Açıköğretim Ders Notları

Şehircilik Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Şehircilik Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Büyükşehir Planlaması Ve Yönetimi

1. Soru

Şehirlerin büyümenin hızı ne ile yüksek ivme kazanmıştır?

Cevap

Sanayileşme ile birlikte şehirlerin büyüme hızı yüksek ivme kazanmıştır.


2. Soru

Büyükşehirler diğer şehirlere göre hangi farklı koşullara sahiptir?

Cevap

Büyükşehirler diğer şehirlere oranla çok daha kalabalık ve kent yaşamı açısından daha karmaşık sosyal, ekonomik ve kültürel koşullara sahiptir.


3. Soru

Planlama nedir?

Cevap

Planlama; amaçların ve bu amaçlara ulaşılabilmesi için gerekli olan faaliyetlerin belirlenme sürecidir.


4. Soru

Planlama süreci neleri içerir?

Cevap

Bu süreçte, yönetim gerekli olan bilgileri toplar ve bu bilgilerden yararlanarak amaçlarını belirler. Dolayısıyla planlama, yönetimin en temel işlevlerinden biridir. 


5. Soru

Kapsamlı planlama yaklaşımına göre kent planlamasının mantığı nelerden oluşur?

Cevap

Kapsamlı planlama yaklaşımına göre kent planlamasının mantığı şunlara dayanmıştır:

 • Geniş kapsamlılık,
 • Arazilerin uzun dönemli kullanımı,
 • Çevrenin korunması,
 • Toplu konut ve programlı gelişmenin kamu yararına kullanılması

6. Soru

Büyükşehir planlamasının amaçları nelerdir?

Cevap

Dünyadaki çeşitli uygulamalara bakarak büyükşehir planlamanın amaçlarını aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz.

 • Metropolitan alan ekonomisinin gelişimini önceden kestirmek, kısmen de olsa etkilemeye çalışmak,
 • Metropolitan ölçekteki altyapı ve hizmet programlarını yönlendirmek ve uygulanmasını sağlamak,
 • Metropolitan alanın alt bölgeleri olan belediyeler arası koordinasyon sorunlarını çözümlemek,
 • Metropolitan alanın tümünde ve alt bölgelerinde arazi kullanma kararlarını denetlemek,
 • Metropolitan alanın ekolojik dengesinin bozulmasını ve çok çeşitli kirlenme türlerinin doğmasıını önlemeye çalışmak,

7. Soru

Büyükşehir planlamasının yararları nelerdir?

Cevap

Büyükşehir planlamasının yararları şunlardır: 

 1. Büyükşehir planlama, yaptığı projelerle bölgenin ekonomik gelişimine katkıda bulunur.
 2. Kent için gerekli olan hizmet programları büyükşehir ölçeğinde yönlendirilir ve uygulanır.
 3. Büyükşehirin alt unsurları olan belediyeler arası koordinasyonun sağlanmasına katkıda bulunur.
 4. Bölgedeki arazilerin kullanımlarının denetlemesini sağlayarak sağlıklı bir şehir ve çevre şekillenmesi sağlar.
 5. Bölgenin ekolojik dengesinin bozulmasını önler ve çeşitli çevre kirlenmelerinin önüne geçer.

8. Soru

Büyükşehir planını gerçekleştirecek araçların başlıcaları nelerdir?

Cevap

Büyükşehir alan planını gerçekleştirecek araçların başlıcaları; bölgeleme (zoning), arazi düzenlemeleri (parselasyon) ve ana gelişme programlarının hazırlanmasıdır.


9. Soru

Arazi düzenlemeleri (parselizasyon) nedir?

Cevap

Arazi Düzenlemeleri (Parselasyon): “Arsa düzenlemesi, arazinin son kullanma durumunu gösteren kadastro haritaları ve tapu kütüğü bilgilerinin, uygulama imar planında öngörülen arazi kullanış kararlarına uyarlanarak imar kanununa ve yönetmeliklere göre imar parsellerinin oluşturulması, sınırlarının gerek arazide ve gerekse haritada belirlenmesi ve tapu kütüğüne kaydedilmeleri için yapılan ayırma, birleştirme ve yeniden dağıtma işlemlerine denilmektedir”


10. Soru

Büyükşehir planlamasının evreleri nelerdir?

Cevap

Büyükşehir planlaması genel olarak dört evreye ayrılır; bilgi toplama evresi, amaç belirleme evresi, planın formüle edilmesi evresi, planın uygulanması ve değerlendirilmesi evresi.


11. Soru

Büyükşehir planlama işlemlerinde bilgi toplama evresinde toplanacak bilgi grupları nelerdir?

Cevap

 • Fiziki bilgiler
 • Sosyo-kültürel bilgiler
 • Ekonomik bilgiler
 • Mekansal bilgiler

12. Soru

Büyükşehir planlamasında oluşacak planın içeriği nelerdir?

Cevap

Oluşturulacak planın içeriği şunları kapsamalıdır:

 • Çeşitli amaçlar için ayrılan imar bölgelerini
 • Alt yapı tesislerini,
 • Birinci, ikinci, üçüncü derecede önemli ulaştırma sistemlerini, Kamuya ait bina ve alanları,
 • Sosyal ve kültürel ihtiyaçların karşılanacağı yerleri, göstermelidir
 • Hazırlanan projelerin kesinlik kazanabilmesi için yerel veya merkezi idarelerce onaylanması gerekmektedir.

13. Soru

Yönetim tanımından yola çıkarak büyükşehir nedir?

Cevap

Yönetim tanımından yola çıkarak büyükşehir yönetimini tekrar tanımlayacak olursak, Büyükşehir yönetimi, büyükşehirde yaşayanların büyükşehire ilişkin talep ve ihtiyaçlarını mümkün olan en yüksek düzeyde karşılayabilmek için büyükşehirin mali, beşeri, fiziki kaynaklarını etkin biçimde kullanabilmek için gereken kararların verilmesi, uygulanması ve sonuçlarının denetlenmesidir. 


14. Soru

Yönetim nedir?

Cevap

Belirli bir amaca ulaşmak için başta insanlar olmak üzere parasal kaynakları, donanımı, demirbaşları, hammaddeleri, yardımcı malzemeleri ve zamanı birbiriyle uyumlu, verimli ve etkin kullanabilecek kararlar alma ve uygulama sürecinin toplamıdır. Bir başka tanıma göre yönetim, ne yapması gerektiğini belirleme ve bu amacı en iyi biçimde başkaları aracılığı ile gerçekleştirmenin uygulamasıdır


15. Soru

Şehirleşme sürecindeki kırılmanın nedenleri nelerdir?

Cevap

Sanayileşme sonrası modern zamanlarda ekonominin karmaşık örgütlenmesi ve insanların belli bölgelerde yoğunlaşmaya başlamasıyla birlikte şehirleşme sürecinde bir kırılma yaşanmıştır.


16. Soru

Türkiyede büyükşehir alanlarının planlanmasında kalkınma planlarında yapılan çalışma nelerdir?

Cevap

Türkiye’de büyükşehir alanlarının planlanmasıyla ilgili çalışmalar kalkınma planlarında şu şekilde incelenmiştir

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planında Konuyla İlgili Görüşler

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planında Konuyla İlgili Görüşler

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında Konuyla İlgili Görüşler

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında Konuyla İlgili Görüşler

Beşinci ve Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planlarında Konuyla İlgili Görüşler

Yedinci ve Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planlarında Konuyla İlgili Görüşler

Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Planında Konuyla İlgili Görüşler

Onuncu Beş Yıllık Kalkınma Planında Konuyla İlgili Görüşler


17. Soru

Üçüncü 5 yıllık kalkınma planının hedef ve stratejisi nedir?

Cevap

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı Hedefleri ve Stratejisinde “Kademeli ve Fonksiyonel Şehirleşme” ilkesi benimsenmiştir. Kademeli şehirleşmeyle, çeşitli büyüklükteki kent grupları arasında karşılıklı ekonomik ilişki ve koordinasyonun sağlanması amaçlanmıştır. Fonksiyonel şehirleşme ise, şehirleşen nüfusa yeni iş imkanları bulunabildiği ölçüde şehirleşmedir. 


18. Soru

Büyükşehir belediye meclisi nedir?

Cevap

Büyükşehir belediye meclisi, büyükşehir belediyesinin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilen üyelerden oluşur.


19. Soru

Büyükşehir belediye encümeni nedir?

Cevap

Büyükşehir belediye encümeni, belediye başkanının başkanlığında, belediye meclisinin… kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile biri genel sekreter, biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere belediye başkanının her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur. Belediye başkanının katılamadığı toplantılarda, encümen toplantılarına genel sekreter başkanlık eder. 


20. Soru

Büyükşehir belediye başkanı nasıl seçilir?

Cevap

Büyükşehir belediye başkanı, büyükşehir belediye idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Büyükşehir belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre büyükşehir belediyesi sınırları içindeki seçmenler tarafından doğrudan seçilir.


1. Soru

Şehirlerin büyümenin hızı ne ile yüksek ivme kazanmıştır?

Cevap

Sanayileşme ile birlikte şehirlerin büyüme hızı yüksek ivme kazanmıştır.

2. Soru

Büyükşehirler diğer şehirlere göre hangi farklı koşullara sahiptir?

Cevap

Büyükşehirler diğer şehirlere oranla çok daha kalabalık ve kent yaşamı açısından daha karmaşık sosyal, ekonomik ve kültürel koşullara sahiptir.

3. Soru

Planlama nedir?

Cevap

Planlama; amaçların ve bu amaçlara ulaşılabilmesi için gerekli olan faaliyetlerin belirlenme sürecidir.

4. Soru

Planlama süreci neleri içerir?

Cevap

Bu süreçte, yönetim gerekli olan bilgileri toplar ve bu bilgilerden yararlanarak amaçlarını belirler. Dolayısıyla planlama, yönetimin en temel işlevlerinden biridir. 

5. Soru

Kapsamlı planlama yaklaşımına göre kent planlamasının mantığı nelerden oluşur?

Cevap

Kapsamlı planlama yaklaşımına göre kent planlamasının mantığı şunlara dayanmıştır:

 • Geniş kapsamlılık,
 • Arazilerin uzun dönemli kullanımı,
 • Çevrenin korunması,
 • Toplu konut ve programlı gelişmenin kamu yararına kullanılması
6. Soru

Büyükşehir planlamasının amaçları nelerdir?

Cevap

Dünyadaki çeşitli uygulamalara bakarak büyükşehir planlamanın amaçlarını aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz.

 • Metropolitan alan ekonomisinin gelişimini önceden kestirmek, kısmen de olsa etkilemeye çalışmak,
 • Metropolitan ölçekteki altyapı ve hizmet programlarını yönlendirmek ve uygulanmasını sağlamak,
 • Metropolitan alanın alt bölgeleri olan belediyeler arası koordinasyon sorunlarını çözümlemek,
 • Metropolitan alanın tümünde ve alt bölgelerinde arazi kullanma kararlarını denetlemek,
 • Metropolitan alanın ekolojik dengesinin bozulmasını ve çok çeşitli kirlenme türlerinin doğmasıını önlemeye çalışmak,
7. Soru

Büyükşehir planlamasının yararları nelerdir?

Cevap

Büyükşehir planlamasının yararları şunlardır: 

 1. Büyükşehir planlama, yaptığı projelerle bölgenin ekonomik gelişimine katkıda bulunur.
 2. Kent için gerekli olan hizmet programları büyükşehir ölçeğinde yönlendirilir ve uygulanır.
 3. Büyükşehirin alt unsurları olan belediyeler arası koordinasyonun sağlanmasına katkıda bulunur.
 4. Bölgedeki arazilerin kullanımlarının denetlemesini sağlayarak sağlıklı bir şehir ve çevre şekillenmesi sağlar.
 5. Bölgenin ekolojik dengesinin bozulmasını önler ve çeşitli çevre kirlenmelerinin önüne geçer.
8. Soru

Büyükşehir planını gerçekleştirecek araçların başlıcaları nelerdir?

Cevap

Büyükşehir alan planını gerçekleştirecek araçların başlıcaları; bölgeleme (zoning), arazi düzenlemeleri (parselasyon) ve ana gelişme programlarının hazırlanmasıdır.

9. Soru

Arazi düzenlemeleri (parselizasyon) nedir?

Cevap

Arazi Düzenlemeleri (Parselasyon): “Arsa düzenlemesi, arazinin son kullanma durumunu gösteren kadastro haritaları ve tapu kütüğü bilgilerinin, uygulama imar planında öngörülen arazi kullanış kararlarına uyarlanarak imar kanununa ve yönetmeliklere göre imar parsellerinin oluşturulması, sınırlarının gerek arazide ve gerekse haritada belirlenmesi ve tapu kütüğüne kaydedilmeleri için yapılan ayırma, birleştirme ve yeniden dağıtma işlemlerine denilmektedir”

10. Soru

Büyükşehir planlamasının evreleri nelerdir?

Cevap

Büyükşehir planlaması genel olarak dört evreye ayrılır; bilgi toplama evresi, amaç belirleme evresi, planın formüle edilmesi evresi, planın uygulanması ve değerlendirilmesi evresi.

11. Soru

Büyükşehir planlama işlemlerinde bilgi toplama evresinde toplanacak bilgi grupları nelerdir?

Cevap

 • Fiziki bilgiler
 • Sosyo-kültürel bilgiler
 • Ekonomik bilgiler
 • Mekansal bilgiler
12. Soru

Büyükşehir planlamasında oluşacak planın içeriği nelerdir?

Cevap

Oluşturulacak planın içeriği şunları kapsamalıdır:

 • Çeşitli amaçlar için ayrılan imar bölgelerini
 • Alt yapı tesislerini,
 • Birinci, ikinci, üçüncü derecede önemli ulaştırma sistemlerini, Kamuya ait bina ve alanları,
 • Sosyal ve kültürel ihtiyaçların karşılanacağı yerleri, göstermelidir
 • Hazırlanan projelerin kesinlik kazanabilmesi için yerel veya merkezi idarelerce onaylanması gerekmektedir.
13. Soru

Yönetim tanımından yola çıkarak büyükşehir nedir?

Cevap

Yönetim tanımından yola çıkarak büyükşehir yönetimini tekrar tanımlayacak olursak, Büyükşehir yönetimi, büyükşehirde yaşayanların büyükşehire ilişkin talep ve ihtiyaçlarını mümkün olan en yüksek düzeyde karşılayabilmek için büyükşehirin mali, beşeri, fiziki kaynaklarını etkin biçimde kullanabilmek için gereken kararların verilmesi, uygulanması ve sonuçlarının denetlenmesidir. 

14. Soru

Yönetim nedir?

Cevap

Belirli bir amaca ulaşmak için başta insanlar olmak üzere parasal kaynakları, donanımı, demirbaşları, hammaddeleri, yardımcı malzemeleri ve zamanı birbiriyle uyumlu, verimli ve etkin kullanabilecek kararlar alma ve uygulama sürecinin toplamıdır. Bir başka tanıma göre yönetim, ne yapması gerektiğini belirleme ve bu amacı en iyi biçimde başkaları aracılığı ile gerçekleştirmenin uygulamasıdır

15. Soru

Şehirleşme sürecindeki kırılmanın nedenleri nelerdir?

Cevap

Sanayileşme sonrası modern zamanlarda ekonominin karmaşık örgütlenmesi ve insanların belli bölgelerde yoğunlaşmaya başlamasıyla birlikte şehirleşme sürecinde bir kırılma yaşanmıştır.

16. Soru

Türkiyede büyükşehir alanlarının planlanmasında kalkınma planlarında yapılan çalışma nelerdir?

Cevap

Türkiye’de büyükşehir alanlarının planlanmasıyla ilgili çalışmalar kalkınma planlarında şu şekilde incelenmiştir

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planında Konuyla İlgili Görüşler

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planında Konuyla İlgili Görüşler

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında Konuyla İlgili Görüşler

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında Konuyla İlgili Görüşler

Beşinci ve Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planlarında Konuyla İlgili Görüşler

Yedinci ve Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planlarında Konuyla İlgili Görüşler

Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Planında Konuyla İlgili Görüşler

Onuncu Beş Yıllık Kalkınma Planında Konuyla İlgili Görüşler

17. Soru

Üçüncü 5 yıllık kalkınma planının hedef ve stratejisi nedir?

Cevap

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı Hedefleri ve Stratejisinde “Kademeli ve Fonksiyonel Şehirleşme” ilkesi benimsenmiştir. Kademeli şehirleşmeyle, çeşitli büyüklükteki kent grupları arasında karşılıklı ekonomik ilişki ve koordinasyonun sağlanması amaçlanmıştır. Fonksiyonel şehirleşme ise, şehirleşen nüfusa yeni iş imkanları bulunabildiği ölçüde şehirleşmedir. 

18. Soru

Büyükşehir belediye meclisi nedir?

Cevap

Büyükşehir belediye meclisi, büyükşehir belediyesinin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilen üyelerden oluşur.

19. Soru

Büyükşehir belediye encümeni nedir?

Cevap

Büyükşehir belediye encümeni, belediye başkanının başkanlığında, belediye meclisinin… kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile biri genel sekreter, biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere belediye başkanının her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur. Belediye başkanının katılamadığı toplantılarda, encümen toplantılarına genel sekreter başkanlık eder. 

20. Soru

Büyükşehir belediye başkanı nasıl seçilir?

Cevap

Büyükşehir belediye başkanı, büyükşehir belediye idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Büyükşehir belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre büyükşehir belediyesi sınırları içindeki seçmenler tarafından doğrudan seçilir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.