu dönemde Gaznelilerin Hindistan’daki güçlerinin daha da arttığı görülmektedir.

14. Soru

Selçuklu Sultanı Sancar tarafından vassal olarak tahta oturtulan Gazneli hükümdar kimdir?

Cevap

Vassal olarak tahta oturtulan Sultan Behramşah olmuştur. 

15. Soru

Gaznelilerde sultanın yazılı belgelerdeki alameti nedir?

Cevap

Sultanın yazılı belgelerdeki alameti tevkî’ idi.

Sultanın yazılı belgelerdeki alameti tevkî’ idi.

Sultanın yazılı belgelerdeki alameti tevkî’ idi.

Sultanın yazılı belgelerdeki alameti tevkî’ idi.

16. Soru

Gaznelilerdeki beş büyük divan nelerdir?

Cevap

Divan-ı Vezaret, Divan-ı Risalet, Divan-ı İşraf, Divan-ı Arz ve Divan-ı Vekâlet

17. Soru

Gaznelilerde eyalet teşkilatının başındakilerin ünvanları nelerdi?

Cevap

Her eyalette idarî taksimatın sivil, askerî ve adlî olmak üzere üç önemli şubesi bulunurdu. Sivil idarenin başı doğrudan vezire bağlı olan sahib-i divan idi. Eyaletteki en yüksek askerî görevli ordu komutanı sâlâr ya da sipehsâlâr, adlî görevli ise kadı’l-kudâttır.

Her eyalette idarî taksimatın sivil, askerî ve adlî olmak üzere üç önemli şubesi bulunurdu. Sivil idarenin başı doğrudan vezire bağlı olan sahib-i divan idi. Eyaletteki en yüksek askerî görevli ordu komutanı sâlâr ya da sipehsâlâr, adlî görevli ise kadı’l-kudâttır.

Her eyalette idarî taksimatın sivil, askerî ve adlî olmak üzere üç önemli şubesi bulunurdu. Sivil idarenin başı doğrudan vezire bağlı olan sahib-i divan idi. Eyaletteki en yüksek askerî görevli ordu komutanı sâlâr ya da sipehsâlâr, adlî görevli ise kadı’l-kudâttır.

Her eyalette idarî taksimatın sivil, askerî ve adlî olmak üzere üç önemli şubesi bulunurdu. Sivil idarenin başı doğrudan vezire bağlı olan sahib-i divan idi. Eyaletteki en yüksek askerî görevli ordu komutanı sâlâr ya da sipehsâlâr, adlî görevli ise kadı’l-kudâttır.

18. Soru

Gazne ordusunun Selçuklular gibi teçhizata bağlı olmadan serbestçe hareket edebilen ordular karşısındaki başarısızlıkları neye bağlanmaktadır?

Cevap

Gazneli ordusunun teçhizat bakımından çağdaşlarına göre çok zengin ve gelişmiş olduğu söylenebilir. Binlerce deve yüküyle ifade edilen zerrad-hâne ile diğer canlı ve cansız vasıtalar bunu gösterir. Ne varki bu zenginliğin kendileri için daima bir avantaj olduğunu söylemek de güçtür. Özellikle Selçuklular gibi teçhizata bağlı olmadan serbestçe hareket edebilen ordular karşısında, Gaznelilerin uğradıkları yenilgilere, onların ağırlıklarına bağlı olarak savaşmaları sebep olarak gösterilmiştir.

Gazneli ordusunun teçhizat bakımından çağdaşlarına göre çok zengin ve gelişmiş olduğu söylenebilir. Binlerce deve yüküyle ifade edilen zerrad-hâne ile diğer canlı ve cansız vasıtalar bunu gösterir. Ne varki bu zenginliğin kendileri için daima bir avantaj olduğunu söylemek de güçtür. Özellikle Selçuklular gibi teçhizata bağlı olmadan serbestçe hareket edebilen ordular karşısında, Gaznelilerin uğradıkları yenilgilere, onların ağırlıklarına bağlı olarak savaşmaları sebep olarak gösterilmiştir.

Gazneli ordusunun teçhizat bakımından çağdaşlarına göre çok zengin ve gelişmiş olduğu söylenebilir. Binlerce deve yüküyle ifade edilen zerrad-hâne ile diğer canlı ve cansız vasıtalar bunu gösterir. Ne varki bu zenginliğin kendileri için daima bir avantaj olduğunu söylemek de güçtür. Özellikle Selçuklular gibi teçhizata bağlı olmadan serbestçe hareket edebilen ordular karşısında, Gaznelilerin uğradıkları yenilgilere, onların ağırlıklarına bağlı olarak savaşmaları sebep olarak gösterilmiştir.

Gazneli ordusunun teçhizat bakımından çağdaşlarına göre çok zengin ve gelişmiş olduğu söylenebilir. Binlerce deve yüküyle ifade edilen zerrad-hâne ile diğer canlı ve cansız vasıtalar bunu gösterir. Ne varki bu zenginliğin kendileri için daima bir avantaj olduğunu söylemek de güçtür. Özellikle Selçuklular gibi teçhizata bağlı olmadan serbestçe hareket edebilen ordular karşısında, Gaznelilerin uğradıkları yenilgilere, onların ağırlıklarına bağlı olarak savaşmaları sebep olarak gösterilmiştir.

19. Soru

Gazneli sultanların edebi terbiye almaları gerekliliği Türk kültüründe eski Türk hükümdarlarıyla ne ölçüde ilişkilidir?

Cevap

Gazneliler devrinde Müslüman bir hükümdarda bulunması gereken siyasî, idarî ve askerî vasıflar yanında, sultanların adalet, cömertlik v.b. özellikleri de taşıması, bunlardan da öte ilmî, edebî ve dinî terbiye almış olmaları gerekliydi. Türk kültürü açısından bakıldığında bu hususların eski Türk hükümdarlarında aranan alplik, uzluk, könilik ve bilgelik vasıflarına tekabül ettiği görülmektedir.

Gazneliler devrinde Müslüman bir hükümdarda bulunması gereken siyasî, idarî ve askerî vasıflar yanında, sultanların adalet, cömertlik v.b. özellikleri de taşıması, bunlardan da öte ilmî, edebî ve dinî terbiye almış olmaları gerekliydi. Türk kültürü açısından bakıldığında bu hususların eski Türk hükümdarlarında aranan alplik, uzluk, könilik ve bilgelik vasıflarına tekabül ettiği görülmektedir.

Gazneliler devrinde Müslüman bir hükümdarda bulunması gereken siyasî, idarî ve askerî vasıflar yanında, sultanların adalet, cömertlik v.b. özellikleri de taşıması, bunlardan da öte ilmî, edebî ve dinî terbiye almış olmaları gerekliydi. Türk kültürü açısından bakıldığında bu hususların eski Türk hükümdarlarında aranan alplik, uzluk, könilik ve bilgelik vasıflarına tekabül ettiği görülmektedir.

Gazneliler devrinde Müslüman bir hükümdarda bulunması gereken siyasî, idarî ve askerî vasıflar yanında, sultanların adalet, cömertlik v.b. özellikleri de taşıması, bunlardan da öte ilmî, edebî ve dinî terbiye almış olmaları gerekliydi. Türk kültürü açısından bakıldığında bu hususların eski Türk hükümdarlarında aranan alplik, uzluk, könilik ve bilgelik vasıflarına tekabül ettiği görülmektedir.

20. Soru

Gazne mimarisindeki önemli cami örnekleri hangileridir?

Cevap

Sultan Mahmud’un 1026’da Somnat seferinden sonra Gazne’de yaptırdığı Arûsü’l-Felek Camii ve Fransız arkeolog Schlumberger’in 1951’de Büst yakınında yaptığı kazılarda Sultan Mahmud’un Leşker-i Bazar Ulu Camii önemli mimari örneklerdir.

Sultan Mahmud’un 1026’da Somnat seferinden sonra Gazne’de yaptırdığı Arûsü’l-Felek Camii ve Fransız arkeolog Schlumberger’in 1951’de Büst yakınında yaptığı kazılarda Sultan Mahmud’un Leşker-i Bazar Ulu Camii önemli mimari örneklerdir.

Sultan Mahmud’un 1026’da Somnat seferinden sonra Gazne’de yaptırdığı Arûsü’l-Felek Camii ve Fransız arkeolog Schlumberger’in 1951’de Büst yakınında yaptığı kazılarda Sultan Mahmud’un Leşker-i Bazar Ulu Camii önemli mimari örneklerdir.

Sultan Mahmud’un 1026’da Somnat seferinden sonra Gazne’de yaptırdığı Arûsü’l-Felek Camii ve Fransız arkeolog Schlumberger’in 1951’de Büst yakınında yaptığı kazılarda Sultan Mahmud’un Leşker-i Bazar Ulu Camii önemli mimari örneklerdir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.