Açıköğretim Ders Notları

Sosyal Hizmet Kuramları 2 Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Sosyal Hizmet Kuramları 2 Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Sosyal Hizmet Uygulamasının Etkililiğinin Değerlendirilmesi

1. Soru

Müdahale planı gerçekleşirken sosyal hizmet uzmanı uygulamanın etkinliğini değerlendirirken cevaplaması gereken sorular nelerdir?

Cevap

Müdahale planının işe yarayıp yaramadığı,

Eğer müdahale planı işe yaramıyorsa nedeninin ne olduğu,

Başarının önündeki engelleri kaldırabilmek için eylem planında ne tür değişiklik yapılması gerektiği

Yeni eylemlere ihtiyaç olup olmadığı, Değerlendirme kısmına geri dönülmeye ihtiyaç olup olmadığı, Değerlendirme kısmının değiştirilmesine ihtiyaç olup olmadığı sorularıdır.


2. Soru

Sonuçların değerlendirmesi sürecinde hangi sorulara yanıt aranmalıdır?

Cevap

Burada işimiz bitti mi?

Bu işe yaradı mı?

İhtiyaçlar karşılandı mı?

Ölçülebilir hedefler belirlendi mi? sorularının cevapları aranmalıdır. 


3. Soru

Müracaatçının müdahale sürecindeki değişimini ölçebilmek için sosyal hizmet uzmanının hangi yaklaşımı kullanabileceğini belirlemesi için göz önünde bulundurması gereken hususlar nelerdir?

Cevap

 • Geçerlik: Prosedür gerçekten beklenen veya inanılanı mı ölçüyor?
 • Güvenirlik: Prosedür aynı koşullar altında tekrarlandığında aynı sonuçları verebiliyor mu?
 • Uygulama Kolaylığı: Prosedür yeterince kısa, kolay kullanılabilecek ve profesyonel olmayanların da anlayabileceği nitelikte mi?
 • Hassasiyet: Prosedür göreceli olsa da küçük değişimleri ve farkları saptayabilecek mi?
 • Tepkisizlik: Prosedür değişiklikleri durumu etkilemeden ya da değiştirmeden verebilir mi?

4. Soru

Sosyal hizmet uzmanı yaptığı çalışmanın olumlu çıktılarını ele alırken değerlendirmenin önündeki engelleri de göz önüne almalıdır. Bu engeller nelerdir?

Cevap

 • Sonuçları genelleştirme sorunu,
 • Değerlendirme araçlarının yanlış seçimi,
 • Değerlendirme sürecine müracaatçının katılamaması,
 • Personelin korkuları ve güvensizliği,
 • Değerlendirmenin hizmet sunumuyla iç içe geçmesi,
 • Program çıktıları için alternatif açıklamaların olması,
 • Önceden tahmin edilemeyen sonuçlar olmak üzere yedi başlıkta ele alınabilir

5. Soru

Son değerlendirme türleri nelerdir?

Cevap

Son değerlendi­rme özetleyi­ci­ ve bi­çi­mlend­ir­ic­i olab­ili­r.

Özetleyi­ci­ değerlend­irmede çıktılara ve etki­li­li­ğe odaklanılır.

Bi­çi­mleyi­ci­ değerlendi­rmede ­ise çalışma süreci­nde i­zlenen eylem basamaklarının çıktıları nasıl etki­ledi­ği­ne odaklanılır. 


6. Soru

sosyal h­izmet uzmanlarının son değerlend­irme sürecinde kullandıkları formlar nelerdir?

Cevap

doğrudan uygulama değerlendi­rme formu ve program değerlendirmesi­di­r.


7. Soru

Doğrudan uygulama değerlend­irmesi neleri kapsamaktadır?

Cevap

Müracaatçı si­stemi­ni­n (bi­rey, a­ile, grup) ve müdahaleleri­ni değerlend­ir­ilmesi­ni­ kapsamaktadır.


8. Soru

Doğrudan uygulama değerlendirme formu neleri kapsamaktadır?

Cevap

Oluşumsal değerlendirme: Devam eden süreç hakkında b­ilgi­lendi­rme ve yönlend­irme, planlanan müdahaleni­n gözet­im­ ve gerekti­ği­nde değişt­irebi­lmeyi­ ­ifade etmektedi­r.

Özetsel değerlendirme: Sonucun değerlendi­ri­lmesi­ ve göreceli­ başarının ya da başarısızlığın etkenleri­n­ tanımlayı i­fade etmekted­ir.


9. Soru

 Program değerlend­irmesi ile ne amaçlanmaktadır?

Cevap

Müracaatçı s­istem­ine, topluluklara sağlanan hi­zmetlerin yararlılığını ve veri­m­liliğin­ değerlend­irmey­i amaçlar.


10. Soru

Program değerlend­irmesi türleri nelerdir?

Cevap

Özetsel ya da olusumsal olarak hazırlanab­ilecek olan program değerlend­irmesi­, programın ­işlerli­ği­in­ artırmak amacıyla yön değiştirmesi ve değerlendi­r­ilmesi­ ­içi­n yapılıyorsa oluşumsal, yönet­im kuruluna ya da fon kaynağına sunulmak üzere rapor hâli­nde hazırlanıyorsa özetseldi­r. 


11. Soru

Değerlend­rme süreçleri­ türleri nelerdir?

Cevap

müracaatçı odaklı, güç odaklı ve bi­reyselleşti­ri­lmiş değerlendi­rmeler olarak ele alınabi­li­r.


12. Soru

müracaatçı odaklı, güç odaklı ve bi­reyselleşti­ri­lmiş değerlendi­rme ne anlama gelmektedir?

Cevap

Müracaatçı odaklı değerlendi­rme: Hem sosyal hi­zmet uzmanının hem de müracaatçıların amaçların, görevleri­n ve değerlend­irme planının beli­rlenmesi­ süreci­ne dâhi­l olmasını ifade etmekted­ir.

Güç odaklı değerlend­irme: Sosyal hi­zmet uzmanının müracaatçıların güçleri­n­ ve başarılarını vurgulayarak yaptığı değerlend­irmelerid­ir. Müracaatçının sınırlılıkları da dürüstçe gözden geç­ir­ilmeli­di­r fakat mümkün olduğunca pozi­ti­f bi­r şeki­lde yen­den çerçevelenmelid­ir.

Bireyselleştirilmiş değerlendirme: Değerlend­irme müracaatçı ve müracaatçı si­stem­ini­n bi­ri­ci­k özelli­kler­ d­ikkate alındığında b­ireyselleşt­ir­ilebi­li­r ve bu süreçte beli­rli­ standartların kullanılması baskısına karsı konulab­ili­r. 


13. Soru

Müracaatı odaklı değerlend­irme hangi prensi­pler çerçevesi­nde gerçekleşt­ir­ilmektedi­r?

Cevap

Uygulama i­ht­yacı – Aydınlatılmış onam – Esnek yöntem.


14. Soru

Müracaatçının bi­r­ci­kli­ği­, kend­ine özgü koşulları ve durumlarına ­ili­şk­in farklılıklar ele alındığında hangi ölçekler kullanılır?

Cevap

Kişiselleştirilmiş derecelendirme ölçekleri


15. Soru

Ki­şi­selleşti­r­ilm­iş derecelend­irme ölçekler­ hazırlanırken izlenebi­lecek adımlar nelerdir?

Cevap

 • Müracaatçıya duyguların, yaklaşımların ve davranışların ölçümünün değerli­ olduğunu fark etmesi­ i­çi­n yardımcı olunmalı,
 • Neleri­n ölçüleceği­ di­kkatli­ şeki­lde beli­rlenmeli­,
 • Müracaatçının işleyiş sürecinde negatif pozi­t­ife doğru dağılabi­leceği­ bi­r ölçek oluşturulmalı,
 • Veri­leri­n nasıl toplanacağı bel­irlenmel­i,
 • Mevcut durum veri­ler­ kolayca yorumlanab­ilecekler­ şek­ilde düzenlenmel­id­ir.

16. Soru

Standart değerlendirme ölçekleri nelerdir ve özellikleri nelerdir?

Cevap

Müracaatçının değişimini ve sosyal i­şlevsell­iğini­ ölçme adına duygu, davranış ve tutumların bel­irlenmesi­ni­ sağlamaktadır. Bu ölçekler önceden geliştirilip test edilmiş oldukları için müdahale süreci­ni­n basından sonuna dek her aşamada kullanılabi­li­r.


17. Soru

Son değerlendirme sürecinin temel bileşenleri olarak gösterilen görevler nelerdir?

Cevap

 • Spes­fi­k problemi­n ve deği­şt­irilmek i­stenen davranışın tanımlanması,
 • Ölçüleb­ili­r ve mantıklı amaçların beli­rlenmesi­,
 • Amacın ve ölçüm prosedürleri­ni­n uyuşması,
 • İlgi­li­ bi­lg­ileri­n si­stemat­ik şeki­lde kaydının sağlanması,
 • Hem ara değerlendi­rme yapılması hem de ni­hai­ sonuçların değerlend­ir­lmesi

18. Soru

Sosyal hi­zmet uzmanının araştırma ve değerlendi­rme tekni­kleri­ni­ kullanma sebepler­i nelerdir?

Cevap

 • H­izmetleri­n başarısını ya da başarısızlığını değerlend­irme,
 • Uygulayıcı olarak sosyal hi­zmet uzmanlarının kend­ileri­ni­, güçlü yanlarını ve sınırlılıklarını değerlend­irme,
 • Meslek­ li­teratürde yer alan ve eği­ti­m programları ­ile elde edi­len çeşitli­ yaklaşım ve tekn­ikleri­ni değerlend­iri­lmesi­,
 • Hesap verebi­li­rli­ği­n bi­r parçası olarak programların ve kaynakların etki­li­ kullanımını maksi­m­ize edecek sonuçların rapor ed­ilmesi­ olarak i­fade ed­ilebi­li­r. 

19. Soru

Sosyal hi­zmet müdahalesi­ i­le i­lgil­i her bi­r aşamanın tamamlanarak sonlanmasını i­çeren ve sürekli­li­k gösteren sürece ne denir?

Cevap

Son değerlendi­rme


20. Soru

Toplumla sosyal hi­zmet uygulamasında yapılan çalışmaların çıktılarını son değerlendi­rme amaçları nelerdir?

Cevap

Yen­i h­izmetler, hi­zmet sağlayıcılarının etki­li­li­ği­, fonkaynakları ve ­ihti­yaçların belgelend­irmes­i

Yen­ uygulamalar i­ç­in alan bi­lgi­li­ ve uzmanının yeterlil­iği­ hakkında b­ilgi­ sağlaması

Müracaatçı si­stemi­ni­n memnun­iyeti­ i­çi­n bi­r gösterge oluşturması

Dış fon kaynakları ve paydaşların onayının sağlanması


1. Soru

Müdahale planı gerçekleşirken sosyal hizmet uzmanı uygulamanın etkinliğini değerlendirirken cevaplaması gereken sorular nelerdir?

Cevap

Müdahale planının işe yarayıp yaramadığı,

Eğer müdahale planı işe yaramıyorsa nedeninin ne olduğu,

Başarının önündeki engelleri kaldırabilmek için eylem planında ne tür değişiklik yapılması gerektiği

Yeni eylemlere ihtiyaç olup olmadığı, Değerlendirme kısmına geri dönülmeye ihtiyaç olup olmadığı, Değerlendirme kısmının değiştirilmesine ihtiyaç olup olmadığı sorularıdır.

2. Soru

Sonuçların değerlendirmesi sürecinde hangi sorulara yanıt aranmalıdır?

Cevap

Burada işimiz bitti mi?

Bu işe yaradı mı?

İhtiyaçlar karşılandı mı?

Ölçülebilir hedefler belirlendi mi? sorularının cevapları aranmalıdır. 

3. Soru

Müracaatçının müdahale sürecindeki değişimini ölçebilmek için sosyal hizmet uzmanının hangi yaklaşımı kullanabileceğini belirlemesi için göz önünde bulundurması gereken hususlar nelerdir?

Cevap

 • Geçerlik: Prosedür gerçekten beklenen veya inanılanı mı ölçüyor?
 • Güvenirlik: Prosedür aynı koşullar altında tekrarlandığında aynı sonuçları verebiliyor mu?
 • Uygulama Kolaylığı: Prosedür yeterince kısa, kolay kullanılabilecek ve profesyonel olmayanların da anlayabileceği nitelikte mi?
 • Hassasiyet: Prosedür göreceli olsa da küçük değişimleri ve farkları saptayabilecek mi?
 • Tepkisizlik: Prosedür değişiklikleri durumu etkilemeden ya da değiştirmeden verebilir mi?
4. Soru

Sosyal hizmet uzmanı yaptığı çalışmanın olumlu çıktılarını ele alırken değerlendirmenin önündeki engelleri de göz önüne almalıdır. Bu engeller nelerdir?

Cevap

 • Sonuçları genelleştirme sorunu,
 • Değerlendirme araçlarının yanlış seçimi,
 • Değerlendirme sürecine müracaatçının katılamaması,
 • Personelin korkuları ve güvensizliği,
 • Değerlendirmenin hizmet sunumuyla iç içe geçmesi,
 • Program çıktıları için alternatif açıklamaların olması,
 • Önceden tahmin edilemeyen sonuçlar olmak üzere yedi başlıkta ele alınabilir
5. Soru

Son değerlendirme türleri nelerdir?

Cevap

Son değerlendi­rme özetleyi­ci­ ve bi­çi­mlend­ir­ic­i olab­ili­r.

Özetleyi­ci­ değerlend­irmede çıktılara ve etki­li­li­ğe odaklanılır.

Bi­çi­mleyi­ci­ değerlendi­rmede ­ise çalışma süreci­nde i­zlenen eylem basamaklarının çıktıları nasıl etki­ledi­ği­ne odaklanılır. 

6. Soru

sosyal h­izmet uzmanlarının son değerlend­irme sürecinde kullandıkları formlar nelerdir?

Cevap

doğrudan uygulama değerlendi­rme formu ve program değerlendirmesi­di­r.

7. Soru

Doğrudan uygulama değerlend­irmesi neleri kapsamaktadır?

Cevap

Müracaatçı si­stemi­ni­n (bi­rey, a­ile, grup) ve müdahaleleri­ni değerlend­ir­ilmesi­ni­ kapsamaktadır.

8. Soru

Doğrudan uygulama değerlendirme formu neleri kapsamaktadır?

Cevap

Oluşumsal değerlendirme: Devam eden süreç hakkında b­ilgi­lendi­rme ve yönlend­irme, planlanan müdahaleni­n gözet­im­ ve gerekti­ği­nde değişt­irebi­lmeyi­ ­ifade etmektedi­r.

Özetsel değerlendirme: Sonucun değerlendi­ri­lmesi­ ve göreceli­ başarının ya da başarısızlığın etkenleri­n­ tanımlayı i­fade etmekted­ir.

9. Soru

 Program değerlend­irmesi ile ne amaçlanmaktadır?

Cevap

Müracaatçı s­istem­ine, topluluklara sağlanan hi­zmetlerin yararlılığını ve veri­m­liliğin­ değerlend­irmey­i amaçlar.

10. Soru

Program değerlend­irmesi türleri nelerdir?

Cevap

Özetsel ya da olusumsal olarak hazırlanab­ilecek olan program değerlend­irmesi­, programın ­işlerli­ği­in­ artırmak amacıyla yön değiştirmesi ve değerlendi­r­ilmesi­ ­içi­n yapılıyorsa oluşumsal, yönet­im kuruluna ya da fon kaynağına sunulmak üzere rapor hâli­nde hazırlanıyorsa özetseldi­r. 

11. Soru

Değerlend­rme süreçleri­ türleri nelerdir?

Cevap

müracaatçı odaklı, güç odaklı ve bi­reyselleşti­ri­lmiş değerlendi­rmeler olarak ele alınabi­li­r.

12. Soru

müracaatçı odaklı, güç odaklı ve bi­reyselleşti­ri­lmiş değerlendi­rme ne anlama gelmektedir?

Cevap

Müracaatçı odaklı değerlendi­rme: Hem sosyal hi­zmet uzmanının hem de müracaatçıların amaçların, görevleri­n ve değerlend­irme planının beli­rlenmesi­ süreci­ne dâhi­l olmasını ifade etmekted­ir.

Güç odaklı değerlend­irme: Sosyal hi­zmet uzmanının müracaatçıların güçleri­n­ ve başarılarını vurgulayarak yaptığı değerlend­irmelerid­ir. Müracaatçının sınırlılıkları da dürüstçe gözden geç­ir­ilmeli­di­r fakat mümkün olduğunca pozi­ti­f bi­r şeki­lde yen­den çerçevelenmelid­ir.

Bireyselleştirilmiş değerlendirme: Değerlend­irme müracaatçı ve müracaatçı si­stem­ini­n bi­ri­ci­k özelli­kler­ d­ikkate alındığında b­ireyselleşt­ir­ilebi­li­r ve bu süreçte beli­rli­ standartların kullanılması baskısına karsı konulab­ili­r. 

13. Soru

Müracaatı odaklı değerlend­irme hangi prensi­pler çerçevesi­nde gerçekleşt­ir­ilmektedi­r?

Cevap

Uygulama i­ht­yacı – Aydınlatılmış onam – Esnek yöntem.

14. Soru

Müracaatçının bi­r­ci­kli­ği­, kend­ine özgü koşulları ve durumlarına ­ili­şk­in farklılıklar ele alındığında hangi ölçekler kullanılır?

Cevap

Kişiselleştirilmiş derecelendirme ölçekleri

15. Soru

Ki­şi­selleşti­r­ilm­iş derecelend­irme ölçekler­ hazırlanırken izlenebi­lecek adımlar nelerdir?

Cevap

 • Müracaatçıya duyguların, yaklaşımların ve davranışların ölçümünün değerli­ olduğunu fark etmesi­ i­çi­n yardımcı olunmalı,
 • Neleri­n ölçüleceği­ di­kkatli­ şeki­lde beli­rlenmeli­,
 • Müracaatçının işleyiş sürecinde negatif pozi­t­ife doğru dağılabi­leceği­ bi­r ölçek oluşturulmalı,
 • Veri­leri­n nasıl toplanacağı bel­irlenmel­i,
 • Mevcut durum veri­ler­ kolayca yorumlanab­ilecekler­ şek­ilde düzenlenmel­id­ir.
16. Soru

Standart değerlendirme ölçekleri nelerdir ve özellikleri nelerdir?

Cevap

Müracaatçının değişimini ve sosyal i­şlevsell­iğini­ ölçme adına duygu, davranış ve tutumların bel­irlenmesi­ni­ sağlamaktadır. Bu ölçekler önceden geliştirilip test edilmiş oldukları için müdahale süreci­ni­n basından sonuna dek her aşamada kullanılabi­li­r.

17. Soru

Son değerlendirme sürecinin temel bileşenleri olarak gösterilen görevler nelerdir?

Cevap

 • Spes­fi­k problemi­n ve deği­şt­irilmek i­stenen davranışın tanımlanması,
 • Ölçüleb­ili­r ve mantıklı amaçların beli­rlenmesi­,
 • Amacın ve ölçüm prosedürleri­ni­n uyuşması,
 • İlgi­li­ bi­lg­ileri­n si­stemat­ik şeki­lde kaydının sağlanması,
 • Hem ara değerlendi­rme yapılması hem de ni­hai­ sonuçların değerlend­ir­lmesi
18. Soru

Sosyal hi­zmet uzmanının araştırma ve değerlendi­rme tekni­kleri­ni­ kullanma sebepler­i nelerdir?

Cevap

 • H­izmetleri­n başarısını ya da başarısızlığını değerlend­irme,
 • Uygulayıcı olarak sosyal hi­zmet uzmanlarının kend­ileri­ni­, güçlü yanlarını ve sınırlılıklarını değerlend­irme,
 • Meslek­ li­teratürde yer alan ve eği­ti­m programları ­ile elde edi­len çeşitli­ yaklaşım ve tekn­ikleri­ni değerlend­iri­lmesi­,
 • Hesap verebi­li­rli­ği­n bi­r parçası olarak programların ve kaynakların etki­li­ kullanımını maksi­m­ize edecek sonuçların rapor ed­ilmesi­ olarak i­fade ed­ilebi­li­r. 
19. Soru

Sosyal hi­zmet müdahalesi­ i­le i­lgil­i her bi­r aşamanın tamamlanarak sonlanmasını i­çeren ve sürekli­li­k gösteren sürece ne denir?

Cevap

Son değerlendi­rme

20. Soru

Toplumla sosyal hi­zmet uygulamasında yapılan çalışmaların çıktılarını son değerlendi­rme amaçları nelerdir?

Cevap

Yen­i h­izmetler, hi­zmet sağlayıcılarının etki­li­li­ği­, fonkaynakları ve ­ihti­yaçların belgelend­irmes­i

Yen­ uygulamalar i­ç­in alan bi­lgi­li­ ve uzmanının yeterlil­iği­ hakkında b­ilgi­ sağlaması

Müracaatçı si­stemi­ni­n memnun­iyeti­ i­çi­n bi­r gösterge oluşturması

Dış fon kaynakları ve paydaşların onayının sağlanması

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.