Açıköğretim Ders Notları

Sosyal Hizmet Kuramları 1 Dersi 1. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Sosyal Hizmet Kuramları 1 Dersi 1. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

İnsan Gereksinimleri Ve Sosyal Hizmet

1. Soru

Duyuşsal yönden güçlü olan bireyler nasıl bir davranış sergilerler?

Cevap

Duyuşsal yönden güçlü olan bireyler duygusal olarak baskındır, duygularını konuşarak ve deneyimleyerek rahatlamaktadır. İlişkilerinde genellikle hisleri hakkında sıklıkla konuşma eğilimi gösterir ve duygularını rahat bir biçimde ifade etmektedir. Geniş duygusal alanlara sahiptir. Karmaşık ve derin iç dünyaları vardır.


2. Soru

Sorun çözme ve baş etme mekanizmalarının harekete geçirilmesi için yapılması gereken şeyler nelerdir?

Cevap

İnsanların ortak gereksinimlerinin ortaya çıkarılması, analiz edilmesi ve değerlendirilmesi gerekmektedir.


3. Soru

Göçün nedenleri nedir?

Cevap

Genel olarak göçün nedenleri; açlık, savaş, şiddet, iklim koşulları, siyasi, dinî, eğitim, işsizlik, sanayileşme ve ekonomiktir. Son dönemlerde gerçekleşen göçlerin en temel nedeni küreselleşmenin getirdiği ekonomik ve sosyal dengesizlikler ve eşitsizliklerdir (Duyan ve ark, 2008).


4. Soru

Genel anlamda sosyal politika kaç temel alana ayrılır ve bu alanlar hangileridir?

Cevap

Genel anlamda sosyal politika; düzenli gelir, barınma, eğitim, sağlık ve bireye yönelik sosyal hizmetler olarak beş temel alana ayrılmaktadır.


5. Soru

Duyuşsal yönden sınırlılıkları olan bireyler nasıl bir davranış sergilerler?

Cevap

Duyuşsal yönden sınırlılıkları olan bireyler en temel duygularını bile ifade etmede zorluk çekmektedir. Duyuşsal sınırlılıkları olan bireyler duygularını sözde duygularla (suçluluk, sıkıntı, depresyon, vb.) ifade edebilmektedir.


6. Soru

Ayrımcılık kavramının olumsuz anlamı nedir?

Cevap

İnsanlara yönelik, ırk, cinsiyet, din ve etnisite gibi özelliklerin temelinde ön yargı ve kötü muamelenin olması olarak tanımlanabilir.


7. Soru

Yoksulluğun en çok etkilediği nüfus kesimleri hangileridir?

Cevap

Yoksulluğun en çok etkilediği nüfus kesimleri eğitim düzeyi düşük, çalışmayan, çok çocuklu büyük ailelerden gelen bireyler olarak tanımlanmaktadır.


8. Soru

Sosyal hizmetin görevleri nelerdir?

Cevap

Ailede yaşanan parçalanma, çocuğun ihmal ve istismar edilmesi, çocuk ve gençlerde madde kullanımı, akademik yaşamdaki başarısızlık ve çocuk, ergen-ebeveyn anlaşmazlığı gibi sorunlara ilişkin çözüm odaklı müdahalelerin geliştirilmesi, ihmal ve istismara uğrayan çocuklar ve gençler için kurum bakımı, evlat edindirme ve koruyucu aile hizmetlerinin gerçekleştirilmesi sosyal hizmetin görevleridir.


9. Soru

İnsan gelişimi kaç boyutta incelenmektedir ve bunlar hangileridir?

Cevap

İnsan gelişimi fiziksel, duyuşsal, bilişsel, ruhsal, ve sosyal olmak üzere beş boyutta incelenmektedir.


10. Soru

Sosyal hizmetin engelliler için olan sorumlulukları nelerdir?

Cevap

Engellilerin saptanması, korunması, bakım ve rehabilitasyonu ve toplum içinde bağımsız olarak yaşamasını sağlayıcı hizmetleri planlamak, var olan hizmetleri geliştirmek ve müracaatçının farklılıklarına göre müdahale geliştirerek uygulama yapmak sosyal hizmetin sorumluluğudur.


11. Soru

Gereksinim nedir?

Cevap

Gereksinim Türk Dil Kurumu (2015) tarafından, eksik duyulan şey, ihtiyaç olarak tanımlanmaktadır. Daha detaylandırmak gerekirse, gereksinim: Karşılandığında haz, karşılanmadığında acı ve hüzün veren; karşılandıkça şiddetini kaybeden; zaman içinde kendini tekrarlayan; alışkanlık haline gelebilen; sınırsız ve öznel olan duygudur.


12. Soru

Sosyal yönden güçlü olan bireyler nasıl bir davranış sergilerler?

Cevap

Sosyal yönden güçlü olan müracaatçılar hayatlarındaki kişilerarası ilişkileri vurgulama eğiliminde olup, sosyal güce sahiptir. Bu bireyler çok gelişmiş iletişim ve kendini gösterebilme becerilerine sahiptir. Bu becerilerini kendilerinin ve diğerler insanların iyi taraflarını en üst düzeye kadar geliştirmede her zaman kullanamayabilir.


13. Soru

Maslow’un hiyerarşik olarak yapılandırdığı gereksinimler hiyerarşisinde hangi kategoriler yer alır?

Cevap

(Şekil 1.1) Fizyolojik ve biyolojik gereksinimler (besin, nefes, su, cinsellik, denge, uyku, boşaltım), güvenlik gereksinimi (iş, kaynak, sağlık, beden, aile, mülkiyet güvenliği), ait olma ve sevgi gereksinimi (aile, arkadaşlık, cinsel yakınlık), kendine saygı gereksinimi (kendine saygı, güven, başarı, diğerlerinin saygısı, başkalarına saygı), kendini gerçekleştirme gereksinimi (erdem, problem çözme, yaratıcılık, gerçeklerin kabulü, ön yargısız olma).


14. Soru

İnsan gelişiminin beş boyutu hangi ekolojik seviyelerden etkilenebilmektedir?

Cevap

İnsan gelişiminin beş boyutu yedi ekolojik seviyeden etkilenebilmektedir. Bu yedi ekolojik seviye; biogenetik faktörler, ailevi faktörler, kültürel faktörler, çevresel koşullar, kaynaklar ve fırsatlar, kişisel gelişim modelleri, gelişimin, sağlığın güncel göstergeleridir (Derezotes, 2000).


15. Soru

Ruhsal yönden güçlü olan bireyler nasıl bir davranış sergilerler?

Cevap

Ruhsal yönden güçlü olan müracaatçılar bilinç düzeyleri, hayatlarının anlamı, kutsal ve ruhani olanla ilgili ifadeler, idealizm düşünceleri ve dünya ile bağları hakkında konuşmaktadır. Bu müracaatçılar dindar olabilir veya olmayabilir. Bu bireyler dindar olduklarında ise diğer insanların inançlarına saygılıdır. Güçlü bir ruhsal iç dünyaları vardır.


16. Soru

Bilişsel yönden güçlü olan bireyler nasıl bir davranış sergilerler?

Cevap

Bilişsel yönden güçlü olan bireyler olaylara ilişkin fiziksel ve duygusal tepkilerini açıklamak yerine geçmiş ve şimdiki zaman deneyimlerini ifade edip, analiz etmek ister. Bilişsel yönü güçlü müracaatçılar genellikle yaratıcı ve derin içsel düşünce dünyasına sahip, geniş bir bilişsel alana sahiptir.


17. Soru

Sosyal çevreyi oluşturan kavramlar hangileridir?

Cevap

Turan (2012); sosyal çevreyi aile, akraba, arkadaşlar, komşular ve iş yerindeki ilişkilerin oluşturmakta olduğunu, toplumun politik ve ekonomik yapısı, yasalar ve kuralların da bireyin sosyal çevresini oluşturan diğer unsurlar arasında yer aldığını ifade etmektedir. Johnson’a (1998)’a göre; insanların çevresindeki ekonomik etmenler, eğitim sistemi, nüfus yoğunluğu, politik sistem, sosyo-kültürel sistem, insanlara verilen hizmet sistemleri, sosyal yardım sistemleri, medya, geçim kaynakları ve kültürel etkileşimler sosyal çevreyi oluşturmaktadır (akt. Duyan, 2010).


18. Soru

Sosyal sorunlar nasıl tanımlanabilir?

Cevap

Duyan ve arkadaşları (2008), sosyal sorunların iki şekilde tanımlanabileceğini ifade etmektedir. Birincisi, insanların fiziksel, zihinsel, ekonomik refahı, tüm yeteneklerini geliştirmesi ve tüm olanaklarını kullanması ile ilgili sorunlardır. İkincisi ise insan doğumundan itibaren toplumsal yaşamda çeşitli kurumlar (aile, din, ekonomi, mesleki) içinde yer alır yani birçok sisteme bağlı olarak yaşar ve bu durum sosyal yapı sorunlarını ortaya çıkarmaktadır.


19. Soru

Yoksulluk içim mücadelede yapılması gerekenler nelerdir?

Cevap

İhtiyaç analizinin doğru yapılması ve gerekli sosyal politika ve hizmetlerin düzenlenmesi, ihtiyaçlara karşılık gelen hizmetlerin çözüm odaklı uygulamalar ile yürütülmesi gerekmektedir.


20. Soru

Sosyal politika kavramı nedir?

Cevap

Sosyal politika kavramı, hem sosyal sorunlara ve ilgi alanlarına yönelik politikaları içermekte hem de bu gibi politikaların gelişmesi ve etkileri üzerine çalışmakta olan akademik bir disiplindir.


21. Soru

Göç nedir?

Cevap

Bir kişi, aile, grup ve topluluğun ekonomik, politik, kültürel vb. nedenlerle sürekli içinde yaşadığı toplumdan kalkarak başka bir toplumda yerleşme ve yaşama amacıyla yer değiştirmesi göç olarak tanımlanmaktadır (Tomanbay, 1999).


22. Soru

Sosyal işlevsellik nedir?

Cevap

Bireyin sosyal ve ekonomik çevresi içerisindeki kapasitesinin ve eylemlerinin, talepler, beklentiler, kaynaklar ve fırsatlar ile eşleşme ya da uyumuna odaklanmaktadır. Sosyal işlevsellik, sosyal hizmeti anlamak ve sosyal hizmeti diğer mesleklerden ayırmak için anahtar kavramdır.


1. Soru

Duyuşsal yönden güçlü olan bireyler nasıl bir davranış sergilerler?

Duyuşsal yönden güçlü olan bireyler nasıl bir davranış sergilerler?

Duyuşsal yönden güçlü olan bireyler nasıl bir davranış sergilerler?

Duyuşsal yönden güçlü olan bireyler nasıl bir davranış sergilerler?

Cevap

Duyuşsal yönden güçlü olan bireyler duygusal olarak baskındır, duygularını konuşarak ve deneyimleyerek rahatlamaktadır. İlişkilerinde genellikle hisleri hakkında sıklıkla konuşma eğilimi gösterir ve duygularını rahat bir biçimde ifade etmektedir. Geniş duygusal alanlara sahiptir. Karmaşık ve derin iç dünyaları vardır.

Duyuşsal yönden güçlü olan bireyler duygusal olarak baskındır, duygularını konuşarak ve deneyimleyerek rahatlamaktadır. İlişkilerinde genellikle hisleri hakkında sıklıkla konuşma eğilimi gösterir ve duygularını rahat bir biçimde ifade etmektedir. Geniş duygusal alanlara sahiptir. Karmaşık ve derin iç dünyaları vardır.

Duyuşsal yönden güçlü olan bireyler duygusal olarak baskındır, duygularını konuşarak ve deneyimleyerek rahatlamaktadır. İlişkilerinde genellikle hisleri hakkında sıklıkla konuşma eğilimi gösterir ve duygularını rahat bir biçimde ifade etmektedir. Geniş duygusal alanlara sahiptir. Karmaşık ve derin iç dünyaları vardır.

Duyuşsal yönden güçlü olan bireyler duygusal olarak baskındır, duygularını konuşarak ve deneyimleyerek rahatlamaktadır. İlişkilerinde genellikle hisleri hakkında sıklıkla konuşma eğilimi gösterir ve duygularını rahat bir biçimde ifade etmektedir. Geniş duygusal alanlara sahiptir. Karmaşık ve derin iç dünyaları vardır.

2. Soru

Sorun çözme ve baş etme mekanizmalarının harekete geçirilmesi için yapılması gereken şeyler nelerdir?

Sorun çözme ve baş etme mekanizmalarının harekete geçirilmesi için yapılması gereken şeyler nelerdir?

Sorun çözme ve baş etme mekanizmalarının harekete geçirilmesi için yapılması gereken şeyler nelerdir?

Sorun çözme ve baş etme mekanizmalarının harekete geçirilmesi için yapılması gereken şeyler nelerdir?

Cevap

İnsanların ortak gereksinimlerinin ortaya çıkarılması, analiz edilmesi ve değerlendirilmesi gerekmektedir.

İnsanların ortak gereksinimlerinin ortaya çıkarılması, analiz edilmesi ve değerlendirilmesi gerekmektedir.

İnsanların ortak gereksinimlerinin ortaya çıkarılması, analiz edilmesi ve değerlendirilmesi gerekmektedir.

İnsanların ortak gereksinimlerinin ortaya çıkarılması, analiz edilmesi ve değerlendirilmesi gerekmektedir.

3. Soru

Göçün nedenleri nedir?

Cevap

Genel olarak göçün nedenleri; açlık, savaş, şiddet, iklim koşulları, siyasi, dinî, eğitim, işsizlik, sanayileşme ve ekonomiktir. Son dönemlerde gerçekleşen göçlerin en temel nedeni küreselleşmenin getirdiği ekonomik ve sosyal dengesizlikler ve eşitsizliklerdir (Duyan ve ark, 2008).

Genel olarak göçün nedenleri; açlık, savaş, şiddet, iklim koşulları, siyasi, dinî, eğitim, işsizlik, sanayileşme ve ekonomiktir. Son dönemlerde gerçekleşen göçlerin en temel nedeni küreselleşmenin getirdiği ekonomik ve sosyal dengesizlikler ve eşitsizliklerdir (Duyan ve ark, 2008).

Genel olarak göçün nedenleri; açlık, savaş, şiddet, iklim koşulları, siyasi, dinî, eğitim, işsizlik, sanayileşme ve ekonomiktir. Son dönemlerde gerçekleşen göçlerin en temel nedeni küreselleşmenin getirdiği ekonomik ve sosyal dengesizlikler ve eşitsizliklerdir (Duyan ve ark, 2008).

Genel olarak göçün nedenleri; açlık, savaş, şiddet, iklim koşulları, siyasi, dinî, eğitim, işsizlik, sanayileşme ve ekonomiktir. Son dönemlerde gerçekleşen göçlerin en temel nedeni küreselleşmenin getirdiği ekonomik ve sosyal dengesizlikler ve eşitsizliklerdir (Duyan ve ark, 2008).

4. Soru

Genel anlamda sosyal politika kaç temel alana ayrılır ve bu alanlar hangileridir?

Genel anlamda sosyal politika kaç temel alana ayrılır ve bu alanlar hangileridir?

Genel anlamda sosyal politika kaç temel alana ayrılır ve bu alanlar hangileridir?

Genel anlamda sosyal politika kaç temel alana ayrılır ve bu alanlar hangileridir?

Cevap

Genel anlamda sosyal politika; düzenli gelir, barınma, eğitim, sağlık ve bireye yönelik sosyal hizmetler olarak beş temel alana ayrılmaktadır.

Genel anlamda sosyal politika; düzenli gelir, barınma, eğitim, sağlık ve bireye yönelik sosyal hizmetler olarak beş temel alana ayrılmaktadır.

Genel anlamda sosyal politika; düzenli gelir, barınma, eğitim, sağlık ve bireye yönelik sosyal hizmetler olarak beş temel alana ayrılmaktadır.

Genel anlamda sosyal politika; düzenli gelir, barınma, eğitim, sağlık ve bireye yönelik sosyal hizmetler olarak beş temel alana ayrılmaktadır.

5. Soru

Duyuşsal yönden sınırlılıkları olan bireyler nasıl bir davranış sergilerler?

Duyuşsal yönden sınırlılıkları olan bireyler nasıl bir davranış sergilerler?

Duyuşsal yönden sınırlılıkları olan bireyler nasıl bir davranış sergilerler?

Duyuşsal yönden sınırlılıkları olan bireyler nasıl bir davranış sergilerler?

Cevap

Duyuşsal yönden sınırlılıkları olan bireyler en temel duygularını bile ifade etmede zorluk çekmektedir. Duyuşsal sınırlılıkları olan bireyler duygularını sözde duygularla (suçluluk, sıkıntı, depresyon, vb.) ifade edebilmektedir.

Duyuşsal yönden sınırlılıkları olan bireyler en temel duygularını bile ifade etmede zorluk çekmektedir. Duyuşsal sınırlılıkları olan bireyler duygularını sözde duygularla (suçluluk, sıkıntı, depresyon, vb.) ifade edebilmektedir.

Duyuşsal yönden sınırlılıkları olan bireyler en temel duygularını bile ifade etmede zorluk çekmektedir. Duyuşsal sınırlılıkları olan bireyler duygularını sözde duygularla (suçluluk, sıkıntı, depresyon, vb.) ifade edebilmektedir.

Duyuşsal yönden sınırlılıkları olan bireyler en temel duygularını bile ifade etmede zorluk çekmektedir. Duyuşsal sınırlılıkları olan bireyler duygularını sözde duygularla (suçluluk, sıkıntı, depresyon, vb.) ifade edebilmektedir.

6. Soru

Ayrımcılık kavramının olumsuz anlamı nedir?

Ayrımcılık kavramının olumsuz anlamı nedir?

Ayrımcılık kavramının olumsuz anlamı nedir?

Ayrımcılık kavramının olumsuz anlamı nedir?

Cevap

İnsanlara yönelik, ırk, cinsiyet, din ve etnisite gibi özelliklerin temelinde ön yargı ve kötü muamelenin olması olarak tanımlanabilir.

İnsanlara yönelik, ırk, cinsiyet, din ve etnisite gibi özelliklerin temelinde ön yargı ve kötü muamelenin olması olarak tanımlanabilir.

İnsanlara yönelik, ırk, cinsiyet, din ve etnisite gibi özelliklerin temelinde ön yargı ve kötü muamelenin olması olarak tanımlanabilir.

İnsanlara yönelik, ırk, cinsiyet, din ve etnisite gibi özelliklerin temelinde ön yargı ve kötü muamelenin olması olarak tanımlanabilir.

7. Soru

Yoksulluğun en çok etkilediği nüfus kesimleri hangileridir?

Yoksulluğun en çok etkilediği nüfus kesimleri hangileridir?

Yoksulluğun en çok etkilediği nüfus kesimleri hangileridir?

Yoksulluğun en çok etkilediği nüfus kesimleri hangileridir?

Cevap

Yoksulluğun en çok etkilediği nüfus kesimleri eğitim düzeyi düşük, çalışmayan, çok çocuklu büyük ailelerden gelen bireyler olarak tanımlanmaktadır.

Yoksulluğun en çok etkilediği nüfus kesimleri eğitim düzeyi düşük, çalışmayan, çok çocuklu büyük ailelerden gelen bireyler olarak tanımlanmaktadır.

Yoksulluğun en çok etkilediği nüfus kesimleri eğitim düzeyi düşük, çalışmayan, çok çocuklu büyük ailelerden gelen bireyler olarak tanımlanmaktadır.

Yoksulluğun en çok etkilediği nüfus kesimleri eğitim düzeyi düşük, çalışmayan, çok çocuklu büyük ailelerden gelen bireyler olarak tanımlanmaktadır.

Yoksulluğun en çok etkilediği nüfus kesimleri eğitim düzeyi düşük, çalışmayan, çok çocuklu büyük ailelerden gelen bireyler olarak tanımlanmaktadır.

Yoksulluğun en çok etkilediği nüfus kesimleri eğitim düzeyi düşük, çalışmayan, çok çocuklu büyük ailelerden gelen bireyler olarak tanımlanmaktadır.

Yoksulluğun en çok etkilediği nüfus kesimleri eğitim düzeyi düşük, çalışmayan, çok çocuklu büyük ailelerden gelen bireyler olarak tanımlanmaktadır.

8. Soru

Sosyal hizmetin görevleri nelerdir?

Cevap

Ailede yaşanan parçalanma, çocuğun ihmal ve istismar edilmesi, çocuk ve gençlerde madde kullanımı, akademik yaşamdaki başarısızlık ve çocuk, ergen-ebeveyn anlaşmazlığı gibi sorunlara ilişkin çözüm odaklı müdahalelerin geliştirilmesi, ihmal ve istismara uğrayan çocuklar ve gençler için kurum bakımı, evlat edindirme ve koruyucu aile hizmetlerinin gerçekleştirilmesi sosyal hizmetin görevleridir.

Ailede yaşanan parçalanma, çocuğun ihmal ve istismar edilmesi, çocuk ve gençlerde madde kullanımı, akademik yaşamdaki başarısızlık ve çocuk, ergen-ebeveyn anlaşmazlığı gibi sorunlara ilişkin çözüm odaklı müdahalelerin geliştirilmesi, ihmal ve istismara uğrayan çocuklar ve gençler için kurum bakımı, evlat edindirme ve koruyucu aile hizmetlerinin gerçekleştirilmesi sosyal hizmetin görevleridir.

Ailede yaşanan parçalanma, çocuğun ihmal ve istismar edilmesi, çocuk ve gençlerde madde kullanımı, akademik yaşamdaki başarısızlık ve çocuk, ergen-ebeveyn anlaşmazlığı gibi sorunlara ilişkin çözüm odaklı müdahalelerin geliştirilmesi, ihmal ve istismara uğrayan çocuklar ve gençler için kurum bakımı, evlat edindirme ve koruyucu aile hizmetlerinin gerçekleştirilmesi sosyal hizmetin görevleridir.

Ailede yaşanan parçalanma, çocuğun ihmal ve istismar edilmesi, çocuk ve gençlerde madde kullanımı, akademik yaşamdaki başarısızlık ve çocuk, ergen-ebeveyn anlaşmazlığı gibi sorunlara ilişkin çözüm odaklı müdahalelerin geliştirilmesi, ihmal ve istismara uğrayan çocuklar ve gençler için kurum bakımı, evlat edindirme ve koruyucu aile hizmetlerinin gerçekleştirilmesi sosyal hizmetin görevleridir.

9. Soru

İnsan gelişimi kaç boyutta incelenmektedir ve bunlar hangileridir?

İnsan gelişimi kaç boyutta incelenmektedir ve bunlar hangileridir?

İnsan gelişimi kaç boyutta incelenmektedir ve bunlar hangileridir?

İnsan gelişimi kaç boyutta incelenmektedir ve bunlar hangileridir?

Cevap

İnsan gelişimi fiziksel, duyuşsal, bilişsel, ruhsal, ve sosyal olmak üzere beş boyutta incelenmektedir.

İnsan gelişimi fiziksel, duyuşsal, bilişsel, ruhsal, ve sosyal olmak üzere beş boyutta incelenmektedir.

İnsan gelişimi fiziksel, duyuşsal, bilişsel, ruhsal, ve sosyal olmak üzere beş boyutta incelenmektedir.

İnsan gelişimi fiziksel, duyuşsal, bilişsel, ruhsal, ve sosyal olmak üzere beş boyutta incelenmektedir.

İnsan gelişimi fiziksel, duyuşsal, bilişsel, ruhsal, ve sosyal olmak üzere beş boyutta incelenmektedir.

İnsan gelişimi fiziksel, duyuşsal, bilişsel, ruhsal, ve sosyal olmak üzere beş boyutta incelenmektedir.

İnsan gelişimi fiziksel, duyuşsal, bilişsel, ruhsal, ve sosyal olmak üzere beş boyutta incelenmektedir.

10. Soru

Sosyal hizmetin engelliler için olan sorumlulukları nelerdir?

Sosyal hizmetin engelliler için olan sorumlulukları nelerdir?

Sosyal hizmetin engelliler için olan sorumlulukları nelerdir?

Sosyal hizmetin engelliler için olan sorumlulukları nelerdir?

Cevap

Engellilerin saptanması, korunması, bakım ve rehabilitasyonu ve toplum içinde bağımsız olarak yaşamasını sağlayıcı hizmetleri planlamak, var olan hizmetleri geliştirmek ve müracaatçının farklılıklarına göre müdahale geliştirerek uygulama yapmak sosyal hizmetin sorumluluğudur.

Engellilerin saptanması, korunması, bakım ve rehabilitasyonu ve toplum içinde bağımsız olarak yaşamasını sağlayıcı hizmetleri planlamak, var olan hizmetleri geliştirmek ve müracaatçının farklılıklarına göre müdahale geliştirerek uygulama yapmak sosyal hizmetin sorumluluğudur.

Engellilerin saptanması, korunması, bakım ve rehabilitasyonu ve toplum içinde bağımsız olarak yaşamasını sağlayıcı hizmetleri planlamak, var olan hizmetleri geliştirmek ve müracaatçının farklılıklarına göre müdahale geliştirerek uygulama yapmak sosyal hizmetin sorumluluğudur.

Engellilerin saptanması, korunması, bakım ve rehabilitasyonu ve toplum içinde bağımsız olarak yaşamasını sağlayıcı hizmetleri planlamak, var olan hizmetleri geliştirmek ve müracaatçının farklılıklarına göre müdahale geliştirerek uygulama yapmak sosyal hizmetin sorumluluğudur.

11. Soru

Gereksinim nedir?

Cevap

Gereksinim Türk Dil Kurumu (2015) tarafından, eksik duyulan şey, ihtiyaç olarak tanımlanmaktadır. Daha detaylandırmak gerekirse, gereksinim: Karşılandığında haz, karşılanmadığında acı ve hüzün veren; karşılandıkça şiddetini kaybeden; zaman içinde kendini tekrarlayan; alışkanlık haline gelebilen; sınırsız ve öznel olan duygudur.

Gereksinim Türk Dil Kurumu (2015) tarafından, eksik duyulan şey, ihtiyaç olarak tanımlanmaktadır. Daha detaylandırmak gerekirse, gereksinim: Karşılandığında haz, karşılanmadığında acı ve hüzün veren; karşılandıkça şiddetini kaybeden; zaman içinde kendini tekrarlayan; alışkanlık haline gelebilen; sınırsız ve öznel olan duygudur.

Gereksinim Türk Dil Kurumu (2015) tarafından, eksik duyulan şey, ihtiyaç olarak tanımlanmaktadır. Daha detaylandırmak gerekirse, gereksinim: Karşılandığında haz, karşılanmadığında acı ve hüzün veren; karşılandıkça şiddetini kaybeden; zaman içinde kendini tekrarlayan; alışkanlık haline gelebilen; sınırsız ve öznel olan duygudur.

Gereksinim Türk Dil Kurumu (2015) tarafından, eksik duyulan şey, ihtiyaç olarak tanımlanmaktadır. Daha detaylandırmak gerekirse, gereksinim: Karşılandığında haz, karşılanmadığında acı ve hüzün veren; karşılandıkça şiddetini kaybeden; zaman içinde kendini tekrarlayan; alışkanlık haline gelebilen; sınırsız ve öznel olan duygudur.

Gereksinim Türk Dil Kurumu (2015) tarafından, eksik duyulan şey, ihtiyaç olarak tanımlanmaktadır. Daha detaylandırmak gerekirse, gereksinim: Karşılandığında haz, karşılanmadığında acı ve hüzün veren; karşılandıkça şiddetini kaybeden; zaman içinde kendini tekrarlayan; alışkanlık haline gelebilen; sınırsız ve öznel olan duygudur.

12. Soru

Sosyal yönden güçlü olan bireyler nasıl bir davranış sergilerler?

Sosyal yönden güçlü olan bireyler nasıl bir davranış sergilerler?

Sosyal yönden güçlü olan bireyler nasıl bir davranış sergilerler?

Sosyal yönden güçlü olan bireyler nasıl bir davranış sergilerler?

Sosyal yönden güçlü olan bireyler nasıl bir davranış sergilerler?

Cevap

Sosyal yönden güçlü olan müracaatçılar hayatlarındaki kişilerarası ilişkileri vurgulama eğiliminde olup, sosyal güce sahiptir. Bu bireyler çok gelişmiş iletişim ve kendini gösterebilme becerilerine sahiptir. Bu becerilerini kendilerinin ve diğerler insanların iyi taraflarını en üst düzeye kadar geliştirmede her zaman kullanamayabilir.

Sosyal yönden güçlü olan müracaatçılar hayatlarındaki kişilerarası ilişkileri vurgulama eğiliminde olup, sosyal güce sahiptir. Bu bireyler çok gelişmiş iletişim ve kendini gösterebilme becerilerine sahiptir. Bu becerilerini kendilerinin ve diğerler insanların iyi taraflarını en üst düzeye kadar geliştirmede her zaman kullanamayabilir.

Sosyal yönden güçlü olan müracaatçılar hayatlarındaki kişilerarası ilişkileri vurgulama eğiliminde olup, sosyal güce sahiptir. Bu bireyler çok gelişmiş iletişim ve kendini gösterebilme becerilerine sahiptir. Bu becerilerini kendilerinin ve diğerler insanların iyi taraflarını en üst düzeye kadar geliştirmede her zaman kullanamayabilir.

Sosyal yönden güçlü olan müracaatçılar hayatlarındaki kişilerarası ilişkileri vurgulama eğiliminde olup, sosyal güce sahiptir. Bu bireyler çok gelişmiş iletişim ve kendini gösterebilme becerilerine sahiptir. Bu becerilerini kendilerinin ve diğerler insanların iyi taraflarını en üst düzeye kadar geliştirmede her zaman kullanamayabilir.

Sosyal yönden güçlü olan müracaatçılar hayatlarındaki kişilerarası ilişkileri vurgulama eğiliminde olup, sosyal güce sahiptir. Bu bireyler çok gelişmiş iletişim ve kendini gösterebilme becerilerine sahiptir. Bu becerilerini kendilerinin ve diğerler insanların iyi taraflarını en üst düzeye kadar geliştirmede her zaman kullanamayabilir.

13. Soru

Maslow’un hiyerarşik olarak yapılandırdığı gereksinimler hiyerarşisinde hangi kategoriler yer alır?

Maslow’un hiyerarşik olarak yapılandırdığı gereksinimler hiyerarşisinde hangi kategoriler yer alır?

Maslow’un hiyerarşik olarak yapılandırdığı gereksinimler hiyerarşisinde hangi kategoriler yer alır?

Maslow’un hiyerarşik olarak yapılandırdığı gereksinimler hiyerarşisinde hangi kategoriler yer alır?

Cevap

(Şekil 1.1) Fizyolojik ve biyolojik gereksinimler (besin, nefes, su, cinsellik, denge, uyku, boşaltım), güvenlik gereksinimi (iş, kaynak, sağlık, beden, aile, mülkiyet güvenliği), ait olma ve sevgi gereksinimi (aile, arkadaşlık, cinsel yakınlık), kendine saygı gereksinimi (kendine saygı, güven, başarı, diğerlerinin saygısı, başkalarına saygı), kendini gerçekleştirme gereksinimi (erdem, problem çözme, yaratıcılık, gerçeklerin kabulü, ön yargısız olma).

(Şekil 1.1) Fizyolojik ve biyolojik gereksinimler (besin, nefes, su, cinsellik, denge, uyku, boşaltım), güvenlik gereksinimi (iş, kaynak, sağlık, beden, aile, mülkiyet güvenliği), ait olma ve sevgi gereksinimi (aile, arkadaşlık, cinsel yakınlık), kendine saygı gereksinimi (kendine saygı, güven, başarı, diğerlerinin saygısı, başkalarına saygı), kendini gerçekleştirme gereksinimi (erdem, problem çözme, yaratıcılık, gerçeklerin kabulü, ön yargısız olma).

(Şekil 1.1) Fizyolojik ve biyolojik gereksinimler (besin, nefes, su, cinsellik, denge, uyku, boşaltım), güvenlik gereksinimi (iş, kaynak, sağlık, beden, aile, mülkiyet güvenliği), ait olma ve sevgi gereksinimi (aile, arkadaşlık, cinsel yakınlık), kendine saygı gereksinimi (kendine saygı, güven, başarı, diğerlerinin saygısı, başkalarına saygı), kendini gerçekleştirme gereksinimi (erdem, problem çözme, yaratıcılık, gerçeklerin kabulü, ön yargısız olma).

(Şekil 1.1) Fizyolojik ve biyolojik gereksinimler (besin, nefes, su, cinsellik, denge, uyku, boşaltım), güvenlik gereksinimi (iş, kaynak, sağlık, beden, aile, mülkiyet güvenliği), ait olma ve sevgi gereksinimi (aile, arkadaşlık, cinsel yakınlık), kendine saygı gereksinimi (kendine saygı, güven, başarı, diğerlerinin saygısı, başkalarına saygı), kendini gerçekleştirme gereksinimi (erdem, problem çözme, yaratıcılık, gerçeklerin kabulü, ön yargısız olma).

14. Soru

İnsan gelişiminin beş boyutu hangi ekolojik seviyelerden etkilenebilmektedir?

İnsan gelişiminin beş boyutu hangi ekolojik seviyelerden etkilenebilmektedir?

İnsan gelişiminin beş boyutu hangi ekolojik seviyelerden etkilenebilmektedir?

İnsan gelişiminin beş boyutu hangi ekolojik seviyelerden etkilenebilmektedir?

Cevap

İnsan gelişiminin beş boyutu yedi ekolojik seviyeden etkilenebilmektedir. Bu yedi ekolojik seviye; biogenetik faktörler, ailevi faktörler, kültürel faktörler, çevresel koşullar, kaynaklar ve fırsatlar, kişisel gelişim modelleri, gelişimin, sağlığın güncel göstergeleridir (Derezotes, 2000).

İnsan gelişiminin beş boyutu yedi ekolojik seviyeden etkilenebilmektedir. Bu yedi ekolojik seviye; biogenetik faktörler, ailevi faktörler, kültürel faktörler, çevresel koşullar, kaynaklar ve fırsatlar, kişisel gelişim modelleri, gelişimin, sağlığın güncel göstergeleridir (Derezotes, 2000).

İnsan gelişiminin beş boyutu yedi ekolojik seviyeden etkilenebilmektedir. Bu yedi ekolojik seviye; biogenetik faktörler, ailevi faktörler, kültürel faktörler, çevresel koşullar, kaynaklar ve fırsatlar, kişisel gelişim modelleri, gelişimin, sağlığın güncel göstergeleridir (Derezotes, 2000).

İnsan gelişiminin beş boyutu yedi ekolojik seviyeden etkilenebilmektedir. Bu yedi ekolojik seviye; biogenetik faktörler, ailevi faktörler, kültürel faktörler, çevresel koşullar, kaynaklar ve fırsatlar, kişisel gelişim modelleri, gelişimin, sağlığın güncel göstergeleridir (Derezotes, 2000).

15. Soru

Ruhsal yönden güçlü olan bireyler nasıl bir davranış sergilerler?

Ruhsal yönden güçlü olan bireyler nasıl bir davranış sergilerler?

Ruhsal yönden güçlü olan bireyler nasıl bir davranış sergilerler?

Ruhsal yönden güçlü olan bireyler nasıl bir davranış sergilerler?

Ruhsal yönden güçlü olan bireyler nasıl bir davranış sergilerler?

Cevap

Ruhsal yönden güçlü olan müracaatçılar bilinç düzeyleri, hayatlarının anlamı, kutsal ve ruhani olanla ilgili ifadeler, idealizm düşünceleri ve dünya ile bağları hakkında konuşmaktadır. Bu müracaatçılar dindar olabilir veya olmayabilir. Bu bireyler dindar olduklarında ise diğer insanların inançlarına saygılıdır. Güçlü bir ruhsal iç dünyaları vardır.

Ruhsal yönden güçlü olan müracaatçılar bilinç düzeyleri, hayatlarının anlamı, kutsal ve ruhani olanla ilgili ifadeler, idealizm düşünceleri ve dünya ile bağları hakkında konuşmaktadır. Bu müracaatçılar dindar olabilir veya olmayabilir. Bu bireyler dindar olduklarında ise diğer insanların inançlarına saygılıdır. Güçlü bir ruhsal iç dünyaları vardır.

Ruhsal yönden güçlü olan müracaatçılar bilinç düzeyleri, hayatlarının anlamı, kutsal ve ruhani olanla ilgili ifadeler, idealizm düşünceleri ve dünya ile bağları hakkında konuşmaktadır. Bu müracaatçılar dindar olabilir veya olmayabilir. Bu bireyler dindar olduklarında ise diğer insanların inançlarına saygılıdır. Güçlü bir ruhsal iç dünyaları vardır.

Ruhsal yönden güçlü olan müracaatçılar bilinç düzeyleri, hayatlarının anlamı, kutsal ve ruhani olanla ilgili ifadeler, idealizm düşünceleri ve dünya ile bağları hakkında konuşmaktadır. Bu müracaatçılar dindar olabilir veya olmayabilir. Bu bireyler dindar olduklarında ise diğer insanların inançlarına saygılıdır. Güçlü bir ruhsal iç dünyaları vardır.

Ruhsal yönden güçlü olan müracaatçılar bilinç düzeyleri, hayatlarının anlamı, kutsal ve ruhani olanla ilgili ifadeler, idealizm düşünceleri ve dünya ile bağları hakkında konuşmaktadır. Bu müracaatçılar dindar olabilir veya olmayabilir. Bu bireyler dindar olduklarında ise diğer insanların inançlarına saygılıdır. Güçlü bir ruhsal iç dünyaları vardır.

16. Soru

Bilişsel yönden güçlü olan bireyler nasıl bir davranış sergilerler?

Bilişsel yönden güçlü olan bireyler nasıl bir davranış sergilerler?

Bilişsel yönden güçlü olan bireyler nasıl bir davranış sergilerler?

Bilişsel yönden güçlü olan bireyler nasıl bir davranış sergilerler?

Bilişsel yönden güçlü olan bireyler nasıl bir davranış sergilerler?

Cevap

Bilişsel yönden güçlü olan bireyler olaylara ilişkin fiziksel ve duygusal tepkilerini açıklamak yerine geçmiş ve şimdiki zaman deneyimlerini ifade edip, analiz etmek ister. Bilişsel yönü güçlü müracaatçılar genellikle yaratıcı ve derin içsel düşünce dünyasına sahip, geniş bir bilişsel alana sahiptir.

Bilişsel yönden güçlü olan bireyler olaylara ilişkin fiziksel ve duygusal tepkilerini açıklamak yerine geçmiş ve şimdiki zaman deneyimlerini ifade edip, analiz etmek ister. Bilişsel yönü güçlü müracaatçılar genellikle yaratıcı ve derin içsel düşünce dünyasına sahip, geniş bir bilişsel alana sahiptir.

Bilişsel yönden güçlü olan bireyler olaylara ilişkin fiziksel ve duygusal tepkilerini açıklamak yerine geçmiş ve şimdiki zaman deneyimlerini ifade edip, analiz etmek ister. Bilişsel yönü güçlü müracaatçılar genellikle yaratıcı ve derin içsel düşünce dünyasına sahip, geniş bir bilişsel alana sahiptir.

Bilişsel yönden güçlü olan bireyler olaylara ilişkin fiziksel ve duygusal tepkilerini açıklamak yerine geçmiş ve şimdiki zaman deneyimlerini ifade edip, analiz etmek ister. Bilişsel yönü güçlü müracaatçılar genellikle yaratıcı ve derin içsel düşünce dünyasına sahip, geniş bir bilişsel alana sahiptir.

Bilişsel yönden güçlü olan bireyler olaylara ilişkin fiziksel ve duygusal tepkilerini açıklamak yerine geçmiş ve şimdiki zaman deneyimlerini ifade edip, analiz etmek ister. Bilişsel yönü güçlü müracaatçılar genellikle yaratıcı ve derin içsel düşünce dünyasına sahip, geniş bir bilişsel alana sahiptir.

17. Soru

Sosyal çevreyi oluşturan kavramlar hangileridir?

Cevap

Turan (2012); sosyal çevreyi aile, akraba, arkadaşlar, komşular ve iş yerindeki ilişkilerin oluşturmakta olduğunu, toplumun politik ve ekonomik yapısı, yasalar ve kuralların da bireyin sosyal çevresini oluşturan diğer unsurlar arasında yer aldığını ifade etmektedir. Johnson’a (1998)’a göre; insanların çevresindeki ekonomik etmenler, eğitim sistemi, nüfus yoğunluğu, politik sistem, sosyo-kültürel sistem, insanlara verilen hizmet sistemleri, sosyal yardım sistemleri, medya, geçim kaynakları ve kültürel etkileşimler sosyal çevreyi oluşturmaktadır (akt. Duyan, 2010).

Turan (2012); sosyal çevreyi aile, akraba, arkadaşlar, komşular ve iş yerindeki ilişkilerin oluşturmakta olduğunu, toplumun politik ve ekonomik yapısı, yasalar ve kuralların da bireyin sosyal çevresini oluşturan diğer unsurlar arasında yer aldığını ifade etmektedir. Johnson’a (1998)’a göre; insanların çevresindeki ekonomik etmenler, eğitim sistemi, nüfus yoğunluğu, politik sistem, sosyo-kültürel sistem, insanlara verilen hizmet sistemleri, sosyal yardım sistemleri, medya, geçim kaynakları ve kültürel etkileşimler sosyal çevreyi oluşturmaktadır (akt. Duyan, 2010).

Turan (2012); sosyal çevreyi aile, akraba, arkadaşlar, komşular ve iş yerindeki ilişkilerin oluşturmakta olduğunu, toplumun politik ve ekonomik yapısı, yasalar ve kuralların da bireyin sosyal çevresini oluşturan diğer unsurlar arasında yer aldığını ifade etmektedir. Johnson’a (1998)’a göre; insanların çevresindeki ekonomik etmenler, eğitim sistemi, nüfus yoğunluğu, politik sistem, sosyo-kültürel sistem, insanlara verilen hizmet sistemleri, sosyal yardım sistemleri, medya, geçim kaynakları ve kültürel etkileşimler sosyal çevreyi oluşturmaktadır (akt. Duyan, 2010).

Turan (2012); sosyal çevreyi aile, akraba, arkadaşlar, komşular ve iş yerindeki ilişkilerin oluşturmakta olduğunu, toplumun politik ve ekonomik yapısı, yasalar ve kuralların da bireyin sosyal çevresini oluşturan diğer unsurlar arasında yer aldığını ifade etmektedir. Johnson’a (1998)’a göre; insanların çevresindeki ekonomik etmenler, eğitim sistemi, nüfus yoğunluğu, politik sistem, sosyo-kültürel sistem, insanlara verilen hizmet sistemleri, sosyal yardım sistemleri, medya, geçim kaynakları ve kültürel etkileşimler sosyal çevreyi oluşturmaktadır (akt. Duyan, 2010).

Turan (2012); sosyal çevreyi aile, akraba, arkadaşlar, komşular ve iş yerindeki ilişkilerin oluşturmakta olduğunu, toplumun politik ve ekonomik yapısı, yasalar ve kuralların da bireyin sosyal çevresini oluşturan diğer unsurlar arasında yer aldığını ifade etmektedir. Johnson’a (1998)’a göre; insanların çevresindeki ekonomik etmenler, eğitim sistemi, nüfus yoğunluğu, politik sistem, sosyo-kültürel sistem, insanlara verilen hizmet sistemleri, sosyal yardım sistemleri, medya, geçim kaynakları ve kültürel etkileşimler sosyal çevreyi oluşturmaktadır (akt. Duyan, 2010).

Turan (2012); sosyal çevreyi aile, akraba, arkadaşlar, komşular ve iş yerindeki ilişkilerin oluşturmakta olduğunu, toplumun politik ve ekonomik yapısı, yasalar ve kuralların da bireyin sosyal çevresini oluşturan diğer unsurlar arasında yer aldığını ifade etmektedir. Johnson’a (1998)’a göre; insanların çevresindeki ekonomik etmenler, eğitim sistemi, nüfus yoğunluğu, politik sistem, sosyo-kültürel sistem, insanlara verilen hizmet sistemleri, sosyal yardım sistemleri, medya, geçim kaynakları ve kültürel etkileşimler sosyal çevreyi oluşturmaktadır (akt. Duyan, 2010).

Turan (2012); sosyal çevreyi aile, akraba, arkadaşlar, komşular ve iş yerindeki ilişkilerin oluşturmakta olduğunu, toplumun politik ve ekonomik yapısı, yasalar ve kuralların da bireyin sosyal çevresini oluşturan diğer unsurlar arasında yer aldığını ifade etmektedir. Johnson’a (1998)’a göre; insanların çevresindeki ekonomik etmenler, eğitim sistemi, nüfus yoğunluğu, politik sistem, sosyo-kültürel sistem, insanlara verilen hizmet sistemleri, sosyal yardım sistemleri, medya, geçim kaynakları ve kültürel etkileşimler sosyal çevreyi oluşturmaktadır (akt. Duyan, 2010).

18. Soru

Sosyal sorunlar nasıl tanımlanabilir?

Sosyal sorunlar nasıl tanımlanabilir?

Sosyal sorunlar nasıl tanımlanabilir?

Sosyal sorunlar nasıl tanımlanabilir?

Cevap

Duyan ve arkadaşları (2008), sosyal sorunların iki şekilde tanımlanabileceğini ifade etmektedir. Birincisi, insanların fiziksel, zihinsel, ekonomik refahı, tüm yeteneklerini geliştirmesi ve tüm olanaklarını kullanması ile ilgili sorunlardır. İkincisi ise insan doğumundan itibaren toplumsal yaşamda çeşitli kurumlar (aile, din, ekonomi, mesleki) içinde yer alır yani birçok sisteme bağlı olarak yaşar ve bu durum sosyal yapı sorunlarını ortaya çıkarmaktadır.

Duyan ve arkadaşları (2008), sosyal sorunların iki şekilde tanımlanabileceğini ifade etmektedir. Birincisi, insanların fiziksel, zihinsel, ekonomik refahı, tüm yeteneklerini geliştirmesi ve tüm olanaklarını kullanması ile ilgili sorunlardır. İkincisi ise insan doğumundan itibaren toplumsal yaşamda çeşitli kurumlar (aile, din, ekonomi, mesleki) içinde yer alır yani birçok sisteme bağlı olarak yaşar ve bu durum sosyal yapı sorunlarını ortaya çıkarmaktadır.

Duyan ve arkadaşları (2008), sosyal sorunların iki şekilde tanımlanabileceğini ifade etmektedir. Birincisi, insanların fiziksel, zihinsel, ekonomik refahı, tüm yeteneklerini geliştirmesi ve tüm olanaklarını kullanması ile ilgili sorunlardır. İkincisi ise insan doğumundan itibaren toplumsal yaşamda çeşitli kurumlar (aile, din, ekonomi, mesleki) içinde yer alır yani birçok sisteme bağlı olarak yaşar ve bu durum sosyal yapı sorunlarını ortaya çıkarmaktadır.

Duyan ve arkadaşları (2008), sosyal sorunların iki şekilde tanımlanabileceğini ifade etmektedir. Birincisi, insanların fiziksel, zihinsel, ekonomik refahı, tüm yeteneklerini geliştirmesi ve tüm olanaklarını kullanması ile ilgili sorunlardır. İkincisi ise insan doğumundan itibaren toplumsal yaşamda çeşitli kurumlar (aile, din, ekonomi, mesleki) içinde yer alır yani birçok sisteme bağlı olarak yaşar ve bu durum sosyal yapı sorunlarını ortaya çıkarmaktadır.

19. Soru

Yoksulluk içim mücadelede yapılması gerekenler nelerdir?

Cevap

İhtiyaç analizinin doğru yapılması ve gerekli sosyal politika ve hizmetlerin düzenlenmesi, ihtiyaçlara karşılık gelen hizmetlerin çözüm odaklı uygulamalar ile yürütülmesi gerekmektedir.

İhtiyaç analizinin doğru yapılması ve gerekli sosyal politika ve hizmetlerin düzenlenmesi, ihtiyaçlara karşılık gelen hizmetlerin çözüm odaklı uygulamalar ile yürütülmesi gerekmektedir.

İhtiyaç analizinin doğru yapılması ve gerekli sosyal politika ve hizmetlerin düzenlenmesi, ihtiyaçlara karşılık gelen hizmetlerin çözüm odaklı uygulamalar ile yürütülmesi gerekmektedir.

İhtiyaç analizinin doğru yapılması ve gerekli sosyal politika ve hizmetlerin düzenlenmesi, ihtiyaçlara karşılık gelen hizmetlerin çözüm odaklı uygulamalar ile yürütülmesi gerekmektedir.

20. Soru

Sosyal politika kavramı nedir?

Sosyal politika kavramı nedir?

Sosyal politika kavramı nedir?

Sosyal politika kavramı nedir?

Cevap

Sosyal politika kavramı, hem sosyal sorunlara ve ilgi alanlarına yönelik politikaları içermekte hem de bu gibi politikaların gelişmesi ve etkileri üzerine çalışmakta olan akademik bir disiplindir.

Sosyal politika kavramı, hem sosyal sorunlara ve ilgi alanlarına yönelik politikaları içermekte hem de bu gibi politikaların gelişmesi ve etkileri üzerine çalışmakta olan akademik bir disiplindir.

Sosyal politika kavramı, hem sosyal sorunlara ve ilgi alanlarına yönelik politikaları içermekte hem de bu gibi politikaların gelişmesi ve etkileri üzerine çalışmakta olan akademik bir disiplindir.

Sosyal politika kavramı, hem sosyal sorunlara ve ilgi alanlarına yönelik politikaları içermekte hem de bu gibi politikaların gelişmesi ve etkileri üzerine çalışmakta olan akademik bir disiplindir.

21. Soru

Göç nedir?

Cevap

Bir kişi, aile, grup ve topluluğun ekonomik, politik, kültürel vb. nedenlerle sürekli içinde yaşadığı toplumdan kalkarak başka bir toplumda yerleşme ve yaşama amacıyla yer değiştirmesi göç olarak tanımlanmaktadır (Tomanbay, 1999).

Bir kişi, aile, grup ve topluluğun ekonomik, politik, kültürel vb. nedenlerle sürekli içinde yaşadığı toplumdan kalkarak başka bir toplumda yerleşme ve yaşama amacıyla yer değiştirmesi göç olarak tanımlanmaktadır (Tomanbay, 1999).

Bir kişi, aile, grup ve topluluğun ekonomik, politik, kültürel vb. nedenlerle sürekli içinde yaşadığı toplumdan kalkarak başka bir toplumda yerleşme ve yaşama amacıyla yer değiştirmesi göç olarak tanımlanmaktadır (Tomanbay, 1999).

Bir kişi, aile, grup ve topluluğun ekonomik, politik, kültürel vb. nedenlerle sürekli içinde yaşadığı toplumdan kalkarak başka bir toplumda yerleşme ve yaşama amacıyla yer değiştirmesi göç olarak tanımlanmaktadır (Tomanbay, 1999).

22. Soru

Sosyal işlevsellik nedir?

Sosyal işlevsellik nedir?

Sosyal işlevsellik nedir?

Sosyal işlevsellik nedir?

Cevap

Bireyin sosyal ve ekonomik çevresi içerisindeki kapasitesinin ve eylemlerinin, talepler, beklentiler, kaynaklar ve fırsatlar ile eşleşme ya da uyumuna odaklanmaktadır. Sosyal işlevsellik, sosyal hizmeti anlamak ve sosyal hizmeti diğer mesleklerden ayırmak için anahtar kavramdır.

Bireyin sosyal ve ekonomik çevresi içerisindeki kapasitesinin ve eylemlerinin, talepler, beklentiler, kaynaklar ve fırsatlar ile eşleşme ya da uyumuna odaklanmaktadır. Sosyal işlevsellik, sosyal hizmeti anlamak ve sosyal hizmeti diğer mesleklerden ayırmak için anahtar kavramdır.

Bireyin sosyal ve ekonomik çevresi içerisindeki kapasitesinin ve eylemlerinin, talepler, beklentiler, kaynaklar ve fırsatlar ile eşleşme ya da uyumuna odaklanmaktadır. Sosyal işlevsellik, sosyal hizmeti anlamak ve sosyal hizmeti diğer mesleklerden ayırmak için anahtar kavramdır.

Bireyin sosyal ve ekonomik çevresi içerisindeki kapasitesinin ve eylemlerinin, talepler, beklentiler, kaynaklar ve fırsatlar ile eşleşme ya da uyumuna odaklanmaktadır. Sosyal işlevsellik, sosyal hizmeti anlamak ve sosyal hizmeti diğer mesleklerden ayırmak için anahtar kavramdır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.