Açıköğretim Ders Notları

Sosyal Hizmet Kuruluşları Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Sosyal Hizmet Kuruluşları Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Sağlık Kurum Ve Kuruluşları

1. Soru

Dünya Sağlık Örgütünün tanımlamasına göre sağlık nasıl tanımlanmıştır?

Cevap

Yalnızca hasta veya sakat olmamak değil bedenen, ruhen ve sosyal yönlerden tam bir iyilik hâlidir. Bu tanımla birlikte sağlığın sadece tıbbi bir durum olmadığı ve sosyal boyutların da çok önemli olduğu vurgulanmıştır.


2. Soru

Kamuda sağlık hizmetlerinin planlanması, yürütülmesi ve denetlenmesinden sorumlu çatı kurum hangisidir?

Cevap

Sağlık Bakanlığıdır.


3. Soru

Türkiye’de sağlık hizmetleri, T.C. Sağlık Bakanlığının kontrolü ve denetiminde yürütülmektedir. Bakanlığın temel görevi nedir?

Cevap

Herkesin bedenî, zihnî ve sosyal bakımdan tam bir iyilik hâli içinde hayatını sürdürmesini sağlamak olarak belirlenmiştir.


4. Soru

Darüşşifa hangi kurum olarak tanımlanabilir?

Cevap

Hastane


5. Soru

Türkiye’nin ilk sanatoryumu hangisidir?

Cevap

Sanatoryumu


6. Soru

Hasta hakları ana başlıklarıyla nasıl ifade edilir?

Cevap

• Hizmetten genel olarak faydalanma • Bilgilendirme ve bilgi isteme • Sağlık kuruluşunu ve personelini, seçme ve değiştirme • Mahremiyet • Redettme, durdurma ve rıza • Güvenlik • Dini vecibeleri yerine getirebilme • İnsani değerlere saygı gösterilmesi, saygınlık görme ve rahatlık • Ziyaret ve refakatçi bulundurma • Müracaat, şikayet ve dava hakkı


7. Soru

Ayaktan muayene, tetkik, teşhis ve tedavi hizmetlerinin yapıldığı ilk müracaat ünitesi hangisidir?

Cevap

Poliklinikler


8. Soru

Aile hekimliği birimi nasıl bir yapıdır?

Cevap

Bir aile hekimi ve en az bir aile sağlığı elemanından oluşan yapıdır.


9. Soru

Kanser erken teşhis, tarama ve eğitim merkezlerinin amacı nedir?

Cevap

Erken tanısı konulabilen kanser vakalarının belirlenmesi, kanser türlerinin kontrol altına alınması, hizmet içi eğitim ve halk eğitimi yoluyla halkın kanser konusunda bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve kanserin morbidite ve mortalitesinin azaltılması sağlanarak hizmet kalitesinin ve verimliliğinin artırılmasıdır.


10. Soru

Yüksek bağımlılık potansiyeli taşımayan ve ilaç ve maddeler kullanılmaksızın yapılan detoksifikasyon usûlüdür. Bu tip uygulama madde bağımlılarına yönelik yapılan hangi tedavi sınıfına girer?

Cevap

B Tipi Uygulama


11. Soru

Yüksek bağımlılık potansiyeli taşımayan ilaç ve maddeler ile yapılan ve detoksifikasyon tedavisi uygulanmayan idame usûlüdür. Bu tip uygulama madde bağımlılarına yönelik yapılan hangi tedavi sınıfına girer?

Cevap

D Tipi Uygulama


12. Soru

Uçucu ve uyuşturucu madde kullanan çocukların, tıbbi tedavilerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren kuruluş hangisidir?

Cevap

Çocuk Ergen Tedavi Merkezi


13. Soru

Türkiye’de sağlık hizmetleri hangi bakanlığın kontrolü ve denetiminde yürütülmektedir?

Cevap

Türkiye’de sağlık hizmetleri, T.C. Sağlık Bakanlığının kontrolü ve denetiminde yürütülmektedir.


14. Soru

Sağlık Bakanlığı yapılanmasının ciddi bir dönüşüme uğradığı 02.11.2011 tarihli 663 Sayılı mevzuat hangisidir?

Cevap

Sağlık Bakanlığının sosyal hizmet kapsamında sunduğu sağlık hizmetlerini yeniden düzenleyen 02.11.2011 tarihli 663 Sayılı “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile Sağlık Bakanlığı yapılanması ciddi bir dönüşüme uğramıştır.


15. Soru

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünün görevleri nelerdir?

Cevap

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünün görevleri:

 • Bakanlığa bağlı hastaneleri, ağız ve diş sağlığı merkezlerini ve benzeri sağlık kuruluşlarını kurmak ve işletmek, gerektiğinde bunları birleştirmek, ayırmak, nakletmek veya kapatmak,
 • Sağlık kuruluşlarında her türlü koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak, faaliyetlerini izlemek ve değerlendirmek, iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmak,
 • Performans değerlendirmesi yapmak, rapor hazırlamak, değerlendirme sistematiği için her türlü alt yapıyı kurmak,
 • Sağlık kuruluşlarında hasta haklarına, hasta ve çalışanların sağlığına ve güvenliğine yönelik iyileştirme çalışmaları yapmak,
 • Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır.

16. Soru

“Bu hizmetler, hastalıkların evde veya ayakta teşhis ve tedavisi için verilen hizmetler olup ülkemizde aile sağlığı merkezleri, muayenehaneler, poliklinikler, verem savaş dispanserleri, ana-çocuk sağlığı ve aile planlama merkezleri bu hizmeti veren kuruluşların arasında yer alır.” Bahsedilen sağlık hizmetleri kaçıncı basamak sağlık hizmetlerindendir?

Cevap

Birinci basamak sağlık hizmetleri, hastalıkların evde veya ayakta teşhis ve tedavisi için verilen hizmetler olup ülkemizde aile sağlığı merkezleri, muayenehaneler, poliklinikler, verem savaş dispanserleri, ana-çocuk sağlığı ve aile planlama merkezleri bu hizmeti veren kuruluşların arasında yer almaktadır.


17. Soru

Üçüncü basamak sağlık hizmetleri hangileridir?

Cevap

Üçüncü basamak sağlık hizmetleri, ileri tetkik ve özel tedavi gerektiren hastalıklar için verilen hizmetlerdir. Ülkemizdeki ruh ve sinir hastalıkları hastaneleri, kanser hastaneleri, meslek hastalıkları hastaneleri bu tür hizmet veren hastanelerdir.


18. Soru

Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü devlet hastaneleri, askeri hastaneler, özel hastaneler, yataklı sağlık merkezleri, tıp fakülteleri hangi basamak sağlık hizmetleri arasında yer almaktadır?

Cevap

İkinci basamak sağlık hizmetleri, hastalıkların teşhis ve yatırılarak tedavisi için verilen hizmetlerdir. Ülkemizdeki Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü devlet hastaneleri, askeri hastaneler, özel hastaneler, yataklı sağlık merkezleri, tıp fakülteleri bu gruba giren kuruluşlardır.


19. Soru

Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatının en önemli sağlık kuruluşu olan hastanenin eski adı nedir?

Cevap

Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatının en önemli sağlık kuruluşu hastanelerdir. Hastanenin eski adı ise Darüşşifa’dır. 


20. Soru

Öğretim, eğitim ve araştırma yapılan uzman ve yan dal uzmanların yetiştirildiği genel ve özel dal sağlık kurumlarına ne ad verilmektedir?

Cevap

Öğretim, eğitim ve araştırma yapılan uzman ve yan dal uzmanların yetiştirildiği genel ve özel dal sağlık kurumları “Eğitim ve araştırma hastaneleri”dir.


21. Soru

Birden fazla branşta, günübirlik ayakta muayene, teşhis, tedavi ve tıbbi bakım hizmetleri verilen asgari 5 gözlem yatağı ile 24 saat sağlık hizmeti sunan bir hastane bünyesinde veya bir hastane ile koordineli olmak kaydıyla kurulan sağlık kuruluşları hangileridir?

Cevap

Birden fazla branşta, günübirlik ayakta muayene, teşhis, tedavi ve tıbbi bakım hizmetleri verilen asgari 5 gözlem yatağı ile 24 saat sağlık hizmeti sunan bir hastane bünyesinde veya bir hastane ile koordineli olmak kaydıyla kurulan sağlık kuruluşları “Gün hastanesi”dir.


22. Soru

Türkiye’nin ilk sanatoryumu hangisidir?

Cevap

Türkiye’nin ilk sanatoryumu olan Heybeliada Sanatoryumudur.


23. Soru

Veremle mücadele etmek için kurulan sanatoryumların günümüzdeki adı nedir?

Cevap

Veremle mücadele etmek için kurulan sanatoryumların günümüzdeki adı göğüs hastalıkları hastanesidir.


24. Soru

Hasta hakları içerisinde yer alan “Reddetme, durdurma ve rıza” hakkının içeriği nedir?

Cevap

Reddetme, durdurma ve rıza hakkına göre; bireyin tedaviyi reddetmeye, durdurulmasını istemeye, tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya hakkı vardır.


25. Soru

Hasta hakları ana başlıklarıyla nelerdir?

Cevap

Hasta hakları ana başlıklarıyla: Hizmetten genel olarak faydalanma, Bilgilendirme ve bilgi isteme, Mahremiyet, Reddetme, durdurma ve rıza , Güvenlik , Dini vecibeleri yerine getirebilme, Ziyaret ve refakatçi bulundurma, Müracaat, şikâyet ve dava hakkıdır.


26. Soru

Erişkin ve pediatrik diyaliz hastalarına hemodiyaliz ve/veya periton diyalizi yöntemlerinin uygulandığı günübirlik tedavi kuruluşları hangileridir?

Cevap

Erişkin ve pediatrik diyaliz hastalarına hemodiyaliz ve/veya periton diyalizi yöntemlerinin uygulandığı günübirlik tedavi kuruluşları “Hemodiyaliz merkezleri”dir.


27. Soru

Aile hekimi ve/veya aile sağlığı elemanının, müdürlükçe tespit edilen cezaevi, çocuk ıslahevi, huzurevi, korunmaya muhtaç çocukların barındığı çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları gibi toplu yaşam alanlarına giderek yerinde vereceği sağlık hizmetleri hangi hizmetler kapsamına girmektedir?

Cevap

Aile hekimi ve/veya aile sağlığı elemanının, müdürlükçe tespit edilen cezaevi, çocuk ıslahevi, huzurevi, korunmaya muhtaç çocukların barındığı çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları gibi toplu yaşam alanlarına giderek yerinde vereceği sağlık hizmetleri “Yerinde sağlık hizmeti” kapsamına girmektedir.


28. Soru

112 Acil yardım hizmetlerinde iş akışı ve görevler hangi sıra ile gerçekleşmektedir?

Cevap

112 Acil yardım hizmetlerinde iş akışı ve görevler sırasıyla;

 • Acil Sağlık Yardımı Çağrısı,
 • Çağrının Değerlendirilmesi,
 • Yönlendirme,
 • Talebin Yönlendirilen Birim Tarafından Karşılanması,
 • Nakil ve Acil Servise Nakildir.

29. Soru

Uçucu ve uyuşturucu madde kullanan çocukların, tıbbi tedavilerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren kuruluşları hangileridir?

Cevap

Çocuk Ergen Tedavi Merkezi (ÇEMATEM), Uçucu ve uyuşturucu madde kullanan çocukların, tıbbi tedavilerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren kuruluşlardır.


30. Soru

Cinsel istismar şüphesi olan çocuğun beyanının alınması, muayenesinin yapılması, aile görüşmesinin yapılması ve raporunun hazırlanması için gereken tüm personel ve ekipmanın bulunduğu, işlemlerin her aşamada çocuğun yüksek yararı gözetilerek yürütüldüğü merkezler hangileridir?

Cevap

Çocuk izlem merkezi, cinsel istismar şüphesi olan çocuğun beyanının alınması, muayenesinin yapılması, aile görüşmesinin yapılması ve raporunun hazırlanması için gereken tüm personel ve ekipmanın bulunduğu, işlemlerin her aşamada çocuğun yüksek yararı gözetilerek yürütüldüğü bir merkezdir.


31. Soru

Özel sağlık kuruluşları kapsamında ele alınabilecek hizmetler hangileridir?

Cevap

Özel sağlık kuruluşları kapsamında genel olarak hastaneler, özel tıp ve dal merkezleri, özel poliklinikler, üremeye yardımcı tedavi merkezleri, diyaliz merkezleri ve evde bakım hizmeti ele alınabilir.


32. Soru

Özel hastaneler genel hastaneler ve özel dal hastaneleri olmak üzere ikiye ayrılmaktadırlar. Bu ayrımın yapılmasında hangi unsurlar göz önünde bulundurulmaktadır?

Cevap

Özel hastaneler genel hastaneler ve özel dal hastaneleri olmak üzere ikiye ayrılmaktadırlar. Bu ayrımın yapılmasında göz önünde bulundurulan unsurlar; faaliyet alanları, hizmet birimleri, yatak kapasiteleri, teknolojik donanımları ve hizmet verilen uzmanlık dallarının nitelik ve sayısıdır.


1. Soru

Dünya Sağlık Örgütünün tanımlamasına göre sağlık nasıl tanımlanmıştır?

Cevap

Yalnızca hasta veya sakat olmamak değil bedenen, ruhen ve sosyal yönlerden tam bir iyilik hâlidir. Bu tanımla birlikte sağlığın sadece tıbbi bir durum olmadığı ve sosyal boyutların da çok önemli olduğu vurgulanmıştır.

2. Soru

Kamuda sağlık hizmetlerinin planlanması, yürütülmesi ve denetlenmesinden sorumlu çatı kurum hangisidir?

Cevap

Sağlık Bakanlığıdır.

3. Soru

Türkiye’de sağlık hizmetleri, T.C. Sağlık Bakanlığının kontrolü ve denetiminde yürütülmektedir. Bakanlığın temel görevi nedir?

Cevap

Herkesin bedenî, zihnî ve sosyal bakımdan tam bir iyilik hâli içinde hayatını sürdürmesini sağlamak olarak belirlenmiştir.

4. Soru

Darüşşifa hangi kurum olarak tanımlanabilir?

Cevap

Hastane

5. Soru

Türkiye’nin ilk sanatoryumu hangisidir?

Cevap

Sanatoryumu

6. Soru

Hasta hakları ana başlıklarıyla nasıl ifade edilir?

Cevap

• Hizmetten genel olarak faydalanma • Bilgilendirme ve bilgi isteme • Sağlık kuruluşunu ve personelini, seçme ve değiştirme • Mahremiyet • Redettme, durdurma ve rıza • Güvenlik • Dini vecibeleri yerine getirebilme • İnsani değerlere saygı gösterilmesi, saygınlık görme ve rahatlık • Ziyaret ve refakatçi bulundurma • Müracaat, şikayet ve dava hakkı

7. Soru

Ayaktan muayene, tetkik, teşhis ve tedavi hizmetlerinin yapıldığı ilk müracaat ünitesi hangisidir?

Cevap

Poliklinikler

8. Soru

Aile hekimliği birimi nasıl bir yapıdır?

Cevap

Bir aile hekimi ve en az bir aile sağlığı elemanından oluşan yapıdır.

9. Soru

Kanser erken teşhis, tarama ve eğitim merkezlerinin amacı nedir?

Cevap

Erken tanısı konulabilen kanser vakalarının belirlenmesi, kanser türlerinin kontrol altına alınması, hizmet içi eğitim ve halk eğitimi yoluyla halkın kanser konusunda bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve kanserin morbidite ve mortalitesinin azaltılması sağlanarak hizmet kalitesinin ve verimliliğinin artırılmasıdır.

10. Soru

Yüksek bağımlılık potansiyeli taşımayan ve ilaç ve maddeler kullanılmaksızın yapılan detoksifikasyon usûlüdür. Bu tip uygulama madde bağımlılarına yönelik yapılan hangi tedavi sınıfına girer?

Cevap

B Tipi Uygulama

11. Soru

Yüksek bağımlılık potansiyeli taşımayan ilaç ve maddeler ile yapılan ve detoksifikasyon tedavisi uygulanmayan idame usûlüdür. Bu tip uygulama madde bağımlılarına yönelik yapılan hangi tedavi sınıfına girer?

Cevap

D Tipi Uygulama

12. Soru

Uçucu ve uyuşturucu madde kullanan çocukların, tıbbi tedavilerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren kuruluş hangisidir?

Cevap

Çocuk Ergen Tedavi Merkezi

13. Soru

Türkiye’de sağlık hizmetleri hangi bakanlığın kontrolü ve denetiminde yürütülmektedir?

Cevap

Türkiye’de sağlık hizmetleri, T.C. Sağlık Bakanlığının kontrolü ve denetiminde yürütülmektedir.

14. Soru

Sağlık Bakanlığı yapılanmasının ciddi bir dönüşüme uğradığı 02.11.2011 tarihli 663 Sayılı mevzuat hangisidir?

Cevap

Sağlık Bakanlığının sosyal hizmet kapsamında sunduğu sağlık hizmetlerini yeniden düzenleyen 02.11.2011 tarihli 663 Sayılı “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile Sağlık Bakanlığı yapılanması ciddi bir dönüşüme uğramıştır.

15. Soru

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünün görevleri nelerdir?

Cevap

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünün görevleri:

 • Bakanlığa bağlı hastaneleri, ağız ve diş sağlığı merkezlerini ve benzeri sağlık kuruluşlarını kurmak ve işletmek, gerektiğinde bunları birleştirmek, ayırmak, nakletmek veya kapatmak,
 • Sağlık kuruluşlarında her türlü koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak, faaliyetlerini izlemek ve değerlendirmek, iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmak,
 • Performans değerlendirmesi yapmak, rapor hazırlamak, değerlendirme sistematiği için her türlü alt yapıyı kurmak,
 • Sağlık kuruluşlarında hasta haklarına, hasta ve çalışanların sağlığına ve güvenliğine yönelik iyileştirme çalışmaları yapmak,
 • Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır.
16. Soru

“Bu hizmetler, hastalıkların evde veya ayakta teşhis ve tedavisi için verilen hizmetler olup ülkemizde aile sağlığı merkezleri, muayenehaneler, poliklinikler, verem savaş dispanserleri, ana-çocuk sağlığı ve aile planlama merkezleri bu hizmeti veren kuruluşların arasında yer alır.” Bahsedilen sağlık hizmetleri kaçıncı basamak sağlık hizmetlerindendir?

Cevap

Birinci basamak sağlık hizmetleri, hastalıkların evde veya ayakta teşhis ve tedavisi için verilen hizmetler olup ülkemizde aile sağlığı merkezleri, muayenehaneler, poliklinikler, verem savaş dispanserleri, ana-çocuk sağlığı ve aile planlama merkezleri bu hizmeti veren kuruluşların arasında yer almaktadır.

17. Soru

Üçüncü basamak sağlık hizmetleri hangileridir?

Cevap

Üçüncü basamak sağlık hizmetleri, ileri tetkik ve özel tedavi gerektiren hastalıklar için verilen hizmetlerdir. Ülkemizdeki ruh ve sinir hastalıkları hastaneleri, kanser hastaneleri, meslek hastalıkları hastaneleri bu tür hizmet veren hastanelerdir.

18. Soru

Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü devlet hastaneleri, askeri hastaneler, özel hastaneler, yataklı sağlık merkezleri, tıp fakülteleri hangi basamak sağlık hizmetleri arasında yer almaktadır?

Cevap

İkinci basamak sağlık hizmetleri, hastalıkların teşhis ve yatırılarak tedavisi için verilen hizmetlerdir. Ülkemizdeki Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü devlet hastaneleri, askeri hastaneler, özel hastaneler, yataklı sağlık merkezleri, tıp fakülteleri bu gruba giren kuruluşlardır.

19. Soru

Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatının en önemli sağlık kuruluşu olan hastanenin eski adı nedir?

Cevap

Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatının en önemli sağlık kuruluşu hastanelerdir. Hastanenin eski adı ise Darüşşifa’dır. 

20. Soru

Öğretim, eğitim ve araştırma yapılan uzman ve yan dal uzmanların yetiştirildiği genel ve özel dal sağlık kurumlarına ne ad verilmektedir?

Cevap

Öğretim, eğitim ve araştırma yapılan uzman ve yan dal uzmanların yetiştirildiği genel ve özel dal sağlık kurumları “Eğitim ve araştırma hastaneleri”dir.

21. Soru

Birden fazla branşta, günübirlik ayakta muayene, teşhis, tedavi ve tıbbi bakım hizmetleri verilen asgari 5 gözlem yatağı ile 24 saat sağlık hizmeti sunan bir hastane bünyesinde veya bir hastane ile koordineli olmak kaydıyla kurulan sağlık kuruluşları hangileridir?

Cevap

Birden fazla branşta, günübirlik ayakta muayene, teşhis, tedavi ve tıbbi bakım hizmetleri verilen asgari 5 gözlem yatağı ile 24 saat sağlık hizmeti sunan bir hastane bünyesinde veya bir hastane ile koordineli olmak kaydıyla kurulan sağlık kuruluşları “Gün hastanesi”dir.

22. Soru

Türkiye’nin ilk sanatoryumu hangisidir?

Cevap

Türkiye’nin ilk sanatoryumu olan Heybeliada Sanatoryumudur.

23. Soru

Veremle mücadele etmek için kurulan sanatoryumların günümüzdeki adı nedir?

Cevap

Veremle mücadele etmek için kurulan sanatoryumların günümüzdeki adı göğüs hastalıkları hastanesidir.

24. Soru

Hasta hakları içerisinde yer alan “Reddetme, durdurma ve rıza” hakkının içeriği nedir?

Cevap

Reddetme, durdurma ve rıza hakkına göre; bireyin tedaviyi reddetmeye, durdurulmasını istemeye, tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya hakkı vardır.

25. Soru

Hasta hakları ana başlıklarıyla nelerdir?

Cevap

Hasta hakları ana başlıklarıyla: Hizmetten genel olarak faydalanma, Bilgilendirme ve bilgi isteme, Mahremiyet, Reddetme, durdurma ve rıza , Güvenlik , Dini vecibeleri yerine getirebilme, Ziyaret ve refakatçi bulundurma, Müracaat, şikâyet ve dava hakkıdır.

26. Soru

Erişkin ve pediatrik diyaliz hastalarına hemodiyaliz ve/veya periton diyalizi yöntemlerinin uygulandığı günübirlik tedavi kuruluşları hangileridir?

Cevap

Erişkin ve pediatrik diyaliz hastalarına hemodiyaliz ve/veya periton diyalizi yöntemlerinin uygulandığı günübirlik tedavi kuruluşları “Hemodiyaliz merkezleri”dir.

27. Soru

Aile hekimi ve/veya aile sağlığı elemanının, müdürlükçe tespit edilen cezaevi, çocuk ıslahevi, huzurevi, korunmaya muhtaç çocukların barındığı çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları gibi toplu yaşam alanlarına giderek yerinde vereceği sağlık hizmetleri hangi hizmetler kapsamına girmektedir?

Cevap

Aile hekimi ve/veya aile sağlığı elemanının, müdürlükçe tespit edilen cezaevi, çocuk ıslahevi, huzurevi, korunmaya muhtaç çocukların barındığı çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları gibi toplu yaşam alanlarına giderek yerinde vereceği sağlık hizmetleri “Yerinde sağlık hizmeti” kapsamına girmektedir.

28. Soru

112 Acil yardım hizmetlerinde iş akışı ve görevler hangi sıra ile gerçekleşmektedir?

Cevap

112 Acil yardım hizmetlerinde iş akışı ve görevler sırasıyla;

 • Acil Sağlık Yardımı Çağrısı,
 • Çağrının Değerlendirilmesi,
 • Yönlendirme,
 • Talebin Yönlendirilen Birim Tarafından Karşılanması,
 • Nakil ve Acil Servise Nakildir.
29. Soru

Uçucu ve uyuşturucu madde kullanan çocukların, tıbbi tedavilerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren kuruluşları hangileridir?

Cevap

Çocuk Ergen Tedavi Merkezi (ÇEMATEM), Uçucu ve uyuşturucu madde kullanan çocukların, tıbbi tedavilerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren kuruluşlardır.

30. Soru

Cinsel istismar şüphesi olan çocuğun beyanının alınması, muayenesinin yapılması, aile görüşmesinin yapılması ve raporunun hazırlanması için gereken tüm personel ve ekipmanın bulunduğu, işlemlerin her aşamada çocuğun yüksek yararı gözetilerek yürütüldüğü merkezler hangileridir?

Cevap

Çocuk izlem merkezi, cinsel istismar şüphesi olan çocuğun beyanının alınması, muayenesinin yapılması, aile görüşmesinin yapılması ve raporunun hazırlanması için gereken tüm personel ve ekipmanın bulunduğu, işlemlerin her aşamada çocuğun yüksek yararı gözetilerek yürütüldüğü bir merkezdir.

31. Soru

Özel sağlık kuruluşları kapsamında ele alınabilecek hizmetler hangileridir?

Cevap

Özel sağlık kuruluşları kapsamında genel olarak hastaneler, özel tıp ve dal merkezleri, özel poliklinikler, üremeye yardımcı tedavi merkezleri, diyaliz merkezleri ve evde bakım hizmeti ele alınabilir.

32. Soru

Özel hastaneler genel hastaneler ve özel dal hastaneleri olmak üzere ikiye ayrılmaktadırlar. Bu ayrımın yapılmasında hangi unsurlar göz önünde bulundurulmaktadır?

Cevap

Özel hastaneler genel hastaneler ve özel dal hastaneleri olmak üzere ikiye ayrılmaktadırlar. Bu ayrımın yapılmasında göz önünde bulundurulan unsurlar; faaliyet alanları, hizmet birimleri, yatak kapasiteleri, teknolojik donanımları ve hizmet verilen uzmanlık dallarının nitelik ve sayısıdır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.