Açıköğretim Ders Notları

İnfaz Hukuku Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden İnfaz Hukuku Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

İnfaz Kurumlarında Uygulanacak Rejim, Düzen Ve Güvenlik

1. Soru

Amaca uygun bir infaz rejiminin oluşturulabilmesi için infazın dört görevi hangileridir?

Cevap

Amaca uygun bir infaz rejiminin oluşturulabilmesi için infazın dört görevi olan güvenlik, düzen, bakım ve adalet arasında bir denge oluşturulmalıdır.


2. Soru

Çağdaş infaz hukukunda geçerli olan ve serbestliğe doğru gidişi hedef alan infaz rejiminin esasları nelerdir?

Cevap

Çağdaş infaz hukukunda geçerli olan ve serbestliğe doğru gidişi hedef alan infaz rejiminin esasları şunlardır:
• “İnsan kişiliğine saygılı ve zaaf göstermeyen bir disiplin.
• Hükümlü ve tutukluya hakları ve cezaevi yaşamı konusunda bilgi vermek.
• Haberleşme ve ziyaret imkânlarının genişletilmesi.
• Hapishanelerden çıkışa hazırlayan çalışmaları çekici hâle getirmek.”


3. Soru

Faili yeniden topluma kazandırma anlamına gelen kavram nedir?

Cevap

Resosyalizasyon.


4. Soru

Toplumsal savunma düşüncesinin cezadan beklediği amaç hangisidir?

Cevap

Toplumsal savunma düşüncesinin cezadan beklediği, suçluyu ıslah edebilmek (özel önleme) ve yeniden topluma kazandırmaktır.


5. Soru

Yeniden topluma kazandırmada temel amaç, suç işleyerek kanunu ihlal eden suçluyu
kanuna saygılı birey hâline dönüştürmektir. Bu düşüncenin temelini oluşturan öğretiler hangileridir?

Cevap

Yeniden topluma kazandırmada temel amaç, suç işleyerek kanunu ihlal eden suçluyu
kanuna saygılı birey hâline dönüştürmektir. Bu düşüncenin temelini, tıp bilimi ve insancıllık (hümanizma) öğretisi oluşturmaktadır.


6. Soru

Uluslararası hukukta Hükümlü ve tutukluların yeniden sosyalleştirilmesine ilişkin düzenlemeler nelerdir?

Cevap

Hükümlü ve tutukluların yeniden sosyalleştirilmesine ilişkin düzenlemelere hem Birleşmiş Milletler Asgari Standart Kurallar 65 ve 66’da hem de Avrupa Konseyi Cezaevi
Kuralları m.65-66’da yer verilmiştir.


7. Soru

Bireyselleştirilmiş iyileştirme programlarında gözetilecek ölçütler nelerdir?

Cevap

Bireyselleştirilmiş iyileştirme programlarında gözetilecek ölçütler şunlardır (m.73/1):
• Hükümlünün geçmişi,
• Suçluluk nedeni,
• Suç sicili,
• Fizik yeteneği ve ruhsal yapısı,
• Kişisel doğası,
• Taşıdığı tehlike hâlleri,
• Cezasının süresi,
• Salıverildikten sonraki beklentisi.


8. Soru

Hükümlünün belli koşullarla ziyaret edilebilmesi mümkündür. Kimler hükümlüyü ziyaret etme hakkına sahiptir?

Cevap

Buna göre hükümlünün belli koşullarla ziyaret edilebilmesi mümkündür (m.83/1). Belgelendirilmesi koşuluyla
• eşi,
• üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımları ile
• vasisi veya kayyımı tarafından haftada bir kez ziyaret edilebilir.


9. Soru

Hükümlü ve tutuklular ile ziyaretçilerinin her türlü maddi temasının önlendiği, konuşulanların hazır bulunan görevli tarafından işitilebilecek şekilde izlenebildiği ve
ceza infaz kurumu idaresinin bu iş için tahsis ettiği özel bölümde yapılan görüşme türü hangisidir?

Cevap

Kapalı Görüş.


10. Soru

Ziyaret günleri ve saatleri ile bir hükümlü ve tutuklunun görüşebileceği ziyaretçi sayısı, kurumun fiziki yapısı ve kapasitesi dikkate alınarak kim tarafından belirlenmektedir?

Cevap

Ziyaret günleri ve saatleri ile bir hükümlü ve tutuklunun görüşebileceği ziyaretçi sayısı, kurumun fiziki yapısı ve kapasitesi dikkate alınarak kurum tarafından belirlenir.


11. Soru

Kapalı görüş süresinin azami ve asgari sınırı nedir?

Cevap

Görüş süresi, yarım saatten az, bir saatten fazla olacak şekilde belirlenemez.


12. Soru

Hükümlü ve tutuklular ile ziyaretçilerinin maddi temasına imkân verecek şekilde, konuşulanların hazır bulunan görevli tarafından işitilebildiği ve izlenebildiği, ceza
infaz kurumunun bu iş için tahsis edilmiş özel bölümünde yapılan ziyaret ve görüşmelere ne isim verilir?

Cevap

Açık görüş.


13. Soru

Resmî kurum ve kuruluşlar, heyet hâlinde veya bireysel olarak ceza infaz kurumlarını
ziyaret edebilmek ve hükümlülerle görüşebilmek için hangi kurumdan izin almak
zorundadır?

Cevap

Resmî kurum ve kuruluşlar, heyet hâlinde veya bireysel olarak ceza infaz kurumlarını
ziyaret edebilmek ve hükümlülerle görüşebilmek için Adalet Bakanlığından izin almak
zorundadır.


14. Soru

Açık ceza infaz kurumları ile çocuk eğitimevlerinde kalan hükümlülerin görüştürülmesi türü hangisidir?

Cevap

Açık ceza infaz kurumları ile çocuk eğitimevlerinde kalan hükümlüler görüşlerini her
zaman açık görüş şeklinde yapar (Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında
Yönetmelik m.18).


15. Soru

İnfaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlüler, kural olarak koğuş, oda ve eklentilerinde hangi eşyaları bulundurabilir?

Cevap

İnfaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlüler, kural olarak koğuş, oda ve eklentilerinde kişisel eşya, gıda, tıbbi malzeme ve diğer ihtiyaç maddelerini bulundurabilir. Hangi eşya ve maddelerin bulundurulabileceği “Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşya ve Maddeler Hakkında Yönetmelik”te ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.


16. Soru

Hükümlüler hangi hayvan türü veya türlerini bulundurma hakkına sahiptir?

Cevap

Hükümlüler, oda sistemine geçmiş ceza infaz kurumlarının koğuş, oda ve eklentilerinde,
bir adet kafes ile bir çift kanarya, bülbül veya muhabbet kuşu gibi küçük kafes kuşu bulundurabilir. Henüz oda sistemine geçmemiş diğer ceza infaz kurumlarında, kafes ve kuş sayısı idare tarafından belirlenir. Koğuş veya odada kuş bulundurulabilmesi için birlikte kalan hükümlülerin rızalarının alınması zorunludur.


17. Soru

İnfaz kurumlarında aramalar ne sıklıkta yapılır?

Cevap

Kurumlarda, odalar ve eklentilerinde, hükümlülerin üst ve eşyasında habersiz olarak her zaman arama yapılabilir. Kurumun tamamında her ay bir kez mutlaka arama yapılır.


18. Soru

Hangi durumlarda ve kimin izni ile çıplak olarak veya beden çukurlarında arama yapılabilir?

Cevap

Hükümlünün üzerinde, kuruma sokulması veya bulundurulması yasak madde veya eşya
bulunduğuna dair makul ve ciddi emarelerin varlığı ve kurum en üst amirinin gerekli
görmesi hâlinde çıplak olarak veya beden çukurlarında aşağıda belirtilen usullere göre
arama yapılabilir (Tüzük m.46/2).


19. Soru

Çocuklar haricindeki hükümlüler hakkında uygulanabilecek disiplin cezaları nelerdir?

Cevap

Çocuklar haricindeki hükümlüler hakkında uygulanabilecek disiplin cezaları ağırlık
derecesine göre şunlardır (m.38):
a. Kınama
b. Bazı etkinliklere katılmaktan alıkoyma
c. Ücret karşılığı çalışılan işten yoksun bırakma
d. Haberleşme veya iletişim araçlarından yoksun bırakma veya kısıtlama
e. Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma
f. Hücreye koyma.


20. Soru

Kınama cezasını gerektiren eylemler nelerdir?

Cevap

Kınama cezasını gerektiren eylemler şunlardır (m.39/2):
a. Mektuplarda tehdit, hakaret ve sövme gibi çirkin ifadeler kullanmak.
b. Hükümlü ve tutuklulara karşı edep ve nezakete aykırı şekilde konuşmak veya davranışlarda bulunmak.
c. İdareden habersiz mektup göndermek.
d. Görevlilere hediye vermek veya buna kalkışmak.
e. Görevlilere herhangi bir taahhütte bulunmak.
f. İdarece belirtilen miktardan fazla para bulundurmak.
g. Hükümlü kimliğini yanında bulundurmamak.
h. Yatma planına uymamak.
i. Ceza infaz kurumlarının duvarlarına yazı yazmak, resim yapmak veya afiş yapıştırmak.
j. İdarece verilen eşya ve benzeri şeyleri kötü kullanmak.
k. Kişisel temizliğe veya çevre temizliğine dikkat etmemek.
l. İdarece alınan sağlık önlemlerine uymamak.
m. Kurumda gereksiz gürültü yapmak.


1. Soru

Amaca uygun bir infaz rejiminin oluşturulabilmesi için infazın dört görevi hangileridir?

Cevap

Amaca uygun bir infaz rejiminin oluşturulabilmesi için infazın dört görevi olan güvenlik, düzen, bakım ve adalet arasında bir denge oluşturulmalıdır.

2. Soru

Çağdaş infaz hukukunda geçerli olan ve serbestliğe doğru gidişi hedef alan infaz rejiminin esasları nelerdir?

Cevap

Çağdaş infaz hukukunda geçerli olan ve serbestliğe doğru gidişi hedef alan infaz rejiminin esasları şunlardır:
• “İnsan kişiliğine saygılı ve zaaf göstermeyen bir disiplin.
• Hükümlü ve tutukluya hakları ve cezaevi yaşamı konusunda bilgi vermek.
• Haberleşme ve ziyaret imkânlarının genişletilmesi.
• Hapishanelerden çıkışa hazırlayan çalışmaları çekici hâle getirmek.”

3. Soru

Faili yeniden topluma kazandırma anlamına gelen kavram nedir?

Cevap

Resosyalizasyon.

4. Soru

Toplumsal savunma düşüncesinin cezadan beklediği amaç hangisidir?

Cevap

Toplumsal savunma düşüncesinin cezadan beklediği, suçluyu ıslah edebilmek (özel önleme) ve yeniden topluma kazandırmaktır.

5. Soru

Yeniden topluma kazandırmada temel amaç, suç işleyerek kanunu ihlal eden suçluyu
kanuna saygılı birey hâline dönüştürmektir. Bu düşüncenin temelini oluşturan öğretiler hangileridir?

Cevap

Yeniden topluma kazandırmada temel amaç, suç işleyerek kanunu ihlal eden suçluyu
kanuna saygılı birey hâline dönüştürmektir. Bu düşüncenin temelini, tıp bilimi ve insancıllık (hümanizma) öğretisi oluşturmaktadır.

6. Soru

Uluslararası hukukta Hükümlü ve tutukluların yeniden sosyalleştirilmesine ilişkin düzenlemeler nelerdir?

Cevap

Hükümlü ve tutukluların yeniden sosyalleştirilmesine ilişkin düzenlemelere hem Birleşmiş Milletler Asgari Standart Kurallar 65 ve 66’da hem de Avrupa Konseyi Cezaevi
Kuralları m.65-66’da yer verilmiştir.

7. Soru

Bireyselleştirilmiş iyileştirme programlarında gözetilecek ölçütler nelerdir?

Cevap

Bireyselleştirilmiş iyileştirme programlarında gözetilecek ölçütler şunlardır (m.73/1):
• Hükümlünün geçmişi,
• Suçluluk nedeni,
• Suç sicili,
• Fizik yeteneği ve ruhsal yapısı,
• Kişisel doğası,
• Taşıdığı tehlike hâlleri,
• Cezasının süresi,
• Salıverildikten sonraki beklentisi.

8. Soru

Hükümlünün belli koşullarla ziyaret edilebilmesi mümkündür. Kimler hükümlüyü ziyaret etme hakkına sahiptir?

Cevap

Buna göre hükümlünün belli koşullarla ziyaret edilebilmesi mümkündür (m.83/1). Belgelendirilmesi koşuluyla
• eşi,
• üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımları ile
• vasisi veya kayyımı tarafından haftada bir kez ziyaret edilebilir.

9. Soru

Hükümlü ve tutuklular ile ziyaretçilerinin her türlü maddi temasının önlendiği, konuşulanların hazır bulunan görevli tarafından işitilebilecek şekilde izlenebildiği ve
ceza infaz kurumu idaresinin bu iş için tahsis ettiği özel bölümde yapılan görüşme türü hangisidir?

Cevap

Kapalı Görüş.

10. Soru

Ziyaret günleri ve saatleri ile bir hükümlü ve tutuklunun görüşebileceği ziyaretçi sayısı, kurumun fiziki yapısı ve kapasitesi dikkate alınarak kim tarafından belirlenmektedir?

Cevap

Ziyaret günleri ve saatleri ile bir hükümlü ve tutuklunun görüşebileceği ziyaretçi sayısı, kurumun fiziki yapısı ve kapasitesi dikkate alınarak kurum tarafından belirlenir.

11. Soru

Kapalı görüş süresinin azami ve asgari sınırı nedir?

Cevap

Görüş süresi, yarım saatten az, bir saatten fazla olacak şekilde belirlenemez.

12. Soru

Hükümlü ve tutuklular ile ziyaretçilerinin maddi temasına imkân verecek şekilde, konuşulanların hazır bulunan görevli tarafından işitilebildiği ve izlenebildiği, ceza
infaz kurumunun bu iş için tahsis edilmiş özel bölümünde yapılan ziyaret ve görüşmelere ne isim verilir?

Cevap

Açık görüş.

13. Soru

Resmî kurum ve kuruluşlar, heyet hâlinde veya bireysel olarak ceza infaz kurumlarını
ziyaret edebilmek ve hükümlülerle görüşebilmek için hangi kurumdan izin almak
zorundadır?

Cevap

Resmî kurum ve kuruluşlar, heyet hâlinde veya bireysel olarak ceza infaz kurumlarını
ziyaret edebilmek ve hükümlülerle görüşebilmek için Adalet Bakanlığından izin almak
zorundadır.

14. Soru

Açık ceza infaz kurumları ile çocuk eğitimevlerinde kalan hükümlülerin görüştürülmesi türü hangisidir?

Cevap

Açık ceza infaz kurumları ile çocuk eğitimevlerinde kalan hükümlüler görüşlerini her
zaman açık görüş şeklinde yapar (Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında
Yönetmelik m.18).

15. Soru

İnfaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlüler, kural olarak koğuş, oda ve eklentilerinde hangi eşyaları bulundurabilir?

Cevap

İnfaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlüler, kural olarak koğuş, oda ve eklentilerinde kişisel eşya, gıda, tıbbi malzeme ve diğer ihtiyaç maddelerini bulundurabilir. Hangi eşya ve maddelerin bulundurulabileceği “Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşya ve Maddeler Hakkında Yönetmelik”te ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

16. Soru

Hükümlüler hangi hayvan türü veya türlerini bulundurma hakkına sahiptir?

Cevap

Hükümlüler, oda sistemine geçmiş ceza infaz kurumlarının koğuş, oda ve eklentilerinde,
bir adet kafes ile bir çift kanarya, bülbül veya muhabbet kuşu gibi küçük kafes kuşu bulundurabilir. Henüz oda sistemine geçmemiş diğer ceza infaz kurumlarında, kafes ve kuş sayısı idare tarafından belirlenir. Koğuş veya odada kuş bulundurulabilmesi için birlikte kalan hükümlülerin rızalarının alınması zorunludur.

17. Soru

İnfaz kurumlarında aramalar ne sıklıkta yapılır?

Cevap

Kurumlarda, odalar ve eklentilerinde, hükümlülerin üst ve eşyasında habersiz olarak her zaman arama yapılabilir. Kurumun tamamında her ay bir kez mutlaka arama yapılır.

18. Soru

Hangi durumlarda ve kimin izni ile çıplak olarak veya beden çukurlarında arama yapılabilir?

Cevap

Hükümlünün üzerinde, kuruma sokulması veya bulundurulması yasak madde veya eşya
bulunduğuna dair makul ve ciddi emarelerin varlığı ve kurum en üst amirinin gerekli
görmesi hâlinde çıplak olarak veya beden çukurlarında aşağıda belirtilen usullere göre
arama yapılabilir (Tüzük m.46/2).

19. Soru

Çocuklar haricindeki hükümlüler hakkında uygulanabilecek disiplin cezaları nelerdir?

Cevap

Çocuklar haricindeki hükümlüler hakkında uygulanabilecek disiplin cezaları ağırlık
derecesine göre şunlardır (m.38):
a. Kınama
b. Bazı etkinliklere katılmaktan alıkoyma
c. Ücret karşılığı çalışılan işten yoksun bırakma
d. Haberleşme veya iletişim araçlarından yoksun bırakma veya kısıtlama
e. Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma
f. Hücreye koyma.

20. Soru

Kınama cezasını gerektiren eylemler nelerdir?

Cevap

Kınama cezasını gerektiren eylemler şunlardır (m.39/2):
a. Mektuplarda tehdit, hakaret ve sövme gibi çirkin ifadeler kullanmak.
b. Hükümlü ve tutuklulara karşı edep ve nezakete aykırı şekilde konuşmak veya davranışlarda bulunmak.
c. İdareden habersiz mektup göndermek.
d. Görevlilere hediye vermek veya buna kalkışmak.
e. Görevlilere herhangi bir taahhütte bulunmak.
f. İdarece belirtilen miktardan fazla para bulundurmak.
g. Hükümlü kimliğini yanında bulundurmamak.
h. Yatma planına uymamak.
i. Ceza infaz kurumlarının duvarlarına yazı yazmak, resim yapmak veya afiş yapıştırmak.
j. İdarece verilen eşya ve benzeri şeyleri kötü kullanmak.
k. Kişisel temizliğe veya çevre temizliğine dikkat etmemek.
l. İdarece alınan sağlık önlemlerine uymamak.
m. Kurumda gereksiz gürültü yapmak.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.