Açıköğretim Ders Notları

Sosyal Hizmet Kuramları 2 Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Sosyal Hizmet Kuramları 2 Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Dolaylı Sosyal Hizmet Uygulaması

1. Soru

Makro sosyal hizmet uygulamalarında sadece sosyal çalışmacılar mı yer alır?

Cevap

Makro uygulamalar sadece sosyal hizmet uzmanlarının tek başına gerçekleştirdiği faaliyetler değildir. Makro bir çalışmanın içinde birçok farklı disiplin ve meslek elemanı bulunmaktadır.


2. Soru

Makro sosyal hizmet alanında çalışan sosyal hizmet uzmanları genellikle hangi yöntemi kullanırlar?

Cevap

Makro düzeyde müdahaleler gerçekleştiren sosyal hizmet uzmanları genellikle “politika çalışmaları” denilen bir yöntem kullanırlar. Çünkü aslında toplumlarda ve kurumlarda gerçekleşen hemen hemen her şey belirli bazı politika ve politika değişimlerinin etkisi ile ortaya çıkmaktadır.


3. Soru

Sosyal Planlama ne anlama gelmektedir?

Cevap

Sosyal planlama modeli, sorun çözmenin teknik sürecini vurgular ve karmaşık sanayileşmiş çevrede toplumsal değişimi gerçekleştirebilmek için, karmaşık değişim süreçlerine rehberlik edebilecek çok iyi eğitim görmüş ve becerili planlayıcılara gereksinim olduğunu varsayar. Sosyal hizmet uzmanları bu modelde sosyal sorunları tanımlama ve çözme rolünü üstlenir.


4. Soru

Mahalle ve Toplum Örgütlenmesi ne anlama gelmektedir?

Cevap

Toplum ve mahalle örgütlenmesi sosyal sorunları çözümlemek ve sosyal iyilik hâlini güçlendirmek amacıyla ortak sorunları olan bireylere, gruplara ve topluluklara ya da belli coğrafyada yaşayan insanlara yardım etmek amacıyla kullanılan bir müdahale sürecidir.


5. Soru

Politik ve Sosyal Aksiyon ne anlama gelmektedir?

Cevap

Toplumda en fazla saldırıya açık kişilerin savunmaya ihtiyacı olduğu düşüncesi, sosyal aksiyonun temel kabullerindendir. Kaynakların ve gücün yeniden dağıtılması ve marjinal grupların karar alma süreçlerine katılımının artırılması, temel toplum değişikliklerinin sağlanması amacının birer bileşenidir. Sosyal aksiyon, sosyal sorunların çözülmesine yardım etme ve toplumdaki bazı hastalıkları ortadan kaldırma konusunda içten katılanlar için bir yaklaşımdır.


6. Soru

Dolaylı uygulama gerçekleştiren sosyal hizmet uzmanlarının birey ve gruplarla çalışırken kullandığı başlıca yöntemler nelerdir?

Cevap

Dolaylı uygulama gerçekleştiren sosyal hizmet uzmanlarının birey ve gruplarla çalışırken kullandığı yöntemler sosyal gruplar, görev odaklı gruplar ve hayırseverlik terapisi olabilir.


7. Soru

Sosyal hizmet alanında yönetici olarak çalışmak için hangi vasıflara ihtiyaç duyulmaktadır?

Cevap

Sosyal hizmet alanında yönetici olarak çalışmak için hem yönetsel bilgi ve beceri birikimine hem de sosyal hizmet etik, değer, bilgi ve beceri temellerine aynı anda hâkim olmak gerekir.


8. Soru

Sosyal hizmette dolaylı uygulama ne anlama gelmektedir?

Cevap

Sosyal hizmetin uygulama yöntemleri ikiye ayrılmaktadır. Bunlar doğrudan ve dolaylı uygulama gruplarıdır. Dolaylı uygulama; sosyal hizmet uzmanının doğrudan müracaatçı ile çalışmadığı uygulamaları kapsayan bir kavramdır.


9. Soru

Sosyal hizmet kurumlarında yönetici olarak çalışan sosyal hizmet uzmanlarının yerine getirmesi gereken görevler nelerdir?

Cevap

 • Bütçe çalışmaları yapmak
 • Çalışılan nüfus grubuna yönelik olarak programlar geliştirmek
 • Hazırda var olan programların etkililiğini değerlendirmek
 • Destek sağlanması gereken kurum içindeki alanları belirlemek
 • Toplumu ve kurumu kapsayan yönetim stratejileri belirlemek ve uygulamak
 • Politika çalışmaları yapmak
 • İnsan davranışını, sosyal sorunların kökenlerini ve nedenlerini, sosyal hizmetlerin özelliklerini bilmek
 • Ticaret ve yönetim alanında bilgiye ve beceriye sahip olmak
 • Liderlik becerisine sahip olmaktır.

10. Soru

Makro sosyal hizmetin amacı nedir?

Cevap

Makro sosyal hizmet veya toplumla çalışma; kurumlarda ve toplumlarda planlı değişim gerçekleştirmek amacında olan mesleki müdahalelerdir. Makro uygulamalar; bireylerin, ailelerin ve grupların karşılaştığı sorunların çözülmesine yardımcı olmak için gerçekleştirilen daha geniş kapsamlı uygulama ve etki alanı olan mesleki çalışma ve aktivitelerden oluşur.


11. Soru

Eş yönetim Oluşturma ne anlama gelmektedir?

Cevap

Eş yönetim oluşturma, iş birliğinin bir türüdür. Eş yönetimler, gruplar arası eylem ve işbirliği gereksinimi ve isteğinden ortaya çıkan karmaşık yapılardır. İstenen değişikliği tek başına gerçekleştirmek neredeyse her zaman tek bir grubun kapasitesinin üstündedir. Bu nedenle, eş yönetimde benzer değişik hedefleri olan gruplar kaynaklarını bir araya getirir, istenen sosyal değişimi gerçekleştirmek için birlikte çalışır, aynı zamanda kişisel özerkliklerini de korur.


12. Soru

Program Geliştirme ve Toplum Liyezonu ne anlama gelmektedir?

Cevap

Bu modelin temel odağı yeni hizmetler tasarlamak ya da var olan hizmetleri geliştirmektir. Değişim için hedef alınan sistemler bu hizmetler için fon sağlayıcılar ve bu hizmetlerden yararlanmak isteyen müracaatçılardır. Yeni ya da gözden geçirilen hizmetler için gerekli fonları sağlamak için teşvik edilmesi ya da ikna edilmesi gerektiğinden fon sağlayıcılar hedefte yer alır.


13. Soru

Dolaylı sosyal hizmetin alanyazında başka bir ismi bulunmakta mıdır?

Cevap

Toplumla sosyal hizmet, Kurumlarla sosyal hizmet, Sosyal hizmet araştırması, Sosyal hizmet yönetimi, Sosyal politikası alanlarında faaliyet gösteren sosyal hizmet uygulamalarına kısaca makro sosyal hizmet veya dolaylı sosyal hizmet uygulama yöntemi denilmektedir.


14. Soru

Makro sosyal hizmet alanında çalışan sosyal hizmet uzmanının beceri alanları nelerdir?

Cevap

Kurumsal Gelişim, Toplum Haritalama, İhtiyaç Değerlendirmesi, Koalisyon Kurma, Danışmanlık, Kapasite Geliştirme, Program Planlama, Program Gözlemleme, Program Geliştirme, Anlaşma Yapma, Stratejik Planlama, Halkla İlişkiler, Program Değerlendirme, Kaynak Geliştirme, Kurul Geliştirme, Yönetim Bilgi Sistemleri, Fon Toplama, Kalite Güvencesi, Program Uygulama, Koçluk, Toplum Organizasyonu, Personel Geliştirme, Toplum İnşası, Süpervizyon, Toplumu Harekete Geçirme, Bütçe Analizi, Politika Analizi, Varlık Değerlendirme, Pazarlama, Bağış Toplama, Yasal Savunuculuk, Bağış Yöntemleri Geliştirme


15. Soru

Makro düzeyde sosyal hizmet çalışan uzmanların hangi mesleki rolleri bulunmaktadır?

Cevap

Makro sosyal hizmet alanında çalışan sosyal hizmet uzmanlarının mesleki rolleri arasında planlayıcı, politika analisti, program koordinatörü, toplum organizatörü ve yönetici bulunmaktadır.


16. Soru

Dolaylı sosyal hizmet kapsamındaki çalışma alanları nelerdir?

Cevap

 • Toplumla sosyal hizmet
 • Kurumlarla sosyal hizmet
 • Sosyal hizmet araştırması
 • Sosyal hizmet yönetimi
 • Sosyal politika

17. Soru

Toplumla sosyal hizmetin kullandığı başlıca uygulama yöntemleri nelerdir?

Cevap

Toplumla sosyal hizmetin kullandığı bazı uygulama yöntemleri vardır. Bunlar; mahalle ve toplum örgütlenmesi, sosyal ve ekonomik kalkınma, sosyal planlama, program geliştirme ve toplum liyezonu, eş yönetim (koalisyon) oluşturma ve politik ve sosyal aksiyondur.


18. Soru

Bir sosyal hizmet uzmanının nihai amacı ne olmalıdır?

Cevap

Makro düzeyde çalışan sosyal hizmet uzmanlarının topluma ve kurumlara karşı sorumluluğu vardır. Ama en önemlisi insana karşı olan sorumluluğudur. Bir sosyal hizmet uzmanı her zaman insanların iyilik hâllerinin gerçekleşmesi ve gelişmesi nihai amacı ile çalışır.


19. Soru

Sosyal ve Ekonomik Kalkınma (Yerel Gelişim Modeli) ne anlama gelmektedir?

Cevap

Sosyal ve ekonomik kalkınma modelinin amacı düşük gelirli ve baskı altındaki toplumlarda yaşam kalitesini geliştirmek ve ekonomik fırsatlar yaratmaktır. Sosyal ve ekonomik kalkınma modelinde halkla birlikte hareket ederek toplumun gelişimi sağlanmaya çalışılır. Bunun için ilk olarak bölgede oturanlar örgütlenir, liderlik ve örgütsel kapasiteleri geliştirilir, ardından sosyal ve ekonomik kalkınma için plan hazırlanır ve bu plan uygulanır.


20. Soru

Sosyal hizmetlerde “kurum” kavramı neden önemlidir?

Cevap

Sosyal hizmet kurum temelli bir meslektir. Kurumlar, toplumsal yapının ayrılmaz bir parçasıdır ve sosyal hizmet uygulamaları için oldukça zengin ve işlevsel bir ortamdır. Kurumlar olmadan, toplum ilerleyemez.


21. Soru

Uluslararası sosyal hizmet ne anlama gelmektedir?

Cevap

Uluslararası sosyal hizmet; sosyal hizmet mesleğinin çalışmalarının küresel olarak tüm dünya vatandaşları için kullanılması anlamına gelmektedir. Ayrıca uluslararası sosyal hizmet, küresel olarak insanların iyilik halini geliştirmek amacındadır.


22. Soru

Araştırma ve sosyal hizmet mesleği arasında nasıl bir ilişkisi bulunmaktadır?

Cevap

Bilgi edinme yöntemi ile bilimi desteklemek

Sosyal hizmetin hesap verebilirliğini artırmak

İletişimi geliştirmeye katkıda bulunmak

Sınırlı kaynakların erişimi konusunda kolaylık sağlamak.


23. Soru

Sosyal hizmet ve sosyal politika arasında nasıl bir ilişki vardır?

Cevap

Sosyal hizmet uzmanları ve müracaatçıların yaşamı, sosyal politikalar tarafından yönetilir. Temelde politikalar, çeşitli etkinliklerden hangilerinin yapılacağı ya da yapılamayacağını söyleyen kurallardır. Politikalar sosyal hizmet uzmanlarının çalışmalarına ve kararlarına rehberlik eder. Sosyal politikalar, sosyal hizmet uzmanlarının müracaatçıları için hangi kaynakların ulaşılabilir olduğunu ve neler yapılabileceğini ortaya koyar


1. Soru

Makro sosyal hizmet uygulamalarında sadece sosyal çalışmacılar mı yer alır?

Cevap

Makro uygulamalar sadece sosyal hizmet uzmanlarının tek başına gerçekleştirdiği faaliyetler değildir. Makro bir çalışmanın içinde birçok farklı disiplin ve meslek elemanı bulunmaktadır.

2. Soru

Makro sosyal hizmet alanında çalışan sosyal hizmet uzmanları genellikle hangi yöntemi kullanırlar?

Cevap

Makro düzeyde müdahaleler gerçekleştiren sosyal hizmet uzmanları genellikle “politika çalışmaları” denilen bir yöntem kullanırlar. Çünkü aslında toplumlarda ve kurumlarda gerçekleşen hemen hemen her şey belirli bazı politika ve politika değişimlerinin etkisi ile ortaya çıkmaktadır.

3. Soru

Sosyal Planlama ne anlama gelmektedir?

Cevap

Sosyal planlama modeli, sorun çözmenin teknik sürecini vurgular ve karmaşık sanayileşmiş çevrede toplumsal değişimi gerçekleştirebilmek için, karmaşık değişim süreçlerine rehberlik edebilecek çok iyi eğitim görmüş ve becerili planlayıcılara gereksinim olduğunu varsayar. Sosyal hizmet uzmanları bu modelde sosyal sorunları tanımlama ve çözme rolünü üstlenir.

4. Soru

Mahalle ve Toplum Örgütlenmesi ne anlama gelmektedir?

Cevap

Toplum ve mahalle örgütlenmesi sosyal sorunları çözümlemek ve sosyal iyilik hâlini güçlendirmek amacıyla ortak sorunları olan bireylere, gruplara ve topluluklara ya da belli coğrafyada yaşayan insanlara yardım etmek amacıyla kullanılan bir müdahale sürecidir.

5. Soru

Politik ve Sosyal Aksiyon ne anlama gelmektedir?

Cevap

Toplumda en fazla saldırıya açık kişilerin savunmaya ihtiyacı olduğu düşüncesi, sosyal aksiyonun temel kabullerindendir. Kaynakların ve gücün yeniden dağıtılması ve marjinal grupların karar alma süreçlerine katılımının artırılması, temel toplum değişikliklerinin sağlanması amacının birer bileşenidir. Sosyal aksiyon, sosyal sorunların çözülmesine yardım etme ve toplumdaki bazı hastalıkları ortadan kaldırma konusunda içten katılanlar için bir yaklaşımdır.

6. Soru

Dolaylı uygulama gerçekleştiren sosyal hizmet uzmanlarının birey ve gruplarla çalışırken kullandığı başlıca yöntemler nelerdir?

Cevap

Dolaylı uygulama gerçekleştiren sosyal hizmet uzmanlarının birey ve gruplarla çalışırken kullandığı yöntemler sosyal gruplar, görev odaklı gruplar ve hayırseverlik terapisi olabilir.

7. Soru

Sosyal hizmet alanında yönetici olarak çalışmak için hangi vasıflara ihtiyaç duyulmaktadır?

Cevap

Sosyal hizmet alanında yönetici olarak çalışmak için hem yönetsel bilgi ve beceri birikimine hem de sosyal hizmet etik, değer, bilgi ve beceri temellerine aynı anda hâkim olmak gerekir.

8. Soru

Sosyal hizmette dolaylı uygulama ne anlama gelmektedir?

Cevap

Sosyal hizmetin uygulama yöntemleri ikiye ayrılmaktadır. Bunlar doğrudan ve dolaylı uygulama gruplarıdır. Dolaylı uygulama; sosyal hizmet uzmanının doğrudan müracaatçı ile çalışmadığı uygulamaları kapsayan bir kavramdır.

9. Soru

Sosyal hizmet kurumlarında yönetici olarak çalışan sosyal hizmet uzmanlarının yerine getirmesi gereken görevler nelerdir?

Cevap

 • Bütçe çalışmaları yapmak
 • Çalışılan nüfus grubuna yönelik olarak programlar geliştirmek
 • Hazırda var olan programların etkililiğini değerlendirmek
 • Destek sağlanması gereken kurum içindeki alanları belirlemek
 • Toplumu ve kurumu kapsayan yönetim stratejileri belirlemek ve uygulamak
 • Politika çalışmaları yapmak
 • İnsan davranışını, sosyal sorunların kökenlerini ve nedenlerini, sosyal hizmetlerin özelliklerini bilmek
 • Ticaret ve yönetim alanında bilgiye ve beceriye sahip olmak
 • Liderlik becerisine sahip olmaktır.
10. Soru

Makro sosyal hizmetin amacı nedir?

Cevap

Makro sosyal hizmet veya toplumla çalışma; kurumlarda ve toplumlarda planlı değişim gerçekleştirmek amacında olan mesleki müdahalelerdir. Makro uygulamalar; bireylerin, ailelerin ve grupların karşılaştığı sorunların çözülmesine yardımcı olmak için gerçekleştirilen daha geniş kapsamlı uygulama ve etki alanı olan mesleki çalışma ve aktivitelerden oluşur.

11. Soru

Eş yönetim Oluşturma ne anlama gelmektedir?

Cevap

Eş yönetim oluşturma, iş birliğinin bir türüdür. Eş yönetimler, gruplar arası eylem ve işbirliği gereksinimi ve isteğinden ortaya çıkan karmaşık yapılardır. İstenen değişikliği tek başına gerçekleştirmek neredeyse her zaman tek bir grubun kapasitesinin üstündedir. Bu nedenle, eş yönetimde benzer değişik hedefleri olan gruplar kaynaklarını bir araya getirir, istenen sosyal değişimi gerçekleştirmek için birlikte çalışır, aynı zamanda kişisel özerkliklerini de korur.

12. Soru

Program Geliştirme ve Toplum Liyezonu ne anlama gelmektedir?

Cevap

Bu modelin temel odağı yeni hizmetler tasarlamak ya da var olan hizmetleri geliştirmektir. Değişim için hedef alınan sistemler bu hizmetler için fon sağlayıcılar ve bu hizmetlerden yararlanmak isteyen müracaatçılardır. Yeni ya da gözden geçirilen hizmetler için gerekli fonları sağlamak için teşvik edilmesi ya da ikna edilmesi gerektiğinden fon sağlayıcılar hedefte yer alır.

13. Soru

Dolaylı sosyal hizmetin alanyazında başka bir ismi bulunmakta mıdır?

Cevap

Toplumla sosyal hizmet, Kurumlarla sosyal hizmet, Sosyal hizmet araştırması, Sosyal hizmet yönetimi, Sosyal politikası alanlarında faaliyet gösteren sosyal hizmet uygulamalarına kısaca makro sosyal hizmet veya dolaylı sosyal hizmet uygulama yöntemi denilmektedir.

14. Soru

Makro sosyal hizmet alanında çalışan sosyal hizmet uzmanının beceri alanları nelerdir?

Cevap

Kurumsal Gelişim, Toplum Haritalama, İhtiyaç Değerlendirmesi, Koalisyon Kurma, Danışmanlık, Kapasite Geliştirme, Program Planlama, Program Gözlemleme, Program Geliştirme, Anlaşma Yapma, Stratejik Planlama, Halkla İlişkiler, Program Değerlendirme, Kaynak Geliştirme, Kurul Geliştirme, Yönetim Bilgi Sistemleri, Fon Toplama, Kalite Güvencesi, Program Uygulama, Koçluk, Toplum Organizasyonu, Personel Geliştirme, Toplum İnşası, Süpervizyon, Toplumu Harekete Geçirme, Bütçe Analizi, Politika Analizi, Varlık Değerlendirme, Pazarlama, Bağış Toplama, Yasal Savunuculuk, Bağış Yöntemleri Geliştirme

15. Soru

Makro düzeyde sosyal hizmet çalışan uzmanların hangi mesleki rolleri bulunmaktadır?

Cevap

Makro sosyal hizmet alanında çalışan sosyal hizmet uzmanlarının mesleki rolleri arasında planlayıcı, politika analisti, program koordinatörü, toplum organizatörü ve yönetici bulunmaktadır.

16. Soru

Dolaylı sosyal hizmet kapsamındaki çalışma alanları nelerdir?

Cevap

 • Toplumla sosyal hizmet
 • Kurumlarla sosyal hizmet
 • Sosyal hizmet araştırması
 • Sosyal hizmet yönetimi
 • Sosyal politika
17. Soru

Toplumla sosyal hizmetin kullandığı başlıca uygulama yöntemleri nelerdir?

Cevap

Toplumla sosyal hizmetin kullandığı bazı uygulama yöntemleri vardır. Bunlar; mahalle ve toplum örgütlenmesi, sosyal ve ekonomik kalkınma, sosyal planlama, program geliştirme ve toplum liyezonu, eş yönetim (koalisyon) oluşturma ve politik ve sosyal aksiyondur.

18. Soru

Bir sosyal hizmet uzmanının nihai amacı ne olmalıdır?

Cevap

Makro düzeyde çalışan sosyal hizmet uzmanlarının topluma ve kurumlara karşı sorumluluğu vardır. Ama en önemlisi insana karşı olan sorumluluğudur. Bir sosyal hizmet uzmanı her zaman insanların iyilik hâllerinin gerçekleşmesi ve gelişmesi nihai amacı ile çalışır.

19. Soru

Sosyal ve Ekonomik Kalkınma (Yerel Gelişim Modeli) ne anlama gelmektedir?

Cevap

Sosyal ve ekonomik kalkınma modelinin amacı düşük gelirli ve baskı altındaki toplumlarda yaşam kalitesini geliştirmek ve ekonomik fırsatlar yaratmaktır. Sosyal ve ekonomik kalkınma modelinde halkla birlikte hareket ederek toplumun gelişimi sağlanmaya çalışılır. Bunun için ilk olarak bölgede oturanlar örgütlenir, liderlik ve örgütsel kapasiteleri geliştirilir, ardından sosyal ve ekonomik kalkınma için plan hazırlanır ve bu plan uygulanır.

20. Soru

Sosyal hizmetlerde “kurum” kavramı neden önemlidir?

Cevap

Sosyal hizmet kurum temelli bir meslektir. Kurumlar, toplumsal yapının ayrılmaz bir parçasıdır ve sosyal hizmet uygulamaları için oldukça zengin ve işlevsel bir ortamdır. Kurumlar olmadan, toplum ilerleyemez.

21. Soru

Uluslararası sosyal hizmet ne anlama gelmektedir?

Cevap

Uluslararası sosyal hizmet; sosyal hizmet mesleğinin çalışmalarının küresel olarak tüm dünya vatandaşları için kullanılması anlamına gelmektedir. Ayrıca uluslararası sosyal hizmet, küresel olarak insanların iyilik halini geliştirmek amacındadır.

22. Soru

Araştırma ve sosyal hizmet mesleği arasında nasıl bir ilişkisi bulunmaktadır?

Cevap

Bilgi edinme yöntemi ile bilimi desteklemek

Sosyal hizmetin hesap verebilirliğini artırmak

İletişimi geliştirmeye katkıda bulunmak

Sınırlı kaynakların erişimi konusunda kolaylık sağlamak.

23. Soru

Sosyal hizmet ve sosyal politika arasında nasıl bir ilişki vardır?

Cevap

Sosyal hizmet uzmanları ve müracaatçıların yaşamı, sosyal politikalar tarafından yönetilir. Temelde politikalar, çeşitli etkinliklerden hangilerinin yapılacağı ya da yapılamayacağını söyleyen kurallardır. Politikalar sosyal hizmet uzmanlarının çalışmalarına ve kararlarına rehberlik eder. Sosyal politikalar, sosyal hizmet uzmanlarının müracaatçıları için hangi kaynakların ulaşılabilir olduğunu ve neler yapılabileceğini ortaya koyar

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.