Açıköğretim Ders Notları

Sosyal Güvenlik Hukuku Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Sosyal Güvenlik Hukuku Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Ortak Düzenlemeler

1. Soru

Genel olarak sigortalılık hallerinin çakışmasında benimsenen esaslar nelerdir?

Cevap

Bir kişinin aynı anda birden fazla sigortalılık türünü kapsayacak şekilde çalışması mümkündür. Gerçekten bir kişi aynı anda hem iş sözleşmesine göre çalışabilir hem de herhangi bir bağımsız faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olabilir.


2. Soru

Bir Kalinin any and burden fizzle sigortalılık turn kapsayacak skilled çalışmasının faydası nedir?

Cevap

Bu düzenleme biçiminin kural olarak sigortalıların lehine olduğunu belirtmek gerekir. Zira sosyal güvenlik hukukumuzda m.4/I/a bendine göre sigortalılık daha avantajlıdır. Fakat bazı durumlarda kanun koyucunun bu tercihi sigortalının zararına olabilir. Gerçekten sigortalının haftanın bir günü iş sözleşmesine göre çalışması, diğer günlerde m.4/I/b bendi kapsamında faaliyette bulunması hâlinde sigortalının sadece m.4/I/a bendine göre sigortalı sayılması söz konusu kişinin kendisine yaşlılık aylığı bağlanması için gereken prim ödeme gün sayısını tamamlamasını neredeyse imkânsızlaştırır.


3. Soru

Zorunlu sigortalılık ile isteğe bağlı sigortalılığın çakışması durumda uygulanacak kural nedir?

Cevap

Zorunlu sigortalılık (m. 4/1/a,b,c) ile isteğe bağlı sigortalılığın çakışması hâlinde isteğe bağlı sigortalılık hâli sona erer, zorunlu sigortalılık devam eder.


4. Soru

Yasal düzenlemeye uygun olmayan sigortalılık hali ve türü için prim ödenmesi durumunda yapılan uygulama nedir?

Cevap

Ödenen primler m.53/I fıkrasına göre esas alınan sigortalılık hâli için ödenmiş ve esas alınan sigortalılık hâlinde geçmiş kabul edilir (m.53/V). Böylece Kanun koyucu, sigortalıya sigortalı sayılmadığı sigortalılık türüne göre ödediği primleri iade eder.


5. Soru

Sigortalılık türünü değiştirerek yaşamını sürdürmüş kişilerde hukuken emeklilik aylığı hangi türe göre düzenlenmektedir?

Cevap

Kanun’a göre, 5510 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilk defa sigortalı sayılanlardan m.4/I/a,b ve (c) bentlerinden birden fazlasına tabi olarak çalışmış olanların yaşlılık aylığı bağlanması taleplerinde, en fazla sigortalılığın geçtiği, hizmet sürelerinin eşit olması hâlinde ise son sigortalılık hâli esas alınır. Buna karşılık, malullük ve ölüm hâlleri ile yaş haddinden resen emekli olma, süresi kanunla belirlenen vazifelere atanma veya seçilme ve bağlı oldukları sigortalılık hâlinin kanunla değiştirilmesi durumunda ise son sigortalılık hâline göre aylık bağlanır (m.53/VI).


6. Soru

Bir kişinin çalışmasının hukuki temelinin bilinmesinin önemi var mıdır?

Cevap

Bir kişinin çalışmasının hangi hukuki temele dayandığının tespiti sosyal sigorta ilişkisi açısından büyük önem taşımaktadır. Zira kişinin tabi olacağı sigortalılık türü bu çalışmaya göre belirlenmektedir.


7. Soru

Bir veya birkaç sigorta olayı aynı kişide birleşerek birkaç gelir veya aylıktan aynı anda yararlanması mümkün müdür?

Cevap

Bir veya birkaç sigorta olayı aynı kişide birleşerek onun birkaç gelir veya aylıktan aynı anda yararlanmasına yol açabilir. Gerçekten örneğin malullük aylığına hak kazanmak için gerekli prim ödeme gün sayısına ve sigortalılık süresine sahip bir sigortalı bir iş kazasına uğrar ve bunun sonucunda malul sayılacak duruma düşerse söz konusu sigortalı hem malullük aylığına hem de sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanma koşullarını yerine getirmiş olur. Böyle bir durumda sigortalıya her iki sigorta kolundan da gelir ve aylık bağlanıp bağlanmayacağı kanun koyucunun tercihine göre belirlenir.


8. Soru

Uzun vadeli sigorta kollarından bağlanacak aylıklarda 5510 sayılı Kanun’a göre düzenlemeler nasıl yapılmıştır?

Cevap

: Bu konuda kesin bir kuraldan söz etmek mümkün değildir. Kanun koyucu bazı olasılıklarda aylıkların birleşmesini kabul etmemiş, bazı olasılıklarda her iki aylığın alınması, bazı olasılıklarda ise yüksek olanın tamamının, düşük olanın ise yarısının alınması esasını benimsemiştir (Bu tercihin sebepleri konusunda değerlendirmeler için bkz. Güzel/Okur/Caniklioğlu, 442 vd. ve 579 vd. Tuncay/Ekmekçi, 414 vd.).


9. Soru

Kısa vadeli sigorta kollarından bağlanacak aylıklarda 5510 sayılı Kanun’a göre düzenlemeler nasıl yapılmıştır?

Cevap

Sürekli iş göremezlik geliriyle birlikte ölen eşinden dolayı da gelire hak kazanan eşe her iki geliri (m.54/I,b,1), • Ana ve babadan ayrı ayrı gelire hak kazananlara, yüksek olan gelirin tamamı, az olanın yarısı (m.54/I,b,2), • Birden fazla çocuğundan gelire hak kazanan ana ve babaya, en fazla ödemeye imkân veren ilk iki dosyadan yüksek olan gelirin tamamı, düşük olan gelirin yarısı (m.54/I,b,3), • Hem eşinden hem de ana ve/veya babasından ölüm gelirine hak kazananlara, tercihine göre eşinden ya da ana ve/veya babasından bağlanacak geliri (m.54/I,b,4), • Evliliğin ölüm nedeniyle sona ermesi durumunda sonraki eşinden de gelire hak kazananlara tercih ettiği geliri bağlanır (m.54/I,b,5).


10. Soru

Kısa ve uzun vadeli sigorta kollarından yapılacak ödemelerin birleşmesini açıklayınız?

Cevap

Malullük, yaşlılık, ölüm sigortaları ve vazife malullüğü ile iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından hak kazanılan aylık ve gelirler birleşirse sigortalıya veya hak sahibine bu aylık veya gelirlerden yüksek olanın tamamı, az olanın yarısı, eşitliği hâlinde ise iş kazası ve meslek hastalığından bağlanan gelirin tümü; malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığının yarısı bağlanır (m.54/I,c,I).


11. Soru

5510 Sayılı Kanun’a göre gelir veya aylık bağlanan sigortalı ile hak sahibi kişilerin durumlarının değişmesi halinde çözümü nasıl ifade edilmiştir?

Cevap

Değişmesi hâlinde, gelir veya aylık tutarları, değişikliğin meydana geldiği tarihten sonraki ödeme dönemi başından başlanarak yeni duruma göre düzeltilir (m.55/I).


12. Soru

Gelir ve aylıkların arttırılması nasıl ifade edilmiştir?

Cevap

Gelir ve aylıklar, her yılın ocak ve temmuz ödeme tarihlerinden geçerli olmak üzere, bir önceki altı aylık döneme göre Türkiye istatistik Kurumu tarafından açıklanan en son temel yıllı tüketici fiyatları genel indeksindeki değişim oranı kadar artırılarak belirlenir (m.55/II).


13. Soru

Gelir ve aylıkların alt sınırı nedir?

Cevap

5510 sayılı Kanun’a göre sigortalıya bağlanacak aylıklar ile ölen sigortalının hak sahiplerinin aylıklarının hesabına esas tutar, çalışma sürelerindeki her yıl için 82. maddeye göre tespit edilen prime esas günlük kazanç alt sınırları dikkate alınarak, talep veya ölüm yılına ait ocak ayı itibarıyla 29. maddenin ikinci fıkrasına göre belirlenen ortalama aylık kazancın % 35’inden, sigortalının bakmakla yükümlü olduğu eşi veya çocuğu varsa % 40’ından az olamaz. Hak sahibi kimselerin aylıkları, hak sahibi bir kişi ise bu fıkraya göre hesaplanan alt sınır aylığının % 80’inden, hak sahibi iki kişi ise % 90’ından az olamaz.


14. Soru

Aylıkların ilgili kişilerce uzun süre tahsil edilmemesi durumunda ne yapılır?

Cevap

Gelir veya aylıkların ilgili kişilerce uzun süre tahsil edilmemesi Kanun’da şüpheli bir durum olarak görülmüştür. Bu nedenle Kanun’da bağlanan gelir ve aylıklarını tahakkuk ettirildiği tarihten itibaren aralıksız altı ay sonuna kadar tahsil etmeyenlerin gelir ve aylık bağlanma şartlarının devam edip etmediğinin tespiti amacıyla söz konusu gelir ve aylıkların ödenmesi durdurulması kabul edilmiştir (m.97/IV). Doğal olarak yapılan inceleme sonucunda bu koşulların hâlâ devam ettiğinin anlaşılması hâlinde durdurulan gelir ve aylıkların ödenmesine devam edilir.


15. Soru

Gelir ve aylıkların haczi nasıl yapılır?

Cevap

Gelir, aylık ve ödenekler; 88. maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez. Maddede haciz yasağının iki istisnası öngörülmüştür. İlki, Kurumun prim alacağı, diğeri ise nafaka alacağıdır. Bu alacaklar dışındaki başka bir alacak nedeniyle gelir veya aylıkların haczi mümkün değildir. Belirtelim ki bu madde, sosyal sigorta haklarının dokunulmazlığını sağlamaya yöneliktir (Güzel/Okur/Caniklioğlu, 439). Zira Kurumdan alınan gelir ve aylıklar, ücret gibi, ilgili kişilerin geçimini temin etmeye yönelik ödemelerdir.


16. Soru

Kanun’da kurumda yapılacak avans ödemesi yapılacak kişiler nasıl ifade edilmiştir?

Cevap

Kanun’da avans ödemesi yapılacak kişiler iki ayrı kategori içinde değerlendirilmiştir. İlki, sosyal sigortalı/genel sağlık sigortalısı olanlar ile bunların hak sahipleri/bakmakla yükümlü oldukları kişiler, ikincisi ise sağlık hizmet sunucularıdır. Kurum sosyal sigortalı ya da bunların hak sahipleri/bakmakla yükümlü oldukları kişilere hak ettikleri alacaklarını süresi içinde ödeyemeyecek olursa, bir başka deyişle ödemelerde gecikirse, avans verebilir. Kanun’da bu konuda Kuruma yetki tanınmıştır (m.97/VI).


17. Soru

Gelir ve aylık bağlanmayacak halleri açıklayınız?

Cevap

5510 sayılı Kanun’a göre kendisinden aylık bağlanacak sigortalıyı veya gelir ya da aylık bağlanmış olan sigortalıyı kasten öldürdüğü veya öldürmeye teşebbüs ettiği veya bu Kanun gereğince sürekli iş göremez hâle veya malul duruma getirdiği kesinleşmiş bir mahkeme kararı ile sabit olan kişilere gelir ve aylık ödenmez (m.56/I,a). Aynı şekilde kendisinden aylık bağlanacak sigortalıya veya gelir ya da aylık bağlanmamış olan sigortalıya veya hak sahibine karşı ağır bir suç işlediği veya bunlara karşı aile hukukundan doğan yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirmemesi nedeniyle ölüme bağlı bir tasarrufla mirasçılıktan çıkarıldığı bir mahkeme kararı ile sabit olanlara aylık bağlanmayacaktır (m.56/I,b). Ödenmiş bulunan gelir ve aylıklar, 96. madde hükümlerine göre geri alınır.


18. Soru

Sosyal sigortalarda denetleme ve kontrol yetkisi nasıl yapılmaktadır?

Cevap

Sosyal sigortalarda iki yönlü denetim söz konusudur. Bunlardan ilki, Kurumun faaliyet ve hesaplarının denetimine ilişkin olup dış denetim olarak adlandırılır. Öteki ise 5510 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan diğer mevzuat hükümlerinin uygulanıp uygulanmadığı yönündeki denetim olup bizzat Kurum tarafından yapılır ve iç denetim olarak kabul edilir. Bunların dışında bir de yargı denetiminden de söz etmek gerekir.


19. Soru

Denetim ve kontrol bakımından kamu kurum kuruluşlarının denetim elemanlarına yüklenen yükümlülükler nelerdir?

Cevap

Kanun’a göre kamu idarelerinin denetim elemanları kendi mevzuatı gereğince işyerlerinde yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler sırasında, çalıştırılanların sigortalı olup olmadığını da tespit ederek sigortasız çalıştırılanları Kuruma bildirmek zorundadırlar (m.59/VII). Bu kurumlar ayrıca kendi mevzuatları gereğince yaptıkları inceleme ve tespitler sırasında bu Kanun’a göre sigortalı sayılanların prime esas kazançlarının veya sigortalı gün sayılarının eksik bildirilmesi sonucunu doğuran tespitlerini de en geç bir ay içinde Kuruma bildirirler. Kurum bu bildirimleri esas almak üzere gerekli yasal işlemi yapar.


20. Soru

Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun Görev, Yetki, Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik nedir?

Cevap

Sosyal sigorta uygulamasında, sosyal riskler nedeniyle ortaya çıkan kimi sorunların çözümü ayrı bir uzmanlık gerektirir (Güzel/Okur/Caniklioğlu, 220). Özellikle tıbbi konularda çıkacak uyuşmazlıkların çözümü önem taşır. İşte Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun oluşturulması bu amaca yöneliktir. SSGSSK. m.58’de bu Kurulun kimlerden oluşacağı, görevleri ve çalışma biçim ve esaslarının bir yönetmelikle belirleneceği öngörülmüştür. Maddede sözü geçen yönetmelik Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun Görev, Yetki, Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik adı ile çıkarılmıştır (RG. 27021, T. 11.10.2008).


21. Soru

Kurul kimlerden oluşmaktadır?

Cevap

Kanun ve Yönetmelik hükümleri incelendiğinde Kurulun 5510 sayılı Kanun’a ilişkin tıbbi uyuşmazlıklarda yetkili en yüksek organ olduğu ortaya çıkmaktadır. Kanun’a göre 5510 sayılı Kanun’da yazılı olan görevleri yerine getirmek üzere branşları Kurum tarafından belirlenecek uzman hekimlerden oluşan Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu kurulur. Kurul, çeşitli bakanlıklar, Yükseköğretim Kurulu, en fazla üyeye sahip işveren, işçi ve kamu çalışanlarını temsil eden konfederasyonlar, bazı birlikler, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu ile Kurum tarafından görevlendirilecek birer uzman hekimden oluşur. Bakanlık ihtiyaç görürse Kanun’da belirlenen usule uygun olarak birden fazla Kurul oluşturmaya yetkilidir (m.58/I).


22. Soru

Sosyal sigortaların zorunluluk ilkesi nedir?

Cevap

Sigortalı olmak, kişi açısından yalnızca bir hak değil aynı zamanda bir yükümlülüktür. Başka bir ifadeyle sigortalı olup olmama konusunda kişinin iradesi rol oynamaz kişi istese de istemese de belirli koşulların varlığı hâlinde sigortalı olmak zorundadır. Sigortalı niteliği elde edildikten sonra, bu niteliğin sağladığı haklardan ve yükümlülüklerden kaçınılamaz ve vazgeçilemez. SSGSSK. m.92, belirtilen esasları şöyle ifade etmektedir: Kısa ve uzun vadeli sigorta kapsamındaki kişilerin sigortalı ve genel sağlık sigortalısı olması, genel sağlık sigortası kapsamındaki kişilerin ise genel sağlık sigortalısı olması zorunludur. Bu Kanunda yer alan sigorta hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmak, azaltmak, vazgeçmek veya başkasına devretmek için sözleşmelere konulan hükümler geçersizdir.


23. Soru

Genel sağlık sigortası bakımından kontrol muayenesi yaptırılmasının sebebini açıklayınız?

Cevap

Kurum sigortalı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere sağlık hizmetini satın alarak sunmaktadır. Bazen uygulamada bu durumu kötüye kullanmalar söz konusu olabilmektedir. İşte bu nedenle Kanun’da Kuruma bu durumu araştırma ve kontrol muayenesi yaptırma olanağı tanınmıştır.


24. Soru

Sosyal sigorta hakları bakımından kontrol muayenesinin sebebini açıklayınız?

Cevap

Sigortalılara ya da hak sahiplerine tanınan bazı haklar, bunların çalışma gücünü ya da meslekte kazanma gücünü % 60 kaybetmelerine, vazifesini yapamayacak durumda olmalarına ya da başkasının sürekli bakımına muhtaç duruma düşmelerine bağlanmıştır. Bu durumdaki değişiklikler, bağlanan aylığın ya da gelirin kesilmesini, yükseltilmesini veya azaltılmasını gerektirebilir. İşte tüm bu nedenlerle sigortalıların ya da hak sahiplerinin kontrol muayenesine tabi tutulmaları sosyal sigorta uygulamasında bir zorunluluktur.


25. Soru

Sosyal Güvenlik Kurumunda yersiz ödemelerin geri alınmasını açıklayınız?

Cevap

Sosyal Güvenlik Kurumu sosyal sigorta ilişkisinin karmaşık yapısı içinde bazen Kanun’daki koşullar mevcut olmamasına rağmen işverenlere, sigortalılara, Kurumdan gelir veya aylık almakta olanlara ya da bunların hak sahiplerine veya bakmakla yükümlü olunan kişilere bazı sosyal sigorta yardımları yapabilmektedir. Bu durumda sözü geçen kişilere yapılan yardımların geri istenip istenmeyeceği önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. İşte 5510 sayılı Kanun’un 96. maddesi bu ödemeleri yersiz ödeme olarak adlandırmakta ve bunların geri alınmasını düzenlemektedir.


26. Soru

Sosyal sigortalarda zaman aşımı süresi ne kadardır?

Cevap

Kurumun prim ve diğer alacakları ödeme süresinin dolduğu tarihi takip eden takvim yılı başından başlayarak on yıllık zaman aşımına tâbidir (m.93/II).


27. Soru

Sosyal sigortalarda hakkın düşme süresi ne kadardır?

Cevap

Kanun’da aksine hüküm bulunmayan hâllerde iş kazası, meslek hastalığı vazife malullüğü ve ölüm hâllerinde bağlanması gereken gelir ve aylıkların, hakkın kazanıldığı tarihten itibaren beş yıl içinde istenmeyen kısmı zaman aşımına uğrar (m. 97/I). Ancak Kuruma müracaat etmemenin haklı bir sebebe dayandığını genel hükümlere göre ispat edenler hak kaybına uğramazlar (m.97/II).


28. Soru

Sosyal sigorta yükümlülükleri nedeniyle işverenin ücretlerde kesinti yapılamaması hangi Kanun da belirtilmiştir?

Cevap

5510 sayılı Kanun’a göre işveren, sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası için kendisine düşen yükümlülükler nedeniyle, sigortalıların ücretlerinden kesinti yapamaz (m.98/I). Böylece işverenin kanunun kendisine yüklediği bir yükümlülüğü sigortalıya yansıtması ve ücretinde kesinti yapması engellenmiştir. Zaten genel bir ilke olan bu hususun Kanun’da da ayrıca düzenlenmesi isabetli olmuştur.


29. Soru

Zorunlu sigortalılık ile isteğe bağlı sigortalılığın çakışması durumunda ne yapılır?

Cevap

5510 sayılı Kanun’da sadece zorunlu sigortalılıkların çatışması hâlinde uygulanacak kural belirlenmemiş, zorunlu sigortalılık ile isteğe bağlı sigortalılığın çakışması hâlinde nasıl bir işlem yapılması gerektiği de açıklığa kavuşturulmuştur. Buna göre, isteğe bağlı sigor- talı olanların 4. maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamına tabi olacak şekilde çalışmaya başlamaları hâlinde isteğe bağlı sigortalılık hâli sona erer (m.53/III). Böylece zorunlu sigortalılığın asıl olduğu yasa metni olarak ifadesini bulmuştur. Öte yandan Kanun’da bu kuralın da bir istisnası bulunmaktadır. Gerçekten, isteğe bağlı sigortalılık kısmında tekrar belirtileceği üzere, kısmi süreli çalışanlar, zorunlu sigortalılı- ğın dışında kalan süreler için isteğe bağlı sigortalı olabilirler (m.51/III). Böylece bir kişinin aynı anda hem zorunlu hem de isteğe bağlı sigortalı olabilmesi mümkün kılınmıştır.


30. Soru

Yasal düzenlemeye uygun olmayan sigortalılık hâli ve türü için prim ödenmesi nasıl olur?

Cevap

Kanun’un m.53/V fıkrası bu olasılığı düzenlemektedir. Buna göre sigortalının, sigortalı sayılması gerekenin dışında başka bir sigortalılık hâli için prim ödemesi hâlinde, ödenen primler m.53/I fıkrasına göre esas alınan sigortalılık hâli için ödenmiş ve esas alı- nan sigortalılık hâlinde geçmiş kabul edilir (m.53/V). Böylece Kanun koyucu, sigortalıya sigortalı sayılmadığı sigortalılık türüne göre ödediği primleri iade edip, sigortalı sayılması gereken sigortalılık türüne göre de gecikme faizi ile prim ödeme zorunluluğu getirmek yerine, bizce de isabetli olarak, daha basit bir yöntem benimsemiştir.


31. Soru

Uzun vadeli sigorta kollarından bağlanacak aylıklarda 5510 sayılı kanun’a göre neler yapılır?

Cevap

5510 sayılı Kanun’a göre

 • Hem malullük hem de yaşlılık aylığına hak kazanan sigortalıya, bu aylıklardan

  yüksek olanı, aylıklar eşitse yalnız yaşlılık aylığı (m.54/I,a,1),

 • Malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı ile birlikte ölen eşinden dolayı da

  aylığa hak kazanan sigortalıya her iki aylığı (m.54/I,a,2),

 • Ana ve babasından ayrı ayrı aylığa hak kazanan çocuklara, yüksek olan aylığın

  tamamı, az olan aylığın yarısı (m.54/I,a,3),

 • Birden fazla çocuğundan aylığa hak kazanan ana ve babaya en fazla ödemeye

  imkân veren ilk iki dosyadan yüksek olan aylığın tamamı, düşük olan aylığın yarısı

  (m.54/I,a,4),

 • Hem eşinden hem de ana ve/veya babasından ölüm aylığına hak kazananlara terci-

  hine göre eşinden ya da ana ve/veya babasından bağlanacak aylığı (m.54/I,a,5),

 • Kanun’a göre vazife malullüğü aylığı almakta iken tekrar sigortalı olanlardanhem vazife malullüğüne hem de malullük aylığına hak kazananlara bu aylıklar- dan yüksek olanı, aylıkları eşitse yalnızca vazife malullüğü aylığı, bunlardan hem vazife malullüğü hem de yaşlılık aylığına hak kazananlara, bu aylıkların her ikisi

  (m.54/I,a,6),

 • Evliliğin ölüm nedeniyle sona ermesi durumunda sonraki eşinden de aylığa hak

  kazananlara tercih ettiği aylığı bağlanır (m.54/I,a,7).


32. Soru

Kısa vadeli sigorta kolundan bağlanacak gelirlerde 5510 sayılı Kanun’a göre nasıl düzenlenir?

Cevap

5510 sayılı Kanun’a göre

  • Sürekli iş göremezlik geliriyle birlikte ölen eşinden dolayı da gelire hak kazanan eşe

   her iki geliri (m.54/I,b,1),

  • Ana ve babadan ayrı ayrı gelire hak kazananlara, yüksek olan gelirin tamamı, az

   olanın yarısı (m.54/I,b,2),

  • Birden fazla çocuğundan gelire hak kazanan ana ve babaya, en fazla ödemeye

   imkân veren ilk iki dosyadan yüksek olan gelirin tamamı, düşük olan gelirin yarısı

   (m.54/I,b,3),

  • Hem eşinden hem de ana ve/veya babasından ölüm gelirine hak kazananlara, ter-

   cihine göre eşinden ya da ana ve/veya babasından bağlanacak geliri (m.54/I,b,4), (06.08.2003 tarihinden önce hak sahibi kız çocuklarına bağlanacak gelir ve aylıklar açısından farklı bir düzenleme için bkz. 506 sayılı Kanun geç. m.91, ayrıca bkz. YHGK, T. 21.03.2012, E. 2012/21-21, K. 2012/223),

  • Evliliğin ölüm nedeniyle sona ermesi durumunda sonraki eşinden de gelire hakkazananlara tercih ettiği geliri bağlanır (m.54/I,b,5).


  33. Soru

  Gelir ve aylıkların düzeltilmesi 5510 sayılı Kanun’a göre alt sınırı nasıl ayarlanır?

  Cevap

  5510 sayılı Kanun’a göre sigortalıya bağlanacak aylıklar ile ölen sigortalının hak sahiplerinin aylıklarının hesabına esas tutar, çalışma sürelerindeki her yıl için 82. maddeye göre tespit edi- len prime esas günlük kazanç alt sınırları dikkate alınarak, talep veya ölüm yılına ait ocak ayı itibarıyla 29. maddenin ikinci fıkrasına göre belirlenen ortalama aylık kazancın % 35’inden, sigortalının bakmakla yükümlü olduğu eşi veya çocuğu varsa % 40’ından az olamaz. Hak sahibi kimselerin aylıkları, hak sahibi bir kişi ise bu fıkraya göre hesaplanan alt sınır aylığının % 80’inden, hak sahibi iki kişi ise % 90’ından az olamaz. Uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri gereğince bağlanan kısmi aylıklar için bu fıkra hükümleri uygulanmaz (m.55/III).

  m.4/I/a,b ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılar için ayrı ayrı olmak üzere malullük sigortasından dosya bazında her yıl bağlanan aylıkların aylık başlangıç tarihinin ait ol- duğu yılın ocak ayı itibarıyla yıl içine ait artışlar uygulanmaksızın hesaplanacak tutarları, yaşlılık sigortasından bir önceki yılın son ödeme ayında söz konusu sigortalılar için ayrı ayrı dosya bazında ödenen en düşük yaşlılık aylığından az olamaz (m.55/IV).

  İş kazası veya meslek hastalığı sonucu başka birinin sürekli bakımına muhtaç duruma gelen sigortalı için ödenmesi gereken sürekli iş göremezlik geliri, 82. maddeye göre tespit edilen prime esas kazanç alt sınırının aylık tutarının % 85’inden az olamaz (m.55/V).


  34. Soru

  Gelir ve aylıkların düzeltilmesi 5510 sayılı kanuna göre nasıldır?

  Cevap

  5510 Sayılı Kanun’a göre gelir veya aylık bağlanan sigortalı ile hak sahibi kişilerin du- rumlarının, kendilerine veya başka hak sahiplerine bağlanmış bulunan gelir veya aylık tutarının düzeltilmesini gerektirir bir şekilde değişmesi hâlinde gelir veya aylık tutarları, değişikliğin meydana geldiği tarihten sonraki ödeme dönemi başından başlanarak yeni duruma göre düzeltilir (m.55/I).


  35. Soru

  Gelir ve aylıkların artırılması 5510 sayılı kanuna göre nasıldır?

  Cevap

  Gelir ve aylıklar, her yılın ocak ve temmuz ödeme tarihlerinden geçerli olmak üzere, bir önceki altı aylık döneme göre Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan en son temel yıllı tüketici fiyatları genel indeksindeki değişim oranı kadar artırılarak belirlenir (m.55/II).


  36. Soru

  Gelir, aylık ve ödenekler ne gibi durumlarda haczedilemez?

  Cevap

  Gelir, aylık ve ödenekler; 88. maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafa-ka borçları dışında haczedilemez.


  37. Soru

  Gelir ve aylık bağlanmayacak hâller 5510 sayılı Kanun’a göre nasıl düzenlenir?

  Cevap

  5510 sayılı Kanun’a göre kendisinden aylık bağlanacak sigortalıyı veya gelir ya da aylık bağlanmış olan sigortalıyı kasten öldürdüğü veya öldürmeye teşebbüs ettiği veya bu Ka- nun gereğince sürekli iş göremez hâle veya malul duruma getirdiği kesinleşmiş bir mah- keme kararı ile sabit olan kişilere gelir ve aylık ödenmez (m.56/I,a). Aynı şekilde kendi- sinden aylık bağlanacak sigortalıya veya gelir ya da aylık bağlanmamış olan sigortalıya veya hak sahibine karşı ağır bir suç işlediği veya bunlara karşı aile hukukundan doğan yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirmemesi nedeniyle ölüme bağlı bir tasarrufla mirasçılıktan çıkarıldığı bir mahkeme kararı ile sabit olanlara aylık bağlanmayacaktır (m.56/I,b). Ödenmiş bulunan gelir ve aylıklar, 96. madde hükümlerine göre geri alınır.

  Görüldüğü gibi maddede sadece kasten öldürme hâline yer verildiğinden kastı aşan fiil sonucu ya da taksirle öldürme durumunda ölüm aylığı bağlanabilecektir (Güzel/Okur/ Caniklioğlu, 559; Tuncay/Ekmekçi, 2011, 417). Bunun gibi maddede mirası redde ilişkin bir hüküm bulunmadığı için mirası ret ölüm aylığı talep hakkını etkilemeyecektir (Güzel/ Okur/Caniklioğlu, 559; Tuncay/Ekmekçi, 2011, 401-402; Uşan, 245).


  38. Soru

  Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu görevleri nelerdir?

  Cevap

  Kurul, sigortalılar hakkında vazife malullük derecesi iş kazası ve meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik derecesi tespiti ile çalışma gücünün maluliyeti gerektirecek derecede kaybına ilişkin Kurumca verilen kararlardan itiraza konu olanları inceleyerek karara bağlar. Kurul, sigortalı veya hak sahiplerinin talebi üzerine görevlendirdiği uzman bir hekimi dinlemek zorundadır (m.58/IV). Ayrıca Kurul, bu Kanun’da yazılı görevlerle sınırlı olmak kaydıyla, mahkemelerden intikal eden ve bilirkişi sıfatıyla rapor düzenlenmesi talep edilen dava dosyaları hakkında, gerekli incelemeleri yaparak görüş bildirir. Mahkemeler, bahse konu dosyalar için belirlediği bilirkişi ücretini kurul üyelerine iletilmek üzere Kuruma gönderir (m.58/V).


  39. Soru

  Sosyal sigortaların zorunluluğu 5510 sayılı kanunda nasıl düzenlenmiştir?

  Cevap

  Sigortalı olmak, kişi açısından yalnızca bir hak değil aynı zamanda bir yükümlülük- tür. Başka bir ifadeyle sigortalı olup olmama konusunda kişinin iradesi rol oynamaz kişi istese de istemese de belirli koşulların varlığı hâlinde sigortalı olmak zorundadır. Sigortalı niteliği elde edildikten sonra, bu niteliğin sağladığı haklardan ve yükümlülüklerden kaçı- nılamaz ve vazgeçilemez. SSGSSK. m.92, belirtilen esasları şöyle ifade etmektedir: “Kısa ve uzun vadeli sigorta kapsamındaki kişilerin sigortalı ve genel sağlık sigortalısı olması, genel sağlık sigortası kapsamındaki kişilerin ise genel sağlık sigortalısı olması zorunludur. Bu Kanunda yer alan sigorta hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmak, azaltmak, vazgeçmek veya başkasına devretmek için sözleşmelere konulan hükümler geçersizdir”.


  40. Soru

  Genel Sağlık Sigortası Bakımından kontrol muayenesi yaptırılması hangi durumlarda talep edilir?

  Cevap

  Kurum sigortalı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere sağlık hizmetini satın alarak sun- maktadır. Bazen uygulamada bu durumu kötüye kullanmalar söz konusu olabilmektedir. İşte bu nedenle Kanun’da Kuruma bu durumu araştırma ve kontrol muayenesi yaptırma olanağı tanınmıştır. Gerçekten Kurum, yürütülen soruşturma kapsamıyla sınırlı olmak üzere, sağlık hizmeti alan genel sağlık sigortalısından veya bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerden, sağlık hizmetinin gerçekten alınıp alınmadığını ve sigortalının, isteğe bağlı sigortalının veya bunların hak sahiplerinin malullük, iş göremezlik raporlarında belirtilen rahatsızlıklarının mevcut olup olmadığını tespit amacıyla kontrol muayenesi ve tetkik yaptırılmasını talep edebilir (m.94/I,a,b). Böylece uygulamada ortaya çıkabilen kö- tüye kullanmaların önüne geçilmek istenmiştir.


  41. Soru

  Gelir, Aylık, İşgöremezlik Ödenekleri ile Masraf Ödemelerinde zaman aşımı ve hakkın düşmesi nasıl gerçekleşir?

  Cevap

  Kanun’da aksine hüküm bulunmayan hâllerde iş kazası, meslek hastalığı vazife malullü- ğü ve ölüm hâllerinde bağlanması gereken gelir ve aylıkların, hakkın kazanıldığı tarihten itibaren beş yıl içinde istenmeyen kısmı zaman aşımına uğrar (m. 97/I). Ancak Kuruma müracaat etmemenin haklı bir sebebe dayandığını genel hükümlere göre ispat edenler hak kaybına uğramazlar (m.97/II).

  Kısa vadeli sigorta kollarından ve ölüm sigortasından kazanılan diğer haklar ise hak- kın doğduğu tarihten itibaren beş yıl içinde istenmezse düşer (m.97/III). Bu hükümde sözü geçen haklar iş kazası ve meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortasından ödenen ge- çici işgöremezlik ödenekleri ile ölüm sigortasından ödenen evlenme ve cenaze ödeneğidir. Görüldüğü gibi kanun koyucu, gelir ve aylıklar bakımından hakkın zaman aşımına uğra- ması esasını benimsemiş iken ödenekler bakımından hakkın düşmesini kabul etmiştir.

  Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin alacakları ise hakkı do- ğuran olayın öğrenildiği tarihten itibaren iki yıl içinde istenmezse zaman aşımına uğrar, hakkı doğuran olay tarihinden itibaren ise beş yıl sonunda düşer (m.97/V). Hükümde iki yıl geçmekle zaman aşımına uğrayan hakkın beş yıl geçmekle tamamen ortadan kalması kabul edilmiştir. Bilindiği üzere hak düşümü süresi durma ve kesilmeye tabi değilken zaman aşımı süresinde kesilme ve durma söz konusudur (Uşan, 308). Ayrıca hâkim hak düşümü süresini kendiliğinden dikkate almak zorundadır.


  42. Soru

  İdari para cezası gerektiren hâller nelerdir?

  Cevap

  Sigortalının Kuruma Bildirilmemesi

  Sigortalılık Niteliğinin Sona Erdiğinin Bildirilmemesi

  İşyeri Bildirgesinin Verilmemesi

  Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Verilmemesi

  Defter ve Belgelerin Kuruma İbraz Edilmemesi

  Defter ve Belgelerin Geçersizliği

  Kurumun İstemesine Rağmen Bilgi ve Belge Vermeme

  Bakmakla Yükümlü Olunan Kişinin Tescilin Yapılmaması


  43. Soru

  Kanun’a göre aylık prim ve hizmet belgesini belgeleri, süresi içinde Kurumca belirlenen şekilde ve usulde vermeyenlere her bir fiil için nasıl düzenlenir?

  Cevap

  • Belgenin asıl olması hâlinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla bel- gede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin beşte biri tutarında (m.102/ I,c,1),

  • Belgenin ek olması hâlinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla herbir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin sekizde biri tutarın- da (m.102/I,c,2); ek belgenin 86. maddenin beşinci fıkrasına istinaden Kurumca resen düzenlenmesi durumunda, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin yarısı tutarında (m.102/I,c,3),

  • Belgenin mahkeme kararı, Kurumca veya diğer kamu idarelerinin denetim eleman- larınca yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da bazı ku- rum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden, hizmetleri veya kazançları Kuru- ma bildirilmediği veya eksik bildirildiği anlaşılan sigortalılarla ilgili olması hâlinde belgenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığı, işverence düzenlenip düzenlenmediği dikkate alınmaksızın aylık asgari ücretin iki katı tutarında (m.102/I,c,4), idari para cezası uygulanır. İdari para cezasının uygulanmış olması, Kanun’da belirtilen belge- lerin Kuruma verilmesi yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz (m.102/III).


  44. Soru

  Kanun’da sağlık hizmet sunucuları bakımından bazı idari yaptırımlar öngörülmüştür. Bunlar nasıl düzenlenir?

  Cevap

  Kanun’da sağlık hizmet sunucuları bakımından bazı idari yaptırımlar öngörülmüştür. Buna göre Kurumca yapılan inceleme neticesinde

  a) Sağlık hizmeti sunulmadığı hâlde sağlık hizmetini fatura ettiği,
  b) Faturayı veya faturaya dayanak oluşturan belgeleri, gerçeğe aykırı olarak düzenlediği, c) 64’üncü madde gereğince kapsam dışı tutulan sağlık hizmetlerini, kapsam içinde

  olan sağlık hizmetleri gibi gösterdiği,
  d) Sağlık hizmetlerine hak kazanmayan kişilere, sağlık hizmeti sunarak Kuruma fatu-

  ra ettiği,
  e) 73’üncü madde gereğince belirlenen tavanın üzerinde ilave ücret aldığı tespit edilen sağlık hizmeti sunucuları hakkında genel hükümlere göre takip yapılır. Bu fiiller nedeniyle Kurumun yersiz ödediği tutar 96. maddeye göre geri alınır (m.102/I).


  45. Soru

  İdari para cezalarında zaman aşımı nasıldır?

  Cevap

  İdari para cezaları on yıllık zaman aşımı süresine tabidir. Zaman aşımı süresi, fiilin işlen- diği tarihten itibaren başlar (m.102/VII). 506 sayılı Kanun döneminde beş yıl olan zaman aşımı 5510 sayılı Kanun’la on yıla çıkarılmıştır.

  İdari para cezaları hakkında, 5510 Kanun ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu’nda hüküm bulunmayan hâllerde 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uy- gulanır (m.102/VIII).


  46. Soru

  İdari para cezalarına itiraz nasıl olmaktadır?

  Cevap

  İdari para cezaları ilgiliye tebliğ ile tahakkuk eder. Tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde Kuruma ya da Kurumun ilgili hesaplarına yatırılır veya aynı süre içinde Kuruma itiraz edilebilir. İtiraz takibi durdurur. Kurumca itirazı reddedilenler, kararın kendile- rine tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde yetkili idare mahkemesine başvurabilir- ler. Bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması hâlinde idari para cezası kesinleşir (m.102/VI).

  İdari para cezalarının, Kuruma itiraz edilmeden veya yargı yoluna başvurulmadan önce tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde peşin ödenmesi hâlinde bunun dörtte üçü tahsil edilir. Peşin ödeme idari para cezasına karşı yargı yoluna başvurma hakkını etkilemez. Ancak Kurumca veya mahkemece Kurum lehine karar verilmesi hâlinde daha önce tahsil edilmemiş olan dörtte birlik ceza tutarı, 89. maddenin ikinci fıkrası hükmü dedikkate alınarak tahsil edilir (m.102/V). Mahkemeye başvurulması idari para cezasınıntakip ve tahsilini durdurmaz. Tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde ödenmeyen idari para cezaları, 89. madde hükmü gereğince hesaplanacak gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir (m.102/VI).


  47. Soru

  İdari para cezası nedir? Açıklayınız.

  Cevap

  5510 sayılı Kanun’da öngörülen cezaların büyük bir kısmı idari para cezası niteliğin- dedir. Kanun’da idari para cezaları asgari ücrete bağlanmış olup burada sözü geçen as- gari ücret, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39. maddesine göre 16 yaşından büyük işçiler için belirlenen asgari ücrettir. Ayrıca idari para cezasının uygulanmasında fiilin gerçekleştiği tarihte yürürlükte olan asgari ücret dikkate alınır. Belirtelim ki fiile uygulanacak idari para cezasında değişiklik hâlinde failin lehine olan idari para cezasının uygulanması gerekir.


  48. Soru

  İşyeri bildirgesinin verilmemesi durumunda ne gibi durumlar gerçekleşir?

  Cevap

  İşyeri bildirgesini, Kanun’daki usule ve süreye uygun olarak Kuruma vermeyenler hakkında, kamu idareleri ile bilanço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin üç katı, diğer defterleri tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin iki katı, defter tutmakla yükümlü olmayanlar için ise aylık asgari ücret tutarında idari para cezası verilir.


  1. Soru

  Genel olarak sigortalılık hallerinin çakışmasında benimsenen esaslar nelerdir?

  Cevap

  Bir kişinin aynı anda birden fazla sigortalılık türünü kapsayacak şekilde çalışması mümkündür. Gerçekten bir kişi aynı anda hem iş sözleşmesine göre çalışabilir hem de herhangi bir bağımsız faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olabilir.

  2. Soru

  Bir Kalinin any and burden fizzle sigortalılık turn kapsayacak skilled çalışmasının faydası nedir?

  Cevap

  Bu düzenleme biçiminin kural olarak sigortalıların lehine olduğunu belirtmek gerekir. Zira sosyal güvenlik hukukumuzda m.4/I/a bendine göre sigortalılık daha avantajlıdır. Fakat bazı durumlarda kanun koyucunun bu tercihi sigortalının zararına olabilir. Gerçekten sigortalının haftanın bir günü iş sözleşmesine göre çalışması, diğer günlerde m.4/I/b bendi kapsamında faaliyette bulunması hâlinde sigortalının sadece m.4/I/a bendine göre sigortalı sayılması söz konusu kişinin kendisine yaşlılık aylığı bağlanması için gereken prim ödeme gün sayısını tamamlamasını neredeyse imkânsızlaştırır.

  3. Soru

  Zorunlu sigortalılık ile isteğe bağlı sigortalılığın çakışması durumda uygulanacak kural nedir?

  Cevap

  Zorunlu sigortalılık (m. 4/1/a,b,c) ile isteğe bağlı sigortalılığın çakışması hâlinde isteğe bağlı sigortalılık hâli sona erer, zorunlu sigortalılık devam eder.

  4. Soru

  Yasal düzenlemeye uygun olmayan sigortalılık hali ve türü için prim ödenmesi durumunda yapılan uygulama nedir?

  Cevap

  Ödenen primler m.53/I fıkrasına göre esas alınan sigortalılık hâli için ödenmiş ve esas alınan sigortalılık hâlinde geçmiş kabul edilir (m.53/V). Böylece Kanun koyucu, sigortalıya sigortalı sayılmadığı sigortalılık türüne göre ödediği primleri iade eder.

  5. Soru

  Sigortalılık türünü değiştirerek yaşamını sürdürmüş kişilerde hukuken emeklilik aylığı hangi türe göre düzenlenmektedir?

  Cevap

  Kanun’a göre, 5510 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilk defa sigortalı sayılanlardan m.4/I/a,b ve (c) bentlerinden birden fazlasına tabi olarak çalışmış olanların yaşlılık aylığı bağlanması taleplerinde, en fazla sigortalılığın geçtiği, hizmet sürelerinin eşit olması hâlinde ise son sigortalılık hâli esas alınır. Buna karşılık, malullük ve ölüm hâlleri ile yaş haddinden resen emekli olma, süresi kanunla belirlenen vazifelere atanma veya seçilme ve bağlı oldukları sigortalılık hâlinin kanunla değiştirilmesi durumunda ise son sigortalılık hâline göre aylık bağlanır (m.53/VI).

  6. Soru

  Bir kişinin çalışmasının hukuki temelinin bilinmesinin önemi var mıdır?

  Cevap

  Bir kişinin çalışmasının hangi hukuki temele dayandığının tespiti sosyal sigorta ilişkisi açısından büyük önem taşımaktadır. Zira kişinin tabi olacağı sigortalılık türü bu çalışmaya göre belirlenmektedir.

  7. Soru

  Bir veya birkaç sigorta olayı aynı kişide birleşerek birkaç gelir veya aylıktan aynı anda yararlanması mümkün müdür?

  Cevap

  Bir veya birkaç sigorta olayı aynı kişide birleşerek onun birkaç gelir veya aylıktan aynı anda yararlanmasına yol açabilir. Gerçekten örneğin malullük aylığına hak kazanmak için gerekli prim ödeme gün sayısına ve sigortalılık süresine sahip bir sigortalı bir iş kazasına uğrar ve bunun sonucunda malul sayılacak duruma düşerse söz konusu sigortalı hem malullük aylığına hem de sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanma koşullarını yerine getirmiş olur. Böyle bir durumda sigortalıya her iki sigorta kolundan da gelir ve aylık bağlanıp bağlanmayacağı kanun koyucunun tercihine göre belirlenir.

  8. Soru

  Uzun vadeli sigorta kollarından bağlanacak aylıklarda 5510 sayılı Kanun’a göre düzenlemeler nasıl yapılmıştır?

  Cevap

  : Bu konuda kesin bir kuraldan söz etmek mümkün değildir. Kanun koyucu bazı olasılıklarda aylıkların birleşmesini kabul etmemiş, bazı olasılıklarda her iki aylığın alınması, bazı olasılıklarda ise yüksek olanın tamamının, düşük olanın ise yarısının alınması esasını benimsemiştir (Bu tercihin sebepleri konusunda değerlendirmeler için bkz. Güzel/Okur/Caniklioğlu, 442 vd. ve 579 vd. Tuncay/Ekmekçi, 414 vd.).

  9. Soru

  Kısa vadeli sigorta kollarından bağlanacak aylıklarda 5510 sayılı Kanun’a göre düzenlemeler nasıl yapılmıştır?

  Cevap

  Sürekli iş göremezlik geliriyle birlikte ölen eşinden dolayı da gelire hak kazanan eşe her iki geliri (m.54/I,b,1), • Ana ve babadan ayrı ayrı gelire hak kazananlara, yüksek olan gelirin tamamı, az olanın yarısı (m.54/I,b,2), • Birden fazla çocuğundan gelire hak kazanan ana ve babaya, en fazla ödemeye imkân veren ilk iki dosyadan yüksek olan gelirin tamamı, düşük olan gelirin yarısı (m.54/I,b,3), • Hem eşinden hem de ana ve/veya babasından ölüm gelirine hak kazananlara, tercihine göre eşinden ya da ana ve/veya babasından bağlanacak geliri (m.54/I,b,4), • Evliliğin ölüm nedeniyle sona ermesi durumunda sonraki eşinden de gelire hak kazananlara tercih ettiği geliri bağlanır (m.54/I,b,5).

  10. Soru

  Kısa ve uzun vadeli sigorta kollarından yapılacak ödemelerin birleşmesini açıklayınız?

  Cevap

  Malullük, yaşlılık, ölüm sigortaları ve vazife malullüğü ile iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından hak kazanılan aylık ve gelirler birleşirse sigortalıya veya hak sahibine bu aylık veya gelirlerden yüksek olanın tamamı, az olanın yarısı, eşitliği hâlinde ise iş kazası ve meslek hastalığından bağlanan gelirin tümü; malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığının yarısı bağlanır (m.54/I,c,I).

  11. Soru

  5510 Sayılı Kanun’a göre gelir veya aylık bağlanan sigortalı ile hak sahibi kişilerin durumlarının değişmesi halinde çözümü nasıl ifade edilmiştir?

  Cevap

  Değişmesi hâlinde, gelir veya aylık tutarları, değişikliğin meydana geldiği tarihten sonraki ödeme dönemi başından başlanarak yeni duruma göre düzeltilir (m.55/I).

  12. Soru

  Gelir ve aylıkların arttırılması nasıl ifade edilmiştir?

  Cevap

  Gelir ve aylıklar, her yılın ocak ve temmuz ödeme tarihlerinden geçerli olmak üzere, bir önceki altı aylık döneme göre Türkiye istatistik Kurumu tarafından açıklanan en son temel yıllı tüketici fiyatları genel indeksindeki değişim oranı kadar artırılarak belirlenir (m.55/II).

  13. Soru

  Gelir ve aylıkların alt sınırı nedir?

  Cevap

  5510 sayılı Kanun’a göre sigortalıya bağlanacak aylıklar ile ölen sigortalının hak sahiplerinin aylıklarının hesabına esas tutar, çalışma sürelerindeki her yıl için 82. maddeye göre tespit edilen prime esas günlük kazanç alt sınırları dikkate alınarak, talep veya ölüm yılına ait ocak ayı itibarıyla 29. maddenin ikinci fıkrasına göre belirlenen ortalama aylık kazancın % 35’inden, sigortalının bakmakla yükümlü olduğu eşi veya çocuğu varsa % 40’ından az olamaz. Hak sahibi kimselerin aylıkları, hak sahibi bir kişi ise bu fıkraya göre hesaplanan alt sınır aylığının % 80’inden, hak sahibi iki kişi ise % 90’ından az olamaz.

  14. Soru

  Aylıkların ilgili kişilerce uzun süre tahsil edilmemesi durumunda ne yapılır?

  Cevap

  Gelir veya aylıkların ilgili kişilerce uzun süre tahsil edilmemesi Kanun’da şüpheli bir durum olarak görülmüştür. Bu nedenle Kanun’da bağlanan gelir ve aylıklarını tahakkuk ettirildiği tarihten itibaren aralıksız altı ay sonuna kadar tahsil etmeyenlerin gelir ve aylık bağlanma şartlarının devam edip etmediğinin tespiti amacıyla söz konusu gelir ve aylıkların ödenmesi durdurulması kabul edilmiştir (m.97/IV). Doğal olarak yapılan inceleme sonucunda bu koşulların hâlâ devam ettiğinin anlaşılması hâlinde durdurulan gelir ve aylıkların ödenmesine devam edilir.

  15. Soru

  Gelir ve aylıkların haczi nasıl yapılır?

  Cevap

  Gelir, aylık ve ödenekler; 88. maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez. Maddede haciz yasağının iki istisnası öngörülmüştür. İlki, Kurumun prim alacağı, diğeri ise nafaka alacağıdır. Bu alacaklar dışındaki başka bir alacak nedeniyle gelir veya aylıkların haczi mümkün değildir. Belirtelim ki bu madde, sosyal sigorta haklarının dokunulmazlığını sağlamaya yöneliktir (Güzel/Okur/Caniklioğlu, 439). Zira Kurumdan alınan gelir ve aylıklar, ücret gibi, ilgili kişilerin geçimini temin etmeye yönelik ödemelerdir.

  16. Soru

  Kanun’da kurumda yapılacak avans ödemesi yapılacak kişiler nasıl ifade edilmiştir?

  Cevap

  Kanun’da avans ödemesi yapılacak kişiler iki ayrı kategori içinde değerlendirilmiştir. İlki, sosyal sigortalı/genel sağlık sigortalısı olanlar ile bunların hak sahipleri/bakmakla yükümlü oldukları kişiler, ikincisi ise sağlık hizmet sunucularıdır. Kurum sosyal sigortalı ya da bunların hak sahipleri/bakmakla yükümlü oldukları kişilere hak ettikleri alacaklarını süresi içinde ödeyemeyecek olursa, bir başka deyişle ödemelerde gecikirse, avans verebilir. Kanun’da bu konuda Kuruma yetki tanınmıştır (m.97/VI).

  17. Soru

  Gelir ve aylık bağlanmayacak halleri açıklayınız?

  Cevap

  5510 sayılı Kanun’a göre kendisinden aylık bağlanacak sigortalıyı veya gelir ya da aylık bağlanmış olan sigortalıyı kasten öldürdüğü veya öldürmeye teşebbüs ettiği veya bu Kanun gereğince sürekli iş göremez hâle veya malul duruma getirdiği kesinleşmiş bir mahkeme kararı ile sabit olan kişilere gelir ve aylık ödenmez (m.56/I,a). Aynı şekilde kendisinden aylık bağlanacak sigortalıya veya gelir ya da aylık bağlanmamış olan sigortalıya veya hak sahibine karşı ağır bir suç işlediği veya bunlara karşı aile hukukundan doğan yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirmemesi nedeniyle ölüme bağlı bir tasarrufla mirasçılıktan çıkarıldığı bir mahkeme kararı ile sabit olanlara aylık bağlanmayacaktır (m.56/I,b). Ödenmiş bulunan gelir ve aylıklar, 96. madde hükümlerine göre geri alınır.

  18. Soru

  Sosyal sigortalarda denetleme ve kontrol yetkisi nasıl yapılmaktadır?

  Cevap

  Sosyal sigortalarda iki yönlü denetim söz konusudur. Bunlardan ilki, Kurumun faaliyet ve hesaplarının denetimine ilişkin olup dış denetim olarak adlandırılır. Öteki ise 5510 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan diğer mevzuat hükümlerinin uygulanıp uygulanmadığı yönündeki denetim olup bizzat Kurum tarafından yapılır ve iç denetim olarak kabul edilir. Bunların dışında bir de yargı denetiminden de söz etmek gerekir.

  19. Soru

  Denetim ve kontrol bakımından kamu kurum kuruluşlarının denetim elemanlarına yüklenen yükümlülükler nelerdir?

  Cevap

  Kanun’a göre kamu idarelerinin denetim elemanları kendi mevzuatı gereğince işyerlerinde yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler sırasında, çalıştırılanların sigortalı olup olmadığını da tespit ederek sigortasız çalıştırılanları Kuruma bildirmek zorundadırlar (m.59/VII). Bu kurumlar ayrıca kendi mevzuatları gereğince yaptıkları inceleme ve tespitler sırasında bu Kanun’a göre sigortalı sayılanların prime esas kazançlarının veya sigortalı gün sayılarının eksik bildirilmesi sonucunu doğuran tespitlerini de en geç bir ay içinde Kuruma bildirirler. Kurum bu bildirimleri esas almak üzere gerekli yasal işlemi yapar.

  20. Soru

  Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun Görev, Yetki, Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik nedir?

  Cevap

  Sosyal sigorta uygulamasında, sosyal riskler nedeniyle ortaya çıkan kimi sorunların çözümü ayrı bir uzmanlık gerektirir (Güzel/Okur/Caniklioğlu, 220). Özellikle tıbbi konularda çıkacak uyuşmazlıkların çözümü önem taşır. İşte Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun oluşturulması bu amaca yöneliktir. SSGSSK. m.58’de bu Kurulun kimlerden oluşacağı, görevleri ve çalışma biçim ve esaslarının bir yönetmelikle belirleneceği öngörülmüştür. Maddede sözü geçen yönetmelik Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun Görev, Yetki, Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik adı ile çıkarılmıştır (RG. 27021, T. 11.10.2008).

  21. Soru

  Kurul kimlerden oluşmaktadır?

  Cevap

  Kanun ve Yönetmelik hükümleri incelendiğinde Kurulun 5510 sayılı Kanun’a ilişkin tıbbi uyuşmazlıklarda yetkili en yüksek organ olduğu ortaya çıkmaktadır. Kanun’a göre 5510 sayılı Kanun’da yazılı olan görevleri yerine getirmek üzere branşları Kurum tarafından belirlenecek uzman hekimlerden oluşan Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu kurulur. Kurul, çeşitli bakanlıklar, Yükseköğretim Kurulu, en fazla üyeye sahip işveren, işçi ve kamu çalışanlarını temsil eden konfederasyonlar, bazı birlikler, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu ile Kurum tarafından görevlendirilecek birer uzman hekimden oluşur. Bakanlık ihtiyaç görürse Kanun’da belirlenen usule uygun olarak birden fazla Kurul oluşturmaya yetkilidir (m.58/I).

  22. Soru

  Sosyal sigortaların zorunluluk ilkesi nedir?

  Cevap

  Sigortalı olmak, kişi açısından yalnızca bir hak değil aynı zamanda bir yükümlülüktür. Başka bir ifadeyle sigortalı olup olmama konusunda kişinin iradesi rol oynamaz kişi istese de istemese de belirli koşulların varlığı hâlinde sigortalı olmak zorundadır. Sigortalı niteliği elde edildikten sonra, bu niteliğin sağladığı haklardan ve yükümlülüklerden kaçınılamaz ve vazgeçilemez. SSGSSK. m.92, belirtilen esasları şöyle ifade etmektedir: Kısa ve uzun vadeli sigorta kapsamındaki kişilerin sigortalı ve genel sağlık sigortalısı olması, genel sağlık sigortası kapsamındaki kişilerin ise genel sağlık sigortalısı olması zorunludur. Bu Kanunda yer alan sigorta hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmak, azaltmak, vazgeçmek veya başkasına devretmek için sözleşmelere konulan hükümler geçersizdir.

  23. Soru

  Genel sağlık sigortası bakımından kontrol muayenesi yaptırılmasının sebebini açıklayınız?

  Cevap

  Kurum sigortalı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere sağlık hizmetini satın alarak sunmaktadır. Bazen uygulamada bu durumu kötüye kullanmalar söz konusu olabilmektedir. İşte bu nedenle Kanun’da Kuruma bu durumu araştırma ve kontrol muayenesi yaptırma olanağı tanınmıştır.

  24. Soru

  Sosyal sigorta hakları bakımından kontrol muayenesinin sebebini açıklayınız?

  Cevap

  Sigortalılara ya da hak sahiplerine tanınan bazı haklar, bunların çalışma gücünü ya da meslekte kazanma gücünü % 60 kaybetmelerine, vazifesini yapamayacak durumda olmalarına ya da başkasının sürekli bakımına muhtaç duruma düşmelerine bağlanmıştır. Bu durumdaki değişiklikler, bağlanan aylığın ya da gelirin kesilmesini, yükseltilmesini veya azaltılmasını gerektirebilir. İşte tüm bu nedenlerle sigortalıların ya da hak sahiplerinin kontrol muayenesine tabi tutulmaları sosyal sigorta uygulamasında bir zorunluluktur.

  25. Soru

  Sosyal Güvenlik Kurumunda yersiz ödemelerin geri alınmasını açıklayınız?

  Cevap

  Sosyal Güvenlik Kurumu sosyal sigorta ilişkisinin karmaşık yapısı içinde bazen Kanun’daki koşullar mevcut olmamasına rağmen işverenlere, sigortalılara, Kurumdan gelir veya aylık almakta olanlara ya da bunların hak sahiplerine veya bakmakla yükümlü olunan kişilere bazı sosyal sigorta yardımları yapabilmektedir. Bu durumda sözü geçen kişilere yapılan yardımların geri istenip istenmeyeceği önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. İşte 5510 sayılı Kanun’un 96. maddesi bu ödemeleri yersiz ödeme olarak adlandırmakta ve bunların geri alınmasını düzenlemektedir.

  26. Soru

  Sosyal sigortalarda zaman aşımı süresi ne kadardır?

  Cevap

  Kurumun prim ve diğer alacakları ödeme süresinin dolduğu tarihi takip eden takvim yılı başından başlayarak on yıllık zaman aşımına tâbidir (m.93/II).

  27. Soru

  Sosyal sigortalarda hakkın düşme süresi ne kadardır?

  Cevap

  Kanun’da aksine hüküm bulunmayan hâllerde iş kazası, meslek hastalığı vazife malullüğü ve ölüm hâllerinde bağlanması gereken gelir ve aylıkların, hakkın kazanıldığı tarihten itibaren beş yıl içinde istenmeyen kısmı zaman aşımına uğrar (m. 97/I). Ancak Kuruma müracaat etmemenin haklı bir sebebe dayandığını genel hükümlere göre ispat edenler hak kaybına uğramazlar (m.97/II).

  28. Soru

  Sosyal sigorta yükümlülükleri nedeniyle işverenin ücretlerde kesinti yapılamaması hangi Kanun da belirtilmiştir?

  Cevap

  5510 sayılı Kanun’a göre işveren, sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası için kendisine düşen yükümlülükler nedeniyle, sigortalıların ücretlerinden kesinti yapamaz (m.98/I). Böylece işverenin kanunun kendisine yüklediği bir yükümlülüğü sigortalıya yansıtması ve ücretinde kesinti yapması engellenmiştir. Zaten genel bir ilke olan bu hususun Kanun’da da ayrıca düzenlenmesi isabetli olmuştur.

  29. Soru

  Zorunlu sigortalılık ile isteğe bağlı sigortalılığın çakışması durumunda ne yapılır?

  Zorunlu sigortalılık ile isteğe bağlı sigortalılığın çakışması durumunda ne yapılır?

  Zorunlu sigortalılık ile isteğe bağlı sigortalılığın çakışması durumunda ne yapılır?

  Zorunlu sigortalılık ile isteğe bağlı sigortalılığın çakışması durumunda ne yapılır?

  Cevap

  5510 sayılı Kanun’da sadece zorunlu sigortalılıkların çatışması hâlinde uygulanacak kural belirlenmemiş, zorunlu sigortalılık ile isteğe bağlı sigortalılığın çakışması hâlinde nasıl bir işlem yapılması gerektiği de açıklığa kavuşturulmuştur. Buna göre, isteğe bağlı sigor- talı olanların 4. maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamına tabi olacak şekilde çalışmaya başlamaları hâlinde isteğe bağlı sigortalılık hâli sona erer (m.53/III). Böylece zorunlu sigortalılığın asıl olduğu yasa metni olarak ifadesini bulmuştur. Öte yandan Kanun’da bu kuralın da bir istisnası bulunmaktadır. Gerçekten, isteğe bağlı sigortalılık kısmında tekrar belirtileceği üzere, kısmi süreli çalışanlar, zorunlu sigortalılı- ğın dışında kalan süreler için isteğe bağlı sigortalı olabilirler (m.51/III). Böylece bir kişinin aynı anda hem zorunlu hem de isteğe bağlı sigortalı olabilmesi mümkün kılınmıştır.

  5510 sayılı Kanun’da sadece zorunlu sigortalılıkların çatışması hâlinde uygulanacak kural belirlenmemiş, zorunlu sigortalılık ile isteğe bağlı sigortalılığın çakışması hâlinde nasıl bir işlem yapılması gerektiği de açıklığa kavuşturulmuştur. Buna göre, isteğe bağlı sigor- talı olanların 4. maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamına tabi olacak şekilde çalışmaya başlamaları hâlinde isteğe bağlı sigortalılık hâli sona erer (m.53/III). Böylece zorunlu sigortalılığın asıl olduğu yasa metni olarak ifadesini bulmuştur. Öte yandan Kanun’da bu kuralın da bir istisnası bulunmaktadır. Gerçekten, isteğe bağlı sigortalılık kısmında tekrar belirtileceği üzere, kısmi süreli çalışanlar, zorunlu sigortalılı- ğın dışında kalan süreler için isteğe bağlı sigortalı olabilirler (m.51/III). Böylece bir kişinin aynı anda hem zorunlu hem de isteğe bağlı sigortalı olabilmesi mümkün kılınmıştır.

  5510 sayılı Kanun’da sadece zorunlu sigortalılıkların çatışması hâlinde uygulanacak kural belirlenmemiş, zorunlu sigortalılık ile isteğe bağlı sigortalılığın çakışması hâlinde nasıl bir işlem yapılması gerektiği de açıklığa kavuşturulmuştur. Buna göre, isteğe bağlı sigor- talı olanların 4. maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamına tabi olacak şekilde çalışmaya başlamaları hâlinde isteğe bağlı sigortalılık hâli sona erer (m.53/III). Böylece zorunlu sigortalılığın asıl olduğu yasa metni olarak ifadesini bulmuştur. Öte yandan Kanun’da bu kuralın da bir istisnası bulunmaktadır. Gerçekten, isteğe bağlı sigortalılık kısmında tekrar belirtileceği üzere, kısmi süreli çalışanlar, zorunlu sigortalılı- ğın dışında kalan süreler için isteğe bağlı sigortalı olabilirler (m.51/III). Böylece bir kişinin aynı anda hem zorunlu hem de isteğe bağlı sigortalı olabilmesi mümkün kılınmıştır.

  5510 sayılı Kanun’da sadece zorunlu sigortalılıkların çatışması hâlinde uygulanacak kural belirlenmemiş, zorunlu sigortalılık ile isteğe bağlı sigortalılığın çakışması hâlinde nasıl bir işlem yapılması gerektiği de açıklığa kavuşturulmuştur. Buna göre, isteğe bağlı sigor- talı olanların 4. maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamına tabi olacak şekilde çalışmaya başlamaları hâlinde isteğe bağlı sigortalılık hâli sona erer (m.53/III). Böylece zorunlu sigortalılığın asıl olduğu yasa metni olarak ifadesini bulmuştur. Öte yandan Kanun’da bu kuralın da bir istisnası bulunmaktadır. Gerçekten, isteğe bağlı sigortalılık kısmında tekrar belirtileceği üzere, kısmi süreli çalışanlar, zorunlu sigortalılı- ğın dışında kalan süreler için isteğe bağlı sigortalı olabilirler (m.51/III). Böylece bir kişinin aynı anda hem zorunlu hem de isteğe bağlı sigortalı olabilmesi mümkün kılınmıştır.

  30. Soru

  Yasal düzenlemeye uygun olmayan sigortalılık hâli ve türü için prim ödenmesi nasıl olur?

  Yasal düzenlemeye uygun olmayan sigortalılık hâli ve türü için prim ödenmesi nasıl olur?

  Yasal düzenlemeye uygun olmayan sigortalılık hâli ve türü için prim ödenmesi nasıl olur?

  Yasal düzenlemeye uygun olmayan sigortalılık hâli ve türü için prim ödenmesi nasıl olur?

  Cevap

  Kanun’un m.53/V fıkrası bu olasılığı düzenlemektedir. Buna göre sigortalının, sigortalı sayılması gerekenin dışında başka bir sigortalılık hâli için prim ödemesi hâlinde, ödenen primler m.53/I fıkrasına göre esas alınan sigortalılık hâli için ödenmiş ve esas alı- nan sigortalılık hâlinde geçmiş kabul edilir (m.53/V). Böylece Kanun koyucu, sigortalıya sigortalı sayılmadığı sigortalılık türüne göre ödediği primleri iade edip, sigortalı sayılması gereken sigortalılık türüne göre de gecikme faizi ile prim ödeme zorunluluğu getirmek yerine, bizce de isabetli olarak, daha basit bir yöntem benimsemiştir.

  Kanun’un m.53/V fıkrası bu olasılığı düzenlemektedir. Buna göre sigortalının, sigortalı sayılması gerekenin dışında başka bir sigortalılık hâli için prim ödemesi hâlinde, ödenen primler m.53/I fıkrasına göre esas alınan sigortalılık hâli için ödenmiş ve esas alı- nan sigortalılık hâlinde geçmiş kabul edilir (m.53/V). Böylece Kanun koyucu, sigortalıya sigortalı sayılmadığı sigortalılık türüne göre ödediği primleri iade edip, sigortalı sayılması gereken sigortalılık türüne göre de gecikme faizi ile prim ödeme zorunluluğu getirmek yerine, bizce de isabetli olarak, daha basit bir yöntem benimsemiştir.

  Kanun’un m.53/V fıkrası bu olasılığı düzenlemektedir. Buna göre sigortalının, sigortalı sayılması gerekenin dışında başka bir sigortalılık hâli için prim ödemesi hâlinde, ödenen primler m.53/I fıkrasına göre esas alınan sigortalılık hâli için ödenmiş ve esas alı- nan sigortalılık hâlinde geçmiş kabul edilir (m.53/V). Böylece Kanun koyucu, sigortalıya sigortalı sayılmadığı sigortalılık türüne göre ödediği primleri iade edip, sigortalı sayılması gereken sigortalılık türüne göre de gecikme faizi ile prim ödeme zorunluluğu getirmek yerine, bizce de isabetli olarak, daha basit bir yöntem benimsemiştir.

  Kanun’un m.53/V fıkrası bu olasılığı düzenlemektedir. Buna göre sigortalının, sigortalı sayılması gerekenin dışında başka bir sigortalılık hâli için prim ödemesi hâlinde, ödenen primler m.53/I fıkrasına göre esas alınan sigortalılık hâli için ödenmiş ve esas alı- nan sigortalılık hâlinde geçmiş kabul edilir (m.53/V). Böylece Kanun koyucu, sigortalıya sigortalı sayılmadığı sigortalılık türüne göre ödediği primleri iade edip, sigortalı sayılması gereken sigortalılık türüne göre de gecikme faizi ile prim ödeme zorunluluğu getirmek yerine, bizce de isabetli olarak, daha basit bir yöntem benimsemiştir.

  31. Soru

  Uzun vadeli sigorta kollarından bağlanacak aylıklarda 5510 sayılı kanun’a göre neler yapılır?

  Uzun vadeli sigorta kollarından bağlanacak aylıklarda 5510 sayılı kanun’a göre neler yapılır?

  Uzun vadeli sigorta kollarından bağlanacak aylıklarda 5510 sayılı kanun’a göre neler yapılır?

  Uzun vadeli sigorta kollarından bağlanacak aylıklarda 5510 sayılı kanun’a göre neler yapılır?

  Cevap

  5510 sayılı Kanun’a göre

  • Hem malullük hem de yaşlılık aylığına hak kazanan sigortalıya, bu aylıklardan

   yüksek olanı, aylıklar eşitse yalnız yaşlılık aylığı (m.54/I,a,1),

  • Malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı ile birlikte ölen eşinden dolayı da

   aylığa hak kazanan sigortalıya her iki aylığı (m.54/I,a,2),

  • Ana ve babasından ayrı ayrı aylığa hak kazanan çocuklara, yüksek olan aylığın

   tamamı, az olan aylığın yarısı (m.54/I,a,3),

  • Birden fazla çocuğundan aylığa hak kazanan ana ve babaya en fazla ödemeye

   imkân veren ilk iki dosyadan yüksek olan aylığın tamamı, düşük olan aylığın yarısı

   (m.54/I,a,4),

  • Hem eşinden hem de ana ve/veya babasından ölüm aylığına hak kazananlara terci-

   hine göre eşinden ya da ana ve/veya babasından bağlanacak aylığı (m.54/I,a,5),

  • Kanun’a göre vazife malullüğü aylığı almakta iken tekrar sigortalı olanlardanhem vazife malullüğüne hem de malullük aylığına hak kazananlara bu aylıklar- dan yüksek olanı, aylıkları eşitse yalnızca vazife malullüğü aylığı, bunlardan hem vazife malullüğü hem de yaşlılık aylığına hak kazananlara, bu aylıkların her ikisi

   (m.54/I,a,6),

  • Evliliğin ölüm nedeniyle sona ermesi durumunda sonraki eşinden de aylığa hak

   kazananlara tercih ettiği aylığı bağlanır (m.54/I,a,7).

  5510 sayılı Kanun’a göre

  • Hem malullük hem de yaşlılık aylığına hak kazanan sigortalıya, bu aylıklardan

   yüksek olanı, aylıklar eşitse yalnız yaşlılık aylığı (m.54/I,a,1),

  • Malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı ile birlikte ölen eşinden dolayı da

   aylığa hak kazanan sigortalıya her iki aylığı (m.54/I,a,2),

  • Ana ve babasından ayrı ayrı aylığa hak kazanan çocuklara, yüksek olan aylığın

   tamamı, az olan aylığın yarısı (m.54/I,a,3),

  • Birden fazla çocuğundan aylığa hak kazanan ana ve babaya en fazla ödemeye

   imkân veren ilk iki dosyadan yüksek olan aylığın tamamı, düşük olan aylığın yarısı

   (m.54/I,a,4),

  • Hem eşinden hem de ana ve/veya babasından ölüm aylığına hak kazananlara terci-

   hine göre eşinden ya da ana ve/veya babasından bağlanacak aylığı (m.54/I,a,5),

  • Kanun’a göre vazife malullüğü aylığı almakta iken tekrar sigortalı olanlardanhem vazife malullüğüne hem de malullük aylığına hak kazananlara bu aylıklar- dan yüksek olanı, aylıkları eşitse yalnızca vazife malullüğü aylığı, bunlardan hem vazife malullüğü hem de yaşlılık aylığına hak kazananlara, bu aylıkların her ikisi

   (m.54/I,a,6),

  • Evliliğin ölüm nedeniyle sona ermesi durumunda sonraki eşinden de aylığa hak

   kazananlara tercih ettiği aylığı bağlanır (m.54/I,a,7).

  5510 sayılı Kanun’a göre

  • Hem malullük hem de yaşlılık aylığına hak kazanan sigortalıya, bu aylıklardan

   yüksek olanı, aylıklar eşitse yalnız yaşlılık aylığı (m.54/I,a,1),

  • Malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı ile birlikte ölen eşinden dolayı da

   aylığa hak kazanan sigortalıya her iki aylığı (m.54/I,a,2),

  • Ana ve babasından ayrı ayrı aylığa hak kazanan çocuklara, yüksek olan aylığın

   tamamı, az olan aylığın yarısı (m.54/I,a,3),

  • Birden fazla çocuğundan aylığa hak kazanan ana ve babaya en fazla ödemeye

   imkân veren ilk iki dosyadan yüksek olan aylığın tamamı, düşük olan aylığın yarısı

   (m.54/I,a,4),

  • Hem eşinden hem de ana ve/veya babasından ölüm aylığına hak kazananlara terci-

   hine göre eşinden ya da ana ve/veya babasından bağlanacak aylığı (m.54/I,a,5),

  • Kanun’a göre vazife malullüğü aylığı almakta iken tekrar sigortalı olanlardanhem vazife malullüğüne hem de malullük aylığına hak kazananlara bu aylıklar- dan yüksek olanı, aylıkları eşitse yalnızca vazife malullüğü aylığı, bunlardan hem vazife malullüğü hem de yaşlılık aylığına hak kazananlara, bu aylıkların her ikisi

   (m.54/I,a,6),

  • Evliliğin ölüm nedeniyle sona ermesi durumunda sonraki eşinden de aylığa hak

   kazananlara tercih ettiği aylığı bağlanır (m.54/I,a,7).

  5510 sayılı Kanun’a göre

  • Hem malullük hem de yaşlılık aylığına hak kazanan sigortalıya, bu aylıklardan

   yüksek olanı, aylıklar eşitse yalnız yaşlılık aylığı (m.54/I,a,1),

  • Malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı ile birlikte ölen eşinden dolayı da

   aylığa hak kazanan sigortalıya her iki aylığı (m.54/I,a,2),

  • Ana ve babasından ayrı ayrı aylığa hak kazanan çocuklara, yüksek olan aylığın

   tamamı, az olan aylığın yarısı (m.54/I,a,3),

  • Birden fazla çocuğundan aylığa hak kazanan ana ve babaya en fazla ödemeye

   imkân veren ilk iki dosyadan yüksek olan aylığın tamamı, düşük olan aylığın yarısı

   (m.54/I,a,4),

  • Hem eşinden hem de ana ve/veya babasından ölüm aylığına hak kazananlara terci-

   hine göre eşinden ya da ana ve/veya babasından bağlanacak aylığı (m.54/I,a,5),

  • Kanun’a göre vazife malullüğü aylığı almakta iken tekrar sigortalı olanlardanhem vazife malullüğüne hem de malullük aylığına hak kazananlara bu aylıklar- dan yüksek olanı, aylıkları eşitse yalnızca vazife malullüğü aylığı, bunlardan hem vazife malullüğü hem de yaşlılık aylığına hak kazananlara, bu aylıkların her ikisi

   (m.54/I,a,6),

  • Evliliğin ölüm nedeniyle sona ermesi durumunda sonraki eşinden de aylığa hak

   kazananlara tercih ettiği aylığı bağlanır (m.54/I,a,7).

  32. Soru

  Kısa vadeli sigorta kolundan bağlanacak gelirlerde 5510 sayılı Kanun’a göre nasıl düzenlenir?

  Kısa vadeli sigorta kolundan bağlanacak gelirlerde 5510 sayılı Kanun’a göre nasıl düzenlenir?

  Kısa vadeli sigorta kolundan bağlanacak gelirlerde 5510 sayılı Kanun’a göre nasıl düzenlenir?

  Kısa vadeli sigorta kolundan bağlanacak gelirlerde 5510 sayılı Kanun’a göre nasıl düzenlenir?

  Cevap

  5510 sayılı Kanun’a göre

   • Sürekli iş göremezlik geliriyle birlikte ölen eşinden dolayı da gelire hak kazanan eşe

    her iki geliri (m.54/I,b,1),

   • Ana ve babadan ayrı ayrı gelire hak kazananlara, yüksek olan gelirin tamamı, az

    olanın yarısı (m.54/I,b,2),

   • Birden fazla çocuğundan gelire hak kazanan ana ve babaya, en fazla ödemeye

    imkân veren ilk iki dosyadan yüksek olan gelirin tamamı, düşük olan gelirin yarısı

    (m.54/I,b,3),

   • Hem eşinden hem de ana ve/veya babasından ölüm gelirine hak kazananlara, ter-

    cihine göre eşinden ya da ana ve/veya babasından bağlanacak geliri (m.54/I,b,4), (06.08.2003 tarihinden önce hak sahibi kız çocuklarına bağlanacak gelir ve aylıklar açısından farklı bir düzenleme için bkz. 506 sayılı Kanun geç. m.91, ayrıca bkz. YHGK, T. 21.03.2012, E. 2012/21-21, K. 2012/223),

   • Evliliğin ölüm nedeniyle sona ermesi durumunda sonraki eşinden de gelire hakkazananlara tercih ettiği geliri bağlanır (m.54/I,b,5).

   5510 sayılı Kanun’a göre

    • Sürekli iş göremezlik geliriyle birlikte ölen eşinden dolayı da gelire hak kazanan eşe

     her iki geliri (m.54/I,b,1),

    • Ana ve babadan ayrı ayrı gelire hak kazananlara, yüksek olan gelirin tamamı, az

     olanın yarısı (m.54/I,b,2),

    • Birden fazla çocuğundan gelire hak kazanan ana ve babaya, en fazla ödemeye

     imkân veren ilk iki dosyadan yüksek olan gelirin tamamı, düşük olan gelirin yarısı

     (m.54/I,b,3),

    • Hem eşinden hem de ana ve/veya babasından ölüm gelirine hak kazananlara, ter-

     cihine göre eşinden ya da ana ve/veya babasından bağlanacak geliri (m.54/I,b,4), (06.08.2003 tarihinden önce hak sahibi kız çocuklarına bağlanacak gelir ve aylıklar açısından farklı bir düzenleme için bkz. 506 sayılı Kanun geç. m.91, ayrıca bkz. YHGK, T. 21.03.2012, E. 2012/21-21, K. 2012/223),

    • Evliliğin ölüm nedeniyle sona ermesi durumunda sonraki eşinden de gelire hakkazananlara tercih ettiği geliri bağlanır (m.54/I,b,5).

    5510 sayılı Kanun’a göre

     • Sürekli iş göremezlik geliriyle birlikte ölen eşinden dolayı da gelire hak kazanan eşe

      her iki geliri (m.54/I,b,1),

     • Ana ve babadan ayrı ayrı gelire hak kazananlara, yüksek olan gelirin tamamı, az

      olanın yarısı (m.54/I,b,2),

     • Birden fazla çocuğundan gelire hak kazanan ana ve babaya, en fazla ödemeye

      imkân veren ilk iki dosyadan yüksek olan gelirin tamamı, düşük olan gelirin yarısı

      (m.54/I,b,3),

     • Hem eşinden hem de ana ve/veya babasından ölüm gelirine hak kazananlara, ter-

      cihine göre eşinden ya da ana ve/veya babasından bağlanacak geliri (m.54/I,b,4), (06.08.2003 tarihinden önce hak sahibi kız çocuklarına bağlanacak gelir ve aylıklar açısından farklı bir düzenleme için bkz. 506 sayılı Kanun geç. m.91, ayrıca bkz. YHGK, T. 21.03.2012, E. 2012/21-21, K. 2012/223),

     • Evliliğin ölüm nedeniyle sona ermesi durumunda sonraki eşinden de gelire hakkazananlara tercih ettiği geliri bağlanır (m.54/I,b,5).

     5510 sayılı Kanun’a göre

      • Sürekli iş göremezlik geliriyle birlikte ölen eşinden dolayı da gelire hak kazanan eşe

       her iki geliri (m.54/I,b,1),

      • Ana ve babadan ayrı ayrı gelire hak kazananlara, yüksek olan gelirin tamamı, az

       olanın yarısı (m.54/I,b,2),

      • Birden fazla çocuğundan gelire hak kazanan ana ve babaya, en fazla ödemeye

       imkân veren ilk iki dosyadan yüksek olan gelirin tamamı, düşük olan gelirin yarısı

       (m.54/I,b,3),

      • Hem eşinden hem de ana ve/veya babasından ölüm gelirine hak kazananlara, ter-

       cihine göre eşinden ya da ana ve/veya babasından bağlanacak geliri (m.54/I,b,4), (06.08.2003 tarihinden önce hak sahibi kız çocuklarına bağlanacak gelir ve aylıklar açısından farklı bir düzenleme için bkz. 506 sayılı Kanun geç. m.91, ayrıca bkz. YHGK, T. 21.03.2012, E. 2012/21-21, K. 2012/223),

      • Evliliğin ölüm nedeniyle sona ermesi durumunda sonraki eşinden de gelire hakkazananlara tercih ettiği geliri bağlanır (m.54/I,b,5).

      33. Soru

      Gelir ve aylıkların düzeltilmesi 5510 sayılı Kanun’a göre alt sınırı nasıl ayarlanır?

      Gelir ve aylıkların düzeltilmesi 5510 sayılı Kanun’a göre alt sınırı nasıl ayarlanır?

      Gelir ve aylıkların düzeltilmesi 5510 sayılı Kanun’a göre alt sınırı nasıl ayarlanır?

      Gelir ve aylıkların düzeltilmesi 5510 sayılı Kanun’a göre alt sınırı nasıl ayarlanır?

      Cevap

      5510 sayılı Kanun’a göre sigortalıya bağlanacak aylıklar ile ölen sigortalının hak sahiplerinin aylıklarının hesabına esas tutar, çalışma sürelerindeki her yıl için 82. maddeye göre tespit edi- len prime esas günlük kazanç alt sınırları dikkate alınarak, talep veya ölüm yılına ait ocak ayı itibarıyla 29. maddenin ikinci fıkrasına göre belirlenen ortalama aylık kazancın % 35’inden, sigortalının bakmakla yükümlü olduğu eşi veya çocuğu varsa % 40’ından az olamaz. Hak sahibi kimselerin aylıkları, hak sahibi bir kişi ise bu fıkraya göre hesaplanan alt sınır aylığının % 80’inden, hak sahibi iki kişi ise % 90’ından az olamaz. Uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri gereğince bağlanan kısmi aylıklar için bu fıkra hükümleri uygulanmaz (m.55/III).

      m.4/I/a,b ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılar için ayrı ayrı olmak üzere malullük sigortasından dosya bazında her yıl bağlanan aylıkların aylık başlangıç tarihinin ait ol- duğu yılın ocak ayı itibarıyla yıl içine ait artışlar uygulanmaksızın hesaplanacak tutarları, yaşlılık sigortasından bir önceki yılın son ödeme ayında söz konusu sigortalılar için ayrı ayrı dosya bazında ödenen en düşük yaşlılık aylığından az olamaz (m.55/IV).

      İş kazası veya meslek hastalığı sonucu başka birinin sürekli bakımına muhtaç duruma gelen sigortalı için ödenmesi gereken sürekli iş göremezlik geliri, 82. maddeye göre tespit edilen prime esas kazanç alt sınırının aylık tutarının % 85’inden az olamaz (m.55/V).

      5510 sayılı Kanun’a göre sigortalıya bağlanacak aylıklar ile ölen sigortalının hak sahiplerinin aylıklarının hesabına esas tutar, çalışma sürelerindeki her yıl için 82. maddeye göre tespit edi- len prime esas günlük kazanç alt sınırları dikkate alınarak, talep veya ölüm yılına ait ocak ayı itibarıyla 29. maddenin ikinci fıkrasına göre belirlenen ortalama aylık kazancın % 35’inden, sigortalının bakmakla yükümlü olduğu eşi veya çocuğu varsa % 40’ından az olamaz. Hak sahibi kimselerin aylıkları, hak sahibi bir kişi ise bu fıkraya göre hesaplanan alt sınır aylığının % 80’inden, hak sahibi iki kişi ise % 90’ından az olamaz. Uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri gereğince bağlanan kısmi aylıklar için bu fıkra hükümleri uygulanmaz (m.55/III).

      m.4/I/a,b ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılar için ayrı ayrı olmak üzere malullük sigortasından dosya bazında her yıl bağlanan aylıkların aylık başlangıç tarihinin ait ol- duğu yılın ocak ayı itibarıyla yıl içine ait artışlar uygulanmaksızın hesaplanacak tutarları, yaşlılık sigortasından bir önceki yılın son ödeme ayında söz konusu sigortalılar için ayrı ayrı dosya bazında ödenen en düşük yaşlılık aylığından az olamaz (m.55/IV).

      İş kazası veya meslek hastalığı sonucu başka birinin sürekli bakımına muhtaç duruma gelen sigortalı için ödenmesi gereken sürekli iş göremezlik geliri, 82. maddeye göre tespit edilen prime esas kazanç alt sınırının aylık tutarının % 85’inden az olamaz (m.55/V).

      5510 sayılı Kanun’a göre sigortalıya bağlanacak aylıklar ile ölen sigortalının hak sahiplerinin aylıklarının hesabına esas tutar, çalışma sürelerindeki her yıl için 82. maddeye göre tespit edi- len prime esas günlük kazanç alt sınırları dikkate alınarak, talep veya ölüm yılına ait ocak ayı itibarıyla 29. maddenin ikinci fıkrasına göre belirlenen ortalama aylık kazancın % 35’inden, sigortalının bakmakla yükümlü olduğu eşi veya çocuğu varsa % 40’ından az olamaz. Hak sahibi kimselerin aylıkları, hak sahibi bir kişi ise bu fıkraya göre hesaplanan alt sınır aylığının % 80’inden, hak sahibi iki kişi ise % 90’ından az olamaz. Uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri gereğince bağlanan kısmi aylıklar için bu fıkra hükümleri uygulanmaz (m.55/III).

      m.4/I/a,b ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılar için ayrı ayrı olmak üzere malullük sigortasından dosya bazında her yıl bağlanan aylıkların aylık başlangıç tarihinin ait ol- duğu yılın ocak ayı itibarıyla yıl içine ait artışlar uygulanmaksızın hesaplanacak tutarları, yaşlılık sigortasından bir önceki yılın son ödeme ayında söz konusu sigortalılar için ayrı ayrı dosya bazında ödenen en düşük yaşlılık aylığından az olamaz (m.55/IV).

      İş kazası veya meslek hastalığı sonucu başka birinin sürekli bakımına muhtaç duruma gelen sigortalı için ödenmesi gereken sürekli iş göremezlik geliri, 82. maddeye göre tespit edilen prime esas kazanç alt sınırının aylık tutarının % 85’inden az olamaz (m.55/V).

      5510 sayılı Kanun’a göre sigortalıya bağlanacak aylıklar ile ölen sigortalının hak sahiplerinin aylıklarının hesabına esas tutar, çalışma sürelerindeki her yıl için 82. maddeye göre tespit edi- len prime esas günlük kazanç alt sınırları dikkate alınarak, talep veya ölüm yılına ait ocak ayı itibarıyla 29. maddenin ikinci fıkrasına göre belirlenen ortalama aylık kazancın % 35’inden, sigortalının bakmakla yükümlü olduğu eşi veya çocuğu varsa % 40’ından az olamaz. Hak sahibi kimselerin aylıkları, hak sahibi bir kişi ise bu fıkraya göre hesaplanan alt sınır aylığının % 80’inden, hak sahibi iki kişi ise % 90’ından az olamaz. Uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri gereğince bağlanan kısmi aylıklar için bu fıkra hükümleri uygulanmaz (m.55/III).

      m.4/I/a,b ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılar için ayrı ayrı olmak üzere malullük sigortasından dosya bazında her yıl bağlanan aylıkların aylık başlangıç tarihinin ait ol- duğu yılın ocak ayı itibarıyla yıl içine ait artışlar uygulanmaksızın hesaplanacak tutarları, yaşlılık sigortasından bir önceki yılın son ödeme ayında söz konusu sigortalılar için ayrı ayrı dosya bazında ödenen en düşük yaşlılık aylığından az olamaz (m.55/IV).

      İş kazası veya meslek hastalığı sonucu başka birinin sürekli bakımına muhtaç duruma gelen sigortalı için ödenmesi gereken sürekli iş göremezlik geliri, 82. maddeye göre tespit edilen prime esas kazanç alt sınırının aylık tutarının % 85’inden az olamaz (m.55/V).

      34. Soru

      Gelir ve aylıkların düzeltilmesi 5510 sayılı kanuna göre nasıldır?

      Cevap

      5510 Sayılı Kanun’a göre gelir veya aylık bağlanan sigortalı ile hak sahibi kişilerin du- rumlarının, kendilerine veya başka hak sahiplerine bağlanmış bulunan gelir veya aylık tutarının düzeltilmesini gerektirir bir şekilde değişmesi hâlinde gelir veya aylık tutarları, değişikliğin meydana geldiği tarihten sonraki ödeme dönemi başından başlanarak yeni duruma göre düzeltilir (m.55/I).

      5510 Sayılı Kanun’a göre gelir veya aylık bağlanan sigortalı ile hak sahibi kişilerin du- rumlarının, kendilerine veya başka hak sahiplerine bağlanmış bulunan gelir veya aylık tutarının düzeltilmesini gerektirir bir şekilde değişmesi hâlinde gelir veya aylık tutarları, değişikliğin meydana geldiği tarihten sonraki ödeme dönemi başından başlanarak yeni duruma göre düzeltilir (m.55/I).

      5510 Sayılı Kanun’a göre gelir veya aylık bağlanan sigortalı ile hak sahibi kişilerin du- rumlarının, kendilerine veya başka hak sahiplerine bağlanmış bulunan gelir veya aylık tutarının düzeltilmesini gerektirir bir şekilde değişmesi hâlinde gelir veya aylık tutarları, değişikliğin meydana geldiği tarihten sonraki ödeme dönemi başından başlanarak yeni duruma göre düzeltilir (m.55/I).

      5510 Sayılı Kanun’a göre gelir veya aylık bağlanan sigortalı ile hak sahibi kişilerin du- rumlarının, kendilerine veya başka hak sahiplerine bağlanmış bulunan gelir veya aylık tutarının düzeltilmesini gerektirir bir şekilde değişmesi hâlinde gelir veya aylık tutarları, değişikliğin meydana geldiği tarihten sonraki ödeme dönemi başından başlanarak yeni duruma göre düzeltilir (m.55/I).

      35. Soru

      Gelir ve aylıkların artırılması 5510 sayılı kanuna göre nasıldır?

      Cevap

      Gelir ve aylıklar, her yılın ocak ve temmuz ödeme tarihlerinden geçerli olmak üzere, bir önceki altı aylık döneme göre Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan en son temel yıllı tüketici fiyatları genel indeksindeki değişim oranı kadar artırılarak belirlenir (m.55/II).

      Gelir ve aylıklar, her yılın ocak ve temmuz ödeme tarihlerinden geçerli olmak üzere, bir önceki altı aylık döneme göre Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan en son temel yıllı tüketici fiyatları genel indeksindeki değişim oranı kadar artırılarak belirlenir (m.55/II).

      Gelir ve aylıklar, her yılın ocak ve temmuz ödeme tarihlerinden geçerli olmak üzere, bir önceki altı aylık döneme göre Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan en son temel yıllı tüketici fiyatları genel indeksindeki değişim oranı kadar artırılarak belirlenir (m.55/II).

      Gelir ve aylıklar, her yılın ocak ve temmuz ödeme tarihlerinden geçerli olmak üzere, bir önceki altı aylık döneme göre Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan en son temel yıllı tüketici fiyatları genel indeksindeki değişim oranı kadar artırılarak belirlenir (m.55/II).

      36. Soru

      Gelir, aylık ve ödenekler ne gibi durumlarda haczedilemez?

      Gelir, aylık ve ödenekler ne gibi durumlarda haczedilemez?

      Gelir, aylık ve ödenekler ne gibi durumlarda haczedilemez?

      Gelir, aylık ve ödenekler ne gibi durumlarda haczedilemez?

      Cevap

      Gelir, aylık ve ödenekler; 88. maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafa-ka borçları dışında haczedilemez.

      Gelir, aylık ve ödenekler; 88. maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafa-ka borçları dışında haczedilemez.

      Gelir, aylık ve ödenekler; 88. maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafa-ka borçları dışında haczedilemez.

      Gelir, aylık ve ödenekler; 88. maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafa-ka borçları dışında haczedilemez.

      37. Soru

      Gelir ve aylık bağlanmayacak hâller 5510 sayılı Kanun’a göre nasıl düzenlenir?

      Gelir ve aylık bağlanmayacak hâller 5510 sayılı Kanun’a göre nasıl düzenlenir?

      Gelir ve aylık bağlanmayacak hâller 5510 sayılı Kanun’a göre nasıl düzenlenir?

      Gelir ve aylık bağlanmayacak hâller 5510 sayılı Kanun’a göre nasıl düzenlenir?

      Cevap

      5510 sayılı Kanun’a göre kendisinden aylık bağlanacak sigortalıyı veya gelir ya da aylık bağlanmış olan sigortalıyı kasten öldürdüğü veya öldürmeye teşebbüs ettiği veya bu Ka- nun gereğince sürekli iş göremez hâle veya malul duruma getirdiği kesinleşmiş bir mah- keme kararı ile sabit olan kişilere gelir ve aylık ödenmez (m.56/I,a). Aynı şekilde kendi- sinden aylık bağlanacak sigortalıya veya gelir ya da aylık bağlanmamış olan sigortalıya veya hak sahibine karşı ağır bir suç işlediği veya bunlara karşı aile hukukundan doğan yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirmemesi nedeniyle ölüme bağlı bir tasarrufla mirasçılıktan çıkarıldığı bir mahkeme kararı ile sabit olanlara aylık bağlanmayacaktır (m.56/I,b). Ödenmiş bulunan gelir ve aylıklar, 96. madde hükümlerine göre geri alınır.

      Görüldüğü gibi maddede sadece kasten öldürme hâline yer verildiğinden kastı aşan fiil sonucu ya da taksirle öldürme durumunda ölüm aylığı bağlanabilecektir (Güzel/Okur/ Caniklioğlu, 559; Tuncay/Ekmekçi, 2011, 417). Bunun gibi maddede mirası redde ilişkin bir hüküm bulunmadığı için mirası ret ölüm aylığı talep hakkını etkilemeyecektir (Güzel/ Okur/Caniklioğlu, 559; Tuncay/Ekmekçi, 2011, 401-402; Uşan, 245).

      5510 sayılı Kanun’a göre kendisinden aylık bağlanacak sigortalıyı veya gelir ya da aylık bağlanmış olan sigortalıyı kasten öldürdüğü veya öldürmeye teşebbüs ettiği veya bu Ka- nun gereğince sürekli iş göremez hâle veya malul duruma getirdiği kesinleşmiş bir mah- keme kararı ile sabit olan kişilere gelir ve aylık ödenmez (m.56/I,a). Aynı şekilde kendi- sinden aylık bağlanacak sigortalıya veya gelir ya da aylık bağlanmamış olan sigortalıya veya hak sahibine karşı ağır bir suç işlediği veya bunlara karşı aile hukukundan doğan yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirmemesi nedeniyle ölüme bağlı bir tasarrufla mirasçılıktan çıkarıldığı bir mahkeme kararı ile sabit olanlara aylık bağlanmayacaktır (m.56/I,b). Ödenmiş bulunan gelir ve aylıklar, 96. madde hükümlerine göre geri alınır.

      Görüldüğü gibi maddede sadece kasten öldürme hâline yer verildiğinden kastı aşan fiil sonucu ya da taksirle öldürme durumunda ölüm aylığı bağlanabilecektir (Güzel/Okur/ Caniklioğlu, 559; Tuncay/Ekmekçi, 2011, 417). Bunun gibi maddede mirası redde ilişkin bir hüküm bulunmadığı için mirası ret ölüm aylığı talep hakkını etkilemeyecektir (Güzel/ Okur/Caniklioğlu, 559; Tuncay/Ekmekçi, 2011, 401-402; Uşan, 245).

      5510 sayılı Kanun’a göre kendisinden aylık bağlanacak sigortalıyı veya gelir ya da aylık bağlanmış olan sigortalıyı kasten öldürdüğü veya öldürmeye teşebbüs ettiği veya bu Ka- nun gereğince sürekli iş göremez hâle veya malul duruma getirdiği kesinleşmiş bir mah- keme kararı ile sabit olan kişilere gelir ve aylık ödenmez (m.56/I,a). Aynı şekilde kendi- sinden aylık bağlanacak sigortalıya veya gelir ya da aylık bağlanmamış olan sigortalıya veya hak sahibine karşı ağır bir suç işlediği veya bunlara karşı aile hukukundan doğan yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirmemesi nedeniyle ölüme bağlı bir tasarrufla mirasçılıktan çıkarıldığı bir mahkeme kararı ile sabit olanlara aylık bağlanmayacaktır (m.56/I,b). Ödenmiş bulunan gelir ve aylıklar, 96. madde hükümlerine göre geri alınır.

      Görüldüğü gibi maddede sadece kasten öldürme hâline yer verildiğinden kastı aşan fiil sonucu ya da taksirle öldürme durumunda ölüm aylığı bağlanabilecektir (Güzel/Okur/ Caniklioğlu, 559; Tuncay/Ekmekçi, 2011, 417). Bunun gibi maddede mirası redde ilişkin bir hüküm bulunmadığı için mirası ret ölüm aylığı talep hakkını etkilemeyecektir (Güzel/ Okur/Caniklioğlu, 559; Tuncay/Ekmekçi, 2011, 401-402; Uşan, 245).

      5510 sayılı Kanun’a göre kendisinden aylık bağlanacak sigortalıyı veya gelir ya da aylık bağlanmış olan sigortalıyı kasten öldürdüğü veya öldürmeye teşebbüs ettiği veya bu Ka- nun gereğince sürekli iş göremez hâle veya malul duruma getirdiği kesinleşmiş bir mah- keme kararı ile sabit olan kişilere gelir ve aylık ödenmez (m.56/I,a). Aynı şekilde kendi- sinden aylık bağlanacak sigortalıya veya gelir ya da aylık bağlanmamış olan sigortalıya veya hak sahibine karşı ağır bir suç işlediği veya bunlara karşı aile hukukundan doğan yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirmemesi nedeniyle ölüme bağlı bir tasarrufla mirasçılıktan çıkarıldığı bir mahkeme kararı ile sabit olanlara aylık bağlanmayacaktır (m.56/I,b). Ödenmiş bulunan gelir ve aylıklar, 96. madde hükümlerine göre geri alınır.

      Görüldüğü gibi maddede sadece kasten öldürme hâline yer verildiğinden kastı aşan fiil sonucu ya da taksirle öldürme durumunda ölüm aylığı bağlanabilecektir (Güzel/Okur/ Caniklioğlu, 559; Tuncay/Ekmekçi, 2011, 417). Bunun gibi maddede mirası redde ilişkin bir hüküm bulunmadığı için mirası ret ölüm aylığı talep hakkını etkilemeyecektir (Güzel/ Okur/Caniklioğlu, 559; Tuncay/Ekmekçi, 2011, 401-402; Uşan, 245).

      38. Soru

      Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu görevleri nelerdir?

      Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu görevleri nelerdir?

      Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu görevleri nelerdir?

      Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu görevleri nelerdir?

      Cevap

      Kurul, sigortalılar hakkında vazife malullük derecesi iş kazası ve meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik derecesi tespiti ile çalışma gücünün maluliyeti gerektirecek derecede kaybına ilişkin Kurumca verilen kararlardan itiraza konu olanları inceleyerek karara bağlar. Kurul, sigortalı veya hak sahiplerinin talebi üzerine görevlendirdiği uzman bir hekimi dinlemek zorundadır (m.58/IV). Ayrıca Kurul, bu Kanun’da yazılı görevlerle sınırlı olmak kaydıyla, mahkemelerden intikal eden ve bilirkişi sıfatıyla rapor düzenlenmesi talep edilen dava dosyaları hakkında, gerekli incelemeleri yaparak görüş bildirir. Mahkemeler, bahse konu dosyalar için belirlediği bilirkişi ücretini kurul üyelerine iletilmek üzere Kuruma gönderir (m.58/V).

      Kurul, sigortalılar hakkında vazife malullük derecesi iş kazası ve meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik derecesi tespiti ile çalışma gücünün maluliyeti gerektirecek derecede kaybına ilişkin Kurumca verilen kararlardan itiraza konu olanları inceleyerek karara bağlar. Kurul, sigortalı veya hak sahiplerinin talebi üzerine görevlendirdiği uzman bir hekimi dinlemek zorundadır (m.58/IV). Ayrıca Kurul, bu Kanun’da yazılı görevlerle sınırlı olmak kaydıyla, mahkemelerden intikal eden ve bilirkişi sıfatıyla rapor düzenlenmesi talep edilen dava dosyaları hakkında, gerekli incelemeleri yaparak görüş bildirir. Mahkemeler, bahse konu dosyalar için belirlediği bilirkişi ücretini kurul üyelerine iletilmek üzere Kuruma gönderir (m.58/V).

      Kurul, sigortalılar hakkında vazife malullük derecesi iş kazası ve meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik derecesi tespiti ile çalışma gücünün maluliyeti gerektirecek derecede kaybına ilişkin Kurumca verilen kararlardan itiraza konu olanları inceleyerek karara bağlar. Kurul, sigortalı veya hak sahiplerinin talebi üzerine görevlendirdiği uzman bir hekimi dinlemek zorundadır (m.58/IV). Ayrıca Kurul, bu Kanun’da yazılı görevlerle sınırlı olmak kaydıyla, mahkemelerden intikal eden ve bilirkişi sıfatıyla rapor düzenlenmesi talep edilen dava dosyaları hakkında, gerekli incelemeleri yaparak görüş bildirir. Mahkemeler, bahse konu dosyalar için belirlediği bilirkişi ücretini kurul üyelerine iletilmek üzere Kuruma gönderir (m.58/V).

      Kurul, sigortalılar hakkında vazife malullük derecesi iş kazası ve meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik derecesi tespiti ile çalışma gücünün maluliyeti gerektirecek derecede kaybına ilişkin Kurumca verilen kararlardan itiraza konu olanları inceleyerek karara bağlar. Kurul, sigortalı veya hak sahiplerinin talebi üzerine görevlendirdiği uzman bir hekimi dinlemek zorundadır (m.58/IV). Ayrıca Kurul, bu Kanun’da yazılı görevlerle sınırlı olmak kaydıyla, mahkemelerden intikal eden ve bilirkişi sıfatıyla rapor düzenlenmesi talep edilen dava dosyaları hakkında, gerekli incelemeleri yaparak görüş bildirir. Mahkemeler, bahse konu dosyalar için belirlediği bilirkişi ücretini kurul üyelerine iletilmek üzere Kuruma gönderir (m.58/V).

      39. Soru

      Sosyal sigortaların zorunluluğu 5510 sayılı kanunda nasıl düzenlenmiştir?

      Cevap

      Sigortalı olmak, kişi açısından yalnızca bir hak değil aynı zamanda bir yükümlülük- tür. Başka bir ifadeyle sigortalı olup olmama konusunda kişinin iradesi rol oynamaz kişi istese de istemese de belirli koşulların varlığı hâlinde sigortalı olmak zorundadır. Sigortalı niteliği elde edildikten sonra, bu niteliğin sağladığı haklardan ve yükümlülüklerden kaçı- nılamaz ve vazgeçilemez. SSGSSK. m.92, belirtilen esasları şöyle ifade etmektedir: “Kısa ve uzun vadeli sigorta kapsamındaki kişilerin sigortalı ve genel sağlık sigortalısı olması, genel sağlık sigortası kapsamındaki kişilerin ise genel sağlık sigortalısı olması zorunludur. Bu Kanunda yer alan sigorta hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmak, azaltmak, vazgeçmek veya başkasına devretmek için sözleşmelere konulan hükümler geçersizdir”.

      Sigortalı olmak, kişi açısından yalnızca bir hak değil aynı zamanda bir yükümlülük- tür. Başka bir ifadeyle sigortalı olup olmama konusunda kişinin iradesi rol oynamaz kişi istese de istemese de belirli koşulların varlığı hâlinde sigortalı olmak zorundadır. Sigortalı niteliği elde edildikten sonra, bu niteliğin sağladığı haklardan ve yükümlülüklerden kaçı- nılamaz ve vazgeçilemez. SSGSSK. m.92, belirtilen esasları şöyle ifade etmektedir: “Kısa ve uzun vadeli sigorta kapsamındaki kişilerin sigortalı ve genel sağlık sigortalısı olması, genel sağlık sigortası kapsamındaki kişilerin ise genel sağlık sigortalısı olması zorunludur. Bu Kanunda yer alan sigorta hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmak, azaltmak, vazgeçmek veya başkasına devretmek için sözleşmelere konulan hükümler geçersizdir”.

      Sigortalı olmak, kişi açısından yalnızca bir hak değil aynı zamanda bir yükümlülük- tür. Başka bir ifadeyle sigortalı olup olmama konusunda kişinin iradesi rol oynamaz kişi istese de istemese de belirli koşulların varlığı hâlinde sigortalı olmak zorundadır. Sigortalı niteliği elde edildikten sonra, bu niteliğin sağladığı haklardan ve yükümlülüklerden kaçı- nılamaz ve vazgeçilemez. SSGSSK. m.92, belirtilen esasları şöyle ifade etmektedir: “Kısa ve uzun vadeli sigorta kapsamındaki kişilerin sigortalı ve genel sağlık sigortalısı olması, genel sağlık sigortası kapsamındaki kişilerin ise genel sağlık sigortalısı olması zorunludur. Bu Kanunda yer alan sigorta hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmak, azaltmak, vazgeçmek veya başkasına devretmek için sözleşmelere konulan hükümler geçersizdir”.

      Sigortalı olmak, kişi açısından yalnızca bir hak değil aynı zamanda bir yükümlülük- tür. Başka bir ifadeyle sigortalı olup olmama konusunda kişinin iradesi rol oynamaz kişi istese de istemese de belirli koşulların varlığı hâlinde sigortalı olmak zorundadır. Sigortalı niteliği elde edildikten sonra, bu niteliğin sağladığı haklardan ve yükümlülüklerden kaçı- nılamaz ve vazgeçilemez. SSGSSK. m.92, belirtilen esasları şöyle ifade etmektedir: “Kısa ve uzun vadeli sigorta kapsamındaki kişilerin sigortalı ve genel sağlık sigortalısı olması, genel sağlık sigortası kapsamındaki kişilerin ise genel sağlık sigortalısı olması zorunludur. Bu Kanunda yer alan sigorta hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmak, azaltmak, vazgeçmek veya başkasına devretmek için sözleşmelere konulan hükümler geçersizdir”.

      40. Soru

      Genel Sağlık Sigortası Bakımından kontrol muayenesi yaptırılması hangi durumlarda talep edilir?

      Genel Sağlık Sigortası Bakımından kontrol muayenesi yaptırılması hangi durumlarda talep edilir?

      Genel Sağlık Sigortası Bakımından kontrol muayenesi yaptırılması hangi durumlarda talep edilir?

      Genel Sağlık Sigortası Bakımından kontrol muayenesi yaptırılması hangi durumlarda talep edilir?

      Cevap

      Kurum sigortalı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere sağlık hizmetini satın alarak sun- maktadır. Bazen uygulamada bu durumu kötüye kullanmalar söz konusu olabilmektedir. İşte bu nedenle Kanun’da Kuruma bu durumu araştırma ve kontrol muayenesi yaptırma olanağı tanınmıştır. Gerçekten Kurum, yürütülen soruşturma kapsamıyla sınırlı olmak üzere, sağlık hizmeti alan genel sağlık sigortalısından veya bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerden, sağlık hizmetinin gerçekten alınıp alınmadığını ve sigortalının, isteğe bağlı sigortalının veya bunların hak sahiplerinin malullük, iş göremezlik raporlarında belirtilen rahatsızlıklarının mevcut olup olmadığını tespit amacıyla kontrol muayenesi ve tetkik yaptırılmasını talep edebilir (m.94/I,a,b). Böylece uygulamada ortaya çıkabilen kö- tüye kullanmaların önüne geçilmek istenmiştir.

      Kurum sigortalı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere sağlık hizmetini satın alarak sun- maktadır. Bazen uygulamada bu durumu kötüye kullanmalar söz konusu olabilmektedir. İşte bu nedenle Kanun’da Kuruma bu durumu araştırma ve kontrol muayenesi yaptırma olanağı tanınmıştır. Gerçekten Kurum, yürütülen soruşturma kapsamıyla sınırlı olmak üzere, sağlık hizmeti alan genel sağlık sigortalısından veya bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerden, sağlık hizmetinin gerçekten alınıp alınmadığını ve sigortalının, isteğe bağlı sigortalının veya bunların hak sahiplerinin malullük, iş göremezlik raporlarında belirtilen rahatsızlıklarının mevcut olup olmadığını tespit amacıyla kontrol muayenesi ve tetkik yaptırılmasını talep edebilir (m.94/I,a,b). Böylece uygulamada ortaya çıkabilen kö- tüye kullanmaların önüne geçilmek istenmiştir.

      Kurum sigortalı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere sağlık hizmetini satın alarak sun- maktadır. Bazen uygulamada bu durumu kötüye kullanmalar söz konusu olabilmektedir. İşte bu nedenle Kanun’da Kuruma bu durumu araştırma ve kontrol muayenesi yaptırma olanağı tanınmıştır. Gerçekten Kurum, yürütülen soruşturma kapsamıyla sınırlı olmak üzere, sağlık hizmeti alan genel sağlık sigortalısından veya bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerden, sağlık hizmetinin gerçekten alınıp alınmadığını ve sigortalının, isteğe bağlı sigortalının veya bunların hak sahiplerinin malullük, iş göremezlik raporlarında belirtilen rahatsızlıklarının mevcut olup olmadığını tespit amacıyla kontrol muayenesi ve tetkik yaptırılmasını talep edebilir (m.94/I,a,b). Böylece uygulamada ortaya çıkabilen kö- tüye kullanmaların önüne geçilmek istenmiştir.

      Kurum sigortalı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere sağlık hizmetini satın alarak sun- maktadır. Bazen uygulamada bu durumu kötüye kullanmalar söz konusu olabilmektedir. İşte bu nedenle Kanun’da Kuruma bu durumu araştırma ve kontrol muayenesi yaptırma olanağı tanınmıştır. Gerçekten Kurum, yürütülen soruşturma kapsamıyla sınırlı olmak üzere, sağlık hizmeti alan genel sağlık sigortalısından veya bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerden, sağlık hizmetinin gerçekten alınıp alınmadığını ve sigortalının, isteğe bağlı sigortalının veya bunların hak sahiplerinin malullük, iş göremezlik raporlarında belirtilen rahatsızlıklarının mevcut olup olmadığını tespit amacıyla kontrol muayenesi ve tetkik yaptırılmasını talep edebilir (m.94/I,a,b). Böylece uygulamada ortaya çıkabilen kö- tüye kullanmaların önüne geçilmek istenmiştir.

      41. Soru

      Gelir, Aylık, İşgöremezlik Ödenekleri ile Masraf Ödemelerinde zaman aşımı ve hakkın düşmesi nasıl gerçekleşir?

      Gelir, Aylık, İşgöremezlik Ödenekleri ile Masraf Ödemelerinde zaman aşımı ve hakkın düşmesi nasıl gerçekleşir?

      Gelir, Aylık, İşgöremezlik Ödenekleri ile Masraf Ödemelerinde zaman aşımı ve hakkın düşmesi nasıl gerçekleşir?

      Gelir, Aylık, İşgöremezlik Ödenekleri ile Masraf Ödemelerinde zaman aşımı ve hakkın düşmesi nasıl gerçekleşir?

      Cevap

      Kanun’da aksine hüküm bulunmayan hâllerde iş kazası, meslek hastalığı vazife malullü- ğü ve ölüm hâllerinde bağlanması gereken gelir ve aylıkların, hakkın kazanıldığı tarihten itibaren beş yıl içinde istenmeyen kısmı zaman aşımına uğrar (m. 97/I). Ancak Kuruma müracaat etmemenin haklı bir sebebe dayandığını genel hükümlere göre ispat edenler hak kaybına uğramazlar (m.97/II).

      Kısa vadeli sigorta kollarından ve ölüm sigortasından kazanılan diğer haklar ise hak- kın doğduğu tarihten itibaren beş yıl içinde istenmezse düşer (m.97/III). Bu hükümde sözü geçen haklar iş kazası ve meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortasından ödenen ge- çici işgöremezlik ödenekleri ile ölüm sigortasından ödenen evlenme ve cenaze ödeneğidir. Görüldüğü gibi kanun koyucu, gelir ve aylıklar bakımından hakkın zaman aşımına uğra- ması esasını benimsemiş iken ödenekler bakımından hakkın düşmesini kabul etmiştir.

      Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin alacakları ise hakkı do- ğuran olayın öğrenildiği tarihten itibaren iki yıl içinde istenmezse zaman aşımına uğrar, hakkı doğuran olay tarihinden itibaren ise beş yıl sonunda düşer (m.97/V). Hükümde iki yıl geçmekle zaman aşımına uğrayan hakkın beş yıl geçmekle tamamen ortadan kalması kabul edilmiştir. Bilindiği üzere hak düşümü süresi durma ve kesilmeye tabi değilken zaman aşımı süresinde kesilme ve durma söz konusudur (Uşan, 308). Ayrıca hâkim hak düşümü süresini kendiliğinden dikkate almak zorundadır.

      Kanun’da aksine hüküm bulunmayan hâllerde iş kazası, meslek hastalığı vazife malullü- ğü ve ölüm hâllerinde bağlanması gereken gelir ve aylıkların, hakkın kazanıldığı tarihten itibaren beş yıl içinde istenmeyen kısmı zaman aşımına uğrar (m. 97/I). Ancak Kuruma müracaat etmemenin haklı bir sebebe dayandığını genel hükümlere göre ispat edenler hak kaybına uğramazlar (m.97/II).

      Kısa vadeli sigorta kollarından ve ölüm sigortasından kazanılan diğer haklar ise hak- kın doğduğu tarihten itibaren beş yıl içinde istenmezse düşer (m.97/III). Bu hükümde sözü geçen haklar iş kazası ve meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortasından ödenen ge- çici işgöremezlik ödenekleri ile ölüm sigortasından ödenen evlenme ve cenaze ödeneğidir. Görüldüğü gibi kanun koyucu, gelir ve aylıklar bakımından hakkın zaman aşımına uğra- ması esasını benimsemiş iken ödenekler bakımından hakkın düşmesini kabul etmiştir.

      Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin alacakları ise hakkı do- ğuran olayın öğrenildiği tarihten itibaren iki yıl içinde istenmezse zaman aşımına uğrar, hakkı doğuran olay tarihinden itibaren ise beş yıl sonunda düşer (m.97/V). Hükümde iki yıl geçmekle zaman aşımına uğrayan hakkın beş yıl geçmekle tamamen ortadan kalması kabul edilmiştir. Bilindiği üzere hak düşümü süresi durma ve kesilmeye tabi değilken zaman aşımı süresinde kesilme ve durma söz konusudur (Uşan, 308). Ayrıca hâkim hak düşümü süresini kendiliğinden dikkate almak zorundadır.

      Kanun’da aksine hüküm bulunmayan hâllerde iş kazası, meslek hastalığı vazife malullü- ğü ve ölüm hâllerinde bağlanması gereken gelir ve aylıkların, hakkın kazanıldığı tarihten itibaren beş yıl içinde istenmeyen kısmı zaman aşımına uğrar (m. 97/I). Ancak Kuruma müracaat etmemenin haklı bir sebebe dayandığını genel hükümlere göre ispat edenler hak kaybına uğramazlar (m.97/II).

      Kısa vadeli sigorta kollarından ve ölüm sigortasından kazanılan diğer haklar ise hak- kın doğduğu tarihten itibaren beş yıl içinde istenmezse düşer (m.97/III). Bu hükümde sözü geçen haklar iş kazası ve meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortasından ödenen ge- çici işgöremezlik ödenekleri ile ölüm sigortasından ödenen evlenme ve cenaze ödeneğidir. Görüldüğü gibi kanun koyucu, gelir ve aylıklar bakımından hakkın zaman aşımına uğra- ması esasını benimsemiş iken ödenekler bakımından hakkın düşmesini kabul etmiştir.

      Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin alacakları ise hakkı do- ğuran olayın öğrenildiği tarihten itibaren iki yıl içinde istenmezse zaman aşımına uğrar, hakkı doğuran olay tarihinden itibaren ise beş yıl sonunda düşer (m.97/V). Hükümde iki yıl geçmekle zaman aşımına uğrayan hakkın beş yıl geçmekle tamamen ortadan kalması kabul edilmiştir. Bilindiği üzere hak düşümü süresi durma ve kesilmeye tabi değilken zaman aşımı süresinde kesilme ve durma söz konusudur (Uşan, 308). Ayrıca hâkim hak düşümü süresini kendiliğinden dikkate almak zorundadır.

      Kanun’da aksine hüküm bulunmayan hâllerde iş kazası, meslek hastalığı vazife malullü- ğü ve ölüm hâllerinde bağlanması gereken gelir ve aylıkların, hakkın kazanıldığı tarihten itibaren beş yıl içinde istenmeyen kısmı zaman aşımına uğrar (m. 97/I). Ancak Kuruma müracaat etmemenin haklı bir sebebe dayandığını genel hükümlere göre ispat edenler hak kaybına uğramazlar (m.97/II).

      Kısa vadeli sigorta kollarından ve ölüm sigortasından kazanılan diğer haklar ise hak- kın doğduğu tarihten itibaren beş yıl içinde istenmezse düşer (m.97/III). Bu hükümde sözü geçen haklar iş kazası ve meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortasından ödenen ge- çici işgöremezlik ödenekleri ile ölüm sigortasından ödenen evlenme ve cenaze ödeneğidir. Görüldüğü gibi kanun koyucu, gelir ve aylıklar bakımından hakkın zaman aşımına uğra- ması esasını benimsemiş iken ödenekler bakımından hakkın düşmesini kabul etmiştir.

      Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin alacakları ise hakkı do- ğuran olayın öğrenildiği tarihten itibaren iki yıl içinde istenmezse zaman aşımına uğrar, hakkı doğuran olay tarihinden itibaren ise beş yıl sonunda düşer (m.97/V). Hükümde iki yıl geçmekle zaman aşımına uğrayan hakkın beş yıl geçmekle tamamen ortadan kalması kabul edilmiştir. Bilindiği üzere hak düşümü süresi durma ve kesilmeye tabi değilken zaman aşımı süresinde kesilme ve durma söz konusudur (Uşan, 308). Ayrıca hâkim hak düşümü süresini kendiliğinden dikkate almak zorundadır.

      42. Soru

      İdari para cezası gerektiren hâller nelerdir?

      İdari para cezası gerektiren hâller nelerdir?

      İdari para cezası gerektiren hâller nelerdir?

      İdari para cezası gerektiren hâller nelerdir?

      Cevap

      Sigortalının Kuruma Bildirilmemesi

      Sigortalılık Niteliğinin Sona Erdiğinin Bildirilmemesi

      İşyeri Bildirgesinin Verilmemesi

      Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Verilmemesi

      Defter ve Belgelerin Kuruma İbraz Edilmemesi

      Defter ve Belgelerin Geçersizliği

      Kurumun İstemesine Rağmen Bilgi ve Belge Vermeme

      Bakmakla Yükümlü Olunan Kişinin Tescilin Yapılmaması

      Sigortalının Kuruma Bildirilmemesi

      Sigortalılık Niteliğinin Sona Erdiğinin Bildirilmemesi

      İşyeri Bildirgesinin Verilmemesi

      Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Verilmemesi

      Defter ve Belgelerin Kuruma İbraz Edilmemesi

      Defter ve Belgelerin Geçersizliği

      Kurumun İstemesine Rağmen Bilgi ve Belge Vermeme

      Bakmakla Yükümlü Olunan Kişinin Tescilin Yapılmaması

      Sigortalının Kuruma Bildirilmemesi

      Sigortalılık Niteliğinin Sona Erdiğinin Bildirilmemesi

      İşyeri Bildirgesinin Verilmemesi

      Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Verilmemesi

      Defter ve Belgelerin Kuruma İbraz Edilmemesi

      Defter ve Belgelerin Geçersizliği

      Kurumun İstemesine Rağmen Bilgi ve Belge Vermeme

      Bakmakla Yükümlü Olunan Kişinin Tescilin Yapılmaması

      Sigortalının Kuruma Bildirilmemesi

      Sigortalılık Niteliğinin Sona Erdiğinin Bildirilmemesi

      İşyeri Bildirgesinin Verilmemesi

      Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Verilmemesi

      Defter ve Belgelerin Kuruma İbraz Edilmemesi

      Defter ve Belgelerin Geçersizliği

      Kurumun İstemesine Rağmen Bilgi ve Belge Vermeme

      Bakmakla Yükümlü Olunan Kişinin Tescilin Yapılmaması

      Sigortalılık Niteliğinin Sona Erdiğinin Bildirilmemesi

      İşyeri Bildirgesinin Verilmemesi

      Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Verilmemesi

      Defter ve Belgelerin Kuruma İbraz Edilmemesi

      Defter ve Belgelerin Geçersizliği

      Kurumun İstemesine Rağmen Bilgi ve Belge Vermeme

      Bakmakla Yükümlü Olunan Kişinin Tescilin Yapılmaması

      Sigortalılık Niteliğinin Sona Erdiğinin Bildirilmemesi

      İşyeri Bildirgesinin Verilmemesi

      Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Verilmemesi

      Defter ve Belgelerin Kuruma İbraz Edilmemesi

      Defter ve Belgelerin Geçersizliği

      Kurumun İstemesine Rağmen Bilgi ve Belge Vermeme

      Bakmakla Yükümlü Olunan Kişinin Tescilin Yapılmaması

      Sigortalılık Niteliğinin Sona Erdiğinin Bildirilmemesi

      İşyeri Bildirgesinin Verilmemesi

      Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Verilmemesi

      Defter ve Belgelerin Kuruma İbraz Edilmemesi

      Defter ve Belgelerin Geçersizliği

      Kurumun İstemesine Rağmen Bilgi ve Belge Vermeme

      Bakmakla Yükümlü Olunan Kişinin Tescilin Yapılmaması

      İşyeri Bildirgesinin Verilmemesi

      Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Verilmemesi

      Defter ve Belgelerin Kuruma İbraz Edilmemesi

      Defter ve Belgelerin Geçersizliği

      Kurumun İstemesine Rağmen Bilgi ve Belge Vermeme

      Bakmakla Yükümlü Olunan Kişinin Tescilin Yapılmaması

      İşyeri Bildirgesinin Verilmemesi

      Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Verilmemesi

      Defter ve Belgelerin Kuruma İbraz Edilmemesi

      Defter ve Belgelerin Geçersizliği

      Kurumun İstemesine Rağmen Bilgi ve Belge Vermeme

      Bakmakla Yükümlü Olunan Kişinin Tescilin Yapılmaması

      İşyeri Bildirgesinin Verilmemesi

      Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Verilmemesi

      Defter ve Belgelerin Kuruma İbraz Edilmemesi

      Defter ve Belgelerin Geçersizliği

      Kurumun İstemesine Rağmen Bilgi ve Belge Vermeme

      Bakmakla Yükümlü Olunan Kişinin Tescilin Yapılmaması

      Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Verilmemesi

      Defter ve Belgelerin Kuruma İbraz Edilmemesi

      Defter ve Belgelerin Geçersizliği

      Kurumun İstemesine Rağmen Bilgi ve Belge Vermeme

      Bakmakla Yükümlü Olunan Kişinin Tescilin Yapılmaması

      Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Verilmemesi

      Defter ve Belgelerin Kuruma İbraz Edilmemesi

      Defter ve Belgelerin Geçersizliği

      Kurumun İstemesine Rağmen Bilgi ve Belge Vermeme

      Bakmakla Yükümlü Olunan Kişinin Tescilin Yapılmaması

      Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Verilmemesi

      Defter ve Belgelerin Kuruma İbraz Edilmemesi

      Defter ve Belgelerin Geçersizliği

      Kurumun İstemesine Rağmen Bilgi ve Belge Vermeme

      Bakmakla Yükümlü Olunan Kişinin Tescilin Yapılmaması

      Defter ve Belgelerin Kuruma İbraz Edilmemesi

      Defter ve Belgelerin Geçersizliği

      Kurumun İstemesine Rağmen Bilgi ve Belge Vermeme

      Bakmakla Yükümlü Olunan Kişinin Tescilin Yapılmaması

      Defter ve Belgelerin Kuruma İbraz Edilmemesi

      Defter ve Belgelerin Geçersizliği

      Kurumun İstemesine Rağmen Bilgi ve Belge Vermeme

      Bakmakla Yükümlü Olunan Kişinin Tescilin Yapılmaması

      Defter ve Belgelerin Kuruma İbraz Edilmemesi

      Defter ve Belgelerin Geçersizliği

      Kurumun İstemesine Rağmen Bilgi ve Belge Vermeme

      Bakmakla Yükümlü Olunan Kişinin Tescilin Yapılmaması

      Defter ve Belgelerin Geçersizliği

      Kurumun İstemesine Rağmen Bilgi ve Belge Vermeme

      Bakmakla Yükümlü Olunan Kişinin Tescilin Yapılmaması

      Defter ve Belgelerin Geçersizliği

      Kurumun İstemesine Rağmen Bilgi ve Belge Vermeme

      Bakmakla Yükümlü Olunan Kişinin Tescilin Yapılmaması

      Defter ve Belgelerin Geçersizliği

      Kurumun İstemesine Rağmen Bilgi ve Belge Vermeme

      Bakmakla Yükümlü Olunan Kişinin Tescilin Yapılmaması

      Kurumun İstemesine Rağmen Bilgi ve Belge Vermeme

      Bakmakla Yükümlü Olunan Kişinin Tescilin Yapılmaması

      Kurumun İstemesine Rağmen Bilgi ve Belge Vermeme

      Bakmakla Yükümlü Olunan Kişinin Tescilin Yapılmaması

      Kurumun İstemesine Rağmen Bilgi ve Belge Vermeme

      Bakmakla Yükümlü Olunan Kişinin Tescilin Yapılmaması

      Bakmakla Yükümlü Olunan Kişinin Tescilin Yapılmaması

      Bakmakla Yükümlü Olunan Kişinin Tescilin Yapılmaması

      Bakmakla Yükümlü Olunan Kişinin Tescilin Yapılmaması

      43. Soru

      Kanun’a göre aylık prim ve hizmet belgesini belgeleri, süresi içinde Kurumca belirlenen şekilde ve usulde vermeyenlere her bir fiil için nasıl düzenlenir?

      Kanun’a göre aylık prim ve hizmet belgesini belgeleri, süresi içinde Kurumca belirlenen şekilde ve usulde vermeyenlere her bir fiil için nasıl düzenlenir?

      Kanun’a göre aylık prim ve hizmet belgesini belgeleri, süresi içinde Kurumca belirlenen şekilde ve usulde vermeyenlere her bir fiil için nasıl düzenlenir?

      Kanun’a göre aylık prim ve hizmet belgesini belgeleri, süresi içinde Kurumca belirlenen şekilde ve usulde vermeyenlere her bir fiil için nasıl düzenlenir?

      Cevap

      • Belgenin asıl olması hâlinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla bel- gede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin beşte biri tutarında (m.102/ I,c,1),

      • Belgenin ek olması hâlinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla herbir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin sekizde biri tutarın- da (m.102/I,c,2); ek belgenin 86. maddenin beşinci fıkrasına istinaden Kurumca resen düzenlenmesi durumunda, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin yarısı tutarında (m.102/I,c,3),

      • Belgenin mahkeme kararı, Kurumca veya diğer kamu idarelerinin denetim eleman- larınca yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da bazı ku- rum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden, hizmetleri veya kazançları Kuru- ma bildirilmediği veya eksik bildirildiği anlaşılan sigortalılarla ilgili olması hâlinde belgenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığı, işverence düzenlenip düzenlenmediği dikkate alınmaksızın aylık asgari ücretin iki katı tutarında (m.102/I,c,4), idari para cezası uygulanır. İdari para cezasının uygulanmış olması, Kanun’da belirtilen belge- lerin Kuruma verilmesi yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz (m.102/III).

      • Belgenin asıl olması hâlinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla bel- gede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin beşte biri tutarında (m.102/ I,c,1),

      • Belgenin ek olması hâlinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla herbir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin sekizde biri tutarın- da (m.102/I,c,2); ek belgenin 86. maddenin beşinci fıkrasına istinaden Kurumca resen düzenlenmesi durumunda, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin yarısı tutarında (m.102/I,c,3),

      • Belgenin mahkeme kararı, Kurumca veya diğer kamu idarelerinin denetim eleman- larınca yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da bazı ku- rum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden, hizmetleri veya kazançları Kuru- ma bildirilmediği veya eksik bildirildiği anlaşılan sigortalılarla ilgili olması hâlinde belgenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığı, işverence düzenlenip düzenlenmediği dikkate alınmaksızın aylık asgari ücretin iki katı tutarında (m.102/I,c,4), idari para cezası uygulanır. İdari para cezasının uygulanmış olması, Kanun’da belirtilen belge- lerin Kuruma verilmesi yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz (m.102/III).

      • Belgenin asıl olması hâlinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla bel- gede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin beşte biri tutarında (m.102/ I,c,1),

      • Belgenin ek olması hâlinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla herbir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin sekizde biri tutarın- da (m.102/I,c,2); ek belgenin 86. maddenin beşinci fıkrasına istinaden Kurumca resen düzenlenmesi durumunda, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin yarısı tutarında (m.102/I,c,3),

      • Belgenin mahkeme kararı, Kurumca veya diğer kamu idarelerinin denetim eleman- larınca yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da bazı ku- rum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden, hizmetleri veya kazançları Kuru- ma bildirilmediği veya eksik bildirildiği anlaşılan sigortalılarla ilgili olması hâlinde belgenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığı, işverence düzenlenip düzenlenmediği dikkate alınmaksızın aylık asgari ücretin iki katı tutarında (m.102/I,c,4), idari para cezası uygulanır. İdari para cezasının uygulanmış olması, Kanun’da belirtilen belge- lerin Kuruma verilmesi yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz (m.102/III).

      • Belgenin asıl olması hâlinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla bel- gede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin beşte biri tutarında (m.102/ I,c,1),

      • Belgenin ek olması hâlinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla herbir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin sekizde biri tutarın- da (m.102/I,c,2); ek belgenin 86. maddenin beşinci fıkrasına istinaden Kurumca resen düzenlenmesi durumunda, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin yarısı tutarında (m.102/I,c,3),

      • Belgenin mahkeme kararı, Kurumca veya diğer kamu idarelerinin denetim eleman- larınca yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da bazı ku- rum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden, hizmetleri veya kazançları Kuru- ma bildirilmediği veya eksik bildirildiği anlaşılan sigortalılarla ilgili olması hâlinde belgenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığı, işverence düzenlenip düzenlenmediği dikkate alınmaksızın aylık asgari ücretin iki katı tutarında (m.102/I,c,4), idari para cezası uygulanır. İdari para cezasının uygulanmış olması, Kanun’da belirtilen belge- lerin Kuruma verilmesi yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz (m.102/III).

      • Belgenin mahkeme kararı, Kurumca veya diğer kamu idarelerinin denetim eleman- larınca yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da bazı ku- rum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden, hizmetleri veya kazançları Kuru- ma bildirilmediği veya eksik bildirildiği anlaşılan sigortalılarla ilgili olması hâlinde belgenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığı, işverence düzenlenip düzenlenmediği dikkate alınmaksızın aylık asgari ücretin iki katı tutarında (m.102/I,c,4), idari para cezası uygulanır. İdari para cezasının uygulanmış olması, Kanun’da belirtilen belge- lerin Kuruma verilmesi yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz (m.102/III).

      • Belgenin mahkeme kararı, Kurumca veya diğer kamu idarelerinin denetim eleman- larınca yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da bazı ku- rum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden, hizmetleri veya kazançları Kuru- ma bildirilmediği veya eksik bildirildiği anlaşılan sigortalılarla ilgili olması hâlinde belgenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığı, işverence düzenlenip düzenlenmediği dikkate alınmaksızın aylık asgari ücretin iki katı tutarında (m.102/I,c,4), idari para cezası uygulanır. İdari para cezasının uygulanmış olması, Kanun’da belirtilen belge- lerin Kuruma verilmesi yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz (m.102/III).

      • Belgenin mahkeme kararı, Kurumca veya diğer kamu idarelerinin denetim eleman- larınca yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da bazı ku- rum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden, hizmetleri veya kazançları Kuru- ma bildirilmediği veya eksik bildirildiği anlaşılan sigortalılarla ilgili olması hâlinde belgenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığı, işverence düzenlenip düzenlenmediği dikkate alınmaksızın aylık asgari ücretin iki katı tutarında (m.102/I,c,4), idari para cezası uygulanır. İdari para cezasının uygulanmış olması, Kanun’da belirtilen belge- lerin Kuruma verilmesi yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz (m.102/III).
      44. Soru

      Kanun’da sağlık hizmet sunucuları bakımından bazı idari yaptırımlar öngörülmüştür. Bunlar nasıl düzenlenir?

      Kanun’da sağlık hizmet sunucuları bakımından bazı idari yaptırımlar öngörülmüştür. Bunlar nasıl düzenlenir?

      Kanun’da sağlık hizmet sunucuları bakımından bazı idari yaptırımlar öngörülmüştür. Bunlar nasıl düzenlenir?

      Kanun’da sağlık hizmet sunucuları bakımından bazı idari yaptırımlar öngörülmüştür. Bunlar nasıl düzenlenir?

      Cevap

      Kanun’da sağlık hizmet sunucuları bakımından bazı idari yaptırımlar öngörülmüştür. Buna göre Kurumca yapılan inceleme neticesinde

      a) Sağlık hizmeti sunulmadığı hâlde sağlık hizmetini fatura ettiği,
      b) Faturayı veya faturaya dayanak oluşturan belgeleri, gerçeğe aykırı olarak düzenlediği, c) 64’üncü madde gereğince kapsam dışı tutulan sağlık hizmetlerini, kapsam içinde

      olan sağlık hizmetleri gibi gösterdiği,
      d) Sağlık hizmetlerine hak kazanmayan kişilere, sağlık hizmeti sunarak Kuruma fatu-

      ra ettiği,
      e) 73’üncü madde gereğince belirlenen tavanın üzerinde ilave ücret aldığı tespit edilen sağlık hizmeti sunucuları hakkında genel hükümlere göre takip yapılır. Bu fiiller nedeniyle Kurumun yersiz ödediği tutar 96. maddeye göre geri alınır (m.102/I).

      Kanun’da sağlık hizmet sunucuları bakımından bazı idari yaptırımlar öngörülmüştür. Buna göre Kurumca yapılan inceleme neticesinde

      a) Sağlık hizmeti sunulmadığı hâlde sağlık hizmetini fatura ettiği,
      b) Faturayı veya faturaya dayanak oluşturan belgeleri, gerçeğe aykırı olarak düzenlediği, c) 64’üncü madde gereğince kapsam dışı tutulan sağlık hizmetlerini, kapsam içinde

      olan sağlık hizmetleri gibi gösterdiği,
      d) Sağlık hizmetlerine hak kazanmayan kişilere, sağlık hizmeti sunarak Kuruma fatu-

      ra ettiği,
      e) 73’üncü madde gereğince belirlenen tavanın üzerinde ilave ücret aldığı tespit edilen sağlık hizmeti sunucuları hakkında genel hükümlere göre takip yapılır. Bu fiiller nedeniyle Kurumun yersiz ödediği tutar 96. maddeye göre geri alınır (m.102/I).

      Kanun’da sağlık hizmet sunucuları bakımından bazı idari yaptırımlar öngörülmüştür. Buna göre Kurumca yapılan inceleme neticesinde

      a) Sağlık hizmeti sunulmadığı hâlde sağlık hizmetini fatura ettiği,
      b) Faturayı veya faturaya dayanak oluşturan belgeleri, gerçeğe aykırı olarak düzenlediği, c) 64’üncü madde gereğince kapsam dışı tutulan sağlık hizmetlerini, kapsam içinde

      olan sağlık hizmetleri gibi gösterdiği,
      d) Sağlık hizmetlerine hak kazanmayan kişilere, sağlık hizmeti sunarak Kuruma fatu-

      ra ettiği,
      e) 73’üncü madde gereğince belirlenen tavanın üzerinde ilave ücret aldığı tespit edilen sağlık hizmeti sunucuları hakkında genel hükümlere göre takip yapılır. Bu fiiller nedeniyle Kurumun yersiz ödediği tutar 96. maddeye göre geri alınır (m.102/I).

      Kanun’da sağlık hizmet sunucuları bakımından bazı idari yaptırımlar öngörülmüştür. Buna göre Kurumca yapılan inceleme neticesinde

      a) Sağlık hizmeti sunulmadığı hâlde sağlık hizmetini fatura ettiği,
      b) Faturayı veya faturaya dayanak oluşturan belgeleri, gerçeğe aykırı olarak düzenlediği, c) 64’üncü madde gereğince kapsam dışı tutulan sağlık hizmetlerini, kapsam içinde

      olan sağlık hizmetleri gibi gösterdiği,
      d) Sağlık hizmetlerine hak kazanmayan kişilere, sağlık hizmeti sunarak Kuruma fatu-

      ra ettiği,
      e) 73’üncü madde gereğince belirlenen tavanın üzerinde ilave ücret aldığı tespit edilen sağlık hizmeti sunucuları hakkında genel hükümlere göre takip yapılır. Bu fiiller nedeniyle Kurumun yersiz ödediği tutar 96. maddeye göre geri alınır (m.102/I).

      45. Soru

      İdari para cezalarında zaman aşımı nasıldır?

      Cevap

      İdari para cezaları on yıllık zaman aşımı süresine tabidir. Zaman aşımı süresi, fiilin işlen- diği tarihten itibaren başlar (m.102/VII). 506 sayılı Kanun döneminde beş yıl olan zaman aşımı 5510 sayılı Kanun’la on yıla çıkarılmıştır.

      İdari para cezaları hakkında, 5510 Kanun ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu’nda hüküm bulunmayan hâllerde 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uy- gulanır (m.102/VIII).

      İdari para cezaları on yıllık zaman aşımı süresine tabidir. Zaman aşımı süresi, fiilin işlen- diği tarihten itibaren başlar (m.102/VII). 506 sayılı Kanun döneminde beş yıl olan zaman aşımı 5510 sayılı Kanun’la on yıla çıkarılmıştır.

      İdari para cezaları hakkında, 5510 Kanun ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu’nda hüküm bulunmayan hâllerde 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uy- gulanır (m.102/VIII).

      İdari para cezaları on yıllık zaman aşımı süresine tabidir. Zaman aşımı süresi, fiilin işlen- diği tarihten itibaren başlar (m.102/VII). 506 sayılı Kanun döneminde beş yıl olan zaman aşımı 5510 sayılı Kanun’la on yıla çıkarılmıştır.

      İdari para cezaları hakkında, 5510 Kanun ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu’nda hüküm bulunmayan hâllerde 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uy- gulanır (m.102/VIII).

      İdari para cezaları on yıllık zaman aşımı süresine tabidir. Zaman aşımı süresi, fiilin işlen- diği tarihten itibaren başlar (m.102/VII). 506 sayılı Kanun döneminde beş yıl olan zaman aşımı 5510 sayılı Kanun’la on yıla çıkarılmıştır.

      İdari para cezaları hakkında, 5510 Kanun ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu’nda hüküm bulunmayan hâllerde 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uy- gulanır (m.102/VIII).

      46. Soru

      İdari para cezalarına itiraz nasıl olmaktadır?

      Cevap

      İdari para cezaları ilgiliye tebliğ ile tahakkuk eder. Tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde Kuruma ya da Kurumun ilgili hesaplarına yatırılır veya aynı süre içinde Kuruma itiraz edilebilir. İtiraz takibi durdurur. Kurumca itirazı reddedilenler, kararın kendile- rine tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde yetkili idare mahkemesine başvurabilir- ler. Bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması hâlinde idari para cezası kesinleşir (m.102/VI).

      İdari para cezalarının, Kuruma itiraz edilmeden veya yargı yoluna başvurulmadan önce tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde peşin ödenmesi hâlinde bunun dörtte üçü tahsil edilir. Peşin ödeme idari para cezasına karşı yargı yoluna başvurma hakkını etkilemez. Ancak Kurumca veya mahkemece Kurum lehine karar verilmesi hâlinde daha önce tahsil edilmemiş olan dörtte birlik ceza tutarı, 89. maddenin ikinci fıkrası hükmü dedikkate alınarak tahsil edilir (m.102/V). Mahkemeye başvurulması idari para cezasınıntakip ve tahsilini durdurmaz. Tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde ödenmeyen idari para cezaları, 89. madde hükmü gereğince hesaplanacak gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir (m.102/VI).

      İdari para cezaları ilgiliye tebliğ ile tahakkuk eder. Tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde Kuruma ya da Kurumun ilgili hesaplarına yatırılır veya aynı süre içinde Kuruma itiraz edilebilir. İtiraz takibi durdurur. Kurumca itirazı reddedilenler, kararın kendile- rine tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde yetkili idare mahkemesine başvurabilir- ler. Bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması hâlinde idari para cezası kesinleşir (m.102/VI).

      İdari para cezalarının, Kuruma itiraz edilmeden veya yargı yoluna başvurulmadan önce tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde peşin ödenmesi hâlinde bunun dörtte üçü tahsil edilir. Peşin ödeme idari para cezasına karşı yargı yoluna başvurma hakkını etkilemez. Ancak Kurumca veya mahkemece Kurum lehine karar verilmesi hâlinde daha önce tahsil edilmemiş olan dörtte birlik ceza tutarı, 89. maddenin ikinci fıkrası hükmü dedikkate alınarak tahsil edilir (m.102/V). Mahkemeye başvurulması idari para cezasınıntakip ve tahsilini durdurmaz. Tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde ödenmeyen idari para cezaları, 89. madde hükmü gereğince hesaplanacak gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir (m.102/VI).

      İdari para cezaları ilgiliye tebliğ ile tahakkuk eder. Tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde Kuruma ya da Kurumun ilgili hesaplarına yatırılır veya aynı süre içinde Kuruma itiraz edilebilir. İtiraz takibi durdurur. Kurumca itirazı reddedilenler, kararın kendile- rine tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde yetkili idare mahkemesine başvurabilir- ler. Bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması hâlinde idari para cezası kesinleşir (m.102/VI).

      İdari para cezalarının, Kuruma itiraz edilmeden veya yargı yoluna başvurulmadan önce tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde peşin ödenmesi hâlinde bunun dörtte üçü tahsil edilir. Peşin ödeme idari para cezasına karşı yargı yoluna başvurma hakkını etkilemez. Ancak Kurumca veya mahkemece Kurum lehine karar verilmesi hâlinde daha önce tahsil edilmemiş olan dörtte birlik ceza tutarı, 89. maddenin ikinci fıkrası hükmü dedikkate alınarak tahsil edilir (m.102/V). Mahkemeye başvurulması idari para cezasınıntakip ve tahsilini durdurmaz. Tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde ödenmeyen idari para cezaları, 89. madde hükmü gereğince hesaplanacak gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir (m.102/VI).

      İdari para cezaları ilgiliye tebliğ ile tahakkuk eder. Tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde Kuruma ya da Kurumun ilgili hesaplarına yatırılır veya aynı süre içinde Kuruma itiraz edilebilir. İtiraz takibi durdurur. Kurumca itirazı reddedilenler, kararın kendile- rine tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde yetkili idare mahkemesine başvurabilir- ler. Bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması hâlinde idari para cezası kesinleşir (m.102/VI).

      İdari para cezalarının, Kuruma itiraz edilmeden veya yargı yoluna başvurulmadan önce tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde peşin ödenmesi hâlinde bunun dörtte üçü tahsil edilir. Peşin ödeme idari para cezasına karşı yargı yoluna başvurma hakkını etkilemez. Ancak Kurumca veya mahkemece Kurum lehine karar verilmesi hâlinde daha önce tahsil edilmemiş olan dörtte birlik ceza tutarı, 89. maddenin ikinci fıkrası hükmü dedikkate alınarak tahsil edilir (m.102/V). Mahkemeye başvurulması idari para cezasınıntakip ve tahsilini durdurmaz. Tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde ödenmeyen idari para cezaları, 89. madde hükmü gereğince hesaplanacak gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir (m.102/VI).

      47. Soru

      İdari para cezası nedir? Açıklayınız.

      Cevap

      5510 sayılı Kanun’da öngörülen cezaların büyük bir kısmı idari para cezası niteliğin- dedir. Kanun’da idari para cezaları asgari ücrete bağlanmış olup burada sözü geçen as- gari ücret, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39. maddesine göre 16 yaşından büyük işçiler için belirlenen asgari ücrettir. Ayrıca idari para cezasının uygulanmasında fiilin gerçekleştiği tarihte yürürlükte olan asgari ücret dikkate alınır. Belirtelim ki fiile uygulanacak idari para cezasında değişiklik hâlinde failin lehine olan idari para cezasının uygulanması gerekir.

      5510 sayılı Kanun’da öngörülen cezaların büyük bir kısmı idari para cezası niteliğin- dedir. Kanun’da idari para cezaları asgari ücrete bağlanmış olup burada sözü geçen as- gari ücret, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39. maddesine göre 16 yaşından büyük işçiler için belirlenen asgari ücrettir. Ayrıca idari para cezasının uygulanmasında fiilin gerçekleştiği tarihte yürürlükte olan asgari ücret dikkate alınır. Belirtelim ki fiile uygulanacak idari para cezasında değişiklik hâlinde failin lehine olan idari para cezasının uygulanması gerekir.

      5510 sayılı Kanun’da öngörülen cezaların büyük bir kısmı idari para cezası niteliğin- dedir. Kanun’da idari para cezaları asgari ücrete bağlanmış olup burada sözü geçen as- gari ücret, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39. maddesine göre 16 yaşından büyük işçiler için belirlenen asgari ücrettir. Ayrıca idari para cezasının uygulanmasında fiilin gerçekleştiği tarihte yürürlükte olan asgari ücret dikkate alınır. Belirtelim ki fiile uygulanacak idari para cezasında değişiklik hâlinde failin lehine olan idari para cezasının uygulanması gerekir.

      5510 sayılı Kanun’da öngörülen cezaların büyük bir kısmı idari para cezası niteliğin- dedir. Kanun’da idari para cezaları asgari ücrete bağlanmış olup burada sözü geçen as- gari ücret, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39. maddesine göre 16 yaşından büyük işçiler için belirlenen asgari ücrettir. Ayrıca idari para cezasının uygulanmasında fiilin gerçekleştiği tarihte yürürlükte olan asgari ücret dikkate alınır. Belirtelim ki fiile uygulanacak idari para cezasında değişiklik hâlinde failin lehine olan idari para cezasının uygulanması gerekir.

      48. Soru

      İşyeri bildirgesinin verilmemesi durumunda ne gibi durumlar gerçekleşir?

      İşyeri bildirgesinin verilmemesi durumunda ne gibi durumlar gerçekleşir?

      İşyeri bildirgesinin verilmemesi durumunda ne gibi durumlar gerçekleşir?

      İşyeri bildirgesinin verilmemesi durumunda ne gibi durumlar gerçekleşir?

      Cevap

      İşyeri bildirgesini, Kanun’daki usule ve süreye uygun olarak Kuruma vermeyenler hakkında, kamu idareleri ile bilanço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin üç katı, diğer defterleri tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin iki katı, defter tutmakla yükümlü olmayanlar için ise aylık asgari ücret tutarında idari para cezası verilir.

      İşyeri bildirgesini, Kanun’daki usule ve süreye uygun olarak Kuruma vermeyenler hakkında, kamu idareleri ile bilanço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin üç katı, diğer defterleri tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin iki katı, defter tutmakla yükümlü olmayanlar için ise aylık asgari ücret tutarında idari para cezası verilir.

      İşyeri bildirgesini, Kanun’daki usule ve süreye uygun olarak Kuruma vermeyenler hakkında, kamu idareleri ile bilanço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin üç katı, diğer defterleri tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin iki katı, defter tutmakla yükümlü olmayanlar için ise aylık asgari ücret tutarında idari para cezası verilir.

      İşyeri bildirgesini, Kanun’daki usule ve süreye uygun olarak Kuruma vermeyenler hakkında, kamu idareleri ile bilanço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin üç katı, diğer defterleri tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin iki katı, defter tutmakla yükümlü olmayanlar için ise aylık asgari ücret tutarında idari para cezası verilir.

      İlgili Makaleler

      Bir cevap yazın

      E-posta hesabınız yayımlanmayacak.