Açıköğretim Ders Notları

İstihdam ve İşsizlik Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden İstihdam ve İşsizlik Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Dünyada İstihdam Ve İşsizlik

1. Soru

İşgücü piyasasında son zamanlarda geleneksel politikanın yerini nasıl bir politika almıştır?

Cevap

İşgücü piyasası küresel ekonomik denge ile yakından ilişkilidir. Geleneksel olarak birçok ülke büyümek için tüketimi ve ihracatı artırmayı, rekabetini güçlendirmek için de verimliliği artırıp işgücü maliyetlerini düşürmeyi yeterli görmektedir. Ancak son krizde bu yapının yerini yeni politikalar almıştır. Artık en etkin politikalar, eğitim program ve çıktıları ile geliştirilmeye müsait yetenekleri destekleme, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve yeni teknolojilerin geliştirilmesine yöneliktir.


2. Soru

İşgücü piyasalarının nüfus miktarı ile nasıl bir ilişkisi bulunmaktadır?

Cevap

İşgücü piyasaları nüfus miktarı ile doğrudan ilgilidir. Nüfus ne kadar fazlaysa çalışma çağındakiler de o kadar fazla olacaktır. Bu nedenle istihdam yaratabilen bir ekonomide nüfus fazlalığı olumlu bir girdidir. Ancak tersi durumlarda yani istihdam yaratamayan ekonomilerde nüfus, özellikle genç nüfus, büyük ölçüde işsizlik probleminin kaynağını oluşturmaktadır. Önemli olan işgücü piyasasının nasıl düzenlendiği ve ekonominin doğal işsizlik oranına yakın seviyelerde istihdamını sağlayıp sağlayamadığıdır.


3. Soru

2007-2010 arasında dünya istihdamında artış mı azalma mı olmuştur?

Cevap

Dünya istihdamı sürekli bir artış eğilimindedir. Bölgesel olarak değerlendirildiğinde sadece gelişmiş ülkeler ve Avrupa Birliği’nde istihdamın daraldığı diğer bölgelerin büyüdüğü görülmektedir. 2000-2010 döneminde en yoğun istihdam büyümesi Orta Doğu ve Alt Sahra Afrika bölgesinde oluşmuştur.


4. Soru

Küresel olarak erkeklerin kadınlara göre işsizlikten daha fazla etkilenmelerinin nedenleri nelerdir?

Cevap

2009’da %6,2 olan erkek işsizlik oranı 2010’da %6,0’a gerilemiş, kadınlar arasındaki işsizlik oranı ise bir önceki yıl gibi 2010’da da %6,5 seviyesinde gerçekleşmiştir. Cinsiyetler arasında işsizlikte meydana gelen bu farklılıklar, özellikle Doğu Asya ve Orta ve Güney Doğu Avrupa (AB Dışı) ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) bölgelerindeki gelişmelerden kaynaklanmaktadır. Küresel olarak erkeklerin kadınlara göre işsizlikten daha fazla etkilenmelerinin bir diğer nedeni özellikle gelişmiş ülkeler ve AB bölgesinde oluşmuş inşaat ve finans gibi erkek yoğun sektörlerdir.


5. Soru

Gücenmiş işgücü ne demektir?

Cevap

İş aramaktan vazgeçmiş kişiler çalışma ekonomisi literatüründe ümidi kırılmış (gücenmiş) işgücü olarak tanımlanır.


6. Soru

Dünya’da işgücüne katılım ortalaması yüzdesi kaçtır?

Cevap

Dünya’da işgücüne katılım ortalaması %65,3 seviyesindedir.


7. Soru

Orta ve Doğu Avrupa (AB dışı) ve BDT bölgesinde ise kriz etkilerinden beklenmeyecek şekilde bir artış görülmesinin sebebi nedir?

Cevap

Orta ve Doğu Avrupa (AB dışı) ve BDT bölgesinde ise kriz etkilerinden beklenmeyecek şekilde bir artışın olduğu görülmektedir. Elbette bu bölgedeki katılma oranının yükselmesinde, aile gelirini kaybettiği için bir anlamda işgücü piyasası içine itilen kişiler ve kriz döneminde de bölge ülkelerine yapılan yatırımların etkileri bulunmaktadır.


8. Soru

İşgücü verimliliğinin büyüklüğü nasıl ölçülür?

Cevap

Uzun dönemde işgücü verimliliğinin büyüklüğü basitçe işçi başına çıktı ile ölçülür. Bu aynı zamanda yaşam standartlarının yükseltilmesi için gerekli üretim ile de eşleştirilir.


9. Soru

İşgücü verimliliği hangi yöntemlerle arttırılabilir?

Cevap

İşgücü verimliliğini artırmanın birçok yolu bulunmaktadır. Yeni ve etkin teknolojiye sahip olmak, ücretleri artırmak, çalışma saatlerini azaltmak gibi yöntemler bunlardan bazılarıdır.


10. Soru

Zayıf istihdam ne demektir?

Cevap

İstihdam, küresel dengelerin korunmasında önemli bir rol üstlendiği için bu ilişkinin olabildiğince sağlam ve güçlü temeller üzerine oturması hedef­lenmektedir. Dünyada oluşmuş istihdamın önemli bir oranı, iş güvencesi ve sosyal güvence olmaksızın, düşük ücretli ve kötü çalışma koşullarına sahip işlerde oluşmaktadır. Bu sayının artması “zayıf istihdam” (Terimin orijinali “Vulnerable Employment” dır.


11. Soru

Zayıf istihdam kimleri kapsar?

Cevap

Zayıf istihdam;

 • Aynı işi yapmasına rağmen diğerlerine göre aynı istihdam haklarına sahip olmayanlar,
 • İşlerinde eşitsizlik ve güvencesizlikle karşı karşıya olan ‘atipik çalışanlar’,
 • Genellikle asgari ücret seviyesinde ve yetki verilmeden çalıştırılıp kimi zaman sömürülen ‘genç işçiler’,
 • Çoğu zaman temel istihdam haklarına bile sahip olmayan ‘endüstriyel ev çalışanları’,
 • Yasal bir güvence altında olmaksızın çalışan ‘ücretsiz aile işçileri’,
 • Göçmenler ve birçok endüstride sömürülen ve düşük ücretle çalıştırılan ‘enformel işçiler’ den oluşmaktadır.

12. Soru

İstihdam araştırmaları, dünyayı kaça ayırıp bölerek yürütülmektedir?

Cevap

İstihdam araştırmaları, dünyayı 9 ayırarak bölerek yürütülmektedir. Bu bölgeler içlerine aldıkları ülkelerin gelişmişlik düzeylerine ya da küresel ekonomik yapıya etkilerine göre belirlenmektedir.


13. Soru

Gelişmiş Ekonomiler ve Avrupa Birliği bölgesini oluşturan ülkelerde 2007-2009 döneminde istihdam oranı artışı ne orandadır?

Cevap

2007-2009 döneminde Gelişmiş Ekonomiler ve Avrupa Birliği bölgesini oluşturan 31 ülkeden 17’sinde istihdam gerilerken 14’ünde artmıştır. 2009-2010 döneminde ise sadece 8 ülkede istihdamın arttığı görülmektedir (Avustralya, Kanada, İzlanda, Belçika, Polonya, İsveç, İsviçre ve Birleşik Krallık).


14. Soru

Orta ve Güney Doğu Avrupa bölgesi yetişkin işsizliği dünya ortalamasına göre hangi düzeydedir?

Cevap

Orta ve Güney Doğu Avrupa bölgesi yetişkin işsizliği dünya ortalamasının üzerindedir.


15. Soru

Geçiş ekonomileri, gerekli yatırım ve istihdam koşulları oluşturamadığında ne olur?

Cevap

Geçiş ekonomileri, gerekli yatırım ve istihdam koşulları oluşturamadığı için işgücünün önemli kısmını diğer ülkelere göndermektedir. Türkiye’de özellikle 60’lı yıllarda başta Almanya olmak üzere birçok Avrupa ülkesine işgücü göndermesi de aynı sebepten kaynaklanmaktadır.


16. Soru

Latin Amerika ve Karayipler’in en büyük ekonomisi hangi ülkedir?

Cevap

Bu bölgenin en büyük 4 ekonomisi; Arjantin, Brezilya, Kolombiya ve Meksika’dır.


17. Soru

Latin Amerika ve Karayipler’de istihdam dağılımı hangi sektörlerdedir?

Cevap

Latin Amerika ve Karayipler bölgesinde hizmet sektörü ağırlıklı istihdam bulunmaktadır. 2009’da istihdamın %61,6’sı bu sektördedir. Erkekler arasındaki sanayi istihdamı %27,8 seviyesinde iken bu oran kadınlarda yarıdan az durumdadır. Tarım daha yüksek olmakla birlikte sanayi istihdamında da yıllar itibariyle artışlar gözlenmektedir.


18. Soru

Dünyanın en yüksek işgücüne katılma oranı hangi bölgededir?

Cevap

Doğu Asya’da işgücüne katılma oranı yıllar itibariyle azalma gösterse de hâlâ dünyanın en yüksek oranlarına sahiptir. 2009’da bu oran %73,2 olmuştur.


19. Soru

Güneydoğu Asya ve Pasifik bölgesindeki en geniş ekonomiler hangi ülkelere aittir?

Cevap

Bölgedeki en geniş ekonomiler Endonezya ve Malezya gibi ülkeler 2010 yılında sırasıyla %6,0 ve %6,7 büyümüşlerdir. Singapur aynı dönemde %15’lik büyüme ile bölgenin en hızlı büyüyen ülkesi olurken Tayland %7,5 oranında büyümüştür.


20. Soru

Küresel ekonomik krizin Güney Asya ülkelerine etkileri ne olmuştur?

Cevap

Güney Asya da, ihracat ve dış yatırıma dayalı Doğu ve G.Doğu Asya Bölgesine benzer yapıyla küresel ekonomik krizden ekilenmiş ve bu durumdan kurtulmaya çalışmaktadır. 2007’den itibaren düşüş eğiliminde olan (%5,9, %5,5) büyüme oranları 2010’da belirgin bir sıçrama göstermiştir (%8,9). Sadece Hindistan 2010’da %9,7 büyümüştür. Maldivler, Nepal ve Pakistan ise büyümede geri kalmışlardır. 2010’da meydana gelen büyük sel felaketinden 4,7 milyon işçinin etkilendiği varsayılan Pakistan bu yıl ancak %4,8 büyüyebilmiştir. Nepal’de ise büyüme oranı %3,0’lerde kalmıştır.


21. Soru

Küresel ekonomik krizin Orta Doğu’daki etkisi ne olmuştur?

Cevap

Küresel ekonomik kriz Orta Doğu’yu dünyanın diğer bölgelerinden daha az etkilemiştir. Hatta diğer bölgelerdeki etkinin şiddetini, petrol fiyatlarındaki artış ile etkilemiştir. Bölge, hızla yükselen petrol fiyatlarına hızla tedbir alan diğer ülke mali politikalardan önemli ölçüde yararlanmıştır. Buna rağmen çok yüksek büyüme oranları görülmemektedir. 2010’da %3,6 büyümüştür. Ancak bölgedeki birçok ülkenin büyüme hızı %5’in üzerinde gerçekleşmiştir (Katar %16, Lübnan ve Yemen %8, Suriye %5).


22. Soru

Küresel ekonomik krizin Kuzey Afrika’daki etkisi nedir?

Cevap

Ekonomileri uluslararası piyasalara yeterince entegre olmadığından Kuzey Afrika da ekonomik krizden yoğun olarak etkilenmeyen bölgelerden biridir. Buna rağmen hükümetler önlem paketleri hazırlamaktan geri durmamışlardır. Bölgede Libya en yüksek (%10,6), Tunus ise en düşük büyüme (%3,8) oranına sahiptir (2010).


23. Soru

2008 küresel ekonomik krizin tüm dünyadaki dengeler üzerine etkileri neler olmuştur?

Cevap

2008 küresel ekonomik kriz tüm dünyadaki dengeleri az ya da çok etkilemiştir. ABD merkezli Mortgage kredilerinin tetiklemesi ile birden geri dönülmez tepkimeye giren dünya ekonomisi 2008 ardından gerek büyüme hızlarının düşmesi gerekse işsizlik rakamlarının yükselmesi ile işgücü piyasalarını da içine alan büyük bir krize sürüklenmiştir. Büyüme hızlarındaki düşüş ihracat ve yatırımlarda daralmaya neden olmuştur. ILO bu zararlı ektileri en aza indirmek için bir istihdam paketi hazırlamıştır. Bu paketle G20 ülkelerinde 21, G20 dışı ülkelerde ise 5 milyonluk iş yaratılması hedef­lenmiştir. Ancak bu tedbirlere rağmen işgücü piyasalarının olumsuz etkilenmesi önlenememiştir. İstihdam seviyesi 2009’da 0,7 puan azalırken 2007’de %5,6 olan işsizlik oranı 2009’da %6,3’e yükselmiştir. Bu, işsiz sayısının 177,3 milyondan 205,2 milyona çıkmış olması demektir. Küresel işgücü verimliliği de krizde olumsuz etkilenmiş, 2007’de %3,3 olan işgücü verimliliği 2008’de %1,3’e, 2009’da %-1,4’e düşmüştür. Kriz döneminde sanayi istihdamında daralma, tarım istihdamında genişleme kaydedilmiştir. Bu dönemde dünya istihdamının yarısından fazlası (1,53 milyar) ‘zayıf istihdam’ ilişkisiyle çalışmaktadır. 2009’da ailesi ile birlikte yaşayan ve günlük kişi başı 1,25$’ın altında gelir elde edenler toplam istihdam edilenlerin %20 ’sine ulaşmıştır. Günlük 2$ altı gelir elde edenler ise 1,2 milyar kişi ile toplam istihdamın yarısına yaklaşmıştır. Alınan tüm tedbirlere rağmen dünya küresel ekonomik krizden büyük zarar görmüştür. Birçok farklı istatistikle karamsar tablolar çizilmemeye çalışılsa da dünya genelinde ortaya çıkan tablonun iç açıcı olduğu söylenemez. Arka arkaya if­las eşiğine gelen ülkeler, dağılma tehlikesi ile karşı karşıya kalan Avrupa Birliği, giderek kökleşen yoksulluk sorunu gibi riskler ancak at gözlüğü ile bakanlara görünmemektedir.


1. Soru

İşgücü piyasasında son zamanlarda geleneksel politikanın yerini nasıl bir politika almıştır?

Cevap

İşgücü piyasası küresel ekonomik denge ile yakından ilişkilidir. Geleneksel olarak birçok ülke büyümek için tüketimi ve ihracatı artırmayı, rekabetini güçlendirmek için de verimliliği artırıp işgücü maliyetlerini düşürmeyi yeterli görmektedir. Ancak son krizde bu yapının yerini yeni politikalar almıştır. Artık en etkin politikalar, eğitim program ve çıktıları ile geliştirilmeye müsait yetenekleri destekleme, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve yeni teknolojilerin geliştirilmesine yöneliktir.

2. Soru

İşgücü piyasalarının nüfus miktarı ile nasıl bir ilişkisi bulunmaktadır?

Cevap

İşgücü piyasaları nüfus miktarı ile doğrudan ilgilidir. Nüfus ne kadar fazlaysa çalışma çağındakiler de o kadar fazla olacaktır. Bu nedenle istihdam yaratabilen bir ekonomide nüfus fazlalığı olumlu bir girdidir. Ancak tersi durumlarda yani istihdam yaratamayan ekonomilerde nüfus, özellikle genç nüfus, büyük ölçüde işsizlik probleminin kaynağını oluşturmaktadır. Önemli olan işgücü piyasasının nasıl düzenlendiği ve ekonominin doğal işsizlik oranına yakın seviyelerde istihdamını sağlayıp sağlayamadığıdır.

3. Soru

2007-2010 arasında dünya istihdamında artış mı azalma mı olmuştur?

Cevap

Dünya istihdamı sürekli bir artış eğilimindedir. Bölgesel olarak değerlendirildiğinde sadece gelişmiş ülkeler ve Avrupa Birliği’nde istihdamın daraldığı diğer bölgelerin büyüdüğü görülmektedir. 2000-2010 döneminde en yoğun istihdam büyümesi Orta Doğu ve Alt Sahra Afrika bölgesinde oluşmuştur.

4. Soru

Küresel olarak erkeklerin kadınlara göre işsizlikten daha fazla etkilenmelerinin nedenleri nelerdir?

Cevap

2009’da %6,2 olan erkek işsizlik oranı 2010’da %6,0’a gerilemiş, kadınlar arasındaki işsizlik oranı ise bir önceki yıl gibi 2010’da da %6,5 seviyesinde gerçekleşmiştir. Cinsiyetler arasında işsizlikte meydana gelen bu farklılıklar, özellikle Doğu Asya ve Orta ve Güney Doğu Avrupa (AB Dışı) ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) bölgelerindeki gelişmelerden kaynaklanmaktadır. Küresel olarak erkeklerin kadınlara göre işsizlikten daha fazla etkilenmelerinin bir diğer nedeni özellikle gelişmiş ülkeler ve AB bölgesinde oluşmuş inşaat ve finans gibi erkek yoğun sektörlerdir.

5. Soru

Gücenmiş işgücü ne demektir?

Cevap

İş aramaktan vazgeçmiş kişiler çalışma ekonomisi literatüründe ümidi kırılmış (gücenmiş) işgücü olarak tanımlanır.

6. Soru

Dünya’da işgücüne katılım ortalaması yüzdesi kaçtır?

Cevap

Dünya’da işgücüne katılım ortalaması %65,3 seviyesindedir.

7. Soru

Orta ve Doğu Avrupa (AB dışı) ve BDT bölgesinde ise kriz etkilerinden beklenmeyecek şekilde bir artış görülmesinin sebebi nedir?

Cevap

Orta ve Doğu Avrupa (AB dışı) ve BDT bölgesinde ise kriz etkilerinden beklenmeyecek şekilde bir artışın olduğu görülmektedir. Elbette bu bölgedeki katılma oranının yükselmesinde, aile gelirini kaybettiği için bir anlamda işgücü piyasası içine itilen kişiler ve kriz döneminde de bölge ülkelerine yapılan yatırımların etkileri bulunmaktadır.

8. Soru

İşgücü verimliliğinin büyüklüğü nasıl ölçülür?

Cevap

Uzun dönemde işgücü verimliliğinin büyüklüğü basitçe işçi başına çıktı ile ölçülür. Bu aynı zamanda yaşam standartlarının yükseltilmesi için gerekli üretim ile de eşleştirilir.

9. Soru

İşgücü verimliliği hangi yöntemlerle arttırılabilir?

Cevap

İşgücü verimliliğini artırmanın birçok yolu bulunmaktadır. Yeni ve etkin teknolojiye sahip olmak, ücretleri artırmak, çalışma saatlerini azaltmak gibi yöntemler bunlardan bazılarıdır.

10. Soru

Zayıf istihdam ne demektir?

Cevap

İstihdam, küresel dengelerin korunmasında önemli bir rol üstlendiği için bu ilişkinin olabildiğince sağlam ve güçlü temeller üzerine oturması hedef­lenmektedir. Dünyada oluşmuş istihdamın önemli bir oranı, iş güvencesi ve sosyal güvence olmaksızın, düşük ücretli ve kötü çalışma koşullarına sahip işlerde oluşmaktadır. Bu sayının artması “zayıf istihdam” (Terimin orijinali “Vulnerable Employment” dır.

11. Soru

Zayıf istihdam kimleri kapsar?

Cevap

Zayıf istihdam;

 • Aynı işi yapmasına rağmen diğerlerine göre aynı istihdam haklarına sahip olmayanlar,
 • İşlerinde eşitsizlik ve güvencesizlikle karşı karşıya olan ‘atipik çalışanlar’,
 • Genellikle asgari ücret seviyesinde ve yetki verilmeden çalıştırılıp kimi zaman sömürülen ‘genç işçiler’,
 • Çoğu zaman temel istihdam haklarına bile sahip olmayan ‘endüstriyel ev çalışanları’,
 • Yasal bir güvence altında olmaksızın çalışan ‘ücretsiz aile işçileri’,
 • Göçmenler ve birçok endüstride sömürülen ve düşük ücretle çalıştırılan ‘enformel işçiler’ den oluşmaktadır.
12. Soru

İstihdam araştırmaları, dünyayı kaça ayırıp bölerek yürütülmektedir?

Cevap

İstihdam araştırmaları, dünyayı 9 ayırarak bölerek yürütülmektedir. Bu bölgeler içlerine aldıkları ülkelerin gelişmişlik düzeylerine ya da küresel ekonomik yapıya etkilerine göre belirlenmektedir.

13. Soru

Gelişmiş Ekonomiler ve Avrupa Birliği bölgesini oluşturan ülkelerde 2007-2009 döneminde istihdam oranı artışı ne orandadır?

Cevap

2007-2009 döneminde Gelişmiş Ekonomiler ve Avrupa Birliği bölgesini oluşturan 31 ülkeden 17’sinde istihdam gerilerken 14’ünde artmıştır. 2009-2010 döneminde ise sadece 8 ülkede istihdamın arttığı görülmektedir (Avustralya, Kanada, İzlanda, Belçika, Polonya, İsveç, İsviçre ve Birleşik Krallık).

14. Soru

Orta ve Güney Doğu Avrupa bölgesi yetişkin işsizliği dünya ortalamasına göre hangi düzeydedir?

Cevap

Orta ve Güney Doğu Avrupa bölgesi yetişkin işsizliği dünya ortalamasının üzerindedir.

15. Soru

Geçiş ekonomileri, gerekli yatırım ve istihdam koşulları oluşturamadığında ne olur?

Cevap

Geçiş ekonomileri, gerekli yatırım ve istihdam koşulları oluşturamadığı için işgücünün önemli kısmını diğer ülkelere göndermektedir. Türkiye’de özellikle 60’lı yıllarda başta Almanya olmak üzere birçok Avrupa ülkesine işgücü göndermesi de aynı sebepten kaynaklanmaktadır.

16. Soru

Latin Amerika ve Karayipler’in en büyük ekonomisi hangi ülkedir?

Cevap

Bu bölgenin en büyük 4 ekonomisi; Arjantin, Brezilya, Kolombiya ve Meksika’dır.

17. Soru

Latin Amerika ve Karayipler’de istihdam dağılımı hangi sektörlerdedir?

Cevap

Latin Amerika ve Karayipler bölgesinde hizmet sektörü ağırlıklı istihdam bulunmaktadır. 2009’da istihdamın %61,6’sı bu sektördedir. Erkekler arasındaki sanayi istihdamı %27,8 seviyesinde iken bu oran kadınlarda yarıdan az durumdadır. Tarım daha yüksek olmakla birlikte sanayi istihdamında da yıllar itibariyle artışlar gözlenmektedir.

18. Soru

Dünyanın en yüksek işgücüne katılma oranı hangi bölgededir?

Cevap

Doğu Asya’da işgücüne katılma oranı yıllar itibariyle azalma gösterse de hâlâ dünyanın en yüksek oranlarına sahiptir. 2009’da bu oran %73,2 olmuştur.

19. Soru

Güneydoğu Asya ve Pasifik bölgesindeki en geniş ekonomiler hangi ülkelere aittir?

Cevap

Bölgedeki en geniş ekonomiler Endonezya ve Malezya gibi ülkeler 2010 yılında sırasıyla %6,0 ve %6,7 büyümüşlerdir. Singapur aynı dönemde %15’lik büyüme ile bölgenin en hızlı büyüyen ülkesi olurken Tayland %7,5 oranında büyümüştür.

20. Soru

Küresel ekonomik krizin Güney Asya ülkelerine etkileri ne olmuştur?

Cevap

Güney Asya da, ihracat ve dış yatırıma dayalı Doğu ve G.Doğu Asya Bölgesine benzer yapıyla küresel ekonomik krizden ekilenmiş ve bu durumdan kurtulmaya çalışmaktadır. 2007’den itibaren düşüş eğiliminde olan (%5,9, %5,5) büyüme oranları 2010’da belirgin bir sıçrama göstermiştir (%8,9). Sadece Hindistan 2010’da %9,7 büyümüştür. Maldivler, Nepal ve Pakistan ise büyümede geri kalmışlardır. 2010’da meydana gelen büyük sel felaketinden 4,7 milyon işçinin etkilendiği varsayılan Pakistan bu yıl ancak %4,8 büyüyebilmiştir. Nepal’de ise büyüme oranı %3,0’lerde kalmıştır.

21. Soru

Küresel ekonomik krizin Orta Doğu’daki etkisi ne olmuştur?

Cevap

Küresel ekonomik kriz Orta Doğu’yu dünyanın diğer bölgelerinden daha az etkilemiştir. Hatta diğer bölgelerdeki etkinin şiddetini, petrol fiyatlarındaki artış ile etkilemiştir. Bölge, hızla yükselen petrol fiyatlarına hızla tedbir alan diğer ülke mali politikalardan önemli ölçüde yararlanmıştır. Buna rağmen çok yüksek büyüme oranları görülmemektedir. 2010’da %3,6 büyümüştür. Ancak bölgedeki birçok ülkenin büyüme hızı %5’in üzerinde gerçekleşmiştir (Katar %16, Lübnan ve Yemen %8, Suriye %5).

22. Soru

Küresel ekonomik krizin Kuzey Afrika’daki etkisi nedir?

Cevap

Ekonomileri uluslararası piyasalara yeterince entegre olmadığından Kuzey Afrika da ekonomik krizden yoğun olarak etkilenmeyen bölgelerden biridir. Buna rağmen hükümetler önlem paketleri hazırlamaktan geri durmamışlardır. Bölgede Libya en yüksek (%10,6), Tunus ise en düşük büyüme (%3,8) oranına sahiptir (2010).

23. Soru

2008 küresel ekonomik krizin tüm dünyadaki dengeler üzerine etkileri neler olmuştur?

Cevap

2008 küresel ekonomik kriz tüm dünyadaki dengeleri az ya da çok etkilemiştir. ABD merkezli Mortgage kredilerinin tetiklemesi ile birden geri dönülmez tepkimeye giren dünya ekonomisi 2008 ardından gerek büyüme hızlarının düşmesi gerekse işsizlik rakamlarının yükselmesi ile işgücü piyasalarını da içine alan büyük bir krize sürüklenmiştir. Büyüme hızlarındaki düşüş ihracat ve yatırımlarda daralmaya neden olmuştur. ILO bu zararlı ektileri en aza indirmek için bir istihdam paketi hazırlamıştır. Bu paketle G20 ülkelerinde 21, G20 dışı ülkelerde ise 5 milyonluk iş yaratılması hedef­lenmiştir. Ancak bu tedbirlere rağmen işgücü piyasalarının olumsuz etkilenmesi önlenememiştir. İstihdam seviyesi 2009’da 0,7 puan azalırken 2007’de %5,6 olan işsizlik oranı 2009’da %6,3’e yükselmiştir. Bu, işsiz sayısının 177,3 milyondan 205,2 milyona çıkmış olması demektir. Küresel işgücü verimliliği de krizde olumsuz etkilenmiş, 2007’de %3,3 olan işgücü verimliliği 2008’de %1,3’e, 2009’da %-1,4’e düşmüştür. Kriz döneminde sanayi istihdamında daralma, tarım istihdamında genişleme kaydedilmiştir. Bu dönemde dünya istihdamının yarısından fazlası (1,53 milyar) ‘zayıf istihdam’ ilişkisiyle çalışmaktadır. 2009’da ailesi ile birlikte yaşayan ve günlük kişi başı 1,25$’ın altında gelir elde edenler toplam istihdam edilenlerin %20 ’sine ulaşmıştır. Günlük 2$ altı gelir elde edenler ise 1,2 milyar kişi ile toplam istihdamın yarısına yaklaşmıştır. Alınan tüm tedbirlere rağmen dünya küresel ekonomik krizden büyük zarar görmüştür. Birçok farklı istatistikle karamsar tablolar çizilmemeye çalışılsa da dünya genelinde ortaya çıkan tablonun iç açıcı olduğu söylenemez. Arka arkaya if­las eşiğine gelen ülkeler, dağılma tehlikesi ile karşı karşıya kalan Avrupa Birliği, giderek kökleşen yoksulluk sorunu gibi riskler ancak at gözlüğü ile bakanlara görünmemektedir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.