Açıköğretim Ders Notları

Sosyal Hizmet Etiği Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Sosyal Hizmet Etiği Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Değerler Ve Mesleki Etik

1. Soru

Sosyal hizmet hangi değerler çerçevesinde uygulamalarını gerçekleştirmektedir?

Cevap

Sosyal hizmet, insan hakları ve sosyal adalet temel değerleri çerçevesinde uygulamalarını gerçekleştirir.


2. Soru

Sosyal hizmet uzmanları hangi görevleri üstlenmektedir?

Cevap

Sosyal hizmet uzmanları toplumsal açıdan dezavantajlı kişi, grup ve topluluklarla dayanışma içinde sosyal içermeyi artırırken, yoksulluğu azaltmak, savunmasız ve ezilen kişileri özerkleştirmek için çaba göstermektedir.


3. Soru

Sosyal hizmet mesleğinin etil ilkeleri ve sorumlulukları belgesi kaç yılında yayınlanmıştır?

Cevap

2004 yılında


4. Soru

Sosyal hizmet mesleğinin etil ilkeleri ve sorumlulukları belgesi kim tarafından hazırlanmıştır?

Cevap

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği

 


5. Soru

Sosyal hizmet mesleğinin etil ilkeleri ve sorumlulukları belgesinde yer alan sosyal hizmet uzmanlarının sorumluluk alanları nelerdir?

Cevap

Sosyal hizmet uzmanlarının sorumluluk alanları;

 • Hizmet alanlara,
 • Meslektaşlarına,
 • Uygulama ortamına,
 • Kendisine,
 • Mesleğine
 • Topluma.

6. Soru

Sosyal hizmet uzmanlarının sorumluluk alanlarından olan hizmet alanlara karşı etik sorumlulukları nelerdir?

Cevap

Hizmet alanlara karşı sosyal hizmet uzmanlarının sorumlulukları;

 • Hizmet alanın kendi kaderini tayin hakkını azami düzeye çıkartma,
 • Bilgilendirilmiş onayın güvenliğini sağlama,
 • Kültürel yeterlilik ve kullanılan tüm yaklaşımlarda yeterlilik gösterme,
 • Çıkar çatışmasından sakınma,
 • Mahremiyeti koruma ve cinsel ilişkilerle,
 • Fiziksel temaslarla, cinsel tacizlerle ve diğer ‘sınır’ ile ilgili yasaklar,
 • Hizmetlerin uygun biçiminde sonlandırılması.

7. Soru

Sosyal hizmet uzmanlarının sorumluluk alanlarından olan meslektaşlara karşı etik sorumlulukları nelerdir?

Cevap

Meslektaşlara karşı sosyal hizmet uzmanlarının sorumlulukları;

 • Meslektaşlara saygıyla davranmakla,
 • Mesleki gizliliği korumakla,
 • İş birliğine ve ekip çalışmasına katılmakla,
 • Tartışmaların uygun bir biçimde ele alınmasıyla,
 • Havaleler yapmakla,
 • Uygulamalarında yetersiz ya da etik dışı olabilecek meslektaşları bildirmekle ilgilidir.

8. Soru

Sosyal hizmet uzmanlarının sorumluluk alanlarından olan uygulama ortamındaki etik sorumlulukları nelerdir?

Cevap

Uygulama ortamında sosyal hizmet uzmanlarının sorumlulukları;

 • Yöneticilik,
 • Danışmanlık,
 • Eğitim ve araştırmadaki yeterliliği,
 • Diğer uzmanların performansının değerlendirilmesini,
 • Sorumlu bir şekilde kayıt ve faturalamayı,
 • Uygun iş ortamını temin etmeyi içermektedir.

9. Soru

Sosyal hizmet uzmanlarının sorumluluk alanlarından olan profesyonel olarak etik sorumlulukları nelerdir?

Cevap

Profesyonel olarak sosyal hizmet uzmanlarının sorumlulukları;

 • Kişinin sadece işi yerine getirmek için yeterli olduğunda görevleri kabul etmesi,
 • Herhangi bir şekilde maruz kalınan ayrımcılığı ele alma, aldatma, sahtekârlık ve yalancılığa katılma,
 • Zarar görmüşse kişisel sorunları ele alma,
 • Profesyonel aktivitelerin bir parçası olmayan durumları verirken ve örnek bir vatandaş gibi davranırken net olmasını sağlamaktır.

10. Soru

Sosyal hizmet uzmanlarının sorumluluk alanlarından olan sosyal hizmet mesleğine karşı etik sorumlulukları nelerdir?

Cevap

Sosyal hizmet mesleğine karşı sosyal hizmet uzmanlarının sorumlulukları;

 • Sosyal hizmet için yüksek standartları teşvik etmek,
 • Mesleğin büyümesine ve gelişimine katkıda bulunmak,
 • Kişinin önerdiği programların kalitesini değerlendirmek,
 • Kendi uygulamasını kalite kontrol araçları gibi değerlendirmek.

11. Soru

Sosyal hizmet uzmanlarının sorumluluk alanlarından olan topluma karşı etik sorumlulukları nelerdir?

Cevap

Topluma karşı sosyal hizmet uzmanlarının sorumlulukları;

 • Sosyal hizmet uzmanlarının toplumun refahını desteklemekle yükümlü olması,
 • Sosyal adaletin farkına varma,
 • Sosyal kuralları ve kurumları biçimlendirmek için kamusal tartışmalara katılmak,
 • Acil durumlarda hizmet sunma ve tüm insanların yaşam kalitesini güçlendirmek adına sosyal ve politik eylemlere aktif olarak katılım göstermek.

12. Soru

Türk Dil Kurumu’na göre değer nedir?

Cevap

Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet ve Kişinin isteyen, gereksinim duyan bir varlık olarak nesne ile bağlantısında beliren şey olarak tanımlanmaktadır.


13. Soru

Sosyal çalışma sözlüğüne göre değer nedir?

Cevap

Kişilerin, önemli saydıkları, benimsedikleri ve erişmeye çalıştıkları ve toplumda yaygın olarak benimsenen soyut kurallar olarak tanımlamaktadır.


14. Soru

Thompson’a göre değer nedir?

Cevap

Değer, en basit anlatımıyla, üstün tuttuğumuz, önemli gördüğümüz ve korumaya layık bulduğumuz şeydir.


15. Soru

Sarah Banks’e göre değer nedir?

Cevap

Günlük kullanımda, değerler, dinî, ahlaki, kültürel, politik ya da ideolojik inançlar, ilkeler, tutumlar, görüşler ya da tercihlerdir.


16. Soru

Mesleki etik nedir?

Cevap

Mesleki etik, yaygın kabul görmüş değerlerin temelini oluşturduğu etik kurallardır. Sosyal hizmet uzmanlarının hizmet alanlarla çalışırken sergiledikleri profesyonel davranışların tümü mesleki etiğin konusudur.


17. Soru

Sosyal hizmet uzmanının bireysel seçimlerinin ve değerlerinin mesleki kararlar üzerindeki olası etkisini en aza indiren hizmet alan hakkı hangisidir?

Cevap

Kendi kaderini tayin hakkı


18. Soru

Sosyal hizmet mesleğinin değerleri ile sosyal hizmet uzmanının değerleri arasında uyuşmazlık çıkması hangi durumların ortaya çıkmasına neden olmaktadır?

Cevap

Sosyal hizmet uzmanı bir profesyonel olarak üzerine düşeni yapacak ancak işe yüreğini koymadığından, samimiyet eksikliği danışanı tarafından açıkça fark edilecektir. Sosyal hizmet uzmanı meslek değerlerini bir kenara bırakacak ve danışanına tamamı ile kişisel inanç ve değerleri ile yaklaşacaktır.


19. Soru

Sosyal hizmet hangi temellere dayanmaktadır?

Cevap

Sosyal hizmet, bilgi, beceri ve değerden oluşan üçlü sacayağı üzerinde kurulmuştur.


20. Soru

Sosyal hizmet mesleğinin önde gelen kurumları hangisidir?

Cevap

Sosyal hizmet mesleğin en önemli iki çatı örgütü olan, Uluslararası Sosyal Hizmet Uzmanları Federasyonu (IFSW) ve Uluslararası Sosyal Hizmet Okulları Birliğidir (IASSW).


21. Soru

Uluslararası sosyal hizmet uzmanları federasyonu ve uluslararası sosyal hizmet okulları birliği tarafından oluşturulan belgeye göre sosyal hizmet nedir?

Cevap

Sosyal hizmet; insan davranışları ve sosyal sistemlere ilişkin teorileri kullanarak, bireylerin çevreleriyle etkileşimde oldukları noktalarda müdahale eder. İnsan hakları ve sosyal adalet sosyal hizmetin temel ilkeleridir.


22. Soru

Uluslararası sosyal hizmet uzmanları federasyonu ve uluslararası sosyal hizmet okulları birliği tarafından oluşturulan belgeye göre sosyal hizmet mesleği nedir?

Cevap

Sosyal hizmet mesleği; sosyal değişimi, insan ilişkilerinde sorun çözmeyi ve iyilik halini artırmak için kişilerin özgürleşmesini ve kendi güçlerini fark edip, kullanabilmelerini desteklemektedir.


23. Soru

Avustralya’da IFSW ve IASSW tarafından yapılan genel kurul kararına göre sosyal hizmet nedir?

Cevap

Sosyal hizmet, sosyal değişimi ve gelişimi, toplumsal bağlılığı destekleyen, insanları yetkin hale getiren ve özgürleştiren, uygulamaya dayalı bir meslek ve akademik Sosyal hizmet, sosyal adaleti, insan haklarını, ortak sorumluluğu ve farklılıklara saygıyı esas alır.


24. Soru

Avustralya’da IFSW ve IASSW tarafından yapılan genel kurul kararına göre sosyal hizmet teorisi hangi alanda çalışır?

Cevap

Sosyal hizmet teorileri, sosyal bilimler, beşeri bilimler ve yerel bilgi ile desteklenir, sosyal hizmet yaşam zorluklarını görünür kılmak ve iyilik halini geliştirmek için insanlar ve yapılarla çalışır.


25. Soru

Sosyal hizmetin temel motivasyon kaynağı nedir?

Cevap

İnsan haklarını ve sosyal adaleti savunmak ve desteklemek sosyal hizmetin temel


26. Soru

Sosyal hizmet hangi kuşak hakları kapsamaktadır?

Cevap

Sosyal hizmet birinci, ikinci ve üçüncü kuşak hakları kapsamaktadır. Bunlar;

 • Birinci kuşak haklar serbest konuşma, inanç, işkence ve keyfi tutuklamadan muafiyet gibi sivil ve politik haklar olarak adlandırılmaktadır,
 • İkinci kuşak, sosyoekonomik, kültürel haklardır, bu makul düzeyde eğitim, sağlık hizmetlerinden yararlanma ve yerel dilini kullanma hakları dâhil,
 • Üçüncü kuşak haklar, doğal dünya ve ekosistem için türlerin çeşitliliği haklarına ve kuşaklar arası eşitliğe odaklaşmaktadır.

27. Soru

Sosyal hizmet mesleğinin etik kuralları içerisinde yer alan değerler nelerdir?

Cevap

A Sosyal Hizmet Mesleğinin Etik kuralları içinde açıkça altı değer tanımlanmıştır. Bunlar;

 • Hizmet,
 • Sosyal adalet,
 • Saygınlık ve kişinin değeri,
 • İnsan ilişkilerinin önemi,
 • Bütünlük,
 • Yetkinliktir.

28. Soru

Sosyal hizmet mesleğinin etik kuralları içerisinde yer alan hizmet değeri nedir?

Cevap

Sosyal hizmet mesleğinin öncelikli amacı, hizmet alanlara sosyal işlevsellik sorunlarında yardımcı olmaktır. İnsanlara hizmet etme zorunluluğu her zaman uzmanların kendi isteklerinden önde gelir.


29. Soru

Sosyal hizmet mesleğinin etik kuralları içerisinde yer alan sosyal adalet değerleri nelerdir?

Cevap

Bunlar;

 • Negatif ayrımcılıkla mücadele,
 • Farklılığın tanınması,
 • Kaynakların eşit dağıtımı,
 • Adil olmayan politikalarla ve uygulamalarla mücadele,
 • Birlik ve dayanışma içinde çalışmadır.

30. Soru

Bireyselleştirme ne demektir?

Cevap

Her insanın biricik ve değerli olarak görülmesi ve muamele görmesine bireyselleştirme denilmektedir.


31. Soru

Sosyal hizmet mesleğinin etik kuralları içerisinde yer alan saygınlık ve kişinin değerindeki etik sorumluluklar nelerdir?

Cevap

Bunlar;

 • Kişinin kendi kaderini tayin etme hakkına saygı,
 • Katılım hakkını geliştirme,
 • Bireyi bütün olarak ele alma,
 • Güçlü yanların keşfedilmesi ve geliştirilmesidir.

32. Soru

Etik meseleler nedir?

Cevap

Etik meseleler, sosyal adaleti ve kamu refahını geliştirmekle yükümlü olan sosyal hizmet uzmanının danışan ile ilişkisinden doğan konuların tümüdür. Diğer ifadeyle, sosyal hizmet uygulamalarının tümünün içinde yer alır.


33. Soru

Etik sorunlar nedir?

Cevap

Etik sorunlar, sosyal hizmet uzmanının alacağı mesleki kararın zorlayıcı bir etik-değer boyutu içerdiğini gördüğü zaman oluşur.


34. Soru

Etik ikilemler nedir?

Cevap

Etik ikilemler, sosyal hizmet uzmanı iki eşit derecede istenmeyen alternatif arasında kaldığında ve bu alternatifler etik ilkeler arasında çatışma yarattığında oluşur. Esasında etik ikilem sosyal hizmet uzmanından dikkat etmesi gereken iki veya daha fazla etik meseleyle karşılaşması ve bunlardan bir tanesini ihlal etmeden diğerine uymasının mümkün olmaması durumudur.


35. Soru

Etik ikilemlerin çözümünde yer alan ilk adımda hangi soruların sorulması gerekmektedir?

Cevap

Etik ikilemleri çözmeye yönelik ilk adımda, geçmişe ait bazı önemli bilgileri sağlayan ve sorunu açıklığa kavuşturan aşağıdaki sorular;

 • Öncelikli hizmet alan kimdir?
 • Kuruluştan kaynaklı hangi faktörler etik ikileme neden oluyor?
 • Bu ikilemi kim ortadan kaldırabilir Hizmet alan mı aile üyeleri mi sosyal hizmet uzmanı mı? Kuruluş yöneticisi mi?
 • Olası her karar için, hizmet alan, aile, kuruluş ve diğerleri açısından kısa-vadeli ve uzun-vadeli sonuçlar neler olabilir?
 • Muhtemel her seçimden ya da tercihten kimler yararlı çıkıyor ve kimler zararlı çıkıyor? Etkilenen insanlar eşit ya da farklı güçlerde mi? Etkilenebilecek biri özellikle hassas mı ve bu yüzden özel değerlendirmeye ihtiyaç duyuyor mu?
 • Birinin uğrayacağı zarar sakınılmayacak olduğunda hangi karar en az uzun-vadeli sonuçla asgari zarara yol açacaktır? Bu zarar görenlerden hangileri en azından bu zararı giderebilecektir?
 • Bu ikileme karşı belirli bir karar diğer danışanları ilgilendiren gelecekteki kararlar için istenmeyen bir örnek oluşturacak mıdır?

36. Soru

Etik ikilemlerin çözümünde yer alan ilk adımda sorulan sorulara sosyal hizmet uzmanlarının bu soruları yanıtladıktan sonra hangi soruları sorması gerekmektedir?

Cevap

Sosyal hizmet uzmanı bu soruları yanıtladığı zaman, üç soruya daha yanıt vermelidir:

 • Bu duruma uygun olan etik ilkeler ve zorunluluklar nelerdir?
 • Hangi etik ilkeler (eğer varsa) bu durumla bir uyumsuzluk halinde ve bundan dolayı etik ikilem yaratıyor?
 • Bu durumda, belirli etik zorunluluklar diğerlerinden daha öncelikli mi?

37. Soru

Etik sorunlara veya etik ikilemlere dönüşebilen etik meseleler nelerdir?

Cevap

Etik sorunlara veya ikilemlere dönüşebilen etik meseleleri; bireysel haklar ve refahla ilgili meseleler, kamu refahı ile ilgili meseleler ve eşitsizlik ve yapısal baskılar ile ilgili meseleler olmak üzere üç kavramsal çerçeve içinde incelenmektedir.


38. Soru

Karar verme nedir?

Cevap

Karar verme, herhangi bir faaliyetle ilgili, çeşitli olasılıklar ya da alternatifler arasından birinin seçilmesi ya da seçilmemesidir.


39. Soru

Etik karar verme sürecinin temel unsurları nelerdir?

Cevap

Etik karar verme sürecinin temel unsur;

 • Etik kararlar insan refahı ile ilgilidir.
 • Etik kararlar eylem içerir.
 • Etik kararlar içinde bulunulan durumun bağlamını dikkate almayı gerektirir.
 • Etik kararlar evrenselleştirilebilir olmalıdır.

40. Soru

Etik karar verme sürecinin temel unsurları arasında yer alan etik kararlar insan refahı ile ilgili olan unsurun neyi ifade etmektedir?

Cevap

İnsanların gereksinimleri topluma göre değişiklik gösteren ‘göreceli’ bir doğaya sahip olsa da evrensel bir takım değerlerin olmadığını düşünmek olanaklı değildir. İnsan refahının sağlanmasıyla ilgili hereylem etik bir çerçeveye sahiptir.


41. Soru

Etik karar verme sürecinin temel unsurları arasında yer alan etik kararlar eylem içermesi unsuru neyi ifade etmektedir?

Cevap

Danışanın isteği ve kurumu yasal düzenlemelerin beklentisi ne olursa olsun sosyal hizmet uzmanı bir eylemde bulunur ve bu eylem mutlaka bir etik karara dayalı olarak gerçekleşir.


42. Soru

Etik karar verme sürecinin temel unsurları arasında yer alan etik kararlar içinde bulunulan durumun bağlamını dikkate almayı gerektirmesi unsuru neyi ifade etmektedir?

Cevap

 • Sürece dâhil olan kişilerin kültürel, sosyal nitelikleri ve kurumsal düzenlemeler mesleki eyleme etkide bulunmaktadır.

43. Soru

Etik karar verme sürecinin temel unsurları arasında yer alan etik kararlar evrenselleştirilebilir olması unsuru neyi ifade etmektedir?

Cevap

Aynı durumdaki her insanda aynı kararın verilmesi gereklidir. Bilişsel yeterliğini yitirmiş bir yaşlı eğer yasal yetki kullanılarak yatılı bakıma alınıyorsa bu durumdaki diğer yaşlı danışanlar için de aynı uygulamanın yapılması gereklidir.


44. Soru

İkilem nedir?

Cevap

İkilem, seçenekler arasında kalmayı ve karar verme güçlüğünü ifade etmektedir.


45. Soru

Sosyal Hizmet Mesleğinin Etik İlkeleri ve Sorumlulukları kapsamında hizmet alanlara karşı etik sorumluluklar nelerdir?

Cevap

Hizmet alanın kendi kaderini tayin hakkını azami düzeye çıkartma, bilgilendirilmiş onayın güvenliğini sağlama, kültürel yeterlilik ve kullanılan tüm yaklaşımlarda yeterlilik gösterme, çıkar çatışmasından sakınma, mahremiyeti koruma ve cinsel ilişkilerle, fiziksel temaslarla, cinsel tacizlerle ve diğer ‘sınır’ ile ilgili yasaklar, bunun yanı sıra hizmetlerin uygun biçiminde sonlandırılmasıdır.


46. Soru

Sosyal Hizmet Mesleğinin Etik İlkeleri ve Sorumlulukları kapsamında uygulama ortamındaki etik sorumluluklar nelerdir?

Cevap

Sosyal Hizmet Mesleğinin Etik İlkeleri ve Sorumlulukları kapsamında uygulama ortamındaki etik sorumluluklar yöneticilik, danışmanlık, eğitim ve araştırmadaki yeterliliği; diğer uzmanların performansının değerlendirilmesini; sorumlu bir şekilde kayıt ve faturalamayı; uygun iş ortamını temin etmeyi ve buna benzer kuralları içermektedir.


47. Soru

Sosyal Hizmet Mesleğinin Etik İlkeleri ve Sorumlulukları kapsamında topluma karşı etik sorumluluklar nelerdir?

Cevap

Sosyal Hizmet Mesleğinin Etik İlkeleri ve Sorumlulukları kapsamında topluma karşı etik sorumluluklar şunlardır : Sosyal hizmet uzmanlarının toplumun refahını desteklemekle yükümlü olması; sosyal adaletin farkına varma; sosyal kuralları ve kurumları biçimlendirmek için kamusal tartışmalara katılmak; acil durumlarda hizmet sunma ve tüm insanların yaşam kalitesini güçlendirmek adına sosyal ve politik eylemlere aktif olarak katılım göstermek.


48. Soru

” Değer ” kavramını nasıl tanımlarsınız?

Cevap

Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlüğü’ne göre değer, “Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet” ve “Kişinin isteyen, gereksinim duyan bir varlık olarak nesne ile bağlantısında beliren şey” olarak tanımlanmaktadır

Değerler, bireyler ya da gruplar tarafından, neyin istenir, uygun, iyi ya da kötü olduğu hakkında benimsenen düşüncelerdir. Farklılaşan değerler, insan kültürü-nün gösterdiği değişikliklerin temel bir yönünü temsil eder. Bireylerin değer verdikleri şeylerin ne olduğu, içinde yaşıyor oldukları kültür tarafından önemli ölçüde etkilenir (Giddens, 2008: 1055).


49. Soru

Kişisel Değerler ve Mesleki Değerler Arasındaki İlişkiyi nasıl tanımlarsınız?

Cevap

Hiç şüphesiz meslek değerleri ile bir insanın kişisel değerleri arasında yakın bir ilişki vardır. Öyle ki kişinin sosyal hizmet mesleğine yönelmesindeki faktörler arasında başkalarına duyulan ilgi ve dünyayı daha iyi bir yer yapma arzusu yer almaktadır. Dolayısıyla kişinin bireysel değerleri ile mesleğin değerleri yakınlaştıkça mesleğe olan yönelim artış gösterir. Sosyal hizmet uzmanları, tüm insanlar gibi, kişisel değerlere sahiptirler. Bir değer, bireyin kararlarını ve etkinliklerini etkileyen ve insanın en derin inanç ve bağlılıklarına dayanan tercihlerden oluşur.


50. Soru

Bilimsel bilgiyi değerden bağımsız olarak ele almak olanaklı mıdır?

Cevap

Bilindiği gibi sosyal hizmet, bilgi, beceri ve değerden oluşan üçlü sacayağı üzerinde kurulmuş ve işlev gören akademik bir disiplin ve meslektir. Bunların tümü de birbiriyle bağlantılı olarak uygulamada kullanılmaktadır. Bir yanda bilimsel teorilere ve alan deneyimlerine dayalı olarak inşa edilmiş olan ‘nesnel’ bilgi ve beceri vardır. Diğer yanda ise, insanın insan olmasından dolayı itibarına ilişkin bir saygıdan doğan ve bilimsel sorgulaması mümkün olmayan değerler manzumesi yer alır.  Dolayısıyla, bilimsel bilgiyi değerden bağımsız olarak ele almak olanaklı değildir.


51. Soru

Sosyal hizmet mesleğinin değerleri nelerdir?

Cevap

“Sosyal hizmet mesleği; sosyal değişimi, insan ilişkilerinde sorun çözmeyi ve iyilik halini artırmak için kişilerin özgürleşmesini ve kendi güçlerini fark edip, kullanabilmelerini desteklemektedir. Sosyal hizmet; insan davranışları ve sosyal sistemlere ilişkin teorileri kullanarak, bireylerin çevreleriyle etkileşimde oldukları noktalarda müdahale eder. İnsan hakları ve sosyal adalet sosyal hizmetin temel ilkeleridir.”


52. Soru

Avustralya’da, Temmuz 2014’te IFSW ve IASSW tarafından yapılan genel kurulda mesleğin tanımı nasıl yapılmıştır?

Cevap

Avustralya’da, Temmuz 2014’te IFSW ve IASSW tarafından yapılan genel kurulda mesleğin tanımı, küresel tanım adı altında aşağıdaki gibi güncellenmiştir:
“Sosyal hizmet, sosyal değişimi ve gelişimi, toplumsal bağlılığı destekleyen, insanları yetkin hale getiren ve özgürleştiren, uygulamaya dayalı bir meslek ve akademik disiplindir. Sosyal hizmet, sosyal adaleti, insan haklarını, ortak sorumluluğu ve farklılıklara saygıyı esas alır. Sosyal hizmet teorileri, sosyal bilimler, beşeri bilimler ve yerel bilgi ile desteklenir, sosyal hizmet yaşam zorluklarını görünür kılmak ve iyilik halini geliştirmek için insanlar ve yapılarla çalışır.


53. Soru

Sosyal Hizmet Mesleğinin Etik kuralları (kodları) içinde tanımlanan değerler nelerdir?

Cevap

Sosyal hizmet mesleğini ve profesyonel davranışı biçimlendiren öncelikli değerler ortak sorumluluk, farklılıkların kabulü, insan hakları ve sosyal adalet olarak ortaya konulmakla birlikte, en başta sözünü ettiğimiz Sosyal Hizmet Mesleğinin Etik kuralları (kodları) içinde açıkça altı değer tanımlanmıştır (Zastrow, 2013):

1. Hizmet,
2. Sosyal adalet,
3. Saygınlık ve kişinin değeri,
4. İnsan ilişkilerinin önemi,
5. Bütünlük ve
6. Yetkinlik.


54. Soru

Sosyal Adalet kavramını nasıl tanımlarsınız?

Cevap

Sosyal Adalet: Sosyal hizmet uzmanları, toplumun alt sosyoekonomik düzeydeki
üyelerini ve risk altındaki bireyleri öncelerler ve toplumsal yapının adaletsiz koşullarını değiştirmeye katkı sağlayan uygulamalar gerçekleştirirler. Bu açıklamayla bağlantılı beş etik sorumluluk vardır (IFSW):
I. Negatif ayrımcılıkla mücadele.

II. Farklılığın tanınması.

III.Kaynakların eşit dağıtımı.

IV. Adil olmayan politikalarla ve uygulamalarla mücadele.

V. Birlik ve dayanışma içinde çalışma.


55. Soru

Etik Meselelerin Kaynakları nelerdir?

Cevap

Sosyal hizmet uzmanlarının alan çalışmalarında karşılaştıkları ve etik sorunlara veya ikilemlere dönüşebilen etik meseleleri; bireysel haklar ve refahla ilgili meseleler, kamu refahı ile ilgili meseleler ve eşitsizlik ve yapısal baskılar ile ilgili meseleler olmak üzere üç kavramsal çerçeve içinde inceleyebiliriz (Banks, 2001). Etik sorunlarla ilgili her sınıflandırma hiç şüphesiz oldukça yapaydır. Karşılaştığı-mız durumların karmaşıklığını olabildiğince azaltmak için de gereklidir.


56. Soru

Kamu Refahı denildiğinde ne anlıyoruz?

Cevap

Kamu refahı denildiğinde ne anlıyoruz? Şüphesiz bütüncül bir bakış ile toplumun genelinin ‘iyilik hali’nin korunması ve geliştirilmesi akla gelmektedir. Teker teker bireylere, bireylerin isteklerine ve haklarına odaklanmak yerine toplumun bütününe odaklanıyoruz. Toplumun genelinin iyilik halinin sağlanması için bir kişinin hayatı kısa süreli de olsa riske atılabilir mi? Dolayısıyla toplumun genelinin refahını gözeten birçok uygulama, tekil olarak bireyler üzerinde baskılayıcı ve özgürlükleri kısıtlayıcı sonuçlar doğurabilir. 


57. Soru

Etik Karar Verme kapsamına neler dahildir?

Cevap

Karar verme, herhangi bir faaliyetle ilgili, çeşitli olasılıklar ya da alternatifler arasından birinin seçilmesi ya da seçilmemesidir. Kararlar önemsiz bile olsalar, yaşam düzeyini etkileyen davranış kalıplarını oluştururlar (Gökçearslan Çifci ve Gönen, 2011). Sosyal hizmet uzmanı uygulamalarda etik ikilemler ile karşılaş-makta ve bu ikilemlerin çözümü için çabalamaktadır.  Bu görevlerini yerine getirirken, bazen mümkün olan bütün seçenekler sosyal hizmet uzmanı için etik bir ikilem yaratarak, danışanlar için zarar veya strese neden olabilmektedir. 


58. Soru

Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Karşılaştıkları Etik Sorunlar nelerdir?

Cevap

Lisans veya yüksek lisans – doktora düzeyinde eğitim almakta olan sosyal hizmet öğrencileri, eğitim sürecinin ikinci aşamasında alan uygulaması kısmına geçerler. Çeşitli kuruluşlarda çalışmaya başladıklarında üstlenecekleri mesleki rolle ilgili anksiyete, zihinsel karmaşa, suçluluk gibi duygular yaratan- birçok zorlukla karşılaşabilirler. Bu güçlükler temelde; sosyal hizmet uzmanının rolünün ne olduğunun anlaşılamaması (öğrenciye oldukça karmaşık gelebilir), idealizm, kuruluştaki politika ve prosedürler hakkında yetersiz bilgi ve karşılaşılan durumla ilgili bir deneyimin olmamasıyla bağlantılıdır.


59. Soru

Uygulama yapan sosyal hizmet öğrencilerinin karşılaştıkları etik sorunlar ve ikilemler hangi başlıklar altında incelenmektedir?

Cevap

Uygulama yapan sosyal hizmet öğrencilerinin karşılaştıkları etik sorunları ve ikilemleri aşağıda yer alan beş başlık altında örneklerle inceleyebiliriz (Banks, 2001):
1. Karşılaşılan duruma ilişkin bilgi ve deneyim eksikliği,
2. Sosyal hizmet uzmanının rolüne ilişkin bilgi eksikliği,
3. Kendi konumuna ilişkin güven eksikliği,
4. Danışanın haklarına veya gereksinimlerine ilişkin dar çerçeve,
5. Karşılaşılan durumun karmaşıklığı.


60. Soru

Sosyal Hizmet Uzmanlarının Karşılaştıkları Etik Sorunlar nelerdir?

Cevap

Deneyimli profesyoneller, rollerinin sınırlarını net olarak bilen, kararlarından emin olan ve yeterli düzeyde özgüvene sahip olan kişilerdir. Alan deneyimi gelişmiş olan sosyal hizmet uzmanları için etik ikilemler, etik sorunlara göre çok daha az sıklıkla yaşanmaktadır. Zira uzmanların etik ikilem olarak tanımladıkları durumlar genelde danışanları için gerekli gördükleri müdahale ve hizmetleri sağlayamadık-ları durumlarda yaşanmaktadır. Bir danışan için veya onunla birlikte alınan bir mesleki karar, bürokratik sorunlar gibi nedenlerle uygulanamadığında bir etik sorunun etik ikileme dönüşmesi söz konusu olabilir.


61. Soru

” Olumsuz Sonuçtan Dolayı Profesyonel Suçluluk Hisseder ” ne anlama gelmektedir?

Cevap

Psikiyatri kliniğinde çalışmakta olan bir sosyal hizmet uzmanı, psikiyatrist
tarafından verilen ilaçların hastanın fiziksel sağlığını kötüleştirdiğini ve daha
sonra hastanın zatürreden hayatını kaybettiğini anlatır. Hastanın ailesi, çocuk-larının doğru bir tedavi alıp almadıkları konusunda endişelenmekte ve zatürrenin doğru zamanda fark edilip edilmediğini merak etmektedir. Şöyle bir yorum yapar: “Kendisine verilen ilaçların ölümüne neden olduğunu düşündüm. Aileye bir şey söylemedim. Sonuçta, tek başınıza değil, tedavi ekibinin diğer üyeleri ile birlikte çalışıyorsunuz.”

Sosyal hizmet uzmanı bu vakanın durumuyla ilgili kendisini kötü hissetmiştir. Yasa dışı madde kullananlar için uygulanan 28 günlük zorunlu rehabilitasyon yasal düzenlemesi doğrultusunda kadının hastaneye yatırılmasını sağlamıştır. Uzman bu kararının doğru olduğundan emindir.


62. Soru

Hangi durumda olumsuz sonuca rağmen Profesyonel, etik olarak doğru karar verdiğini düşünür?

Cevap

Bir gençlik merkezinde çalışan sosyal hizmet uzmanının merkezde iken yanına yoğun stres altında ve sıkıntılı olduğu her halinden belli olan 16 yaşındaki Pelin gelir. Uzman kendisini görüşme odasına alır. Görüşmenin başında Pelin
anlatacaklarının aralarında sır kalmasını ister. Ardından başından geçenleri anlatır. Geçen bir yıl içinde babası tarafından dört kez tecavüze uğradığını
şimdi ise başka cinsel ilişkisi olmadığı için kesin olarak ondan hamile kaldığını anlatır. Ayrıca içinde bulunduğu durumdan kurtulmak için intihar girişiminde bulunmayı düşündüğünü de anlatır. Sosyal hizmet uzmanı Pelin’le yaşadığı bu sorunun üstesinden gelmek için yapabilecekleri üzerine konuşur
ve intiharın kesinlikle tercihleri arasında olamayacağını ifade eder. Ne var ki,  Pelin hiçbir profesyonel yardımı kabul etmez ve konuştuklarının aralarında bir
sır olarak kalması için ısrar eder. Sosyal hizmet uzmanı danışanının gizlilikle
ilgili talebini kabul etmez ve adli ve sosyal hizmetlerle ilgili yetkililere durumu
bildirir. Bu durum Pelin’in uzmana öfkelenmesine neden olur ve kendisini bir
daha görmek istemediğini belirtir.

Bu vakada bireyin self-determinasyon hakkına saygı gösterilmemiş ve bireysel istekleri göz ardı edilerek içinde bulunduğu durum ifşa edilmiştir. Bununla birlikte, yüksek yararı gözeten sosyal hizmet uzmanı, danışanının hayatının ve can güvenliğinin hiç bir biçimde risk altına girmesine izin vermemiştir


63. Soru

Neden Profesyonel, temel etik ilkelerin çakışması nedeniyle suçluluk hisseder?

Cevap

Ali 28 yaşında zihinsel engelli bir gençtir. Zihinsel engelliler gündüz bakım
merkezine düzenli olarak gelmektedir. Merkez tarafından minibüs ile kuruluşa gelip evine dönmektedir. Kuruluş evine görece yakın olduğu için zaman
zaman servis yerine yürüyerek gelmek istediğini belirtmiştir. Merkez çalışanları Ali’nin isteğinin makul olduğu görüşünde birleşmiş ve Ali’nin bu sayede
bağımsızlık, özgüven ve yaşam becerilerinin gelişme göstereceğini de düşünmüştür. Ne var ki, Ali’nin ailesi çocuklarının bu isteği hakkında fazlasıyla endişelenmiş ve Ali’nin kuruluşa yürüyerek güvenli bir biçimde gitmesinin mümkün olmayacağına inanmışlardır. Eğer merkez Ali’nin bu isteğini kabul ederse, onu bu şekilde asla göndermeyeceklerini de açıkça ifade etmişlerdir. Merkezin yöneticisi olan sosyal hizmet uzmanı isteksiz de olsa ailenin yanında yer almış ve Ali’nin servis aracıyla gelip gitmeye devam etmesini sağlamıştır.

Bu vakada engelli gündüz bakım merkezinin yöneticisi, meslek değerlerine uygun
olarak hareket etmediğini düşünmüştür. Bunun nedenini ise sosyal hizmetin temel etik ilkelerinden olan self-determinasyona karşıt olan ‘yüksek yararı’ gözeten bir karar vermiş olmasına bağlamıştır.


64. Soru

Neden Profesyonel mesleki kararın zor ama etik olarak uygun olduğunu
düşünür?

Cevap

Tümü yedi yaşından küçük beş çocuğu olan Suriyeli göçmen bir kadın yeni
geldiği bir mahallede tek ebeveyn olarak yaşamını sürdürmeye çalışmaktadır.
Yalnızca ülkesindeki savaştan değil aynı zamanda kendisine şiddet uygulayan
eşinden de kaçmıştır. Yeni geldiği çevresine uyum sağlamakta zorlanmakta,
kendisini izole olmuş hissetmekte ve çevreden çok sınırlı düzeyde sosyal destek
alabilmektedir. Kocası halen onu aramaktadır ve bu yüzden korku içindedir.
Aile danışma merkezinde kadınla görüşen sosyal hizmet uzmanı, çocuklarının tümünü kaldıkları küçük daireye kilitleyerek, yardım aramak veya biraz
uzaklaşarak rahatlamak için dışarı çıktığını öğrenir. Uzman bu durumu kadınla görüşür ve çocukları evde yalnız bırakmanın riskli yönleri hakkında bilgilendirme yapar. Ne var ki, kadın kısa süre de olsa çocuklarını evinde kilitli bırakmaya devam eder. Sosyal hizmet uzmanı kadını, “eğer bu davranışınıza devam ederseniz sizi sosyal hizmetlere bildirmek zorunda kalacağım ve bu yüzden çocuklarınız devlet tarafından koruma altına alınabilir” diyerek uyarır. Sonunda sosyal hizmet uzmanı, durumu –çocukları korumak için– sosyal hizmetlere bildirmeye karar verir.

Uzman için bu karar çok zordur ve kendisini kötü hissetmesine neden olmuştur. Yapısal baskı ve eşitsizliklerle ilgili olan bu vakada, göçmenlere ve özellikle Suriyelilere karşı toplumda bazı olumsuz tutumlar gözlendiğini bilmektedir. Kültürden ve toplumsal cinsiyetten kaynaklı sosyal sorunlara karşı duyarlı bir sosyal hizmet uzmanı olması da bu hissini artırmıştır. Buna rağmen verdiği bildirim kararının çocukların refahı için gerekli ve doğru olduğu görüşünü değiştirmez.


1. Soru

Sosyal hizmet hangi değerler çerçevesinde uygulamalarını gerçekleştirmektedir?

Cevap

Sosyal hizmet, insan hakları ve sosyal adalet temel değerleri çerçevesinde uygulamalarını gerçekleştirir.

2. Soru

Sosyal hizmet uzmanları hangi görevleri üstlenmektedir?

Cevap

Sosyal hizmet uzmanları toplumsal açıdan dezavantajlı kişi, grup ve topluluklarla dayanışma içinde sosyal içermeyi artırırken, yoksulluğu azaltmak, savunmasız ve ezilen kişileri özerkleştirmek için çaba göstermektedir.

3. Soru

Sosyal hizmet mesleğinin etil ilkeleri ve sorumlulukları belgesi kaç yılında yayınlanmıştır?

Cevap

2004 yılında

4. Soru

Sosyal hizmet mesleğinin etil ilkeleri ve sorumlulukları belgesi kim tarafından hazırlanmıştır?

Cevap

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği

 

5. Soru

Sosyal hizmet mesleğinin etil ilkeleri ve sorumlulukları belgesinde yer alan sosyal hizmet uzmanlarının sorumluluk alanları nelerdir?

Cevap

Sosyal hizmet uzmanlarının sorumluluk alanları;

 • Hizmet alanlara,
 • Meslektaşlarına,
 • Uygulama ortamına,
 • Kendisine,
 • Mesleğine
 • Topluma.
6. Soru

Sosyal hizmet uzmanlarının sorumluluk alanlarından olan hizmet alanlara karşı etik sorumlulukları nelerdir?

Cevap

Hizmet alanlara karşı sosyal hizmet uzmanlarının sorumlulukları;

 • Hizmet alanın kendi kaderini tayin hakkını azami düzeye çıkartma,
 • Bilgilendirilmiş onayın güvenliğini sağlama,
 • Kültürel yeterlilik ve kullanılan tüm yaklaşımlarda yeterlilik gösterme,
 • Çıkar çatışmasından sakınma,
 • Mahremiyeti koruma ve cinsel ilişkilerle,
 • Fiziksel temaslarla, cinsel tacizlerle ve diğer ‘sınır’ ile ilgili yasaklar,
 • Hizmetlerin uygun biçiminde sonlandırılması.
7. Soru

Sosyal hizmet uzmanlarının sorumluluk alanlarından olan meslektaşlara karşı etik sorumlulukları nelerdir?

Cevap

Meslektaşlara karşı sosyal hizmet uzmanlarının sorumlulukları;

 • Meslektaşlara saygıyla davranmakla,
 • Mesleki gizliliği korumakla,
 • İş birliğine ve ekip çalışmasına katılmakla,
 • Tartışmaların uygun bir biçimde ele alınmasıyla,
 • Havaleler yapmakla,
 • Uygulamalarında yetersiz ya da etik dışı olabilecek meslektaşları bildirmekle ilgilidir.
8. Soru

Sosyal hizmet uzmanlarının sorumluluk alanlarından olan uygulama ortamındaki etik sorumlulukları nelerdir?

Cevap

Uygulama ortamında sosyal hizmet uzmanlarının sorumlulukları;

 • Yöneticilik,
 • Danışmanlık,
 • Eğitim ve araştırmadaki yeterliliği,
 • Diğer uzmanların performansının değerlendirilmesini,
 • Sorumlu bir şekilde kayıt ve faturalamayı,
 • Uygun iş ortamını temin etmeyi içermektedir.
9. Soru

Sosyal hizmet uzmanlarının sorumluluk alanlarından olan profesyonel olarak etik sorumlulukları nelerdir?

Cevap

Profesyonel olarak sosyal hizmet uzmanlarının sorumlulukları;

 • Kişinin sadece işi yerine getirmek için yeterli olduğunda görevleri kabul etmesi,
 • Herhangi bir şekilde maruz kalınan ayrımcılığı ele alma, aldatma, sahtekârlık ve yalancılığa katılma,
 • Zarar görmüşse kişisel sorunları ele alma,
 • Profesyonel aktivitelerin bir parçası olmayan durumları verirken ve örnek bir vatandaş gibi davranırken net olmasını sağlamaktır.
10. Soru

Sosyal hizmet uzmanlarının sorumluluk alanlarından olan sosyal hizmet mesleğine karşı etik sorumlulukları nelerdir?

Cevap

Sosyal hizmet mesleğine karşı sosyal hizmet uzmanlarının sorumlulukları;

 • Sosyal hizmet için yüksek standartları teşvik etmek,
 • Mesleğin büyümesine ve gelişimine katkıda bulunmak,
 • Kişinin önerdiği programların kalitesini değerlendirmek,
 • Kendi uygulamasını kalite kontrol araçları gibi değerlendirmek.
11. Soru

Sosyal hizmet uzmanlarının sorumluluk alanlarından olan topluma karşı etik sorumlulukları nelerdir?

Cevap

Topluma karşı sosyal hizmet uzmanlarının sorumlulukları;

 • Sosyal hizmet uzmanlarının toplumun refahını desteklemekle yükümlü olması,
 • Sosyal adaletin farkına varma,
 • Sosyal kuralları ve kurumları biçimlendirmek için kamusal tartışmalara katılmak,
 • Acil durumlarda hizmet sunma ve tüm insanların yaşam kalitesini güçlendirmek adına sosyal ve politik eylemlere aktif olarak katılım göstermek.
12. Soru

Türk Dil Kurumu’na göre değer nedir?

Cevap

Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet ve Kişinin isteyen, gereksinim duyan bir varlık olarak nesne ile bağlantısında beliren şey olarak tanımlanmaktadır.

13. Soru

Sosyal çalışma sözlüğüne göre değer nedir?

Cevap

Kişilerin, önemli saydıkları, benimsedikleri ve erişmeye çalıştıkları ve toplumda yaygın olarak benimsenen soyut kurallar olarak tanımlamaktadır.

14. Soru

Thompson’a göre değer nedir?

Cevap

Değer, en basit anlatımıyla, üstün tuttuğumuz, önemli gördüğümüz ve korumaya layık bulduğumuz şeydir.

15. Soru

Sarah Banks’e göre değer nedir?

Cevap

Günlük kullanımda, değerler, dinî, ahlaki, kültürel, politik ya da ideolojik inançlar, ilkeler, tutumlar, görüşler ya da tercihlerdir.

16. Soru

Mesleki etik nedir?

Cevap

Mesleki etik, yaygın kabul görmüş değerlerin temelini oluşturduğu etik kurallardır. Sosyal hizmet uzmanlarının hizmet alanlarla çalışırken sergiledikleri profesyonel davranışların tümü mesleki etiğin konusudur.

17. Soru

Sosyal hizmet uzmanının bireysel seçimlerinin ve değerlerinin mesleki kararlar üzerindeki olası etkisini en aza indiren hizmet alan hakkı hangisidir?

Cevap

Kendi kaderini tayin hakkı

18. Soru

Sosyal hizmet mesleğinin değerleri ile sosyal hizmet uzmanının değerleri arasında uyuşmazlık çıkması hangi durumların ortaya çıkmasına neden olmaktadır?

Cevap

Sosyal hizmet uzmanı bir profesyonel olarak üzerine düşeni yapacak ancak işe yüreğini koymadığından, samimiyet eksikliği danışanı tarafından açıkça fark edilecektir. Sosyal hizmet uzmanı meslek değerlerini bir kenara bırakacak ve danışanına tamamı ile kişisel inanç ve değerleri ile yaklaşacaktır.

19. Soru

Sosyal hizmet hangi temellere dayanmaktadır?

Cevap

Sosyal hizmet, bilgi, beceri ve değerden oluşan üçlü sacayağı üzerinde kurulmuştur.

20. Soru

Sosyal hizmet mesleğinin önde gelen kurumları hangisidir?

Cevap

Sosyal hizmet mesleğin en önemli iki çatı örgütü olan, Uluslararası Sosyal Hizmet Uzmanları Federasyonu (IFSW) ve Uluslararası Sosyal Hizmet Okulları Birliğidir (IASSW).

21. Soru

Uluslararası sosyal hizmet uzmanları federasyonu ve uluslararası sosyal hizmet okulları birliği tarafından oluşturulan belgeye göre sosyal hizmet nedir?

Cevap

Sosyal hizmet; insan davranışları ve sosyal sistemlere ilişkin teorileri kullanarak, bireylerin çevreleriyle etkileşimde oldukları noktalarda müdahale eder. İnsan hakları ve sosyal adalet sosyal hizmetin temel ilkeleridir.

22. Soru

Uluslararası sosyal hizmet uzmanları federasyonu ve uluslararası sosyal hizmet okulları birliği tarafından oluşturulan belgeye göre sosyal hizmet mesleği nedir?

Cevap

Sosyal hizmet mesleği; sosyal değişimi, insan ilişkilerinde sorun çözmeyi ve iyilik halini artırmak için kişilerin özgürleşmesini ve kendi güçlerini fark edip, kullanabilmelerini desteklemektedir.

23. Soru

Avustralya’da IFSW ve IASSW tarafından yapılan genel kurul kararına göre sosyal hizmet nedir?

Cevap

Sosyal hizmet, sosyal değişimi ve gelişimi, toplumsal bağlılığı destekleyen, insanları yetkin hale getiren ve özgürleştiren, uygulamaya dayalı bir meslek ve akademik Sosyal hizmet, sosyal adaleti, insan haklarını, ortak sorumluluğu ve farklılıklara saygıyı esas alır.

24. Soru

Avustralya’da IFSW ve IASSW tarafından yapılan genel kurul kararına göre sosyal hizmet teorisi hangi alanda çalışır?

Cevap

Sosyal hizmet teorileri, sosyal bilimler, beşeri bilimler ve yerel bilgi ile desteklenir, sosyal hizmet yaşam zorluklarını görünür kılmak ve iyilik halini geliştirmek için insanlar ve yapılarla çalışır.

25. Soru

Sosyal hizmetin temel motivasyon kaynağı nedir?

Cevap

İnsan haklarını ve sosyal adaleti savunmak ve desteklemek sosyal hizmetin temel

26. Soru

Sosyal hizmet hangi kuşak hakları kapsamaktadır?

Cevap

Sosyal hizmet birinci, ikinci ve üçüncü kuşak hakları kapsamaktadır. Bunlar;

 • Birinci kuşak haklar serbest konuşma, inanç, işkence ve keyfi tutuklamadan muafiyet gibi sivil ve politik haklar olarak adlandırılmaktadır,
 • İkinci kuşak, sosyoekonomik, kültürel haklardır, bu makul düzeyde eğitim, sağlık hizmetlerinden yararlanma ve yerel dilini kullanma hakları dâhil,
 • Üçüncü kuşak haklar, doğal dünya ve ekosistem için türlerin çeşitliliği haklarına ve kuşaklar arası eşitliğe odaklaşmaktadır.
27. Soru

Sosyal hizmet mesleğinin etik kuralları içerisinde yer alan değerler nelerdir?

Cevap

A Sosyal Hizmet Mesleğinin Etik kuralları içinde açıkça altı değer tanımlanmıştır. Bunlar;

 • Hizmet,
 • Sosyal adalet,
 • Saygınlık ve kişinin değeri,
 • İnsan ilişkilerinin önemi,
 • Bütünlük,
 • Yetkinliktir.
28. Soru

Sosyal hizmet mesleğinin etik kuralları içerisinde yer alan hizmet değeri nedir?

Cevap

Sosyal hizmet mesleğinin öncelikli amacı, hizmet alanlara sosyal işlevsellik sorunlarında yardımcı olmaktır. İnsanlara hizmet etme zorunluluğu her zaman uzmanların kendi isteklerinden önde gelir.

29. Soru

Sosyal hizmet mesleğinin etik kuralları içerisinde yer alan sosyal adalet değerleri nelerdir?

Cevap

Bunlar;

 • Negatif ayrımcılıkla mücadele,
 • Farklılığın tanınması,
 • Kaynakların eşit dağıtımı,
 • Adil olmayan politikalarla ve uygulamalarla mücadele,
 • Birlik ve dayanışma içinde çalışmadır.
30. Soru

Bireyselleştirme ne demektir?

Cevap

Her insanın biricik ve değerli olarak görülmesi ve muamele görmesine bireyselleştirme denilmektedir.

31. Soru

Sosyal hizmet mesleğinin etik kuralları içerisinde yer alan saygınlık ve kişinin değerindeki etik sorumluluklar nelerdir?

Cevap

Bunlar;

 • Kişinin kendi kaderini tayin etme hakkına saygı,
 • Katılım hakkını geliştirme,
 • Bireyi bütün olarak ele alma,
 • Güçlü yanların keşfedilmesi ve geliştirilmesidir.
32. Soru

Etik meseleler nedir?

Cevap

Etik meseleler, sosyal adaleti ve kamu refahını geliştirmekle yükümlü olan sosyal hizmet uzmanının danışan ile ilişkisinden doğan konuların tümüdür. Diğer ifadeyle, sosyal hizmet uygulamalarının tümünün içinde yer alır.

33. Soru

Etik sorunlar nedir?

Cevap

Etik sorunlar, sosyal hizmet uzmanının alacağı mesleki kararın zorlayıcı bir etik-değer boyutu içerdiğini gördüğü zaman oluşur.

34. Soru

Etik ikilemler nedir?

Cevap

Etik ikilemler, sosyal hizmet uzmanı iki eşit derecede istenmeyen alternatif arasında kaldığında ve bu alternatifler etik ilkeler arasında çatışma yarattığında oluşur. Esasında etik ikilem sosyal hizmet uzmanından dikkat etmesi gereken iki veya daha fazla etik meseleyle karşılaşması ve bunlardan bir tanesini ihlal etmeden diğerine uymasının mümkün olmaması durumudur.

35. Soru

Etik ikilemlerin çözümünde yer alan ilk adımda hangi soruların sorulması gerekmektedir?

Cevap

Etik ikilemleri çözmeye yönelik ilk adımda, geçmişe ait bazı önemli bilgileri sağlayan ve sorunu açıklığa kavuşturan aşağıdaki sorular;

 • Öncelikli hizmet alan kimdir?
 • Kuruluştan kaynaklı hangi faktörler etik ikileme neden oluyor?
 • Bu ikilemi kim ortadan kaldırabilir Hizmet alan mı aile üyeleri mi sosyal hizmet uzmanı mı? Kuruluş yöneticisi mi?
 • Olası her karar için, hizmet alan, aile, kuruluş ve diğerleri açısından kısa-vadeli ve uzun-vadeli sonuçlar neler olabilir?
 • Muhtemel her seçimden ya da tercihten kimler yararlı çıkıyor ve kimler zararlı çıkıyor? Etkilenen insanlar eşit ya da farklı güçlerde mi? Etkilenebilecek biri özellikle hassas mı ve bu yüzden özel değerlendirmeye ihtiyaç duyuyor mu?
 • Birinin uğrayacağı zarar sakınılmayacak olduğunda hangi karar en az uzun-vadeli sonuçla asgari zarara yol açacaktır? Bu zarar görenlerden hangileri en azından bu zararı giderebilecektir?
 • Bu ikileme karşı belirli bir karar diğer danışanları ilgilendiren gelecekteki kararlar için istenmeyen bir örnek oluşturacak mıdır?
36. Soru

Etik ikilemlerin çözümünde yer alan ilk adımda sorulan sorulara sosyal hizmet uzmanlarının bu soruları yanıtladıktan sonra hangi soruları sorması gerekmektedir?

Cevap

Sosyal hizmet uzmanı bu soruları yanıtladığı zaman, üç soruya daha yanıt vermelidir:

 • Bu duruma uygun olan etik ilkeler ve zorunluluklar nelerdir?
 • Hangi etik ilkeler (eğer varsa) bu durumla bir uyumsuzluk halinde ve bundan dolayı etik ikilem yaratıyor?
 • Bu durumda, belirli etik zorunluluklar diğerlerinden daha öncelikli mi?
37. Soru

Etik sorunlara veya etik ikilemlere dönüşebilen etik meseleler nelerdir?

Cevap

Etik sorunlara veya ikilemlere dönüşebilen etik meseleleri; bireysel haklar ve refahla ilgili meseleler, kamu refahı ile ilgili meseleler ve eşitsizlik ve yapısal baskılar ile ilgili meseleler olmak üzere üç kavramsal çerçeve içinde incelenmektedir.

38. Soru

Karar verme nedir?

Cevap

Karar verme, herhangi bir faaliyetle ilgili, çeşitli olasılıklar ya da alternatifler arasından birinin seçilmesi ya da seçilmemesidir.

39. Soru

Etik karar verme sürecinin temel unsurları nelerdir?

Cevap

Etik karar verme sürecinin temel unsur;

 • Etik kararlar insan refahı ile ilgilidir.
 • Etik kararlar eylem içerir.
 • Etik kararlar içinde bulunulan durumun bağlamını dikkate almayı gerektirir.
 • Etik kararlar evrenselleştirilebilir olmalıdır.
40. Soru

Etik karar verme sürecinin temel unsurları arasında yer alan etik kararlar insan refahı ile ilgili olan unsurun neyi ifade etmektedir?

Cevap

İnsanların gereksinimleri topluma göre değişiklik gösteren ‘göreceli’ bir doğaya sahip olsa da evrensel bir takım değerlerin olmadığını düşünmek olanaklı değildir. İnsan refahının sağlanmasıyla ilgili hereylem etik bir çerçeveye sahiptir.

41. Soru

Etik karar verme sürecinin temel unsurları arasında yer alan etik kararlar eylem içermesi unsuru neyi ifade etmektedir?

Cevap

Danışanın isteği ve kurumu yasal düzenlemelerin beklentisi ne olursa olsun sosyal hizmet uzmanı bir eylemde bulunur ve bu eylem mutlaka bir etik karara dayalı olarak gerçekleşir.

42. Soru

Etik karar verme sürecinin temel unsurları arasında yer alan etik kararlar içinde bulunulan durumun bağlamını dikkate almayı gerektirmesi unsuru neyi ifade etmektedir?

Cevap

 • Sürece dâhil olan kişilerin kültürel, sosyal nitelikleri ve kurumsal düzenlemeler mesleki eyleme etkide bulunmaktadır.
43. Soru

Etik karar verme sürecinin temel unsurları arasında yer alan etik kararlar evrenselleştirilebilir olması unsuru neyi ifade etmektedir?

Cevap

Aynı durumdaki her insanda aynı kararın verilmesi gereklidir. Bilişsel yeterliğini yitirmiş bir yaşlı eğer yasal yetki kullanılarak yatılı bakıma alınıyorsa bu durumdaki diğer yaşlı danışanlar için de aynı uygulamanın yapılması gereklidir.

44. Soru

İkilem nedir?

Cevap

İkilem, seçenekler arasında kalmayı ve karar verme güçlüğünü ifade etmektedir.

45. Soru

Sosyal Hizmet Mesleğinin Etik İlkeleri ve Sorumlulukları kapsamında hizmet alanlara karşı etik sorumluluklar nelerdir?

Cevap

Hizmet alanın kendi kaderini tayin hakkını azami düzeye çıkartma, bilgilendirilmiş onayın güvenliğini sağlama, kültürel yeterlilik ve kullanılan tüm yaklaşımlarda yeterlilik gösterme, çıkar çatışmasından sakınma, mahremiyeti koruma ve cinsel ilişkilerle, fiziksel temaslarla, cinsel tacizlerle ve diğer ‘sınır’ ile ilgili yasaklar, bunun yanı sıra hizmetlerin uygun biçiminde sonlandırılmasıdır.

46. Soru

Sosyal Hizmet Mesleğinin Etik İlkeleri ve Sorumlulukları kapsamında uygulama ortamındaki etik sorumluluklar nelerdir?

Cevap

Sosyal Hizmet Mesleğinin Etik İlkeleri ve Sorumlulukları kapsamında uygulama ortamındaki etik sorumluluklar yöneticilik, danışmanlık, eğitim ve araştırmadaki yeterliliği; diğer uzmanların performansının değerlendirilmesini; sorumlu bir şekilde kayıt ve faturalamayı; uygun iş ortamını temin etmeyi ve buna benzer kuralları içermektedir.

47. Soru

Sosyal Hizmet Mesleğinin Etik İlkeleri ve Sorumlulukları kapsamında topluma karşı etik sorumluluklar nelerdir?

Cevap

Sosyal Hizmet Mesleğinin Etik İlkeleri ve Sorumlulukları kapsamında topluma karşı etik sorumluluklar şunlardır : Sosyal hizmet uzmanlarının toplumun refahını desteklemekle yükümlü olması; sosyal adaletin farkına varma; sosyal kuralları ve kurumları biçimlendirmek için kamusal tartışmalara katılmak; acil durumlarda hizmet sunma ve tüm insanların yaşam kalitesini güçlendirmek adına sosyal ve politik eylemlere aktif olarak katılım göstermek.

48. Soru

” Değer ” kavramını nasıl tanımlarsınız?

Cevap

Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlüğü’ne göre değer, “Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet” ve “Kişinin isteyen, gereksinim duyan bir varlık olarak nesne ile bağlantısında beliren şey” olarak tanımlanmaktadır

Değerler, bireyler ya da gruplar tarafından, neyin istenir, uygun, iyi ya da kötü olduğu hakkında benimsenen düşüncelerdir. Farklılaşan değerler, insan kültürü-nün gösterdiği değişikliklerin temel bir yönünü temsil eder. Bireylerin değer verdikleri şeylerin ne olduğu, içinde yaşıyor oldukları kültür tarafından önemli ölçüde etkilenir (Giddens, 2008: 1055).

49. Soru

Kişisel Değerler ve Mesleki Değerler Arasındaki İlişkiyi nasıl tanımlarsınız?

Cevap

Hiç şüphesiz meslek değerleri ile bir insanın kişisel değerleri arasında yakın bir ilişki vardır. Öyle ki kişinin sosyal hizmet mesleğine yönelmesindeki faktörler arasında başkalarına duyulan ilgi ve dünyayı daha iyi bir yer yapma arzusu yer almaktadır. Dolayısıyla kişinin bireysel değerleri ile mesleğin değerleri yakınlaştıkça mesleğe olan yönelim artış gösterir. Sosyal hizmet uzmanları, tüm insanlar gibi, kişisel değerlere sahiptirler. Bir değer, bireyin kararlarını ve etkinliklerini etkileyen ve insanın en derin inanç ve bağlılıklarına dayanan tercihlerden oluşur.

50. Soru

Bilimsel bilgiyi değerden bağımsız olarak ele almak olanaklı mıdır?

Cevap

Bilindiği gibi sosyal hizmet, bilgi, beceri ve değerden oluşan üçlü sacayağı üzerinde kurulmuş ve işlev gören akademik bir disiplin ve meslektir. Bunların tümü de birbiriyle bağlantılı olarak uygulamada kullanılmaktadır. Bir yanda bilimsel teorilere ve alan deneyimlerine dayalı olarak inşa edilmiş olan ‘nesnel’ bilgi ve beceri vardır. Diğer yanda ise, insanın insan olmasından dolayı itibarına ilişkin bir saygıdan doğan ve bilimsel sorgulaması mümkün olmayan değerler manzumesi yer alır.  Dolayısıyla, bilimsel bilgiyi değerden bağımsız olarak ele almak olanaklı değildir.

51. Soru

Sosyal hizmet mesleğinin değerleri nelerdir?

Cevap

“Sosyal hizmet mesleği; sosyal değişimi, insan ilişkilerinde sorun çözmeyi ve iyilik halini artırmak için kişilerin özgürleşmesini ve kendi güçlerini fark edip, kullanabilmelerini desteklemektedir. Sosyal hizmet; insan davranışları ve sosyal sistemlere ilişkin teorileri kullanarak, bireylerin çevreleriyle etkileşimde oldukları noktalarda müdahale eder. İnsan hakları ve sosyal adalet sosyal hizmetin temel ilkeleridir.”

52. Soru

Avustralya’da, Temmuz 2014’te IFSW ve IASSW tarafından yapılan genel kurulda mesleğin tanımı nasıl yapılmıştır?

Cevap

Avustralya’da, Temmuz 2014’te IFSW ve IASSW tarafından yapılan genel kurulda mesleğin tanımı, küresel tanım adı altında aşağıdaki gibi güncellenmiştir:
“Sosyal hizmet, sosyal değişimi ve gelişimi, toplumsal bağlılığı destekleyen, insanları yetkin hale getiren ve özgürleştiren, uygulamaya dayalı bir meslek ve akademik disiplindir. Sosyal hizmet, sosyal adaleti, insan haklarını, ortak sorumluluğu ve farklılıklara saygıyı esas alır. Sosyal hizmet teorileri, sosyal bilimler, beşeri bilimler ve yerel bilgi ile desteklenir, sosyal hizmet yaşam zorluklarını görünür kılmak ve iyilik halini geliştirmek için insanlar ve yapılarla çalışır.

53. Soru

Sosyal Hizmet Mesleğinin Etik kuralları (kodları) içinde tanımlanan değerler nelerdir?

Cevap

Sosyal hizmet mesleğini ve profesyonel davranışı biçimlendiren öncelikli değerler ortak sorumluluk, farklılıkların kabulü, insan hakları ve sosyal adalet olarak ortaya konulmakla birlikte, en başta sözünü ettiğimiz Sosyal Hizmet Mesleğinin Etik kuralları (kodları) içinde açıkça altı değer tanımlanmıştır (Zastrow, 2013):

1. Hizmet,
2. Sosyal adalet,
3. Saygınlık ve kişinin değeri,
4. İnsan ilişkilerinin önemi,
5. Bütünlük ve
6. Yetkinlik.

54. Soru

Sosyal Adalet kavramını nasıl tanımlarsınız?

Cevap

Sosyal Adalet: Sosyal hizmet uzmanları, toplumun alt sosyoekonomik düzeydeki
üyelerini ve risk altındaki bireyleri öncelerler ve toplumsal yapının adaletsiz koşullarını değiştirmeye katkı sağlayan uygulamalar gerçekleştirirler. Bu açıklamayla bağlantılı beş etik sorumluluk vardır (IFSW):
I. Negatif ayrımcılıkla mücadele.

II. Farklılığın tanınması.

III.Kaynakların eşit dağıtımı.

IV. Adil olmayan politikalarla ve uygulamalarla mücadele.

V. Birlik ve dayanışma içinde çalışma.

55. Soru

Etik Meselelerin Kaynakları nelerdir?

Cevap

Sosyal hizmet uzmanlarının alan çalışmalarında karşılaştıkları ve etik sorunlara veya ikilemlere dönüşebilen etik meseleleri; bireysel haklar ve refahla ilgili meseleler, kamu refahı ile ilgili meseleler ve eşitsizlik ve yapısal baskılar ile ilgili meseleler olmak üzere üç kavramsal çerçeve içinde inceleyebiliriz (Banks, 2001). Etik sorunlarla ilgili her sınıflandırma hiç şüphesiz oldukça yapaydır. Karşılaştığı-mız durumların karmaşıklığını olabildiğince azaltmak için de gereklidir.

56. Soru

Kamu Refahı denildiğinde ne anlıyoruz?

Cevap

Kamu refahı denildiğinde ne anlıyoruz? Şüphesiz bütüncül bir bakış ile toplumun genelinin ‘iyilik hali’nin korunması ve geliştirilmesi akla gelmektedir. Teker teker bireylere, bireylerin isteklerine ve haklarına odaklanmak yerine toplumun bütününe odaklanıyoruz. Toplumun genelinin iyilik halinin sağlanması için bir kişinin hayatı kısa süreli de olsa riske atılabilir mi? Dolayısıyla toplumun genelinin refahını gözeten birçok uygulama, tekil olarak bireyler üzerinde baskılayıcı ve özgürlükleri kısıtlayıcı sonuçlar doğurabilir. 

57. Soru

Etik Karar Verme kapsamına neler dahildir?

Cevap

Karar verme, herhangi bir faaliyetle ilgili, çeşitli olasılıklar ya da alternatifler arasından birinin seçilmesi ya da seçilmemesidir. Kararlar önemsiz bile olsalar, yaşam düzeyini etkileyen davranış kalıplarını oluştururlar (Gökçearslan Çifci ve Gönen, 2011). Sosyal hizmet uzmanı uygulamalarda etik ikilemler ile karşılaş-makta ve bu ikilemlerin çözümü için çabalamaktadır.  Bu görevlerini yerine getirirken, bazen mümkün olan bütün seçenekler sosyal hizmet uzmanı için etik bir ikilem yaratarak, danışanlar için zarar veya strese neden olabilmektedir. 

58. Soru

Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Karşılaştıkları Etik Sorunlar nelerdir?

Cevap

Lisans veya yüksek lisans – doktora düzeyinde eğitim almakta olan sosyal hizmet öğrencileri, eğitim sürecinin ikinci aşamasında alan uygulaması kısmına geçerler. Çeşitli kuruluşlarda çalışmaya başladıklarında üstlenecekleri mesleki rolle ilgili anksiyete, zihinsel karmaşa, suçluluk gibi duygular yaratan- birçok zorlukla karşılaşabilirler. Bu güçlükler temelde; sosyal hizmet uzmanının rolünün ne olduğunun anlaşılamaması (öğrenciye oldukça karmaşık gelebilir), idealizm, kuruluştaki politika ve prosedürler hakkında yetersiz bilgi ve karşılaşılan durumla ilgili bir deneyimin olmamasıyla bağlantılıdır.

59. Soru

Uygulama yapan sosyal hizmet öğrencilerinin karşılaştıkları etik sorunlar ve ikilemler hangi başlıklar altında incelenmektedir?

Cevap

Uygulama yapan sosyal hizmet öğrencilerinin karşılaştıkları etik sorunları ve ikilemleri aşağıda yer alan beş başlık altında örneklerle inceleyebiliriz (Banks, 2001):
1. Karşılaşılan duruma ilişkin bilgi ve deneyim eksikliği,
2. Sosyal hizmet uzmanının rolüne ilişkin bilgi eksikliği,
3. Kendi konumuna ilişkin güven eksikliği,
4. Danışanın haklarına veya gereksinimlerine ilişkin dar çerçeve,
5. Karşılaşılan durumun karmaşıklığı.

60. Soru

Sosyal Hizmet Uzmanlarının Karşılaştıkları Etik Sorunlar nelerdir?

Cevap

Deneyimli profesyoneller, rollerinin sınırlarını net olarak bilen, kararlarından emin olan ve yeterli düzeyde özgüvene sahip olan kişilerdir. Alan deneyimi gelişmiş olan sosyal hizmet uzmanları için etik ikilemler, etik sorunlara göre çok daha az sıklıkla yaşanmaktadır. Zira uzmanların etik ikilem olarak tanımladıkları durumlar genelde danışanları için gerekli gördükleri müdahale ve hizmetleri sağlayamadık-ları durumlarda yaşanmaktadır. Bir danışan için veya onunla birlikte alınan bir mesleki karar, bürokratik sorunlar gibi nedenlerle uygulanamadığında bir etik sorunun etik ikileme dönüşmesi söz konusu olabilir.

61. Soru

” Olumsuz Sonuçtan Dolayı Profesyonel Suçluluk Hisseder ” ne anlama gelmektedir?

Cevap

Psikiyatri kliniğinde çalışmakta olan bir sosyal hizmet uzmanı, psikiyatrist
tarafından verilen ilaçların hastanın fiziksel sağlığını kötüleştirdiğini ve daha
sonra hastanın zatürreden hayatını kaybettiğini anlatır. Hastanın ailesi, çocuk-larının doğru bir tedavi alıp almadıkları konusunda endişelenmekte ve zatürrenin doğru zamanda fark edilip edilmediğini merak etmektedir. Şöyle bir yorum yapar: “Kendisine verilen ilaçların ölümüne neden olduğunu düşündüm. Aileye bir şey söylemedim. Sonuçta, tek başınıza değil, tedavi ekibinin diğer üyeleri ile birlikte çalışıyorsunuz.”

Sosyal hizmet uzmanı bu vakanın durumuyla ilgili kendisini kötü hissetmiştir. Yasa dışı madde kullananlar için uygulanan 28 günlük zorunlu rehabilitasyon yasal düzenlemesi doğrultusunda kadının hastaneye yatırılmasını sağlamıştır. Uzman bu kararının doğru olduğundan emindir.

62. Soru

Hangi durumda olumsuz sonuca rağmen Profesyonel, etik olarak doğru karar verdiğini düşünür?

Cevap

Bir gençlik merkezinde çalışan sosyal hizmet uzmanının merkezde iken yanına yoğun stres altında ve sıkıntılı olduğu her halinden belli olan 16 yaşındaki Pelin gelir. Uzman kendisini görüşme odasına alır. Görüşmenin başında Pelin
anlatacaklarının aralarında sır kalmasını ister. Ardından başından geçenleri anlatır. Geçen bir yıl içinde babası tarafından dört kez tecavüze uğradığını
şimdi ise başka cinsel ilişkisi olmadığı için kesin olarak ondan hamile kaldığını anlatır. Ayrıca içinde bulunduğu durumdan kurtulmak için intihar girişiminde bulunmayı düşündüğünü de anlatır. Sosyal hizmet uzmanı Pelin’le yaşadığı bu sorunun üstesinden gelmek için yapabilecekleri üzerine konuşur
ve intiharın kesinlikle tercihleri arasında olamayacağını ifade eder. Ne var ki,  Pelin hiçbir profesyonel yardımı kabul etmez ve konuştuklarının aralarında bir
sır olarak kalması için ısrar eder. Sosyal hizmet uzmanı danışanının gizlilikle
ilgili talebini kabul etmez ve adli ve sosyal hizmetlerle ilgili yetkililere durumu
bildirir. Bu durum Pelin’in uzmana öfkelenmesine neden olur ve kendisini bir
daha görmek istemediğini belirtir.

Bu vakada bireyin self-determinasyon hakkına saygı gösterilmemiş ve bireysel istekleri göz ardı edilerek içinde bulunduğu durum ifşa edilmiştir. Bununla birlikte, yüksek yararı gözeten sosyal hizmet uzmanı, danışanının hayatının ve can güvenliğinin hiç bir biçimde risk altına girmesine izin vermemiştir

63. Soru

Neden Profesyonel, temel etik ilkelerin çakışması nedeniyle suçluluk hisseder?

Cevap

Ali 28 yaşında zihinsel engelli bir gençtir. Zihinsel engelliler gündüz bakım
merkezine düzenli olarak gelmektedir. Merkez tarafından minibüs ile kuruluşa gelip evine dönmektedir. Kuruluş evine görece yakın olduğu için zaman
zaman servis yerine yürüyerek gelmek istediğini belirtmiştir. Merkez çalışanları Ali’nin isteğinin makul olduğu görüşünde birleşmiş ve Ali’nin bu sayede
bağımsızlık, özgüven ve yaşam becerilerinin gelişme göstereceğini de düşünmüştür. Ne var ki, Ali’nin ailesi çocuklarının bu isteği hakkında fazlasıyla endişelenmiş ve Ali’nin kuruluşa yürüyerek güvenli bir biçimde gitmesinin mümkün olmayacağına inanmışlardır. Eğer merkez Ali’nin bu isteğini kabul ederse, onu bu şekilde asla göndermeyeceklerini de açıkça ifade etmişlerdir. Merkezin yöneticisi olan sosyal hizmet uzmanı isteksiz de olsa ailenin yanında yer almış ve Ali’nin servis aracıyla gelip gitmeye devam etmesini sağlamıştır.

Bu vakada engelli gündüz bakım merkezinin yöneticisi, meslek değerlerine uygun
olarak hareket etmediğini düşünmüştür. Bunun nedenini ise sosyal hizmetin temel etik ilkelerinden olan self-determinasyona karşıt olan ‘yüksek yararı’ gözeten bir karar vermiş olmasına bağlamıştır.

64. Soru

Neden Profesyonel mesleki kararın zor ama etik olarak uygun olduğunu
düşünür?

Cevap

Tümü yedi yaşından küçük beş çocuğu olan Suriyeli göçmen bir kadın yeni
geldiği bir mahallede tek ebeveyn olarak yaşamını sürdürmeye çalışmaktadır.
Yalnızca ülkesindeki savaştan değil aynı zamanda kendisine şiddet uygulayan
eşinden de kaçmıştır. Yeni geldiği çevresine uyum sağlamakta zorlanmakta,
kendisini izole olmuş hissetmekte ve çevreden çok sınırlı düzeyde sosyal destek
alabilmektedir. Kocası halen onu aramaktadır ve bu yüzden korku içindedir.
Aile danışma merkezinde kadınla görüşen sosyal hizmet uzmanı, çocuklarının tümünü kaldıkları küçük daireye kilitleyerek, yardım aramak veya biraz
uzaklaşarak rahatlamak için dışarı çıktığını öğrenir. Uzman bu durumu kadınla görüşür ve çocukları evde yalnız bırakmanın riskli yönleri hakkında bilgilendirme yapar. Ne var ki, kadın kısa süre de olsa çocuklarını evinde kilitli bırakmaya devam eder. Sosyal hizmet uzmanı kadını, “eğer bu davranışınıza devam ederseniz sizi sosyal hizmetlere bildirmek zorunda kalacağım ve bu yüzden çocuklarınız devlet tarafından koruma altına alınabilir” diyerek uyarır. Sonunda sosyal hizmet uzmanı, durumu –çocukları korumak için– sosyal hizmetlere bildirmeye karar verir.

Uzman için bu karar çok zordur ve kendisini kötü hissetmesine neden olmuştur. Yapısal baskı ve eşitsizliklerle ilgili olan bu vakada, göçmenlere ve özellikle Suriyelilere karşı toplumda bazı olumsuz tutumlar gözlendiğini bilmektedir. Kültürden ve toplumsal cinsiyetten kaynaklı sosyal sorunlara karşı duyarlı bir sosyal hizmet uzmanı olması da bu hissini artırmıştır. Buna rağmen verdiği bildirim kararının çocukların refahı için gerekli ve doğru olduğu görüşünü değiştirmez.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.