Açıköğretim Ders Notları

Sosyal Hizmet Kuruluşları Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Sosyal Hizmet Kuruluşları Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Çocuklar Ve Gençlere Yönelik Sosyal Hizmet Kuruluşları

1. Soru

Bir toplumda, sosyal hizmet/sosyal çalışmanın uygulama alanları neye göre farklılaşır?

Cevap

Bir toplumda, sosyal hizmet/sosyal çalışmanın uygulama alanları toplumsal sorunlara dayalı olarak farklılaşır.


2. Soru

Sosyal hizmet/sosyal çalışma yaklaşımlarının uygulandığı yerler neresidir?

Cevap

Sosyal hizmet/sosyal çalışma yaklaşımlarının uygulandığı yerler sosyal hizmet kuruluşlarıdır.


3. Soru

Sosyal hizmetlerin çocuk odaklı uygulamalarında temel amaç nedir?

Cevap

Sosyal hizmetlerin çocuk odaklı uygulamalarında temel amaç, çocuğun psiko-sosyal ve bedensel bütünlük içinde yetiştirilmesi, eğitilmesi ve yaşama hazırlanmasıdır


4. Soru

Çocuk Hakları sözleşmesi ne zaman yürürlüğe girmiştir?

Cevap

2 Eylül 1990’da yürürlüğe girmiştir.


5. Soru

Ülkemizde çocuklara ve gençlere yönelik sosyal hizmetler kimler tarafından yürütülmektedir?

Cevap

Ülkemizde çocuklara ve gençlere yönelik sosyal hizmetler, kamu sektöründeki kurumlar, yerel yönetimler, özel kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve üniversitelerce yürütülmektedir.


6. Soru

Çocuklara yönelik sosyal hizmetler için Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde neler kurulmuştur?

Cevap

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan; Koruyucu ve Önleyici Hizmetler Daire Başkanlığı, Aile Yanında Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, Eğitim ve Toplumsal Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, Bakım Hizmetleri Daire Başkanlığı, Sosyal Rehabilitasyon Hizmetleri Daire Başkanlığı ve Çocuk Hakları Daire Başkanlığı aracılığı ile çocuklara yönelik sosyal hizmetler yürütülmektedir.


7. Soru

Koruyucu ve Önleyici Hizmetler Daire Başkanlığı hangi birimlerden oluşmaktadır?

Cevap

Koruyucu ve Önleyici Hizmetler Daire Başkanlığı: Koruyucu hizmetler, önleyici hizmetler, risk alanları belirleme ve önleme, özel kuruluşlar birimlerinden oluşmaktadır.


8. Soru

Bakım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı hangi birimlerden oluşmaktadır ?

Cevap

Bakım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, okul öncesi çocuk bakım hizmetleri, ilköğretim çağı çocuk bakım hizmetleri, ortaöğretim ve üstü çocuk bakım hizmetleri, bakım standartları geliştirme ve izleme birimlerinden oluşmaktadır.


9. Soru

2828 Sayılı SHÇEK Yasasına göre korunmaya muhtaç çocuk nasıl tanımlanmıştır?

Cevap

a. Ana veya babasız, ana babasız, b. Ana veya babası veya her ikisi de belli olmayan, c. Ana veya babası veya her ikisi tarafından terk edilen, d. Ana veya babası tarafından ihmal edilip fuhuş, dilencilik, alkollü içkileri veya uyuşturucu madde kullanma gibi her türlü sosyal tehlikelere karşı savunmasız bırakılan ve başıboşluğa sürüklenen çocuklar, olarak tanımlanmıştır.


10. Soru

5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nda korunma ihtiyacı olan çocuk nasıl ifade edilmiştir?

Cevap

Korunma ihtiyacı olan çocuk: Bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal gelişimi ile kişisel güvenliği tehlikede olan, ihmal veya istismar edilen ya da suç mağduru çocuk şeklinde ifade edilmektedir.


11. Soru

5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nda suça sürüklenen çocuk nasıl ifade edilmiştir?

Cevap

Suça sürüklenen çocuk: Kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili islediği iddiası ile hakkında soruşturma veya kovuşturma yapılan ya da işlediği fiilden dolayı hakkında güvenlik tedbirine karar verilen çocuğu ifade etmektedir.


12. Soru

Korunmaya muhtaç çocukların araştırılıp bulunması, durumlarının incelenmesi görevi kimin sorumluluğundadır?

Cevap

Korunmaya muhtaç çocukların araştırılıp bulunması, durumlarının incelenmesi görevi il müdürlüklerinin sorumluluğundadır.


13. Soru

Korunmaya muhtaç çocukların bildirilmesinde kimler görevlidir?

Cevap

Korunmaya muhtaç çocukların bildirilme- sinde; mahalli mülki amirler, sağlık kurum ve kuruluşları, köy muhtarları, genel kolluk kuvvetleri, belediye zabıta memurları görevlidir. Ayrıca, basın yayın organlarında çıkan haberler ihbar kabul edilir. Bununla birlikte eğitim kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve her yurttaş korunma ihtiyacı olan çocuğu genel müdürlüğe bildirmekle yükümlüdür.


14. Soru

Sosyal çalışmacı tarafından incelenmesi tamamlanıp korunma altına alınması uygun görünen çocuklara yapılacak uygulamalar nelerdir?

Cevap

İl müdürlüklerinde görevli sosyal çalışmacı tarafından incelemesi yapılan ve korunma altına alınması uygun görülen çocuklara yetkili ve görevli mahkemeden korunma/tedbir kararı alınır ve çocuk öncelikle kendi ilinde değerlendirilir, yaş ve cinsiyetine uygun kuruluş bulunmaması hâlinde ise en yakın ildeki kuruluşa yerleştirilir. Korunma kararı genel olarak çocuk reşit olana kadar devam eder. Ancak bu karar, korunma/tedbir kararına ne- den olan şartların ortadan kalkması durumunda kurum yetkililerinin önerisi üzerine ilgili mahkemece kaldırılabileceği gibi, reşit olduktan sonra da çocuğun rızası alınmak şartıyla devamına karar verilebilir.


15. Soru

Acil korunma kararı sınırlı olmak üzere en fazla kaç gün verilebilir?

Cevap

Acil korunma kararı en fazla otuz günlük süre ile sınırlı olmak üzere verilebilir.


16. Soru

Sosyal Rehabilitasyon Hizmetleri Daire Başkanlığı hangi birimlerden oluşmaktadır?

Cevap

Sosyal Rehabilitasyon Hizmetleri Daire Başkanlığı, suça yönelen çocukların rehabilitasyonu, suç mağduru çocukların rehabilitasyonu ve sokakta yaşayan risk altındaki çocukların rehabilitasyonu birimlerinden oluşmaktadır.


17. Soru

Çocuk Hakları Daire Başkanlığı hangi birimlerden oluşmaktadır?

Cevap

Çocuk Hakları Daire Başkanlığı; çocuk haklarının izlenmesi ve koordinasyonu, çocuk hakları raporlama, çocuk hakları tanıtım ve bilinçlendirme birimlerinden oluşmaktadır.


18. Soru

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yerine getirmesi gereken sosyal hizmet nitelikli görevleri nedir?

Cevap

Milli Eğitim Bakanlığının 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu hükümleri uyarınca yerine getirmesi gereken sosyal hizmet nitelikli görevleri vardır. 222 sayılı kanunun 2. maddesinde; ilköğretimin kız ve erkek çocuklar için zorunlu, devlet okullarında parasız olduğu belirtilmekte, 12. maddesinde mecburi ilköğretim çağında bulundukları hâlde zihnen, bedenen, ruhen ve sosyal bakımdan engelli olan çocukların özel eğitim ve öğretim görmelerini sağlama yükümlülüğü belirtilmiştir. Bakanlık bu yükümlülüğünü bünyesinde yer alan bir ana hizmet birimi olarak özel eğitim rehberlik ve danışma hizmetleri aracılığıyla yerine getirmektedir. Bakanlığın 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanununun 161. maddesi uyarınca, 6 yaşını doldurmuş sahipsiz çocukları bakım ve eğitim yükümlülüğü de bulunmaktadır.


19. Soru

İçişleri Bakanlığı’nın sosyal hizmet nitelikli etkinlikleri nelerdir?

Cevap

3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 1. maddesine göre, kuruluş amaçları belirlenmiş olan İçişleri Bakanlığının 0-18 yaş arasında bulunan, terk edilmiş, başıboş¸ ve kaçak çocukları tespit, suça yönelmelerini engellemek, onların bakım ve gözetimlerini sağlamak gibi sosyal hizmet nitelikli etkinlikleri vardır.


20. Soru

İçişleri Bakanlığı sosyal hizmet nitelikli etkinliklerini hangi birimler aracılığıyla yürütür?

Cevap

Bakanlık bu görevlerini illerde il emniyet müdürlüklerinde kurulan çocuk şube müdürlükleri, ilçelerde ilçe emniyet müdürlüklerinde / amirliklerinde kurulan çocuk büro amirliği aracılığı ile yürütür.


21. Soru

Çocuk polisinin görevleri nelerdir?

Cevap

Çocuk polisi, mevzuatın verdiği yetkiye göre; korunmaya muhtaç olduğundan şüphe edilen, ihmal ve istismara maruz kaldığı ihbar edilen, evden veya bulunduğu kuruluştan kaçan, suça maruz kalan, suç işleme eğiliminde olan, sokakta yaşayan, sokakta çalıştırılan, oturduğu yeri haber vermekten aciz, kendini ifade edemeyen, kimliği tespit edilemeyen, buluntu, mülteci ve refakatsiz çocukların kimlik tespitini yapmak, muhafazasını sağlamak, kanuni mümessillerini araştırmak, haklarında yetkili idari veya adli makamlarca verilen kararın niteliğine göre ilgili kuruluşa veya kanuni mümessiline teslimini yapmakla görevlidir.


22. Soru

Sosyal hizmet büro/kısım amirliğinin görevleri nelerdir?

Cevap

Sosyal hizmet büro / kısım amirliği korunmaya muhtaç olan, ihmal ve istismara maruz kaldığı ihbar edilen, buluntu, evden veya bulunduğu kurum ya da kuruluştan kaçan, suça maruz kalan, mülteci, refakatsiz, sokakta yaşayan, sokakta çalıştırılan, oturduğu yeri haber vermekten aciz ve hakkında ıslah ve/veya tedavi tedbiri alınan çocuğun, kanuni mümessiline veya il sosyal hizmetler müdürlüğüne teslim edilmesine kadar çocuk bakım ünitesinde muhafazasını sağlamakla görevlidir.


23. Soru

Aile mahkemeleri nasıl kurulur?

Cevap

Adalet Bakanlığınca Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun olumlu görüşü alınarak her ilde ve merkez nüfusu yüz binin üzerindeki her ilçede, tek hâkimli ve asliye mahkemesi derecesinde olmak üzere Aile mahkemesi kurulur. Adalet Bakanlığınca, tercihan; evli ve çocuk sahibi, otuz yaşını doldurmuş ve aile sorunları alanında lisansüstü eğitim yapmış olanlar arasından, birer psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı atanır.


24. Soru

Aile mahkemesi görev alanına giren konularda küçükler hakkında vereceği kararlar nelerdir?

Cevap

Aile mahkemesi, diğer kanunlardaki hükümler saklı kalmak üzere görev alanına giren konularda küçükler hakkında; a. Bakım ve gözetime yönelik nafaka yükümlülüğü konusunda gerekli önlemleri almaya, b. Bedensel ve zihinsel gelişmesi tehlikede bulunan veya manen terk edilmiş halde kalan küçüğü, ana ve babadan alarak bir aile yanına veya resmi ya da özel sağlık kurumuna veya eğitimi güç çocuklara mahsus kuruma yerleştirmeye, c. Çocuk mallarının yönetimi ve korunmasına ilişkin önlemleri almaya, d. Genel ve katma bütçeli daireler, mahalli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bankalar tarafından kurulmuş teşekkül, müessese veya işletmelere veya benzeri işyerlerine yahut meslek sahibi birinin yanına yerleştirmeye karar verebilir.


25. Soru

Çocuk mahkemelerinin tanımı nedir?

Cevap

Çocuk mahkemeleri; suç işleyen çocukların yargılandığı, yargıç ve savcısının özel eğitimden geçirildiği, sosyal çalışmacının çocuğu durumu üzerine rapor vererek yargılamayı yönlendirebildiği özel bir mahkemedir. Diğer bir tanıma göre ise çocuk mahkemesi; suçlu, bağımlı veya ihmal edilmiş çocukların yargılamasını gerçekleştiren bir kanun mahkemesidir.


26. Soru

Denetimli Serbestlik ve Koruma Kurulları Şube Müdürlüğü hangi amaçlara yönelik çalışmalar yapar?

Cevap

Suçtan zarar gören çocukların karşılaştıkları psiko-sosyal ve ekonomik sorunların çözümünde danışmanlık yapmak ve bu çocuklara yardımcı olmak, hükümlülerin yeniden suç işlemesinin önlenmesi ve topluma kazandırılmasını sağlayıcı etkenleri güçlendirme amacına yönelik çalışmalar yapar.


27. Soru

Yerel yönetimler tarafından yürütülen sosyal hizmetler hangi kurumlar aracılığıyla yerine getirilmektedir?

Cevap

• İl özel idareleri • Belediyeler • Büyükşehir Belediyeleri


28. Soru

Sivil toplum örgütleri tarafından yürütülen sosyal hizmetler hangi kurumlar aracılığıyla yerine getirilmektedir?

Cevap

• Çocuk İstismarını ve ihmalini Önleme Derneği • Uluslararası Çocuk Merkezi • Gündem Çocuk! Derneği • Özgürlüğünden Yoksun Gençlere Dayanışma Derneği • Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı • Ankara Çocuk Hakları Platformu • Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürü ile Mücadele Ağı (ÇTCS)


29. Soru

Üniversiteler tarafından yürütülen sosyal hizmetler hangi birimler tarafından yerine getirilmektedir?

Cevap

• Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma merkezleri/Çocuk Koruma Birimleri • Çocuk Çalışma Birimleri


30. Soru

Tedavi edici sosyal hizmet kuruluşları nelerdir?

Cevap

• Koruma Bakım ve rehabilitasyon Merkezleri • Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezleri • Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri • Çocuk ve Gençlik Merkezleri/Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezleri • Gözlem Evleri • Eğitim Evleri


31. Soru

Yatılı bakım ve koruma hizmeti veren sosyal hizmet kuruluşları nelerdir?

Cevap

• Yetiştirme Yurtları • Sevgi Evleri • Çocuk Evleri • Çocuk Yuvaları


32. Soru

Gündüz bakımı veren sosyal hizmet kuruluşları nelerdir?

Cevap

• Kreş ve Gündüz Bakımevleri • Ücretsiz Bakım Hizmeti


33. Soru

Danışmalık, rehberlik, koruyucu, önleyici hizmet veren sosyal hizmet kuruluşları nelerdir?

Cevap

• Rehberlik ve Araştırma Merkezleri • Adolesan Gençlik Danışmanlık ve Sağlık Merkezleri • Gençlik Merkezleri • Çocuk Hakları Merkezleri/Komisyonları


34. Soru

Değerlendirme hizmeti veren sosyal hizmet kuruluşları nelerdir?

Cevap

• Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezler/Birimleri • Çocuk İzlem merkezleri • Çocuk Birimi/Merkezleri


35. Soru

Sosyal hizmetler hangi hedefler doğrultusunda çalışmaktadır?

Cevap

Sosyal hizmetler, “herhangi bir sebeple sosyal veya ekonomik yoksunluklarla karşılaşan kişilere ve ailelere yarar sağlamak, destek olmak, insan haysiyetine uygun yaşayış düzeyinin gerçekleşmesine katkıda bulunmak” hedefine yönelmiş hizmetlerdir.


36. Soru

Sosyal hizmetlerin çocuk odaklı uygulamalarında temel amaç nedir?

Cevap

Sosyal hizmetlerin çocuk odaklı uygulamalarında temel amaç, çocuğun psiko- sosyal ve bedensel bütünlük içinde yetiştirilmesi, eğitilmesi ve yaşama hazırlanmasıdır (4. Ulusal Sosyal Hizmetler Konferansı, 1995: 61).


37. Soru

Ülkemizde çocuklara ve gençlere yönelik sosyal hizmetler hangi kurumlar tarafından yürütülmektedir?

Cevap

Ülkemizde çocuklara ve gençlere yönelik sosyal hizmetler, kamu sektöründeki kurumlar, yerel yönetimler, özel kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve üniversitelerce yürütülmektedir.


38. Soru

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan hangi başkanlıklar aracılığı ile çocuklara yönelik sosyal hizmetler yürütülmektedir?

Cevap

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan;
Koruyucu ve Önleyici Hizmetler Daire Başkanlığı, Aile Yanında Destek Hizmetleri
Daire Başkanlığı, Eğitim ve Toplumsal Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, Bakım Hizmetleri Daire Başkanlığı, Sosyal Rehabilitasyon Hizmetleri Daire Başkanlığı ve Çocuk Hakları Daire Başkanlığı aracılığı ile çocuklara yönelik sosyal hizmetler yürütülmektedir.


39. Soru

Koruyucu ve Önleyici Hizmetler Daire Başkanlığı hangi birimlerinden oluşmaktadır?

Cevap

Koruyucu ve Önleyici Hizmetler Daire Başkanlığı: Koruyucu hizmetler, önleyici hizmetler, risk alanları belirleme ve önleme, özel kuruluşlar birimlerinden oluşmaktadır.


40. Soru

Eğitim ve Toplumsal Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görevleri nelerdir?

Cevap

Eğitim ve Toplumsal Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görevleri;
• Sosyal hizmet kuruluşlarında bakım ve destek altında olan çocukların eğitim başta olmak üzere sportif, sanatsal ve kültürel başarılarının artırılmasına yönelik tedbirlerin alınması ve gerekli programların hazırlanması,
• Orta öğretim ve üniversite giriş sınavlarına hazırlanacak çocukların başarı durumlarını artırmak amacıyla dershane hizmetlerinden yararlandırılmak için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliğine ilişkin tedbirler almak,
• Çocukların psikososyal açıdan desteklenmesi konusunda gerek kurum içi gerekse ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliğine ilişkin tedbirler almak,
• Özel eğitime ihtiyacı olan çocukların başarılarının artırılmasına yönelik ilgili kurum ve kuruluşlarca gerekli tedbirleri almak,
• Eğitim etkinlikleri ile ilgili programlara ilişkin iş ve işlemleri koordine etmek ve
işleyişin uygulanmasını sağlamaktır


41. Soru

Bakım Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı olarak bakım hizmeti veren kuruluş modelleri nelerdir?

Cevap

Bakım Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı olarak bakım hizmeti veren kuruluş modelleri şu şekilde sıralanabilir:

• Çocuk Evleri ve Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlükleri
• Çocuk Evleri Siteleri

• Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Merkezleri (https://cocukhizmetleri.aile.gov.tr/bakim-hizmetleri-daire-baskanligi).


42. Soru

Korunma ihtiyacında olan çocuk nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanununa göre, Korunma ihtiyacında olan çocuk: ‘Beden, ruh ve ahlak gelişimleri veya şahsi güvenlikleri tehlikede olup;
a. Ana veya babasız, ana babasız,
b. Ana veya babası veya her ikisi de belli olmayan,
c. Ana veya babası veya her ikisi tarafından terk edilen,
d. Ana veya babası tarafından ihmal edilip fuhuş, dilencilik, alkollü içkileri veya
uyuşturucu madde kullanma gibi her türlü sosyal tehlikelere karşı savunmasız bırakılan ve başıboşluğa sürüklenen çocuklar’ olarak tanımlanmıştır.


43. Soru

Reşit olduktan sonra korunma kararının devamı 2828 sayılı kanunun 24. maddesinde düzenlenen hangi şartlara bağlıdır?

Cevap

Reşit olduktan sonra korunma kararının devamı 2828 sayılı kanunun 24. maddesinde düzenlenen aşağıda belirtilen şartlara bağlıdır:
18 yaşını tamamlamış olan korunmaya muhtaç çocuklardan;
• Orta öğretime devam edenlerin 20 yaşına kadar,
• Yüksek öğrenime devam edenlerin 25 yaşına kadar,
Öğrenime devam etmeyen 18 yaşını doldurmuş çocukların bir iş veya meslek sahibi edilerek kendi kendilerine yeterli olabilmelerinin sağlanması amacıyla 20 yaşına kadar, bedensel, zihinsel ve ruhsal engelleri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda bulunan ve bu engellerinden dolayı çalışamayan çocukların korunma kararları uzatılabilir.


44. Soru

Acil korunma kararı en fazla kaç günlük süre ile sınırlı olmak üzere verilebilir?

Cevap

Acil korunma kararı en fazla otuz günlük süre ile sınırlı olmak üzere verilebilir


45. Soru

Çocuk polisinin görevleri nelerdir?

Cevap

Çocuk polisi, mevzuatın verdiği yetkiye göre; korunmaya muhtaç olduğundan şüphe edilen, ihmal ve istismara maruz kaldığı ihbar edilen, evden veya bulunduğu kuruluştan kaçan, suça maruz kalan, suç işleme eğiliminde olan, sokakta yaşayan, sokakta çalıştırılan, oturduğu yeri haber vermekten aciz, kendini ifade edemeyen, kimliği tespit edilemeyen, buluntu, mülteci ve refakatsiz çocukların kimlik tespitini yapmak, muhafazasını sağlamak, kanuni mümessillerini araştırmak, haklarında yetkili idari veya adli makamlarca verilen kararın niteliğine göre ilgili kuruluşa veya kanuni mümessiline teslimini
yapmakla görevlidir.


46. Soru

Aile mahkemesi, diğer kanunlardaki hükümler saklı kalmak üzere görev alanına giren konularda küçükler hakkında ne gibi kararlar verebilir?

Cevap

Aile mahkemesi, diğer kanunlardaki hükümler saklı kalmak üzere görev alanına giren konularda küçükler hakkında;
a. Bakım ve gözetime yönelik nafaka yükümlülüğü konusunda gerekli önlemleri
almaya,
b. Bedensel ve zihinsel gelişmesi tehlikede bulunan veya manen terk edilmiş hâlde kalan küçüğü, ana ve babadan alarak bir aile yanına veya resmî ya da özel sağlık kurumuna veya eğitimi güç çocuklara mahsus kuruma yerleştirmeye,

c. Çocuk mallarının yönetimi ve korunmasına ilişkin önlemleri almaya,
d. Genel ve katma bütçeli daireler, mahallî idareler, kamu iktisadî teşebbüsleri ve bankalar tarafından kurulmuş teşekkül, müessese veya işletmelere veya benzeri işyerlerine yahut meslek sahibi birinin yanına yerleştirmeye karar verebilir.


47. Soru

Çocuk mahkemesinde sosyal çalışmacının rolü nedir?

Cevap

Çocuk mahkemesinde sosyal çalışmacı, suçlu çocuğun yargılama sürecinden en az seviyede zarar görmesinde, onu suça iten etmenlerin araştırılmasında ve altta yatan sorunların çözülmeye çalışılmasında etkin rol ve işleve sahiptir. Sosyal çalışmacı bu işlevlerini gerçekleştirirken yalnızca çocuk suçluyla değil onun ailesi, arkadaşları, okulu yani, tüm sosyal çevresiyle ilişki kurar. Ayrıca sosyal çalışmacı, sorunun çözümüne yönelik olarak sivil toplum örgütleri, emniyet teşkilatı ve hastaneler gibi toplumsal kurumlarla işbirliği içerisine girer.


48. Soru

Denetimli Serbestlik ve Koruma Kurulları Şube Müdürlüğü’nün görevi nedir?

Cevap

Denetimli Serbestlik ve Koruma Kurulları Şube Müdürlüğü, suçtan zarar gören çocukların karşılaştıkları psiko-sosyal ve ekonomik sorunların çözümünde danışmanlık yapmak ve bu çocuklara yardımcı olmak, hükümlülerin yeniden suç
işlemesinin önlenmesi ve topluma kazandırılmasını sağlayıcı etkenleri güçlendirme amacına yönelik çalışmalar yapar.


49. Soru

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “belediyelerin görev ve sorumlulukları” başlıklı 14. maddesi ile mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla belediyelere ne gibi yetkiler verilmiştir?

Cevap

5393 sayılı Belediye Kanunun’un “belediyelerin görev ve sorumlulukları” başlıklı 14. maddesi ile mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla belediyelere:
• Sosyal hizmet ve yardım, meslek ve beceri kazandırma hizmetlerini yapma veya yaptırma,
• Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000’i geçen belediyeler için kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açma,
• Okul öncesi eğitim kurumları ile sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilme ve işletebilme,
• Gıda bankacılığı yapabilme,
• Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumlarına uygun
yöntemlerin kullanılması görev ve yetkileri verilmiştir (www.rehabilitasyon.com).


50. Soru

Büyükşehir belediyelerinin görevleri nelerdir?

Cevap

Büyükşehir belediyelerinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. maddesinde belirtildiği gibi sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek veya işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksekokullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak görevleri vardır.


51. Soru

Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri hangi çocuklara hizmet sunmaktadır?

Cevap

(0-6), (7-12), (13-18) yaşlar arasındaki zihinsel engelli çocuklara yatılı ve/veya gündüzlü olmak üzere bakım, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmeti sağlayan kuruluşlardır. Özel sektör bünyesinde sunulan hizmetler ücretlidir.


52. Soru

Çocuklar için yatılı bakım ve koruma hizmeti veren sosyal hizmet kuruluşları nelerdir?

Cevap

Yatılı Bakım ve Koruma Hizmeti Veren Sosyal Hizmet Kuruluşları şunlardır:

Yetiştirme Yurtları, Sevgi Evleri, Çocuk Evleri, Çocuk Yuvaları, 


53. Soru

Danışmanlık, rehberlik, koruyucu, önleyici hizmet veren sosyal hizmet kuruluşları nelerdir? 

Cevap

Danışmanlık, rehberlik, koruyucu, önleyici hizmet veren sosyal hizmet kuruluşları; Rehberlik ve Araştırma Merkezleri, Adolesan Gençlik Danışmanlık ve Sağlık Merkezleri, Gençlik Merkezleri, Çocuk Hakları Merkezleri/Komisyonları’dır. 


54. Soru

Çocuklara yönelik değerlendirme hizmeti veren sosyal hizmet kuruluşları nelerdir? 

Cevap

Değerlendirme hizmeti veren sosyal hizmet kuruluşları:

Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezleri/Birimleri, Çocuk İzlem Merkezleri, Çocuk Birimi/Merkezleri’dir.


1. Soru

Bir toplumda, sosyal hizmet/sosyal çalışmanın uygulama alanları neye göre farklılaşır?

Cevap

Bir toplumda, sosyal hizmet/sosyal çalışmanın uygulama alanları toplumsal sorunlara dayalı olarak farklılaşır.

2. Soru

Sosyal hizmet/sosyal çalışma yaklaşımlarının uygulandığı yerler neresidir?

Cevap

Sosyal hizmet/sosyal çalışma yaklaşımlarının uygulandığı yerler sosyal hizmet kuruluşlarıdır.

3. Soru

Sosyal hizmetlerin çocuk odaklı uygulamalarında temel amaç nedir?

Cevap

Sosyal hizmetlerin çocuk odaklı uygulamalarında temel amaç, çocuğun psiko-sosyal ve bedensel bütünlük içinde yetiştirilmesi, eğitilmesi ve yaşama hazırlanmasıdır

4. Soru

Çocuk Hakları sözleşmesi ne zaman yürürlüğe girmiştir?

Cevap

2 Eylül 1990’da yürürlüğe girmiştir.

5. Soru

Ülkemizde çocuklara ve gençlere yönelik sosyal hizmetler kimler tarafından yürütülmektedir?

Cevap

Ülkemizde çocuklara ve gençlere yönelik sosyal hizmetler, kamu sektöründeki kurumlar, yerel yönetimler, özel kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve üniversitelerce yürütülmektedir.

6. Soru

Çocuklara yönelik sosyal hizmetler için Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde neler kurulmuştur?

Cevap

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan; Koruyucu ve Önleyici Hizmetler Daire Başkanlığı, Aile Yanında Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, Eğitim ve Toplumsal Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, Bakım Hizmetleri Daire Başkanlığı, Sosyal Rehabilitasyon Hizmetleri Daire Başkanlığı ve Çocuk Hakları Daire Başkanlığı aracılığı ile çocuklara yönelik sosyal hizmetler yürütülmektedir.

7. Soru

Koruyucu ve Önleyici Hizmetler Daire Başkanlığı hangi birimlerden oluşmaktadır?

Cevap

Koruyucu ve Önleyici Hizmetler Daire Başkanlığı: Koruyucu hizmetler, önleyici hizmetler, risk alanları belirleme ve önleme, özel kuruluşlar birimlerinden oluşmaktadır.

8. Soru

Bakım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı hangi birimlerden oluşmaktadır ?

Cevap

Bakım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, okul öncesi çocuk bakım hizmetleri, ilköğretim çağı çocuk bakım hizmetleri, ortaöğretim ve üstü çocuk bakım hizmetleri, bakım standartları geliştirme ve izleme birimlerinden oluşmaktadır.

9. Soru

2828 Sayılı SHÇEK Yasasına göre korunmaya muhtaç çocuk nasıl tanımlanmıştır?

Cevap

a. Ana veya babasız, ana babasız, b. Ana veya babası veya her ikisi de belli olmayan, c. Ana veya babası veya her ikisi tarafından terk edilen, d. Ana veya babası tarafından ihmal edilip fuhuş, dilencilik, alkollü içkileri veya uyuşturucu madde kullanma gibi her türlü sosyal tehlikelere karşı savunmasız bırakılan ve başıboşluğa sürüklenen çocuklar, olarak tanımlanmıştır.

10. Soru

5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nda korunma ihtiyacı olan çocuk nasıl ifade edilmiştir?

Cevap

Korunma ihtiyacı olan çocuk: Bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal gelişimi ile kişisel güvenliği tehlikede olan, ihmal veya istismar edilen ya da suç mağduru çocuk şeklinde ifade edilmektedir.

11. Soru

5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nda suça sürüklenen çocuk nasıl ifade edilmiştir?

Cevap

Suça sürüklenen çocuk: Kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili islediği iddiası ile hakkında soruşturma veya kovuşturma yapılan ya da işlediği fiilden dolayı hakkında güvenlik tedbirine karar verilen çocuğu ifade etmektedir.

12. Soru

Korunmaya muhtaç çocukların araştırılıp bulunması, durumlarının incelenmesi görevi kimin sorumluluğundadır?

Cevap

Korunmaya muhtaç çocukların araştırılıp bulunması, durumlarının incelenmesi görevi il müdürlüklerinin sorumluluğundadır.

13. Soru

Korunmaya muhtaç çocukların bildirilmesinde kimler görevlidir?

Cevap

Korunmaya muhtaç çocukların bildirilme- sinde; mahalli mülki amirler, sağlık kurum ve kuruluşları, köy muhtarları, genel kolluk kuvvetleri, belediye zabıta memurları görevlidir. Ayrıca, basın yayın organlarında çıkan haberler ihbar kabul edilir. Bununla birlikte eğitim kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve her yurttaş korunma ihtiyacı olan çocuğu genel müdürlüğe bildirmekle yükümlüdür.

14. Soru

Sosyal çalışmacı tarafından incelenmesi tamamlanıp korunma altına alınması uygun görünen çocuklara yapılacak uygulamalar nelerdir?

Cevap

İl müdürlüklerinde görevli sosyal çalışmacı tarafından incelemesi yapılan ve korunma altına alınması uygun görülen çocuklara yetkili ve görevli mahkemeden korunma/tedbir kararı alınır ve çocuk öncelikle kendi ilinde değerlendirilir, yaş ve cinsiyetine uygun kuruluş bulunmaması hâlinde ise en yakın ildeki kuruluşa yerleştirilir. Korunma kararı genel olarak çocuk reşit olana kadar devam eder. Ancak bu karar, korunma/tedbir kararına ne- den olan şartların ortadan kalkması durumunda kurum yetkililerinin önerisi üzerine ilgili mahkemece kaldırılabileceği gibi, reşit olduktan sonra da çocuğun rızası alınmak şartıyla devamına karar verilebilir.

15. Soru

Acil korunma kararı sınırlı olmak üzere en fazla kaç gün verilebilir?

Cevap

Acil korunma kararı en fazla otuz günlük süre ile sınırlı olmak üzere verilebilir.

16. Soru

Sosyal Rehabilitasyon Hizmetleri Daire Başkanlığı hangi birimlerden oluşmaktadır?

Cevap

Sosyal Rehabilitasyon Hizmetleri Daire Başkanlığı, suça yönelen çocukların rehabilitasyonu, suç mağduru çocukların rehabilitasyonu ve sokakta yaşayan risk altındaki çocukların rehabilitasyonu birimlerinden oluşmaktadır.

17. Soru

Çocuk Hakları Daire Başkanlığı hangi birimlerden oluşmaktadır?

Cevap

Çocuk Hakları Daire Başkanlığı; çocuk haklarının izlenmesi ve koordinasyonu, çocuk hakları raporlama, çocuk hakları tanıtım ve bilinçlendirme birimlerinden oluşmaktadır.

18. Soru

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yerine getirmesi gereken sosyal hizmet nitelikli görevleri nedir?

Cevap

Milli Eğitim Bakanlığının 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu hükümleri uyarınca yerine getirmesi gereken sosyal hizmet nitelikli görevleri vardır. 222 sayılı kanunun 2. maddesinde; ilköğretimin kız ve erkek çocuklar için zorunlu, devlet okullarında parasız olduğu belirtilmekte, 12. maddesinde mecburi ilköğretim çağında bulundukları hâlde zihnen, bedenen, ruhen ve sosyal bakımdan engelli olan çocukların özel eğitim ve öğretim görmelerini sağlama yükümlülüğü belirtilmiştir. Bakanlık bu yükümlülüğünü bünyesinde yer alan bir ana hizmet birimi olarak özel eğitim rehberlik ve danışma hizmetleri aracılığıyla yerine getirmektedir. Bakanlığın 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanununun 161. maddesi uyarınca, 6 yaşını doldurmuş sahipsiz çocukları bakım ve eğitim yükümlülüğü de bulunmaktadır.

19. Soru

İçişleri Bakanlığı’nın sosyal hizmet nitelikli etkinlikleri nelerdir?

Cevap

3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 1. maddesine göre, kuruluş amaçları belirlenmiş olan İçişleri Bakanlığının 0-18 yaş arasında bulunan, terk edilmiş, başıboş¸ ve kaçak çocukları tespit, suça yönelmelerini engellemek, onların bakım ve gözetimlerini sağlamak gibi sosyal hizmet nitelikli etkinlikleri vardır.

20. Soru

İçişleri Bakanlığı sosyal hizmet nitelikli etkinliklerini hangi birimler aracılığıyla yürütür?

Cevap

Bakanlık bu görevlerini illerde il emniyet müdürlüklerinde kurulan çocuk şube müdürlükleri, ilçelerde ilçe emniyet müdürlüklerinde / amirliklerinde kurulan çocuk büro amirliği aracılığı ile yürütür.

21. Soru

Çocuk polisinin görevleri nelerdir?

Cevap

Çocuk polisi, mevzuatın verdiği yetkiye göre; korunmaya muhtaç olduğundan şüphe edilen, ihmal ve istismara maruz kaldığı ihbar edilen, evden veya bulunduğu kuruluştan kaçan, suça maruz kalan, suç işleme eğiliminde olan, sokakta yaşayan, sokakta çalıştırılan, oturduğu yeri haber vermekten aciz, kendini ifade edemeyen, kimliği tespit edilemeyen, buluntu, mülteci ve refakatsiz çocukların kimlik tespitini yapmak, muhafazasını sağlamak, kanuni mümessillerini araştırmak, haklarında yetkili idari veya adli makamlarca verilen kararın niteliğine göre ilgili kuruluşa veya kanuni mümessiline teslimini yapmakla görevlidir.

22. Soru

Sosyal hizmet büro/kısım amirliğinin görevleri nelerdir?

Cevap

Sosyal hizmet büro / kısım amirliği korunmaya muhtaç olan, ihmal ve istismara maruz kaldığı ihbar edilen, buluntu, evden veya bulunduğu kurum ya da kuruluştan kaçan, suça maruz kalan, mülteci, refakatsiz, sokakta yaşayan, sokakta çalıştırılan, oturduğu yeri haber vermekten aciz ve hakkında ıslah ve/veya tedavi tedbiri alınan çocuğun, kanuni mümessiline veya il sosyal hizmetler müdürlüğüne teslim edilmesine kadar çocuk bakım ünitesinde muhafazasını sağlamakla görevlidir.

23. Soru

Aile mahkemeleri nasıl kurulur?

Cevap

Adalet Bakanlığınca Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun olumlu görüşü alınarak her ilde ve merkez nüfusu yüz binin üzerindeki her ilçede, tek hâkimli ve asliye mahkemesi derecesinde olmak üzere Aile mahkemesi kurulur. Adalet Bakanlığınca, tercihan; evli ve çocuk sahibi, otuz yaşını doldurmuş ve aile sorunları alanında lisansüstü eğitim yapmış olanlar arasından, birer psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı atanır.

24. Soru

Aile mahkemesi görev alanına giren konularda küçükler hakkında vereceği kararlar nelerdir?

Cevap

Aile mahkemesi, diğer kanunlardaki hükümler saklı kalmak üzere görev alanına giren konularda küçükler hakkında; a. Bakım ve gözetime yönelik nafaka yükümlülüğü konusunda gerekli önlemleri almaya, b. Bedensel ve zihinsel gelişmesi tehlikede bulunan veya manen terk edilmiş halde kalan küçüğü, ana ve babadan alarak bir aile yanına veya resmi ya da özel sağlık kurumuna veya eğitimi güç çocuklara mahsus kuruma yerleştirmeye, c. Çocuk mallarının yönetimi ve korunmasına ilişkin önlemleri almaya, d. Genel ve katma bütçeli daireler, mahalli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bankalar tarafından kurulmuş teşekkül, müessese veya işletmelere veya benzeri işyerlerine yahut meslek sahibi birinin yanına yerleştirmeye karar verebilir.

25. Soru

Çocuk mahkemelerinin tanımı nedir?

Cevap

Çocuk mahkemeleri; suç işleyen çocukların yargılandığı, yargıç ve savcısının özel eğitimden geçirildiği, sosyal çalışmacının çocuğu durumu üzerine rapor vererek yargılamayı yönlendirebildiği özel bir mahkemedir. Diğer bir tanıma göre ise çocuk mahkemesi; suçlu, bağımlı veya ihmal edilmiş çocukların yargılamasını gerçekleştiren bir kanun mahkemesidir.

26. Soru

Denetimli Serbestlik ve Koruma Kurulları Şube Müdürlüğü hangi amaçlara yönelik çalışmalar yapar?

Cevap

Suçtan zarar gören çocukların karşılaştıkları psiko-sosyal ve ekonomik sorunların çözümünde danışmanlık yapmak ve bu çocuklara yardımcı olmak, hükümlülerin yeniden suç işlemesinin önlenmesi ve topluma kazandırılmasını sağlayıcı etkenleri güçlendirme amacına yönelik çalışmalar yapar.

27. Soru

Yerel yönetimler tarafından yürütülen sosyal hizmetler hangi kurumlar aracılığıyla yerine getirilmektedir?

Cevap

• İl özel idareleri • Belediyeler • Büyükşehir Belediyeleri

28. Soru

Sivil toplum örgütleri tarafından yürütülen sosyal hizmetler hangi kurumlar aracılığıyla yerine getirilmektedir?

Cevap

• Çocuk İstismarını ve ihmalini Önleme Derneği • Uluslararası Çocuk Merkezi • Gündem Çocuk! Derneği • Özgürlüğünden Yoksun Gençlere Dayanışma Derneği • Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı • Ankara Çocuk Hakları Platformu • Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürü ile Mücadele Ağı (ÇTCS)

29. Soru

Üniversiteler tarafından yürütülen sosyal hizmetler hangi birimler tarafından yerine getirilmektedir?

Cevap

• Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma merkezleri/Çocuk Koruma Birimleri • Çocuk Çalışma Birimleri

30. Soru

Tedavi edici sosyal hizmet kuruluşları nelerdir?

Cevap

• Koruma Bakım ve rehabilitasyon Merkezleri • Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezleri • Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri • Çocuk ve Gençlik Merkezleri/Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezleri • Gözlem Evleri • Eğitim Evleri

31. Soru

Yatılı bakım ve koruma hizmeti veren sosyal hizmet kuruluşları nelerdir?

Cevap

• Yetiştirme Yurtları • Sevgi Evleri • Çocuk Evleri • Çocuk Yuvaları

32. Soru

Gündüz bakımı veren sosyal hizmet kuruluşları nelerdir?

Cevap

• Kreş ve Gündüz Bakımevleri • Ücretsiz Bakım Hizmeti

33. Soru

Danışmalık, rehberlik, koruyucu, önleyici hizmet veren sosyal hizmet kuruluşları nelerdir?

Cevap

• Rehberlik ve Araştırma Merkezleri • Adolesan Gençlik Danışmanlık ve Sağlık Merkezleri • Gençlik Merkezleri • Çocuk Hakları Merkezleri/Komisyonları

34. Soru

Değerlendirme hizmeti veren sosyal hizmet kuruluşları nelerdir?

Cevap

• Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezler/Birimleri • Çocuk İzlem merkezleri • Çocuk Birimi/Merkezleri

35. Soru

Sosyal hizmetler hangi hedefler doğrultusunda çalışmaktadır?

Cevap

Sosyal hizmetler, “herhangi bir sebeple sosyal veya ekonomik yoksunluklarla karşılaşan kişilere ve ailelere yarar sağlamak, destek olmak, insan haysiyetine uygun yaşayış düzeyinin gerçekleşmesine katkıda bulunmak” hedefine yönelmiş hizmetlerdir.

36. Soru

Sosyal hizmetlerin çocuk odaklı uygulamalarında temel amaç nedir?

Cevap

Sosyal hizmetlerin çocuk odaklı uygulamalarında temel amaç, çocuğun psiko- sosyal ve bedensel bütünlük içinde yetiştirilmesi, eğitilmesi ve yaşama hazırlanmasıdır (4. Ulusal Sosyal Hizmetler Konferansı, 1995: 61).

37. Soru

Ülkemizde çocuklara ve gençlere yönelik sosyal hizmetler hangi kurumlar tarafından yürütülmektedir?

Cevap

Ülkemizde çocuklara ve gençlere yönelik sosyal hizmetler, kamu sektöründeki kurumlar, yerel yönetimler, özel kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve üniversitelerce yürütülmektedir.

38. Soru

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan hangi başkanlıklar aracılığı ile çocuklara yönelik sosyal hizmetler yürütülmektedir?

Cevap

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan;
Koruyucu ve Önleyici Hizmetler Daire Başkanlığı, Aile Yanında Destek Hizmetleri
Daire Başkanlığı, Eğitim ve Toplumsal Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, Bakım Hizmetleri Daire Başkanlığı, Sosyal Rehabilitasyon Hizmetleri Daire Başkanlığı ve Çocuk Hakları Daire Başkanlığı aracılığı ile çocuklara yönelik sosyal hizmetler yürütülmektedir.

39. Soru

Koruyucu ve Önleyici Hizmetler Daire Başkanlığı hangi birimlerinden oluşmaktadır?

Cevap

Koruyucu ve Önleyici Hizmetler Daire Başkanlığı: Koruyucu hizmetler, önleyici hizmetler, risk alanları belirleme ve önleme, özel kuruluşlar birimlerinden oluşmaktadır.

40. Soru

Eğitim ve Toplumsal Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görevleri nelerdir?

Cevap

Eğitim ve Toplumsal Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görevleri;
• Sosyal hizmet kuruluşlarında bakım ve destek altında olan çocukların eğitim başta olmak üzere sportif, sanatsal ve kültürel başarılarının artırılmasına yönelik tedbirlerin alınması ve gerekli programların hazırlanması,
• Orta öğretim ve üniversite giriş sınavlarına hazırlanacak çocukların başarı durumlarını artırmak amacıyla dershane hizmetlerinden yararlandırılmak için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliğine ilişkin tedbirler almak,
• Çocukların psikososyal açıdan desteklenmesi konusunda gerek kurum içi gerekse ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliğine ilişkin tedbirler almak,
• Özel eğitime ihtiyacı olan çocukların başarılarının artırılmasına yönelik ilgili kurum ve kuruluşlarca gerekli tedbirleri almak,
• Eğitim etkinlikleri ile ilgili programlara ilişkin iş ve işlemleri koordine etmek ve
işleyişin uygulanmasını sağlamaktır

41. Soru

Bakım Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı olarak bakım hizmeti veren kuruluş modelleri nelerdir?

Cevap

Bakım Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı olarak bakım hizmeti veren kuruluş modelleri şu şekilde sıralanabilir:

• Çocuk Evleri ve Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlükleri
• Çocuk Evleri Siteleri

• Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Merkezleri (https://cocukhizmetleri.aile.gov.tr/bakim-hizmetleri-daire-baskanligi).

42. Soru

Korunma ihtiyacında olan çocuk nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanununa göre, Korunma ihtiyacında olan çocuk: ‘Beden, ruh ve ahlak gelişimleri veya şahsi güvenlikleri tehlikede olup;
a. Ana veya babasız, ana babasız,
b. Ana veya babası veya her ikisi de belli olmayan,
c. Ana veya babası veya her ikisi tarafından terk edilen,
d. Ana veya babası tarafından ihmal edilip fuhuş, dilencilik, alkollü içkileri veya
uyuşturucu madde kullanma gibi her türlü sosyal tehlikelere karşı savunmasız bırakılan ve başıboşluğa sürüklenen çocuklar’ olarak tanımlanmıştır.

43. Soru

Reşit olduktan sonra korunma kararının devamı 2828 sayılı kanunun 24. maddesinde düzenlenen hangi şartlara bağlıdır?

Cevap

Reşit olduktan sonra korunma kararının devamı 2828 sayılı kanunun 24. maddesinde düzenlenen aşağıda belirtilen şartlara bağlıdır:
18 yaşını tamamlamış olan korunmaya muhtaç çocuklardan;
• Orta öğretime devam edenlerin 20 yaşına kadar,
• Yüksek öğrenime devam edenlerin 25 yaşına kadar,
Öğrenime devam etmeyen 18 yaşını doldurmuş çocukların bir iş veya meslek sahibi edilerek kendi kendilerine yeterli olabilmelerinin sağlanması amacıyla 20 yaşına kadar, bedensel, zihinsel ve ruhsal engelleri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda bulunan ve bu engellerinden dolayı çalışamayan çocukların korunma kararları uzatılabilir.

44. Soru

Acil korunma kararı en fazla kaç günlük süre ile sınırlı olmak üzere verilebilir?

Cevap

Acil korunma kararı en fazla otuz günlük süre ile sınırlı olmak üzere verilebilir

45. Soru

Çocuk polisinin görevleri nelerdir?

Cevap

Çocuk polisi, mevzuatın verdiği yetkiye göre; korunmaya muhtaç olduğundan şüphe edilen, ihmal ve istismara maruz kaldığı ihbar edilen, evden veya bulunduğu kuruluştan kaçan, suça maruz kalan, suç işleme eğiliminde olan, sokakta yaşayan, sokakta çalıştırılan, oturduğu yeri haber vermekten aciz, kendini ifade edemeyen, kimliği tespit edilemeyen, buluntu, mülteci ve refakatsiz çocukların kimlik tespitini yapmak, muhafazasını sağlamak, kanuni mümessillerini araştırmak, haklarında yetkili idari veya adli makamlarca verilen kararın niteliğine göre ilgili kuruluşa veya kanuni mümessiline teslimini
yapmakla görevlidir.

46. Soru

Aile mahkemesi, diğer kanunlardaki hükümler saklı kalmak üzere görev alanına giren konularda küçükler hakkında ne gibi kararlar verebilir?

Cevap

Aile mahkemesi, diğer kanunlardaki hükümler saklı kalmak üzere görev alanına giren konularda küçükler hakkında;
a. Bakım ve gözetime yönelik nafaka yükümlülüğü konusunda gerekli önlemleri
almaya,
b. Bedensel ve zihinsel gelişmesi tehlikede bulunan veya manen terk edilmiş hâlde kalan küçüğü, ana ve babadan alarak bir aile yanına veya resmî ya da özel sağlık kurumuna veya eğitimi güç çocuklara mahsus kuruma yerleştirmeye,

c. Çocuk mallarının yönetimi ve korunmasına ilişkin önlemleri almaya,
d. Genel ve katma bütçeli daireler, mahallî idareler, kamu iktisadî teşebbüsleri ve bankalar tarafından kurulmuş teşekkül, müessese veya işletmelere veya benzeri işyerlerine yahut meslek sahibi birinin yanına yerleştirmeye karar verebilir.

47. Soru

Çocuk mahkemesinde sosyal çalışmacının rolü nedir?

Cevap

Çocuk mahkemesinde sosyal çalışmacı, suçlu çocuğun yargılama sürecinden en az seviyede zarar görmesinde, onu suça iten etmenlerin araştırılmasında ve altta yatan sorunların çözülmeye çalışılmasında etkin rol ve işleve sahiptir. Sosyal çalışmacı bu işlevlerini gerçekleştirirken yalnızca çocuk suçluyla değil onun ailesi, arkadaşları, okulu yani, tüm sosyal çevresiyle ilişki kurar. Ayrıca sosyal çalışmacı, sorunun çözümüne yönelik olarak sivil toplum örgütleri, emniyet teşkilatı ve hastaneler gibi toplumsal kurumlarla işbirliği içerisine girer.

48. Soru

Denetimli Serbestlik ve Koruma Kurulları Şube Müdürlüğü’nün görevi nedir?

Cevap

Denetimli Serbestlik ve Koruma Kurulları Şube Müdürlüğü, suçtan zarar gören çocukların karşılaştıkları psiko-sosyal ve ekonomik sorunların çözümünde danışmanlık yapmak ve bu çocuklara yardımcı olmak, hükümlülerin yeniden suç
işlemesinin önlenmesi ve topluma kazandırılmasını sağlayıcı etkenleri güçlendirme amacına yönelik çalışmalar yapar.

49. Soru

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “belediyelerin görev ve sorumlulukları” başlıklı 14. maddesi ile mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla belediyelere ne gibi yetkiler verilmiştir?

Cevap

5393 sayılı Belediye Kanunun’un “belediyelerin görev ve sorumlulukları” başlıklı 14. maddesi ile mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla belediyelere:
• Sosyal hizmet ve yardım, meslek ve beceri kazandırma hizmetlerini yapma veya yaptırma,
• Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000’i geçen belediyeler için kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açma,
• Okul öncesi eğitim kurumları ile sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilme ve işletebilme,
• Gıda bankacılığı yapabilme,
• Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumlarına uygun
yöntemlerin kullanılması görev ve yetkileri verilmiştir (www.rehabilitasyon.com).

50. Soru

Büyükşehir belediyelerinin görevleri nelerdir?

Cevap

Büyükşehir belediyelerinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. maddesinde belirtildiği gibi sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek veya işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksekokullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak görevleri vardır.

51. Soru

Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri hangi çocuklara hizmet sunmaktadır?

Cevap

(0-6), (7-12), (13-18) yaşlar arasındaki zihinsel engelli çocuklara yatılı ve/veya gündüzlü olmak üzere bakım, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmeti sağlayan kuruluşlardır. Özel sektör bünyesinde sunulan hizmetler ücretlidir.

52. Soru

Çocuklar için yatılı bakım ve koruma hizmeti veren sosyal hizmet kuruluşları nelerdir?

Cevap

Yatılı Bakım ve Koruma Hizmeti Veren Sosyal Hizmet Kuruluşları şunlardır:

Yetiştirme Yurtları, Sevgi Evleri, Çocuk Evleri, Çocuk Yuvaları, 

53. Soru

Danışmanlık, rehberlik, koruyucu, önleyici hizmet veren sosyal hizmet kuruluşları nelerdir? 

Cevap

Danışmanlık, rehberlik, koruyucu, önleyici hizmet veren sosyal hizmet kuruluşları; Rehberlik ve Araştırma Merkezleri, Adolesan Gençlik Danışmanlık ve Sağlık Merkezleri, Gençlik Merkezleri, Çocuk Hakları Merkezleri/Komisyonları’dır. 

54. Soru

Çocuklara yönelik değerlendirme hizmeti veren sosyal hizmet kuruluşları nelerdir? 

Cevap

Değerlendirme hizmeti veren sosyal hizmet kuruluşları:

Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezleri/Birimleri, Çocuk İzlem Merkezleri, Çocuk Birimi/Merkezleri’dir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.