Açıköğretim Ders Notları

İnsan ve Toplum Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden İnsan ve Toplum Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Demografi Ve Nüfus

1. Soru

Bir ülkedeki nüfusun yaşlı olması nasıl yorumlanmaktadır?

Cevap

Bir ülkedeki nüfusun yaşlı olması, ülkenin gelişmiş olduğunu göstermektedir.


2. Soru

Nüfus yapısını oluşturan temel özellikler nelerdir?

Cevap

Nüfus yapısı; • Yaş ve cinsiyeti kapsayan biyolojik özellikler ile gelir, • Eğitim, medeni hal, etnik/ırk özellikleri gibi sosyo-ekonomik ve • Kültürel özelliklerle açıklanmaktadır


3. Soru

Nüfus yapısını oluşturan sosyo-ekonomik özellikler nelerdir?

Cevap

Bireylerin gelir, eğitim, medeni hal, etnik/ırk özellikleri, sosyo-ekonomik özellikleridir


4. Soru

Nüfus hareketlerindeki değişimlerin anlaşılabilmesi için nelerin bilinmesi gerekir?

Cevap

Nüfus hareketlerindeki değişimleri anlayabilmek için bireylerin; • Yaş ve cinsiyet bilgilerini içeren biyolojik özellikleri; • Gelir, eğitim durumu, medeni durum, etnik/ırk bilgilerini içeren sosyo-ekonomik özellikleri ve • Kültürel özellikleri gibi değişkenlerin etkisinin dikkate alınması gerekmektedir.


5. Soru

Demografi nedir?

Cevap

İnsan nüfusuyla ilgili üç temel süreç olan; • Doğum, • Ölüm ve • Göç süreciyle ilgili değişiklikleri çalışan bilim dalıdır.


6. Soru

Bir toplumun nüfusuna dâhil olmanın yolları nelerdir?

Cevap

Bir toplumun nüfusuna dâhil olmanın iki yolu vardır: • O toplumda doğmak, • Ya da göç yoluyla, o toplumda yaşamaya başlamak


7. Soru

Doğum süreçlerinde kullanılan başlıca ölçümler nelerdir?

Cevap

Kaba doğum hızı, genel doğurganlık hızı, yaş gruplarına göre doğurganlık hızı ve toplam doğurganlık hızı, doğum süreçlerinde kullanılan başlıca ölçümlerdir.


8. Soru

Genel doğurganlık hızı nedir?

Cevap

Genel doğurganlık hızı, doğurganlık yaşına bağlı bir ölçümdür ve bir yıl içinde meydana gelen doğum sayısının, yıl ortasında doğurganlık yaşında olan kadınların sayısına oranlamasıyla oluşur ve her 100 kadına düşen doğurganlık oranını gösterir. Türkiye’de 2001-2008 yılları arasında, Genel Doğurganlık Hızında düşüş olduğu gözlenmiştir.


9. Soru

Bir toplumun nüfusundan ayrılmanın yolları nelerdir?

Cevap

Bir toplumun nüfusundan ayrılmanın yolları; • Ölmek, • Ya da o toplumdan başka bir topluma göç etmektir


10. Soru

Nüfusla ilgili değerlerin sunumunda cinsiyet nasıl ele alınmaktadır?

Cevap

Nüfusla ilgili değerlerin sunumunda cinsiyet, doğumda belirlenen cinsiyete göre; • Kadın ve • Erkek olmak üzere iki kategoride ele alınmaktadır


11. Soru

Nüfusla ilgili değerlerin sunumunda yaş nasıl ele alınmaktadır?

Cevap

Nüfusla ilgili değerlerin sunumunda yaş, farklı gruplarla ele alınabilir; fakat yaş aralıkları genellikle beş aralıklı şekilde ele alınmaktadır (0-4, 5-9, 15-19 vb. gibi).


12. Soru

Bir toplumdaki cinsiyet oranı nasıl hesaplanır?

Cevap

Bir toplumdaki cinsiyet oranı, aşağıdaki formülle hesaplanır: Cinsiyet Oranı (Toplam Erkek Sayısı / Toplam Kadın Sayısı) × 100 Bu formülden elde edilen sonuç, her 100 kadına düşen erkek sayısı şeklinde yorumlanır


13. Soru

Cinsiyet oranı nasıl yorumlanır?

Cevap

Cinsiyet oranının yüksek çıkması, nüfusun genç bir nüfus olduğunun göstergesi olarak kabul edilir


14. Soru

Bir nüfustaki yaş ve cinsiyet dağılımına ilişkin bilgiler nasıl yorumlanır?

Cevap

Gelişmekte olan ülkelerde neredeyse simetrik olan yaş ve cinsiyet dağılımı, gelişmiş olan ülkelerde ise, belirli bir yaşın üzerine ulaşıldığında kadın nüfusunun lehine gelişmektedir


15. Soru

Bağımlılık oranı nedir?

Cevap

Bağımlı nüfusun (14 yaş ve altı nüfusla 65 yaş ve üzeri nüfusun toplamı) çalışabilir durumda olan nüfusa oranına Bağımlılık Oranı denilmektedir.


16. Soru

Fetter, Gönüllük yaklaşımında neyi savunmaktadır?

Cevap

Fetter, doğurganlık kalıplarındaki değişimin nüfus ilkeleri ile tek başına açıklanamayacağını savunduğu gönüllülük yaklaşımında insanın üreme davranışını incelemek için, toplumu sınıflara bölerek bu sınıflarda ailenin işlevini incelemektedir.


17. Soru

Francesco S. Nitti’nin Artan Bireysellik Kuramı’nda savunduğu ilkeler nelerdir?

Cevap

Francesco S. Nitti’nin Artan Bireysellik Kuramı’nda, bireyselliğin güçlü biçimde geliştiği, toplumsallaşmanın bireysel aktiviteyi ortadan kaldırmadığı, zenginliğin bölündüğü, eşitsizliğin sosyal nedeninin işbirliğinin daha üst bir formuyla ortadan kaldırıldığı toplumlarda, doğum hızı yiyecek hızına eşitlenir ve demografik evrim, geçmişte olduğu gibi, bir korku ve terör unsuru olmaktan çıkar.


18. Soru

Nüfus hareketlerini etkileyen değişkenlerden biri olan göçle ilgili gerçekleştirilen ölçümler nelerdir?

Cevap

Başlıca göç ölçümleri; • Gelen göç, • Giden göç, • Net göç, • Katkılı göç hesaplamalarıdır.


19. Soru

Giden göç hızı nasıl hesaplanır?

Cevap

Giden göç hızı, aşağıdaki formülle hesaplanır: Giden Göç Hızı (Belli bir zaman diliminde, belli bir bölgeden yerleşmek için başka bir bölgeye yeni gidenlerin sayısı / Yerleşim yerindeki nüfus) × 1000


20. Soru

Bağımlılık oranı nasıl hesaplanır?

Cevap

Bağımlılık oranı, aşağıdaki formülle hesaplanır: Bağımlılık Oranı (14 yaş ve altı nüfus + 65 yaş ve üzeri nüfus / 15-64 yaş arası nüfus) × 100 Elde edilen sonuç, her 100 çalışabilir durumda olan kişiye düşen bağımlı sayısı şeklinde yorumlanır.


21. Soru

Gelen göç nedir?

Cevap

Bir grup insanın, bir nüfusun ya da alt nüfusun yerleştiği bölgeye, yerleşmek amacıyla gelmesi, gelen göç olarak tanımlanır.


22. Soru

Katkılı (Gross) göç nedir?

Cevap

Katkılı (Gross) göç; belli bir zaman aralığında, gelen ve giden göçün toplamıdır.


23. Soru

Fetter’in yaklaşımında çocuğun ailedeki değeri nasıl açıklanmaktadır?

Cevap

Fetter’e göre çocuğun ailedeki ekonomik değeri farklı görülmektedir. Zengin ailelerde çocuk aile harcamalarını artırırken, yoksul sınıfta ise aile bütçesine katkıda bulunur. Devredilecek miras da, çocuk sayısını belirlemektedir ve zengin aileler, miras çok sayıda çocuk arasında bölündüğünde çocukların sosyal konumlarını sürdüremeyeceği kaygısını taşırlar.


24. Soru

Bağımlılık oranı nasıl yorumlanır?

Cevap

Bağımlılık oranının yüksek çıkması, o ülkenin gelişmekte olan bir ülke olduğunu gösterir.


25. Soru

Nitti’nin İdeal Toplum’u nasıldır?

Cevap

Nitti’nin ideal toplumunda, ne toplumsal dayanışmayı yok edecek derecede yarışmacılık ve egoizm vardır ne de bireyselliği ortadan kaldıracak kadar topluluk merkezli bir yapı vardır. Nitti’nin ideal toplumunda, zenginlik dağıtılır ve sosyal damarlar artar.


26. Soru

L. Brentano’nun Artan Zenginlik Kuramında insanlara dair nasıl bir açıklama yapılır?

Cevap

L. Brentano’nun Artan Zenginlik Kuramı’na göre, insanoğlu zevk düşkünü bir yaratıktır ve zenginler evin dışında pek çok zevk kaynağı bulabilirken yoksulların ise kitap, seyahat, entelektüel merak ve estetik gibi tatmin kaynakları ya da alternatif zevkleri oldukça sınırlıdır. Bu da onları aşırı cinselliğe sürükler.


27. Soru

Giden göç nedir?

Cevap

Giden göç; bir grup insanın, başka bir yere yerleşmek için, belirli bir bölgeden gitmesidir.


28. Soru

Ülkelerin doğurganlık düzeyleri ile gelişmişlik düzeyleri arasında nasıl bir ilişki vardır?

Cevap

Doğurganlık düzeyi açısından, geçiş öncesi ülkelerde düşüş gözlenmezken; geçiş ülkelerinde orta düzeyde, geçiş sonrası ülkelerinde ise büyük düzeyde düşüş gözlenmektedir.


29. Soru

Roderich von Ungern-Sternberg’in Doğurganlıkta Azalma ve Akılcılık yaklaşımında doğurganlık nasıl açıklanmaktadır?

Cevap

Roderich von Ungern-Sternberg’in Doğurganlıkta Azalma ve Akılcılık yaklaşımına göre, üst sınıflarda ve proleteryada doğurganlıktaki düşüşün nedeni biyolojik değil, zihinseldir. Burjuvazi arasında kapitalist mentalitenin gelişmesi, dürtülere uyan, anlık davranışlarda bulunan, zevk eğilimli mentaliteyi yok etmeye başlayarak, akılcı bir mentalitenin gelişmesini sağlamış; böylece bireyler ebeveynlik de dâhil olmak üzere, tüm davranışlarını dikkatle değerlendirmeye başlamışlardır. Tarım toplumundan çıkarak kentlere göç eden proleterya da sosyal durumlarını yükseltmek peşindedir ve geçmişleriyle bağlantılarını koparmış, zihinleri uyanmış, kent yaşamına uyum sağlayan insanlardır.


30. Soru

Net göç nedir?

Cevap

Net göç; belli bir zaman diliminde, bir coğrafi bölge için, gelen ve giden göç arasındaki farkı verir.


31. Soru

Gelen göç hızı nasıl hesaplanır?

Cevap

Gelen göç hızı, aşağıdaki formülle hesaplanır: Gelen Göç Hızı (Belli bir zaman diliminde, belli bir bölgeye yerleşmek için yeni gelenlerin sayısı / Yerleşim yerindeki nüfus) × 1000


32. Soru

Hane yapısı ve evliliğin incelenmesinde hangi değişkenler dikkate alınır?

Cevap

Hane yapısı ve evliliğin incelenmesinde, evlilik ve boşanma istatistikleri, hanede yaşayan bireyler (yalnız, çekirdek aile, geniş aile, öğrenci/işçi evi), bireylerin evlilik sayısı, ilk evlilik yaşları, evlilikte tercih edilen nikâh türü değişkenlerine bakılmaktadır.


33. Soru

Nüfus açıklamalarında ölüm nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Ölüm, bireyin fiziksel yok oluşu şeklinde tanımlanır ve demografide ölüm, genel anlamda kullanıldığında, nedene bağlı ölümleri ve yaşa bağlı ölümleri dikkate almaz.


34. Soru

Göç hareketlerinde yaş aralığı nasıldır?

Cevap

Onlu yaşların sonlarına doğru artan göç hareketleri, otuzlu yaşların ortalarına doğru devam eder.


35. Soru

Katkılı göç hızı nasıl hesaplanır?

Cevap

Katkılı göç hızı, aşağıdaki formülle hesaplanır: Katkılı Göç Hızı (Gelen göç sayısı + Giden göç sayısı) / Toplam nüfus × 1000


36. Soru

Göç hareketlerinde cinsiyete göre nasıl bir farklılık gözlenir?

Cevap

Göçler, cinsiyete göre farklılık göstermektedir. Erkekler, daha uzak mesafelere göç etmeyi tercih ederken; kadınlar, illeri ya da doğdukları yere yakın ülkeleri tercih etmektedirler.


37. Soru

Toplumsal tabakalaşmayı ölçen değişkenler kısaca nasıl açıklanabilir?

Cevap

Toplumsal eşitsizliklerin oluşmasında, doğuştan gelen statü ile başarılmış statü etkili olmaktadır ve meslek ve gelir başarılmış statüde yer almaktadır. Dezavantajlı grupların başarılmış statü ile yukarı doğru hareketleri kısıtlı olduğundan, eşitsizlik, eğitimde gözlenen eşitsizliklere eşlik etmektedir.


38. Soru

Doğum nedir?

Cevap

Doğum, insan yaşamında bir kere ve bir yerde meydana gelen olaydır. Yeni doğan kişinin bakışından, dünyaya geldiği zamanı ve yeri tanımlar.


39. Soru

Net göç nasıl hesaplanır?

Cevap

Net göç, aşağıdaki formülle hesaplanır: Net Göç (Gelen göç – Giden göç) / Toplam nüfus × 1000


40. Soru

L. Brentano’nun Artan Zenginlik Kuramında doğurganlıkla ilgili nasıl bir açıklama yapılır?

Cevap

Kurama göre toplumda, doğurganlıktaki genel azalma, teknik, bilimsel, endüstriyel ve ticari ilerlemenin getirdiği yeni zevk kaynaklarına, daha çok sayıda insanın ulaşabilmesinin sonucudur. Yüksek doğurganlığının nedenini de yoksulların korunma araçlarından habersiz olmaları olarak kabul eder.


41. Soru

Nüfus açıklamalarında morbidite kavramı nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Morbidite kavramı, sonu ölümle bitecek hastalıkları ve salgınları açıklamak için kullanılmaktadır.


42. Soru

Doğurganlık nedir?

Cevap

Doğurganlık, bir ebeveynin, annenin statüsünü tanımlamaktadır.


43. Soru

Dumont, yoksulluk ve cehalet ile doğurganlık arasındaki ilişkiyi nasıl açıklamaktadır?

Cevap

Dumont, yoksulluğun ve cehaletin yüksek doğurganlık nedeni olmadığını, tam aksine, yüksek doğurganlığın, yoksulluk ve cehalet nedeni olduğunu iddia eder. Benzer biçimde, zenginliğin düşük doğurganlığa neden olmadığını, düşük doğurganlığın da, zenginliğin de ilerleme isteğinin genel sonucu olduğunu söyler.


44. Soru

Kaba doğum hızı nedir?

Cevap

Kaba doğum hızı (doğum ölçümü), bir yıl içinde tüm yaş grubundan annelerin yaptıkları doğum sayısının, genel nüfusa oranıdır. Hesaplamalarda bir ülkede yıl ortasına düşen genel nüfus dikkate alınır. Türkiye’de 2001 ve 2008 yıllarında yapılan ölçümler, kaba doğum hızında azalmanın olduğunu göstermektedir.


45. Soru

Kaba doğum hızı nasıl hesaplanır?

Cevap

Kaba doğum hızı, aşağıdaki formülle hesaplanır ve her 1000 kişiye düşen oranı gösterir: Kaba Doğum Hızı (Doğum sayısı / Genel nüfus sayısı) × 1000


46. Soru

Genel doğurganlık hızı nasıl hesaplanır?

Cevap

Genel doğurganlık hızı, aşağıdaki formülle hesaplanır: Genel Doğurganlık Hızı (Doğum sayısı / 15-44 yaş arasındaki kadın nüfusu) × 1000


47. Soru

Sosyal damarların belirgin olması doğurganlığı nasıl etkilemektedir?

Cevap

Sosyal damarların etkili olduğu toplumlarda sosyal hareketlilik yüksektir, kişisel gelişime izin verilir ve çocuklar kişisel gelişimi etkilediğinden doğurganlık oranı düşüktür.


48. Soru

Yaş gruplarına göre doğurganlık hızı nedir?

Cevap

Yaş gruplarına göre doğurganlık hızı, bir yıl boyunca, bir yaş grubunda yer alan kadınlara düşen doğum sayısıdır. Yıl ortasındaki sayı dikkate alınır. Her 1000 kadına düşen doğum sayısı olarak hesaplanır.


49. Soru

Yaş gruplarına göre doğurganlık hızı nasıl hesaplanır?

Cevap

Yaş gruplarına göre doğurganlık hızı, aşağıdaki formülle hesaplanır: Yaş Gruplarına Göre Doğurganlık Hızı (Belli Bir Yaş Grubunun Yaptığı Doğum Sayısı / Belli Bir Yaş Grubunda Yer Alan Toplam Kadın Sayısı) × 1000


50. Soru

Toplam doğurganlık hızı nedir?

Cevap

Toplam doğurganlık hızı, yaş gruplarına göre doğurganlık hızı dikkate alınarak hesaplanır. Tüm yaş gruplarındaki doğurganlık hızının ağırlıklı toplamı (weighted sum) alınarak, yaş grubunun sınıf aralığını oluşturan beş ile çarpılır.


51. Soru

Yaş gruplarına göre doğurganlık hızı ve toplam doğurganlık hızı hesaplamalarında kabul edilen yaş grubu nedir?

Cevap

Yaş gruplarına göre doğurganlık hızı ve toplam doğurganlık hızı hesaplamalarında, kadınların doğurganlık yaşı kabul edilen 15-49 yaş arasındaki gruplar dikkate alınmaktadır.


52. Soru

Nüfus kuramlarının geliştirilme amaçları nelerdir?

Cevap

Nüfus kuramları, nüfus artışını etkileyen faktörlerin açıklanması için geliştirilmiştir. Ölüm ve göç, nüfus büyümesini etkileyen faktörlerden olduğu halde, nüfus kuramlarında doğurganlıkla ilgili açıklamalar yer almaktadır. Bu kuramlar, doğurganlık kalıplarındaki değişimlere, toplumsal doğurganlık kalıplarına ve doğurganlığın tahminine ilişkin açıklamalarda bulunurlar


53. Soru

Malthus, Nüfus Artışının Sınırları Kuramında neyi savunur?

Cevap

Malthus kuramında, yiyeceğin insan için zorunlu olduğunu ve cinsler arasındaki çekimin (tutku) zorunlu olup hemen hemen şu andaki durumunda olduğu gibi devam edeceğini ve bu iki kanunun doğa kanunu olduğunu savunmaktadır. • Nüfus kontrolsüz olduğunda geometrik oranla (2, 4, 8, 16, 32 vs.), • Yiyecek üretimi ise aritmetik oranla (1, 2, 3, 4, 5, 6 vs.) artmaktadır. Bu nedenle, kontrol edilmediğinde nüfusun gücü, yeryüzünün insan için yiyecek üretebilme gücünden daha fazla olmaktadır. İnsan için yiyecek zorunlu olduğundan nüfus, sürekli ve güçlü bir şekilde kontrol altında tutulmalıdır.


54. Soru

Malthus kuramında sefalet ve ahlak düşkünlüğünü nasıl açıklamaktadır?

Cevap

Hayvan ve bitki yaşamında doğa tohumlarını saçmakta ve tohumların büyümesi için belirlenmiş bir alana yayılmaları ve beslenmeleri zorunludur. İnsanların da bu kanundan kaçmaları mümkün olmamaktadır. Bu kanunun bitkiler ve hayvanlar üzerindeki etkisi tohumların ziyan olması, hastalık ya da erken ölüm olmaktayken; insanlar üzerindeki etkisi ise sefalet ve ahlak düşkünlüğü olmaktadır.


55. Soru

Malthus’un nüfus kontrolünün engellenmesi ile ilgili açıklamaları nelerdir?

Cevap

Malthus, yiyeceğin bol olduğu, eşitliğin bulunduğu, davranışların basit ve saf olduğu, ahlaki düşkünlüğün olmadığı bir toplumun oluşması durumunda, nüfusun gücünün kontrolsüz kalacağını ve insan türünün tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar artacağını savunmaktadır. Malthus’a göre, nüfusun kontrol edilmediği toplumlarda, her 25 yılda bir nüfus ikiye katlanacak; fakat yiyecek üretiminde benzer bir artış meydana gelmeyecektir.


56. Soru

Malthus’un kuramını çürütmeyi amaçlayan Thomas Sadler’in geliştirdiği nüfus kanununun dayandığı ilkeler nelerdir?

Cevap

Thomas Sadler’in geliştirdiği nüfus kanunu, iki ilkeye dayanmaktadır: • Doğurganlık, nüfus yoğunluğu ile ters orantılıdır. • Doğurganlık, ölüm hızı ile doğrudan değişir.


57. Soru

Thomas A. Doubleday beslenme prensibi kuramında neyi savunmaktadır?

Cevap

Thomas A. Doubleday, rahatlığın ve yiyecek bolluğunun olduğu yerde insanların üreme kapasitenin düştüğünü, zor şartlarda ve yiyeceğin az bulunduğu yerde ise üreme kapasitenin arttığını, bu kuralın hem bir ülkedeki hem de ülkeler arasındaki nüfus farklılıklarını açıkladığını savunur.


58. Soru

Dumont, sosyal damarlar kavramında neyi açıklar?

Cevap

Dumont, doğurganlıkla ilgili olarak, sosyal damarlar kavramını ortaya çıkarmıştır. Buna göre, tüm toplumlarda bazı insanlar diğerlerinden daha prestijlidir ve prestijin, toplumsal hiyerarşisi bulunmaktadır. Sosyal Damarlar, bir toplum üyesinin, o toplumun değerlerine göre saygınlık kazanabilmek için, ortaya çıkan bireysel dürtülerini anlatır.


59. Soru

Sosyal damarların zayıf olması doğurganlığı nasıl etkilemektedir?

Cevap

Sosyal damarların en zayıf olduğu toplumlarda statü ve kast, bireysel gelişimi engeller ve doğurganlık oranı yüksek olur.


60. Soru

Morbidite ölçümleri kavramı nasıl tanımlanır?

Cevap

Morbidite ölçümleri, bir nüfusta ölümcül hastalık oluşumunu tanımlamak için kullanılır.


61. Soru

Morbidite hızında kullanılan yaklaşımlar nelerdir?

Cevap

Morbidite hızında, bir hastalığın ne kadar sıklıkla meydana geldiğinin hesaplanmasında iki temel yaklaşım kullanılır: • Yaygınlık ve • Vaka ölçümü.


62. Soru

Morbidite hızında kullanılan yaygınlık kavramı neyi ifade etmektedir?

Cevap

Yaygınlık, belli bir zamanda ya da zaman aralığında, belli bir hastalığa sahip olan bireylerin, nüfus içindeki oranını gösteren ölçümüdür.


63. Soru

Morbidite hızında kullanılan vaka kavramı neyi ifade etmektedir?

Cevap

Belli bir zamanda, genellikle bir yıl içinde bir hastalıkla ilgili yeni teşhis edilmiş vakaların sayısını gösteren değer vaka ölçümüdür.


64. Soru

Morbidite hızında dikkate alınan ilkeler nelerdir?

Cevap

Ölçümlerin nüfusa oranlamasında, yıl ortasındaki nüfus büyüklüğü dikkate alınır. Cinsiyete bağlı hastalıklarda ise o cinsiyet kategorisinde yer alan toplam kişi sayısı dikkate alınır.


65. Soru

Kaba ölümlüm hızı nedir?

Cevap

Kaba ölüm hızı, bir yıllık süre içinde, bir nüfusta meydana gelen ölüm sayısının, her 1000 yaşayan kişiye düşen oranıdır.


66. Soru

Kaba ölüm hızı nasıl hesaplanır?

Cevap

Kaba ölüm hızı, aşağıdaki formülle hesaplanır: Kaba Ölüm Hızı (Ölüm sayısı / Toplam nüfus büyüklüğü) × 1000 Toplam nüfusun, yıl ortasındaki büyüklüğü alınır.


67. Soru

Yaşa bağlı ölüm hızı nedir?

Cevap

Yaşa bağlı ölüm hızı, bir yıl içinde, belli bir yaş aralığında meydana gelen ölüm sayısının, aynı yaş grubunda yer alan toplam nüfusa oranıdır. Her 1000 yaşayan kişiye düşen ölüm sayısı olarak yorumlanır.


68. Soru

Yaşa bağlı ölüm hızı nasıl hesaplanır?

Cevap

Yaşa bağlı ölüm hızı, aşağıdaki formülle hesaplanır: Yaşa Bağlı Ölüm Hızı (Belli bir yaş grubunda meydana gelen ölüm sayısı / Belli bir yaş grubuna düşen toplam kişi sayısı) × 1000 Toplam nüfus olarak yıl ortasındaki sayı alınır.


69. Soru

Çocuk ölümlerinin incelenmesinde kullanılan yaş kategorileri nasıldır?

Cevap

Çocuk ölümlerinin incelenmesinde, yaşa bağlı ölüm hızları hesaplanmaktadır. Çocuk ölümleri için üç temel kategori kullanılır: • Yeni doğan: Yaşamın ilk gününden yirmi sekizinci gününe kadar, • Bebek: Yaşamın ilk yılını, • Çocuk: Yaşamın ilk yılından beşinci yılına kadar olan zamanı kapsar.


70. Soru

Yeni doğan ölüm hızı nedir?

Cevap

Yeni doğan ölüm hızı, bir yıl içinde yaşamının birinci ve yirmi sekizinci günleri arasında ölenlerin sayısının, o yıl içinde meydana gelen doğum sayısına oranıdır.


71. Soru

Yeni Doğan Ölüm Hızı formülü nedir?

Cevap

Yeni doğan ölüm hızı, aşağıdaki formülle hesaplanır: Yeni Doğan Ölüm Hızı (Yeni doğan ölüm sayısı / Doğum sayısı) × 1000


72. Soru

Nedene bağlı ölüm hızı nasıl hesaplanır?

Cevap

Nedene bağlı ölüm hızı ölçümü, morbidite ölçümleriyle yakından bağlantılıdır. Morbidite hızında vaka ölçümü, Nedene bağlı ölüm hızı’nın hesaplanmasında kullanılır. Örneğin, bir yıl içinde, cinayet nedeniyle meydana gelen ölüm hızının hesaplanması için, aşağıdaki formül kullanılabilir: Nedene Bağlı Ölüm Hızı (Cinayet nedeniyle meydana gelen ölüm sayısı/Toplam nüfus büyüklüğü) × 100,000


73. Soru

Nufüs yapısını oluşturan özellikler nelerdir?

Cevap

Bir coğrafi bölgede ve bir zaman dilimi içinde, nüfus yapısını oluşturan temel özellikler, yaş ve cinsiyet gibi biyolojik özelliklerle gelir, eğitim durumu, medeni durum, etnik/ırk özellikleri gibi sosyo-ekonomik ve kültürel özelliklerden oluşur. Bu özellikler, tek başına nüfus hareketlerini açıklamak için yeterli değildir. Diğer özelliklerle birlikte, nüfus hareketlerindeki değişimlerin anlaşılmasını sağlarlar.

Nüfus yapısını oluşturan özellikler ayrıca biyolojik, sosyo-ekonomik ve kültürel değişkenler olarak sınıf­landırılabilir. Temel biyolojik özellikler, yaş ve cinsiyettir. Biyolojik değişkenler doğum, ölüm ve göç süreçlerini etkileyen başlıca faktörlerdir. Ancak, tek başına nüfus hareketlerindeki değişimi açıklayamazlar. Nüfus hareketlerindeki değişimleri anlayabilmek için bireylerin gelirleri, eğitim durumları, medeni durumları, etnik/ırk özellikleri gibi değişkenlerin etkisinin de dikkate alınması gerekmektedir.


74. Soru

Nüfus içinde cinsiyet oranını hesaplamak için başvurulan formülü yazınız.

Cevap

Nüfus içinde cinsiyet oranını hesaplamak için, aşağıdaki formül kullanılır:
Cinsiyet Oranı = (Toplam Erkek Sayısı / Toplam Kadın Sayısı) × 100


75. Soru

Gelişmişlik düzeylerinin göstergelerinden biri olarak kabul edilen, Bağımlılık Oranı nedir?

Cevap

Yalnızca, cinsiyet ve yaş grupları tablolarına bakarak yapabileceğimiz diğer bir yorum ise ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin göstergelerinden biri olarak kabul edilen, Bağımlılık Oranı’nın hesaplanmasıdır. Bağımlı nüfusun (14 yaş ve altı nüfusla 65 yaş ve üzeri nüfusun toplamı) çalışabilir durumda olan nüfusa oranına ‘Bağımlılık Oranı’ denir.


76. Soru

Gelişmişlik düzeylerinin göstergelerinden biri olarak kabul edilen, Bağımlılık Oranı nasıl bir formülle bulunur ve nasıl yorumlanır?

Cevap

Bağımlılık Oranı = (14 yaş ve altı nüfus + 65 yaş ve üzeri nüfus / 15-64 yaş arası nüfus) × 100 formülü ile bulunur.
Bağımlılık Oranı “Her 100 Çalışabilir durumda olan kişiye düşen bağımlı sayısı” olarak yorumlanır. Bağımlılık oranının yüksek çıkması, o ülkenin gelişmekte olan ülkelerden biri olduğunun göstergesi olarak kabul edilir.


77. Soru

Ülkelerin gelişmişlik düzeyleriyle yaş yapıları arasındaki farklılıkları çözümleyebilmek için geliştirilen karşılaştırmalar nelerdir?

Cevap

Ülkelerin gelişmişlik düzeyleriyle yaş yapıları arasında da önemli farklılıklar gözlenmektedir. Farklılıkları çözümleyebilmek için geliştiren, üç temel karşılaştırmaya dayanmaktadır: Kıtalara göre yaş kategorileri, gelişmişlik düzeylerine göre yaş kategorileri ve doğurganlık hızlarına göre ülkelerin sınıf­landırılmaları. Üçüncü karşılaştırmada, geçiş öncesi ülkelerin doğurganlık düzeyinde önemli düşüşlerin gözlenmediği ülkeler, geçiş ülkelerini doğurganlıkta orta düzeyde düşüş gözlendiği ülkeler; geçiş sonrası ülkeleri ise doğurganlık düzeylerinde büyük düşüşlerin gözlendiği ülkeleri temsil etmektedir


78. Soru

Demograf­ların ve sosyal bilimcilerin, toplum yapısı ve nüfus analizinde kullandığı değişkenler, kaç grupta incelenebilir? Bunlar neler olabilir?

Cevap

Demograf­ların ve sosyal bilimcilerin, toplum yapısı ve nüfus analizinde kullandığı değişkenler, iki temel sınıf­landırma altında toplanabilir: Toplumsal farklılaşmayı ölçen değişkenler ve toplumsal tabakalaşmayı ölçen değişkenler. Toplumsal farklılaşmayı ölçen değişkenlerden, hane yapısı ve evlilik ile etnisite/ ırk, toplumsal tabakalaşmayı ölçen değişkenlerden de meslek ve gelir değişkenlerinin etkisi örnek gösterilebilir.


79. Soru

Doğum ve doğurganlık kavramlarını açıklayınız.

Cevap

Doğum, yeni doğan kişinin bakışından dünyaya geldiği zamanı ve yeri tanımlar. Doğurganlık ise ebeveynlik statüsünü açıklar. 


80. Soru

Doğum süreçlerinde kullanılan başlıca ölçümler nelerdir?

Cevap

Doğum süreçlerinde kullanılan başlıca ölçümler, Kaba Doğum Hızı, Genel Doğurganlık Hızı, Yaş Gruplarına Göre Doğurganlık Hızı, Toplam Doğurganlık Hızı’dır.


81. Soru

Kaba doğum hızı hakkında bilgi veriniz. Formülünü yazınız.

Cevap

Kaba Doğum Hızı, bir yıl içinde tüm yaş grubundan annelerin yaptıkları doğum sayısının, genel nüfusa oranlamasıdır. Hesaplamalarda bir ülkede yıl ortasına düşen genel nüfus dikkate alınır. Her 1000 kişiye düşen oranı gösterir.
Kaba Doğum Hızı = (Doğum sayısı / Genel nüfus sayısı) × 1000


82. Soru

Genel doğurganlık hızı hakkında bilgi veriniz. Formülünü yazınız.

Cevap

Genel Doğurganlık Hızı, doğurganlık yaşına bağlı bir ölçümdür. Bir yıl içinde meydana gelen doğum sayısının, yıl ortasında doğurganlık yaşında olan kadınların sayısına oranlanmasıyla oluşur. Her 1000 kadına düşen doğurganlık oranını gösterir. Kadınların doğurganlık yaşı olarak 15-49 değil, 15-44 yaş aralığı kullanılmaktadır. Nedeni, yaş ve cinsiyetle ilgili bölümde açıklandığı gibi, kadınlarda doğurganlığın 40’lı yaşların ortalarından itibaren göz ardı edilebilecek düzeyde düşük olarak gözlenmesidir.
Genel Doğurganlık Hızı = (Doğum sayısı / 15-44 yaş arasındaki kadın nüfusu) ×1000


83. Soru

Yaş gruplarına göre doğurganlık hızı hakkında bilgi veriniz. Formülünü yazınız.

Cevap

Yaş Gruplarına Göre Doğurganlık Hızı, bir yıl boyunca, bir yaş grubunda yer alan kadınlara düşen doğum sayısıdır. Yıl ortasındaki sayı dikkate alınır. Her 1000 kadına düşen doğum sayısı olarak hesaplanır.
Yaş Gruplarına Göre Doğurganlık Hızı = (Belli Bir Yaş Grubunun Yaptığı Doğum Sayısı / Belli Bir Yaş Grubunda Yer Alan Toplam Kadın Sayısı) × 1000


84. Soru

Toplam doğurganlık hızı hakkında bilgi veriniz. Formülünü yazınız.

Cevap

Toplam Doğurganlık Hızı, Yaş Gruplarına Göre Doğurganlık Hızı dikkate alınarak hesaplanır. Tüm yaş gruplarındaki doğurganlık hızının ağırlıklı toplamı (weighted sum) alınarak, yaş grubunun sınıf aralığını oluşturan beş ile çarpılır.

Toplam Doğurganlık Hızı= Doğurganlık hızının ağırlıklı toplamı x 5

Örneğin;A ülkesinde 2020 yılında Yaş Gruplarına Göre Doğurganlık Hızı toplamı, her 1000 kadına 414 çocuk olarak bulunduğunu varsayarsak, bu ülkede Toplam Doğurganlık Hızı (doğurganlık çağındaki kadın başına düşen çocuk sayısı) nedir?
A ülkesi Toplam Doğurganlık Hızı = 414 × 5 = 2070
“Her 1000 kadına 2070 çocuk düşmektedir” şeklinde yorumlarız.


85. Soru

Nüfus kuramları hakkında bilgi veriniz.

Cevap

Bir toplumdaki nüfus büyümesini etkileyen faktörleri açıklamak için, nüfus kuramları geliştirilmiştir. Nüfus kuramları genel olarak, doğurganlık kalıpları üzerinde yoğunlaşır. Ölüm ve göç de nüfus büyümesini etkileyen faktörler olmakla birlikte, nüfus kuramları temel olarak, doğurganlık kalıplarındaki değişimlere ve toplumsal sınıf­ların doğurganlık kalıplarındaki farklılıklarına odaklanır. Ayrıca, bir ülke ya da tanımlanmış bir grup için, doğurganlık kalıpları dikkate alınarak, doğurganlıkla ilgili belli bir doğrulukla tahminde bulunur.

Nüfus artışını etkileyen faktörleri açıklamak için, Malthus, nüfusun kontrol edilmediğinde geometrik oranla artarken; yiyecek üretiminin aritmetik oranla arttığını, bu nedenle, insan toplumlarında nüfus artışını kontrol edecek mekanizmalar geliştirildiğini; Sadler, doğurganlığın nüfus yoğunluğuyla ters orantılı olduğunu; Doubleday, beslenme türünün doğurganlığı etkilediğini; Dumont, sosyal damarların yoğun olduğu yerde doğurganlığın düşük olduğunu; Fetter, doğurganlıkta insan davranışlarındaki iradenin belirleyici olduğunu; Nitti, bireyselliğin yüksek olduğu toplumlarda doğurganlığın düşük olduğunu; Brettano, zevke düşkün insanoğlunun, artan zenginlikle daha farklı eğlencelere yöneldiği için doğurganlığın düştüğünü; Ungern-Sternberg ise akılcı zihniyetin toplumun tüm sınıf­larına hakim olmasıyla doğurganlığın düştüğünü savunur.


86. Soru

Nüfus kuramlarına göre nüfus artışı hakkında bilgi veriniz.

Cevap

Thomas R. Malthus, 1789 yılında yazdığı ‘Nüfus İlkesi Üzerine Bir Çalışma’ adlı kitabında, insanın mükemmelliği görüşünü reddederek, kuramına iki temel önermeyle başlar:
• Yiyecek insan için zorunludur.
• Cinsler arasındaki çekim (tutku) zorunludur ve hemen hemen şu andaki durumunda olduğu gibi devam edecektir.
İnsanlıkla ilgili bu iki kanun, aynı zamanda, doğa kanunudur. Bu konuda henüz bir değişime şahit olunmamıştır. Kontrol edilmediğinde nüfus, geometrik oranla artarken (2, 4, 8, 16, 32, 64 v.s.); yiyecek üretimi, aritmetik oranla (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 v.s.) artar. Buna göre, nüfusun gücü, yeryüzünün insan için yiyecek üretebilme gücünden daha fazladır.
İnsan için, yiyeceği zorunlu kılan doğa kanunu nedeniyle bu iki eşit olmayan güç, dengede tutulmalıdır. Yiyecek temin etme güçlüğü nedeniyle nüfus, sürekli ve güçlü bir şekilde kontrol edilmeyi gerektirir. Bu güçlüğün mutlaka bir yerlerde yaşanması ve insanlığın büyük bir kısmının bu durumdan katı biçimde mutlaka etkilenmesi gereklidir.
İnsan ve hayvan krallıklarında da doğa tohumlarını saçar ve bu tohumların büyümesi için, alana yayılmaları ve beslenmeleri zorunludur. Doğa kanunundaki zorunluluk, büyüme ve yayılmayı, belirlenmiş sınırlar içinde tutar. Bitkiler ve hayvanlar, bu büyük sınırlayıcı kanuna tabidir.


87. Soru

Malthus’a göre, nüfusun artışını kontrol etmek için, insan toplumunda uygulanan kontrol mekanizmaları nelerdir?

Cevap

Malthus’a göre, nüfusun artışını kontrol etmek için, insan toplumunda uygulanan başlıca iki kontrol mekanizması bulunmaktadır:
1. Ölüm hızını arttıran pozitif kontrol mekanizması
2. Doğum hızını düşüren önleyici kontrol mekanizması
Ölüm hızını arttıran pozitifi kontrol mekanizması açlık, hastalık ve savaştır. Örneğin alt sınıf­ların, çocuklara yeterli besin vermemesi ve dikkat etmemeleri, ölüm hızını artıran bir işlev görür (Malthus, 1926: 63). Doğum hızını düşüren önleyici kontrol mekanizması ise kürtaj, doğum kontrolü, evliliğin ertelenmesi gibi daha çok burjuvazinin uyguladığı kontrol mekanizmasıdır. Malthus, 1803’te çalışmasının ikinci basımında, üçüncü kontrol mekanizması
olarak ahlaki kısıtlamayı eklemiş ve detaylı olarak açıklamıştır. Önleyici kontrol mekanizmasında yer alan, evliliğin ileri yaşlara ertelenmesi, tek başına nüfusu sınırlayıcı olmayacaktır. Evliliğin, aynı zamanda tamamen ahlâki olması (gayrimeşru ilişkinin olmaması) gerekir; çünkü, evlilik gerçekleştikten sonra artık, hiçbir yapay önleyici mekanizma uygulanmamalıdır


88. Soru

Thomas Sadler’in geliştirdiği nüfus kanunu kaç temel ilkeye dayanmaktadır? Bunlar nelerdir?Açıklayınız.

Cevap

Kuramını oluşturduğu çalışmasının büyük çoğunluğunu, Malthus’un kuramını çürütmeye ayıran, Thomas Sadler’in geliştirdiği nüfus kanunu iki ilkeye dayanır:
1. Doğurganlık nüfus yoğunluğu ile ters orantılıdır. Diğer durumlar sabit tutulduğunda, evliliklerin sayısı nüfus yoğunluğuna göre değişir. Burada kısıtlayıcı olan, yalnızca mekân değildir. Üzerinde yaşanan mekânın, nüfusu besleme kalitesi de önemlidir. Örneğin, dağlık yerlerle, buz altındaki yerler, daha verimli toprakların bulunduğu bölgelerle kıyaslanamaz.
2. Doğurganlık, ölüm hızı ile doğrudan değişir. Diğer bir deyişle, doğurganlığın yüksek olduğu yerde, ölüm hızı da yüksektir. Sadler, yoğunluk ilkesinin kır ile kent farklılığını ve üst sınıf­lardaki düşük doğurganlığı da açıkladığını savunur.


89. Soru

Thomas A. Doubleday’ın çalışmaları ile ortaya konulan nüfusla ilgili beslenme prensibini açıklayınız.

Cevap

Thomas A. Doubleday, bitkiler ve hayvanların üremesi üzerinde beslenmenin yarattığı etkileri inceleyerek, elde edilen sonuçların insan doğurganlığı için de geçerli olabileceğini savunur. Bitkilerin çok fazla beslendiği zaman, tohum vermediklerini, daha zor çevre şartlarında ise daha fazla çiçeklendiğini ve yenilendiğini gösteren deneylerin, hayvanlar dünyası için de geçerli olduğunu, ne zaman bir tür yok olma tehlikesiyle karşılaşsa, doğurganlığının arttığını söyleyerek söz konusu sonuçları, insan toplumuna uyarlar. Doubleday, rahatlığın ve yiyecek bolluğunun olduğu yerde insanların üreme kapasitenin düştüğünü, zor şartlarda ve yiyeceğin
az bulunduğu yerde ise üreme kapasitenin arttığını, bu kuralın hem bir ülkedeki hem de ülkeler arasındaki nüfus farklılıklarını açıkladığını savunur. Nüfus yoğunluğunun fazla olduğu ülkelerde, et ve şarabın daha az tüketildiğini; örneğin, İskoç Adaları’nda yaşayanların daha çok balıkla beslendiğini; Hindistan’da ve Çin’de pirinç ve patates tüketiminin fazla olduğunu söyleyerek, kuvvetli besinleri tüketen ülkelerin ve sınıf­ların, kendilerini üretebilme/yenileyebilme güçlerini zayıf­lattıklarını söyler.


90. Soru

Nüfus kuramlarından sosyal damarlar ilkesini açıklayınız.

Cevap

Dumont’un önerdiği Sosyal Damarlar ilkesi, tüm toplumlarda prestijin toplumsal hiyerarşisi olduğunu; değerler, toplumdan topluma farklılık gösterse de, her toplumda bazı insanların diğerlerinden daha prestijli olduğunu vurgular. Toplumsal moleküller, parlak ideallere doğru yükselmek için çekilirler. Dumont’a göre, sosyal statüyü yükseltmek için harekete geçirici dürtü, politik güç ya da zenginlik değildir. Bunlar, Sosyal Damarlar terimi altında toplanabilecek olan zevk, zarafet, lüks, gerçeğe ve adalete duyulan sevgi, hatta genelin iyiliği adına kendini feda edebilmek olan ideallerdir. Kısacası, Sosyal Damarlar, bir toplum üyesinin, o toplumun değerlerine göre saygınlık kazanabilmek için, ortaya çıkan bireysel dürtülerini anlatır.
Sosyal Damarlar, tüm medeni toplumlarda görülmekle birlikte, hepsinde eşit derecede işlemez. En zayıf olduğu toplumlar, statü ve kastın, bireysel gelişime katı engeller koyduğu toplumlardır. Böyle toplumlarda doğurganlık, daima yüksektir; çünkü, kişisel gelişim engellenmiştir. Kişisel gelişimi engellenen insan, doğasındaki hayvansı dürtülere boyun eğer. Diğer taraf­tan, Sosyal Damarlar’ın en etkili olduğu toplumlarda, sosyal hareketlilik yüksektir. Böyle toplumlarda çocuklar, kişisel gelişimi engelleyici ya da geciktirici etkide bulunduğu için, doğurganlık oranı da düşüktür. 


91. Soru

Fetter’in, Gönüllülük yaklaşımına göre nüfus ilkeleri hakkındaki açıklamaları nelerdir?

Cevap

Fetter’in (Coontz, 1957:61-64), Gönüllülük yaklaşımına göre, hiçbir nüfus ilkesi, tek başına, doğurganlık kalıplarındaki değişimi açıklamak için yeterli değildir. Demografik değişimlerde, yiyecek üretiminin sınırlarının, nüfus üzerindeki kısıtlayıcı etkisinin olduğunu, ama, insanların ilerleme vasıtasıyla, yalnızca fiziksel zorunluluklar nedeniyle, hareket etme durumundan belli bir özgürlüğe kavuştuklarını, böylece insan davranışlarında iradenin belirleyici olduğu görüşünü savunur.
Gönüllülük yaklaşımı, insanın üreme davranışını incelemek için, toplumu sınıflara bölerek bu sınıf­larda ailenin işlevini inceler. Fetter, tüketim birimi olarak ailenin tüm sınıf­larda aynı işlevi gördüğünü; aile gelirinin aile büyüklüğüne üst sınır koyduğunu; ancak, bu üst sınırın her zaman gerçek bir sınır olmadığını, aile üyelerinin her zaman için aile gelirini artırabileceğini söyler. Bu durumda, yoksul sınıf­ların aile büyüklüğüne sınır koymak için daha istekli görünmesi gerektiği halde, gerçek durumun tersi olduğunu, çünkü daha iyi durumdaki ailelerde açlık korkusunun daha fazla olduğunu, gönüllü olarak, geleceği düşünerek anlık zevklerini bastırmayı bildiklerini söyler. Bu sınıf­ların kendilerinin zengin olmalarını sağlayan basiret ve öngörü gibi özellikleri, aynı zamanda aile büyüklüklerini sınırlamalarını da sağlar.


92. Soru

Artan bireysellik kuramı hakkında bilgi veriniz.

Cevap

Francesco S. Nitti (Coontz, 1957:65-67), bireyselliğin nüfus büyüklüğü üzerindeki etkisini inceleyen, yeni bir nüfus kuramı ilkesi geliştirmiştir. Buna göre, bireyselliğin güçlü biçimde geliştiği, toplumsallaşmanın bireysel aktiviteyi ortadan kaldırmadığı, zenginliğin bölündüğü, eşitsizliğin sosyal nedeninin işbirliğinin daha üst bir formuyla ortadan kaldırıldığı toplumlarda, doğum hızı yiyecek hızına eşitlenir ve demografik evrim, geçmişte olduğu gibi, bir korku ve terör unsuru olmaktan çıkar. Toplumsal örgütlenme türü, bireyselliğin en üst düzeye ulaşmasında çok önemli bir yere sahiptir. Mevcut toplum, üst sınıf­ların bireyselliğini bastırır ya da üyelerinin artışına sınır koyar. Yüksek doğurganlığın olduğu alt sınıf­ların durumları ise mevcut toplumsal kurumlardan kaynaklanır. Yoksulluk, yüksek doğurganlığa neden olur. Proleterya, Dumont’ta görüldüğü gibi eylemden dışlanır.

Bireyselliğin en üst düzeyde gerçekleşmesini sağlayacak olan toplumsal örgütlenme nasıl olmalıdır? Nitti’nin ideal toplumunda, ne toplumsal dayanışmayı yok edecek derecede yarışmacılık ve egoizm vardır ne de bireyselliği ortadan kaldıracak kadar topluluk merkezli bir yapı vardır. Nitti’nin ideal toplumunda, zenginlik dağıtılır ve sosyal damarlar artar.


93. Soru

Artan zenginlik kuramına göre nüfus yapılanmasını açıklayınız.

Cevap

L. Brentano’ya (Coontz, 1957:67-68) göre, insanoğlu zevk düşkünü bir yaratıktır. Zevklerin ise maddi bir temeli vardır. Yoksul sınıf­ların alternatif zevkleri, oldukça sınırlıdır. Zenginlerde ise durum tamamen farklıdır. Evin dışında, ulaşabilecekleri çok sayıda zevk kaynağı bulunmaktadır. Ayrıca, zenginler arasında, çocuklara ‘mükemmelleştirilecek yeni bir karakter’ olarak bakılmaktadır çünkü, miktar değil, kalite önemlidir. Eğitim ve kariyer için hazırlama gerekliliği, çocukların aile üzerindeki yükünü artırmaktadır.
Toplumda, doğurganlıktaki genel azalma, teknik, bilimsel, endüstriyel ve ticari ilerlemenin getirdiği yeni zevk kaynaklarına, daha çok sayıda insanın ulaşabilmesinin sonucudur. Zevk kaynaklarına ancak, maddi imkânı olanlar ulaşabileceğinden, erkekler bir seçimle karşı karşıya kalır. Medeniyetin yeni zevk fırsatlarından yararlanabilmek için, ailenin büyüklüğünü sınırlamak zorunluluğu ortaya çıkar. Zenginlikte artış, doğurganlıkta artışı getirmez. Aileye yeni bir üye gelmesi, toplam tatminde azalmaya neden olacaksa, erkekler aile sayılarını sınırlı tutarlar. Yapmak zorunda oldukları seçim, ebeveynlikle alternatif zevkler arasındadır.


94. Soru

Ölüm ve morbidite kavramlarını açıklayınız.

Cevap

Demografik açıdan ölüm, nüfusun azalmasını anlatan bir süreçtir. Ölüm istatistikleri kadar önemli olan diğer bir terim, morbiditedir. Sonu ölümle bitecek hastalıkları, salgınları açıklamak için kullanılır. Ölüm, bireyin fiziksel yok oluşunu tanımlar. Demografik açıdan ölüm, fiziksel yok oluş vasıtasıyla, bir nüfusun azalmasını anlatan bir süreçtir. Bireysel ölüm, hastalıklar, kazalar, cinayet vs. olayların sonucu gerçekleşir ve her yaş grubundan insanı hedef alabilir. Ölümle değişimli olarak kullanılmasına rağmen; morbidite, daha çok, patalojik ve anormal bir durumu anlatır. İyileşmesi mümkün olmayan ‘ölümcül’ hastalıklar, bu kategoride değerlendirilir. Bu anlamda morbidite ölçümleri, bir nüfusta ölümcül hastalık oluşumunu tanımlamak için kullanılır. Daha çok, tıp alanında kullanılan bu ölçümler, demografik açıdan da ölüme yol açmaları nedeniyle, toplumdaki ölüm kalıplarının tanımlanması ve açıklanmasında kullanılır. 


95. Soru

Başlıca ölüm istatistikleri nelerdir?

Cevap

Başlıca ölüm istatistikleri, Kaba Ölüm Hızı, Yaşa Bağlı Ölüm Hızı, Nedene Bağlı Ölüm Hızı hesaplamalarıdır.


96. Soru

Morbidite hızını açıklayınız ve formülünü yazınız.

Cevap

Bir hastalığın, ne kadar sıklıkla meydana geldiğinin hesaplanmasında iki temel yaklaşım kullanır. Belli bir zamanda ya da zaman aralığında, belli bir hastalığa sahip olan bireylerin, nüfus içindeki oranını gösteren yaygınlık ölçümü ve belli bir zamanda, genellikle bir yıl içinde bir hastalıkla ilgili yeni teşhis edilmiş vakaların sayısını gösteren vaka ölçümüdür. Ölçümlerin nüfusa oranlamasında, yıl ortasındaki nüfus büyüklüğü dikkate alınır.
Yaygınlık = (Belli bir hastalığı olan kişi sayısı / Toplam nüfus sayısı) × 100
Vaka Ölçümü = (Bir yıl içinde yeni teşhis edilmiş belli bir hastalık sayısı / Hastalığın görüldüğü nüfus sayısı) × 100,000


97. Soru

Kaba ölüm hızını açıklayınız.Formülünü yazınız.

Cevap

Kaba Ölüm Hızı, bir yıllık süre içinde, bir nüfusta meydana gelen ölüm sayısının, her 1000 yaşayan kişiye düşen oranıdır. Toplam nüfusun, yıl ortasındaki büyüklüğü alınır.
Kaba Ölüm Hızı = (Ölüm sayısı / Toplam nüfus büyüklüğü) × 1000
Kaba Ölüm Hızı, yaşa bağlı ve nedene bağlı ölümleri dikkate almadığından, bu konuda bilgi sahibi olabilmek için, Yaşa Bağlı Ölüm Hızı ve Nedene Bağlı Ölüm Hızı ayrı ayrı hesaplanır.


98. Soru

Göç ölçümleri nelerdir? Formüllerini belirtiniz.

Cevap

Göç ölçümleri;

Gelen Göç: Bir grup insanın, bir nüfusun ya da alt nüfusun yerleştiği bölgeye, yerleşmek amacıyla gelmesidir.
Gelen Göç Hızı = (Belli bir zaman diliminde, belli bir bölgeye yerleşmek için yeni gelenlerin sayısı / Yerleşim yerindeki nüfus) × 1000

Giden Göç: Bir grup insanın, başka bir yere yerleşmek için, belirli bir bölgeden gitmesidir.
Giden Göç Hızı = (Belli bir zaman diliminde, belli bir bölgeden yerleşmek için başka bir bölgeye yeni gidenlerin sayısı / Yerleşim yerindeki nüfus) × 1000

Net Göç: Belli bir zaman diliminde, bir coğrafi bölge için, gelen ve giden göç arasındaki farkı verir.
Net Göç = (Gelen göç – Giden göç)/ Toplam nüfus × 1000

Katkılı (Gross) Göç: Belli bir zaman aralığında, gelen ve giden göçün toplamıdır.
Katkılı Göç Hızı = (Gelen göç sayısı + Giden göç sayısı) / Toplam nüfus × 1000 Ölçümlerde, toplam nüfus için yıl ortasındaki sayı alınır.


1. Soru

Bir ülkedeki nüfusun yaşlı olması nasıl yorumlanmaktadır?

Cevap

Bir ülkedeki nüfusun yaşlı olması, ülkenin gelişmiş olduğunu göstermektedir.

2. Soru

Nüfus yapısını oluşturan temel özellikler nelerdir?

Cevap

Nüfus yapısı; • Yaş ve cinsiyeti kapsayan biyolojik özellikler ile gelir, • Eğitim, medeni hal, etnik/ırk özellikleri gibi sosyo-ekonomik ve • Kültürel özelliklerle açıklanmaktadır

3. Soru

Nüfus yapısını oluşturan sosyo-ekonomik özellikler nelerdir?

Cevap

Bireylerin gelir, eğitim, medeni hal, etnik/ırk özellikleri, sosyo-ekonomik özellikleridir

4. Soru

Nüfus hareketlerindeki değişimlerin anlaşılabilmesi için nelerin bilinmesi gerekir?

Cevap

Nüfus hareketlerindeki değişimleri anlayabilmek için bireylerin; • Yaş ve cinsiyet bilgilerini içeren biyolojik özellikleri; • Gelir, eğitim durumu, medeni durum, etnik/ırk bilgilerini içeren sosyo-ekonomik özellikleri ve • Kültürel özellikleri gibi değişkenlerin etkisinin dikkate alınması gerekmektedir.

5. Soru

Demografi nedir?

Cevap

İnsan nüfusuyla ilgili üç temel süreç olan; • Doğum, • Ölüm ve • Göç süreciyle ilgili değişiklikleri çalışan bilim dalıdır.

6. Soru

Bir toplumun nüfusuna dâhil olmanın yolları nelerdir?

Cevap

Bir toplumun nüfusuna dâhil olmanın iki yolu vardır: • O toplumda doğmak, • Ya da göç yoluyla, o toplumda yaşamaya başlamak

7. Soru

Doğum süreçlerinde kullanılan başlıca ölçümler nelerdir?

Cevap

Kaba doğum hızı, genel doğurganlık hızı, yaş gruplarına göre doğurganlık hızı ve toplam doğurganlık hızı, doğum süreçlerinde kullanılan başlıca ölçümlerdir.

8. Soru

Genel doğurganlık hızı nedir?

Cevap

Genel doğurganlık hızı, doğurganlık yaşına bağlı bir ölçümdür ve bir yıl içinde meydana gelen doğum sayısının, yıl ortasında doğurganlık yaşında olan kadınların sayısına oranlamasıyla oluşur ve her 100 kadına düşen doğurganlık oranını gösterir. Türkiye’de 2001-2008 yılları arasında, Genel Doğurganlık Hızında düşüş olduğu gözlenmiştir.

9. Soru

Bir toplumun nüfusundan ayrılmanın yolları nelerdir?

Cevap

Bir toplumun nüfusundan ayrılmanın yolları; • Ölmek, • Ya da o toplumdan başka bir topluma göç etmektir

10. Soru

Nüfusla ilgili değerlerin sunumunda cinsiyet nasıl ele alınmaktadır?

Cevap

Nüfusla ilgili değerlerin sunumunda cinsiyet, doğumda belirlenen cinsiyete göre; • Kadın ve • Erkek olmak üzere iki kategoride ele alınmaktadır

11. Soru

Nüfusla ilgili değerlerin sunumunda yaş nasıl ele alınmaktadır?

Cevap

Nüfusla ilgili değerlerin sunumunda yaş, farklı gruplarla ele alınabilir; fakat yaş aralıkları genellikle beş aralıklı şekilde ele alınmaktadır (0-4, 5-9, 15-19 vb. gibi).

12. Soru

Bir toplumdaki cinsiyet oranı nasıl hesaplanır?

Cevap

Bir toplumdaki cinsiyet oranı, aşağıdaki formülle hesaplanır: Cinsiyet Oranı (Toplam Erkek Sayısı / Toplam Kadın Sayısı) × 100 Bu formülden elde edilen sonuç, her 100 kadına düşen erkek sayısı şeklinde yorumlanır

13. Soru

Cinsiyet oranı nasıl yorumlanır?

Cevap

Cinsiyet oranının yüksek çıkması, nüfusun genç bir nüfus olduğunun göstergesi olarak kabul edilir

14. Soru

Bir nüfustaki yaş ve cinsiyet dağılımına ilişkin bilgiler nasıl yorumlanır?

Cevap

Gelişmekte olan ülkelerde neredeyse simetrik olan yaş ve cinsiyet dağılımı, gelişmiş olan ülkelerde ise, belirli bir yaşın üzerine ulaşıldığında kadın nüfusunun lehine gelişmektedir

15. Soru

Bağımlılık oranı nedir?

Cevap

Bağımlı nüfusun (14 yaş ve altı nüfusla 65 yaş ve üzeri nüfusun toplamı) çalışabilir durumda olan nüfusa oranına Bağımlılık Oranı denilmektedir.

16. Soru

Fetter, Gönüllük yaklaşımında neyi savunmaktadır?

Cevap

Fetter, doğurganlık kalıplarındaki değişimin nüfus ilkeleri ile tek başına açıklanamayacağını savunduğu gönüllülük yaklaşımında insanın üreme davranışını incelemek için, toplumu sınıflara bölerek bu sınıflarda ailenin işlevini incelemektedir.

17. Soru

Francesco S. Nitti’nin Artan Bireysellik Kuramı’nda savunduğu ilkeler nelerdir?

Cevap

Francesco S. Nitti’nin Artan Bireysellik Kuramı’nda, bireyselliğin güçlü biçimde geliştiği, toplumsallaşmanın bireysel aktiviteyi ortadan kaldırmadığı, zenginliğin bölündüğü, eşitsizliğin sosyal nedeninin işbirliğinin daha üst bir formuyla ortadan kaldırıldığı toplumlarda, doğum hızı yiyecek hızına eşitlenir ve demografik evrim, geçmişte olduğu gibi, bir korku ve terör unsuru olmaktan çıkar.

18. Soru

Nüfus hareketlerini etkileyen değişkenlerden biri olan göçle ilgili gerçekleştirilen ölçümler nelerdir?

Cevap

Başlıca göç ölçümleri; • Gelen göç, • Giden göç, • Net göç, • Katkılı göç hesaplamalarıdır.

19. Soru

Giden göç hızı nasıl hesaplanır?

Cevap

Giden göç hızı, aşağıdaki formülle hesaplanır: Giden Göç Hızı (Belli bir zaman diliminde, belli bir bölgeden yerleşmek için başka bir bölgeye yeni gidenlerin sayısı / Yerleşim yerindeki nüfus) × 1000

20. Soru

Bağımlılık oranı nasıl hesaplanır?

Cevap

Bağımlılık oranı, aşağıdaki formülle hesaplanır: Bağımlılık Oranı (14 yaş ve altı nüfus + 65 yaş ve üzeri nüfus / 15-64 yaş arası nüfus) × 100 Elde edilen sonuç, her 100 çalışabilir durumda olan kişiye düşen bağımlı sayısı şeklinde yorumlanır.

21. Soru

Gelen göç nedir?

Cevap

Bir grup insanın, bir nüfusun ya da alt nüfusun yerleştiği bölgeye, yerleşmek amacıyla gelmesi, gelen göç olarak tanımlanır.

22. Soru

Katkılı (Gross) göç nedir?

Cevap

Katkılı (Gross) göç; belli bir zaman aralığında, gelen ve giden göçün toplamıdır.

23. Soru

Fetter’in yaklaşımında çocuğun ailedeki değeri nasıl açıklanmaktadır?

Cevap

Fetter’e göre çocuğun ailedeki ekonomik değeri farklı görülmektedir. Zengin ailelerde çocuk aile harcamalarını artırırken, yoksul sınıfta ise aile bütçesine katkıda bulunur. Devredilecek miras da, çocuk sayısını belirlemektedir ve zengin aileler, miras çok sayıda çocuk arasında bölündüğünde çocukların sosyal konumlarını sürdüremeyeceği kaygısını taşırlar.

24. Soru

Bağımlılık oranı nasıl yorumlanır?

Cevap

Bağımlılık oranının yüksek çıkması, o ülkenin gelişmekte olan bir ülke olduğunu gösterir.

25. Soru

Nitti’nin İdeal Toplum’u nasıldır?

Cevap

Nitti’nin ideal toplumunda, ne toplumsal dayanışmayı yok edecek derecede yarışmacılık ve egoizm vardır ne de bireyselliği ortadan kaldıracak kadar topluluk merkezli bir yapı vardır. Nitti’nin ideal toplumunda, zenginlik dağıtılır ve sosyal damarlar artar.

26. Soru

L. Brentano’nun Artan Zenginlik Kuramında insanlara dair nasıl bir açıklama yapılır?

Cevap

L. Brentano’nun Artan Zenginlik Kuramı’na göre, insanoğlu zevk düşkünü bir yaratıktır ve zenginler evin dışında pek çok zevk kaynağı bulabilirken yoksulların ise kitap, seyahat, entelektüel merak ve estetik gibi tatmin kaynakları ya da alternatif zevkleri oldukça sınırlıdır. Bu da onları aşırı cinselliğe sürükler.

27. Soru

Giden göç nedir?

Cevap

Giden göç; bir grup insanın, başka bir yere yerleşmek için, belirli bir bölgeden gitmesidir.

28. Soru

Ülkelerin doğurganlık düzeyleri ile gelişmişlik düzeyleri arasında nasıl bir ilişki vardır?

Cevap

Doğurganlık düzeyi açısından, geçiş öncesi ülkelerde düşüş gözlenmezken; geçiş ülkelerinde orta düzeyde, geçiş sonrası ülkelerinde ise büyük düzeyde düşüş gözlenmektedir.

29. Soru

Roderich von Ungern-Sternberg’in Doğurganlıkta Azalma ve Akılcılık yaklaşımında doğurganlık nasıl açıklanmaktadır?

Cevap

Roderich von Ungern-Sternberg’in Doğurganlıkta Azalma ve Akılcılık yaklaşımına göre, üst sınıflarda ve proleteryada doğurganlıktaki düşüşün nedeni biyolojik değil, zihinseldir. Burjuvazi arasında kapitalist mentalitenin gelişmesi, dürtülere uyan, anlık davranışlarda bulunan, zevk eğilimli mentaliteyi yok etmeye başlayarak, akılcı bir mentalitenin gelişmesini sağlamış; böylece bireyler ebeveynlik de dâhil olmak üzere, tüm davranışlarını dikkatle değerlendirmeye başlamışlardır. Tarım toplumundan çıkarak kentlere göç eden proleterya da sosyal durumlarını yükseltmek peşindedir ve geçmişleriyle bağlantılarını koparmış, zihinleri uyanmış, kent yaşamına uyum sağlayan insanlardır.

30. Soru

Net göç nedir?

Cevap

Net göç; belli bir zaman diliminde, bir coğrafi bölge için, gelen ve giden göç arasındaki farkı verir.

31. Soru

Gelen göç hızı nasıl hesaplanır?

Cevap

Gelen göç hızı, aşağıdaki formülle hesaplanır: Gelen Göç Hızı (Belli bir zaman diliminde, belli bir bölgeye yerleşmek için yeni gelenlerin sayısı / Yerleşim yerindeki nüfus) × 1000

32. Soru

Hane yapısı ve evliliğin incelenmesinde hangi değişkenler dikkate alınır?

Cevap

Hane yapısı ve evliliğin incelenmesinde, evlilik ve boşanma istatistikleri, hanede yaşayan bireyler (yalnız, çekirdek aile, geniş aile, öğrenci/işçi evi), bireylerin evlilik sayısı, ilk evlilik yaşları, evlilikte tercih edilen nikâh türü değişkenlerine bakılmaktadır.

33. Soru

Nüfus açıklamalarında ölüm nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Ölüm, bireyin fiziksel yok oluşu şeklinde tanımlanır ve demografide ölüm, genel anlamda kullanıldığında, nedene bağlı ölümleri ve yaşa bağlı ölümleri dikkate almaz.

34. Soru

Göç hareketlerinde yaş aralığı nasıldır?

Cevap

Onlu yaşların sonlarına doğru artan göç hareketleri, otuzlu yaşların ortalarına doğru devam eder.

35. Soru

Katkılı göç hızı nasıl hesaplanır?

Cevap

Katkılı göç hızı, aşağıdaki formülle hesaplanır: Katkılı Göç Hızı (Gelen göç sayısı + Giden göç sayısı) / Toplam nüfus × 1000

36. Soru

Göç hareketlerinde cinsiyete göre nasıl bir farklılık gözlenir?

Cevap

Göçler, cinsiyete göre farklılık göstermektedir. Erkekler, daha uzak mesafelere göç etmeyi tercih ederken; kadınlar, illeri ya da doğdukları yere yakın ülkeleri tercih etmektedirler.

37. Soru

Toplumsal tabakalaşmayı ölçen değişkenler kısaca nasıl açıklanabilir?

Cevap

Toplumsal eşitsizliklerin oluşmasında, doğuştan gelen statü ile başarılmış statü etkili olmaktadır ve meslek ve gelir başarılmış statüde yer almaktadır. Dezavantajlı grupların başarılmış statü ile yukarı doğru hareketleri kısıtlı olduğundan, eşitsizlik, eğitimde gözlenen eşitsizliklere eşlik etmektedir.

38. Soru

Doğum nedir?

Cevap

Doğum, insan yaşamında bir kere ve bir yerde meydana gelen olaydır. Yeni doğan kişinin bakışından, dünyaya geldiği zamanı ve yeri tanımlar.

39. Soru

Net göç nasıl hesaplanır?

Cevap

Net göç, aşağıdaki formülle hesaplanır: Net Göç (Gelen göç – Giden göç) / Toplam nüfus × 1000

40. Soru

L. Brentano’nun Artan Zenginlik Kuramında doğurganlıkla ilgili nasıl bir açıklama yapılır?

Cevap

Kurama göre toplumda, doğurganlıktaki genel azalma, teknik, bilimsel, endüstriyel ve ticari ilerlemenin getirdiği yeni zevk kaynaklarına, daha çok sayıda insanın ulaşabilmesinin sonucudur. Yüksek doğurganlığının nedenini de yoksulların korunma araçlarından habersiz olmaları olarak kabul eder.

41. Soru

Nüfus açıklamalarında morbidite kavramı nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Morbidite kavramı, sonu ölümle bitecek hastalıkları ve salgınları açıklamak için kullanılmaktadır.

42. Soru

Doğurganlık nedir?

Cevap

Doğurganlık, bir ebeveynin, annenin statüsünü tanımlamaktadır.

43. Soru

Dumont, yoksulluk ve cehalet ile doğurganlık arasındaki ilişkiyi nasıl açıklamaktadır?

Cevap

Dumont, yoksulluğun ve cehaletin yüksek doğurganlık nedeni olmadığını, tam aksine, yüksek doğurganlığın, yoksulluk ve cehalet nedeni olduğunu iddia eder. Benzer biçimde, zenginliğin düşük doğurganlığa neden olmadığını, düşük doğurganlığın da, zenginliğin de ilerleme isteğinin genel sonucu olduğunu söyler.

44. Soru

Kaba doğum hızı nedir?

Cevap

Kaba doğum hızı (doğum ölçümü), bir yıl içinde tüm yaş grubundan annelerin yaptıkları doğum sayısının, genel nüfusa oranıdır. Hesaplamalarda bir ülkede yıl ortasına düşen genel nüfus dikkate alınır. Türkiye’de 2001 ve 2008 yıllarında yapılan ölçümler, kaba doğum hızında azalmanın olduğunu göstermektedir.

45. Soru

Kaba doğum hızı nasıl hesaplanır?

Cevap

Kaba doğum hızı, aşağıdaki formülle hesaplanır ve her 1000 kişiye düşen oranı gösterir: Kaba Doğum Hızı (Doğum sayısı / Genel nüfus sayısı) × 1000

46. Soru

Genel doğurganlık hızı nasıl hesaplanır?

Cevap

Genel doğurganlık hızı, aşağıdaki formülle hesaplanır: Genel Doğurganlık Hızı (Doğum sayısı / 15-44 yaş arasındaki kadın nüfusu) × 1000

47. Soru

Sosyal damarların belirgin olması doğurganlığı nasıl etkilemektedir?

Cevap

Sosyal damarların etkili olduğu toplumlarda sosyal hareketlilik yüksektir, kişisel gelişime izin verilir ve çocuklar kişisel gelişimi etkilediğinden doğurganlık oranı düşüktür.

48. Soru

Yaş gruplarına göre doğurganlık hızı nedir?

Cevap

Yaş gruplarına göre doğurganlık hızı, bir yıl boyunca, bir yaş grubunda yer alan kadınlara düşen doğum sayısıdır. Yıl ortasındaki sayı dikkate alınır. Her 1000 kadına düşen doğum sayısı olarak hesaplanır.

49. Soru

Yaş gruplarına göre doğurganlık hızı nasıl hesaplanır?

Cevap

Yaş gruplarına göre doğurganlık hızı, aşağıdaki formülle hesaplanır: Yaş Gruplarına Göre Doğurganlık Hızı (Belli Bir Yaş Grubunun Yaptığı Doğum Sayısı / Belli Bir Yaş Grubunda Yer Alan Toplam Kadın Sayısı) × 1000

50. Soru

Toplam doğurganlık hızı nedir?

Cevap

Toplam doğurganlık hızı, yaş gruplarına göre doğurganlık hızı dikkate alınarak hesaplanır. Tüm yaş gruplarındaki doğurganlık hızının ağırlıklı toplamı (weighted sum) alınarak, yaş grubunun sınıf aralığını oluşturan beş ile çarpılır.

51. Soru

Yaş gruplarına göre doğurganlık hızı ve toplam doğurganlık hızı hesaplamalarında kabul edilen yaş grubu nedir?

Cevap

Yaş gruplarına göre doğurganlık hızı ve toplam doğurganlık hızı hesaplamalarında, kadınların doğurganlık yaşı kabul edilen 15-49 yaş arasındaki gruplar dikkate alınmaktadır.

52. Soru

Nüfus kuramlarının geliştirilme amaçları nelerdir?

Cevap

Nüfus kuramları, nüfus artışını etkileyen faktörlerin açıklanması için geliştirilmiştir. Ölüm ve göç, nüfus büyümesini etkileyen faktörlerden olduğu halde, nüfus kuramlarında doğurganlıkla ilgili açıklamalar yer almaktadır. Bu kuramlar, doğurganlık kalıplarındaki değişimlere, toplumsal doğurganlık kalıplarına ve doğurganlığın tahminine ilişkin açıklamalarda bulunurlar

53. Soru

Malthus, Nüfus Artışının Sınırları Kuramında neyi savunur?

Cevap

Malthus kuramında, yiyeceğin insan için zorunlu olduğunu ve cinsler arasındaki çekimin (tutku) zorunlu olup hemen hemen şu andaki durumunda olduğu gibi devam edeceğini ve bu iki kanunun doğa kanunu olduğunu savunmaktadır. • Nüfus kontrolsüz olduğunda geometrik oranla (2, 4, 8, 16, 32 vs.), • Yiyecek üretimi ise aritmetik oranla (1, 2, 3, 4, 5, 6 vs.) artmaktadır. Bu nedenle, kontrol edilmediğinde nüfusun gücü, yeryüzünün insan için yiyecek üretebilme gücünden daha fazla olmaktadır. İnsan için yiyecek zorunlu olduğundan nüfus, sürekli ve güçlü bir şekilde kontrol altında tutulmalıdır.

54. Soru

Malthus kuramında sefalet ve ahlak düşkünlüğünü nasıl açıklamaktadır?

Cevap

Hayvan ve bitki yaşamında doğa tohumlarını saçmakta ve tohumların büyümesi için belirlenmiş bir alana yayılmaları ve beslenmeleri zorunludur. İnsanların da bu kanundan kaçmaları mümkün olmamaktadır. Bu kanunun bitkiler ve hayvanlar üzerindeki etkisi tohumların ziyan olması, hastalık ya da erken ölüm olmaktayken; insanlar üzerindeki etkisi ise sefalet ve ahlak düşkünlüğü olmaktadır.

55. Soru

Malthus’un nüfus kontrolünün engellenmesi ile ilgili açıklamaları nelerdir?

Cevap

Malthus, yiyeceğin bol olduğu, eşitliğin bulunduğu, davranışların basit ve saf olduğu, ahlaki düşkünlüğün olmadığı bir toplumun oluşması durumunda, nüfusun gücünün kontrolsüz kalacağını ve insan türünün tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar artacağını savunmaktadır. Malthus’a göre, nüfusun kontrol edilmediği toplumlarda, her 25 yılda bir nüfus ikiye katlanacak; fakat yiyecek üretiminde benzer bir artış meydana gelmeyecektir.

56. Soru

Malthus’un kuramını çürütmeyi amaçlayan Thomas Sadler’in geliştirdiği nüfus kanununun dayandığı ilkeler nelerdir?

Cevap

Thomas Sadler’in geliştirdiği nüfus kanunu, iki ilkeye dayanmaktadır: • Doğurganlık, nüfus yoğunluğu ile ters orantılıdır. • Doğurganlık, ölüm hızı ile doğrudan değişir.

57. Soru

Thomas A. Doubleday beslenme prensibi kuramında neyi savunmaktadır?

Cevap

Thomas A. Doubleday, rahatlığın ve yiyecek bolluğunun olduğu yerde insanların üreme kapasitenin düştüğünü, zor şartlarda ve yiyeceğin az bulunduğu yerde ise üreme kapasitenin arttığını, bu kuralın hem bir ülkedeki hem de ülkeler arasındaki nüfus farklılıklarını açıkladığını savunur.

58. Soru

Dumont, sosyal damarlar kavramında neyi açıklar?

Cevap

Dumont, doğurganlıkla ilgili olarak, sosyal damarlar kavramını ortaya çıkarmıştır. Buna göre, tüm toplumlarda bazı insanlar diğerlerinden daha prestijlidir ve prestijin, toplumsal hiyerarşisi bulunmaktadır. Sosyal Damarlar, bir toplum üyesinin, o toplumun değerlerine göre saygınlık kazanabilmek için, ortaya çıkan bireysel dürtülerini anlatır.

59. Soru

Sosyal damarların zayıf olması doğurganlığı nasıl etkilemektedir?

Cevap

Sosyal damarların en zayıf olduğu toplumlarda statü ve kast, bireysel gelişimi engeller ve doğurganlık oranı yüksek olur.

60. Soru

Morbidite ölçümleri kavramı nasıl tanımlanır?

Cevap

Morbidite ölçümleri, bir nüfusta ölümcül hastalık oluşumunu tanımlamak için kullanılır.

61. Soru

Morbidite hızında kullanılan yaklaşımlar nelerdir?

Cevap

Morbidite hızında, bir hastalığın ne kadar sıklıkla meydana geldiğinin hesaplanmasında iki temel yaklaşım kullanılır: • Yaygınlık ve • Vaka ölçümü.

62. Soru

Morbidite hızında kullanılan yaygınlık kavramı neyi ifade etmektedir?

Cevap

Yaygınlık, belli bir zamanda ya da zaman aralığında, belli bir hastalığa sahip olan bireylerin, nüfus içindeki oranını gösteren ölçümüdür.

63. Soru

Morbidite hızında kullanılan vaka kavramı neyi ifade etmektedir?

Cevap

Belli bir zamanda, genellikle bir yıl içinde bir hastalıkla ilgili yeni teşhis edilmiş vakaların sayısını gösteren değer vaka ölçümüdür.

64. Soru

Morbidite hızında dikkate alınan ilkeler nelerdir?

Cevap

Ölçümlerin nüfusa oranlamasında, yıl ortasındaki nüfus büyüklüğü dikkate alınır. Cinsiyete bağlı hastalıklarda ise o cinsiyet kategorisinde yer alan toplam kişi sayısı dikkate alınır.

65. Soru

Kaba ölümlüm hızı nedir?

Cevap

Kaba ölüm hızı, bir yıllık süre içinde, bir nüfusta meydana gelen ölüm sayısının, her 1000 yaşayan kişiye düşen oranıdır.

66. Soru

Kaba ölüm hızı nasıl hesaplanır?

Cevap

Kaba ölüm hızı, aşağıdaki formülle hesaplanır: Kaba Ölüm Hızı (Ölüm sayısı / Toplam nüfus büyüklüğü) × 1000 Toplam nüfusun, yıl ortasındaki büyüklüğü alınır.

67. Soru

Yaşa bağlı ölüm hızı nedir?

Cevap

Yaşa bağlı ölüm hızı, bir yıl içinde, belli bir yaş aralığında meydana gelen ölüm sayısının, aynı yaş grubunda yer alan toplam nüfusa oranıdır. Her 1000 yaşayan kişiye düşen ölüm sayısı olarak yorumlanır.

68. Soru

Yaşa bağlı ölüm hızı nasıl hesaplanır?

Cevap

Yaşa bağlı ölüm hızı, aşağıdaki formülle hesaplanır: Yaşa Bağlı Ölüm Hızı (Belli bir yaş grubunda meydana gelen ölüm sayısı / Belli bir yaş grubuna düşen toplam kişi sayısı) × 1000 Toplam nüfus olarak yıl ortasındaki sayı alınır.

69. Soru

Çocuk ölümlerinin incelenmesinde kullanılan yaş kategorileri nasıldır?

Cevap

Çocuk ölümlerinin incelenmesinde, yaşa bağlı ölüm hızları hesaplanmaktadır. Çocuk ölümleri için üç temel kategori kullanılır: • Yeni doğan: Yaşamın ilk gününden yirmi sekizinci gününe kadar, • Bebek: Yaşamın ilk yılını, • Çocuk: Yaşamın ilk yılından beşinci yılına kadar olan zamanı kapsar.

70. Soru

Yeni doğan ölüm hızı nedir?

Cevap

Yeni doğan ölüm hızı, bir yıl içinde yaşamının birinci ve yirmi sekizinci günleri arasında ölenlerin sayısının, o yıl içinde meydana gelen doğum sayısına oranıdır.

71. Soru

Yeni Doğan Ölüm Hızı formülü nedir?

Cevap

Yeni doğan ölüm hızı, aşağıdaki formülle hesaplanır: Yeni Doğan Ölüm Hızı (Yeni doğan ölüm sayısı / Doğum sayısı) × 1000

72. Soru

Nedene bağlı ölüm hızı nasıl hesaplanır?

Cevap

Nedene bağlı ölüm hızı ölçümü, morbidite ölçümleriyle yakından bağlantılıdır. Morbidite hızında vaka ölçümü, Nedene bağlı ölüm hızı’nın hesaplanmasında kullanılır. Örneğin, bir yıl içinde, cinayet nedeniyle meydana gelen ölüm hızının hesaplanması için, aşağıdaki formül kullanılabilir: Nedene Bağlı Ölüm Hızı (Cinayet nedeniyle meydana gelen ölüm sayısı/Toplam nüfus büyüklüğü) × 100,000

73. Soru

Nufüs yapısını oluşturan özellikler nelerdir?

Cevap

Bir coğrafi bölgede ve bir zaman dilimi içinde, nüfus yapısını oluşturan temel özellikler, yaş ve cinsiyet gibi biyolojik özelliklerle gelir, eğitim durumu, medeni durum, etnik/ırk özellikleri gibi sosyo-ekonomik ve kültürel özelliklerden oluşur. Bu özellikler, tek başına nüfus hareketlerini açıklamak için yeterli değildir. Diğer özelliklerle birlikte, nüfus hareketlerindeki değişimlerin anlaşılmasını sağlarlar.

Nüfus yapısını oluşturan özellikler ayrıca biyolojik, sosyo-ekonomik ve kültürel değişkenler olarak sınıf­landırılabilir. Temel biyolojik özellikler, yaş ve cinsiyettir. Biyolojik değişkenler doğum, ölüm ve göç süreçlerini etkileyen başlıca faktörlerdir. Ancak, tek başına nüfus hareketlerindeki değişimi açıklayamazlar. Nüfus hareketlerindeki değişimleri anlayabilmek için bireylerin gelirleri, eğitim durumları, medeni durumları, etnik/ırk özellikleri gibi değişkenlerin etkisinin de dikkate alınması gerekmektedir.

74. Soru

Nüfus içinde cinsiyet oranını hesaplamak için başvurulan formülü yazınız.

Cevap

Nüfus içinde cinsiyet oranını hesaplamak için, aşağıdaki formül kullanılır:
Cinsiyet Oranı = (Toplam Erkek Sayısı / Toplam Kadın Sayısı) × 100

75. Soru

Gelişmişlik düzeylerinin göstergelerinden biri olarak kabul edilen, Bağımlılık Oranı nedir?

Cevap

Yalnızca, cinsiyet ve yaş grupları tablolarına bakarak yapabileceğimiz diğer bir yorum ise ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin göstergelerinden biri olarak kabul edilen, Bağımlılık Oranı’nın hesaplanmasıdır. Bağımlı nüfusun (14 yaş ve altı nüfusla 65 yaş ve üzeri nüfusun toplamı) çalışabilir durumda olan nüfusa oranına ‘Bağımlılık Oranı’ denir.

76. Soru

Gelişmişlik düzeylerinin göstergelerinden biri olarak kabul edilen, Bağımlılık Oranı nasıl bir formülle bulunur ve nasıl yorumlanır?

Cevap

Bağımlılık Oranı = (14 yaş ve altı nüfus + 65 yaş ve üzeri nüfus / 15-64 yaş arası nüfus) × 100 formülü ile bulunur.
Bağımlılık Oranı “Her 100 Çalışabilir durumda olan kişiye düşen bağımlı sayısı” olarak yorumlanır. Bağımlılık oranının yüksek çıkması, o ülkenin gelişmekte olan ülkelerden biri olduğunun göstergesi olarak kabul edilir.

77. Soru

Ülkelerin gelişmişlik düzeyleriyle yaş yapıları arasındaki farklılıkları çözümleyebilmek için geliştirilen karşılaştırmalar nelerdir?

Cevap

Ülkelerin gelişmişlik düzeyleriyle yaş yapıları arasında da önemli farklılıklar gözlenmektedir. Farklılıkları çözümleyebilmek için geliştiren, üç temel karşılaştırmaya dayanmaktadır: Kıtalara göre yaş kategorileri, gelişmişlik düzeylerine göre yaş kategorileri ve doğurganlık hızlarına göre ülkelerin sınıf­landırılmaları. Üçüncü karşılaştırmada, geçiş öncesi ülkelerin doğurganlık düzeyinde önemli düşüşlerin gözlenmediği ülkeler, geçiş ülkelerini doğurganlıkta orta düzeyde düşüş gözlendiği ülkeler; geçiş sonrası ülkeleri ise doğurganlık düzeylerinde büyük düşüşlerin gözlendiği ülkeleri temsil etmektedir

78. Soru

Demograf­ların ve sosyal bilimcilerin, toplum yapısı ve nüfus analizinde kullandığı değişkenler, kaç grupta incelenebilir? Bunlar neler olabilir?

Cevap

Demograf­ların ve sosyal bilimcilerin, toplum yapısı ve nüfus analizinde kullandığı değişkenler, iki temel sınıf­landırma altında toplanabilir: Toplumsal farklılaşmayı ölçen değişkenler ve toplumsal tabakalaşmayı ölçen değişkenler. Toplumsal farklılaşmayı ölçen değişkenlerden, hane yapısı ve evlilik ile etnisite/ ırk, toplumsal tabakalaşmayı ölçen değişkenlerden de meslek ve gelir değişkenlerinin etkisi örnek gösterilebilir.

79. Soru

Doğum ve doğurganlık kavramlarını açıklayınız.

Cevap

Doğum, yeni doğan kişinin bakışından dünyaya geldiği zamanı ve yeri tanımlar. Doğurganlık ise ebeveynlik statüsünü açıklar. 

80. Soru

Doğum süreçlerinde kullanılan başlıca ölçümler nelerdir?

Cevap

Doğum süreçlerinde kullanılan başlıca ölçümler, Kaba Doğum Hızı, Genel Doğurganlık Hızı, Yaş Gruplarına Göre Doğurganlık Hızı, Toplam Doğurganlık Hızı’dır.

81. Soru

Kaba doğum hızı hakkında bilgi veriniz. Formülünü yazınız.

Cevap

Kaba Doğum Hızı, bir yıl içinde tüm yaş grubundan annelerin yaptıkları doğum sayısının, genel nüfusa oranlamasıdır. Hesaplamalarda bir ülkede yıl ortasına düşen genel nüfus dikkate alınır. Her 1000 kişiye düşen oranı gösterir.
Kaba Doğum Hızı = (Doğum sayısı / Genel nüfus sayısı) × 1000

82. Soru

Genel doğurganlık hızı hakkında bilgi veriniz. Formülünü yazınız.

Cevap

Genel Doğurganlık Hızı, doğurganlık yaşına bağlı bir ölçümdür. Bir yıl içinde meydana gelen doğum sayısının, yıl ortasında doğurganlık yaşında olan kadınların sayısına oranlanmasıyla oluşur. Her 1000 kadına düşen doğurganlık oranını gösterir. Kadınların doğurganlık yaşı olarak 15-49 değil, 15-44 yaş aralığı kullanılmaktadır. Nedeni, yaş ve cinsiyetle ilgili bölümde açıklandığı gibi, kadınlarda doğurganlığın 40’lı yaşların ortalarından itibaren göz ardı edilebilecek düzeyde düşük olarak gözlenmesidir.
Genel Doğurganlık Hızı = (Doğum sayısı / 15-44 yaş arasındaki kadın nüfusu) ×1000

83. Soru

Yaş gruplarına göre doğurganlık hızı hakkında bilgi veriniz. Formülünü yazınız.

Cevap

Yaş Gruplarına Göre Doğurganlık Hızı, bir yıl boyunca, bir yaş grubunda yer alan kadınlara düşen doğum sayısıdır. Yıl ortasındaki sayı dikkate alınır. Her 1000 kadına düşen doğum sayısı olarak hesaplanır.
Yaş Gruplarına Göre Doğurganlık Hızı = (Belli Bir Yaş Grubunun Yaptığı Doğum Sayısı / Belli Bir Yaş Grubunda Yer Alan Toplam Kadın Sayısı) × 1000

84. Soru

Toplam doğurganlık hızı hakkında bilgi veriniz. Formülünü yazınız.

Cevap

Toplam Doğurganlık Hızı, Yaş Gruplarına Göre Doğurganlık Hızı dikkate alınarak hesaplanır. Tüm yaş gruplarındaki doğurganlık hızının ağırlıklı toplamı (weighted sum) alınarak, yaş grubunun sınıf aralığını oluşturan beş ile çarpılır.

Toplam Doğurganlık Hızı= Doğurganlık hızının ağırlıklı toplamı x 5

Örneğin;A ülkesinde 2020 yılında Yaş Gruplarına Göre Doğurganlık Hızı toplamı, her 1000 kadına 414 çocuk olarak bulunduğunu varsayarsak, bu ülkede Toplam Doğurganlık Hızı (doğurganlık çağındaki kadın başına düşen çocuk sayısı) nedir?
A ülkesi Toplam Doğurganlık Hızı = 414 × 5 = 2070
“Her 1000 kadına 2070 çocuk düşmektedir” şeklinde yorumlarız.

85. Soru

Nüfus kuramları hakkında bilgi veriniz.

Cevap

Bir toplumdaki nüfus büyümesini etkileyen faktörleri açıklamak için, nüfus kuramları geliştirilmiştir. Nüfus kuramları genel olarak, doğurganlık kalıpları üzerinde yoğunlaşır. Ölüm ve göç de nüfus büyümesini etkileyen faktörler olmakla birlikte, nüfus kuramları temel olarak, doğurganlık kalıplarındaki değişimlere ve toplumsal sınıf­ların doğurganlık kalıplarındaki farklılıklarına odaklanır. Ayrıca, bir ülke ya da tanımlanmış bir grup için, doğurganlık kalıpları dikkate alınarak, doğurganlıkla ilgili belli bir doğrulukla tahminde bulunur.

Nüfus artışını etkileyen faktörleri açıklamak için, Malthus, nüfusun kontrol edilmediğinde geometrik oranla artarken; yiyecek üretiminin aritmetik oranla arttığını, bu nedenle, insan toplumlarında nüfus artışını kontrol edecek mekanizmalar geliştirildiğini; Sadler, doğurganlığın nüfus yoğunluğuyla ters orantılı olduğunu; Doubleday, beslenme türünün doğurganlığı etkilediğini; Dumont, sosyal damarların yoğun olduğu yerde doğurganlığın düşük olduğunu; Fetter, doğurganlıkta insan davranışlarındaki iradenin belirleyici olduğunu; Nitti, bireyselliğin yüksek olduğu toplumlarda doğurganlığın düşük olduğunu; Brettano, zevke düşkün insanoğlunun, artan zenginlikle daha farklı eğlencelere yöneldiği için doğurganlığın düştüğünü; Ungern-Sternberg ise akılcı zihniyetin toplumun tüm sınıf­larına hakim olmasıyla doğurganlığın düştüğünü savunur.

86. Soru

Nüfus kuramlarına göre nüfus artışı hakkında bilgi veriniz.

Cevap

Thomas R. Malthus, 1789 yılında yazdığı ‘Nüfus İlkesi Üzerine Bir Çalışma’ adlı kitabında, insanın mükemmelliği görüşünü reddederek, kuramına iki temel önermeyle başlar:
• Yiyecek insan için zorunludur.
• Cinsler arasındaki çekim (tutku) zorunludur ve hemen hemen şu andaki durumunda olduğu gibi devam edecektir.
İnsanlıkla ilgili bu iki kanun, aynı zamanda, doğa kanunudur. Bu konuda henüz bir değişime şahit olunmamıştır. Kontrol edilmediğinde nüfus, geometrik oranla artarken (2, 4, 8, 16, 32, 64 v.s.); yiyecek üretimi, aritmetik oranla (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 v.s.) artar. Buna göre, nüfusun gücü, yeryüzünün insan için yiyecek üretebilme gücünden daha fazladır.
İnsan için, yiyeceği zorunlu kılan doğa kanunu nedeniyle bu iki eşit olmayan güç, dengede tutulmalıdır. Yiyecek temin etme güçlüğü nedeniyle nüfus, sürekli ve güçlü bir şekilde kontrol edilmeyi gerektirir. Bu güçlüğün mutlaka bir yerlerde yaşanması ve insanlığın büyük bir kısmının bu durumdan katı biçimde mutlaka etkilenmesi gereklidir.
İnsan ve hayvan krallıklarında da doğa tohumlarını saçar ve bu tohumların büyümesi için, alana yayılmaları ve beslenmeleri zorunludur. Doğa kanunundaki zorunluluk, büyüme ve yayılmayı, belirlenmiş sınırlar içinde tutar. Bitkiler ve hayvanlar, bu büyük sınırlayıcı kanuna tabidir.

87. Soru

Malthus’a göre, nüfusun artışını kontrol etmek için, insan toplumunda uygulanan kontrol mekanizmaları nelerdir?

Cevap

Malthus’a göre, nüfusun artışını kontrol etmek için, insan toplumunda uygulanan başlıca iki kontrol mekanizması bulunmaktadır:
1. Ölüm hızını arttıran pozitif kontrol mekanizması
2. Doğum hızını düşüren önleyici kontrol mekanizması
Ölüm hızını arttıran pozitifi kontrol mekanizması açlık, hastalık ve savaştır. Örneğin alt sınıf­ların, çocuklara yeterli besin vermemesi ve dikkat etmemeleri, ölüm hızını artıran bir işlev görür (Malthus, 1926: 63). Doğum hızını düşüren önleyici kontrol mekanizması ise kürtaj, doğum kontrolü, evliliğin ertelenmesi gibi daha çok burjuvazinin uyguladığı kontrol mekanizmasıdır. Malthus, 1803’te çalışmasının ikinci basımında, üçüncü kontrol mekanizması
olarak ahlaki kısıtlamayı eklemiş ve detaylı olarak açıklamıştır. Önleyici kontrol mekanizmasında yer alan, evliliğin ileri yaşlara ertelenmesi, tek başına nüfusu sınırlayıcı olmayacaktır. Evliliğin, aynı zamanda tamamen ahlâki olması (gayrimeşru ilişkinin olmaması) gerekir; çünkü, evlilik gerçekleştikten sonra artık, hiçbir yapay önleyici mekanizma uygulanmamalıdır

88. Soru

Thomas Sadler’in geliştirdiği nüfus kanunu kaç temel ilkeye dayanmaktadır? Bunlar nelerdir?Açıklayınız.

Cevap

Kuramını oluşturduğu çalışmasının büyük çoğunluğunu, Malthus’un kuramını çürütmeye ayıran, Thomas Sadler’in geliştirdiği nüfus kanunu iki ilkeye dayanır:
1. Doğurganlık nüfus yoğunluğu ile ters orantılıdır. Diğer durumlar sabit tutulduğunda, evliliklerin sayısı nüfus yoğunluğuna göre değişir. Burada kısıtlayıcı olan, yalnızca mekân değildir. Üzerinde yaşanan mekânın, nüfusu besleme kalitesi de önemlidir. Örneğin, dağlık yerlerle, buz altındaki yerler, daha verimli toprakların bulunduğu bölgelerle kıyaslanamaz.
2. Doğurganlık, ölüm hızı ile doğrudan değişir. Diğer bir deyişle, doğurganlığın yüksek olduğu yerde, ölüm hızı da yüksektir. Sadler, yoğunluk ilkesinin kır ile kent farklılığını ve üst sınıf­lardaki düşük doğurganlığı da açıkladığını savunur.

89. Soru

Thomas A. Doubleday’ın çalışmaları ile ortaya konulan nüfusla ilgili beslenme prensibini açıklayınız.

Cevap

Thomas A. Doubleday, bitkiler ve hayvanların üremesi üzerinde beslenmenin yarattığı etkileri inceleyerek, elde edilen sonuçların insan doğurganlığı için de geçerli olabileceğini savunur. Bitkilerin çok fazla beslendiği zaman, tohum vermediklerini, daha zor çevre şartlarında ise daha fazla çiçeklendiğini ve yenilendiğini gösteren deneylerin, hayvanlar dünyası için de geçerli olduğunu, ne zaman bir tür yok olma tehlikesiyle karşılaşsa, doğurganlığının arttığını söyleyerek söz konusu sonuçları, insan toplumuna uyarlar. Doubleday, rahatlığın ve yiyecek bolluğunun olduğu yerde insanların üreme kapasitenin düştüğünü, zor şartlarda ve yiyeceğin
az bulunduğu yerde ise üreme kapasitenin arttığını, bu kuralın hem bir ülkedeki hem de ülkeler arasındaki nüfus farklılıklarını açıkladığını savunur. Nüfus yoğunluğunun fazla olduğu ülkelerde, et ve şarabın daha az tüketildiğini; örneğin, İskoç Adaları’nda yaşayanların daha çok balıkla beslendiğini; Hindistan’da ve Çin’de pirinç ve patates tüketiminin fazla olduğunu söyleyerek, kuvvetli besinleri tüketen ülkelerin ve sınıf­ların, kendilerini üretebilme/yenileyebilme güçlerini zayıf­lattıklarını söyler.

90. Soru

Nüfus kuramlarından sosyal damarlar ilkesini açıklayınız.

Cevap

Dumont’un önerdiği Sosyal Damarlar ilkesi, tüm toplumlarda prestijin toplumsal hiyerarşisi olduğunu; değerler, toplumdan topluma farklılık gösterse de, her toplumda bazı insanların diğerlerinden daha prestijli olduğunu vurgular. Toplumsal moleküller, parlak ideallere doğru yükselmek için çekilirler. Dumont’a göre, sosyal statüyü yükseltmek için harekete geçirici dürtü, politik güç ya da zenginlik değildir. Bunlar, Sosyal Damarlar terimi altında toplanabilecek olan zevk, zarafet, lüks, gerçeğe ve adalete duyulan sevgi, hatta genelin iyiliği adına kendini feda edebilmek olan ideallerdir. Kısacası, Sosyal Damarlar, bir toplum üyesinin, o toplumun değerlerine göre saygınlık kazanabilmek için, ortaya çıkan bireysel dürtülerini anlatır.
Sosyal Damarlar, tüm medeni toplumlarda görülmekle birlikte, hepsinde eşit derecede işlemez. En zayıf olduğu toplumlar, statü ve kastın, bireysel gelişime katı engeller koyduğu toplumlardır. Böyle toplumlarda doğurganlık, daima yüksektir; çünkü, kişisel gelişim engellenmiştir. Kişisel gelişimi engellenen insan, doğasındaki hayvansı dürtülere boyun eğer. Diğer taraf­tan, Sosyal Damarlar’ın en etkili olduğu toplumlarda, sosyal hareketlilik yüksektir. Böyle toplumlarda çocuklar, kişisel gelişimi engelleyici ya da geciktirici etkide bulunduğu için, doğurganlık oranı da düşüktür. 

91. Soru

Fetter’in, Gönüllülük yaklaşımına göre nüfus ilkeleri hakkındaki açıklamaları nelerdir?

Cevap

Fetter’in (Coontz, 1957:61-64), Gönüllülük yaklaşımına göre, hiçbir nüfus ilkesi, tek başına, doğurganlık kalıplarındaki değişimi açıklamak için yeterli değildir. Demografik değişimlerde, yiyecek üretiminin sınırlarının, nüfus üzerindeki kısıtlayıcı etkisinin olduğunu, ama, insanların ilerleme vasıtasıyla, yalnızca fiziksel zorunluluklar nedeniyle, hareket etme durumundan belli bir özgürlüğe kavuştuklarını, böylece insan davranışlarında iradenin belirleyici olduğu görüşünü savunur.
Gönüllülük yaklaşımı, insanın üreme davranışını incelemek için, toplumu sınıflara bölerek bu sınıf­larda ailenin işlevini inceler. Fetter, tüketim birimi olarak ailenin tüm sınıf­larda aynı işlevi gördüğünü; aile gelirinin aile büyüklüğüne üst sınır koyduğunu; ancak, bu üst sınırın her zaman gerçek bir sınır olmadığını, aile üyelerinin her zaman için aile gelirini artırabileceğini söyler. Bu durumda, yoksul sınıf­ların aile büyüklüğüne sınır koymak için daha istekli görünmesi gerektiği halde, gerçek durumun tersi olduğunu, çünkü daha iyi durumdaki ailelerde açlık korkusunun daha fazla olduğunu, gönüllü olarak, geleceği düşünerek anlık zevklerini bastırmayı bildiklerini söyler. Bu sınıf­ların kendilerinin zengin olmalarını sağlayan basiret ve öngörü gibi özellikleri, aynı zamanda aile büyüklüklerini sınırlamalarını da sağlar.

92. Soru

Artan bireysellik kuramı hakkında bilgi veriniz.

Cevap

Francesco S. Nitti (Coontz, 1957:65-67), bireyselliğin nüfus büyüklüğü üzerindeki etkisini inceleyen, yeni bir nüfus kuramı ilkesi geliştirmiştir. Buna göre, bireyselliğin güçlü biçimde geliştiği, toplumsallaşmanın bireysel aktiviteyi ortadan kaldırmadığı, zenginliğin bölündüğü, eşitsizliğin sosyal nedeninin işbirliğinin daha üst bir formuyla ortadan kaldırıldığı toplumlarda, doğum hızı yiyecek hızına eşitlenir ve demografik evrim, geçmişte olduğu gibi, bir korku ve terör unsuru olmaktan çıkar. Toplumsal örgütlenme türü, bireyselliğin en üst düzeye ulaşmasında çok önemli bir yere sahiptir. Mevcut toplum, üst sınıf­ların bireyselliğini bastırır ya da üyelerinin artışına sınır koyar. Yüksek doğurganlığın olduğu alt sınıf­ların durumları ise mevcut toplumsal kurumlardan kaynaklanır. Yoksulluk, yüksek doğurganlığa neden olur. Proleterya, Dumont’ta görüldüğü gibi eylemden dışlanır.

Bireyselliğin en üst düzeyde gerçekleşmesini sağlayacak olan toplumsal örgütlenme nasıl olmalıdır? Nitti’nin ideal toplumunda, ne toplumsal dayanışmayı yok edecek derecede yarışmacılık ve egoizm vardır ne de bireyselliği ortadan kaldıracak kadar topluluk merkezli bir yapı vardır. Nitti’nin ideal toplumunda, zenginlik dağıtılır ve sosyal damarlar artar.

93. Soru

Artan zenginlik kuramına göre nüfus yapılanmasını açıklayınız.

Cevap

L. Brentano’ya (Coontz, 1957:67-68) göre, insanoğlu zevk düşkünü bir yaratıktır. Zevklerin ise maddi bir temeli vardır. Yoksul sınıf­ların alternatif zevkleri, oldukça sınırlıdır. Zenginlerde ise durum tamamen farklıdır. Evin dışında, ulaşabilecekleri çok sayıda zevk kaynağı bulunmaktadır. Ayrıca, zenginler arasında, çocuklara ‘mükemmelleştirilecek yeni bir karakter’ olarak bakılmaktadır çünkü, miktar değil, kalite önemlidir. Eğitim ve kariyer için hazırlama gerekliliği, çocukların aile üzerindeki yükünü artırmaktadır.
Toplumda, doğurganlıktaki genel azalma, teknik, bilimsel, endüstriyel ve ticari ilerlemenin getirdiği yeni zevk kaynaklarına, daha çok sayıda insanın ulaşabilmesinin sonucudur. Zevk kaynaklarına ancak, maddi imkânı olanlar ulaşabileceğinden, erkekler bir seçimle karşı karşıya kalır. Medeniyetin yeni zevk fırsatlarından yararlanabilmek için, ailenin büyüklüğünü sınırlamak zorunluluğu ortaya çıkar. Zenginlikte artış, doğurganlıkta artışı getirmez. Aileye yeni bir üye gelmesi, toplam tatminde azalmaya neden olacaksa, erkekler aile sayılarını sınırlı tutarlar. Yapmak zorunda oldukları seçim, ebeveynlikle alternatif zevkler arasındadır.

94. Soru

Ölüm ve morbidite kavramlarını açıklayınız.

Cevap

Demografik açıdan ölüm, nüfusun azalmasını anlatan bir süreçtir. Ölüm istatistikleri kadar önemli olan diğer bir terim, morbiditedir. Sonu ölümle bitecek hastalıkları, salgınları açıklamak için kullanılır. Ölüm, bireyin fiziksel yok oluşunu tanımlar. Demografik açıdan ölüm, fiziksel yok oluş vasıtasıyla, bir nüfusun azalmasını anlatan bir süreçtir. Bireysel ölüm, hastalıklar, kazalar, cinayet vs. olayların sonucu gerçekleşir ve her yaş grubundan insanı hedef alabilir. Ölümle değişimli olarak kullanılmasına rağmen; morbidite, daha çok, patalojik ve anormal bir durumu anlatır. İyileşmesi mümkün olmayan ‘ölümcül’ hastalıklar, bu kategoride değerlendirilir. Bu anlamda morbidite ölçümleri, bir nüfusta ölümcül hastalık oluşumunu tanımlamak için kullanılır. Daha çok, tıp alanında kullanılan bu ölçümler, demografik açıdan da ölüme yol açmaları nedeniyle, toplumdaki ölüm kalıplarının tanımlanması ve açıklanmasında kullanılır. 

95. Soru

Başlıca ölüm istatistikleri nelerdir?

Cevap

Başlıca ölüm istatistikleri, Kaba Ölüm Hızı, Yaşa Bağlı Ölüm Hızı, Nedene Bağlı Ölüm Hızı hesaplamalarıdır.

96. Soru

Morbidite hızını açıklayınız ve formülünü yazınız.

Cevap

Bir hastalığın, ne kadar sıklıkla meydana geldiğinin hesaplanmasında iki temel yaklaşım kullanır. Belli bir zamanda ya da zaman aralığında, belli bir hastalığa sahip olan bireylerin, nüfus içindeki oranını gösteren yaygınlık ölçümü ve belli bir zamanda, genellikle bir yıl içinde bir hastalıkla ilgili yeni teşhis edilmiş vakaların sayısını gösteren vaka ölçümüdür. Ölçümlerin nüfusa oranlamasında, yıl ortasındaki nüfus büyüklüğü dikkate alınır.
Yaygınlık = (Belli bir hastalığı olan kişi sayısı / Toplam nüfus sayısı) × 100
Vaka Ölçümü = (Bir yıl içinde yeni teşhis edilmiş belli bir hastalık sayısı / Hastalığın görüldüğü nüfus sayısı) × 100,000

97. Soru

Kaba ölüm hızını açıklayınız.Formülünü yazınız.

Cevap

Kaba Ölüm Hızı, bir yıllık süre içinde, bir nüfusta meydana gelen ölüm sayısının, her 1000 yaşayan kişiye düşen oranıdır. Toplam nüfusun, yıl ortasındaki büyüklüğü alınır.
Kaba Ölüm Hızı = (Ölüm sayısı / Toplam nüfus büyüklüğü) × 1000
Kaba Ölüm Hızı, yaşa bağlı ve nedene bağlı ölümleri dikkate almadığından, bu konuda bilgi sahibi olabilmek için, Yaşa Bağlı Ölüm Hızı ve Nedene Bağlı Ölüm Hızı ayrı ayrı hesaplanır.

98. Soru

Göç ölçümleri nelerdir? Formüllerini belirtiniz.

Cevap

Göç ölçümleri;

Gelen Göç: Bir grup insanın, bir nüfusun ya da alt nüfusun yerleştiği bölgeye, yerleşmek amacıyla gelmesidir.
Gelen Göç Hızı = (Belli bir zaman diliminde, belli bir bölgeye yerleşmek için yeni gelenlerin sayısı / Yerleşim yerindeki nüfus) × 1000

Giden Göç: Bir grup insanın, başka bir yere yerleşmek için, belirli bir bölgeden gitmesidir.
Giden Göç Hızı = (Belli bir zaman diliminde, belli bir bölgeden yerleşmek için başka bir bölgeye yeni gidenlerin sayısı / Yerleşim yerindeki nüfus) × 1000

Net Göç: Belli bir zaman diliminde, bir coğrafi bölge için, gelen ve giden göç arasındaki farkı verir.
Net Göç = (Gelen göç – Giden göç)/ Toplam nüfus × 1000

Katkılı (Gross) Göç: Belli bir zaman aralığında, gelen ve giden göçün toplamıdır.
Katkılı Göç Hızı = (Gelen göç sayısı + Giden göç sayısı) / Toplam nüfus × 1000 Ölçümlerde, toplam nüfus için yıl ortasındaki sayı alınır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.