Açıköğretim Ders Notları

İslam Ahlak Esasları Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden İslam Ahlak Esasları Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Toplumsal Ahlak

1. Soru

Kur’an-ı Kerîm’de, verilen sözü tutmakla ilgili nasıl bir emir buyrulmuştur?

Cevap

Kur’an-ı Kerîm’de Yüce Allah: “Verdiğiniz sözü yerine getirin. Çünkü verilen söz sorumluluğu gerektirir.” (İsrâ /17: 34) buyurmaktadır. Doğru insan ya söz vermez ya da söz vermişse onu yerine getirir.


2. Soru

Doğruluk nerede ortaya çıkar?

Cevap

Doğruluk, en başta kişinin konuşmasında, sözlerinde ortaya çıkar. İnandığı, düşündüğü, bildiği ve tanık olduğu gerçekleri, olduğu gibi, eksiksiz ve fazlasız ifade etmek, doğru kimselerin özelliğidir. Öte yandan, verdiği sözü yerine getirmek, yerine getiremeyeceği sözler vermemek de doğruluğun gereğidir.


3. Soru

Kant ahlâkî emirleri tasnif ederken neye dikkat çekmiştir?

Cevap

Kant ahlâkî emirleri “şartlı (hipotetik) ve şartsız (kategorik) emir” şeklinde ikiye ayırırken, ahlâkta şartsız emrin önemli olduğunu vurgulamıştır.


4. Soru

Genel olarak toplumsal ahlâk kurallarından bazıları nelerdir?

Cevap

Bu kurallardan bazıları; doğruluk, yardımlaşma ve dayanışma, başkalarıyla iyi geçinmek, büyükleri saymak, küçükleri sevmek, iyiliği tavsiye etmek, kötülükten sakındırmak, kardeşlik, dostluk ve arkadaşlık, komşuları ve akrabayı gözetmek… şeklinde ifade edilebilir.


5. Soru

“Bireysel ahlâk” nedir?

Cevap

: İnsanın, kendisine karşı birtakım görevleri vardır: Allah’ın emanet olarak verdiği bedeni ve bedenî yeteneklerini doğru kullanmak, sağlığını korumak, insanlık şerefine leke getirecek kötü davranışlardan uzak durmak, dinini, canını, malını, namusunu ve şerefini korumak, “iyi insan” olmak… İşte bunlar ahlâkın “bireysel” boyutunu oluşturur. Buna “bireysel ahlâk” denir.


6. Soru

İslâm ahlâkının ortaya koyduğu kurallardan olan doğruluğun önemi nedir?

Cevap

İslâm ahlâkının ortaya koyduğu kuralların en önemli özelliği, doğruluk ilkesine dayanmış olmasıdır. Doğruluk, İslâm ahlâk ilkelerinin en kapsayıcı olanıdır. İslâm’ın bir özel anlamı da “sırât-ı müstakîm (doğru yol)”dir. Yani İslâm dini, insanı Allah’a götüren doğru yoldur. Nitekim bir gün Hz. Peygamber’in yanına biri gelmiş ve “Ey Allah’ın Elçisi! Bana dini öyle bir tarif et ki bundan sonra onu kimseye sorma ihtiyacı hissetmeyim.” demiştir. Peygamberimiz: “Allah’a inandım de, sonra da dosdoğru ol!” buyurmuştur. (Müsned, III, 413).


7. Soru

Ahlâken özürlü olan bir insan neden kınanır?

Cevap

Ahlâken özürlü olan kişileri kınama hakkına sahibiz. Çünkü ahlâkî yönünü düzeltmek, bir irade ve akıl varlığı olarak insana bırakılmış, ona emanet edilmiştir. Allah hiçbir kuluna, bedenî yönüne ilişkin, örneğin “Ey kulum! Senin gözlerin niçin mavi idi?” ya da “Boyun niçin kısa idi?” şeklinde bir soru sormayacaktır. Ama “Ahlâkını niçin düzeltmedin? Kötü alışkanlıklarından niçin vazgeçmedin?” diye soracaktır. Çünkü ahlâkımızı düzeltmek bizim elimizdedir ve bizi asıl “biz” yapan, ahlâkımızdır.


8. Soru

Yardım nedir?

Cevap

Yardım, bir insana kendi gayretiyle elde edemeyeceği bir imkânı elde etmesinde veya karşılayamayacağı bir ihtiyacı karşılamasında veya defedemeyeceği bir belayı başından savmasında ona sözle, fiziki olarak veya daha başka bir vasıta ile destek olmaktır.


9. Soru

Yardımı hayr haline getiren şey nedir?

Cevap

Yardımı hayr haline getiren, onun nihai olarak insani varoluşu teyid ve tahkim etmesi, onun muhafazası ve gelişimine katkıda bulunulmasıdır.


10. Soru

İnsan, sadece biyolojik veya sadece ruhî bir varlık olarak hayatını sürdürmeye kalktığı zaman nasıl sorunlarla karşı karşıya kalır?

Cevap

İnsan için önemli olan; bu iki yönüne ilişkin arzu ve isteklerini dengeli bir şekilde gerçekleştirmesidir. İnsanoğlu bedenî isteklerinin tutkunu olursa, hayvanî düzeyde kalır, insanlığını gerçekleştiremez. Sadece rûhî ve manevî isteklerini önemserse, dünya ile olan bağı zayıflar, maddî anlamda güçsüzleşir, ezilmeye ve sömürülmeye mahkûm olur.


11. Soru

Dinimizde, başkalarıyla huzurlu bir ilişki geliştirebilmek için ne gibi ilkeler mevcuttur?

Cevap

Dinimizin koyduğu kuralların temel hedeflerinden biri, insan ilişkilerini güçlendirmek ve başkalarıyla iyi geçinmeyi temin etmektir. Selâmlaşmak, affedici olmak, insanlara güler yüzlü davranmak başta olmak üzere, büyükleri saymak, küçükleri sevmek, akraba ve komşu haklarını gözetmek vb. insan ilişkilerini güçlendirmeyi amaçlayan ilkelerdir.


12. Soru

“Doğruluk” nedir?

Cevap

Doğruluk, insan ilişkilerinde her konuda din, ahlâk ve hukuk kurallarını gözetmek, hile ve haksızlıktan uzak durmak, yalan söylememektir. Aleyhine bile olsa haktan ve hukuktan ayrılmamak, ikiyüzlü davranmamak, özünde, sözünde ve davranışlarında dürüst ve tutarlı olmaktır. Doğruluk, insanlara hak ve adaletle muamele etmek, zulüm ve haksızlıktan uzak durmaktır. Doğruluk, dinimizin de imandan sonra en fazla önemsediği, insan kişiliğini çok yönlü kuşatan ilkelerden biridir. Bunun için Müslümanlar her gün beş vakit namazlarında Yüce Allah’a “bize doğru yolu göster.” (Fâtiha /1: 6) diye dua ederler.


13. Soru

Bilim adamları insanı toplumsal açıdan nasıl bir varlık olarak görürler?

Cevap

Bilim adamları da insanın toplumsal bir varlık olduğunu kabul eder. Aristo’ya göre, insan iyi geçinmeye yetenekli, yani yaratılıştan medenî bir varlıktır. Kınalızâde Ali Efendi’ye göre de insan, “doğası gereği” toplumsal bir varlıktır.


14. Soru

İnsan, salt biyolojik veya salt psişik bir varlık olarak görmek, onu nasıl bir konuma indirger?

Cevap

İnsan, salt biyolojik değil, ama salt psişik bir varlık da değildir. Onun hem bedenî, hem de ruhî ihtiyaçları vardır. Onu salt bedenî bir varlık olarak görmek, materyalist bir yaklaşımla hayvanî düzeye indirmek demektir.


15. Soru

İnsanın sadece ruhî bir varlık haline getirmeye çalışmak, onun sosyal ve dinî bünyesi için faydalı bir yaklaşım mıdır?

Cevap

Salt ruhî bir varlık olarak algılamak ise, onu bir manastıra kapatarak keşişler gibi sürekli ibadet etmesini istemek demektir. Oysa insan ruh-beden bütünlüğünden oluşan bir varlıktır. İki kanatlı bir kuş gibi, o, bu iki yönüyle bir bütündür. Bedenî yönü ve ihtiyaçları onun günlük hayatının devamını sağlar, onu dünyaya bağlar. Ruhî yönü ise onun moral ve manevî dünyasını oluşturur, onu ahirete bağlar; yaptıklarının hesabını ahirette mutlaka vereceğini bilerek davranmaya zorlar.


16. Soru

Ahlâkî erdemler nasıl ortaya çıkar?

Cevap

Ahlâkî erdemler, insanın isteklerinde dengeyi (orta yolu) bulmasıyla ortaya çıkar. Örneğin insanın arzu (şehvet) gücünün iki ucu (ifrat ve tefriti), isteklerine aşırı derece düşkünlük (oburluk) ile iştahsızlık ve isteksizlik iken; orta yolu iffettir. Öfke (gadap) gücünün iki ucu, saldırganlık ile korkaklık iken; orta yolu ise cesarettir. İffet ve cesaret ahlâkî “erdem (fazîlet)” olmasına rağmen, oburluk ve iştahsızlık ile saldırganlık ve korkaklık “erdemsizlik (rezîlet)“tir.


17. Soru

Başkalarıyla iyi ilişkiler kurmanın temel şartı nedir?

Cevap

Başkalarıyla iyi ilişkiler kurmanın ilk şartı, insanlara sevgi ve hoşgörü ile davranmaktır. Herkesin düşüncesine saygıyla yaklaşmak, insanî büyük bir erdemdir. Bizim düşüncemiz nasıl değerli ve önemli ise başkalarının düşünceleri de o kadar değerli ve önemlidir. Bu nedenle, kimsenin düşüncesi basite alınıp küçümsenemez. Dolayısıyla karşılıklı sevgi ve saygı, iyi geçinmenin temel kuralıdır.


18. Soru

“Îsar” kavramı nasıl bir örnekle anlatılabilir?

Cevap

Üç kişinin oturduğu bir masaya iki bardak çay geldiğinde, o iki bardak, masanın üzerinde, kişilerin önüne birkaç defa gider gelir. Üçü de çayı birbirine ikram etmekte, arkadaşını kendisine tercih etmektedir: “Buyurun siz için, ben biraz sonra gelecek olanı alırım.” “Îsar” dediğimiz şey, işte budur.


19. Soru

Toplumsal ahlâk ilkelerine uymamak nasıl bir toplumu doğurur?

Cevap

Bunlara uyulmadığı takdirde, tıpkı havanın kirlenmesi gibi, ahlâkî hayat da kirlenir. Kirli havada nefes almanın zorlaşması gibi, ahlâkî duyarsızlığın yaygınlaştığı toplumlarda, huzur ve güven içinde yaşamak zorlaşır. İnsanlar tedirgin olur, kötülükler artar, suç oranları yükselir.


20. Soru

Beraber yaşama özelliğinin insanın yetkinliğine nasıl bir katkısı vardır?

Cevap

Beraber yaşama özelliği insanda doğal nitelik olunca, insanın yetkinliği de, hemcinslerine karşı bu niteliğini gerçekleştirmesiyle doğru orantılıdır; insan, sorumluluklarını bilip başkalarıyla iyi geçindiği oranda “yetkin” insandır.


21. Soru

“Temeddün” kavramı nasıl türemiştir?

Cevap

İnsanın bütün ihtiyaçlarını kendi başına karşılamasına imkân yoktur. Bundan dolayı insanlar bir arada yaşamaya mecburdur. “Temeddün” kavramı da, “çeşitli mesleklere mensup insanların, ihtiyaçlarını yardımlaşarak karşılamak suretiyle bir arada yaşadıkları yer” anlamındaki “medine”den türemiştir. Örneğin insanoğlu yeme, içme, giyim ve barınak konularındaki ihtiyaçlarını tek başına değil, ancak başkalarının yardımıyla karşılayabilir. Bu da insanın toplumsal varlık oluşunun başka bir ifadesidir.


22. Soru

Üns ne demektir?

Cevap

Üns; ünsiyet etmek, başkalarıyla ilişki kurmak, insanlarla beraber yaşamak demektir.


23. Soru

“İnsan” kelimesinin, kavram olarak “üns” kelimesi ile nasıl bir ilişkisi vardır?

Cevap

İnsan, kavram olarak “üns” kökünden türemiştir.


24. Soru

Dinimizde, hangi ibadetler insanın sosyalleşmesine yardımcı olur?

Cevap

Dinimizde beş vakit namazın cemaatle kılınmasının teşvik edilmesi, haftada bir kılınan cuma namazının farz oluşu, yılda iki kez kılınan bayram namazları, zekât ve bütün İslâm Dünyasından temsilcilerin katılımıyla gerçekleşen “büyük kongre” mahiyetindeki hac vb. ibadetlerin de amacı, insan ilişkilerini geliştirmeye ve sosyal bağları güçlendirmeye yöneliktir (Kınalızâde, 157).


25. Soru

Toplumsal ahlâk yoksunluğu toplumu nasıl bir noktaya doğru sürükler?

Cevap

Toplumsal hayatta değişmeyen şey; hangi dönemde yaşarsa yaşasın, insanın bazı görev ve sorumluluklarının olduğudur. Bu görev ve sorumlulukların tamamını “toplumsal ahlâk” olarak adlandırmak mümkündür. Böyle bir ahlâktan; toplumsal görev ve sorumluluk bilincinden yoksun bir toplumda, karmaşa, huzursuzluk ve güvensizlik hâkim olur.


26. Soru

Dinimizin, kötü davranış ve alışkanlıkları yasaklamasının sosyal açıdan amacı nedir?

Cevap

İçki ve kumar, hırsızlık, zina, yalan, iftira, dedikodu, kıskançlık vb. davranışlar ise geçimsizliğin kaynağını oluşturan, insan ilişkilerini zedeleyen, hatta bitiren kötü davranışlardır. Dinimiz bu fiilleri yasaklarken, hem insanın haysiyetini korumak, hem de insan ilişkilerinin zarar görmemesini istemiştir.


27. Soru

Hukuk, din ve ahlâkın benzerlik ve farklılıkları nelerdir?

Cevap

Hukuk, koyduğu kanunlara uymayanları cezalandırır. Dinin yaptırım gücü, daha çok uhrevî, ahlâkın ise vicdanîdir. Ama üçü arasında yakın bir ilişki, hatta paralellik vardır. Üçünün de toplumda insan ilişkilerini düzene sokmada ayrı bir katkısı vardır. Bu üç alan (din, hukuk ve ahlâk), bir üçgenin birbirini tamamlayan üç kenarı gibidir. Nitekim bazı insan fiillerine baktığımızda bu daha net olarak anlaşılabilir: Örneğin hırsızlık, dinî açıdan “haram”, hukuk açısından “yasak”, ahlâken de “kötü” bir davranıştır. Adam öldürmek öyledir. Zina öyledir. O halde din, ahlâk ve hukuk ilkeleri, toplumsal hayattaki düzenin kaynağı, insanlığın huzur ve mutluluğunun harcıdır.


28. Soru

İslâm ahlâkına göre “başkası”na nasıl bir gözle bakılır, bunun sebebi nedir?

Cevap

“Başkası” bizim dinimizde de, ahlâk anlayışımızda da oldukça önemlidir. İslâm kültürü ve medeniyeti “ben merkezli” bir kültür ve medeniyet değildir. “Yardımlaşma ve Dayanışma” başlığı altında daha geniş olarak ifade edileceği gibi, İslâm medeniyeti bir “hayır ve vakıf medeniyeti”dir. Hayır ise başkasının iyiliği için yapılır. Vakıf da bu hayırdan başkalarının yararlanmasını amaçlar. Hatta kıyamete kadar yararlanmasını sağlar. Bu anlayışta halka hizmet, “Hakk’a hizmet” olarak görülür.


29. Soru

Yardım edilecekler önem sırasına göre nasıl sıralanmalıdır?

Cevap

Kur’ân ışığında, yardım edilecekler önem sırasına göre şöyle sıralanabilir: anne-baba ve yakınlar, fakirler, yetimler, yolda kalmış yolcular, esirler, köleler, borçlular, ihtiyaç sahibi muhacirler ve kalbi İslâm’a ısındırılmak istenen kimseler. Yardım edilmek öncelikle bunların hakkıdır. Onların haklarını yemek, dinî ve ahlâkî bir vebaldir.


30. Soru

Dinimiz, yardımlaşmaya nasıl bir önem vermiştir?

Cevap

Dinimiz, yardımlaşmaya büyük önem vermiştir. Kur’ân’da ve hadislerde yardımlaşma sadece teşvik edilmemiş, aynı zamanda emredilmiştir. İnsanlar arasındaki ilişkiler, yardımlaşma ile gelişir, dinimizin kazandırdığı kardeşlik duygusu da yardımlaşma ile güçlenir. Kur’ân-ı Kerîm’de: “İyilik ve (Allah’ın yasaklarından) sakınma üzerinde yardımlaşın, günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın.” (Mâide/5: 2) buyrulurken, yardımlaşmanın ilkesi verilmekte ve sınırları çizilmektedir. Buna göre, insanlar ancak iyi olan işlerde ve kötülüklerden sakınmak için birbiriyle yardımlaşmalıdırlar.


31. Soru

İnsanın toplumsal bir varlık olmasından yola çıkılarak “toplumsal ahlâk” nasıl açıklanabilir?

Cevap

İnsan toplumsal bir varlıktır. İnsan kavramının türediği “üns” kökü bile, “beraber yaşama” anlamıyla bize onun “toplumsal” yönünü hatırlatır. Zaten ahlâkî erdemler de insan ancak bir topluluk içinde yaşarken gerçekleşir. İnsan yalnız başına yaşarken “erdemli” olamaz. Çünkü iyilik ya da kötülük yapma imkânı yoktur. İnsan “toplumsal” bir varlık olunca, onun toplumda, başkalarına karşı uyması gereken birtakım ilkeler vardır. İşte bu ilkeler “toplumsal ahlâk” olarak adlandırılır. Bu ilkelerde din, ahlâk ve hukuk birbirine destek verir.


32. Soru

İslâm ahlâkının koyduğu ahlâk ilkeleri, toplumsal huzur ve mutluluğun sağlanmasında nasıl bir rol üstlenir?

Cevap

İslâm ahlâkının koyduğu ahlâk ilkeleri, toplumsal huzur ve mutluluğun elde edilmesinde büyük önem arz eder. İslâm ahlâkı “başkası”nı önemsediği ve ona değer verdiği için, başkalarıyla iyi geçinmemizi istemiştir. Doğruluk, yardımlaşma ve dayanışma, başkalarıyla iyi geçinmek, büyükleri saymak ve küçükleri sevmek, iyiliği tavsiye etmek, kötülükten sakındırmak, kardeşlik, akraba, komşu ve dostluk ilişkilerini önemseyip bunların hakkını gözetmek vb. ilkeler, İslâm ahlâkının koyduğu toplumsal ilkelerdir.


33. Soru

“Başkası” üzerinden İslâm ahlakı algısı nasıl bir medeniyeti doğurmuştur?

Cevap

İslâm toplumsal ahlâkı “başkası” ile gerçekleşen ilkelerden oluşur. “Başkası”nı korumayı, hakkını gözetmeyi, ona yardım etmeyi ve onu “iyi”leştirmeyi ilke edinen bir ahlâk anlayışının kurduğu medeniyet, bir “hayır medeniyeti” olmuştur.


34. Soru

Koruyucu etkisi bakımından modern zamanın sorunlarına karşı İslâm ahlâkının ne gibi sonuçları vardır?

Cevap

İnsanın olabildiğince bireyselleştiği, toplumsal sorunlarımızın arttığı çağımızda, İslâm ahlâkının koyduğu ilkeler, ilişkilerimize yön verebildiği oranda, problemlerimiz daha kolay çözülebilir, toplumsal huzur ve mutluluğa daha kolay ulaşabiliriz.


35. Soru

Felsefî antropoloji insanı nasıl niteler?

Cevap

Felsefî antropoloji insanı “biyopsişik” bir varlık olarak niteler.


36. Soru

Doğruluktan ayrılan bir kimse toplum tarafından nasıl karşılanır?

Cevap

Doğruluk üzere yaşayan kimseler, toplumda herkesin güven ve saygısını kazanır. Buna karşılıuk, samimiyetsiz, iki yüzlü, yalancı, hileci insanları kimse sevmez ve onlara güvenmez. “Yalancının mumu yatsıya kadar yanar.” atasözümüz, doğruluktan sapan kimselerin gerçek yüzünün kısa zamanda ortaya çıkacağını dile getirir.


37. Soru

İslâmî edep ve ahlâka göre büyüklere karşı nasıl bir tutum takınmak gerekir?

Cevap

Büyüklere gerektiğinde yer vermek, onların huzurunda kemâl-i edeple oturmak, sohbetlerini dinleyip, bilgilerinden ve hayat tecrübelerinden yararlanmak, onların olgun kişiliklerini ve güzel davranışlarını örnek almak, İslâmî edep ve ahlâkın gereğidir.


38. Soru

Hz. Peygamber, dostların seçilmesi ve dostlukla ilgili Müslümanlara nasıl bir yön çizmiştir?

Cevap

“İyi insanla arkadaşlık eden, güzel koku satıcısının yanında duran kimse gibidir. Güzel koku satan, her durumda yararlıdır; ya ondan koku satın alırsın ya da o kendisi sana ikram eder. Yani onun yanında bulunduğun sürece, güzel kokudan yararlanmış olursun. Kötü arkadaş ise körük çeken kimseye benzer. Ya körükten çıkan kıvılcım orada bulunanın elbisesini yakar ya da en azından körüğün kokusu onun üzerine siner.” (Buhârî, “Zebâih”, 31; Müslim, “Birr”, 146; Ebû Dâvûd, “Edeb”, 16).


39. Soru

Yardımlaşma nedir?

Cevap

Yardımlaşma, yardımın karşılıklı olarak gerçekleşmesidir. Yardımlaşma toplumsal görevlerimizden biri, toplum içinde yaşamanın, uymayı zorunlu kıldığı ahlâkî bir ilkedir.


40. Soru

Yaşlılardan ilgi ve saygıyı esirgemek, neye sebep olur?

Cevap

Yaşlılardan ilgi ve saygıyı esirgemek, onların moral dünyasının zayıflamasına, daha çabuk yıpranmalarına neden olur.


41. Soru

Yardımlaşmanın en güzel örneğini kim, nasıl vermiştir?

Cevap

Yardımlaşmanın en güzel örneğini Hz. Peygamber vermiştir. O, hicret ettiğinde Mekke’den gelenlerle Medînelileri kardeş ilân etmiştir. Medîneliler Mekkeli kardeşlerine her konuda yardımcı olmuşlar, yurtlarını terk edip başka bir yere göç etmenin onlarda doğurduğu sıkıntıları hafifletmeye çalışmışlardır. Bu nedenle de kendilerine, “yardım edenler, yardımcı olanlar” anlamında “ensar” denmiştir.


42. Soru

İslâm’ın, “huzur” kelimesiyle nasıl bir etimolojik ilişkisi vardır?

Cevap

“Müslüman” kavram olarak bile, huzur ve barış içinde olma, insanlarla iyi geçinme anlamına gelir. Çünkü “İslâm” kavramının kökü olan “silm”, huzur, barış, esenlik ve güvenlik demektir. Müslüman ise, huzur ve barış içinde, güvenilir olan kimsedir. Doğal olarak böyle bir kimsenin “geçimli” olması gerekir. Nitekim Hz. Peygamber de Müslümanı; “Başkalarıyla iyi geçinen (ülfet eden) ve kendisiyle iyi geçinilen (ülfet edilen) kimse” olarak tanımlamış, “insanlarlarla iyi geçinmeyen (ülfet etmeyen) ve8 kendisiyle iyi geçinilemeyen (ülfet edilmeyen) kimsede hayır olmadığını” söylemiştir (Müsned, II, 400; V, 330).


43. Soru

İslâm kardeşliği nasıl bir kardeşliktir?

Cevap

İslâm kardeşliği, Kur’an’ın ve Hz. Peygamber’in daha özel vurgu yaptığı ve üzerinde ısrarla durduğu “inanç kardeşliği”dir. Bu, Müslümanın derdi ile dertlenmeyi, sorunları beraber çözmeyi gerektirir.


44. Soru

İslâm kardeşliği nasıl tesis edildi?

Cevap

Bu kardeşliğin temeli Mekke’de atıldı, Medine’de gelişti ve kurumsallaştı. Mekke’de Müslümanlar, Hz. Peygamber’in oluşturduğu bu kardeşlik ruhu ile birbirine kenetlendi. Sıkıntılara, işkencelere ve boykotlara bu duyguyla göğüs gerdi.


45. Soru

Hz. Peygamber, insanlara iyi ve güzeli tavsiye etmek konusunda ümmetine nasıl bir telkinde bulunmuştur?

Cevap

Hz. Peygamber de pek çok hadîsinde insanlara iyi ve güzel şeyleri tavsiye etmemizi, toplumda bir kötülük gördüğümüzde, onu en uygun bir şekilde düzeltmemizi istemiştir: “Sizden biriniz bir kötülük gördüğü zaman, onu eliyle düzeltmeye gücü yeterse eliyle düzeltsin. Buna gücü yetmezse, diliyle düzeltsin. Diliyle de düzeltmeye gücü yetmezse, kalbiyle düzeltsin. Fakat bu sonuncusu (bir kötülüğü sadece kalbiyle yadırgayıp kınamak), imanın en zayıf olanıdır.” (Müslim, “İman”, 78; Tirmizî, “Fiten”, 11; Nesîî, “İman”, 17).


46. Soru

Modern dünyada sekteye uğrayan komşuluk ilişkilerine karşı ahlâklı bir Müslüman olarak nasıl bir tutum takınmak gerekir?

Cevap

İçinde yaşadığımız modern dünya ve çağdaş yaşam tarzı, her ne kadar komşuluk ilişkilerindeki eski canlılığın kaybolmasına neden olmuşsa da komşuluk ilişkilerine eski dinamizmini yeniden kazandırmak zorundayız. Bu, toplumdaki enerji, yardımlaşma ve dayanışma açısından, son derece önemlidir.


47. Soru

Hz. Peygamber, büyüklere saygıda kusur etmeyen gençlere nasıl bir müjde vermiştir?

Cevap

Peygamberimiz, gençlik döneminde büyüklere gösterilen saygının karşılıksız kalmayacağını, onun, yaşlılık döneminde Allah’ın bir mükâfatı olarak geri döneceğini şu hadîsi ile dile getirir: “Herhangi bir genç, yaşından dolayı bir ihtiyara saygı gösterirse, Allah da ona yaşlandığında saygı gösterip hizmet edecek kimseler yaratır.” (Tirmizî, “el-Birr ve’s-Sıla”, 75).


48. Soru

Toplumun ahlâk düzeninin korunması için, dinimiz nasıl bir “kontrol mekanizması” oluşturmuştur?

Cevap

Toplumun ahlâk düzeninin korunmasında herkese düşen bir sorumluluk vardır. Bu sorumluluğu Kur’an-ı Kerîm emr-i bi’l-ma’rûf nehy-i ani’lmünker (iyiliği emretmek, kötülüğü yasaklamak) şeklinde ifade eder. Gerçekten toplumda herkes birbirine iyiliği tavsiye ettiği, kötülükten de sakındırdığı takdirde, o toplumun ahlâk düzeni kolay kolay bozulmaz. Bu ilke ile toplum adeta bir “kontrol mekanizması” oluşturmuştur. Bu mekanizma sayesinde toplumda iyiliklerin yaygınlaşması, kötülüklerin ise önlenmesi kolaylaşır.


49. Soru

Yaşlılık dönemi sosyal anlamda nasıl bir dönemdir?

Cevap

Yaşlılık dönemi, insanın hayatının son halkası, dünyaya ilgisinin azaldığı, bedenen zayıf düşmeye başladığı, bu nedenle ilgi ve saygıya ihtiyaç hissettiği bir dönemdir.


50. Soru

Dinimizde akrabalarımızla sıkı tutmamız gereken ilişkiler hakkında nasıl bir yön çizilmiştir?

Cevap

Akrabalarımızın büyükleri bizim de büyüklerimiz, küçükleri bizim de küçüklerimizdir. Onları ailemizin birer bireyi gibi sevmek ve saygı göstermek görevimizdir. Kendi öz büyüklerimiz olmadığında veya vefat ettiklerinde, bize yardımcı olup yol gösterecek olanlar, akrabalarımızdır. Bu nedenle Peygamberimiz, teyzeyi anne; amca ve dayıyı da baba yerinde görmüş, onlara ona göre değer vermemizi istemiştir. (Buhârî, “Sulh”, 6; Müslim, “Zekât”, 11; Tirmizî, “Birr”, 7).


1. Soru

Kur’an-ı Kerîm’de, verilen sözü tutmakla ilgili nasıl bir emir buyrulmuştur?

Cevap

Kur’an-ı Kerîm’de Yüce Allah: “Verdiğiniz sözü yerine getirin. Çünkü verilen söz sorumluluğu gerektirir.” (İsrâ /17: 34) buyurmaktadır. Doğru insan ya söz vermez ya da söz vermişse onu yerine getirir.

2. Soru

Doğruluk nerede ortaya çıkar?

Cevap

Doğruluk, en başta kişinin konuşmasında, sözlerinde ortaya çıkar. İnandığı, düşündüğü, bildiği ve tanık olduğu gerçekleri, olduğu gibi, eksiksiz ve fazlasız ifade etmek, doğru kimselerin özelliğidir. Öte yandan, verdiği sözü yerine getirmek, yerine getiremeyeceği sözler vermemek de doğruluğun gereğidir.

3. Soru

Kant ahlâkî emirleri tasnif ederken neye dikkat çekmiştir?

Cevap

Kant ahlâkî emirleri “şartlı (hipotetik) ve şartsız (kategorik) emir” şeklinde ikiye ayırırken, ahlâkta şartsız emrin önemli olduğunu vurgulamıştır.

4. Soru

Genel olarak toplumsal ahlâk kurallarından bazıları nelerdir?

Cevap

Bu kurallardan bazıları; doğruluk, yardımlaşma ve dayanışma, başkalarıyla iyi geçinmek, büyükleri saymak, küçükleri sevmek, iyiliği tavsiye etmek, kötülükten sakındırmak, kardeşlik, dostluk ve arkadaşlık, komşuları ve akrabayı gözetmek… şeklinde ifade edilebilir.

5. Soru

“Bireysel ahlâk” nedir?

Cevap

: İnsanın, kendisine karşı birtakım görevleri vardır: Allah’ın emanet olarak verdiği bedeni ve bedenî yeteneklerini doğru kullanmak, sağlığını korumak, insanlık şerefine leke getirecek kötü davranışlardan uzak durmak, dinini, canını, malını, namusunu ve şerefini korumak, “iyi insan” olmak… İşte bunlar ahlâkın “bireysel” boyutunu oluşturur. Buna “bireysel ahlâk” denir.

6. Soru

İslâm ahlâkının ortaya koyduğu kurallardan olan doğruluğun önemi nedir?

Cevap

İslâm ahlâkının ortaya koyduğu kuralların en önemli özelliği, doğruluk ilkesine dayanmış olmasıdır. Doğruluk, İslâm ahlâk ilkelerinin en kapsayıcı olanıdır. İslâm’ın bir özel anlamı da “sırât-ı müstakîm (doğru yol)”dir. Yani İslâm dini, insanı Allah’a götüren doğru yoldur. Nitekim bir gün Hz. Peygamber’in yanına biri gelmiş ve “Ey Allah’ın Elçisi! Bana dini öyle bir tarif et ki bundan sonra onu kimseye sorma ihtiyacı hissetmeyim.” demiştir. Peygamberimiz: “Allah’a inandım de, sonra da dosdoğru ol!” buyurmuştur. (Müsned, III, 413).

7. Soru

Ahlâken özürlü olan bir insan neden kınanır?

Cevap

Ahlâken özürlü olan kişileri kınama hakkına sahibiz. Çünkü ahlâkî yönünü düzeltmek, bir irade ve akıl varlığı olarak insana bırakılmış, ona emanet edilmiştir. Allah hiçbir kuluna, bedenî yönüne ilişkin, örneğin “Ey kulum! Senin gözlerin niçin mavi idi?” ya da “Boyun niçin kısa idi?” şeklinde bir soru sormayacaktır. Ama “Ahlâkını niçin düzeltmedin? Kötü alışkanlıklarından niçin vazgeçmedin?” diye soracaktır. Çünkü ahlâkımızı düzeltmek bizim elimizdedir ve bizi asıl “biz” yapan, ahlâkımızdır.

8. Soru

Yardım nedir?

Cevap

Yardım, bir insana kendi gayretiyle elde edemeyeceği bir imkânı elde etmesinde veya karşılayamayacağı bir ihtiyacı karşılamasında veya defedemeyeceği bir belayı başından savmasında ona sözle, fiziki olarak veya daha başka bir vasıta ile destek olmaktır.

9. Soru

Yardımı hayr haline getiren şey nedir?

Cevap

Yardımı hayr haline getiren, onun nihai olarak insani varoluşu teyid ve tahkim etmesi, onun muhafazası ve gelişimine katkıda bulunulmasıdır.

10. Soru

İnsan, sadece biyolojik veya sadece ruhî bir varlık olarak hayatını sürdürmeye kalktığı zaman nasıl sorunlarla karşı karşıya kalır?

Cevap

İnsan için önemli olan; bu iki yönüne ilişkin arzu ve isteklerini dengeli bir şekilde gerçekleştirmesidir. İnsanoğlu bedenî isteklerinin tutkunu olursa, hayvanî düzeyde kalır, insanlığını gerçekleştiremez. Sadece rûhî ve manevî isteklerini önemserse, dünya ile olan bağı zayıflar, maddî anlamda güçsüzleşir, ezilmeye ve sömürülmeye mahkûm olur.

11. Soru

Dinimizde, başkalarıyla huzurlu bir ilişki geliştirebilmek için ne gibi ilkeler mevcuttur?

Cevap

Dinimizin koyduğu kuralların temel hedeflerinden biri, insan ilişkilerini güçlendirmek ve başkalarıyla iyi geçinmeyi temin etmektir. Selâmlaşmak, affedici olmak, insanlara güler yüzlü davranmak başta olmak üzere, büyükleri saymak, küçükleri sevmek, akraba ve komşu haklarını gözetmek vb. insan ilişkilerini güçlendirmeyi amaçlayan ilkelerdir.

12. Soru

“Doğruluk” nedir?

Cevap

Doğruluk, insan ilişkilerinde her konuda din, ahlâk ve hukuk kurallarını gözetmek, hile ve haksızlıktan uzak durmak, yalan söylememektir. Aleyhine bile olsa haktan ve hukuktan ayrılmamak, ikiyüzlü davranmamak, özünde, sözünde ve davranışlarında dürüst ve tutarlı olmaktır. Doğruluk, insanlara hak ve adaletle muamele etmek, zulüm ve haksızlıktan uzak durmaktır. Doğruluk, dinimizin de imandan sonra en fazla önemsediği, insan kişiliğini çok yönlü kuşatan ilkelerden biridir. Bunun için Müslümanlar her gün beş vakit namazlarında Yüce Allah’a “bize doğru yolu göster.” (Fâtiha /1: 6) diye dua ederler.

13. Soru

Bilim adamları insanı toplumsal açıdan nasıl bir varlık olarak görürler?

Cevap

Bilim adamları da insanın toplumsal bir varlık olduğunu kabul eder. Aristo’ya göre, insan iyi geçinmeye yetenekli, yani yaratılıştan medenî bir varlıktır. Kınalızâde Ali Efendi’ye göre de insan, “doğası gereği” toplumsal bir varlıktır.

14. Soru

İnsan, salt biyolojik veya salt psişik bir varlık olarak görmek, onu nasıl bir konuma indirger?

Cevap

İnsan, salt biyolojik değil, ama salt psişik bir varlık da değildir. Onun hem bedenî, hem de ruhî ihtiyaçları vardır. Onu salt bedenî bir varlık olarak görmek, materyalist bir yaklaşımla hayvanî düzeye indirmek demektir.

15. Soru

İnsanın sadece ruhî bir varlık haline getirmeye çalışmak, onun sosyal ve dinî bünyesi için faydalı bir yaklaşım mıdır?

Cevap

Salt ruhî bir varlık olarak algılamak ise, onu bir manastıra kapatarak keşişler gibi sürekli ibadet etmesini istemek demektir. Oysa insan ruh-beden bütünlüğünden oluşan bir varlıktır. İki kanatlı bir kuş gibi, o, bu iki yönüyle bir bütündür. Bedenî yönü ve ihtiyaçları onun günlük hayatının devamını sağlar, onu dünyaya bağlar. Ruhî yönü ise onun moral ve manevî dünyasını oluşturur, onu ahirete bağlar; yaptıklarının hesabını ahirette mutlaka vereceğini bilerek davranmaya zorlar.

16. Soru

Ahlâkî erdemler nasıl ortaya çıkar?

Cevap

Ahlâkî erdemler, insanın isteklerinde dengeyi (orta yolu) bulmasıyla ortaya çıkar. Örneğin insanın arzu (şehvet) gücünün iki ucu (ifrat ve tefriti), isteklerine aşırı derece düşkünlük (oburluk) ile iştahsızlık ve isteksizlik iken; orta yolu iffettir. Öfke (gadap) gücünün iki ucu, saldırganlık ile korkaklık iken; orta yolu ise cesarettir. İffet ve cesaret ahlâkî “erdem (fazîlet)” olmasına rağmen, oburluk ve iştahsızlık ile saldırganlık ve korkaklık “erdemsizlik (rezîlet)“tir.

17. Soru

Başkalarıyla iyi ilişkiler kurmanın temel şartı nedir?

Cevap

Başkalarıyla iyi ilişkiler kurmanın ilk şartı, insanlara sevgi ve hoşgörü ile davranmaktır. Herkesin düşüncesine saygıyla yaklaşmak, insanî büyük bir erdemdir. Bizim düşüncemiz nasıl değerli ve önemli ise başkalarının düşünceleri de o kadar değerli ve önemlidir. Bu nedenle, kimsenin düşüncesi basite alınıp küçümsenemez. Dolayısıyla karşılıklı sevgi ve saygı, iyi geçinmenin temel kuralıdır.

18. Soru

“Îsar” kavramı nasıl bir örnekle anlatılabilir?

Cevap

Üç kişinin oturduğu bir masaya iki bardak çay geldiğinde, o iki bardak, masanın üzerinde, kişilerin önüne birkaç defa gider gelir. Üçü de çayı birbirine ikram etmekte, arkadaşını kendisine tercih etmektedir: “Buyurun siz için, ben biraz sonra gelecek olanı alırım.” “Îsar” dediğimiz şey, işte budur.

19. Soru

Toplumsal ahlâk ilkelerine uymamak nasıl bir toplumu doğurur?

Cevap

Bunlara uyulmadığı takdirde, tıpkı havanın kirlenmesi gibi, ahlâkî hayat da kirlenir. Kirli havada nefes almanın zorlaşması gibi, ahlâkî duyarsızlığın yaygınlaştığı toplumlarda, huzur ve güven içinde yaşamak zorlaşır. İnsanlar tedirgin olur, kötülükler artar, suç oranları yükselir.

20. Soru

Beraber yaşama özelliğinin insanın yetkinliğine nasıl bir katkısı vardır?

Cevap

Beraber yaşama özelliği insanda doğal nitelik olunca, insanın yetkinliği de, hemcinslerine karşı bu niteliğini gerçekleştirmesiyle doğru orantılıdır; insan, sorumluluklarını bilip başkalarıyla iyi geçindiği oranda “yetkin” insandır.

21. Soru

“Temeddün” kavramı nasıl türemiştir?

Cevap

İnsanın bütün ihtiyaçlarını kendi başına karşılamasına imkân yoktur. Bundan dolayı insanlar bir arada yaşamaya mecburdur. “Temeddün” kavramı da, “çeşitli mesleklere mensup insanların, ihtiyaçlarını yardımlaşarak karşılamak suretiyle bir arada yaşadıkları yer” anlamındaki “medine”den türemiştir. Örneğin insanoğlu yeme, içme, giyim ve barınak konularındaki ihtiyaçlarını tek başına değil, ancak başkalarının yardımıyla karşılayabilir. Bu da insanın toplumsal varlık oluşunun başka bir ifadesidir.

22. Soru

Üns ne demektir?

Cevap

Üns; ünsiyet etmek, başkalarıyla ilişki kurmak, insanlarla beraber yaşamak demektir.

23. Soru

“İnsan” kelimesinin, kavram olarak “üns” kelimesi ile nasıl bir ilişkisi vardır?

Cevap

İnsan, kavram olarak “üns” kökünden türemiştir.

24. Soru

Dinimizde, hangi ibadetler insanın sosyalleşmesine yardımcı olur?

Cevap

Dinimizde beş vakit namazın cemaatle kılınmasının teşvik edilmesi, haftada bir kılınan cuma namazının farz oluşu, yılda iki kez kılınan bayram namazları, zekât ve bütün İslâm Dünyasından temsilcilerin katılımıyla gerçekleşen “büyük kongre” mahiyetindeki hac vb. ibadetlerin de amacı, insan ilişkilerini geliştirmeye ve sosyal bağları güçlendirmeye yöneliktir (Kınalızâde, 157).

25. Soru

Toplumsal ahlâk yoksunluğu toplumu nasıl bir noktaya doğru sürükler?

Cevap

Toplumsal hayatta değişmeyen şey; hangi dönemde yaşarsa yaşasın, insanın bazı görev ve sorumluluklarının olduğudur. Bu görev ve sorumlulukların tamamını “toplumsal ahlâk” olarak adlandırmak mümkündür. Böyle bir ahlâktan; toplumsal görev ve sorumluluk bilincinden yoksun bir toplumda, karmaşa, huzursuzluk ve güvensizlik hâkim olur.

26. Soru

Dinimizin, kötü davranış ve alışkanlıkları yasaklamasının sosyal açıdan amacı nedir?

Cevap

İçki ve kumar, hırsızlık, zina, yalan, iftira, dedikodu, kıskançlık vb. davranışlar ise geçimsizliğin kaynağını oluşturan, insan ilişkilerini zedeleyen, hatta bitiren kötü davranışlardır. Dinimiz bu fiilleri yasaklarken, hem insanın haysiyetini korumak, hem de insan ilişkilerinin zarar görmemesini istemiştir.

27. Soru

Hukuk, din ve ahlâkın benzerlik ve farklılıkları nelerdir?

Cevap

Hukuk, koyduğu kanunlara uymayanları cezalandırır. Dinin yaptırım gücü, daha çok uhrevî, ahlâkın ise vicdanîdir. Ama üçü arasında yakın bir ilişki, hatta paralellik vardır. Üçünün de toplumda insan ilişkilerini düzene sokmada ayrı bir katkısı vardır. Bu üç alan (din, hukuk ve ahlâk), bir üçgenin birbirini tamamlayan üç kenarı gibidir. Nitekim bazı insan fiillerine baktığımızda bu daha net olarak anlaşılabilir: Örneğin hırsızlık, dinî açıdan “haram”, hukuk açısından “yasak”, ahlâken de “kötü” bir davranıştır. Adam öldürmek öyledir. Zina öyledir. O halde din, ahlâk ve hukuk ilkeleri, toplumsal hayattaki düzenin kaynağı, insanlığın huzur ve mutluluğunun harcıdır.

28. Soru

İslâm ahlâkına göre “başkası”na nasıl bir gözle bakılır, bunun sebebi nedir?

Cevap

“Başkası” bizim dinimizde de, ahlâk anlayışımızda da oldukça önemlidir. İslâm kültürü ve medeniyeti “ben merkezli” bir kültür ve medeniyet değildir. “Yardımlaşma ve Dayanışma” başlığı altında daha geniş olarak ifade edileceği gibi, İslâm medeniyeti bir “hayır ve vakıf medeniyeti”dir. Hayır ise başkasının iyiliği için yapılır. Vakıf da bu hayırdan başkalarının yararlanmasını amaçlar. Hatta kıyamete kadar yararlanmasını sağlar. Bu anlayışta halka hizmet, “Hakk’a hizmet” olarak görülür.

29. Soru

Yardım edilecekler önem sırasına göre nasıl sıralanmalıdır?

Cevap

Kur’ân ışığında, yardım edilecekler önem sırasına göre şöyle sıralanabilir: anne-baba ve yakınlar, fakirler, yetimler, yolda kalmış yolcular, esirler, köleler, borçlular, ihtiyaç sahibi muhacirler ve kalbi İslâm’a ısındırılmak istenen kimseler. Yardım edilmek öncelikle bunların hakkıdır. Onların haklarını yemek, dinî ve ahlâkî bir vebaldir.

30. Soru

Dinimiz, yardımlaşmaya nasıl bir önem vermiştir?

Cevap

Dinimiz, yardımlaşmaya büyük önem vermiştir. Kur’ân’da ve hadislerde yardımlaşma sadece teşvik edilmemiş, aynı zamanda emredilmiştir. İnsanlar arasındaki ilişkiler, yardımlaşma ile gelişir, dinimizin kazandırdığı kardeşlik duygusu da yardımlaşma ile güçlenir. Kur’ân-ı Kerîm’de: “İyilik ve (Allah’ın yasaklarından) sakınma üzerinde yardımlaşın, günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın.” (Mâide/5: 2) buyrulurken, yardımlaşmanın ilkesi verilmekte ve sınırları çizilmektedir. Buna göre, insanlar ancak iyi olan işlerde ve kötülüklerden sakınmak için birbiriyle yardımlaşmalıdırlar.

31. Soru

İnsanın toplumsal bir varlık olmasından yola çıkılarak “toplumsal ahlâk” nasıl açıklanabilir?

Cevap

İnsan toplumsal bir varlıktır. İnsan kavramının türediği “üns” kökü bile, “beraber yaşama” anlamıyla bize onun “toplumsal” yönünü hatırlatır. Zaten ahlâkî erdemler de insan ancak bir topluluk içinde yaşarken gerçekleşir. İnsan yalnız başına yaşarken “erdemli” olamaz. Çünkü iyilik ya da kötülük yapma imkânı yoktur. İnsan “toplumsal” bir varlık olunca, onun toplumda, başkalarına karşı uyması gereken birtakım ilkeler vardır. İşte bu ilkeler “toplumsal ahlâk” olarak adlandırılır. Bu ilkelerde din, ahlâk ve hukuk birbirine destek verir.

32. Soru

İslâm ahlâkının koyduğu ahlâk ilkeleri, toplumsal huzur ve mutluluğun sağlanmasında nasıl bir rol üstlenir?

Cevap

İslâm ahlâkının koyduğu ahlâk ilkeleri, toplumsal huzur ve mutluluğun elde edilmesinde büyük önem arz eder. İslâm ahlâkı “başkası”nı önemsediği ve ona değer verdiği için, başkalarıyla iyi geçinmemizi istemiştir. Doğruluk, yardımlaşma ve dayanışma, başkalarıyla iyi geçinmek, büyükleri saymak ve küçükleri sevmek, iyiliği tavsiye etmek, kötülükten sakındırmak, kardeşlik, akraba, komşu ve dostluk ilişkilerini önemseyip bunların hakkını gözetmek vb. ilkeler, İslâm ahlâkının koyduğu toplumsal ilkelerdir.

33. Soru

“Başkası” üzerinden İslâm ahlakı algısı nasıl bir medeniyeti doğurmuştur?

Cevap

İslâm toplumsal ahlâkı “başkası” ile gerçekleşen ilkelerden oluşur. “Başkası”nı korumayı, hakkını gözetmeyi, ona yardım etmeyi ve onu “iyi”leştirmeyi ilke edinen bir ahlâk anlayışının kurduğu medeniyet, bir “hayır medeniyeti” olmuştur.

34. Soru

Koruyucu etkisi bakımından modern zamanın sorunlarına karşı İslâm ahlâkının ne gibi sonuçları vardır?

Cevap

İnsanın olabildiğince bireyselleştiği, toplumsal sorunlarımızın arttığı çağımızda, İslâm ahlâkının koyduğu ilkeler, ilişkilerimize yön verebildiği oranda, problemlerimiz daha kolay çözülebilir, toplumsal huzur ve mutluluğa daha kolay ulaşabiliriz.

35. Soru

Felsefî antropoloji insanı nasıl niteler?

Cevap

Felsefî antropoloji insanı “biyopsişik” bir varlık olarak niteler.

36. Soru

Doğruluktan ayrılan bir kimse toplum tarafından nasıl karşılanır?

Cevap

Doğruluk üzere yaşayan kimseler, toplumda herkesin güven ve saygısını kazanır. Buna karşılıuk, samimiyetsiz, iki yüzlü, yalancı, hileci insanları kimse sevmez ve onlara güvenmez. “Yalancının mumu yatsıya kadar yanar.” atasözümüz, doğruluktan sapan kimselerin gerçek yüzünün kısa zamanda ortaya çıkacağını dile getirir.

37. Soru

İslâmî edep ve ahlâka göre büyüklere karşı nasıl bir tutum takınmak gerekir?

Cevap

Büyüklere gerektiğinde yer vermek, onların huzurunda kemâl-i edeple oturmak, sohbetlerini dinleyip, bilgilerinden ve hayat tecrübelerinden yararlanmak, onların olgun kişiliklerini ve güzel davranışlarını örnek almak, İslâmî edep ve ahlâkın gereğidir.

38. Soru

Hz. Peygamber, dostların seçilmesi ve dostlukla ilgili Müslümanlara nasıl bir yön çizmiştir?

Cevap

“İyi insanla arkadaşlık eden, güzel koku satıcısının yanında duran kimse gibidir. Güzel koku satan, her durumda yararlıdır; ya ondan koku satın alırsın ya da o kendisi sana ikram eder. Yani onun yanında bulunduğun sürece, güzel kokudan yararlanmış olursun. Kötü arkadaş ise körük çeken kimseye benzer. Ya körükten çıkan kıvılcım orada bulunanın elbisesini yakar ya da en azından körüğün kokusu onun üzerine siner.” (Buhârî, “Zebâih”, 31; Müslim, “Birr”, 146; Ebû Dâvûd, “Edeb”, 16).

39. Soru

Yardımlaşma nedir?

Cevap

Yardımlaşma, yardımın karşılıklı olarak gerçekleşmesidir. Yardımlaşma toplumsal görevlerimizden biri, toplum içinde yaşamanın, uymayı zorunlu kıldığı ahlâkî bir ilkedir.

40. Soru

Yaşlılardan ilgi ve saygıyı esirgemek, neye sebep olur?

Cevap

Yaşlılardan ilgi ve saygıyı esirgemek, onların moral dünyasının zayıflamasına, daha çabuk yıpranmalarına neden olur.

41. Soru

Yardımlaşmanın en güzel örneğini kim, nasıl vermiştir?

Cevap

Yardımlaşmanın en güzel örneğini Hz. Peygamber vermiştir. O, hicret ettiğinde Mekke’den gelenlerle Medînelileri kardeş ilân etmiştir. Medîneliler Mekkeli kardeşlerine her konuda yardımcı olmuşlar, yurtlarını terk edip başka bir yere göç etmenin onlarda doğurduğu sıkıntıları hafifletmeye çalışmışlardır. Bu nedenle de kendilerine, “yardım edenler, yardımcı olanlar” anlamında “ensar” denmiştir.

42. Soru

İslâm’ın, “huzur” kelimesiyle nasıl bir etimolojik ilişkisi vardır?

Cevap

“Müslüman” kavram olarak bile, huzur ve barış içinde olma, insanlarla iyi geçinme anlamına gelir. Çünkü “İslâm” kavramının kökü olan “silm”, huzur, barış, esenlik ve güvenlik demektir. Müslüman ise, huzur ve barış içinde, güvenilir olan kimsedir. Doğal olarak böyle bir kimsenin “geçimli” olması gerekir. Nitekim Hz. Peygamber de Müslümanı; “Başkalarıyla iyi geçinen (ülfet eden) ve kendisiyle iyi geçinilen (ülfet edilen) kimse” olarak tanımlamış, “insanlarlarla iyi geçinmeyen (ülfet etmeyen) ve8 kendisiyle iyi geçinilemeyen (ülfet edilmeyen) kimsede hayır olmadığını” söylemiştir (Müsned, II, 400; V, 330).

43. Soru

İslâm kardeşliği nasıl bir kardeşliktir?

Cevap

İslâm kardeşliği, Kur’an’ın ve Hz. Peygamber’in daha özel vurgu yaptığı ve üzerinde ısrarla durduğu “inanç kardeşliği”dir. Bu, Müslümanın derdi ile dertlenmeyi, sorunları beraber çözmeyi gerektirir.

44. Soru

İslâm kardeşliği nasıl tesis edildi?

Cevap

Bu kardeşliğin temeli Mekke’de atıldı, Medine’de gelişti ve kurumsallaştı. Mekke’de Müslümanlar, Hz. Peygamber’in oluşturduğu bu kardeşlik ruhu ile birbirine kenetlendi. Sıkıntılara, işkencelere ve boykotlara bu duyguyla göğüs gerdi.

45. Soru

Hz. Peygamber, insanlara iyi ve güzeli tavsiye etmek konusunda ümmetine nasıl bir telkinde bulunmuştur?

Cevap

Hz. Peygamber de pek çok hadîsinde insanlara iyi ve güzel şeyleri tavsiye etmemizi, toplumda bir kötülük gördüğümüzde, onu en uygun bir şekilde düzeltmemizi istemiştir: “Sizden biriniz bir kötülük gördüğü zaman, onu eliyle düzeltmeye gücü yeterse eliyle düzeltsin. Buna gücü yetmezse, diliyle düzeltsin. Diliyle de düzeltmeye gücü yetmezse, kalbiyle düzeltsin. Fakat bu sonuncusu (bir kötülüğü sadece kalbiyle yadırgayıp kınamak), imanın en zayıf olanıdır.” (Müslim, “İman”, 78; Tirmizî, “Fiten”, 11; Nesîî, “İman”, 17).

46. Soru

Modern dünyada sekteye uğrayan komşuluk ilişkilerine karşı ahlâklı bir Müslüman olarak nasıl bir tutum takınmak gerekir?

Cevap

İçinde yaşadığımız modern dünya ve çağdaş yaşam tarzı, her ne kadar komşuluk ilişkilerindeki eski canlılığın kaybolmasına neden olmuşsa da komşuluk ilişkilerine eski dinamizmini yeniden kazandırmak zorundayız. Bu, toplumdaki enerji, yardımlaşma ve dayanışma açısından, son derece önemlidir.

47. Soru

Hz. Peygamber, büyüklere saygıda kusur etmeyen gençlere nasıl bir müjde vermiştir?

Cevap

Peygamberimiz, gençlik döneminde büyüklere gösterilen saygının karşılıksız kalmayacağını, onun, yaşlılık döneminde Allah’ın bir mükâfatı olarak geri döneceğini şu hadîsi ile dile getirir: “Herhangi bir genç, yaşından dolayı bir ihtiyara saygı gösterirse, Allah da ona yaşlandığında saygı gösterip hizmet edecek kimseler yaratır.” (Tirmizî, “el-Birr ve’s-Sıla”, 75).

48. Soru

Toplumun ahlâk düzeninin korunması için, dinimiz nasıl bir “kontrol mekanizması” oluşturmuştur?

Cevap

Toplumun ahlâk düzeninin korunmasında herkese düşen bir sorumluluk vardır. Bu sorumluluğu Kur’an-ı Kerîm emr-i bi’l-ma’rûf nehy-i ani’lmünker (iyiliği emretmek, kötülüğü yasaklamak) şeklinde ifade eder. Gerçekten toplumda herkes birbirine iyiliği tavsiye ettiği, kötülükten de sakındırdığı takdirde, o toplumun ahlâk düzeni kolay kolay bozulmaz. Bu ilke ile toplum adeta bir “kontrol mekanizması” oluşturmuştur. Bu mekanizma sayesinde toplumda iyiliklerin yaygınlaşması, kötülüklerin ise önlenmesi kolaylaşır.

49. Soru

Yaşlılık dönemi sosyal anlamda nasıl bir dönemdir?

Cevap

Yaşlılık dönemi, insanın hayatının son halkası, dünyaya ilgisinin azaldığı, bedenen zayıf düşmeye başladığı, bu nedenle ilgi ve saygıya ihtiyaç hissettiği bir dönemdir.

50. Soru

Dinimizde akrabalarımızla sıkı tutmamız gereken ilişkiler hakkında nasıl bir yön çizilmiştir?

Cevap

Akrabalarımızın büyükleri bizim de büyüklerimiz, küçükleri bizim de küçüklerimizdir. Onları ailemizin birer bireyi gibi sevmek ve saygı göstermek görevimizdir. Kendi öz büyüklerimiz olmadığında veya vefat ettiklerinde, bize yardımcı olup yol gösterecek olanlar, akrabalarımızdır. Bu nedenle Peygamberimiz, teyzeyi anne; amca ve dayıyı da baba yerinde görmüş, onlara ona göre değer vermemizi istemiştir. (Buhârî, “Sulh”, 6; Müslim, “Zekât”, 11; Tirmizî, “Birr”, 7).

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.