Açıköğretim Ders Notları

Örtü Altı Üretim Sistemleri Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Örtü Altı Üretim Sistemleri Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Seralarda Bilişim Ve Otomasyon Teknolojisi

1. Soru

Mekanizasyon kavramını açıklayınız.

Cevap

Mekanizasyon kısa zamanda işlerin
tamamlanması ve yüksek kapasiteli mekanik gücün
üretilmesi için operatörün ile makinanın aktif olarak
katıldığı işlemlerin tümüne mekanizasyon adı verilir.


2. Soru

Otomasyon kavramını açıklayınız.

Cevap

Sistemde yer alan donanım ve makinaları
kullanarak, önceden tanımlanmış bir dizi işlemi insan
müdahalesi olmadan kontrol altında tutma işlemlerine
otomasyon denir. Otomasyona otomatik kontrol adı da
verilmektedir.


3. Soru

Mekanizasyon ve otomasyon kavramlarını karşılaştınız

Cevap

Otomasyon ve mekanizasyondan birbirinden
farklıdır. Mekanizasyonda operatörler makinayı çalıştırır.
Ancak, otomasyonda, işin çoğunu bilgisayarlar, kontrol
cihazları ya da robotlar yapar. Otomasyon mekanizasyonun
bir ileri aşamasıdır. Otomasyonda yeterli bilgi birikimine
sahip olmayan işgücü yerine, kalifiye işgücüne gereksinim
duyulur. Mekanizasyonda insan önemli bir faktör olmasına
karşın, otomasyon tüm üretim sürecinde insanın duyu ve
zihinsel katkısını büyük oranda azaltır.


4. Soru

Endüstriyel otomasyonun tesislere sağladığı faydalar
nelerdir?

Cevap

Otomasyon endüstriyel tesislerde aşağıda
sıralanan faydaları sağlayabilir:
• Üretkenliği arttırma, üretim zamanını kısaltma,
• Üretim maliyetlerini azaltma,
• Ürün kalitesini ve hassasiyetini iyileştirme,
• Üretim planları ve esnek üretimde performansı
arttırma,
• Üretim güvenliğini arttırma,
• Üretimden kaynaklanan sera gazı salınımını,
çevre kirliliğini kontrol etme,
• Enerjinin daha etkin kullanımı ile enerji tasarrufu
sağlama.


5. Soru

Endüstriyel üretim sistemlerinde otomasyonunun
üzerine kurulduğu temel faktörler nelerdir?

Cevap

Endüstriyel üretim sistemlerinde otomasyon üç
temel faktör üzerine kurulur. Bunlar;
• Materyal akışı,
• Enerji akışı,
• Bilgi akışı.


6. Soru

Sera otomasyon sisteminden hangi fonksiyonları
yerine getirmesi beklenmektedir?

Cevap

Sera otomasyon sisteminin aşağıda sıralanan
fonksiyonları yerine getirmesi gerekir:
• Ölçme,
• Kumanda,
• Denetleme,
• Veri depolama,
• Veri alışverişi,
• Görüntüleme,
• Alarm.


7. Soru

Analog devreleri açıklayınız

Cevap

Yönü ve genliği zamanla değişen sinyallere
analog sinyaller denir. Analog sinyaller 4-20 mA DC, 1-
5V DC, 0-5 V DC ve 0-10 V DC ya da AC aralıklarında
tanımlanır. Sinyal girişi ve çıkışı sürekli değişen devreler
analog devre olarak tanımlanır. Analog sinyaller amaca
uygun şekilde kuvvetlendirme, filtreleme,
doğrusallaştırma, dijitale çevirme işleminden geçirilebilir.


8. Soru

Dijital devreleri açıklayınız.

Cevap

Dijital elektronik devrelerin girişi ve çıkışı iki
mantık seviyesine göre sınırlanmıştır. Yüksek (high) ya da
düşük (low) sinyal seviyelerine göre kesikli olarak değişen
sinyallere dijital sinyaller denir. İkili sayı sisteminde
kullanılan mantık 0 (low) ve 1 (high) tanımlamaları
kullanılır. Elektronik cihazlar, mikroişlemciler ve
bilgisayarlar hesaplamada “1” ve “0” olan ikili (binary)
sayı sistemini kullanır.


9. Soru

Analog ve dijital sinyaller birbirine dönüştürülebilir
mi?

Cevap

Ölçme tekniğinde analog ve dijital devreler
genellikle birlikte kullanılır ve birbirine dönüştürülebilir.
Analog sinyaller için analog-dijital çevirici (A/D
Converter), dijital sinyaller için dijital-analog çevirici
(D/A Converter) kullanılır.


10. Soru

Sensör kavramını açıklayınız

Cevap

Devrelerde algılama ve elektriksel dönüştürme
işlemini bir arada yapan elemanlara sensör adı
verilmektedir. Sensörün dönüştürdüğü elektriksel sinyaller
işlenerek göstergeye aktarılır. Sinyal işleme filtreleme,
kuvvetlendirme, dijitale çevirme gibi işlemler uygulanır.


11. Soru

Sensör karakteristikleri nelerdir?

Cevap

• Giriş aralığı: Ölçülecek fiziksel büyüklüğün en
küçük ve en büyük aralığıdır.
• Hassasiyet: Ölçüm sistemi tarafından ölçülen
büyüklüğün doğru değere yakın sonuç verme
yeteneğidir. Hassasiyet ölçeğin yüzdesi olarak ya
da mutlak değer olarak tanımlanabilir. Mutlak
hassasiyet sayısal olarak ölçtüğü değerin doğru
değerden sapması olarak ifade edilir.
• Çözünürlük: Çıkışta algılanabilir bir değişim elde
etmek için girişte gerekli olan en küçük değişim
miktarıdır.
• Kararlılık: Ölçüm sisteminin eşit koşullarda aynı
büyüklüğü ölçerken aynı sonucu verme
yeteneğini gösterir.
• Duyarlılık: Kalibrasyon eğrisinin eğimidir.
• Histerizis: Sensörün izlendiği sinyal çıkış
yörüngesinde aynı giriş sinyaline karşılık gelen
iki çıkış değeri arasındaki farktır.
• Doğrusallık: Ölçülen değişkenin gerçek değeri
ile cihazın çıkış sinyalinin orantılı değişme
ölçüsünü gösterir.
• Hata: Hassasiyet terminolojisinde sistematik hata,
rastgele hata, toplam hata terimleri kullanılır.


12. Soru

Ölçüm/bilgi işleme sisteminin temel fonksiyonları
nelerdir?

Cevap

Ölçüm ya da bilgi işleme sisteminin temel
fonksiyonları şunlardır;
• Algılama,
• Sinyal işleme,
• İşlenmiş bilgiyi gösterme,
• Bilgiyi kaydetme/saklama,
• Bilgi iletme.


13. Soru

Temas tipi ısı sensörü çeşitleri nelerdir?

Cevap

• Direnç tipi sıcaklık detektörü (RTD),
• Termistör,
• Isıl-çift (thermocouple).
• Analog sensör,
• Dijital sensör.


14. Soru

Termistör tipi sıcaklık sensörünü açıklayınız.

Cevap

Termistör yarıiletken metal oksit malzemeden
imal edilmiş direnç tipi sıcaklık sensörüdür. İki tip
termistör vardır: 1. Negatif sıcaklık katsayılı (NTC) ve
2. Pozitif sıcaklık katsayılı (PTC). Termistörler -50 ile
+300°C sıcaklık aralığında kullanılabilmektedir. NTC
termistörün sıcaklığı arttıkça, direnci üstel olarak düşer.


15. Soru

Isıl-çift tipi sıcaklık sensörünü açıklayınız

Cevap

Isıl-çift, iki farklı metal telin uçları bir elektriksel
devresi oluşturacak şekilde bağlanmasıyla elde edilir.
Elektriksel devrenin ölçüm ucu ve referans ucu farklı
sıcaklıklarda tutulursa, ikisinin arasında küçük bir gerilim
üretilir. Sıcaklıkla orantılı olan, bu gerilime elektromotor
kuvveti (emf) adı verilir.


16. Soru

Pirometre nedir?

Cevap

Kızılötesi ışınımla sıcaklık ölçümünde kullanılan
cihazlara pirometre (pyrometer) adı verilir. Kızılötesi
pirometre bir cismin sıcaklığını belirlemek için yayılan
radyant enerjiyi ölçer. Akustik ile sıcaklık ölçümünde ses
hızı kullanılır.


17. Soru

Bağıl nemin ölçülmesinde hangi yöntemler
kullanılmaktadır?

Cevap

Bağıl nemin ölçümünde kullanılan yöntemler
şunlardır:
• Higrometre,
• Islak ve kuru termometre (psychrometer),
• Direnç tipi sensörler,
• Kapasitif sensörler


18. Soru

Kapasitif nem sensörünün özelliklerini açıklayınız.

Cevap

Kapasitif nem sensörü silikon taban üzerine
yerleştirilen üst tarafı gözenekli platin elektrotlar arasına
polimer kullanılarak imal edilmiştir. Üst tabaka ısıyla
sertleştirilmiş polimer olduğu için toz, kir ve yağdan
etkilenmez. Platin iki elektrot arasına yerleştirilen ince
film polimerin dielektrik sabiti nem seviyesiyle orantılı
olarak değişir.


19. Soru

Gaz konsantrasyonunun (karbondioksit) ölçümünde
hangi yöntemler kullanılmaktadır?

Cevap

Gaz konsantrasyonunun ölçümünde genellikle üç
yöntem kullanılır. Bunlar;
• Optik dalga yönlendirmesiz kızılötesi ışın
analizörü (DIR),
• Optik dalga yönlendirmeli kızılötesi ışını
soğurma (NDIR),
• Fiber optik ışın yönlendirme.


20. Soru

Güneş ışınımının ölçümünde hangi cihazlar yöntemler
kullanılmaktadır?

Cevap

Güneş ışınımının ölçümünde üç farklı ölçüm
cihazı kullanılabilir;
• Toplam ışınım ölçer (310-2800 nm,
0-2000 W/m2
±5%, 10 µV/ Wm-2),
• Toplam ışınım ölçer (400-1100 nm,
0-1750 W/m2
±5%, 1 mV/ Wm-2),
• PAR ölçer


21. Soru

Basıncı (hava, sıvı, elektriksel) ölçmek için kullanılan
aletler nelerdir?

Cevap

Basınç seviyesi mekanik, elektriksel ya da her
ikisinin de kullanıldığı farklı yöntemlerle
ölçülebilmektedir. Atmosfer(hava) basıncının ölçümünde
barometre, sıvı basıncının ölçümünde manometre en
yaygın kullanılan cihazlardır. Elektriksel basınç ölçümü
uzama pulu (strain gauge), piezoelektrik, kapasitans,
doğrusal mesafe ölçer (LVDT), optik olmak üzere farklı
yöntemlerle yapılabilmektedir.


22. Soru

Toprak su içeriğinin saptanmasında kullanılan
yöntemler nelerdir?

Cevap

Toprak su içeriğinin saptanmasında dört yöntem
kullanılır. Bunlar;
• Gravimetrik nem ölçümü,
• Lizimetre: Topraktaki su hareketi olduğu yerde
tartılarak ölçülür.
• Radyolojik teknikler: Nötron probu,
• Toprağın dielektrik özellikleri.


23. Soru

Denetleyicilerin kullandıkları kontrol stratejileri
nelerdir?

Cevap

İki tip kontrol stratejisi bulunmaktadır. Bunlar;
• Açık çevrim kontrol
• Kapalı çevrim kontrol


24. Soru

Açık ve kapalı çevrim arasındaki fark nedir?

Cevap

Açık ve kapalı çevrim arasındaki fark geri besleme
etkisidir. Açık çevrim ile kapalı çevrimi bir örnekle
karşılaştırırsak, konu daha iyi anlaşılabilir. Gözleri bez bantla
kapatılmış ve gözleri açık iki kişinin otomobil kullandığını
düşünelim. Gözleri görmeyenin otomobili kullanması açık
çevrime örnektir. Çünkü herhangi çevresel algılama olmadan,
otomobili sezgilerine göre kullanır. Gözleri açık olanın
otomobili kullanması kapalı çevrime örnektir. Çünkü görsel
algılama yeteneğini kullanır. Bilgiyi geri beslemeli olarak
işleyerek otomobili en doğru şekilde yönetebilir. Geri
beslemeli çevrim daha hassas olduğu için otomatik kontrol
proseslerinde yaygın şekilde kullanılmaktadır.


25. Soru

Endüstriyel bir prosesi ayar değeri çevresinde tutmak
için kullanılan kontrol yöntemleri nelerdir?

Cevap

• On/Off kontrol: İki pozisyonlu kontrol adı verilir
• Oransal kontrol (P): Kontrol değişkeni çıkıştaki
sinyal ile orantılı olarak değiştirilir.
• Oransal Integral kontrol (PI): Kontrol değişkeni
belirli bir zaman dilimi aralığında toplam hata değeri
ve çıkıştaki sinyalle orantılı olarak değiştirilir.
• Oransal-Integral-Türev kontrol (PID): Kontrol
değişkeni belirli bir zaman dilimi aralığında
toplam hata, hata değişim hızı ve çıkıştaki
sinyalle orantılı olarak değiştirilir


26. Soru

Enerji kaynağına göre kumanda çeşitleri nelerdir?

Cevap

Enerji kaynağına göre kumanda çeşitleri; Elektrikli,
manyetik, pnömatik, hidrolik kumanda cihazlarıdır.


27. Soru

Kontrol valflerinin seçilme kriterleri nelerdir?

Cevap

Kontrol valfleri kimyasal akışkan, su ya da gaz
geçişine uygun, yapısal, işlevsel ve boyut özelliklerine
göre seçilmektedir. Vanalar on/off, akış kontrol, yön
kontrol, olmak üzere farklı işlevlerde kullanılabilir.


28. Soru

Gömülü sistem kavramını açıklayınız.

Cevap

Elektronik, iletişim ve yazılım teknolojilerindeki
gelişmelerin sonucu olarak, bilgisayarlı kontrol sistemlerinde
denetlenecek prosese özel donanım ve yazılım tek ünite
halinde birleştirilmiştir. Bu nedenle bilgisayarlı kontrol
sistemleri için artık gömülü kontrol sistemleri adı
kullanılmaktadır. Gömülü kontrolün iki tipi vardır:
1. Gerçek zamanlı kontrol,
2. Dağıtılmış kontrol.


29. Soru

Gerçek zamanlı kontrol sistemini açıklayınız.

Cevap

Gerçek zamanlı kontrol sisteminde en önemli
işlem tüm işlemlerin zaman üzerinden yürütülmesidir. Bu
nedenle tüm sistem bileşenleri işlemlerini zamanında
tamamlayabilmelidir. Bilgisayar ile kontrol cihazı arasına
D/A (dijital-analog) çevirici, sensörle bilgisayar arasına
A/D çevirici bağlanır. Bilgisayar dijital denetleyici olarak
çalışır. Analog ve dijital giriş çıkış sinyalleri kontrol
algoritmasına göre denetlenir.


30. Soru

Dağıtılmış kontrol sistemini açıklayınız.

Cevap

Dağıtılmış kontrol sisteminin (DCS) temel alt yapısı
veri yoluna (Fieldbus) dayanır. Veri yolu, operatör
panelinden verilerin monitöre iletilmesi, saklanması ile ana
bilgisayar ve diğer ağ bileşenleri arasında haberleşmeyi
sağlar. Bu sistemde hiyerarşik yapı sunucu bilgisayar üzerine
kurulur. Dağıtılmış kontrol sistemi ağ yapısına uygundur. Bu
kontrol sistemi içinde LAN (Local Area Network), SCADA
(Supervisory Control and Data Acquisition) ve PLC
(Programmable Logic Controller) ağları bulunur.


31. Soru

Gömülü ağ sistemine uygun ağlar nelerdir?

Cevap

Gömülü ağ yapısına uygun olan ağlar şunlardır:
• CAN (Controller Area Netwok),
• SCADA(Supervisory Control and Data
Acquisition),
• Endüstriyel Ethernet,
• DeviceNet,
• HART Field (Highway Addressable Remote
Transducer),
• Endüstriyel LAN.


32. Soru

Sera teknolojisinin gelişiminde rol oynayan faktörler
nelerdir?

Cevap

Sera teknolojisinin gelişiminde, konstrüksiyon
maliyetini azaltma ile birlikte yeterli yapısal dayanım,
düşük enerji tüketimi, yüksek ışık geçirgenliği, yeterli
havalandırma-serinletme yeteneği ve işletme maliyetini
azaltma gibi özellikler önemli rol oynamaktadır.


33. Soru

Modern seraların özellikleri nelerdir?

Cevap

Modern seraların iki önemli özelliği vardır;
• Saydam ve yüksek hacimli yapı olması,
• Bitkiden optimum verimi almak için yeterli
donanımla tesis edilmiş olması.


34. Soru

Seradaki biyolojik bölümün özellikleri nelerdir?

Cevap

Biyolojik bölüm fotosentez ve solunum yapan bitki,
kök bölgesi, üretimi olumsuz etkileyen böcek ve hastalık
etmenlerinden oluşur. Biyolojik sistemin de sera çevresi
üzerinde sayısız etkileri vardır. Genel olarak bitki üretiminde
fiziksel sistem hızlı tepki vermesine karşın, biyolojik sistem
daha yavaş tepki verir. Sera içinde çevresel koşullar günün
saatlerine, bitki büyümesi ile birlikte mevsime göre, hem
yatay hem de dikey yönde dinamik olarak değişir.


35. Soru

Seralar için geliştirilen tümleşik sistemlerin ortak
bileşenleri nelerdir?

Cevap

Seralar için geliştirilen tümleşik sistem yönetimi
aşağıdaki bileşenleri kapsar:
• Enerji yönetimi,
• İklim yönetimi,
• Su-gübre yönetimi
• Bitki yönetimi,
• Kalite ve hastalık yönetimi


36. Soru

Hiyerarşik kontrol modelini açıklayınız.

Cevap

Hiyerarşik kontrol modeli iki katmandan oluşur
ve iki kontrol bileşenine ayrılır:
• Katman 1: İklim kontrolü,
• Katman 2: Bitki büyüme ve kalite kontrolü
Hiyerarşik kontrol modeli ekonomik ölçütlere dayalı
olarak optimum bitki büyümesi üzerine kurulur. ‹kinci
katmanda, beklenen hasat zamanına göre ürünün satış
fiyatı ve üretim maliyetlerini kapsayan bir optimizasyon
modeli tanımlanır. Bu optimizasyon problemi iklimsel
değişkenlere göre tanımlanan amaç fonksiyonunda kârı
maksimize edecek şekilde çözülür. Bu, ancak üretim
dönemi boyunca iklim çıktıları ayar değerlerine yakın
seyrederse sağlanır. Birinci katmandaki denetleyici, ikinci
katmanın hesapladığı ayar değerlerine göre hata
değerlerini azaltmaya çalışır. Ayarlamada gece gündüz
geçişleri, mevsim geçişleri, enerji fiyatları (elektrik,
yakıt), ürünün piyasada bulduğu fiyat, piyasa
dinamiklerine göre hasat edilecek ürün miktarı belirleyici
faktörlerdir.


37. Soru

Akıllı sera teknolojisinin özellikleri nelerdir?

Cevap

Akıllı sera teknolojisi aşağıdaki özelliklere
sahiptir:
• Uzman sistem yönetimi,
• Enerji yönetimi,
• Sera iklim bilgisayarı,
• Fertigasyon bilgisayarı,
• Atık yönetimi,
• Alternatif enerji kaynakları kullanımı,
• Isı enerjisi depolama,
• Farklı üretim sistemlerine entegrasyon,
• Gelişmiş otomasyon sistemi,
• Gelişmiş sensör ağı,
• Kablolu-kablosuz iletişim sistemi
• Hastalık belirtilerini monitörleme,
• Alarm sistemi


38. Soru

Mekanizasyon nedir? 

Cevap

Kısa zamanda işlerin tamamlanması ve yüksek kapasiteli mekanik gücün üretilmesi için operatörün ile makinanın aktif olarak katıldığı işlemlerin tümüne mekanizasyon adı verilir.


39. Soru

Otomasyon nedir? 

Cevap

Otomasyon (automation) kelimesi Yunanca “automatos” kelimesinde türetilmiş olup, kendi kendine (otomatik) çalıştırma anlamına gelir. Otomasyonda, işin çoğunu bilgisayarlar, kontrol cihazları yada robotlar yapar. Otomasyon mekanizasyonun bir ileri aşamasıdır. Otomasyonda yeterli bilgi birikimine sahip olmayan işgücü yerine, kalifiye işgücüne gereksinim duyulur.


40. Soru

Otomasyon endüstriyel tesislerde ne gibi faydalar sağlar? 

Cevap

Otomasyon endüstriyel tesislerde aşağıda sıralanan faydaları sağlayabilir:

1. Üretkenliği arttırma, üretim zamanını kısaltma,
2. Üretim maliyetlerini azaltma,
3. Ürün kalitesini ve hassasiyetini iyileştirme,

4. Üretim planları ve esnek üretimde performansı arttırma,
5. Üretim güvenliğini arttırma,
6. Üretimden kaynaklanan sera gazı salınımını, çevre kirliliğini kontrol etme,

7. Enerjinin daha etkin kullanımı ile enerji tasarrufu sağlama.


41. Soru

Endüstriyel üretim sistemlerinde otomasyonun üzerine kurulduğu temel faktörler nelerdir? 

Cevap

Endüstriyel üretim sistemlerinde otomasyon üç temel faktör üzerine kurulur:

1. Materyal akışı
2. Enerji akışı
3. Bilgi akışı


42. Soru

Sera otomasyon sisteminin hangi fonksiyonları yerine getirmesi beklenir? 

Cevap

Sera otomasyon sisteminin aşağıda sıralanan fonksiyonları yerine getirmesi gerekir:

1. Ölçme,
2. Kumanda,
3. Denetleme,
4. Veri depolama,

5. Veri alışverişi,

6. Görüntüleme,

7. Alarm.


43. Soru

Elektrik akımı nasıl oluşur? 

Cevap

Elektronların çoğunlukta olduğu bir noktadan azınlıkta olduğu bir noktaya doğru akışı elektrik akımını meydana getirir. Bir elektrik akımının gelişmesi için gerilim kaynağına ihtiyaç vardır. Bir iletkene gerilim uygulandığında elektronlar negatiften pozitife doğru hareket ederken, elektrik akımının yönü pozitif yüklü uçtan negatif yüklü uca doğrudur.


44. Soru

Elektronik devrelerde ve bilgi iletişiminde ne tür sinyaller kullanılır?

Cevap

Elektronik devrelerde ve bilgi iletişiminde iki tip sinyal kullanılır: Analog sinyaller, 2. Dijital sinyaller. 


45. Soru

Dijital devreleri tanımlayınız. 

Cevap

Dijital elektronik devrelerin girişi ve çıkışı iki mantık seviyesine göre sınırlanmıştır Yüksek (high) yada düşük (low) sinyal seviyelerine göre kesikli olarak değişen sinyallere dijital sinyaller denir. İkili sayı sisteminde kullanılan mantık 0 (low) ve 1 (high) tanımlamaları kullanılır. Mantık 1 seviyesi 2-5 V arasıdır. 1-2 V arası tanımlanmamış bölgedir. Yani, 1 V altındaki herhangi bir gerilim 0 (low), 2 V üstündeki bir gerilim 1(high) olarak alınır. Dijital bilgiyi arka arkaya dizilmiş tren vagonu gibi düşünebiliriz.


46. Soru

Basit bir ölçüm sisteminin yapısı nasıldır? 

Cevap

Ölçüm sistemine fiziksel yada kimyasal nicelik olarak giriş yapan sinyale ölçülen büyüklük adı verilir. Elektriksel olmayan fiziksel yada kimyasal bir büyüklüğü elektriksel sinyale dönüştüren elemana transdüser adı verilir. Son yıllarda algılama ve elektriksel dönüştürme işlemini bir arada yapan elemanlara sensör adı verilmektedir.Sensörün dönüştürdüğü elektriksel sinyaller işlenerek göstergeye aktarılır. Sinyal işleme filtreleme, kuvvetlendirme, dijitale çevirme gibi işlemler uygulanır. Devrenin ana işlemcisi çevrilen sinyalin görüntülenmesini ve iletilmesini sağlar.


47. Soru

Ölçüm nedir? 

Cevap

Seviyesi bilinmeyen bir nicel büyüklüğü standart bir ölçekle karşılaştırma işlemine ölçüm adı verilir.


48. Soru

Kalibrasyon nedir? 

Cevap

Ölçülecek X değişkeni ve sensörün V çıkış sinyali arasında matematiksel ilişkinin belirlenmesi işlemine kalibrasyon denir. 


49. Soru

Sensörlerin karakteristikleri nelerdir? 

Cevap

Sensörlerin aşağıdaki karakteristikleri bulunmaktadır: 

 1. Giriş aralığı: Ölçülecek fiziksel büyüklüğün en küçük ve en büyük aralığıdır.

 2. Hassasiyet: Ölçüm sistemi tarafından ölçülen büyüklüğün doğru değere yakın sonuç verme yeteneğidir. Hassasiyet ölçeğin yüzdesi olarak yada mutlak değer olarak tanımlanabilir. Mutlak hassasiyet sayısal olarak ölçtüğü değerin doğru değerden sapması olarak ifade edilir. 

 3. Çözünürlük: Çıkışta algılanabilir bir değişim elde etmek için girişte gerekli olan en küçük değişim miktarıdır.

 4. Kararlılık: Ölçüm sisteminin eşit koşullarda aynı büyüklüğü ölçerken aynı sonucu verme yeteneğini gösterir.

 5. Duyarlılık: Kalibrasyon eğrisinin eğimidir.

 6. Histerizis: Sensörün izlendiği sinyal çıkış yörüngesinde aynı giriş sinyaline karşılık gelen iki çıkış değeri arasındaki farktır. 

 7. Doğrusallık: Ölçülen değişkenin gerçek değeri ile cihazın çıkış sinyalinin orantılı değişme ölçüsünü gösterir.

 8. Hata: Hassasiyet terminolojisinde sistematik hata, rastgele hata, toplam hata terimleri kullanılır. 


50. Soru

Ölçüm ya da bilgi işleme sisteminin temel fonksiyonları nelerdir? 

Cevap

Ölçüm ya da bilgi işleme sisteminin temel fonksiyonları şunlardır: 

1. Algılama

2. Sinyal işleme

3. İşlenmiş bilgiyi gösterme

4. Bilgi kaydetme /saklama

5. Bilgi iletme


51. Soru

Temas tipi sensörlerin çeşitleri nelerdir? 

Cevap

Temas tipi sensörler daha yaygın olup; beş çeşidi vardır :

1. Direnç tipi sıcaklık detektörü (RTD),
2. Termistör,
3. Isıl-çift (thermocouple).

4. Analog sensör,

5. Dijital sensör.


52. Soru

Bağıl nem ölçümünde kullanılan yöntemler nelerdir? 

Cevap

Bağıl nem ölçümünde kullanılan yöntemler şunlardır: 

 • Higrometre,
 • Islak ve kuru termometre (psychrometer),
 • Direnç tipi sensörler,
 • Kapasitif sensörler.


53. Soru

Kapasitif nem sensörünün yapısı nasıldır? 

Cevap

Kapasitif nem sensörü silikon taban üzerine yerleştirilen üst tarafı gözenekli platin elektrotlar arasına polimer kullanılarak imal edilmiştir. Üst tabaka ısıyla sertleştirilmiş polimer olduğu için toz, kir ve yağdan etkilenmez. Platin iki elektrot arasına yerleştirilen ince film polimerin dielektrik sabiti nem seviyesiyle orantılı olarak değişir. 


54. Soru

Gaz konsantrasyonunun ölçümünde kullanılan yöntemler nelerdir? 

Cevap

Gaz konsantrasyonunun ölçümünde genellikle üç yöntem kullanılır: 

1. Optik dalga yönlendirmesiz kızılötesi ışın analizörü (DIR),
2. Optik dalga yönlendirmeli kızılötesi ışını soğurma (NDIR),

3. Fiber optik ışın yönlendirme.


55. Soru

Otomatik kontrol sisteminin aşamalarını açıklayınız. 

Cevap

Denetleyici prosesi istenen sınırlar arasında kalmasını sağlamak için ayar değeri ile ölçülen değeri sürekli karşılaştırır ve otomatik olarak bir çıkış sinyali üretir. Sensör çıkışa bağlanır, kontrol edilen büyüklüğü ölçer. Sensör sinyali elektriksel sinyale dönüştürülür; sinyal yeterli büyüklüğe yükseltilir. Sensör çıkışında işlenmiş sinyal denetleyiciye gönderilir. Denetleyici sinyali çözümler; kontrol vanasına ayar sinyali gönderir. Kontrol vanası istenen çıkış büyüklüğü sağlayacak şekilde akış miktarını ayarlar. Operatör sadece ayarlanan aralık içinde denetleyicinin çalışmasını izler. Proses çıkışı sensörle ölçüldükten sonra bilgiyi geri besleyerek prosesin dengede kalmasını sağlayacak şekilde kumanda cihazının çalıştırılmasına otomatik kontrol denir. Denetleyici geri beslenen bilgiyi alır; ayar değeriyle karşılaştırır; dengeyi kurmak için kontrol sinyali üretir. Kontrol sinyali prosesin giriş sinyalidir. Prosesin çıkışında kontrol edilen büyüklük ölçülür. Bu işlem denge kurulana kadar otomatik olarak tekrarlanır.


56. Soru

Kontrol stratejileri nelerdir? Açıklayınız. 

Cevap

İki tip kontrol stratejisi vardır: 

1. Açık çevrim kontrol: Girişteki kontrol sinyali çıkıştan (kontrol edilen büyüklükten) bağımsızdır. Çıkış, girişin bir fonksiyonudur. Proses değişkenlerinin sabit kaldığı bir sistemde hassasiyet gerektirmeyen monoton işlerin yapılmasında kullanılabilir. Zamana göre işlem yapan her sistem açık çevrimdir. Örnek olarak trafik sinyalizasyonu, merdiven otomatiği, bulaşık makinası verilebilir.

2. Kapalı çevrim kontrol: Kapalı çevrimde çıkış sinyali ölçülür; bilgi denetleyiciye gönderilir. Denetleyici bilgiyi ayar değeriyle karşılaştırır; hatayı hesaplar; kumanda cihazına kontrol sinyali gönderir. Kumanda cihazı aldığı komuta göre proses girişini ayarlar. Kapalı çevrime geri beslemeli çevrim adı da verilir. Diğer bir değişle bu tip sistemlerde çıkış, girişi denetlemektedir. Sera iklim kontrolünde kapalı çevrim kontrol kullanılır.


57. Soru

Endüstriyel bir prosesi ayar değeri çevresinde kontrol altında tutmak için hata değerini (proses değişkeni-ayar değeri) azaltmaya yönelik kullanılan kontrol yöntemleri nelerdir? 

Cevap

Endüstriyel bir prosesi ayar değeri çevresinde kontrol altında tutmak için hata değerini (proses değişkeni-ayar değeri) azaltmaya yönelik basitten karmaşığa bazı kontrol yöntemleri kullanılır: 

 1. On/Off kontrol: İki pozisyonlu kontrol adı verilir

 2. Oransal kontrol (P): Kontrol değişkeni çıkıştaki sinyal ile orantılı olarak değiştirilir.

 3. Oransal Integral kontrol (PI): Kontrol değişkeni belirli bir zaman dilimi aralığında toplam hata değeri ve çıkıştaki sinyalle orantılı olarak değiştirilir.

 4. Oransal-Integral-Türev kontrol (PID): Kontrol değişkeni belirli bir zaman dilimi aralığında toplam hata, hata değişim hızı ve çıkıştaki sinyalle orantılı olarak değiştirilir.


58. Soru

Modern seraların gelişim evreleri nelerdir? 

Cevap

Modern seraların gelişim sürecinde dört evre dikkat çekmektedir:

 1. evre (1950 – 1973) deneme ve yanılmayla yapısal gelişmeler sağlanmış;

 2. evre (1974 – 1978) araştırma deneyimi kazanılmış;

 3. evre (1979 – 1999) modern sera geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılmış;

 4. evre (> 2000) sera teknolojisine fonksiyon kazandırma konusunda çalışmalar devam etmektedir.


59. Soru

Modern seralar ne şekilde tanımlanabilir? 

Cevap

Modern seralar yılın hemen her mevsiminde, yüksek verimli kaliteli ürünleri yetiştirebilmek için uygun iklim ve yetiştirme koşullarını yaratacak şekilde makina-teçhizatla donatılmış, tüm proseslerinde otomasyona sahip olan yapılardır. 


1. Soru

Mekanizasyon kavramını açıklayınız.

Cevap

Mekanizasyon kısa zamanda işlerin
tamamlanması ve yüksek kapasiteli mekanik gücün
üretilmesi için operatörün ile makinanın aktif olarak
katıldığı işlemlerin tümüne mekanizasyon adı verilir.

2. Soru

Otomasyon kavramını açıklayınız.

Cevap

Sistemde yer alan donanım ve makinaları
kullanarak, önceden tanımlanmış bir dizi işlemi insan
müdahalesi olmadan kontrol altında tutma işlemlerine
otomasyon denir. Otomasyona otomatik kontrol adı da
verilmektedir.

3. Soru

Mekanizasyon ve otomasyon kavramlarını karşılaştınız

Cevap

Otomasyon ve mekanizasyondan birbirinden
farklıdır. Mekanizasyonda operatörler makinayı çalıştırır.
Ancak, otomasyonda, işin çoğunu bilgisayarlar, kontrol
cihazları ya da robotlar yapar. Otomasyon mekanizasyonun
bir ileri aşamasıdır. Otomasyonda yeterli bilgi birikimine
sahip olmayan işgücü yerine, kalifiye işgücüne gereksinim
duyulur. Mekanizasyonda insan önemli bir faktör olmasına
karşın, otomasyon tüm üretim sürecinde insanın duyu ve
zihinsel katkısını büyük oranda azaltır.

4. Soru

Endüstriyel otomasyonun tesislere sağladığı faydalar
nelerdir?

Cevap

Otomasyon endüstriyel tesislerde aşağıda
sıralanan faydaları sağlayabilir:
• Üretkenliği arttırma, üretim zamanını kısaltma,
• Üretim maliyetlerini azaltma,
• Ürün kalitesini ve hassasiyetini iyileştirme,
• Üretim planları ve esnek üretimde performansı
arttırma,
• Üretim güvenliğini arttırma,
• Üretimden kaynaklanan sera gazı salınımını,
çevre kirliliğini kontrol etme,
• Enerjinin daha etkin kullanımı ile enerji tasarrufu
sağlama.

5. Soru

Endüstriyel üretim sistemlerinde otomasyonunun
üzerine kurulduğu temel faktörler nelerdir?

Cevap

Endüstriyel üretim sistemlerinde otomasyon üç
temel faktör üzerine kurulur. Bunlar;
• Materyal akışı,
• Enerji akışı,
• Bilgi akışı.

6. Soru

Sera otomasyon sisteminden hangi fonksiyonları
yerine getirmesi beklenmektedir?

Cevap

Sera otomasyon sisteminin aşağıda sıralanan
fonksiyonları yerine getirmesi gerekir:
• Ölçme,
• Kumanda,
• Denetleme,
• Veri depolama,
• Veri alışverişi,
• Görüntüleme,
• Alarm.

7. Soru

Analog devreleri açıklayınız

Cevap

Yönü ve genliği zamanla değişen sinyallere
analog sinyaller denir. Analog sinyaller 4-20 mA DC, 1-
5V DC, 0-5 V DC ve 0-10 V DC ya da AC aralıklarında
tanımlanır. Sinyal girişi ve çıkışı sürekli değişen devreler
analog devre olarak tanımlanır. Analog sinyaller amaca
uygun şekilde kuvvetlendirme, filtreleme,
doğrusallaştırma, dijitale çevirme işleminden geçirilebilir.

8. Soru

Dijital devreleri açıklayınız.

Cevap

Dijital elektronik devrelerin girişi ve çıkışı iki
mantık seviyesine göre sınırlanmıştır. Yüksek (high) ya da
düşük (low) sinyal seviyelerine göre kesikli olarak değişen
sinyallere dijital sinyaller denir. İkili sayı sisteminde
kullanılan mantık 0 (low) ve 1 (high) tanımlamaları
kullanılır. Elektronik cihazlar, mikroişlemciler ve
bilgisayarlar hesaplamada “1” ve “0” olan ikili (binary)
sayı sistemini kullanır.

9. Soru

Analog ve dijital sinyaller birbirine dönüştürülebilir
mi?

Cevap

Ölçme tekniğinde analog ve dijital devreler
genellikle birlikte kullanılır ve birbirine dönüştürülebilir.
Analog sinyaller için analog-dijital çevirici (A/D
Converter), dijital sinyaller için dijital-analog çevirici
(D/A Converter) kullanılır.

10. Soru

Sensör kavramını açıklayınız

Cevap

Devrelerde algılama ve elektriksel dönüştürme
işlemini bir arada yapan elemanlara sensör adı
verilmektedir. Sensörün dönüştürdüğü elektriksel sinyaller
işlenerek göstergeye aktarılır. Sinyal işleme filtreleme,
kuvvetlendirme, dijitale çevirme gibi işlemler uygulanır.

11. Soru

Sensör karakteristikleri nelerdir?

Cevap

• Giriş aralığı: Ölçülecek fiziksel büyüklüğün en
küçük ve en büyük aralığıdır.
• Hassasiyet: Ölçüm sistemi tarafından ölçülen
büyüklüğün doğru değere yakın sonuç verme
yeteneğidir. Hassasiyet ölçeğin yüzdesi olarak ya
da mutlak değer olarak tanımlanabilir. Mutlak
hassasiyet sayısal olarak ölçtüğü değerin doğru
değerden sapması olarak ifade edilir.
• Çözünürlük: Çıkışta algılanabilir bir değişim elde
etmek için girişte gerekli olan en küçük değişim
miktarıdır.
• Kararlılık: Ölçüm sisteminin eşit koşullarda aynı
büyüklüğü ölçerken aynı sonucu verme
yeteneğini gösterir.
• Duyarlılık: Kalibrasyon eğrisinin eğimidir.
• Histerizis: Sensörün izlendiği sinyal çıkış
yörüngesinde aynı giriş sinyaline karşılık gelen
iki çıkış değeri arasındaki farktır.
• Doğrusallık: Ölçülen değişkenin gerçek değeri
ile cihazın çıkış sinyalinin orantılı değişme
ölçüsünü gösterir.
• Hata: Hassasiyet terminolojisinde sistematik hata,
rastgele hata, toplam hata terimleri kullanılır.

12. Soru

Ölçüm/bilgi işleme sisteminin temel fonksiyonları
nelerdir?

Cevap

Ölçüm ya da bilgi işleme sisteminin temel
fonksiyonları şunlardır;
• Algılama,
• Sinyal işleme,
• İşlenmiş bilgiyi gösterme,
• Bilgiyi kaydetme/saklama,
• Bilgi iletme.

13. Soru

Temas tipi ısı sensörü çeşitleri nelerdir?

Cevap

• Direnç tipi sıcaklık detektörü (RTD),
• Termistör,
• Isıl-çift (thermocouple).
• Analog sensör,
• Dijital sensör.

14. Soru

Termistör tipi sıcaklık sensörünü açıklayınız.

Cevap

Termistör yarıiletken metal oksit malzemeden
imal edilmiş direnç tipi sıcaklık sensörüdür. İki tip
termistör vardır: 1. Negatif sıcaklık katsayılı (NTC) ve
2. Pozitif sıcaklık katsayılı (PTC). Termistörler -50 ile
+300°C sıcaklık aralığında kullanılabilmektedir. NTC
termistörün sıcaklığı arttıkça, direnci üstel olarak düşer.

15. Soru

Isıl-çift tipi sıcaklık sensörünü açıklayınız

Cevap

Isıl-çift, iki farklı metal telin uçları bir elektriksel
devresi oluşturacak şekilde bağlanmasıyla elde edilir.
Elektriksel devrenin ölçüm ucu ve referans ucu farklı
sıcaklıklarda tutulursa, ikisinin arasında küçük bir gerilim
üretilir. Sıcaklıkla orantılı olan, bu gerilime elektromotor
kuvveti (emf) adı verilir.

16. Soru

Pirometre nedir?

Cevap

Kızılötesi ışınımla sıcaklık ölçümünde kullanılan
cihazlara pirometre (pyrometer) adı verilir. Kızılötesi
pirometre bir cismin sıcaklığını belirlemek için yayılan
radyant enerjiyi ölçer. Akustik ile sıcaklık ölçümünde ses
hızı kullanılır.

17. Soru

Bağıl nemin ölçülmesinde hangi yöntemler
kullanılmaktadır?

Cevap

Bağıl nemin ölçümünde kullanılan yöntemler
şunlardır:
• Higrometre,
• Islak ve kuru termometre (psychrometer),
• Direnç tipi sensörler,
• Kapasitif sensörler

18. Soru

Kapasitif nem sensörünün özelliklerini açıklayınız.

Cevap

Kapasitif nem sensörü silikon taban üzerine
yerleştirilen üst tarafı gözenekli platin elektrotlar arasına
polimer kullanılarak imal edilmiştir. Üst tabaka ısıyla
sertleştirilmiş polimer olduğu için toz, kir ve yağdan
etkilenmez. Platin iki elektrot arasına yerleştirilen ince
film polimerin dielektrik sabiti nem seviyesiyle orantılı
olarak değişir.

19. Soru

Gaz konsantrasyonunun (karbondioksit) ölçümünde
hangi yöntemler kullanılmaktadır?

Cevap

Gaz konsantrasyonunun ölçümünde genellikle üç
yöntem kullanılır. Bunlar;
• Optik dalga yönlendirmesiz kızılötesi ışın
analizörü (DIR),
• Optik dalga yönlendirmeli kızılötesi ışını
soğurma (NDIR),
• Fiber optik ışın yönlendirme.

20. Soru

Güneş ışınımının ölçümünde hangi cihazlar yöntemler
kullanılmaktadır?

Cevap

Güneş ışınımının ölçümünde üç farklı ölçüm
cihazı kullanılabilir;
• Toplam ışınım ölçer (310-2800 nm,
0-2000 W/m2
±5%, 10 µV/ Wm-2),
• Toplam ışınım ölçer (400-1100 nm,
0-1750 W/m2
±5%, 1 mV/ Wm-2),
• PAR ölçer

21. Soru

Basıncı (hava, sıvı, elektriksel) ölçmek için kullanılan
aletler nelerdir?

Cevap

Basınç seviyesi mekanik, elektriksel ya da her
ikisinin de kullanıldığı farklı yöntemlerle
ölçülebilmektedir. Atmosfer(hava) basıncının ölçümünde
barometre, sıvı basıncının ölçümünde manometre en
yaygın kullanılan cihazlardır. Elektriksel basınç ölçümü
uzama pulu (strain gauge), piezoelektrik, kapasitans,
doğrusal mesafe ölçer (LVDT), optik olmak üzere farklı
yöntemlerle yapılabilmektedir.

22. Soru

Toprak su içeriğinin saptanmasında kullanılan
yöntemler nelerdir?

Cevap

Toprak su içeriğinin saptanmasında dört yöntem
kullanılır. Bunlar;
• Gravimetrik nem ölçümü,
• Lizimetre: Topraktaki su hareketi olduğu yerde
tartılarak ölçülür.
• Radyolojik teknikler: Nötron probu,
• Toprağın dielektrik özellikleri.

23. Soru

Denetleyicilerin kullandıkları kontrol stratejileri
nelerdir?

Cevap

İki tip kontrol stratejisi bulunmaktadır. Bunlar;
• Açık çevrim kontrol
• Kapalı çevrim kontrol

24. Soru

Açık ve kapalı çevrim arasındaki fark nedir?

Cevap

Açık ve kapalı çevrim arasındaki fark geri besleme
etkisidir. Açık çevrim ile kapalı çevrimi bir örnekle
karşılaştırırsak, konu daha iyi anlaşılabilir. Gözleri bez bantla
kapatılmış ve gözleri açık iki kişinin otomobil kullandığını
düşünelim. Gözleri görmeyenin otomobili kullanması açık
çevrime örnektir. Çünkü herhangi çevresel algılama olmadan,
otomobili sezgilerine göre kullanır. Gözleri açık olanın
otomobili kullanması kapalı çevrime örnektir. Çünkü görsel
algılama yeteneğini kullanır. Bilgiyi geri beslemeli olarak
işleyerek otomobili en doğru şekilde yönetebilir. Geri
beslemeli çevrim daha hassas olduğu için otomatik kontrol
proseslerinde yaygın şekilde kullanılmaktadır.

25. Soru

Endüstriyel bir prosesi ayar değeri çevresinde tutmak
için kullanılan kontrol yöntemleri nelerdir?

Cevap

• On/Off kontrol: İki pozisyonlu kontrol adı verilir
• Oransal kontrol (P): Kontrol değişkeni çıkıştaki
sinyal ile orantılı olarak değiştirilir.
• Oransal Integral kontrol (PI): Kontrol değişkeni
belirli bir zaman dilimi aralığında toplam hata değeri
ve çıkıştaki sinyalle orantılı olarak değiştirilir.
• Oransal-Integral-Türev kontrol (PID): Kontrol
değişkeni belirli bir zaman dilimi aralığında
toplam hata, hata değişim hızı ve çıkıştaki
sinyalle orantılı olarak değiştirilir

26. Soru

Enerji kaynağına göre kumanda çeşitleri nelerdir?

Cevap

Enerji kaynağına göre kumanda çeşitleri; Elektrikli,
manyetik, pnömatik, hidrolik kumanda cihazlarıdır.

27. Soru

Kontrol valflerinin seçilme kriterleri nelerdir?

Cevap

Kontrol valfleri kimyasal akışkan, su ya da gaz
geçişine uygun, yapısal, işlevsel ve boyut özelliklerine
göre seçilmektedir. Vanalar on/off, akış kontrol, yön
kontrol, olmak üzere farklı işlevlerde kullanılabilir.

28. Soru

Gömülü sistem kavramını açıklayınız.

Cevap

Elektronik, iletişim ve yazılım teknolojilerindeki
gelişmelerin sonucu olarak, bilgisayarlı kontrol sistemlerinde
denetlenecek prosese özel donanım ve yazılım tek ünite
halinde birleştirilmiştir. Bu nedenle bilgisayarlı kontrol
sistemleri için artık gömülü kontrol sistemleri adı
kullanılmaktadır. Gömülü kontrolün iki tipi vardır:
1. Gerçek zamanlı kontrol,
2. Dağıtılmış kontrol.

29. Soru

Gerçek zamanlı kontrol sistemini açıklayınız.

Cevap

Gerçek zamanlı kontrol sisteminde en önemli
işlem tüm işlemlerin zaman üzerinden yürütülmesidir. Bu
nedenle tüm sistem bileşenleri işlemlerini zamanında
tamamlayabilmelidir. Bilgisayar ile kontrol cihazı arasına
D/A (dijital-analog) çevirici, sensörle bilgisayar arasına
A/D çevirici bağlanır. Bilgisayar dijital denetleyici olarak
çalışır. Analog ve dijital giriş çıkış sinyalleri kontrol
algoritmasına göre denetlenir.

30. Soru

Dağıtılmış kontrol sistemini açıklayınız.

Cevap

Dağıtılmış kontrol sisteminin (DCS) temel alt yapısı
veri yoluna (Fieldbus) dayanır. Veri yolu, operatör
panelinden verilerin monitöre iletilmesi, saklanması ile ana
bilgisayar ve diğer ağ bileşenleri arasında haberleşmeyi
sağlar. Bu sistemde hiyerarşik yapı sunucu bilgisayar üzerine
kurulur. Dağıtılmış kontrol sistemi ağ yapısına uygundur. Bu
kontrol sistemi içinde LAN (Local Area Network), SCADA
(Supervisory Control and Data Acquisition) ve PLC
(Programmable Logic Controller) ağları bulunur.

31. Soru

Gömülü ağ sistemine uygun ağlar nelerdir?

Cevap

Gömülü ağ yapısına uygun olan ağlar şunlardır:
• CAN (Controller Area Netwok),
• SCADA(Supervisory Control and Data
Acquisition),
• Endüstriyel Ethernet,
• DeviceNet,
• HART Field (Highway Addressable Remote
Transducer),
• Endüstriyel LAN.

32. Soru

Sera teknolojisinin gelişiminde rol oynayan faktörler
nelerdir?

Cevap

Sera teknolojisinin gelişiminde, konstrüksiyon
maliyetini azaltma ile birlikte yeterli yapısal dayanım,
düşük enerji tüketimi, yüksek ışık geçirgenliği, yeterli
havalandırma-serinletme yeteneği ve işletme maliyetini
azaltma gibi özellikler önemli rol oynamaktadır.

33. Soru

Modern seraların özellikleri nelerdir?

Cevap

Modern seraların iki önemli özelliği vardır;
• Saydam ve yüksek hacimli yapı olması,
• Bitkiden optimum verimi almak için yeterli
donanımla tesis edilmiş olması.

34. Soru

Seradaki biyolojik bölümün özellikleri nelerdir?

Cevap

Biyolojik bölüm fotosentez ve solunum yapan bitki,
kök bölgesi, üretimi olumsuz etkileyen böcek ve hastalık
etmenlerinden oluşur. Biyolojik sistemin de sera çevresi
üzerinde sayısız etkileri vardır. Genel olarak bitki üretiminde
fiziksel sistem hızlı tepki vermesine karşın, biyolojik sistem
daha yavaş tepki verir. Sera içinde çevresel koşullar günün
saatlerine, bitki büyümesi ile birlikte mevsime göre, hem
yatay hem de dikey yönde dinamik olarak değişir.

35. Soru

Seralar için geliştirilen tümleşik sistemlerin ortak
bileşenleri nelerdir?

Cevap

Seralar için geliştirilen tümleşik sistem yönetimi
aşağıdaki bileşenleri kapsar:
• Enerji yönetimi,
• İklim yönetimi,
• Su-gübre yönetimi
• Bitki yönetimi,
• Kalite ve hastalık yönetimi

36. Soru

Hiyerarşik kontrol modelini açıklayınız.

Cevap

Hiyerarşik kontrol modeli iki katmandan oluşur
ve iki kontrol bileşenine ayrılır:
• Katman 1: İklim kontrolü,
• Katman 2: Bitki büyüme ve kalite kontrolü
Hiyerarşik kontrol modeli ekonomik ölçütlere dayalı
olarak optimum bitki büyümesi üzerine kurulur. ‹kinci
katmanda, beklenen hasat zamanına göre ürünün satış
fiyatı ve üretim maliyetlerini kapsayan bir optimizasyon
modeli tanımlanır. Bu optimizasyon problemi iklimsel
değişkenlere göre tanımlanan amaç fonksiyonunda kârı
maksimize edecek şekilde çözülür. Bu, ancak üretim
dönemi boyunca iklim çıktıları ayar değerlerine yakın
seyrederse sağlanır. Birinci katmandaki denetleyici, ikinci
katmanın hesapladığı ayar değerlerine göre hata
değerlerini azaltmaya çalışır. Ayarlamada gece gündüz
geçişleri, mevsim geçişleri, enerji fiyatları (elektrik,
yakıt), ürünün piyasada bulduğu fiyat, piyasa
dinamiklerine göre hasat edilecek ürün miktarı belirleyici
faktörlerdir.

37. Soru

Akıllı sera teknolojisinin özellikleri nelerdir?

Cevap

Akıllı sera teknolojisi aşağıdaki özelliklere
sahiptir:
• Uzman sistem yönetimi,
• Enerji yönetimi,
• Sera iklim bilgisayarı,
• Fertigasyon bilgisayarı,
• Atık yönetimi,
• Alternatif enerji kaynakları kullanımı,
• Isı enerjisi depolama,
• Farklı üretim sistemlerine entegrasyon,
• Gelişmiş otomasyon sistemi,
• Gelişmiş sensör ağı,
• Kablolu-kablosuz iletişim sistemi
• Hastalık belirtilerini monitörleme,
• Alarm sistemi

38. Soru

Mekanizasyon nedir? 

Cevap

Kısa zamanda işlerin tamamlanması ve yüksek kapasiteli mekanik gücün üretilmesi için operatörün ile makinanın aktif olarak katıldığı işlemlerin tümüne mekanizasyon adı verilir.

Kısa zamanda işlerin tamamlanması ve yüksek kapasiteli mekanik gücün üretilmesi için operatörün ile makinanın aktif olarak katıldığı işlemlerin tümüne mekanizasyon adı verilir.

Kısa zamanda işlerin tamamlanması ve yüksek kapasiteli mekanik gücün üretilmesi için operatörün ile makinanın aktif olarak katıldığı işlemlerin tümüne mekanizasyon adı verilir.

Kısa zamanda işlerin tamamlanması ve yüksek kapasiteli mekanik gücün üretilmesi için operatörün ile makinanın aktif olarak katıldığı işlemlerin tümüne mekanizasyon adı verilir.

Kısa zamanda işlerin tamamlanması ve yüksek kapasiteli mekanik gücün üretilmesi için operatörün ile makinanın aktif olarak katıldığı işlemlerin tümüne mekanizasyon adı verilir.

39. Soru

Otomasyon nedir? 

Cevap

Otomasyon (automation) kelimesi Yunanca “automatos” kelimesinde türetilmiş olup, kendi kendine (otomatik) çalıştırma anlamına gelir. Otomasyonda, işin çoğunu bilgisayarlar, kontrol cihazları yada robotlar yapar. Otomasyon mekanizasyonun bir ileri aşamasıdır. Otomasyonda yeterli bilgi birikimine sahip olmayan işgücü yerine, kalifiye işgücüne gereksinim duyulur.

Otomasyon (automation) kelimesi Yunanca “automatos” kelimesinde türetilmiş olup, kendi kendine (otomatik) çalıştırma anlamına gelir. Otomasyonda, işin çoğunu bilgisayarlar, kontrol cihazları yada robotlar yapar. Otomasyon mekanizasyonun bir ileri aşamasıdır. Otomasyonda yeterli bilgi birikimine sahip olmayan işgücü yerine, kalifiye işgücüne gereksinim duyulur.

Otomasyon (automation) kelimesi Yunanca “automatos” kelimesinde türetilmiş olup, kendi kendine (otomatik) çalıştırma anlamına gelir. Otomasyonda, işin çoğunu bilgisayarlar, kontrol cihazları yada robotlar yapar. Otomasyon mekanizasyonun bir ileri aşamasıdır. Otomasyonda yeterli bilgi birikimine sahip olmayan işgücü yerine, kalifiye işgücüne gereksinim duyulur.

Otomasyon (automation) kelimesi Yunanca “automatos” kelimesinde türetilmiş olup, kendi kendine (otomatik) çalıştırma anlamına gelir. Otomasyonda, işin çoğunu bilgisayarlar, kontrol cihazları yada robotlar yapar. Otomasyon mekanizasyonun bir ileri aşamasıdır. Otomasyonda yeterli bilgi birikimine sahip olmayan işgücü yerine, kalifiye işgücüne gereksinim duyulur.

Otomasyon (automation) kelimesi Yunanca “automatos” kelimesinde türetilmiş olup, kendi kendine (otomatik) çalıştırma anlamına gelir. Otomasyonda, işin çoğunu bilgisayarlar, kontrol cihazları yada robotlar yapar. Otomasyon mekanizasyonun bir ileri aşamasıdır. Otomasyonda yeterli bilgi birikimine sahip olmayan işgücü yerine, kalifiye işgücüne gereksinim duyulur.

40. Soru

Otomasyon endüstriyel tesislerde ne gibi faydalar sağlar? 

Cevap

Otomasyon endüstriyel tesislerde aşağıda sıralanan faydaları sağlayabilir:

1. Üretkenliği arttırma, üretim zamanını kısaltma,
2. Üretim maliyetlerini azaltma,
3. Ürün kalitesini ve hassasiyetini iyileştirme,

4. Üretim planları ve esnek üretimde performansı arttırma,
5. Üretim güvenliğini arttırma,
6. Üretimden kaynaklanan sera gazı salınımını, çevre kirliliğini kontrol etme,

7. Enerjinin daha etkin kullanımı ile enerji tasarrufu sağlama.

Otomasyon endüstriyel tesislerde aşağıda sıralanan faydaları sağlayabilir:

1. Üretkenliği arttırma, üretim zamanını kısaltma,
2. Üretim maliyetlerini azaltma,
3. Ürün kalitesini ve hassasiyetini iyileştirme,

4. Üretim planları ve esnek üretimde performansı arttırma,
5. Üretim güvenliğini arttırma,
6. Üretimden kaynaklanan sera gazı salınımını, çevre kirliliğini kontrol etme,

7. Enerjinin daha etkin kullanımı ile enerji tasarrufu sağlama.

Otomasyon endüstriyel tesislerde aşağıda sıralanan faydaları sağlayabilir:

1. Üretkenliği arttırma, üretim zamanını kısaltma,
2. Üretim maliyetlerini azaltma,
3. Ürün kalitesini ve hassasiyetini iyileştirme,

4. Üretim planları ve esnek üretimde performansı arttırma,
5. Üretim güvenliğini arttırma,
6. Üretimden kaynaklanan sera gazı salınımını, çevre kirliliğini kontrol etme,

7. Enerjinin daha etkin kullanımı ile enerji tasarrufu sağlama.

Otomasyon endüstriyel tesislerde aşağıda sıralanan faydaları sağlayabilir:

1. Üretkenliği arttırma, üretim zamanını kısaltma,
2. Üretim maliyetlerini azaltma,
3. Ürün kalitesini ve hassasiyetini iyileştirme,

4. Üretim planları ve esnek üretimde performansı arttırma,
5. Üretim güvenliğini arttırma,
6. Üretimden kaynaklanan sera gazı salınımını, çevre kirliliğini kontrol etme,

7. Enerjinin daha etkin kullanımı ile enerji tasarrufu sağlama.

Otomasyon endüstriyel tesislerde aşağıda sıralanan faydaları sağlayabilir:

1. Üretkenliği arttırma, üretim zamanını kısaltma,
2. Üretim maliyetlerini azaltma,
3. Ürün kalitesini ve hassasiyetini iyileştirme,

4. Üretim planları ve esnek üretimde performansı arttırma,
5. Üretim güvenliğini arttırma,
6. Üretimden kaynaklanan sera gazı salınımını, çevre kirliliğini kontrol etme,

7. Enerjinin daha etkin kullanımı ile enerji tasarrufu sağlama.

41. Soru

Endüstriyel üretim sistemlerinde otomasyonun üzerine kurulduğu temel faktörler nelerdir? 

Endüstriyel üretim sistemlerinde otomasyonun üzerine kurulduğu temel faktörler nelerdir? 

Endüstriyel üretim sistemlerinde otomasyonun üzerine kurulduğu temel faktörler nelerdir? 

Endüstriyel üretim sistemlerinde otomasyonun üzerine kurulduğu temel faktörler nelerdir? 

Endüstriyel üretim sistemlerinde otomasyonun üzerine kurulduğu temel faktörler nelerdir? 

Cevap

Endüstriyel üretim sistemlerinde otomasyon üç temel faktör üzerine kurulur:

1. Materyal akışı
2. Enerji akışı
3. Bilgi akışı

Endüstriyel üretim sistemlerinde otomasyon üç temel faktör üzerine kurulur:

1. Materyal akışı
2. Enerji akışı
3. Bilgi akışı

Endüstriyel üretim sistemlerinde otomasyon üç temel faktör üzerine kurulur:

1. Materyal akışı
2. Enerji akışı
3. Bilgi akışı

Endüstriyel üretim sistemlerinde otomasyon üç temel faktör üzerine kurulur:

1. Materyal akışı
2. Enerji akışı
3. Bilgi akışı

Endüstriyel üretim sistemlerinde otomasyon üç temel faktör üzerine kurulur:

1. Materyal akışı
2. Enerji akışı
3. Bilgi akışı

42. Soru

Sera otomasyon sisteminin hangi fonksiyonları yerine getirmesi beklenir? 

Cevap

Sera otomasyon sisteminin aşağıda sıralanan fonksiyonları yerine getirmesi gerekir:

1. Ölçme,
2. Kumanda,
3. Denetleme,
4. Veri depolama,

5. Veri alışverişi,

6. Görüntüleme,

7. Alarm.

Sera otomasyon sisteminin aşağıda sıralanan fonksiyonları yerine getirmesi gerekir:

1. Ölçme,
2. Kumanda,
3. Denetleme,
4. Veri depolama,

5. Veri alışverişi,

6. Görüntüleme,

7. Alarm.

Sera otomasyon sisteminin aşağıda sıralanan fonksiyonları yerine getirmesi gerekir:

1. Ölçme,
2. Kumanda,
3. Denetleme,
4. Veri depolama,

5. Veri alışverişi,

6. Görüntüleme,

7. Alarm.

Sera otomasyon sisteminin aşağıda sıralanan fonksiyonları yerine getirmesi gerekir:

1. Ölçme,
2. Kumanda,
3. Denetleme,
4. Veri depolama,

5. Veri alışverişi,

6. Görüntüleme,

7. Alarm.

Sera otomasyon sisteminin aşağıda sıralanan fonksiyonları yerine getirmesi gerekir:

1. Ölçme,
2. Kumanda,
3. Denetleme,
4. Veri depolama,

5. Veri alışverişi,

6. Görüntüleme,

7. Alarm.

43. Soru

Elektrik akımı nasıl oluşur? 

Cevap

Elektronların çoğunlukta olduğu bir noktadan azınlıkta olduğu bir noktaya doğru akışı elektrik akımını meydana getirir. Bir elektrik akımının gelişmesi için gerilim kaynağına ihtiyaç vardır. Bir iletkene gerilim uygulandığında elektronlar negatiften pozitife doğru hareket ederken, elektrik akımının yönü pozitif yüklü uçtan negatif yüklü uca doğrudur.

Elektronların çoğunlukta olduğu bir noktadan azınlıkta olduğu bir noktaya doğru akışı elektrik akımını meydana getirir. Bir elektrik akımının gelişmesi için gerilim kaynağına ihtiyaç vardır. Bir iletkene gerilim uygulandığında elektronlar negatiften pozitife doğru hareket ederken, elektrik akımının yönü pozitif yüklü uçtan negatif yüklü uca doğrudur.

Elektronların çoğunlukta olduğu bir noktadan azınlıkta olduğu bir noktaya doğru akışı elektrik akımını meydana getirir. Bir elektrik akımının gelişmesi için gerilim kaynağına ihtiyaç vardır. Bir iletkene gerilim uygulandığında elektronlar negatiften pozitife doğru hareket ederken, elektrik akımının yönü pozitif yüklü uçtan negatif yüklü uca doğrudur.

Elektronların çoğunlukta olduğu bir noktadan azınlıkta olduğu bir noktaya doğru akışı elektrik akımını meydana getirir. Bir elektrik akımının gelişmesi için gerilim kaynağına ihtiyaç vardır. Bir iletkene gerilim uygulandığında elektronlar negatiften pozitife doğru hareket ederken, elektrik akımının yönü pozitif yüklü uçtan negatif yüklü uca doğrudur.

Elektronların çoğunlukta olduğu bir noktadan azınlıkta olduğu bir noktaya doğru akışı elektrik akımını meydana getirir. Bir elektrik akımının gelişmesi için gerilim kaynağına ihtiyaç vardır. Bir iletkene gerilim uygulandığında elektronlar negatiften pozitife doğru hareket ederken, elektrik akımının yönü pozitif yüklü uçtan negatif yüklü uca doğrudur.

44. Soru

Elektronik devrelerde ve bilgi iletişiminde ne tür sinyaller kullanılır?

Elektronik devrelerde ve bilgi iletişiminde ne tür sinyaller kullanılır?

Elektronik devrelerde ve bilgi iletişiminde ne tür sinyaller kullanılır?

Elektronik devrelerde ve bilgi iletişiminde ne tür sinyaller kullanılır?

Elektronik devrelerde ve bilgi iletişiminde ne tür sinyaller kullanılır?

Cevap

Elektronik devrelerde ve bilgi iletişiminde iki tip sinyal kullanılır: Analog sinyaller, 2. Dijital sinyaller. 

45. Soru

Dijital devreleri tanımlayınız. 

Cevap

Dijital elektronik devrelerin girişi ve çıkışı iki mantık seviyesine göre sınırlanmıştır Yüksek (high) yada düşük (low) sinyal seviyelerine göre kesikli olarak değişen sinyallere dijital sinyaller denir. İkili sayı sisteminde kullanılan mantık 0 (low) ve 1 (high) tanımlamaları kullanılır. Mantık 1 seviyesi 2-5 V arasıdır. 1-2 V arası tanımlanmamış bölgedir. Yani, 1 V altındaki herhangi bir gerilim 0 (low), 2 V üstündeki bir gerilim 1(high) olarak alınır. Dijital bilgiyi arka arkaya dizilmiş tren vagonu gibi düşünebiliriz.

Dijital elektronik devrelerin girişi ve çıkışı iki mantık seviyesine göre sınırlanmıştır Yüksek (high) yada düşük (low) sinyal seviyelerine göre kesikli olarak değişen sinyallere dijital sinyaller denir. İkili sayı sisteminde kullanılan mantık 0 (low) ve 1 (high) tanımlamaları kullanılır. Mantık 1 seviyesi 2-5 V arasıdır. 1-2 V arası tanımlanmamış bölgedir. Yani, 1 V altındaki herhangi bir gerilim 0 (low), 2 V üstündeki bir gerilim 1(high) olarak alınır. Dijital bilgiyi arka arkaya dizilmiş tren vagonu gibi düşünebiliriz.

Dijital elektronik devrelerin girişi ve çıkışı iki mantık seviyesine göre sınırlanmıştır Yüksek (high) yada düşük (low) sinyal seviyelerine göre kesikli olarak değişen sinyallere dijital sinyaller denir. İkili sayı sisteminde kullanılan mantık 0 (low) ve 1 (high) tanımlamaları kullanılır. Mantık 1 seviyesi 2-5 V arasıdır. 1-2 V arası tanımlanmamış bölgedir. Yani, 1 V altındaki herhangi bir gerilim 0 (low), 2 V üstündeki bir gerilim 1(high) olarak alınır. Dijital bilgiyi arka arkaya dizilmiş tren vagonu gibi düşünebiliriz.

Dijital elektronik devrelerin girişi ve çıkışı iki mantık seviyesine göre sınırlanmıştır Yüksek (high) yada düşük (low) sinyal seviyelerine göre kesikli olarak değişen sinyallere dijital sinyaller denir. İkili sayı sisteminde kullanılan mantık 0 (low) ve 1 (high) tanımlamaları kullanılır. Mantık 1 seviyesi 2-5 V arasıdır. 1-2 V arası tanımlanmamış bölgedir. Yani, 1 V altındaki herhangi bir gerilim 0 (low), 2 V üstündeki bir gerilim 1(high) olarak alınır. Dijital bilgiyi arka arkaya dizilmiş tren vagonu gibi düşünebiliriz.

Dijital elektronik devrelerin girişi ve çıkışı iki mantık seviyesine göre sınırlanmıştır Yüksek (high) yada düşük (low) sinyal seviyelerine göre kesikli olarak değişen sinyallere dijital sinyaller denir. İkili sayı sisteminde kullanılan mantık 0 (low) ve 1 (high) tanımlamaları kullanılır. Mantık 1 seviyesi 2-5 V arasıdır. 1-2 V arası tanımlanmamış bölgedir. Yani, 1 V altındaki herhangi bir gerilim 0 (low), 2 V üstündeki bir gerilim 1(high) olarak alınır. Dijital bilgiyi arka arkaya dizilmiş tren vagonu gibi düşünebiliriz.

46. Soru

Basit bir ölçüm sisteminin yapısı nasıldır? 

Cevap

Ölçüm sistemine fiziksel yada kimyasal nicelik olarak giriş yapan sinyale ölçülen büyüklük adı verilir. Elektriksel olmayan fiziksel yada kimyasal bir büyüklüğü elektriksel sinyale dönüştüren elemana transdüser adı verilir. Son yıllarda algılama ve elektriksel dönüştürme işlemini bir arada yapan elemanlara sensör adı verilmektedir.Sensörün dönüştürdüğü elektriksel sinyaller işlenerek göstergeye aktarılır. Sinyal işleme filtreleme, kuvvetlendirme, dijitale çevirme gibi işlemler uygulanır. Devrenin ana işlemcisi çevrilen sinyalin görüntülenmesini ve iletilmesini sağlar.

Ölçüm sistemine fiziksel yada kimyasal nicelik olarak giriş yapan sinyale ölçülen büyüklük adı verilir. Elektriksel olmayan fiziksel yada kimyasal bir büyüklüğü elektriksel sinyale dönüştüren elemana transdüser adı verilir. Son yıllarda algılama ve elektriksel dönüştürme işlemini bir arada yapan elemanlara sensör adı verilmektedir.Sensörün dönüştürdüğü elektriksel sinyaller işlenerek göstergeye aktarılır. Sinyal işleme filtreleme, kuvvetlendirme, dijitale çevirme gibi işlemler uygulanır. Devrenin ana işlemcisi çevrilen sinyalin görüntülenmesini ve iletilmesini sağlar.

Ölçüm sistemine fiziksel yada kimyasal nicelik olarak giriş yapan sinyale ölçülen büyüklük adı verilir. Elektriksel olmayan fiziksel yada kimyasal bir büyüklüğü elektriksel sinyale dönüştüren elemana transdüser adı verilir. Son yıllarda algılama ve elektriksel dönüştürme işlemini bir arada yapan elemanlara sensör adı verilmektedir.Sensörün dönüştürdüğü elektriksel sinyaller işlenerek göstergeye aktarılır. Sinyal işleme filtreleme, kuvvetlendirme, dijitale çevirme gibi işlemler uygulanır. Devrenin ana işlemcisi çevrilen sinyalin görüntülenmesini ve iletilmesini sağlar.

Ölçüm sistemine fiziksel yada kimyasal nicelik olarak giriş yapan sinyale ölçülen büyüklük adı verilir. Elektriksel olmayan fiziksel yada kimyasal bir büyüklüğü elektriksel sinyale dönüştüren elemana transdüser adı verilir. Son yıllarda algılama ve elektriksel dönüştürme işlemini bir arada yapan elemanlara sensör adı verilmektedir.Sensörün dönüştürdüğü elektriksel sinyaller işlenerek göstergeye aktarılır. Sinyal işleme filtreleme, kuvvetlendirme, dijitale çevirme gibi işlemler uygulanır. Devrenin ana işlemcisi çevrilen sinyalin görüntülenmesini ve iletilmesini sağlar.

Ölçüm sistemine fiziksel yada kimyasal nicelik olarak giriş yapan sinyale ölçülen büyüklük adı verilir. Elektriksel olmayan fiziksel yada kimyasal bir büyüklüğü elektriksel sinyale dönüştüren elemana transdüser adı verilir. Son yıllarda algılama ve elektriksel dönüştürme işlemini bir arada yapan elemanlara sensör adı verilmektedir.Sensörün dönüştürdüğü elektriksel sinyaller işlenerek göstergeye aktarılır. Sinyal işleme filtreleme, kuvvetlendirme, dijitale çevirme gibi işlemler uygulanır. Devrenin ana işlemcisi çevrilen sinyalin görüntülenmesini ve iletilmesini sağlar.

47. Soru

Ölçüm nedir? 

Cevap

Seviyesi bilinmeyen bir nicel büyüklüğü standart bir ölçekle karşılaştırma işlemine ölçüm adı verilir.

Seviyesi bilinmeyen bir nicel büyüklüğü standart bir ölçekle karşılaştırma işlemine ölçüm adı verilir.

Seviyesi bilinmeyen bir nicel büyüklüğü standart bir ölçekle karşılaştırma işlemine ölçüm adı verilir.

Seviyesi bilinmeyen bir nicel büyüklüğü standart bir ölçekle karşılaştırma işlemine ölçüm adı verilir.

48. Soru

Kalibrasyon nedir? 

Cevap

Ölçülecek X değişkeni ve sensörün V çıkış sinyali arasında matematiksel ilişkinin belirlenmesi işlemine kalibrasyon denir. 

Ölçülecek X değişkeni ve sensörün V çıkış sinyali arasında matematiksel ilişkinin belirlenmesi işlemine kalibrasyon denir. 

Ölçülecek X değişkeni ve sensörün V çıkış sinyali arasında matematiksel ilişkinin belirlenmesi işlemine kalibrasyon denir. 

Ölçülecek X değişkeni ve sensörün V çıkış sinyali arasında matematiksel ilişkinin belirlenmesi işlemine kalibrasyon denir. 

49. Soru

Sensörlerin karakteristikleri nelerdir? 

Cevap

Sensörlerin aşağıdaki karakteristikleri bulunmaktadır: 

 1. Giriş aralığı: Ölçülecek fiziksel büyüklüğün en küçük ve en büyük aralığıdır.

 2. Hassasiyet: Ölçüm sistemi tarafından ölçülen büyüklüğün doğru değere yakın sonuç verme yeteneğidir. Hassasiyet ölçeğin yüzdesi olarak yada mutlak değer olarak tanımlanabilir. Mutlak hassasiyet sayısal olarak ölçtüğü değerin doğru değerden sapması olarak ifade edilir. 

 3. Çözünürlük: Çıkışta algılanabilir bir değişim elde etmek için girişte gerekli olan en küçük değişim miktarıdır.

 4. Kararlılık: Ölçüm sisteminin eşit koşullarda aynı büyüklüğü ölçerken aynı sonucu verme yeteneğini gösterir.

 5. Duyarlılık: Kalibrasyon eğrisinin eğimidir.

 6. Histerizis: Sensörün izlendiği sinyal çıkış yörüngesinde aynı giriş sinyaline karşılık gelen iki çıkış değeri arasındaki farktır. 

 7. Doğrusallık: Ölçülen değişkenin gerçek değeri ile cihazın çıkış sinyalinin orantılı değişme ölçüsünü gösterir.

 8. Hata: Hassasiyet terminolojisinde sistematik hata, rastgele hata, toplam hata terimleri kullanılır. 

Sensörlerin aşağıdaki karakteristikleri bulunmaktadır: 

 1. Giriş aralığı: Ölçülecek fiziksel büyüklüğün en küçük ve en büyük aralığıdır.

 2. Hassasiyet: Ölçüm sistemi tarafından ölçülen büyüklüğün doğru değere yakın sonuç verme yeteneğidir. Hassasiyet ölçeğin yüzdesi olarak yada mutlak değer olarak tanımlanabilir. Mutlak hassasiyet sayısal olarak ölçtüğü değerin doğru değerden sapması olarak ifade edilir. 

 3. Çözünürlük: Çıkışta algılanabilir bir değişim elde etmek için girişte gerekli olan en küçük değişim miktarıdır.

 4. Kararlılık: Ölçüm sisteminin eşit koşullarda aynı büyüklüğü ölçerken aynı sonucu verme yeteneğini gösterir.

 5. Duyarlılık: Kalibrasyon eğrisinin eğimidir.

 6. Histerizis: Sensörün izlendiği sinyal çıkış yörüngesinde aynı giriş sinyaline karşılık gelen iki çıkış değeri arasındaki farktır. 

 7. Doğrusallık: Ölçülen değişkenin gerçek değeri ile cihazın çıkış sinyalinin orantılı değişme ölçüsünü gösterir.

 8. Hata: Hassasiyet terminolojisinde sistematik hata, rastgele hata, toplam hata terimleri kullanılır. 

Sensörlerin aşağıdaki karakteristikleri bulunmaktadır: 

 1. Giriş aralığı: Ölçülecek fiziksel büyüklüğün en küçük ve en büyük aralığıdır.

 2. Hassasiyet: Ölçüm sistemi tarafından ölçülen büyüklüğün doğru değere yakın sonuç verme yeteneğidir. Hassasiyet ölçeğin yüzdesi olarak yada mutlak değer olarak tanımlanabilir. Mutlak hassasiyet sayısal olarak ölçtüğü değerin doğru değerden sapması olarak ifade edilir. 

 3. Çözünürlük: Çıkışta algılanabilir bir değişim elde etmek için girişte gerekli olan en küçük değişim miktarıdır.

 4. Kararlılık: Ölçüm sisteminin eşit koşullarda aynı büyüklüğü ölçerken aynı sonucu verme yeteneğini gösterir.

 5. Duyarlılık: Kalibrasyon eğrisinin eğimidir.

 6. Histerizis: Sensörün izlendiği sinyal çıkış yörüngesinde aynı giriş sinyaline karşılık gelen iki çıkış değeri arasındaki farktır. 

 7. Doğrusallık: Ölçülen değişkenin gerçek değeri ile cihazın çıkış sinyalinin orantılı değişme ölçüsünü gösterir.

 8. Hata: Hassasiyet terminolojisinde sistematik hata, rastgele hata, toplam hata terimleri kullanılır. 

Sensörlerin aşağıdaki karakteristikleri bulunmaktadır: 

 1. Giriş aralığı: Ölçülecek fiziksel büyüklüğün en küçük ve en büyük aralığıdır.

 2. Hassasiyet: Ölçüm sistemi tarafından ölçülen büyüklüğün doğru değere yakın sonuç verme yeteneğidir. Hassasiyet ölçeğin yüzdesi olarak yada mutlak değer olarak tanımlanabilir. Mutlak hassasiyet sayısal olarak ölçtüğü değerin doğru değerden sapması olarak ifade edilir. 

 3. Çözünürlük: Çıkışta algılanabilir bir değişim elde etmek için girişte gerekli olan en küçük değişim miktarıdır.

 4. Kararlılık: Ölçüm sisteminin eşit koşullarda aynı büyüklüğü ölçerken aynı sonucu verme yeteneğini gösterir.

 5. Duyarlılık: Kalibrasyon eğrisinin eğimidir.

 6. Histerizis: Sensörün izlendiği sinyal çıkış yörüngesinde aynı giriş sinyaline karşılık gelen iki çıkış değeri arasındaki farktır. 

 7. Doğrusallık: Ölçülen değişkenin gerçek değeri ile cihazın çıkış sinyalinin orantılı değişme ölçüsünü gösterir.

 8. Hata: Hassasiyet terminolojisinde sistematik hata, rastgele hata, toplam hata terimleri kullanılır. 

Sensörlerin aşağıdaki karakteristikleri bulunmaktadır: 

 1. Giriş aralığı: Ölçülecek fiziksel büyüklüğün en küçük ve en büyük aralığıdır.

 2. Hassasiyet: Ölçüm sistemi tarafından ölçülen büyüklüğün doğru değere yakın sonuç verme yeteneğidir. Hassasiyet ölçeğin yüzdesi olarak yada mutlak değer olarak tanımlanabilir. Mutlak hassasiyet sayısal olarak ölçtüğü değerin doğru değerden sapması olarak ifade edilir. 

 3. Çözünürlük: Çıkışta algılanabilir bir değişim elde etmek için girişte gerekli olan en küçük değişim miktarıdır.

 4. Kararlılık: Ölçüm sisteminin eşit koşullarda aynı büyüklüğü ölçerken aynı sonucu verme yeteneğini gösterir.

 5. Duyarlılık: Kalibrasyon eğrisinin eğimidir.

 6. Histerizis: Sensörün izlendiği sinyal çıkış yörüngesinde aynı giriş sinyaline karşılık gelen iki çıkış değeri arasındaki farktır. 

 7. Doğrusallık: Ölçülen değişkenin gerçek değeri ile cihazın çıkış sinyalinin orantılı değişme ölçüsünü gösterir.

 8. Hata: Hassasiyet terminolojisinde sistematik hata, rastgele hata, toplam hata terimleri kullanılır. 

50. Soru

Ölçüm ya da bilgi işleme sisteminin temel fonksiyonları nelerdir? 

Cevap

Ölçüm ya da bilgi işleme sisteminin temel fonksiyonları şunlardır: 

1. Algılama

2. Sinyal işleme

3. İşlenmiş bilgiyi gösterme

4. Bilgi kaydetme /saklama

5. Bilgi iletme

51. Soru

Temas tipi sensörlerin çeşitleri nelerdir? 

Cevap

Temas tipi sensörler daha yaygın olup; beş çeşidi vardır :

1. Direnç tipi sıcaklık detektörü (RTD),
2. Termistör,
3. Isıl-çift (thermocouple).

4. Analog sensör,

5. Dijital sensör.

Temas tipi sensörler daha yaygın olup; beş çeşidi vardır :

1. Direnç tipi sıcaklık detektörü (RTD),
2. Termistör,
3. Isıl-çift (thermocouple).

4. Analog sensör,

5. Dijital sensör.

Temas tipi sensörler daha yaygın olup; beş çeşidi vardır :

1. Direnç tipi sıcaklık detektörü (RTD),
2. Termistör,
3. Isıl-çift (thermocouple).

4. Analog sensör,

5. Dijital sensör.

Temas tipi sensörler daha yaygın olup; beş çeşidi vardır :

1. Direnç tipi sıcaklık detektörü (RTD),
2. Termistör,
3. Isıl-çift (thermocouple).

4. Analog sensör,

5. Dijital sensör.

Temas tipi sensörler daha yaygın olup; beş çeşidi vardır :

1. Direnç tipi sıcaklık detektörü (RTD),
2. Termistör,
3. Isıl-çift (thermocouple).

4. Analog sensör,

5. Dijital sensör.

52. Soru

Bağıl nem ölçümünde kullanılan yöntemler nelerdir? 

Cevap

Bağıl nem ölçümünde kullanılan yöntemler şunlardır: 

 • Higrometre,
 • Islak ve kuru termometre (psychrometer),
 • Direnç tipi sensörler,
 • Kapasitif sensörler.

Bağıl nem ölçümünde kullanılan yöntemler şunlardır: 

 • Higrometre,
 • Islak ve kuru termometre (psychrometer),
 • Direnç tipi sensörler,
 • Kapasitif sensörler.

Bağıl nem ölçümünde kullanılan yöntemler şunlardır: 

 • Higrometre,
 • Islak ve kuru termometre (psychrometer),
 • Direnç tipi sensörler,
 • Kapasitif sensörler.

Bağıl nem ölçümünde kullanılan yöntemler şunlardır: 

 • Higrometre,
 • Islak ve kuru termometre (psychrometer),
 • Direnç tipi sensörler,
 • Kapasitif sensörler.
53. Soru

Kapasitif nem sensörünün yapısı nasıldır? 

Cevap

Kapasitif nem sensörü silikon taban üzerine yerleştirilen üst tarafı gözenekli platin elektrotlar arasına polimer kullanılarak imal edilmiştir. Üst tabaka ısıyla sertleştirilmiş polimer olduğu için toz, kir ve yağdan etkilenmez. Platin iki elektrot arasına yerleştirilen ince film polimerin dielektrik sabiti nem seviyesiyle orantılı olarak değişir. 

Kapasitif nem sensörü silikon taban üzerine yerleştirilen üst tarafı gözenekli platin elektrotlar arasına polimer kullanılarak imal edilmiştir. Üst tabaka ısıyla sertleştirilmiş polimer olduğu için toz, kir ve yağdan etkilenmez. Platin iki elektrot arasına yerleştirilen ince film polimerin dielektrik sabiti nem seviyesiyle orantılı olarak değişir. 

Kapasitif nem sensörü silikon taban üzerine yerleştirilen üst tarafı gözenekli platin elektrotlar arasına polimer kullanılarak imal edilmiştir. Üst tabaka ısıyla sertleştirilmiş polimer olduğu için toz, kir ve yağdan etkilenmez. Platin iki elektrot arasına yerleştirilen ince film polimerin dielektrik sabiti nem seviyesiyle orantılı olarak değişir. 

Kapasitif nem sensörü silikon taban üzerine yerleştirilen üst tarafı gözenekli platin elektrotlar arasına polimer kullanılarak imal edilmiştir. Üst tabaka ısıyla sertleştirilmiş polimer olduğu için toz, kir ve yağdan etkilenmez. Platin iki elektrot arasına yerleştirilen ince film polimerin dielektrik sabiti nem seviyesiyle orantılı olarak değişir. 

54. Soru

Gaz konsantrasyonunun ölçümünde kullanılan yöntemler nelerdir? 

Cevap

Gaz konsantrasyonunun ölçümünde genellikle üç yöntem kullanılır: 

1. Optik dalga yönlendirmesiz kızılötesi ışın analizörü (DIR),
2. Optik dalga yönlendirmeli kızılötesi ışını soğurma (NDIR),

3. Fiber optik ışın yönlendirme.

Gaz konsantrasyonunun ölçümünde genellikle üç yöntem kullanılır: 

1. Optik dalga yönlendirmesiz kızılötesi ışın analizörü (DIR),
2. Optik dalga yönlendirmeli kızılötesi ışını soğurma (NDIR),

3. Fiber optik ışın yönlendirme.

Gaz konsantrasyonunun ölçümünde genellikle üç yöntem kullanılır: 

1. Optik dalga yönlendirmesiz kızılötesi ışın analizörü (DIR),
2. Optik dalga yönlendirmeli kızılötesi ışını soğurma (NDIR),

3. Fiber optik ışın yönlendirme.

Gaz konsantrasyonunun ölçümünde genellikle üç yöntem kullanılır: 

1. Optik dalga yönlendirmesiz kızılötesi ışın analizörü (DIR),
2. Optik dalga yönlendirmeli kızılötesi ışını soğurma (NDIR),

3. Fiber optik ışın yönlendirme.

55. Soru

Otomatik kontrol sisteminin aşamalarını açıklayınız. 

Cevap

Denetleyici prosesi istenen sınırlar arasında kalmasını sağlamak için ayar değeri ile ölçülen değeri sürekli karşılaştırır ve otomatik olarak bir çıkış sinyali üretir. Sensör çıkışa bağlanır, kontrol edilen büyüklüğü ölçer. Sensör sinyali elektriksel sinyale dönüştürülür; sinyal yeterli büyüklüğe yükseltilir. Sensör çıkışında işlenmiş sinyal denetleyiciye gönderilir. Denetleyici sinyali çözümler; kontrol vanasına ayar sinyali gönderir. Kontrol vanası istenen çıkış büyüklüğü sağlayacak şekilde akış miktarını ayarlar. Operatör sadece ayarlanan aralık içinde denetleyicinin çalışmasını izler. Proses çıkışı sensörle ölçüldükten sonra bilgiyi geri besleyerek prosesin dengede kalmasını sağlayacak şekilde kumanda cihazının çalıştırılmasına otomatik kontrol denir. Denetleyici geri beslenen bilgiyi alır; ayar değeriyle karşılaştırır; dengeyi kurmak için kontrol sinyali üretir. Kontrol sinyali prosesin giriş sinyalidir. Prosesin çıkışında kontrol edilen büyüklük ölçülür. Bu işlem denge kurulana kadar otomatik olarak tekrarlanır.

Denetleyici prosesi istenen sınırlar arasında kalmasını sağlamak için ayar değeri ile ölçülen değeri sürekli karşılaştırır ve otomatik olarak bir çıkış sinyali üretir. Sensör çıkışa bağlanır, kontrol edilen büyüklüğü ölçer. Sensör sinyali elektriksel sinyale dönüştürülür; sinyal yeterli büyüklüğe yükseltilir. Sensör çıkışında işlenmiş sinyal denetleyiciye gönderilir. Denetleyici sinyali çözümler; kontrol vanasına ayar sinyali gönderir. Kontrol vanası istenen çıkış büyüklüğü sağlayacak şekilde akış miktarını ayarlar. Operatör sadece ayarlanan aralık içinde denetleyicinin çalışmasını izler. Proses çıkışı sensörle ölçüldükten sonra bilgiyi geri besleyerek prosesin dengede kalmasını sağlayacak şekilde kumanda cihazının çalıştırılmasına otomatik kontrol denir. Denetleyici geri beslenen bilgiyi alır; ayar değeriyle karşılaştırır; dengeyi kurmak için kontrol sinyali üretir. Kontrol sinyali prosesin giriş sinyalidir. Prosesin çıkışında kontrol edilen büyüklük ölçülür. Bu işlem denge kurulana kadar otomatik olarak tekrarlanır.

Denetleyici prosesi istenen sınırlar arasında kalmasını sağlamak için ayar değeri ile ölçülen değeri sürekli karşılaştırır ve otomatik olarak bir çıkış sinyali üretir. Sensör çıkışa bağlanır, kontrol edilen büyüklüğü ölçer. Sensör sinyali elektriksel sinyale dönüştürülür; sinyal yeterli büyüklüğe yükseltilir. Sensör çıkışında işlenmiş sinyal denetleyiciye gönderilir. Denetleyici sinyali çözümler; kontrol vanasına ayar sinyali gönderir. Kontrol vanası istenen çıkış büyüklüğü sağlayacak şekilde akış miktarını ayarlar. Operatör sadece ayarlanan aralık içinde denetleyicinin çalışmasını izler. Proses çıkışı sensörle ölçüldükten sonra bilgiyi geri besleyerek prosesin dengede kalmasını sağlayacak şekilde kumanda cihazının çalıştırılmasına otomatik kontrol denir. Denetleyici geri beslenen bilgiyi alır; ayar değeriyle karşılaştırır; dengeyi kurmak için kontrol sinyali üretir. Kontrol sinyali prosesin giriş sinyalidir. Prosesin çıkışında kontrol edilen büyüklük ölçülür. Bu işlem denge kurulana kadar otomatik olarak tekrarlanır.

Denetleyici prosesi istenen sınırlar arasında kalmasını sağlamak için ayar değeri ile ölçülen değeri sürekli karşılaştırır ve otomatik olarak bir çıkış sinyali üretir. Sensör çıkışa bağlanır, kontrol edilen büyüklüğü ölçer. Sensör sinyali elektriksel sinyale dönüştürülür; sinyal yeterli büyüklüğe yükseltilir. Sensör çıkışında işlenmiş sinyal denetleyiciye gönderilir. Denetleyici sinyali çözümler; kontrol vanasına ayar sinyali gönderir. Kontrol vanası istenen çıkış büyüklüğü sağlayacak şekilde akış miktarını ayarlar. Operatör sadece ayarlanan aralık içinde denetleyicinin çalışmasını izler. Proses çıkışı sensörle ölçüldükten sonra bilgiyi geri besleyerek prosesin dengede kalmasını sağlayacak şekilde kumanda cihazının çalıştırılmasına otomatik kontrol denir. Denetleyici geri beslenen bilgiyi alır; ayar değeriyle karşılaştırır; dengeyi kurmak için kontrol sinyali üretir. Kontrol sinyali prosesin giriş sinyalidir. Prosesin çıkışında kontrol edilen büyüklük ölçülür. Bu işlem denge kurulana kadar otomatik olarak tekrarlanır.

Denetleyici prosesi istenen sınırlar arasında kalmasını sağlamak için ayar değeri ile ölçülen değeri sürekli karşılaştırır ve otomatik olarak bir çıkış sinyali üretir. Sensör çıkışa bağlanır, kontrol edilen büyüklüğü ölçer. Sensör sinyali elektriksel sinyale dönüştürülür; sinyal yeterli büyüklüğe yükseltilir. Sensör çıkışında işlenmiş sinyal denetleyiciye gönderilir. Denetleyici sinyali çözümler; kontrol vanasına ayar sinyali gönderir. Kontrol vanası istenen çıkış büyüklüğü sağlayacak şekilde akış miktarını ayarlar. Operatör sadece ayarlanan aralık içinde denetleyicinin çalışmasını izler. Proses çıkışı sensörle ölçüldükten sonra bilgiyi geri besleyerek prosesin dengede kalmasını sağlayacak şekilde kumanda cihazının çalıştırılmasına otomatik kontrol denir. Denetleyici geri beslenen bilgiyi alır; ayar değeriyle karşılaştırır; dengeyi kurmak için kontrol sinyali üretir. Kontrol sinyali prosesin giriş sinyalidir. Prosesin çıkışında kontrol edilen büyüklük ölçülür. Bu işlem denge kurulana kadar otomatik olarak tekrarlanır.

56. Soru

Kontrol stratejileri nelerdir? Açıklayınız. 

Cevap

İki tip kontrol stratejisi vardır: 

1. Açık çevrim kontrol: Girişteki kontrol sinyali çıkıştan (kontrol edilen büyüklükten) bağımsızdır. Çıkış, girişin bir fonksiyonudur. Proses değişkenlerinin sabit kaldığı bir sistemde hassasiyet gerektirmeyen monoton işlerin yapılmasında kullanılabilir. Zamana göre işlem yapan her sistem açık çevrimdir. Örnek olarak trafik sinyalizasyonu, merdiven otomatiği, bulaşık makinası verilebilir.

2. Kapalı çevrim kontrol: Kapalı çevrimde çıkış sinyali ölçülür; bilgi denetleyiciye gönderilir. Denetleyici bilgiyi ayar değeriyle karşılaştırır; hatayı hesaplar; kumanda cihazına kontrol sinyali gönderir. Kumanda cihazı aldığı komuta göre proses girişini ayarlar. Kapalı çevrime geri beslemeli çevrim adı da verilir. Diğer bir değişle bu tip sistemlerde çıkış, girişi denetlemektedir. Sera iklim kontrolünde kapalı çevrim kontrol kullanılır.

1. Açık çevrim kontrol: Girişteki kontrol sinyali çıkıştan (kontrol edilen büyüklükten) bağımsızdır. Çıkış, girişin bir fonksiyonudur. Proses değişkenlerinin sabit kaldığı bir sistemde hassasiyet gerektirmeyen monoton işlerin yapılmasında kullanılabilir. Zamana göre işlem yapan her sistem açık çevrimdir. Örnek olarak trafik sinyalizasyonu, merdiven otomatiği, bulaşık makinası verilebilir.

2. Kapalı çevrim kontrol: Kapalı çevrimde çıkış sinyali ölçülür; bilgi denetleyiciye gönderilir. Denetleyici bilgiyi ayar değeriyle karşılaştırır; hatayı hesaplar; kumanda cihazına kontrol sinyali gönderir. Kumanda cihazı aldığı komuta göre proses girişini ayarlar. Kapalı çevrime geri beslemeli çevrim adı da verilir. Diğer bir değişle bu tip sistemlerde çıkış, girişi denetlemektedir. Sera iklim kontrolünde kapalı çevrim kontrol kullanılır.

1. Açık çevrim kontrol: Girişteki kontrol sinyali çıkıştan (kontrol edilen büyüklükten) bağımsızdır. Çıkış, girişin bir fonksiyonudur. Proses değişkenlerinin sabit kaldığı bir sistemde hassasiyet gerektirmeyen monoton işlerin yapılmasında kullanılabilir. Zamana göre işlem yapan her sistem açık çevrimdir. Örnek olarak trafik sinyalizasyonu, merdiven otomatiği, bulaşık makinası verilebilir.

2. Kapalı çevrim kontrol: Kapalı çevrimde çıkış sinyali ölçülür; bilgi denetleyiciye gönderilir. Denetleyici bilgiyi ayar değeriyle karşılaştırır; hatayı hesaplar; kumanda cihazına kontrol sinyali gönderir. Kumanda cihazı aldığı komuta göre proses girişini ayarlar. Kapalı çevrime geri beslemeli çevrim adı da verilir. Diğer bir değişle bu tip sistemlerde çıkış, girişi denetlemektedir. Sera iklim kontrolünde kapalı çevrim kontrol kullanılır.

1. Açık çevrim kontrol: Girişteki kontrol sinyali çıkıştan (kontrol edilen büyüklükten) bağımsızdır. Çıkış, girişin bir fonksiyonudur. Proses değişkenlerinin sabit kaldığı bir sistemde hassasiyet gerektirmeyen monoton işlerin yapılmasında kullanılabilir. Zamana göre işlem yapan her sistem açık çevrimdir. Örnek olarak trafik sinyalizasyonu, merdiven otomatiği, bulaşık makinası verilebilir.

2. Kapalı çevrim kontrol: Kapalı çevrimde çıkış sinyali ölçülür; bilgi denetleyiciye gönderilir. Denetleyici bilgiyi ayar değeriyle karşılaştırır; hatayı hesaplar; kumanda cihazına kontrol sinyali gönderir. Kumanda cihazı aldığı komuta göre proses girişini ayarlar. Kapalı çevrime geri beslemeli çevrim adı da verilir. Diğer bir değişle bu tip sistemlerde çıkış, girişi denetlemektedir. Sera iklim kontrolünde kapalı çevrim kontrol kullanılır.

1. Açık çevrim kontrol: Girişteki kontrol sinyali çıkıştan (kontrol edilen büyüklükten) bağımsızdır. Çıkış, girişin bir fonksiyonudur. Proses değişkenlerinin sabit kaldığı bir sistemde hassasiyet gerektirmeyen monoton işlerin yapılmasında kullanılabilir. Zamana göre işlem yapan her sistem açık çevrimdir. Örnek olarak trafik sinyalizasyonu, merdiven otomatiği, bulaşık makinası verilebilir.

2. Kapalı çevrim kontrol: Kapalı çevrimde çıkış sinyali ölçülür; bilgi denetleyiciye gönderilir. Denetleyici bilgiyi ayar değeriyle karşılaştırır; hatayı hesaplar; kumanda cihazına kontrol sinyali gönderir. Kumanda cihazı aldığı komuta göre proses girişini ayarlar. Kapalı çevrime geri beslemeli çevrim adı da verilir. Diğer bir değişle bu tip sistemlerde çıkış, girişi denetlemektedir. Sera iklim kontrolünde kapalı çevrim kontrol kullanılır.

2. Kapalı çevrim kontrol: Kapalı çevrimde çıkış sinyali ölçülür; bilgi denetleyiciye gönderilir. Denetleyici bilgiyi ayar değeriyle karşılaştırır; hatayı hesaplar; kumanda cihazına kontrol sinyali gönderir. Kumanda cihazı aldığı komuta göre proses girişini ayarlar. Kapalı çevrime geri beslemeli çevrim adı da verilir. Diğer bir değişle bu tip sistemlerde çıkış, girişi denetlemektedir. Sera iklim kontrolünde kapalı çevrim kontrol kullanılır.

2. Kapalı çevrim kontrol: Kapalı çevrimde çıkış sinyali ölçülür; bilgi denetleyiciye gönderilir. Denetleyici bilgiyi ayar değeriyle karşılaştırır; hatayı hesaplar; kumanda cihazına kontrol sinyali gönderir. Kumanda cihazı aldığı komuta göre proses girişini ayarlar. Kapalı çevrime geri beslemeli çevrim adı da verilir. Diğer bir değişle bu tip sistemlerde çıkış, girişi denetlemektedir. Sera iklim kontrolünde kapalı çevrim kontrol kullanılır.

2. Kapalı çevrim kontrol: Kapalı çevrimde çıkış sinyali ölçülür; bilgi denetleyiciye gönderilir. Denetleyici bilgiyi ayar değeriyle karşılaştırır; hatayı hesaplar; kumanda cihazına kontrol sinyali gönderir. Kumanda cihazı aldığı komuta göre proses girişini ayarlar. Kapalı çevrime geri beslemeli çevrim adı da verilir. Diğer bir değişle bu tip sistemlerde çıkış, girişi denetlemektedir. Sera iklim kontrolünde kapalı çevrim kontrol kullanılır.

57. Soru

Endüstriyel bir prosesi ayar değeri çevresinde kontrol altında tutmak için hata değerini (proses değişkeni-ayar değeri) azaltmaya yönelik kullanılan kontrol yöntemleri nelerdir? 

Cevap

Endüstriyel bir prosesi ayar değeri çevresinde kontrol altında tutmak için hata değerini (proses değişkeni-ayar değeri) azaltmaya yönelik basitten karmaşığa bazı kontrol yöntemleri kullanılır: 

 1. On/Off kontrol: İki pozisyonlu kontrol adı verilir

 2. Oransal kontrol (P): Kontrol değişkeni çıkıştaki sinyal ile orantılı olarak değiştirilir.

 3. Oransal Integral kontrol (PI): Kontrol değişkeni belirli bir zaman dilimi aralığında toplam hata değeri ve çıkıştaki sinyalle orantılı olarak değiştirilir.

 4. Oransal-Integral-Türev kontrol (PID): Kontrol değişkeni belirli bir zaman dilimi aralığında toplam hata, hata değişim hızı ve çıkıştaki sinyalle orantılı olarak değiştirilir.

 1. On/Off kontrol: İki pozisyonlu kontrol adı verilir

 2. Oransal kontrol (P): Kontrol değişkeni çıkıştaki sinyal ile orantılı olarak değiştirilir.

 3. Oransal Integral kontrol (PI): Kontrol değişkeni belirli bir zaman dilimi aralığında toplam hata değeri ve çıkıştaki sinyalle orantılı olarak değiştirilir.

 4. Oransal-Integral-Türev kontrol (PID): Kontrol değişkeni belirli bir zaman dilimi aralığında toplam hata, hata değişim hızı ve çıkıştaki sinyalle orantılı olarak değiştirilir.

 1. On/Off kontrol: İki pozisyonlu kontrol adı verilir

 2. Oransal kontrol (P): Kontrol değişkeni çıkıştaki sinyal ile orantılı olarak değiştirilir.

 3. Oransal Integral kontrol (PI): Kontrol değişkeni belirli bir zaman dilimi aralığında toplam hata değeri ve çıkıştaki sinyalle orantılı olarak değiştirilir.

 4. Oransal-Integral-Türev kontrol (PID): Kontrol değişkeni belirli bir zaman dilimi aralığında toplam hata, hata değişim hızı ve çıkıştaki sinyalle orantılı olarak değiştirilir.

 1. On/Off kontrol: İki pozisyonlu kontrol adı verilir

 2. Oransal kontrol (P): Kontrol değişkeni çıkıştaki sinyal ile orantılı olarak değiştirilir.

 3. Oransal Integral kontrol (PI): Kontrol değişkeni belirli bir zaman dilimi aralığında toplam hata değeri ve çıkıştaki sinyalle orantılı olarak değiştirilir.

 4. Oransal-Integral-Türev kontrol (PID): Kontrol değişkeni belirli bir zaman dilimi aralığında toplam hata, hata değişim hızı ve çıkıştaki sinyalle orantılı olarak değiştirilir.

 1. On/Off kontrol: İki pozisyonlu kontrol adı verilir

 2. Oransal kontrol (P): Kontrol değişkeni çıkıştaki sinyal ile orantılı olarak değiştirilir.

 3. Oransal Integral kontrol (PI): Kontrol değişkeni belirli bir zaman dilimi aralığında toplam hata değeri ve çıkıştaki sinyalle orantılı olarak değiştirilir.

 4. Oransal-Integral-Türev kontrol (PID): Kontrol değişkeni belirli bir zaman dilimi aralığında toplam hata, hata değişim hızı ve çıkıştaki sinyalle orantılı olarak değiştirilir.

58. Soru

Modern seraların gelişim evreleri nelerdir? 

Cevap

Modern seraların gelişim sürecinde dört evre dikkat çekmektedir:

 1. evre (1950 – 1973) deneme ve yanılmayla yapısal gelişmeler sağlanmış;

 2. evre (1974 – 1978) araştırma deneyimi kazanılmış;

 3. evre (1979 – 1999) modern sera geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılmış;

 4. evre (> 2000) sera teknolojisine fonksiyon kazandırma konusunda çalışmalar devam etmektedir.

Modern seraların gelişim sürecinde dört evre dikkat çekmektedir:

 1. evre (1950 – 1973) deneme ve yanılmayla yapısal gelişmeler sağlanmış;

 2. evre (1974 – 1978) araştırma deneyimi kazanılmış;

 3. evre (1979 – 1999) modern sera geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılmış;

 4. evre (> 2000) sera teknolojisine fonksiyon kazandırma konusunda çalışmalar devam etmektedir.

Modern seraların gelişim sürecinde dört evre dikkat çekmektedir:

 1. evre (1950 – 1973) deneme ve yanılmayla yapısal gelişmeler sağlanmış;

 2. evre (1974 – 1978) araştırma deneyimi kazanılmış;

 3. evre (1979 – 1999) modern sera geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılmış;

 4. evre (> 2000) sera teknolojisine fonksiyon kazandırma konusunda çalışmalar devam etmektedir.

Modern seraların gelişim sürecinde dört evre dikkat çekmektedir:

 1. evre (1950 – 1973) deneme ve yanılmayla yapısal gelişmeler sağlanmış;

 2. evre (1974 – 1978) araştırma deneyimi kazanılmış;

 3. evre (1979 – 1999) modern sera geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılmış;

 4. evre (> 2000) sera teknolojisine fonksiyon kazandırma konusunda çalışmalar devam etmektedir.

Modern seraların gelişim sürecinde dört evre dikkat çekmektedir:

 1. evre (1950 – 1973) deneme ve yanılmayla yapısal gelişmeler sağlanmış;

 2. evre (1974 – 1978) araştırma deneyimi kazanılmış;

 3. evre (1979 – 1999) modern sera geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılmış;

 4. evre (> 2000) sera teknolojisine fonksiyon kazandırma konusunda çalışmalar devam etmektedir.

59. Soru

Modern seralar ne şekilde tanımlanabilir? 

Cevap

Modern seralar yılın hemen her mevsiminde, yüksek verimli kaliteli ürünleri yetiştirebilmek için uygun iklim ve yetiştirme koşullarını yaratacak şekilde makina-teçhizatla donatılmış, tüm proseslerinde otomasyona sahip olan yapılardır. 

Modern seralar yılın hemen her mevsiminde, yüksek verimli kaliteli ürünleri yetiştirebilmek için uygun iklim ve yetiştirme koşullarını yaratacak şekilde makina-teçhizatla donatılmış, tüm proseslerinde otomasyona sahip olan yapılardır. 

Modern seralar yılın hemen her mevsiminde, yüksek verimli kaliteli ürünleri yetiştirebilmek için uygun iklim ve yetiştirme koşullarını yaratacak şekilde makina-teçhizatla donatılmış, tüm proseslerinde otomasyona sahip olan yapılardır. 

Modern seralar yılın hemen her mevsiminde, yüksek verimli kaliteli ürünleri yetiştirebilmek için uygun iklim ve yetiştirme koşullarını yaratacak şekilde makina-teçhizatla donatılmış, tüm proseslerinde otomasyona sahip olan yapılardır. 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.