Açıköğretim Ders Notları

Mahalli İdareler Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Mahalli İdareler Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Yerel Yönetim Birlikleri

1. Soru

1956 yılında kaç ülkede mahalli idare birliklerinin kurulduğu bilinmektedir?

Cevap

1956 yılında bile, 42 ülkede mahalli idare birliklerinin kurulduğunu belirtince,


2. Soru

Mahalli idarelerin türlerine girdiğimizde, Türkiye’deki kaç  yapıyı görmekteyiz?

Cevap

Mahalli idarelerin türlerine girdiğimizde, Türkiye’deki belediyeler, il özel idareleri ve köyler olmak üzere üç tür yapıyı görmekteyiz. Bu yapı içinde örneğin; belediyelerle belediyelerin, köylerle köylerin birlik ilişkisi söz konusu ise yatay ilişki, farklı mahalli idareler arasında örneğin; belediyeler ile il özel idareleri veya belediyeler ile köyler arasındaki birlikleri dikey ilişki olarak tanımlayabiliriz.


3. Soru

Birlik kurma yoluyla, ortak ihtiyaçların karşılanmasında güçbirliği yapıldığı gibi, hizmetin gerektirdiği en uygun ölçekte hizmet birimleri oluşturulabilmektedir. Özellikle hangi alanlar da birlik kurup hizmetlerini birlik yoluyla yürütmektedirler?

Cevap

Birlik kurma yoluyla, ortak ihtiyaçların karşılanmasında güçbirliği yapıldığı gibi, hizmetin gerektirdiği en uygun ölçekte hizmet birimleri oluşturulabilmektedir. Özellikle, coğrafi bakımdan birbirine yakın olan mahalli idare birimleri, su, fuar, afet, kaplıca, sıvı ve/veya katı atık toplanması, arıtılması, zeytin hastalıkları gibi birçok konuda birlik kurup hizmetlerini birlik yoluyla yürütmektedirler.


4. Soru

“Mahalli idarelerin belirli kamu hizmetlerinin görülmesi amacı ile, kendi aralarında Bakanlar Kurulunun izni ile birlik kurmaları, görevleri, yetkileri, maliye ve kolluk işleri ve merkezi idare ile karşılıklı bağ ve ilgileri kanunla düzenlenir” hükmü hangi anayasa da yer almaktadır?

Cevap

1982 Anayasasının, mahalli idareler başlıklı 127. maddesinde “Mahalli idarelerin belirli kamu hizmetlerinin görülmesi amacı ile, kendi aralarında Bakanlar Kurulunun izni ile birlik kurmaları, görevleri, yetkileri, maliye ve kolluk işleri ve merkezi idare ile karşılıklı bağ ve ilgileri kanunla düzenlenir” hükmü bulunmaktadır.


5. Soru

Türkiye’de mahalli idare birliklerine ilişkin ilk anayasal düzenleme hangi anayasa da yer almıştır? 

Cevap

Türkiye’de mahalli idare birliklerine ilişkin ilk anayasal düzenleme 1961 Anayasasında yer almıştır. Bu anayasal düzenlemeler öncesinde de, 1930 yılında çıkarılan yaklaşık 75 yıl yürürlükte kalan 1580 sayılı Belediye Kanununda birlik konusu düzenlenmiştir.


6. Soru

1982 Anayasasında birlik kurma izninin önce Bakanlar Kuruluna sonra yapılan değişiklikle kime verilmiştir?

Cevap

1982 Anayasasında birlik kurma izninin önce Bakanlar Kuruluna sonra yapılan değişiklikle Cumhurbaşkanına verilmesi, bu konuda daha merkeziyetçi bir yapıya dönüldüğünü göstermektedir.


7. Soru

5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu kaç yılın da yürürlüğe girmiştir?

Cevap

1982 Anayasasında birliklerle ilgili kanun çıkarılması hükmü 23 yıl sonra yerine getirilmiş ve ünite içinde ayrıntılarını göreceğimiz 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu, 11.6.2005 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yukarıda, sözü edilen 23 yıl sürecinde ise, 442 sayılı Köy Kanunu, 3360 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 3030 sayılı Büyükşehirlerin Yönetimine İlişkin Kanunda yer alan hükümler yasal temeli oluşturmuştur.


8. Soru

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartının 10. maddesi, “Yerel Yönetimlerin Birlik Kurma ve Birliklere Katılma Hakkı” başlığını taşımaktadır. Üç paragraftan oluşan bu maddenin ilk paragrafı, Şart’ın onaylanması zorunlu paragraflar listesinde yer almaktadır. Türkiye hangi paragrafları onaylamıştır?

Cevap

Türkiye bunu onaylamış, diğer iki paragrafa çekince koymuştur.

 1. “Yerel makamlar yetkilerini kullanırken, ortak ilgi alanlarındaki görevlerini yerine getirebilmek amacıyla, başka yerel makamlarla işbirliği yapabilecekler ve kanunlar çerçevesinde birlik kurabileceklerdir. 
 2. Her devlet, yerel makamların ortak çıkarlarının korunması ve geliştirilmesi için birliklere üye olma ve uluslararası yerel makamlar birliklerine katılma hakkını tanıyacaktır. 
 3. Yerel makamlar, kanunla muhtemelen ön görülen şartlar dahilinde, başka devletlerin yerel makamlarıyla işbirliği yapabilirler.”

9. Soru

1960’lı  yılların başlarına kadar, kaç birlik kurulmuştur?

Cevap

1960’lı y ılların başlarına kadar, çok az sayıda birlik kurulduğu (34 adet); bu birliklerin, su, yol, elektrik, telefon hizmetlerini yürütmek için valilerin ve kaymakamların önderliğinde, çok sınırlı alanlarda faaliyet gösteren birlikler olduğu görülmektedir.


10. Soru

 Köyişleri Bakanlığının kaç yılın da faaliyete geçmiştir?

Cevap

1964 yılında Köyişleri Bakanlığının faaliyete geçmesiyle, köy yolları, köy içme ve sulama gibi konularda yerel halkın katkısının sağlanması için, mülki idare amirlerinin önderliğinde köylere hizmet götürme birlikleri kurulmaya başlanmış ve birlik sayısında dikkate değer artışlar görülmüştür.


11. Soru

Yerel Yönetim Bakanlığının kaç yılın da kurulmuştur?

Cevap

1978 yılında kurulan Yerel Yönetim Bakanlığının kuruluşu ile kapanışı arasındaki kısa sürede; bakanlık, çok amaçlı ve kapsamlı belediye birlikleri kurulmasını desteklemiş, bu dönemde kapsamlı belediye birlikleri kurulmuştur. 


12. Soru

Bölgesel ve çok amaçlı belediye birliklerinin kurulması ile hangi üst birlik kurulmuştur? 

Cevap

“Türkiye Belediyeler Birliği” kuruluşu çalışmaları izlemiştir.


13. Soru

1982 Anayasasında Bakanlar Kurulu izin koşulunun getirilmesinin sonucu ne olmuştur?

Cevap

1982 Anayasasında Bakanlar Kurulu izin koşulunun getirilmesi, 1989 yılına kadar az sayıda birlik kurulmasına yol açmış, 1989 yılından sonra uygulamada Bakanlar Kurulu birlik taleplerinin hemen hemen tümünü olumlu bularak süreci kolaylaştırmıştır.


14. Soru

Fransa’da başlangıçta 02.06.1960 tarihli Kararname ile önce bir kamu müessesesi olarak kurulmuş olan bölgeler kaç yılında departmanların ve komünlerin yanı sıra üçüncü tür bir mahalli idare birimi olarak sisteme dahil edilmiştir?

Cevap

Fransa’da başlangıçta 02.06.1960 tarihli Kararname ile önce bir kamu müessesesi olarak kurulmuş olan bölgeler 1986 yılında departmanların ve komünlerin yanı sıra üçüncü tür bir mahalli idare birimi olarak sisteme dahil edilmiştir. Görevleri, esas itibariyle bölgesel düzeyde olmak üzere ekonomik ağırlıklıdır. Bu uygulamadan olumlu sonuçlar alınmıştır.


15. Soru

ABD’deki özel bölge uygulamasında; sözü geçen özel bölgeler sınırlı bir coğrafi bölgede sulama, su temini, taşkın kontrolü, sağlık veya okul sistemi gibi belirli tek bir kamusal hizmeti gerçekleştirmek üzere ihdas edilmişlerdir. Türkiye’deki belediye birliklerine, bunlardan veya bunlara benzer görevlerden bir kaçı verilebilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, nedir?

Cevap

Verilecek hizmetin dışsallıklarının belediye veya il özel idaresi sınırlarını aşmasıdır.


16. Soru

1961, hem de 1982 tarihli Anayasalarda mahalli idarelerin türleri isimleri ile sayılmıştır. Buna göre mahalli idareler hangi düzeyde kurulabilirler?

Cevap

1961, hem de 1982 tarihli Anayasalarda mahalli idarelerin türleri isimleri ile sayılmıştır. Buna göre mahalli idareler ancak il, belediye ve köy düzeyinde kurulabilmektedir.


17. Soru

Ülkemizde, 1982 Anayasasının ifade ettiği mahalli idare birliklerine ilişkin özel kanun 11.6.2005 tarihinde yayımlanan 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunudur. . Bu Kanunun amacı nedir?

Cevap

Bu Kanunun amacı; mahalli idare birliklerinin hukuki statüsünü, kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.


18. Soru

Mahalli idare birliği tanımı nedir?

Cevap

Mahalli idare birliği; “Birden fazla mahalli idarenin, yürütmekle görevli oldukları hizmetlerden bazılarını birlikte görmek üzere kendi aralarında kurdukları kamu tüzel kişisi” olarak tanımlanmıştır. 


19. Soru

06.12.2012 tarih 28489 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve aynı tarihte yürürlüğe giren 6360 Sayılı Kanunun geçici birinci maddesinde ise birliklerle ilgili hangi hüküm getirilmiştir?

Cevap

“Bu kanunda tüzel kişiliği kaldırılan belediye, il özel idaresi ve köylerden oluşan veya bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren amaçları ortadan kalkacak olan mahalli idare birlikleri, ilk mahalli idareler genel seçiminden önce tüzüklerindeki hükümlere gore tasfiye olunur. Tüzüklerinde hüküm bulunmayan hallerde bu Kanunun devir, tasfiye ve paylaştırmaya ilişkin hükümleri uygulanır. Bu birlikler, Kanunun yayımı tarihinden itibaren, yeni personel istihdam edemezler, taşınır ve taşınmaz malları satamazlar, hizmet alımına ilişkin sözleşme ve borçlanma yapamazlar.”


20. Soru

Birlik nasıl tüzel kişilik kazanır?

Cevap

Birlik, tüzüğünün kesinleşmesinden sonra Cumhurbaşkanının izni ile kurulur ve tüzel kişilik kazanır.


21. Soru

Kurulmuş bir birliğe üyelik, üye olmak isteyen mahalli idare meclisinin kararı ve buna dayalı başvuru üzerine, birlik meclisinin kabulü ile olur. Bu durumda Cumhurbaşkanının izni aranmaz. Ayrılmada ilgili mahalli idare meclisinin kararı yeterlidir. Hangi durumlar da Cumhurbaşkanı ilgili mahalli idarelerin, bu amaçla kurulmuş birliğe katılmasına karar verir?

Cevap

Ancak, su, atık su, katı atık ve benzeri altyapı hizmetleri ile çevre ve ekolojik dengenin korunmasına ilişkin projelerin zorunlu kılması durumunda; Cumhurbaşkanı ilgili mahalli idarelerin, bu amaçla kurulmuş birliğe katılmasına karar verebilir. Belirtilen birliklerden ayrılma da Cumhurbaşkanının iznine bağlıdır. Mahalli idarelerin bütün görevlerini kapsayacak şekilde genel amaçlı veya amacı açıkça belirlenmemiş birlik kurulamaz.


22. Soru

Birlik tüzüğü nasıl oluşur?

Cevap

Birlik tüzüğü, birliği kuracak mahalli idarelerin meclislerinde üye tam sayısının üçte iki çoğunluğuyla kabul edildikten sonra valinin, birlik birden fazla ildeki mahalli idarelerin katılımı ile kuruluyorsa İçişleri Bakanının onayı ile kesinleşir. Tüzük değişikliğinin nasıl yapılacağı birlik tüzüğünde gösterilir ve onaylanması hakkında tüzüğün onaylanmasına ilişkin usul uygulanır.


23. Soru

Birlik tüzüğünde hangi  hususların bulunması zorunludur? 

Cevap

 • Birliğin adı ve amacı, 
 • Birlik üyesi mahalli idarelerin adları, 
 • Birliğin merkezi,
 • Birliğin görev süresi, sona ermesi ve tasfiyesi, 
 • Birliğe devredilen görev ve hizmetler, 
 • Birlik meclisinin ve birlik encümeninin toplantı dönemleri, 
 • Birlik üyesi mahalli idarelerin her birinin birlik meclisinde kaç üye ile temsil edileceği ve seçilen üyelerin görev süresi ve birlik encümeni üye sayısı, 
 • Birlik üyelerinin, birliğin kuruluş ve faaliyet giderlerine katılma payları ve bu payların tespit yöntemi, 
 • Birliğin gelirleri, giderleri, bütçe ve çalışma programlarına ilişkin hususlar, 
 • Birlik üyesi, mahalli idarelerin ve bu idarelerin hizmet alanında yaşayanların birlik hizmetlerinden yararlanma usulleri, 
 • Tüzük değişikliğinin nasıl yapılacağı,

24. Soru

Birliğin organları kimlerdir?

Cevap

Birliğin organları; birlik meclisi, birlik encümeni ve birlik başkanıdır.


25. Soru

Birlik meclisinin üyeleri kimlerdir?

Cevap

Birliğin karar organıdır ve birlik üyesi mahalli idarelerin meclislerinin kendi üyeleri veya belediye meclis üyeliğine seçilmeyi haiz kişiler arasından, birlik tüzüğünde belirlenen sayıda ve gizli oyla seçecekleri üyelerden oluşur. Ancak dışarıdan seçileceklerin sayısı mahalli idare meclisinden seçileceklerin üçte birini geçemez. Asıl üye sayısının yarısı kadar yedek üye seçilir.


26. Soru

Birliğin doğal üyeleri kimlerdir?

Cevap

Birliğin üyesi olan il özel idaresi için vali, belediye için belediye başkanı ve köy için muhtar, birlik meclisinin doğal üyesidir. Birlik meclisinde bunların dışında doğal üye bulunmaz Meclis üye tam sayısına doğal üyeler de dahildir. Vali ve belediye başkanı birlik meclisinde kendisini temsil etmek üzere meclis üyelerinden birine yetki verebilir.


27. Soru

Üye mahalli idarelerden herhangi birinin birlik meclisindeki asıl üyeliklerinde boşalma olursa ne yapılır?

Cevap

Üye mahalli idarelerden herhangi birinin birlik meclisindeki asıl üyeliklerinde boşalma olursa, birlik başkanı o mahalli idarenin yedek üyelerini göreve çağırır. Çağrılacak yedek üye kalmadığı takdirde üye mahalli idarelerin meclisleri, ilk toplantılarında yeniden yedek üye seçimi yapar. Birlik meclisinin feshedilmesi durumunda yeniden asıl ve yedek üye seçimi yapılır. Bu üyeler kalan süreyi tamamlar.


28. Soru

İl özel idaresi, belediye ve köy idarelerindeki görevleri sona erenlerin hangi görevleri de  sona erer?

Cevap

İl özel idaresi, belediye ve köy idarelerindeki görevleri sona erenlerin birlik meclisi üyeliği de sona erer. Birlik meclisi üyeliğinin düşmesini gerektiren bir sebeple üyeliği sona erenler, bir sonraki dönemde birlik meclisi üyeliğine seçilemezler. Birlik tüzüğünde, üye mahalli idarelerin birlik meclisinde nüfus ve katılım payı oranına göre temsil edilmesine dair esas getirilebilir. Birlik başkanı aynı zamanda birlik meclisinin de başkanıdır


29. Soru

Birlik meclisinin görev ve yetkileri nelerdir?

Cevap

 • Yatırım planı ve çalışma programını görüşmek ve kabul etmek. 
 • Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. 
 • Borçlanmaya karar vermek. 
 • Taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına karar vermek. 
 • Birlik tarafından yürütülecek hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek. 
 • Şartlı bağışları kabul etmek. 
 • Dava konusu olan ve miktarı ikibin Türk Lirasından onbin Türk Lirasına kadar birlik alacaklarının uzlaşmayla çözümüne karar vermek. 
 • Birlik yatırımlarının yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına karar vermek. 
 • Birlik başkanlık divanını, birlik encümen üyelerini ve meclis ihtisas komisyonu üyelerini seçmek. 
 • Birlik teşkilatına ait birimlerin kurulmasına karar vermek. 
 • Birlik tüzüğünde öngörülmesi halinde tüzük değişikliğini kabul etmek. 
 • Birlik tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek. 
 • Birlik başkanıyla birlik encümeni arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.

30. Soru

Birlik meclisi, birliğin kuruluşundan ve mahalli idare genel seçim sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulunca ilanından itibaren kaç gün içinde birlik merkezinin bulunduğu mahallin mülki idare amiri tarafından birlik merkezinde toplantıya davet edilir? 

Cevap

Birlik meclisi, birliğin kuruluşundan ve mahalli idare genel seçim sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulunca ilanından itibaren otuz gün içinde birlik merkezinin bulunduğu mahallin mülki idare amiri tarafından birlik merkezinde toplantıya davet edilir. Meclis, en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak ilk iki yıl için görev yapmak üzere, üyeleri arasından ve gizli oyla birlik başkanını, meclis birinci ve ikinci başkan vekili ile katip üyeleri seçer. İlk iki yıldan sonra seçilecek başkanlık divanı üyeleri yapılacak ilk mahalli idareler seçimine kadar görev yapar. Üyelerinin tamamı il özel idarelerinden oluşan ulusal düzeyde birlik için birlik başkanı, İçişleri Bakanlığı Müsteşarıdır.


31. Soru

Meclis başkanlık divanı seçimi kaç gün içinde tamamlanır?

Cevap

Meclis başkanlık divanı seçimi üç gün içinde tamamlanır. Birlik meclisine birlik başkanı, bulunmaması durumunda meclis birinci başkan vekili, onun da bulunmaması durumunda ikinci başkan vekili başkanlık eder. Ancak yıllık faaliyet raporunun görüşüldüğü meclis toplantısı meclis başkan vekilinin başkanlığında yapılır. Başkanlık divanında boşalma olması durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir. Meclis başkanı, meclis çalışmalarında düzeni sağlamakla yükümlüdür.


32. Soru

Meclis toplantıları, üye mahalli idarelerin kanunlarında belirtilen toplantı dönemleri dikkate alınarak yılda kaç kez toplanır?

Cevap

Meclis toplantıları, üye mahalli idarelerin kanunlarında belirtilen toplantı dönemleri dikkate alınarak yılda ikiden az olmamak üzere birlik tüzüğünde gösterilen zamanlarda yapılır. Yılın ilk toplantısı dönembaşı toplantısıdır. Birlik başkanı, üye mahalli idare meclislerinden birinin talebi, birlik meclisi üyelerinin üçte birinin gerekçeli teklifi veya acil durumlarda kendinin lüzum görmesi üzerine birlik meclisini olağanüstü toplantıya çağırır. Olağanüstü toplantı çağrısı ve gündem en az üç gün önceden meclis üyelerine yazılı olarak duyurulur ve ayrıca ilan edilir.


33. Soru

Birlik meclisinde plan ve bütçe komisyonunun dışında birliğin faaliyet konularında olmak üzere ne kurulabilir?

Cevap

İhtisas komisyonları kurulabilir. İhtisas komisyonları meclis üyeleri arasından birlik meclisinin kararıyla kurulur ve komisyon üye sayısı beşi geçemez. Komisyon üyelerinin ayrı mahalli idare temsilcileri arasından seçilmesi esastır. Olağanüstü toplantılarda, çağrıyı gerektiren konuların dışında bir iş görüşülemez. Birden çok ili kapsayan mahalli idare birliklerinde mahalli idare birlik meclisinin kararları o birliğin merkezinin olduğu yer mülki idare amirine gönderilir.


34. Soru

Birlik meclisinin toplantıları, kararları, çalışma esas ve usulleri, bilgi edinme ve denetim yolları, feshi, meclis üyeliğinin sona ermesi ihtisas komisyonu üyelerinin seçimi ile meclis üyelerinin yükümlülükleri hakkında Kanunda hüküm bulunmayan durumlarda hangi hükümler uygulanır? 

Cevap

Belediye Kanununun belediye meclislerine ilişkin hükümleri uygulanır.


35. Soru

Birlik encümeni kimlerden oluşur?

Cevap

Birlik encümeni, birlik başkanı ile sayısı yediyi geçmemek üzere birlik tüzüğünde gösterilecek sayıda meclis üyesinden oluşur. Ülke düzeyinde kurulan birliklerde bu sayı iki kat olarak uygulanır. Bu üyeler, birlik meclisince, dönem başı toplantısında kendi üyeleri arasından gizli oyla bir yıllığına görev yapmak üzere seçilir. Birlik başkanı, encümeninin de başkanıdır.


36. Soru

Birlik encümeni birlik tüzüğünde belirtilen sürelerle toplanır. Bu süre kaç ayı aşamaz?

Cevap

Bu süre bir ayı aşamaz. Herhangi bir sebeple yıl içinde seçilen birlik encümeni, dönem başına kadar görev yapar. Birlik meclisi üyeliği sona erenlerin birlik encümeni üyeliği de sona erer. Üye sayısı dört veya daha fazla olan mahalli idare birliklerinde, encümen üyelerinin ayrı ayrı mahalli idarelerin meclis üyelerin arasından seçilmesi zorunludur. Birlik meclisinin feshi durumunda, yeni meclis oluşuncaya kadar birlik meclisi ve birlik encümenine ait görevler, ulusal düzeyde kurulan birlikler için İçişleri Bakanlığınca, diğer birlikler için birlik merkezinin bulunduğu yer mülki idare amirince kamu görevlileri arasından biri başkan olmak üzere görevlendirilecek beş kişilik bir heyet tarafından yürütülür.


37. Soru

Birlik encümeninin görev ve yetkileri nelerdir?

Cevap

 • Yatırım planı ve çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip birlik meclisine görüş bildirmek, 
 • Kamulaştırma işlemlerinin gerektirdiği kamu yararı kararını almak, 
 • Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek, 
 • Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak, 
 • Kanunlarda öngörülen cezaları vermek, 
 • İkibin Türk Lirasına kadar olan davaların uzlaşmayla çözümüne karar vermek, 
 • Taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına ilişkin meclis kararlarını uygulamak.

38. Soru

Birlik başkanı, birlik idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Birlik başkanının görev ve yetkileri nelerdir?

Cevap

 • Birliği yönetmek ve birliğin hak ve menfaatlerini korumak, 
 • Yatırım planı ve çalışma programı ile bütçeyi ve kesin hesabı hazırlamak, uygulamak, izlemek, değerlendirmek ve bunlarla ilgili olarak hazırlayacağı yıllık faaliyet raporunu meclise sunmak, 
 • Birliği temsil etmek veya vekil tayin etmek, 
 • Birlik meclisine ve birlik encümenine başkanlık etmek, 
 • Birliğin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek, 
 • Birliğin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek, 
 • Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak, 
 • Birlik meclisi ve birlik encümeni kararlarını uygulamak, 
 • Birlik meclisi ve birlik encümeninin yetkisi dışında kalan diğer ödenek aktarmalarını yapmak, 
 • Birlik personelini atamak, 
 • Birliği denetlemek, 
 • Şartsız bağışları kabul etmek, 
 • Kanunlarla birliğe verilen ve birlik meclisi veya birlik encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.Birlik bütçesinin harcama yetkilisi birlik başkanıdır. Birlik başkanı bu yetkisini birlik genel sekreterine veya birlik müdürüne devredebilir. Birlik başkanlığının sona ermesi ile ilgili olarak Belediye Kanununun belediye başkanlığının göreve devamsızlık dışındaki sebeplerle sona ermesine ilişkin hükümleri uygulanır.

39. Soru

Birliğin gelirleri nelerdir?

Cevap

 • Birlik üyelerinin, birliğin kuruluş ve faaliyet giderlerine katılma payları, 
 • Birlik meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet karşılığı ücretler, 
 • Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından aktarılacak ödenekler, 
 • Taşınır ve taşınmaz malların kira, satış ve başka suretle değerlendirilmesinden elde edilecek gelirler, 
 • Kira ve faiz gelirleri, 
 • Bağışlar, 
 • Köylere hizmet götürme birlikleri için il özel idaresi bütçesinden ayrılacak pay, 
 • Diğer gelirler.

40. Soru

Birliğin giderleri nelerdir?

Cevap

 • Birlik hizmetlerinin yürütülmesi için yapılacak giderler, 
 • Birliğin personeline ve seçilmiş organlarının üyelerine ödenen maaş, ücret, ödenek, huzur hakkı, yolluk, hizmete ilişkin eğitim harcamaları ile diğer giderler, 
 • Hizmet karşılığı alınacak ücretler ve diğer gelirlerin takip ve tahsili için yapılacak giderler, 
 • Birliğin hizmet binalarının, tesislerinin, araç ve gereçlerinin temini, yapımı, bakımı ve onarımı için yapılan giderler, 
 • Faiz, borçlanmaya ilişkin diğer ücretler ile sigorta giderleri, 
 • Dava takip ve icra giderleri, 
 • Avukatlık, danışmanlık ve denetim ücretleri, 
 • Kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla yapılan ortak hizmetler ve diğer proje giderleri, 
 • Temsil, tören ve ağırlama giderleri.

41. Soru

Belediye ve il özel idarelerinde olduğu gibi birliklerde de program bütçe uygulanırken, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun yürürlüğe girmesiyle birlikte hangi  sistemine geçilmiştir?

Cevap

Belediye ve il özel idareleri ile birlikte, birlikler de analitik bütçe ve tahakkuk esaslı muhasebe sistemine geçmiştir.


42. Soru

Birlik bütçeleri hangi esaslara göre hazırlanır?

Cevap

Birlik bütçeleri, belediye bütçelerinin tabi oldukları esaslara uygun olarak hazırlanmaktadır. Bütçe, birliğin amaçlarına uygun hazırlanan plan ve programlarının gerekleri ile fayda ve maliyet unsurları gözönünde tutularak verimlilik, tutumluluk ilkeleri ile uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanıp, uygulanır. Bütçe yılı, genel bütçe ile aynı olup, takvim yılıdır.


43. Soru

Birlik bütçeleri, stratejik plan ve performans programları dikkate alınarak izleyen iki yılın gelir ve gider tahminleri ile birlikte kim tarafından hazırlanır?

Cevap

Birlik başkanınca hazırlanır.


44. Soru

Birlik başkanı, bütçede hukuka aykırı bir durum görürse bütçeyi meclise geri gönderir. Meclis kararında ısrar ederse, ne olur?

Cevap

Meclis kararında ısrar ederse, birlik başkanı ya beş gün içinde mülki idare amirine gönderir ya da bu süre içinde işlem yapmaz ise birlik bütçesi kesinleşmektedir. Kesinleşen bütçenin yürürlüğe girebilmesi için; ilçe dahilinde faaliyet yapan birliklerde kaymakama birden fazla ilçe dahilinde faaliyet yapan birliklerde ise valiye ve birden fazla ilde faaliyet yapan birliklerde, birlik merkezinin olduğu ilin valisine gönderilmesi gerekir.


45. Soru

Birliğin teşkilat yapısını hangi birimler oluşturur?

Cevap

Norm kadroya uygun olarak birlik teşkilatı birlik müdürü, yazı i şleri, mali işler birimleriyle birliğin faaliyet alanına göre kurulacak teknik işler biriminden oluşur. Ülke düzeyinde kurulan birliklerle üye sayısı yüzden fazla olan birliklerde teşkilat, norm kadroya uygun olarak genel sekreter, yazı işleri ve mali işler birimleriyle birliğin faaliyet alanında olmak ve sayısı üçü geçmemek üzere birlik meclisinin kararıyla kurulacak diğer birimlerden oluşur.


46. Soru

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memurlar, Belediye Kanununda belirtilen esas ve usullere göre hangi görevler de görevlendirilebilir?

Cevap

Birlik genel sekreteri veya diğer üst yönetici kadrolarında görevlendirilebilir. Bu tür görevlendirmelerde ilgilinin kendi kurumundan aldığı her türlü mali ve sosyal hakları kesilmez, ancak kurumundan aldığı aylık ve diğer ödemelerin toplam tutarını geçmemek üzere birlik encümeni kararıyla ek ödeme yapılabilir.


47. Soru

Devlet Planlama Teşkilatı kaç yılında kurulmuştur?

Cevap

1960 yılı sonlarında Devlet Planlama Teşkilatının kurulması ile ülkemizin 1963’ten itibaren belli bir plan ve program çerçevesinde kalkınması yolu seçilmiş ve bunun için beşer yıllık süreleri kapsayan kalkınma planları hazırlanmıştır. Birinci beş yıllık planda, toplum kalkınması süreci köy kalkınması olarak düşünülmüştür.


48. Soru

Toplum kalkınması veya ekonomik ve sosyal alanda kalkınma nasıl mümkün olabilir?

Cevap

Toplum kalkınması veya ekonomik ve sosyal alanda kalkınma ancak insanın kalkınması ile mümkün olabilir. 


49. Soru

Hızlı ve dengeli kalkınmanın gereği nedir?

Cevap

Hızlı ve dengeli kalkınmanın, her yerde halkın aktif olarak katılımını gerektirdiği bilinen bir gerçektir.


50. Soru

Türkiye’de toplum kalkınmasını köylerden başlatmak düşüncesiyle ilk olarak nelerden  yararlanılması düşünülmüştür?

Cevap

Kooperatiflerden yararlanılması düşünülmüştür.


51. Soru

Yüksek Planlama Kurulunun kaç yılın da Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi Belgesi kabul etmiştir?

Cevap

Yüksek Planlama Kurulunun 2006 yılı başında kabul ettiği Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi Belgesi, kırsal ekonominin geliştirilmesi ve kırsal alanda yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla; kırsal ekonominin pazarla entegrasyonuna yönelik alt yapının geliştirilmesi, işletmelerin ve kırsal nüfusun hizmetlere erişiminin kolaylaştırılmasına, kırsal alan ve yerleşmelerin sağlıklı, yaşanabilir, sürdürülebilir iş ve yaşama ortamı olarak güçlendirilmesine değinmiştir. Bu amaçla fiziki altyapının iyileştirilmesi ve sunulacak hizmetlerin etkinliğinin artırılmasının önemi belirtilmektedir. Bu açıdan da kırsal alana hizmet sunumunda önem kazanan mahalli idare birliklerinin etkinleştirilmesine önem verileceği ifade edilmiştir. 


52. Soru

Mahalli İdare Birlikleri Kanununda ne gibi düzenlemeler yapılmıştır?

Cevap

İlçelerde, tarım ürünlerinin pazarlanması hariç olmak üzere, yol, su, kanalizasyon ve benzeri altyapı tesisleri ile köylere ait diğer hizmetlerin yürütülmesine yardımcı olmak, bizzat yapmak, yaptırmak ve kırsal kalkınmayı sağlamak üzere, tüm köylerin iştiraki ile o ilçenin adını taşıyan, köylere hizmet götürme birliği kurulabilir. Cumhurbaşkanı bu konuda genel izin vermeye yetkilidir.


53. Soru

Köylere hizmet götürme birlik başkanı merkez ilçelerde vali veya görevlendireceği vali yardımcısı, diğer ilçelerde kaymakamdır. Köylere hizmet götürme birliğinin meclisi, birlik başkanı başkanlığında, birliğe üye köylerin muhtarları ve o ilçeden seçilen il genel meclisi üyelerinden oluşur. Köylere hizmet götürme birliğinin encümeni birlik başkanının başkanlığında, meclisin kendi üyeleri arasından gizli oyla seçeceği iki il genel meclisi üyesi ve iki köy muhtarı olmak üzere beş kişiden oluşur.

Cevap

Birlik başkanı merkez ilçelerde vali veya görevlendireceği vali yardımcısı, diğer ilçelerde kaymakamdır. Köylere hizmet götürme birliğinin meclisi, birlik başkanı başkanlığında, birliğe üye köylerin muhtarları ve o ilçeden seçilen il genel meclisi üyelerinden oluşur. Köylere hizmet götürme birliğinin encümeni birlik başkanının başkanlığında, meclisin kendi üyeleri arasından gizli oyla seçeceği iki il genel meclisi üyesi ve iki köy muhtarı olmak üzere beş kişiden oluşur.


54. Soru

Köylere hizmet götürme birlikleri, ihtiyaca göre hizmet akdiyle nasıl personel istihdam edebilir?

Cevap

Köylere hizmet götürme birlikleri, ihtiyaca göre hizmet akdiyle personel istihdam edebilir. Ancak, köylere hizmet götürme birliklerinin yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin Vergi Usul Kanununda belirlenen yeniden değerleme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın %10’unu aşamaz. Vali ve kaymakamlar birlik hizmetlerini yürütmek üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarından personel görevlendirebilir. Bu şekilde görevlendirilenlere birlik bütçesinden karşılanmak üzere, (5000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarda aylık ödeme yapılır. Görevlendirmelerde otuz günden kısa süreler için kıst hesaplama yapılır.


55. Soru

İl özel idaresi bütçe gelirlerinin ne kadarının köylere hizmet götürme birliklerine aktarılacağı, köylere hizmet götürme birliklerinin sunacağı yatırım planı, yıllık çalışma programı ve uygulama projelerine göre nerde kararlaştırılır?

Cevap

İl genel meclisince kararlaştırılır. Köylere hizmet götürme birliklerinin bütçesine ilişkin esas ve usuller ile muhasebe ve raporlama standartları, harcama esas ve usulleri, çerçeve hesap planı ile düzenlenecek raporların şekil, süre ve türleri ile bu birliklerin yapacakları ihalelere ilişkin esas ve usuller Maliye Bakanlığının görüşü alınarak İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.


56. Soru

Mahalli idarelerin menfaatlerinin korunması, gelişmelerine yardımcı olunması, personelinin eğitilmesi ve mahalli idarelerle ilgili kanun hazırlıklarında görüş bildirilmesi amacıyla il özel idarelerini ve belediyeleri temsil etmek üzere ülke düzeyinde kaç birlik kurulabilir? 

Cevap

Ülke düzeyinde sadece birer birlik kurulabilir.


57. Soru

Ülke düzeyinde birliklerden belediyelere ait olanın birlik meclisi hangi üyelerden oluşabilir?

Cevap

Büyükşehir, il merkezi ve nüfusu yüzbin ve daha fazla olan yerlerin belediye başkanları ile her ilden belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri arasından o ilin milletvekili sayısı kadar seçilecek üyelerden oluşur. Seçim, birlik başkanlığının talebi üzerine büyükşehir olan yerlerde büyükşehir belediye başkanlığı, diğer yerlerde il belediye başkanlığınca tespit edilen gün ve yerde o il içindeki belediyelerin başkanları ve belediye meclis üyelerinin katılımıyla yapılır. Seçime katılacaklar kendilerini temsilen oy kullanmak üzere başka bir üyeye yazılı olarak yetki verebilirler.


58. Soru

Ülke düzeyinde birliklerden il özel idarelerine ait olanın birlik meclisi kimlerden oluşur? 

Cevap

Ülke düzeyinde birliklerden il özel idarelerine ait olanın birlik meclisi, il valileri ile her ilin il genel meclisinin, birlik tüzüğünde gösterilen sayıda kendi üyeleri arasından seçeceği kimselerden oluşur.


59. Soru

Birliklere üye mahalli idarelerin birliğe ödemeleri gereken üyelik bedeli nasıl tespit edilir?

Cevap

Birliklere üye mahalli idarelerin birliğe ödemeleri gereken üyelik bedeli, bu idarelerin en son kesinleşmiş bütçelerinin birlik meclisince belirlenen oranı olarak tespit edilir ve birliğin talebi üzerine bu mahalli idarelere genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan paylardan bu payların dağıtımını yapan kuruluşça kesilerek birliğe ödenir.


60. Soru

Turizm altyapı hizmet birlikleri neden kurulur? 

Cevap

Kültür ve turizmi koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezlerinde, alanın bütüncül bir anlayışla korunması, geliştirilmesi, tanıtımı, kültür ve turizme ilişkin sosyal ve teknik altyapının gerçekleştirilmesi ve işletilmesini sağlamak amacıyla alandaki bütün mahalli idarelerin katılımı ile bir mahalli idare birliği kurulur.


61. Soru

Turizm altyapı hizmet birlikleri hangi üyelerden  oluşur?

Cevap

Bu amaçla kurulan mahalli idare birliklerinin meclis üyelerinin üçte biri, alandaki Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm belgeli konaklama tesislerinin ve deniz turizmi tesislerinin temsilcilerinin kendi aralarından, birlik tüzüğünde belirlenen sayıda ve gizli oyla belediye meclis üyelerine seçilme şartlarını taşımak kaydıyla seçecekleri üyelerden oluşur. Seçim, birlik merkezinin bulunduğu yer il özel idaresi encümenlerinin gözetiminde yapılır.


62. Soru

Birliğin görev ve yetki alanında bulunan konaklama tesisleri ne kadar üyelik aidatı öder?

Cevap

Birliğin görev ve yetki alanında bulunan konaklama tesisleri, üye mahalli idarelerin ödediği aidatın üçte birinden az olmamak üzere konaklama tesislerinin yatak sayıları, deniz turizmi tesislerinin ise bağlama kapasiteleri dikkate alınarak birlik meclisince belirlenecek miktarda üyelik aidatı öder. Üye olmayan diğer turizm tesisleri ve hizmetten yararlananlar, birlik meclisince belirlenecek miktarda katılım payı ve ücreti öder.


63. Soru

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kaç yılında yayımlanmıştır?

Cevap

018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2003 yılı sonunda yayımlandığında, Kanun kapsamında tuttuğu mahalli idareleri tanımlarken, mahalli idarelere bağlı veya bunların kurdukları veya üye oldukları birlik ve idareleri içine alan bir düzenleme yapmıştır. Aynı Kanun, dış denetim ile ilgili maddesinde Kanun kapsamındaki idarelerin dış denetiminin Sayıştay tarafından yapılacağını öngörmüştür. 


64. Soru

5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu kaç yılında yürürlüğe girmiştir?

Cevap

Daha sonra, 11.6.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununda 29.12.2005 tarihinde 5445 sayılı kanunla eklenen fıkra, mahalli idare birliklerinin Sayıştay dış denetimine tabi olmayacağını belirtmiştir.


65. Soru

Mahalli idare birliklerinin dış denetiminin Sayıştay tarafından yapılmasının önü kaç yılında kalkmıştır?

Cevap

 19.12.2010 tarihinde yürürlüğe giren 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 82.maddesinde “Diğer kanunların Sayıştay denetiminden istisna ve muafiyet tanıyan hükümleri ile bu Kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.” denince, yukarıda belirtilen Sayıştay denetimine tabi olmama hükmü de kalkmış olmaktadır ve mahalli idare birliklerinin dış denetiminin Sayıştay tarafından yapılmasının önü açılmıştır.


66. Soru

İç denetim konusunda ise, mahalli idare birlikleri hangi kanuna tabidir?

Cevap

İç denetim konusunda ise, mahalli idare birlikleri Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun hükümlerine tabidir. Bu konuda ayrıntılar için dördüncü ünitenin, iç denetim kısmına bakılmalıdır.


67. Soru

Birliklerin denetimi kim tarafından yapılır?

Cevap

Birliklerin denetimi İçişleri Bakanlığınca yapılır. Valiler ve kaymakamlar gerekli gördüklerinde ülke düzeyinde kurulan birlikler dışındaki birlikleri denetleyebilirler.


68. Soru

Ülke düzeyinde kurulan birlikler ile başkanı vali veya vali yardımcısı olan birliklerde İçişleri Bakanlığı, diğerlerinde ise valiler veya hakkında kişi borcu çıkarılanlar kaç gün içinde idari yargıya başvurabilirler?

Cevap

ülke düzeyinde kurulan birlikler ile başkanı vali veya vali yardımcısı olan birliklerde İçişleri Bakanlığı, diğerlerinde ise valiler veya hakkında kişi borcu çıkarılanlar on gün içinde idari yargıya başvurabilirler. İdari yargı kararı doğrultusunda işlem sonuçlandırılır. Kontrol, denetim, inceleme, kesin hükme bağlama veya yargılama sonucunda tespit edilen kamu kararı, zararın oluştuğu tarihten itibaren ilgili mevzuatına göre hesaplanacak faiziyle birlikte ilgililerden tahsil edilir.


69. Soru

Ulusal düzeyde kaç birlik bulunmaktadır?

Cevap

Ankara ili merkezli iki birlik bulunmaktadır: Bunlar; 2002 yılında kurulan, belediyelerin üye olduğu Türkiye Belediyeler Birliği ve 2009 yılında kurulan, il özel idarelerinin üye olduğu Vilayetler Hizmet Birliğidir.


70. Soru

Türkiye Belediyeler Birliği kaç kuruluşla işbirliği içindedir?

Cevap

 • Alman Teknik İşbirliği Kurumu (GTZ)-TODAİE ve GTZ işbirliği ile “Yerel Altyapı Hizmetleri Şebekesi Kurulması”, Yılı: 2005. 
 • Hollanda Belediyeler Birliği-Logo East Programı kapsamında “Yerel ve Bölgesel Yönetimler Arasında Ortaklığın Geliştirilmesi” Yılı: 2006.
 • Almanya Uluslararası İleri Eğitim ve Gelişim Kuruluşu- “Master Planın Hazırlanması”, Yılı: 2006. 
 • İsveç Belediyeler Birliği, “Belediye Ortaklık Ağı Projesi”, Yılı: 2006. 
 • Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği “KKTC’deki belediyelerin Türkiye’deki belediyelerle karşılıklı bilgi ve deneyim alışverişinde bulunmaları”, Yılı: 2008. 
 • İspanya Kentler ve Belediyeler Federasyonu, “Türkiye ve İspanya’daki belediyeler arasında işbirliğinin geliştirilmesi” Yılı: 2009. • Almanya, Konrad Adenauer Stiftung, “Türk-Alman Kardeş Şehirler Konferansı”, “Göç ve Entegrasyon”, Yılı: 2010.

71. Soru

Tekirdağ Çevre Hizmetleri Birliğinin, Hollanda Ekonomi Bakanlığına bağlı VAR/TRISOPLAST arasında “Entegre atık yönetim planı ve katı atıktan gaz eldesi” konulu kaç yılında birlik oluşturmuştur?

Cevap

2011 yılında bir birlik oluşturduğu görülmektedir.


72. Soru

Türkiye-İsveç Yerel Yönetişim Programı (TUSELOG): İsveç Bölgeler ve Yerel Yönetimler Birliği (SALAR) ile ortaklık yapılarak bazı İsveçli belediyeler ile Türk belediyeler arasında yürütülmektedir. Program süresi kaç yıldır?

Cevap

Program süresi 2011-2015 olarak öngörülmüştür.


73. Soru

Avrupa Konseyi Demokrasi ve Siyasi İşler Genel Müdürlüğüne bağlı Yerel Yönetimler Uzmanlık Merkezi ile belediyelerin etkin demokratik yerel yönetim yapılarını iyileştirmek üzere kapasite geliştirme programları uygulamak amacıyla kaç yılından itibaren işbirliği gerçekleştirilmektedir?

Cevap

2011 yılından itibaren işbirliği gerçekleştirilmektedir. Bu program kapsamında “Liderlik Akademisi Eğitimi” programları, yerel seçilmiş politikacılar ve yöneticilere yönelik olarak uygulanmaktadır.


74. Soru

Özel idare ile belediyelerin kurdukları hizmet birliklerine örnekler hangileridir?

Cevap

Eskişehir Fuar Birliği, Lara Birliği (Antalya), Aydın ili Afet Acil Yardım ve Kurtarma Birliği, Aralık İlçesi Rüzgar Erozyonu ile Mücadele Birliği (Iğdır), İzmir Kuş Cennetini Koruma ve Geliştirme Birliği, Samsun-Havza Termal Su Yönetim Birliği gibi bazı örnekler verilebilir.


75. Soru

Özel idare ile belediyelerin kurdukları örnekler nelerdir?

Cevap

Özel idare ile belediyelerin kurdukları iki kalkınma birliği örneği; Edirne merkezli “Trakya Kalkınma Birliği” ile Tokat merkezli “Kelkit Havzası Kalkınma Birliği”dir. 


76. Soru

Özel idare, belediye ve köy birlikteliği ile kurulan kalkınma birliği örnek hangileridir?

Cevap

Özel idare, belediye ve köy birlikteliği ile kurulan kalkınma birliği örneği ise, Karabük merkezli “Batı Karadeniz Kalkınma Birliği”dir.


77. Soru

Köylerin kendi arasında kurdukları birlikler hangileridir?

Cevap

 • Adana merkezli, Doğa Akdeniz Zeytin Birliği, 
 • Antalya merkezli, Gazipaşa ilçesi, Şahinler, Sugözü, Çamlıca, Karatepe Köyleri Hidroelektrik Santrali Birliği, 
 • Artvin, Borçka merkezli, Camili Köyler Birliği, 
 • Balıkesir, Erdek merkezli, Balıkesir Süt Üreticileri ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, 
 • Çanakkale, Ayvacık merkezli, Ayvacık ilçesi Zeytin Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Birliği.

78. Soru

Almanya’ daki mahalli idare birlikleri nasıl kurumlardır?

Cevap

Belli hizmetlerin yerine getirilmesi için oluşturulan üyeleri beldeler ve belde birlikleri olan kamu hukuku tüzel kişileridir. Bilhassa, su, enerji, atık sular ve çöp arıtımında olduğu gibi belirli bir ölçek isteyen hizmetlerin yerine getirilmesi için kurulurlar. 


79. Soru

Belçika’daki mahalli idare birlikleri nasıl kurumlardır?

Cevap

Belediyeler arası birlikler kamu hukukuna tabi işbirliği kurumlarıdır. Ne amaçla olursa olsun ticari amaçla hareket edemezler. Birliklerin üstlendikleri sosyal hizmetlerin belediyelerin yetki alanındaki hizmetlerden olması gerekir. Birden fazla belediye görevleri açıkça belirlenmiş i şbirliği kurumları oluşturulabilmektedir. Bu birlikler tamamen gönüllü katılımla oluşturulur.


80. Soru

Fransa’daki mahalli idare birlikleri nasıl kurumlardır?

Cevap

Mahalli idareler ortak çıkarlara sahip oldukları projeleri gerçekleştirmek için birleşerek yeni kamu tüzel kişileri oluşturma hakkına sahiptir. Bu birlikleri, aynı seviyedeki mahalli idareler ile yapabildiği gibi farklı seviyelerdeki idarelerle de oluşturabilirler. Belediye birliklerinin amacı, belediyelerin biraraya gelerek bir dayanışma bölgesinin oluşturulmasıdır. Böylece kırsal alanların kalkınması ve geliştirilmesi için gerekli işbirliği projeleri hazırlanır. Birlik, bölgenin çıkarına olan ekonomik kalkınma hizmetleri ve toprak kullanma alanlarındaki yetkileriyle, bir üye belediye için ve onun yerine hareket etme hakkına sahiptir.


81. Soru

İşviçre’deki mahalli idare birlikleri nasıl kurumlardır?

Cevap

İsviçre kantonlarında; belediyeler arasında sözleşme ile birlik kurulabilir. Belli bir amaç için yapılan işbirliğinin metotları tanımlanır. Sözleşmenin yürürlüğe girmesi için, birlik organları kararlarının, sözleşmeye taraf olan idarelerce onaylanması gerekir. Ana uygulama alanları, eğitim, su ve enerji temini, çevre koruması ve alan planlamasıdır. Sözleşmeler gönüllüdür. Tek amaca yönelik de olabilir. Bir de, belediyeler arası konsorsiyum şeklinde işbirliği vardır. Belediyeler arası konsorsiyum tüzel kişiliğe sahiptir. Bir veya daha fazla kamu görevinin yerine getirilmesi amacıyla kurulur. Genel yetkilerin bu konsorsiyuma devredilme imkânı yoktur. Katılım gönüllüdür.


82. Soru

Norveç’deki mahalli idare birlikleri nasıl kurumlardır?

Cevap

Ortak faydayı ilgilendiren mahalli hizmetlerin yürütülmesi için kurumsal işbirliği, hem mahalli idareler kanununda hem de özel kanunlarda düzenlenmiştir. Belediyeler ve iller ortak çıkarlarla ilgili hizmetlerin yerine getirilebilmesi için bir kurul oluşturabilirler. Bu kurula, faaliyetin yönetimi ve teşkilatlanması ile ilgili karar alma yetkisi verilebilir. Kurulun oluşturulması ile ilgili kararda; kurulun yapısı, üyelerin nasıl seçileceği, yetki alanı, ekonomik konular ve işbirliğinin feshi ile ilgili hükümler yer almalıdır.


83. Soru

Norveç’de belediyelerin en çok hangi alanlarda işbirliği yaptığı görülmektedir?

Cevap

Sağlık hizmetleri, öğretim, su temini, atık toplanması, kanalizasyon altyapısı gerektiren konut ve kalkınma, ticari hayatın gelişmesi için gerekli şartların hazırlanması ve iyileştirilmesi


84. Soru

Lüksemburg’da mahalli idare birlikleri nasıl kurumlardır?

Cevap

Belediye birliklerinin kurulmasına ilişkin kanun çerçevesinde kurulurlar. Katılım her zaman gönüllüdür. İlgili belediye meclislerinin müzakereler sonucu anlaşmaya varmaları esastır. Tek veya çok amaçlı belediye birlikleri kurulabilmektedir. Birliklerin ana konuları; su temini, hastaneler, huzurevleri, atık toplama ve imha etme, kamu hijyeni, okulların inşası ve bakımı, spor merkezleri, krematoryum, park, kanalizasyon tesisleri gibidir. Belediye birliklerinin, belediyeler gibi İçişleri Bakanlığına bağlı olduğu konular vardır.


85. Soru

Sulama birlikleri, daha önce Mahalli İdare Birlikleri Kanunu içinde iken, kaç yılında yürürlüğe giren 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanunu ile 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun dışına çıkarılmıştır? 

Cevap

22.03.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanunu ile 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun dışına çıkarılmıştır.  5355 sayılı Kanuna göre kurulmuş olan sulama birliklerinin onsekiz ay içinde durumlarını yeni Kanuna uygun hale getirmek zorunluluğu getirilmiştir. 


86. Soru

2010 yılı sonunda sulama birliklerinin sayısı kaçtır?

Cevap

2010 yılı sonunda 411 sayısına ulaşan sulama birlikleri


87. Soru

Sulama birliklerine özel çıkarılan Kanunun amacı nedir?

Cevap

Ülkenin su varlık ve kaynaklarının rasyonel kullanımı amacıyla umumi sulardan faydalanmak amacıyla Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilmiş veya halen inşa edilmekte olan ya da inşa edilmesi planlanan sulama tesislerini gayelerine uygun şekilde kullanmak, işletmek Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün onayını almak suretiyle işlettirmek, bu tesislerin bakım, onarım ve yönetim sorumluluğunu yürütmek, tesisi geliştirmeye yönelik yeni projeler yapmak, yaptırmak veya tesisi yenilemekle görevli sulama birliklerinin kuruluşu, organlar ile görev ve yetkilerini düzenlemektir.


88. Soru

 Sulama birliğin çalışma konuları nelerdir?

Cevap

 • Görev alanı içinde yer alan tesislerin işletme, bakım, onarım, yönetim ve yenileme hizmetlerini usul ve esaslarına uygun olarak yapmak, 
 • Katılım payını, su kullanım hizmet bedelini ve uygulanan cezaları tahsil etmek, 
 • Devraldığı tesislerin yatırım bedellerini geri ödemek, 
 • Devraldığı tesisi DSİ’nin onayını almak suretiyle geliştirmek, bu tesis ile ilgili yeni projeler yapmak veya yaptırmak, 
 • Görev alanı içinde su miktarına bağlı olarak ekilecek bitki desenini Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili birimleri ile işbirliği yaparak planlamak, 
 • Görev alanı içinde öngörülen hedeflerinin gerçekleşmesine katkıda bulunmak üzere gerekli önlemleri almak, 
 • Sulama ve diğer tarımsal konularda faaliyet gösteren kurumlarla işbirliği yaparak, araştırma, geliştirme ve eğitim çalışmalarında bulunmak, 
 • Amaç ve görevleri ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip etmek, 
 • Ortak tesisler için Devlet Su İşlerince sarf olunan işletme ve bakım masraflarından kendi payına düşen miktarı ödemek.

89. Soru

Başkanın görev ve yetkileri nelerdir?

Cevap

 • Kanun, birlik ana statüsü ve ilgili mevzuatta verilen görevleri yapmak, yetkileri kullanmak ve birliği temsil etmek ve yönetmek. • Birlik adına yapılacak sözleşme esaslarını tespit etmek, satın alma, işletme, bakım ve onarım hizmetleri ve yeni tesis ve iyileştirme ya da yenileme çalışmaları ile diğer işlerin bir komisyon marifetiyle ihaleyle üçüncü kişilere yaptırılmasına ve DSİ’nin onayıyla borç kullanımına karar vermek. 
 • Birliğin yıllık su kullanım hizmet bedelini asgari u kullanım hizmet bedeli tarifesinden az olmamak üzere belirlemek ve onay için DSİ Bölge Müdürüne sunmak. 
 • Bütçe teklifini ve çalışma programını DSİ’ye sunmak, bütçeyi uygulamak ve kesin hesabını yapmak. 
 • Birlik bütçesinin tahsilat ve ödemeleri ile harcama kalemleri arasında aktarma yapmak. 
 • Katılım paylarını, su kullanım hizmet bedeli ve para cezalarını tahsil etmek, birliğin alacaklarının takibini zamanında yapmak. 
 • DSİ’nin onayını aldıktan sonra araç, gereç ve iş makinesi temin etmek. 
 • Mevzuata aykırı olarak sulama yapan birlik üyelerine, birlik görev alanı d ışında kalan su kullanıcılarına, her dekar arazi başına su hizmet bedelinin Kanunda belirtilen su kullanım hizmet bedelinin iki katına kadar, bazı fiillerin tekrarı halinde her defasında ayrı ayrı olmak üzere su kullanım hizmet bedelinin dört katına kadar idari para cezası vermek.

90. Soru

Birliklerin denetimi DSİ veya Bakanlık tarafından yapılır. Birlikler mali yönden hangi kurumun denetimine tabidir? 

Cevap

Birlikler mali yönden yılda bir defa ayrıca Maliye Bakanlığının denetimine tabidir.


91. Soru

Denetim sonucunda birliğin zarara uğratıldığının tespit edilmesi halinde hangi hükümler uygulanır?

Cevap

Denetim sonucunda birliğin zarara uğratıldığının tespit edilmesi halinde Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri uygulanır. Birlikler Sayıştay tarafından doğrudan denetlenebilir. Birliğin devraldığı sulama tesisi ve bütünleyici parçaları Devlet malı olup, bunlara zarar verenler hakkında Türk Ceza Kanununun kamu malına zarar verme ile ilgili ceza hükümleri uygulanır.


92. Soru

Birliğin amacına ulaşamayacağının tespit edilmesi durumunda ne olur?

Cevap

Birliğin amacına ulaşamayacağının tespit edilmesi durumunda birlik, DSİ’nin teklifi üzerine Bakan onayı ile feshedilir. Birliğin tasfiyesi DSİ tarafından yürütülür.


93. Soru

Birlik görev alanında yer alan her su kullanıcısı gerçek ve tüzel kişi, sulama tesisinden faydalanabilmek için ne yapmalıdır?

Cevap

Birlik görev alanında yer alan her su kullanıcısı gerçek ve tüzel kişi, sulama tesisinden faydalanabilmek için o birliğe üye olmak zorundadır. İlk üyelik kaydı sırasında bir defaya mahsus olmak üzere DSİ’nin belirlediği katılım payı tahsil edilir


94. Soru

Sulama birlik üyelerinin sorumluluğu nedir?

Cevap

 • Tahakkuk ettirilen su kullanım hizmet bedelini ve borçlarını düzenli olarak ödemek,
 • Su yetersizliğine bağlı olarak yapılan ekim planlamasına uymak, 
 • -Sulama planlaması ve su dağıtım ve münavebe programlarına katılmak, 
 • -Arazisi üzerinde yer alan sulama tesisini korumak, 
 • -Kişisel kusurlarından dolayı meydana gelen zararlar gidermek, aksi halde bu zararları gidermek için birliğin yapacağı her türlü harcamayı birliğe ödemek, 
 • -Birliğin sorumluluğunda olan tesisler ile kullanılan her türlü ekipmana zarar vermemek, zarar verilmesi durumunda bu zararı tazmin etmek, 
 • Birliğin sorumluluğunda olan tesisler üzerinde yapılan işletme, bakım ve onarım çalışmaları için arazisine girilmesine izin vermek ve sulama tesisinden faydalanma sözleşmesini imzalamak, zorundadır

95. Soru

Sulama Birlikleri Kanunu, su kullanım hizmet bedeli tarifesini nasıl tanımlamıştır? 

Cevap

Su kullanıcılarına suyun ulaştırılması, birliğin tüzel kişilik kazanmasından önce görev alanı içinde açılmış olan yeraltı suyu kuyuları ile yapılanlar da dâhil olmak üzere sulamadan dönen fazla suyun uzaklaştırılması, birliğin sorumluluğundaki sulama tesisinin mütemmim cüzü olan servis yolları için birlikçe yapılan yönetim, bakım ve onarım, yatırım geri ödeme, finansman, personel, mal ve hizmet alım ve enerji kullanım giderleri gibi her türlü gideri karşılayacak şekilde, sulama birliklerince su kullanım hizmet bedellerinin belirlenmesinde asgari değer olarak alınan ve Bakan tarafından onaylanan tarifedir. 


96. Soru

Yapılan denetimler sonucunda maksadına ulaşamayacağı tespit edilen sulama birlikleri, sulama tesislerinden beklenen faydanın ve sürdürülebilir işletme yönetiminin sağlanabilmesi maksadıyla ve DSİ’nin gerekli görmesi halinde kimin onayı ile birleştirilebilir? 

Cevap

DSİ’nin gerekli görmesi halinde Bakan onayıyla bu birliklerden birinin tüzel kişiliği altında birleştirilebilir.


97. Soru

Birliğin çalışma programına uygun olarak hazırlanan bütçe neyi gösterir?

Cevap

Birliğin mali yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösterir.


98. Soru

Birliğin borç stok tutarı hangi gelirleri toplamını aşamaz? 

Cevap

Birliğin borç stok tutarı, Devlet Su İşlerinin izni alınmak suretiyle yapılan büyük çaplı yenileme işleri borçlanmaları hariç, en son kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamını aşamaz.


99. Soru

Birlik görev alanı dışında kalan su kullanıcılarından, ne kadar ücret alır?

Cevap

Birlik görev alanı dışında kalan su kullanıcılarından, suladıkları her dekar arazi başına su kullanım hizmet bedelinin iki katı ücret alınır.


1. Soru

1956 yılında kaç ülkede mahalli idare birliklerinin kurulduğu bilinmektedir?

Cevap

1956 yılında bile, 42 ülkede mahalli idare birliklerinin kurulduğunu belirtince,

2. Soru

Mahalli idarelerin türlerine girdiğimizde, Türkiye’deki kaç  yapıyı görmekteyiz?

Cevap

Mahalli idarelerin türlerine girdiğimizde, Türkiye’deki belediyeler, il özel idareleri ve köyler olmak üzere üç tür yapıyı görmekteyiz. Bu yapı içinde örneğin; belediyelerle belediyelerin, köylerle köylerin birlik ilişkisi söz konusu ise yatay ilişki, farklı mahalli idareler arasında örneğin; belediyeler ile il özel idareleri veya belediyeler ile köyler arasındaki birlikleri dikey ilişki olarak tanımlayabiliriz.

3. Soru

Birlik kurma yoluyla, ortak ihtiyaçların karşılanmasında güçbirliği yapıldığı gibi, hizmetin gerektirdiği en uygun ölçekte hizmet birimleri oluşturulabilmektedir. Özellikle hangi alanlar da birlik kurup hizmetlerini birlik yoluyla yürütmektedirler?

Cevap

Birlik kurma yoluyla, ortak ihtiyaçların karşılanmasında güçbirliği yapıldığı gibi, hizmetin gerektirdiği en uygun ölçekte hizmet birimleri oluşturulabilmektedir. Özellikle, coğrafi bakımdan birbirine yakın olan mahalli idare birimleri, su, fuar, afet, kaplıca, sıvı ve/veya katı atık toplanması, arıtılması, zeytin hastalıkları gibi birçok konuda birlik kurup hizmetlerini birlik yoluyla yürütmektedirler.

4. Soru

“Mahalli idarelerin belirli kamu hizmetlerinin görülmesi amacı ile, kendi aralarında Bakanlar Kurulunun izni ile birlik kurmaları, görevleri, yetkileri, maliye ve kolluk işleri ve merkezi idare ile karşılıklı bağ ve ilgileri kanunla düzenlenir” hükmü hangi anayasa da yer almaktadır?

Cevap

1982 Anayasasının, mahalli idareler başlıklı 127. maddesinde “Mahalli idarelerin belirli kamu hizmetlerinin görülmesi amacı ile, kendi aralarında Bakanlar Kurulunun izni ile birlik kurmaları, görevleri, yetkileri, maliye ve kolluk işleri ve merkezi idare ile karşılıklı bağ ve ilgileri kanunla düzenlenir” hükmü bulunmaktadır.

5. Soru

Türkiye’de mahalli idare birliklerine ilişkin ilk anayasal düzenleme hangi anayasa da yer almıştır? 

Cevap

Türkiye’de mahalli idare birliklerine ilişkin ilk anayasal düzenleme 1961 Anayasasında yer almıştır. Bu anayasal düzenlemeler öncesinde de, 1930 yılında çıkarılan yaklaşık 75 yıl yürürlükte kalan 1580 sayılı Belediye Kanununda birlik konusu düzenlenmiştir.

6. Soru

1982 Anayasasında birlik kurma izninin önce Bakanlar Kuruluna sonra yapılan değişiklikle kime verilmiştir?

Cevap

1982 Anayasasında birlik kurma izninin önce Bakanlar Kuruluna sonra yapılan değişiklikle Cumhurbaşkanına verilmesi, bu konuda daha merkeziyetçi bir yapıya dönüldüğünü göstermektedir.

7. Soru

5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu kaç yılın da yürürlüğe girmiştir?

Cevap

1982 Anayasasında birliklerle ilgili kanun çıkarılması hükmü 23 yıl sonra yerine getirilmiş ve ünite içinde ayrıntılarını göreceğimiz 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu, 11.6.2005 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yukarıda, sözü edilen 23 yıl sürecinde ise, 442 sayılı Köy Kanunu, 3360 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 3030 sayılı Büyükşehirlerin Yönetimine İlişkin Kanunda yer alan hükümler yasal temeli oluşturmuştur.

8. Soru

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartının 10. maddesi, “Yerel Yönetimlerin Birlik Kurma ve Birliklere Katılma Hakkı” başlığını taşımaktadır. Üç paragraftan oluşan bu maddenin ilk paragrafı, Şart’ın onaylanması zorunlu paragraflar listesinde yer almaktadır. Türkiye hangi paragrafları onaylamıştır?

Cevap

Türkiye bunu onaylamış, diğer iki paragrafa çekince koymuştur.

 1. “Yerel makamlar yetkilerini kullanırken, ortak ilgi alanlarındaki görevlerini yerine getirebilmek amacıyla, başka yerel makamlarla işbirliği yapabilecekler ve kanunlar çerçevesinde birlik kurabileceklerdir. 
 2. Her devlet, yerel makamların ortak çıkarlarının korunması ve geliştirilmesi için birliklere üye olma ve uluslararası yerel makamlar birliklerine katılma hakkını tanıyacaktır. 
 3. Yerel makamlar, kanunla muhtemelen ön görülen şartlar dahilinde, başka devletlerin yerel makamlarıyla işbirliği yapabilirler.”
9. Soru

1960’lı  yılların başlarına kadar, kaç birlik kurulmuştur?

Cevap

1960’lı y ılların başlarına kadar, çok az sayıda birlik kurulduğu (34 adet); bu birliklerin, su, yol, elektrik, telefon hizmetlerini yürütmek için valilerin ve kaymakamların önderliğinde, çok sınırlı alanlarda faaliyet gösteren birlikler olduğu görülmektedir.

10. Soru

 Köyişleri Bakanlığının kaç yılın da faaliyete geçmiştir?

Cevap

1964 yılında Köyişleri Bakanlığının faaliyete geçmesiyle, köy yolları, köy içme ve sulama gibi konularda yerel halkın katkısının sağlanması için, mülki idare amirlerinin önderliğinde köylere hizmet götürme birlikleri kurulmaya başlanmış ve birlik sayısında dikkate değer artışlar görülmüştür.

11. Soru

Yerel Yönetim Bakanlığının kaç yılın da kurulmuştur?

Cevap

1978 yılında kurulan Yerel Yönetim Bakanlığının kuruluşu ile kapanışı arasındaki kısa sürede; bakanlık, çok amaçlı ve kapsamlı belediye birlikleri kurulmasını desteklemiş, bu dönemde kapsamlı belediye birlikleri kurulmuştur. 

12. Soru

Bölgesel ve çok amaçlı belediye birliklerinin kurulması ile hangi üst birlik kurulmuştur? 

Cevap

“Türkiye Belediyeler Birliği” kuruluşu çalışmaları izlemiştir.

13. Soru

1982 Anayasasında Bakanlar Kurulu izin koşulunun getirilmesinin sonucu ne olmuştur?

Cevap

1982 Anayasasında Bakanlar Kurulu izin koşulunun getirilmesi, 1989 yılına kadar az sayıda birlik kurulmasına yol açmış, 1989 yılından sonra uygulamada Bakanlar Kurulu birlik taleplerinin hemen hemen tümünü olumlu bularak süreci kolaylaştırmıştır.

14. Soru

Fransa’da başlangıçta 02.06.1960 tarihli Kararname ile önce bir kamu müessesesi olarak kurulmuş olan bölgeler kaç yılında departmanların ve komünlerin yanı sıra üçüncü tür bir mahalli idare birimi olarak sisteme dahil edilmiştir?

Cevap

Fransa’da başlangıçta 02.06.1960 tarihli Kararname ile önce bir kamu müessesesi olarak kurulmuş olan bölgeler 1986 yılında departmanların ve komünlerin yanı sıra üçüncü tür bir mahalli idare birimi olarak sisteme dahil edilmiştir. Görevleri, esas itibariyle bölgesel düzeyde olmak üzere ekonomik ağırlıklıdır. Bu uygulamadan olumlu sonuçlar alınmıştır.

15. Soru

ABD’deki özel bölge uygulamasında; sözü geçen özel bölgeler sınırlı bir coğrafi bölgede sulama, su temini, taşkın kontrolü, sağlık veya okul sistemi gibi belirli tek bir kamusal hizmeti gerçekleştirmek üzere ihdas edilmişlerdir. Türkiye’deki belediye birliklerine, bunlardan veya bunlara benzer görevlerden bir kaçı verilebilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, nedir?

Cevap

Verilecek hizmetin dışsallıklarının belediye veya il özel idaresi sınırlarını aşmasıdır.

16. Soru

1961, hem de 1982 tarihli Anayasalarda mahalli idarelerin türleri isimleri ile sayılmıştır. Buna göre mahalli idareler hangi düzeyde kurulabilirler?

Cevap

1961, hem de 1982 tarihli Anayasalarda mahalli idarelerin türleri isimleri ile sayılmıştır. Buna göre mahalli idareler ancak il, belediye ve köy düzeyinde kurulabilmektedir.

17. Soru

Ülkemizde, 1982 Anayasasının ifade ettiği mahalli idare birliklerine ilişkin özel kanun 11.6.2005 tarihinde yayımlanan 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunudur. . Bu Kanunun amacı nedir?

Cevap

Bu Kanunun amacı; mahalli idare birliklerinin hukuki statüsünü, kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

18. Soru

Mahalli idare birliği tanımı nedir?

Cevap

Mahalli idare birliği; “Birden fazla mahalli idarenin, yürütmekle görevli oldukları hizmetlerden bazılarını birlikte görmek üzere kendi aralarında kurdukları kamu tüzel kişisi” olarak tanımlanmıştır. 

19. Soru

06.12.2012 tarih 28489 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve aynı tarihte yürürlüğe giren 6360 Sayılı Kanunun geçici birinci maddesinde ise birliklerle ilgili hangi hüküm getirilmiştir?

Cevap

“Bu kanunda tüzel kişiliği kaldırılan belediye, il özel idaresi ve köylerden oluşan veya bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren amaçları ortadan kalkacak olan mahalli idare birlikleri, ilk mahalli idareler genel seçiminden önce tüzüklerindeki hükümlere gore tasfiye olunur. Tüzüklerinde hüküm bulunmayan hallerde bu Kanunun devir, tasfiye ve paylaştırmaya ilişkin hükümleri uygulanır. Bu birlikler, Kanunun yayımı tarihinden itibaren, yeni personel istihdam edemezler, taşınır ve taşınmaz malları satamazlar, hizmet alımına ilişkin sözleşme ve borçlanma yapamazlar.”

20. Soru

Birlik nasıl tüzel kişilik kazanır?

Cevap

Birlik, tüzüğünün kesinleşmesinden sonra Cumhurbaşkanının izni ile kurulur ve tüzel kişilik kazanır.

21. Soru

Kurulmuş bir birliğe üyelik, üye olmak isteyen mahalli idare meclisinin kararı ve buna dayalı başvuru üzerine, birlik meclisinin kabulü ile olur. Bu durumda Cumhurbaşkanının izni aranmaz. Ayrılmada ilgili mahalli idare meclisinin kararı yeterlidir. Hangi durumlar da Cumhurbaşkanı ilgili mahalli idarelerin, bu amaçla kurulmuş birliğe katılmasına karar verir?

Cevap

Ancak, su, atık su, katı atık ve benzeri altyapı hizmetleri ile çevre ve ekolojik dengenin korunmasına ilişkin projelerin zorunlu kılması durumunda; Cumhurbaşkanı ilgili mahalli idarelerin, bu amaçla kurulmuş birliğe katılmasına karar verebilir. Belirtilen birliklerden ayrılma da Cumhurbaşkanının iznine bağlıdır. Mahalli idarelerin bütün görevlerini kapsayacak şekilde genel amaçlı veya amacı açıkça belirlenmemiş birlik kurulamaz.

22. Soru

Birlik tüzüğü nasıl oluşur?

Cevap

Birlik tüzüğü, birliği kuracak mahalli idarelerin meclislerinde üye tam sayısının üçte iki çoğunluğuyla kabul edildikten sonra valinin, birlik birden fazla ildeki mahalli idarelerin katılımı ile kuruluyorsa İçişleri Bakanının onayı ile kesinleşir. Tüzük değişikliğinin nasıl yapılacağı birlik tüzüğünde gösterilir ve onaylanması hakkında tüzüğün onaylanmasına ilişkin usul uygulanır.

23. Soru

Birlik tüzüğünde hangi  hususların bulunması zorunludur? 

Cevap

 • Birliğin adı ve amacı, 
 • Birlik üyesi mahalli idarelerin adları, 
 • Birliğin merkezi,
 • Birliğin görev süresi, sona ermesi ve tasfiyesi, 
 • Birliğe devredilen görev ve hizmetler, 
 • Birlik meclisinin ve birlik encümeninin toplantı dönemleri, 
 • Birlik üyesi mahalli idarelerin her birinin birlik meclisinde kaç üye ile temsil edileceği ve seçilen üyelerin görev süresi ve birlik encümeni üye sayısı, 
 • Birlik üyelerinin, birliğin kuruluş ve faaliyet giderlerine katılma payları ve bu payların tespit yöntemi, 
 • Birliğin gelirleri, giderleri, bütçe ve çalışma programlarına ilişkin hususlar, 
 • Birlik üyesi, mahalli idarelerin ve bu idarelerin hizmet alanında yaşayanların birlik hizmetlerinden yararlanma usulleri, 
 • Tüzük değişikliğinin nasıl yapılacağı,
24. Soru

Birliğin organları kimlerdir?

Cevap

Birliğin organları; birlik meclisi, birlik encümeni ve birlik başkanıdır.

25. Soru

Birlik meclisinin üyeleri kimlerdir?

Cevap

Birliğin karar organıdır ve birlik üyesi mahalli idarelerin meclislerinin kendi üyeleri veya belediye meclis üyeliğine seçilmeyi haiz kişiler arasından, birlik tüzüğünde belirlenen sayıda ve gizli oyla seçecekleri üyelerden oluşur. Ancak dışarıdan seçileceklerin sayısı mahalli idare meclisinden seçileceklerin üçte birini geçemez. Asıl üye sayısının yarısı kadar yedek üye seçilir.

26. Soru

Birliğin doğal üyeleri kimlerdir?

Cevap

Birliğin üyesi olan il özel idaresi için vali, belediye için belediye başkanı ve köy için muhtar, birlik meclisinin doğal üyesidir. Birlik meclisinde bunların dışında doğal üye bulunmaz Meclis üye tam sayısına doğal üyeler de dahildir. Vali ve belediye başkanı birlik meclisinde kendisini temsil etmek üzere meclis üyelerinden birine yetki verebilir.

27. Soru

Üye mahalli idarelerden herhangi birinin birlik meclisindeki asıl üyeliklerinde boşalma olursa ne yapılır?

Cevap

Üye mahalli idarelerden herhangi birinin birlik meclisindeki asıl üyeliklerinde boşalma olursa, birlik başkanı o mahalli idarenin yedek üyelerini göreve çağırır. Çağrılacak yedek üye kalmadığı takdirde üye mahalli idarelerin meclisleri, ilk toplantılarında yeniden yedek üye seçimi yapar. Birlik meclisinin feshedilmesi durumunda yeniden asıl ve yedek üye seçimi yapılır. Bu üyeler kalan süreyi tamamlar.

28. Soru

İl özel idaresi, belediye ve köy idarelerindeki görevleri sona erenlerin hangi görevleri de  sona erer?

Cevap

İl özel idaresi, belediye ve köy idarelerindeki görevleri sona erenlerin birlik meclisi üyeliği de sona erer. Birlik meclisi üyeliğinin düşmesini gerektiren bir sebeple üyeliği sona erenler, bir sonraki dönemde birlik meclisi üyeliğine seçilemezler. Birlik tüzüğünde, üye mahalli idarelerin birlik meclisinde nüfus ve katılım payı oranına göre temsil edilmesine dair esas getirilebilir. Birlik başkanı aynı zamanda birlik meclisinin de başkanıdır

29. Soru

Birlik meclisinin görev ve yetkileri nelerdir?

Cevap

 • Yatırım planı ve çalışma programını görüşmek ve kabul etmek. 
 • Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. 
 • Borçlanmaya karar vermek. 
 • Taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına karar vermek. 
 • Birlik tarafından yürütülecek hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek. 
 • Şartlı bağışları kabul etmek. 
 • Dava konusu olan ve miktarı ikibin Türk Lirasından onbin Türk Lirasına kadar birlik alacaklarının uzlaşmayla çözümüne karar vermek. 
 • Birlik yatırımlarının yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına karar vermek. 
 • Birlik başkanlık divanını, birlik encümen üyelerini ve meclis ihtisas komisyonu üyelerini seçmek. 
 • Birlik teşkilatına ait birimlerin kurulmasına karar vermek. 
 • Birlik tüzüğünde öngörülmesi halinde tüzük değişikliğini kabul etmek. 
 • Birlik tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek. 
 • Birlik başkanıyla birlik encümeni arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.
30. Soru

Birlik meclisi, birliğin kuruluşundan ve mahalli idare genel seçim sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulunca ilanından itibaren kaç gün içinde birlik merkezinin bulunduğu mahallin mülki idare amiri tarafından birlik merkezinde toplantıya davet edilir? 

Cevap

Birlik meclisi, birliğin kuruluşundan ve mahalli idare genel seçim sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulunca ilanından itibaren otuz gün içinde birlik merkezinin bulunduğu mahallin mülki idare amiri tarafından birlik merkezinde toplantıya davet edilir. Meclis, en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak ilk iki yıl için görev yapmak üzere, üyeleri arasından ve gizli oyla birlik başkanını, meclis birinci ve ikinci başkan vekili ile katip üyeleri seçer. İlk iki yıldan sonra seçilecek başkanlık divanı üyeleri yapılacak ilk mahalli idareler seçimine kadar görev yapar. Üyelerinin tamamı il özel idarelerinden oluşan ulusal düzeyde birlik için birlik başkanı, İçişleri Bakanlığı Müsteşarıdır.

31. Soru

Meclis başkanlık divanı seçimi kaç gün içinde tamamlanır?

Cevap

Meclis başkanlık divanı seçimi üç gün içinde tamamlanır. Birlik meclisine birlik başkanı, bulunmaması durumunda meclis birinci başkan vekili, onun da bulunmaması durumunda ikinci başkan vekili başkanlık eder. Ancak yıllık faaliyet raporunun görüşüldüğü meclis toplantısı meclis başkan vekilinin başkanlığında yapılır. Başkanlık divanında boşalma olması durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir. Meclis başkanı, meclis çalışmalarında düzeni sağlamakla yükümlüdür.

32. Soru

Meclis toplantıları, üye mahalli idarelerin kanunlarında belirtilen toplantı dönemleri dikkate alınarak yılda kaç kez toplanır?

Cevap

Meclis toplantıları, üye mahalli idarelerin kanunlarında belirtilen toplantı dönemleri dikkate alınarak yılda ikiden az olmamak üzere birlik tüzüğünde gösterilen zamanlarda yapılır. Yılın ilk toplantısı dönembaşı toplantısıdır. Birlik başkanı, üye mahalli idare meclislerinden birinin talebi, birlik meclisi üyelerinin üçte birinin gerekçeli teklifi veya acil durumlarda kendinin lüzum görmesi üzerine birlik meclisini olağanüstü toplantıya çağırır. Olağanüstü toplantı çağrısı ve gündem en az üç gün önceden meclis üyelerine yazılı olarak duyurulur ve ayrıca ilan edilir.

33. Soru

Birlik meclisinde plan ve bütçe komisyonunun dışında birliğin faaliyet konularında olmak üzere ne kurulabilir?

Cevap

İhtisas komisyonları kurulabilir. İhtisas komisyonları meclis üyeleri arasından birlik meclisinin kararıyla kurulur ve komisyon üye sayısı beşi geçemez. Komisyon üyelerinin ayrı mahalli idare temsilcileri arasından seçilmesi esastır. Olağanüstü toplantılarda, çağrıyı gerektiren konuların dışında bir iş görüşülemez. Birden çok ili kapsayan mahalli idare birliklerinde mahalli idare birlik meclisinin kararları o birliğin merkezinin olduğu yer mülki idare amirine gönderilir.

34. Soru

Birlik meclisinin toplantıları, kararları, çalışma esas ve usulleri, bilgi edinme ve denetim yolları, feshi, meclis üyeliğinin sona ermesi ihtisas komisyonu üyelerinin seçimi ile meclis üyelerinin yükümlülükleri hakkında Kanunda hüküm bulunmayan durumlarda hangi hükümler uygulanır? 

Cevap

Belediye Kanununun belediye meclislerine ilişkin hükümleri uygulanır.

35. Soru

Birlik encümeni kimlerden oluşur?

Cevap

Birlik encümeni, birlik başkanı ile sayısı yediyi geçmemek üzere birlik tüzüğünde gösterilecek sayıda meclis üyesinden oluşur. Ülke düzeyinde kurulan birliklerde bu sayı iki kat olarak uygulanır. Bu üyeler, birlik meclisince, dönem başı toplantısında kendi üyeleri arasından gizli oyla bir yıllığına görev yapmak üzere seçilir. Birlik başkanı, encümeninin de başkanıdır.

36. Soru

Birlik encümeni birlik tüzüğünde belirtilen sürelerle toplanır. Bu süre kaç ayı aşamaz?

Cevap

Bu süre bir ayı aşamaz. Herhangi bir sebeple yıl içinde seçilen birlik encümeni, dönem başına kadar görev yapar. Birlik meclisi üyeliği sona erenlerin birlik encümeni üyeliği de sona erer. Üye sayısı dört veya daha fazla olan mahalli idare birliklerinde, encümen üyelerinin ayrı ayrı mahalli idarelerin meclis üyelerin arasından seçilmesi zorunludur. Birlik meclisinin feshi durumunda, yeni meclis oluşuncaya kadar birlik meclisi ve birlik encümenine ait görevler, ulusal düzeyde kurulan birlikler için İçişleri Bakanlığınca, diğer birlikler için birlik merkezinin bulunduğu yer mülki idare amirince kamu görevlileri arasından biri başkan olmak üzere görevlendirilecek beş kişilik bir heyet tarafından yürütülür.

37. Soru

Birlik encümeninin görev ve yetkileri nelerdir?

Cevap

 • Yatırım planı ve çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip birlik meclisine görüş bildirmek, 
 • Kamulaştırma işlemlerinin gerektirdiği kamu yararı kararını almak, 
 • Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek, 
 • Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak, 
 • Kanunlarda öngörülen cezaları vermek, 
 • İkibin Türk Lirasına kadar olan davaların uzlaşmayla çözümüne karar vermek, 
 • Taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına ilişkin meclis kararlarını uygulamak.
38. Soru

Birlik başkanı, birlik idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Birlik başkanının görev ve yetkileri nelerdir?

Cevap

 • Birliği yönetmek ve birliğin hak ve menfaatlerini korumak, 
 • Yatırım planı ve çalışma programı ile bütçeyi ve kesin hesabı hazırlamak, uygulamak, izlemek, değerlendirmek ve bunlarla ilgili olarak hazırlayacağı yıllık faaliyet raporunu meclise sunmak, 
 • Birliği temsil etmek veya vekil tayin etmek, 
 • Birlik meclisine ve birlik encümenine başkanlık etmek, 
 • Birliğin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek, 
 • Birliğin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek, 
 • Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak, 
 • Birlik meclisi ve birlik encümeni kararlarını uygulamak, 
 • Birlik meclisi ve birlik encümeninin yetkisi dışında kalan diğer ödenek aktarmalarını yapmak, 
 • Birlik personelini atamak, 
 • Birliği denetlemek, 
 • Şartsız bağışları kabul etmek, 
 • Kanunlarla birliğe verilen ve birlik meclisi veya birlik encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.Birlik bütçesinin harcama yetkilisi birlik başkanıdır. Birlik başkanı bu yetkisini birlik genel sekreterine veya birlik müdürüne devredebilir. Birlik başkanlığının sona ermesi ile ilgili olarak Belediye Kanununun belediye başkanlığının göreve devamsızlık dışındaki sebeplerle sona ermesine ilişkin hükümleri uygulanır.
39. Soru

Birliğin gelirleri nelerdir?

Cevap

 • Birlik üyelerinin, birliğin kuruluş ve faaliyet giderlerine katılma payları, 
 • Birlik meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet karşılığı ücretler, 
 • Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından aktarılacak ödenekler, 
 • Taşınır ve taşınmaz malların kira, satış ve başka suretle değerlendirilmesinden elde edilecek gelirler, 
 • Kira ve faiz gelirleri, 
 • Bağışlar, 
 • Köylere hizmet götürme birlikleri için il özel idaresi bütçesinden ayrılacak pay, 
 • Diğer gelirler.
40. Soru

Birliğin giderleri nelerdir?

Cevap

 • Birlik hizmetlerinin yürütülmesi için yapılacak giderler, 
 • Birliğin personeline ve seçilmiş organlarının üyelerine ödenen maaş, ücret, ödenek, huzur hakkı, yolluk, hizmete ilişkin eğitim harcamaları ile diğer giderler, 
 • Hizmet karşılığı alınacak ücretler ve diğer gelirlerin takip ve tahsili için yapılacak giderler, 
 • Birliğin hizmet binalarının, tesislerinin, araç ve gereçlerinin temini, yapımı, bakımı ve onarımı için yapılan giderler, 
 • Faiz, borçlanmaya ilişkin diğer ücretler ile sigorta giderleri, 
 • Dava takip ve icra giderleri, 
 • Avukatlık, danışmanlık ve denetim ücretleri, 
 • Kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla yapılan ortak hizmetler ve diğer proje giderleri, 
 • Temsil, tören ve ağırlama giderleri.
41. Soru

Belediye ve il özel idarelerinde olduğu gibi birliklerde de program bütçe uygulanırken, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun yürürlüğe girmesiyle birlikte hangi  sistemine geçilmiştir?

Cevap

Belediye ve il özel idareleri ile birlikte, birlikler de analitik bütçe ve tahakkuk esaslı muhasebe sistemine geçmiştir.

42. Soru

Birlik bütçeleri hangi esaslara göre hazırlanır?

Cevap

Birlik bütçeleri, belediye bütçelerinin tabi oldukları esaslara uygun olarak hazırlanmaktadır. Bütçe, birliğin amaçlarına uygun hazırlanan plan ve programlarının gerekleri ile fayda ve maliyet unsurları gözönünde tutularak verimlilik, tutumluluk ilkeleri ile uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanıp, uygulanır. Bütçe yılı, genel bütçe ile aynı olup, takvim yılıdır.

43. Soru

Birlik bütçeleri, stratejik plan ve performans programları dikkate alınarak izleyen iki yılın gelir ve gider tahminleri ile birlikte kim tarafından hazırlanır?

Cevap

Birlik başkanınca hazırlanır.

44. Soru

Birlik başkanı, bütçede hukuka aykırı bir durum görürse bütçeyi meclise geri gönderir. Meclis kararında ısrar ederse, ne olur?

Cevap

Meclis kararında ısrar ederse, birlik başkanı ya beş gün içinde mülki idare amirine gönderir ya da bu süre içinde işlem yapmaz ise birlik bütçesi kesinleşmektedir. Kesinleşen bütçenin yürürlüğe girebilmesi için; ilçe dahilinde faaliyet yapan birliklerde kaymakama birden fazla ilçe dahilinde faaliyet yapan birliklerde ise valiye ve birden fazla ilde faaliyet yapan birliklerde, birlik merkezinin olduğu ilin valisine gönderilmesi gerekir.

45. Soru

Birliğin teşkilat yapısını hangi birimler oluşturur?

Cevap

Norm kadroya uygun olarak birlik teşkilatı birlik müdürü, yazı i şleri, mali işler birimleriyle birliğin faaliyet alanına göre kurulacak teknik işler biriminden oluşur. Ülke düzeyinde kurulan birliklerle üye sayısı yüzden fazla olan birliklerde teşkilat, norm kadroya uygun olarak genel sekreter, yazı işleri ve mali işler birimleriyle birliğin faaliyet alanında olmak ve sayısı üçü geçmemek üzere birlik meclisinin kararıyla kurulacak diğer birimlerden oluşur.

46. Soru

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memurlar, Belediye Kanununda belirtilen esas ve usullere göre hangi görevler de görevlendirilebilir?

Cevap

Birlik genel sekreteri veya diğer üst yönetici kadrolarında görevlendirilebilir. Bu tür görevlendirmelerde ilgilinin kendi kurumundan aldığı her türlü mali ve sosyal hakları kesilmez, ancak kurumundan aldığı aylık ve diğer ödemelerin toplam tutarını geçmemek üzere birlik encümeni kararıyla ek ödeme yapılabilir.

47. Soru

Devlet Planlama Teşkilatı kaç yılında kurulmuştur?

Cevap

1960 yılı sonlarında Devlet Planlama Teşkilatının kurulması ile ülkemizin 1963’ten itibaren belli bir plan ve program çerçevesinde kalkınması yolu seçilmiş ve bunun için beşer yıllık süreleri kapsayan kalkınma planları hazırlanmıştır. Birinci beş yıllık planda, toplum kalkınması süreci köy kalkınması olarak düşünülmüştür.

48. Soru

Toplum kalkınması veya ekonomik ve sosyal alanda kalkınma nasıl mümkün olabilir?

Cevap

Toplum kalkınması veya ekonomik ve sosyal alanda kalkınma ancak insanın kalkınması ile mümkün olabilir. 

49. Soru

Hızlı ve dengeli kalkınmanın gereği nedir?

Cevap

Hızlı ve dengeli kalkınmanın, her yerde halkın aktif olarak katılımını gerektirdiği bilinen bir gerçektir.

50. Soru

Türkiye’de toplum kalkınmasını köylerden başlatmak düşüncesiyle ilk olarak nelerden  yararlanılması düşünülmüştür?

Cevap

Kooperatiflerden yararlanılması düşünülmüştür.

51. Soru

Yüksek Planlama Kurulunun kaç yılın da Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi Belgesi kabul etmiştir?

Cevap

Yüksek Planlama Kurulunun 2006 yılı başında kabul ettiği Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi Belgesi, kırsal ekonominin geliştirilmesi ve kırsal alanda yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla; kırsal ekonominin pazarla entegrasyonuna yönelik alt yapının geliştirilmesi, işletmelerin ve kırsal nüfusun hizmetlere erişiminin kolaylaştırılmasına, kırsal alan ve yerleşmelerin sağlıklı, yaşanabilir, sürdürülebilir iş ve yaşama ortamı olarak güçlendirilmesine değinmiştir. Bu amaçla fiziki altyapının iyileştirilmesi ve sunulacak hizmetlerin etkinliğinin artırılmasının önemi belirtilmektedir. Bu açıdan da kırsal alana hizmet sunumunda önem kazanan mahalli idare birliklerinin etkinleştirilmesine önem verileceği ifade edilmiştir. 

52. Soru

Mahalli İdare Birlikleri Kanununda ne gibi düzenlemeler yapılmıştır?

Cevap

İlçelerde, tarım ürünlerinin pazarlanması hariç olmak üzere, yol, su, kanalizasyon ve benzeri altyapı tesisleri ile köylere ait diğer hizmetlerin yürütülmesine yardımcı olmak, bizzat yapmak, yaptırmak ve kırsal kalkınmayı sağlamak üzere, tüm köylerin iştiraki ile o ilçenin adını taşıyan, köylere hizmet götürme birliği kurulabilir. Cumhurbaşkanı bu konuda genel izin vermeye yetkilidir.

53. Soru

Köylere hizmet götürme birlik başkanı merkez ilçelerde vali veya görevlendireceği vali yardımcısı, diğer ilçelerde kaymakamdır. Köylere hizmet götürme birliğinin meclisi, birlik başkanı başkanlığında, birliğe üye köylerin muhtarları ve o ilçeden seçilen il genel meclisi üyelerinden oluşur. Köylere hizmet götürme birliğinin encümeni birlik başkanının başkanlığında, meclisin kendi üyeleri arasından gizli oyla seçeceği iki il genel meclisi üyesi ve iki köy muhtarı olmak üzere beş kişiden oluşur.

Cevap

Birlik başkanı merkez ilçelerde vali veya görevlendireceği vali yardımcısı, diğer ilçelerde kaymakamdır. Köylere hizmet götürme birliğinin meclisi, birlik başkanı başkanlığında, birliğe üye köylerin muhtarları ve o ilçeden seçilen il genel meclisi üyelerinden oluşur. Köylere hizmet götürme birliğinin encümeni birlik başkanının başkanlığında, meclisin kendi üyeleri arasından gizli oyla seçeceği iki il genel meclisi üyesi ve iki köy muhtarı olmak üzere beş kişiden oluşur.

54. Soru

Köylere hizmet götürme birlikleri, ihtiyaca göre hizmet akdiyle nasıl personel istihdam edebilir?

Cevap

Köylere hizmet götürme birlikleri, ihtiyaca göre hizmet akdiyle personel istihdam edebilir. Ancak, köylere hizmet götürme birliklerinin yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin Vergi Usul Kanununda belirlenen yeniden değerleme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın %10’unu aşamaz. Vali ve kaymakamlar birlik hizmetlerini yürütmek üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarından personel görevlendirebilir. Bu şekilde görevlendirilenlere birlik bütçesinden karşılanmak üzere, (5000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarda aylık ödeme yapılır. Görevlendirmelerde otuz günden kısa süreler için kıst hesaplama yapılır.

55. Soru

İl özel idaresi bütçe gelirlerinin ne kadarının köylere hizmet götürme birliklerine aktarılacağı, köylere hizmet götürme birliklerinin sunacağı yatırım planı, yıllık çalışma programı ve uygulama projelerine göre nerde kararlaştırılır?

Cevap

İl genel meclisince kararlaştırılır. Köylere hizmet götürme birliklerinin bütçesine ilişkin esas ve usuller ile muhasebe ve raporlama standartları, harcama esas ve usulleri, çerçeve hesap planı ile düzenlenecek raporların şekil, süre ve türleri ile bu birliklerin yapacakları ihalelere ilişkin esas ve usuller Maliye Bakanlığının görüşü alınarak İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

56. Soru

Mahalli idarelerin menfaatlerinin korunması, gelişmelerine yardımcı olunması, personelinin eğitilmesi ve mahalli idarelerle ilgili kanun hazırlıklarında görüş bildirilmesi amacıyla il özel idarelerini ve belediyeleri temsil etmek üzere ülke düzeyinde kaç birlik kurulabilir? 

Cevap

Ülke düzeyinde sadece birer birlik kurulabilir.

57. Soru

Ülke düzeyinde birliklerden belediyelere ait olanın birlik meclisi hangi üyelerden oluşabilir?

Cevap

Büyükşehir, il merkezi ve nüfusu yüzbin ve daha fazla olan yerlerin belediye başkanları ile her ilden belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri arasından o ilin milletvekili sayısı kadar seçilecek üyelerden oluşur. Seçim, birlik başkanlığının talebi üzerine büyükşehir olan yerlerde büyükşehir belediye başkanlığı, diğer yerlerde il belediye başkanlığınca tespit edilen gün ve yerde o il içindeki belediyelerin başkanları ve belediye meclis üyelerinin katılımıyla yapılır. Seçime katılacaklar kendilerini temsilen oy kullanmak üzere başka bir üyeye yazılı olarak yetki verebilirler.

58. Soru

Ülke düzeyinde birliklerden il özel idarelerine ait olanın birlik meclisi kimlerden oluşur? 

Cevap

Ülke düzeyinde birliklerden il özel idarelerine ait olanın birlik meclisi, il valileri ile her ilin il genel meclisinin, birlik tüzüğünde gösterilen sayıda kendi üyeleri arasından seçeceği kimselerden oluşur.

59. Soru

Birliklere üye mahalli idarelerin birliğe ödemeleri gereken üyelik bedeli nasıl tespit edilir?

Cevap

Birliklere üye mahalli idarelerin birliğe ödemeleri gereken üyelik bedeli, bu idarelerin en son kesinleşmiş bütçelerinin birlik meclisince belirlenen oranı olarak tespit edilir ve birliğin talebi üzerine bu mahalli idarelere genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan paylardan bu payların dağıtımını yapan kuruluşça kesilerek birliğe ödenir.

60. Soru

Turizm altyapı hizmet birlikleri neden kurulur? 

Cevap

Kültür ve turizmi koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezlerinde, alanın bütüncül bir anlayışla korunması, geliştirilmesi, tanıtımı, kültür ve turizme ilişkin sosyal ve teknik altyapının gerçekleştirilmesi ve işletilmesini sağlamak amacıyla alandaki bütün mahalli idarelerin katılımı ile bir mahalli idare birliği kurulur.

61. Soru

Turizm altyapı hizmet birlikleri hangi üyelerden  oluşur?

Cevap

Bu amaçla kurulan mahalli idare birliklerinin meclis üyelerinin üçte biri, alandaki Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm belgeli konaklama tesislerinin ve deniz turizmi tesislerinin temsilcilerinin kendi aralarından, birlik tüzüğünde belirlenen sayıda ve gizli oyla belediye meclis üyelerine seçilme şartlarını taşımak kaydıyla seçecekleri üyelerden oluşur. Seçim, birlik merkezinin bulunduğu yer il özel idaresi encümenlerinin gözetiminde yapılır.

62. Soru

Birliğin görev ve yetki alanında bulunan konaklama tesisleri ne kadar üyelik aidatı öder?

Cevap

Birliğin görev ve yetki alanında bulunan konaklama tesisleri, üye mahalli idarelerin ödediği aidatın üçte birinden az olmamak üzere konaklama tesislerinin yatak sayıları, deniz turizmi tesislerinin ise bağlama kapasiteleri dikkate alınarak birlik meclisince belirlenecek miktarda üyelik aidatı öder. Üye olmayan diğer turizm tesisleri ve hizmetten yararlananlar, birlik meclisince belirlenecek miktarda katılım payı ve ücreti öder.

63. Soru

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kaç yılında yayımlanmıştır?

Cevap

018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2003 yılı sonunda yayımlandığında, Kanun kapsamında tuttuğu mahalli idareleri tanımlarken, mahalli idarelere bağlı veya bunların kurdukları veya üye oldukları birlik ve idareleri içine alan bir düzenleme yapmıştır. Aynı Kanun, dış denetim ile ilgili maddesinde Kanun kapsamındaki idarelerin dış denetiminin Sayıştay tarafından yapılacağını öngörmüştür. 

64. Soru

5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu kaç yılında yürürlüğe girmiştir?

Cevap

Daha sonra, 11.6.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununda 29.12.2005 tarihinde 5445 sayılı kanunla eklenen fıkra, mahalli idare birliklerinin Sayıştay dış denetimine tabi olmayacağını belirtmiştir.

65. Soru

Mahalli idare birliklerinin dış denetiminin Sayıştay tarafından yapılmasının önü kaç yılında kalkmıştır?

Cevap

 19.12.2010 tarihinde yürürlüğe giren 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 82.maddesinde “Diğer kanunların Sayıştay denetiminden istisna ve muafiyet tanıyan hükümleri ile bu Kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.” denince, yukarıda belirtilen Sayıştay denetimine tabi olmama hükmü de kalkmış olmaktadır ve mahalli idare birliklerinin dış denetiminin Sayıştay tarafından yapılmasının önü açılmıştır.

66. Soru

İç denetim konusunda ise, mahalli idare birlikleri hangi kanuna tabidir?

Cevap

İç denetim konusunda ise, mahalli idare birlikleri Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun hükümlerine tabidir. Bu konuda ayrıntılar için dördüncü ünitenin, iç denetim kısmına bakılmalıdır.

67. Soru

Birliklerin denetimi kim tarafından yapılır?

Cevap

Birliklerin denetimi İçişleri Bakanlığınca yapılır. Valiler ve kaymakamlar gerekli gördüklerinde ülke düzeyinde kurulan birlikler dışındaki birlikleri denetleyebilirler.

68. Soru

Ülke düzeyinde kurulan birlikler ile başkanı vali veya vali yardımcısı olan birliklerde İçişleri Bakanlığı, diğerlerinde ise valiler veya hakkında kişi borcu çıkarılanlar kaç gün içinde idari yargıya başvurabilirler?

Cevap

ülke düzeyinde kurulan birlikler ile başkanı vali veya vali yardımcısı olan birliklerde İçişleri Bakanlığı, diğerlerinde ise valiler veya hakkında kişi borcu çıkarılanlar on gün içinde idari yargıya başvurabilirler. İdari yargı kararı doğrultusunda işlem sonuçlandırılır. Kontrol, denetim, inceleme, kesin hükme bağlama veya yargılama sonucunda tespit edilen kamu kararı, zararın oluştuğu tarihten itibaren ilgili mevzuatına göre hesaplanacak faiziyle birlikte ilgililerden tahsil edilir.

69. Soru

Ulusal düzeyde kaç birlik bulunmaktadır?

Cevap

Ankara ili merkezli iki birlik bulunmaktadır: Bunlar; 2002 yılında kurulan, belediyelerin üye olduğu Türkiye Belediyeler Birliği ve 2009 yılında kurulan, il özel idarelerinin üye olduğu Vilayetler Hizmet Birliğidir.

70. Soru

Türkiye Belediyeler Birliği kaç kuruluşla işbirliği içindedir?

Cevap

 • Alman Teknik İşbirliği Kurumu (GTZ)-TODAİE ve GTZ işbirliği ile “Yerel Altyapı Hizmetleri Şebekesi Kurulması”, Yılı: 2005. 
 • Hollanda Belediyeler Birliği-Logo East Programı kapsamında “Yerel ve Bölgesel Yönetimler Arasında Ortaklığın Geliştirilmesi” Yılı: 2006.
 • Almanya Uluslararası İleri Eğitim ve Gelişim Kuruluşu- “Master Planın Hazırlanması”, Yılı: 2006. 
 • İsveç Belediyeler Birliği, “Belediye Ortaklık Ağı Projesi”, Yılı: 2006. 
 • Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği “KKTC’deki belediyelerin Türkiye’deki belediyelerle karşılıklı bilgi ve deneyim alışverişinde bulunmaları”, Yılı: 2008. 
 • İspanya Kentler ve Belediyeler Federasyonu, “Türkiye ve İspanya’daki belediyeler arasında işbirliğinin geliştirilmesi” Yılı: 2009. • Almanya, Konrad Adenauer Stiftung, “Türk-Alman Kardeş Şehirler Konferansı”, “Göç ve Entegrasyon”, Yılı: 2010.
71. Soru

Tekirdağ Çevre Hizmetleri Birliğinin, Hollanda Ekonomi Bakanlığına bağlı VAR/TRISOPLAST arasında “Entegre atık yönetim planı ve katı atıktan gaz eldesi” konulu kaç yılında birlik oluşturmuştur?

Cevap

2011 yılında bir birlik oluşturduğu görülmektedir.

72. Soru

Türkiye-İsveç Yerel Yönetişim Programı (TUSELOG): İsveç Bölgeler ve Yerel Yönetimler Birliği (SALAR) ile ortaklık yapılarak bazı İsveçli belediyeler ile Türk belediyeler arasında yürütülmektedir. Program süresi kaç yıldır?

Cevap

Program süresi 2011-2015 olarak öngörülmüştür.

73. Soru

Avrupa Konseyi Demokrasi ve Siyasi İşler Genel Müdürlüğüne bağlı Yerel Yönetimler Uzmanlık Merkezi ile belediyelerin etkin demokratik yerel yönetim yapılarını iyileştirmek üzere kapasite geliştirme programları uygulamak amacıyla kaç yılından itibaren işbirliği gerçekleştirilmektedir?

Cevap

2011 yılından itibaren işbirliği gerçekleştirilmektedir. Bu program kapsamında “Liderlik Akademisi Eğitimi” programları, yerel seçilmiş politikacılar ve yöneticilere yönelik olarak uygulanmaktadır.

74. Soru

Özel idare ile belediyelerin kurdukları hizmet birliklerine örnekler hangileridir?

Cevap

Eskişehir Fuar Birliği, Lara Birliği (Antalya), Aydın ili Afet Acil Yardım ve Kurtarma Birliği, Aralık İlçesi Rüzgar Erozyonu ile Mücadele Birliği (Iğdır), İzmir Kuş Cennetini Koruma ve Geliştirme Birliği, Samsun-Havza Termal Su Yönetim Birliği gibi bazı örnekler verilebilir.

75. Soru

Özel idare ile belediyelerin kurdukları örnekler nelerdir?

Cevap

Özel idare ile belediyelerin kurdukları iki kalkınma birliği örneği; Edirne merkezli “Trakya Kalkınma Birliği” ile Tokat merkezli “Kelkit Havzası Kalkınma Birliği”dir. 

76. Soru

Özel idare, belediye ve köy birlikteliği ile kurulan kalkınma birliği örnek hangileridir?

Cevap

Özel idare, belediye ve köy birlikteliği ile kurulan kalkınma birliği örneği ise, Karabük merkezli “Batı Karadeniz Kalkınma Birliği”dir.

77. Soru

Köylerin kendi arasında kurdukları birlikler hangileridir?

Cevap

 • Adana merkezli, Doğa Akdeniz Zeytin Birliği, 
 • Antalya merkezli, Gazipaşa ilçesi, Şahinler, Sugözü, Çamlıca, Karatepe Köyleri Hidroelektrik Santrali Birliği, 
 • Artvin, Borçka merkezli, Camili Köyler Birliği, 
 • Balıkesir, Erdek merkezli, Balıkesir Süt Üreticileri ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, 
 • Çanakkale, Ayvacık merkezli, Ayvacık ilçesi Zeytin Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Birliği.
78. Soru

Almanya’ daki mahalli idare birlikleri nasıl kurumlardır?

Cevap

Belli hizmetlerin yerine getirilmesi için oluşturulan üyeleri beldeler ve belde birlikleri olan kamu hukuku tüzel kişileridir. Bilhassa, su, enerji, atık sular ve çöp arıtımında olduğu gibi belirli bir ölçek isteyen hizmetlerin yerine getirilmesi için kurulurlar. 

79. Soru

Belçika’daki mahalli idare birlikleri nasıl kurumlardır?

Cevap

Belediyeler arası birlikler kamu hukukuna tabi işbirliği kurumlarıdır. Ne amaçla olursa olsun ticari amaçla hareket edemezler. Birliklerin üstlendikleri sosyal hizmetlerin belediyelerin yetki alanındaki hizmetlerden olması gerekir. Birden fazla belediye görevleri açıkça belirlenmiş i şbirliği kurumları oluşturulabilmektedir. Bu birlikler tamamen gönüllü katılımla oluşturulur.

80. Soru

Fransa’daki mahalli idare birlikleri nasıl kurumlardır?

Cevap

Mahalli idareler ortak çıkarlara sahip oldukları projeleri gerçekleştirmek için birleşerek yeni kamu tüzel kişileri oluşturma hakkına sahiptir. Bu birlikleri, aynı seviyedeki mahalli idareler ile yapabildiği gibi farklı seviyelerdeki idarelerle de oluşturabilirler. Belediye birliklerinin amacı, belediyelerin biraraya gelerek bir dayanışma bölgesinin oluşturulmasıdır. Böylece kırsal alanların kalkınması ve geliştirilmesi için gerekli işbirliği projeleri hazırlanır. Birlik, bölgenin çıkarına olan ekonomik kalkınma hizmetleri ve toprak kullanma alanlarındaki yetkileriyle, bir üye belediye için ve onun yerine hareket etme hakkına sahiptir.

81. Soru

İşviçre’deki mahalli idare birlikleri nasıl kurumlardır?

Cevap

İsviçre kantonlarında; belediyeler arasında sözleşme ile birlik kurulabilir. Belli bir amaç için yapılan işbirliğinin metotları tanımlanır. Sözleşmenin yürürlüğe girmesi için, birlik organları kararlarının, sözleşmeye taraf olan idarelerce onaylanması gerekir. Ana uygulama alanları, eğitim, su ve enerji temini, çevre koruması ve alan planlamasıdır. Sözleşmeler gönüllüdür. Tek amaca yönelik de olabilir. Bir de, belediyeler arası konsorsiyum şeklinde işbirliği vardır. Belediyeler arası konsorsiyum tüzel kişiliğe sahiptir. Bir veya daha fazla kamu görevinin yerine getirilmesi amacıyla kurulur. Genel yetkilerin bu konsorsiyuma devredilme imkânı yoktur. Katılım gönüllüdür.

82. Soru

Norveç’deki mahalli idare birlikleri nasıl kurumlardır?

Cevap

Ortak faydayı ilgilendiren mahalli hizmetlerin yürütülmesi için kurumsal işbirliği, hem mahalli idareler kanununda hem de özel kanunlarda düzenlenmiştir. Belediyeler ve iller ortak çıkarlarla ilgili hizmetlerin yerine getirilebilmesi için bir kurul oluşturabilirler. Bu kurula, faaliyetin yönetimi ve teşkilatlanması ile ilgili karar alma yetkisi verilebilir. Kurulun oluşturulması ile ilgili kararda; kurulun yapısı, üyelerin nasıl seçileceği, yetki alanı, ekonomik konular ve işbirliğinin feshi ile ilgili hükümler yer almalıdır.

83. Soru

Norveç’de belediyelerin en çok hangi alanlarda işbirliği yaptığı görülmektedir?

Cevap

Sağlık hizmetleri, öğretim, su temini, atık toplanması, kanalizasyon altyapısı gerektiren konut ve kalkınma, ticari hayatın gelişmesi için gerekli şartların hazırlanması ve iyileştirilmesi

84. Soru

Lüksemburg’da mahalli idare birlikleri nasıl kurumlardır?

Cevap

Belediye birliklerinin kurulmasına ilişkin kanun çerçevesinde kurulurlar. Katılım her zaman gönüllüdür. İlgili belediye meclislerinin müzakereler sonucu anlaşmaya varmaları esastır. Tek veya çok amaçlı belediye birlikleri kurulabilmektedir. Birliklerin ana konuları; su temini, hastaneler, huzurevleri, atık toplama ve imha etme, kamu hijyeni, okulların inşası ve bakımı, spor merkezleri, krematoryum, park, kanalizasyon tesisleri gibidir. Belediye birliklerinin, belediyeler gibi İçişleri Bakanlığına bağlı olduğu konular vardır.

85. Soru

Sulama birlikleri, daha önce Mahalli İdare Birlikleri Kanunu içinde iken, kaç yılında yürürlüğe giren 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanunu ile 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun dışına çıkarılmıştır? 

Cevap

22.03.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanunu ile 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun dışına çıkarılmıştır.  5355 sayılı Kanuna göre kurulmuş olan sulama birliklerinin onsekiz ay içinde durumlarını yeni Kanuna uygun hale getirmek zorunluluğu getirilmiştir. 

86. Soru

2010 yılı sonunda sulama birliklerinin sayısı kaçtır?

Cevap

2010 yılı sonunda 411 sayısına ulaşan sulama birlikleri

87. Soru

Sulama birliklerine özel çıkarılan Kanunun amacı nedir?

Cevap

Ülkenin su varlık ve kaynaklarının rasyonel kullanımı amacıyla umumi sulardan faydalanmak amacıyla Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilmiş veya halen inşa edilmekte olan ya da inşa edilmesi planlanan sulama tesislerini gayelerine uygun şekilde kullanmak, işletmek Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün onayını almak suretiyle işlettirmek, bu tesislerin bakım, onarım ve yönetim sorumluluğunu yürütmek, tesisi geliştirmeye yönelik yeni projeler yapmak, yaptırmak veya tesisi yenilemekle görevli sulama birliklerinin kuruluşu, organlar ile görev ve yetkilerini düzenlemektir.

88. Soru

 Sulama birliğin çalışma konuları nelerdir?

Cevap

 • Görev alanı içinde yer alan tesislerin işletme, bakım, onarım, yönetim ve yenileme hizmetlerini usul ve esaslarına uygun olarak yapmak, 
 • Katılım payını, su kullanım hizmet bedelini ve uygulanan cezaları tahsil etmek, 
 • Devraldığı tesislerin yatırım bedellerini geri ödemek, 
 • Devraldığı tesisi DSİ’nin onayını almak suretiyle geliştirmek, bu tesis ile ilgili yeni projeler yapmak veya yaptırmak, 
 • Görev alanı içinde su miktarına bağlı olarak ekilecek bitki desenini Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili birimleri ile işbirliği yaparak planlamak, 
 • Görev alanı içinde öngörülen hedeflerinin gerçekleşmesine katkıda bulunmak üzere gerekli önlemleri almak, 
 • Sulama ve diğer tarımsal konularda faaliyet gösteren kurumlarla işbirliği yaparak, araştırma, geliştirme ve eğitim çalışmalarında bulunmak, 
 • Amaç ve görevleri ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip etmek, 
 • Ortak tesisler için Devlet Su İşlerince sarf olunan işletme ve bakım masraflarından kendi payına düşen miktarı ödemek.
89. Soru

Başkanın görev ve yetkileri nelerdir?

Cevap

 • Kanun, birlik ana statüsü ve ilgili mevzuatta verilen görevleri yapmak, yetkileri kullanmak ve birliği temsil etmek ve yönetmek. • Birlik adına yapılacak sözleşme esaslarını tespit etmek, satın alma, işletme, bakım ve onarım hizmetleri ve yeni tesis ve iyileştirme ya da yenileme çalışmaları ile diğer işlerin bir komisyon marifetiyle ihaleyle üçüncü kişilere yaptırılmasına ve DSİ’nin onayıyla borç kullanımına karar vermek. 
 • Birliğin yıllık su kullanım hizmet bedelini asgari u kullanım hizmet bedeli tarifesinden az olmamak üzere belirlemek ve onay için DSİ Bölge Müdürüne sunmak. 
 • Bütçe teklifini ve çalışma programını DSİ’ye sunmak, bütçeyi uygulamak ve kesin hesabını yapmak. 
 • Birlik bütçesinin tahsilat ve ödemeleri ile harcama kalemleri arasında aktarma yapmak. 
 • Katılım paylarını, su kullanım hizmet bedeli ve para cezalarını tahsil etmek, birliğin alacaklarının takibini zamanında yapmak. 
 • DSİ’nin onayını aldıktan sonra araç, gereç ve iş makinesi temin etmek. 
 • Mevzuata aykırı olarak sulama yapan birlik üyelerine, birlik görev alanı d ışında kalan su kullanıcılarına, her dekar arazi başına su hizmet bedelinin Kanunda belirtilen su kullanım hizmet bedelinin iki katına kadar, bazı fiillerin tekrarı halinde her defasında ayrı ayrı olmak üzere su kullanım hizmet bedelinin dört katına kadar idari para cezası vermek.
90. Soru

Birliklerin denetimi DSİ veya Bakanlık tarafından yapılır. Birlikler mali yönden hangi kurumun denetimine tabidir? 

Cevap

Birlikler mali yönden yılda bir defa ayrıca Maliye Bakanlığının denetimine tabidir.

91. Soru

Denetim sonucunda birliğin zarara uğratıldığının tespit edilmesi halinde hangi hükümler uygulanır?

Cevap

Denetim sonucunda birliğin zarara uğratıldığının tespit edilmesi halinde Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri uygulanır. Birlikler Sayıştay tarafından doğrudan denetlenebilir. Birliğin devraldığı sulama tesisi ve bütünleyici parçaları Devlet malı olup, bunlara zarar verenler hakkında Türk Ceza Kanununun kamu malına zarar verme ile ilgili ceza hükümleri uygulanır.

92. Soru

Birliğin amacına ulaşamayacağının tespit edilmesi durumunda ne olur?

Cevap

Birliğin amacına ulaşamayacağının tespit edilmesi durumunda birlik, DSİ’nin teklifi üzerine Bakan onayı ile feshedilir. Birliğin tasfiyesi DSİ tarafından yürütülür.

93. Soru

Birlik görev alanında yer alan her su kullanıcısı gerçek ve tüzel kişi, sulama tesisinden faydalanabilmek için ne yapmalıdır?

Cevap

Birlik görev alanında yer alan her su kullanıcısı gerçek ve tüzel kişi, sulama tesisinden faydalanabilmek için o birliğe üye olmak zorundadır. İlk üyelik kaydı sırasında bir defaya mahsus olmak üzere DSİ’nin belirlediği katılım payı tahsil edilir

94. Soru

Sulama birlik üyelerinin sorumluluğu nedir?

Cevap

 • Tahakkuk ettirilen su kullanım hizmet bedelini ve borçlarını düzenli olarak ödemek,
 • Su yetersizliğine bağlı olarak yapılan ekim planlamasına uymak, 
 • -Sulama planlaması ve su dağıtım ve münavebe programlarına katılmak, 
 • -Arazisi üzerinde yer alan sulama tesisini korumak, 
 • -Kişisel kusurlarından dolayı meydana gelen zararlar gidermek, aksi halde bu zararları gidermek için birliğin yapacağı her türlü harcamayı birliğe ödemek, 
 • -Birliğin sorumluluğunda olan tesisler ile kullanılan her türlü ekipmana zarar vermemek, zarar verilmesi durumunda bu zararı tazmin etmek, 
 • Birliğin sorumluluğunda olan tesisler üzerinde yapılan işletme, bakım ve onarım çalışmaları için arazisine girilmesine izin vermek ve sulama tesisinden faydalanma sözleşmesini imzalamak, zorundadır
95. Soru

Sulama Birlikleri Kanunu, su kullanım hizmet bedeli tarifesini nasıl tanımlamıştır? 

Cevap

Su kullanıcılarına suyun ulaştırılması, birliğin tüzel kişilik kazanmasından önce görev alanı içinde açılmış olan yeraltı suyu kuyuları ile yapılanlar da dâhil olmak üzere sulamadan dönen fazla suyun uzaklaştırılması, birliğin sorumluluğundaki sulama tesisinin mütemmim cüzü olan servis yolları için birlikçe yapılan yönetim, bakım ve onarım, yatırım geri ödeme, finansman, personel, mal ve hizmet alım ve enerji kullanım giderleri gibi her türlü gideri karşılayacak şekilde, sulama birliklerince su kullanım hizmet bedellerinin belirlenmesinde asgari değer olarak alınan ve Bakan tarafından onaylanan tarifedir. 

96. Soru

Yapılan denetimler sonucunda maksadına ulaşamayacağı tespit edilen sulama birlikleri, sulama tesislerinden beklenen faydanın ve sürdürülebilir işletme yönetiminin sağlanabilmesi maksadıyla ve DSİ’nin gerekli görmesi halinde kimin onayı ile birleştirilebilir? 

Cevap

DSİ’nin gerekli görmesi halinde Bakan onayıyla bu birliklerden birinin tüzel kişiliği altında birleştirilebilir.

97. Soru

Birliğin çalışma programına uygun olarak hazırlanan bütçe neyi gösterir?

Cevap

Birliğin mali yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösterir.

98. Soru

Birliğin borç stok tutarı hangi gelirleri toplamını aşamaz? 

Cevap

Birliğin borç stok tutarı, Devlet Su İşlerinin izni alınmak suretiyle yapılan büyük çaplı yenileme işleri borçlanmaları hariç, en son kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamını aşamaz.

99. Soru

Birlik görev alanı dışında kalan su kullanıcılarından, ne kadar ücret alır?

Cevap

Birlik görev alanı dışında kalan su kullanıcılarından, suladıkları her dekar arazi başına su kullanım hizmet bedelinin iki katı ücret alınır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.